REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie"

Transkrypt

1 REGULAMIN gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków ZFSS oraz określa warunki i tryb udzielania pomocy finansowo - rzeczowej dla pracowników, emerytów i rencistów - byłych pracowników MZSzOI oraz ich rodzin. Zasady tworzenia, źródła finansowania i formy wykorzystania ZFSS regulują: 2 - Ustawa z dnia r. o ZFŚS (Dz. U. nr 70 z 1996 r., póz. 335, Nr 118 póz. 561, Nr 139 póz. 647, Nr 147 póz. 686, z 1997 r. Nr 82 póz. 518, Nr 121 póz. 770, z 1998 r. Nr 75 póz. 486, Nr 113 póz. 717, z 2002 r. Nr 135 póz oraz z 2003 r. Nr 213 póz. 2081), - Ustawa z dnia r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 r. póz. 357 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 z 1991 r. póz. 234 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz.U. Nr 43 z 1994 r. póz. 168, z 1995 r. Nr 19 póz. 94 oraz z 1997 r. Nr 134 póz. 889), - Inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi: 3 1. odpis na ZFSS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej

2 przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt l lit. A i art. 6 ust. l pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej, 2. odpis w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na każdego pracownika administracji i obsługi, 3. 5% odpisu dokonanego przez ZUS z tytułu wypłat emerytur i rent nauczycieli, byłych pracowników imzszol, 4. wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w punkcie 2, na każdą zatrudnioną osobę, zaliczoną do I lub II grupy inwalidzkiej, 5. wysokość odpisu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w punkcie 2, na każdego emeryta i rencistę, byłego pracownika administracji i obsługi objętego tą opieką, 6. odpłatność za korzystanie z usług działalności socjalnej. Środki ZFŚS zwiększa się o: 4 1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 2. niewykorzystane środki zakładowego funduszu nagród, 3. odsetki od środków ZFŚS, 4. wpływy ze spłat pożyczek udzielone na cele mieszkaniowe i z ich oprocentowania, 5. wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy: socjalnego i mieszkaniowego oraz ZFŚS, 6. inne środki określone w odrębnych przepisach. 5 Środki przeznaczone na ZFŚS niewykorzystane w danym roku powiększają ZFŚS w roku następnym.

3 6 Środki ZFŚS przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy placówki w każdym miesiącu proporcjonalnie do napływających środków oraz w każdym czasie wszystkie środki celowe. Środkami ZFŚS administruje dyrektor MZSzOI w Krośnie. 7 8 Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS oprócz niniejszego regulaminu jest roczny plan finansowy opracowany na każdy rok kalendarzowy przez Komisję Socjalną i zatwierdzony przez Dyrektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W skład Komisji Socjalnej wchodzą: 1. Dyrektor MZSzOI lub przedstawiciel Dyrekcji delegowany przez Dyrektora, 9 2. po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w zespole, delegowanych przez organizacje zakładowe, 3. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, 4. jeden przedstawiciel pracowników administracji i obsługi, 5. jeden przedstawiciel emerytów i rencistów. Członkowie komisji wymienieni w punktach 3, 4, 5 wybierani są w głosowaniu jawnym przez pracowników lub emerytów i rencistów, których reprezentują. Przewodniczącego Komisja wybiera spośród swoich członków w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym komisji nie mogą być osoby wymienione w punktach l i 2. Kadencja Komisji trwa 4 lata kalendarzowe.

4 10 Decyzje w sprawie przyznania świadczeń socjalnych podejmuje Dyrektor Zespołu, zatwierdzając wniosek Komisji Socjalnej, o ile nie jest on sprzeczny z regulaminem. Z usług działalności socjalnej korzystają: nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, 2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych oraz powołani do odbycia służby wojskowej, 3. emeryci i renciści objęci tą opieką, 4. dzieci w wieku od l do 24 lat osób wymienionych w pkt. l, 2 i 3 uczące się i równocześnie niepracujące oraz dzieci niepełnosprawne nie mogące wykonywać prac zarobkowych, bez względu na wiek. 5. współmałżonkowie bez źródła dochodu, którzy są niezdolni do wykonywania pracy i przebywają w kraju, osób wymienionych w punktach l, Osoby wymienione w 11 uprawnione są do korzystania z ZFSŚ po złożeniu wniosku do 31 marca każdego roku kalendarzowego wg załączonego wzoru i każdorazowo przy zmianie sytuacji materialnej uprawnionego z zastrzeżeniem 14, 15, 16, Komisja Socjalna opracowuje propozycje przyznania świadczeń w oparciu o wnioski pracowników, związków zawodowych i Rad Pedagogicznych, stosując się do postanowień niniejszego regulaminu. 14 Środki ZFŚS pozostałe po wypłaceniu świadczenia urlopowego dla nauczycieli przeznacza się na: 1. pomoc finansowo - rzeczową (działalność socjalną), 2. fundusz mieszkaniowy,

5 Rozdziela sieje następująco: - dofinansowanie do wypoczynku - 15% - pomoc finansowo-rzeczowa (działalność socjalna) - 70% - fundusz mieszkaniowy - 15%. Niewykorzystany fundusz mieszkaniowy w danym roku przechodzi na pomoc finansowo -rzeczową. 15 Dofinansowanie do wypoczynku przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej wymienionej w 11 pkt l, 2, 4 do korzystania z ZFŚS. Dofinansowanie dla dzieci przyznaje się na wniosek rodzica. Warunkiem przyznania pracownikowi dofinansowania do wypoczynku jest wykorzystanie przez niego ciągłego 14 dniowego urlopu wypoczynkowego. Wysokości dofinansowania będą ustalone co roku zgodnie z 14. Głównym kryterium przyznawania dofinansowania jest sytuacja materialna wnioskodawcy, poparta aktualnym dochodem na członka rodziny. W pierwszej kolejności przyznaje się dofinansowanie osobom, które nie korzystały z tej formy w roku poprzednim. Pomoc finansowo - rzeczowa obejmuje: 16 1.zakup artykułów konsumpcyjnych (np. talony) dla wszystkich uprawnionych, wymienionych w 11 pkt l i 2 (proporcjonalnie do zatrudnienia z wyjątkiem osób, dla których jest to jedyne źródło utrzymania) oraz 11 pkt 3, 2.zapomogi losowe, mogą być udzielane jeden raz w roku (w szczególnych przypadkach dwa razy), a łączna kwota nie może być większa niż dwukrotność najniższej płacy krajowej. Udzielane są one w następujących udokumentowanych przypadkach: a) śmierć członka rodziny pracownika, emeryta lub rencisty, b) uszczerbek na mieniu w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych - osób wymienionych w 11 podpunktach l, 2, 3. c) długotrwała choroba pracownika, emeryta, rencisty lub członka jego rodziny, d) nagła choroba pracownika, emeryta lub rencisty wymagana leczeniem z dużym nakładem finansowym,

6 3.zapomogi zwykłe, mogą być udzielane jeden raz w roku (w szczególnych przypadkach dwa razy), a łączna kwota nie może być większa niż najniższa płaca krajowa. Udzielane są one w następujących udokumentowanych przypadkach: a)zła sytuacja materialna rodziny pracownika, emeryta lub rencisty potwierdzona zaświadczeniami, że dochód na członka rodziny nie przekracza najniższej emerytury, 4. dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego udokumentowane fakturą lub rachunkiem, 5. okolicznościowe świadczenie rzeczowe z okazji ślubu, pogrzebu itp. 6. dofinansowanie imprez integracyjnych i rekreacyjno- sportowych - dla osób wymienionych w 11 punktach l, 2, 3 według uznania komisji oraz jednorazowa pomoc rzeczowa dla pracowników odchodzących na emeryturę, 7.zorganizowane przez zakład pracy wyjścia na imprezy kulturalne i sportowe poprzez dofinansowanie zakupu biletów w wysokości nie większej niż 60 % ich wartości, jednorazowo do dwóch biletów, 8.dofinansowanie wycieczek krajowych organizowanych przez szkołę dla osób uprawnionych w 11 według uznania komisji, 17 Przy przyznawaniu świadczeń z funduszu uwzględnia się w szczególności: - sytuację rodzinną i życiową danej osoby, - wysokość osiągniętych dochodów na członka rodziny zgodnie z wzorem wniosku, - częstotliwość korzystania z różnych form dopłat do świadczeń przy założeniu, że pierwszeństwo mają osoby, które z danej formy wcześniej nie korzystały. 18 Corocznie w ramach ZFŚS tworzy się fundusz mieszkaniowy w wysokości określonej w Pomocy z funduszu mieszkaniowego dla osób uprawnionych udziela się w formie pożyczek oprocentowanych w stosunku rocznym 1%.

7 20 Do korzystania z pomocy ze środków funduszu mieszkaniowego uprawnione są osoby wymienione w 11 pkt. l, 2 oraz 60% stawek określonych w 22 dla osób wymienionych w 11 pkt Środki funduszu mieszkaniowego przeznacza się na pożyczki zwrotne z wykorzystaniem na: 1. budowę domu mieszkalnego nieletniskowego, 2. uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej, 3. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 4. remont mieszkania i kaucję, 5. zakup mieszkania na wolnym rynku, 6. zamianę mieszkania na większe Ustala się z dniem r. następujące wysokości pożyczek: - na budowę domu, wkład do spółdzielni mieszkaniowej i zakup mieszkania zł, - na adaptację pomieszczeń i remont domu zł, - na remont mieszkania i kaucję zł, - na zmianę mieszkania na większe zł. 2. Podstawę zmiany wysokości pożyczek stanowić będzie aneks do niniejszego regulaminu. 3. O wysokości przyznanej pożyczki decyduje data spisania umowy, a nie data złożenia wniosku. 4. Pożyczka na budowę domu, uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej, zakup mieszkania, adaptację pomieszczeń, kaucję, zmianę mieszkania na większe może być przyznana tylko jeden raz. 5. Pożyczki na remont domu lub mieszkania mogą być przyznane raz na 4 lata. 6. Osoba, która wzięła pożyczkę wymienioną w pkt 4, może wziąć pożyczkę na remont domu lub mieszkania dopiero po spłacie pożyczki. 7. Pierwszeństwo do korzystania z pożyczek mają osoby nie korzystające dotychczas z tej formy pomocy.

8 8. Osoba spłacająca pożyczkę na remont mieszkania, jeżeli zakupi w tym okresie mieszkanie, ma prawo przekwalifikowania jednej formy pożyczki na drugą. 9. Nie można korzystać z dwóch form pożyczki równocześnie. 10. Najniższa rata spłaty nie może być mniejsza niż 50 zł Podstawę przyznania pożyczki stanowi wniosek wypełniony zgodnie z treścią druku, z odpowiednimi potwierdzeniami i podpisami. 2. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Dyrektor MZSzOI w Krośnie po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną. 24 Ustala się następujący tryb składania wniosków, przyznania pożyczek, ich spłaty i wypłaty: a) wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie MZSzOI, b) po sprawdzeniu formalnym i zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną, pracownik odpowiedzialny za te sprawy spisuje umowę, w której określona jest wysokość pożyczki i warunki jej spłaty, c) podstawę wypłaty pożyczki stanowi umowa podpisana przez Dyrektora i Głównego Księgowego placówki z jednej strony i pożyczkobiorcę wraz z dwoma poręczycielami, będącymi pracownikami MZSzOI Krosno, posiadającymi umowę o pracę na czas nie określony z drugiej strony, d) pożyczkobiorca pobiera pożyczkę w kasie MZSzOI w wyznaczonym terminie, e) spłata pierwszej raty pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu po jej otrzymaniu, raty spłaty są potrącane co miesiąc z listy plac pracowników, emeryci i renciści wpłacają miesięcznie raty do kasy MZSzOI lub na jej konto bankowe bez dodatkowego wezwania. 25 Ustala się następujące załączniki do wniosków na pożyczki: - na budowę domu - pozwolenie na budowę, - na uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej - zaświadczenie ze spółdzielni o wymaganym wkładzie,

9 - na adaptację pomieszczeń, remont domu - bez załączników, - na remont mieszkania - bez załączników, - na zakup mieszkania - akt notarialny, - na zamianę mieszkania na większe - dokument przydziału lub akt notarialny - kaucję - zaświadczenie organu o konieczności. wpłaty kaucji 26 Inne rodzaje pomocy z funduszu mieszkaniowego nie określone niniejszym regulaminem mogą być realizowane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną i zatwierdzone przez Dyrektora zespołu: a) umorzenie niespłaconej części pożyczki po zmarłym pożyczkobiorcy, b) odroczenie spłaty pożyczki na okres do l roku, Niniejszy regulamin stanowi podstawę do opracowania planu finansowego ZFŚS na każdy rok kalendarzowy i obowiązuje od momentu uzgodnienia ze związkami zawodowymi. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci ważność dotychczasowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków Zakładowego

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo