OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE"

Transkrypt

1 STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowska, formy pomocy psychologicznopedagogicznej. 1. Szkoła posiada własne programy wspierające indywidualny rozwój ucznia zgodne z przepisami prawa 2. Działania wychowawcze szkoły uwzględniają: wychowanie patriotyczne i obywatelskie, wychowanie do życia w rodzinie, edukację regionalną, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową 3. Szkoła obejmuje szczególną opieką uczniów trudnych i na bieżąco analizuje trudności wychowawcze. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno- 1. Opracowanie i wdrożenie szkolnego programu wychowawczego na rok szk. 2014/ Opracowanie klasowych programów wychowawczych 1. Działalność kół zainteresowań wspierających rozwój i zainteresowania uczniów 2. Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych 3. Spotkania z policjantami i pielęgniarką szkolną. 4. Spotkania z pedagogiem szkolnym. 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 2. Spotkania Zespołu Wychowawczego 3. Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem szkolnym. VIII 2014 VIII-IX 2014 Wg potrzeb Wg potrzeb Program, sprawozdanie z realizacji Program, sprawozdanie Dzienniki zajęć, gazetki, wystawy prac.. Sprawozdania Strona www Opinie, wnioski do pracy z ucz. Dyrektor, zespół wychowawczy, Opiekunowie kół Nauczyciele, opiekun SU Pedagog szkolny Zespół wychowawczy pedagog 1

2 2. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości pedagogiczną 4. Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego i warunków do rozwoju zainteresowań uczniów 5. podejmują działania na rzecz poprawy statusu społecznego uczniów pochodzących z niekorzystnych środowisk 6. i podejmują działania integrujące uczniów 4. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej 1. Przestrzeganie regulaminów wycieczek szkolnych i imprez sportowych. 2. Organizacja wycieczek i zawodów sportowych 1. Współpraca z GOPS-em i MOPSem, kuratorem sądowym 1. Organizacja wycieczek i imprez kulturalno dydaktycznych ogólnoszkolnych i klasowych. 2. Zielone Szkoły 3. Wyjazdy klasowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym Wrzesieńpaździernik, opinie, rozmowy regulaminy dokumentacja, zdjęcia Udzielanie pomocy n-l wych fiz. Pedagog szkolny 7. Działania podejmowane przez nauczycieli mają na celu rozwijanie solidarności i pomocy wzajemnej 1. Podejmowanie działań zmierzających do szybkiej adaptacji uczniów nowoprzybyłych. 2. Propagowanie i aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych ( sprzedaż kalendarzyków, zbiórka nakrętek, makulatury, baterii) Kwiecień maj Dokumentacja wyjazdów, zdjęcia, sprawozdania, dyrektor, 2

3 8. Szkoła skutecznie włącza do współpracy rodziców na rzecz poprawy wyników nauczania i podniesienia efektów wychowania 1. Rzetelna informacja dla rodziców o wynikach nauczania i zachowania uczniów. 2. Mobilizowanie rodziców do odpowiedzialności za właściwą frekwencję dzieci w szkole 3. Uświadamianie rodzicom potrzeby szerszego interesowania się funkcjonowaniem dziecka w szkole 4. Współodpowiedzialność rodziców za wyniki w nauce i zachowanie 5. Pedagogizacja rodziców obejmująca tematy związane z efektywnością uczenia się i wychowania dziecka w domu. Wrzesień, październik zeszytach wychowawczych Spotkania, pogadanki przedmiotu, przed. 9. W szkole są tworzone warunki samorządnego działania uczniów 1. Działalność Samorządu Uczniowskiego Opiekun SU 10. Informatyzacja procesu kształcenia i zastosowanie technik informatycznych 1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i tablicy interaktywnej, Testico 2. Wykorzystanie Internetu w celu poszerzania swojej wiedzy na poszczególnych przedmiotach 3. Wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych 4. Realizacja projektu DeS - praca na Platformie Edukacyjnej Sprawozdanie z działalności SU Wytwory pacy uczniów np. prezentacje mult. przedmiotów przedmiotów koordynator 3

4 11. Działania podejmowane przez szkołę skierowane są na uzupełnienie braków kulturowych uczniów pochodzących z różnych środowisk 12. Praca wychowawcza nauczycieli podnosi poziom ogólnej kultury uczniów 1. Organizacja imprez szkolnych, spotkań kulturalno edukacyjnych, wyjazdów do kina, teatru, wycieczek. 2. Udział w comiesięcznych spotkaniach muzycznych filharmonia. 1. Eliminacja wulgaryzmów i niewłaściwych zachowań 2. Konsekwentne kontrolowanie przestrzegania przez uczniów zasad obowiązujących w szkole dotyczących zachowania i ubioru. cały rok szkolny sprawozdania dokumentacja karta wycieczki, albumy, itp notatki, zdjęcia, itp. zajęć Sprawozdania, zdjęcia, albumy, itp. zapisy w zeszytach uwag przedmiotu, opiekun SU pracownicy szkoły STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OBSZAR: PRACA OPIEKUŃCZA SZKOŁY EWALUACJA ODPOWIEDZIA LNI 1. Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i 1. Nauczyciele- rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. 2. Uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki 1. Diagnoza wychowawcza uczniów 2. Diagnoza potrzeb dzieci przedszkolnych 1. Współpraca z PPP, pedagogiem, kuratorem sądowym. Wrzesień Rozmowy, ankiety zajęć p. E. Przygońska 4

5 skuteczne działania opiekuńcze 3. Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną. 1. Współpraca z GOPS-em, MOPS em, Radą Rodziców. 4. Działania szkoły oraz ich skuteczność są systematycznie analizowane 1. Analiza działań wychowawczych rady analityczne (śródsemestralne, końcoworoczne) Styczeń, czerwiec Protokoły 5. Działania wspierające rozwój dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym 2. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci sześcioletnich rozpaczających edukację w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. zajęć OBSZAR: PROMOCJA 1. Szkoła dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia 1. Pielęgnowanie tradycji szkoły, organizowanie imprez o charakterze środowiskowym 1. Organizacja uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez, planu pracy SU oraz wych klas. 2. Udział w gminnych imprezach sportowych 3. Organizacja Festynu Rodzinnego dla środowiska lokalnego Wg kalendarza czerwiec Imprezy, zdjęcia Informacje w mediach i www. Informacje w mediach i www. Opiekun SU, 2. Nauczyciele i uczniowie oraz rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej 2. Pomoc rodziców w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz prezentacji osiągnięć w lokalnym środowisku 1. Aktywizowanie rodziców do współpracy przy organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Wszyscy 5

6 społeczności. 3. Szkoła promuje siebie w środowisku lokalnym 1.Udział w akcjach (np. Sprzątanie Świata) 1. Prowadzenie akcji: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, zbieramy Elektrośmieci i innych. Wrzesień, październik Sprawozdania Opiekun SU 2. Organizacja Dni otwartych dla środowiska. 3.Badanie opinii rodziców o działalności szkoły. 1. Tworzenie plakatów, folderów promujących szkołę, prezentacja bazy szkoły 2. Wykorzystanie narzędzi diagnozujących opinię rodziców o działalności szkoły marzec kwiecień Ankiety Zespół d/s promocji 4. Prowadzenie strony internetowej szkoły 3. Aktualizacja strony www. w Internecie. Strona www p. A. Rataj 5. Dokumentowanie pracy szkoły i osiągnięć uczniów 6. Promowanie działalności szkolnej poprzez środki masowego przekazu i Internet. 4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej dotyczącej osiągnięć uczniów wystawy fotog., gazetki szkolne, albumy, wystawy plast. 5. Prowadzenie szkolnej strony na portalu społecznościowym.oraz współpraca z lokalnymi mediami. wystawy prac, fotografii, gazetki, albumy Portal społeczności owy, informator gminny,,, K. Lis 6

7 OBSZAR : ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 1. Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. 1.Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. 2. Opieka nad uczniami podczas przerw między lekcjami jest wystarczająca. 2. Uczniowie dojeżdżający mają właściwie zorganizowany dojazd do szkoły. 3. Wszyscy pracownicy odbywają stosowne przeszkolenie w zakresie 1. Analiza dokumentacji i podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy 2. Okresowa konserwacja placu zabaw i kontrola stanu sanitarnego piaskownicy. 3. Kontynuacja realizacji programu Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa - filmy szkoleniowe -prezentacje multimedialne -ćwiczenia praktyczne w zakresie pierwszej pomocy 1. Działalność świetlicy szkolnej 2. Zapewnienie właściwej opieki dzieciom młodszym w świetlicy szkolnej 3. Dyżury nauczycieli 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego dojazdu. Przypomnienie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania podczas oczekiwania i przejazdu autobusem szkolnym. 2. Dyżury nauczycieli przy odprowadzaniu i odbiorze dzieci z autobusu szkolnego. 3. Ochrona dzieci przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - wiata dziennikach dzien. Plan dyżurów Plan dyżurów Dyrektor, dyrektor Dyrektor,, świetlicy Dyrektor, 7

8 BHP. 4. Uczniowie zapoznani są z zasadami BHP obowią zującymi w szkole i poza szkołą 1. Analiza dokumentacji bieżącej i szkolenia nauczycieli w zakresie BHP. Dyrektor Dyrektor 2. Szkoła realizuje własny program profilaktyki uwzględniający zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 1. Szkoła rozpoznaje potrzeby i odpowiednio planuje swoje zadania profilaktyczne. 2. Działania profilaktyczne szkoły uwzględniają m. in.: a) promowanie zdrowego stylu życia, współpraca z pielęgniarką szkolną: pogadanki, pierwsza pomoc, higiena osobista b) zapobieganie patologiom i uzależnieniom, współpraca z Komisją do rozwiązywania problemów alkoholowych c) wpajanie zasad bezpieczeństwa na drodze (w czasie drogi do i ze szkoły), współpraca z Policją 1. Zapoznanie dzieci na godz. dyspozycyjnych i przedmiotach z regulaminem BHP w szkole i pracowniach. Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z boiska szkolnego, zielonej klasy i placu zabaw. 1. Analiza niekorzystnych sytuacji szkolnych 2. Eliminowanie zjawiska kozła ofiarnego 1. Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania zasad zawartych w Statucie i Regulaminie szkoły 2. Pogadanki profilaktyczne prowadzone przez pedagoga koord. bezp., policjanta i kuratora, 3. Realizacja programów: Mleko w szkole, Owoce w szkole, Trzymaj formę, Masz wybór 4. Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych: Leon, Spójrz inaczej, Stop przemocy 5. Spotkania z pielęgniarką dotyczące Wrzesień Wrzesień IX- XI Zaświadczenia dziennikach Rozmowy Zeszyty uwag Oceny z zach Prace uczniów, wyniki z zachowania, zeszyty, przed. Wszyscy Koordynator d.s. bezpieczeństwa, pedagog szkolny, policjant klas, pielęgniarka szkolna kl 8

9 . d) Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole higieny osobistej i pierwszej pomocy 6. Spektakle zapobiegawcze prowadzone metodą dramy 7. Współpraca z Komisją do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8. Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Lubinie 9. Zajęcia oraz warsztaty rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia poglądowe ze specjalistami. 10. Działalność zespołu do rozwiązywania problemów wychowawczych Wrzesień, październik, listopad obserwacji u., Zapis w Konkurs, wytwory uczniów, w uczniowskim IV-VI Koordynator bezpieczeństwa Wszyscy Koordynator d.s. bezpieczeństwa, 9

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo