województwa Białostockiego Białystok, dnia 22 września 1997 r. Nr 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "województwa Białostockiego Białystok, dnia 22 września 1997 r. Nr 18"

Transkrypt

1 Dzienik Urzędowy województwa Białostockiego Białystok, dnia 22 września 1997 r. Nr 18 TRESC: Poz. Str. Z a r z ą d z e n i e 79 Nr 114/97 Wojewody Białostockiego z dnia 15 września 1997 r. w sprawie nadania Statutu kuratorium Oświaty O b w i e s z c z e n i a 80 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z dnia 8 września 1997 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudce Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z dnia 8 września 1997 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowym Dworze Zarządzenie Nr 114/97 Wojewody Białostockiego z dnia 15 września 1997 r. w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty

2 STr 452 D Z IE N N IK I R Z Ę D O W Y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O STO C K IE G O N r 18 N a podstaw ie 3 rozporządzenia M inistra Edukacji N arodow ej z dnia 12 lutego 1997 r. w spraw ie organizacji kuratorium ośw iaty /Dz.U. N r 18, poz. 100/, po zasięgnięciu opinii M inistra Edukacji narodow ej, zarządza się, co następuje do zarządzenia. i nadaje się Statutu Kuratorium O św iaty w B iałym stoku, stanow iący załącznik 2 T raci m oc zarządzenie w ew nętrzne N r 1/92 K uratora O św iaty w B iałym stoku z dnia 30 stycznia 1992 r. w spraw ie ustalenia Statutu K uratorium O św iaty w B iałym stoku. 3 Z arządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w D zienniku U rzędow ym W ojew ództw a B iałostockiego. W o jew o d a /-/ d r n.m ed. A n d rz e j G ajew ski Z ałącznik do zarządzenia N r 114/97 W ojew ody B iałostockiego z dnia 15 w rześnia 1997 roku S ta tu t K u r a to r i u m O ś w ia ty w B ia ły m s to k u 1 K uratorium O św iaty w B iałym stoku, zw ane dalej "Kuratorium " je st p aństw ow ą jed n o stk ą budżetow ą, w chodzącą w skład rządow ej adm inistracji ogólnej w w ojew ództw ie. 2 Siedzibą K uratorium je st m iasto B iałystok, ul. R ynek K ościuszki 9. 3 K uratorium je st aparatem pom ocniczym K uratora O św iaty w B iałym stoku zw anego dalej "Kuratorem ", który w im ieniu W ojew ody prow adzi spraw y z zakresu ośw iaty na terenie w ojew ództw a a w szczególności:

3 N r 18 D ZIEN N IK U RZĘD O W Y W O JE W Ó D Z T W A b i a ł o s t o c k i e g o STr / prow adzi publiczne szkoły i placów ki w tym centra kształcenia ustaw icznego, z w yjątkiem szkół i placówek prow adzonych przez inne upraw nione lub zobow iązane do tego organy i osoby, 2/ spraw uje nadzór pedagogiczny, 3/ w ydaje decyzje adm inistracyjne w spraw ach określonych w ustaw ie o system ie ośw iaty, 4/ organizuje doskonalenie zaw odow e nauczycieli szkół publicznych, z w yjątkiem nauczycieli przedm iotów zaw odow ych szkół artystycznych, rolniczych i gospodarki żyw nościow ej, medycznych, oraz w ychow aw ców internatów w szkołach rolniczych i gospodarki żyw nościow ej, 5/ zapew nia obsługę adm inistracyjną w ojew ódzkiej rady ośw iatow ej Pracą K uratorium kieruje K urator przy pom ocy W icekuratora oraz dyrektorów podległych kom órek organizacyjnych. 2. Z astępcą K uratora jest W icekurator. 3. W icekurator wykonuje zadania i kom petencje w zakresie określonym przez K uratora. Jeśli Kurator nie m oże pełnić obow iązków służbow ych, zakres zastępstw a W icekuratora rozciąga się n a w szystkie zadania i kom petencje K uratora. 5 W K uratorium tworzy się następujące kom órki organizacyjne: 1/ W ydział Szkolnictw a Podstaw ow ego i W ychow ania Przedszkolnego, w skład którego w chodzi Oddział Z am iejscow y w B ielsku Podlaskim, 2/ W ydział K ształcenia Ponadpodstaw ow ego, U staw icznego i Opieki, 3/ W ydział Organizacyjny, K adr i Spraw Socjalnych, 4/ W ydział Ekonom iczny, 5/ G łów ny K sięgow y, 6/ S am odzielne stanow isko d/s o bronnych, 7/ R adca Prawny. 6 D o zadań W ydziału Szkolnictw a P odstaw ow ego i W ychow ania P rzedszkolnego należy: 1/ spraw ow anie nadzoru pedagogicznego nad przedszkolam i i szkołam i podstaw ow ym i, 2/ prow adzenie ewidencji niepublicznych szkół podstaw ow ych i przedszkoli, 3/ w ydaw anie zezw oleń na założenie publicznej szkoły podstaw ow ej i przedszkola przez osobę praw ną lub fizyczną, 4/ w yrażanie zgody na zlikw idow anie publicznej szkoły podstaw ow ej i przedszkola prow adzonych przez inny organ lub osobę, 5/ spraw dzanie zgodności z praw em statutów przedszkoli i szkół podstaw ow ych, 6/ zw alnianie od spełniania obow iązku szkolnego,

4 S ir 454 d z i e n n i k U R Z Ę D O W Y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O STO C K IE G O N r 18 7/ koordynow anie działań w zakresie rozw oju edukacji ekologicznej prozdrow otnej i prorodzinnej, oraz w ychow ania kom unikacyjnego w szkołach podstaw ow ych i przedszkolach, 8/ w spieranie działań służących rozw ojow i sam orządności uczniów w szkołach podstaw ow ych, 8/ koordynow anie i nadzorow anie działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, sportu szkolnego, krajoznaw stw a i turystyki oraz w ypoczynku letniego w szkołach podstaw ow ych, 9/ koordynow anie i nadzorow anie organizacji i przebiegu konkursów przedm iotow ych i turniejów w szkołach podstaw ow ych, 1 0 /w spółpraca z publicznym i placów kam i opieki zdrow otnej w zakresie zapew nienia opieki m edycznej w przedszkolach i szkołach podstaw ow ych, 1 1 /rozpatryw anie interw encji obyw ateli sygnalizujących niepraw idłow ości w zakresie kształcenia, w ychow ania i opieki w przedszkolach i szkołach podstaw ow ych, 12/ uzgadnianie z gm inam i planu sieci publicznych przedszkoli i szkół podstaw ow ych oraz granic obw odów publicznych szkół podstaw ow ych, 13/ opiniow anie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, 14/ inspirow anie organów gm in do w spółuczestnictw a w procesie w ychow ania oraz podejm ow ania działań na rzecz zapew nienia dzieciom i m łodzieży opieki, organizacji czasu w olnego, w ypoczynku i pom ocy m aterialnej, 15/ w spółpraca z gm inam i w zakresie ustalenia zasad i realizacji polityki kadrow ej w odniesieniu do: 16/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli; 17/ oceny, pow oływ ania i odw oływ ania dyrektorów, 1 8 /organizow anie i koordynow anie kształcenia specjalnego dla dzieci i m łodzieży w szkołach podstaw ow ych specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych i przedszkolach, 19/ spraw dzanie zgodności zatrudniania nauczycieli z w ym aganym i kw alifikacjam i. 7 D o zadań W ydziału K ształcenia Ponadpodstaw ow ego, U staw icznego i O pieki należy: 1/ spraw ow anie nadzoru pedagogicznego nad szkołam i ponadpodstaw ow ym i, placów kam i opiekuńczo - w ychow aw czym i, ośw iatow o - w ychow aw czym i, resocjalizacyjnym i, poradniam i psychologiczno-pedagogicznym i, ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i Z espołem Placów ek D oskonalenia N auczycieli, 2/ w ydaw anie zezw oleń w drodze decyzji na założenie publicznej szkoły ponadpodstaw ow ej lub placów ki przez osobę praw ną lub fizyczną, 3/ prow adzenie ew idencji niepublicznych szkół ponadpodstaw ow ych i placów ek, 4/ w yrażanie zgody n a zlikw idow anie publicznej szkoły ponadpodstaw ow ej i placów ki prow adzonej przez inny organ lub osobę, 5/ nadaw anie upraw nień szkoły publicznej szkołom ponadpodstaw ow ym i placów kom niepublicznym, 6/ spraw dzanie zgodności z praw em statutów szkół ponadpodstaw ow ych i placów ek, 7/ koordynow anie działań w zakresie rozw oju edukacji ekologicznej prozdrow otnej i prorodzinnej, oraz w ychow ania kom unikacyjnego w szkołach ponadpodstaw ow ych i placów kach,

5 Nr 18 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Str / wspieranie działań służących rozwojowi samorządności uczniów w szkołach ponadpodstawowych i placówkach, 91 koordynowanie i nadzorowanie działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, sportu szkolnego, krajoznawstwa i turystyki oraz wypoczynku letniego w szkołach ponadpodstawowych i placówkach, 10/ koordynowanie i nadzorowanie organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych olimpiad i turniejów w szkołach ponadpodstawowych i placówkach, 11/ współpraca z publicznymi placówkami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia opieki medycznej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach, 12/ rozpatrywanie interwencji sygnalizujących nieprawidłowości w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadpodstawowych i placówkach, 13/opracowywanie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i placówek, 14/ opracowywanie planów naboru do szkół ponadpodstawowych oraz koordynacja rekrutacji, 15/ organizowanie i nadzorowanie przebiegu egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, egzaminów dojrzałości, z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, eksternistycznych i na tytuły kwalifikacyjne, 16/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie praktycznej nauki zawodu, 17/ zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Kuratora, 18/ organizowanie i koordynowanie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, 19/ organizowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 20/ organizowanie i koordynowanie opieki dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, 21/ organizacja i nadzór edukacji ustawicznej, 22/ konsultacja z urzędami pracy i organizacjami pracodawców zapotrzebowania na kadrę wykwalifikowaną, ustalanie limitów kształcenia i określenie kierunków kształcenia, 23/ współpraca z zakładami pracy, organizacjami pracodawców i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie organizacji szkolenia praktycznego uczniów, 24/ koordynacja współpracy szkół ponadpodstawowych i placówek ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli, 25/ rozpatrywanie interwencji obywateli sygnalizujących nieprawidłowości w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, 26/ inspirowanie organów gmin do współuczestnictwa w procesie wychowania oraz podejmowania działań na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki, organizacji czasu wolnego, wypoczynku, pomocy materialnej, 27/ współpraca z gminami w zakresie ustalenia zasad i realizacji polityki kadrowej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach w odniesieniu do: a/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli; b/ oceny, powoływania i odwoływania dyrektorów, 28/ koordynowanie działań w zakresie rodzin zastępczych. 29/ popularyzacja wśród nauczycieli i pracowników nadzoru pedagogicznego założeń i głównych kierunków przyjętych programów edukacji informatycznej,

6 Str. 456 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Nr 18 30/ koordynacja wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przygotowanie stosownych wniosków do decyzji Kuratora Oświaty, 31/ sprawdzanie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 8 Do zadań Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Spraw Socjalnych należy: 1/ realizowanie polityki kadrowej Kuratora, 2/ koordynowanie działań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem kadry kierowniczej jednostek podległych i nauczycieli oraz w stosunku do pracowników Kuratorium, 3/ współpraca z organami samorządów terytorialnych w zakresie ustalania zasad i realizacji polityki kadrowej w odniesieniu do dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz powoływania i odwoływania dyrektorów, 4/ prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Kuratora, 5/ ocena zgodności kwalifikacji nauczycieli z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, wydawanie opinii w sprawach mianowania nauczycieli, 6/ organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Kuratora oraz udział w komisjach konkursowych w szkołach prowadzonych przez gminy, 7/ prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem pracowników oświaty oraz pracowników Kuratorium, 8/ udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa oświatowego, w tym Karty Nauczyciela - we współpracy z radcą prawnym, 9/ rozpatrywanie odwołań od decyzji o ocenie pracy nauczycieli, w tym również nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze - w uzgodnieniu z merytorycznym oddziałem, 10/ prowadzenie spraw mieszkaniowych dyrektorów szkół prowadzonych przez Kuratora, 11/prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem doradców metodycznych, 12/ współudział w zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, 13/ prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli oraz obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, 14/ prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, 15/ prowadzenie spraw związanych z dopłatą do czesnego nauczycieli studiujących, 16/ rozpatrywanie skarg, wniosków i listów nauczycieli dotyczących stosunku pracy i spraw socjalnych, 17/ prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów, 18/ koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na zalecenia powizytacyjne MEN, wystąpienia pokontrolne NIK oraz innych organów kontroli, 19/ prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Kuratorium, 20/ koordynowanie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań Kuratora,

7 N r 18 D ZIEN N IK U R ZĘD O W Y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O S T O C K IE G O STr / prow adzenie spraw związanych z obsługą K om isji Socjalnej Funduszu E m erytów scentralizow anego w Kuratorium, 22/ w ydaw anie duplikatów świadectw szkolnych szkół zlikw idow anych oraz legalizacja dokum entów do obrotu pranego z zagranicą, 23/ adm inistrow anie budynkam i Kuratorium, 24/ prow adzenie ew idencji kadr nauczycielskich "Ewikan", 25/ obsługiw anie kancelarii, hali m aszyn, pow ielarni, ekspedycji, m agazynu zaopatrzenia i składnicy akt, 26/ prow adzenie spraw związanych z bhp w K uratorium. 9 D o zadań W ydziału Ekonom icznego należy: 1/ opracow yw anie zbiorczych projektów planów dochodów i w ydatków budżetow ych oraz planów finansow ych gospodarki pozabudżetow ej dla szkół i placów ek prow adzonych przez Kuratora, 2/ opracow yw anie planów dotacji celow ych dla gm in prow adzących - jak o zadanie w łasne - szkoły ponadpodstawow e i placów ki, 3/ opracow yw anie planów dotacji budżetow ej dla szkół ponadpodstaw ow ych i placów ek prow adzonych przez osoby praw ne i fizyczne, 4/ opracow yw anie projektów planów finansow ania inw estycji ośw iatow ych, ich w eryfikacji i dostosow ania do poziom u nakładów inw estycyjnych, 5/ realizacja zasad polityki inwestycyjnej określanej corocznie przez M EN, 6/ bieżące zasilanie rachunków bankowych dysponentów budżetow ych III stopnia oraz urucham ianie dotacji dla gmin, o których m ow a w pkt. 2 oraz szkół /placów ek/, o których m ow a w pkt. 3, 7/ nadzór i kontrola prawidłowości gospodarki finansow ej szkół /placów ek/ bezpośrednio podległych Kuratorowi oraz w ykorzystyw ania dotacji przyznaw anych szkołom /placów kom / prowadzonym przez osoby praw ne i fizyczne, 8/ w eryfikacja spraw ozdań jednostkow ych i opracow yw anie spraw ozdań łącznych w zakresie w ynagrodzeń oraz dochodów i w ydatków budżetow ych i gospodarki pozabudżetow ej, 91 w spółpraca z gm inam i w zakresie pozyskiw ania i analiz danych spraw ozdaw czostatystycznych obrazujących zakres zadań edukacyjnych i struktury kw alifikacyjne nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstaw ow ych - dla potrzeb zw iązanych z algorytm icznym określaniem subwencji ośw iatow ej, 10/ w spółpraca z samorządam i terytorialnym i w zakresie realizacji inw estycji ośw iatow ych: a/ uzgadnianie lokalizacji i program u użytkow ego inw estycji rozpoczynanych jak o zadanie w łasne gmin; b/ negocjow anie w zajem nych udziałów finansow ych stron w kosztach budow y; c/ udzielanie dotacji na realizację inw estycji prow adzonych przez gm iny jak o zadanie w łasne, w oparciu o przepisy ustaw y o finansow aniu gm in, 11/ organizow anie i realizacja kontroli nad praw idłow ym w ykonyw aniem zadań przez głów nych księgow ych w szkołach i placów kach, a także realizacja w ew nętrznej kontroli finansow ej w tych jednostkach,

8 Str. 458 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Nr 18 12/ obsługa księgowa scentralizowanych w Kuratorium środków finansowych i funduszy celowych, 13/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez dysponentów środków budżetowych III stopnia, 14/ udzielanie - we współpracy z radcą prawnym - pomocy dyrektorom szkół i placówek w dziedzinie stosowania interpretacji przepisów regulujących działalność ekonomiczno - administracyjną jednostek oświatowych, 15/ rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania wydziału. 10 Do zadań Głównego Księgowego należy: 1/ prowadzenie obsługi księgowej budżetu Kuratorium, środków specjalnych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 2/ sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Kuratora w zakresie realizacji budżetu, czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz zasad gospodarności i oszczędności, 3/ opracowywanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu Kuratorium i jednostek podległych, 4/ opracowywanie rocznego bilansu kuratorium i jednostek podległych, 5/ prowadzenie instruktażu i szkolenie służb księgowych szkół i placówek podległych Kuratorowi, 11 Do zadań samodzielnego stanowiska d/s obronnych należy: 1/ nadzorowanie pracy szkół i placówek w zakresie realizacji przedmiotu "przysposobienie obronne" oraz tematyki obrony cywilnej, 2/ nadzór nad szkołami i placówkami w zakresie gospodarki posiadanym sprzętem i wyposażeniem do realizacji zadań PO i OC, 3/ prowadzenie w Kuratorium spraw dotyczących obrony cywilnej, 4/ współdziałanie z WIOC, MIOC, Wojewodą i gminami w sprawach dotyczących obrony cywilnej. 1 2 Zadania Radcy Prawnego określają odrębne przepisy. 13 W Kuratorium tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 1/ Dyrektora Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Wychowania Przedszkolnego, 2/ Dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego, Ustawicznego i Opieki, 3/ Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Spraw Socjalnych, 4/ Dyrektora Wydziału Ekonomicznego, 5/ Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Bielsku Podlaskim.

9 N r 1 8 d z i e n n i k u r z ę d o w y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O S T O C K IE G O Str N r 1 do statutu 1 4 Z asady bieżącego funkcjonow ania i tryb pracy K uratorium określa załącznik N r 2 do statutu. 1 5 W ykaz szkół i placówek prow adzonych przez K uratora zaw iera załącznik 1 6 W ykaz szkół i placówek prow adzonych przez inne organy, nad którym i K urator spraw uje nadzór pedagogiczny zaw iera załącznik N r 3 do statutu. 1 7 Strukturę organizacyjną K uratorium określa załącznik N r 4 do statutu. Z ałącznik N r 1 do statutu Z a s a d y B i e ż ą c e g o F u n k c j o n o w a n i a i T r y b P r a c y K u r a t o r i u m O ś w i a t y O rg a n iz a c ja w e w n ę tr z n a w y d z ia łó w 1 W ydział Szkolnictw a Podstawowego i W ychow ania Przedszkolnego 1. O ddział Z am iejscow y w Bielsku Podlaskim obejm uje sw ym zasięgiem gm iny: m. Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski, B oćki, m. B rańsk, gm. B rańsk, Czerem cha, Czyże, Drohiczyn, D ubicze C erkiew ne,d ziadkow ice, G rodzisk, m. H ajnów ka, gm. H ajnów ka, K leszczele, M ielnik, M ilejczyce, N arew, N arew ka, N urzec Stacja, Orla, Siemiatycze, W yszki. 2. W W ydziale tw orzy się następujące stanow iska pracy 1/ do spraw przedszkoli, 2/ do spraw szkół podstawowych, 3/ do spraw obsługi wydziału. 3. W ydział przy znakow aniu spraw używ a sym bolu "KO I." 4. O ddział Z am iejscow y przy znakow aniu spraw używ a sym bolu "KO. 1.1." W ydział K ształcenia Ponadpodstaw ow ego, U staw icznego i O pieki 2

10 STR. 460 D Z IE N N IK U R ZĘD O W Y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O STO C K IE G O N r W W ydziale tw orzy się następujące stanow iska pracy: 1/ do spraw liceów ogólnokształcących, 2/ do spraw szkolnictw a zaw odow ego, 3/ do spraw placów ek opiekuńczo - w ychow aw czych, 4/ do spraw placów ek ośw iatow o - w ychow aw czych, 5/ do spraw szkolnictw a specjalnego, 6/ do spraw przestrzegania praw ucznia oraz praw dziecka 2. W ydział przy znakow aniu spraw używ a sym bolu "KO.II." W ydział O rganizacyjny, K adr i Spraw Socjalnych 1. W W ydziale tw orzy się następujące stanow iska pracy: 1/ do spraw kadr i kontroli, 2/ do spraw socjalnych i m ieszkaniow ych, 3/ do spraw organizacyjnych, 4/ do spraw organizacyjno - gospodarczych, 51 do spraw kancelaryjnych, 6/ do spraw archiw um. 2. W ydział przy znakow aniu spraw używ a sym bolu "KO. III. 3 W ydział Ekonom iczny 1. W W ydziale tw orzy się następujące stanow iska pracy: 1/ do spraw księgow ości i spraw ozdaw czości budżetow ej, 2/ kasjera, 3/ do spraw planow ania, statystyki i budżetu, 4/ do spraw inw estycji i rem ontów, 5/ do spraw rew izji. 2. W ydział przy znakow aniu spraw używ a symbolu" KO.IV" 3. W ydział zapew nia obsługę adm inistracyjną G łów nem u K sięgow em u. 4 5 G Ł Ó W N Y K SIĘ G O W Y przy znakow aniu spraw używ a sym bolu "KO.V." 6 RA D C A PR A W N Y przy znakow aniu spraw używ a sym bolu "KO.VI." 7 SA M O D Z IELN E STA N O W ISK O D O SPR A W O B R O N N Y C H przy znakow aniu spraw używ a sym bolu "KO. VII"

11 N r 18 D ZIEN N IK U R ZĘD O W Y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O S T O C K IE G O Str. 461 Z a d a n ia w s p ó ln e w y d z ia łó w 8 D o w spólnych zadań w ydziałów należy: 1/ nadzorow anie w ram ach w łaściw ości rzeczow ej działalności podległych szkół i placów ek, 2/ przeprow adzanie kontroli i w izytacji stosow nie do obow iązujących przepisów, 3/ przygotow yw anie projektów decyzji K uratora, 4/ rozpatryw anie skarg, badanie ich zasadności, analizow anie źródeł i przyczyn ich pow staw ania, podejm owanie działań zapew niających należyte i term inow e załatw ianie skarg, przyjm owanie interesantów i udzielanie im w yjaśnień, 5/ racjonalne organizow anie pracy w ydziału, w drażanie now ych zasad i technik zarządzania, 61 rozpatryw anie spraw indyw idualnych należących do zakresu działania K uratora w tym, przygotow yw anie projektów decyzji adm inistracyjnych, 7/ w ykonyw anie czynności organu w yższego stopnia w rozum ieniu K pa w stosunku do dyrektorów szkół, w sprawach z zakresu obow iązku szkolnego, 8/ przygotow yw anie projektów odpow iedzi na interw encje posłów i senatorów, 9/ przygotow yw anie materiałów i opracow ań n a potrzeby K uratora, w tym projektów inform acji przedstaw ianych W ojew odzie oraz spraw ozdań przekładanych naczelnym i centralnym organom adm inistracji państw ow ej, 10/ udzielanie inform acji środkom m asow ego przekazu o działalności i zam ierzeniach w zakresie realizacji zadań oraz reagow anie n a krytykę prasow ą, 11/ sporządzanie spraw ozdaw czości fin an so w ej i statystycznej. O rg a n iz a c ja d z ia ła ln o ś c i k o n tr o ln e j System kontroli obejmuje kontrolę w ew nętrzną i zew nętrzną K ontrolę w ew nętrzną wykonują dyrektorzy w ydziałów, w odniesieniu do podległych pracow ników. 2. O bow iązki dyrektorów wydziałów polegają na spraw dzeniu praw idłow ości i term inow ości załatw iania spraw, prow adzenia spisów spraw, rejestrów oraz tec z e k spraw ostatecznie załatw ionych. 1 1 K ontrola zew nętrzna jest w ykonyw ana w odniesieniu do: 1/ szkół i placów ek prow adzonych przez K uratora w im ieniu W ojew ody,

12 Str. 462 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Nr 18 2/ szkół i placówek prowadzonych przez inne organy nad którymi, Kurator sprawuje w imieniu Wojewody nadzór pedagogiczny, w zakresie tego nadzoru. 2. Kontrole zewnętrzne prowadzone są jako: 1/ hospitacje, 2/ bieżące badania wybranych obszarów działalności szkół i placówek oraz nauczycieli, 3/ wizytacje, 4/ kontrole problemowe, 5/ kontrole doraźne, 6/ kontrole sprawdzające Hospitacje, bieżące badania i wizytacje wykonywane są przez Wydział Szkolnictwa Podstawowego i Wychowania Przedszkolnego oraz Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego, Ustawicznego i Opieki. 2. Kontrole problemowe, doraźne, sprawdzające wykonują Wydział Ekonomiczny i Wydział Organizacyjny Kadr i Spraw Socjalnych Hospitacje mają na celu diagnozę efektów pracy w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego oraz jakości sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 2. Bieżące badania mają na celu diagnozowanie wybranych obszarów działalności szkoły lub placówki i nauczycieli. 3. Wizytacje mają na celu ustalenie oceny warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w szkołach i placówkach publicznych również zgromadzenie informacji o jakości pracy dyrektora. 4. Kontrole problemowe obejmują wybrane zagadnienia w jednej lub więcej kontrolowanych jednostkach. 5. Kontrole doraźne wynikają z bieżących nie przewidzianych potrzeb lub poleceń Kuratora. 6. Kontrole sprawdzające mają na celu sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnyh oraz prawidłowości i rzetelności udzielonej odpowiedzi na te wystąpienia Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez pracownika nadzoru pedagogicznego stanowi aktualna legitymacja służbowa. 2. Do przeprowadzenia kontroli wykonywanych przez pozostałych pracowników uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Kuratora Oświaty lub Dyrektora Wydziału w ramach swego zakresu działania i legitymacja służbowa lub dowód osobisty.

13 Nr IX n7ifnnik I IRTEDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Sir Do przeprowadzania kontroli, sporządzania materiałów pokontrolnych oraz trybu postępowania pokontrolnego mają zastosowanie przepisy uchwały Nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej /MP nr 22 poz. 124, zm. Dz.U. z 1984r. Nr 23 poz. 112/oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania /Dz.U. Nr 9 poz. 46/ Czynności kontrolne powinny być łączone z instruktażem. 2. Instruktaż powinien polegać na udzielaniu osobom kontrolowanym wyjaśnień i wskazówek w zakresie sposobu załatwiania spraw, prowadzenia dokumentacji oraz stosowania przepisów prawa. 17 Wyniki kontroli powinny być wykorzystywane do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości i zapobiegania ich powstawania, a także do usprawnienia działalności kontrolowanych jednostek W Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Spraw Socjalnych prowadzony jest rejestr materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroliz kontroli Kuratorium. 2. Materiały wymienione w ust. 1 po zarejestrowaniu przekazywane są właściwym Wydziałom Kuratorium celem wykorzystania stosownie do potrzeb i wynikających z tych materiałów ustaleń, wniosków i zaleceń oraz przygotowują stosowną informację o sposobie ich wykorzystywania. 3. Kopię pisma informującego o sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych dyrektorzy wydziałów przekazują Wydziałowi Organizacyjnemu Kadr i Spraw Socjalnych. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i listów Kurator, Wicekurator - przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym. 3. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez osoby wymienione w ust. 1, powinny być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Kuratorium oraz w oddziale Zamiejscowym.

14 Str. 464 D Z IE N N IK U R Z Ę D O W Y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O STO C K IE G O N r D yrektorzy w ydziałów i pracow nicy K uratorium obow iązani są przyjm ow ać obyw ateli w spraw ach skarg i w niosków codziennie w godzinach pracy. 2. Skargi i w nioski zgłaszane telefonicznie lub ustnie przyjm uje się do protokołu W szystkie skargi w nioski i listy kierow ane do K uratora podlegają w pisow i do rejestrów : skarg, w niosków, listów prow adzonych w W ydziale O rganizacji K adr i Spraw Socjalnych. 2. R ejestracji podlegają skargi i w nioski w noszone pisem nie, telefonicznie, telefaksem, a także ustnie do protokołu. 3. R ejestrow anie oraz kontrolę term inow ego załatw iania skarg, w niosków i listów K urator pow ierza im iennie w yznaczonem u pracow nikow i R ozpatryw anie i m erytoryczne załatw ianie skarg, w niosków i listów należy do w ydziałów w łaściw ych ze w zględu na przedm iot spraw y, na zasadach określonych w Kpa. 2. Z ałatw ianie skarg, w niosków i listów pow inno polegać na rozpatrzeniu w szystkich okoliczności spraw y, jej rozstrzygnięciu, w ydaniu poleceń lub dokonaniu odpow iednich w ystąpień, usunięciu stw ierdzonych uchybień i przyczyn ich pow staw ania oraz zaw iadom ieniu w sposób w yczerpujący skarżącego/ zgłaszającego w niosek / o sposobie załatw ienia. 3. O dpow iedzi na skargi, w nioski i listy podpisują K urator, W icekurator i D yrektorzy W ydziałów w zakresie prow adzonych spraw. 4. Skargi, w nioski i listy, które nie w ym agają postępow ania w yjaśniającego, pow inny być rozpatrzone i załatw ione niezw łocznie, nie później jednak niż w term inie 14 dni. Pozostałe skargi, w nioski i listy w term inie 1 m iesiąca od daty ich otrzym ania. 2 3 D yrektorzy W ydziałów zobow iązani są do: 1/ zapew nienia należytej organizacji przyjm ow ania, ew idencjonow ania i załatw iania skarg, w niosków i listów, 2/ spraw ow ania bieżącego nadzoru praw idłow ości i term inow ości załatw iania skarg, w niosków i listów oraz dokonyw ania okresow ych analiz i ocen sposobu ich załatw iania, 3/ w ykorzystyw ania m ateriałów zaw artych w skargach, w nioskach i listach do ochrony interesów społecznych i słusznych interesów obyw ateli oraz likw idacji źródeł pow staw ania skarg. Z a s a d y w y k o n y w a n ia fu n k c ji k ie ro w n ic z y c h w K u r a to r iu m

15 N r 18 D Z IEN N IK U R ZĘD O W Y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O S T O C K IE G O Sir, Pracą K uratorium kieruje K urator przy pom ocy W icekuratora. 2. K urator je st służbowym przełożonym w szystkich pracow ników K uratorium. 3. K urator zapew nia spraw ne funkcjonow anie K uratorium, w arunki jeg o działania, a także organizację pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność w szystkich kom órek organizacyjnych K uratorium 2 5 D yrektorzy w ydziałów p onoszą odpow iedzialność przed K uratorem za realizację - w ramach upow ażnienia udzielonego przez K uratora - zadań i kom petencji ustalonych w statucie K uratorium a w szczególności za: 1/ kierow anie działalnością w ydziału zgodnie z przepisam i praw a, 2/ spraw ne w ykonyw anie zadań oraz praw idłow e zorganizow anie pracy w ydziału, 3/ nadzorow anie praw idłow ości i term inow ości w ykonyw ania zadań i załatw iania spraw przez pracow ników w ydziału, D yrektorzy wydziałów, kierując się zasadam i racjonalnej organizacji pracy, określają podległym pracow nikom zakresy czynności, określając zadania, upraw nienia, odpow iedzialność oraz zasady zastępstw a w czasie ich nieobecności. 2. W każdym przypadku zm iany zakresu działania w ydziału lub sposobu realizacji zadań, dyrektor w ydziału dokonuje odpow iednich zm ian w zakresach czynności pracow ników w ym ienionych w ust D yrektorzy wydziałów zobow iązani są zapoznać pracow ników sw ego w ydziału z postanow ieniam i Statutu oraz zm ianam i w prow adzonym i w trakcie jeg o obow iązyw ania. Z a s a d y p o d p is y w a n ia d e c y z ji i p is m K urator w im ieniu W ojew ody podpisuje: 1/ decyzje adm inistracyjne w spraw ach indyw idualnych a także pism a, w ystąpienia i rozstrzygnięcia w spraw ach zastrzeżonych odrębnym i prze pisam i lub m ających ze w zględu n a swój charakter specjalne znaczenie, 2/ pism a w sprawach organizacji szkolnictw a i ustalania sieci szkolnej szkół ponad podstaw ow ych, 3/ w ystąpienia po odbytych w izytacjach i kontrolach, 4/ spraw y pow oływ ania i odw oływ ania dyrektorów prow adzonych szkół i placó wek, 5/ spraw y przydziału prelim inarza budżetow ego szkołom i placów kom, 6/ spraw y dotyczące realizacji budżetu w dziale 91, 7/ pism a dotyczące obronności,

16 Sir. 466 D Z IE N N IK u r z ę d o w y W O JE W Ó D Z T W A B IA Ł O ST O C K IE G O N r 18 8/ um ow y i porozum ienia zaw ierane przez K uratorium oraz aneksy do tych u m ów, 2. D o podpisu K uratora - kierow nika jednostki zastrzeżone są: 1/ w ystąpienia kierow ane do naczelnych organów w ładzy oraz naczelnych i centralnych organów adm inistracji państw ow ej, 2/ zarządzenia w ew nętrzne, 3/ spraw y zatrudnienia pracow ników K uratorium, 3. W czasie nieobecności K uratora decyzje, w ystąpienia i pism a, o których m ow a w ust. 1, podpisuje, w zastępstw ie K uratora W icekurator. 4. Projekty dokum entów i decyzji przedkładają K uratorow i lub W icekuratorow i do podpisu dyrektorzy w ydziałów, którzy odpow iadają za m erytoryczną praw idłow ość i zgodność z praw em przygotow yw anych projektów, co stw ierdzają podpisem na kopii. 2 8 W icekurator podpisuje odpow iednie dokum enty i pism a dotyczące spraw należących do jeg o zakresu, zgodnie z dokonanym podziałem kom petencji D yrektorzy w ydziałów w spraw ach należących do ich w łaściw ości podpisują pism a niezastrzeżone do podpisu K uratora i W icekuratora. 2. Praw o podpisyw ania pism m ają rów nież upow ażnieni przez K uratora pracow nicy w ydziałów.

17 N r 18 DZIENNIK URZĘDOWY W OJEW ÓDZTW A BIAŁOSTOCKIEGO Sir. 467 Z a ł ą c z n i k K r 2 do S t a t u t u K u r a to r iu m o ś w i a ty w B ia ły m s to k u S t a n n a d z ie ń 1 w r z e ś n i a 1997 ro k u L.p. nazw a s z k o ły / p la c ó w k i A d r e s I I I. S Z K O Ł Y P O N A D P O D S T A W O W E A. L I C E A o g ó l n o k s z t a ł c ą c e 1. I L iceum O g ó ln o k s z ta łc ą c e im. T a d e u s z a K o ś c iu s z k i w B i e ls k u P o d la s k im 2. I I L iceum O g ó ln o k s z ta łc ą c e z B ia ło r u s k im J ę z y k ie m N a u c z a n ia im. B r o n is ła w a T a r a s z k ie w ic z a w B i e ls k u P o d la s k im 3. IV L iceu m O g ó ln o k s z ta łc ą c e w B i e ls k u P o d la s k im 4. L iceu m O có1n o k s z ta ł c ą c e im. J. I. K ra szew sk ie g o Iw D r o h ic z y n ie " 5. I L iceu m O g ó ln o k s z ta łc ą c e im. M a rii S k ło d o w s k ie j C u r ie w H ajnów ce 6. I I L iceum O g ó ln o k s z ta łc ą c e 1z B ia ło r u s k im J ę z y k ie m N a u c z a n ia w H ajnów ce 7. L iceum O gó1n o k s z ta ł c ą c e w Ł a p a ch u l. i i L i s t o p a d a 6 17-iO O B i e l s k P o d l a s k i u l. K o p e r n ik a 4 17-iO O B i e l s k P o d l a s k i u l. K I e s z c z e 1 ow aka B i e l s k P o d l a s k i u l. K r a s z e w s k ie g o D r o h ic z y n u l. J. P i ł s u d s k i e g o H a jn ó w k a u l. J. P i ł s u d s k i e g o H a jn ó w k a u 1. B o h a te ró w W e s t e r p l a t t e Ł apy JB Z A S A D N I C Z E S Z K O Ł Y Z A W O D O W E i Z a s a d n ic z a S z k o ła Zawodowa 1w D z ia d k o w ic a c h D z ia d k o w ic e <z:. Z E S P O Ł Y S Z K Ó Ł S Z K O Ł Y Ś R E D N I E Z A W O D O W E 1. t Z e sp ó ł S zk ó ł Budów1a n o -G e o d e z y jn y c h im. S t e f a n a W ład y sław a BRYŁY i. T echnikum Budów1anO -G e o d e z y jn e u l. S ło n im s k a 47 / B i a ł y s t o k 2. P o l i c e a l n e S tu d iu m Zawodowe -----

18 Sir- 468 D /tu W I K U R Z Ę D O W Y w o j e w ó d z t w a B IA Ł O ST O C K IE G O N r Z e s p ó ł S z k ó ł E l e k t r y c z n y c h, im. p r o. J a n u s z a GROSZKIEWICZA 1. Z a s a d n i c z a S z k o ł a E l e k t r y c z n a 2. T e c h n ik u m E l e k t r y c z n e 3. T e c h n ik u m E l e k t r y c z n e d l a D o r o s ł y c h 3. P o l i c e a l n a S z k o ł a Z aw odow a Z aw odow a Z e s p ó ł S z k ó ł G a s t r o n o m i c z n y c h i. Z a s a d n i c z a S z k o ł a Z aw odow a 2. L ic e u m Z aw odow e G a s t r o n o m ic z n e 3. T e c h n ik u m G a s t r o n o m i c z n e 4. T e c h n ik u m G a s t r o n o m i c z n e d l a D o r o s ł y c h Z a o c z n e P o l i c e a l n e S t u d iu m Zaw odow e 6. W o je w ó d z k i O ś r o d e k D o k s z t a ł c a n i a zawodowego o Z e s p ó ł S z k ó ł P r z e m y s ł u S p o ż y w c z e g o im. Z y g m u n ta GLOGERA Z a s a d n i c z a S z k o ł a Z aw odow a 2. T e c h n ik u m P r z e m y s ł u S p o ż y w c z e g o 3. T e c h n ik u m P r z e m y s ł u S p o ż y w c z e g o d l a D o r o s ł y c h Z a o c z n e 4. O ś r o d e k D o k s z t a ł c a n i a Z aw odow ego z e s p ó ł S z k ó ł Z a w o d o w y c h N r i Z a s a d n i c z a S z k o ł a Z aw odow a 2. L ic e u m E k o n o m ic z n e d l a D o r o s ł y c h 3. L ic e u m H a n d lo w e d l a D o r o s ły c h Z a o c z n e 4. T e c h n ik u m Z aw odow e 5. P o l i c e a l n e S t u d iu m Zaw odow e d l a D o r o s ł y c h Z a o c z n e Z e s p ó ł S z k ó ł Z a w o d o w y c h N r 2 im. k p t. W ła d y s ła w a W y s o c k ie g o 1. Z a s a d n i c z a S z k o ł a Z aw odow a 2. T e c h n ik u m Z aw odow e 3. T e c h n ik u m O d z ie ż o w e d l a D o r o s ły c h Z a o c z n e P o l i c e a l n a S z k o ł a K o s m e ty c z n a Z e s p ó ł S z k ó ł Z a w o d o w y c h N r 5 im. G e n. I g n a c e g o P r ą d z y ń s k i e g o Z a s a d n i c z a S z k o ł a Z aw odow a T e c h n ik u m Z aw odow e 3. T e c h n ik u m Z aw odow e d l a D o r o s ł y c h A l l e c i a P a ń s tw a P o l s k i e g o B i a ł y s t o k u l K 2 n y B s z i y a ń ł y s k s t a o k 12 u l. H e tm a ń s k a B i a ł y s t o k u l. Z w y c ię s tw a B i a ł y s t o k u l i 5 Ś w i ę t o j a ń s k a B i a ł y s t o k u l. A n t o n i u k F a b r y c z n y B i a ł y s t o k

19 Nr 18 n /ir NMK I )R7F,nOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Sir. 469 i 2. Zespół Szkół Elektrycznych. im. pro. Janusza GROSZKIEWICZA i. Zasadnicza Szkoła Elektryczna Al. i 000 lecia Państwa Po 1ski e go Białystok 2. Technikum Elektryczne 3. Technikum Elektryczne dla Dorosłych 3. Policealna Szkoła Zawodowa Zawodowa 3. Zespół Szkół Gastronomicznych i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Liceum Zawodowe Gastronomiczne 3. Technikum Gastronomiczne 14. Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych Zaoczne 5. Policealne Studium Zawodowe 5. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowe go 4. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Zygmunta GLOGERA i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Technikum Przemysłu Spożywczego 3. Technikum Przemysłu Spożywczego dla Dorosłych Zaoczne 4. Ośrodek Dokształcania Zawodowego 5. Zespół Szkół Zawodowych Nr i i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Liceum Ekonomiczne d 1a Dorosłych 3. Liceum Handlowe dla Dorosłych Zaoczne 4. Technikum Zawodowe 5. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne 6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. k p t. Władysława Wysockiego 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Technikum Zawodowe 3. Technikum Odzieżowe dla Dorosłych Zaoczne 4. Policealna Szkoła Kosmetyczna ul. Knyszyńska Białystok u l. Hetmańska Białystok ul. Zwycięstwa Białystok u l. Świętojańska Białystok 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. Antoniuk Fabryczny im." Gen. Ignacego Prądzyńskiego Białystok... j 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Technikum Zawodowe 3. Technikum Zawodowe d 1a Dorosłych '

20 Sfr- A-m nzifnntk TIR/TDOWY WOJEWÓDZTWA BŁ4łX>STO(MEGO Nr i Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Liceum Zawodowe 3. Technikum Mechaniczne Zespół Szkół Odzieżowych im. Stanisława Staszica 1. Zasadnicza Szkoła Odzieżowa 2. Technikum Odzieżowe 3. Technikum Odzieżowe dla Dorosłych Zespół Szkół Włókienniczych i. Zasadnicza Szkoła Włókiennicza 2. Technikum Włókiennicze 3. Technikum Włókiennicze dla Dorosłych Zaoczne Zespół Szkół Metal owo-drzewnych i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Liceum Zawodowe 3. Technikum Zawodowe 4. Policealna Szkoła Zawodowa 5. Ośrodek Dokształcania Zawodowego Zespół Szkół Mechanicznych 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. i Liceum Zawodowe 3. Technikum Mechaniczne 4. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 5. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne 6. Policealna Szkoła Mechaniczna Zespół Szkół Zawodowych Nr i im. Marszałka J.E. Piłsudskiego 1w Bielsku Podlaskim i 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 3. Liceum Zawodowe 4. Technikum Zawodowe Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Technikum Zawodowe 5. Technikum Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne Jl u l. Transportowa Białystok ul. Sienkiewicza Białystok ul. Mickiewicza Białystok ul. Stołeczna Białystok ul. Broniewskiego Białystok u 1. SzkoIna Bielsk Podlaski ul. Wojsk a Pol sic i eg o Bielsk Podlaski

21 Nr 18 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Str E Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku Podlaskim i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Liceum Zawodowe Nr 2 3. Liceum Handlowe 4. Liceum Administracji Państwowej 5. Liceum Ekonomiczne 6. Policealne Studium Zawodowe 7. Ośrodek Dokształcania Zawodowego 8. III Liceum Ogólnokształcące ł6. zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Tadeusza Kościuszki 2. Technikum drzewno-mechaniczne im. Tadeusza Kościuszki 3. Technikum Drzewno-Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne i 7. Zespół Szkół mechanicznych im.stefana Czarnieckiego w Łapach 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjał 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3. Liceum Zawodowe 4. Technikum Zawodowe 5. Technikum Zawodowe dla Dorosłych 6. Policealna Szkoła Zawodowa u l. Widowska Bielsk Podlaski ul. 3 Maja Hajnówka ul. Gen. Władysława Sikorskiego łapy 1 1 i 8. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjał 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3. Liceum Zawodowe 4. Technikum Drzewne 1 5. Technikum Zawodowe dla d o ro sły c h 19.! Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej i1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa I I2. Liceum Ogólnokształcące li I3. Technikum Zawodowe lf 20. Zespół Szkół 1 w Dąbrowie Białostockiej 1 I1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa I 12. Liceum Ogólnokształcące 1 1 Si. IZespół Szkół w Mońkach 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila NORWIDA O s. Z i e 1one 1 a Sokółka ul. Sienkiewicza Czarna 1 Białostockiej u l ecia Państwa Po 1skiepo Dąbrowa Białostocka ul. looo-lecia Państwa polskiego Mońki -*

22 Str. 472 DZIENNIK URZĘDOWY WQIEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Nr 18 i Zespół Szkół w Michałowie 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2. Liceum Zawodowe 3. Technikum Zawodowe 4, Ośrodek Dokształcania Zawodowego u l. Gródecka Michałowo 5. Liceum Ogólnokształcące ul. Sienkiewicza 5 3. Zespół Szkół w Siemiatyczach i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul. Tadeusza Kościuszki Siemiatycze 2. Liceum Zawodowe 1 3. Liceum Handlowe 4. Liceum Ogólnokształcące 2 4. Zespół Szkół w Sokółce i. Liceum Ogó1nokształcące im. Mikołaja Kopernika 2. Policealna Szkoła Zawodowa 25. Zespół Szkół w Suchowo1 i i. Liceum Ogólnokształcące im. K s. Jerzego Popiełuszki 2. Zasadnicza Szkoła Rolnicza im. Wincentego Witosa 3. Wieczorowe Technikum Rolnicze 25. Liceum Ekonomiczne w Łapach ul. Adama Mickiewicza Sokółka ul. Augustowska Suchowola u l. Bohaterów Westerplatte Lapy IV. SZKOŁY I PLACÓWKI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I i. u Szkoła Podstawowa Nr 39 i(przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego) i Szkoła Podstawowa Nr 39 (przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Sniadeckiego) u iszkoła F ilia ln a w Choroszczy 2. 1 Szkół a Podstawowa Nr 40 (przy Wojewodzim Szpitalu Sp ecjalistycznym) 3. Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna w Bielsku Podlaskim 4. Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Hajnówce 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamionce 5. i 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce ul. Marii Skłodowskiej Curie Białystok ul. Sienkiewicza Choroszcz u 1. Żurawi a i Białystok u 1. Po św i e t na Bielsk Podlaski u l. Wróblewskiego Hajnówka Jasionówka Osiedle Zielone Sokółka

23 Nr 18 D7IF.NNIK IIRZEDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Sr Szkoła Podstawowa (przy Państwowym Prewentorium Przeciwgruż1 i czym) w Bacikach Średni cii Baciki Średnie 1 6.! 8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna u l. Lipowa 41 d Białystok V. P L A C Ó W K I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I RESOCJALIZACYJNE i. (Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, i. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ze Szkołą Podstawową Specjalną 2. Państwowe Pogotowie Opiekuńcze 3. Szkoła Podstawowa Nr Dom Dziecka Nr i 3. Dom Dziecka Nr 2 im. Ireny Białówny 4. Dom Dziecka w Białowieży 5. Dom Dziecka w Krasnem 6. Dom Dziecka w Supraślu 7. Rodzinny Dom Dziecka 1 Rodzinny Dom Dziecka w Hajnówce u 1. O r 1 a Białystok ul. Słonimska Białystok u l. 11 Listopada Białystok u l. Parkowa Białowieża Zabłudów u l. J. Piłsudskiego 17d Supraśl u l. Mieszka I 3 m 47 j Białystok ul. M. Reja 6 m Hajnówka! VI. P O R A D N I E PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZKE! I INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1. Poradni a Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 3. Poradni a Psychologiczno-Pedagogiczna Nr o 4. Poradni a Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej u l. Konopnickiej 3 / Białystok u l. Mazowiecka Białystok, u l. Konopnickiej 3 / Białystok u l. Mickiewicza Bielsk Podlaski ul lecia PP Dąbrowa B-stocka i. i 6. Poradni a Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce 7. Poradni a Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach u 1. Buczka Hajnówka ul. Matejki Łapy ul. Mickiewicza Mońk i

24 Str. 474 DZIENNIK IJRZEDOWY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Nr 18 i Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Siemiatyczach i 0. Poradni a Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce u l. Pałacowa Siemiatycze ul. Kołłątaj a Sokółka V I I. O ś r o d k i a d o p c y j n o - o p i e k u ń c z e 1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. 11 Listopada Białystok V I I I. P l a c ó w k i o ś w i a t o w o - w y c h o w a w c z e 1. Mł odzieżowy Dom Kultury 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iw Mońkach 3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży 5. Świetlica Terapeutyczna 6. Bursa Szkolna 7. Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim u l. Warszawska 79 a Białystok ul ecia PP 15 b Mońki A l. J. Piłsudskiego 7 b Białystok ul. Gen. Waszkiewicza Białowieża ul. Mickiewicza 3 1 / Białystok u l. Dobra Białystok u l. Mickiewicza Bielsk Podlaski I X. Z A K Ł A D Y K S Z T A Ł C E N I A I PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1 lzespół Placówek Doskonalenia : inauczycie1 i 1. Wojewódzka Biblioteka pedagogiczna im. Władysława Spasowskiego i 2. Wojewódzki Ośrodek. Metodyczny ul. Złota Białystok

25 Nr 18 n/ifw Hk I IR7,F,DOWV WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO S(r. 475 Załącznik Nr 3 do Statutu kuratorium Oświaty Stan na dzień 1 września 1997 roku WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez inne organy nad którymi Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny O r g a n L. p. Hazwa szkoły (placówki) A d r e s prowadzący 2 3 4! 1 I. PRZEDSZKOLA i. Przedszkole Samorządowe Nr 2 2. Przedszkole Samorządowe Nr 4 3. Przedszkole Samorządowe Nr 5 4. Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Bi a ł yms toku 5. Przedszkole Samorządowe Nr 8 6. Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr 11 w B i a ł yms t oku 8. Przedszko1e Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Bi a ł yms toku Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr 2 1 i3. Przedszko1e Samorządowe Nr 22 w Bi ałymstoku u l. Mazowiecka Białystok Gmina Białystok u 1. Sokó1 ska Białystok,f u l. Krańcowa Białystok t» u l. Bydgoska Białystok»» u l. Nowogródzka Białystok Al. J. Piłsudskiego Białystok ul. K s. S. Suchowo 1 ca 25 F Białystok. M H»» u 1. podleśna 3 A H Białystok Al. J.Piłsudskiego 20/ Białystok u l. Nowv Świat Siały stole u l. Sowlańska Białystok ul. Staszica Białystok u 1. Łąkowa Białystok It»t»»!»

26 Sir. 476 DZIENNIK I H7FnOUV WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO Nr 18 i Przedszkole Samorządowe Nr 23 ul. Konopnickiej Białystok Gmina Białystok 15. Przedszkole Samorządowe Nr 25 u l. Waszyngtona Białystok»t 16. Przedszkole Samorządowe Nr 26 i 7. i 8. i 9. Przedszkole Samorządowe Nr 27 Przedszkole Samorządowe Nr 28 Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr 3 i 22. Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr 4 i 30. Przedszkole Samorządowe Nr 4 2 u l. Ciepła Białystok»» Al. J.Piłsudskiego 8 A Białystok u l. Wierzbowa 2 1 A Białystok u l. Broniewskiego Białystok u l. Piastowska 1 A Białystok u l. Świętokrzyska Białystok u l Pułaskiego Białystok u l. 27-go Lipca Białystok u 1. Wesoła Białystok ul. Kalinowskiego 4 A Białystok ul. Kraszewski ego 30 A Białystok ul. Witosa Białystok»t»f ft 11 tt tt Tt - " - ul. Zabi a Białystok M u l. Świętojańska 13/4 B Białystok ul. Cie-oł a 19 A Białystok tt rt tt 3 1. Przedszkole Samorządowe Nr 4 3 u l. Głowackiego Białystok IT 32. Przedszkole Samorządowe Nr 4 4 u 1. Gagarina Białystok Tt 3 3. Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr 4 6 ul. 27-go Lipca Białystok u 1. Mi e szka I 4 A Białystok tt tt

27 Nr 18 DZIENNIK URZĘDOWY \V(XIK\VÓDZI\V A BIAŁOSTOCKIEGO Sir. 477 i Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszko1e Samorządowe Nr 75 ul. S w. Wojciecha Białystok u l. Pogodna Białystok u l. Pogodna Białystok ul. Upalna Białystok ul. bohaterów Monte Cassino Białystok u l. Waszyngtona Białystok ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2a Białystok ul. Stroma Białystok Gmina Białystok n t» t tf t Ił ul. Kozłowa Białystok, 1* ul. Generał a B e r i n g a Białystok u 1. Palmowa 2 A Białystok u l. Stroma Białystok u l. K s. Jerzego Popiełuszki Białystok u 1. Dubo i s Białystok u l. Łagodna Białystok u l. Witosa Białystok ul. Mieszka I Białystok u l. Karpowicza Białystok u l. Dziesięciny Białystok ul. Gaj owa Białystok ul. Zielonogórska Białystok n II W M tt tt l» t t II II II

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych 'KO Mazowiecki Kurator Oświaty AL Jerozolimskie 32, 00-024 KPU.5532.2.34.2017.MF Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Nazwa szkoły Zespól

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r.

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, 20.10.2004 r. Załącznik nr 7 do Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

Kielce, 20.10.2004 r. Załącznik nr 7 do Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH Zatwierdzam Wojewoda Świętokrzyski Włodzimierz Wójcik Kielce, 20.10.2004 r. Załącznik nr 7 do Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH stanowi

Bardziej szczegółowo

1 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 2 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 4 podlaskie Łomża grodzki Łomża miasto

1 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 2 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 4 podlaskie Łomża grodzki Łomża miasto 1 podlaskie grodzki M. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w 2 podlaskie grodzki M. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Policealna Szkoła 3 podlaskie grodzki miasto Medyczna 4 podlaskie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Kurator Oświaty. Dane teleadresowe

Mazowiecki Kurator Oświaty. Dane teleadresowe Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wydzialy-i-delegatury/wydzialy/8126,mazowiecki-kurator-oswi aty.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 06:33 Mazowiecki Kurator Oświaty Kurator

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10834 UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

STATUT KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

STATUT KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ZAŁĄCZNIK STATUT KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 1. Kuratorium Oświaty jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej województwa pomorskiego, jako wyodrębniona jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI-120/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI-120/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 9358 UCHWAŁA NR XXVI-120/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007

PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 PLAN PRACY KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 Lp. Obszar Zadanie Odpowiedzialny Termin planowany Uwagi I Nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. A. GRUPA CENTRALNA MIASTO BIAŁYSTOK łącznie 28 szkół

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. A. GRUPA CENTRALNA MIASTO BIAŁYSTOK łącznie 28 szkół SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCZESTNICZĄCE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM Z PODZIAŁEM NA GRUPY, POWIATY I GMINY ł ą c z n i e 101 s z k ół A. GRUPA CENTRALNA MIASTO BIAŁYSTOK łącznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016

z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 Załącznik Nr do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 801 OŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 60/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 955 UCHWAŁA NR XXVII/399/17 RADY GMINY JASIENICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

USTAWA z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 1998 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 14 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 14 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Obornikach i nadania mu statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r.

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r. UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1525/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/1525/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/1525/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 7892 UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytatora do spraw kultury fizycznej i promocji zdrowia w Wydziale Edukacji Specjalnej, Wychowania i Kultury

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH (wybranych) W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA (stan prawny styczeń 2010) I. Ustawy 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymieniane akty prawne znajdują się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Data aktualizacji : 05 lutego 2014 r. Opracowała: mgr inż. Barbara Kutkowska 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XLVI/1402/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2010 r. Statut Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wrocławskie Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XC/2675/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 23 września 2010 r.

UCHWAŁA Nr XC/2675/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 23 września 2010 r. UCHWAŁA Nr XC/25/20 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 września 20 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA Nazwa szkoły/placówki Adres adres e-mail nr kier. 86 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 9969 UCHWAŁA NR XIX/464/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 9969 UCHWAŁA NR XIX/464/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 9969 UCHWAŁA NR XIX/464/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r.

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami Załącznik do Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz. 6061 UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 24 października 2016 roku w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Systemem

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Systemem Załącznik nr 2 do umowy nr... I. Lista szkół ponadgimnazjalnych: Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Systemem Lp. Szkoła/Zespół Szkół Adres 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Brukowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Leszno z dnia Ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Zasady

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 40 UCHWAŁA NR 435/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 40 UCHWAŁA NR 435/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 40 UCHWAŁA NR 435/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE ---------------------------------------------TEKST UJEDNOLICONY ---------------------------------------- Stan prawny na dzień 01.09.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 1. Wprowadzenie. 2. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego. 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo