Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY"

Transkrypt

1 Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej, misji szkoły. Program wychowawczy ma stałe założenia, a także zmienne, dostosowane do potrzeb i uwarunkowań środowiska. Pabianice, 2013 r

2 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC na lata Postawa prawna. 2. Misja szkoły. 3. Priorytety szkoły. 4. Założenia programu. 5. Cele wychowawcze szkoły. 6. Cele szczegółowe, zadania i formy realizacji. 7. Struktura oddziaływań wychowawczych. 8. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych. 9. Ewaluacja. Program wychowawczy ma charakter otwarty i może ewaluować w miarę potrzeb.

3 Podstawa prawna Szkolny program wychowawczy został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2007 r Nr 80, poz. 542 ze zmianami), 2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17 załącznik Nr 4 do rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) 3. Konstytucji RP, 4. Konwencji o Prawach Dziecka, 5. Rozpoznania potrzeb dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych wśród młodzieży szkolnej oraz oczekiwań rodziców. Misja szkoły Misją naszej szkoły jest wykreowanie ucznia na człowieka, którego cechować będzie: kultura osobista, zachowanie się z godnością i szacunkiem, pozytywne nastawienie wobec siebie i innych, życzliwość, umiejętne nawiązywanie poprawnych kontaktów interpersonalnych, odpowiedzialność za drugiego człowieka, wrażliwość na krzywdę innych ludzi, wiara we własne siły, tolerancja, dążenie do budowania więzi między pokoleniami, miłość do Ojczyzny, poznanie jej historii, kultury i tradycji, poszanowanie dziedzictwa narodowego, godne reprezentowanie kraju, idea integracji europejskiej, szacunek do pracy, rzetelność, aktywność społeczna, umiejętność obcowania z przyrodą, szacunek do przyrody, uświadomienie wpływu nauki i techniki na poziom życia ludzi, odporność na wpływy patologicznych zjawisk społecznych, zdolność do samodzielnego myślenia, poszukiwania jasnego i pewnego światopoglądu, szacunek do prawdy, postępowanie zgodnie z własnym sumieniem. Priorytety szkoły Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym oraz promuje swoją działalność

4 w tym środowisku. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego. Założenia programu Program wychowawczy Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i społeczności uczniowskiej. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły. Cele wychowawcze szkoły (cele ogólne) 1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Cele, zadania i formy realizacji CELE SZCZEGÓŁOWE: Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) 1. przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, naukę języków obcych, zachowań prospołecznych. 2. umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. 3. dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większych wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych. 4. kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, rodzinnych. ZADANIA: 1. rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 2. kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 3. stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego. 4. wyrównywanie szans edukacyjnych.

5 5. pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu. 6. kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji. FORMY REALIZACJI: 1. organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych. 2. indywidualna praca z uczniem zdolnym. 3. indywidualna praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4. organizowanie różnych wydarzeń: uroczystości, wycieczki, inscenizacje. 5. prezentacja osiągnięć uczniów (wystawa prac uczniów). 6. współpraca z rodzicami. 7. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne. 8. koła zainteresowań. CELE SZCZEGÓŁOWE: Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 1. kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości. 2. przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych. 3. kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi. 4. tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 5. kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań. 6. przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami. 7. integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność. 8. włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły. 9. kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych. 10. kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci. 11. zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych. ZADANIA: 1. przygotowanie uczniów do rozumienia zasad partnerstwa. 2. zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym. 3. stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi. 4. wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa. 5. uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych.

6 6. pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzenia sobie ze stresem. 7. wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne). 8. kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby i epidemie, zagrożenia płynące z internetu, uzależnienia). 9. kształtowanie postaw patriotycznych. 10. zapoznanie uczniów z najważniejszymi postaciami i wydarzeniami dziejów Polski, Europy i świata. 11. kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżniania dobra od zła oraz wykazywania się odwagą i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów. FORMY REALIZACJI: 1. działalność samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych. 2. zajęcia w ramach Wychowania do życia w rodzinie. 3. zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli. 4. zajęcia prowadzone przez specjalistów: policjant, psycholog, pedagog, terapeuta. 5. spotkania z rodzicami. 6. konsultacje indywidualne. 7. organizacja pomocy koleżeńskiej. 8. wycieczki klasowe. 9. udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych. 10. udział w akcjach humanitarnych. 11. udział w akcjach społecznych i projektach edukacyjnych. 12. organizacja i udział w imprezach sportowych. CELE SZCZEGÓŁOWE: Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 1. kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy, wypowiadania się. 2. rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego, bierności umysłowej. 3. pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki uczenia się. 4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 5. zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań. 1. Kształtowanie umiejętności analizy, syntezy i selekcji. ZADANIA: 1. tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego. 2. uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie.

7 3. stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań. 4. kształtowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych i patriotycznych. 5. wdrażanie zasad savoir vivre, dobrego wychowania. 6. doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągnięcia dalszych sukcesów w przyszłej pracy zawodowej. FORMY REALIZACJI: 1. konkursy przedmiotowe, artystyczne, olimpiady. 2. indywidualizacja pracy szkolnej i domowej. 3. zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia wspierające ucznia słabego, zajęcia wzmacniające ucznia zdolnego. 4. zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań. 5. udział w projektach międzynarodowych, społecznych, edukacyjnych. 6. akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe. 7. programy profilaktyczne. 8. imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe. Struktura oddziaływań wychowawczych Dyrekcja: 1.dba o: - prawidłowe funkcjonowanie szkoły, - poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, - kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole. - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły ( dyżury nauczycielskie, pracowników szkoły, monitoring) 2. współpracuje z Samorządem Uczniowskim. Pedagog szkolny: 1. ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy uczniom, którzy padli ofiarą przestępczości, agresji, przemocy. 2. ściśle współpracuje z Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w razie zaistniałej potrzeby. 3. w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia. 4. poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych. Nauczyciele: 1. mają obowiązek reagowania na przejawy u ucznia niedostosowania społecznego.

8 2. wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizycznych uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 3. udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. 4. kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 5. odpowiadają za życie, zdrowie, bezpieczeństwo ucznia podczas pobytu w szkole oraz w trakcie wycieczek i wyjść poza teren szkoły. 6. inspirowanie uczniów do twórczych poszukiwań. Wychowawcy: 1. wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach pedagogizację rodziców. 2. dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów. 3. wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o rożne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 4. sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie. 5. poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków. 6. mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby. 7. uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości. 8. kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu. 9. realizują w toku pracy treści programu wychowawczego szkoły. Rada Rodziców: 1. reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły. 2. współdecyduje o formach pomocy uczniom. 3. uczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły. 4. pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły. 5. organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań szkoły. Samorząd Uczniowski: 1. jest animatorem, inspiratorem oraz organizatorem życia kulturalnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 2. reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji oraz grona pedagogicznego. 3. angażuje uczniów do działania i wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

9 4. dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 5. wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinie dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej. Rodzice: 1. powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy jego spędzania dostępne w szkole, mieście, powiecie. 2. mają prawo do poznania zasad, zamierzeń dydaktyczno wychowawczych w danej klasie i w szkole. 3. rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i kształcenia uczniów. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych 1. organizacja zespołu klasowego. 2. troska o estetykę klasy i szkoły. 3. troska o bezpieczeństwo i zdrowie. 4. rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji. 5. poznawanie tradycji, symboli, obrzędów szkolnych i środowiskowych, narodowych i europejskich. 6. współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę. 7. kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów. 8. inspirowanie i motywowanie uczniów zdolnych do rozwijania tych zdolności. 9. edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe regionu, świata. Ewaluacja programu 1. program wychowawczy poddawany jest ewaluacji i weryfikowany wg potrzeb, ma charakter otwarty. 2. ewaluacja programu dokonywana jest jeden raz w roku szkolnym (na zakończenie danego roku szkolnego). 3. formy ewaluacji: - obserwacja wychowawców klas, - ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, - rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami, - analiza dokumentów, - obserwacja i ocena zachowań. Program wychowawczy opracował Zespół Wychowawczy w składzie: Gabriela Wenne Małgorzata Habura Jarosław Łacwik Urszula Masłowska Urszula Wasilewska przy współpracy z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo