REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE"

Transkrypt

1 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkol no-wychowav, czo-rewal idacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 tel.: NIP 5482S50399-Reg.2420?6790 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE

2 SPIS STREŚCI - ROZDZIAŁY I. Podstawy prawne:...3 II. Postanowienia ogólne:... 3 III. Tworzenie funduszu:... 6 IV. Osoby uprawnione do świadczeń :...7 V. Przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjlanych...8 VI. Zasady i warunki przyznwania świadczeń VII. Postanowienia końcowe:...15 VIII. Wykaz załączników: h i

3 Rozdział I Podstawy prawne Podstawy prawne działalności socjalnej określają: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 1996 Nr 70, poz.335 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych( Dz. U. z 2001 Nr 79,poz.385 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznial982r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2003 Nr 118, poz.h12z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z Nr 21, poz.94 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS ( Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz.168 z późn. zm.). Rozdział II Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowi: ustawa, niniejszy Regulamin oraz roczny plan finansowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu sporządzony do 30 marca każdego roku budżetowego po uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych i zespołem doradczo - opiniującym, przechowywany w księgowości. 2. Ilekroć w Regulaminie j est mowa o: a. Placówce, rozumie się przez to: Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, b. Funduszu, rozumie się przez to: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, c. Pracodawcy, rozumie się przez to: dyrektora ZPSWR w Cieszynie 3. Administratorem Funduszu, zapewniającym organizacyjno - finansową obsługę funduszu oraz odpowiedzialnym za realizację ustawy i regulaminu jest Pracodawca. 4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 3

4 5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników tj. z zespołem doradczo - opiniującym. 7. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości zgromadzonych środkó 2 1. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany Regulaminu wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Szkoły (w przypadku braku organizacji związkowej rolę tę spełniają wybrani przedstawiciele pracowników). 2. Dyrektor powołuje zespół doradczo - opiniujący. W jego skład wchodzą: a. wicedyrektor szkoły, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, b. przedstawiciel pracowników administracji i obsługi, c. przedstawiciel związków zawodowych. 3. Do zadań zespołu doradczo - opiniującego należy: a. opracowanie projektu rocznego planu finansowego, b. wnioskowanie w sprawie zmian Regulaminu oraz ewentualnych zmian w podziale środków funduszu, c. opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń socjalnych, d. bieżąca analiza poniesionych wydatków, e. przedkładanie Pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, f. sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń. 4. O terminie i miejscu zebrań zespołu doradczo - opiniującego powiadamia Pracodawca. 5. Interpretacja postanowień Regulaminu oraz rocznego preliminarza wydatków należy do wspólnych kompetencji Pracodawcy, zakładowych organizacji związkowych i zespołu doradczo - opiniującego. Ostateczną decyzję podejmuje Pracodawca Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych przewidzianych w Regulaminie należy kierować do Pracodawcy i składać do zespołu doradczo - opiniującego. 2. Treść Regulaminu Funduszu jest ogólnie dostępna w bibliotece szkolnej oraz 4 l

5 w sekretariacie szkoły. Regulamin jest wydawany na każde żądanie osoby uprawnionej. 1. W razie odmowy przyznania świadczenia zainteresowany ma prawo odwołać się u Pracodawcy w ciągu siedmiu dni. Rozpatrzenie odwołania następuje niezwłocznie. 2. Ponowna negatywna decyzja Pracodawcy, w porozumieniu z organizacją związkową jest ostateczna. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy Świadczenia finansowane ze środków Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego i są przeznaczone na cele pomocy doraźnej, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu Wysokość świadczeń z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a w przypadku pożyczki mieszkaniowej uzależniona jest od sytuacji mieszkaniowej Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS składają oświadczenia o dochodach za rok poprzedni, co roku, do końca marca oraz podczas składania kolejnych wniosków ( z ostatnich trzech miesięcy), jeśli sytuacja materialna wnioskodawcy uległa zmianie w stopniu mającym wpływ na wysokość świadczeń. 2. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym podawana w oświadczeniu składanym w marcu powinna być ustalona w oparciu o zeznania podatkowe za rok ubiegły wszystkich osób w gospodarstwie domowym uzyskujących przychody. 3. Podstawę do przyznania osobie uprawnionej dopłaty do świadczenia socjalnego finansowanego z Funduszu stanowi pisemny wniosek, złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach regulaminu, wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu i zawierający oświadczenie wnioskodawcy o niezmienionych, w stopniu mający wpływ na wysokość świadczenia, dochodach na osobę w gospodarstwie, w stosunku do ostatnio złożonego w tej sprawie 4 5

6 oświadczenia. Wnioski pobiera się i składa w sekretariacie placówki. 4. Częstotliwość dopłat do innych usług i świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu określają dalsze postanowienia regulaminu. 5. Priorytety w przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń socjalnych oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 6. Niezłożenie oświadczenia o dochodach wraz z okazaniem w/w dokumentów osoby składającej wniosek o świadczenie, będzie równoznaczne z zaliczeniem jej do grupy o dochodach najwyższych Podstawę przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi zawarta umowa z osobą uprawnioną w której określa się wysokość i charakter pomocy (zwrotna, bezzwrotna), warunki jej udzielenia, a przy pożyczkach - termin spłaty, ilość i wysokość rat, rodzaj zabezpieczenia spłaty, itp W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, pomoc przyznana z Funduszu rodzinie osoby uprawnionej może być - na pisemny wniosek - doręczona małżonkowi pracownika ( emeryta, rencisty) lub innemu dorosłemu członkowi jego rodziny. Rozdział III Tworzenie Funduszu 10 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzy się : 1. Z corocznych odpisów dokonanych przez przemnożenie planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych nauczycieli (w pełnym i częściowym wymiarze zajęć), po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, przez 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 i 6 z 23 grudnia 1999r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 110, poz z późniejszymi zmianami), 2. 5 % pobieranych rent i emerytur dla nauczycieli będących emerytami i rencistami

7 3. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na zatrudnionego pracownika administracji i obsługi, 4. 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej, na każdego emeryta i rencistę, nie będącego nauczycielem. 5. z pozostałości środków ZFŚS z roku poprzedniego (stan na 31 grudnia roku poprzedniego), 6. ze spłat pożyczek udzielonych pracownikom i emerytom, 7. z odsetek od udzielonych pożyczek, 8. z darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych, 9. z innych środków określonych w odrębnych przepisach. Rozdział IV Osoby uprawnione do świadczeń Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: a. pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - od pierwszego dnia zatrudnienia po ostatni dzień w zakładzie pracy, b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i w celu poratowania zdrowia, c. emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy oraz byli pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy, którzy zostali objęci opieką socjalną na podstawie złożonych deklaracji, d. członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów e. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz zmarłych emerytach i rencistach, którzy uzyskali rentę rodzinną po zmarłym, 2. Członkami rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu są: a. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej: dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, oraz osoby wymienione w tym punkcie niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności - bez względu na wiek, ii- \j

8 b. współmałżonkowie - w tym i konkubenci - jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą wspólne z nią gospodarstwo domowe, rodzice i inne osoby spokrewnione wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne z osobą uprawnioną gospodarstwo domowe. Rozdział V Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Środki funduszu przeznaczone są na: a. wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, zgodnie z art. 53, ust. la Karty Nauczyciela, b. formy wypoczynku urlopowego i wakacyjnego oraz wyjazdowe formy lecznictwa i rehabilitacji osób uprawnionych, c. działalność kulturalno - oświatową, sportowo - rekreacyjną i turystyczną, d. pomoc materialną rzeczową lub finansową dla osób uprawnionych, e. pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych Przez świadczenia urlopowe dla nauczycieli rozumie się wypłacane nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku - z odpisu na ZFŚS - świadczenie urlopowe w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku. O świadczenie to nie składa się wniosku Przez formy wypoczynku urlopowego i wakacyjnego oraz wyjazdowe formy lecznictwa i rehabilitacji osób uprawnionych do korzystania z funduszu przyjmuje się: a. wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat oraz dzieci niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności - bez względu na wiek, ( pozostającej na utrzymaniu rodziców), organizowany lub wykupiony przez placówkę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie : kolonii wypoczynkowych 8

9 i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych w ramach tzw. zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego, b. leczenie sanatoryjne, c. dopłatę do wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez placówkę lub w porozumieniu z inną placówką w czasie wolnym od pracy, d. wypoczynek zorganizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie- tzw. wczasy pod gruszą Przez działalność kulturalno - oświatową, sportowo - rekreacyjną i turystyczną w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych dla osób uprawnionych należy rozumieć : a) koncerty muzyczne, wystawy, spektakle teatralne, filmowe lub rozrywkowe, itp., w których udział (bilety wstępu ) zakupiono przez placówkę ( dla grupy zorganizowanej), b) imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne w tym : ogniska, rajdy, wyjazdy integracyjne w czasie wolnym od pracy, itp., organizowane przez placówkę, Przez pomoc materialną, rzeczową lub finansową, należy rozumieć : a) zapomogi losowe przyznawane w związku z różnymi przypadkami losowymi, np. śmiercią członka rodziny oraz współmałżonka, pożarem, zalaniem i powodzią, nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym lub okresowym pogorszeniem się rodzinnej sytuacji materialnej w związku z kradzieżą, utratą pracy przez współmałżonka itp. b) zapomogi zdrowotne związane z długotrwałą chorobą i leczeniem oraz częściowa refundacja leczenia, c) jednorazową pomoc finansową dla pracowników i emerytów związaną z większymi wydatkami w rodzinie, d) współfinansowanie opłat za pobyt osób uprawnionych w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego Przez cele mieszkaniowe rozumie się : a) Budowę lub zakup domu ( mieszkania), w tym spółdzielczego, b) Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

10 c) Zamianę domu lub mieszkania, d) Adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, e) Wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zmianie mieszkania, f) Remont i modernizację domu lub mieszkania. Rozdział VI Zasady i warunki przyznawania świadczeń Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi, oprócz świadczeń urlopowych nauczycieli. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 2. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna. 3. Osoba składająca wniosek o dopłatę jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i potwierdzić niezmieniony dochód na osobę w stosunku do złożonego wcześniej oświadczenia lub dołączyć nowe oświadczenie. W razie niespełnienia tych warunków wniosek o dopłatę zostanie oddalony. 4. Osoby uprawnione, które nie złożyły oświadczenia o dochodach lub nie potwierdziły aktualności oświadczenia we wniosku będą traktowane jak osoby o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie. 5. Prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu, potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej na mocy art. 271 kodeksu karnego (do 8 lat pozbawienia wolności). 6. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy. 7. Osoby uprawnione starające się pomoc bądź świadczenie socjalne każdorazowo składają pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli wypłacanych zgodnie z art. 53 ust.l a ustawy Karta Nauczyciela). Świadczenie socjalne przyznawane jest po zakwalifikowaniu się do grupy dochodowej zgodnie z tabelą dopłat.

11 8. Wszystkie świadczenia na cele socjalne przyznawane są w miarę posiadanych Środków zgromadzonych na Funduszu Świadczenia urlopowe nauczycieli wypłacane są co roku, po zakończeniu zajęć dydaktycznych i nie później niż do końca sierpnia, w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. 2. Emeryci i renciści - byli pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni na umowę o pracę w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu pracy zgodnie z art. 53 ust. la - ustawy -Karta Nauczyciela. W zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci ustala się co następuje: - podstawą dofinansowania jest wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi pobyt dziecka tj. oryginał rachunku, faktury, zaświadczenie lub inny dokument zawierający imię i nazwisko dziecka oraz okres trwania wypoczynku. 4. Dofinansowanie do kolonii, obozów, wycieczek realizuje się jeden raz w roku do 50% poniesionego wydatku ( zgodnie z przedstawionym rachunkiem), ale nie więcej niż 70 % minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 5. Dofinansowanie wyjazdu dziecka w ramach tzw. zielonej szkoły realizuje się jeden raz na etap edukacyjny, realizuje się do 50% poniesionego wydatku ( zgodnie z przedstawionym rachunkiem), ale nie więcej niż 70 % minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 6. Dofinansowanie wyjazdowych form lecznictwa i rehabilitacji (leczenie sanatoryjne) osób uprawnionych przysługuje każdemu uprawnionemu nie częściej niż raz na dwa lata po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów, pobyt osób uprawnionych i czas trwania. 7. Warunkiem dofinansowania wypoczynku zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie- tzw. wczasy pod gruszą jest korzystanie z przysługującego urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. Wyplata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Warunek ten nie dotyczy emerytów 11

12 i rencistów. Termin składania wniosków do 15 czerwca dla pracowników czynnych i 15 października dla pozostałych uprawnionych Dopłatę do wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez Szkołę lub w porozumieniu z inna placówką w czasie wolnym od pracy, w kwocie do 100% kosztów przejazdu dla pracowników, emerytów i rencistów zgodnie z tabelą dopłat. 2. Dopłatę do imprez takich jak: koncerty muzyczne, wystawy, spektakle teatralne, filmowe lub rozrywkowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne w tym : ogniska, rajdy, wyjazdy integracyjne w czasie wolnym od pracy itp., organizowanych przez placówkę ( dla grupy zorganizowanej ), w kwocie do 100 % kosztów, w miarę posiadanych środków Wysokość zapomogi losowej uzależnia się od sytuacji życiowej i materialnej rodziny, ( przyznaje się po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację). 2. Pomoc rzeczową oraz zapomogi pieniężne przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, (ciężka choroba, wypadek, strata w wyniku kradzieży, pożaru, zalania itp.) udokumentowanymi przez wnioskodawcę - nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 3. Wysokość zapomogi zdrowotnej związanej z długotrwałą chorobą i leczeniem oraz częściową refundacją każdorazowo ustala dyrektor w porozumieniu z zespołem doradczo - opiniującym w ramach środków zaplanowanych, nie częściej niż raz w roku, do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 4. Ubiegający się o wyżej wymienioną zapomogę winien przedstawić dokumentację. 5. Bezzwrotną pomoc materialną lub finansową przyznaje się pracownikom oraz emerytom i rencistom w związku ze zwiększonymi wydatkami rodzinie w okresie świąt, nie częściej niż raz w roku. 6. Dofinansowanie opłat za pobyt dzieci osób uprawnionych w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego przysługuje w wysokości: - 40% opłat łącznych, jeśli dochód na 1 członka rodziny jest niższy niż połowa minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym,

13 -30% opłat łącznych, jeśli dochód na 1 członka rodziny wynosi co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia, ale jest niższy niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, -25% opłat łącznych, jeśli dochód na 1 członka rodziny wynosi co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, ale jest niższy niż 150% tego wynagrodzenia. Wypłaty do dofinansowania dokonuje się w każdym miesiącu kalendarzowym, po przedłożeniu do wglądu potwierdzenia wpłaty na rzecz placówki i na podstawie kwoty wskazanej w tym potwierdzeniu Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są pracownikom, zatrudnionym na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których placówka jest głównym miejscem pracy oraz emerytom i rencistom - byłym pracownikom zakładu pracy, na warunkach określonych w regulaminie i w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą. 2. Częstotliwość przyznawania pożyczek zależna jest od wielkości środków Funduszu. 3. W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe - z wyjątkiem pożyczek na remont i modernizację mieszkań lub domów - osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji 0 przyznaniu pożyczki np. uwierzytelniona kserokopia zezwolenia na budowę, przebudowę mieszkania lub domu, zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji, akt własności, współwłasności domu, umowa kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pracodawca uzna za konieczne. 4. Przyznanie pożyczki następuje na podstawie złożonego wniosku uprawnionego 1innych wymaganych dokumentów wymienionych w regulaminie. 5. Warunkiem złożenia wniosku i przyznania kolejnej pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 6. Przyznawanie pożyczek następuje w kolejności składania wniosków wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. 7. O kolejności przyznawania pożyczek decyduje data złożenia wniosku. 8. Dopuszcza się przyznanie pożyczki poza kolejnością w przypadkach losowych. 9. Decyzję o przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu doradczo - opiniującego. 13

14 10. Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznaje się: a. na remont mieszkania i domu w kwocie do zł, b. na zakup mieszkania lub budowę domu w kwocie do zł, c. na remont mieszkania i domu, na zakup mieszkania lub budowę domu dla emerytów lub rencistów w kwocie do 3000-zł. 11. Warunkiem otrzymania pożyczki jest zawarcie umowy pomiędzy Dyrektorem placówki, a wnioskodawcą, w której określa się wysokość, rodzaj pożyczki, warunki jej udzielenia i spłaty oraz ilość i wysokość rat. Pożyczka objęta jest poręczeniem spłaty przez dwóch żyrantów, a w przypadku kwoty zł - trzech żyrantów. 12. Poręczycielem może zostać tylko czynny pracownik placówki zatrudniony na czas nieokreślony - dotyczy to również pożyczek udzielanych emerytom i rencistom. 13. Jeden gwarant może poręczyć maksymalnie 2 pożyczki. 14. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe następuje w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłacenia pożyczki przez okres : a) do 24 miesięcy (2 lata), b) maksymalnie w ciągu 36 miesięcy w przypadku zawieszenia spłaty pożyczki za zgodą Dyrektora placówki. 15. W przypadku zatrudnienia w szkole kilku członków rodziny wspólnie zamieszkujących, pożyczki na powyższe cele mieszkaniowe udziela się oddzielnie każdemu z nich. 16. Udzielane pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% przyznanej kwoty Decyzję o przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe podejmuje Dyrektor placówki w uzgodnieniu z zespołem doradczo - opiniującym. 2. Przyznawanie pożyczek na cele mieszkaniowe następuje w kolejności składania wniosków Kolejna pożyczka może być udzielona dopiero po spłacie poprzedniej pożyczki. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być przyznane poza kolejnością po przedłożeniu prośby do Dyrektora placówki oraz w ramach posiadanych środków finansowych. 3. W przypadku odejścia na rentę lub emeryturę spisuje się aneks do umowy określający nowe indywidualne warunki spłaty pożyczki. 4. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie z odsetkami w przypadku:

15 a) porzucenia pracy przez pracownika, b) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy (wypowiedzenie z winy pracownika), c) w przypadku zmiany miejsca pracy, odejścia pracownika z pracy z innych powodów i nie wywiązywania się z warunków umowy. 5. Nieterminowe spłaty rat pożyczki przez emeryta lub rencistę (zaległości do 3 miesięcy) spowodują natychmiastowe wezwanie do spłaty całości pożyczki, w terminie określonym przez Dyrektora, z jednoczesnym zawiadomieniem poręczycieli. Nieterminowe spłaty pożyczki powodują sankcje w postaci niemożności wystąpienia o kolejną pożyczkę przez okres jednego roku od daty spłaty ostatniej raty. 6. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązania spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 7. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli i ulega umorzeniu na ogólnie przyjętych zasadach. 8. W uzasadnionej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy, spłata pożyczki przeznaczonej na cele mieszkaniowe może być, po złożeniu przez pożyczkobiorcę pisemnej prośby do Dyrektora, okresowo zawieszona lub wydłużony okres jej spłaty, tym samym zmniejszenie spłaty miesięcznej raty. 9. Placówka nie może zmienić jednostronnie warunków spłaty pożyczek przeznaczonych na cele mieszkaniowe określonych w zawartych już umowach z pożyczkobiorcami, nawet wówczas, gdy zostaną zmienione przepisy ustawy o Funduszu lub postanowienia regulaminu zakładowego. 10. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe powinny być rozpatrywane w miarę posiadania środków Funduszu. Rozdział VII Postanowienia końcowe Kwoty wynikające z odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy przekazane zostają na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, przy czym kwotę równą 75% odpisu - do dnia 31 maja. 15

16 26 1. Postanowienia Regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu. 2. Regulamin ZFŚS znajduje się w sekretariacie oraz bibliotece ZPSWR i winien być udostępniony na każde żądanie osoby uprawnionej do korzystania z funduszu W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa Środkami Funduszu administruje Dyrektor placówki Zmiany w treści regulaminu wprowadza się każdorazowo aneksem, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj....'...'.. r lzvn- ul-głęboka (pieczęć i podpis NSZZ Solidarność ) ZNP) ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO Zarząd Oddziału Cieszyn Rynek 18 te! /fax MlP-548-i 9x (pieczęć i podpis Ąar: P R E Z E S O D D Z I A Ł U 'A'iqzku NauGłyoĄlstwa Polskiego "lie L m tt Oddziału-#5*1 Zatwierdził: Cieszyn dn. A4 d y r e k t o r Zespoiu Placówek SzkolndiV.chowawciCtRewalidacyjnych w Ci ^ y n i e I 1/UxuA" mgr-brygida W nmtfźak-siteler '' D yrektor ZPSW R 16

17 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 te l.: NIP Reg Załączniki: Zał. Nr 1 - Plan rzeczowo-finansowy Zał. Nr 2 - Tabela dopłat z ZFŚS Zał. Nr 3 - Oświadczenie o wysokości dochodów w celu zakwalifikowania do tabeli dopłat z ZFŚS Zał. Nr 4 - Wniosek o przyznanie świadczenia Zał. Nr 5 - Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe Zał. Nr 6 -Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe Zał. Nr 7 - Rozliczenie ZFŚS po zakończonym roku budżetowym. 17

18 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 te!.: NIP Reg Załącznik nr 1 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA R O K... I. PRZYCHODY: Lp. Tytuł wpłaty Kwota (zł) 1. Pozostałość środków na dzień r. 2. Odpis podstawowy na ro k... a) nauczycieli czynnych (110% wg stawek KN) b) pracowników adm. i obsługi ( 37.5%) c) nauczycieli emerytów i rencistów (5%) d) emerytów adm. i obsługi (6,25%) 3. Spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich 4. Inne 5. Ogółem przychody: II. WYDATKI: a) Świadczenie urlopowe dla nauczycieli z art. 53, ust.la KN b) Pozostała kwota ZFŚS na świadczenia zgodnie z Regulaminem:... Lp. Przeznaczenie wydatku Kwota (zł) 1. Wypoczynek wakacyjno - urlopowy 2. Działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna 3. Pomoc materialna: a) socjalna, rzeczowo - finansowa: b) zdrowotna: c) losowa: 4. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe 5. Rezerwa 6. Ogółem wydatki: Podpis Głównego księgowego Podpis D yrektora

19 Szkolno-Wychowa wczo-rewal idacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 te!.: NIP Reg Załącznik nr 2 Cieszyn,.. k Ł... TABELA DOPŁAT TABELA DOPŁAT Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DO RÓŻNEGO RODZAJU USŁUG GRUPA WYSOKOSC DOCHODU NA 1 OSOBĘ W RODZINIE W ZŁ % WSKAŹNIK DOPŁATY Z FUNDUSZU Świadczenia dla pracowników Świadczenia dla emerytów, rencistów I Do 1.500, II 1.501, , III 2.401, , IV powyżej 3.501, Podpis D yrektora

20 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.woiska FclsKieco 3 te!.: Załącznik nr 3 imię i nazwisko adres charakter uprawienia OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Imię i nazwisko: Adres, telefon Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia... roku moja rodzina składała się z...osób i uzyskała niżej wymienione dochody Lp. Imię i nazwisko Członkowie rodziny/wraz z datą urodzenia dzieci Nazwa szkoły, uczelni, rok nauki dziecka w roku szkolnym 1 wnioskodawca X Razem dochód: Kwota dochodu brutto w oparciu o zeznanie podatkowe z a... r. (bez kosztów uzyskania przychodu b-c) Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi...zł Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 KK. (Data i podpis wnioskującego) 20

21 r *art. 271 KK & 1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia w olności od 3 m iesięcy do 5 lat. & 3 Jeśli sprawca dopuszcza się czynu określonego w & 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 6 m iesięcy do 8 lat. W yjaśnienie do obliczenia dochodów Dochód obliczm y w następujący sposób: Przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód Obliczenie dochodu dla celów ZFŚS /oświadczenia/: 1/ dochód w łasny - rozliczenia PIT za rok poprzedzający X 2/ dochód w spółm ałżonka - rozliczenia PIT za rok poprzedzający Y 3/ dochód pozostałych członków rodziny, którzy uzyskali dochody w roku poprzednim z rozliczenia PIT Z RAZEM: X+Y+Z /X+Y+Z/ podzielony przez 12 m iesięcy tj.: ilość członków rodziny /osoby upraw nione/= dochód na 1 członka rodziny UWAGA! Sumujem y wszystkie dochody uzyskane w roku poprzednim /um ow y o pracę, zlecenia, inne/. 21

22 Zespól Placówek Szkolno-'Wychowawczc-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wcjska Polskiego 3 Załącznik nr 4 te l.: NIP Rag WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Imię i nazwisko wnioskodawcy - Adres, telefon - Stanowisko - Nr konta bankowego -... Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego - (rodzaj świadczenia) liczba osób -... Oświadczam, że nie nastąpiła/nastąpiła zmiana w mojej sytuacji materialnej i rodzinnej w stosunku do oświadczenia o dochodach rodziny złożonego za rok poprzedni. niepotrzebne skreślić (Data i podpis wnioskodawcy) (w przypadku zm iany sytuacji m aterialnej i rodziny, w nioskodaw ca do wniosku dołącza ośw iadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech m iesięcy) Decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu* świadczenia z ZFŚS: Przyznano/ nie przyznano świadczenie na kwotę... złotych (słownie:... ) * niepotrzebne skreślić (data i podpis dyrektora) Uzgodniono:... (data i podpis przedstawiciela zespołu doradczo - opiniującego) 22

23 Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wbjska Polskiego 3 tel.: NIP Reg Załącznik Nr 5 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE (miejscowość i data) (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (stanowisko) Proszę o przyznanie mi pożyczki na cele mieszkaniowe w postaci : budowy domu, zakupu domu, mieszkania/, zamiany domu lub mieszkania/, wniesienia kaucji mieszkaniowej/, remontu lub modernizacji domu lub mieszkania/ Informuję, że uzyskałem(am) zgodę na poręczenie spłaty pożyczki przez następujące osoby: (podpis wnioskodawcy) Poręczenie spłaty: W razie nieuregulowania należności we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę, jako współodpowiedzialni, na pokrycie pozostałej do spłacenia kwoty pożyczki z naszych wynagrodzeń 1... (imię i nazwisko) zam. w... (adres zam ieszkania) Legitymujący się dowodem osobistym seria... Nr... wydanym przez... (data i podpis poręczyciela) 23

24 2 (imię i nazwisko) zam. w (adres zam ieszkania) Legitymujący się dowodem osobistym seria, przez... Nr...wydanym (data i podpis poręczyciela) (imię i nazwisko) zam. w (adres zam ieszkania) Legitymujący się dowodem osobistym seria, przez... Nr...wydanym (data i podpis poręczyciela) Stwierdzam własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli (data, pieczątka i podpis Dyrektora) Decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu* pożyczki z ZFŚS: Przyznano/ nie przyznano* pożyczkę na kwotę...złotych (słownie:...) jji niepotrzebne skreślić (data i podpis dyrektora) Uzgodniono: (data i podpis przedstawiciela zespołu doradczo - opiniującego)

25 Zespół Placówek Szkolno-Wychowa,/czo-Rewalidacyinych A'ojska Polskiego 3 Załącznik nr Ml P' c '32 oś" o *i Hg pieczątka ZPSW R UMOWA pożyczki na cele mieszkaniowe zawarta w dniu... roku pomiędzy : Dyrektorem Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul Wojska Polskiego 3, zwanym dalej Pożyczkodawcą, (im ię i nazwisko w nioskodaw cy) (adres zam ieszkania) uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie Regulaminu ZFSS, zwanym dalej Pożyczkobiorcą. Na podstawie decyzji z dnia...roku Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę 1 w wysokości... zł (słownie złotych :... ) oprocentowanej 3 % od przyznanej kwoty, przeznaczeniem na... 2 Udzielona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie... zł. podlega spłacie w... ratach miesięcznych. Pierwsza rata... zł następnych...rat po...zł, każda. Rozpoczęcie spłaty następuje dnia... r Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat spłaty pożyczki zgodnie z 2 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę bądź świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby. 3 25

26 W uzasadnionych przypadkach Pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie spłaty pożyczki bądź o rozłożenie spłaty pozostałej do spłacenia części pożyczki na większą liczbę rat. 5 W szczególnych uzasadnionych przypadkach pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o umorzenie spłaty części pożyczki. Pozostająca do spłacenia część pożyczki staje się natychmiast wymagana w przypadku : 1) wygaśnięcia stosunku pracy, 2) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 3) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie. 7 Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 8 W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla komórki odpowiedzialnej za naliczanie wysokości wynagrodzenia. podpis Pożyczkobiorcy podpis i pieczęć im ienna Pożyczkodawcy

27 Zespół Placówek Szkolno-Wychowa wczo-rewalidacyinych Cieszyn, ui.wojska Polskiego 3 ta!.: NIP- Reg\242D757S0 pieczątka ZPSW R Załącznik Nr 7 ROZLICZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA ROK... A. Naliczenie środków Funduszu: dla nauczycieli czynnych dla pracowników adm.i obsł. dla nauczycieli emerytów i rencistów dla emerytów i rencistów adm. i obsł. raty niespłaconych pożyczek stan środków na dzień r. RAZEM B. Wydatkowanie środków Funduszu: Lp. Rodzaj świadczenia Kwota ( zł ) W tym emeryci i renciści 1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2. Wczasy, sanatoria, kolonie, obozy 3. Wczasy pod gruszą 4. Pomoc finansowa 5. Zapomogi pieniężne losowe 6. Zapomogi pieniężne zdrowotne 7. Wycieczki 8. Działalność kulturalna 9. Pożyczki mieszkaniowe 10. Inne RAZEM: Liczba pracowników Liczba emerytów /podpis osoby sporządzającej/ /data i podpis dyrektora/ 27

28 ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO O f t y V!p< ^ Zarząd O d działu Cieszyn Rynek 18 / js 0 \ >ei/fax nip u ^ Cieszyn, dnia r. ZNP/ 0/ C-n /33/W/2012 Sz. Pani Brygida Wnentrzak-Szteler Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie przyjmuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez uwag. F R E Z E R O D D Z IA Ł U j^istwa Polskiego wiga Lincer

29 Z e s p ó ł P la c ó w e k Szkolno-'Wycho'«v,wczG-RewaIidacyjnych Cieszyn, ul.w^j&ka Polskiego 3 Cieszyn, dn r. te!.: NIP Reg ANEKS nr 14a/2012 do ZARZĄDZENIA NR 20/2011 z dnia r. Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych i w Cieszynie Dotyczące: Zmiany w składzie Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającej w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnym w Cieszynie w związku z przejściem na emeryturę członka komisji p. Jadwigi Knopek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz. 349) Ustawa o związkach zawodowych z dnia ( Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) 1 Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie wprowadza zmianę w składzie Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy ZPSWR w Cieszynie w związku z przejściem na emeryturę członka Komisji p. Jadwigi Knopek. 2 Skład Komisji Socjalnej ZPSWR w Cieszynie pozostaje bez zmian oprócz zmiany przedstawiciela związków zawodowych. 3 W skład Komisji Socjalnej ZPSWR powołuję przedstawiciela Związków Zawodowych p. Małgorzatę Adamczyk. 3 Zadania Komisji Socjalnej określa Aneks nr 2 do Regulaminu ZFŚS, z.dflią r. pkt. 6 ppkt. 4. /ydsouawczo-ijfewalidacjjnycli >zynie 7 mgr" Brygidć 'Wnzńffżak-Sżteter /pieczątka i podpis dyrektora

30 vku,uo-. o-kewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego ó Cieszyn, dnia r. te!.: NIP Reg ZARZĄDZENIE NR 8/2012 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie z dnia r. r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami), zwana w dalszej treści Regulaminu bez oznaczeń ustawą, 2) Art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami), 4) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami) 1 Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie wprowadza z dniem r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie. 2 Lista osób, które zostały zapoznane z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZPSWR stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia: 1. Lista obecności na Konferencji Rady Pedagogicznej w dniu r. 2. Protokół zebrania pracowników administracji z dnia r. 3. protokół zebrania z pracownikami obsługi 3 Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia 4 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. /pieczątka i podpis dyrektora/.a t i% e ł. ««t. i /. Za zgodność z oryginałem' espói r iayv>wck Szkolno- W \ chow a * c z o - r ć w al idac\jn\ ch....a j ; J f c e :

31 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn, ul.wojska Polskiego 3 Cieszyn, dn r. tel.: NIP Reg ZARZĄDZENIE NR 20/2011 z dn lr. Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie Dotyczące: Powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającej w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnym w Cieszynie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz. 349) Ustawa o związkach zawodowych z dnia ( Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) 1 Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie W skład Zakładowej Komisji Socjalnej powołuje się następujące osoby: 1. Agnieszka Kozieł - wicedyrektor - członek 2. Renatę Górnik -przedstawiciel Rady Pedagogicznej członek 3. Magdalenę Ciarkę- przedstawiciel Rady Pedagogicznej- członek 4. Małgorzatę Stodolską- przedstawiciel pracowników obsługi - członek 5. Katarzynę W ojacką- przedstawiciel pracowników administracji - członek 6. Jadwigę Knopek - przedstawiciel związków zawodowych - członek 3 Zadania Komisji Socjalnej określa Aneks nr 2 do Regulaminu 7 f ś s ^ Hnio no 6 ppkt r. pkt. /pieczątka i w g r Brygida Wńehfrzak-Szteler i podpis dyrektora

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo