Spis treści. Wstęp... 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 1"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp... 1 I. Charakterystyka potencjalnych zagroŝeń dla Ŝycia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi Charakterystyka województwa podlaskiego Charakterystyka demograficzna województwa podlaskiego Sytuacja w ochronie zdrowia... 8 a) Zakłady opieki zdrowotnej... 8 b) Personel c) Zachorowania Potencjalne zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia w województwie podlaskim a) Jakość wody przeznaczonej do spoŝycia b) Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego c) ZagroŜenia występujące w rolnictwie d) Stan sanitarny obiektów uŝyteczności publicznej i kąpielisk e) Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej f) Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy g) Higiena radiacyjna h) Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz warunki pobytu dzieci i młodzieŝy w tych placówkach i) Stan sanitarny obiektów Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku j) sanitarna ochrona granic państwa Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w województwie podlaskim a) Analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi b) Zestawienia liczby zachorowań i współczynnika zapadalności na choroby zakaźne c) Realizacja szczepień obowiązkowych II. Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów uŝyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie Liczba i rozmieszczenie zakładów opieki zdrowotnej na obszarze województwa podlaskiego tabela, mapy Liczba i rozmieszczenie na obszarze województwa podlaskiego szpitali z oddziałami zakaźnymi tabela, mapy Liczba i rozmieszczenie na obszarze województwa podlaskiego jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne... 48

3 4. Wykaz i rozmieszczenie obiektów uŝyteczności publicznej w powiatach według tabel: Tabela Nr 1 Tabela Nr 1a Tabela Nr 1b Tabela Nr 1c Tabela Nr 2 Tabela Nr 2a Tabela Nr 2b Tabela Nr 2c Tabela Nr 3 Wykaz zakładów opieki zdrowotnej Wykaz pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia Wykaz pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej, które mogą zostać przeznaczone do izolacji Wykaz pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej, które mogą zostać przeznaczone do poddawania kwarantannie Wykaz obiektów uŝyteczności publicznej Wykaz pomieszczeń obiektu uŝyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia Wykaz pomieszczeń obiektu uŝyteczności, publicznej które mogą zostać przeznaczone do izolacji Wykaz pomieszczeń obiektu uŝyteczności, publicznej które mogą zostać przeznaczone do poddawania kwarantannie Wykaz środków transportu do działań przeciwepidemicznych a) Powiat augustowski b) Powiat białostocki c) Miasto Białystok d) Powiat bielski e) Powiat grajewski f) Powiat hajnowski g) Powiat kolneński h) Powiat łomŝyński i) Miasto ŁomŜa j) Powiat moniecki k) Powiat sejneński l) Powiat siemiatycki m) Powiat sokólski n) Powiat suwalski o) Miasto Suwałki p) Powiat wysokomazowiecki r) Powiat zambrowski

4 III. Liczba osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji, kwarantannie w zakładach opieki zdrowotnej i innych obiektach uŝyteczności publicznej Mapa Tabela IV. Imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań słuŝących ochronie zdrowia publicznego przed zakaŝeniami i chorobami zakaźnymi (liczba osób według powatów) Imienne listy: stanowi załącznik Nr 1 do Planu (dane podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych) V. Inne informacje słuŝące ochronie zdrowia publicznego oraz niezbędne do sporządzenia planu Uwagi ogólne Zadania administracji rządowej, samorządowej i zakładów opieki zdrowotnej Procedura postępowania w sprawie ogłoszenia stanu zagroŝenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze województwa podlaskiego lub jego części - w sprawach organizacyjnych Procedura postępowania w sprawie ogłoszenia stanu zagroŝenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze województwa podlaskiego lub jego części - w sprawach organizacyjno-medycznych Dane adresowe instytucji i osób

5 WSTĘP Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz ), w celu zapewnienia skuteczności działań słuŝących ochronie zdrowia publicznego przed zakaŝeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, na okres trzech lat, z moŝliwością aktualizacji. Plan jest opracowywany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej i innych dysponentów obiektów uŝyteczności publicznej. Podejmowane działania i wdraŝane procedury oraz zakres uŝycia sił i środków zgromadzonych na wypadek sytuacji kryzysowej takiej jak epidemia, będą bezpośrednio uzaleŝnione od rodzaju występujących schorzeń, ich terytorialnego zasięgu oraz liczby osób wymagających leczenia, izolacji lub kwarantanny. Priorytetem powinno być zapewnienie przynajmniej minimalnych warunków dla świadczenia pomocy medycznej gwałtownie wzrastającej liczbie osób chorych, a w szczególności pacjentom w stanie powaŝnego zagroŝenia zdrowia lub Ŝycia, przy pomocy pozostającej do dyspozycji infrastruktury zakładów opieki zdrowotnej, personelu medycznego i zgromadzonych w rezerwach państwowych zapasów wyrobów medycznych, produktów leczniczych i innych. Bardzo waŝną rolę, szczególnie w zakresie gromadzenia danych jak i szybkiego reagowania spełniać będzie system zarządzania kryzysowego oparty na Centrach Zarządzania Kryzysowego (art. 13 ust 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. nr 89 poz. 590). Podstawowe pojęcia i definicje choroby zakaźne - choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagroŝenie dla zdrowia publicznego epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakaŝeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niŝ we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakaŝeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących 1

6 izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemoŝliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była naraŝona na zakaŝenie, w celu zapobieŝenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych stan epidemii - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii stan zagroŝenia epidemicznego - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych szczepienie ochronne - podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie zagroŝenie epidemiczne - zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii zakaŝenie - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego zaraźliwość - zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeŝycia i namnaŝania oraz do wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu innego człowieka lub zwierzęcia Podstawy prawne przygotowania planu 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.Nr.234, poz 1570); 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590); 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027); 5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski Ŝywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm); 6. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594, z późn. zm.); 2

7 7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206); 8. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.); 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski Ŝywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347); 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii (Dz.U. Nr 107, poz. 1009); 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742). 3

8 I. Charakterystyka potencjalnych zagroŝeń dla Ŝycia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi. 1. Charakterystyka województwa podlaskiego Województwo podlaskie jest połoŝone w północno wschodniej części Polski w geograficznym środku Europy i graniczy z trzema województwami: warmińsko mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Region rozciąga się wzdłuŝ Niziny Podlaskiej oraz polskiej części Pojezierza Litewskiego, sąsiadując z Pojezierzem Mazurskim, Niziną Północnomazowiecką i Nizina Południowopodlaską. Od wschodu na długości 246 km. Graniczy z Białorusią, natomiast od północy na 103 kilometrowym odcinku z Litwą. Stolicą województwa jest miasto Białystok liczący mieszkańców, co daje 2880 osób na 1 km. Pozostałe większe miasta regionu to Suwałki ( mieszkańców) i ŁomŜa ( mieszkańców). Województwo podlaskie jest regionem wielokulturowym i wielonarodowościowym. Obok Polaków mieszkają tu: Białorusini, Litwini, Romowie, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy i śydzi. W regionie istnieją liczne obiekty zabytkowe związane z kulturą tych narodów. Mapa Polski z podziałem na województwa 4

9 2. Charakterystyka demograficzna województwa podlaskiego. Województwo zamieszkuje osób co stanowi 3,1 % ludności kraju. Powierzchnia województwa wynosi km 2, stanowi to 6,4 % powierzchni Polski. Jest szóstym województwem w kraju pod względem powierzchni. Podzielone jest na 14 powiatów i trzy miasta funkcjonujące na prawach powiatu grodzkiego: Białystok, ŁomŜa i Suwałki. Na obszarze tym znajduje się 118 gmin w tym: 13 gmin miejskich, 23 gminy miejsko wiejskie oraz 82 gminy miejskie. Na terenie województwa znajduje się 38 miast oraz 3918 miejscowości wiejskich. W miastach mieszka 59% ludności województwa podlaskiego (średnia krajowa 61,9%). Województwo Podlaskie jest jednym z najsłabiej zaludnionych województw w Polsce na 1 km 2 przypada 60 osób (średnia krajowa 124 osoby). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20%, ogółu ludności województwa, w wieku produkcyjnym 63%, zaś poprodukcyjnym równa się 17%. Ponad 62% ludności w wieku produkcyjnym mieszka w miastach. 5

10 Ludność województwa podlaskiego wg powiatów z podziałem na miasto i wieś (stan na r.) Powiat Ogółem Miasto wieś Miasto Białystok Miasto ŁomŜa Miasto Suwałki Augustowski Białostocki Bielski Grajewski Hajnowski Kolneński ŁomŜyński Moniecki Sejneński Siemiatycki Sokólski Suwalski Wysokomazowiecki Zambrowski Ogółem województwo Źródło: Ludność w województwie podlaskim w 2007 r., Urząd Statystyczny w Białymstoku 6

11 Ludność według płci i wieku w 2007 r. (stan w dniu r.) Województwo podlaskie Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem męŝczyźni kobiety razem męŝczyźni kobiety razem męŝczyźni kobiety lata lat i więcej Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku, Ludność w województwie podlaskim w 2007r. 7

12 3. Sytuacja w ochronie zdrowia. a. Zakłady opieki zdrowotnej. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 548 zakładów opieki zdrowotnej w tym 41 publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Obszar województwa podlaskiego w zakresie opieki stacjonarnej zabezpieczają: 31 szpitale, w tym 25 publicznych oraz 18 stacjonarnych zakładów opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej. Opiekę doraźną sprawują 3 Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego i 1 SP Z OZ w Sejnach. Ambulatoryjną opiekę zdrowotną świadczą: - w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów, - w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej podmioty, - usługi stomatologiczne podmioty. Na terenie województwa funkcjonuje Sanatorium Uzdrowiskowe w Augustowie. Wykaz szpitali województwa podlaskiego z łóŝkami rzeczywistymi Lp. Szpitale Stan łóŝek na r. Stan miejsc dziennych na r. 1 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J Śniadeckiego w Białymstoku 2 Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w ŁomŜy 3 SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku 7 Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku 8 SZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku 9 SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S.Deresza w Choroszczy Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku SP ZOZ w Augustowie

13 Lp. Szpitale Stan łóŝek na r. Stan miejsc dziennych na r. 13 SP ZOZ w Bielsku Podlaskim SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej Szpital Ogólny w Grajewie SP ZOZ w Hajnówce SP ZOZ w Knyszynie Szpital Ogólny w Kolnie SP ZOZ w Łapach SP ZOZ w Mońkach SP ZOZ w Sejnach SP ZOZ w Siemiatyczach SP ZOZ w Sokółce Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem Szpital Powiatowy w Zambrowie -NZOZ NZOZ Poliklinika Ginekologiczno PołoŜnicza 9 2 ul. Zamenhofa w Białymstoku 27 Prywatna Klinika PołoŜniczo Ginekologiczna ul Parkowa w B-stoku 28 NZOZ,,PROCARDIA Augustów NZOZ Humana Medica Omeda 8 2 w Białymstoku 30 NZOZ Oddz. Urazowo Ortopedyczny Grajewo ZOZ MSWiA w Białymstoku 31 RAZEM SZPITALE Źródło: MZ 29 - Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, MZ 30 Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej oieki zdrowotnej, dane z portalu ZOZ MSWiA 9

14 b. Personel W zakładach opieki zdrowotnej oraz w ramach praktyk indywidualnych i grupowych, na koniec grudnia 2008 r., pracowało lekarzy i 548 lekarzy dentystów. W grupie średniego personelu medycznego najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki osoby ( w tym mgr pielęgniarstwa). Stan zatrudnienia innych wybranych grup zawodowych wynosił: połoŝne 875, ratownicy medyczni 359, analitycy medyczni 256, rehabilitanci 53. Personel słuŝby zdrowia w województwie podlaskim Grupa personelu Liczba zatrudnionych Wskaźnik na mieszkańców Lekarze ,89 Lekarze dentyści 548 4,59 Pielęgniarki (w tym mgr pielęgniarstwa) ,58 PołoŜne (w tym mgr połoŝnictwa) 875 7,33 Ratownicy medyczni 359 3,01 Analitycy medyczni 256 2,14 Rehabilitanci 53 0,44 Źródło: sprawozdanie MZ-88 o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych c. Zachorowania Dominującym schorzeniem pacjentów dorosłych (19 lat i więcej) pozostających pod opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej były choroby układu krąŝenia osób, w tym najliczniejszą grupę stanowili pacjenci, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową osób oraz niedokrwienną chorobę serca osób. W grupie dzieci i młodzeŝy (w wieku od 0 do 18 lat) najczęstszym schorzeniem było zniekształcenie kręgosłupa osób - oraz zaburzenia refrakcji i akomodacji oka osób. 10

15 W oddziałach szpitalnych w 2008 r. leczonych było osób, z czego 45% ogółu pacjentów szpitalnych, tj osoby na oddziałach: chirurgicznych, ginekologicznopołoŝniczch i internistycznych. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) w województwie podlaskim w 2008 roku Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Współczynniki na ludności Osoby, u których w tym osoby, stwierdzono u których schorzenia stwierdzono ogółem (stan schorzenia po raz w dniu 31 XII) pierwszy w roku sprawozdawczym Gruźlica A15-A19, B ,9 0,9 Nowotwory C00-C97, D00-D ,6 14,8 Choroby tarczycy E00-E ,2 14,7 Cukrzyca E10-E ,5 35,5 w tym: leczeni insuliną ,5 8,8 Niedokrwistość D50-D ,1 9,1 Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G ,4 31,1 Choroby układu krąŝenia I00-I ,8 111,71 w tym : przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 choroba nadciśnieniowa I10-I15 choroba naczyń mózgowych I60-I69 niedokrwienna choroba serca I20-I25 w tym: przebyty zawał serca I ,5 3, ,6 68, ,3 11, ,9 26, ,3 8,5 Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Przewlekłe układu mięśniowokostnego i tkanki łącznej M00-M99 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,2 18, ,7 26, ,5 30, ,6 18,4 Źródło: Na podstawie sprawozdania MZ-11 o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 11

16 Stan zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /rodzinnego/ w województwie podlaskim w 2008 roku Rozpoznanie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Współczynniki na ludności Osoby, u których w tym osoby, stwierdzono u których schorzenia stwierdzono ogółem (stan schorzenia po raz w dniu 31 XII) pierwszy w roku sprawozdawczym Nowotwory ,9 1,5 Niedokrwistości ,5 17,3 Choroby tarczycy ,0 13,0 Cukrzyca ,1 2,2 NiedoŜywienie ,3 5,4 Otyłość ,9 26,3 Zaburzenia odŝywiania ,2 4,7 Upośledzenie umysłowe ,4 3,8 Padaczka ,6 4,6 Dziecięce poraŝenie mózgowe ,2 0,9 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka ,3 67,2 Choroba nadciśnieniowa ,8 5,6 Alergie dychawica oskrzelowa ,1 14,8 pokarmowe ,0 60,8 skórne ,3 36,8 Zniekształcenia kręgosłupa ,0 91,2 Choroby układu moczowego ,5 12,2 Wady rozwojo we układu nerwowego ,5 1,7 układu krąŝenia ,7 11,3 narządów płciowych ,1 1,6 aberracje chromosomowe ,9 1,4 inne ,0 3,1 Zaburzenia rozwoju ,5 18,2 w tym fizycznego ,0 12,0 psychomotorycznego ,9 5,2 Źródło: Na podstawie sprawozdania MZ-11 o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 12

17 Liczba leczonych w szpitalach województwa podlaskiego wg powiatów Wyszczególnienie Leczeni Stan na r. Województwo ogółem Augustowski 8276 Białostocki 4145 Bielski 9592 Grajewski Hajnowski Kolneński 4985 ŁomŜyński - Moniecki 6748 Sejneński 5020 Siemiatycki 7898 Sokólski Suwalski - Wysokomazowiecki 9213 Zambrowski 5340 m. Białystok m. ŁomŜa m. Suwałki Źródło opracowanie własne Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego 4. Potencjalne zagroŝenia dla Ŝycia lub zdrowia w województwie podlaskim (na podstawie raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku - Ocena stanu sanitarnego województwa podlaskiego za 2008r. a Jakość wody przeznaczonej do spoŝycia Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności województwa są wody podziemne pochodzące z czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Wody te charakteryzują się stosunkowo dobrą jakością, w związku z tym często nie wymagają uzdatniania, ale wymagają ochrony ilościowej i jakościowej. Woda pozyskiwana z tych ujęć z zastosowanym procesem uzdatniania nie wymagała stałej dezynfekcji. Podstawowym źródłem wody pitnej dla ŁomŜy jest rzeka Narew, zasoby wodne Suwałk stanowią wody powierzchniowe i podziemne. Do wód powierzchniowych na terenie miasta naleŝy rzeka Czarna Hańcza, Kamionka i kilka innych małych cieków wodnych. 13

18 Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę do spoŝycia dla miasta Białegostoku, zamieszkującego przez 24,7% ogółu ludności województwa jest rzeka Supraśl. Woda z rzeki ujmowana jest w Wasilkowie z tzw. ujęcia brzegowego. Wspomagana jest studziennymi wodami infiltracyjnymi, pochodzącymi równieŝ z tej rzeki. Drugie ujęcie, czerpiące wodę w 2008r. z 17 studni wód podziemnych z pokładów czwartorzędowych znajduje się na obszarze 55ha w Jurowcach, połoŝonych w prawobrzeŝnej części doliny rzeki Supraśl. W 2008r. objęto monitoringiem kontrolnym i przeglądowym wodę produkowaną przez 357 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę (tzw. gminnych) oraz wodociągów lokalnych pełniących rolę zbiorowego zaopatrzenia, a więc zaopatrujących w wodę budynki wielorodzinne. Próby wody do badań pobierane były w ustalonych stałych miejscach poboru z częstotliwością zaleŝną od dobowej wielkości produkcji wody, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 98/83/EC oraz z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Wodę z przekroczonymi wartościami parametrów i wskaźników określonych w obowiązujących przepisach w róŝnych okresach 2008 roku w województwie podlaskim produkowało 40% urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Szczegółowa analiza parametrów i wskaźników jakości wody wykazała, Ŝe nadal wśród najczęstszych przyczyn kwestionowania jakości wody do spoŝycia były: mangan (w 29,4% kontrolowanych wodociągów dot. 42,6% ludności), Ŝelazo (w 21,9% kontrolowanych wodociągów dot. 33,7% ludności), mętność (w 19,3% kontrolowanych wodociągów dot. 32,9% ludności), jon amonowy (w 9% kontrolowanych wodociągów dot. 4,7% ludności), barwa (w 4,5% kontrolowanych wodociągów dot. 27,1% ludności). Monitoringiem w zakresie wymagań mikrobiologicznych, jakim powinna odpowiadać woda do spoŝycia objęto 6 parametrów. Najczęściej stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych wartości dla następujących parametrów: bakterie z grupy coli (3,4% kontrolowanych wodociągów dot. 0,9% ludności spoŝywającej kontrolowaną wodę), ponadnormatywną ogólną liczbę bakterii w 22±2 C po 72h (1,4% kontrolowanych wodociągów dot. 6,6% ludności), enterokoki (1,1% kontrolowanych wodociągów dot. 0,1% ludności). Odrębnej analizy dokonano w zakresie zaopatrzenia w wodę ludności miasta Białegostoku, stanowiącego 24,7% ogółu ludności województwa. Mieszkańcy Białegostoku w większości zaopatrywani byli przez Wodociągi Białostockie sp. z o.o. dla którego produktem wyjściowym jest 14

19 woda mieszana, tj.: 40,3% wody z ujęcia powierzchniowego, 14,7% wody infiltracyjnej oraz 45% - z ujęć podziemnych. Jakość wody powierzchniowej ujmowanej przez Wodociągi Białostockie oceniana była na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoŝycia (Dz. U. Nr 204, poz.1728), będącego implementacją dyrektywy UE 79/869/EWG. Próbki wody do badań pobierano w stawie infiltracyjnym, stanowiącym ujęcie brzegowe rzeki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe w 2008r. nastąpiło dalsze pogorszenie jej jakości. Zbadana woda w zakresie wykonanych w ciągu roku oznaczeń odpowiadała 4 krotnie warunkom kategorii A2, 1 krotnie A3 i 3 - krotnie poza kategorią A3 - ze względu na zawartość w niej ogólnego węgla organicznego (OWO), który przekraczał 50 mg/l. Przyczyny takiej sytuacji naleŝy upatrywać w spływie wód infiltrowanych z torfowego i leśnego podłoŝa górnej części zlewni do koryta rzeki Supraśl. Wysoka zawartość OWO w wodzie surowej wymaga szczególnego podejścia technologicznego w procesie uzdatniania w celu usunięcia z niej substancji organicznych. b. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Pył znajdujący się w powietrzu oddziałuje na organizm ludzki poprzez układ oddechowy. Oddziaływanie pyłu zaleŝy od wielkości cząstek, składu chemicznego i mineralogicznego. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego są pyły przedostające się do pęcherzyków płucnych o średnicy aerodynamicznej ziaren poniŝej 10µm (głównie 1-5µm). Pył po dostaniu się do pęcherzyków płucnych moŝe wywoływać stany zapalne, alergie, bronchity i pylice płuc. StęŜenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 w 2008r. wynosiło 23,7µg/m3 i nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego (40µg/m3). W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość ta była niŝsza o 0,3µg/m3. Wartości stęŝeń średniomiesięcznych pyłu PM10 zawierały się w przedziale od 14,0 w miesiącu lipcu do 33,3µg/m3 w miesiącu kwietniu. Ogółem w 2008r. wystąpiło 19 przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Dopuszczalna częstotliwość przekroczenia w roku kalendarzowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2008r., Nr 47, poz. 281) wynosi 35. Zanotowano więc o 16 przypadków przekroczeń mniej od dopuszczalnej ilości przekroczeń w roku. W stosunku do roku ubiegłego sytuacja uległa znacznej poprawie bowiem w roku ubiegłym zanotowano 21 przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Największą liczbę przypadków przekroczeń zanotowano w miesiącu kwietniu (7), lutym (3). 15

20 Na stacji pomiarowej naleŝącej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w 2008r. kontynuowano badania ołowiu, kadmu, niklu i ich związków w pyle zawieszonym PM10. Badania ołowiu, kadmu i niklu w pyle zawieszonym PM10 przeprowadzono w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2008r., Nr 47, poz. 281). StęŜenie średnioroczne kadmu oraz niklu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2008 osiągnęło wartość poniŝej granicy oznaczenia ilościowego. Dla kadmu granica ta wynosiła poniŝej 0,002µg/m3, zaś dla niklu poniŝej 0,001µg/m3. Dopuszczalny poziom ołowiu ze względu na ochronę zdrowia ludzi wynosi 0,5µg/m3, w roku kalendarzowym, zaś poziomy docelowe do osiągnięcia do 2013 roku dla kadmu określono na 0,005µg/m3, a dla niklu 0,020µg/m3. W 2008r. nastąpiła zmiana granicy oznaczenia ilościowego niklu, a zatem uzyskane wyniki badań ołowiu, kadmu i niklu i ich związków w pyle zawieszonym PM10 uśrednione za rok spełniają i to z duŝym zapasem wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska. c. ZagroŜenia występujące w rolnictwie Porównując do lat ubiegłych, w roku 2008 nastąpiła znaczna poprawa stanu sanitarnego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych hodowli inwentarza na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, w związku z normowaniem gospodarki odpadami pochodzącymi z hodowli, tj. m. in. z budową znacznej ilości nowoczesnych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz płyt gnojowych. Poprawa stanu środowiska i jego wpływu na zdrowie ludzi jest dokonywana sukcesywnie w miarę oddawania do uŝytku obiektów takich jak: oczyszczalnie ścieków, ujęcia wodociągowe, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz prowadzenie monitoringu środowiska. d. Stan sanitarny obiektów uŝyteczności publicznej i kąpielisk W 2008 roku ujęto w ewidencji ogółem 2879 obiektów uŝyteczności publicznej, z czego w miastach 2021 obiektów, a na terenach wiejskich województwa 858. W tej grupie obiektów znalazły się m.in.: 30 ustępów publicznych, 21 basenów kąpielowych krytych, 8 basenów kąpielowych odkrytych, 42 domy pomocy społecznej, 2 noclegownie, 24 hotele, 3 motele, 10 pensjonatów, 2 kempingi, 26 schronisk, w tym schronisk młodzieŝowych i pól biwakowych, 304 inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, 831 zakładów fryzjerskich, 207 zakładów kosmetycznych, 4 salony tatuaŝu, 148 zakładów odnowy biologicznej i 105 zakładów świadczących usługi łączone w powyŝszym zakresie, 20 dworców autobusowych, 34 dworce i stacje kolejowe, 1 przystań statków Ŝeglugi śródlądowej, 4 drogowe i 2 kolejowe przejścia graniczne, 1 rzeczne przejście graniczne w Rudawce na Kanale Augustowskim oraz 1034 inne obiekty uŝyteczności publicznej (m.in. cmentarze, apteki, stacje paliw, domy i zakłady pogrzebowe, obiekty sportowe, obiekty kulturalne, parkingi). 16

21 W 2008 roku skontrolowano 2015 obiektów (1342 w miastach i 673 na terenach wiejskich), z czego 37 obiektów oceniono jako złe pod względem sanitarnym (26 w miastach i 11 na terenach wiejskich). Nadzorem objęto 39 kąpielisk śródlądowych w tym 10 zorganizowanych i 29 niezorganizowanych. Wszystkie czynne przez cały sezon letni kąpieliska wykazywały wodę przydatną do kąpieli. e. Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej 1. Stan sanitarno-techniczny placówek lecznictwa zamkniętego Ze sprawozdania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - Mz-46 - Działalność w zakresie higieny środowiska za 2008r. - wynika, Ŝe 8 szpitali zostało zakwalifikowanych do placówek ze złym stanem sanitarnym: SPZOZ Szpital Powiatowy w Siemiatyczach, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, SPZOZ w Hajnówce, SPZOZ w Sokółce, SPZOZ Szpital w Dąbrowie Białostockiej, SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy, Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, Szpital Ogólny w Grajewie. Główne usterki natury sanitarno-technicznej to: zniszczone powierzchnie ścian, sufitów i podłóg, zniszczona stolarka drzwiowa i okienna, ubytki glazury. W obiektach, w których stwierdzono uchybienia Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni woj. podlaskiego prowadzili postępowania administracyjne mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. W 2008 roku w szpitalach kontynuowane były prace remontowe dostosowujące szpitale do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nt 213, poz. 1568). 2. Stan sanitarno-techniczny placówek lecznictwa otwartego W 2008r. na terenie województwa podlaskiego funkcjonowały następujące zakłady opieki zdrowotnej: 590 przychodni /ośrodków, 1 sanatorium, 11 zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych, 2 hospicja stacjonarne, 19 medycznych laboratoriów diagnostycznych, 4 pogotowia ratunkowe, 8 zakładów rehabilitacji leczniczej, 7 Ŝłobków oraz 91 innych zakładów opieki zdrowotnej. Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie sanitarno-technicznym: sufity i ściany z odpryskami farby i ubytkami tynku, powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej trudne do utrzymaniaw czystości, brak zmywalnych ścian w pomieszczeniu magazynowania odpadów medycznych, zniszczona wykładzina podłogowa, zacieki na ścianach i sufitach. Zakłady opieki zdrowotnej opracowały i realizują programy dostosowawcze do wymogów w/cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia. 17

22 3. Indywidualna, specjalistyczna i grupowa praktyka lekarska. W 2008 roku w województwie podlaskim podczas kontroli w ramach bieŝącego nadzoru sanitarnego do badań chemicznych pobrano 85 próbek roboczych roztworów dezynfekcyjnych, zakwestionowano 6, tj.7,05%. W porównaniu do roku 2007 odsetek zakwestionowanych próbek zmniejszył się z 12,3% w 2007r. do 7,05% w 2008r. W gabinetach indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej zarejestrowanych przez PIS było 335 autoklawów. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała w 2008r. wskaźnikami biologicznymi 302 procesy sterylizacyjne w autoklawach, urządzeń nie kwestionowano. f. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy Głównym celem działań w zakresie higieny pracy w 2008 roku było osiągnięcie poŝądanych norm w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobieŝenia zagroŝeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym poprzez działania umoŝliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi W 2008r. w ewidencji na terenie woj. podlaskiego zaewidencjonowano 5062 zakłady, zatrudniające pracowników. W wyniku kontroli sanitarnych przeprowadzonych w 2008r. stwierdzano następujące nieprawidłowości: - brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych w 452 zakładach (23,86%) - brak oceny ryzyka zawodowego - w 219 zakładach (11,56%) - zły stan sanitarno higieniczny pomieszczeń - w 159 zakładach (8,39%) - uchybienia w zakresie substancji i preparatów chemicznych w 158 zakładach (8,34%) - uchybienia w zakresie czynników biologicznych - w 90 zakładach (4,75%) - brak rejestru czynników szkodliwych w 85 zakładach (4,49%) - brak aktualnych badań lekarskich w 47 zakładach (2,48%) Obrazem warunków pracy są wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciąŝliwych (chemicznych i fizycznych) dla zdrowia w środowisku pracy, przeprowadzane przez uprawnione laboratoria, między innymi laboratoria Inspekcji Sanitarnej. Weryfikacja zagroŝeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów i analiz wykazała, Ŝe w warunkach tych czynników pracowało osób, tj. 54,37% ogółu zatrudnionych. W ponadnormatywnych warunkach najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń pyłów i związków toksycznych (NDS) oraz najwyŝszych dopuszczalnych natęŝeń hałasu i wibracji (NDN) pracowało 2686 osób (2,95%). W 2008 roku w 101 zakładach (5,09% skontrolowanych obiektów), występowały przekroczenia NDS/N następujących czynników szkodliwych w środowisku pracy: 18

23 Przekroczenia wartości normatywnych dotyczą przede wszystkim naraŝenia na czynniki fizyczne, w tym głównie na ponadnormatywny hałas co stanowi 97,4% ogółu pracujących w przekroczeniach. W wyniku działań kontrolno nadzorowych Inspekcji Sanitarnej wydano 78 decyzji, zobowiązujących pracodawców do wdraŝania programów organizacyjno technicznych mających na celu wyeliminowanie bądź obniŝenie do obowiązujących norm przekroczonych NDS i NDN czynników szkodliwych. W efekcie prowadzonego nadzoru poprawiono warunki pracy w zakresie przekroczeń normatywów higienicznych 381 osobom. g. Higiena radiacyjna W 2008r. sprawowano nadzór w zakresie higieny radiacyjnej w województwie podlaskim nad: 337 medycznymi pracowniami rtg, w których uŝytkowane są 462 aparaty rtg, 4 pracowniami stosującymi źródła izotopowe w celach medycznych, 55 zakładami stosującymi 322 urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne. Zalecenia wydane w ramach prowadzonego nadzoru dotyczyły nieprzestrzegania właściwych warunków eksploatacji aparatury rtg i urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Od roku 2006 wprowadzono obowiązek wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych fizycznych parametrów aparatury rtg oraz wdroŝenia systemu zarządzania jakością co spowodowało wzrost stwierdzanych naruszeń. Zaobserwowano powolny spadek liczby stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z dostosowywania się jednostek organizacyjnych do zmian przepisów prawa w zakresie ochrony radiologicznej. h. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz warunki pobytu dzieci i młodzieŝy w tych placówkach W roku 2008 nadzorem objęto ogółem 1221 placówek, w tym: 980 stałych placówek oświatowo-wychowawczych, 21 szkół wyŝszych, 220 placówek sezonowych wypoczynku dzieci i młodzieŝy. Warunki zdrowotne w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego ulegają systematycznej poprawie. Jednak w dalszym ciągu istnieją placówki zlokalizowane w obiektach nie w pełni spełniających warunki do ich prawidłowego funkcjonowania. Z punktu widzenia higieny osoby odpowiedzialne za kształtowanie środowiska szkolnego powinny stworzyć warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego ucznia. Jednak w dalszym ciągu stwierdza się, Ŝe przy ustalaniu tygodniowych rozkładów zajęć często nie uwzględnia się zasad higieny pracy umysłowej ucznia, a przy usadzaniu dzieci w ławkach szkolnych zasad ergonomii. 19

24 Posiłek w szkole stanowi niezbędny element racjonalnego Ŝywienia warunkujący prawidłowy rozwój dziecka, jego dobre samopoczucie i zdolność do pracy. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia przynajmniej jednego posiłku w szkole jak największej liczbie uczniów. W wyniku wspólnych działań podejmowanych przez pracowników inspekcji sanitarnej, dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa podlaskiego w znacznej części szkolnych pracowni chemicznych uporządkowano gospodarkę substancjami i preparatami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Tylko dalsza dobra współpraca pozwoli w całości rozwiązać problem zbędnych, przeterminowanych substancji i preparatów chemicznych znajdujących się w pracowniach szkolnych. i. Stan sanitarny obiektów Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku. W roku 2008 w rejestrach zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego znajdowało się łącznie 8433 obiekty Ŝywności, Ŝywienia oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z Ŝywnością. Spośród obiektów ujętych w ewidencji skontrolowano 7582, dokonując oceny klasyfikacyjnej w 6462 zakładach w oparciu o jednolite kryteria ujęte w arkuszach oceny stanu sanitarnego. Na podstawie ww. ocen klasyfikacyjnych do obiektów nie spełniających wymagań obowiązującego prawa zakwalifikowano ogółem 169 zakładów, co stanowi 2,44% ogółu sklasyfikowanych, a 2,23% skontrolowanych. W porównaniu do roku ubiegłego ogólny odsetek zakładów ocenionych jako nie spełniających wymagań zmniejszył się o 0,42% w stosunku do zakładów sklasyfikowanych i o 0,32% do zakładów skontrolowanych. Spośród skontrolowanych obiektów: 1) produkcji Ŝywności - najgorszy stan sanitarny wykazywały piekarnie (6,83% ocenionych jako nie spełniające wymagań) oraz automaty do lodów i ciastkarnie (odpowiednio: 1,92% i 1,51% sklasyfikowanych negatywnie) 2) obrotu Ŝywnością - największy odsetek zakładów ocenionych jako niezgodne z wymaganiami odnotowano w grupie kioski spoŝywcze (2,75%) oraz sklepy spoŝywcze (2,68%) 3) Ŝywienia zbiorowego - najwyŝszy procent zakładów o negatywnym stanie sanitarnym stwierdzono w Ŝywieniu otwartym (1,91%). Do nieprawidłowości najczęściej odnotowywanych w zakładach sektora spoŝywczego skontrolowanych w roku 2008 naleŝały: - zły stan sanitarno-techniczny zakładów (pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, powierzchni pozostających w kontakcie z Ŝywnością) oraz brak czystości i porządku, - niewłaściwie zorganizowana i prowadzona kontrola wewnętrzna (nie przestrzeganie w praktyce zasad GHP i GMP, brak systematycznych zapisów dokumentujących realizację zasad 20

25 dobrych praktyk, brak działań w kierunku wdraŝania zasad HACCP i/lub brak postępów w sukcesywnej implementacji systemu), - brak do wglądu aktualnych orzeczeń lekarskich potwierdzających właściwy stan zdrowia zatrudnionego personelu, - brak dowodów potwierdzających szkolenia personelu z zasad higieny oraz szkolenia osób odpowiedzialnych z systemu HACCP, - nieprawidłowe warunki przechowywania środków spoŝywczych (niezgodne z deklaracją producenta, naraŝenie na zanieczyszczenie, brak segregacji asortymentowej, nie zachowana ciągłość łańcucha chłodniczego, brak moŝliwości monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych), - wprowadzanie do obrotu środków spoŝywczych niewłaściwie znakowanych lub bez oznakowania oraz Ŝywności po upływie terminu przydatności do spoŝycia/daty minimalnej trwałości, - niewłaściwe zabezpieczenie zakładu przed dostępem szkodników, - nieprawidłowe pobieranie i przechowywanie próbek kontrolnych posiłków. Sytuacja w zakresie stanu sanitarnego obiektów Ŝywności i Ŝywienia funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego ulega systematycznej poprawie. Niemniej w części grup zakładów - w porównaniu z rokiem ubiegłym - wzrósł odsetek obiektów niezgodnych z wymaganiami, co dotyczy m.in. ciastkarni, piekarni, obiektów ruchomych i tymczasowych oraz zakładów Ŝywienia zbiorowego zamkniętego. Istnieje zatem potrzeba podjęcia działań zmierzających do mobilizacji przedsiębiorców do poprawy sytuacji w tym zakresie, a takŝe bardziej konsekwentnego egzekwowania od przedsiębiorców nakładanych obowiązków prawa Ŝywnościowego. Systematycznie rośnie liczba zakładów Ŝywności i Ŝywienia z poprawnie wdroŝonym i stosowanym Programem Warunków Wstępnych oraz z opracowaną i utrzymywaną pełną procedurą HACCP. JednakŜe pomimo, iŝ ogólna liczba obiektów, w których działają systemy samokontroli wzrasta, odsetek w kaŝdej z grup zaniŝają zakłady posiadające sformalizowany i opisany system kontroli zagroŝeń, który jednak nie jest stosowany w praktyce. Pewna część zakładów nie wykazuje ponadto postępów w implementacji procedur opartych na zasadach HACCP, co tłumaczy wciąŝ wysoki odsetek obiektów, które są w trakcie wdraŝania systemów samokontroli. Stąd dla przymuszenia i ponaglenia podmiotów branŝy spoŝywczej do realizacji obowiązku zawartego w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004, istnieje potrzeba kontynuacji wzmoŝonych działań kontrolno - represyjnych oraz mobilizujących prowadzonych w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat. 21

26 Sposób Ŝywienia w części placówek Ŝywienia zbiorowego zamkniętego nadal był niezadowalający. Najczęściej negatywne wyniki otrzymywano podczas teoretycznej oceny sposobu Ŝywienia obliczonej na podstawie dekadowego zestawienia produktów. Zakwestionowano równieŝ ponad połowę zbadanych próbek posiłków. Tylko w niewielkim stopniu kwestionowaniu podlegały dekadowe jadłospisy. PowyŜsze wskazuje, iŝ pomimo prawidłowego planowania Ŝywienia, jego realizacja znacznie juŝ odbiega od załoŝeń. Zatem koniecznym jest intensyfikacja działań mobilizujących osoby odpowiedzialne w zakładach Ŝywienia zbiorowego zamkniętego do zapewnienia właściwego racjonalnego Ŝywienia. Wskazanym jest takŝe kontynuowanie działań edukacyjnych w tym temacie kierowanych do osób zajmujących się organizacją Ŝywienia jak teŝ lokalnych władz samorządowych, które niewątpliwie mogą wspomóc placówki poprzez m.in. zwiększone nakłady finansowe na Ŝywienie, szczególnie takich grup ludności, jak dzieci i młodzieŝ. Wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych wskazują, iŝ wśród kontrolowanych producentów i dystrybutorów Ŝywności wciąŝ stwierdza się przypadki nieznajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawidłowości znakowania Ŝywności. Niepokojącym jest fakt, iŝ w roku 2008 wzrósł odsetek zakładów produkcji, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania wytwarzanych wyrobów. PowyŜszy stan rzeczy wskazuje na konieczność bardziej stanowczego egzekwowania od podmiotów przestrzegania ustanowionych zasad znakowania, jak teŝ zasadność prowadzenia dalszych działań kontrolnych w tym temacie. j. Sanitarna ochrona granic państwa Województwo podlaskie tworzy granicę Unii Europejskiej: wewnętrzną z Litwą - 104,28 km oraz zewnętrzną z Białorusią - 246,93 km, W związku z przystąpieniem Polski do Strefy Schengen i zniesieniem kontroli paszportowej, z dniem 21 grudnia 2007 r. zmienił się status przejść granicznych na granicy z Litwą. W I kwartale 2008 roku na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało 8 przejść granicznych wszystkie na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Białorusią. ZagroŜenia dla bezpieczeństwa województwa i Państwa wynikają zarówno z charakteru przejść granicznych jak i nasilenia ruchu granicznego. Potencjalne zagroŝenia sanitarno-epidemiologiczne, które mogłyby wystąpić na granicy Państwa: -przywleczenie chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych, w tym chorób nierozpoznawalnych lub będących w okresie inkubacji, -atak bioterrorystyczny, 22

27 -zagroŝenia sanitarno-epidemiologiczne związane z niewłaściwymi warunkami sanitarnohigienicznymi w środkach transportu (pociągi) uczestniczących w ruchu międzynarodowym (brak wody do mycia rąk i spłukiwania wc, usuwanie nieczystości w systemie otwartym), -spowodowane nieprzestrzeganiem wymagań higieniczno-sanitarnych w obrębie przejść granicznych, w tym korzystaniem z wody o niewłaściwej jakości, nieprawidłowym gromadzeniem lub usuwaniem odpadów komunalnych, niewłaściwym odprowadzaniem ścieków, -wynikające z nieprzestrzegania wymagań sanitarnych przy przewozie zwłok lub szczątków ludzkich przez granicę Państwa (przewóz zwłok nieprzystosowanymi do tego celu środkami transportu, niezachowanie środków ostroŝności), -związane z towarami wwoŝonymi z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej, w tym: produktami niebezpiecznymi (szkodliwymi dla zdrowia, zepsutymi), Ŝywnością podlegającą szczególnym warunkom wwozu (GMO, grzyby, orzechy, migdały przyprawy, oleje), nieodpowiednimi warunkami transportu Ŝywności ( brak warunków chłodniczych, zły stan sanitarny komory załadunkowej, brak segregacji, przewóz Ŝywności z artykułami przemysłowymi). Największy ruch odnotowuje się na międzynarodowych drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. Niebezpieczeństwo związane z przywleczeniem chorób zakaźnych, szczególnie niebezpiecznych jest większe przy duŝym ruchu granicznym. W celu zmniejszenia tego zagroŝenia na drogowych przejściach w Bobrownikach i Kuźnicy, zapewniono izolatoria do izolowania chorych lub podejrzanych o zachorowania na niebezpieczną chorobę zakaźną i osób z kontaktu, wyposaŝone w niezbędne urządzenia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnej. Do pozostałych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych zaliczyć naleŝy m.in.: -prowadzenie systematycznego monitoringu zachorowań na choroby zakaźne w terenach przygranicznych, -uaktualnianie planów i procedur postępowania w sytuacji kryzysowej, -sprawdzanie łączności telefonicznej słuŝb województwa podlaskiego, -prowadzenie konsekwentnej działalności szkoleniowej oraz doskonalenie zasad współdziałania w sytuacjach szczególnych, -kontynuowanie ścisłej współpracy pomiędzy organami działającymi na granicy Państwa (StraŜ Graniczna, PGIS, Urząd Celny, Inspekcja Weterynaryjna), -prowadzenie wzmoŝonego nadzoru nad warunkami przewozu osób środkami transportu publicznego w ruchu międzynarodowym -kontynuowanie nadzoru nad przewozem zwłok i szczątków ludzkich przez granicę Państwa. 23

28 5. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w województwie podlaskim. (na podstawie: Choroby zakaźne i pasoŝytnicze epidemiologia i profilaktyka W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński, raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku - Ocena stanu sanitarnego województwa podlaskiego za 2008r. ) a. analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi Choroba meningokokowa W 2008r. w woj. podlaskim zarejestrowano 3 zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową, tj. o 1 zachorowanie mniej niŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego. Osoby chore były w wieku: 1 rok Ŝycia, 18 lat i 51 lat. We wszystkich przypadkach choroba zakończyła się wyzdrowieniem. W 3 przypadkach potwierdzono posocznicę meningokokową (w 2 przypadkach potwierdzono Neisseria meningitidis gr. B, w 1 przypadku Neisseria meningitidis gr. C). W toku dochodzeń epidemiologicznych objęto nadzorem osoby mające kontakt z chorymi i zastosowano chemioprofilaktykę. Do tej pory w woj. podlaskim wszystkie przypadki zachorowań nie miały charakteru epidemicznego, były zachorowaniami izolowanymi (pojedynczymi). Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest człowiek, a źródłem zakaŝenia zarówno chory człowiek jak i bezobjawowy nosiciel. Drobnoustroje te kolonizują jamę nosowogardłową i są przenoszone drogą kropelkową podobnie, jak w przypadku wielu infekcji podczas kaszlu lub kichania lub przez kontakt bezpośredni np. podczas pocałunku, a takŝe pośrednio np. przez picie ze wspólnego naczynia. Zachorowania wywołane przez meningokoki występują najczęściej zimą i na wiosnę. W Polsce i w Europie najczęściej notuje się ogniska zachorowań wywołane przez szczepy z grupy B i C. Typ B szerzy się epidemicznie znacznie rzadziej. W zachorowaniach spowodowanych przez meningokoki obserwuje się zazwyczaj dwie formy przebiegu choroby, które mogą występować pojedynczo lub wspólnie, stanowiąc zagroŝenie dla Ŝycia człowieka. Są nimi zapalenie opon mózgowych oraz zakaŝenie krwi (posocznica, sepsa) Druga forma poprzez osłabienie serca i krwioobiegu oraz rozległe krwawienia pod skórą i do narządów wewnętrznych w ciągu kilku godzin moŝe doprowadzić do śmierci. Najwięcej zachorowań na chorobę meningokokowi - posocznicę oraz zapalenie opon mózgowych w województwie podlaskim w 2008 roku zanotowano w powiecie łomŝyńskim i białostockim. Borelioza Województwo podlaskie jest terenem endemicznym dla boreliozy i wirusowego zapalenia mózgu przenoszonego przez kleszcze. Zachorowania są związane z istnieniem ognisk przyrodniczych, m.in. w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, w których patogeny krąŝą w biocenozie naturalnych gospodarzy zwierząt i ich przenosicieli kleszczy. 24

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi.

wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi. I. Charakterystyka potencjalnych zagroŝeń dla Ŝycia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi. 1. Charakterystyka województwa

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś Domowa produkcja kanapek, soki i dŝemy tzw.,,własnej roboty, fantazyjnie opakowane domowe ciasteczka pomysłów na biznes jest wiele. Niestety, produkcja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PITNEJ I KORZYŚCI DLA ROZWOJU MIAST I GMIN

OCENA JAKOŚCI WODY PITNEJ I KORZYŚCI DLA ROZWOJU MIAST I GMIN 80.0.2007 r. OSMABRUCK OCENA JAKOŚCI WODY PITNEJ I KORZYŚCI DLA ROZWOJU MIAST I GMIN Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dr Jadwiga Kuczma Napierała Misją Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne :

Obowiązujące akty prawne : WYMAGANIA SANITARNE DLA ZAKŁADÓW śywienia ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO Przepisy prawa Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyŝywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora

Bardziej szczegółowo

Badania kandydatów do szkół

Badania kandydatów do szkół Badania kandydatów do szkół Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Białymstoku informuje, że w roku 2015 badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2011.

Raport roczny z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2011. Raport roczny z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2011. Przedmiotowa analiza została sporządzona na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt przeprowadzonych przez powiatowych lekarzy

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) projekt z dnia. w sprawie wykazu chorób mogących stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu postępowania z cudzoziemcem

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie celów operacyjnych MPOZ na lata 2006 2013*

1. Zestawienie celów operacyjnych MPOZ na lata 2006 2013* Załącznik nr 1 1. Zestawienie celów operacyjnych MPOZ na lata 2006 2013* Cel nadrzędny Poprawa stanu zdrowia i jakości Ŝycia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu HACCP i zasady jego. wdraŝania

Charakterystyka systemu HACCP i zasady jego. wdraŝania Charakterystyka systemu HACCP i zasady jego wdraŝania HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności poprzez

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Id: 65D2B A E F2686D44. Podpisany Strona 1

STATUT. Id: 65D2B A E F2686D44. Podpisany Strona 1 Id: 65D2B528-735A-4592-9E77-4798F2686D44. Podpisany Strona 1 Załącznik do uchwały Nr XXI/163/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego Z dnia 24.04.2012r STATUT CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Id: 65D2B528-735A-4592-9E77-4798F2686D44.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami. 2005 r.

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami. 2005 r. Załącznik nr 3. Urodzenia Ŝywe w województwie małopolskim oraz wybranych powiatach w latach 20032005 według grup wiekowych matek 1 Powiaty Grupa wiekowa matki Ogółem do 19 lat 20 24 25 29 30 34 35 39 40

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Zał. Dane adresowe lokali (z obszaru woj. podlaskiego) w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna wraz z harmonogramem udzielania porad

Zał. Dane adresowe lokali (z obszaru woj. podlaskiego) w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna wraz z harmonogramem udzielania porad Zał. Dane adresowe lokali (z obszaru woj. podlaskiego) w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna wraz z harmonogramem udzielania porad Lp. Powiat połoŝenia lokalu, w którym będzie udzielana nieodpłatna

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus)

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus) H I V - Human (ludzki) - Immunodeficenc (upośledzenie odporności immunologicznej) - Virus (wirus) Drogi zakaŝenia HIV Kontakt zakaŝonej krwi z krwią lub błoną śluzową osoby niezakaŝonej, np. uŝywanie tej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 7 lipca 2011 r. LPO-4110-01-03/2011 R/11/004 Pan Piotr Juszczak Wójt Gminy Grodziec Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R.

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. w minionym roku próbek wody z uwzględnieniem monitoringu kontrolnego (podstawowego) i przeglądowego (rozszerzonego), została przedstawiona w poniŝszej

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 R/07/008 LKR-41110-2/07 Kraków, dnia kwietnia 2008 r. Pani Anna

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r. Spis treści Wstęp... 3 Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad dzieckiem w województwie podlaskim... 5

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek - 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo