Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY"

Transkrypt

1 Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej, misji szkoły. Program wychowawczy ma stałe założenia, a także zmienne, dostosowane do potrzeb i uwarunkowań środowiska. Pabianice, 2013 r

2 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC na lata Postawa prawna. 2. Misja szkoły. 3. Priorytety szkoły. 4. Założenia programu. 5. Cele wychowawcze szkoły. 6. Cele szczegółowe, zadania i formy realizacji. 7. Struktura oddziaływań wychowawczych. 8. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych. 9. Ewaluacja. Program wychowawczy ma charakter otwarty i może ewaluować w miarę potrzeb.

3 Podstawa prawna Szkolny program wychowawczy został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2007 r Nr 80, poz. 542 ze zmianami), 2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17 załącznik Nr 4 do rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) 3. Konstytucji RP, 4. Konwencji o Prawach Dziecka, 5. Rozpoznania potrzeb dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych wśród młodzieży szkolnej oraz oczekiwań rodziców. Misja szkoły Misją naszej szkoły jest wykreowanie ucznia na człowieka, którego cechować będzie: kultura osobista, zachowanie się z godnością i szacunkiem, pozytywne nastawienie wobec siebie i innych, życzliwość, umiejętne nawiązywanie poprawnych kontaktów interpersonalnych, odpowiedzialność za drugiego człowieka, wrażliwość na krzywdę innych ludzi, wiara we własne siły, tolerancja, dążenie do budowania więzi między pokoleniami, miłość do Ojczyzny, poznanie jej historii, kultury i tradycji, poszanowanie dziedzictwa narodowego, godne reprezentowanie kraju, idea integracji europejskiej, szacunek do pracy, rzetelność, aktywność społeczna, umiejętność obcowania z przyrodą, szacunek do przyrody, uświadomienie wpływu nauki i techniki na poziom życia ludzi, odporność na wpływy patologicznych zjawisk społecznych, zdolność do samodzielnego myślenia, poszukiwania jasnego i pewnego światopoglądu, szacunek do prawdy, postępowanie zgodnie z własnym sumieniem. Priorytety szkoły Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym oraz promuje swoją działalność

4 w tym środowisku. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego. Założenia programu Program wychowawczy Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i społeczności uczniowskiej. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły. Cele wychowawcze szkoły (cele ogólne) 1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Cele, zadania i formy realizacji CELE SZCZEGÓŁOWE: Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) 1. przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, naukę języków obcych, zachowań prospołecznych. 2. umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. 3. dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większych wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych. 4. kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, rodzinnych. ZADANIA: 1. rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 2. kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 3. stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego. 4. wyrównywanie szans edukacyjnych.

5 5. pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu. 6. kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji. FORMY REALIZACJI: 1. organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych. 2. indywidualna praca z uczniem zdolnym. 3. indywidualna praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4. organizowanie różnych wydarzeń: uroczystości, wycieczki, inscenizacje. 5. prezentacja osiągnięć uczniów (wystawa prac uczniów). 6. współpraca z rodzicami. 7. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne. 8. koła zainteresowań. CELE SZCZEGÓŁOWE: Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 1. kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości. 2. przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych. 3. kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi. 4. tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 5. kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań. 6. przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami. 7. integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność. 8. włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły. 9. kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych. 10. kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci. 11. zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych. ZADANIA: 1. przygotowanie uczniów do rozumienia zasad partnerstwa. 2. zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym. 3. stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi. 4. wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa. 5. uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych.

6 6. pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzenia sobie ze stresem. 7. wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne). 8. kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby i epidemie, zagrożenia płynące z internetu, uzależnienia). 9. kształtowanie postaw patriotycznych. 10. zapoznanie uczniów z najważniejszymi postaciami i wydarzeniami dziejów Polski, Europy i świata. 11. kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżniania dobra od zła oraz wykazywania się odwagą i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów. FORMY REALIZACJI: 1. działalność samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych. 2. zajęcia w ramach Wychowania do życia w rodzinie. 3. zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli. 4. zajęcia prowadzone przez specjalistów: policjant, psycholog, pedagog, terapeuta. 5. spotkania z rodzicami. 6. konsultacje indywidualne. 7. organizacja pomocy koleżeńskiej. 8. wycieczki klasowe. 9. udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych. 10. udział w akcjach humanitarnych. 11. udział w akcjach społecznych i projektach edukacyjnych. 12. organizacja i udział w imprezach sportowych. CELE SZCZEGÓŁOWE: Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 1. kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy, wypowiadania się. 2. rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego, bierności umysłowej. 3. pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki uczenia się. 4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 5. zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań. 1. Kształtowanie umiejętności analizy, syntezy i selekcji. ZADANIA: 1. tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego. 2. uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie.

7 3. stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań. 4. kształtowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych i patriotycznych. 5. wdrażanie zasad savoir vivre, dobrego wychowania. 6. doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągnięcia dalszych sukcesów w przyszłej pracy zawodowej. FORMY REALIZACJI: 1. konkursy przedmiotowe, artystyczne, olimpiady. 2. indywidualizacja pracy szkolnej i domowej. 3. zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia wspierające ucznia słabego, zajęcia wzmacniające ucznia zdolnego. 4. zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań. 5. udział w projektach międzynarodowych, społecznych, edukacyjnych. 6. akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe. 7. programy profilaktyczne. 8. imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe. Struktura oddziaływań wychowawczych Dyrekcja: 1.dba o: - prawidłowe funkcjonowanie szkoły, - poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, - kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole. - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły ( dyżury nauczycielskie, pracowników szkoły, monitoring) 2. współpracuje z Samorządem Uczniowskim. Pedagog szkolny: 1. ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy uczniom, którzy padli ofiarą przestępczości, agresji, przemocy. 2. ściśle współpracuje z Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w razie zaistniałej potrzeby. 3. w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia. 4. poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych. Nauczyciele: 1. mają obowiązek reagowania na przejawy u ucznia niedostosowania społecznego.

8 2. wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizycznych uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 3. udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. 4. kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 5. odpowiadają za życie, zdrowie, bezpieczeństwo ucznia podczas pobytu w szkole oraz w trakcie wycieczek i wyjść poza teren szkoły. 6. inspirowanie uczniów do twórczych poszukiwań. Wychowawcy: 1. wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach pedagogizację rodziców. 2. dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów. 3. wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o rożne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 4. sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie. 5. poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków. 6. mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby. 7. uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości. 8. kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu. 9. realizują w toku pracy treści programu wychowawczego szkoły. Rada Rodziców: 1. reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły. 2. współdecyduje o formach pomocy uczniom. 3. uczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły. 4. pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły. 5. organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań szkoły. Samorząd Uczniowski: 1. jest animatorem, inspiratorem oraz organizatorem życia kulturalnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 2. reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji oraz grona pedagogicznego. 3. angażuje uczniów do działania i wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

9 4. dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 5. wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinie dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej. Rodzice: 1. powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy jego spędzania dostępne w szkole, mieście, powiecie. 2. mają prawo do poznania zasad, zamierzeń dydaktyczno wychowawczych w danej klasie i w szkole. 3. rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i kształcenia uczniów. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych 1. organizacja zespołu klasowego. 2. troska o estetykę klasy i szkoły. 3. troska o bezpieczeństwo i zdrowie. 4. rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji. 5. poznawanie tradycji, symboli, obrzędów szkolnych i środowiskowych, narodowych i europejskich. 6. współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę. 7. kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów. 8. inspirowanie i motywowanie uczniów zdolnych do rozwijania tych zdolności. 9. edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe regionu, świata. Ewaluacja programu 1. program wychowawczy poddawany jest ewaluacji i weryfikowany wg potrzeb, ma charakter otwarty. 2. ewaluacja programu dokonywana jest jeden raz w roku szkolnym (na zakończenie danego roku szkolnego). 3. formy ewaluacji: - obserwacja wychowawców klas, - ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, - rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami, - analiza dokumentów, - obserwacja i ocena zachowań. Program wychowawczy opracował Zespół Wychowawczy w składzie: Gabriela Wenne Małgorzata Habura Jarosław Łacwik Urszula Masłowska Urszula Wasilewska przy współpracy z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA W WODYNIACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA W WODYNIACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA W WODYNIACH I. Wartości wychowawcze 1. Uczciwość, wiarygodność. 2. Odpowiedzialność, wytrwałość. 3. Poczucie własnej wartości. 4. Szacunek dla innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZSO NR 14 W GLIWICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZSO NR 14 W GLIWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY ZSO NR 14 W GLIWICACH SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego. II. Wartości wychowawcze. III. Priorytety szkoły. IV. Założenia programu. V. Naczelny cel wychowania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MIEDARACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MIEDARACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MIEDARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 SPIS TREŚCI I. Wartości wychowawcze. II. Priorytety szkoły. III. Założenia programu. IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIECZKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIECZKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIECZKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach jest dokumentem łączącym oddziaływania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015-2018

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. PAMIĘCI KOLEJARZY CHOJNICKICH w CHOJNICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015-2018 Komisja w składzie: Przewodniczący: Zofia Myszka Członkowie: Grażyna Matthes Danuta Lamczyk Hanna

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZONY DO REALIZACJI UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 24 listopada 2009r. Kruszyn 2009r.

ZATWIERDZONY DO REALIZACJI UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 24 listopada 2009r. Kruszyn 2009r. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE NA LATA SZKOLNE 2009/2012 ZATWIERDZONY DO REALIZACJI UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 24 listopada 2009r. Kruszyn 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWEM

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWEM KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWEM na lata 2014-2018 1 MISJA SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem to szkoła, której celem jest: 1. jak najlepsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2008-2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2008-2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2008-2013 Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ORLE ROK SZKOLNY 2016/2017 SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Wartości wychowawcze III.

Bardziej szczegółowo

(załącznik nr 2) PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem

(załącznik nr 2) PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem (załącznik nr 2) PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem na lata 2014-2018 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 4 II. MISJA SZKOŁY.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MIĘDZYRZECZU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MIĘDZYRZECZU Załącznik nr 2 do Uchwały RP nr 03/2013/2014 z dnia 29 08.2013 r. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MIĘDZYRZECZU opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BAĆKOWICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BAĆKOWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BAĆKOWICACH SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Wartości wychowawcze V. Priorytety

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY NA LATA 2013-2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY NA LATA 2013-2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY NA LATA 2013-2016 Program wychowawczy Strona 1 WSTĘP Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU 2016-2020 Kołobrzeg 2016 1 I. AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: Konstytucja RP, Konwencja Praw Dziecka, Europejska Karta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej na lata 2012-2015 Wola Rafałowska, 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 Misja i wizja szkoły...4 Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 4. W Wiśle

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 4. W Wiśle Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 W Wiśle PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dn. 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W GLIWICACH W wychowaniu chodzi właśnie o to Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej w Biesiadkach na lata 2012-2017

Program Wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej w Biesiadkach na lata 2012-2017 Program Wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Biesiadkach na lata 2012-2017 Uchwalony przez Radę Rodziców 12.09.2012r. Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 13.09.2012r. Uchwała nr 4/2012/2013 Biesiadki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły załącznik nr 3 Statutu Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły załącznik nr 3 Statutu Szkoły Załącznik nr 3 Statutu Szkoły Szkolny Program Wychowawczy obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie w roku szkolnym 2015/2016 Wizja szkoły: Każdy uczeń w naszej szkole ma

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE II. WSTĘP

I. PODSTAWY PRAWNE II. WSTĘP Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Piątek, 15 września 2014r. I. PODSTAWY PRAWNE Program Wychowawczy Szkoły został sporządzony w oparciu o treści zawarte

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. na rok 2012 / 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W ZĄBKACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. na rok 2012 / 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W ZĄBKACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY na rok 2012 / 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W ZĄBKACH Program opracował zespół: Jolanta Zawadzka lider Jadwiga Zygmunt Elżbieta Maciążek Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY I. WSTĘP 1 Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W ZABRZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W ZABRZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W ZABRZU 1 Szkolny Program Wychowawczy dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie NA LATA 2012-2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie NA LATA 2012-2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie NA LATA 2012-2015 Korzenie wychowania są gorzkie, ale owoc jego jest słodki Arystoteles Jakie będą wasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ na rok szkolny 2013/2014 "Wychowanie to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał siebie i innych ludzi oraz by coraz dojrzalej kochał siebie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Każdy członek społeczności szkolnej dokonał dobrowolnego wyboru funkcjonowania w tej instytucji, a tym samym przyjął

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie NA LATA 2012-2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie NA LATA 2012-2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie NA LATA 2012-2015 Korzenie wychowania są gorzkie, ale owoc jego jest słodki Arystoteles Jakie będą wasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHMIELNIKU NA LATA 2009-2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHMIELNIKU NA LATA 2009-2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHMIELNIKU NA LATA 2009-2013 I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Morzyczynie. Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Morzyczynie. Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Morzyczynie Rok szkolny 2015/2016 Natura zatroszczyła się o swoje dzieci. Istnienie najdoskonalszego nie przeszkadza istnienia najmniejszego. Mały człowiek

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła winna stać się kuźnią, cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie

Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie Rok Szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Szkoła realizuje cele wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2015 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ORLE ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Wartości wychowawcze III.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SULEJOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SULEJOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SULEJOWIE Wstęp Główne cele programu zgodne są z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół (Rozp. MEN.,Dz.U. z dn. 15.01.2009) 1.

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szkolny 2015/2016 W wychowaniu chodzi właśnie o to, Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiemo to, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Przesłanie naszych działań pedagogicznych: W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Jan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W RADOMIU Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Maria Grychtal Monika Górecka-Grzywacz Wartości wychowawcze: - poszanowanie wartości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MIĘDZYRZECZU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MIĘDZYRZECZU Załącznik nr 2 do Uchwały RP nr 03/2013/2014 z dnia 29 08.2013 r. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MIĘDZYRZECZU opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE NA OKRES PIĘCIU LAT (2013-2018) Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Program wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach Program wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach Motto: Zgubiony jest ten lud, który nie wychowuje swoich dzieci według chrześcijańskich narodowych zasad Bł.

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. BIELSKIEGO W BIAŁEJ NA ROK 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. BIELSKIEGO W BIAŁEJ NA ROK 2016/2017 Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. BIELSKIEGO W BIAŁEJ NA ROK 2016/2017... W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2011-2016 Program opracowano w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej 2. Ustawę o systemie oświaty 3. Kartę Nauczyciela 4. Konwencję o Prawach Dziecka 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRIORYTETOWE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY do zrealizowania w roku szkolnym 2013/2014

ZADANIA PRIORYTETOWE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY do zrealizowania w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ZADANIA PRIORYTETOWE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY do zrealizowania w roku szkolnym 2013/2014 Kalisz Pomorski 2013 1 Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na lata 2007-20012

Program wychowawczy na lata 2007-20012 Program wychowawczy na lata 2007-20012 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH 2007-2012 Opracowanie: Renata Koc Elżbieta Połomska Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 5 im Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach. (obowiązujący w roku szkolnym )

Szkolny Program Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 5 im Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach. (obowiązujący w roku szkolnym ) Szkolny Program Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 5 im Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach (obowiązujący w roku szkolnym 2016-17) 1 2 SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie 2016-2019 Naczelnym celem wychowania w Szkole Podstawowej Im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie jest wychowanie dziecka świadomego

Bardziej szczegółowo

Cel główny: Cele szczegółowe:

Cel główny: Cele szczegółowe: Plan pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą rok szkolny 2015/2016 Przez wychowanie rozumiemy, "oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017.

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017. PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017. Program Wychowawczy określa pracę wychowawczą szkoły jako wspólne działanie uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LĘBORKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LĘBORKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LĘBORKU 1 1. Wstęp Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej aktywność młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich Program Wychowawczy Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY: Absolwent naszej szkoły to samodzielny i odpowiedzialny za swoje czyny człowiek, który akceptuje

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie na rok 2015/2016 1 Cele ogólne W bieżącym roku m najważniejsze cele pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SZCZECINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SZCZECINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SZCZECINIE Opierając się na myśli księdza Józefa Tischnera Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei, chcemy, aby nasza szkoła poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: Konstytucję Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Wizja: Nasza szkoła wychowuje Polaka świadomego obywatela Europy XXI w. Misja: Nasza szkoła wychowuje człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Na lata: wrzesień 2013-sierpień 2016

Na lata: wrzesień 2013-sierpień 2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W MASZEWIE Na lata: wrzesień 2013-sierpień 2016 Opracował Zespół: 1. Bocian Zuzanna 2. Ferenc Krystyna 3. Klusarczyk Emilia 4. Lewicka Agnieszka

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014/2015

na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWJ POLSKI W KORNATCE na rok szkolny 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [ ]

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BIAŁOGARDZIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BIAŁOGARDZIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BIAŁOGARDZIE ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr Dorota Żebrowska mgr Aneta Gawlik mgr Iwona Grabska W wychowaniu chodzi właśnie -

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014/2015

na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II WE FLORYNCE na rok szkolny 2014/2015 Opracowany na podstawie: Konstytucji RP z dnia 6 kwietnia 1997 roku, art. 72 Konwencji Praw Dziecka z dnia

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Spis treści: 1. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego. 2. Wartości wychowawcze. 3. Priorytety

Bardziej szczegółowo