Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP nr 2 w Zamościu określa zasady tworzenia tego funduszu, jego przeznaczenie oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych z funduszu a także zasady przyznawania środków na poszczególne formy i rodzaje działalności socjalnej. 2. Podstawę gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią obowiązujące przepisy prawne, roczny plan rzeczowo-finansowy ZFŚS oraz regulamin udzielania świadczeń ze środków tego funduszu. 3. Ilekroć mowa jest w dalszej części regulaminu o: Regulaminie rozumie się przez to Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP nr 2 w Zamościu, Funduszu rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZSP nr 2 w Zamościu, Szkole rozumie się przez to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu, Dyrektorze rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu, Pracownikach rozumie się przez to czynnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Regulamin opracowano na podstawie: 2. - ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), - ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 854 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz., 168 ze zm.) - ustawa z r. Karta Nauczyciela /Dz.U.2006r. Nr 97 poz.674 z późn.zm./ 1

2 3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego w wysokości: a) 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższa, na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi. b) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej z końcem roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku, c) dla emerytów i rencistów / byłych nauczycieli / - w wysokości 5% pobieranych emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, d) dla emerytów i rencistów administracji i obsługi w wysokości 6,75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie każdego tego okresu stanowiło kwotę wyższą, nad którymi szkoła sprawuje opiekę. 2.Środki funduszu mogą być zwiększone o: a) odsetki od środków funduszu b) wpływy z oprocentowania udzielonych pożyczek c) inne środki określone w odrębnych przepisach 3.Wysokość funduszu zależy od ilości etatów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz ilości byłych pracowników jednostki. 4. Odpisy na nauczycieli emerytowanych dokonywane są na podstawie przedłożonych decyzji emerytalnych, które emeryci zobowiązani są przedłożyć do księgowości w terminie do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego. ROZDZIAŁ II Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS Do korzystania z ZFŚS są uprawnieni: a) nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony b) pracownicy administracji i obsługi szkoły zatrudnieni na czas określony i nieokreślony na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy c) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, urlopach dla poratowania zdrowia oraz przeniesieni w stan nieczynny, z wyłączeniem urlopów bezpłatnych. 2

3 d) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenia kompensacyjne bądź zasiłek przedemerytalny e) członkowie rodzin wymienionych w pkt. a,b,c,d 2. Do członków rodziny mających prawo korzystania z ZFŚS należą: - dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 lat - współmałżonkowie ROZDZIAŁ III Zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły. 2. Podstawę podziału funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy działalności socjalnej, zatwierdzony przez dyrektora szkoły do końca stycznia danego roku po uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi i konsultacji z Komisją Socjalną. 3. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń oraz dofinansowania ich ze środków ZFŚS dla poszczególnych grup osób uprawnionych, wymienionych w Rozdziale II, precyzują szczegółowo dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że niekorzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia pracowników i ich rodzin do żądania ekwiwalentu. 5. Środków ZFŚS jako funduszu spożycia zbiorowego w żadnym wypadku nie wolno dzielić po równo ani też nie należy dzielić na tzw. subkonta, czyli konta imienne pracowników. Świadczenia ZFŚS wymienione w niniejszym Regulaminie ( z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli) mają charakter uznaniowy. 6. Wszelkie formy wypoczynku zbiorowego oraz dopłaty do indywidualnych form korzystania z pomocy socjalnej będą rozpatrywane przez komisję socjalną, o której mowa w 7 pkt.3, na podstawie złożonych przez zainteresowanych wniosków oraz zatwierdzonego preliminarza funduszu (wyjątek stanowi świadczenie urlopowe dla nauczycieli, które jest wypłacane bez wcześniejszego składania wniosku). 7. Informacje o oferowanych świadczeniach i terminach składania wniosków podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń. 8. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS na podstawie oświadczenia złożonego do 15 marca danego roku wg Załącznika Nr Świadczenia udzielane z ZFŚS mogą być dofinansowane częściowo lub w całości. 3

4 10. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za poprzedni rok kalendarzowy wraz ze szczegółowym rozliczeniem funduszu świadczeń socjalnych przedstawia Komisji Socjalnej i dyrektorowi główny księgowy w terminie do 15 lutego następnego roku. Treść tego sprawozdania jest podawana do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Gospodarowanie środkami ZFŚS odbywa się w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi oraz w porozumieniu z Komisją Socjalną, zwaną dalej Komisją. 2. Komisja stanowiąca organ doradczy, jest powoływana przez dyrektora szkoły i składa się z osób wybranych z ogółu pracowników czynnych i emerytowanych. 3. W skład Komisji wchodzą : a. Przedstawiciel/le związków zawodowych, b. Przedstawiciel nauczycieli, c. Przedstawiciel pracowników niepedagogicznych, d. przedstawiciel emerytów i rencistów. 4. Powyższych przedstawicieli wskazują odpowiednio: a. przedstawicieli związków zawodowych ZNP - władze Zarządu Oddziału Powiatowego w Zamościu NSZZ Solidarność władze Zarządu Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Zamościu Przedstawicieli wymienionych odpowiednio w punkcie b., c. i d. wyłania się w drodze głosowania na zebraniu ogółu pracowników czynnych i emerytowanych. W skład komisji wchodzą przedstawiciele wybrani przez poszczególne kategorie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, pod warunkiem, że w głosowaniu uczestniczy powyżej 50% z danej grupy osób uprawnionych. Reprezentant grupy, która nie spełni tego warunku nie wchodzi w skład komisji. W takiej sytuacji komisja działa bez przedstawiciela danej grupy. 5. Kadencja Komisji trwa trzy lata a pracą Komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez dyrektora szkoły spośród członków Komisji. 6. W przypadku zmian kadrowych w szkole lub dłuższej nieobecności jednego z członków Komisji dyrektor szkoły powołuje na jego miejsce, na czas nieobecności, innego przedstawiciela, wyznaczonego przez odpowiednią grupę zawodową. 7. Wnioski o przyznanie poszczególnych form świadczeń są rozpatrywane przez komisję w miarę potrzeb. 8. Zakwalifikowane przez komisję wnioski w sprawie przyznania indywidualnych świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie zatwierdza dyrektor. 9. Niekompletnych wniosków komisja nie rozpatruje. 4

5 ROZDZIAŁ IV Przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 8. Rodzaje świadczeń 1. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej przez szkołę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu w tym: a) wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, wynikających z Karty Nauczyciela b) dofinansowanie różnych form wypoczynku : - dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci pracowników, zorganizowanego w formie kolonii, obozów, zimowisk przez podmioty do tego upoważnione, a także wczasów zdrowotnych - dofinansowanie do różnych form wypoczynku grupowego służącego integracji np. wycieczek krajowych lub zagranicznych organizowanych przez ZSP Nr 2, kuligów, rajdów itp. - dofinansowanie do różnych form wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników, rencistów i emerytów ZSP Nr 2 w formie do wyboru (wybór jednej z tych form wyklucza korzystanie w danym roku kalendarzowym z drugiej formy): zryczałtowanego świadczenia pieniężnego tzw. wczasów pod gruszą. dofinansowania do wypoczynku indywidualnego pracownika lub emeryta na podstawie przedłożonego dowodu poniesionych kosztów (faktura) z zastrzeżeniem, że wysokość tego dofinansowania nie może przekroczyć 90% poniesionych kosztów ani kwoty świadczenia pieniężnego wczasów pod gruszą dla danej grupy uprawnionych. c) finansowanie działalności kulturalno oświatowej, imprez integracyjnych i sportoworekreacyjnych m.in. dofinansowanie do zakupu biletów na koncerty, do teatru, do kina d) udzielanie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe e) udzielanie zapomóg zdrowotnych i losowych f) świadczenia rzeczowe lub pieniężne dla pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. ROZDZIAŁ V Tryb ubiegania się o przyznanie i zasady przyznawania świadczeń 9. Osoby uprawnione ubiegające się o świadczenia socjalne składają pisemny wniosek (nie dotyczy świadczeń urlopowych dla nauczycieli) zgodnie z załącznikiem Nr Świadczenia urlopowe przyznawane są nauczycielom proporcjonalnie do przepracowanego okresu i wymiaru czasu pracy, do końca sierpnia każdego roku. 5

6 Podstawą do udzielenia dopłaty dla dziecka jest imienny dokument stwierdzający jego udział w zorganizowanej formie wypoczynku ( zaświadczenie organizatora, faktura, rachunek,) oraz poniesionych kosztach wystawiony przez organizatora wypoczynku oraz oświadczenia rodzica zatrudnionego w szkole o wysokości dofinansowania z innych źródeł. W przypadku dofinansowania z innych źródeł przyznane dofinansowanie łącznie nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów. Pracownik, emeryt, rencista może otrzymać dofinansowanie dla swoich dzieci do wybranej formy wypoczynku raz w roku na podstawie złożonego wniosku. 2. Indywidualny wypoczynek urlopowy bez rachunku, tzw. wczasy pod gruszą przyznawany jest pracownikowi, emerytowi lub renciście raz w roku na podstawie złożonych wniosków. Podstawą do wypłaty wczasów pod gruszą dla pracowników administracji i obsługi jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez kolejnych 14 dni kalendarzowych. Należna kwota dofinansowania będzie wypłacana przed urlopem wypoczynkowym. 3. Wysokość dofinansowania do wycieczek innych form integracji ( kulig, rajd, itp.) organizowanych przez ZSP Nr 2 ustalana jest w oparciu o planowany koszt wycieczki lub imprezy. W celu uzyskania dofinansowania do wycieczki zainteresowany przedkłada wniosek o dofinansowanie przed rozpoczęciem wycieczki/imprezy. 4. Ze środków funduszu socjalnego może być dofinansowany udział pracowników, emerytów i rencistów w różnych formach działalności kulturalno oświatowej oraz imprezach integracyjnych i rekreacyjno sportowych organizowanych przez szkołę. 5. Imprezy mające charakter imprez otwartych, ogólnodostępnych /integracyjne/ są finansowane z funduszu na wniosek osób zainteresowanych. 6. Wysokość dofinansowania do poszczególnych świadczeń ustalana w oparciu o kryteria przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego, zaproponowana przez Komisję socjalną i zatwierdzona przez dyrektora szkoły. Każda ustalona w tym trybie kwota jest uzależniona od środków pozostających w ZFŚS. Ustalenia Komisji i akceptację dyrektora sporządza się na piśmie w formie protokołów i dołącza do dokumentacji W związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym na wniosek pracownika, emeryta lub rencisty może być udzielona pomoc rzeczowa lub pieniężna w miarę posiadanych środków finansowych w danym roku kalendarzowym. Jej wysokość jest ustalana przez Komisje socjalną miesiąc przez wypłatą świadczenia. 2. W ramach działalności funduszu przewiduje się zakup paczek mikołajkowych dla dzieci w wieku do 18 roku życia (wiek liczony na koniec roku kalendarzowego) W przypadku zatrudnienia w ZSP Nr 2 w Zamościu obydwojga rodziców dziecko może otrzymać dwie paczki Pracownikom, emerytom i rencistom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z powodu zdarzeń losowych ( np. pożar, zalanie mieszkania, ciężka lub długotrwała choroba, a także w wyniku innych obiektywnych czynników, które w znacznym stopniu wpłynęły na pogorszenie warunków życiowych i bytowych) może być przyznana zapomoga pieniężna. 6

7 2. W przypadku zapomogi zdrowotnej wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub kserokopie wypisu z pobytu w szpitalu, kserokopie z zakupionego sprzętu medycznego itp. 3. Wypłatę zapomóg uzależnia się od wysokości środków finansowych zaplanowanych na dany rok. 4. Z zapomogi można korzystać nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. 5. We wniosku o przyznanie zapomogi należy dokładne scharakteryzowanie sytuację rodzinną i materialną. 6. Wysokość zapomogi, która stanowi pomoc doraźną dla pracownika jest za każdym razem rozpatrywana indywidualnie biorąc pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną wnioskodawcy, wysokość zaistniałej szkody. 7. Maksymalna wysokość zapomogi zdrowotnej wynosi 2 - krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. 8. Decyzję odmowną przyznania zapomogi uzasadnia się na piśmie. 9. Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej może być udzielona tylko w przypadku, gdy średni dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób samotnych, gdy jej dochód nie przekroczy 1,5 minimalnego wynagrodzenia. 10. Maksymalna wysokość zapomogi dla osoby w trudnej sytuacji materialnej wynosi 1,5 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie są świadczeniami należnymi i mają charakter uznaniowy. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą dochodzić roszczeń o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie - dotyczy to sytuacji, gdy odmowa nie jest sprzeczna z zasadami dofinansowania środkami funduszu. 2. Przyznanie i wysokość pomocy /dofinansowania / ze środków funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Wysokość świadczenia zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym planie finansowym. 3. Złożenie wniosku bez oświadczenia o dochodach skutkuje zakwalifikowaniem do grupy o najwyższych dochodach. 4. Wysokość dofinansowania świadczeń dla uprawnionych członków rodzin (z wyłączeniem świadczeń adresowanych wyłącznie dla dzieci pracowników) ustala się w wysokości połowy dofinansowania przypadającego na pracownika bądź emeryta, rencistę. 5. Progi dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń ustalane są corocznie na początku każdego roku kalendarzowego przez Komisję i zatwierdzane przez dyrektora załącznik nr 4 do Regulaminu. Tak ustalone progi dotyczą wszystkich świadczeń przyznanych niniejszym Regulaminem. W przypadkach istotnej zmiany sytuacji materialnej pracownik czynny i emerytowany (również otrzymujący świadczenie przedemerytalne, rentowe lub kompensacyjne) jest zobowiązany złożyć niezwłocznie nowe oświadczenie. 7

8 ROZDZIAŁ VI FUNDUSZ MIESZKANIOWY 15. Zasady udzielania, spłaty i umorzenia pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS 1. Środki z zakładowego funduszu mieszkaniowego przeznaczone są na pomoc finansową w budowie, remoncie, uzyskaniu i użytkowaniu mieszkań oraz inne cele z zakresu potrzeb mieszkaniowych pracowników, emerytów i rencistów. 2. Przez pomoc finansową funduszu mieszkaniowego należy rozumieć pożyczki na: - budowę lub zakup własnego mieszkania lub domu - remont i modernizację mieszkania lub domu 3. Osoby uprawnione ubiegają się o przyznanie pożyczek mieszkaniowych po przedłożeniu następujących dokumentów: a) wniosek zaopiniowany przez szkołę zatrudniającą pożyczkobiorcę ( Załącznik Nr 3) b) kosztorys budowlany /w wypadku ubiegania się o pożyczkę budowlaną/ i na modernizację c) pozwolenie na budowę, rozbudowę domu /pożyczka budowlana/ d) oświadczenie, że wcześniej nie korzystał z pożyczki na budowę bądź zakup domu lub mieszkania e) oświadczenia dwóch poręczycieli (poręczycielem musi być pracownik szkoły zatrudniony na czas nieokreślony, który jest współodpowiedzialny za spłatę pożyczki) 4. Przy pożyczkach na zakup domu lub mieszkania wymagana będzie umowa zawarta przez spółdzielnię mieszkaniową lub inną instytucję budującą mieszkania i domy bądź akt notarialny kupna-sprzedaży mieszkania lub domu. 5. Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy zawartej między pożyczkobiorcą a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu, reprezentowanym przez dyrektora szkoły. 6. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym. 7. Okres spłaty pożyczki na remont i modernizacje wynosi 3 lata, jednak przy zatrudnieniu pożyczkobiorcy na podstawie umowy na czas określony spłata pożyczki zostaje rozłożona na czas trwania tej umowy. 8. Okres spłaty pożyczki na budowę domu, zakup domu lub mieszkania wynosi 5 lat. 9. Pożyczkę na budowę domu, zakup domu lub mieszkania można uzyskać 1 raz, na remont i modernizację raz na 3 lata. 10. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie miesiąca od jej wypłacenia. 11. Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją socjalną, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może na wniosek pożyczkobiorcy zawiesić spłatę pożyczki na okres dogodny dla pożyczkobiorcy, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. 12. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała niespłacona część pożyczki ulega umorzeniu. 13. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie: a) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika b) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 KP c) wypowiedzenia stosunku pracy z powodu nienależytego wywiązania się pracownika z jego obowiązków d) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem. 14. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki mieszkaniowej jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej. 8

9 15. W przypadku zaprzestania spłacania rat pożyczki przez pożyczkobiorcę przez okres dwóch miesięcy, obowiązek spłaty przechodzi solidarnie na poręczycieli. 16. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe uzależniona jest od wysokości środków zgromadzonych na rachunku oraz od kwot przeznaczonych na udzielanie pożyczek w rocznym planie finansowym. W razie dużej ilości składanych wniosków o kolejności przyznania pożyczki decyduje data wpłynięcia wniosków. 17. Wnioski w sprawie pożyczek mieszkaniowych będą rozpatrywane dwa razy w ciągu roku (tj.vi i XII m-ca) w uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony wcześniej. 18. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi odpowiednio: pożyczka na remont i modernizację do zł - pożyczka na zakup bądź budowę domu lub mieszkania do zł. ROZDZIAŁ VII USTALENIA KOŃCOWE Każda osoba ubiegająca się o świadczenia z ZFŚS składa wniosek w księgowości szkoły w terminie podanym do powszechnej wiadomości. 2. Nie złożenie wniosku w ustalonym terminie jest równoznaczne z nie ubieganiem się o dane świadczenie przez osobę do niego uprawnioną. Wnioski o udzielenie świadczeń socjalnych ( z wyjątkiem wniosków o zapomogi, pożyczki, wczasy pod gruszą) złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 3. Regulamin jest ogólnie dostępny wszystkim uprawnionym w sekretariacie szkoły. 4. Na wniosek osoby uprawnionej regulamin powinien być udostępniony jej do wglądu na każde żądanie. 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 6. Wszystkie nie ujęte w tym regulaminie sprawy rozpatruje Dyrektor Szkoły Traci moc dotychczasowy regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP Nr 2 w Zamościu obowiązujący od dnia 28 listopada 2008 r. 2. Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ZFŚS. 3. Treść regulaminu została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi. 4. Oświadczenia, o których mowa w 5 pkt. 8 w roku 2014 składa się w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od... Regulamin uzgodniono w dniu: Za organizacje związków zawodowych za pracodawcę... Dyrektor Szkoły 9

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo