UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na podstawie art. 18 pkt 19a i art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1, uchwala się, co następuje: 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start - II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora 1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 857 i Nr 227, poz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz oraz 2009 Nr 157, poz załącznik do uchwały nr XLV/1208/10 Sejmiku Województwa z dnia 26 kwietnia 2010 r. REGULAMIN przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/ Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu Zdolni na start II edycja realizowanego w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Celem wsparcia stypendialnego jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się w województwie kujawsko-pomorskim, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, z zachowaniem zasad polityki równych szans, w tym równości płci. 3. Obsługę programu stypendialnego wykonuje Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Departamentem. 4. Stypendium wynosi miesięcznie 380 zł/m-c i zostaje przyznane na okres 12 miesięcy od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. 5. Wsparciem stypendialnym zostanie objętych maksymalnie 360 uczniów. 2. Zasady, warunki, i tryb przyznawania stypendium. 1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać, szkoły do których uczęszczają uczniowie, według wzoru, który ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek generowany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu. Wniosek przed złożeniem należy wydrukować i podpisać. 2. O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki: 1) będzie w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; 2) przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2009 r. w przeliczeniu na jedną osobę, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U r.

2 Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), nie przekracza 1008 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1166 zł; 3) do dnia sporządzenia wniosku uzyskał osiągnięcie w jednym z konkursów, olimpiad lub turniejów wymienionych w załączniku do regulaminu w roku szkolnym 2008/2009 lub 2009/2010 na minimalnym poziomie określonym w załączniku do regulaminu. 3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 1) indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia według wzoru, który ustali Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, wypełniony oraz podpisany co najmniej w części A; 2) zaświadczenie o średniej ocen według wzoru, który ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) kopię wyników z egzaminu zewnętrznego (sprawdzianu po VI klasie lub egzaminu gimnazjalnego) poświadczoną za zgodność z oryginałem; 4) zaświadczenia lub inne dokumenty poświadczające osiągnięcia z wykazu, który stanowi załącznik do regulaminu w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumenty te winny odpowiadać osiągnięciom wpisanym we wniosku o stypendium, 5) kserokopię świadectwa szkolnego za poprzedni, ukończony rok nauki poświadczona za zgodność z oryginałem, 6) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 7) oświadczenie o wysokości dochodów rodziny ucznia, którego wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 4. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2009/2010, zatwierdza wniosek o przyznanie stypendium i składa podpis na 3 egzemplarzach indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. 5. Szkoła, o której mowa w ust. 4, po zatwierdzeniu przez Dyrektora składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w 3, drugi egzemplarz indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia przekazuje ubiegającemu się o stypendium uczniowi z naniesionym nań potwierdzeniem złożenia wniosku zgodnie z zasadami określonymi w 3, natomiast trzeci egzemplarz przekazuje nauczycielowi opiekunowi stypendysty, który wypełnił plan w części B. 6. W przypadku, gdy indywidualny plan rozwoju edukacyjnego został złożony do Departamentu z niewypełnioną częścią B przez nauczyciela-opiekuna dydaktycznego ucznia, co może mieć miejsce w szczególności w przypadku uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów ostatnich klas gimnazjów ubiegający się o stypendium ma obowiązek złożenia uzupełnionego planu w terminie do 30 września 2010 r. W tym przypadku trzeci egzemplarz indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia szkoła zwraca ubiegającemu się o stypendium uczniowi. 7. W powyższym przypadku ubiegający się o stypendium uczeń zobowiązany jest do przekazania w terminie do dnia 15 września 2010 r. dyrektorowi szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 dwa egzemplarze indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia celem uzupełnienia go w części B przez wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 8. Szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011, przekazuje w terminie do dnia 30 września 2010 r. do Departamentu uzupełniony w części B przez nauczyciela opiekuna dydaktycznego ucznia, a także podpisany przez ucznia lub opiekuna prawnego jeden egzemplarz indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, a drugi egzemplarz przekazuje nauczycielowi opiekunowi dydaktycznemu. 9. Stypendium nie jest przyznawane za sukcesy i osiągnięcia sportowe albo artystyczne. 10. Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do bieżącego monitorowania strony internetowej projektu ze względu na zamieszczanie na niej informacji o wynikach naboru stypendystów oraz informacji o terminie podpisania umów stypendialnych. 11. Stypendium otrzymają uczniowie, którzy: 1) terminowo i kompletnie złożą dokumenty rekrutacyjne, 2) znajdą się na liście stypendystów, 3) podpiszą w wyznaczonym terminie umowę stypendialną. 3. Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych. 1. Wnioski wraz załącznikami składa szkoła, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2009/ Wnioski należy składać w terminie od 7 czerwca 2010 r. do 23 lipca 2010 roku. 3. Wnioski składa się w zamkniętych kopertach adresując na Departament Spraw Społecznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń z dopiskiem wniosek o stypendium, projekt Zdolni na start II edycja 2010/2011 drogą pocztową lub osobiście (osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły). Szkoła może złożyć wnioski różnych uczniów w jednej kopercie. 4. Składając wnioski osobiście należy skierować się do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pok. 112A, Toruń. 5. W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową obowiązuje data stempla pocztowego. 6. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć uchwałę o realizacji dodatkowego naboru wniosków. 4. Ustalenie prawa pierwszeństwa do stypendium. 1. W celu ustalenia prawa pierwszeństwa do stypendium stosuje się następujące kryteria oraz zasady obliczania punktów rankingowych:

3 1) Kryterium I - średnia ocen z roku szkolnego 2009/2010; Tabela punktacji Średnia ocen uczeń VI klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 Etap nauki uczeń gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2009/2010 punkty punkty punkty do 4,24 0 pkt 0 pkt 0 pkt 4,25-4,49 0 pkt 0 pkt 2 pkt 4,50-4,74 0 pkt 2 pkt 4 pkt 4,75-4,99 2 pkt 4 pkt 5 pkt 5,00-5,49 4 pkt 5 pkt 6 pkt 5,50-6,00 6 pkt 6 pkt 6 pkt 2) Kryterium II - średnia ocen z roku szkolnego 2009/2010 z matematyki oraz wybranych dwóch przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych, przy czym: przedmioty matematyczno-przyrodnicze - matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, przyroda, geografia, informatyka, technologia informacyjna; przedmioty techniczne - technika, przedmioty kształcenia zawodowego ujęte w programie nauczania; Tabela punktacji Etap nauki Średnia ocen uczeń VI klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 uczeń gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2009/2010 punkty punkty punkty do 3,99 0 pkt 0 pkt 0 pkt 4,00-4,50 0 pkt 0 pkt 1 pkt 4,51-5,00 2 pkt 2 pkt 3 pkt 5,01-5,50 4 pkt 4 pkt 5 pkt 5,51-6,00 6 pkt 6 pkt 6 pkt 3) Kryterium III - wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzonych na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego; Uczniowie szkół gimnazjalnych - punktuje się wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej; Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - punktuje się wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego; Tabela punktacji sprawdzian po VI klasy szkoły podstawowej - uczeń gimnazjum (w roku szkolnym 2010/2011) egzamin gimnazjalny część matematycznoprzyrodnicza uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (w roku szkolnym 2010/2011) wynik sprawdzianu (w wynik egzaminu część Punkty punktach) mat-przyrod (w punktach) punkty do 30 0 pkt Do 30 0 pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt 4) Kryterium IV - osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach - punktacja zgodna z opisaną w załączniku do regulaminu

4 Punkty przyznaje się tylko za dwa osiągnięcia, które zostały wpisane we wniosku. Pozostałe osiągnięcia i dokumenty z nimi związane nie podlegają ocenie i będą zwracane bez rozpatrzenia. 5) Kryterium V - miejsce zamieszkania ucznia Tabela punktacji Miejsce zamieszkania ucznia gmina wiejska gmina miejsko-wiejska miasto do 25 tys. mieszkańców miasto pow. 25 tys. mieszkańców punkty 3 pkt 3 pkt 3 pkt 0 pkt 2. Łączna liczba punktów rankingowych jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 3. W przypadku takiej samej liczby punktów, o prawie pierwszeństwa do stypendium decydować będzie Kryterium I, a w dalszej kolejności Kryterium III. 5. Ocena wniosków 1. Departament dokona oceny formalnej złożonych wniosków. 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. W przypadku niekompletności w dokumentacji rekrutacyjnej, Departament pisemnie wezwie do uzupełnienia wniosku. Termin uzupełnienia oraz poprawienia dokumentów to 7 dni od daty otrzymania wezwania. 4. Niezłożenie uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez Departament skutkuje odrzuceniem wniosku. 5. Wnioskom, które spełnią wymogi formalne, Departament naliczy punkty rankingowe, o których mowa w 4. Departament odstąpi od naliczenia punktów rankingowych w przypadku, gdy liczba wniosków spełniających wymogi formalne będzie niższa niż Komisja Stypendialna powołana uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zweryfikuje poprawność naliczenia łącznej liczby punktów rankingowych, przygotuje listę stypendystów oraz listę rezerwową. 7. Lista stypendystów obejmie max 360 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów rankingowych z uwzględnieniem 4 ust Lista rezerwowa obejmie pozostałych uczniów, których wnioski spełniają wymogi formalne. Osoby na liście rezerwowej będą uszeregowane zgodnie z prawem pierwszeństwa do stypendium i mogą nabyć prawo otrzymania stypendium w przypadku utraty stypendium przez osobę znajdującą sie na liście stypendystów. 9. Lista stypendystów oraz lista rezerwowa uczniów zostanie ogłoszona na stronie internetowej 10. Stypendium będzie przyznawane uczniom na podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a stypendystą. 6 Wypłata stypendium 1. Pełnoletni stypendysta albo rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia będzie zobowiązany do zawarcia umowy stypendialnej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w badaniu ewaluacyjnym. 2. Decyzje o przyznaniu stypendium, o odmowie przyznania stypendium, o skreśleniu z listy stypendystów oraz decyzje o przyznaniu stypendium osobom z listy rezerwowej uczniów, którzy spełniają wymogi formalne wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie listy stypendystów oraz listy rezerwowej przedstawionej przez Komisję Stypendialną. 3. Stypendium będzie wypłacane w trzech transzach: 1) pierwsza transza w terminie do 31 grudnia 2010 r.; 2) druga transza w terminie do 30 kwietnia 2011 r.; 3) trzecia transza w terminie do 31 sierpnia 2011 r. 4. Stypendium przekazane będzie przelewami na wskazany w umowie stypendialnej rachunek bankowy. 5. Utrata stypendium przez osobę znajdującą się na liście stypendystów następuje w każdym z niżej wymienionych przypadków: 1) stypendysta zmieni szkołę na szkołę znajdującą się poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego; 2) stypendysta w roku szkolnym 2010/2011 zostanie skreślony z listy uczniów; 3) w roku szkolnym 2010/2011 opiekun dydaktyczny stypendysty wyrazi negatywną opinię odnośnie nauki bądź zachowania stypendysty; 4) stypendysta bądź rodzic/opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium; 5) osoba z listy stypendystów bądź jego rodzic/przedstawiciel ustawowy nie podpisze w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Departamentu umowy stypendialnej. Termin wyznaczony przez Dyrektora Departamentu zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu. 6. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 5, stypendysta zostaje skreślony z listy stypendystów, a na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. Ukończenie nauki w szkole w okresie wypłat stypendium nie jest przyczyną utraty stypendium.

5 7. Osoby z listy rezerwowej uzyskują prawo do stypendium w miejsce skreślonego stypendysty na okres wskazany w indywidualnej decyzji. Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zabrane zostało stypendium skreślonemu z listy stypendystów. 8. Województwo Kujawsko-Pomorskie może zażądać od stypendysty zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium wraz z odsetkami, liczonymi od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 9. Umowa stypendialna, której wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie generowana na stronie internetowej projektu w formie elektronicznej po podaniu dodatkowych informacji. Uzupełnioną umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i przekazać do Departamentu. 10. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. W przypadku braku dotacji rozwojowej na wyodrębnionym rachunku projektu, Zarząd Województwa może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności poszczególnych transz stypendium. 7 Opiekun dydaktyczny ucznia (stypendysty). 1. Dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2010/2011 będzie uczęszczać uczeń ubiegający się o stypendium, w terminie do dnia 23 września 2010 r. typuje na podstawie art. 1 pkt 6 i art. 4 w związku art. 90t ust 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zatrudnionych w tej szkole nauczycieli, którzy ze względu na posiadane kwalifikacje, zgodne z założonym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia kierunkiem rozwoju jego wiedzy i umiejętności, mogą sprawować opiekę dydaktyczną nad stypendystą. 2. Obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest: 1) sporządzenie w terminie do dnia 30 września 2010 r., we współpracy z uczniem, a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni jego rodzicem/opiekunem prawnym uzupełnienia części B indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, 2) monitoring osiąganych przez stypendystę rezultatów założonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia, 3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad stypendystą w zakresie realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, 4) sporządzenie sprawozdań z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty po zakończeniu semestru zimowego (do 15 marca 2011 r.) oraz letniego (do 15 sierpnia 2011 r.) w porozumieniu z rodzicem lub opiekunem prawnym stypendysty i złożenie go do Departamentu w ww. terminach. 3. Jeśli opiekun dydaktyczny stypendysty jest inną osobą niż sporządzająca indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, to może on do chwili podpisania umowy zlecenia dostarczyć nowy indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia. 4. Opiekun dydaktyczny stypendysty z tytułu wykonywanych obowiązków otrzymywać będzie na podstawie umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 90 zł brutto za każdy miesiąc, za który przysługuje stypendyście stypendium. 5. Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego płatne będzie w tym samym okresie, jak wypłata stypendium. 6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest podpisanie z opiekunem dydaktycznym zatrudnionym w szkole ucznia umowy zlecenia o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystą, według wzoru który ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 7. Do umowy zlecenia nauczyciel/opiekun dydaktyczny zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 1) uzupełniony formularz ZZA lub ZUA; 2) oświadczenie do umowy według wzoru, (w przypadku gdy opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę nad więcej niż jednym stypendystą zobowiązany jest od wypisania jednego oświadczenia do każdej umowy). 8. Umowa zlecenia, której wzór ustali Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie generowana na stronie internetowej projektu w formie elektronicznej po podaniu dodatkowych informacji. Uzupełnioną umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i przekazać do Departamentu wraz z dokumentami wymienionymi w ust Postanowienia końcowe 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk stypendystów na stronie internetowej projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustali w drodze uchwały wzory następujących dokumentów: 1) Wniosek o przyznanie stypendium; 2) Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia; 3) Zaświadczenie o średniej ocen; 4) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 5) Oświadczenie o dochodach rodziny; 6) Umowa stypendialna; 7) Umowa zlecenia zawierana z opiekunem dydaktycznym stypendysty. 3. Załącznikiem do Regulaminu jest: Tabela - wykaz osiągnięć wraz z punktacją

6 Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wykaz osiągnięć wraz z punktacją Uwaga! Niżej wymienione osiągnięcia muszą być uzyskane w roku szkolnym 2008/2009 lub 2009/2010 I. Olimpiady I.1. Olimpiady z grupy matematyczno-przyrodniczych bądź techniczno zawodowych Określenie olimpiady 1. Olimpiada Astronomiczna Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika Chorzów, skr. Poczt Olimpiada Biologiczna Komitet Główny Olimpiady Biologicznej ul. Miecznikowa 1, p. 26a/A, Warszawa 3. Olimpiada Chemiczna Komitet Główny Olimpiady Chemicznej Wydział Chemii UW ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa 4. Olimpiada Fizyczna Komitet Główny Olimpiady Fizycznej Al. Lotników 32/46, Warszawa 5. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej ul. Podbipięty 2, Warszawa 6. Olimpiada Informatyczna Komitet Główny Olimpiady Informatycznej ul. Nowogrodzka 73, Warszawa 7. Olimpiada Matematyczna Komitet Główny Olimpiady Matematycznej ul. Śniadeckich 8, Warszawa Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium Punktacja osiągnięć 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów

7 8. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ul. Tamka 37 m. 2, Warszawa 9. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Al. Mickiewicza, Kraków 10. Olimpiada Wiedzy Technicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej Muzeum Techniki NOT, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, Warszawa 11. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza ul. Pokoju 4, Mikołów 12. Olimpiada Techniki Samochodowej Komitet Główny Olimpiady Techniki Samochodowej Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ul. Kazimierzowska 52, Warszawa 13. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ul. Armii Ludowej 16, p. 316, Warszawa 14. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Akademia Podlaska ul. 3-go Maja 54, Siedlce 15. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej Komitet Główny Olimpiady Geodezyjnej i Kartograficznej Stowarzyszenie Geodetów Polskich ul. Czackiego 3/5, Warszawa 16. Olimpiada Wiedzy o Żywności Komitet Główny Ogólnopolskiej (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych)

8 Olimpiady Wiedzy o Żywności Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 17. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5, Warszawa 18. Olimpiada Innowacji Technicznych Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5, Warszawa 19. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ul. Nowy Świat 49, Warszawa 20. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra" Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich ul. Rumuńskiego 6, Bydgoszcz 21. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja ul. Gen. Sowińskiego 3, Szczecin 22. Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki ul. Estkowskiego 6, Poznań 23. Olimpiada Wiedzy o Finansach Banki w Akcji Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Finansach Banki w Akcji Wyższa Szkoła Bankowa Al. Niepodległości 2, Poznań 24. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów 25. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów organizator: Stowarzyszenie na rzecz edukacji matematycznej uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata (na etapie centralnym olimpiady) uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata (na etapie centralnym olimpiady) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) 5 punktów (centralnych) - uzyskanie tytułu finalisty 5 punktów - uzyskanie tytułu finalisty 5 punktów

9 I.2. Olimpiady pozostałe Określenie olimpiady 26. Olimpiada Artystyczna Komitet Główny Olimpiady Artystycznej Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie 3, Warszawa 27. Olimpiada Filozoficzna Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej Nowy Świat 72, Pałac Staszica p. 160, Warszawa 28. Olimpiada Historyczna Komitet Główny Olimpiady Historycznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pl. Teatralny 2a, Toruń 29. Olimpiada Języka Angielskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego Al. Niepodległości 4, Poznań 30. Olimpiada Języka Białoruskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Białoruskiego Katedra Filologii Białoruskiej UW ul. Szturmowa 4, Warszawa 31. Olimpiada Języka Francuskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego Nowy Świat 69, Warszawa 32. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa 33. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka ul. Gagarina 15, Toruń Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium Punktacja osiągnięć 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 34. Olimpiada Losy Polaków na

10 Wschodzie po 17 września 1939 r. Komitet Główny Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa 3 punkty 35. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora Wydział Nauk Politycznych ul. Spacerowa 7, Pułtusk 36. Olimpiada Teologii Katolickiej Biuro Programowania Katechezy Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6, Warszawa 37. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Komisja Episkopatu Polski ds. Misji ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, Warszawa Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.." Komitet Główny Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.." Katedra Wojskowości Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa 39. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 5, Białystok 40. Olimpiada Języka Łacińskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Łacińskiego Instytut Filologii Klasycznej UW Krakowskie Przedmieście 1, Warszawa 41. Olimpiada Języka Niemieckiego Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego ul. Półwiejska 24, Poznań 42. Olimpiada Języka Rosyjskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego ul. Marszałkowska 115, Warszawa 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty 3 punkty

11 43. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Nowy Świat 72, Warszawa 44. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13, Kołobrzeg Nowy Świat 72, Warszawa 3 punkty 3 punkty 45. Olimpiada Mediewistyczna organizator: Komitet główny (Uniwersytet Gdański) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku uzyskanie tytułu laureata - 4 punkty 46. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizator: Instytut Nowych technologii, Konsulat Brytyjski 47. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Olimpus organizator: Firma Olimpus 48. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia organizator: Polski Czerwony Krzyż centralnych olimpiady uzyskanie miejsca 1-10 etapu centralnego okręgowego - uzyskanie tytułu uczestnika konkursu na etapie centralnym 4 punkty - uzyskanie miejsca 1-10 konkursu etapu centralnego 3 punkty okręgowego 3 punkty - uzyskanie zaświadczenia uczestnika centralnego 6 punktów II. Turnieje Określenie turnieju 49. Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Plac Solny 13 Zespól Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu, ul. Dawida 5/ Wrocław 50. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium Punktacja osiągnięć 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów

12 Plac Solny 13, Zespól Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu ul. Dawida 5/7, Wrocław 51. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Przemysłowych przy Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, Bydgoszcz 52. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68, Warszawa 53. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 54. Ogólnopolski Turniej Piekarski Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 55. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsa Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań 56. Turniej Młodych Mistrzów Techniki Komitet Główny Turnieju Młodych Mistrzów Techniki Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5, Warszawa 57. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom organizator: Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskanie tytułu uczestnika turnieju na szczeblu centralnym 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów 4 punkty (centralnych) 8 punktów finalisty turnieju 6 punkty - uzyskanie tytułu uczestnika turnieju na szczeblu centralnym 3 punkty

13 III. Konkursy III.1. Konkursy organizowane bądź współorganizowane przez Kuratorium Oświaty w latach 2008/2009 i 2009/2010 Określenie konkursu 58. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych 59. Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych 60. Konkurs przedmiotowy z przyrody dla uczniów szkół podstawowych 61. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów gimnazjów 62. Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów gimnazjów 63. Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów 64. Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego Punktacja osiągnięć finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego

14 65. Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 66. Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów 67. Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów gimnazjów 68. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów 69. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów 70. Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego dla uczniów gimnazjów 71. Konkurs polonistyczny dla uczniów klas VI szkoły podstawowej 72. Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego

15 73. Konkurs polonistyczny dla uczniów klas III gimnazjum w Bydgoszczy 74. Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum 75. Regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów gimnazjów organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Kuratorium Oświaty 76. Konkurs wojewódzki z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjum organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Kuratorium Oświaty 77. Konkurs matematyczny Liga Zadaniowa organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; współorganizator od roku szkolnego 2009/2010: Kuratorium Oświaty ostatniego ostatniego wojewódzkiego wojewódzkiego wojewódzkiego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego 78. Konkurs z języka rosyjskiego oraz ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu 79. Konkurs z informatyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Gimnazjum Nr 1 im. Ks. S. K. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie ul. Wolności Konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół w Brzozówce, Zespół Szkół im. JPII w Obrowie ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego

16 81. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjów i szkól podstawowych oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, KP CEN w Toruniu, I LO w Toruniu, Planetarium w Toruniu 82. Wojewódzki Konkurs Historii i Wiedzy o Regionie dla Gimnazjalistów Region-Polska-Świat współ 83. Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum w Bydgoszczy oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu 84. Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Nr 28 w Toruniu 85. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów w Bydgoszczy oraz CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 86. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów oraz ZS Nr, Gimnazjum. Nr 3 w Toruniu, Gimnazjum Nr 11 w Toruniu, ZS Nr 16 w Toruniu 87. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów gimnazjów, CKU TODMiDN, Gimnazjum Nr 3 w Toruniu, Gimnazjum Nr 11 w Toruniu, Zespół Szkół Nr 16 w Toruniu 88. Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów w ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu (

17 Bydgoszczy, CKU TODMiDN, Wydział Chemii UMK 89. Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 90. Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów oraz CKU TODMiDN, Oddział Toruński PTF ostatniego ostatniego ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego finalisty konkursu ( ostatniego III. 2. Konkursy nie organizowane przez kuratorów oświaty Określenie konkursu 91. Regionalny Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 92. Konkurs matematyczny Wektor Stypendia da matematyczna organizator: Firma Edukacyjna Orzeł I Oddział w Skierniewicach 93. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Z ortografią na co dzień organizator: Centrum Edukacji Humanistycznej Logos Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5, Tłuszcz 94. Ogólnopolski konkurs Wiedzy Ekologicznej organizator: Białowieski Park Narodowy 95. Konkurs PINGWIN organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI 96. Konkurs matematyczny Plus- Minus organizator: Firma Edukacyjna Orzeł I Oddział w Skierniewicach 97. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Dla Gimnazjalistów organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium uzyskanie tytułu laureata konkursu uzyskanie tytułu laureata konkursu uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu uzyskanie tytułu laureata konkursu uczestnictwo w konkursie na etapie finałowym Punktacja osiągnięć konkursu 4 punkty konkursu - 3 punkty bądź finalisty konkursu 6 punktów bądź finalisty konkursu 4 punkty bądź finalisty konkursu 3 punkty konkursu 3 punkty konkursu 8 punktów na etapie finałowym - 4 punkty

18 98. Konkurs Przedmiotowy PANDA organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI 99. Ogólnopolski konkurs polonistyczny Z poprawną polszczyzną na co dzień organizator: Centrum Edukacji Humanistycznej Logos Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5, Tłuszcz 100. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Kwadratura Koła organizator: Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Ścieżki Nieskończoności 101. Konkurs Multitest organizator: Centrum Edukacji Szkolnej 102. Lwiątko polsko-ukraiński konkurs fizyczny organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie 103. Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny organizator: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu 104. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 105. Ogólnopolski Konkurs MAT organizator: Firma edukacyjna Łowcy Talentów Jersz uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na szczeblu centralnym uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na szczeblu centralnym uzyskanie tytułu laureata na szczeblu wojewódzkim uzyskanie tytułu laureata na szczeblu centralnym uzyskanie tytułu laureata 10 najlepszych osób w każdej kategorii konkursu uzyskanie bardzo dobrego wyniku w kraju uczestnictwo w etapie ogólnopolskim uzyskanie tytułu laureata konkursu na szczeblu centralnym konkursu 3 punkty - uzyskanie tytułu finalisty konkursu 2 punkty konkursu - 4 punkty konkursu wojewódzkiego 3 punkty konkursu ogólnopolskiego 4 punkty konkursu 4 punkty konkursu 4 punkty konkursu 8 punktów - uzyskanie bardzo dobrego wyniku konkursu 4 punkty bądź finalisty konkursu 4 punkty - uczestnictwo w etapie ogólnopolskim 2 punkty konkursu 4 punkty 106. Konkurs Albus organizator: Centrum Edukacji Szkolnej 107. Wojewódzki Konkurs Językowy Poliglota w Liceum organizator: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu oraz VIII LO w Toruniu uzyskanie tytułu laureata miejsca od 1do 5 centralnego miejsca punkty uzyskanie tytułu finalisty konkursu 6 punktów - uzyskanie tytułu finalisty konkursu 3 punkty 108. Konkurs informatyczny Bóbr organizator: WMiI UMK Toruń, VULCAN Wrocław 109. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Geniusz organizator: Szkolna Akademia Wiedzy uzyskanie wyróżnienia w konkursie uzyskanie tytułu laureata miejsc 1-5 centralnego konkursu 6 punktów - uzyskanie wyróżnienia 3 punkty miejsca 1-5 konkursu 4 punkty 110. Ogólnopolski Konkurs Języka uzyskanie tytułu laureata

19 Angielskiego FOX organizator: Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Białej centralnego centralnego 4 punkty 111. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Białej 112. Kujawsko-Pomorskie zawody matematyczne im. Mariana Rejewskiego organizator: I Liceum Ogólnokształcące im Kamila Cypriana Norwida uzyskanie tytułu laureata 4 punkty uzyskanie tytułu laureata 5 punktów 113. Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata konkursu - uzyskanie tytułu finalisty konkursu 3 punkty konkursu 6 punktów III.3. Konkursy organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) poza województwem kujawsko-pomorskim Określenie konkursu 114. Konkursy inne Laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty, zgodne z 5.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) Minimalny poziom osiągnięcia do ubiegania się o stypendium uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty konkursu ( wojewódzkiego) Punktacja osiągnięć bądź finalisty konkursu (

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego UCHWAŁA NR 96/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 lutego 2004 r.w sprawie ustalenia listy konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, których laureaci otrzymają nagrody Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo