REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. Podstawa prawna opracowania regulaminu : 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tekst jednolity z dnia 23 maja 1996r. Dz.U. Nr 70 poz. 335 z poźn.zm. 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych Dz.U. Nr 43 poz. 168 z późn. zm. 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy tekst jednolity z 1998r. 4. Dz.U. Nr 21 poz. 96 z późn. zm. 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela tekst jednolity publikacja z 2006r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 z późn.zm. 6. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z późn. zm. 7. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym ogłaszane w Monitorze Polskim 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (publikacja w Dz.U. z 2000r. nr 4 poz.176 z późn.zm.) I. Postanowienia ogólne 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem, służy finansowaniu działalności socjalnej organizowanej w szkole na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego Funduszu. 2. Podstawę gospodarowania Funduszem stanowią przepisy ustawy, niniejszy Regulamin oraz zatwierdzony plan finansowy. 3. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, łącznie z ustawowo naliczonymi odpisami na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników, stanowią jeden Fundusz i są gromadzone na jednym wspólnym rachunku. 4. Całość naliczonych w danym roku kalendarzowym odpisów jest przekazywana na rachunek bankowy w dwóch terminach: do 31 maja danego roku przekazuje się, co najmniej 75% kwoty równowartości odpisu podstawowego do 30 września pozostałą część tj.25% 5. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Środkami ZFŚS administruje dyrektor szkoły 7. Świadczenia udzielane są na wniosek uprawnionych i mają charakter uznaniowy 1

2 8. Przyjmuje się podział środków ZFŚS: na cele socjalne 80% na cele mieszkaniowe 20% Zastrzega się zmiany podziału ZFŚS w danym roku na wniosek 51% pracowników (decyzję podejmuje Komisja Socjalna do końca I kwartału). II. Źródła tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Fundusz jest tworzony corocznie z odpisu podstawowego obciążającego pracodawcę, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Środki Funduszu zwiększają się o: darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, odsetki od sumy zdeponowanej na rachunku bankowym, odsetki z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe oraz zwroty tych pożyczek. III. Administrowanie Funduszem 1. Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa Regulamin wprowadzony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Komisja Socjalną. 2. Propozycję zmian w zapisach Regulaminu mogą zgłaszać do dyrektora szkoły pracownicy za pośrednictwem Komisji Socjalnej 3. Treść Regulaminu Funduszu jest ogólnie dostępna 2 1. Dyrektor szkoły powołuje spośród pracowników wewnętrzny zespół opiniująco - doradczy, zwany dalej Komisją Socjalną, której powierza wykonywanie pomocniczych czynności w zakresie administrowania środkami ZFŚS 2. Do podstawowych zadań Komisji Socjalnej należy: Opiniowanie w posiedzeniach i rozpatrywanie bieżących spraw dotyczących Funduszu prowadzenie dokumentacji i ewidencjonowanie wszystkich świadczeń i form pomocy dla osób uprawnionych 3. Członków Komisji Socjalnej obowiązuje tajemnica służbowa w sprawach omawianych na posiedzeniach oraz tajemnica treści wniosków 4. decyzję o przyznaniu środków z ZFŚS podejmuje dyrektor po uzyskaniu opinii Komisji IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 2

3 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: pracownicy zatrudnieni z pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania oraz członkowie ich rodzin pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub urlopach dla poratowania zdrowia oraz członkowie ich rodzin Nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, jeśli w tym okresie nie podjęli pracy dzieci zmarłego pracownika, jeśli otrzymują rentę po zmarłym rodzicu emeryci i renciści byli pracownicy szkoły oraz członkowie ich rodzin 2. Za członków rodziny, o których mowa w pkt.1 uważa się: pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej i dzieci współmałżonka do 18 lat, a jeśli kształcą się dalej w szkole, do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat współmałżonków, jeśli pozostają na utrzymaniu pracownika 3. Emeryci i renciści z innych zakładów pracy, zatrudnieni w naszej placówce korzystają z Funduszu na takich samych zasadach jak pracownicy Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przyznawane będą uprawnionym: o niskim dochodzie na osobę w rodzinie samotnie wychowującym dzieci posiadającym rodziny wielodzietne mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone osobom niepełnosprawnym 2. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wiarygodną informację o dochodach i sytuacji rodzinnej i dołączyć ją do wniosku. V. Przeznaczenie Środków Funduszu Środki Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie lub finansowanie: 1. Różnych form wypoczynku w tym: dopłat do zorganizowania wypoczynku dzieci w kraju i za granicą dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (np. wczasy pod gruszą, wyjazdy weekendowe). 2. Pomocy materialnej (rzeczowej i finansowej) 3

4 pomocy rzeczowej w formie paczek z artykułami spożywczymi lub przemysłowymi zapomogi pieniężnej z powodu sytuacji powodującej pogorszenie warunków materialnych rodziny np. śmierć bliskiej osoby, długotrwała choroba, pożar, powódź, kradzież, innych nieprzewidzianych zdarzeń. zapomogi pieniężnej z tytułu narodzin dziecka zapomogi z powodu wyjątkowo trudnych warunków życiowych, rodzinnych lub materialnych (nie częściej niż 1 raz w roku) 3. Działalności kulturalno-oświatowej, tj. zakup imprez lub biletów wstępu do teatrów, kin, oper, muzeów, obiektów zabytkowych w kraju i zagranicą ) 4. Działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej dla osób uprawnionych tj. wycieczki turystyczno-krajoznawcze ( również zagraniczne), imprezy rekreacyjne 5. Udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej. VI. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne 1. Przyznanie świadczenia, z wyjątkiem świadczenia urlopowego, następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu. Wnioski przekazywane są zespołowi upoważnionemu do ich rozpatrywania tj. Komisji Socjalnej. Wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 2. Z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej osobie uprawnionej mogą wystąpić także z własnej inicjatywy: dyrektor szkoły, członkowie rady pedagogicznej lub przedstawiciel Komisji Socjalnej. 3. Osoba składająca wniosek ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczny średni dochód brutto na jedna osobę w rodzinie, na podstawie wszystkich źródeł uzyskania przychodu przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku. 4. jeżeli dochody zadeklarowane przez osobę uprawniona budzą wątpliwości, Komisja Socjalna może żądać od wnioskodawcy ich udokumentowania. W razie odmowy świadczenie nie zostanie przyznane. VII. Zasady pomocy socjalnej Świadczenia socjalne finansowane lub dofinansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy, nie są świadczeniami należnymi, lecz fakultatywnymi. 2 Przyznanie świadczenia z Funduszu oraz jego wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 3 4

5 Wnioskodawca, któremu odmówiono przyznania świadczenia, może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do dyrektora, który rozpatrzy sprawę w ciągu 7 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. Decyzja dyrektora jest ostateczna Warunkiem otrzymania przez pracownika, który nie jest nauczycielem świadczenia socjalnego dotyczącego wypoczynku, jest karta urlopowa bądź potwierdzenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Świadczenia urlopowe dla pracowników pedagogicznych powinny być wypłacone do 31 sierpnia danego roku. 3. Dopłaty do wypoczynku nie mogą być przyznawane osobie, której wypłacono świadczenie urlopowe. 4. Dopłaty do wypoczynku mogą obejmować: wczasy krajowe i zagraniczne pobyt sanatoryjny wycieczki turystyczno-krajoznawcze (krajowe i zagraniczne) kolonie i obozy organizowane dla dzieci i młodzieży 5. W roku kalendarzowym osobie uprawnionej może być przyznana dopłata jedynie do jednej formy wypoczynku 6. Termin składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku upływa w dniu 30 września danego roku. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Socjalnej. 7. Wniosek nieprawidłowo bądź niekompletnie wypełniony lub, do którego nie dołączono wymaganych niniejszym Regulaminem dokumentównie będzie rozpatrywany 8. Wzory wniosków dotyczących poszczególnych świadczeń socjalnych przyznawanych z Funduszu, stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu Pracownik ma prawo ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dzieci, zarówno zorganizowanego, jak i realizowanego we własnym zakresie. 2. Dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci pracownika (wczasy, kolonie, obozy zimowiska, wycieczki, pobyt sanatoryjny, itp.) będą zwolnione z podatku dochodowego, jeśli do wniosku zostanie dołączony dowód zapłaty, zawierający kwotę wydatku, miejsce i termin pobytu, imię i nazwisko osoby korzystającej z wypoczynku oraz nazwę organizatora wypoczynku. 3. Dopłaty do wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie podlegają opodatkowaniu. 4. kwoty dofinansowania wypoczynku dzieci są ustalane według następującej zasady: 5

6 100% ustalonej każdorazowo w danym roku kwoty na pierwsze dziecko powyżej 3 roku życia 75% ustalonej każdorazowo w danym roku kwoty na drugie dziecko powyżej 3 roku życia 50% ustalonej każdorazowo w danym roku kwoty dzieci w wieku 1-3 lat Dopłata przysługuje dla dzieci powyżej 1 roku życia Dopłaty do wypoczynku pracowników oraz emerytów ustala się biorąc pod uwagę miesięczny dochód brutto przypadający na jedną osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu. 2. Kwoty dofinansowania wypoczynku pracowników i emerytów ustala się według następujących zasad: dochód brutto do 1500zł 150 % ustalonej w danym roku kwoty dofinansowania dochód brutto zł 120% ustalonej w danym roku kwoty dofinansowania dochód brutto zł 100% ustalonej w danym roku kwoty dofinansowania dochód brutto zł 90% ustalonej w danym roku kwoty dofinansowania dochód brutto powyżej 4501zł 80% ustalonej w danym roku kwoty dofinansowania 7 1. W przypadku ubiegania się o dopłatę do pobytu w sanatorium do wniosku dołącza się dowód wpłaty zawierający kwotę wydatku, miejsce i termin pobytu, imię i nazwisko osoby korzystającej z leczenia oraz nazwę organizatora 2. Kwota dopłaty jest ustalona indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawcy. VIII. Zasady i warunki przyznawania pomocy materialnej 1. Świadczenia rzeczowe przyznawane są na wniosek Komisji Socjalnej w sytuacjach, gdy osoba potrzebuje takiego wsparcia oraz z okazji narodzin dziecka pracownika i przejścia na emeryturę. 2. Świadczenia rzeczowe od osób fizycznych (limit zwolnienia obejmuje wszystkie rzeczowe świadczenia, które pracownik otrzymał z firmy w ciągu roku). Jeśli świadczenia przekroczą tę kwotę, pracodawca opodatkuje nadwyżkę. 3. Nie są świadczeniami rzeczowymi bony, talony i inne znaki towarowe, uprawniające do wymiany na towary lub usługi. 6

7 2 1. Z Funduszu mogą być wypłacane zapomogi losowe, jeśli zdarzenie o charakterze nieprzewidzianym, znacząco pogorszyło sytuację pracownika lub emeryta. 2. Zdarzenie z powodu, którego wnioskodawca ubiega się o zapomogę musi być opisane i udokumentowane 3. W zależności od rodzaju zdarzenia należy dołączyć stosowne dokumenty: śmierć pracownika emeryta odpis skróconego aktu zgonu (oryginał do wglądu, kserokopia do akt) śmierć współmałżonka, dziecka, ojca, matki odpis skróconego aktu zgonu (oryginał do wglądu, kserokopia do akt) narodziny dziecka skrócony akt urodzenia długotrwała choroba pracownika, emeryta, rencisty lub członka jego rodziny zaświadczenie lekarskie o chorobie oraz dokumenty o wydatkach poniesionych w związku z tą chorobą indywidualne zdarzenie losowe dokumenty potwierdzające to zdarzenie klęska żywiołowa dokument potwierdzający poniesienie szkody na skutek klęski żywiołowej wyjątkowo trudne warunki życiowe, rodzinne lub materialne dokumenty potwierdzające stan niedostatku. 1. Wysokość zapomogi określana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej (wnioskodawcy) 2. Zapomogi losowe wypłacone w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk, długotrwałej choroby lub śmierci są wolne od podatku ( art.21.ust.1.pkt.26) do kwoty podanej w Ustawie. 3. Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty podanej w Ustawie. Ponad ten limit pobierany jest 10% podatek. IX. Zasady i warunku przyznawania świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo- rekreacyjnej 1. Część środków Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności kulturalno- oświatowej, sportowej, turystycznej, okolicznościowej 2. Z tej formy działalności korzystać mogą wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, a także osoby nieposiadające takich uprawnień, jeśli pokrywają całkowity koszt uczestnictwa w organizowanej imprezie. 3. Koszt zakupu biletów na imprezy kulturalne i rekreacyjne organizowane z inicjatywy pracodawcy, mające służyć wszystkim pracownikom (mieszczące się w definicji świadczeń rzeczowych, są zwolnione 7

8 z podatku dochodowego do kwoty określonej przepisami podatkowymi) Zwolnienie dotyczy świadczeń sfinansowanych w całości z ZFŚS. X. Pomoc na cele mieszkaniowe 1. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie oprocentowanej pożyczki zwrotnej. Pożyczka może być udzielana na: budowę bądź rozbudowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wykupienie mieszkania spółdzielczego lub na rynku wtórnym wykupienie mieszkania na własność lub prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego adaptację pomieszczeń mieszkalnych na cele mieszkalne modernizację mieszkania oraz jego remont 2. Faktyczna wysokość przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe zależy od sumy środków zgromadzonych na Funduszu 3. O pożyczkę mogą ubiegać się: osoby zatrudnione w naszej szkole na czas nieokreślony, które przepracowały w niej, co najmniej 1 rok. Wymóg ten nie dotyczy osób zatrudnionych na zasadzie porozumienia między zakładami pracy (przeniesienie służbowe) osoby otrzymujące stałe dochody z ZS Nr osoby uprawnione, ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe, składają wniosek umotywowany opisem rodzaju potrzeby mieszkaniowej uzupełniony oświadczeniem wysokości dochodu na osobę w rodzinie, którego wzór jest załączony do regulaminu 2. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć: w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont lub modernizację akt własności lub umowę najmu ( do wglądu) w przypadku ubiegania się o pożyczkę na rozbudowę lub budowę domu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na wkład na mieszkanie spółdzielcze lub zaliczkę na wkład budowlany zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu zaliczki na wkład budowlany w przypadku ubiegania się o pożyczkę na kupno domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji (np. akt notarialny, poświadczona umowę kupna-sprzedaży) 3. Poręczycielami mogę być tylko pracownicy szkoły zatrudnieni na czas nieokreślony i niebędącymi w wieku przedemerytalnym 2 8

9 4. Ubiegający się o pożyczkę oraz poręczyciele wyrażają zgodę na piśmie, na potrącanie z należnych im wynagrodzeń za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, nagród, premii, kwoty ustalonej raty miesięcznej. pożyczkobiorca jednego zadłużenia poręczyciel niespłacone przez pożyczkobiorcę pożyczki O przyznaniu pożyczki decyduje: sytuacja mieszkaniowa wnioskodawcy nieposiadanie zadłużenia z tego tytułu 2. Podstawę przyznania pożyczki stanowi zwarcie określonej umowy między zakładem pracy a pożyczkobiorcą według wzoru załączonego do Regulaminu 3. Wysokość pożyczki mieszkaniowej oraz jej oprocentowanie oraz warunki spłaty określane są w umowie zawartej z pożyczkobiorcą 4. Pożyczka na remont mieszkania jest przyznawana na podstawie opisanej przez wnioskodawcę charakterystyki planowanego remontu Ustala się oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych w wysokości 5% w skali roku 2. Pożyczkobiorca może ubiegać się o pożyczkę nie częściej, niż co 3 lata. Warunkiem otrzymania pożyczki jest spłata w 100% otrzymanej poprzedniej. 3. Pożyczka na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy może być, za zgodą poręczycieli, przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty na okres do 60-ciu miesięcy lub przedłużony okres spłaty Niespłacona kwota podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 2. obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się względem pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. Osoby te zachowują prawo do regulowania spłat na dotychczasowych warunkach, z tym, że kolejne raty pożyczki należy wpłacać na konto Funduszu do szkoły, do 10 dnia każdego miesiąca. 3. Umorzenie części przyznanej pożyczki na cele mieszkaniowe może mieć zastosowanie wobec: pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny nie są w stanie płacić pozostałego zadłużenia pożyczkobiorców lub poręczycieli, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej 9

10 4. Częściowe umorzenie pożyczki może nastąpić jedynie, gdy została ona spłacona, w co najmniej 50%. XI. Postanowienia końcowe 1. Traci moc dotychczasowy Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od r. 3. Regulamin jest dostępny w bibliotece szkolnej i u dyrektora szkoły. Warszawa, dnia 1 stycznia 2009r. 10

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA

REGULAMIN GOSPODAROWANIA REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 24/R/11 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo