R E G U L A M I N PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1"

Transkrypt

1 1 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli i pracowników oświaty niebędących nauczycielami Szkoły Podstawowej w Polanowie PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej REGULAMINEM, wprowadzony został na podstawie przepisów wymienionych niżej aktów prawnych: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 111); 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 191); 3) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 167); 4) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U r. poz ze zm.); 5) corocznego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 6) corocznego Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z odpisów: 1) dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku; 2) dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych; 3) dla pracowników administracyjnych w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą; 4) dla pracowników administracji i obsługi będących emerytami lub rencistami w wysokości 6,75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce

2 2 narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Z wymienionych odpisów tworzy się zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ZASADY OGÓLNE 2 1. Regulamin określa zasady przeznaczenia środków zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej FUNDUSZEM, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu. 2. Regulamin został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi, zwanymi dalej Związkami Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń, oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 2. Pomoc udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do 15 kwietnia danego roku przez osobę uprawnioną lub ustawowego przedstawiciela (osoby, dzieci dotknięte chorobą uniemożliwiającą złożenie) wniosku - załącznik nr 1. Niedostarczenie odcinków PIT do załącznika nr 1 powoduje to, że wnioskodawca otrzymuje najniższe świadczenie określone w preliminarzu na dany rok. 3. Nieskorzystanie ze świadczeń organizowanych przy pomocy środków finansowych Funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu lub wypłaty środków pieniężnych. 4. Z Funduszu nie pokrywa się wydatków, które nie mogą być z niego finansowane, ani nie obciąża się Funduszu zobowiązaniami niezgodnymi z celami Funduszu i Ustawą. 5. Dyrektor ZEAO w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia dochody Funduszu na dany rok budżetowy. Plan finansowo-rzeczowy zatwierdza dyrektor placówki, po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną, o której mowa w pkt. 8 oraz Związki Zawodowe załącznik nr 2. Preliminarz funduszu na rok kalendarzowy jest zmiennym załącznikiem do niniejszego regulaminu. Dopłaty z ZFŚS są realizowane według preliminarza do wysokości posiadanych środków. 6. Prawo propozycji zmian w regulaminie oraz rocznym preliminarzu wydatków z Funduszu ma dyrektor placówki oraz Komisja Socjalna. Zmiany te wprowadza się w formie aneksu do regulaminu po uprzednim uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 7. Środkami Funduszu administruje dyrektor placówki. Decyzje przyznające pracownikom świadczenia uzgadniane są z Komisją Socjalną utworzoną z osób reprezentujących załogę placówki. 8. Komisję Socjalną, w czteroosobowym składzie, powołuje dyrektor placówki, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej. Komisja Socjalna stanowi ciało doradcze i pomocnicze w gospodarowaniu funduszem. 9. W skład komisji socjalnej wchodzą przedstawiciele nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz zakładowych związków zawodowych.

3 3 10. Komisja socjalna wybierana jest na okres 1 roku. 11. Członkowie komisji socjalnej składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy w zakresie spraw i danych osobowych, do których mają dostęp w związku z pracą w komisji. 12. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół zawiera datę posiedzenia, skład komisji na danym posiedzeniu, wyszczególnienie wstępnie zakwalifikowanych wniosków, podpisy członków komisji. Protokół przedkładany jest dyrektorowi placówki w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia. 13. W sytuacjach szczególnie trudnych, losowych dyrektor placówki może doraźnie przyznawać świadczenia bez konsultacji i niezależnie od komisji, informując ją na najbliższym posiedzeniu o podjętych decyzjach. 14. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji Funduszu jest pracownik administracyjny wyznaczony przez dyrektora szkoły, do którego obowiązków należy: a) opracowanie zakwalifikowanych wniosków oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty przyznanego świadczenia, b) dbałość o kompletność dokumentacji Funduszu i odpowiednie jej zabezpieczenie, c) zgłaszanie uwag dotyczących braków w dokumentacji komisji socjalnej. 15. Obsługą finansową i księgową Funduszu zajmuje się Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie. 16. Wnioski wraz z kompletem dokumentów w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej składa się w sekretariacie szkoły. Posiedzenia komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach mogą odbywać się w innych terminach. 17. Wypłata świadczeń z Funduszu następuje po uprzednim rozpatrzeniu wniosku przez komisję socjalną i zatwierdzeniu przez dyrektora placówki. 18. Wnioskodawcę o decyzji komisji socjalnej podjętej na posiedzeniu, osobiście informuje dyrektor placówki. Odpowiedzi pisemne przesyła się tylko na pisemny wniosek zainteresowanej osoby. Pracownik ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji komisji w ciągu 7 dni. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od otrzymania pisma. Decyzja dyrektora jest ostateczna. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 4 1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, c) emeryci i renciści byli pracownicy, dla których placówka była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego, d) członkowie rodzin pracowników wymienionych w punktach a-c,

4 4 e) członkowie rodzin zmarłych pracowników (dzieci, współmałżonek), jeżeli otrzymują rentę rodzinną i pozostawali na utrzymaniu zmarłego pracownika. 2. Emeryci i renciści nauczyciele, o których mowa w ust.1 lit. c) zobowiązani są w terminie do 31 marca każdego roku przedłożyć pracodawcy obowiązującą w tym czasie decyzję ZUS ustalającą wymiar należnego im świadczenia emerytalno rentowego (Pit 40). Brak dokumentów spowoduje odmowę wypłacenia świadczenia. 3. Za członków rodzin, o których mowa w ust.1 lit. d), uważa się: a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, rodzeństwo do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat (tj. kończące 25 lat życia w roku korzystania ze świadczenia), po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkołach dziennych; b) osoby wymienione w lit. a) będące inwalidami I i II grupy bez względu na wiek, c) współmałżonkowie oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, d) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU 1. Fundusz może być przeznaczony na finansowanie lub dofinansowanie: 5 1) wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli będących w stosunku pracy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym; 2) dopłaty do wypoczynku letniego organizowanego przez nauczycieli we własnym zakresie w okresie urlopu - tzw. wczasy po gruszą, 3) dopłaty do wypoczynku letniego organizowanego przez pracowników administracji i obsługi we własnym zakresie w okresie urlopu - tzw. wczasy po gruszą. Warunkiem wypłaty jest co najmniej 14 dniowy urlop pracownika w danym roku kalendarzowym (14 kolejnych dni kalendarzowych). 4) dopłaty do wypoczynku feryjnego dla dzieci pracowników do 25 roku życia, uczących się w szkołach dziennych lub studiujących na dziennych studiach stacjonarnych - do kolonii, zimowisk i innych form wypoczynku do wyczerpania środków zawartych preliminarzu - nie więcej niż 200 zł raz w roku. 5) świadczeń pieniężnych (pomoc finansowa) z okazji świąt. 6) świadczenia w formie paczek świątecznych lub świadczenia pieniężnego dla dzieci pracowników od urodzenia do 15 lat. 7) pomocy pieniężnej (w formie zapomóg) dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

5 5 8) zapomóg losowych ze względu na nadzwyczajną nagłą trudną sytuację losową (powódź, pożar, nawałnica, wypadek, trąba powietrzna) lub zdrowotną (nagła ciężka choroba). 9) dopłaty do zakładowych wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych dla pracowników i emerytów, organizowanych przez szkołę lub placówki oświatowe z gminy Polanów. Pracownik, emeryt lub rencista może raz w roku kalendarzowym ubiegać się o dopłatę do organizowanej wycieczki. W miarę posiadanych środków dopuszcza się dopłatę do dwóch wycieczek zakładowych. 10) dopłat do zakładowego wyjazdu dla pracowników i emerytów do kin, teatrów, występów estradowych, koncertów, imprez sportowych, rekreacyjnych oraz spotkań integracyjnych, do wysokości 50 % kosztów nie więcej niż 120 zł w roku w ramach posiadanych środków. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU Pracownicy i inne osoby uprawnione do korzystania z funduszu składają wnioski w sekretariacie danej placówki do 15 kwietnia danego roku. 2. Z Funduszu wypłaca się nauczycielom do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFŚS ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. 3. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, stanowi dochód przypadający na jednego członka rodziny wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Osoba uprawniona jest zobowiązana ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie (zgodnie z rocznym oświadczeniem złożonym w Urzędzie Skarbowym). 4. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd, traci prawo do korzystania ze środków funduszu przez dwa kolejne lata kalendarzowe. 5. Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu może również zrezygnować z deklarowania wysokości dochodów (z wyjątkiem wnioskowania o zapomogę), wówczas otrzyma najniższe możliwe świadczenie. 6. Tabele dopłat do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej ustalane są corocznie w zależności od wielkości posiadanych środków i stanowią zmienny załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

6 6 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE 7 1. W planie finansowym, o którym mowa w 2, wyodrębnia się środki przeznaczone na zwrotną pomoc mieszkaniową udzielaną w formie pożyczek mieszkaniowych. 2. Środki Funduszu przeznacza się na pomoc finansową, na cele mieszkaniowe pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników zakładu, w formie oprocentowanych pożyczek. 3. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 3 %. 4. Osoba, której została przyznana pożyczka, zawiera z zakładem pisemną umowę pożyczki wzór umowy stanowi załącznik nr O powtórne przyznanie pożyczki może się ubiegać osoba uprawniona po spłacie poprzedniej pożyczki w miarę posiadanych środków. Nie dotyczy to przypadków losowych. 6. Przyznawanie pożyczek następuje w kolejności składania wniosków wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami Pożyczki mieszkaniowe udziela się z przeznaczeniem na remonty, modernizację mieszkań, adaptację pomieszczeń, cele mieszkaniowe, wkłady mieszkaniowe do spółdzielni mieszkaniowej i dopłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań, kupno, budowę budynku jednorodzinnego, rozbudowę budynku mieszkalnego do kwoty zł. 2. Wnioskodawca w celu uzyskania pożyczki zobowiązany jest przedłożyć wniosek o udzielenie pożyczki załącznik nr 4 oraz następujące dokumenty: a) aktualne pozwolenie na budowę lub, b) akt notarialny lub, c) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wykupie lokalu. 3. W przypadku pożyczki maksymalny okres spłaty w miesięcznych ratach może wynieść do 2 lat. Krótszy okres spłaty będzie ustalany indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami. 4. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy - pracownika (na co pożyczkobiorca udzieli wyraźnej zgody na piśmie), a w uprawnionych nie będących pracownikami, na konto bankowe zakładu pracy podane w umowie. 5. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia 2 osób pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w placówce. 6. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu po jej otrzymaniu. 7. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 8. W razie nie dokonania wpłaty przez dłużnika, w terminie określonym w ust.3, potrąca się pozostałą część należności z wynagrodzenia poręczycieli, na co przed udzieleniem pożyczki poręczyciele udzielają zgody na piśmie. 9. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota nie spłaconej pożyczki ulega umorzeniu.

7 7 10. Jeżeli nastąpi rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika albo za wypowiedzeniem przez pracownika, niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowemu zwrotowi (nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy). 11. W szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych (pożar, zalanie mieszkania, itp.) na wniosek pożyczkobiorcy można zawiesić spłatę pożyczki lub ją umorzyć do wysokości 50%. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Podstawowymi dokumentami dotyczącymi działalności socjalnej są: 9 a) regulamin funduszu świadczeń socjalnych, b) roczny plan finansowy funduszu świadczeń socjalnych. 2. Do 30 marca każdego roku dyrektor szkoły przygotowuje sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu za rok poprzedni oraz przedkłada preliminarz wydatków na rok bieżący. 3. Decyzje podjęte w sprawach socjalnych podejmuje się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. Różnorodność form działalności socjalnej, uzależniona jest od potrzeb pracowników oraz środków finansowych jakimi dysponuje fundusz. 4. Treść regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest ogólnie dostępna i podana do zapoznania się przez pracowników. Regulamin udostępnia się do wglądu na każde żądanie osoby zainteresowanej. 5. Zmiany w postanowieniach niniejszego regulaminu wprowadza się po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 6. Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od r. 7. Traci moc regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r. Polanów, dnia Uzgodniono ze związkami zawodowymi.. Dyrektor Szkoły.. przedstawiciel organizacji związkowej

8 8... (imię i nazwisko pracownika/emeryta)... Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS (miejscowość i data)... (adres zamieszkania) W N I O S E K nr o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Polanowie w roku.. 1. Dopłaty do wypoczynku (wczasy pod gruszą, ). * 2. Zapomogi pieniężnej. * 3. Pomocy finansowej. * ( pomoc świąteczna) 4. Inne...*Uzasadnienie: Oświadczenie pracownika/emeryta o dochodach rodziny: Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób oraz, że w podanym niżej okresie dochody moje i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosiły: Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia (dla dzieci) Miejsce pracy nauki Stopień pokrewieństwa Roczny przychód Łączny dochód całego gospodarstwa domowego *Należy podać łącznie przychód uzyskany w poprzednim roku podatkowym ze wszystkich źródeł tj. wykazany w zeznaniu podatkowym PIT oraz innych dochodów np. dopłat unijnych, wynagrodzenia związanego z funkcją społeczną / np. radnego/ Miesięczny dochód brutto na 1 członka rodziny wynosi:... Rezygnacja z deklaracji dochodów Wnioskodawca może nie składać oświadczenia o dochodach. W takim przypadku będzie przyznana najniższa kwota dofinansowania Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów i proszę o przyznanie świadczenia w wysokości odpowiadającej najniższej grupie zaszeregowania (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy. Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony prawa do korzystania z ZFŚS na okres 2 lat. Wymóg złożenia informacji o sytuacji rodzinno-materialnej w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie z art. 23 ust. 1 Ustawy z 20 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Niezłożenie powyższej informacji może być podstawą odmowy przyznania świadczenia ze środków Funduszu, z powodu braku możliwości ustalenia przez Pracodawcę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością regulaminową i karną (art k.k.). Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji wykazanych w załączonych dokumentach w celach związanych z przyznawaniem świadczeń z Funduszu. Decyzja z dnia... *przyznano świadczenie w kwocie... * nie przyznano świadczenia.... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Zatwierdzam:. (pieczątka i podpis dyrektora) * - właściwe podkreślić

9 9 Zał. Nr 2 do Regulaminu ZFŚS Preliminarz wydatków ZFŚS w 2015 r. PRZYCHODY 1. Stan funduszu na styczeń 2015 r ,31 2. Odpis podstawowy na 2015 r. Razem: a - Nauczyciele pracujący b - Pracownicy c - Nauczyciele emeryci d - Obsługa emeryci , , , , ,00 3. Spłaty pożyczek mieszkaniowych ,00 4. Kapitalizacja odsetek - Razem PLANOWANE WYDATKI 1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli ,- 2. Dopłata do wypoczynku zorganizowanych we własnym zakresie dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów ,- 3 Dopłaty do wypoczynku feryjnego dla dzieci pracowników do 25 roku życia, 7.560,- uczących się w szkołach dziennych lub studiujących 4. Pomoc finansowa dla pracowników i emerytów (pomoc świąteczna) ,- 5. Dopłaty do imprez okolicznościowych dla dzieci, świadczenie w formie paczek lub pieniężne dla dzieci do 15 lat. (świadczenie pieniężne - grudzień) 1.600,- 6. Pomoc pieniężna (zapomogi )dla osób w trudnej sytuacji życiowej ,31 7. Zapomogi losowe ze względu na nadzwyczajną trudną sytuację losową Dopłata do wycieczek zakładowych dla pracowników i emerytów ,- 8. Działalność kulturalno-sportowa, spotkania integracyjne Pożyczki mieszkaniowe ,- 10. Pozostało/rezerwa 1.223,87 Razem ,31 Wyjaśnienia do wydatków: pkt 2a - 37,36 średnia et. x 2.879,91 zł (odpis podstawowy) pkt 2b - 11,75 ob. i ad, x 1093,93 zł pkt 2c - 39 x 5% emerytury pkt 2d - 16 x 6,75% przec. wyn. tj. 182,32 zł roczne Wszelkie świadczenia będą realizowane na podstawie złożonego wniosku zgodnie z kryteriami (załącznik nr 3 ) i zasadami regulaminu ZFŚS U w a g a! W razie potrzeby mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu. W uzgodnieniu: Dyrektor:

10 10 Zał. Nr 3 do Regulaminu ZFŚS na 2015 r. I. Dofinansowanie do wczasów turystycznych dla pracowników i emerytów oświaty (płatne tylko w przypadku, gdy pracownik przebywał minimum 14 dni na urlopie wg osiąganych dochodów brutto przypadających na 1 osobę w gospodarstwie domowym). L.p. Dochód na osobę (brutto) Kwota dopłaty 1. do 1600,00 zł 650,00 zł 2. od 1601,00 zł do 2500,00 zł 600,00 zł 3. powyżej 2500,00 zł 550,00 zł II. Dopłata do wypoczynku feryjnego dla dzieci pracowników do 25 roku życia, uczących się w szkołach dziennych lub studiujących: ( wg osiąganych dochodów brutto przypadających na 1 osobę w gospodarstwie domowym na każde dziecko 1 raz w roku ). L.p. Dochód na osobę (brutto) Kwota dopłaty 1. do 1000,00 zł 200,00 zł 2. od 1001,00 zł do 2500,00 zł 180,00 zł 3. powyżej 2500,00 zł 160,00 zł Uwaga! Nie więcej niż koszt całej wycieczki. III. Kryteria przyznawania zapomogi pieniężnej. ( wg osiąganych dochodów brutto przypadających na 1 osobę w gospodarstwie domowym - będą przyznawane do 2 razy do roku lub w miarę posiadanych środków). L.p. Dochód na osobę (brutto) Kwota przyznanej pomocy 1. do 750,00 zł 350,00 zł 2. od 751,00 zł do 850,00 zł 300,00 zł 3. od 851,00 zł do 950,00 zł 250,00 zł 4. od 951,00 zł do 1600,00 zł 200,00 zł IV. Kryteria przyznawania pomocy finansowej. ( wg osiąganych dochodów brutto przypadających na 1 osobę w gospodarstwie domowym). 2 razy w roku L.p. Dochód na osobę (brutto) Kwota przyznanej pomocy 1. do 1600,00 zł 580,00 zł (200W+380BN) +60 zł paczka dla dz.

11 11 2. od 1601,00 zł do 2500,00 zł 570,00 zł (190W+380BN) + 55 zł paczka dla dz. 3. powyżej 2500,00 zł 560,00 zł (180W+380BN) + 50 zł paczka dla dz. V. Kryteria przyznawania dopłaty do wycieczki zakładowej. (wg osiąganych dochodów brutto przypadających na 1 osobę w gospodarstwie domowym). L.p. Dochód na osobę Kwota przyznanej pomocy 1. do 1600,00 zł 550,00 zł 2. od 1601,00 zł do 2500,00 zł 500,00 zł 3. powyżej 2500,00 zł 450,00 zł

12 12 Zał. Nr 4 do Regulaminu ZFŚS WNIOSEK o przyznanie pożyczki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe Nazwisko i imię... Adres zamieszkania... Miejsce pracy i stanowisko Proszę o przyznanie mi ze środków ZFM pożyczki w wysokości...zł. (słownie...) z przeznaczeniem na... Ilość członków rodziny na utrzymaniu... Dochód brutto......zł. (Należy podać dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym ze wszystkich źródeł tj. wykazany w zeznaniu pod. PIT) Na poręczycieli proponuję: 1.Panią (Pana)... adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego podpis... 2.Panią (Pana)... adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego. Podpis.. Okres spłaty pożyczki (podpis wnioskodawcy) Decyzja o przyznaniu pożyczki Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie w dniu. Postanowił przyznać Pani (Panu) *... Pożyczkę z ZFM wysokości...złotych (słownie......) z przeznaczeniem na......i na warunkach ustalonych w załączonej umowie. Pożyczka podlega spłacie przez okres lat...w ratach po: pierwsza...zł. następne...zł. miesięcznie poczynając od dnia... Nie przyznano pożyczki mieszkaniowej* Uzasadnienie: * niepotrzebne skreślić niepotrzebne skreślić.. (miejscowość, data Zatwierdzam/nie zatwierdzam. ( data i podpis dyrektora)

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo