Finanse: Wsparcie dochodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finanse: Wsparcie dochodowe"

Transkrypt

1 1 Finanse: Wsparcie dochodowe Ten zawiera ogólne informacje na temat rent i emerytur oraz kryteriów kwalifikacyjnych, jak równie spis danych kontaktowych organizacji oferujcych usugi finansowe ludziom starszym. Nie podaje on szczegóowych informacji ani porad. Prosimy zwróci uwag, e sumy podane w tym u m s takie jakie obowizuj od grudnia 2006, ale mog one czasem ulec zmianie. Radzimy skontaktowa si z Centrelink, inn odpowiedni agencj lub niezalenym doradc finansowym po najnowsze informacje przed podjciem jakichkolwiek decyzji dotyczcych finansów. Wsparcie dochodowe dla ludzi starszych W Australii, rzd australijski (the Commonwealth Government) jest odpowiedzialny za zarzdzanie kluczowymi aspektami wspomagania dochodowego dla ludzi starszych cznie z emeryturami, uprawnieniami do powanych zniek w zakresie opieki zdrowotnej, ustaw o funduszach emerytalnych i podatkami. Rzd australijski zaoy agencj pod nazw Centrelink do zarzdzania wypatami wszelkiego rodzaju pastwowych zasików dochodowych dla czonków spoeczestwa oraz do dostarczania szerokiego zakresu informacji. Poniewa sprawy finansowe mog by skomplikowane - a przepisy dotyczce uprawnie od czasu do czasu ulegaj zmianom, mieszkacy NSW zachcani s do bezporednich rozmów z Centrelink na temat spraw finansowych oraz uprawnie do rent i emerytur. (Ten zawiera równie dane kontaktowe prywatnych firm oferujcych usugi finansowe, z których niektóre specjalizuj si w udzielaniu porad finansowych ludziom starszym). Centrelink ma ponad 100 dostpnych biur w caym stanie NSW, w których zespó Obsugi Klienta moe odpowiedzie na wiele pyta na miejscu, na poczekaniu. Z bardziej skomplikowanymi sprawami moe by konieczne umówienie si na spotkanie. Aby si dowiedzie gdzie jest Pana/Pani najblisze biuro Centrelink, prosimy dzwoni pod (od 8.00 do od poniedziaku do pitku) lub odwiedzi Witryna ta zawiera poyteczne informacje i porady w jzyku angielskim jak i w wielu innych jzykach. Biura Centrelink posiadaj równie bezpatne publikacje, opisujce uprawnienia, kto si kwalifikuje i zawierajce inne pomocne informacje, które mona zabra ze sob do przeczytania.

2 2 Niektóre zobowizania patnicze czy usugi, za które Centrelink odpowiada i które dotycz starszych ludzi, to s: Emerytura i Karta Znikowa Rencisty (Age Pension & Pension Concession Card); Karta Zdrowia (Health Care Card), która zapewnia tasze usugi lekarskie oraz lekarstwa osobom otrzymujcym pewne zasiki pastwowe cznie z emerytur (Age Pension); Karta Zdrowia Seniorów Wspólnoty (Commonwealth Seniors' Health Card) jeli jest Pan/Pani rezydentem Australii w wieku emerytalnym, nawet jeli nie przysuguje Panu/Pani emerytura, i jeli Pan/Pani zda/a test rocznych dochodów); Projekt Dodatków dla Emerytów (Pensioner Bonus Scheme), który oferuje zachty finansowe osobom odwlekajcym swoj emerytur, w formie ryczatowego wiadczenia w momencie przejcia na emerytur; Zapata dla Opiekunów (Carer Payment) i Zasiek dla Opiekunów (Carers Allowance) - jeli opiekuje si Pan/Pani osob, która jest chora, cierpi na chorob umysow lub jest niepenosprawna; wiadczenia Specjalne (Special Benefits) - jednorazowe wiadczenie dla ludzi w bardzo trudnej sytuacji finansowej; Zasiek na telefon - jeli Pan/Pani lub maonka/maonek ma telefon zarejestrowany na swoje nazwisko i posiada Kart Znikow Emeryta/Rencisty (Pension Concession Card) lub Kart Zdrowia Seniorów Wspólnoty (Commonwealth Seniors' Health Card); Zasiek dla Wdów (Widow s Allowance) - dla kobiet urodzonych przed lub w dniu 1szego lipca 1955 roku, które owdowiay, rozwiody si lub przeszy w separacj w pónym wieku i od duszego czasu nie pracuj; Zasiek Ulgowy dla Seniorów (Seniors Concession Allowance) - zapewnia pomoc w paceniu pewnych rachunków takich jak rejestracja samochodu i prd, jeli ulgi nie s dostpne w inny sposób. Po wicej informacji na temat jakiegokolwiek z tych wiadcze - oraz kryteriów kwalifikacyjnych - prosimy dzwoni do wydziau Usug Emerytalnych Centrelink (Centrelink s Retirement Services) pod numer lub odwiedzi lokalne biuro. Publikowany przez Centrelink Przewodnik do wiadcze Australijskiego Rzdu ( A Guide to Australian Government Payments) zawiera wicej szczegóów i jest

3 3 dostpny w biurze Centrelink lub telefonicznie pod numerem Serwisu Informacyjnego dla Seniorów: Naley wiedzie e: Kryteria kwalifikacyjne do emerytur, rent i innych wiadcze s od czasu do czasu nowelizowane. Warto zatem okresowo sprawdzi je z Centrelink lub ze swoim doradc finansowym, zwaszcza jeli Pana/Pani sytuacja domowa ulega jakiejkolwiek zmianie. Nawet otrzymywanie czciowej emerytury lub renty upowania Pana/Pani do wartociowych wiadcze i zasików, cznie ze znikami, które zarzdy lokalne i stanowe oferuj posiadaczom kart emeryta/rencisty (np. prawo jazdy, opaty rejestracyjne samochodu, podatki dla wadz lokalnych (council rates) i ulgi na komunikacji miejskiej). Podczas gdy wikszo wiadcze zalena jest od dochodów (means-tested) i ma rygorystyczne kryteria kwalifikacyjne, inne wiadczenia s dostpne dla wikszoci starszych ludzi cznie z samofinansujcymi si emerytami. Zawsze naley sprawdzi swoje uprawnienia, nawet jeli nie otrzymuje si emerytury/renty. Jeli Pan/Pani posiada inne dochody poza swoj emerytur/rent, caoksztat Pana/Pani dochodu (emerytura/renta + zarobki) uwaane s za podlegajce opodatkowaniu. Naley zasign dalszej porady na ten temat w Centrelink, u swojego agenta podatkowego lub doradcy finansowego. Kryteria kwalifikacyjne Kryteria kwalifikacyjne do emerytur/rent lub innych form wsparcia dochodowego, s róne dla kadej formy wiadczenia i s nowelizowane od czasu do czasu, wane jest wic aby sprawdzi w Centrelink jakie s aktualne przepisy i ukady. Ogólnie jednak mówic, to czy emerytury/pensje przysuguj zaley od: Wieku: Mczyni mog stara si o emerytur po ukoczeniu 65 lat. Kobiety w przeszoci mogy stara si o ni po ukoczeniu 60 lat, ale obecnie wiek w którym kobietom przysuguje emerytura jest stopniowo podwyszany tak, aby go zrówna z wiekiem mczyzn. W roku 2007 kobiety musz mie skoczone 64 lata przed staraniem si o emerytur, a w roku 2014 kobiety take bd musiay mie skoczone 65 lat. Pana/Pani statusu jako rezydenta Australii (wczajc dugo pobytu staego, tego czy jest Pan/Pani rezydentem pastwa, z którym Australia ma

4 4 Midzynarodowe Porozumienie o wiadczeniach Spoecznych lub czy spenia Pan/Pani kwalifikacje do zwolnienia z tych warunków, jeli na przykad przyjecha/a Pan/Pani w ramach programu uchodców). Suma dochodów jakie Pan/Pani sam/a lub z maonkiem/k otrzymujecie regularnie co dwa tygodnie, wczajc wszelkie inwestycje lub posiadany majtek. Osoba samotna, moe zarabia do $128 aby otrzyma pen emerytur, lub do $1422 aby otrzyma czciow emerytur. Pary maeskie mog zarabia do $228 aby otrzyma pen emerytur lub $ 2381 aby otrzyma czciow emerytur ($2817 jeli s w separacji z powodu choroby). Kwoty te s aktualne od grudnia 2006 roku. Wartoci caego majtku jaki Pan/Pani (oraz/lub Pani/Pana maonek/maonka) posiada (posiadacie) cznie z inwestycjami w nieruchomociach, inwestycjami finansowymi i akcjami. Ilo majtku jaki mona posiada zaley od tego, czy Pan/Pani posiada na wasno swój dom. Wysoko Pana/Pani dochodu i majtku decyduje o tym, czy przysuguje Panu/Pani pena czy czciowa emerytura. Stawki podstawowe (od 1 stycznia 2007 roku) Osoba samotna: $ co dwa tygodnie, para maeska: $ (na osob) co dwa tygodnie. Dodatkowy uytkowy zasiek (utility allowance) moe by pacony bezporednio na konto bankowe (dwa razy w roku w marcu i wrzeniu) aby pomóc w dokonaniu opat za prd, gaz lub wod ($52.60 dla osób samotnych lub pary mieszkajcej osobno z powodu choroby, oraz $26.30 na osob dla maestwa) Kwartalny zasiek na telefon o wysokoci $21.40 jest wypacany przy kadej emeryturze (do podziau w parze maeskiej) w styczniu, marcu, lipcu i wrzeniu kadego roku. Podczas gdy kwoty te s obowizuj w grudniu 2006 roku, po najnowsze kwoty naley skontaktowa si z Centrelink. Na Pana/Pani wiadczenia i uprawnienia mog wpyn: jakiekolwiek zmiany w Pana/Pani dochodach lub majtku to, czy dostarczy/a Pan/Pani Centrelink takie informacje jak dowód

5 5 tosamoci lub swój numer podatkowy (TFN) to czy jest si osob samotn czy w maestwie ilo dzieci na utrzymaniu (w niektórych sytuacjach moe to odnosi si równie do wnuków, które mieszkaj z wami, jeli jest Pan/Pani ich gównym opiekunem) zmiany w Pana/Pani okolicznociach w trakcie otrzymywania wiadczenia wysoko czynszu i komu si go paci Pana/Pani wiek to, czy Pan/Pani mieszka w oddalonym rejonie kiedy przyjecha Pan/Pani do Australii (jest okres oczekiwania dla nowo przybyych rezydentów) to, czy otrzymuje Pan/Pani wiadczenia z tytuu midzynarodowego porozumienia o wiadczeniach socjalnych z innym pastwem jakiekolwiek odszkodowanie jakie Pan/Pani lub Pani/Pana maonek/maonka otrzymujecie, to czy si paci podatek od swoich wiadcze z Centrelink czy jedzie Pan/Pani na wakacje lub na stae do innego pastwa to, czy ma si telefon Jeli Pana/Pani sytuacja finansowa ulegnie zmianie Trzeba powiadomi Centrelink jeli Pana/Pani sytuacja ulegnie zmianie z jakiejkolwiek przyczyny (np. odziedziczy si pienidze, Pani/Pana maonek/maonka umrze, lub Pan/Pani zdecyduje si wróci do niepenoetatowej pracy). Mona by poproszonym o zwrot wiadcze jeli nie powiadomi si Centrelink o zmianie sytuacji. Jeli umylnie ukryje si informacje mona zosta oskaronym o oszustwo. Jakakolwiek poyczka pienina lub podarunek jaki si otrzyma moe wpyn na Pana/Pani uprawnienia emerytalne/rencisty. Jeli otrzyma si pienidze lub planuje si wzi poyczk, powinno si omówi konsekwencje kwoty, jak zamierza si poyczy, ze swoim doradc finansowym (spis na nastpnej stronie). Powiadomi oni Pana/Pani o nastpstwach jakie podarunek lub poyczka mog mie na Pana/Pani emerytur/rent, oraz jakie informacje naley dostarczy do Centrelink.

6 6 Jeli otrzyma Pan/Pani jednorazow ryczatow kwot, która nie jest zyskiem z inwestycji ani zapat za usugi (np. jednorazowy podarunek lub nieoczekiwana wygrana na loterii lub nagroda) suma ta jest zwolniona z testu dochodów. Jest ona natomiast traktowana jako majtek i (jeli zainwestowana) jako moliwe ródo dochodów, co moe wpyn na Pana/Pani zarobki i uprawnienia. Darowizny gotówkowe i majtkowe Mona darowa $10000 co rok przez trzy lata (ale tylko $30000 w kadym picioletnim okresie) bez konsekwencji dla pobieranej emerytury. Jakakolwiek suma przewyszajca ten limit bdzie traktowana jako zarobek, a tym samym wpynie na Pana/Pani emerytur. Dotyczy to take okresu piciu lat przed otrzymaniem emerytury. Zasady te nie dotycz sprzeday majtku na wasny uytek. Po wicej informacji na ten temat naley porozmawia z doradc finansowym (spis na nastpnej stronie). wiadczenia dla weteranów i ich rodzin Inne wiadczenia i usugi dotycz weteranów, ich wdów oraz dzieci na ich utrzymaniu, poprzez Wydzia ds. Weteranów (Department of Veterans Affairs). Po wicej informacji na temat tych wiadcze prosimy dzwoni do Wydziau pod (lub (jeli si dzwoni z rejonu wiejskiego) lub odwiedzi ich witryn Planowanie finansowe Prywatni doradcy finansowi mog równie pomóc wybra odpowiednie inwestycje dla osignicia Pana/Pani celów finansowych. Ich spis jest w ksice telefonicznej (Yellow Pages). Aby znale odpowiedniego doradc naley popyta dookoa i by przygotowanym na zapacenie za pocztkow konsultacj z wicej ni jednym, dopóki nie znajdzie si tego, na którym mona polega wedug Pana/Pani odczucia. Naley poprosi kadego doradc o jego Przewodnik do usug finansowych (Financial Services Guide), dokument, który musz da klientowi zgodnie z prawem. Zawiera on informacje na temat usug jakie oferuj, w jaki sposób s wynagradzani (cznie z wszystkimi prowizjami), w jaki sposób podchodz do zaale od klientów oraz wszelkich udziaów, stowarzysze lub zwizków, które mog mie na nich wpyw. Naley równie sprawdzi, czy posiadaj licencj oraz czy zapewniaj tego rodzaju usugi, jakie Panu/Pani s potrzebne.

7 7 Pytania jakie naley zada przed wyborem doradcy finansowego: 1. Czy ta organizacja/firma ma co najmniej pi lat dowiadczenia? 2. Czy firma ta ma licencj Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartociowych i Inwestycji (Australian Securities and Investment Commission czyli ASIC)? 3. Czy ta organizacja ma zawodowe odszkodowanie ubezpieczeniowe (professional indemnity insurance)? 4. Czy dostarczaj pisemny plan zawierajcy wszystkie opaty inwestycyjne i prowizje, oraz caoksztat kosztów jakie klient poniesie z objanieniem wszystkich opat? 5. Czy ten pisemny plan zawiera jakie konsekwencje w stosunku do Pana/Pani emerytur/rent (np. z Wydziau ds. Weteranów lub Emerytury) oraz podatków jakie mog wchodzi w gr? Aby uatwi sobie wybór doradcy i sfinalizowanie swojego planu, naley zadzwoni do Serwisu Informacyjnego dla Seniorów pod po bezpatny egzemplarz broszury Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartociowych i Inwestycji (ASIC) Zasiganie Porady (Getting Advice). FIDO (www.fido.asic.gov.au) jest witryn konsumenta Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartociowych i Inwestycji (ASIC). ASIC jest regulatorem ochrony konsumenta w sektorze usug finansowych w caej Australii, a jego celem jest ochrona inwestorów, emerytów i posiadaczy polis ubezpieczeniowych. Reguluje on równie i wprowadza w ycie prawa, które popieraj uczciwo i prawo w zakresie produktów i usug finansowych na rynkach finansowych oraz w australijskich firmach. Naley przegldn t uyteczn witryn aby uzyska wicej informacji oraz szereg rónych y ch, lub zadzwoni pod Poyczki finansowe Poyczki dla emerytów 1. Zaliczka ryczatowa. Emeryci mog si stara o zaliczk ryczatow ze swoich wiadcze z Centrelink. Maksymalna kwota tej poyczki lub zaliczki wynosi $500, lub 6% rocznej stawki jak dana osoba otrzymuje, w zalenoci od tego, która suma jest nisza. Zaliczk mona dosta tylko raz w roku, pod warunkiem, e nie jest si winnym Centrelink adnej kwoty w momencie skadania podania o

8 8 zaliczk (np. zwrot nadpace). Spaty bd rozoone na okres szeciu miesicy po otrzymaniu poyczki. 2. System poyczek dla emerytów. Osoby, które kwalifikuj si do tego systemu, to osoby w wieku emerytalnym, które otrzymuj czciow emerytur lub którym ona przysuguje oraz posiadajce nieruchomoci w Australii. Poyczka jest wypacana przy uyciu Pana/Pani nieruchomoci (moe to by Pana/Pani dom) jako zabezpieczenia. Naliczany jest procent skadany, a poyczka moe by wzita na krótki lub na nieokrelony okres. Poyczka jest wypacana w regularnych dwutygodniowych ratach do wysokoci maksymalnej kwoty emerytury. Jeli ju Pan/Pani otrzymuje czciow emerytur, mona otrzyma dopat w ramach tego systemu do maksymalnej kwoty wiadczenia. Poyczka moe zosta spacona w kadej chwili podczas gdy Pan/Pani pozostaje w posiadaniu nieruchomoci jeli zostanie ona sprzedana lub Pan/Pani umrze, poyczka bdzie musiaa zosta spacona z kwoty uzyskanej ze sprzeday tej nieruchomoci. Po wicej informacji na temat tego jak mona si stara o te poyczki, naley zadzwoni do Centrelink pod (Mona najpierw zadzwoni do Krajowego Orodka Informacyjnego ds. Inwestycji Emerytalnych (National Information Centre on Retirement Investments Inc w skrócie NICRI po niezalen porad pod numer ). System poyczek bezprocentowych (Non Interest Loan Schemes - w skrócie NILS ) System poyczek bezprocentowych (NILS ) jest programem spoecznym, który umoliwia ludziom o niskich dochodach zakup niezbdnych rzeczy do domu (pralki, lodówki lub sprzt medyczny). Poyczka NILS wynosi zazwyczaj pomidzy $600 a $1000 i jest ona spacana w okresie miesicy. Poyczki s wypacane ludziom, których gównym dochodem s wiadczenia socjalne, i którzy nie mog uzyska kredytu handlowego. Punkty NILS znajduj si przy organizacjach spoecznych, takich jak centra dzielnicowe (neighbourhood centres) lub organizacje charytatywne. Aby skontaktowa si z najbliszym punktem NILS naley odwiedzi ich witryn lub zadzwoni do Serwisu Informacyjnego dla Seniorów pod

9 9 Poyczki wykorzystujce kapita w nieruchomociach (home equity) lub Odwrotne hipoteki (Reverse mortgages) Jest to sposób na uzyskanie pewnej sumy pienidzy ulokowanych w kapitale majtkowym lub nieruchomociach dla tych, którzy s bogaci w kapita majtkowy ale bez dolara w gotówce. Poyczka ta wypacana jest w oparciu o warto Pana/Pani nieruchomoci. W niektórych systemach poyczkowych, nie trzeba jej spaca a do sprzeday, wasnej mierci lub wyprowadzki do domu opieki. Naley jednak pamita, e oprocentowanie tych poyczek jest zazwyczaj skadane, a wic dug zwiksza si z czasem. Dostpnych jest wiele systemów poyczkowych. Chocia poyczaj one pienidze, aby poprawi jako Pana/Pani ycia, bardzo wane jest dokadnie sprawdzenie warunków poyczki aby kwota do spacenia nie bya za wysoka. Aby otrzyma broszur na temat Odwrotnych Hipotek (przygotowan przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. Inwestycji Emerytalnych (NICRI) naley skontaktowa si z Serwisem m dla Seniorów pod lub odwiedzi witryn NICRI: Serwis dla Seniorów ma równie na temat Odwrotnych Hipotek przygotowany przez Poczone Stowarzyszenie Rencistów i Emerytów (Combined Pensioners and Superannuants Association w skrócie CPSA). Czy trzeba skada zeznanie podatkowe? Australijskie Biuro Podatkowe (ATO) zacza przewodnik dla emerytów w swoich pakietach podatkowych. Aby otrzyma Pakiet Podatkowy dla Emerytów na rok 2006 (Retirees Tax Pack 2006) naley zadzwoni do ATO pod lub do Serwisu Informacyjnego dla Seniorów pod Kompensata Podatkowa dla Australijskich Seniorów (Senior Australians Tax Offset) Kompensata Podatkowa dla Australijskich Seniorów pozwala starszym ludziom, którym ona przysuguje, na zarobienie wikszego dochodu przed zapaceniem podatku od dochodów i od Medicare. Jeli kompensata przysuguje to oznacza to, e bdzie Pan/Pani paci mniej podatku. W niektórych przypadkach, nie bdzie nawet trzeba skada zeznania podatkowego. Aby móc si stara o Kompensat Podatkow dla Australijskich Seniorów, trzeba spenia wszystkie cztery warunki: 1. Wiek (jest inny dla mczyzn i kobiet oraz jest inny dla weteranów)

10 10 2. Przysuguje emerytura od Australijskiego Rzdu lub podobne wiadczenie. 2. Próg dochodu podlegajcego opodatkowaniu (od grudnia 2006) wynosi $39808 dla osób samotnych, $62126 dla par maeskich i $74974 dla par maeskich mieszkajcych osobno z powodu choroby) oraz 4. Nie jest si w wizieniu. Jeli spenia si te warunki, wysoko kompensaty bdzie zaleaa od Pana/Pani dochodu podlegajcemu opodatkowaniu oraz Pana/Pani okolicznoci. Moe nawet by moliwe przeniesienie niewykorzystanej porcji kompensaty podatkowej Pani/Pana maonka/maonki na siebie, tak aby pomóc zredukowa ilo paconego przez siebie podatku. Po wicej informacji na temat opodatkowania dla osób starszych, naley skontaktowa si z Australijskim Biurem Podatkowym (ATO) na ich linii dla emerytów pod albo odwiedzi ich witryn Serwis dla Seniorów jest inicjatyw Rzdu NSW. Przygotowujc ten dokument dooono wszelkich stara, aby informacje w nim zawarte byy prawidowe. Serwis Seniorów nie popiera, nie poleca ani nie daje gwarancji na usugi wymienione w tym u m, w adnej innej publikacji, ani w jego witrynie. Przed ubieganiem si o porad lub usug, naley najpierw samemu sprawdzi dokadno i prawidowo podanych informacji aby zadecydowa, czy produkt lub usuga jest dobrej jakoci i czy odpowiadaj naszym potrzebom. Wydzia ds. Starzenia si, Niepenosprawnoci i Opieki Domowej (Department of Ageing, Disability & Home Care) radzi zasign profesjonalnej porady jeeli jest to konieczne. Serwis Seniorów (Seniors Information Service) Grudzie 2006

Zni ki: Opieka zdrowotna

Zni ki: Opieka zdrowotna 1 Zniki: Opieka zdrowotna Ten zawiera informacje na temat kart znikowych oraz zniek w zakresie opieki zdrowotnej i ulg farmaceutycznych, do których posiadacze kart s uprawnieni. Naley zobaczy równie 3A

Bardziej szczegółowo

Zni ki: Ogólne Koszty Utrzymania

Zni ki: Ogólne Koszty Utrzymania 1 Zniki: Ogólne Koszty Utrzymania Ten opisuje róne karty znikowe oraz zniki na pokrycie ogólnych kosztów utrzymania, do których waciciele tych kart s upowanieni (np. prd, podatek miejski, zakupy i dojazdy).

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla opiekunów. Opiekunowie kim oni s? Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.au

Pomoc dla opiekunów. Opiekunowie kim oni s? Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.au 1 Pomoc dla opiekunów Ten zawiera informacje na temat pomocy dost pnej opiekunom w ca ym stanie NSW. Kluczowe punkty kontaktowe to: Opiekunowie w NSW (02) 9280 4744 O rodek Pomocy Wspólnoty dla Opiekunów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Edukacji Pracowników

Stowarzyszenie Edukacji Pracowników 1 Nauka w ka dym wieku: Kursy ogólne Ten opisuje mo liwo ci edukacyjne dla osób starszych w community college i wielu innych instytucjach. Wybór jest niemal nieograniczony, mo na nauczy si nowego hobby,

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Opieka spo eczna i wsparcie w domu:

Opieka spo eczna i wsparcie w domu: Opieka spoeczna i wsparcie w domu: usugi prywatne 1 Ten zawiera list niektórych prywatnych firm usugowych, które pomog Panu/Pani pozosta we wasnym domu zamiast wyprowadza si do domu seniora lub domu opieki.

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Rekreacja i imprezy spo eczne: Kluby i imprezy towarzyskie

Rekreacja i imprezy spo eczne: Kluby i imprezy towarzyskie 1 Rekreacja i imprezy spo eczne: Kluby i imprezy towarzyskie Dobre ycie towarzyskie pozwalaj ce nam ci gle uczy si czego nowego, bawi innych i dobrze si samemu bawi robi c to co nam sprawia przyjemno w

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Domy spokojnej staro ci

Domy spokojnej staro ci 1 Domy spokojnej staro ci Ten opisuje w jaki sposób mo na za atwi pobyt w domu spokojnej staro ci, wymienia po yteczne publikacje zawieraj ce wi cej informacji i dostarcza niektóre kluczowe kontakty (wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

radzenie sobie z utrat s uchu

radzenie sobie z utrat s uchu 1 Zdrowie: radzenie sobie z utrat s uchu Ten arkusz zawiera informacje na temat tego, gdzie mo na si zwróci je li Pan/Pani lub kto w rodzinie zacznie traci s uch. Opisuje on w jaki sposób mo na dosta aparat

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Jak uatwi klientowi wybór oferty kredytowej?

Jak uatwi klientowi wybór oferty kredytowej? Jak uatwi klientowi wybór oferty kredytowej? Wiktor Materek Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Seminarium Vademecum Nowych Produktów Hipotecznych, 30 marca 2006 r., Warszawa 1 Konsumenckie reimy informacyjne

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

informacjach i zmianach dotyczących uznawania (Your guide to Deeming information and changes)

informacjach i zmianach dotyczących uznawania (Your guide to Deeming information and changes) Twój przewodnik po informacjach i zmianach dotyczących uznawania (Your guide to Deeming information and changes) Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 Podane tu szacunkowe stopy oprocentowania (deeming

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alnoci w 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy 2013 W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy Osoby pracujące i płacące podatki na Ubezpieczenie Społeczne zarabiają kredyty pracy kwalifikujące je do otrzymywania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z tytułu śmierci pracownika

Świadczenia z tytułu śmierci pracownika Świadczenia z tytułu śmierci pracownika Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest cennym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Likwidacji roszcze z tytułu Grupowych Umów Ubezpiecze TU SKOK ycie S.A oraz TUW SKOK

Instrukcja Likwidacji roszcze z tytułu Grupowych Umów Ubezpiecze TU SKOK ycie S.A oraz TUW SKOK Instrukcja Likwidacji roszcze z tytułu Grupowych Umów Ubezpiecze TU ycie S.A oraz TUW TU ycie S.A. Nazwa ycie Poyczkobiorców Promesa ycie Poyczkobiorców Promesa Komfort Dokumenty wymagane od osoby zgłaszajcej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r. Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczących rozliczenia podatku dochodowego emeryta lub rencisty oraz elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych: Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl Twój komfort Twój zysk Nasza strategia zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza rednet Management Sp. z o.o., 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 nr. 129b tel.: +48 22 318 72

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-02-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazw Tenis stoowy w Policach lub Trzebiey w terminie 26-28.09. 2014 r. dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin Numer

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: us ugi i zasoby

Zdrowie: us ugi i zasoby 1 Zdrowie: us ugi i zasoby Ten zawiera informacje i numery kontaktowe niektórych us ug ogólnej opieki zdrowotnej, które mog by po yteczne, ale je li Pan/Pani martwi si jakimkolwiek aspektem swojego zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Us ugi prawne do rozstrzygania sporów

Us ugi prawne do rozstrzygania sporów Us ugi prawne do rozstrzygania sporów 1 Ten zawiera informacje na temat ró nych dost pnych us ug prawnych, które pomagaj rozstrzyga spory. Jakie kroki nale y podj gdy znajdziemy si w sytuacji spornej Po

Bardziej szczegółowo

Poz. 3. z dnia 3 stycznia 2013 r. 3) ),

Poz. 3. z dnia 3 stycznia 2013 r. 3) ), Poz. 3 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. 2) 3) ), - 1) 2) 3) - - - - - - - spoza rodziny, - - - - - - - - - - dzenia. - - - - - - - - - - - - - - - 5) W. Kosiniak-Kamysz 5) WZÓR Nazwa organu waciwego prowadzcego

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

6. " 8& #% " L przedstawiono dwa. Wariant 1. % R k 5 & 6!! stopie oprocentowania i =,.%!*! Wariant 2. % V k 5 & 6!! stopie oprocentowania j = -.%!*!

6.  8& #%  L przedstawiono dwa. Wariant 1. % R k 5 & 6!! stopie oprocentowania i =,.%!*! Wariant 2. % V k 5 & 6!! stopie oprocentowania j = -.%!*! Matematyka finansowa 2.06.2001 r. 6. " 8& #% " L przedstawiono dwa "%% Wariant 1 9%")% - *% % R k 5 & 6!! stopie oprocentowania i =,.%!*! R R 1 k P R k 1 Q1 dla k {2, 3,..., 20} Wariant 2 9%")% - *% %

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo