R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 13/2014 z dnia 24 marca 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W MOCHACH - PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MOCHACH - PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWEJ WSI

2 ROZDZIAŁ 1 Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz. 349) 4. ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 79, poz. 854 z późn. zmianami) 5. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszanie wydatków mieszkaniowych wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 1998r. 134 poz. 876 z późn. zm.) 7. Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określające przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, będące podstawą do obliczenia odpisów na ZFŚS. 8. Umowa partnerska o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej dla Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach, Przedszkola Samorządowego w Mochach oraz Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi z dnia 2 stycznia 2005 roku. 2 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu i wymienionymi w 1 przepisami prawa, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 3 1.Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu. 1

3 2.Środkami ZFŚS administruje Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach, zwany dalej Dyrektorem. 3.Księgowość ZFŚS prowadzi główna księgowa szkoły. 4.Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 5.W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska dyrektora Szkoły przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy z Funduszu, powołuje się Komisję Socjalną, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli Zespołu Szkół w Mochach, 1 przedstawiciel Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach, 1 przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi oraz 1 przedstawiciel związków zawodowych. Komisja Socjalna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i zastępcę oraz protokolanta, który protokołuje przebieg wszystkich posiedzeń komisji. 6.Komisja ma charakter organu pomocniczego i nie ma uprawnień decyzyjnych. 7.Członków Komisji obowiązuje tajemnica służbowa. 8.Komisję powołuje się na okres 3 lat. 9.Obowiązki Komisji: a. opracowanie rocznego planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu do 31 marca danego roku, b. opracowanie corocznej tabeli dopłat do wszelkiego rodzaju świadczeń w porozumieniu z Dyrektorem, c. rozpatrywanie wniosków i kwalifikowanie ich do przyznawania świadczeń zgodnie z przyjętym regulaminem według przyjętej kolejności, d. ustalenie terminów spotkań Komisji, które będą odbywać się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Dyrektor może zwołać posiedzenie Komisji podając termin z tygodniowym wyprzedzeniem. e. prowadzenie: -protokołów posiedzeń zawierających decyzje komisji -ewidencji przyznanych świadczeń -kartotek osób uprawnionych do korzystania z Funduszu pozwalających na szybki wgląd w dane niezbędne do ustalania wysokości świadczeń, f. posiedzenia Komisji odbywają się przy obecności ponad połowy jej członków; decyzje zapadają większością głosów, g. przyjmowaniem i rejestracją wniosków oraz sporządzaniem umów z pożyczkobiorcami zajmuje się wyznaczony przez Dyrektora pracownik Szkoły, h. Komisja Socjalna zobowiązana jest do złożenia sprawozdania rocznego ze swojej działalności w terminie do końca marca roku następnego. 10.Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej, i jest uzgadniane ze związkami, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora Szkoły, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art.27 ust.2 ustawy o związkach zawodowych. 2

4 11.Fundusz jest funduszem celowym i nie korzystanie z jego świadczeń nie uprawnia do żądania ekwiwalentu. 12.Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji do jakiejkolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 13.Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna. 14.Podstawą działalności socjalnej jest Regulamin ZFŚS oraz roczny plan wydatków wraz ze szczegółowym preliminarzem wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, ustalonym do 31 marca każdego roku przez Komisję Socjalną i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. 15.Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości wszystkim uprawnionym w pomieszczeniu księgowości Zespołu Szkół w Mochach, może również być umieszczona na stronie internetowej szkoły. ROZDZIAŁ 2 Tworzenie funduszu 4 1. Fundusz tworzy się z odpisów dla nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami, emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne. 2. Wysokość odpisów określają: a. dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne przepisy ustawy Karta Nauczyciela, b. dla pracowników nie będących nauczycielami, emerytów i rencistów przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest: a. dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w przeliczeniu na pełne etaty, b. dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, c. dla pracowników administracyjno-obsługowych w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 4. W celu naliczenia wysokości odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, osoby uprawnione są zobowiązane do przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego) przed i po waloryzacji. 3

5 5. W przypadku nie przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego), odpis będzie naliczany od wysokości najniższej emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego), o których mowa w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. 6. Na mocy art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września danego roku, w tym co najmniej 75% tej kwoty w terminie do 31 maja. 7. W końcu roku kalendarzowego dokonuje się w miarę potrzeb korekt wysokości odpisów, przy uwzględnieniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku. 8. Środki funduszu zwiększa się o: a. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, b. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, c. inne środki określone w odrębnych przepisach. Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5 ROZDZIAŁ 3 Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 6 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są: a. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych - dłuższych niż 30 dni; b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub zdrowotnych; c. emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy szkoły, którzy rozwiązali umowę o pracę ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jeśli nie podjęli zatrudnienia na umowę o pracę u innego pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy d. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a-c tj.: a) współmałżonkowie (jeżeli są na wyłącznym utrzymaniu pracownika), b) pozostające na utrzymaniu dzieci do lat 18, a jeśli kształcą się, to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat, a osoby niepełnosprawne bez względu na wiek (dzieci własne, dzieci przysposobione oraz 4

6 przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współ-małżonków; c) dzieci po zmarłym w okresie zatrudnienia pracowniku, utrzymujące się z renty po pracowniku (Zespołu Szkół w Mochach, Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach oraz Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi) uczące się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. 2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust.1 pkt. d ppkt. b) i c) w przypadku wstąpienia w związek małżeński. 3. Naukę dzieci od 18. do 24. roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem. Przez naukę rozumie się uczęszczanie przez dziecko do szkoły średniej lub wyższej w trybie stacjonarnym. ROZDZIAŁ 4 Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7 Środki ZFŚS mogą być przeznaczone na: 1. Fundusz socjalny obejmujący: a. dofinansowanie wypoczynku dzieci w wieku od 3 do 18 lat zorganizowanego w formie- kolonii letnich, zimowisk, obozów, zielonych szkół oraz wypoczynku niezorganizowanego z rodzicem/opiekunem po przedłożeniu rachunku za pobyt dziecka (dofinansowanie wg załącznika nr 4 do Regulaminu, kwota dofinasowania nie może przekraczać 15% najniższego wynagrodzenia brutto w danym roku), wniosek o dofinansowanie należy złożyć do końca września każdego roku wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów wyjazdu dziecka; z dofinansowania można skorzystać jeden raz w roku. Jeżeli oboje rodziców/opiekunów zatrudnionych jest w placówkach tworzących jeden wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych z dofinansowania może skorzystać jedynie jeden z rodziców. b. dofinansowanie wypoczynku niezorganizowanego urlopowego osób uprawnionych tzw. wczasów pod gruszą; c. dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej poprzez zakład pracy, dopłat do wycieczek turystyczno-krajoznawczych; d. dofinansowanie działalności sportowo-turystycznej organizowanej przez zakład pracy w formie: - dopłat do biletów na imprezy sportowo-rekreacyjne, - dopłat do biletów na basen, klubów sportowych itp.; e. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej organizowanej przez zakład pracy w formie dopłat do biletów wstępu na imprezy 5

7 kulturalne, spotkań integracyjnych, spotkań z ludźmi kultury i sztuki itp. Uwaga! Organizowanie imprez o których mowa w pkt. c, d, e jest możliwe, gdy liczba uczestników wynosi minimum 20% uprawnionych do świadczeń! f. pomoc rzeczową lub finansową (pieniężną) w formie: - zapomóg losowych wypłacanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, śmierci pracownika (członka jego rodziny) itp. - pomocy zdrowotnej (wnioski będą indywidualnie rozpatrywane przez Komisję Socjalną na podstawie okazanej dokumentacji chorobowej). 2. Fundusz mieszkaniowy obejmujący zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Kwota pożyczki na cele mieszkaniowe będzie wynosiła sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia. 8 Z odpisu na ZFŚS wypłaca się nauczycielom do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 9 Po odliczeniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli środki Funduszu przeznaczone są na działalność socjalną prowadzoną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przyjmując całość Funduszu po odliczeniu świadczeń urlopowych nauczycieli za 100%, Komisja dokonuje podziału procentowego kwot na poszczególne cele w następujący sposób: a. dofinansowanie wypoczynku urlopowego ok. 29 %, b. dofinansowanie wypoczynku dzieci ok.5%, c. dofinansowanie zbiorowej działalności socjalnej i dopłaty do imprez ok. 6%, d. zapomogi losowe i pomoc finansowa ok. 2%, e. pożyczki mieszkaniowe ok. 35%, f. zapomoga świąteczna ok. 20%, g. kwota rezerwowa 3%. 10 W danym roku Komisja może w razie potrzeby dokonywać przesunięć środków między wymienionymi grupami wydatków za zgodą Dyrektora. ROZDZIAŁ 5 Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 11 6

8 Przyznanie oraz wysokości dopłat z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bez znaczenia jest to, w jakiej wysokości dokonano na osobę uprawnioną odpisu na Fundusz. 12 Osoba uprawniona do pomocy z Funduszu obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia usług i świadczeń z Funduszu Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie. 2. Dochód brutto na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie (wraz z dziećmi pobierającymi naukę) wykazanych w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy. Oświadczenie o dochodach należy składać do ostatniego dnia roboczego maja każdego roku bez wezwania (załącznik nr 3). 3. W przypadku zaistnienia przyczyn usprawiedliwiających uchybienie terminu, oświadczenie może zostać złożone w terminie 2 miesięcy od dnia ustania przeszkód do jego złożenia. O zasadności przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia decyduje administrator funduszu (pracodawca), jeśli przyczyny uchybienia mają charakter szczególny (np. choroba uprawnionego). 4. W przypadku rozpoczęcia zatrudnienia po upływie terminu wskazanego w 13 ust.2 regulaminu uprawniony składa oświadczenie w terminie 1 miesiąca od podjęcia zatrudnienia. 5. Niezłożenie takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przekazania świadczeń z Funduszu, ponieważ Pracodawca nie ma możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, co jest warunkiem prawidłowego dysponowania środkami ZFŚS. 6. Osoba ma obowiązek, o ile jest to uzasadnione i celowe, złożenia przed Komisją Socjalną stosownych dokumentów potwierdzonych przez odpowiednie organy dla oceny jej i członków jej rodziny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 7. Emeryci i renciści składają dodatkowo decyzje o waloryzacji emerytury/renty oraz oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 8. Przepisu ust.1 nie stosuje się do osób, którym świadczenia z Funduszu udzielane są na warunkach powszechnej dostępności (skierowane do wszystkich osób uprawnionych). 9. Pomoc z Funduszu na poszczególne cele przyznawana będzie w wysokości wskazanej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 10. Osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, które w oświadczeniach nie ujawnią dochodu, o którym mowa w pkt 2, Komisja 7

9 przyznaje świadczenia wg najniższej stawki wynikającej z załącznika nr Rencista lub emeryt zatrudniony w Zespole Szkół w Mochach, Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Mochach oraz Przedszkolu Samorządowym w Nowej Wsi, pobierający wynagrodzenie z osobowego funduszu płac, otrzyma tylko jedno świadczenie socjalne jako pracownik (wynika to z orzeczenia o statusie pracownika i emeryta) Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej należy kierować do Dyrektora i składać w sekretariacie szkoły. 2. Wzory wniosków stanowią załączniki od 2a do 2d do niniejszego regulaminu. O ile w załączniku nie zamieszczono wzoru, wnioskodawca zobowiązany jest do samodzielnego sformułowania wniosku Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) dla pracowników, emerytów i rencistów przysługuje raz w roku kalendarzowym, po nabyciu przez pracownika praw do urlopu wypoczynkowego. Wypoczynek pracownika nie może być krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wniosek należy złożyć do dnia 15 czerwca każdego roku Do 31 maja danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego. 2. Wymagane przez Pracodawcę złożenie informacji (oświadczenia) o sytuacji rodzinno-materialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie z art. 23 ust.1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze zm.). 3. Prawo przetwarzania takich danych przysługuje członkom komisji socjalnej, co wypełnia wymóg normy art.23 pkt.1 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych, jako że niniejszy regulamin stanowi źródło prawa zgodnie z normą art. 9 k.p. 4. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim zawartych, potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, może być weryfikowana w trybie art. 253 kodeksu postępowania cywilnego. 5. Podanie w oświadczeniu, o którym mowa w 13 ust.1, informacji niezgodnych z prawdą lub przedłożenie dokumentu przerobionego lub podrobionego oraz inne świadome i celowe wprowadzenie Dyrektora Szkoły w błąd może skutkować odmową przyznania pomocy 8

10 z Funduszu w okresie jednego roku od dnia złożenia takich informacji lub dokumentów Świadczenia socjalne są uznaniową formy pomocy przyznawaną pracownikom, emerytom oraz rencistom na ich wniosek. Wyjątek stanowi przyznanie dodatku na dziecko do zapomogi świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dodatek ten nie może być jednak wyższy niż 10 % kwoty podstawowej, będącej podstawą do określenia kwoty przyznanej zapomogi w danym roku. Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada każdego roku bez wezwania. Jeżeli oboje rodziców/opiekunów zatrudnionych jest w placówkach tworzących jeden wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych z dofinansowania może skorzystać jedynie jeden z rodziców. 2. Wszelkie świadczenia przyznawane z ZFŚS wymagają wniosku aspirującego do danego świadczenia, za wyjątkiem zapomóg przyznawanych z uwagi na zaistniałe zdarzenie losowe (w szczególności w przypadku obłożnej choroby lub wypadku) gdy to wniosek o świadczenie może zostać złożony przez reprezentujące pracownika związki zawodowe, komisję socjalną, pracodawcę lub grupę 5 współpracowników. 3. Wniosek złożony po ustalonym terminie, nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony nie będzie rozpatrywany. 4. Wnioski na dane świadczenia będą przyjmowane w sekretariacie Zespołu Szkół w Mochach w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w pokojach nauczycielskich. 5. Nie korzystanie ze świadczeń z funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu. 6. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego Środki funduszu mieszkaniowego przeznacza się na dofinansowanie potrzeb mieszkaniowych. 2. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki, lecz ponowne złożenie wniosku nie może nastąpić wcześniej niż po 60 miesiącach od otrzymania poprzedniej pożyczki. Wnioskodawca musi posiadać minimum 2 letni staż pracy oraz umowę o pracę na czas nieokreślony, z jednostką oświatową, która tworzy fundusz na dzień składania wniosku o przyznanie pożyczki mieszkaniowej. 3. Pożyczki oprocentowane są zryczałtowanymi odsetkami w wysokości 2% w stosunku rocznym od udzielonej kwoty pożyczki. 4. Spłata pożyczki następuje w 60 równych miesięcznych ratach począwszy od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki. 5. Wnioski o udzielenie pożyczki składa się w sekretariacie Zespołu Szkół w Mochach. Podlegają one rejestracji.

11 6. Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna i przydziela pożyczki w ramach posiadanych środków. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania pożyczki podejmuje Dyrektor Szkoły. 7. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 600% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku przyznania pożyczki Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie spłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie, za wyjątkiem: a. rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez zakład z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, b. przejścia na rentę lub emeryturę. 2. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy nie spłacona kwota pożyczki ulega całkowitemu umorzeniu. 3. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona poręczeniem dwóch żyrantów pracowników Szkoły zatrudnionych na czas nie krótszy niż jest przewidywany okres spłaty pożyczki lub emerytów lub rencistów. ROZDZIAŁ 6 Postanowienia końcowe 20 Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego wprowadzenia. 21 Ilekroć jest mowa o Szkole mamy na myśli Zespół Szkół w Mochach, Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach oraz Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Niniejszy Regulamin został zaktualizowany Zarządzeniem Dyrektora nr 13/2014 z dnia 24 marca 2014r. 23 Regulamin podajemy do wiadomości w księgowości Zespołu Szkół w Mochach i na stronie internetowej szkoły. 24 Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: 1. załącznik nr 1 - wzór rocznego planu dochodów i wydatków (Preliminarz) 2. załącznik nr 2a - wzór wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku z ZFŚS ( wczasów pod gruszą ) 10

12 3. załącznik nr 2b - wzór wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku zorganizowanego dzieci 4. załącznik nr 2c - wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS 5. załącznik nr 2d - wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 6. załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o dochodach w rodzinie 7. załącznik nr 4 - tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń 8. załącznik nr 5 - wzór umowy dotyczącej pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe 25 Niniejszy Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół w Mochach został uzgodniony z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego (za Organizację Związkową) (Dyrektor Szkoły)...dnia...r. )...dnia...r. 11

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo