REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu I. Ustalenia wstępne 1. Niniejszy regulamin został opracowany w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, w oparciu o: - ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Dz.U. z 1996 Nr 70 poz. 335, Nr 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647 i Nr 147 poz. 686; z 1997 r. Nr 82 poz. 518 i nr 75 poz 486 i nr 113 poz 717, z roku 2002 nr 135 poz 1146, z roku 2003 nr 213 poz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/Dz.U. z 1994r nr 43, poz 168: ost.zm.dz.u. z 1997 nr 134 poz Coroczne obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni ogłoszonego w Monitorze Polskim. - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn zm.) II. Postanowienia ogólne 2. Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią w/w akty prawne oraz niniejszy regulamin Dyrektor powołuje i odwołuje Komisję Socjalną oraz jej poszczególnych członków. Skład, tryb i zakres jej działania określa Regulamin Komisji Socjalnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. O przyznaniu świadczenia socjalnego decyduje dyrektor, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną. 3. O przyznaniu świadczenia socjalnego dla dyrektora decyduje wicedyrektor w porozumieniu z głównym księgowym, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną. 4. Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych w Szkole.

2 5. Regulamin określa zasady przeznaczania środków ZFŚS w Szkole na działalność socjalną oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń przez osoby uprawnione. III. Tworzenie funduszu Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 2. Corocznego odpisu na pracowników pedagogicznych oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników pedagogicznych dokonuje się na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela. 3. Corocznego odpisu dla pracowników niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów byłych pracowników niepedagogicznych dokonuje się na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki funduszu zwiększa się o: odsetki bankowe od środków funduszu, 2. darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych Odpisy i zwiększenia, o których mowa w 6 i 7 stanowią jeden Fundusz w szkole. 2. Środki Funduszu, których nie wykorzystano w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3. Środkami Funduszu administruje dyrektor, który ma prawo delegować obowiązki z tego wynikające. Delegowanie następuje w formie pisemnej. IV. Uprawnieni do korzystania ze środków Funduszu 9. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu w Szkole są: 1. pracownicy zatrudnieni niezależnie od wymiaru czasu pracy i stażu na podstawie: a) umowy o pracę na czas określony i nie określony, b) powołania, c) mianowania, 2. pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych i zdrowotnych; 3. emeryci i renciści byli pracownicy; 4. członkowie rodzin osób uprawnionych wymienionych w pkt. 1-3; 5. członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów, byłych pracowników - jeżeli byli na ich utrzymaniu i otrzymują po nich rentę.

3 10. Za członków rodzin, o których mowa w 9 ust. 4 i 5 uważa się: 1. współmałżonków; 2. dzieci własne, dzieci współmałżonków, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - pozostające na utrzymaniu uprawnionego do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia 25 roku życia; 3.dzieci wymienione w pkt 2, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pozostające na utrzymaniu uprawnionego - bez względu na wiek. V. Przeznaczenie środków funduszu Środki funduszu przeznaczone są na: wypłacanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli na podstawie art. 53 ust 1a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674); (świadczenie to jest wypłacane obligatoryjnie, najpóźniej do końca sierpnia, bez konieczności składania wniosku); wypłacenie świadczenia urlopowego nie wyklucza możliwości starania się nauczyciela o przyznanie dofinansowania wypoczynku, o którym mowa w pkt 6. 2.dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 100%-150% świadczenia urlopowego nauczycieli. 3. zapomogi finansowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej; 4. zapomogi losowe przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej, ciężkiej lub przewlekłej choroby, klęsk żywiołowych; 5. zapomogi finansowe na zaopatrzenie jesienno-zimowe; 6. zapomogi na cele mieszkaniowe (bezzwrotna pomoc na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych lub na poprawę warunków mieszkaniowych); 7. dofinansowanie wypoczynku osób uprawnionych w formie zorganizowanej lub zorganizowanego indywidualnie przez osobę uprawnioną, w tym wczasów, tzw. wczasów pod gruszą, wycieczek, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznoleczniczych (raz w roku); 8. dofinansowanie wypoczynku dzieci osób uprawnionych (raz w roku); w przypadku zatrudnienia w Szkole obydwojga rodziców, o dofinansowanie wypoczynku dzieci może starać się tylko jeden z rodziców; 9. finansowanie lub dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportoworekreacyjnej dla osób uprawnionych; 10. udzielanie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych; 11. inne formy pomocy, przyznawane w wyjątkowych okolicznościach (świadczenia okolicznościowe dla osób uprawnionych w tym dzieci pracowników, uczących się lub studiujących, będących na ich utrzymaniu do 20 roku życia, a w przypadku paczek świątecznych od 3 roku do 13 roku życia.

4 VI. Kryteria i zasady przyznawania świadczeń socjalnych Przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość każdorazowo uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz od aktualnie posiadanych środków finansowych Funduszu. 2. Świadczenia są przyznawane w pierwszej kolejności: a) osobom o najniższych dochodach; b) osobom dotkniętym zdarzeniem losowym; c) osobom samotnie wychowującym dzieci; d) osobom opiekującym się dziećmi lub członkami rodziny wymagającymi specjalnej troski lub leczenia; e) osobom posiadającym rodziny wielodzietne; f) osobom w podeszłym wieku; g)osobom dotkniętym ciężką lub przewlekłą chorobą powodującą znacząco zwiększone wydatki finansowe Podstawą przyznania każdego świadczenia socjalnego jest złożenie odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną. 2. Dyrektor Szkoły z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym ogłasza termin składania wniosków. 3. W przypadku nagłych zdarzeń losowych osoba uprawniona może złożyć wniosek w każdym terminie; będzie on rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie. 4. Wypłata przyznanego świadczenia następuje bez zbędnej zwłoki po wydaniu decyzji przez dyrektora, w uzgodnieniu z komisją socjalną. 5. Dyrektor powiadamia na piśmie wnioskodawcę o odmowie przyznania świadczenia Ocena sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy dokonywana jest na podstawie: a) opisu zawartego w uzasadnieniu wniosku; b) zaświadczeń potwierdzających zdarzenie losowe, klęskę, wystawione np. przez policję, straż pożarną, inne służby publiczne; c) zaświadczeń lub opinii lekarskich potwierdzających chorobę związaną z leczeniem przewlekłym, inwalidztwo, niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka jego rodziny; 2. Jako podstawę oceny sytuacji materialnej wnioskodawcy przyjmuje się: a) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - z okresu 1 miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

5 przy czym za członków rodziny uważa się osoby wymienione w 10; dochód ten wylicza się bez zaokrągleń; 3. W obliczeniu dochodu, o którym mowa w pkt 2a), należy uwzględnić wszelkie dochody wnioskodawcy oraz członków rodziny wymienionych w 10: współmałżonka i dzieci. 4. W obliczeniach dochodów uwzględnia się w szczególności: a) wszelkie wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej; b) renty, emerytury i alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub ugody sądowej; c) dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy d) inne dochody. 5. Wykazywane dochody pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz dzieci, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. 6. Brak uzasadnienia wniosku, oświadczenia o dochodach - może spowodować odmowę przyznania świadczenia lub przyznanie najniższej kwoty świadczenia. 7. Dyrektor lub Komisja Socjalna mają prawo zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, jeśli wniosek nie może być właściwie rozpatrzony. VII. Warunki przyznania pożyczki mieszkaniowej Do korzystania z pożyczek na cele mieszkaniowe/remont, modernizację mieszkania lub domu uprawnieni są: a) Pracownicy PSM w Inowrocławiu, zatrudnieni na czas nieokreślony, b) Emeryci i renciści byli pracownicy 2. Wysokość pożyczek ustala się na kwotę: a) Maksymalnie 6000 zł dla osób wymienionych w pkt. 1.a. b) Maksymalnie 3000 zł dla osób wymienionych w pkt. 1.b. 3. Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielana jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej po całkowitym spłaceniu poprzedniej. Kolejna pożyczka udzielana będzie po upływie 3 miesięcy od ostatniej spłaty. 4. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i posiadających dostatecznie wysokie kwoty wynagrodzenia w stosunku do sumy poręczeń. 5. Maksymalny okres spłaty pożyczki jest ruchomy wynosi od 3 do 36 miesięcy przy kwocie 6000,00 zł, natomiast przy kwocie 3000 zł 24 i 36 miesiący (emeryci i renciści)

6 6. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki regulowane są od następnego miesiąca po jej podpisaniu poprzez potrącenie z bieżącego wynagrodzenia(dot. Pracowników) lub indywidualne wpłacanie na konto PSM w Inowrocławiu do 10- ego każdego miesiąca (dot. emerytów i rencistów). 7. Niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pożyczkobiorcą pracownikiem lub nie wpłaceniu raty w przewidywanym terminie przez pożyczkobiorcę emeryta lub rencistę. Dopuszcza się w powyższych przypadkach możliwość ustalenia nowego trybu i terminu spłaty pożyczki. 8. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane, są w kolejności wpływu, terminu spłaty poprzedniej pożyczki oraz w granicach posiadanych środków. 9. W wyjątkowych przypadkach (np. utraty całego lub znaczącej części mienia, długotrwałej ciężkiej choroby, kalectwa, klęski żywiołowej i innych dramatycznych okoliczności powodujących znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej), pożyczkobiorca może wnioskować o: a) umorzenie całości lub części pożyczki; b) wydłużenie okresu spłaty pożyczki maksymalnie do 5 lat; c) zawieszenie spłaty rat pożyczki maksymalnie na okres 1 roku. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną. VIII. Postanowienia końcowe Osoba uprawniona, która otrzymała świadczenie socjalne na podstawie niezgodnego z prawdą oświadczenia o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty jako świadczenia nienależnego. 2. Konsekwencje prawne (w tym karne) wynikające ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które stały się podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego, określają inne przepisy prawa. 17. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i uprawniony nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 18. Wzory wniosków o przyznanie poszczególnych świadczeń z Funduszu stanowią Zał. nr 3 do Regulaminu. 19. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej i podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

7 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 21. Dyrektor odpowiada za udostępnienie niniejszego Regulaminu w sposób zapewniający ogółowi pracowników zapoznanie się z nim. Emeryci i renciści są powiadamiani o możliwościach korzystania z ZFŚS telefonicznie, drogą listowną lub pocztą elektroniczną, o ile Szkoła posiada do nich kontakt. 23. Ustala się następujące załączniki do Regulaminu ZFŚS w PSM w Inowrocławiu: 1. Zał. nr 1 Regulamin Komisji Socjalnej 2. Zał. nr 2 Wzór protokołu Komisji Socjalnej 3. Zał. nr 3 Wzory druków: Wzór nr 1 Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/losowej/finansowej na cele mieszkaniowe, Wzór nr 2 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego osób uprawnionych oraz dzieci osób uprawnionych Wzór nr 3 Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej na zaopatrzenie jesienno-zimowe, Wzór nr 4 Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, Wzór nr 5 Umowa pożyczki, Wzór nr 6 Poręczenie. 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Inowrocław, dn. 24 stycznia 2013 r. Pieczęć i podpis dyrektora

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Regulamin określający skład, tryb i zakres pracy Komisji Socjalnej 1.Członków Komisji Socjalnej powołuje i odwołuje dyrektor. 2.W skład Komisji wchodzi: a) trzech nauczycieli b) dwóch pracowników z administracji i obsługi. 3.Komisja Socjalna wstępnie ocenia i opiniuje wnioski oraz prowadzi dokumentację ZFŚS, ma też głos doradczy i spełnia funkcje pomocnicze dla dyrektora. 4.Do przeprowadzenia wstępnej oceny wniosków oraz ich zaopiniowania wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Komisji, w tym co najmniej dwóch nauczycieli i jeden pracownik administracji. 5.W przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek Komisji, zostaje on czasowo wyłączony z jej prac. 6.Komisja sporządza protokoły ze swoich posiedzeń. 7.Do zadań Komisji Socjalnej należy stwierdzenie: 1)czy wniosek jest zgodny z Regulaminem ZFŚS; 2)czy wniosek zawiera uzasadnienie i czy pozwala ono na wiarygodną ocenę sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy; 3)czy oświadczenie o dochodach jest wiarygodne, a wykazana kwota prawidłowo wyliczona; 4)czy wniosek zawiera obowiązkowe załączniki oraz inne niezbędne dokumenty; a w przypadku wniosku o pożyczkę mieszkaniową: a) czy wniosek jest wypełniony zgodnie z Regulaminem; b) czy wnioskodawca nie zalega ze spłatą poprzedniej pożyczki; c) czy osoby poręczające spełniają warunki opisane w Regulaminie ZFŚS. 8.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Komisja oddaje wniosek do uzupełnienia lub poprawienia danych, uzupełnienia uzasadnienia, dokonania poprawki w wyliczeniu dochodów, uzupełnienia załączników, przedłożenia zaświadczeń, rachunków i innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 9.Komisja ma prawo do bezpośredniego kontaktu z wnioskodawcą w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem (pisemnie, ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną). 10.Komisja Socjalna zbiera się w miarę zaistnienia potrzeby rozpatrzenia wniosków oraz na polecenie Dyrektora Szkoły. 11.Każdy członek komisji podpisuje deklarację o zachowaniu tajemnicy i ochronie danych osobowych. Inowrocław, dn Podpis i pieczęć dyrektora

9 Zał. nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej w dniu Dotyczy wniosku o przyznanie:* 1. zapomogi finansowej 2. zapomogi losowej 3. zapomogi finansowej na zaopatrzenie jesienno-zimowe; 4. zapomogi na cele mieszkaniowe 6. dofinansowania wypoczynku osób uprawnionych 7. dofinansowania wypoczynku dzieci osób uprawnionych 8. udzielenia zwrotnej pożyczki mieszkaniowej; 9. innej formy pomocy. *Właściwe podkreślić 1. Komisja Socjalna dokonała oceny Wniosku złożonego przez Pana/Panią. w dn. i stwierdziła, że:* 1) Wniosek jest zgodny z Regulaminem ZFŚS. 2) a) wniosek zawiera uzasadnienie, które pozwala na wiarygodną ocenę sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy; b) wniosek zawiera uzasadnienie niepełne, co nie pozwala na wiarygodną ocenę sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy; c) wniosek nie zawiera uzasadnienia. 3. a) Proponowana przez Komisję kwota świadczenia:......zł Słownie.. 4. Uwagi Komisji. W przypadku wniosku o przyznanie pożyczki Komisja postanowiła:* a) zaopiniować Wniosek pozytywnie i przekazać do decyzji dyrektora b) zaopiniować Wniosek negatywnie i przekazać do decyzji dyrektora c) zwrócić wniosek do uzupełnienia: d) oddalić wniosek z powodu * właściwe podkreślić

10 e) Proponowana przez Komisję kwota przyznanej pożyczki mieszkaniowej... zł słownie..... na okres:... rat:... Czytelne podpisy członków Komisji Socjalnej:

11 WZÓR nr 1 Inowrocław, dn.. Dane Wnioskodawcy Imię i nazwisko.. Adres... Telefon kontaktowy Do Komisji Socjalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, Inowrocław Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/losowej/finansowej na cele mieszkaniowe (właściwe podkreślić) 1. Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi finansowej z ZFŚS w wysokości słownie. lub stosownie do posiadanych środków. 2. Uzasadnienie (powinno zawierać opis sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy): 3. Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 1) Współmałżonek: 2) Dzieci (dotyczy: dzieci własnych, przysposobionych i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia 25 lat; dzieci, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pozostające na utrzymaniu uprawnionego - bez względu na wiek): Imię i nazwisko Data urodzenia Szkoła, uczelnia, w której dziecko pobiera naukę * *w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat należy załączyć kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej 4. Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto w gospodarstwie jednoosobowym / na 1 osobę w mojej rodzinie *właściwe podkreślić

12 wyliczony za okres ostatniego miesiąca wyniósł:* PLN słownie... *a)dochód należy wyliczyć bez zaokrągleń; b) w obliczeniu należy uwzględnić wszelkie dochody członków rodziny, a w szczególności wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury i alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub ugody sądowej, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy i inne; c) wykazywane dochody pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz dzieci, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. Wzór obliczenia dochodu: sumę wszystkich dochodów netto uzyskanych przez wnioskodawcę i członków rodziny wymienianych w tabeli (pkt 3) w okresie ostatniego miesiąca podzielić przez liczbę członków rodziny. 5. Do wniosku dołączam: 1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - z okresu 1 miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 2) kopię legitymacji szkolnej/studenckiej potwierdzającej pobieranie nauki przez dziecko (dotyczy dzieci, które ukończyły 18 lat):. 3) inne dokumenty 6. Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 7. Oświadczam, iż mam świadomość konsekwencji prawnych (w tym karnych), wynikających ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które byłyby podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego (Podpis wnioskodawcy)

13 Wzór nr 2 Inowrocław, dnia. Komisja Socjalna Przy Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO OSÓB UPRAWNIONYCH ORAZ DZIECI OSÓB UPRAWNIONYCH Imię i nazwisko wnioskodawcy:... Wymiar etatu. dzieci do ukończenia 20 roku życia: 1.data urodzenia... 2.data urodzenia 3.data urodzenia 4.data urodzenia 5.data urodzenia Oświadczam, iż mam świadomość konsekwencji prawnych (w tym karnych), wynikających ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które byłyby podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego. Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych członkom komisji socjalnej w celu rozpatrzenia wniosku (zgodnie z art. 23, ust.1, p.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133,poz.883 z późniejszymi zmianami). Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.. (podpis wnioskodawcy) WYPEŁNIĆ DO DNIA..

14 Wzór nr 3 Inowrocław, dnia.... (Imię i Nazwisko pracownika/emeryta/rencisty) Komisja Socjalna Przy Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu WNIOSEK O ZAOPATRZENIE JESIENNO ZIMOWE Dla Pracowników/Emerytów/Rencistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Proszę o przyznanie pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na zaopatrzenie jesienno zimowe w roku Miesięczny przychód netto (ze wszystkich źródeł), na jednego członka mojej rodziny w m-cu wrzesień r. wyniósł.zł netto. * Słownie:... *a)dochód należy wyliczyć bez zaokrągleń; b) w obliczeniu należy uwzględnić wszelkie dochody członków rodziny, a w szczególności wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury i alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub ugody sądowej, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy i inne; c) wykazywane dochody pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz dzieci, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. Wzór obliczenia dochodu: sumę wszystkich dochodów netto uzyskanych przez wnioskodawcę i członków rodziny w okresie ostatniego miesiąca podzielić przez liczbę członków rodziny. Oświadczam, iż mam świadomość konsekwencji prawnych (w tym karnych), wynikających ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które byłyby podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych członkom komisji socjalnej w celu rozpatrzenia wniosku (zgodnie z art. 23 ust.1, p.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem... (podpis) Wniosek należy złożyć do dnia..

15 WZÓR nr 4 Inowrocław, dn.. Dane Wnioskodawcy Imię i nazwisko.. Adres... Telefon kontaktowy Do Komisji Socjalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, Inowrocław WNIOSEK o udzielenie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej 1. Zwracam się z prośbą o udzielenie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS w wysokości zł słownie. 2. Oświadczam, że * 1) dotychczas nie korzystałam/em z pożyczki mieszkaniowej 2) ostatnio uzyskałam/em pożyczkę w r., którą spłaciłam/em w obowiązującym terminie wraz z odsetkami. *właściwe podkreślić 3. Na poręczycieli proponuję : zam zam.. Osoby te wyraziły zgodę na podpisanie solidarnej, majątkowej odpowiedzialności, która jest wymagana w związku z umową w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS, zawieraną przez pracodawcę i pożyczkobiorcę. 4. W przypadku przyznania mi pożyczki upoważniam zakład pracy do potrącania z moich poborów rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami podpis wnioskodawcy

16 WZÓR nr 5 UMOWA w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS W dniu pomiędzy Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, Inowrocław zwanym dalej pracodawcą a Panią/Panem. zwaną/nym dalej pożyczkobiorcą, zam została zawarta umowa następującej treści: Decyzją pracodawcy z dnia.., podjętą po zaopiniowaniu Komisji Socjalnej została przyznana pożyczkobiorcy pożyczka mieszkaniowa w wysokości..zł 1. słownie Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. 2. Strony zgodnie ustalają okres jej spłaty na 1 rok - 2 lata - 3lata. *(właściwe podkreślić) 3. Pożyczka będzie spłacana w miesięcznych ratach w wysokości... zł słownie. począwszy od dnia 3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. 4. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę z jego inicjatywy; b) rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy. 5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty udzielonej pożyczki. 6. W razie niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek jej spłaty przechodzi na poręczycieli, którymi są: 1.

17 2. (Imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, przez kogo wydany) 7. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u pracodawcy, a drugi otrzymuje pożyczkobiorca. Podpis pożyczkobiorcy Pieczęć i podpis dyrektora

18 WZÓR nr 6 Inowrocław, dn.... PORĘCZENIE My, niżej podpisani: (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) seria i nr dowodu osobistego... przez kogo wydany (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) seria i nr dowodu osobistego..... przez kogo wydany... oświadczamy, że znana nam jest treść umowy w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS zawartej w dniu.. pomiędzy Dyrektorem Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, Panem Józefem Henke jako pracodawcą, a Panią/Panem. jako pożyczkobiorcą; oświadczamy, że w razie nieuregulowania przez pożyczkobiorcę we właściwym terminie należności z tytułu zaciągniętej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. Podpisy poręczycieli: Potwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli. pieczątka i podpis przedstawiciela zakładu pracy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. I.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. I. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ZPSM nr 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. I. Ustalenia wstępne 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ZPSM nr 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 23 września 2014 r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 16/2014

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r.

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r. ANEKS nr 9 z dnia 09.04.2014 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.02.2009r. 1 1. W 8 dodaje się ustępy 3 1 i 3 2 w następującym brzmieniu : 3 1. Podstawą do przyznania pracownikowi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O UDZIELENIE POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W N I O S E K O UDZIELENIE POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 1 (imię i nazwisko litery drukowane ) (dokładny adres zamieszkania) (osoba uprawniona np. pracownik wojska, emeryt) (nazwa/numer jednostki wojskowej) (numer PESEL) (nr telefonu) KOMISJA DS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE Zał. do Zarządzenia nr 107 /14 Dyrektora MOS Ustka z dnia 07.05.2014r REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU

REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/16 Starosty Świeckiego z dnia 9 marca 2016 r. REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin korzystania z usług i świadczeń finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 21-01-2014 REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Obowiązuje od dnia 21-01-2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora PUP w Augustowie z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł.

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł. Wrocław, dnia - - r. imię i nazwisko adres zamieszkania Zakładowa Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a 53-611 Wrocław WNIOSEK Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU Grudziądz, dnia... 20... r. (imię i nazwisko uprawnionego) (nauczyciel/emeryt/rencista) Do (adres zamieszkania) Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo