REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE"

Transkrypt

1 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkol no-wychowav, czo-rewal idacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 tel.: NIP 5482S50399-Reg.2420?6790 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE

2 SPIS STREŚCI - ROZDZIAŁY I. Podstawy prawne:...3 II. Postanowienia ogólne:... 3 III. Tworzenie funduszu:... 6 IV. Osoby uprawnione do świadczeń :...7 V. Przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjlanych...8 VI. Zasady i warunki przyznwania świadczeń VII. Postanowienia końcowe:...15 VIII. Wykaz załączników: h i

3 Rozdział I Podstawy prawne Podstawy prawne działalności socjalnej określają: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 1996 Nr 70, poz.335 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych( Dz. U. z 2001 Nr 79,poz.385 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznial982r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2003 Nr 118, poz.h12z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z Nr 21, poz.94 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS ( Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz.168 z późn. zm.). Rozdział II Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowi: ustawa, niniejszy Regulamin oraz roczny plan finansowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu sporządzony do 30 marca każdego roku budżetowego po uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych i zespołem doradczo - opiniującym, przechowywany w księgowości. 2. Ilekroć w Regulaminie j est mowa o: a. Placówce, rozumie się przez to: Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, b. Funduszu, rozumie się przez to: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, c. Pracodawcy, rozumie się przez to: dyrektora ZPSWR w Cieszynie 3. Administratorem Funduszu, zapewniającym organizacyjno - finansową obsługę funduszu oraz odpowiedzialnym za realizację ustawy i regulaminu jest Pracodawca. 4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 3

4 5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników tj. z zespołem doradczo - opiniującym. 7. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości zgromadzonych środkó 2 1. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany Regulaminu wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Szkoły (w przypadku braku organizacji związkowej rolę tę spełniają wybrani przedstawiciele pracowników). 2. Dyrektor powołuje zespół doradczo - opiniujący. W jego skład wchodzą: a. wicedyrektor szkoły, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, b. przedstawiciel pracowników administracji i obsługi, c. przedstawiciel związków zawodowych. 3. Do zadań zespołu doradczo - opiniującego należy: a. opracowanie projektu rocznego planu finansowego, b. wnioskowanie w sprawie zmian Regulaminu oraz ewentualnych zmian w podziale środków funduszu, c. opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń socjalnych, d. bieżąca analiza poniesionych wydatków, e. przedkładanie Pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, f. sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń. 4. O terminie i miejscu zebrań zespołu doradczo - opiniującego powiadamia Pracodawca. 5. Interpretacja postanowień Regulaminu oraz rocznego preliminarza wydatków należy do wspólnych kompetencji Pracodawcy, zakładowych organizacji związkowych i zespołu doradczo - opiniującego. Ostateczną decyzję podejmuje Pracodawca Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych przewidzianych w Regulaminie należy kierować do Pracodawcy i składać do zespołu doradczo - opiniującego. 2. Treść Regulaminu Funduszu jest ogólnie dostępna w bibliotece szkolnej oraz 4 l

5 w sekretariacie szkoły. Regulamin jest wydawany na każde żądanie osoby uprawnionej. 1. W razie odmowy przyznania świadczenia zainteresowany ma prawo odwołać się u Pracodawcy w ciągu siedmiu dni. Rozpatrzenie odwołania następuje niezwłocznie. 2. Ponowna negatywna decyzja Pracodawcy, w porozumieniu z organizacją związkową jest ostateczna. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy Świadczenia finansowane ze środków Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego i są przeznaczone na cele pomocy doraźnej, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu Wysokość świadczeń z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a w przypadku pożyczki mieszkaniowej uzależniona jest od sytuacji mieszkaniowej Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS składają oświadczenia o dochodach za rok poprzedni, co roku, do końca marca oraz podczas składania kolejnych wniosków ( z ostatnich trzech miesięcy), jeśli sytuacja materialna wnioskodawcy uległa zmianie w stopniu mającym wpływ na wysokość świadczeń. 2. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym podawana w oświadczeniu składanym w marcu powinna być ustalona w oparciu o zeznania podatkowe za rok ubiegły wszystkich osób w gospodarstwie domowym uzyskujących przychody. 3. Podstawę do przyznania osobie uprawnionej dopłaty do świadczenia socjalnego finansowanego z Funduszu stanowi pisemny wniosek, złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach regulaminu, wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu i zawierający oświadczenie wnioskodawcy o niezmienionych, w stopniu mający wpływ na wysokość świadczenia, dochodach na osobę w gospodarstwie, w stosunku do ostatnio złożonego w tej sprawie 4 5

6 oświadczenia. Wnioski pobiera się i składa w sekretariacie placówki. 4. Częstotliwość dopłat do innych usług i świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu określają dalsze postanowienia regulaminu. 5. Priorytety w przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń socjalnych oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 6. Niezłożenie oświadczenia o dochodach wraz z okazaniem w/w dokumentów osoby składającej wniosek o świadczenie, będzie równoznaczne z zaliczeniem jej do grupy o dochodach najwyższych Podstawę przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi zawarta umowa z osobą uprawnioną w której określa się wysokość i charakter pomocy (zwrotna, bezzwrotna), warunki jej udzielenia, a przy pożyczkach - termin spłaty, ilość i wysokość rat, rodzaj zabezpieczenia spłaty, itp W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, pomoc przyznana z Funduszu rodzinie osoby uprawnionej może być - na pisemny wniosek - doręczona małżonkowi pracownika ( emeryta, rencisty) lub innemu dorosłemu członkowi jego rodziny. Rozdział III Tworzenie Funduszu 10 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzy się : 1. Z corocznych odpisów dokonanych przez przemnożenie planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych nauczycieli (w pełnym i częściowym wymiarze zajęć), po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, przez 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 i 6 z 23 grudnia 1999r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 110, poz z późniejszymi zmianami), 2. 5 % pobieranych rent i emerytur dla nauczycieli będących emerytami i rencistami

7 3. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na zatrudnionego pracownika administracji i obsługi, 4. 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej, na każdego emeryta i rencistę, nie będącego nauczycielem. 5. z pozostałości środków ZFŚS z roku poprzedniego (stan na 31 grudnia roku poprzedniego), 6. ze spłat pożyczek udzielonych pracownikom i emerytom, 7. z odsetek od udzielonych pożyczek, 8. z darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych, 9. z innych środków określonych w odrębnych przepisach. Rozdział IV Osoby uprawnione do świadczeń Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: a. pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - od pierwszego dnia zatrudnienia po ostatni dzień w zakładzie pracy, b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i w celu poratowania zdrowia, c. emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy oraz byli pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy, którzy zostali objęci opieką socjalną na podstawie złożonych deklaracji, d. członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów e. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz zmarłych emerytach i rencistach, którzy uzyskali rentę rodzinną po zmarłym, 2. Członkami rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu są: a. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej: dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, oraz osoby wymienione w tym punkcie niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności - bez względu na wiek, ii- \j

8 b. współmałżonkowie - w tym i konkubenci - jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą wspólne z nią gospodarstwo domowe, rodzice i inne osoby spokrewnione wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne z osobą uprawnioną gospodarstwo domowe. Rozdział V Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Środki funduszu przeznaczone są na: a. wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, zgodnie z art. 53, ust. la Karty Nauczyciela, b. formy wypoczynku urlopowego i wakacyjnego oraz wyjazdowe formy lecznictwa i rehabilitacji osób uprawnionych, c. działalność kulturalno - oświatową, sportowo - rekreacyjną i turystyczną, d. pomoc materialną rzeczową lub finansową dla osób uprawnionych, e. pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych Przez świadczenia urlopowe dla nauczycieli rozumie się wypłacane nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku - z odpisu na ZFŚS - świadczenie urlopowe w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku. O świadczenie to nie składa się wniosku Przez formy wypoczynku urlopowego i wakacyjnego oraz wyjazdowe formy lecznictwa i rehabilitacji osób uprawnionych do korzystania z funduszu przyjmuje się: a. wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat oraz dzieci niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności - bez względu na wiek, ( pozostającej na utrzymaniu rodziców), organizowany lub wykupiony przez placówkę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie : kolonii wypoczynkowych 8

9 i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych w ramach tzw. zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego, b. leczenie sanatoryjne, c. dopłatę do wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez placówkę lub w porozumieniu z inną placówką w czasie wolnym od pracy, d. wypoczynek zorganizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie- tzw. wczasy pod gruszą Przez działalność kulturalno - oświatową, sportowo - rekreacyjną i turystyczną w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych dla osób uprawnionych należy rozumieć : a) koncerty muzyczne, wystawy, spektakle teatralne, filmowe lub rozrywkowe, itp., w których udział (bilety wstępu ) zakupiono przez placówkę ( dla grupy zorganizowanej), b) imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne w tym : ogniska, rajdy, wyjazdy integracyjne w czasie wolnym od pracy, itp., organizowane przez placówkę, Przez pomoc materialną, rzeczową lub finansową, należy rozumieć : a) zapomogi losowe przyznawane w związku z różnymi przypadkami losowymi, np. śmiercią członka rodziny oraz współmałżonka, pożarem, zalaniem i powodzią, nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym lub okresowym pogorszeniem się rodzinnej sytuacji materialnej w związku z kradzieżą, utratą pracy przez współmałżonka itp. b) zapomogi zdrowotne związane z długotrwałą chorobą i leczeniem oraz częściowa refundacja leczenia, c) jednorazową pomoc finansową dla pracowników i emerytów związaną z większymi wydatkami w rodzinie, d) współfinansowanie opłat za pobyt osób uprawnionych w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego Przez cele mieszkaniowe rozumie się : a) Budowę lub zakup domu ( mieszkania), w tym spółdzielczego, b) Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

10 c) Zamianę domu lub mieszkania, d) Adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, e) Wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zmianie mieszkania, f) Remont i modernizację domu lub mieszkania. Rozdział VI Zasady i warunki przyznawania świadczeń Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi, oprócz świadczeń urlopowych nauczycieli. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 2. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna. 3. Osoba składająca wniosek o dopłatę jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i potwierdzić niezmieniony dochód na osobę w stosunku do złożonego wcześniej oświadczenia lub dołączyć nowe oświadczenie. W razie niespełnienia tych warunków wniosek o dopłatę zostanie oddalony. 4. Osoby uprawnione, które nie złożyły oświadczenia o dochodach lub nie potwierdziły aktualności oświadczenia we wniosku będą traktowane jak osoby o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie. 5. Prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu, potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej na mocy art. 271 kodeksu karnego (do 8 lat pozbawienia wolności). 6. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy. 7. Osoby uprawnione starające się pomoc bądź świadczenie socjalne każdorazowo składają pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli wypłacanych zgodnie z art. 53 ust.l a ustawy Karta Nauczyciela). Świadczenie socjalne przyznawane jest po zakwalifikowaniu się do grupy dochodowej zgodnie z tabelą dopłat.

11 8. Wszystkie świadczenia na cele socjalne przyznawane są w miarę posiadanych Środków zgromadzonych na Funduszu Świadczenia urlopowe nauczycieli wypłacane są co roku, po zakończeniu zajęć dydaktycznych i nie później niż do końca sierpnia, w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. 2. Emeryci i renciści - byli pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni na umowę o pracę w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu pracy zgodnie z art. 53 ust. la - ustawy -Karta Nauczyciela. W zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci ustala się co następuje: - podstawą dofinansowania jest wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi pobyt dziecka tj. oryginał rachunku, faktury, zaświadczenie lub inny dokument zawierający imię i nazwisko dziecka oraz okres trwania wypoczynku. 4. Dofinansowanie do kolonii, obozów, wycieczek realizuje się jeden raz w roku do 50% poniesionego wydatku ( zgodnie z przedstawionym rachunkiem), ale nie więcej niż 70 % minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 5. Dofinansowanie wyjazdu dziecka w ramach tzw. zielonej szkoły realizuje się jeden raz na etap edukacyjny, realizuje się do 50% poniesionego wydatku ( zgodnie z przedstawionym rachunkiem), ale nie więcej niż 70 % minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 6. Dofinansowanie wyjazdowych form lecznictwa i rehabilitacji (leczenie sanatoryjne) osób uprawnionych przysługuje każdemu uprawnionemu nie częściej niż raz na dwa lata po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów, pobyt osób uprawnionych i czas trwania. 7. Warunkiem dofinansowania wypoczynku zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie- tzw. wczasy pod gruszą jest korzystanie z przysługującego urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. Wyplata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Warunek ten nie dotyczy emerytów 11

12 i rencistów. Termin składania wniosków do 15 czerwca dla pracowników czynnych i 15 października dla pozostałych uprawnionych Dopłatę do wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez Szkołę lub w porozumieniu z inna placówką w czasie wolnym od pracy, w kwocie do 100% kosztów przejazdu dla pracowników, emerytów i rencistów zgodnie z tabelą dopłat. 2. Dopłatę do imprez takich jak: koncerty muzyczne, wystawy, spektakle teatralne, filmowe lub rozrywkowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne w tym : ogniska, rajdy, wyjazdy integracyjne w czasie wolnym od pracy itp., organizowanych przez placówkę ( dla grupy zorganizowanej ), w kwocie do 100 % kosztów, w miarę posiadanych środków Wysokość zapomogi losowej uzależnia się od sytuacji życiowej i materialnej rodziny, ( przyznaje się po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację). 2. Pomoc rzeczową oraz zapomogi pieniężne przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, (ciężka choroba, wypadek, strata w wyniku kradzieży, pożaru, zalania itp.) udokumentowanymi przez wnioskodawcę - nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 3. Wysokość zapomogi zdrowotnej związanej z długotrwałą chorobą i leczeniem oraz częściową refundacją każdorazowo ustala dyrektor w porozumieniu z zespołem doradczo - opiniującym w ramach środków zaplanowanych, nie częściej niż raz w roku, do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 4. Ubiegający się o wyżej wymienioną zapomogę winien przedstawić dokumentację. 5. Bezzwrotną pomoc materialną lub finansową przyznaje się pracownikom oraz emerytom i rencistom w związku ze zwiększonymi wydatkami rodzinie w okresie świąt, nie częściej niż raz w roku. 6. Dofinansowanie opłat za pobyt dzieci osób uprawnionych w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego przysługuje w wysokości: - 40% opłat łącznych, jeśli dochód na 1 członka rodziny jest niższy niż połowa minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym,

13 -30% opłat łącznych, jeśli dochód na 1 członka rodziny wynosi co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia, ale jest niższy niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, -25% opłat łącznych, jeśli dochód na 1 członka rodziny wynosi co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, ale jest niższy niż 150% tego wynagrodzenia. Wypłaty do dofinansowania dokonuje się w każdym miesiącu kalendarzowym, po przedłożeniu do wglądu potwierdzenia wpłaty na rzecz placówki i na podstawie kwoty wskazanej w tym potwierdzeniu Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są pracownikom, zatrudnionym na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których placówka jest głównym miejscem pracy oraz emerytom i rencistom - byłym pracownikom zakładu pracy, na warunkach określonych w regulaminie i w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą. 2. Częstotliwość przyznawania pożyczek zależna jest od wielkości środków Funduszu. 3. W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe - z wyjątkiem pożyczek na remont i modernizację mieszkań lub domów - osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji 0 przyznaniu pożyczki np. uwierzytelniona kserokopia zezwolenia na budowę, przebudowę mieszkania lub domu, zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji, akt własności, współwłasności domu, umowa kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pracodawca uzna za konieczne. 4. Przyznanie pożyczki następuje na podstawie złożonego wniosku uprawnionego 1innych wymaganych dokumentów wymienionych w regulaminie. 5. Warunkiem złożenia wniosku i przyznania kolejnej pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 6. Przyznawanie pożyczek następuje w kolejności składania wniosków wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. 7. O kolejności przyznawania pożyczek decyduje data złożenia wniosku. 8. Dopuszcza się przyznanie pożyczki poza kolejnością w przypadkach losowych. 9. Decyzję o przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu doradczo - opiniującego. 13

14 10. Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznaje się: a. na remont mieszkania i domu w kwocie do zł, b. na zakup mieszkania lub budowę domu w kwocie do zł, c. na remont mieszkania i domu, na zakup mieszkania lub budowę domu dla emerytów lub rencistów w kwocie do 3000-zł. 11. Warunkiem otrzymania pożyczki jest zawarcie umowy pomiędzy Dyrektorem placówki, a wnioskodawcą, w której określa się wysokość, rodzaj pożyczki, warunki jej udzielenia i spłaty oraz ilość i wysokość rat. Pożyczka objęta jest poręczeniem spłaty przez dwóch żyrantów, a w przypadku kwoty zł - trzech żyrantów. 12. Poręczycielem może zostać tylko czynny pracownik placówki zatrudniony na czas nieokreślony - dotyczy to również pożyczek udzielanych emerytom i rencistom. 13. Jeden gwarant może poręczyć maksymalnie 2 pożyczki. 14. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe następuje w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłacenia pożyczki przez okres : a) do 24 miesięcy (2 lata), b) maksymalnie w ciągu 36 miesięcy w przypadku zawieszenia spłaty pożyczki za zgodą Dyrektora placówki. 15. W przypadku zatrudnienia w szkole kilku członków rodziny wspólnie zamieszkujących, pożyczki na powyższe cele mieszkaniowe udziela się oddzielnie każdemu z nich. 16. Udzielane pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% przyznanej kwoty Decyzję o przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe podejmuje Dyrektor placówki w uzgodnieniu z zespołem doradczo - opiniującym. 2. Przyznawanie pożyczek na cele mieszkaniowe następuje w kolejności składania wniosków Kolejna pożyczka może być udzielona dopiero po spłacie poprzedniej pożyczki. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być przyznane poza kolejnością po przedłożeniu prośby do Dyrektora placówki oraz w ramach posiadanych środków finansowych. 3. W przypadku odejścia na rentę lub emeryturę spisuje się aneks do umowy określający nowe indywidualne warunki spłaty pożyczki. 4. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie z odsetkami w przypadku:

15 a) porzucenia pracy przez pracownika, b) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy (wypowiedzenie z winy pracownika), c) w przypadku zmiany miejsca pracy, odejścia pracownika z pracy z innych powodów i nie wywiązywania się z warunków umowy. 5. Nieterminowe spłaty rat pożyczki przez emeryta lub rencistę (zaległości do 3 miesięcy) spowodują natychmiastowe wezwanie do spłaty całości pożyczki, w terminie określonym przez Dyrektora, z jednoczesnym zawiadomieniem poręczycieli. Nieterminowe spłaty pożyczki powodują sankcje w postaci niemożności wystąpienia o kolejną pożyczkę przez okres jednego roku od daty spłaty ostatniej raty. 6. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązania spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 7. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli i ulega umorzeniu na ogólnie przyjętych zasadach. 8. W uzasadnionej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy, spłata pożyczki przeznaczonej na cele mieszkaniowe może być, po złożeniu przez pożyczkobiorcę pisemnej prośby do Dyrektora, okresowo zawieszona lub wydłużony okres jej spłaty, tym samym zmniejszenie spłaty miesięcznej raty. 9. Placówka nie może zmienić jednostronnie warunków spłaty pożyczek przeznaczonych na cele mieszkaniowe określonych w zawartych już umowach z pożyczkobiorcami, nawet wówczas, gdy zostaną zmienione przepisy ustawy o Funduszu lub postanowienia regulaminu zakładowego. 10. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe powinny być rozpatrywane w miarę posiadania środków Funduszu. Rozdział VII Postanowienia końcowe Kwoty wynikające z odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy przekazane zostają na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, przy czym kwotę równą 75% odpisu - do dnia 31 maja. 15

16 26 1. Postanowienia Regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu. 2. Regulamin ZFŚS znajduje się w sekretariacie oraz bibliotece ZPSWR i winien być udostępniony na każde żądanie osoby uprawnionej do korzystania z funduszu W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa Środkami Funduszu administruje Dyrektor placówki Zmiany w treści regulaminu wprowadza się każdorazowo aneksem, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj....'...'.. r lzvn- ul-głęboka (pieczęć i podpis NSZZ Solidarność ) ZNP) ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO Zarząd Oddziału Cieszyn Rynek 18 te! /fax MlP-548-i 9x (pieczęć i podpis Ąar: P R E Z E S O D D Z I A Ł U 'A'iqzku NauGłyoĄlstwa Polskiego "lie L m tt Oddziału-#5*1 Zatwierdził: Cieszyn dn. A4 d y r e k t o r Zespoiu Placówek SzkolndiV.chowawciCtRewalidacyjnych w Ci ^ y n i e I 1/UxuA" mgr-brygida W nmtfźak-siteler '' D yrektor ZPSW R 16

17 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 te l.: NIP Reg Załączniki: Zał. Nr 1 - Plan rzeczowo-finansowy Zał. Nr 2 - Tabela dopłat z ZFŚS Zał. Nr 3 - Oświadczenie o wysokości dochodów w celu zakwalifikowania do tabeli dopłat z ZFŚS Zał. Nr 4 - Wniosek o przyznanie świadczenia Zał. Nr 5 - Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe Zał. Nr 6 -Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe Zał. Nr 7 - Rozliczenie ZFŚS po zakończonym roku budżetowym. 17

18 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 te!.: NIP Reg Załącznik nr 1 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA R O K... I. PRZYCHODY: Lp. Tytuł wpłaty Kwota (zł) 1. Pozostałość środków na dzień r. 2. Odpis podstawowy na ro k... a) nauczycieli czynnych (110% wg stawek KN) b) pracowników adm. i obsługi ( 37.5%) c) nauczycieli emerytów i rencistów (5%) d) emerytów adm. i obsługi (6,25%) 3. Spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich 4. Inne 5. Ogółem przychody: II. WYDATKI: a) Świadczenie urlopowe dla nauczycieli z art. 53, ust.la KN b) Pozostała kwota ZFŚS na świadczenia zgodnie z Regulaminem:... Lp. Przeznaczenie wydatku Kwota (zł) 1. Wypoczynek wakacyjno - urlopowy 2. Działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna 3. Pomoc materialna: a) socjalna, rzeczowo - finansowa: b) zdrowotna: c) losowa: 4. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe 5. Rezerwa 6. Ogółem wydatki: Podpis Głównego księgowego Podpis D yrektora

19 Szkolno-Wychowa wczo-rewal idacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 te!.: NIP Reg Załącznik nr 2 Cieszyn,.. k Ł... TABELA DOPŁAT TABELA DOPŁAT Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DO RÓŻNEGO RODZAJU USŁUG GRUPA WYSOKOSC DOCHODU NA 1 OSOBĘ W RODZINIE W ZŁ % WSKAŹNIK DOPŁATY Z FUNDUSZU Świadczenia dla pracowników Świadczenia dla emerytów, rencistów I Do 1.500, II 1.501, , III 2.401, , IV powyżej 3.501, Podpis D yrektora

20 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.woiska FclsKieco 3 te!.: Załącznik nr 3 imię i nazwisko adres charakter uprawienia OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Imię i nazwisko: Adres, telefon Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia... roku moja rodzina składała się z...osób i uzyskała niżej wymienione dochody Lp. Imię i nazwisko Członkowie rodziny/wraz z datą urodzenia dzieci Nazwa szkoły, uczelni, rok nauki dziecka w roku szkolnym 1 wnioskodawca X Razem dochód: Kwota dochodu brutto w oparciu o zeznanie podatkowe z a... r. (bez kosztów uzyskania przychodu b-c) Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi...zł Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 KK. (Data i podpis wnioskującego) 20

21 r *art. 271 KK & 1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia w olności od 3 m iesięcy do 5 lat. & 3 Jeśli sprawca dopuszcza się czynu określonego w & 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 6 m iesięcy do 8 lat. W yjaśnienie do obliczenia dochodów Dochód obliczm y w następujący sposób: Przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód Obliczenie dochodu dla celów ZFŚS /oświadczenia/: 1/ dochód w łasny - rozliczenia PIT za rok poprzedzający X 2/ dochód w spółm ałżonka - rozliczenia PIT za rok poprzedzający Y 3/ dochód pozostałych członków rodziny, którzy uzyskali dochody w roku poprzednim z rozliczenia PIT Z RAZEM: X+Y+Z /X+Y+Z/ podzielony przez 12 m iesięcy tj.: ilość członków rodziny /osoby upraw nione/= dochód na 1 członka rodziny UWAGA! Sumujem y wszystkie dochody uzyskane w roku poprzednim /um ow y o pracę, zlecenia, inne/. 21

22 Zespól Placówek Szkolno-'Wychowawczc-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wcjska Polskiego 3 Załącznik nr 4 te l.: NIP Rag WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Imię i nazwisko wnioskodawcy - Adres, telefon - Stanowisko - Nr konta bankowego -... Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego - (rodzaj świadczenia) liczba osób -... Oświadczam, że nie nastąpiła/nastąpiła zmiana w mojej sytuacji materialnej i rodzinnej w stosunku do oświadczenia o dochodach rodziny złożonego za rok poprzedni. niepotrzebne skreślić (Data i podpis wnioskodawcy) (w przypadku zm iany sytuacji m aterialnej i rodziny, w nioskodaw ca do wniosku dołącza ośw iadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech m iesięcy) Decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu* świadczenia z ZFŚS: Przyznano/ nie przyznano świadczenie na kwotę... złotych (słownie:... ) * niepotrzebne skreślić (data i podpis dyrektora) Uzgodniono:... (data i podpis przedstawiciela zespołu doradczo - opiniującego) 22

23 Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wbjska Polskiego 3 tel.: NIP Reg Załącznik Nr 5 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE (miejscowość i data) (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (stanowisko) Proszę o przyznanie mi pożyczki na cele mieszkaniowe w postaci : budowy domu, zakupu domu, mieszkania/, zamiany domu lub mieszkania/, wniesienia kaucji mieszkaniowej/, remontu lub modernizacji domu lub mieszkania/ Informuję, że uzyskałem(am) zgodę na poręczenie spłaty pożyczki przez następujące osoby: (podpis wnioskodawcy) Poręczenie spłaty: W razie nieuregulowania należności we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę, jako współodpowiedzialni, na pokrycie pozostałej do spłacenia kwoty pożyczki z naszych wynagrodzeń 1... (imię i nazwisko) zam. w... (adres zam ieszkania) Legitymujący się dowodem osobistym seria... Nr... wydanym przez... (data i podpis poręczyciela) 23

24 2 (imię i nazwisko) zam. w (adres zam ieszkania) Legitymujący się dowodem osobistym seria, przez... Nr...wydanym (data i podpis poręczyciela) (imię i nazwisko) zam. w (adres zam ieszkania) Legitymujący się dowodem osobistym seria, przez... Nr...wydanym (data i podpis poręczyciela) Stwierdzam własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli (data, pieczątka i podpis Dyrektora) Decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu* pożyczki z ZFŚS: Przyznano/ nie przyznano* pożyczkę na kwotę...złotych (słownie:...) jji niepotrzebne skreślić (data i podpis dyrektora) Uzgodniono: (data i podpis przedstawiciela zespołu doradczo - opiniującego)

25 Zespół Placówek Szkolno-Wychowa,/czo-Rewalidacyinych A'ojska Polskiego 3 Załącznik nr Ml P' c '32 oś" o *i Hg pieczątka ZPSW R UMOWA pożyczki na cele mieszkaniowe zawarta w dniu... roku pomiędzy : Dyrektorem Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul Wojska Polskiego 3, zwanym dalej Pożyczkodawcą, (im ię i nazwisko w nioskodaw cy) (adres zam ieszkania) uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie Regulaminu ZFSS, zwanym dalej Pożyczkobiorcą. Na podstawie decyzji z dnia...roku Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę 1 w wysokości... zł (słownie złotych :... ) oprocentowanej 3 % od przyznanej kwoty, przeznaczeniem na... 2 Udzielona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie... zł. podlega spłacie w... ratach miesięcznych. Pierwsza rata... zł następnych...rat po...zł, każda. Rozpoczęcie spłaty następuje dnia... r Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat spłaty pożyczki zgodnie z 2 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę bądź świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby. 3 25

26 W uzasadnionych przypadkach Pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie spłaty pożyczki bądź o rozłożenie spłaty pozostałej do spłacenia części pożyczki na większą liczbę rat. 5 W szczególnych uzasadnionych przypadkach pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o umorzenie spłaty części pożyczki. Pozostająca do spłacenia część pożyczki staje się natychmiast wymagana w przypadku : 1) wygaśnięcia stosunku pracy, 2) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 3) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie. 7 Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 8 W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla komórki odpowiedzialnej za naliczanie wysokości wynagrodzenia. podpis Pożyczkobiorcy podpis i pieczęć im ienna Pożyczkodawcy

27 Zespół Placówek Szkolno-Wychowa wczo-rewalidacyinych Cieszyn, ui.wojska Polskiego 3 ta!.: NIP- Reg\242D757S0 pieczątka ZPSW R Załącznik Nr 7 ROZLICZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA ROK... A. Naliczenie środków Funduszu: dla nauczycieli czynnych dla pracowników adm.i obsł. dla nauczycieli emerytów i rencistów dla emerytów i rencistów adm. i obsł. raty niespłaconych pożyczek stan środków na dzień r. RAZEM B. Wydatkowanie środków Funduszu: Lp. Rodzaj świadczenia Kwota ( zł ) W tym emeryci i renciści 1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2. Wczasy, sanatoria, kolonie, obozy 3. Wczasy pod gruszą 4. Pomoc finansowa 5. Zapomogi pieniężne losowe 6. Zapomogi pieniężne zdrowotne 7. Wycieczki 8. Działalność kulturalna 9. Pożyczki mieszkaniowe 10. Inne RAZEM: Liczba pracowników Liczba emerytów /podpis osoby sporządzającej/ /data i podpis dyrektora/ 27

28 ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO O f t y V!p< ^ Zarząd O d działu Cieszyn Rynek 18 / js 0 \ >ei/fax nip u ^ Cieszyn, dnia r. ZNP/ 0/ C-n /33/W/2012 Sz. Pani Brygida Wnentrzak-Szteler Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie przyjmuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez uwag. F R E Z E R O D D Z IA Ł U j^istwa Polskiego wiga Lincer

29 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkolno-'Wycho'«v,wczG-RewaIidacyjnych Cieszyn, ul.w^j&ka Polskiego 3 Cieszyn, dn r. te!.: NIP Reg ANEKS nr 14a/2012 do ZARZĄDZENIA NR 20/2011 z dnia r. Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych i w Cieszynie Dotyczące: Zmiany w składzie Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającej w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnym w Cieszynie w związku z przejściem na emeryturę członka komisji p. Jadwigi Knopek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz. 349) Ustawa o związkach zawodowych z dnia ( Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) 1 Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie wprowadza zmianę w składzie Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy ZPSWR w Cieszynie w związku z przejściem na emeryturę członka Komisji p. Jadwigi Knopek. 2 Skład Komisji Socjalnej ZPSWR w Cieszynie pozostaje bez zmian oprócz zmiany przedstawiciela związków zawodowych. 3 W skład Komisji Socjalnej ZPSWR powołuję przedstawiciela Związków Zawodowych p. Małgorzatę Adamczyk. 3 Zadania Komisji Socjalnej określa Aneks nr 2 do Regulaminu ZFŚS, z.dflią r. pkt. 6 ppkt. 4. /ydsouawczo-ijfewalidacjjnycli >zynie 7 mgr" Brygidć 'Wnzńffżak-Sżteter /pieczątka i podpis dyrektora

30 vku,uo-. o-kewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego ó Cieszyn, dnia r. te!.: NIP Reg ZARZĄDZENIE NR 8/2012 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie z dnia r. r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami), zwana w dalszej treści Regulaminu bez oznaczeń ustawą, 2) Art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami), 4) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami) 1 Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie wprowadza z dniem r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie. 2 Lista osób, które zostały zapoznane z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZPSWR stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia: 1. Lista obecności na Konferencji Rady Pedagogicznej w dniu r. 2. Protokół zebrania pracowników administracji z dnia r. 3. protokół zebrania z pracownikami obsługi 3 Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia 4 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. /pieczątka i podpis dyrektora/.a t i% e ł. ««t. i /. Za zgodność z oryginałem' espói r iayv>wck Szkolno- W \ chow a * c z o - r ć w al idac\jn\ ch....a j ; J f c e :

31 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 Cieszyn, dn r. tel.: NIP Reg ZARZĄDZENIE NR 20/2011 z dn lr. Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie Dotyczące: Powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającej w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnym w Cieszynie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz. 349) Ustawa o związkach zawodowych z dnia ( Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) 1 Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie W skład Zakładowej Komisji Socjalnej powołuje się następujące osoby: 1. Agnieszka Kozieł - wicedyrektor - członek 2. Renatę Górnik -przedstawiciel Rady Pedagogicznej członek 3. Magdalenę Ciarkę- przedstawiciel Rady Pedagogicznej- członek 4. Małgorzatę Stodolską- przedstawiciel pracowników obsługi - członek 5. Katarzynę W ojacką- przedstawiciel pracowników administracji - członek 6. Jadwigę Knopek - przedstawiciel związków zawodowych - członek 3 Zadania Komisji Socjalnej określa Aneks nr 2 do Regulaminu 7 f ś s ^ Hnio no 6 ppkt r. pkt. /pieczątka i w g r Brygida Wńehfrzak-Szteler i podpis dyrektora

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I Postanowienia ogólne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I Postanowienia ogólne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I Postanowienia ogólne Podstawę prawną działalności socjalnej określają następujące akty prawne: 1 1) Ustawa a

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. nr 43 poz.163/

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. nr 43 poz.163/ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GMINNEGO PRZEDSZKOLA W NOWEJ JASTRZĄBCE NA ROK 2015 ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE 2 ROZDZIAŁ I Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo