UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na podstawie art. 18 pkt 19a i art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1, uchwala się, co następuje: 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start - II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora 1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 857 i Nr 227, poz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz oraz 2009 Nr 157, poz załącznik do uchwały nr XLV/1208/10 Sejmiku Województwa z dnia 26 kwietnia 2010 r. REGULAMIN przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/ Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu Zdolni na start II edycja realizowanego w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Celem wsparcia stypendialnego jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się w województwie kujawsko-pomorskim, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, z zachowaniem zasad polityki równych szans, w tym równości płci. 3. Obsługę programu stypendialnego wykonuje Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Departamentem. 4. Stypendium wynosi miesięcznie 380 zł/m-c i zostaje przyznane na okres 12 miesięcy od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. 5. Wsparciem stypendialnym zostanie objętych maksymalnie 360 uczniów. 2. Zasady, warunki, i tryb przyznawania stypendium. 1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać, szkoły do których uczęszczają uczniowie, według wzoru, który ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek generowany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu. Wniosek przed złożeniem należy wydrukować i podpisać. 2. O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki: 1) będzie w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; 2) przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2009 r. w przeliczeniu na jedną osobę, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U r.

2 Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), nie przekracza 1008 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1166 zł; 3) do dnia sporządzenia wniosku uzyskał osiągnięcie w jednym z konkursów, olimpiad lub turniejów wymienionych w załączniku do regulaminu w roku szkolnym 2008/2009 lub 2009/2010 na minimalnym poziomie określonym w załączniku do regulaminu. 3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 1) indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia według wzoru, który ustali Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, wypełniony oraz podpisany co najmniej w części A; 2) zaświadczenie o średniej ocen według wzoru, który ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) kopię wyników z egzaminu zewnętrznego (sprawdzianu po VI klasie lub egzaminu gimnazjalnego) poświadczoną za zgodność z oryginałem; 4) zaświadczenia lub inne dokumenty poświadczające osiągnięcia z wykazu, który stanowi załącznik do regulaminu w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumenty te winny odpowiadać osiągnięciom wpisanym we wniosku o stypendium, 5) kserokopię świadectwa szkolnego za poprzedni, ukończony rok nauki poświadczona za zgodność z oryginałem, 6) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 7) oświadczenie o wysokości dochodów rodziny ucznia, którego wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 4. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2009/2010, zatwierdza wniosek o przyznanie stypendium i składa podpis na 3 egzemplarzach indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. 5. Szkoła, o której mowa w ust. 4, po zatwierdzeniu przez Dyrektora składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w 3, drugi egzemplarz indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia przekazuje ubiegającemu się o stypendium uczniowi z naniesionym nań potwierdzeniem złożenia wniosku zgodnie z zasadami określonymi w 3, natomiast trzeci egzemplarz przekazuje nauczycielowi opiekunowi stypendysty, który wypełnił plan w części B. 6. W przypadku, gdy indywidualny plan rozwoju edukacyjnego został złożony do Departamentu z niewypełnioną częścią B przez nauczyciela-opiekuna dydaktycznego ucznia, co może mieć miejsce w szczególności w przypadku uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów ostatnich klas gimnazjów ubiegający się o stypendium ma obowiązek złożenia uzupełnionego planu w terminie do 30 września 2010 r. W tym przypadku trzeci egzemplarz indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia szkoła zwraca ubiegającemu się o stypendium uczniowi. 7. W powyższym przypadku ubiegający się o stypendium uczeń zobowiązany jest do przekazania w terminie do dnia 15 września 2010 r. dyrektorowi szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 dwa egzemplarze indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia celem uzupełnienia go w części B przez wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 8. Szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011, przekazuje w terminie do dnia 30 września 2010 r. do Departamentu uzupełniony w części B przez nauczyciela opiekuna dydaktycznego ucznia, a także podpisany przez ucznia lub opiekuna prawnego jeden egzemplarz indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, a drugi egzemplarz przekazuje nauczycielowi opiekunowi dydaktycznemu. 9. Stypendium nie jest przyznawane za sukcesy i osiągnięcia sportowe albo artystyczne. 10. Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do bieżącego monitorowania strony internetowej projektu ze względu na zamieszczanie na niej informacji o wynikach naboru stypendystów oraz informacji o terminie podpisania umów stypendialnych. 11. Stypendium otrzymają uczniowie, którzy: 1) terminowo i kompletnie złożą dokumenty rekrutacyjne, 2) znajdą się na liście stypendystów, 3) podpiszą w wyznaczonym terminie umowę stypendialną. 3. Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych. 1. Wnioski wraz załącznikami składa szkoła, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2009/ Wnioski należy składać w terminie od 7 czerwca 2010 r. do 23 lipca 2010 roku. 3. Wnioski składa się w zamkniętych kopertach adresując na Departament Spraw Społecznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń z dopiskiem wniosek o stypendium, projekt Zdolni na start II edycja 2010/2011 drogą pocztową lub osobiście (osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły). Szkoła może złożyć wnioski różnych uczniów w jednej kopercie. 4. Składając wnioski osobiście należy skierować się do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pok. 112A, Toruń. 5. W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową obowiązuje data stempla pocztowego. 6. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć uchwałę o realizacji dodatkowego naboru wniosków. 4. Ustalenie prawa pierwszeństwa do stypendium. 1. W celu ustalenia prawa pierwszeństwa do stypendium stosuje się następujące kryteria oraz zasady obliczania punktów rankingowych:

3 1) Kryterium I - średnia ocen z roku szkolnego 2009/2010; Tabela punktacji Średnia ocen uczeń VI klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 Etap nauki uczeń gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2009/2010 punkty punkty punkty do 4,24 0 pkt 0 pkt 0 pkt 4,25-4,49 0 pkt 0 pkt 2 pkt 4,50-4,74 0 pkt 2 pkt 4 pkt 4,75-4,99 2 pkt 4 pkt 5 pkt 5,00-5,49 4 pkt 5 pkt 6 pkt 5,50-6,00 6 pkt 6 pkt 6 pkt 2) Kryterium II - średnia ocen z roku szkolnego 2009/2010 z matematyki oraz wybranych dwóch przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych, przy czym: przedmioty matematyczno-przyrodnicze - matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, przyroda, geografia, informatyka, technologia informacyjna; przedmioty techniczne - technika, przedmioty kształcenia zawodowego ujęte w programie nauczania; Tabela punktacji Etap nauki Średnia ocen uczeń VI klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 uczeń gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2009/2010 punkty punkty punkty do 3,99 0 pkt 0 pkt 0 pkt 4,00-4,50 0 pkt 0 pkt 1 pkt 4,51-5,00 2 pkt 2 pkt 3 pkt 5,01-5,50 4 pkt 4 pkt 5 pkt 5,51-6,00 6 pkt 6 pkt 6 pkt 3) Kryterium III - wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzonych na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego; Uczniowie szkół gimnazjalnych - punktuje się wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej; Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - punktuje się wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego; Tabela punktacji sprawdzian po VI klasy szkoły podstawowej - uczeń gimnazjum (w roku szkolnym 2010/2011) egzamin gimnazjalny część matematycznoprzyrodnicza uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (w roku szkolnym 2010/2011) wynik sprawdzianu (w wynik egzaminu część Punkty punktach) mat-przyrod (w punktach) punkty do 30 0 pkt Do 30 0 pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt 4) Kryterium IV - osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach - punktacja zgodna z opisaną w załączniku do regulaminu

4 Punkty przyznaje się tylko za dwa osiągnięcia, które zostały wpisane we wniosku. Pozostałe osiągnięcia i dokumenty z nimi związane nie podlegają ocenie i będą zwracane bez rozpatrzenia. 5) Kryterium V - miejsce zamieszkania ucznia Tabela punktacji Miejsce zamieszkania ucznia gmina wiejska gmina miejsko-wiejska miasto do 25 tys. mieszkańców miasto pow. 25 tys. mieszkańców punkty 3 pkt 3 pkt 3 pkt 0 pkt 2. Łączna liczba punktów rankingowych jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 3. W przypadku takiej samej liczby punktów, o prawie pierwszeństwa do stypendium decydować będzie Kryterium I, a w dalszej kolejności Kryterium III. 5. Ocena wniosków 1. Departament dokona oceny formalnej złożonych wniosków. 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. W przypadku niekompletności w dokumentacji rekrutacyjnej, Departament pisemnie wezwie do uzupełnienia wniosku. Termin uzupełnienia oraz poprawienia dokumentów to 7 dni od daty otrzymania wezwania. 4. Niezłożenie uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez Departament skutkuje odrzuceniem wniosku. 5. Wnioskom, które spełnią wymogi formalne, Departament naliczy punkty rankingowe, o których mowa w 4. Departament odstąpi od naliczenia punktów rankingowych w przypadku, gdy liczba wniosków spełniających wymogi formalne będzie niższa niż Komisja Stypendialna powołana uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zweryfikuje poprawność naliczenia łącznej liczby punktów rankingowych, przygotuje listę stypendystów oraz listę rezerwową. 7. Lista stypendystów obejmie max 360 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów rankingowych z uwzględnieniem 4 ust Lista rezerwowa obejmie pozostałych uczniów, których wnioski spełniają wymogi formalne. Osoby na liście rezerwowej będą uszeregowane zgodnie z prawem pierwszeństwa do stypendium i mogą nabyć prawo otrzymania stypendium w przypadku utraty stypendium przez osobę znajdującą sie na liście stypendystów. 9. Lista stypendystów oraz lista rezerwowa uczniów zostanie ogłoszona na stronie internetowej 10. Stypendium będzie przyznawane uczniom na podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a stypendystą. 6 Wypłata stypendium 1. Pełnoletni stypendysta albo rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia będzie zobowiązany do zawarcia umowy stypendialnej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w badaniu ewaluacyjnym. 2. Decyzje o przyznaniu stypendium, o odmowie przyznania stypendium, o skreśleniu z listy stypendystów oraz decyzje o przyznaniu stypendium osobom z listy rezerwowej uczniów, którzy spełniają wymogi formalne wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie listy stypendystów oraz listy rezerwowej przedstawionej przez Komisję Stypendialną. 3. Stypendium będzie wypłacane w trzech transzach: 1) pierwsza transza w terminie do 31 grudnia 2010 r.; 2) druga transza w terminie do 30 kwietnia 2011 r.; 3) trzecia transza w terminie do 31 sierpnia 2011 r. 4. Stypendium przekazane będzie przelewami na wskazany w umowie stypendialnej rachunek bankowy. 5. Utrata stypendium przez osobę znajdującą się na liście stypendystów następuje w każdym z niżej wymienionych przypadków: 1) stypendysta zmieni szkołę na szkołę znajdującą się poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego; 2) stypendysta w roku szkolnym 2010/2011 zostanie skreślony z listy uczniów; 3) w roku szkolnym 2010/2011 opiekun dydaktyczny stypendysty wyrazi negatywną opinię odnośnie nauki bądź zachowania stypendysty; 4) stypendysta bądź rodzic/opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium; 5) osoba z listy stypendystów bądź jego rodzic/przedstawiciel ustawowy nie podpisze w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Departamentu umowy stypendialnej. Termin wyznaczony przez Dyrektora Departamentu zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu. 6. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 5, stypendysta zostaje skreślony z listy stypendystów, a na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. Ukończenie nauki w szkole w okresie wypłat stypendium nie jest przyczyną utraty stypendium.

5 7. Osoby z listy rezerwowej uzyskują prawo do stypendium w miejsce skreślonego stypendysty na okres wskazany w indywidualnej decyzji. Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zabrane zostało stypendium skreślonemu z listy stypendystów. 8. Województwo Kujawsko-Pomorskie może zażądać od stypendysty zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium wraz z odsetkami, liczonymi od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 9. Umowa stypendialna, której wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie generowana na stronie internetowej projektu w formie elektronicznej po podaniu dodatkowych informacji. Uzupełnioną umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i przekazać do Departamentu. 10. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. W przypadku braku dotacji rozwojowej na wyodrębnionym rachunku projektu, Zarząd Województwa może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności poszczególnych transz stypendium. 7 Opiekun dydaktyczny ucznia (stypendysty). 1. Dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2010/2011 będzie uczęszczać uczeń ubiegający się o stypendium, w terminie do dnia 23 września 2010 r. typuje na podstawie art. 1 pkt 6 i art. 4 w związku art. 90t ust 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zatrudnionych w tej szkole nauczycieli, którzy ze względu na posiadane kwalifikacje, zgodne z założonym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia kierunkiem rozwoju jego wiedzy i umiejętności, mogą sprawować opiekę dydaktyczną nad stypendystą. 2. Obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest: 1) sporządzenie w terminie do dnia 30 września 2010 r., we współpracy z uczniem, a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni jego rodzicem/opiekunem prawnym uzupełnienia części B indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, 2) monitoring osiąganych przez stypendystę rezultatów założonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia, 3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad stypendystą w zakresie realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, 4) sporządzenie sprawozdań z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty po zakończeniu semestru zimowego (do 15 marca 2011 r.) oraz letniego (do 15 sierpnia 2011 r.) w porozumieniu z rodzicem lub opiekunem prawnym stypendysty i złożenie go do Departamentu w ww. terminach. 3. Jeśli opiekun dydaktyczny stypendysty jest inną osobą niż sporządzająca indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, to może on do chwili podpisania umowy zlecenia dostarczyć nowy indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia. 4. Opiekun dydaktyczny stypendysty z tytułu wykonywanych obowiązków otrzymywać będzie na podstawie umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 90 zł brutto za każdy miesiąc, za który przysługuje stypendyście stypendium. 5. Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego płatne będzie w tym samym okresie, jak wypłata stypendium. 6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest podpisanie z opiekunem dydaktycznym zatrudnionym w szkole ucznia umowy zlecenia o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystą, według wzoru który ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 7. Do umowy zlecenia nauczyciel/opiekun dydaktyczny zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 1) uzupełniony formularz ZZA lub ZUA; 2) oświadczenie do umowy według wzoru, (w przypadku gdy opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę nad więcej niż jednym stypendystą zobowiązany jest od wypisania jednego oświadczenia do każdej umowy). 8. Umowa zlecenia, której wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie generowana na stronie internetowej projektu w formie elektronicznej po podaniu dodatkowych informacji. Uzupełnioną umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i przekazać do Departamentu wraz z dokumentami wymienionymi w ust Postanowienia końcowe 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk stypendystów na stronie internetowej projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustali w drodze uchwały wzory następujących dokumentów: 1) Wniosek o przyznanie stypendium; 2) Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia; 3) Zaświadczenie o średniej ocen; 4) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 5) Oświadczenie o dochodach rodziny; 6) Umowa stypendialna; 7) Umowa zlecenia zawierana z opiekunem dydaktycznym stypendysty. 3. Załącznikiem do Regulaminu jest: Tabela - wykaz osiągnięć wraz z punktacją

6 Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wykaz osiągnięć wraz z punktacją Uwaga! Niżej wymienione osiągnięcia muszą być uzyskane w roku szkolnym 2008/2009 lub 2009/2010 I. Olimpiady I.1. Olimpiady z grupy matematyczno-przyrodniczych bądź techniczno zawodowych Określenie olimpiady 1. Olimpiada Astronomiczna Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika Chorzów, skr. Poczt Olimpiada Biologiczna Komitet Główny Olimpiady Biologicznej ul. Miecznikowa 1, p. 26a/A, Warszawa 3. Olimpiada Chemiczna Komitet Główny Olimpiady Chemicznej Wydział Chemii UW ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa 4. Olimpiada Fizyczna Komitet Główny Olimpiady Fizycznej Al. Lotników 32/46, Warszawa 5. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej ul. Podbipięty 2, Warszawa 6. Olimpiada Informatyczna Komitet Główny Olimpiady Informatycznej ul. Nowogrodzka 73, Warszawa 7. Olimpiada Matematyczna Komitet Główny Olimpiady Matematycznej ul. Śniadeckich 8, Warszawa Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium Punktacja osiągnięć 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów

7 8. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ul. Tamka 37 m. 2, Warszawa 9. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Al. Mickiewicza, Kraków 10. Olimpiada Wiedzy Technicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej Muzeum Techniki NOT, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, Warszawa 11. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza ul. Pokoju 4, Mikołów 12. Olimpiada Techniki Samochodowej Komitet Główny Olimpiady Techniki Samochodowej Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ul. Kazimierzowska 52, Warszawa 13. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ul. Armii Ludowej 16, p. 316, Warszawa 14. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Akademia Podlaska ul. 3-go Maja 54, Siedlce 15. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej Komitet Główny Olimpiady Geodezyjnej i Kartograficznej Stowarzyszenie Geodetów Polskich ul. Czackiego 3/5, Warszawa 16. Olimpiada Wiedzy o Żywności Komitet Główny Ogólnopolskiej (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych)

8 Olimpiady Wiedzy o Żywności Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 17. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5, Warszawa 18. Olimpiada Innowacji Technicznych Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5, Warszawa 19. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ul. Nowy Świat 49, Warszawa 20. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra" Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich ul. Rumuńskiego 6, Bydgoszcz 21. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja ul. Gen. Sowińskiego 3, Szczecin 22. Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki ul. Estkowskiego 6, Poznań 23. Olimpiada Wiedzy o Finansach Banki w Akcji Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Finansach Banki w Akcji Wyższa Szkoła Bankowa Al. Niepodległości 2, Poznań 24. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów 25. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów organizator: Stowarzyszenie na rzecz edukacji matematycznej uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata (na etapie centralnym olimpiady) uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata (na etapie centralnym olimpiady) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) - uzyskanie tytułu finalisty 5 punktów - uzyskanie tytułu finalisty 5 punktów

9 I.2. Olimpiady pozostałe Określenie olimpiady 26. Olimpiada Artystyczna Komitet Główny Olimpiady Artystycznej Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie 3, Warszawa 27. Olimpiada Filozoficzna Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej Nowy Świat 72, Pałac Staszica p. 160, Warszawa 28. Olimpiada Historyczna Komitet Główny Olimpiady Historycznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pl. Teatralny 2a, Toruń 29. Olimpiada Języka Angielskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego Al. Niepodległości 4, Poznań 30. Olimpiada Języka Białoruskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Białoruskiego Katedra Filologii Białoruskiej UW ul. Szturmowa 4, Warszawa 31. Olimpiada Języka Francuskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego Nowy Świat 69, Warszawa 32. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa 33. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka ul. Gagarina 15, Toruń Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium Punktacja osiągnięć 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 34. Olimpiada Losy Polaków na

10 Wschodzie po 17 września 1939 r. Komitet Główny Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa 3 punkty 35. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora Wydział Nauk Politycznych ul. Spacerowa 7, Pułtusk 36. Olimpiada Teologii Katolickiej Biuro Programowania Katechezy Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6, Warszawa 37. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Komisja Episkopatu Polski ds. Misji ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, Warszawa Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.." Komitet Główny Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.." Katedra Wojskowości Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa 39. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 5, Białystok 40. Olimpiada Języka Łacińskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Łacińskiego Instytut Filologii Klasycznej UW Krakowskie Przedmieście 1, Warszawa 41. Olimpiada Języka Niemieckiego Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego ul. Półwiejska 24, Poznań 42. Olimpiada Języka Rosyjskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego ul. Marszałkowska 115, Warszawa 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty

11 43. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Nowy Świat 72, Warszawa 44. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13, Kołobrzeg Nowy Świat 72, Warszawa 3 punkty 3 punkty 45. Olimpiada Mediewistyczna organizator: Komitet główny (Uniwersytet Gdański) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku uzyskanie tytułu laureata - 4 punkty 46. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizator: Instytut Nowych technologii, Konsulat Brytyjski 47. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Olimpus organizator: Firma Olimpus 48. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia organizator: Polski Czerwony Krzyż centralnych olimpiady uzyskanie miejsca 1-10 etapu centralnego okręgowego - uzyskanie tytułu uczestnika konkursu na etapie centralnym 4 punkty - uzyskanie miejsca 1-10 konkursu etapu centralnego 3 punkty okręgowego 3 punkty - uzyskanie zaświadczenia uczestnika centralnego 6 punktów II. Turnieje Określenie turnieju 49. Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Plac Solny 13 Zespól Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu, ul. Dawida 5/ Wrocław 50. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium Punktacja osiągnięć 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów

12 Plac Solny 13, Zespól Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu ul. Dawida 5/7, Wrocław 51. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Przemysłowych przy Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, Bydgoszcz 52. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68, Warszawa 53. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 54. Ogólnopolski Turniej Piekarski Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 55. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsa Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 56. Turniej Młodych Mistrzów Techniki Komitet Główny Turnieju Młodych Mistrzów Techniki Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5, Warszawa 57. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom organizator: Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskanie tytułu uczestnika turnieju na szczeblu centralnym 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów finalisty turnieju 6 punkty - uzyskanie tytułu uczestnika turnieju na szczeblu centralnym 3 punkty

13 III. Konkursy III.1. Konkursy organizowane bądź współorganizowane przez Kuratorium Oświaty w latach 2008/2009 i 2009/2010 Określenie konkursu 58. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych 59. Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych 60. Konkurs przedmiotowy z przyrody dla uczniów szkół podstawowych 61. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów gimnazjów 62. Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów gimnazjów 63. Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów 64. Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego Punktacja osiągnięć finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego

14 65. Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 66. Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów 67. Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów gimnazjów 68. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów 69. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów 70. Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego dla uczniów gimnazjów 71. Konkurs polonistyczny dla uczniów klas VI szkoły podstawowej 72. Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego

15 73. Konkurs polonistyczny dla uczniów klas III gimnazjum w Bydgoszczy 74. Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum 75. Regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów gimnazjów organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Kuratorium Oświaty 76. Konkurs wojewódzki z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjum organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Kuratorium Oświaty 77. Konkurs matematyczny Liga Zadaniowa organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; współorganizator od roku szkolnego 2009/2010: Kuratorium Oświaty ostatniego ostatniego wojewódzkiego wojewódzkiego wojewódzkiego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego 78. Konkurs z języka rosyjskiego oraz ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu 79. Konkurs z informatyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Gimnazjum Nr 1 im. Ks. S. K. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie ul. Wolności Konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół w Brzozówce, Zespół Szkół im. JPII w Obrowie ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego

16 81. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjów i szkól podstawowych oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, KP CEN w Toruniu, I LO w Toruniu, Planetarium w Toruniu 82. Wojewódzki Konkurs Historii i Wiedzy o Regionie dla Gimnazjalistów Region-Polska-Świat współ 83. Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum w Bydgoszczy oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu 84. Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Nr 28 w Toruniu 85. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów w Bydgoszczy oraz CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 86. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów oraz ZS Nr, Gimnazjum. Nr 3 w Toruniu, Gimnazjum Nr 11 w Toruniu, ZS Nr 16 w Toruniu 87. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów gimnazjów, CKU TODMiDN, Gimnazjum Nr 3 w Toruniu, Gimnazjum Nr 11 w Toruniu, Zespół Szkół Nr 16 w Toruniu 88. Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów w ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu (

17 Bydgoszczy, CKU TODMiDN, Wydział Chemii UMK 89. Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 90. Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów oraz CKU TODMiDN, Oddział Toruński PTF ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego III. 2. Konkursy nie organizowane przez kuratorów oświaty Określenie konkursu 91. Regionalny Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 92. Konkurs matematyczny Wektor Stypendia da matematyczna organizator: Firma Edukacyjna Orzeł I Oddział w Skierniewicach 93. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Z ortografią na co dzień organizator: Centrum Edukacji Humanistycznej Logos Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5, Tłuszcz 94. Ogólnopolski konkurs Wiedzy Ekologicznej organizator: Białowieski Park Narodowy 95. Konkurs PINGWIN organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI 96. Konkurs matematyczny Plus- Minus organizator: Firma Edukacyjna Orzeł I Oddział w Skierniewicach 97. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Dla Gimnazjalistów organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium uzyskanie tytułu laureata konkursu uzyskanie tytułu laureata konkursu uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu uzyskanie tytułu laureata konkursu uczestnictwo w konkursie na etapie finałowym Punktacja osiągnięć konkursu 4 punkty konkursu - 3 punkty bądź finalisty konkursu 6 punktów bądź finalisty konkursu 4 punkty bądź finalisty konkursu 3 punkty konkursu 3 punkty konkursu 8 punktów na etapie finałowym - 4 punkty

18 98. Konkurs Przedmiotowy PANDA organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI 99. Ogólnopolski konkurs polonistyczny Z poprawną polszczyzną na co dzień organizator: Centrum Edukacji Humanistycznej Logos Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5, Tłuszcz 100. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Kwadratura Koła organizator: Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Ścieżki Nieskończoności 101. Konkurs Multitest organizator: Centrum Edukacji Szkolnej 102. Lwiątko polsko-ukraiński konkurs fizyczny organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie 103. Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny organizator: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu 104. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 105. Ogólnopolski Konkurs MAT organizator: Firma edukacyjna Łowcy Talentów Jersz uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na szczeblu centralnym uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na szczeblu centralnym uzyskanie tytułu laureata na szczeblu wojewódzkim uzyskanie tytułu laureata na szczeblu centralnym uzyskanie tytułu laureata 10 najlepszych osób w każdej kategorii konkursu uzyskanie bardzo dobrego wyniku w kraju uczestnictwo w etapie ogólnopolskim uzyskanie tytułu laureata konkursu na szczeblu centralnym konkursu 3 punkty - uzyskanie tytułu finalisty konkursu 2 punkty konkursu - 4 punkty konkursu wojewódzkiego 3 punkty konkursu ogólnopolskiego 4 punkty konkursu 4 punkty konkursu 4 punkty konkursu 8 punktów - uzyskanie bardzo dobrego wyniku konkursu 4 punkty bądź finalisty konkursu 4 punkty - uczestnictwo w etapie ogólnopolskim 2 punkty konkursu 4 punkty 106. Konkurs Albus organizator: Centrum Edukacji Szkolnej 107. Wojewódzki Konkurs Językowy Poliglota w Liceum organizator: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu oraz VIII LO w Toruniu uzyskanie tytułu laureata miejsca od 1do 5 centralnego miejsca punkty uzyskanie tytułu finalisty konkursu 6 punktów - uzyskanie tytułu finalisty konkursu 3 punkty 108. Konkurs informatyczny Bóbr organizator: WMiI UMK Toruń, VULCAN Wrocław 109. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Geniusz organizator: Szkolna Akademia Wiedzy uzyskanie wyróżnienia w konkursie uzyskanie tytułu laureata miejsc 1-5 centralnego konkursu 6 punktów - uzyskanie wyróżnienia 3 punkty miejsca 1-5 konkursu 4 punkty 110. Ogólnopolski Konkurs Języka uzyskanie tytułu laureata

19 Angielskiego FOX organizator: Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Białej centralnego centralnego 4 punkty 111. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Białej 112. Kujawsko-Pomorskie zawody matematyczne im. Mariana Rejewskiego organizator: I Liceum Ogólnokształcące im Kamila Cypriana Norwida uzyskanie tytułu laureata 4 punkty uzyskanie tytułu laureata 5 punktów 113. Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata konkursu - uzyskanie tytułu finalisty konkursu 3 punkty konkursu 6 punktów III.3. Konkursy organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) poza województwem kujawsko-pomorskim Określenie konkursu 114. Konkursy inne Laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty, zgodne z 5.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty konkursu ( wojewódzkiego) Punktacja osiągnięć bądź finalisty konkursu (

UCHWAŁA Nr LI/1380/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr LI/1380/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2010 r. UCHWAŁA Nr LI/1380/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start

Bardziej szczegółowo

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start III edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/77/15 z dnia 2 marca 2015 r. REGULAMIN przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start IV edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Artystyczna 4 6 lutego 2008 r. 7 9 kwietnia 2008 r. 2. Astronomiczna 14 stycznia 6 9 marca. 3. Biologiczna 19 21 stycznia 12 4 kwietnia

1. Artystyczna 4 6 lutego 2008 r. 7 9 kwietnia 2008 r. 2. Astronomiczna 14 stycznia 6 9 marca. 3. Biologiczna 19 21 stycznia 12 4 kwietnia Terminarz zawodów okręgowych i centralnych olimpiad w roku szkolnym 2007/2008 Lp. Olimpiada Zawody okręgowe Zwody centralne 1. Artystyczna 4 6 lutego 2008 r. 7 9 kwietnia 2008 r. 2. Astronomiczna 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Nr XLIX/785 /14 z dnia 19 maja 2014 r. REGULAMIN przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start IV edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XVI/325/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XVI/325/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 663 UCHWAŁA Nr XVI/325/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!!! STYPENDIA NAUKOWE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / V edycja

UWAGA!!!!! STYPENDIA NAUKOWE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / V edycja UWAGA!!!!! STYPENDIA NAUKOWE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / V edycja od 16 września 2013 r. do 18 października 2013 r. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/258/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

Białystok, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/258/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 października 2016 r. Poz. 3718 UCHWAŁA NR XXVIII/258/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Załącznik WOJEWÓDZTWO PODLASKIE do Uchwały Nr VII/53/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku REGULAMIN przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. Ujednolicony tekst Uchwały Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach Programu pomocy stypendialnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/222/2016 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 27 września 2016 r.

Gdańsk, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/222/2016 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 27 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 października 2016 r. Poz. 3411 UCHWAŁA NR XXII/222/2016 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Nr 47 / V / 15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku Regulamin udzielania pomocy w ramach projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 268/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 268/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 268/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r.

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie stypendium w ramach projektu. Nauka droga do sukcesu na Śląsku

WNIOSEK. o przyznanie stypendium w ramach projektu. Nauka droga do sukcesu na Śląsku Pieczęć wpływu Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM AKADEMICKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ UMK NA ROK SZKOLNY

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM AKADEMICKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ UMK NA ROK SZKOLNY DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE W TORUNIU ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM AKADEMICKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ UMK NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011 Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna 1. 23 ust. 2,3 i 5 8 ust. 2,4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 225 UCHWAŁA NR XIV/335/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 15 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 225 UCHWAŁA NR XIV/335/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 15 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 225 UCHWAŁA NR XIV/335/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 310/12 RADY MIASTA TORUNIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 310/12 RADY MIASTA TORUNIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1354 UCHWAŁA Nr 310/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Społecznej

Departament Polityki Społecznej Departament Polityki Społecznej Departament Polityki Społecznej Regulamin Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2007/2008 i

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin, dnia 28 lutego 2015 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr 903/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów

Uprawnienia laureatów Nabór do klas pierwszych w LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH i ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH na rok szkolny 2016/2017 Uprawnienia laureatów LAUREAT Podstawę prawną przyjmowania w pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 44zzzw. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / / / 2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2014 roku

Uchwała Nr IV / / / 2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2014 roku (projekt) Uchwała Nr IV / / / 2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO. o nazwie. Mistrzowie Matematyki Program stypendialny dofinansowany przez Fundację mbanku

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO. o nazwie. Mistrzowie Matematyki Program stypendialny dofinansowany przez Fundację mbanku REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO o nazwie Mistrzowie Matematyki Program stypendialny dofinansowany przez Fundację mbanku realizowanego przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr L/500/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w Uchwale Nr VIII/78/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1465/2009 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2009r. REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017.

Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017. Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017. O przyjęciu absolwenta gimnazjum do szkoły decydują kryteria oraz terminy zawarte w: Ustawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 310/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 310/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 310/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/211/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/211/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/211/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Nie zagubić talentu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r.

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty I edycja

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty I edycja Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty I edycja Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Listopad 2015 r. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/7/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/7/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/7/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia...

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia... - PROJEKT UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia... w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Nie zagubić talentu Na podstawie art. 18 pkt 19a

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie: art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1372 UCHWAŁA NR IV.14.2017 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku

Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego przez Województwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

IPN CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE

IPN CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE Regulamin IPN CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE 1. Zezwolenie na indywidualny program nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2011/12.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2011/12. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2011/12. 1 Warunki wstępne Na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1966 UCHWAŁA NR LI/453/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 21 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2445 UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

I. Szkoły ponadgimnazjalne.

I. Szkoły ponadgimnazjalne. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udziału uczniów katowickich szkół w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich rezultaty. Jak wynika z przepisów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM AKADEMICKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ UMK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM AKADEMICKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ UMK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE W TORUNIU REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM AKADEMICKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ UMK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/335/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/335/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/335/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY LIPNO z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin stypendium Stowarzyszenia Traugutt dla przyszłości na rok szkolny 2015/2016

Regulamin stypendium Stowarzyszenia Traugutt dla przyszłości na rok szkolny 2015/2016 Regulamin stypendium Stowarzyszenia Traugutt dla przyszłości na rok szkolny 2015/2016 1 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: - w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji na rok szk. 2012/2013 Regulamin rekrutacji i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja Wnioski można pobrać i złożyć do 4 listopada u pedagoga szkolnego. Kilka

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/.../2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i

UCHWAŁA NR XXXV/.../2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i Projekt z dnia 15 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXV/.../2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uzdolnionym

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Załącznik Nr 1 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin stypendium Stowarzyszenia Traugutt dla przyszłości na rok szkolny 2011/2012

Regulamin stypendium Stowarzyszenia Traugutt dla przyszłości na rok szkolny 2011/2012 Regulamin stypendium Stowarzyszenia Traugutt dla przyszłości na rok szkolny 2011/2012 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: - w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały 614/11 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 19 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów dla uczniów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r.

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 7 /2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decydują następujące kryteria:

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decydują następujące kryteria: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PUBLICZNEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r.

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ 1 Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010 Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki ZASADY PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W OLSZTYNIE W LATACH 2009-2011 LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO ( z Uchwały Nr 299 Senatu UWM w Olsztynie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy na rok szkolny 2015/2016 1 Regulamin opracowano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo