Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( tekst jednolity( Dz. U z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie zatrudnienia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych ( Dz. U z 1994 r. Nr 43 poz. 168 ze zm. 3. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( tj. Dz. U z 2001 Nr 79 poz. 85 z późn. zm. 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U z 2006 r. Nt 97 poz. 674 z późn. zm. ) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem określa : a. zasady naliczania, podział i warunki przyznawania Świadczeń z Funduszu Socjalnego, b. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy socjalnej i mieszkaniowej oraz cele, na które przeznacza się środki funduszu. 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a. Fundusz- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w ZSZ Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych b. ZSZ Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Ks. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Krakowie reprezentowany przez dyrektora c. Główny księgowy Główny księgowy ZSZ Nr 1 d. Dyrektor Dyrektor ZSZ Nr 1 e. Emeryci i renciści - byli pracownicy ZSZ Nr 1 posiadający aktualny status emeryta lub rencisty z tyt. niezdolności do pracy oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne dla których ZSZ Nr 1 był ostatnim miejscem zatrudnienia f. Komisja Socjalna - zespół uprawniony do przyznawania świadczeń z Funduszu podejmujący decyzję w trybie uzgodnienia

2 2 Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 3 1. Fundusz socjalny tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych w ZSZ Nr 1, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. 2. Wysokość odpisu podstawowego o którym mowa w ust. 1 wynosi na 1 zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ( z roku poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyższe) ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 3. Wysokość odpisu na 1 zatrudnionego pracownika pedagogicznego wynosi 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela 4. Odpis na fundusz dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 5. Wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust.2 na: a) każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( bez przeliczenia na etaty) b) każdego emeryta i rencistę byłego pracownika administracji lub obsługi W terminie do dnia 30 listopada każdego roku pracownik ds. kadr powiadamia gł. księgowego o: a) planowanej przeciętnej liczbie osób zatrudnionych na następny rok ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu naliczenia odpisu na Fundusz, b) liczbę osób zatrudnionych w stosunku, do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, c) liczbę emerytów i rencistów byłych pracowników ZSZ nr 1, d) skorygowanej, faktycznej liczbie osób zatrudnionych w roku bieżącym. 2. Naliczenia corocznego odpisu na fundusz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dokonuje gł. księgowy. 3. Równowartość pieniężna dokonanych odpisów na fundusz na dany rok przekazywana jest na rachunek bankowy funduszu w wysokości, terminach i na warunkach określonych w przepisach. Za przestrzeganie terminów odpowiada gł. księgowy.

3 3 5 Niezależnie od odpisów o których mowa w 4 Fundusz może być zwiększony o : 1. wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej 2. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3. odsetki od środków Funduszu, 4. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 5. inne środki określone w odrębnych przepisach 6 1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. 3. Dyrektor administruje Funduszem, zapewnia techniczno-organizacyjną obsługę funkcjonowania Funduszu oraz zatwierdza decyzje podjęte przez Komisję Socjalną Komisja Socjalna wydaje decyzje w sprawie przyznania świadczeń w oparciu o Regulamin Funduszu, kierując się zasadami bezstronności, gospodarności oraz sprawiedliwości. 2. Komisja socjalna podejmuje decyzje w trybie uzgodnienia stron (większością głosów) 3. Decyzje Komisji Socjalnej zatwierdzone przez Dyrektora są ostateczne. 4. Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 5. W skład Komisji Socjalnej wchodzą: a. Dyrektor lub upoważniony przez niego przedstawiciel b. po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w zakładzie pracy 6. W przypadkach wyjątkowych zdarzenia losowe wnioski rozpatrywane są w trybie pilnym. 7. W czasie posiedzenia rozpatrywane są wnioski złożone na 7 dni roboczych przed terminem posiedzenia Komisji Socjalnej. 8. Wnioski złożone po ostatnim posiedzeniu w danym roku rozpatrywane będą w na pierwszym posiedzeniu roku następnego. 9. Do zadań Komisji Socjalnej należy: a) opracowywanie projektu wykorzystania środków Funduszu na dany rok kalendarzowy b) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej i mieszkaniowej, przygotowywanie wniosków dot. zmian w regulaminie, c) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,

4 4 d) przedkładanie dyrektorowi ZSZ Nr 1 do zatwierdzenia decyzji o przyznanie świadczeń socjalnych. 8 Za bieżącą ewidencję przyznanych świadczeń odpowiedzialny jest pracownik kadr lub inny pracownik wskazany przez dyrektora ZSZ nr 1 Do obowiązków pracownika należy: a. prowadzenie indywidualnych kart świadczeń socjalnych b. wydawanie, przyjmowanie i rejestrowanie wpływających wniosków o świadczenia oraz dokonywanie wpisów o sposobie załatwienia sprawy; obowiązkiem pracownika jest sprawdzenie kompletności dokumentów. Dokumentów nie spełniających wymogów Regulaminu nie przyjmuje się. c. przygotowanie dokumentów dla Zespołu Socjalnego przed jego posiedzeniem, d. przygotowanie i przekazanie gł. księgowemu kompletnych dokumentów celem realizacji decyzji dyrektora. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 9 Do korzystania z funduszu uprawnione są następujące osoby: 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych, innych niż urlopy wychowawcze 2. emeryci i renciści w okresie pobierania renty z tyt. niezdolności do pracy byli pracownicy ZSZ Nr 1 3. członkowie rodzin wymienionych w punktach od 1 do 3 tj. a) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione, oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia ( naukę dzieci do 22 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) b) współmałżonek, w przypadku rozdzielczości majątkowej nie ujmuje się dochodów współmałżonka ani nie liczy się go do ilości członków rodziny, c) w przypadku osób prowadzących samotnie gospodarstwo dochód dzieli się przez 1,5 d) osoby wymienione w p-kcie 3 a, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych Świadczenia z Funduszu przyznawane są osobom uprawnionym na ich pisemny wniosek(wzór: Załącznik Nr 2). 2. Udzielane świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. Oznacza to, ze w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej

5 5 wysokości, od maksymalnych określonych w Tabelach dofinansowania, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 3. Przyznanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu. 4. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenie socjalne w pierwszej kolejności będą uwzględniane priorytety określone w regulaminie oraz wnioski osób, które nie korzystały z Funduszu w roku poprzednim, względnie kolejność wpływu wniosku. 5. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, a w szczególności osobom, które: a) dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą, śmiercią najbliższego członka rodziny, b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, c) samotnie wychowują dzieci, d) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia. 6. Oceny sytuacji rodzinnej i materialnej dokonuje Komisja Socjalna biorąc pod uwagę średnią wysokość wszystkich dochodów przypadających na jednego członka rodziny. 7. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (wzór: Załącznik nr 1) wraz z kserokopią rozliczenia PIT za rok poprzedzający, w którym składana jest informacja. 8. Osoba, która podała we wniosku ( wzór: Załącznik Nr 2) nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej jest zobowiązana do całkowitego zwrotu środków wydatkowanych z Funduszu na to świadczenie. Przeznaczenie środków Funduszu, pomoc socjalna i mieszkaniowa: 11 Dofinansowanie do wypoczynku i rekreacji: a) dofinansowanie do wczasów zakupionych we własnym zakresie przez osoby uprawnione do świadczeń, b) dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych organizowanego we własnym zakresie ( tzw. wczasy pod gruszą wnioski należy składać do 10 czerwca) c) dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci organizowanego we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą d) dofinansowanie do wypoczynku krajowego, zagranicznego dzieci i młodzieży zakupionego przez osoby uprawnione indywidualnie, w formie koloni, obozów, zimowisk, zielone szkoły e) działalność kulturalno oświatową w postaci zorganizowanych wyjść dla grup nie mniejszych niż 10 osób na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, do kina i teatru, ( 1 x na 2 miesiące) f) świadczenia urlopowe dla nauczycieli Pomoc finansowa na cele socjalne :

6 6 a) zapomogi losowe należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji stanowiącej podstawę do wypłaty świadczenia np. długotrwała, ciężka, przewlekła choroba - faktury potwierdzające zakup kosztownych leków, w przypadku zgonu członka rodziny - akt zgonu (nie później niż 3 m-ce od zdarzenia), zdarzenie losowe takie jak pożar, powódź, huragan, kradzież na osobie lub po włamaniu zaświadczenie odpowiedniego organu, umorzenie postępowania, oświadczenie świadka, kopia protokołu b) wysokość udzielonych zapomóg losowych wynika z sytuacji życiowej, finansowej i losowej zainteresowanego pracownika w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o tabelę ustaloną Zarządzeniem Dyrektora na podstawie wniosku Komisji Socjalnej z tym, że zakłada się możliwość przyznania świadczenia socjalnego w wysokości innej od wykazanej w tabeli w określonej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej konkretna sytuacja w jakiej znalazł się pracownik, który ma poważny problem życiowy, rodzinny może decydować o przyznaniu świadczenia i jego wysokości, mimo że sytuacja materialna tego pracownika jest lepsza od pozostałych pracowników. c ) pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia w formie świadczeń finansowych dla pracowników oraz emerytów w ramach limitu wyznaczonego w planie rocznym wysokość dofinansowania ustalana jest Zarządzeniem Dyrektora na podstawie wniosku Komisji Socjalnej 12 Osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie : a. 1 raz w roku kalendarzowym do wybranego przez siebie świadczenia spośród wymienionych w 11 a-b ( wypoczynek) b. 1 raz w roku kalendarzowym spośród wymienionych w 11 c -d ( wypoczynek dzieci) c. 1 x na 2 miesiące doświadczeń wymienionych w 11 pkt e ( działalność kulturalno oświatowa ) 13 Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe: 1. Pomoc na cele mieszkaniowe ma formę zwrotnej pożyczki mieszkaniowej na zakup bądź remont, modernizację mieszkania lub domu. 2. środki funduszu mogą być wydatkowane na pożyczki przeznaczone na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego uzupełnienie wkładu na budowę domu jednorodzinnego wykup mieszkania lub domu jednorodzinnego remont, modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego

7 7 3. W przypadku zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę domu jednorodzinnego- dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, do wniosku należy dołączyć a. w przypadku uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub wkładu na budowę domu jednorodzinnego: zaświadczenie o wysokości wymaganego wkładu lub decyzji budowlanej b. w przypadku pożyczki na wykup mieszkania lub domu jednorodzinnego: umowa kupna c. w przypadku pożyczki na remont, modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 4. Pożyczki 12 pkt 1 i 2 udziela się na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą w której określa się wysokość i okres spłaty, ilość i wysokość rat, formy zabezpieczenia 5. Przyznanie pożyczki wymaga poręczenia dwóch żyrantów mających stały dochód 6. Okres spłaty pożyczki wynosi: 3 lata wymienionych w 13 pkt 1 5 lat - wymienionych w 13 pkt 2 7. Maksymalna kwota udzielonych pożyczek zostanie określona przez Komisje Socjalną w formie załącznika do regulaminu z tym, że maksymalna kwota przyznanej pożyczki dla emeryta nie może być większa niż zł 8. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w stosunku rocznym od niespłaconego zadłużenia 9. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę, lub wygaśnięcia umowy o pracę pożyczka pozostała do spłaty podlega natychmiastowej wymagalności lub zgody żyrantów na indywidualną spłatę pożyczki na konto szkoły 10. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty obciąża żyrantów 11. Kolejną pożyczkę można przyznać po spłaceniu poprzedniej w całości z tym, że spłacającym nierzetelnie, dopiero po 3 latach od daty spłaty 12. Umorzenie - w części lub w całości- niespłaconej pożyczki może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego umorzeniem i mieć zastosowanie w przypadku: Śmierci pożyczkobiorcy Sytuacji gdy pożyczkobiorca i żyranci nie są w stanie spłacić zadłużenia 14 Postanowienia końcowe 13. Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. 14. Obowiązujący Regulamin podany jest do wiadomości wszystkich osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Regulamin udostępnia się do wglądu, każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na jej żądanie. 15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzja należy do Dyrektora w porozumieniu lub na wniosek Komisji Socjalnej. 16. Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu Zarządzeniem Dyrektora, w terminie

8 8 17. Traci moc Regulamin ZFŚS z dnia r. wprowadzony przez Dyrektora ZSZ Nr 1 Zarządzeniem Nr 24/2008/2009 z dnia oraz inne uregulowania wprowadzone w tym zakresie. 18. Wprowadza się następujące obowiązujące wzory: Załącznik Nr 1- informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, Załącznik Nr 2 wniosek o przyznanie zapomogi, Załącznik Nr 3 wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, Załącznik Nr 4 Zarządzenie Dyrektora ZSZ Nr 1 w sprawie maksymalnej wysokości przyznawanych zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe, Załącznik Nr 5- Zarządzenie Dyrektora ZSZ Nr 1 w sprawie tabel określających wysokość przyznanego świadczenia socjalnego w zależności od dochodu osoby uprawnionej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia 16.04. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.12.15 z dnia 2 lutego 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Postanowienia

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin obowiązuje w IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 i został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo