REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu I. Ustalenia wstępne 1. Niniejszy regulamin został opracowany w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, w oparciu o: - ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Dz.U. z 1996 Nr 70 poz. 335, Nr 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647 i Nr 147 poz. 686; z 1997 r. Nr 82 poz. 518 i nr 75 poz 486 i nr 113 poz 717, z roku 2002 nr 135 poz 1146, z roku 2003 nr 213 poz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/Dz.U. z 1994r nr 43, poz 168: ost.zm.dz.u. z 1997 nr 134 poz Coroczne obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni ogłoszonego w Monitorze Polskim. - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn zm.) II. Postanowienia ogólne 2. Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią w/w akty prawne oraz niniejszy regulamin Dyrektor powołuje i odwołuje Komisję Socjalną oraz jej poszczególnych członków. Skład, tryb i zakres jej działania określa Regulamin Komisji Socjalnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. O przyznaniu świadczenia socjalnego decyduje dyrektor, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną. 3. O przyznaniu świadczenia socjalnego dla dyrektora decyduje wicedyrektor w porozumieniu z głównym księgowym, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną. 4. Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych w Szkole.

2 5. Regulamin określa zasady przeznaczania środków ZFŚS w Szkole na działalność socjalną oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń przez osoby uprawnione. III. Tworzenie funduszu Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 2. Corocznego odpisu na pracowników pedagogicznych oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników pedagogicznych dokonuje się na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela. 3. Corocznego odpisu dla pracowników niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów byłych pracowników niepedagogicznych dokonuje się na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki funduszu zwiększa się o: odsetki bankowe od środków funduszu, 2. darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych Odpisy i zwiększenia, o których mowa w 6 i 7 stanowią jeden Fundusz w szkole. 2. Środki Funduszu, których nie wykorzystano w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3. Środkami Funduszu administruje dyrektor, który ma prawo delegować obowiązki z tego wynikające. Delegowanie następuje w formie pisemnej. IV. Uprawnieni do korzystania ze środków Funduszu 9. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu w Szkole są: 1. pracownicy zatrudnieni niezależnie od wymiaru czasu pracy i stażu na podstawie: a) umowy o pracę na czas określony i nie określony, b) powołania, c) mianowania, 2. pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych i zdrowotnych; 3. emeryci i renciści byli pracownicy; 4. członkowie rodzin osób uprawnionych wymienionych w pkt. 1-3; 5. członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów, byłych pracowników - jeżeli byli na ich utrzymaniu i otrzymują po nich rentę.

3 10. Za członków rodzin, o których mowa w 9 ust. 4 i 5 uważa się: 1. współmałżonków; 2. dzieci własne, dzieci współmałżonków, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - pozostające na utrzymaniu uprawnionego do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia 25 roku życia; 3.dzieci wymienione w pkt 2, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pozostające na utrzymaniu uprawnionego - bez względu na wiek. V. Przeznaczenie środków funduszu Środki funduszu przeznaczone są na: wypłacanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli na podstawie art. 53 ust 1a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674); (świadczenie to jest wypłacane obligatoryjnie, najpóźniej do końca sierpnia, bez konieczności składania wniosku); wypłacenie świadczenia urlopowego nie wyklucza możliwości starania się nauczyciela o przyznanie dofinansowania wypoczynku, o którym mowa w pkt 6. 2.dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 100%-150% świadczenia urlopowego nauczycieli. 3. zapomogi finansowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej; 4. zapomogi losowe przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej, ciężkiej lub przewlekłej choroby, klęsk żywiołowych; 5. zapomogi finansowe na zaopatrzenie jesienno-zimowe; 6. zapomogi na cele mieszkaniowe (bezzwrotna pomoc na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych lub na poprawę warunków mieszkaniowych); 7. dofinansowanie wypoczynku osób uprawnionych w formie zorganizowanej lub zorganizowanego indywidualnie przez osobę uprawnioną, w tym wczasów, tzw. wczasów pod gruszą, wycieczek, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznoleczniczych (raz w roku); 8. dofinansowanie wypoczynku dzieci osób uprawnionych (raz w roku); w przypadku zatrudnienia w Szkole obydwojga rodziców, o dofinansowanie wypoczynku dzieci może starać się tylko jeden z rodziców; 9. finansowanie lub dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportoworekreacyjnej dla osób uprawnionych; 10. udzielanie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych; 11. inne formy pomocy, przyznawane w wyjątkowych okolicznościach (świadczenia okolicznościowe dla osób uprawnionych w tym dzieci pracowników, uczących się lub studiujących, będących na ich utrzymaniu do 20 roku życia, a w przypadku paczek świątecznych od 3 roku do 13 roku życia.

4 VI. Kryteria i zasady przyznawania świadczeń socjalnych Przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość każdorazowo uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz od aktualnie posiadanych środków finansowych Funduszu. 2. Świadczenia są przyznawane w pierwszej kolejności: a) osobom o najniższych dochodach; b) osobom dotkniętym zdarzeniem losowym; c) osobom samotnie wychowującym dzieci; d) osobom opiekującym się dziećmi lub członkami rodziny wymagającymi specjalnej troski lub leczenia; e) osobom posiadającym rodziny wielodzietne; f) osobom w podeszłym wieku; g)osobom dotkniętym ciężką lub przewlekłą chorobą powodującą znacząco zwiększone wydatki finansowe Podstawą przyznania każdego świadczenia socjalnego jest złożenie odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną. 2. Dyrektor Szkoły z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym ogłasza termin składania wniosków. 3. W przypadku nagłych zdarzeń losowych osoba uprawniona może złożyć wniosek w każdym terminie; będzie on rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie. 4. Wypłata przyznanego świadczenia następuje bez zbędnej zwłoki po wydaniu decyzji przez dyrektora, w uzgodnieniu z komisją socjalną. 5. Dyrektor powiadamia na piśmie wnioskodawcę o odmowie przyznania świadczenia Ocena sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy dokonywana jest na podstawie: a) opisu zawartego w uzasadnieniu wniosku; b) zaświadczeń potwierdzających zdarzenie losowe, klęskę, wystawione np. przez policję, straż pożarną, inne służby publiczne; c) zaświadczeń lub opinii lekarskich potwierdzających chorobę związaną z leczeniem przewlekłym, inwalidztwo, niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka jego rodziny; 2. Jako podstawę oceny sytuacji materialnej wnioskodawcy przyjmuje się: a) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - z okresu 1 miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

5 przy czym za członków rodziny uważa się osoby wymienione w 10; dochód ten wylicza się bez zaokrągleń; 3. W obliczeniu dochodu, o którym mowa w pkt 2a), należy uwzględnić wszelkie dochody wnioskodawcy oraz członków rodziny wymienionych w 10: współmałżonka i dzieci. 4. W obliczeniach dochodów uwzględnia się w szczególności: a) wszelkie wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej; b) renty, emerytury i alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub ugody sądowej; c) dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy d) inne dochody. 5. Wykazywane dochody pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz dzieci, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. 6. Brak uzasadnienia wniosku, oświadczenia o dochodach - może spowodować odmowę przyznania świadczenia lub przyznanie najniższej kwoty świadczenia. 7. Dyrektor lub Komisja Socjalna mają prawo zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, jeśli wniosek nie może być właściwie rozpatrzony. VII. Warunki przyznania pożyczki mieszkaniowej Do korzystania z pożyczek na cele mieszkaniowe/remont, modernizację mieszkania lub domu uprawnieni są: a) Pracownicy PSM w Inowrocławiu, zatrudnieni na czas nieokreślony, b) Emeryci i renciści byli pracownicy 2. Wysokość pożyczek ustala się na kwotę: a) Maksymalnie 6000 zł dla osób wymienionych w pkt. 1.a. b) Maksymalnie 3000 zł dla osób wymienionych w pkt. 1.b. 3. Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielana jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej po całkowitym spłaceniu poprzedniej. Kolejna pożyczka udzielana będzie po upływie 3 miesięcy od ostatniej spłaty. 4. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i posiadających dostatecznie wysokie kwoty wynagrodzenia w stosunku do sumy poręczeń. 5. Maksymalny okres spłaty pożyczki jest ruchomy wynosi od 3 do 36 miesięcy przy kwocie 6000,00 zł, natomiast przy kwocie 3000 zł 24 i 36 miesiący (emeryci i renciści)

6 6. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki regulowane są od następnego miesiąca po jej podpisaniu poprzez potrącenie z bieżącego wynagrodzenia(dot. Pracowników) lub indywidualne wpłacanie na konto PSM w Inowrocławiu do 10- ego każdego miesiąca (dot. emerytów i rencistów). 7. Niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pożyczkobiorcą pracownikiem lub nie wpłaceniu raty w przewidywanym terminie przez pożyczkobiorcę emeryta lub rencistę. Dopuszcza się w powyższych przypadkach możliwość ustalenia nowego trybu i terminu spłaty pożyczki. 8. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane, są w kolejności wpływu, terminu spłaty poprzedniej pożyczki oraz w granicach posiadanych środków. 9. W wyjątkowych przypadkach (np. utraty całego lub znaczącej części mienia, długotrwałej ciężkiej choroby, kalectwa, klęski żywiołowej i innych dramatycznych okoliczności powodujących znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej), pożyczkobiorca może wnioskować o: a) umorzenie całości lub części pożyczki; b) wydłużenie okresu spłaty pożyczki maksymalnie do 5 lat; c) zawieszenie spłaty rat pożyczki maksymalnie na okres 1 roku. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną. VIII. Postanowienia końcowe Osoba uprawniona, która otrzymała świadczenie socjalne na podstawie niezgodnego z prawdą oświadczenia o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty jako świadczenia nienależnego. 2. Konsekwencje prawne (w tym karne) wynikające ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które stały się podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego, określają inne przepisy prawa. 17. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i uprawniony nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 18. Wzory wniosków o przyznanie poszczególnych świadczeń z Funduszu stanowią Zał. nr 3 do Regulaminu. 19. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej i podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

7 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 21. Dyrektor odpowiada za udostępnienie niniejszego Regulaminu w sposób zapewniający ogółowi pracowników zapoznanie się z nim. Emeryci i renciści są powiadamiani o możliwościach korzystania z ZFŚS telefonicznie, drogą listowną lub pocztą elektroniczną, o ile Szkoła posiada do nich kontakt. 23. Ustala się następujące załączniki do Regulaminu ZFŚS w PSM w Inowrocławiu: 1. Zał. nr 1 Regulamin Komisji Socjalnej 2. Zał. nr 2 Wzór protokołu Komisji Socjalnej 3. Zał. nr 3 Wzory druków: Wzór nr 1 Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/losowej/finansowej na cele mieszkaniowe, Wzór nr 2 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego osób uprawnionych oraz dzieci osób uprawnionych Wzór nr 3 Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej na zaopatrzenie jesienno-zimowe, Wzór nr 4 Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, Wzór nr 5 Umowa pożyczki, Wzór nr 6 Poręczenie. 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Inowrocław, dn. 24 stycznia 2013 r. Pieczęć i podpis dyrektora

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Regulamin określający skład, tryb i zakres pracy Komisji Socjalnej 1.Członków Komisji Socjalnej powołuje i odwołuje dyrektor. 2.W skład Komisji wchodzi: a) trzech nauczycieli b) dwóch pracowników z administracji i obsługi. 3.Komisja Socjalna wstępnie ocenia i opiniuje wnioski oraz prowadzi dokumentację ZFŚS, ma też głos doradczy i spełnia funkcje pomocnicze dla dyrektora. 4.Do przeprowadzenia wstępnej oceny wniosków oraz ich zaopiniowania wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Komisji, w tym co najmniej dwóch nauczycieli i jeden pracownik administracji. 5.W przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek Komisji, zostaje on czasowo wyłączony z jej prac. 6.Komisja sporządza protokoły ze swoich posiedzeń. 7.Do zadań Komisji Socjalnej należy stwierdzenie: 1)czy wniosek jest zgodny z Regulaminem ZFŚS; 2)czy wniosek zawiera uzasadnienie i czy pozwala ono na wiarygodną ocenę sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy; 3)czy oświadczenie o dochodach jest wiarygodne, a wykazana kwota prawidłowo wyliczona; 4)czy wniosek zawiera obowiązkowe załączniki oraz inne niezbędne dokumenty; a w przypadku wniosku o pożyczkę mieszkaniową: a) czy wniosek jest wypełniony zgodnie z Regulaminem; b) czy wnioskodawca nie zalega ze spłatą poprzedniej pożyczki; c) czy osoby poręczające spełniają warunki opisane w Regulaminie ZFŚS. 8.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Komisja oddaje wniosek do uzupełnienia lub poprawienia danych, uzupełnienia uzasadnienia, dokonania poprawki w wyliczeniu dochodów, uzupełnienia załączników, przedłożenia zaświadczeń, rachunków i innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 9.Komisja ma prawo do bezpośredniego kontaktu z wnioskodawcą w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem (pisemnie, ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną). 10.Komisja Socjalna zbiera się w miarę zaistnienia potrzeby rozpatrzenia wniosków oraz na polecenie Dyrektora Szkoły. 11.Każdy członek komisji podpisuje deklarację o zachowaniu tajemnicy i ochronie danych osobowych. Inowrocław, dn Podpis i pieczęć dyrektora

9 Zał. nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej w dniu Dotyczy wniosku o przyznanie:* 1. zapomogi finansowej 2. zapomogi losowej 3. zapomogi finansowej na zaopatrzenie jesienno-zimowe; 4. zapomogi na cele mieszkaniowe 6. dofinansowania wypoczynku osób uprawnionych 7. dofinansowania wypoczynku dzieci osób uprawnionych 8. udzielenia zwrotnej pożyczki mieszkaniowej; 9. innej formy pomocy. *Właściwe podkreślić 1. Komisja Socjalna dokonała oceny Wniosku złożonego przez Pana/Panią. w dn. i stwierdziła, że:* 1) Wniosek jest zgodny z Regulaminem ZFŚS. 2) a) wniosek zawiera uzasadnienie, które pozwala na wiarygodną ocenę sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy; b) wniosek zawiera uzasadnienie niepełne, co nie pozwala na wiarygodną ocenę sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy; c) wniosek nie zawiera uzasadnienia. 3. a) Proponowana przez Komisję kwota świadczenia:......zł Słownie.. 4. Uwagi Komisji. W przypadku wniosku o przyznanie pożyczki Komisja postanowiła:* a) zaopiniować Wniosek pozytywnie i przekazać do decyzji dyrektora b) zaopiniować Wniosek negatywnie i przekazać do decyzji dyrektora c) zwrócić wniosek do uzupełnienia: d) oddalić wniosek z powodu * właściwe podkreślić

10 e) Proponowana przez Komisję kwota przyznanej pożyczki mieszkaniowej... zł słownie..... na okres:... rat:... Czytelne podpisy członków Komisji Socjalnej:

11 WZÓR nr 1 Inowrocław, dn.. Dane Wnioskodawcy Imię i nazwisko.. Adres... Telefon kontaktowy Do Komisji Socjalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, Inowrocław Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/losowej/finansowej na cele mieszkaniowe (właściwe podkreślić) 1. Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi finansowej z ZFŚS w wysokości słownie. lub stosownie do posiadanych środków. 2. Uzasadnienie (powinno zawierać opis sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy): 3. Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 1) Współmałżonek: 2) Dzieci (dotyczy: dzieci własnych, przysposobionych i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia 25 lat; dzieci, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pozostające na utrzymaniu uprawnionego - bez względu na wiek): Imię i nazwisko Data urodzenia Szkoła, uczelnia, w której dziecko pobiera naukę * *w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat należy załączyć kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej 4. Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto w gospodarstwie jednoosobowym / na 1 osobę w mojej rodzinie *właściwe podkreślić

12 wyliczony za okres ostatniego miesiąca wyniósł:* PLN słownie... *a)dochód należy wyliczyć bez zaokrągleń; b) w obliczeniu należy uwzględnić wszelkie dochody członków rodziny, a w szczególności wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury i alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub ugody sądowej, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy i inne; c) wykazywane dochody pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz dzieci, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. Wzór obliczenia dochodu: sumę wszystkich dochodów netto uzyskanych przez wnioskodawcę i członków rodziny wymienianych w tabeli (pkt 3) w okresie ostatniego miesiąca podzielić przez liczbę członków rodziny. 5. Do wniosku dołączam: 1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - z okresu 1 miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 2) kopię legitymacji szkolnej/studenckiej potwierdzającej pobieranie nauki przez dziecko (dotyczy dzieci, które ukończyły 18 lat):. 3) inne dokumenty 6. Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 7. Oświadczam, iż mam świadomość konsekwencji prawnych (w tym karnych), wynikających ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które byłyby podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego (Podpis wnioskodawcy)

13 Wzór nr 2 Inowrocław, dnia. Komisja Socjalna Przy Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO OSÓB UPRAWNIONYCH ORAZ DZIECI OSÓB UPRAWNIONYCH Imię i nazwisko wnioskodawcy:... Wymiar etatu. dzieci do ukończenia 20 roku życia: 1.data urodzenia... 2.data urodzenia 3.data urodzenia 4.data urodzenia 5.data urodzenia Oświadczam, iż mam świadomość konsekwencji prawnych (w tym karnych), wynikających ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które byłyby podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego. Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych członkom komisji socjalnej w celu rozpatrzenia wniosku (zgodnie z art. 23, ust.1, p.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133,poz.883 z późniejszymi zmianami). Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.. (podpis wnioskodawcy) WYPEŁNIĆ DO DNIA..

14 Wzór nr 3 Inowrocław, dnia.... (Imię i Nazwisko pracownika/emeryta/rencisty) Komisja Socjalna Przy Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu WNIOSEK O ZAOPATRZENIE JESIENNO ZIMOWE Dla Pracowników/Emerytów/Rencistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Proszę o przyznanie pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na zaopatrzenie jesienno zimowe w roku Miesięczny przychód netto (ze wszystkich źródeł), na jednego członka mojej rodziny w m-cu wrzesień r. wyniósł.zł netto. * Słownie:... *a)dochód należy wyliczyć bez zaokrągleń; b) w obliczeniu należy uwzględnić wszelkie dochody członków rodziny, a w szczególności wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury i alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub ugody sądowej, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy i inne; c) wykazywane dochody pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz dzieci, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. Wzór obliczenia dochodu: sumę wszystkich dochodów netto uzyskanych przez wnioskodawcę i członków rodziny w okresie ostatniego miesiąca podzielić przez liczbę członków rodziny. Oświadczam, iż mam świadomość konsekwencji prawnych (w tym karnych), wynikających ze złożenia fałszywego oświadczenia lub podania nieprawdziwych informacji, które byłyby podstawą wypłacenia nienależnego świadczenia socjalnego. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych członkom komisji socjalnej w celu rozpatrzenia wniosku (zgodnie z art. 23 ust.1, p.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem... (podpis) Wniosek należy złożyć do dnia..

15 WZÓR nr 4 Inowrocław, dn.. Dane Wnioskodawcy Imię i nazwisko.. Adres... Telefon kontaktowy Do Komisji Socjalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, Inowrocław WNIOSEK o udzielenie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej 1. Zwracam się z prośbą o udzielenie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS w wysokości zł słownie. 2. Oświadczam, że * 1) dotychczas nie korzystałam/em z pożyczki mieszkaniowej 2) ostatnio uzyskałam/em pożyczkę w r., którą spłaciłam/em w obowiązującym terminie wraz z odsetkami. *właściwe podkreślić 3. Na poręczycieli proponuję : zam zam.. Osoby te wyraziły zgodę na podpisanie solidarnej, majątkowej odpowiedzialności, która jest wymagana w związku z umową w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS, zawieraną przez pracodawcę i pożyczkobiorcę. 4. W przypadku przyznania mi pożyczki upoważniam zakład pracy do potrącania z moich poborów rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami podpis wnioskodawcy

16 WZÓR nr 5 UMOWA w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS W dniu pomiędzy Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, Inowrocław zwanym dalej pracodawcą a Panią/Panem. zwaną/nym dalej pożyczkobiorcą, zam została zawarta umowa następującej treści: Decyzją pracodawcy z dnia.., podjętą po zaopiniowaniu Komisji Socjalnej została przyznana pożyczkobiorcy pożyczka mieszkaniowa w wysokości..zł 1. słownie Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. 2. Strony zgodnie ustalają okres jej spłaty na 1 rok - 2 lata - 3lata. *(właściwe podkreślić) 3. Pożyczka będzie spłacana w miesięcznych ratach w wysokości... zł słownie. począwszy od dnia 3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. 4. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę z jego inicjatywy; b) rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy. 5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty udzielonej pożyczki. 6. W razie niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek jej spłaty przechodzi na poręczycieli, którymi są: 1.

17 2. (Imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, przez kogo wydany) 7. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u pracodawcy, a drugi otrzymuje pożyczkobiorca. Podpis pożyczkobiorcy Pieczęć i podpis dyrektora

18 WZÓR nr 6 Inowrocław, dn.... PORĘCZENIE My, niżej podpisani: (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) seria i nr dowodu osobistego... przez kogo wydany (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) seria i nr dowodu osobistego..... przez kogo wydany... oświadczamy, że znana nam jest treść umowy w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS zawartej w dniu.. pomiędzy Dyrektorem Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, Panem Józefem Henke jako pracodawcą, a Panią/Panem. jako pożyczkobiorcą; oświadczamy, że w razie nieuregulowania przez pożyczkobiorcę we właściwym terminie należności z tytułu zaciągniętej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. Podpisy poręczycieli: Potwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli. pieczątka i podpis przedstawiciela zakładu pracy

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ZPSM nr 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 23 września 2014 r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 16/2014

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r.

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Otwocka Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo