20LAT. CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh. Młode Orły Orlenu STOWARZYSZENIE SPORT DZIECI I MŁODZIE Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20LAT. CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh. Młode Orły Orlenu STOWARZYSZENIE SPORT DZIECI I MŁODZIE Y"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE SPORT DZIECI I MŁODZIE Y Warszawa ul. Siodlarska 12, pawilon 4 tel , fax LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu

2 b r o n i s ł A w k o m o r o w s k i P r e z y d e n T r z e C z y P o s P o L i T e j P o L s k i e j Ju staro ytni Grecy zauwa yli, e çwiczenie sprawnoêci, siły i wytrzymałoêci cielesnej pełni wa nà rol w procesie wychowania młodego człowieka. Podejmujàc wysiłek fizyczny, uczestniczàc w sportowym współzawodnictwie, formujemy tak e swój charakter. Sport uczy pracowicie dà yç do zwyci stwa, ale te cierpliwie znosiç pora ki. Kształtuje postaw kole eƒstwa wobec rówieêników. Wybitny francuski pisarz i myêliciel Albert Camus powiedział: Wszystko, co wiem o moralnoêci i obowiàzkach, zawdzi czam piłce no nej. Jest dla mnie prawdziwà radoêcià, e dzi ki inicjatywie Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y ju po raz dwudziesty dziewcz ta i chłopcy spotykajà si na stadionach i boiskach w całej Polsce, by braç udział w rozgrywkach Czwartków Lekkoatletycznych. Królowa sportu nale y do tych dyscyplin, których uprawianie najwszechstronniej rozwija organizm młodego człowieka. Dzi kuj wszystkim, którzy od poczàtku wspierali ten projekt, tworzàc warunki i zach cajàc dziesiàtki tysi cy dzieci i młodzie y szkolnej do wspólnego udziału w tej radosnej imprezie. Mam ogromnà nadziej, e tych szeêç konkurencji, w których startujecie, skłoni Was, drodzy młodzi przyjaciele, do dalszego rozwijania waszych umiej tnoêci. Podczas zawodów czwartkowych wyłoniło si ju wiele talentów, które po latach zabłysły na Êwiatowych arenach lekkoatletycznych. To z pewnoêcià pomaga marzyç o wielkiej sportowej karierze z serca ycz wi c ka demu z Was, aby te marzenia si spełniły. ycz Wam miejsc na podium zwyci zców. PójÊç w Êlady wielkich polskich sportowców to kontynuacja sztafety pokoleƒ, których talenty i sukcesy budowały pozycj Polski i umo liwiały jej cywilizacyjny rozwój. W roku 25-lecia polskiej wolnoêci i gł bokich przemian warto pami taç, e ich ilustracjà sà tak e wspaniałe lekkoatletyczne zwyci stwa. adna inna dyscyplina nie przyniosła Polsce tylu sukcesów, co lekkoatletyka. Pami tajmy jednak zarazem o tym, co najwa niejsze: e prawdziwym zwyci stwem jest pokonywanie własnych słaboêci. Ufam, e nie zabraknie Wam nigdy woli walki ani w tych codziennych zmaganiach, ani podczas sportowej rywalizacji. Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej XX FINAŁ CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO 01

3 A n d r z e j b i e r n A T m i n i s T e r s P o r T u i T u r y s T y k i A n d r z e j k r A ś n i C k i P r e z e s P k o l Szanowni Paƒstwo, serdecznie witam wszystkich uczestników, organizatorów i gospodarzy dwudziestej, jubileuszowej edycji Czwartków Lekkoatletycznych, imprezy, która z ka dym rokiem zdobywa coraz wi cej sympatyków. W tym roku ju 78 miast z całej Polski weêmie udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzie y. Cieszy ogromnie fakt, e Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzie y kontynuuje z takim powodzeniem, rozpocz tà przez Fundacj Polskiej Lekkiej Atletyki organizacj masowych ogólnopolskich zawodów sportowych dla młodzie y. Ta jedna z najwi kszych imprez sportowych adresowana do młodych Polaków stała si wa nym elementem aktywizacji pokolenia nastolatków i zach cania do uprawiania sportu przez całe ycie. Dzi ki Czwartkom Lekkoatletycznym młodzi pasjonaci sportu majà okazj do zaprezentowania swoich mo liwoêci i sportowej formy, a w przyszłoêci na start w najwa niejszych zawodach lekkoatletycznych. ycz sobie i Paƒstwu, aby kolejne ogólnopolskie edycje tego projektu były motywacjà do rozwoju kariery sportowej i wyznaczenia sobie kolejnych celów, a tak e doskonałà okazjà do upowszechniania aktywnoêci fizycznej wêród społeczeƒstwa. Organizatorom i gospodarzom XX Finału Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych ycz satysfakcji z przebiegu imprezy, zawodnikom miejsc na podium i osiàgania jak najlepszych wyników, kibicom niezapomnianych wra eƒ oraz radoêci z wygranej swoich faworytów. B dzie to jeden z wa niejszych sprawdzianów, który dla wielu młodych uczestników stanie si poczàtkiem drogi do sportowych sukcesów. Z wyrazami szacunku, Andrzej Biernat Czwartki Lekkoatletyczne to dla polskiego sportu inicjatywa niezwykle wartoêciowa i po yteczna. Rozgrywane w ich ramach zawody sà swoistym przedszkolem dla przyszłych adeptów królowej sportu. Zresztà ju dla sporej grupy zawodniczek i zawodników okazały si prawdziwym przedsionkiem do póêniejszej kariery sportowej. Dotyczy to zresztà nie tylko Êrodowiska lekkoatletyki, ale i przedstawicieli innych dyscyplin. Rozmiary zainicjowanej przed dwudziestu laty akcji sà obecnie wr cz imponujàce. Ka dego roku w czwartkowych zawodach, rozgrywanych ju w ponad 80 oêrodkach całego kraju mniejszych i wi kszych - uczestniczy obecnie po 70 tysi cy dziewczàt i chłopców. Ich rywalizacji towarzyszà wielkie emocje sportowe i coraz wi ksze zainteresowanie nie tylko ze strony kole anek i kolegów ale równie rodziców. Ponadto za ka dà startujàcà grupà stojà jej opiekunowie nauczyciele, instruktorzy i trenerzy, na pewno potrafiàcy wyłowiç z grona czwartkowiczów prawdziwe talenty. To dobrze wró y polskiemu sportowi. Coraz wi ksze zainteresowanie działaniami organizujàcego Czwartki Lekkoatletyczne Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y przejawiajà, zwłaszcza w ostatnich latach, władze samorzàdów ró nego szczebla oraz bezcenni jak zawsze sponsorzy. Powodzenie tych imprez jest wi c wspólnym sukcesem wszystkich osób i instytucji, które widzà w sporcie szans na wychowanie zdrowych i sprawnych Polek i Polaków nawet wtedy gdy nie ka demu uda si zostaç w przyszłoêci mistrzem czy rekordzistà. Czwartkowa rywalizacja to tak e wielka szansa na zaszczepienie dzieciom najpi kniejszych cech i wartoêci sportu, jak e przydatnych tak e w naszym codziennym yciu. To m.in.: pracowitoêç, wytrwałoêç, szacunek dla konkurenta czy - tak bliskie ruchowi olimpijskiemu - zachowania fair play. Za to wszystko w imieniu olimpijskiego Êrodowiska szczerze dzi kuj! Andrzej KraÊnicki Minister Sportu i Turystyki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 02 03

4 j A C e k k r A w i e C P r e z e s z A r z Ą d u P k n o r L e n A n d r z e j m A j k o w s k i P r e z e s z A r z Ą d u s T o w A r z y s z e n i A s P o r T d z i e C i i m ł o d z i e ż y Szanowni Paƒstwo, z wielkà przyjemnoêcià przekazujemy w Paƒstwa r ce wyjàtkowe opracowanie, wydane z okazji dwudziestolecia Czwartków Lekkoatletycznych" najwi kszego w kraju i najbardziej rozpoznawalnego programu sportowego kierowanego do dzieci i młodzie y. Robimy to z tym wi kszà satysfakcjà, e PKN ORLEN od wielu lat jest partnerem tego przedsi wzi cia. Istotà igrzysk nie jest zwyci yç, ale wziàç udział słowa ojca nowo ytnej idei olimpijskiej, barona Pierre de Coubertin, dobrze oddajà nasze podejêcie do sponsoringu sportu. PKN ORLEN udziela bowiem wsparcia nie tylko profesjonalnym, czołowym zawodnikom, ale tak e promuje sport masowy i amatorski. Jest to wyraz społecznej odpowiedzialnoêci, majàcej na celu systematycznà popraw kondycji naszego społeczeƒstwa, w szczególnoêci młodzie y. Kluczowymi czynnikami decydujàcymi o sukcesie w sporcie sà konsekwencja i wytrwałoêç. Anga ujàc si w projekty sportowe kierujemy si tymi zasadami, czego najlepszym przykładem jest wspierany przez nas od dawna cykl Czwartków Lekkoatletycznych. To właênie z tej kuêni talentów wyroêli tacy mistrzowie jak: Irena Szewiƒska, Władysław Komar czy Jacek Wszoła, a pierwsze sportowe kroki stawiali tu Adam Kszczot i Przemysław Tytoƒ. JesteÊmy przekonani, e dzi ki Czwartkom Lekkoatletycznym odkryjemy i pozwolimy rozwinàç si kolejnym wspaniałym sportowym talentom, które kiedyê zostanà nast pcami czołowych polskich olimpijczyków, takich jak gwiazdy Grupy Sportowej ORLEN: Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski czy Piotr Małachowski. Chcemy, aby w tym wyêcigu wszyscy mieli równe szanse, dlatego w nadchodzàcym roku zawody ponownie zawitajà do wielu miast w Polsce, dostarczajàc niezwykłych sportowych emocji oraz rywalizacj w duchu fair play. 04 Jacek Krawiec Prezes Zarzàdu PKN ORLEN Nasze Czwartki Ludzie mojego pokolenia i młodsi pami tajà doskonale, jak w latach pi çdziesiàtych i szeêçdziesiàtych pierwszy kontakt ze sportem mieli w trakcie organizowanych wówczas w Polsce zawodów Czwartki Lekkoatletyczne. Doskonale pami tam swoje starty na Stadionie X-lecia, gdzie skakałem w dal i w trójskoku, pchałem kulà i rzucałem dyskiem. Pami tam rekordy yciowe z tamtych lat. Na Czwartkach zaczynali Irena Szewiƒska, Marian Woronin i Stefan Paszczyk. Póêniej organizacji Czwartków zaniechano. Nie wiem czy zabrakło pomysłu, energii czy pieni dzy. Wiosnà 1995 roku przy wsparciu dyrektora Centralnego OÊrodka Sportu Janusza Wachowiaka i Prezesa firmy Damis Bogdana Tomaszewskiego, która była organizatorem najwi kszego bazaru Europy na Stadionie X-lecia zaplanowaliêmy organizacj nowych Czwartków właênie na tym stadionie. W czwartek 27 kwietnia zorganizowaliêmy na stadionie konferencj prasowà pod hasłem rano bazar, po południu sport dzieci cy. 11 maja odbyły si pierwsze zawody czwartkowe, w których wzi ło udział ponad 300 dzieci ze szkół podstawowych głównie Warszawy prawobrze nej. Zawody odbywały si równie w trakcie wakacji w akcji Lato w mieêcie. Jesienià uczestniczyło ju w zawodach osób, co zmuszało nas do ich organizacji równie na bocznym boisku. Brakowało ludzi i doêwiadczenia. Bywało w trakcie tych zawodów, e ja byłem spikerem, Woronin starterem, zaê kolega Mariana ze sztafety Zenek Nowosz szefem s dziów. Pomagali nam aktywnie byli lekkoatleci m.in. Zbigniew Radziwonowicz i Ludwika Chewiƒska. W 1997 roku zawody wyszły poza granice Warszawy i były organizowane równie w Pile, Bydgoszczy, Toruniu, Łom y i Skierniewicach, a roku nast pnym równie w Nowej Soli i ZamoÊciu. W kolejnych latach iloêç miast szybko wzrastała i obecnie ustaliła si na poziomie 80. Czwartki stały si masowym ruchem sportowym, który kształtuje wszystkie podstawowe cechy fizyczne dzieci: szybkoêç, wytrzymałoêç, skocznoêç i sił. Ogólnopolskie Finały, w których uczestniczy corocznie około 3 tysi cy dzieci sà dla nich małà olimpiadà z ceremonià otwarcia i wr czaniem medali na podium. Dzieci bardzo to prze ywajà, cieszà si z sukcesów i martwià pora kami. Wyniki, które uzyskujà sà naprawd Êwietne, szczegółowo przedstawiamy je w załàczonych statystykach. Warto podkreêliç takie rezultaty 13-to latków jak: 99 m w rzucie piłeczkà palantowà Marcina Makowskiego z Łom y, 168 cm Anety Rydz z Radomia w skoku wzwy, czy 37,06 sek. w biegu na 300 m Mateusza Wróbla z Kielc. Czwartkowicze uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej przechodzàc do szkoły Êredniej majà zró nicowane mo liwoêci uprawiania sportu. Według naszej wiedzy około 1/3 z nich kontynuuje uprawianie lekkiej atletyki, 1/3 zaczyna uprawiaç inne dyscypliny sportu, a 1/3 koƒczy przygod ze sportem. Czy to du o czy mało, trudno powiedzieç. Takie sà realia współczesnej młodzie y. Najwi cej kontynuuje sportowà karier w małych miastach i osadach, gorzej jest w wielkich miastach w tym w Warszawie. Wielu Czwartkowiczów jest dziê znanymi polskimi sportowcami: czołowy polski 800-metrowiec Adam Kszczot startował na 05

5 Czwartkach, reprezentacyjny bramkarz piłkarski Przemysław Tytoƒ w ZamoÊciu, trójskoczek Karol Hoffman w Warszawie i siedmioboistka Kamila Chudzik w Kielcach. Wielu Czwartkowiczów uprawia z sukcesami gry zespołowe, sporty wodne, kolarstwo, sporty walki i sporty zimowe. Z okazji 20 lecia Czwartków dzi kuj wszystkim, którzy organizujà te zawody w terenie: nauczycielom, trenerom, działaczom, samorzàdom lokalnym, prezydentom, burmistrzom, miejscowym Êrodkom przekazu, klubom sportowym, TKKF-om, okr gowym zwiàzkom lekkiej atletyki wszystkim przyjaciołom Królowej Sportu. Dzi kuj sponsorom, w tym generalnemu obecnie sponsorowi Czwartków PKN Orlen S.A. i jego prezesowi panu Jackowi Krawcowi. Od samego poczàtku wspiera nas Ministerstwo Sportu i Turystyki, które widzi potrzeb wspierania działalnoêci masowego sportu dzieci i młodzie y. Ministerstwo finansuje obecnie organizacj Ogólnopolskich Finałów, w przeszłoêci jednak współfinansowało równie szkolenie organizatorów Czwartków, sportowe wakacje najlepszej młodzie y i wydawnictwa oraz dyplomy. Licz, e wrócimy do tej dobrej praktyki. Ciepłe słowa podzi kowaƒ kierujemy pod adresem byłych szefów polskiego sportu m.in. Stefana Paszczyka, Mieczysława Nowickiego, Andrzeja KraÊnickiego, Mirosława Drzewieckiego, Adama Giersza i Joanny Muchy. Wysoko cenimy sobie pomoc obecnych ministrów Andrzeja Biernata i Tomasza Półgrabskiego oraz kierownictwa i pracowników Departamentu Sportu dla wszystkich. Dobrze układa si współpraca z Polskim Zwiàzkiem Lekkiej Atletyki i jej Prezesem Jerzym Skuchà. Wspólnie planujemy przygotowanie programu rozwoju młodzie owej lekkiej atletyki w Polsce na najbli sze lata. Wiosnà tego roku kontynuujemy 20-ty sezon Czwartków. Oczekujemy, e właênie wtedy pojawi si na boisku milionowy uczestnik naszych zawodów. 20-te Ogólnopolskie Finały Czwartków Lekkoatletycznych odb dà si w drugiej połowie czerwca w Łodzi. Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w Czwartkach. Prezes Zarzàdu 06 Andrzej Majkowski

6 ł ó d ź m i A s T o f i n A ł ó w Łódê miasto w Êrodkowej Polsce. KiedyÊ najwi kszy oêrodek przemysłu włókienniczego. W przeszłoêci Łódê znana była jako miasto jednej ulicy, stu pałaców i tysiàca kominów. Jest powszechnie znana jako filmowe centrum Polski. Z łódzkiej Filmówki wywodzà si m.in. Andrzej Wajda, Roman Polaƒski, Krzysztof Zanussi, Krzysztof KieÊlowski, Kazimierz Kutz. Nazywana jest cz sto miastem festiwali. Odbywa si tu wiele imprez o randze mi dzynarodowej. Do najwa niejszych zalicza si Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Miasto i region zapisały w kronikach wiele złotych stron. M.in., za sprawà rekordów Artura Partyki w skoku wzwy, Mieczysława Nowickiego w kolarstwie szosowym i rodziny Beków w torowym; sukcesów ringowych i w innych sportach. ŁKS i Widzew to firmy znane w Êwiecie. Łódê ju trzeci raz b dzie goêciła uczestników Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych Dwudziestego, czyli jubileuszowego! Prezydent, pani Hanna Zdanowska ofiarnie i owocnie sprzyja naszej czwartkowej inicjatywie. Zawsze - my, czwartkowicze czujemy si tu, jak w domu. Zasługa to szkół, które nam dajà kwater oraz opiek. Ta sprzyja sportowi, a zwłaszcza sportowej młodzie y, której reprezentacj stanowimy. Zawsze si staramy odwdzi czyç najpi kniej jak umiemy - wytrwałà rywalizacjà sportowà i uêmiechem - w podzi ce na serdeczne przyj cie. Tak b dzie te w jubileuszowym finale. Z góry dzi kujemy za wspaniałà goêcinnoêç! 08

7 P A T r o n A T y, w y r ó ż n i e n i A, n A g r o d y Od wielu lat organizacja Czwartków Lekkoatletycznych cieszy si wsparciem Kancelarii Prezydenta RP. Przed Ogólnopolskimi Finałami Czwartków Lekkoatletycznych w 2004 roku Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski objàł honorowym patronatem działalnoêç Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y. W czerwcu 2004 roku Prezydent przyjàł na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim zwyci zców Finałów i grono działaczy Stowarzyszenia. W listopadzie 2011 roku honorowym patronatem organizacj Czwartków i jej przebieg objàł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzie y w 2012 roku otrzymało wyró nienie Teraz Polska przyznane przez Kapituł Godła Teraz Polska za organizacj Czwartków Lekkoatletycznych.Wyró nienie to zostało przyznane za promocj zdrowia i kultury fizycznej wêród młodzie y w małych i Êrednich miejscowoêciach, krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu, zdrowej rywalizacji oraz stymulowania rozwoju młodych Polaków a tak e za prezentowanie tych osiàgni ç na forum mi dzynarodowym. Równie we wrzeêniu 2012 roku na XXII Mi dzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kapituła tego Forum przyznała Stowarzyszeniu wyró nienie dla najlepszej organizacji pozarzàdowej zajmujàcej si krzewieniem sportu wêród najmłodszych. Tego samego, 2012 roku, Stowarzyszenie zostało przyj te w poczet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Zwiàzku Lekkiej Atletyki. Od poczàtku Czwartków histori ich przebiegu uwiecznia na taêmach redaktor Andrzej Bartosik, a Henryk Sobierajski, Prezes Polsat News od 6 lat funduje puchar dla najlepszego młodego sprintera. W bierzàcym roku 20-ty Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi odbywa si pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 11

8 z A s A d y r o z g r y w A n i A z A w o d ó w C z w A r T k i L e k k o A T L e T y C z n e ZAWODY ORGANIZOWANE SÑ: - w kategoriach wiekowych 11, 12, 13 lat - w konkurencjach lekkoatletycznych: - biegi na 60 m, 300 m, 600 m (dziewcz ta) i 1000 m (chłopcy), - skok w dal, - skok wzwy, - rzut piłeczkà palantowà. ZAWODY PRZEPROWADZANE SÑ W CYKLU JESIENNO-WIOSENNYM (WRZESIE CZERWIEC): - wrzesieƒ, paêdziernik 4 imprezy - kwiecieƒ, maj 5 imprez - czerwiec finał miejski - czerwiec finał ogólnopolski. Do organizatorów z poszczególnych miast nale y przeprowadzenie imprez jesiennych, imprez wiosennych oraz finału miejskiego. Wszyscy organizatorzy majà obowiàzek przekazania do Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y informacji o datach, miejscach i godzinach rozpocz cia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny byç zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem. Prawo startu majà wszyscy uczniowie szkół podstawowych według wy ej wymienionych kategorii wiekowych. Ka dy zawodnik mo e startowaç podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to tak e zawodów finałowych miejskich. W ogólnopolskich zawodach zawodnicy mogà startowaç tylko w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie mo e to byç konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim. 12

9 kronika rekordów uzyskanyc h w TrAkCie finałów ogólnopolskic h CzwArTków LekkoATLeT ycznyc h i zawodów międzynarodowyc h 1000 M CHŁOPCÓW 13 LAT Mateusz Ràczka Siedlce 2:48, LAT Mateusz Kapes Kutno 2:54, LAT Mateusz Mikołajczyk Nowa Sól 3:03, SKOK WZWY CHŁOPCÓW 13 LAT Hubert Hampel WrzeÊnia 1, LAT Bartosz Chwałkiewicz Złotów 1, LAT Piotr Lisek Poznaƒ 1, SKOK WZWY DZIEWCZÑT 13 LAT Aneta Rydz Radom 1, LAT Aneta Rydz Radom 1, LAT Aneta Rydz Radom 1, SKOK W DAL CHŁOPCÓW 13 LAT Jakub Cisowski Wejherowo 6, LAT Maciej Tajs Bydgoszcz 5, LAT Krzysztof Chorà yk Nowa Sól 5, SKOK W DAL DZIEWCZÑT 60 M CHŁOPCÓW 13 LAT Michał Iwanowicz Piła 7, LAT Mateusz Wróbel Kielce 7, LAT Mariusz Podlecki Warszawa 8, M DZIEWCZÑT 13 LAT Klaudia Adamek Złotów 7, LAT Klaudia Adamek Złotów 8, LAT Malwina Hajdacka Warszawa 8, M CHŁOPCÓW 13 LAT Mateusz Wróbel Kielce 37, LAT Kacper Gos Skierniewice 40, LAT Kacper Gos Skierniewice 44, LAT Paulina Romaniuk Bydgoszcz 5, LAT Katarzyna Modzelewska Łom a 5, LAT Kornelia Wróbel Suwałki 4, PIŁECZKA PALANTOWA CHŁOPCÓW 13 LAT Marcin Makowski Łom a 99, LAT Mateusz Wołowik Radom 76, LAT Mariusz Szyszkowski Grudziàdz 63, PIŁECZKA PALANTOWA DZIEWCZÑT 13 LAT Angelika Antoniak Siedlce 66, LAT Dominika Grzelak Tuchola 62, LAT Dominika Grzelak Tuchola 54, M DZIEWCZÑT 13 LAT Zuzanna Banach Poznaƒ 42, LAT Karolina Gesek Wejherowo 43, LAT Aleksandra Greszta Gdynia 45, M DZIEWCZÑT 13 LAT Kataryna Thomaidov Wejherowo 1:37, LAT Kataryna Thomaidov Wejherowo 1:40, LAT Karolina Gromada Sandomierz 1:47,

10 z e s TAw i e n i e 10 n A j L e P s z yc h w y n i ków o s i Ąg n i ę T yc h P r z e z z Awo d n i ków w f i n A ł AC h C z wa r T ków L e k koat L e T yc z n yc h i z Awo dac h m i ę d z y n A ro d ow yc h 60 M - CHŁOPCY - 13 LAT 1 Michał Iwanowicz Piła 7, Przemysław Rostek Siedlce 7, Szymon Jaworski Oława 7, Tomasz Janiak Piła 7, Jakub Gałandziej ary 7, Patryk Franko Suwałki 7, Jakub Bering Toruƒ 7, Michał Tessmer Piła 7, Karol Grucelski Ostroł ka 7, Michał Uhle Szczecin 7, M - DZIEWCZ TA - 13 LAT 1 Klaudia Adamek Złotów 7, Laura Łabutis Sejny 7, Weronika Bła ek Gdaƒsk 8, Susana Rachele Piła 8, Martyna Czarnynoga Pszczyna 8, Martyna Kotwiła Radom 8, Katarzyna Wróblewska Głogów 8, Sylwia Sochaƒska Szczecin 8, Natalia Tustanowska Krasnystaw 8, Malwina Kiełczewska Bydgoszcz 8, M - CHŁOPCY - 12 LAT 1 Mateusz Wróbel Kielce 7, Daniel Sarnowski Mi dzychód 7, Dawid Kurek Szubin 7, Adam Kamyk Warszawa 7, Mariusz Podlecki Warszawa 7, Karol Grucelski Ostroł ka 7, Tomasz Studziƒski Sztum 7, Daniel Wesołowski Kielce 8, Jan Kucharczyk Grudziàdz 8, Rafał Krzeszewski KroÊniewice 8, M - DZIEWCZ TA - 12 LAT 1 Klaudia Adamek Złotów 8, Susana Lachele Piła 8, Kornelia Wróbel Suwałki 8, Martyna Kotwiła Radom 8, Karolina Rajko ary 8, Sylwia Sochaƒska Szczecin 8, Marlena Boranowska ary 8, Julia Staƒczyk Gdynia 8, Julia Zajàc Łódê 8, Zuzanna Dymowska Iława 8, M - CHŁOPCY - 11 LAT 1 Mariusz Podlecki Warszawa 8, Dawid Kurek Szubin 8, Rafał Krzeszewski KroÊniewice 8, Karol Grucelski Ostroł ka 8, Maciej Czapliƒski Nowa Sól 8, Beniamin Dames Wejherowo 8, Przemysław Płacheta Skierniewice 8, Sebastian Urbaniak Kruszwica 8, Piotr Gryczka Piła 8, Jan Kucharczyk Grudziàdz 8, M - DZIEWCZ TA - 11 LAT 1 Malwina Hajdacka Warszawa 8, Klaudia Adamek Złotów 8, Izabela Osipiak Siedlce 8, Zuzanna Szelenbaum Warszawa 8, Suzana Lachele Piła 8, Zuzanna Dymowska Iława 8, Julia Kałamaga Police 8, Paulina Zdrojewska Toruƒ 8, Weronika Jabłoƒska ary 8, Aleksandra Jasiek Piła 8, LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu 16 17

11 300 M - CHŁOPCY - 13 LAT 1 Mateusz Wróbel Kielce 37, Daniel Sarnowski Poznaƒ 38, Patryk Pozorski Nakła n/notecià 38, Paweł Oszak Pszczyna 39, Artur Szczudliƒski Kruszwica 39, Krystian Massiel Szczecin 39, Szymon Sapieha Moràg 39, Wojciech Podgórski Wrocław 39, Kamil Stec Wrocław 39, Szymon Nosek Skierniewice 39, M - DZIEWCZ TA - 13 LAT 1 Zuzanna Banach Poznaƒ 42, Wiktoria Paczyƒska Nakło n/notecià 42, Vivien Barszcz Ustka 42, Paulina Korzeniecka Łom a 42, Marta Izydorczyk Poznaƒ 42, Sylwia Fabiaƒczyk Szczecin 42, Justyna Witkowska Warszawa 42, Paulina Turynowicz Suwałki 42, Karolina Gesek Gdaƒsk 42, Patrycja Adamek Złotów 42, M - CHŁOPCY - 12 LAT 1 Kacper Gos Skierniewice 40, Patryk Pozorski Nakło n. Notecià 41, Szymon Sapieja Moràg 41, Krystian Massiel Szczecin 41, Dominik Furtok Pszczyna 41, Marcin Kłaczaƒski Bydgoszcz 42, Paweł Oszak Pszczyna 42, Michał Galikowski Ustka 42, Bartosz Iƒski Szubin 42, Dawid Nitka Nakło n/notecià 42, M - DZIEWCZ TA - 12 LAT 1 Karolina Gesek Wejherowo 43, Aleksandra Greszta Gdynia 43, Marta Izydorczyk Poznaƒ 44, Helena Dalke Szubin 44, Weronika Podleszczak Białogard 44, Zofia D bska Zgierz 44, Aleksandra D ugar Wejherowo 44, Justyna Juchacz Inowrocław 44, Sylwia Fabiaƒczyk Szczecin 44, Wiktoria Rycak ZamoÊç 44, M - CHŁOPCY - 11 LAT 1 Kacper Gos Skierniewice 44, Kacper Szatan Radom 45, Marcin Kłaczaƒski Bydgoszcz 45, Jakub Ordyłowski Jarocin 45, Patryk Nurkowski Ustka 45, Dawid Nitke Nakło n/notecià 45, Michał Pietrzak KroÊniewice 45, Michał Gralewski Warszawa 45, Wojciech Podgórski Wrocław 45, Mateusz Głasek Otwock 45, M - DZIEWCZ TA - 11 LAT 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu 1 Aleksandra Greszta Gdynia 45, Sylwia Fabiaƒczyk Szczecin 45, Nikola Fràczyk Chojnice 45, Karolina Gesek Gdynia 46, Helena Dalke Szubin 46, Alicja Michalczak Szubin 46, Sylwia Mikołajczuk Siedlce 46, Marta Lipska Poznaƒ 47, Aleksandra D ugan Wejherowo 47, Wiktoria Dàbrowian Inowrocław 47,

12 1000 M - CHŁOPCY - 13 LAT 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu 1 Mateusz Ràczka Siedlce 2:48, Patryk Groth Wejherowo 2:48, Hubert Stachowiak Poznaƒ 2:49, Daniel Hronda Szczecin 2:50, Łukasz Kowalski Iława 2:50, Leszek Ginter Chojnice 2:51, Damian Michalak Nowa Sól 2:51, Andrzej Krajewski Ustka 2:51, Andrzej Filawski Chrzanów 2:51, Łukasz Jatczak Pszczyna 2:51, M - CHŁOPCY - 12 LAT 600 M - DZIEWCZ TA - 13 LAT 1 Katherina Thomaidov Wejherowo 1:37, Angelika Stefaƒska Poznaƒ 1:38, Adrianna Czapla Sosnowiec 1:38, Iwona Krasnod bska Siedlce 1:38, Syndia Ellward Gdynia 1:38, Agnieszka Lipecka Poznaƒ 1:39, Agnieszka Âwiderska Szczecin 1:39, Sylwia Gwi d Bytów 1:40, Marta St pieƒ Bytów 1:40, Anna Turzyƒska Łobez 1:40, M - DZIEWCZ TA - 12 LAT 1 Katerina Thomaidov Wejherowo 1:40, Lena Płaczek Poznaƒ 1:43, Ewelina Perlik Bytów 1:43, Sylwia Gwi d Bytów 1:43, Michalina Typre Sosnowiec 1:43, Kamila Pawłowska Iława 1:43, Vivien Barszcz Ustka 1:44, Lidia Niemira Warszawa 1:44, Karolina Gromada Sandomierz 1:44, Iga Jastrz bska Nowa Sól 1:44, Mateusz Kapes Kutno 2:54, Leszek Ginter Chojnice 2:59, Rafał Pluskota ZamoÊç 2:59, Wojciech Janowski Nowa Sól 3:00, Krystian Kwiatkowski WrzeÊnia 3:01, Patryk Groth Wejherowo 3:01, Hubert Stachowiak Poznaƒ 3:02, Kamil Chyliƒski Stalowa Wola 3:02, Łukasz Kowalski Iława 3:02, Adam Olbrzymek Jarocin 3:02, M - CHŁOPCY - 11 LAT 1 Mateusz Mikołajczyk Nowa Sól 3:03, Dominik Ptaszyƒski Kozienice 3:06, Krystian Kwiatkowski WrzeÊnia 3:07, Robert Moroz ary 3:10, Sebastian Bednarczyk Ostroł ka 3:11, Paweł Brzoza Ciechanów 3:12, Patryk Dacka Piła 3:12, Piotr Cybula Poznaƒ 3:13, Rafał Biolik Pszczyna 3:13, Mikołaj Szczerba Ustka 3:13, M - DZIEWCZ TA - 11 LAT 1 Karolina Gromada Sandomierz 1:47, Michalina Typer Sosnowiec 1:48, Dorota KraÊnicka Police 1:49, Marta Musiał Pruszków 1:49, Anna Czapiewska Chojnice 1:49, Vivien Barszcz Ustka 1:50, Weronika Staƒczak Jarocin 1:50, Weronika Kowalczyk Wrocław 1:50, Lidia Niemira Warszawa 1:50, Marika Sztandera Bydgoszcz 1:51,

13 SKOK WZWY - DZIEWCZ TA - 12 LAT 1 Aneta Rydz Radom 1, Patrycja Stec Lidzbark Warmiƒski 1, Aleksandra LewandowskaKutno 1, Małgorzata Abraniuk Szczecin 1, Julia Pesta Iława 1, Aleksandra Sobolewska Suwałki 1, Aleksandra Abramowska Grudziàdz 1, Monika Jagaciak Poznaƒ 1, Marcelina Lubiƒska Bydgoszcz 1, Izabela Lipiƒska Łom a 1, SKOK WZWY - CHŁOPCY - 11 LAT SKOK WZWY - CHŁOPCY - 13 LAT 1 Hubert Hampel WrzeÊnia 1, Szymon Michałowski Suwałki 1, Łukasz Adamski Nowa Sól 1, Damian Piter Wolsztyn 1, Łukasz Gackowski Gdaƒsk 1, Patryk Baran Tczew 1, Łukasz Karwacki Kutno 1, Mirosław Szczepaƒski Piła 1, Albert Doria-Dernałowicz Tczew 1, Adrian Wójcik Warszawa 1, SKOK WZWY - DZIEWCZ TA - 13 LAT 1 Aneta Rydz Radom 1, Paulina Borys Gdynia 1, Izabela Lipiƒska Łom a 1, Maria Deptulska Tczew 1, Julia Pesta Iława 1, Monika Przybył Bydgoszcz 1, Iwona Górska Iława 1, Diana Wiatrowska Szczecin 1, Alina Langowska Gdynia 1, Wioleta Szuliƒska Suwałki 1, Piotr Lisek Poznaƒ 1, Arkadiusz Starszewski Złotów 1, Mirosław Szczepanik Złotów 1, Bartek Chwiałkiewicz Piła 1, Eryk Lamtschek Złotów 1, Bartłomiej Lewandowski Piła 1, Artur Staszewski Złotów 1, Jakub Janus ary 1, Artur Skiba Otwock 1, Dawid Dàbrowski Sztum 1, SKOK WZWY - DZIEWCZ TA - 11 LAT 1 Aneta Rydz Radom 1, Aleksandra Abramowska Grudziàdz 1, Wioleta Szuliƒska Suwałki 1, Patrycja Stec Lidzbark Warmiƒski 1, Aneta Ostanek Iława 1, Aleksandra Sobolewska Suwałki 1, Sandra Michalak WrzeÊnia 1, Gabriela Tr bska Skierniewice 1, Marika Ratajczak WrzeÊnia 1, Maria Matuszak Poznaƒ 1, SKOK WZWY - CHŁOPCY - 12 LAT 1 Bartosz Chwiałkiewicz Złotów 1, Artur Starszewski Złotów 1, Szymon Michałowski Suwałki 1, Jakub Janus ary 1, Konrad Michalski Kielce 1, Piotr Szestało ary 1, Patryk Gryka Złotów 1, Jakub Nowak Warszawa 1, Kamil Bruchajzer Warszawa 1, Mariusz Baszczyƒski Poznaƒ 1, LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu 22 23

14 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu SKOK W DAL - CHŁOPCY - 13 LAT 1 Jakub Cisowski Wejherowo 6, Bartłomiej Draszawka Piła 6, Filip Drozdowski Toruƒ 6, Mateusz Sobczyk Kutno 6, Przemysław Wasiƒski Kozienice 5, Damian Szade Poznaƒ 5, Dawid Głowacki Piła 5, Łukasz Maj Kozienice 5, Amadusz Koprowski Szczecin 5, Kamil Głuchowski Siedlce 5, SKOK W DAL - DZIEWCZ TA - 13 LAT 1 Paulina Romaniuk Bydgoszcz 5, Adrianna Szóstak Mi dzychód 5, Alicja Machała Gdynia 5, Emilia Staszkiewicz Suwałki 5, Magda Doroszczuk Hrubieszów 5, Katarzyna Połeç Ustka 5, Kamila Drabik Radom 5, Katarzyna Modzelewska Łom a 5, Wiktoria Liberska Bydgoszcz 5, Natalia Kołodziejczak Kutno 5, SKOK W DAL - CHŁOPCY - 12 LAT 1 Maciej Tajs Bydgoszcz 5, Antoni Plichta Nowa Sól 5, Mateusz Sobczyk Kutno 5, Tomasz Kuderczak Âroda Wielk. 5, Krzysztof Chorà yk Nowa Sól 5, Karol Hoffman Warszawa 5, Mateusz urek Wolsztyn 5, Bartłomiej Draszawka Piła 5, Kacper Krawczyk Łódê 5, Kacper Fabiszewski Białe Błota 5, SKOK W DAL - DZIEWCZ TA - 12 LAT 1 Katarzyna Modzelewska Łom a 5, Paulina Romaniuk Bydgoszcz 5, Aleksandra Machowska Szubin 5, Julita Kropik Poznaƒ 4, Julia Udzik Jarocin 4, Natalia Byrdych Bydgoszcz 4, Adrianna Sułek Bydgoszcz 4, Joanna Pelc Szczecin 4, Wiktoria Paczyƒska Nakło n. Notecià 4, Agnieszka Kwiatkowska Poznaƒ 4, SKOK W DAL - CHŁOPCY - 11 LAT 1 Krzysztof Chorà yk Nowa Sól 5, Bartłomiej Seweryn Kielce 5, Mateusz Sobczyk Kutno 4, Karol Głowacki Skierniewice 4, Grzegorz Kubik Stalowa Wola 4, Grzegorz Narloch Tuchola 4, Bartłomiej Draszawka Piła 4, Hubert Wawrzyniak Nowa Sól 4, Norbert Kaƒski Gdaƒska 4, Bartosz Nowak Mi dzychód 4, SKOK W DAL - DZIEWCZ TA - 11 LAT 1 Kornelia Wróbel Suwałki 4, Katarzyna Połeç Ustka 4, Aleksandra Machowska Szubin 4, Klaudia Danielewska Piła 4, Nicole Łabuda Wejherowo 4, Maja Mikołajek Gdynia 4, Anna Bobrowska Poznaƒ 4, Julia Bàbka Kraków 4, Julia Kawa Gdaƒsk 4, Karolina Puch Łobez 4,

15 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu RZUT PIŁECZKÑ PALANTOWÑ - CHŁOPCY - 13 LAT 1 Marcin Makowski Łom a 99, Szymon Sadowski Ustka 87, Szymon Wróbel Sławno 86, Mariusz Szyszkowski Grudziàdz 85, Konrad Plichta Siedlce 82, Konrad Partyka Stalowa Wola 82, Tomasz Klingier Grudziàdz 82, Andrzej Roman Wrocław 81, Jacek Falkiewicz Warszawa 80, Mateusz Szwed Brzeg 80, RZUT PIŁECZKÑ PALANTOWÑ - DZIEWCZ TA - 13 LAT 1 Angelika Antoniak Siedlce 66, Dominika Grzelak Tuchola 65, Małgorzata Anderson Bydgoszcz 65, Martyna Kaczmarek Szczecin 63, Aleksandra Kulas Tuchola 63, Kamila Chudzik Kielce 62, Sylwia Zapert Łom a 62, Agnieszka Głogowska Bydgoszcz 62, Angelika Woêniak Łowicz 61, Aleksandra Filipiak Inowrocław 61, RZUT PIŁECZKÑ PALANTOWÑ - CHŁOPCY - 12 LAT 1 Mateusz Wołowik Radom 76, Michał Piróg Kielce 71, Piotr Narloch Tuchola 70, Damian Konieczny Poznaƒ 70, Przemysław Czarnecki Kielce 68, Paweł Belzerowski Szubin 68, Konrad Plichta Siedlce 68, Mariusz Szyszkowski Grudziàdz 67, Mariusz Mróz Nowa Sól 66, Łukasz Krawczuk Bydgoszcz 66, RZUT PIŁECZKÑ PALANTOWÑ - DZIEWCZ TA - 12 LAT 1 Dominika Grzelak Tuchola 62, Zuzanna Nowak Bydgoszcz 58, Martyna Kaczmarek Szczecin 58, Agnieszka Głowacka Bydgoszcz 57, Julia Tadyszak Poznaƒ 56, Agnieszka Trafimow Warszawa 56, Zofia Ró ycka Poznaƒ 55, Karolina Łukasiewicz Brzeg 55, Karolina Urban Tuchola 55, Magda CiÊliƒska Płock 53, RZUT PIŁECZKÑ PALANTOWÑ - CHŁOPCY - 11 LAT 1 Mariusz Szyszkowski Grudziàdz 63, Dawid Wegner Nakło n. Notecià 61, Piotr Narloch Tuchola 61, Wojtczak Jakub Kutno 60, Dawid Szofer Poznaƒ 59, Szymon Wróbel Sławno 59, Szymon Krawczuk Bydgoszcz 58, Łukasz Szmigiel Toruƒ 58, Hubert Krzyziƒski Siedlce 57, Filip Kozicki Bytów 57, RZUT PIŁECZKÑ PALANTOWÑ - DZIEWCZ TA - 11 LAT 1 Dominika Grzelak Tuchola 54, Zuzanna Nowak Bydgoszcz 48, Marcelina Antosik Grudziàdz 47, Aleksandra Mickiewicz Nowa Sól 47, Marta Reinhold Toruƒ 46, Marta Kàkol Gdaƒsk 46, Dominika Stachowiak Poznaƒ 46, Martyna Kaczmarek Szczecin 46, Karolina Łukasiewicz Brzeg 44, Aleksandra Filipiak Inowrocław 44,

16 k L A s y f i k AC ja P u n k TowA m i A s T w L ATAC h i 1996 w zawodach uczestniczyła tylko młodzie z Warszawy i okolicznych miejscowoêci Warszawa 2 - Piła 3 - Skierniewice 4 - Łom a 5 - Bydgoszcz 6 - Toruƒ Warszawa 2 - Łom a 3 - Piła 4 - Skierniewice 5 - Toruƒ 6 - Bydgoszcz 7 - Nowa Sól 8 - ZamoÊç Piła 2 - Warszawa 3 - Bydgoszcz 4 - Łom a 5 - Nowa Sól 6 - Poznaƒ 7 - Skierniewice 8 - Toruƒ Warszawa 2 - Piła 3 - Łom a 4 - Bydgoszcz 5 - Poznaƒ 6 - Grudziàdz 7 - Nowa Sól 8 - Skierniewice Warszawa 2 - Piła 3 - Łom a 4 - Poznaƒ 5 - Bydgoszcz 6 - Nowa Sól 7 - Skierniewice 8 - Iława Warszawa 2 - Nowa Sól 3 - Poznaƒ 4 - Bydgoszcz 5 - Iława 6 - Łom a 7 - Złotów 8 - Piła Poznaƒ 2 - Piła 3 - Gdaƒsk 4 - Warszawa 5 - Łom a 6 - Szczecin 7 - Bydgoszcz 8 - Iława Poznaƒ 2 - Szczecin 3 - Piła 4 - ary 5 - Suwałki 6 - Kutno 7 - Warszawa 8 - Grudziàdz Poznaƒ 2 - ary 3 - Szczecin 4 - Piła 5 - Kutno 6 - Suwałki 7 - Gdynia 8 - Grudziàdz Poznaƒ 2 - Kielce 3 - Szczecin 4 - Warszawa 5 - Toruƒ 6 - Kutno 7 - Gdynia 8 - Piła Gdynia 2 - Tuchola 3 - Piła 4 - Szczecin 5 - Suwałki 6 - Sztum 7 - Warszawa 8 - Skierniewice Chojnice 2 - Piła 3 - Suwałki 4 - Ustka 5 - Złotów 6 - Szczecin 7 - Sztum 8 - Wejherowo Suwałki 2 - Gdaƒsk 3 - Skierniewice 4 - Piła 5 - Ustka 6 - Jarocin 7 - Warszawa 8 - Iława Piła 2 - Grudziàdz 3 - Kielce 4 - Ustka 5 - Suwałki 6 - Chojnice 7 - Szubin 8 - Mi dzychód Piła 2 - Grudziàdz 3 - Tczew 4 - Pszczyna 5 - Wrocław 6 - Szubin 7 - Radom 8 - Szczecin Złotów 2 - Iława 3 - Tczew 4 - Poznaƒ 5 - Wrocław 6 - Grudziàdz 7 - Piła 8 - Radom Tczew 2 - Piła 3 - Jarocin 4 - Złotów 5 - Tuchola 6 - Łom a 7 - Bydgoszcz 8 - Nowa Sól 29

17

18 u C z e s T n i C y,, C z w A r T k ó w L e k k o A T L e T y C z n y C h k T ó r z y T r z y k r o T n i e w y g r A L i f i n A ł y o g ó L n o P o L s k i e Jedynà uczestniczkà Ogólnopolskich Finałów Czwartków Lekkoatletycznych, która wygrała je czterokrotnie jest Dominika Grzelak z Tucholi. Wygrała Finały w rzucie piłeczkà palantowà, ju jako 10-latka w 2007 roku, a nast pnie w latach Tomasz Gosiewski - Łom a skok wzwy - 1, skok wzwy -1, skok wzwy - 1,57 2. Magdalena Hutnik - Warszawa m - 8, m - 8, m - 8,24 3. Konrad Werner - Warszawa m - 8, m - 8, m - 40,46 4. Damian Ro ej - Kielce m - 47, m - 43, m - 39,72 5. Karol Hoffman - Warszawa skok w dal - 4, skok w dal - 5, skok w dal - 5,69 6. Marcin Kłaczaƒski - Bydgoszcz m - 45, m - 42, m - 40,17 7. Paulina Korzeniecka - Łom a m - 48, m - 44, m - 42,51 8. Katarzyna Połeç - Ustka skok w dal - 4, skok w dal - 4, skok w dal - 5,26 9. Konrad Donczew - Wrocław m - 46, m - 44, m - 40, Bartłomiej Draszawka - Piła skok w dal - 4, skok w dal - 5, skok w dal - 6, Ewelina Perlik - Bytów/Tuchola m - 1, m - 1, m - 1, Aneta Rydz - Radom skok wzwy - 1, skok wzwy - 1, skok wzwy - 1, Jakub Janus - ary skok wzwy 1, skok wzwy 1, skok wzwy 1, Wioletta Szuliƒska - Suwałki skok wzwy 1, skok wzwy 1, skok wzwy 1, Helena Dalke - Bydgoszcz m 46, m 44, m 43, Klaudia Adamek - Złotów m 8, m 8, m 7, Mateusz Sobczyk - Kutno 2010 skok w dal 4, skok w dal 5, skok w dal 6, Susana Rachele - Piła m 8, m 8, m 8,04 32

19 m i A s T A b i o r Ą C e u d z i A ł w i m P r e z i e,, C z w A r T k i L e k k o A T L e T y C z n e 1. AUGUSTÓW 2. BEŁCHATÓW 3. BIAŁA PODLASKA 4. BIAŁE BŁOTA 5. BIAŁOBRZEGI 6. BIAŁOGARD 7. BIELSKO-BIAŁA 8. BRZEG 9. BYDGOSZCZ 10. BYTÓW 11. CHEŁM 12. CHOJNICE 13. CHORZÓW 14. CHRZANÓW 15. CIECHANÓW 16. CZ STOCHOWA 17. CZŁUCHÓW 18. GDA SK 19. GDYNIA 20. GLINIANKA 21. GŁOGÓW 22. GŁUCHOŁAZY 23. GORZÓW WLKP 24. GRÓJEC 25. GRUDZIÑDZ 26. GRYFICE 27. GRYFINO 28. GRYFÓW ÂLÑSKI 29. GUBIN 30. HRUBIESZÓW 31. IŁAWA 32. INOWROCŁAW 33. JANOWO 34. JAROCIN 35. KALISZ 36. K DZIERZYN KOèLE 37. KIELCE 38. KŁODZKO 39. KOZIENICE 40. KRAKÓW 41. KRASNYSTAW 42. KRAÂNIK 43. KROÂNIEWICE 44. KRUSZWICA 45. KUTNO 46. LIDZBARK WARMI SKI 47. LUBLIN 48. ŁOBEZ 49. ŁOM A 50. ŁOWICZ 51. ŁÓDè 52. MIASTKO 53. MI DZYCHÓD 54. MIKOŁÓW 55. MŁAWA 56. MORÑG 57. NAKŁO NAD NOTECIÑ 58. NIDZICA 59. NOWA SÓL 60. OLEÂNICA 61. OLSZTYN 62. OLSZYNA 63. OŁAWA 64. OPOCZNO 65. OPOLE 66. OSTROŁ KA 67. OSTRÓW WLKP. 68. OTWOCK 69. PASŁ K 70. PIŁA 71. PŁOCK 72. PŁO SK 73. POLICE 74. POSTOMINO 75. POZNA 76. PRUSZKÓW 77. PSZCZYNA 78. PUŁTUSK 79. PUSZCZYKOWO 80. RADOM 81. SANDOMIERZ 82. SEJNY 83. SIEDLCE 84. SIERADZ 85. SIERPC 86. SKIERNIEWICE 87. SKOCZÓW 88. SKÓRCZ 89. SŁAWNO 90. SM TOWO GRANICZNE 91. SOCHACZEW 92. SOSNOWIEC 93. STALOWA WOLA 94. SUWAŁKI 95. SZCZECIN 96. SZCZECINEK 97. SZCZUROWA 98. SZTUM 99. SZUBIN 100. ÂRODA WLKP ÂWIECIE 102. ÂWINOUJÂCIE 103. TARNÓW 104. TCZEW 105. TORU 106. TUCHOLA 107. USTKA 108. WARSZAWA 109. WEJHEROWO 110. WESOŁA 111. WILCZ TA 112. WISŁA 113. WOLIN 114. WOLSZTYN 115. WROCŁAW 116. WRZEÂNIA 117. WYDMINY 118. ZABRZE 119. ZAMOÂå 120. ZELÓW 121. ZGIERZ 122. ZIELONA GÓRA 123. ZŁOTÓW 124. ARY 125. NIN 126. YRARDÓW 127. ZAKOPANE 34 35

20 r o z w ó j,, C z w A r T k ó w L e k k o A T L e T y C z n y C h Liczba oêrodków organizujàcych Czwartki Lekkoatletyczne w latach liczba oêrodków 36

21 P A n o r A m A m i A s T o r g A n i z A T o r ó w C z w A r T k ó w L e k k o A T L e T y C z n y C h Zamiast wst pu-zdania wprowadzenia. Poni sze zapisy z historii nie sà pełnà kronikà dokonaƒ Czwartków, a przytoczone dane, nazwiska i przypomniane fakty stanowià jedynie mozaik. Ona uêwiadomiç powinna tez, e Czwartki wytworzyły oraz kultywujà taki klimat aktywnoêci sportowej i społecznej, i pomysł sprzed 20 lat przerodził si w system. W sumie zaê w zjawisko. Z setkami wcià płonàcych ognisk aktywnoêci sportowej, z wieloma tysiàcami startujàcej młodzie y; z rzeszà wspaniałych organizatorów, nauczycieli, trenerów i instruktorów, samorzàdowców. A wszystko w nastroju nieustajàcego Êwi ta powszechnego sportu młodzie owego. Motywem pomysłu była lekka atletyka. Ona stanowi program naszych zawodów. Ale czwartkowy impuls, to nie tylko dbałoêç o rozwój tej pi knej dziedziny i êródło ciàgłego jej zasilania. Nazwa stosowana od pokoleƒ - Królowa Sportów daje szans i zobowiàzuje. Cz sto Czwartek okazuje si punktem startu do karier w ró nych sportowych specjalnoêciach. JeÊli Czwartkowicz Adam Kszczot jest teraz jednym z czołowych Êredniodystansowców Êwiata, to nie jest dowód istnienia drogi od imprez dla dzieci i młodzie y to sportowych szczytów? Mamy magnes o wielkiej, i rosnàcej sile przyciàgania, dziewczàt, chłopców, dorosłych sojuszników I - zamiast jubileuszowego podsumowania zostaƒmy przy zawołaniu - NIECH TAK ZOSTANIE, przez kolejne dziesi ciolecia! Zaczynamy umownà przebie k przez czwartkowe oêrodki: 39

22 b e ł C h A T ó w Patrycja Wieczorek, wychowanka Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego - ma ju długà list osiàgni ç. Wygrała czwartkowy finał Zdobyła złoty medal na 600 metrów w Mi dzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym, ju jest medalistkà mistrzostw Polski w biegach Êrednich i przez płotki, rosnà sportowcy - rosnà obiekty. Od rundy jesiennej 2011 zawody odbywajà si na kompleksie Moje Boisko-Orlik 2012, przy Publicznym Gimnazjum nr 4. Do rozwoju Czwartków ch tnie przez cały czas przykłada r k Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa. Czas dzi kowaç i prosiç o jeszcze Historia naszej imprezy jest jeszcze krótka ( ), ale b dzie si wydłu ała. Poza młodzie à bielsko-bialskich szkół podstawowych na zawody przyje d a młodzie sàsiedzka - z Jaworza, K t, ywca; jest pełnowymiarowy stadion tartanowy; miasto i region majà utrwalone tradycje sportowe. Ruszyło, i z góry wiadomo, e teraz b dzie si wawo rozwijało... b i e L s k o - b i A ł A b i A ł o g A r d Na poczàtku była inicjatywa rodzinna - Paƒstwa Ewy i Janusza Turników; teraz organizuje imprezy Klub Lekkoatletyczny Iskra Białogard. Stadion Miejski ma bie ni tartanowà (niebieski tartan Mondo), spełnia wszelkie wymagania PZLA, a młodzi od poczàtku startujà w warunkach godnych mistrzów! W czwartkowych finałach młodzie z Białogardu wywalczyła dotychczas 6 medali. Mocno nale y podkreêliç nazwisko: Podlaszczak Weronika i Natalia majà na koncie ju nawet starty i osiàgni cia mi dzynarodowe! Od roku 1997! Pi kna kronika. Tu poznała smak sportu Iga Baumgart (rocznik 1989) - ju dobiegła (na 400 m) do medali seniorskich mistrzostw Polski; była w sztafetowym zespole mistrzostw Europy (2012), mistrzostw Êwiata (2013), olimpijskim (2012). Rekord yciowy na dziê - 52,75. Trójskoczek Kamil Tyma (rocznik1991) ju ma rekord Polski juniorów młodszych -15,00 m; Marcelina Lubiƒska (1997) trenuje w Zawiszy skakanie o tyczce, medalistka mistrzostw Polski juniorek. Helena Dalke (1997) i sprinter (na 300m) Marcin Kłaczaƒski trzykrotnie zwyci ali w ogólnopolskich finałach. W sumie 84 czwartkowe medale - 37 złotych, 29 srebrnych, 18 bràzowych. b y d g o s z C z 40 41

23 C h e ł m Zawody sà w Chełmie od 2002 roku; od poczàtku prowadzone przez Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Dni imprez to wtorki i czwartki. Ciekawostka - czwartek tak e we wtorek Miło. Przyjdzie czas, e aktywnoêç sportowa to cały tydzieƒ? Chełm, czwartkowym wtorkiem wskazuje takà drog... W sprawozdaniu dodajà: Do roku 2006 prowadziliêmy tak e zawody dla starszych uczniów, z gimnazjum. Serial osiàgni ç w Ogólnopolskich Finałach: 2007: Michał Sobolewski - srebro w biegu na 1000m; 2008: Michał Sobolewski - złoto na 1000m; 2008: Przemek Oleszczyƒski - złoto na 60m; 2010: Karolina Gruszka - srebro w rzucaniu piłeczkà palantowà; 2011: Dawid Głàb - srebro - skok w dal; 2013: Julia Wawryszuk - bràz - skok w dal. Młodzie Trójmiasta startowała w Czwartkach w latach , przez trzy lata, jako reprezentacja Gdaƒska, nast pnie - jako reprezentacja Gdyni. Do wybijajàcych si sportowców zaliczamy: Karolin Gesek, obecnie czołowà juniork na 400 m; Zuzann Łabiak - w Czwartkach sprint, skok w dal, obecnie ju 7-bój; sprinterk Weronik Bła ek; Synti Ellward i Dominika Czaj - Êrednie dystanse; Anet Romiƒskà - skok w dal. Niebywałym post pem wykazał si Szymon Rudek, który podczas Czwartków skoczył wzwy 160 cm, a obecnie, jako 16-latek jest najlepszy w Polsce, majàc wynik 201cm. Rudek jest zawodnikiem Floty Gdynia, a przez karier prowadzi go trener Piotr Kaczmarek. g d A ń s k / g d y n i A C z ł u C h ó w Poczàtek w roku 2009, kartek kronik dopiero przybywa. W zawodach biorà udział młodzi sportowcy z Człuchowa, Debrzna, Rychnowa, Polnicy, Wierzchowa, Rzeczenicy i Krzemieniewa. Prawie pełna mapa gmin powiatu człuchowskiego. Fragmenty oryginalnego listu: Szkoła i UKS Smoki z Glinianki - powiat otwocki - jako jedyne w kraju, razem ze swoim nauczycielem w-f Zenonem Kwiatkowskim uczestniczà w Czwartkach nieprzerwanie od I edycji! WiernoÊç godna idei! Z pierwszej grupy uczestników czwórka chłopców, po ukoƒczeniu szkoły, trenowała w otwockim I-ligowym Starcie. Najlepszy - Łukasz Bogucki, ju jako junior był wicemistrzem Polski w biegu na 1500m. Dobrze zapisała si w czwartkowej kronice rodzina Nowaków. W latach 1997/ w sprincie i w skoku w dal brylowały siostry Monika i Edyta Kàkol. g L i n i A n k A 42 43

24 g o r z ó w w i e L k o P o L s k i Jeden z przykładów, jak lekkoatletyczny impuls wspomaga inne dziedziny sportu. DziÊ czwartkowicz - Tomasz Gintowt gra w piłk r cznà na ligowym poziomie, a Radosław Somrani jest czołowym zawodnikiem III-ligowej dru yny piłkarskiej KS Stilon. Pierwsza edycja - w roku Inspiratorem - ówczesny prezes Olimpii, Ryszard Szczepaƒski; kiedyê trener Bronisława Malinowskiego, tragicznie zmarłego mistrza bie ni, złotego medalisty olimpijskiego Dorobek nadzwyczajny. W 15 edycjach a 55 szkół, z kilku - poza Grudziàdzem - miast i gmin. W punktacji szkół niepodzielne panowanie młodzie y ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Grudziàdza. WÊród wybitnych - a trzej to skoczkowie wzwy! Piotr Âleboda ( SP 8 Grudziàdz) - młodzie owy mistrz Polski, kadrowicz PZLA; Cezary Pietrusiƒski (SP 1 Nowe Miasto Lubawskie) medal mistrzostw juniorów; Igor Jabłoƒski ( SP3 Grudziàdz). Ciekawy wkład w rozwój innych sportów - Tomasz Klinger z Brodnicy, kariera w piłce r cznej; Łukasz Nieradka - w wioêlarstwie. g r u d z i Ą d z g r ó j e C Czwartki odbywajà si od roku 2002/2003. Głównym organizatorem jest instruktor do spraw sportu szkolnego - Tadeusz Białek. W zawodach uczestniczà gminy: Grójec, Jasieniec, Mogielnica. Najlepszymi wynikami reprezentujà si szkoły PSP 3 Grójec /nauczyciel Dariusz Gadajski/, PSP Lesznowola /nauczyciel Szymon Wojas/, PSP Jasieniec/nauczycielka Małgorzata Wincewicz/. W Czwartkach od roku 2010, wczeêniej - przez 20 lat - poniedziałki lekkoatletyczne. Stadion zespołu szkół - z tartanem, profesjonalnà skocznià wzwy, aparaturà elektronicznego pomiaru czasu. Dzieci z siedmiu miejscowoêci. Ze skoczni wzwy : Marta Kwiecieƒ zakoƒczyła sezon 2013 wynikiem 162 cm - najlepszym w swoim roczniku (1999), siódmym w kategorii młodziczek; Weronika Stefaniuk (rocznik 2000) - sezon 2013 zakoƒczyła na VI miejscu w kraju, a halowy sezon 2014 na trzecim miejscu, wynik cm. g r y f i n o 44 45

25 i ł A w A W Czwartkach od roku Tu fragment listu dotyczàcy szczególnie zasłu onych animatorów i organizatorów: Najlepsze wyniki osiàgajà Szkoły: z Miasta Iławy z jej wyró niajàcymi si nauczycielami: Izabelà Rybiƒskà, Marzenà Tołkacz, Ewà Gralak, Annà Dufrat, Pawłem Hofmanem, Magdalenà Pietraszek i Beatà Lasowy; z Miasta i Gminy Lubawa - z ich nauczycielami: Markiem Tykarskim, Leszkiem Kołodziejskim i Beatà Kozłowskà; z Gminy Iława - z jej nauczycielami: Krzysztofem Zieliƒskim i Adamem Przybylskim. Dwukrotnie w latach bieg na 60m. wygrała Zuzanna Dymowska. Skok wzwy wygrywały w przeszłoêci Anna Ostanek i Julia Pesta. Pierwszy raz na czwartkowej mapie Kielce pojawiły si w sezonie 1998/99. Dawno! Lista osiàgni ç jest długa, a najch tniej wspomina si XVI Ogólnopolski Finał - drugie miejsce w klasyfikacji medalowej: Nazwisk na liêcie sław wiele. Kamila Chudzik - wygrała rzut piłeczkà palantowa w 1999, a na mistrzostwach Êwiata w Berlinie zdobyła bràzowy medal w 7 boju; Katarzyna Furmanek (1996) - 18 lat - w medalistka Finałów, w wieku 12 lat, w piłeczce palantowej, dziê czołowa juniorka w dysku i młocie; Mateusz Wróbel - zwyci zca Finałów - 60 m jako 12 latek - 7,68 i 300 m (13 lat) 37,05 - oba rekordy Czwartków Mateuszowi wró ymy wielkà karier. k i e L C e i n o w r o C ł A w Sà z nami od sezonu 1999/2000. WÊród inspiratorów oraz organizatorów mi dzy innymi trójskoczek Jan Jaskólski - olimpijczyk oraz dawny Êredniodystansowiec Tadeusz Kazimierski, akademicki mistrz Êwiata Znakomity przykład sportowej sztafety pokoleƒ! W finałach roku 2003 Natalia Urbaniak zdobyła złoty medal w biegu na 300 metrów. Jako gimnazjalistka zamieszkała w Bydgoszczy i tam nadal zajmowała si sportem, w barwach Zawiszy. Dodajmy, e w roku 2009 czytelnicy Gazety Pomorskiej przyznali jej tytuł miss sportu Kujaw i Pomorza. 10 tys. mieszkaƒców w mieêcie i 9 tysi cy w gminie, nad Gopłem, Czwartki Êwi tujà 10-lecie. Pierwszà medalistkà ogólnopolskiego finału była sprinterka Daria Kaczmarek z maleƒkiego Rusinowa. Potem grała w siatkówk. Teraz startuje - z powodzeniem - w zawodach po arniczych. W pewnym sensie kole anka mistrza olimpijskiego, Zbigniewa Bródki. On te przecie stra ak Filip Kozłowski gra w piłk, w szczeciƒskiej Pogoni, a Gopło sprawiło, e z kilku czwartkowiczów wyroêli klasowi wioêlarze - jak Bartek Sàdel, Bogumił Łuczak. No i wcià lekkoatleci, wêród nich sprinter Michał Kazimierski, w styczniu 2014 debiutował, jako junior w halowych mistrzostwach kraju. Do bràzowego medalisty stracił dwie setne sekundy! k r u s z w i C A Autor zdj ç: Beata Zarzycka 46 47

26 k u T n o Mieszkamy na styku czterech krain: Mazowsza, Kujaw, Ziemi Ł czyckiej oraz Wielkopolski. Miasto usytuowane jest w samym centrum Polski - 21 kilometrów od jej geometrycznego Êrodka... Przygod z Czwartkami Kutno zacz ło od zawodów, które ju organizowały pobliskie KroÊniewice. Po dwóch latach przeszło na swoje boisko, przyjazne lekkiej atletyce. System działa Êwietnie, a owoce daje dorodne. Wieloboista Rafał Krzeszewski (rocznik 1990) - serial sukcesów, z młodzie owym wicemistrzostwem Polski (do lat 23) w latach 2010 i 2012 na czele; mistrzostwo juniorów pkt. w dziesi cioboju (2009). Kacper Marcinkowski (urodzony w roku 1992) wygrywał Spartakiad Młodzie y, ma w rejestrze skok wzwy na 208 cm. Mateusz Sobczyk trzykrotnie wygrał skok w dal w latach Milena Sadowska, uczestniczka trzech finałów; zwyci stwo w mistrzostwach Polski LZS (młodzików) w biegu przełajowym, siódme miejsce w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski (młodzików) metrów. Krzysztof Kraus - uczestnik czwartkowych finałów ; bràzowy medal mistrzostw Polski młodzików na dystansie 2 km, czwarte miejsce w mistrzostwach Polski juniorów - (2012) - 3 km ł o b e z Autor zdj ç: Artur Andziak L i d z b A r k w A r m i ń s k i Czwartkowa oferta jest rozszerzona. Równolegle do naszej akcji odbywajà si zawody lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. To pozwala łatwiej kontynuowaç przygod sportowà po ukoƒczeniu szkoły podstawowej. Dorobek? Jest si, kim i czym chwaliç, Urszula Tworek i Julian Baczewski (oboje rocznik 1998) dali si poznaç, jako coraz lepsi wieloboiêci. W zawodach wielobojowych PZLA. Szymon Szymonowicz był finalistà czwartkowego biegu na 300 metrów, do tego mistrzem Polski młodzików w zapasach i bràzowym medalistà mistrzostw Europy w sumo; niedawno, w roku 2011 Patrycja Stec wygrała w 2013 r. skok wzwy w kategorii 12 lat z bardzo dobrym wynikiem 154cm. WÊród aktywnych sojuszników - p. Mieczysław Czerniawski - prezydent Łom y. Organizatorem - Podlaskie TTKF, jej prezeska Wiesława Czerniawska była inicjatorkà Czwartków. WÊród wybijajàcych si młodych sportowców m.in. Marcin Makowski z Grajewa. W 2010 roku rzucił piłeczkà palantowà a 99 metrów. Teraz daje si poznaç, jako utalentowany oszczepnik. W gronie najlepszych w kronikach Justyna Kijek-Korytkowska, Ewelina Lubiejewska, Piotr Golbe. Trzykrotnymi zwyci zcami Ogólnopolskich Finałów byli w latach Tomasz Gosiewski - skok wzwy i Paulina Korzeniecka, na 300m w latach ł o m ż A 48 49

27 ł o w i C z Łowicz startuje w Czwartkach dopiero od trzech lat, trudno wi c mówiç o karierze sportowej byłych uczestników. Ale swój Êlad ju mamy. Ju w pierwszym Ogólnopolskim Finale w jakim uczestniczyliêmy reprezentanci Łowicza zdobyli 2 bràzowe medale - Przemysław Płacheta w biegu na 60m - 8,23 i Cyprian Mrzygłód w skoku wzwy - 1,45. Potem te były medalowe miejsca: 2011r. - Michał Flis - bieg na 60 m - 7,82 - bràzowy medal; 2012r. - Jakub Pajàk - skok wzwy - 1,39 - srebrny. Dla organizowania Czwartków powołano Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. Do dziê jest gospodarzem. DoroÊli działacze aktywnie wspomagajà. Zdanie z opisu: Mimo, e jesteêmy jednym z najmniejszych powiatów w Polsce, przyjaênie zapoczàtkowane podczas zawodów czwartkowych trwajà latami To, po wymienieniu listy sportowców, którzy po startach w naszej imprezie kontynuujà kariery. Marta Dittmer - dziê studentka prawa UAM w Poznaniu, wielokrotnie nagradzana za skok w dal i trójskok; Adrianna Szóstak te Êwietna w tych konkurencjach, rekordzistka Czwartków na skoczni w dal; jest obecnie najlepszà w kraju juniorkà w skoku w dal i trójskoku. Tymoteusz Zimny - mistrz Polski młodzików na 300 metrów... m i ę d z y C h ó d ł ó d ź W bie àcym sezonie, trzeci ju raz Łódê b dzie gospodarzem Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych. Łódê od lat organizuje wiele imprez lekkoatletycznych dla młodzie y. W ostatnich latach goêciła dwukrotnie Finały OOM i 2013 r. WłaÊnie takie imprezy sà cz sto poczàtkami karier wielu doskonałych zawodników, znakomicie propagujà Królowà Sportu wêród najmłodszych, docierajà do najmniejszych miejscowoêci w kraju. Poprzez ostatnie dwa lata dało si zauwa yç wi ksze zainteresowanie Czwartkami wêród dyrektorów szkół, które goszczà młodych sportowców, trenerów i nauczycieli z całej Polski. W 2013 r. Finały Ogólnopolskie w skoku w dal w kategorii 12 lat wygrał reprezentant gospodarzy Kacper Krawczyk. W pierwszej edycji uczestników, w drugiej Reprezentacja Mikołowa na Finał Ogólnopolski wzrosła wtedy do prawie 20 osób. Trzecia edycja trwa, ju w imprezach startowała setka uczestników, a przed nami jeszcze cztery eliminacje oraz finał miejski. Przyje d ajà próbowaç sił młodzi sportowcy tak e z Dàbrowy Górniczej, Sosnowca, Tychów, Pszczyny. Jednym z dowodów, e bardzo wzrosło zainteresowanie uprawianiem lekkiej atletki, była potrzeba powołania sekcji tego sportu w UKS Trójka Mikołów. m i k o ł ó w 50 51

28 m o r Ą g Zawody odbywajà si na wielofunkcyjnym boisku przy Szkole Podstawowej nr 3; organizator - Urzàd Miejski. Dwa nazwiska kilkakrotnie pojawiajà si na liêcie zwyci zców: Radosław Nowik - Nowicki, Êwietny w rzucie piłeczkà palantowà, Szymon Sapieja, sprinter. Teraz Sapieja jest piłkarzem, gra w OKS Stomil Olsztyn. Czwartki organizujà ju od roku 1998! Od 2007 dodali do systemu zawody dla młodzie y gimnazjalnej. W 17-letniej historii zapisano zwyci stwa: dwukrotnego złotego medalisty w biegu na 1 kilometr - Mateusza Mikołajczyka; jest rekordzistà wêród 11-latków; Krzysztofa Chorà yka - dwa zwyci stwa w skoku w dal, i te rekord 11-latków; Wojciecha Janowskiego (bieg) i Aleksandry Mickiewicz (rzut piłkà palantowà). Ta ostatnia jest teraz oszczepniczkà MLKS Uczniak Szprotawa i uczestniczyła nawet w mistrzostwach Êwiata juniorek Impreza zasiliła kadrowo inne sporty. Agata Drozdek to mistrzyni Polski juniorek (2013) w kolarskiej jeêdzie na czas (w finałach Czwartków medal w biegu na 600 metrów); Alan Goltz jest wybijajàcym si siatkarzem II ligowej Astry Nowa Sól; Kamila Słoƒska, Oliwia Kotlarska, Damian Michalak z powodzeniem startujà w kajakarstwie. Kapitalna wszechstronnoêç! n o w A s ó L n A k ł o n A d n o T e C i Ą W Nakle Czwartki odbywajà się od ponad 12 lat. Medali w finałach zdobyli wiele. Rejestr: Dawid Nitka w biegu na 300m (złoto, srebro); Wiktoria Paczyƒska - skoku w dal (złoto, bràz) oraz w biegu na 300m (srebro); Patryk Pozorski w biegu na 300m (złoto, srebro); Dawid Wegner w rzucie piłeczkà palantowà (złoto, srebro, złoto); Szymon Wintrowicz - w biegu na 60m (złoto); Eryk Kołodziejczak - w skoku w dal (złoto). DoÊç długa jest równie lista finalistów z Nakła, bez medali. W Pasł ku rozpocz liêmy organizacj drugiej edycji Czwartków (pierwsza 2012/2013, druga 2013/2014). Głównymi organizatorami zawodów sà Piotr Michałek i Piotr Zienkiewicz. Najlepsze wyniki uzyskujà zawodnicy z Truso Elblàg i UKS Gimpas. Szczególne osiàgni cia podczas XIX Finału Ogólnopolskiego to drugie miejsce Mai Dalidowicz z Truso w biegu na 600 m. dziewczàt 11-letnich oraz drugie miejsce Damiana Adameczka z UKS Gimpas w rzucie piłeczkà palantowà chłopców 13-letnich. P A s ł ę k 52 53

29 P i ł A Pilskie Czwartki majà odległà dat narodzin-kwiecieƒ 1997! Rekord uczestnictwa ustanowiono w inauguracji edycji dziewczàt i chłopców; Êrednia ogólna wynosi 778. Obliczono, e dotychczas w 17 edycjach uczestniczyły prawie 143 tysiàce sportowców - dzieci, z 49 miejscowoêci regionu. Imponujàce! Podczas 17 finałów krajowych sportowcy z regionu 19 razy stawali na podium. Nazwiska? Tyle na liêcie wyró nionych, e trudno wszystkim daç słownà satysfakcj! W 2010 roku ju na listach najlepszych juniorek młodszych była Aleksandra Michałek (1993) 176 cm w skoku wzwy. Remigiusz Olszewski (1992) ju ma rekord yciowy na 100 m 10,38; jest członkiem kadry narodowej i ma na koncie wyst py mi dzynarodowe. Bartłomiej Draszawka - ma yciówk na skoczni w dal a 7,60! Susana Rachele - trzykrotnie wygrała sprint w latach Szczególnie zasłu eni organizatorzy - paƒstwo Stanisława i Leszek Zieliƒscy; Êwietni patroni - prezydenci Zbigniew Kosmatka i Piotr Głowski. Napisali do nas, z zachodnio-pomorskiego, tak: Czwartki Lekkoatletyczne to przede wszystkim integracja Êrodowiska naszej małej ojczyzny, jakà jest gmina Postomino Zacz ło si w roku 2009, impuls wyszedł z Uczniowskiego Klubu Sportowego Wie yca, potem powstała jednostka Centrum Kultury i Sportu w Postominie i ona teraz organizuje oraz dowodzi. Historia krótka, ale sukcesy ju sà: z finału 2013 zapisano, e Maksymilian Bugowski zajàł 6 miejsce w skoku wzwy młodzieƒców z rocznika 2000, a Filip Chmera był 10 w rzucie piłeczkà palantowà. P o s T o m i n o P o L i C e Sami o sobie: Czwartki Lekkoatletyczne rozpocz ły swoje ycie w Policach 24 wrzeênia 2003 roku. W pierwszych zawodach wystartowało 112 zawodników. Do dziê w zawodach polickich brało udział łàcznie ponad 5000 zawodników z całego powiatu polickiego... Efekty decyzji o organizacji Czwartków sà bardzo widoczne. Zwyci czyniami Ogolnopolskich Finałów były Julia Kałamaga w sprincie w kategorii 11 lat w 2009 r. i Dorota KraÊnicka w biegu na 600 m - 11 lat w 2010 r. W zawodach udział biorà uczniowie szkół powiatu polickiego: Police, Jasienica, Tanowo, MÊci cino, Trzebie, Niekłoƒczyca, Nowe Warpno, Pilchowo. Zawody organizowano ju w latach 70-tych. Od 1985 roku organizatorem jest Okr gowy /wczeêniej/ - teraz Wielkopolski Zwiàzek Lekkiej Atletyki. W pierwszej fazie w naszych imprezach startowała młodzie z Szamotuł, Dusznik, WrzeÊni, Ârody, Obornik, Wronek, Pniew, Puszczykowa oraz Poznania. Od 2006 roku wi kszoêç wymienionych oêrodków sama sobie organizuje Czwartki. Od 1999 roku młodzie z Czwartków poznaƒskich brała udział w zawodach finałowych. Z wieloma sukcesami. Rekordzistkà Czwartków w biegu na 300 m w kategorii 13 lat jest Zuzanna Banach - 42,05 sek. Poznaƒ 4 razy wygrał klasyfikacj punktowà miast w latach P o z n A ń 54 55

30 P r u s z k ó w Do najwi kszych sukcesów pruszkowskich czwartkowiczów zaliczyç nale y złote medale w Finałach Ogólnopolskich zdobyte: w roku 2012 przez Gabriel Pawłowskà w skoku w dal, w 2013 roku przez Mart Musiał w biegu na 600 m, oraz bràzowy medal zdobyty w 2012 roku przez Zuzann Fijak w skoku w dal Ze sprawozdania: Najwi ksze sukcesy spoêród naszych finalistów odnosi Paweł Wiesiołek (91 rocznik), obecnie zawodnik Warszawianki, mistrz Polski seniorów w dziesi cioboju nasza nadzieja na Igrzyska Olimpijskie. W Czwartkach wystàpił dwa razy w skoku wzwy, zdobywajàc 11 miejsce w 2003 roku. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski we wszystkich młodzie owych kategoriach rzutu dyskiem Damian Kamiƒski (93) był czwarty w skoku w dal, w 2004 roku. Medalista mistrzostw Polski młodzików i juniorów młodszych w oszczepie Rafał Gierek (96) był w finałach Czwartków na 6 miejscu w rzucie piłeczkà palantowà w 2009 roku. Inni dobrze rozwijajàcy si sportowo czwartkowicze to - Emil Pikora, Krystian Pawelczyk, Piotr Cichocki i Joanna Kazimierczak. P u ł T u s k P s z C z y n A Sezon 2013/2014 to w Pszczynie czternasta edycja. Seria sukcesów: sprinterka Martyna Czarnynoga dwa razy triumfowała w Ogólnopolskim Finale, podobnie Rafał Biolik, wczeêniej Paweł Oszek. Widaç Êlady w póêniejszych karierach. Kornelia Marczak rzucała piłeczkà palantowà, teraz jest wyczynowcem w badmintonie. Podobnie Tomasz Tom a - kiedyê w Czwartkach, w roku 2013 bràzowy medal mistrzostw Polski wêród juniorów. Czwartkowa lekka atletyka - od roku 1972! Wizytówk osiàgni ç otwiera Aneta Rydz. Trzykrotnie wygrała finał krajowy w skoku wzwy ( ) ustanawiajàc czwartkowe rekordy; do dziê czekajà na pobicie - IV klasa cm., V kl cm., VI kl cm. Została mistrzynià Polski młodziczek, juniorek młodszych i juniorek, a podczas Igrzysk Młodzie y 2010 w Singapurze zdobyła bràzowy medal. r A d o m 56 57

31 s A n d o m i e r z Miasto z pradawnymi tradycjami, ale w Czwartkach młodziutkie. Od roku Zawody odbywajà si na stadionie z szeêciotorowà bie nià tartanowà; jest w pełni wyposa ony w urzàdzenia lekkoatletyczne. Sukcesy z ostatnich startów w Finałach Ogólnoposkich: 6 medali, złoty, 3 srebrne, 2 bràzowe. MedaliÊci: Karolina i Wiktoria Gromada, Jakub Wiatrowski, Kacper Stec. Podczas finałów 2012 Karolina Gromada ustanowiła rekord Czwartków w biegu na 600 metrów, w grupie 11-latek- 1;47,73. Za rok obchodziç b dziemy XV-lecie Czwartków Lekkoatletycznych w Suwałkach! Ka dego roku odbywa si 10 zawodów (4 jesienne wrzesieƒ, paêdziernik oraz 6 wiosennych kwiecieƒ, maj). Udział bierze ok. 600 zawodniczek i zawodników. Suwałki wychowały wiele dziewczàt i chłopców skaczàcych wzwy. Najlepsi z nich to: Wioletta Szuliƒska, Aleksandra Sobolewska i Szymon Michałowski. Rekordzistkà Czwartków w skoku w dal z wynikiem 4,82 w kategorii 11 lat jest od 2007 r. Kornelia Wróbel. Staraniem Prezydenta Czesława Renkiewicza w 2014 r. rusza remont kapitalny Stadionu Lekkoatletycznego - za kwot ok. 9 mln złotych. s u w A ł k i s k i e r n i e w i C e Historia skierniewickich zawodów si ga przełomu lat 80 i 90, kiedy to na u lowym stadionie miejskim przy ulicy Pomologicznej prowadzono rywalizacj. Pod oficjalnà nazwà Czwartki Lekkoatletyczne impreza istnieje ju 18 lat. Przez cały czas organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice. Personalnie - od poczàtku głównym organizatorem Czwartków" jest Ewa Milczarek. Znakomicie zapowiada si zwyci zca dwóch ostatnich biegów na 300 metrów w kategorii 11 i 12 lat - Kacper Kos. Ciekawe, czy w łodzkich finałach pobije rekord Mateusza Wróbla, wêród 13-latków. Zawody na stadionie imienia sławnego sprintera, Wiesława Maniaka. Rok w rok około tysiàca młodych sportowców z ponad 20 szkół. Wyró niajàcy si zawodnicy, którzy swoje pierwsze ogólnopolskie sukcesy odnosili w finałach, kontynuujà przygod ze sportem. Przykładem takich kontynuacji mogà byç złoci medaliêci z ostatnich lat: Krystian Massiel bieg na 300 m. czy Michał Uhle bieg na 60 m., którzy medale w ogólnopolskich imprezach zdobywali równie, jako uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - to fragmeny sprawozdania. s z C z e C i n 58 59

32 s z u b i n Najpierw razem z Bydgoszczà, od roku 2002 samodzielnie. Koordynatorem jest od zawsze p. Kazimierz Krzywdziƒski, a w organizacji m.in. uczestniczy Uczniowski Klub Biegacza. W Ogólnopolskich Finałach - 16 zwyci zców, 15 drugich miejsc, 19 trzecich. Czwartkowicze na dobre zadomowili si w lekkiej atletyce. Z sukcesami. Łukasz Masłowski skocznia w dal - był członkiem kadry juniorskiej, zdobył srebrny medal w mistrzostwach Europy, dwa razy uczestniczył w mistrzostwach Êwiata. Michał Stodolny, Szymon Wilczyƒski - byli w juniorskiej kadrze płotkarzy. W roku 2014 jest w niej Helena Dalke, obecnie Zawisza Bydgoszcz. Rocznie w zawodach uczestniczy około 160 uczniów. W Czwartkach od niedawna, a lista osiàgni ç w finałach imponujàca. Złote medale: J. Sowa, Patryk Baran; kilka srebrnych, bràzowe. W edycji XIX 2013: Maria Deptulska - srebro na skoczni wzwy ; Jagoda Cesarz - srebro na 300 m; Julia Kowalska - bràz w skoku wzwy, Patryk Bielski - bràz na skoczni wzwy Skakanie nad poprzeczkà - tczewska specjalnoêç. I to w jednej podstawówce, bo wszystkie wymienione medale pochodzà ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie. T C z e w ś w i e C i e Czwartkujà od edycji 2003/2004. Na stadionie Wdy - tartanowym. Najlepsze wyniki w finałach: Bartosz Czerwiƒski - 4 miejsce na 300 metrów w finale 2004/2005; Marceli urek - taki sam dorobek, ale w finale 2012/2013; Adrian Andryaƒczyk - czwarty na 60 metrów w finale 2008/2009. Zawody najpierw obejmowały cały powiat tucholski, Chojnice i Czersk; z czasem Chojnice zacz ły organizowaç swoje imprezy. Jak w Tczewie - skok wzwy, tak w Tucholi cieszy si szczególnym wzi ciem rzut piłeczkà palantowà. Dominika Grzelak kiedyê czterokrotnie wygrała te zawody; ustanowiła rekord; dziê jest oszczepniczkà Chojniczanki. A w ogóle to lista sukcesów w tej specjalnoêci jest długa: Piotr i Grzegorz Narlochowie, (Piotr dêwiga teraz ci ary w Zawiszy ), Karolina Urban, Patrycja Grzonkowska, Kacper Bartczak, Wiktoria Szymaƒska - te wcià sportowo aktywne... T u C h o L A 60 61

33 u s T k A Organizator - Henryk Michalski. W Ustce - dziewcz ta na czele czwartkowej historii, Kasia Połeç (rocznik 1989) trzykrotnie wygrywała skok w dal; była medalistkà mistrzostw Polski młodzików; na 100 metrów - teraz reprezentacyjna siatkarka. Vivien Barszcz trzy zwyci stwa na 600 i 300 metrów. Klaudia Maruszewska (1997) - w Czwartkach rzucała piłeczkà palantowà, w Olimpijskim Festiwalu Młodzie y Europy (Utrecht 2013) - oszczepem. Byli czwartkowicze kontynuujà kariery m.in. w miejscowym klubie LKS Jantar. w A r s z A w A Czwartki Lekkoatletyczne majà w Warszawie ponad 50-cio letnià tradycj. W latach 50-tych i 60-tych organizowane były na Stadionie 10-lecia i Stadionie Ogniwa na Mokotowie. Zaczynało w nich kariery wielu czołowych polskich lekkoatletów m.in. Irena Szewiƒska. Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki w 1995 roku reaktywowała je, równie na Stadionie 10-lecia. Poczàwszy od maja 1995 co tydzieƒ startowało w nich kilkuset uczniów szkół. Zwyci czynià pierwszych zawodów była m.in. czołowa płotkarka Joanna Kocielnik. Na przełomie stuleci skok w dal wygrywał najlepszy obecnie polski trójskoczek Karol Hoffman. W nast pnych latach Czwartki organizowane były na Stadionach AWF, Poloneza na Pradze i na Bemowie. 62

34 w e j h e r o w o Nawet du o wi kszy Gdaƒsk przyje d a na Czwartki do Wejherowa! Tak tam goêcinnie, a impreza na najwy szym poziomie. W ostatnich latach reprezentacja Wejherowa wywalczyła dwa razy pierwsze miejsca w klasyfikacji medalowej ogólnopolskich finałów, czy to nie najlepsza rekomendacja? Katerina Thomaidou 600 metrów (2012) i rekord imprezy - 1; W 2013 powtórka i znów rekord - 1; Aleksandra D ugan - w roku ,13 i wygrana na 300 metrów, rok póêniej - 44,28 i drugie miejsce. Patryk Groth w XIX finałach wygrał bieg na 1000 metrów wêród 13-latków, a wynik 2;48,70 jest tylko o 0,66 sek. gorszy od rekordu Czwartków. Wolsztyn, mimo e niewielka to miejscowoêç, ju pochwaliç si mo e wywalczeniem kilkunastu medali podczas Finałów Ogólnopolskich Czwartków przez swoich reprezentantów. Daje nam to motywacj, dzielà si takà refleksjà Mówià: Daje przekonanie, e mo emy rywalizowaç z du o wi kszymi miastami i odnosiç sukcesy. W Czwartkach, w sporcie, i w innych dziedzinach ycia tak e. Do wyró niajàcych si czwartkowiczów zaliczajà si zwyci zcy Finałów: Mateusz urek w skoku w dal w 2005 r. i Damian Piter w skoku wzwy w 2013 r. w o L s z T y n w i L C z ę T A Historia Czwartków w okolicach Pasł ka zwiàzana jest z osobà Piotra Michałka, nauczyciela w-f w Gimnazjum Wilcz ta i si ga roku Pan Michałek zorganizował cykl zawodów, a startujàcy reprezentowali wówczas miejscowoêç Wilcz ta. Organizacjà zawodów zajmowały si UKS Piast Wilcz ta i Szkoła Podstawowa w Młynarach. Najwi kszym osiàgni ciem finału krajowego było zaj cie przez Izabel eleêniak IV miejsca w skoku wzwy dziewczàt 13 letnich. Zawodniczka ta, zdobywajàc w 2010 r. w skoku wzwy bràzowy medal podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Spale oraz srebrny medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie y w Zielonej Górze reprezentowała Polsk podczas mi dzynarodowego meczu lekkoatletycznego juniorów Niemcy-Polska, wygrała skok wzwy. Główny organizator to Szkolny Klub Sportowy Złotniczanie przy Szkole Podstawowej nr 24. Cykl dziesi ciu imprez - cztery jesienià, pi ç wiosnà i finał miejski startujàcych, z 15 szkół. Analiza wyników prowadzi do wniosku, e najlepsi młodzi sportowcy sà w Szkole Podstawowej nr 46, albo wychodzà spod szkoleniowej r ki pani Jadwigi Zajdel. Była nawet na Igrzyskach Olimpijskich, w Pekinie, ze swojà wychowankà - Ewelina Ptak, wczeêniej Klocek - sprinty, płotki, sukcesy Czwartkowe, potem w wielu markowych imprezach dla dorosłych. Ze sztafetà olimpijskà włàcznie. Rekordy yciowe: na 100 metrów - 11,45; na 200 metrów - 23,07. Konrad Donczew, teraz Âlàsk Wrocław, te od poczàtku kariery prowadzony przez panià trenerk Zajdel. Zaczynał w Czwartkach w r o C ł A w 64 65

35 w r z e ś n i A 18 medali w finale ogólnopolskim, 7 medali w imprezach mi dzynarodowych; trzecie miejsce w punktacji medalowej miast w 2009 roku. Organizatorem - Krzysztof Regulski. PodkreÊleni grubà linià, wêród wyró nionych: Hubert Hampel złoto w skoku wzwy (2008, 2009); rekord Czwartków ; Krystian Kwiatkowski dwa złote medale w biegu na1000 metrów. Ciekawe: Hubert Hampel potem został bràzowym medalistà MP młodzików, a w roku 2013 ju mistrzem kraju wêród juniorów młodszych. I jeszcze jedna osobliwoêç - Szkoła Podstawowa Czeszewo ma w dorobku szeêç medali - wszystkie w skoku wzwy. Miasto i gmina nad Bzurà, graniczàce od południa z Łodzià, wchodzàce w skład aglomeracji łódzkiej. MedaliÊci z Finałów Ogólnopolskich: 2013: kategoria wiekowa 12 lat Zofia D bska 300 m 44,19 - srebro; 2012: kategoria wiekowa 12 lat Kostowski Krystian 300 m 46,26 srebro; kategoria wiekowa 13 lat Olejniczak Wiktor 1000 m 2,52,63 srebro; kategoria wiekowa 11 lat Zofia D bska 300 m 47,86 bràz; 2010: kategoria wiekowa 13 lat Mamiƒska Małgorzata 60 m 8,36 srebro. z g i e r z z A m o ś ć W warszawskim finale 2011 Kasper Gadzina wygrał bieg 13-latków na 60 metrów. Znawcy historii przypominajà, e właênie w Czwartkach zaczynał swà karier sportowà Przemysław Tytoƒ. Z lekkiej atletyki przeszedł do piłki no nej, był bramkarzem Hetmana ZamoÊç, a wreszcie stanàł te w bramce reprezentacji Polski! Na czele organizatorów prezes TKKF - Waldemar Pich. OÊrodek słynie ze skoczków wzwy. Bartosz Chwałkiewicz, Artur Staszewski Mirosław Szczepanik, Eryk Lamtschek i Patryk Gryka to przedstawiciele czwartkowej szkoły wysokiego skakania, wielka w tym zasługa trenera Stanisława Rumiƒskiego. W ostatnich latach królowà czwartkowych sprintów była Klaudia Adamek - dziê najlepsza w Polsce w kategorii młodziczek. z ł o T ó w 66 67

36 ż A r y Pierwszymi medalistami zostali: Piotr Szestało i Marek Skorupa - obaj na podium jednej konkurencji, skoku wzwy. Marek został przy lekkiej atletyce, lecz zmienił specjalnoêç, jest złotym medalistà młodzie owych mistrzostw Polski w biegu przełajowym. Damian Krupa - z grona dawnych czwartkowiczów jest mistrzem kraju seniorów w płotkach, na 400 m! Paweł Kondycki to obecnie czołowy wieloboista wêród juniorów. Marcin Napiórkowski został mistrzem Polski juniorów młodszych w zapasach, a Aneta Łabuda reprezentowała ju Polsk w piłce r cznej. Trzykrotnie w skoku wzwy ogólnopolskich finałów triumfował Jakub Janus.

37 M A ŁY B I D A W I E L K I M M I S T R Z E M ADAM KSZCZOT OD CZWARTKÓW DO WICEMISTRZOSTWA ÂWIATA ADAM KSZCZOT (RKS Łódê), ur. 2. wrzeênia 1989 roku w Opocznie; 178 cm, 67 kg. Dziennikarzom, którzy go proszà o wywiad, zawsze powtarza, e nauka i perspektywa pracy mened erskiej to dla niego cele najwa niejsze. Bo AdaÊ zwykł twardo stàpaç nogami po ziemi. I jak dotychczas w głowie mu si nie przewróciło, chocia ju jego pierwsze mi dzynarodowe sukcesy wzbudzały zachwyt w rodzinnej wsi, której przedstawiciele urzàdzali mu triumfalne przyj cia na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie, ustawiajàc si w szeregu tak, by ka da z osób miała na piersiach odpowiednià liter, a w sumie wykwitał napis: Adam Kszczot. Pierwszym znaczàcym sukcesem Adama było w 2007 zdobycie bràzowego medalu w mistrzostwach Europy juniorów w Hengelo, gdzie w finale ustanowił rekord yciowy 1: Rok póêniej zdecydował si na ułaƒskà szar, chcàc wygraç finałowy bieg na mistrzostwach Êwiata juniorów w Bydgoszczy. Wielkim faworytem był wtedy Sudaƒczykm Abubaker Kaki, który ostatecznie wywalczył złoty medal. Zm czony forsownym tempem Kszczot zajàł dopiero czwarte miejsce, ale niesłychanà walecznoêcià i ambicjà zyskał wielkà sympati widowni. Ju wtedy zacz ła si ciekawa rywalizacja Adama z najwi kszym krajowym rywalem na dystansie 800 metrów Marcinem Lewandowskim. W Memoriale Janusza Kusociƒskiego 2008 Marcin okazał si lepszy a o 3 sekundy. Potem szli ju łeb w łeb. Adam pokonał Marcina rok póêniej w młodzie owych mistrzostwach Europy w Kownie. W 2010 w Barcelonie to jednak Marcin został mistrzem kontynentu na stadionie, zaê Adamowi przyszło zadowoliç si trzecià lokatà. Ju zimà 2011 było odwrotnie: w Pary u to Kszczot został halowym mistrzem Europy, a Lewandowski przybiegł na drugiej pozycji. W letnich mistrzostwach Êwiata z kolei górà jak dotychczas był Marcin. Wspaniale zaprezentowali si obaj w Halowych Mistrzostwach Âwiata w sopockiej Ergo Arenie, gdzie poczàtkowo Marcin doło ył swój bràz do srebra Adama, ale póêniej ten medal został mu odebrany w zwiàzku z drobnym przekroczeniem regulaminowym. Po Sopocie wszelako bilans wszystkich pojedynków tej dwójki jest absolutnie wyrównany: 13 razy zwyci ył Adam i tyle razy Marcin. Wedle opinii fachowców, Kszczot ma wi ksze predyspozycje do biegów halowych, bo znakomicie si odnajduje na ciasnych wira ach, a wrodzona szybkoêç pozwala mu na łatwe wyprzedzanie rywali na finiszu. Halowy rekord Polski Adama (1:44.57) daje mu czwartà pozycj na liêcie najlepszych na Êwiecie w historii. Dwa tytuły mistrza Europy pod dachem (Pary 2011 i Göteborg 2013) plus wicemistrzostwo globu w Sopocie składajà si na pi knà wizytówk Kszczota w najwa niejszych imprezach w hali. Majàc absolutny rekord yciowy 1:43.30, bohater z Ergo Areny przymierza si teraz do zdetronizowania Pawła Czapiewskiego jako rekordzisty Polski (1:43.22). Od jesieni 2012 Adam nie trenuje ju pod okiem Stanisława Jaszczaka, przeniósłszy si pod skrzydła krakowskiego szkoleniowca Zbigniewa Króla. Ta współpraca przynosi całkiem dobre efekty i wiele wskazuje, e latem 2014 Kszczot zdob dzie w Zurychu tytuł mistrza Europy na stadionie. Maciej Petruczenko Jego kariera jest zapewne najlepszym uzasadnieniem organizowania Czwartków Lekkoatletycznych w skali kraju. Trzynastoletni Adam Kszczot był mieszkaƒcem wioski Konstantynów pod Opocznem, gdy przyszło mu wystartowaç w czwartkowych finałach w Warszawie, gdzie zajàł dopiero 24. miejsce w biegu na 1000 metrów, nie przejmujàc si w najmniejszym stopniu tak odległà lokatà. W tamtym momencie byłem i tak najszcz Êliwszym człowiekiem na kuli ziemskiej, bo znalazłem si w stolicy kraju i na dodatek mogłem słuchaç robiàcej imponujàce wra enie orkiestry Wojska Polskiego wspomina dzisiaj ze Êmiechem srebrny medalista Halowych Mistrzostw Âwiata 2014 w Sopocie, gdzie na dystansie 800 metrów przegrał tylko z Etiopczykiem Mohamedem Amanem. W dzieciƒstwie Adam bynajmniej nie wykazywał cech przyszłego mistrza sportu. Jak wszyscy chłopcy we wsi, lubił pograç w piłk, a t yzn fizycznà zdobywał pomagajàc rodzicom przy niwach. Z uwagi na wyjàtkowo drobnà postur był nazywany przez matk małym bidà. Talent do biegania wykazał jednak na pierwszym szczeblu Czwartków, bo jako uczeƒ piàtej klasy szkoły podstawowej zwyci ył na 1000 m, wyprzedzajàc wszystkich rywali z powiatu opoczyƒskiego. WłaÊnie wtedy umiej tnoêci Adama zwróciły uwag Rafała Marszałka, nauczyciela w.f. w gimnazjum w Mniszkowie. Wyjàtkowa szybkoêç, gibkoêç i wytrzymałoêç nastolatka od razu wyró niały go poêród współzawodniczàcych z nim rówieêników. Tak si zacz ła lekkoatletyczna kariera dzisiejszego gwiazdora 800 m. Mama Adama, nauczycielka matematyki w mniszkowskim gimnazjum, mogła byç dumna z syna, który osiàgał imponujàce wyniki w nauce. Nie widziała wi c przeciwwskazaƒ, eby Adam zaanga ował si w regularny trening pod okiem Stanisława Jaszczaka w RKS Łódê. Poczàtki zabawy w lekkoatletyk nie były dla Adama łatwe. Ju w Mniszkowie m czył go treningowy re im. Zamiast biegaç w kółko, wolałby wtedy pograç z kolegami w piłk, ale jakoê to wszystko wytrzymał psychicznie. Jeszcze trudniej było mu, gdy si ju przeniósł do Łodzi i nie mógł si odnaleêç w zgiełku wielkiego miasta. Mo e właênie dlatego mocno si skupił na nauce, rozpoczàwszy studia na kierunku zarzàdzania in ynierskiego Politechniki Łódzkiej. Ma ju za sobà licencjat na tej uczelni i w 2014 zamierza obroniç prac magisterskà. Autor zdj ç: Adam Nurkiewicz Najwi ksze sukcesy w biegu na 800 metrów: srebro halowych MÂ (Sopot 2014) bràz halowych MÂ (Ad-Dauha 2010) złoto halowych ME (Pary 2011) złoto halowych ME (Pary 2011, Göteborg 2013) złoto ME Under-23 (Kowno 2009 i Ostrawa 2011) siedem tytułów mistrza Polski Rekordy yciowe na stadionie: 400 m 46.51; 600 m 1:14.55 (rekord Polski); 800 m 1:43.30; 1000 m 2:16.99; 1500 m 3: w hali: 400 m 47.56; 600 m 1:15.26; 800 m 1: Najlepsze wyniki na 800 m 1:43.30 Rieti, :43.83 Hengelo, :44.30 Bydgoszcz, :44.49 Londyn, :44.57h Lievin, :44.71 Eugene, :44.76 Rzym, :44.81 Daegu, :44.90 Ostrawa, :45.07 Brerlin, h wynik w hali 70 71

38 P r z e m y s ł Aw T y T o ń L e k koat L e TA P r z y P i ł C e Tytoƒ poszedł w Êlady wielu innych czwartkowiczów, którzy zapisali si złotymi zgłoskami w historii sportu polskiego. Pierwszà wielkà gwiazdà, która wyszła kiedyê z ruchu Czwartków, organizowanych jeszcze w latach szeêçdziesiàtych ubiegłego wieku przez Express Wieczorny, była jak wiadomo Irena Kirszenstein-Szewiƒska, zdobywczyni siedmiu medali olimpijskich w lekkoatletyce, w tym trzech złotych. DziÊ mi dzynarodowym mistrzem jest oêmiusetmetrowiec Adam Kszczot, który wszedł najpierw na krajowà, a potem na Êwiatowà orbit poprzez Czwartki, urzàdzane ju przez Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzie y. A te imprezy zach cajà, jak widaç, do uprawiania sportu nie tylko w lekkoatletycznym wydaniu. Przemysław Tytoƒ zdradzał od dziecka wszechstronne predyspozycje sportowe. Pierwsze kroki piłkarskie stawiał w Autonomicznej Młodzie owej Sekcji Piłki No nej Hetmana ZamoÊç, w której błyszczał bynajmniej nie w roli bramkarza, lecz grał w polu, strzelajàc mnóstwo goli. Dopiero z czasem okazało si, e młodzieniec, który doszedł a do 195 cm wzrostu to idealny kandydat na bramkarza. Do wyst powania na tej pozycji przekonał go trener ligowej dru yny Hetmana ZamoÊç Zbigniew Pajàk, prowadzàcy szkolenie golkiperów pod egidà Okr gowego Zwiàzku Piłki No nej. O dziwo, kierownictwo sekcji młodzie owej w Hetmanie nie zgodziło si, eby Przemek przeszedł do dru yny seniorów, zmieniajàc specjalnoêç i zawodnik został nawet zawieszony. Gdy okres zawieszenia si zakoƒczył, Tytoƒ nadal nie miał lekko, choç znalazł si ju w reprezentacji Polski juniorów. W zespole Hetmana bowiem nie wystawiano go jako pierwszego bramkarza, powierzajàc t funkcj Êciàgni temu z KSZO Ostrowiec Rafałowi Kwapiszowi. Zbigniew Pajàk wspomina nie bez alu po latach, e gdy domagał si wprowadzenia swojego wychowanka mi dzy słupki, spotkał si z tak zdecydowanà odmowà, e został w koƒcu zwolniony z klubu. Jak widaç, ka da sztuka wymaga ofiar i droga Tytonia na piłkarskie szczyty nie była usłana ró ami. Nawet gdy Przemek przeszedł do Górnika Ł czna, nic si w jego karierze nie zmieniło na korzyêç, poniewa Górnik nie miał akurat wtedy najlepszego okresu i sam Tytoƒ nie był w stanie dru ynie pomóc. Dopiero przejêcie do ligi holenderskiej miało przełomowe znaczenie w rozwoju talentu zamojskiego bramkarza. Najpierw grał w dru ynie Roda JC Kerkrade, by w 2011 podpisaç 5-letni kontrakt z PSV Eindhoven (wartoêç transferu: 2,5 mln euro). DoÊç długo grzał ław w nowym teamie, lecz stopniowo potrafił si przebijaç do pierwszego składu, a wreszcie został w holenderskim teamie golkiperem numer jeden. W 2012 zdobył w barwach PSV Puchar Holandii. JeÊli kibice piłki no nej próbowaliby wskazaç kogoê, kto sprawił, e bramkarzem mi dzynarodowej klasy został skromny chłopak z ZamoÊcia Przemysław Tytoƒ, wskazaliby zapewne trenera reprezentacji Polski Franciszka Smud, który powołał Przemka do kadry na Mistrzostwa Europy w Warszawie. W tej kadrze Tytoƒ był w gruncie rzeczy golkiperem numer trzy, ale los sprawił, e w meczu otwarcia mistrzostw Polska Grecja stał si niespodziewanie bramkarzem numer jeden, poniewa wyst pujàcy ju w tym spotkaniu Wojciech Szcz sny dostał w 69. minucie za faul czerwonà kartk i musiał zejêç z boiska. Remisujàca w tym momencie 1:1 z Grekami reprezentacja Polski zmniejszyła si automatycznie do 10 zawodników, a Giorgios Karagounis ustawił piłk do wykonania rzutu karnego. W tej sytuacji trener Smuda zdjàł grajàcego w polu Macieja Rybusa, a na jego miejsce wpuêcił właênie Tytonia, który choç wszedł na boisko bez rozgrzewki zdołał obroniç strzał Karagounisa z 11 metrów i uratował, jak si okazało, remis dla Polski w tym meczu, stajàc si momentalnie bohaterem narodowym. Tak naprawd jednak to nie Smuda był wielkim promotorem Przemka, tylko prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w ZamoÊciu Waldemar Pich, który od roku 1998 zaczàł organizowaç Czwartki Lekkoatletyczne pod skrzydłami warszawskiego Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y. To właênie w tych Czwartkach w Przemek połknàł bakcyla sportu. DziÊ jest pierwszym bramkarzem holenderskiej dru yny PSV Eindhoven i mimo coraz ostrzejszej konkurencji (Wojciech Szcz sny, Artur Boruc, Łukasz Fabiaƒski) wcià brany jest pod uwag przez selekcjonera reprezentacji narodowej, którym został Adam Nawałka. Autor zdj ç: Marek Biczyk Grajàc w Eindhoven zasłynàł z powodu dwu dramatycznych wypadków na boisku. W 2011 roku podczas meczu z Ajaksem Amsterdam doznał wstrzàênienia mózgu, zderzywszy si z jednym, z partnerów ze swojej dru yny. W 2013 natomiast miał du o powa niejsze kłopoty. W trakcie meczu z Rodà interweniował tak nieszcz Êliwie, e uderzył głowà w poprzeczk, tracàc przytomnoêç. I tym razem jednak zdołał si wylizaç, odzyskał pełni zdrowia i powrócił do gry. Karier w pierwszej dru ynie narodowej zaczàł w maju 2010 w Kielcach od meczu z Finlandià. Od tamtego momentu miał w sumie 13 reprezentacyjnych wyst pów. Maciej Petruczenko 72 73

39 m i ę d z y n A r o d o w y P u C h A r L e k k o A T L e T y C z n y r o z g r y w A n y P o d n A z w Ą i n T e r n A T i o n A L C h i L d r e n A T h L e T i C g A m e Zwyci zcy zawodów krajowych stanowià reprezentacj Polski w zawodach mi dzynarodowych, które sà organizowane od roku 2006 z inicjatywy kierownictwa Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y, Andrzeja Majkowskiego, Piotra Nurowskiego, Mariana Woronina, Andrzeja Szelàga oraz grupy Ambasadorów: Bedřich Kopecký z Czech Ants Frosch z Estonii Egidijus Meilûnas z Litwy Alberts Sarkanis z Łotwy František Ružička ze Słowacji Oleksander Mocyk z Ukrainy Mihály Győr z Węgier 75

40 Zawody odbywajà si w to samych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych jak krajowe Czwartki Lekkoatletyczne. Siedmiokrotnie dru ynowo wygrywała reprezentacja Polski, natomiast w 2013 roku zwyci yła dru yna W gier. Ta unikalna dla dzieci ze szkół podstawowych impreza sportowa jest wspierana przez Mi dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Sportu i Turystyki R.P., Urzàd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Urzàd Miasta st. Warszawy. Młodzi sportowcy oprócz mo liwoêci reprezentowania swojego kraju, mieli mo liwoêç zwiedzania Warszawy, jej zabytków, Muzeów w tym Muzeum Sportu, Centrum Nauki Kopernik, Stadionu Narodowego oraz siedziby PKOl. 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu 77

41 n A s i w PA ry ż u i b r u ks e L i Od 1996 roku zwyci zcy Ogólnopolskich Finałów Czwartków Lekkoatletycznych wyje d ajà na wycieczk autokarowà do podparyskiego Eurodisneylandu. Dla wielu czwartkowiczów wyjazd ten jest pierwszà okazjà do wyruszenia w wielki Êwiat, a co za tym idzie, jest te motywacjà do intensywnych treningów, aby na zawodach wypaêç jak najlepiej. Wielu z nich to si udaje, a dowodem na to jest fakt, e wielu finalistów było na wycieczce nie jeden raz. Na wyjeêdzie dzieci Êwietnie si bawià i z pewnoêcià majà potem co wspominaç i opowiadaç. Przez dwa dni, w nagrod za bycie najlepszym w swojej konkurencji, co z pewnoêcià wiàzało si z ogromnym wysiłkiem, młodzi sportowcy szalejà w bajkowym Disneylandzie. Ci, którzy byli tam ju wczeêniej dzi ki wygranej, pokazujà swoim kolegom co ciekawsze atrakcje, a jednà z najbardziej popularnych jest pozorowana przeja d ka rakietà w kosmos, bywajà tacy, którzy potrafià to zrobiç nawet po kilkanaêcie razy w ciàgu jednego dnia. Wyprawa do Eurodisneylandu to nie tylko park rozrywki. Dzieci zwiedzajà te liczne zabytki stolicy Francji, Pary a - mi dzy innymi katedr Notre Dame, wje d ajà na wie Eiffla, choç od kilku lat zwyczajem stało si, e wi kszoêç woli wbiec na drugi poziom wie y sprawdzajàc w ten sposób swojà form, wspinajà si pod schodach na wzgórze Montmartre, by podziwiaç panoram Pary a i odetchnàç artystycznà atmosferà placyku, gdzie malarze wystawiajà swoje prace, zwiedzajà te Bazylik Sacre Coeur. Przeja d ka po Champs Elysees to te wielkie prze ycie, no i jeszcze pamiàtkowe zdj cia na Trocadero z wie à Eiffla w tle. 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu Od trzech lat, dzi ki goêcinnoêci europosłów Wojciecha Olejniczaka i Marka Siwca, nasi finaliêci majà okazj zwiedzaç równie Bruksel. Wizyta w Brukseli to spacer po przepi knej Starówce i zwiedzanie siedziby Europarlamentu. Dzieci zwiedzajà Europarlament z przedstawicielem jednego z w/w europosłów, a podczas prelekcji majà okazj dowiedzieç si na jakiej zasadzie działa Unia Europejska. Jest to z pewnoêcià bardzo ciekawa wizyta podczas której nasi młodzi europejczycy mogà poczuç si cz Êcià wspólnoty. W naszych zawodach startujà dzieci z całej Polski, cz sto z małych miasteczek i wsi, wi c taka wyprawa jest z pewnoêcià dla nich wielkim prze yciem, o czym Êwiadczà wpisy w ksi dze goêci na stronie Stowarzyszenia, gdzie uczestnicy wycieczek dzielà si swoimi wra eniami. Cieszymy si, e w taki właênie sposób mo emy nagrodziç młodych adeptów lekkiej atletyki i pokazaç im, e warto dzi ki swojej pracy byç najlepszym

42 s P o n s o r z y s T o w A r z y s z e n i A s P o r T d z i e C i i m ł o d z i e ż y Przez okres 20 lat Czwartki Lekkoatletyczne wspierane były przez wielu sponsorów. Ju w 1995 roku, kiedy rozpocz ły si pierwsze czwartkowe zmagania na Stadionie Dziesi ciolecia, wspierała nas firma Damis z Prezesem Bogdanem Tomaszewskim udost pniajàc za darmo płyt stadionu. Pierwszà firmà od której w 1998 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizn finasowà była firma LUKAS z Wrocławia, której Prezesem był Mariusz Łukasiewicz. Bardzo aktywny okazał si Totalizator Sportowy na czele z Prezesem Sławomirem Sykuckim, który sponsorował pierwsze wyjazdy zwyci zców do Eurodisneylandu pod Pary em. Poczàtki inicjatywy Czwartków bardzo popierał Stefan Paszczyk, b dàcy wówczas Prezesem Urz du Kultury Fizycznej przyznajàc pierwsze dofinansowywania z bud etu resortu. Bardzo istotnà rol w rozwoju Czwartków w całej Polsce odegrał Bank Zachodni WBK S.A. na czele z Prezesem Jackiem Kseniem, który od 2002 roku stał si ich głównym sponsorem tworzàc specjalne programy bankowe na stypendia dla naszych sportowców i wspierajàc naszà działalnoêç przez prawie 6 lat. Od 2010 roku, po podpisaniu umowy sponsorskiej, PKN ORLEN S.A. na kolejnych 6 lat jest sponsorem Tytularnym Czwartków. Prawdziwym przyjacielem Czwartków jest były lekkoatleta, biegacz na Êrednich dystansach, a obecnie Prezes Zarzàdu PKN Orlen Jacek Krawiec. Bardzo istotny wkład wnosiło Ministerstwo Obrony Narodowej i ministrowie Bronisław Komorowski, Jerzy Szmajdziƒski i Radosław Sikorski, dzi ki których decyzji wojsko budowało corocznie wokół stadionu AWF w Warszawie miasteczko namiotowe dla grupy 4 tysi cy uczestników Finałów Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. Od poczàtku głównymi sponsorami, którzy przekazywali Êrodki finansowe na organizacj Ogólnopolskich Finałów Czwartków sà były Urzàd Kultury Fizycznej i Sportu, potem Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aktywnie włàcza si w ten sponsoring Urzàd Marszałkowski województwa Mazowieckiego, przez kilka lat Urzàd m.st. Warszawy, a ostatnio, od 3 lat Urzàd Miasta Łodzi. Obok wy ej wymienionych firm i organizacji naszà działalnoêç wspomagali: UKFiT przekazujàcy Êrodki na zakup sprz tu sportowego dla prawie 50 Uczniowskich Klubów Sportowych, Zepter International Poland, Vipol Sp.z o.o, Reformer Sp.z o.o, Baltona Gdynia, BartGraf, Nike, M.M.Morelewcy, Fundacja Warty, Telekomunikacja Polska S.A., Centrum Finansowe Puławska, STAR FOODS J.G., PLL LOT, Computer Land S.A., Opoczno S.A., Europa Express S.A., Agencja WłasnoÊci Rolnej S.P., Eurobank Wrocław, HOOP S.A., Agencja Mienia Wojskowego, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Konstancin, PKO BP CBE Inteligo, Mistral Consulting, Krajowa Izba Gospodarcza, Elektrim VOT S.A., Kancelaria Prawna L.Łukasik, Polskie Sieci Energetyczne S.A., Sygnity S.A., Elektrim S.A., Fabryka Kotłów Rafako S.A., Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o, Bacha Sp.z o.o. Ponadto ze Êrodków przyznanych przez MSiT zakupiono ostatnio 7 kompletów sprz tu elektronicznego do pomiaru czasu biegów, które zostały rozdysponowane wêród najlepszych organizatorów Czwartków. Na zakoƒczenie listy sponsorów nale y wspomnieç o instytucjach wspierajàcych do których mo na zaliczyç Polski Komitet Olimpijski i Polski Zwiàzek Lekkiej Atletyki. Bardzo istotny wpływ na organizacj Czwartków mieli równie indywidualni darczyƒcy oraz odpis 1% od podatku dochodowego przekazywany corocznie przez członków Stowarzyszenia i przyjaciół lekkiej atletyki

43 Foto z archiwum Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y o r L e n : n A P i A s k u, A s f A L C i e, P A r k i e T A C h i b i e ż n i A C h SIATKÓWKA I LEKKOATLETYKA, RAJDY I WYÂCIGI SAMOCHODOWE, WSPARCIE MŁODYCH TALENTÓW ORAZ SPEKTAKULARNE IMPREZY DLA BIEGACZY. AKCJE KIEROWANE ZARÓWNO DO PROFESJONALISTÓW JAK I AMATORÓW, DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIE Y. TRUDNO WYLICZYå WSZYSTKIE PROJEKTY W JAKIE ZAANGA OWANY JEST PKN ORLEN - JEDEN Z NAJWI KSZYCH SPONSORÓW SPORTU W POLSCE. Praktycznie od pierwszej chwili, gdy marka ORLEN pojawiła si na polskim rynku, stała si wsparciem dla inicjatyw sportowych zarówno tych małych jak i wielkich. Z korzyêcià dla kibiców, ORLEN nie ograniczył si tylko do typowych dla firm paliwowych sportów motorowych, lecz podjàł szereg działaƒ, dzi ki którym dziê mo emy kibicowaç sportowcom w wielu innych dyscyplinach. Bo satysfakcja, radoêç i uêmiech po zwyci stwach naszych to coê zupełnie niepowtarzalnego! Pierwszym sportowym przedsi wzi ciem nowej marki był ORLEN Team - zespół najlepszych polskich kierowców rajdowych, którzy dzi ki wsparciu Koncernu mogà rywalizowaç w najbardziej presti owych rajdach cross - country na Êwiecie, jak choçby w legendarnym Dakarze. W polskim zespole startujà obecnie dwie pary kierowców - Marek Dàbrowski z Jackiem Czachorem (pilot) oraz Adam Małysz i Rafał Marton (pilot), a skład uzupełnia dwójka wybitnych motocyklistów Kuba Przygoƒski oraz Tadek Bła usiak. Dodatkowo, aby zagwarantowaç sukcesy polskich kierowców w przyszłoêci, w 2013 powołano do ycia Akademi Młodych Talentów ORLEN Team, gdzie młodzi motocykliêci trenujà pod okiem aktualnych mistrzów. Sukcesy w rajdach zach ciły ORLEN do pójêcia o krok dalej i stworzenia zespołu wyêcigowego VERVA Racing Team, który obecnie reprezentuje Kuba Giermaziak. Rywalizacja w ramach Porsche Supercup cyklu towarzyszàcego wyêcigom Formuły 1 - stale przyciàga zainteresowanie pasjonatów czterech kółek. Wynikiem popularyzacji motorsportu przez ORLEN jest tak e ogromny sukces eventu VERVA Street Racing, który od kilku lat przyciàga dziesiàtki tysi cy fanów szybkiej i ekstremalnej jazdy oraz wielkich emocji. Prawdziwym hitem okazała si edycja z 2013 roku, która odbyła si na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie komplet publicznoêci obejrzał program zorganizowany i prowadzony przez legendarnych dziennikarzy z brytyjskiego programu Top Gear. Równie spektakularny jest jeden z lepiej ocenianych projektów sponsorskich w Polsce Grupa Sportowa ORLEN (GSO). Ideà programu jest otoczenie opiekà stypendialnà najlepszych polskich lekkoatletów, zapewniajàc im mo liwoêç w pełni profesjonalnych przygotowaƒ i startów. W GSO trenujà: kulomiot Tomasz Majewski, dyskobol Piotr Małachowski młociarze Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek, biegacze Adam Kszczot i Marcin Lewandowski. Nie bez przyczyny w zespole jest równie maratoƒczyk Henryk Szost, poniewa bieganie to kolejna pasja, która ogarn ła całà Polsk. Aby wyjêç mu naprzeciw ORLEN zorganizował swój własny event ORLEN Warsaw Marathon, który błyskawicznie stał si najwi kszà imprezà biegowà w kraju, a poziomem organizacyjnym dorównuje najlepszym zawodom na Êwiecie Ponadto Koncern wspiera polskà reprezentacj lekkoatletycznà, a tak e najwa niejsze wydarzenia sportowe w tym obszarze. MyÊlàc przyszłoêciowo ORLEN zadbał nie tylko o aktualnych mistrzów, ale i o przyszłych - stàd pomysł obj cia mecenatem Czwartków Lekkoatletycznych, w ramach których dzieci i młodzie z całej Polski rywalizujà w ró nych dyscyplinach. Popularyzacja sportu dzieci cego to tak e piłkarskie Turnieje Orlika które współfinansuje Koncern. Ponadto PKN ORLEN zapoczàtkował wraz z Fundacjà ORLEN Dar Serca program Pełnia ycia skierowany do złotych medalistów Paraolimpiady w Londynie. Nowi stypendyêci Koncernu udowodnili, e mo na byç aktywnym i odnosiç sukcesy mimo ograniczeƒ fizycznych. Ich przykład to zach ta nie tylko dla osób dotkni tych niepełnosprawnoêcià, ale i dla wszystkich, by dà yli do przekraczania kolejnych granic i spełniali marzenia. Mistrzowie paraolimpijscy pokazali, e ambicje i ci ka praca przynoszà wspaniałe efekty. Podejmowane przez PKN ORLEN aktywnoêci sponsoringowe zawsze wychodziły naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Przykładem takiego zaanga owania jest siatkówka, która stała si w ostatnich latach niemal e sportem narodowym Polaków. Od 2012 roku Koncern jest sponsorem tytularnym siatkarskiej ligi kobiet wspiera tak e reprezentacj Polski i liczne siatkarskie imprezy. MyÊlàc o zaanga owaniu ORLENu w sponsoring sportu warto mieç w pami ci wiele mniejszych inicjatyw, które dajà mo liwoêç zarówno kibicowania jak i czynnego uczestnictwa w imprezach sportowych. Autor zdj ç: Andrzej Nurkiewicz 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu 82 83

44 f u n d A C j A P o L s k i e j L e k k i e j A T L e T y k i Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki powstała roku. ZAŁO YCIELAMI FUNDACJI BYLI: Grzegorz Ciechowski, Stanisław D bicki, Wojciech Długosz, Wawrzyniec Dominiak, Tadeusz Drozda, Ryszard Fijałkowski, Andrzej Giergowicz, Zbigniew K skiewicz, Władyslaw Komar, Waldemar Krajewski, Zdzislaw Krzyszkowiak, Lucjan Łukasik, Ryszard Łukasiewicz, Andrzej Majkowski, Zbigniew Makomaski, Marek Manowiecki, Stefan Milewski, Jan Mulak, Piotr Nurowski, Janusz Pawluk, Otto Piesiewicz, Maciej Petruczenko, Witold Rybczyƒski, Irena Szewiƒska, Leszek Wysłocki, Czesław Zàbecki. NA ZEBRANIU ZAŁO YCIELSKIM WYBRANO PREZYDIUM RADY FUNDATORÓW W SKŁADZIE: Andrzej Majkowski - Przewodniczàcy Zbigniew K skiewicz, Witold Rybczyƒski, Irena Szewiƒska - Wiceprzewodniczàcy Lucjan Łukasik - Sekretarz ORAZ KOMISJ REWIZYJNÑ: Wawrzyniec Dominiak, Marek Manowiecki, Leszek Wysłocki W SKŁAD ZARZÑDU WESZLI: Andrzej Kulej, Maciej Wawrzykowski, Borys Waszkiewicz OBECNIE W SKŁAD RADY FUNDATORÓW WCHODZÑ: Wojciech Długosz, Wawrzyniec Dominiak, Ryszard Fijałkowski, Andrzej Giergowicz, Jerzy Głowacki, Zbigniew K skiewicz, Lucjan Łukasik, Andrzej Majkowski, Zbigniew Makomaski, Bartłomiej Olesiƒski, Maciej Petruczenko, Witold Rybczyƒski, Irena Szewiƒska, Leszek Wysłocki, Sławomir Zakrzewski, Michał Zubrzycki. PREZYDIUM RADY FUNDATORÓW SKŁADA SI Z: Andrzej Majkowski - Przewodniczàcy Wawrzyniec Dominiak, Leszek Wysłocki - Wiceprzewodniczàcy Lucjan Łukasik - Sekretarz Michał Zubrzycki - Członek Rady KOMISJA REWIZYJNA: Ryszard Fijałkowski - Przewodniczàcy Wojciech Długosz, Maciej Petruczenko - Członkowie Komisji ZARZÑD FUNDACJI: Marian Woronin - Prezes Jan Gàsiorek, Andrzej Szelàg - Członkowie Zarzàdu 84 20LAT CzwArTków LekkoATLeTyCznyCh Młode Orły Orlenu

45 s T o w A r z y s z e n i e s P o r T d z i e C i i m ł o d z i e ż y Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzie y powstało roku. JEGO ZAŁO YCIELAMI BYLI: Wawrzyniec Dominiak, Tadeusz Drozda, Jerzy Głowacki, Waldemar Krajewski, Ryszard Łukasiewicz, Lucjan Łukasik, Andrzej Majkowski, Zbigniew Makomaski, Marek Muszyƒski, Piotr Nurowski, Bartłomiej Olesiƒski, Maciej Petruczenko, Marek Płu aƒski, Witold Rybczyƒski, Sławomir Sykucki, Marian Woronin, Leszek Wysłocki, Michał Zubrzycki W SKŁAD PIERWSZEGO ZARZÑDU STOWARZYSZENIA WESZLI: Andrzej Majkowski - Prezes Zarzàdu Wawrzyniec Dominiak, Jacek Jackowski, Piotr Nurowski, Marian Woronin - Członkowie Zarzàdu W skład Komisji Rewizyjnej weszli - Jerzy Głowacki, Witold Rybczyƒski, Leszek Wysłocki. OBECNIE W SKŁAD STOWARZYSZENIA WCHODZÑ: Jacek Buchacz, Andrzej Burzyƒski, Wojciech Długosz, Wawrzyniec Dominiak, Waldemar Dzionek, Ryszard Fijałkowski, Sławomir Fràckowiak, Jan Gàsiorek, Jerzy Głowacki, Maciej Hoffman, Ryszard Łukasiewicz, Lucjan Łukasik, Andrzej Majkowski, Bartłomiej Olesiƒski, Maciej Petruczenko, Gerard Piàtkowski, Zbigniew Popielski, Leonard PraÊniewski, Witold Rybczyƒski, Andrzej Surowiecki, Sławomir Sykucki, Ryszard Szczepaƒski, Andrzej Szelàg, Andrzej Szumowski, Wojciech Urbanek, Marek Wiak, Marian Woronin, Leszek Wysłocki, Sławomir Zakrzewski, Michał Zubrzycki. ZARZÑD STOWARZYSZENIA: Andrzej Majkowski - Prezes Zarzàdu Marian Woronin - Wiceprezes Zarzàdu Andrzej Szelàg - Skarbnik Leonard PraÊniewski - Członek Zarzàdu Bartłomiej Olesiƒski - Członek Zarzàdu KOMISJA REWIZYJNA: Witold Rybczyƒski - Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej, Wawrzyniec Dominiak, Sławomir Zakrzewski - Członkowie Komisji 87

46 XX Finał Czwartków Lekkoatletycznych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego SPONSOR GŁÓWNY: PARTNERZY: ORGANIZATORZY CZWARTKÓW : WSPÓŁPRACA: Przygotowanie wydawnictwa: Zespół pod kierownictwem Andrzeja Majkowskiego w składzie: Agnieszka Bulicz, Andrzej Lewandowski, Bartłomiej Olesiƒski, Leonard PraÊniewski, Andrzej Szelàg, Jadwiga Woronin, Marian Woronin Zamieszczone fotografie pochodzà z archiwum Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzie y Projekt, opracowanie i druk wydawnictwa: Vi-Press Joanna Âwierczyƒska

60 m - chłopcy - 13 lat

60 m - chłopcy - 13 lat Zestawienie 10 najlepszych wyników osiągniętych przez zawodników w czasie Finałów Czwartków Lekkoatletycznych i Zawodów Międzynarodowych (przez zawodników polskich) 60 m - chłopcy - 13 lat 1 Michał Iwanowicz

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży. Rezultaty. XIX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży. Rezultaty. XIX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży Rezultaty XIX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych Łódź 2013 XIX Ogólnopolskie Finały Czwartków Lekkoatletycznych odbyły się w Łodzi na stadionie AZS

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży. Rezultaty. XVIII Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży. Rezultaty. XVIII Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży Rezultaty XVIII Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych Łódź 2012 Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży publikuje coroczne rezultaty Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej rywalizacji powierzone przez gminę Sławno. W ramach tego zadania

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ROK SZKOLNY 2013/2014

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ROK SZKOLNY 2013/2014 Współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego za rok szkolny 2012/2013 Zbiorowa Odznaka Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej II edycja plebiscytu Siedmiu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży. Rezultaty. XX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży. Rezultaty. XX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży Rezultaty XX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych Łódź 2014 XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Finały Czwartków Lekkoatletycznych odbyły się w Łodzi na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Najlepsze wyniki w konkurencjach LA Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzetrzewinie T O P 1 0 Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Bieg na 40 m (hala) Poz. Nazwisko i imię Wynik (sek.) Data Miejsce 1 Krzyształ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY

VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY Klaudia i Patrycja Adamek, II m. bieg na 600m r.1998 Susana Lachele, Paula Rózga Paula Rózga (wynik 1.42,43) Zwycięzca w skoku wzwyż r.2000 III m. w skoku wzwyż

Bardziej szczegółowo

Lp. IMIĘ WIEK MIASTO

Lp. IMIĘ WIEK MIASTO Finaliści O!Błędnego Dyktanda Po zweryfikowaniu rankingu pod kątem wieku uczestników oraz autentyczności podanych danych osobowych i adresów e-mail, prezentujemy listę osób, które 7 stycznia, wezmą udział

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 1. I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Sieradzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych 2. IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sieradzkiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Bardziej szczegółowo

- I miejsce w jedynce wagi lekkiej mężczyzn. - II miejsce w dwójce podwójnej mężczyzn Mistrzostwa Polski Seniorów (Poznań)

- I miejsce w jedynce wagi lekkiej mężczyzn. - II miejsce w dwójce podwójnej mężczyzn Mistrzostwa Polski Seniorów (Poznań) Nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 r. Lp. Wnioskodawca Zawodnik Osiągnięcia sportowe w 2015 r. Propozycja Rady Sportu: - nagroda rzeczowa do 300,00 zł lub, - nagroda finansowa od

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16 Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 1. V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA w kategorii dziwecząt 2003 rocznik Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 Organizator Termin Laureaci i nagrody konkursu konkursu

Bardziej szczegółowo

Nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców

Nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców Nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody Prezydenta Miasta w 2009 roku Lekkoatletyka - Kowalska Katarzyna LA, stypendium sportowe, złoty medal Przełajowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON VIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY STRZELECKIE ZLOT ORLIKÓW FINAŁ ZAWODÓW STRZELANIE W SIECI SIEDLCE 19-22.03.2015 I CZĄSTKOWE KOMUNIKAT PO II DNIU RYWALIZACJI 21 marca

Bardziej szczegółowo

Puciło Jacek. 1. Mistrzostwa. 4 I miejsce drużynowo dziewczęta. pływanie. Olejnik Andrzej. 2. Mistrzostwa. Województwa SZS - pływanie 3.

Puciło Jacek. 1. Mistrzostwa. 4 I miejsce drużynowo dziewczęta. pływanie. Olejnik Andrzej. 2. Mistrzostwa. Województwa SZS - pływanie 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Olsztynie Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013 Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych

Bardziej szczegółowo

Mały Memoriał Kamili Skolimowskiej. WARSZAWA, 19 sierpnia 2012. Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Kraj Wynik

Mały Memoriał Kamili Skolimowskiej. WARSZAWA, 19 sierpnia 2012. Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Kraj Wynik KOMUNIKAT KOŃCOWY 100 metrów dziewcząt Mały Memoriał Kamili Skolimowskiej WARSZAWA, 19 sierpnia 2012 Rekord Polski 11.97*(-0.2) SWOBODA Ewa UKS Czwórka Żory Chorzów 11-09-24 Rekord Polski 12.05 ŚLIPIKO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez sportowych 2012/13

Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez sportowych 2012/13 Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez sportowych 2012/13 SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców: 04.10.2012r. Rzeczenica 5 miejsce 2. Powiatowe Mistrzostwa w Szachach:

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Powiatu Krośnieoskiego w indywidualnych biegach przełajowych. Czarnowice teren przy Gimnazjum, 4 października 2011 r.

Mistrzostwa Powiatu Krośnieoskiego w indywidualnych biegach przełajowych. Czarnowice teren przy Gimnazjum, 4 października 2011 r. Mistrzostwa Powiatu Krośnieoskiego w indywidualnych biegach przełajowych Czarnowice teren przy Gimnazjum, 4 października 2011 r. Wyniki-punktacja Szkoły Podstawowe Dziewczęta klasy III-IV Miejsce Nazwisko

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA. Szkoły Podstawowe

KLASYFIKACJA. Szkoły Podstawowe KLASYFIKACJA Szkoły Podstawowe Dziewczęta 60 m 1. Olszak Maja SP 1 Kamienna Góra 8,62 s. 2. Szczepanik Alicja SP 2 Kamienna Góra 8,70 3. Arendarczyk Kornelia SP Lubawka 9,29 300 m 1. Motyka Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE SUKCESY RYTWIAŃSKICH UCZNIÓW

SPORTOWE SUKCESY RYTWIAŃSKICH UCZNIÓW SPORTOWE SUKCESY RYTWIAŃSKICH UCZNIÓW SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH - LATO 2012 Mistrzostwa województwa w drużynowych biegach przełajowych W dniu 23.04.2012r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się

Bardziej szczegółowo

Archiwalne wyniki IMS w Koninie. Szkoły Podstawowe

Archiwalne wyniki IMS w Koninie. Szkoły Podstawowe Archiwalne wyniki IMS w Koninie Szkoły Podstawowe Rok szkolny 2013/2014 Zawody Palanta chłopców - 28.05.2014 r. 1m - SP 8, 2m - SP 5, 3m - SP 3, 4m - SP 10, 5m - SP 6, SP 11, 7m - SP 1, SP 15 Zawody Palanta

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zawodów sportowych

Sprawozdanie z zawodów sportowych Sprawozdanie z zawodów sportowych Nazwa imprezy: Miejsce: Data: Organizatorzy: Cel: Opiekunowie: VI Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miast Granicznych w LA Słubice 10.09.2010r Prezes PZLA, Burmistrz Słubic,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 7 dniowa dotycząca

INFORMACJA. 7 dniowa dotycząca INFORMACJA 7 dniowa dotycząca GRAND PRIX POWIATU KOŚCIERSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LEKKIEJ ATLETYCE ROZEGRANYCH 21.05.2010r. ORAZ 22.06.2010r. W LIPUSZU 21.05.2010r. oraz 22.06.2010r. na stadionie sportowym

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W INDYWIDUALNYM I DRUśYNOWYM PŁYWANIU GIMNAZJÓW W RAMACH IX MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEśY SZKOLNEJ organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i widzami.

Życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i widzami. LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SMĘTOWO SM TOWO GRANICZ Życie Życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i widzami. widzami. Antoni Gołubiew Dorobek w imprezach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW. VII Indywidualne Mistrzostwa Miasta i gminy Lubawa w Lekkiej atletyce Lubawa 26.04.2014

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW. VII Indywidualne Mistrzostwa Miasta i gminy Lubawa w Lekkiej atletyce Lubawa 26.04.2014 KOMUNIKAT Z ZAWODÓW VII Indywidualne Mistrzostwa Miasta i gminy Lubawa w Lekkiej atletyce Lubawa 26.04.2014 Szkoła Podstawowa Bieg: 60 m dziewcząt I Beata Rumińska SP Lubawa/LKS 9,59 II Julia Uzarska SP

Bardziej szczegółowo

MITYNG LEKKOATLETYCZNY. W LUBLINIE, w dn r. WYNIKI. I DZIEŃ - Sobota

MITYNG LEKKOATLETYCZNY. W LUBLINIE, w dn r. WYNIKI. I DZIEŃ - Sobota MITYNG LEKKOATLETYCZNY W LUBLINIE, w dn. 14-16.06.2013r. WYNIKI I DZIEŃ - Sobota 100m K eliminacje (1 seria) 1 Kaczor Marta Olimp Wejherowo 14.79 F/5 2 Fiszk Marzena Olimp Wejherowo 15.84 F/6 3 Gajda Anna

Bardziej szczegółowo

I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Szczecina w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej

I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Szczecina w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Szczecina w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Międzyszkolne zawody sportowe to najważniejszy etap sportowej rywalizacji dla wielu uczniów z naszej szkoły. Na Miejskim

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE. SPAŁA, w dn r. WYNIKI

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE. SPAŁA, w dn r. WYNIKI HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE SPAŁA, w dn. 04-05.03.2016r. WYNIKI 60 m K eliminacje (1 seria) 1 Lewandowska Natalia 1991 Olimp Wejherowo 8.68 F 2 Kaczor Marta Olimp Wejherowo

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Finały ogólnopolskie HaloweMistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce Toruń 13-15. lutego 2015r. 3m. Justyna Paluch (ULKS)

Finały ogólnopolskie HaloweMistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce Toruń 13-15. lutego 2015r. 3m. Justyna Paluch (ULKS) Osiągnięcia sportowe uczniów PG Jedlińsk rok szkolny 2014/15 Ewelina Kucharska - III m. w gronie Sportowców Roku 2014 Powiatu Radomskiego w kategorii powyżej lat 15(absolwent,ULKS) Patryk Szatan - wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Laureaci zawodów sportowych szczebla wojewódzkiego, którzy zajęli miejsca od I do III.

Laureaci zawodów sportowych szczebla wojewódzkiego, którzy zajęli miejsca od I do III. Laureaci zawodów sportowych szczebla wojewódzkiego, którzy zajęli miejsca od I do III. 1. ANNA KURP 2. EWA MACKIEWICZ 3. JULIA SZADKOWSKA 4. ALEKSANDRA KOZAK 2 m-ce Mistrzostwa Województwa 5. JADWIGA HERBA

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE W ŁODZI, w dn r. WYNIKI

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE W ŁODZI, w dn r. WYNIKI HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE W ŁODZI, w dn. 15.03.2014r. WYNIKI 60 m K eliminacje (1 seria) 1 Nowaczyk Natalia Sprint Sławno 9.14 F 2 Interewicz Klaudia 1990 Olimpijczyk Olecko

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. IV Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin Złocieniec -19 wrzesień 2009r.

KOMUNIKAT. IV Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin Złocieniec -19 wrzesień 2009r. KOMUNIKAT IV Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin Złocieniec -19 wrzesień 2009r. I. Kata dziewcząt 8-9 lat: 1. Tłuczek Sandra Koszalin 2. Żywierska Joanna Koszalin 3. Reczko Agnieszka Złocieniec

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE KLAS III

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE KLAS III ZAWODY LEKKOATLETYCZNE KLAS III W dniu 26 maja, odbyły się I zawody lekkoatletyczne klas III. Uczniowie startowali w trzech konkurencjach: w skoku w dal, rzucie piłką lekarska ( 1 kg) oraz bieg masowy

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 27 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 27 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 27 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 l.p Dyscyplina płeć miejsce Skład reprezentacji klasa Konkurencja / wynik opiekun 1 Sztafetowe biegi przełajowe dziewczęta

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Klub Sportowy "FLOTA" Gdynia Gdynia 25-27.10.2013r.

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia Gdynia 25-27.10.2013r. ZAWODY W STRZELECTWIE SPORTOWYM Z BRONI PNEUMATYCZNEJ PUCHAR GDYNI organizator bezpośredni: Wojskowy Klub Sportowy "FLOTA" Gdynia PUCHAR GDYNI finaliści w karabinie pneumatycznym 1 Kwaśniak Natalia KS

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

Wyniki XII Mistrzostw Pływackich Gminy Chełmiec

Wyniki XII Mistrzostw Pływackich Gminy Chełmiec W dniu 29 kwietnia 2014 r. na Pływalni MOSiR w Nowym Sączu odbyły się XII Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec. Organizatorem mistrzostw od początku jest Uczniowski Klub Sportowy Delfin i Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Archiwalne wyniki IMS w Koninie. Gimnazja

Archiwalne wyniki IMS w Koninie. Gimnazja Archiwalne wyniki IMS w Koninie Gimnazja Rok szkolny 2013/2014 Plażowa Piłka Siatkowa dziewcząt - 22.05.2014 r. 1m - Gim 5, 2m - Gim 7, 3m - Gim 4, 4m - Gim 6, 5m - Gim 2, Gim 1, 7m - Gim 3 Wyniki spotkań:

Bardziej szczegółowo

Punktacja po III Biegach zaliczanych do II Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w Biegach. 7-9 lat dziewczęta

Punktacja po III Biegach zaliczanych do II Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w Biegach. 7-9 lat dziewczęta Miejsce Punktacja po Iach zaliczanych do II Grand Prix w Biegach 1. XI Bieg Południowy 2. i Powitania Lata 3. IV Biegi Niepodległości 7-9 lat dziewczęta Nazwisko i imię Miejscowość I 1 Gmurska Oliwia Radziejów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 1. Oliwia Jakubowska 5,5 2. Weronika Frątczak 5,4 3. Alicja Szkrawan 5,4 4. Paweł Twardowski Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 5. Szymon Szaciłło Nagroda w Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

VI Moduł: Praktyka czyni mistrza program wyjazdów studyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów

VI Moduł: Praktyka czyni mistrza program wyjazdów studyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów Somonino, 29.03.2012 r. Wyniki naboru uczniów do projektu pt. Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino Gimnazjum Publiczne

Bardziej szczegółowo

I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM "KUMITE'" Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego. Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI

I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM KUMITE' Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego. Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM "KUMITE'" Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI CZEŚĆ A: Turniej Pokazowy GRUPA I Chłopcy: 2007 i 2008; 9 kyu dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - Nagrody zespołowe 2012

Załącznik nr 3 - Nagrody zespołowe 2012 L.p. Klub Sportowy Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa Wynik 1 KS "7 coma 7" Zuzanna Piotrowska taniec sportowy I, II m. MŚ 2 Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno - Sportowe Niepełnosprawnych Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAWODÓW SPORTOWYCH

WYNIKI ZAWODÓW SPORTOWYCH WYNIKI ZAWODÓW SPORTOWYCH GIMNAZJUM dane na dzień 18.06.2013r. tekst: Filip Bąk I miejsce chłopców w Finale Powiatowym Lekkoatletycznych Indywidualnych Zawodów w Biegach Przełajowych I miejsce dziewcząt

Bardziej szczegółowo

SPORT SZKOLNY 2012/ 2013

SPORT SZKOLNY 2012/ 2013 SPORT SZKOLNY 2012/ 2013 W roku szkolnym zostały zorganizowane następujące imprezy o charakterze ogólnoszkolnym: I. Jesienne biegi przełajowe 26 września w na terenie boiska sportowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IMS

KOMUNIKAT KOŃCOWY Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IMS KOMUNIKAT KOŃCOWY Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IMS TERMIN : 26.10.2012 MIEJSCE :Zgierz, Ośrodek wypoczynkowy Malinka DYSCYPLINA : Sztafetowe biegi Przełajowe DZIEWCZĘTA 1 SP Nr 182 Łodź 2 SP Błaszki 3 Zespół

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 Nazwa konkursu Organizator Uczniowie VII Gwiazdkowy Turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół rolniczych województwa kujawsko pomorskiego Zespół Szkół Rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r KL IV CZYSZCZOO BOGUMIŁ 12\340 JUNG OSKAR 35\40 rozwiązał mu się but;} PETRYLA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE 25 M DOWOLNYM KOBIET LP. NAZWISKO IMIĘ UCZELNIA KATEGORIA CZAS MIEJSCE 1.

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T II CZWARTKOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY GRAND PRIX "BISSA" BoŜena Czerniec, Izabela Mockało, Krzysztof Zapałowski, Ewa

K O M U N I K A T II CZWARTKOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY GRAND PRIX BISSA BoŜena Czerniec, Izabela Mockało, Krzysztof Zapałowski, Ewa Police - 23.04.2009 r. UCZNIOWSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY "ÓSEMKA" POLICE K O M U N I K A T II CZWARTKOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY GRAND PRIX "BISSA" 2009 KIEROWNIK ZAWODÓW SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW SĘDZIA GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW HALOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE SOBÓTKI r - LUBAWA

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW HALOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE SOBÓTKI r - LUBAWA KOMUNIKAT Z ZAWODÓW HALOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE SOBÓTKI 16.02.2013r - LUBAWA Bieg na 30m dziewcząt rocznik 1999 I Oliwia Siemińska Gimnazjum Lubawa 5,21 II Natalia Ziółkowska Gimnazjum Kazanice LKS 5,38

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance

Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance Wykaz startów regatowych, konsultacji i sprawdzianów w sezonie 2013 1/ 9.02.2013 Poznań / Sprawdzian Ogólnorozwojowy Dzieci i Młodzików uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Wyniki w poszczególnych konkurencjach: Bieg na 60m dziewczęta SP

Wyniki w poszczególnych konkurencjach: Bieg na 60m dziewczęta SP Wyniki w poszczególnych konkurencjach: Bieg na 60m dziewczęta SP V 1. Lach Oliwia Sp 6 2. Sydor Karolina Sp 6 3. Czarnecka Natalia Sp 5 1. Buchta Angelika Sp 6 1. Kamińska Paulina Sp 5 2. Awramienko Jagoda

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

Imprezy Mistrzowskie Lubusz Słubice 2012 rok

Imprezy Mistrzowskie Lubusz Słubice 2012 rok Imprezy Mistrzowskie Lubusz Słubice 2012 rok Zawody Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów młodszych 26-29.01.2012 Spała Złoty medal Sofia Ennaoui 2000m 6:15,59 Rekord Polski jmł. Patryk Hładuniuk

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI RYWALIZACJI SPORTOWEJ I semestr 2013/2014

WYNIKI RYWALIZACJI SPORTOWEJ I semestr 2013/2014 WYNIKI RYWALIZACJI SPORTOWEJ I semestr 2013/2014 ZAWODY REJONOWE: Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców - 5 miejsce: WRZESZCZ MICHAŁ 3A, MARCEL FABIAN 3B, ROGOWSKI MATEUSZ 2B, KOWALCZUK MATEUSZ 2A, LEWANDOWSKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. z zawodów miejsko-gminnych w lekko atletyce indywidualnej dziewcząt i chłopców - Gimnazjada- 100 M

KOMUNIKAT. z zawodów miejsko-gminnych w lekko atletyce indywidualnej dziewcząt i chłopców - Gimnazjada- 100 M KOMUNIKAT z zawodów miejsko-gminnych w lekko atletyce indywidualnej dziewcząt i chłopców - Gimnazjada- ORGANIZATOR Miejski- Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu MIEJSCE Stadion sportowy KS. Wda Świecie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XXII EDYCJI LIGA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI XXII EDYCJI LIGA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYNIKI XXII EDYCJI PO ROZEGRANIU ZAWODÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W 68 KATEGORIACH MEDALOWYCH Rok szkolny 2015/2016 LIGA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIEGI PRZEŁAJOWE kl. IV-te 1. Steć Amelia SP 2 1. Wałdykowski

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 28 listopada 2013 r.

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 28 listopada 2013 r. Przedmiot: j. angielski sala: 11 Godzina rozpoczęcia: 8 00 1 Barnaś Zuzanna 4G 2 Burdzicka Natalia 4G 3 Chrapek Natalia 4G 4 Grabarczyk Paulina D 4G 5 Heimowska Alina D 4G 6 Jaskólska Natalia D 4G 7 Kościańczuk

Bardziej szczegółowo

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001.

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Z inicjatywy trenerów i zawodników rozwiązanej sekcji LA GKS Tychy, przy pomocy medalistki olimpijskiej Lucyny Kałek i dyrektor MOSiR Tychy Małgorzaty

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe 2014/2015

Zawody sportowe 2014/2015 Zawody sportowe 2014/2015 Rozpoczął się nowy rok szkolny i nowy rok sportowy, nowe wyzwania, rekordy życiowe i rekordy szkoły, czego życzymy Wam młodzi sportowcy. Za nami pierwsze rywalizacje sportowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI Dystans: 4,4 km

WYNIKI Dystans: 4,4 km : BRANIEWO - 2012-04-02 owość / Klub 1 529 HWEDORUK MACIEJ BIEG M 6 DZIECI 1 BRANIEWO 0:14:44 17,92 [] 03:21 [] 2 133 LISOWSKI ROBERT BIEG M 22 DZIECI 2 BRANIEWO 0:17:02 15,50 [] 03:52 [] 3 192 PRZYWARA

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 26 listopada 2015 r.

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 26 listopada 2015 r. Przedmiot: j. angielski sala: 11 Godzina rozpoczęcia: 8 00 1 Bajek Marta 4H 2 Bobkowska Marta 4H 3 Burchard Marta 4H 4 Dylewska Marta 4H 5 Falkowska Karolina 4H 6 Jóźwiak Julita 4H 7 Kaczmar Zuzanna 4H

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego Ozorków 10 marca 2013r. Wyniki

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego Ozorków 10 marca 2013r. Wyniki Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego Ozorków 10 marca 2013r. Wyniki Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1995 r. i wcześniej) min. 3 kyu Kata kobiet 1. Magdalena Nowicka Klub

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYŚCIGÓW. T-2 Mix open 12 km. K-1 dzieci - chłopcy >2004 500 m

WYNIKI WYŚCIGÓW. T-2 Mix open 12 km. K-1 dzieci - chłopcy >2004 500 m 0 XXXIV Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton kajakowy Grand Prix PZK 2014 Kraków, r. Punktacja indywidualna Godz. 11:00 T-2 Mix open 12 km 1 179 Kubów Anna Andryszczak Paweł 2 19 Juhasz Eniko Jach

Bardziej szczegółowo

UKS OLIMP SPRAWNI RAZEM OSW WSCHOWA 2012/2013 III MIEJSCE

UKS OLIMP SPRAWNI RAZEM OSW WSCHOWA 2012/2013 III MIEJSCE UKS OLIMP SPRAWNI RAZEM OSW WSCHOWA 2012/2013 I. 26-28.09.2012 KRAKÓW MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MŁODZIKÓW ZSS SPRAWNI RAZEM III MIEJSCE WIELKOPOLSKA-MAŁOPOLSKIE 4:1 WIELKOPOLSKA-POMORSKIE 2:0 WIELKOPOLSKA-ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali wykwalifikowani sędziowie i wolontariusze. Wszystkim gratulujemy i czekamy na kolejny mityng.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali wykwalifikowani sędziowie i wolontariusze. Wszystkim gratulujemy i czekamy na kolejny mityng. 24 września 2016r. na nowo zmodernizowanym Stadionie Miejskim w Staszowie odbył się Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci ze staszowskich szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczestników programu MSiT Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA SUKCESY WYCHOWANKÓW ZPWP/ MOS w roku szkolnym 2014-2015 I semestr

OSIĄGNIĘCIA SUKCESY WYCHOWANKÓW ZPWP/ MOS w roku szkolnym 2014-2015 I semestr OSĄGNĘCA SUKCESY WYCHOWANKÓW ZPWP/ MOS w roku szkolnym 2014-2015 semestr LP. mię i nazwisko Wychowanka/ laureata/zwycięzcy 1. Agnieszka Kalisz Aneta Machała Grupa Zespół dyscyplina sportowa lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPORTOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PNIEWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/10. Szkoła Podstawowa

WYNIKI SPORTOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PNIEWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/10. Szkoła Podstawowa WYNIKI SPORTOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PNIEWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/10 Szkoła Podstawowa Powiatowe Biegi Przełajowe z okazji Dni Patrona Pułtuska: w kategorii szkół podstawowych II m. Karolina Osowiecka

Bardziej szczegółowo

Wyniki zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014 Wyniki zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014 GIMNAZJUM Zawody Rowerowe w Kolarstwie Górskim Warszawa Kamil Zieliński -2 miejsce w sztafecie drużynowej Bartosz Kosiński 3 miejsce Finał Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SŁAWIENSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH SEZON 2014/2015

PODSUMOWANIE SŁAWIENSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH SEZON 2014/2015 PODSUMOWANIE SŁAWIENSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH SEZON 2014/2015 11 czerwca 2015r.odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji Sławieńskich Czwartków Lekkoatletycznych. Wręczenie nagród odbyło się

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

KOMUNIKAT KOŃCOWY INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE OPOLE 25 września 205 r. KOMUNIKAT KOŃCOWY INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE szkół ponadgimnazjalnych OPOLE 24 września 205r. WYNIKI: DZIEWCZĘTA: 998-999 LP. Dziewczęta Rocznik 998/99 Renecka Daria 98 Publiczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Okręgowej Ligi Województwa Łódzkiego w Karate Tradycyjnym Łódź 3 marca 2012r.

Wyniki Okręgowej Ligi Województwa Łódzkiego w Karate Tradycyjnym Łódź 3 marca 2012r. Wyniki Okręgowej Ligi Województwa Łódzkiego w Karate Tradycyjnym Łódź 3 marca 2012r. Seniorzy 19 lat i starsi (ur. 1993 r. i wcześniej) min. 3 kyu Kata kobiet 1. Magdalena Nowicka Klub Karate Shotokan

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja MĘŻCZYZN Grupa wiekowa "A" S3 L.p. Nazwisko i Imię Klub Punkty 1 Otowski Kamil IKS AWF Warszawa 1468

Klasyfikacja MĘŻCZYZN Grupa wiekowa A S3 L.p. Nazwisko i Imię Klub Punkty 1 Otowski Kamil IKS AWF Warszawa 1468 Klasyfikacja MĘŻCZYZN Grupa wiekowa "A" S3 1 Otowski Kamil IKS AWF Warszawa 1468 Klasyfikacja MĘŻCZYZN Grupa wiekowa "A" S6 1 Łachowski Szymon KSN START Kalisz 849 2 Klich Krystian START Katowice Tychy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. III Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin Złocieniec 20 wrzesień 2008

KOMUNIKAT. III Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin Złocieniec 20 wrzesień 2008 KOMUNIKAT III Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin Złocieniec 20 wrzesień 2008 I. Kata dziewcząt do 8 lat: 1. Tłuczek Sandra Koszalin 2. Jarosz Sara Szczecinek 3. Żymierska Joanna Koszalin II.

Bardziej szczegółowo

Vancouver 2010 Êwi to sportów zimowych

Vancouver 2010 Êwi to sportów zimowych ... imi i nazwisko ucznia...... klasa suma punktów...... data ocena Vancouver 200 Êwi to sportów zimowych Tekst do zadania. i 2. Igrzyska Olimpijskie odbywajà si co cztery lata. W lutym 200 roku w Kanadzie

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE. PUŁAWY, dn r. WYNIKI

MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE. PUŁAWY, dn r. WYNIKI MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W LEKKOATLETYCE PUŁAWY, dn. 13-15.05.016r. WYNIKI 100 m K - FINAŁ 1 Szot Justyna 00 Warszawa 13.84 Komander Martina 199 Odra Racibórz 13.98 3 Nowaczyk Natalia Sprint Sławno

Bardziej szczegółowo

KIHON chłopcy 6 lat i młodsi. 1. Radosław Molenda - Gdański Klub Karate Do. 2. Krzysztof Misiewicz - Klub Sportowy Gokken

KIHON chłopcy 6 lat i młodsi. 1. Radosław Molenda - Gdański Klub Karate Do. 2. Krzysztof Misiewicz - Klub Sportowy Gokken KIHON chłopcy 6 lat i młodsi 1. Radosław Molenda - Gdański Klub Karate Do 2. Krzysztof Misiewicz - Klub Sportowy Gokken 3. Mikołaj Pokropski - Klub Sportowy Gokken 3. Jakub Dolata - Klub Sportowy Gokken

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka. Pływanie. Tenis ziemny. Kolarstwo

Lekkoatletyka. Pływanie. Tenis ziemny. Kolarstwo Udział Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Ekwadorze został sfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W dniach 18-28

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM W MYSZYŃCU na I miejscu WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM gimnazjów powiatu ostrołęckiego

PUBLICZNE GIMNAZJUM W MYSZYŃCU na I miejscu WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM gimnazjów powiatu ostrołęckiego PUBLICZNE GIMNAZJUM W MYSZYŃCU na I miejscu WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM gimnazjów powiatu ostrołęckiego W dniu 27.09.2014r. w odbywających się w Łysych rejonowych rozgrywkach w Piłkę Nożną uczennice

Bardziej szczegółowo