Regulamin. 1 Podstawy prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. 1 Podstawy prawne"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce 1 Podstawy prawne 1. art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 2. art. 27 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349) 4. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 1982 Nr 3, poz. 19 z późn. zm.) 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 31 grudnia 2009 r. Nr 226, poz. 1819) 2 Sposób naliczania i tworzenia funduszu 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i110% kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej (art. 53 ust 1 K.N.), 2. Dla pracowników administracji i obsługi - 37,5 % średniej krajowej płacy za II kwartał poprzedniego roku. 3. Dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką 5% pobranych przez nich emerytur i rent (art. 53 ust. 2 K.N.), 4. Na emerytów i rencistów wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust.2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335) 5. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden fundusz. 3 Podstawowe pojęcia O ile w dalszej części regulaminu funduszu jest mowa o: 1. Szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce 2. Związkach zawodowych należy przez to rozumieć przedstawiciela NSZZ Solidarność oraz przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego, pisemnie upoważnionych przez te organizacje do podejmowania decyzji i uzgodnień w sprawach funduszu. 3. Administratorze należy przez to rozumieć dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie wypłacania świadczeń oraz obsługi funduszu. 1

2 4. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 5. Uprawnionym należy przez to rozumieć: pracownika, emeryta, członka rodziny, dziecko, o których mowa w dalszej części regulaminu. 6. Pracowniku należy przez to rozumieć zatrudnionych w szkole, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w pełnym i nie pełnym wymiarze, na podstawie umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), mianowania, których stosunek pracy trwa. 7. Dziecku należy przez to rozumieć dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie, a także wnuki i rodzeństwo) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika, w wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, 8. Emerycie należy przez to rozumieć emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkoły, lub emerytów i rencistów przypisanych do szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 9. Członkowie rodziny pracownika należy przez to rozumieć współmałżonkowie, w tym także pracujący, rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe, członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia 10. Świadczeniu świątecznym - ależy przez to rozumieć zapomogę finansową dla pracownika, emeryta, dziecka z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkiej Nocy. 11. Świadczeniu urlopowym - należy przez to rozumieć: świadczenia finansowe, dla nauczycieli, o którym mowa w ustawie Karta Nauczyciela. 12. Dofinansowaniu wypoczynku należy przez to rozumieć dofinansowanie kosztów wypoczynku pracownika, emeryta, dziecka, które wymaga przedłożenia faktur lub rachunków potwierdzających poniesione koszty. 13. Pomocy rzeczowej i innym świadczeniu należy rozumieć przez to rozumieć: dofinansowanie kosztów zakupu przedmiotów, materiałów oraz innych środków, na które w momencie składania wniosku uprawnionego nie stać; dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, leczenia sanatoryjnego pracownika, emeryta, poniesionych w związku z: zachorowaniem wynikającym z pełnienia obowiązków pracowniczych, wypadkiem w pracy, wypadkiem w drodze do lub z pracy, chorobą zawodową, chorobą przewlekłą, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim; dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez szkołę dla pracowników. Potwierdzonych fakturami i rachunkami. 14. Wyprawce szkolnej należy przez to rozumieć dofinansowanie kosztów poniesionych na dziecko związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, potwierdzonych rachunkami lub fakturami. 15. Zapomodze losowej świadczeniu finansowym związanym z nagłym zdarzeniem losowym dotyczącym uprawnionego, pogarszającym w sposób nagły i niespodziewany sytuację życiową, materialną lub zdrowotną uprawnionego, śmierci uprawnionego, 16. Pomocy mieszkaniowej należy przez to rozumieć zwrotną lub bezzwrotną pomoc finansową na cele mieszkaniowe pracownika, emeryta wypłacaną z wyodrębnionej części zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanej w dalszej części funduszem mieszkaniowym. 17. Komisji socjalnej należy przez to rozumieć organ doradczy administratora powoływany i funkcjonujący na podstawie Regulaminu Komisji Socjalnej stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 18. Preliminarzu należy przez to rozumieć corocznie uzgadniany ze związkami zawodowymi plan podziału funduszu na poszczególne formy pomocy i świadczenia oraz wysokość poszczególnych świadczeń w zależności od dochodów, o których mowa w oświadczeniu.. 2

3 19. Oświadczeniu oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny obliczonego na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT, z roku poprzedzającego przyznanie pomocy lub świadczenia. 4 Zasady ogólne przyznawania świadczeń socjalnych 1. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego i pracownik nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 2. W sprawach spornych zgłoszonych indywidualnie przez pracownika, emeryta na piśmie do administratora, dotyczących zasadności przyznania lub wysokości świadczeń lub odmowy ich przyznania ostateczną decyzję podejmuje administrator w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 3. Wysokość świadczeń i dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. 4. Wysokość i termin wypłaty, świadczeń, dofinansowań i zapomóg oraz pomocy mieszkaniowej, zależy od dochodów wykazanych w oświadczeniu, ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych świadczeń i form pomocy zapisanych w preliminarzu. 5. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie składa się do administratora funduszu do końca kwietnia każdego roku. Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach. 6. Przyznanie poszczególnych świadczeń (poza świadczeniem urlopowym) wymaga złożenia pisemnego wniosku do administratora o jego przyznanie i dokumentów potwierdzających jego zasadność. 7. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Socjalną i przedstawiane administratorowi do uzgodnienia ze związkami zawodowymi. 8. O posiedzeniu Komisji socjalnej informuje się uprawnionych najpóźniej na tydzień przed jej posiedzeniem. W ogłoszeniu określa się termin do, którego ostatecznie powinny być złożone wnioski o świadczenia przez osoby uprawnione. 9. Komisja Socjalna sporządza ze swojego posiedzenia i ustaleń protokół. 5 Zasady szczegółowe przyznawania poszczególnych świadczeń socjalnych Świadczenie świąteczne przyznawane jest i wypłacane pracownikowi, emerytowi, dziecku z okazji świąt Bożego Narodzenia lub Wielkiej Nocy, w wysokości określonej w preliminarzu na podstawie wniosku złożonego do administratora. a) Świadczenie świąteczne naliczane i wypłacane jest na dziecko do 18 roku życia, jednemu z rodziców o ile oboje zatrudnieni są w szkole. b) Świadczenie świąteczne przyznawane jest i wypłacane może być z okazji innych świąt religijnych i państwowych, o ile będą na to środki finansowe. Świadczenie urlopowe - przyznawane jest nauczycielom w wysokości i na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela. Dofinansowanie wypoczynku pracownika, emeryta, dziecka, przyznawane jest na ich pisemny wniosek, po udokumentowaniu zasadności jego przyznania fakturami, rachunkami. a) Wysokość dofinansowania wypoczynku może wynosić do 100 % wartości, ale nie więcej niż kwota określona w preliminarzu. b) Dofinansowanie wypoczynku dzieci naliczane i wypłacane jest na dziecko jednemu z rodziców o ile oboje zatrudnieni są w szkole. 3

4 c) Dofinansowanie przyznawane jest na dziecko do 18 roku życia dziecka, a jeżeli dziecko się uczy, nie pracuje i jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców do 25 lat. Pomoc rzeczowa i inne świadczenia przyznawane są uprawnionym na ich pisemny wniosek. a) Dofinansowanie imprez może wynosić do 100% kosztów potwierdzonych rachunkami, fakturami, w przeliczeniu na jednego pracownika. b) Dofinansowanie udziału członków rodziny pracownika może wynosić do 50% kosztów potwierdzonych rachunkami, fakturami, w przeliczeniu na jednego pracownika, ale nie więcej niż kwota określona w preliminarzu. c) Rachunki i faktury lub ich potwierdzone kopie dołączane są do protokołu uzgodnień administratora ze związkami zawodowymi. d) Wysokość pomocy rzeczowej i innego świadczenia może wynosić 100% poniesionych kosztów, w zależności od sytuacji materialnej i życiowej uprawnionego. Wyprawka szkolna przyznawana i wypłacana jest na każde dziecko pracownika realizujące obowiązek szkolny, uczące się, na pisemny wniosek pracownika, potwierdzony rachunkami, fakturami z tytułu poniesionych kosztów w tym zakresie. a) Wyprawka szkolna przyznawana i wypłacana jest we wrześniu lub październiku każdego roku. b) Wyprawka szkolna naliczana i wypłacana jest na dziecko jednemu z rodziców o ile oboje zatrudnieni są w szkole. c) Wysokość wyprawki szkolnej może wynosić 100% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż kwota określona w preliminarzu. d) Wyprawka szkolna przyznawana jest na dziecko do 18 roku życia dziecka, a jeżeli dziecko się uczy, nie pracuje i jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców do 25 lat. Zapomoga losowa może być przyznawana pracownikowi, emerytowi na jego wniosek lub z inicjatywy administratora lub związków zawodowych lub pracowników szkoły. a) Zapomogi losowe wypłacane są z rezerwy funduszu określonej w preliminarzu. b) Wysokość zapomogi uzależniona jest od ilości środków finansowych na koncie funduszu oraz rodzaju zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie. c) Decyzję w sprawie przyznania zapomogi losowej podejmuje administrator w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. d) W celu wypłacenia jak najszybciej zapomogi losowej uzgodnienie może nastąpić drogą telefoniczną. W takiej sytuacji niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od uzgodnienia, administrator sporządza protokół, zwierający w szczególności: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i godzinę przeprowadzenia rozmowy telefonicznej oraz treść uzgodnienia i przedstawia go do podpisania stronom. Pomoc mieszkaniowa szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania pomocy mieszkaniowej przedstawione zostały w paragrafie 6 Fundusz mieszkaniowy. 6 Fundusz mieszkaniowy Fundusz mieszkaniowy tworzy się ze spłat pożyczek oraz corocznego odpisu z funduszu socjalnego określonego w preliminarzu. Z funduszu mieszkaniowego udzielana jest pomoc pracownikowi, emerytowi w formie zwrotnej (pożyczka) lub bezzwrotnej (zapomoga mieszkaniowa). Pożyczka udzielana jest pracownikowi, emerytowi na: a) budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, b) zakup lokalu mieszkalnego, c) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne, d) uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, e) wykup zajmowanych lokali na własność, 4

5 f) udokumentowany remont i modernizację mieszkania lub domu, g) spłatę zadłużenia w celu przejęcia lokalu w ramach zamiany po poprzednich właścicielach, h) na zamianę mieszkania, i) spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na w/w cele mieszkaniowe. j) bieżący remont lub modernizacja. Wysokość pożyczki wynosi: a) na cele określone w pkt. 3 lit. Od :a: do i do zł oprocentowaną na 5% od kwoty i czas spłaty do 66 miesięcy. b) na cel określony w pkt. 3 lit. j, do zł oprocentowaną na 2% od kwoty i czas spłaty do 24 miesięcy. Pożyczki do złotych nie wymagają udokumentowania poniesionych kosztów. Pożyczki powyżej złotych wymagają dołączenia do wniosku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zasadność jej przyznania: np. faktury, rachunki, akt notarialny, pozwolenie na budowę, potwierdzenie ze spółdzielni, lub administratora budynku itp. Szczegółowe zasady spłaty pożyczki, okres spłaty oraz natychmiastową jej wymagalność określi umowa stron stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu. Uzyskanie pożyczki wymaga złożenia poręczenia przez: a) dwóch pracowników szkoły zatrudnionych na czas nieokreślony, przy kwocie do zł, b) trzech pracowników szkoły zatrudnionych na czas nieokreślony, przy kwocie powyżej zł. Pracownik podpisując umowę o pożyczkę wyraża na piśmie zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia za pracę, nagród, premii lub zasiłku chorobowego. Wniosek o następną pożyczkę można złożyć po spłaceniu pożyczki poprzedniej. Emeryt lub rencista samodzielnie dokonuje wpłat na konto funduszu. W przypadku niespłacenia pożyczki, wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. W przypadku niespłacenia przez dłużnika zadłużenia w ustalonym terminie, należności potrąca się z wynagrodzeń poręczycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek pożyczkobiorcy, pożyczka może być w całości lub w części umorzona. W razie śmierci pożyczkobiorcy, kwota niespłaconej pożyczki ulega umorzeniu. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: rozwiązania umowy o pracę z pożyczkobiorcą przez zakład pracy z winy pracownika,stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, W razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron lub z winy szkoły pożyczkobiorca spłaca jednorazowo pozostałą kwotę pożyczki lub zobowiązuje się na piśmie (z powiadomieniem przyszłego płatnika i poręczycieli) do spłaty na dotychczasowych zasadach. Bezzwrotną pomoc finansową może otrzymać osoba uprawniona, znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją mieszkania, takich jak: czynsz najmu, opłaty eksploatacyjne za energię elektryczną, gazową, zakup opału itp. Pomoc bezzwrotna, może być udzielona w kwocie nie przekraczającej dwukrotnego najniższego wynagrodzenia. 7 Postanowienia końcowe 1. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 2. Informację o przyznaniu świadczeń socjalnych lub odmowie ich przyznania, zainteresowany wnioskodawca może uzyskać u administratora funduszu. 5

6 3. Niewykorzystane w danym roku środki funduszu świadczeń socjalnych przechodzą na rok następny. 4. Do końca stycznia każdego roku administrator przedstawia do wiadomości pracowników sprawozdanie z realizacji preliminarza funduszu za rok poprzedni. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 6. Wszelkie zmiany regulaminu i załączników wymagają formy pisemnej i przyjmowane są w trybie jak dla jego uchwalenia, pod rygorem ich nieważności. Uzgodniono dnia... Za związki zawodowe Administrator 6

7 Załącznik nr 1 PRELIMINARZ Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na. rok w ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM W AMERYCE Naliczony odpis na.. rok -. Pozostało z.. roku -. Ogółem ZFŚS na rok - Lp. RODZAJ ŚWIADCZENIA Kwota ogółem w zł 1 Świadczenie świąteczne 2 Świadczenie urlopowe 3 Dofinansowanie wypoczynku Kwota bazowa na jednego uprawnionego 4 Pomoc rzeczowa i inne świadczenia X 5 Wyprawka szkolna 7 Fundusz mieszkaniowy 8 REZERWA OGÓŁEM Uzgodniono ze związkami zawodowymi dnia... Za związki zawodowe Administrator 7

8 Załącznik nr 2 Ameryka, dn... (imię i nazwisko) (stanowisko) (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że średni miesięczny dochód netto w ostatnim roku na jednego członka mojej rodziny wynosił. złotych*. W razie jakichkolwiek zmian zobowiązuję się do poinformowania o nich administratora funduszu. Jednocześnie oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość powyższych danych oraz że znane mi są konsekwencje prawne i karne wynikające ze złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia (podpis) Średni miesięczny dochód netto w rodzinie, to łączne dochody netto osób zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, dzielone przez ilość osób. 8

9 Załącznik nr 3 Ameryka, dn... (imię i nazwisko) (stanowisko) (adres zamieszkania) Administrator Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Ameryce WNIOSEK Niniejszym zwracam się z prośbą o przyznanie mi świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci (podać nazwę świadczenia zgodnie z regulaminem)... uzasadnienie Do wniosku załączam: podpis wnioskodawcy

10 Załącznik nr 4 Ameryka, dn... Regulamin wyboru i pracy Komisji Socjalnej 1. Komisja socjalna jest organem doradczym administratora funduszu. 2. O ile w dalszej części jest mowa o komisji należy przez to rozumieć Komisję Socjalną 3. W skład Komisji socjalnej wchodzą: a) jeden nauczyciel dydaktyk jako członek b) jeden nauczyciel wychowawca jako członek c) jeden pracownik administracji, obsługi jako członek 4. Wybór członków komisji odbywa się na ogólnym zebraniu pracowników, 5. Kadencja komisji trwa 4 lata. 6. Zebranie wyborcze członków komisji organizuje administrator funduszu. 7. Wybory są tajne i protokołowane. 8. Kandydatów na członków komisji zgłaszają pracownicy, 9. Kandydat na członka komisji musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 10. Do komisji uznaje się za wybrane osoby, z poszczególnych grup pracowniczych i które otrzymają największą liczbę głosów. 11. O zebraniu wyborczym powiadamia administrator funduszu na tydzień przed jego zwołaniem zarządzeniem zapisanym w księdze zarządzeń szkoły 12. Posiedzenia komisji są ważne jeżeli uczestniczy w nim 51% jej składu. 13. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń komisja podejmuje bezwzględną większością głosów. 14. Wnioski o pomoc rozpatrywane są indywidualnie. 15. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół. 16. Komisję obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie danych osobowych, sytuacji życiowej i materialnej wnioskodawców oraz wysokości przyznanej pomocy. 17. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku podaje się tylko i wyłącznie do wiadomości zainteresowanemu wnioskodawcy. 18. Członkostwo w komisji ustaje: a) śmierci członka komisji b) rezygnacji z członkostwa w komisji c) odwołania członka komisji przez zebranie pracowników d) rozwiązania stosunku pracy z członkiem komisji 19. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20 przeprowadza się wybory uzupełniające. 20. Członkowie komisji składają u administratora funduszu oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej i odpowiedzialności karnej za jej ujawnienie i naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. 10

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia 16.04. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo