ANALIZA WIELOKRYTERIALNA WYBORU KORYTARZA TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WIELOKRYTERIALNA WYBORU KORYTARZA TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE"

Transkrypt

1 ANALIZA WIELOKRYTERIALNA WYBORU KORYTARZA TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata Działanie V.2 Trasy Rowerowe lipiec /160

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 4 Profil użytkownika Trasy rowerowej 5 Kryteria wykonania analizy wielokryterialnej STAN ISTNIEJĄCY TRAS ROWEROWYCH W WOJEWÓDZTWIE I PLAN ICH ROZWOJU NA TLE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU EKONOMICZNO - SPOŁECZNEGO OPIS BADANYCH WARIANTÓW I UWARUNKOWANIA ICH POWSTANIA METODA WYBORU I ZATWIERDZENIA KORYTARZA GŁÓWNEGO WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH I INWENTARYZACJI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA ETAPIE WYBORU KORYTARZA KRYTERIUM WYBORU KORYTARZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Z ANALOGICZNYMI PROJEKTAMI ZREALIZOWANYMI W EUROPIE OPIS KRYTERIÓW I MECHANIZM WYBORU KORYTARZA ANALIZA WIELOKRYTERIALNA 28 A. KRYTERIA WPŁYWU NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 28 A1. Wpływ usytuowania korytarza na wzrost liczby turystów 28 A2. Wpływ usytuowania korytarza na wzrost liczby rowerzystów lokalnych 31 A3. Ocena możliwości zapewnienia powstania największej liczby tras rowerowych dochodzących ("ości kręgosłupa ryby") 35 A4. Wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej 38 Podsumowanie Kryteriów A 41 B. KRYTERIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 43 B1. Produkty wizerunkowe (markowe) wg PORPW Działanie V.1 43 B2. Atrakcje kulturowe i zasoby zabytkowe wg PORPW Działanie V.1 44 B3. Atrakcyjność krajobrazowa 55 Podsumowanie Kryteriów B 61 C. KRYTERIA FUNKCJONALNE 63 C1. Wpływ kolizyjnych skrzyżowań z drogami o znacznym natężeniu ruchu 63 C2. Liczba kolizyjnych skrzyżowań z koleją w korytarzu po śladzie Trasy 69 C3. Liczba węzłów komunikacji kolejowej 72 C4. Liczba węzłów komunikacji zbiorowego transportu samochodowego 75 C5. Inne połączenia komunikacyjne (promy, lotniska) 78 C6. Dostępność sieci dróg powiatowych i gminnych w korytarzu 80 C7. Dostępność sieci dróg wojewódzkich i krajowych w korytarzu 83 Podsumowanie Kryteriów C 86 D. KRYTERIA TRANSPORTOWE 88 2/160

3 D1. Współczynnik wydłużenia po śladzie Trasy 88 D2. Możliwość zapewnienia niwelety o małym pochyleniu 91 D3. Spójność połączenia korytarza z sąsiednimi województwami 95 D4. Wynikowa długość po śladzie Trasy 97 D5. Obszary zurbanizowane, jako obszary utrudnień dla ruchu rowerowego 98 Podsumowanie Kryteriów D 101 E. KRYTERIA EKONOMICZNO SPOŁECZNE 103 E1. Wpływ wyboru korytarza na koszty budowy 103 E2. Koszty wykupu gruntów / wywłaszczeń 105 E3. Efekty ekonomiczne 113 E4. Efekty społeczne 124 Podsumowanie Kryteriów E 127 F. KRYTERIA PRZYRODNICZE 135 F1. Parki narodowe w korytarz 135 F2. Parki krajobrazowe w korytarzu 135 F3. Obszary Natura 2000 w korytarzu 140 F4. Obszary leśne w korytarzu 144 Podsumowanie Kryteriów F WYNIK ANALIZY 148 Wykaz potencjalnych partnerów w korytarzu"1": SPIS ELEMENTÓW GRAFICZNYCH 155 Spis map 155 Spis rysunków 155 Spis tabel 157 Spis załączników 160 3/160

4 1. WSTĘP Analiza wielokryterialna wyboru korytarza Trasy rowerowej w województwie warmińsko - mazurskim jest jednym z elementów Studium Wykonalności projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej obejmującego następujące województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Celem przeprowadzenia analizy wielokryterialnej jest wybór rozwiązania optymalnego z pośród wariantów (Korytarz 0 Marszałkowski, Korytarz 1, Korytarz 2 Społeczny) szlaku rowerowego 1 Niniejsza analiza wielokryterialna ma charakter pionierski. W literaturze problematyki przedmiotu opracowania Wykonawca nie znalazł przykładów zbliżonej analizy w odniesieniu do korytarzy turystycznych tras rowerowych. Wynika to m.in. z faktu, że w warunkach europejskich nie podejmowano działań w tak rozległej skali przestrzennej, w jakiej opracowywany jest niniejszy projekt. Wykonawca podkreśla ponadto, że realizowana Trasa rowerowa w Polsce Wschodniej, podzielona jest na pięć regionalnych odcinków, z których każdy ma długość nie mniejszą niż 150 km i charakteryzuje się różnorodnymi uwarunkowaniami wpływających na atrakcyjność turystyki rowerowej. W takim przypadku trudno jest szczegółowo zdefiniować użytkowników i wielkość ruchu turystycznego. Dlatego też analiza wielokryterialna obejmuje szereg kryteriów w różnym stopniu powiązanych z ruchem rowerowym. Wykonawca na postawie przeprowadzonych analiz i dokumentów: Analizy porównawczej z analogicznymi projektami zrealizowanymi w Europie, Ruch rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu , badań ankietowych przeprowadzonych w terenie i na portalach internetowych - badania trwały 10 dni i zakończyły się w dniu 18 maja 2010 r., pozyskano 224 wypełnione ankiety (Raport z przeprowadzonych badań ankietowych i inwentaryzacji w Województwie Warmińsko - Mazurskim na etapie wyboru wariantu korytarza Trasy głównej - Załącznik nr 1). określił profil użytkownika Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej. 1 Szlak rowerowy jest to oznakowana turystyczna Trasa dla rowerów, która może prowadzić zarówno po drogach rowerowych w mieście, po wydzielonych, osobnych drogach dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi lub niepublicznymi (np. leśnymi) [źródło: określenie autorów]. 2 Ruch rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu 2005, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa-Kraków, maj 2010r. 4/160

5 Profil użytkownika Trasy rowerowej Uznano, że ilość pozyskanych materiałów pozwala na przeprowadzenie wiarygodnej analizy, należy jednak uwzględnić fakt, że ankietowani to w większości zagorzali turyści rowerowi. Dlatego też, obraz potencjalnego przyszłego turysty może różnić się od niżej opisanego profilu użytkownika. Wnioski przestawione poniżej zostały opracowane na podstawie odpowiedzi dotyczących częstotliwości jazdy na rowerze (Rysunek 1). Rysunek 1. Częstotliwość jazdy rowerem. Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Turyści lokalni, korzystający z roweru codziennie stanowią 43% wszystkich potencjalnych użytkowników. Rowerzyści turystyczni i rekreacyjni stanowią 57 %, z czego 35% to turyści korzystający z rowerów co weekend. Wnioski z badań zostały opracowane na podstawie uzyskanych odpowiedzi w kwestii: a) wyrażenia chęci na odbycie kilkudniowej wycieczki rowerowej po Trasie rowerowej, b) płci ankietowanego/ej, c) przedziału wiekowego, d) częstotliwości jazdy rowerem w ciągu roku, e) długości wycieczek rowerowych oraz wybierany/preferowany rodzaj atrakcji, f) rodzaju i standardu noclegu, g) oczekiwania turysty. 5/160

6 Rysunek 2.Wyrażenie chęci na odbycie kilkudniowej wycieczki rowerowej po Trasie rowerowej. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. Rysunek 3.Częstotliwość jazdy rowerem w ciągu roku. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. Przeprowadzone badanie ankietowe pokazało, że turyści są zainteresowani korzystaniem z Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej. 97% ankietowanych wyraziło chęć skorzystania z niej, celem odbycia kilkudniowej wycieczki rowerowej. Największą liczbę stanowią turyści, którzy stwierdzili, że uczęszczają na wycieczki rowerowe więcej niż 10 razy w ciągu roku (63% ankietowanych). Jest to wyraźnym potwierdzeniem istniejącego zapotrzebowania na budowę Trasy rowerowej. 6/160

7 Rysunek 4.Płeć ankietowanych. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. Rysunek 5. Przedział wiekowy respondentów. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. Większość potencjalnych turystów rowerowych stanowią mężczyźni. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 200 mężczyzn (89%) oraz 24 kobiety (11%); w wieku do 35 roku życia (78% ankietowanych). Największy udział procentowy (32%) stanowią rowerzyści jeżdżący na dystansie od 50 do 75 km, prawie 50% 7/160

8 potencjalnych turystów pokonuje podczas wyprawy rowerowej do 75 km. Turyści preferujący wycieczki długodystansowe od 121 km i ponad 200km stanowią jedynie 15% wszystkich potencjalnych użytkowników. Pokazuje to, że z Trasy rowerowej będą przeważnie korzystali ludzie młodzi, preferujący wycieczki krótkodystansowe, jedno lub kilkudniowe. Istotne jest więc zapewnienie możliwie gęstych połączeń komunikacyjnych. Nie jest to jednak najistotniejsze kryterium wyboru Trasy, jako że połączenia komunikacyjne zostały ustawione przez turystów w ostatniej kolejności w hierarchii ważności elementów Trasy. Rysunek 6. Długość wycieczek rowerowych. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. *(zadane pytanie umożliwiało wybranie więcej niż jednej odpowiedzi) Rysunek 7. Preferowany rodzaj atrakcji. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. 8/160

9 Najistotniejszymi elementami dla wyboru Trasy wg turystów rowerowych ze względu na preferowany rodzaj, jest atrakcyjność krajobrazowa (aż 95% ankietowanych) oraz ilość zabytków kulturowych (57% ankietowanych). Obszary zurbanizowane i bezdroża o zróżnicowanej niwelecie, zostały zaznaczone, jako istotne elementy jedynie przez nielicznych ankietowanych. Wynika z tego, że Trasa powinna zbliżać się do miast jako miejsc połączeń komunikacyjnych, natomiast nie musi przechodzić przez większość obszarów zurbanizowanych. Ankietowani rowerzyści zwrócili uwagę, na zachowanie możliwie małych spadków Trasy, przy uwzględnieniu możliwie największej atrakcyjności krajobrazowej a także znacznej ilości obiektów zabytkowych i atrakcji turystycznych. Rysunek 8. Rodzaj i standard noclegu. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. Potencjalni Turyści rowerowi preferują stosunkowo tanie noclegi, nie wymagając wysokiego standardu. W prawie równym stopniu ankietowani wskazali na miejsce noclegu kwaterę prywatną i agroturystykę (25%), pole namiotowe/kemping (24%) oraz schronisko (21%).Oznacza to, że w początkowym etapie nie jest wymagana duża baza hotelowa. Największym popytem będą się cieszyły tanie noclegi, które mogą powstać stosunkowo szybko zapewniając nowe miejsca pracy. 9/160

10 Rysunek 9. Oczekiwania turystów. Opracowanie własne na podstawie internetowych badań ankietowych. W hierarchii ważności standardów Trasy, ankietowani najwyżej ocenili oznakowanie (51%), jako istotny element uznano również równą i twardą nawierzchnię (35%) a także występowanie atrakcji turystycznych (35 %). Należy więc pamiętać, że istotnym aspektem dla potencjalnego Turysty rowerowego jest zachowanie wysokich standardów technicznych Trasy. Przedstawiony profil użytkownika dotyczy wszystkich potencjalnych obecnych użytkowników Trasy, przy uwzględnieniu powyżej opisanego podziału procentowego grup turystów rowerowych. Profil użytkownika na dzisiaj można scharakteryzować następująco: mężczyzna (89%), wiek od 25 do 35 lat (42%), podróżujący po trasie więcej niż 10 razy w roku (63%), dominują podróże o średniej długości zawartej w przedziale km (32%), nocujący w kwaterze prywatnej i agroturystycznej lub na polu namiotowym (25% i 24%), oczekujący przede wszystkim miejsc atrakcyjnych krajobrazowo (95%), najistotniejszym elementem Trasy jest jej oznakowanie (51%), najmniej istotnymi elementami są: dostępność bazy noclegowej (25%), bazy gastronomicznej (23%) oraz węzłów komunikacyjnych (20%). Ww. profilu użytkownika wszystkie aspekty są zgodne ze sobą, przy czym większość z nich, z wyjątkiem średniej długości podróży, są zdecydowanie odmienne od profilu użytkowników turystycznych Tras rowerowych zagranicą. Z wykonanego badania ankietowego wynika, że Trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim użytkowane są przede wszystkim przez ludzi młodych, którzy odbywają rowerowe podróże turystyczne dość często, bo więcej niż 10 razy w roku. W tym wypadku, dla turystów rowerowych najistotniejsza jest dostępność bazy noclegowej oraz bazy gastronomicznej. Mniejsze znaczenie przywiązują do klasy obiektów noclegowych. Biorąc pod uwagę 10/160

11 wykorzystanie rowerów do celów turystycznych w innych krajach w profilu użytkownika docelowego nie należy bazować na użytkowniku dzisiejszym. Można założyć, że: wiek użytkownika będzie się zwiększał, przy jednoczesnym zachowaniu dominującej grupy użytkowników ludzi młodych do 25 lat, ze względu na większy udział turystów w wieku lat, wzrastać będzie, zgodnie z tendencjami europejskimi, zapotrzebowanie na bazę noclegową o wyższym standardzie niż schroniska i kwatery prywatne i agroturystyczne, prognozuje się, że udział pensjonatów i hoteli wzrośnie do co najmniej %. Zniknie zjawisko nocowania na dziko, które wynika być może ze słabo rozwiniętej bazy noclegowej. Podobnie sytuacja wygląda z bazą gastronomiczną. Niski odsetek potrzeb w tym względzie wynika ze stosunkowo słabego jej rozwoju. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest nie docenianie przez respondentów dostępności do węzłów komunikacyjnych. Wynika to z faktu, że wraz ze zmniejszającą się ilością połączeń kolejowych, turyści rowerowi organizują podróże rowerowe z miejsca zamieszkania do celu podróży i z powrotem bez wykorzystania transportu zbiorowego. W warunkach europejskich skomunikowanie Trasy rowerowej jest jednym z podstawowych czynników warunkujących jej dobre wykorzystanie. Z powyższego badania nie wynika skąd i czym dojeżdżają turyści rowerowi na Trasę. Komunikacja zbiorowa ma dla Trasy fundamentalne znaczenie. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, to planowana Trasa rowerowa pozostanie praktycznie dostępna tylko dla: turystów zmotoryzowanych, turystów jedno- lub dwudniowych, pasjonatów, którzy nie bacząc na trudności w dostępie do węzłów komunikacyjnych, będą starali się przeżyć przygodę z turystyką rowerową. Reasumując powyższe rozważania na temat profilu użytkownika Trasy Rowerowej Polski Wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim przyjęto: dominująca grupa wiekowa od 26 do 35 lat, przy czym średni wiek użytkownika będzie się zwiększał na korzyść osób w najstarszej grupie wiekowej, podróże jednodniowe będą miały średnią długość podróży l śr =62,5 km, noclegi będą się odbywać w bazie noclegowej o stosunkowo niskim standardzie, tj. w schronisku lub w kwaterze prywatnej lub agroturystycznej, przy czym 14 % turystów wybierze zakwaterowanie w motelu lub hotelu i ta tendencja będzie zwiększała się wraz ze wzrostem średniego wieku turystów, nie zmienią się w stosunku do stanu obecnego oczekiwania odnośnie przebiegu Trasy prowadzonej wzdłuż miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, nie zmienią się w stosunku do stanu obecnego oczekiwania odnośnie oznakowania Trasy, znacząco zwiększą się oczekiwania co do dostępności bazy noclegowej i gastronomicznej oraz gęstości i dostępności węzłów komunikacyjnych, podróże dwudniowe i wielodniowe będą charakteryzowały się pokonaniem dystansu powyżej 200km, a turyści rowerowi będą wybierali obiekty noclegowe o wyższym standardzie (hotele). Powyżej opracowany profil użytkownika jest odzwierciedleniem stanu dzisiejszego. Należy jednak pamiętać, że część elementów uznanych za najistotniejsze wg polskiego rowerzysty może ulec zmianie wraz ze starzeniem się społeczeństwa i polepszeniem statusu materialnego. Tendencje tych zmian widoczne są w krajach Europy 11/160

12 Zachodniej, gdzie turyści rowerowi wyraźnie preferują noclegi w obiektach o podwyższonym standardzie. Dlatego warto wziąć pod uwagę zagraniczne doświadczenia, które wskazują na dodatkowe istotne kwestie. Przewiduje się wzrost ilości turystów rowerowych w przedziale wiekowym: lat, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych podróży rowerowych. Ponadto należy podkreślić, że w krajach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze rowerowej (Wielka Brytania, Holandia, Francja itp.) najbardziej popularne są wyprawy rowerowe organizowane indywidualnie, gdzie głównym źródłem wiedzy o Trasach rowerowych są portale internetowe. Wycieczki organizowane przez operatorów turystycznych stanowią jedynie niewielką część podróży rowerowych. Tendencje tych zmian zostały zauważone w krajach Europy Zachodniej, gdzie turyści rowerowi wyraźnie preferują noclegi w obiektach o podwyższonym standardzie. Wykonawca podkreśla, że po wybudowaniu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej należy spodziewać się rozwoju bazy noclegowej. Przewiduje się wzrost ilości turystów rowerowych w przedziale wiekowym: lat, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych podróży rowerowych. 12/160

13 Kryteria wykonania analizy wielokryterialnej Dzięki przeprowadzonym badaniom, inwentaryzacji oraz analizie porównawczej z podobnymi projektami realizowanymi w Europie Wykonawca był w stanie dobrać odpowiednie kryteria tematyczne i przypisać im odpowiednie wagi. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy w zakresie metodyki i wykonywania analiz wielokryterialnych Tras drogowych oraz planowania i projektowania Tras rowerowych, pozwoliła na opracowanie na potrzeby niniejszego Projektu następujących kryteriów (zaakceptowanych przez Zamawiającego w Metodologii wykonania analizy wielokryterialnej wyboru Trasy w województwie ): wpływu na zrównoważony rozwój, atrakcyjności turystycznej, funkcjonalnych, transportowych, ekonomiczno społecznych, przyrodniczych. W danym kryterium poszczególne warianty zostały porównane ze sobą poprzez określenie miar i spełnienie stopnia realizacji danego kryterium w grupie rozpatrywanych wariantów. Poszczególnym grupom kryteriów przypisano wagi wyrażające proporcję uwzględnienia danego kryterium w stosunku do innych w ocenie łącznej. Dane kryterium może mieć różne aspekty wpływające na analizowane rozwiązanie. Podobną procedurę można zastosować dla kryteriów cząstkowych, przez określenie wartości względnych dla poszczególnych wariantów. Przypisano również wagi wewnętrzne wyrażające proporcję między kryteriami cząstkowymi. W niniejszej analizie wielokryterialnej wariantów korytarzy Tras rowerowych w Polsce Wschodniej uwzględnione grupy kryteriów z przypisanymi im wagami zestawiono w Tabeli 1. Grupy kryteriów i ich wagi: Nazwa grupy kryteriów Waga grupy kryterium [%] A Wpływu na zrównoważony rozwój 20 B Atrakcyjność turystyczna korytarza Trasy rowerowej 20 C Funkcjonalne 15 D Transportowe 20 E Ekonomiczno społeczne 15 F Przyrodnicze 10 Razem 100 Tabela 1. Grupy kryteriów i ich wagi. Opracowanie własne 13/160

14 Planowana Trasa rowerowa ma przede wszystkim charakter turystyczny. W mniejszym stopniu i tylko lokalnie będzie wykorzystywana przez mieszkańców do przemieszczania się na krótkie dystanse (do pracy, sklepu, urzędu, itp.) maksymalnie na odległość do 6 9 km. W związku z powyższym największą wagę przypisano dla Kryteriów wpływu na rozwój zrównoważony oraz Kryteriów atrakcyjności turystycznej korytarza Trasy rowerowej (w sumie 40 % możliwej do uzyskania punktacji). Kryteria te wskazują na znaczenie Trasy rowerowej dla rozwoju turystyki oraz obrazują stan atrakcyjności turystycznej przeciętych przez nią terenów. Kryteriom transportowym i Kryteriom przyrodniczym ze względu na ich wpływ na obiór Trasy rowerowej przez użytkowników przyznano 30% możliwej do uzyskania punktacji. Najmniejszą ilość punktów (w sumie 30% możliwej do uzyskania punktacji) przypisano Kryteriom funkcjonalnym i ekonomiczno społecznym. Kryteria te pozwalają ocenić przede wszystkim stopień bezpieczeństwa podróżujących, dostępność Trasy rowerowej oraz oszacować koszty jej zrealizowania. Analizę wielokryterialną przeprowadzono dla każdego województwa w Polsce Wschodniej. Dopuszcza się możliwość wyboru różnych korytarzy przebiegu Trasy rowerowej w województwach: warmińsko - mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim. W związku z różnorodnością kryteriów wyboru optymalnego wariantu Trasy proponuje się rozważenie dodatkowych wariantu stanowiącego połączenie wariantów 0, 1, 2. Pozwoli to na optymalny wybór i rekomendacje Zamawiającemu optymalnego przebiegu wariantu do dalszych prac w ramach realizacji Studium Wykonalności. 14/160

15 2. STAN ISTNIEJĄCY TRAS ROWEROWYCH W WOJEWÓDZTWIE I PLAN ICH ROZWOJU NA TLE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU EKONOMICZNO - SPOŁECZNEGO Warianty: Korytarz 0 - Marszałkowski, Korytarz 1, Korytarz 2 - Społeczny (korytarze szerokości 10 km) planowanej Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej oraz zgromadzone dane w GIS, BDR posłużyły jako informacje wyjściowe do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej. Wykonawca dokonał inwentaryzacji istniejących szlaków/tras rowerowych w województwie warmińsko - mazurskim. Łączna długość szlaków/tras rowerowych wynosi km (do inwentaryzacji przyjęto wszystkie ścieżki/trasy rowerowe powyżej 5 km długości), stan na r. Wykonawca został poinformowany (na spotkaniu) przez Beneficjenta, że dane na ten temat można uzyskać na stronach Długość korytarza Wariantu 0 wynosi 426 km, powierzchnia km², łączna długość Tras/ścieżek rowerowych wynosi 485 km. W ramach wariantu 0 zlokalizowano następujące szlaki rowerowe: Olsztyn - Gietrzwałd - Stare Jabłonki Olsztyn - Klewki - Łańsk Olsztyn - Klebark Wielki - Gąsiorowo Olsztyn - Zgniłocha Kruklanki przez Piłackie Wzgórza Transgraniczny szlak rowerowy R64 Szlak międzynarodowy R1 Cerkwniki - Barkweda - Cerkwniki Dobre Miasto - Cerkwniki Dywity - Barkweda - Dywity Czerwony szlak rowerowy okolic Dobrego Miasta Śladami Rominckiego Jelenia Elbląg - Iława Elbląg - Goryń Szlak Święty Kamień Trasa Kadyńska Szlak do Miejskich Wód Warmińsko - Mazurski Szlak Bociani Długość korytarza Wariantu 1 wynosi 295 km, powierzchnia km², łączna długość Tras/ścieżek rowerowych wynosi 361 km. W ramach wariantu 1 : 15/160

16 Kruklanki - przez Piłackie Wzgórza Transgraniczny szlak rowerowy R64 Szlak międzynarodowy R1 Śladami Rominckiego Jelenia Elbląg - Iława Elbląg - Goryń Szlak Święty Kamień Trasa Kadyńska Szlak do Miejskich Wód Warmińsko - Mazurski Szlak Bociani Długość korytarza Wariantu 2 wynosi 280 km, powierzchnia km², łączna długość Tras/ścieżek rowerowych wynosi 473 km. W ramach wariantu 2 : Wokół jeziora Giława Biskupiec - Stancelewo - Węgój - Biskupiec Duża pętla mrągowska Dywity Barkweda Dywity Elbląg - Goryń Elbląg - Iława Gietrzwałd - Nowy Młyn Olsztyn - Gietrzwałd - Stare Jabłonki Olsztyn - Klewki - Łajs Olsztyn - Klebark Wielki - Gąsiorowo Olsztyn - Zgniłocha Olsztyn - Brzydowo - Ostróda Ostróda - Kraplewo - Ostróda Pasłęk - Oleśnica Szlak rowerem po Złote Runo Szlak do Miejskich Wód Szlak międzynarodowy R1 Szlak rowerowy miejsca pamięci Transgraniczny szlak rowerowy R64 Wokół jeziora Druzno Wokół jeziora Juno Zalewo - Miłomłyn - Iława Wykonawca w ramach wykonania Etapu I Studium Wykonalności (Szczegółowy Model Wdrażania...) dokonał analizy zgodności realizacji projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej z dokumentami strategicznymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wykonawca w ramach wykonania Etapu I Studium Wykonalności (Szczegółowy Model Wdrażania...) dokonał analizy zgodności realizacji projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej z dokumentami strategicznymi Województwa Warmińsko Mazurskiego: 16/160

17 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Olsztyn Turystyka wiodącą gałęzią gospodarki Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizacja projektu Trasy rowerowej wpisuje w następujące cele: Wzrost potencjału turystycznego, Wzrost atrakcyjności bazy sportowo rekreacyjnej, Poprawa jakości i ochrony środowiska, Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn Realizacja projektu Trasy rowerowe wpisuje się w następujące działania: 4. Wspólne problemy i kierunki działań z sąsiednimi województwami; pkt.7 Zapewnienie ciągłości tras rowerowych międzynarodowych i regionalnych, 5. Uwarunkowania integracji regionu z przestrzenią europejską; Program VASAB dla regionu Morza Bałtyckiego Bałtyk 21, 5.2 Wymogi integracji z europejskim systemem ochrony środowiska...turystyka, 5.3. Wymogi współpracy transgranicznej; Studium tras rowerowych Województwa Warmińsko Mazurskiego. Sieć zaproponowanych tras wpisuje się w europejskie trasy rowerowe( EUROVELO) oraz trasy rowerowe Polski północnej. Ustalenia strategii rozwoju społeczno - gospodarczego województwa Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur. Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce: rozbudowa bazy noclegowej o zróżnicowanym standardzie, zwiększenie bazy, noclegowej o najwyższym standardzie; urządzenie ścieżek rowerowych; urządzenie miejsc postoju i odpoczynku turystów przy drogach i trasach rowerowych. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko - Mazurskim, październik Realizacja projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej wpisuje się w następujące cele: Rozdział V, Produkt I Rozwój produktu wiodącego turystka aktywna, Cel: Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce, Zadanie: Budowa ścieżek dydaktycznych i tras rowerowych. Załącznik 4 Trasy rowerowe województwa warmińsko-mazurskiego w/w dokumentu omawia trasy rowerowe, wskazuje perspektywy ich rozwoju i daje pełny obraz znaczenia turystyki rowerowej i jej rozwoju dla jednego z głównych celów strategicznych województwa., Produkt II Rozwój produktów wspierających turystyka kulturowa i biznesowa, Produkt III Ekologizacja produktu turystycznego, 3 Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r., Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn Województwo Warmińsko Mazurskie Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, Warmińsko Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, Olsztyn Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko Mazurskim, Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, październik Wykonawca uaktualni Studium Wykonalności po wejściu w życie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki... 17/160

18 Powyższe informacje uzupełnione zostały wynikami badań ankietowych: a. Samorządów Województw, b. organizacji turystycznych (POT, ROT, LOT), Lokalnych Grup Działania, działających w zakresie turystyki rowerowej, c. przedsiębiorstw turystycznych organizujących komercyjne imprezy rowerowe oraz zajmujących się inną formą turystyki kwalifikowanej, d. lokalnych punktów informacji turystycznych, działających w zakresie turystyki rowerowej, e. lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych, działających w zakresie turystyki rowerowej, f. społeczności skupionej na portalach/forach internetowych związanych z turystyką rowerową, g. w pociągach przystosowanych do przewozu rowerów, h. indywidualnych odbiorców w miejscowościach/miejscach atrakcyjnych turystycznie, w szczególności zlokalizowanych na przebiegach korytarzy. Wykonawca w ramach Studium Wykonalności (Etap I) przeprowadził badania ankietowe (ankieta nr I, II, III), a także dokonał wywiadów pogłębionych z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Na podstawie powyższych działań przeprowadzono dalsze prace celem pozyskania dodatkowych informacji, które umożliwią dokonanie analizy wielokryterialnej. Wykonawca biorąc pod uwagę powyższe wyniki przeprowadzonych badań ankietowych stwierdza, że preferowanym korytarzem głównym Trasy rowerowej w Województwie Warmińsko - Mazurskim należy stwierdzić, że preferowanym korytarzem głównym jest wariant przebiegu korytarza 0, popierany przez 36% 6 respondentów. Szczegółowe informacje znajdują się w Raporcie z badań ankietowych i inwentaryzacji w Województwie Warmińsko - Mazurskim na etapie wyboru korytarza Trasy głównej. 6 Raport z przeprowadzonych badań ankietowych i inwentaryzacji w Województwie Warmińsko - Mazurskim na etapie wyboru wariantu korytarza Trasy głównej, Tebodin, Baca, M&G, maj /160

19 3. OPIS BADANYCH WARIANTÓW I UWARUNKOWANIA ICH POWSTANIA W dniu 6 marca 2008 r. odbyło się spotkanie IZ PO RPW i IP PO RPW z przedstawicielami Samorządów Województw w celu rozpoczęcia realizacji projektu w ramach Działania V.2 PO RPW. Powołano Grupę Roboczą. W dniu r. podpisano Porozumienie trójstronne dotyczące podziału kompetencji we wdrażaniu Działania V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Efektem powyższego porozumienia było określenie ogólnych zasad współpracy oraz podziału zadań i obowiązków pomiędzy Instytucją Zarządzającą Ministrem Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Beneficjentem Samorządem Województwa Warmińsko Mazurskiego. Powołana Grupa Robocza opracowała harmonogram realizacji działań z możliwością jego aktualizacji, następnie przeprowadzono konsultacje społeczne oraz analizy zmierzające do wyznaczenia korytarza przebiegu Trasy głównej. Na etapie zakończonym we wrześniu 2008 r. dotyczącym przygotowania Działania V.2. Beneficjent zobowiązany został do przygotowania propozycji przebiegu korytarza Trasy głównej po przeprowadzeniu: analizy istniejących planów i strategii województwa, inwentaryzacji atrakcji turystycznych, inwentaryzacji istniejących szlaków rowerowych, konsultacji na szczeblu samorządowym. 7 W wyniku powyższych prac i analiz, w sierpniu 2008 roku przygotowano Zgłoszenie wstępnego przebiegu szlaku rowerowego Działania V.2 w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych na szczeblu regionalnym, Beneficjent podjął następujące działania: 15 maja 2008 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie pierwsze spotkanie dotyczące wytyczenia wstępnego przebiegu Trasy rowerowej przez Województwo. Następnie odbyły się spotkania w terenie z udziałem Warmińsko Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego. 2 lipca 2008 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, W dniu 12, 20 i 21 sierpnia 2008 w Elblągu, Węgorzewie i Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu uzgodnienie wstępnych przebiegów realizowanej Trasy na terenie poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego wraz z przedstawieniem w formie map geodezyjnych inwentaryzacji terenowej. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele następujących podmiotów: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Wójt Gminy Wilczęta, Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Burmistrz Miasta Olecko, Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, Burmistrz Miasta Kętrzyn. Zainteresowane podmioty otrzymały niezbędne informacje dotyczące postępów prac. Uwagi mogły być zgłoszone przez podmioty zainteresowane 7 Raport z analizy dostarczonych dokumentów wraz z oceną konsultacji społecznych, które odbyły się od czerwca do sierpnia 2008 r. w województwach w zakresie Działania V.2 PO RPW, konsultacje społeczne część pierwsza, Halcrow, Warszawa /160

20 w formie dyskusji, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej jak i tradycyjnej. Dodatkowo przedstawiciele powiatów: elbląskiego, braniewskiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego zgłosili uwagi dotyczące przebiegu planowanej trasy rowerowej na ich terenie. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag i propozycji od zainteresowanych podmiotów Zarząd Województwa w dniu 22 sierpnia 2008 r. podjął decyzje o wyborze Wariantu przebiegu Trasy rowerowej przez Województwo Warmińsko Mazurskie. Informacje na temat przeprowadzonych konsultacji ukazywały się w lokalnych i regionalnych mediach. Skierowano oficjalne zaproszenia do następujących podmiotów: Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, PTTK, organizacji proekologicznych ( Zielone Płuca Polski, Stowarzyszenia Ochrony Środowiska), Zarządów Dróg Powiatowych, Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego. W ramach działań związanych z promocją turystyki rowerowej, w 2000 r. Warmińsko Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego opracowało dokument Trasy Rowerowe Województwa Warmińsko Mazurskiego. W roku 2008 z inicjatywy Warmińsko Mazurskiego oddziału PTTK w Olsztynie, powstała strona internetowa. W zgłoszeniu zaproponowany został przebieg korytarza tzw. wariant 0 przechodzący przez powiaty: Elbląski grodzki, Elbląski ziemski, Braniewski, Lidzbarski, Bartoszycki, Kętrzyński, Węgorzewski i Gołdapski. Całkowita, szacunkowa długość odcinka Trasy wyniosłaby około 370 km. W drugim etapie konsultacji społecznych (zakończonym w grudniu 2008 r.) IP PO RPW zebrała i opracowała materiały dotyczące propozycji przebiegu Trasy rowerowej i zaprezentowała opinii publicznej podczas ogólnopolskiej konferencji w Warszawie (7 listopada 2008 r.). Konferencja stała się jednocześnie pierwszym dniem drugiego etapu konsultacji społecznych z udziałem ogólnopolskich organizacji pozarządowych. Opinie i sugestie pozyskane w ramach konsultacji społecznych zostały przeanalizowane przez doradcę zewnętrznego, który przygotował Studium przebiegu korytarza głównego Trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW. IP przygotowała załącznik nr 2 do powyższego Studium... z analizą uwag i wniosków z ogólnopolskich konsultacji społecznych. 8 W wyniku konsultacji społecznych w Województwie Warmińsko Mazurskim złożono 21 wniosków. Za realizacją wariantu opowiedziało się 8 podmiotów. Dodatkowo zostały zgłoszone modyfikacje oraz uwagi krytyczne, w wyniku czego został wyłoniony wariant społeczny. Wariant poparty został przez 9 podmiotów: JST, nadleśnictwo, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Doradca zewnętrzny na podstawie przeprowadzonych analiz, uwag i konsultacji społecznych opracował Wariant 1. W dniu 29 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego podjął decyzje o włączeniu Powiatu Olsztyńskiego (ziemskiego) oraz Miasta Olsztyn do korytarza przebiegu Trasy rowerowej planowanej do realizacji w ramach Działania V.2. PO RPW Dodatkowo poinformowano o połączeniu odnogą Trasy rowerowej z Miasta Lidzbark Warmiński do Miasta Olsztyn oraz poprowadzeniu osi Trasy rowerowej przez miejscowość Korsze (istotny węzeł kolejowy). 8 Analiza uwag i wniosków zgłoszonych w procesie ogólnopolskich konsultacji społecznych Działania V.2 PO RPW Trasy Rowerowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Styczeń /160

21 Dane przedstawione przez IP potwierdzają istnienie dużego poparcia społecznego dla budowy Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej (98.5%). 9 W dniu 23 marca 2010 r. odbyło się spotkanie Wykonawcy z przedstawicielami Beneficjenta w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Na spotkaniu zostały omówione wszystkie punkty ankiety. Beneficjant przekazał Wykonawcy następujące foldery promocyjne: Z nad Warmii i Mazur Atrakcje turystyczne 10, Warmińsko Mazurskimi Szlakami 11, Miejsca z klimatem, Noclegi z klasą Warmia i Mazury 12, Święta Warmia 13, Warmia i Mazury, Obwód Kaliningradzki 14, Mazurska Kraina 15, Domki turystyczne Warmia i Mazury 16, Muzea Warmii i Mazur 17, Znakowane szlaki rowerowe Województwa Warmińsko Mazurskiego Przewodnik 18 Dziedzictwo kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle Na spotkaniu przekazano także Wykonawcy informacje na temat punktów gastronomicznych oraz noclegowych. Na tej podstawie zidentyfikowano: Wykonawca biorąc pod uwagę standardy (wytyczne) EuroVelo 20 przeanalizował dostępności Miejsc Obsługi Rowerzystów tj. (węzły komunikacyjne, baza noclegowa, baza gastronomiczna) dla turystów rowerowych. Standardy określają maksymalne odległości pomiędzy poszczególnymi punktami tj, odległości pomiędzy: a) węzłami komunikacji kolejowej/samochodowej nie więcej niż 150 km, b) bazami noclegowymi nie więcej niż 50 km, c) bazami gastronomicznymi nie więcej niż km. Korytarze 0, 1, 2 spełniają standardy/wytyczne EuroVelo i mieszczą się w granicach dziennej normy dla długodystansowych przejazdów rowerowych. 9 Tamże, Wnioski z konsultacji s Z nad Warmii i Mazur Atrakcje turystyczne, Warmińsko Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn Jurak M., Harajda S., Warmińsko Mazurskimi Szlakami, Warmińsko Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski. 12 Jurak M., Miejsca z klimatem, Noclegi z klasą Warmia i Mazury, Warmińsko Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn Chłosta J., Święta Warmia, Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn Warmia i Mazury, Obwód Kaliningradzki, Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego Rzeczpospolitej Polskiej, Wydział Turystyki Ministerstwa Gospodarki Rządu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski. 15 Jasiński G., Mazurska Kraina, Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn Domki turystyczne Warmia i Mazury, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn Muzea Warmii i Mazur, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego. 18 Walczak T., Znakowane szlaki rowerowe województwa warmińsko mazurskiego Przewodnik, w. Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn Europejska sieć dziedzictwa kulinarnego, Dziedzictwo kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle 2009, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn Informacje z oficjalnej strony internetowej EuroVelo: 21/160

22 4. METODA WYBORU I ZATWIERDZENIA KORYTARZA GŁÓWNEGO Metodę wyboru i zatwierdzenia korytarza głównego przedstawiono na Rysunku 10. Wybór dokonany zostanie zgodnie z przedstawionymi na Rysunku 10 grupami kryteriów, które na podstawie kryteriów cząstkowych zostaną ocenione w sposób wymierny liczbowo (wskaźnikowo) lub na podstawie ocen ekspertów. Na obecnym etapie poszukiwania optymalnego korytarza przechodzącego przez badane województwo, warianty zostały ocenione pod względem w/w grup kryteriów. Wybrany wariant w najwyższym stopniu powinien spełniać w/w kryteria i w największym stopniu respektować wymagane standardy techniczne. Dla potrzeb analizy wielokryterialnej przyjęto, w uzgodnieniu z Zamawiającym, że każdy korytarz powinien zostać ujednolicony do szerokości 10 km. W przedstawionym schemacie decyzyjnym zaprezentowano mechanizm sposobu oceny wariantów korytarzy. Wykonawca po przeprowadzeniu analizy z użyciem tablicy obliczeniowej dokona rekomendacji wybranego korytarza Trasy rowerowej Beneficjentowi. Po weryfikacji przez Beneficjenta wybranego korytarza Trasy rowerowej Wykonawca przedłoży go do oceny IZ i IP. Kryterium nadrzędne: Stopień wpływu na zrównoważony rozwój Warianty korytarzy Grupy kryteriów Grupy ekspertów Standardy WYKONAWCA REKOMENDACJA korytarza Trasy rowerowej PROCES WYBORU Tabela obliczeniowa TAK BENEFICJENT Weryfikacja dokonanej oceny korytarza Trasy rowerowej w ramach analizy wielokryterialnej Decyzja TAK IZ (IP) Ocena i Akceptacja wybranego korytarza Trasy rowerowej NIE NIE Rysunek 10. Schemat decyzyjny analizy wielokryterialnej wyboru korytarza Trasy rowerowej. Opracowanie własne 22/160

23 Mapa 1. Przebieg wariantów i zasięg korytarzy wyjściowych w woj. warmińsko-mazurskim. Opracowanie własne. 23/160

24 5. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH I INWENTARYZACJI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA ETAPIE WYBORU KORYTARZA W rozdziale tym przedstawione zostało podsumowanie wyników badań ankietowych, inwentaryzacja ścieżek rowerowych, bazy noclegowo gastronomicznej, połączeń komunikacyjnych umożliwiających przewóz rowerów oraz miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo. Wykonawca w Raporcie z przeprowadzonych badań ankietowych i inwentaryzacji w Województwie Warmińsko - Mazurskim na etapie wyboru wariantu korytarza Trasy głównej przedstawił sposób wykonania poszczególnych zadań wraz z opisem rezultatów, wniosków i rekomendacji dotyczących dalszych etapów prac w ramach Studium Wykonalności. Do Raportu zostały dołączone ankiety. W ramach przeprowadzonych badań ankietowych i inwentaryzacji Wykonawca stwierdza, że: W części centralnej Województwa Warmińsko Mazurskiego wariant 2 posiada większą gęstość istniejących tras rowerowych oraz bardziej rozbudowaną bazę noclegowo hotelową. W Województwie Warmińsko Mazurskim zostały zinwentaryzowane atrakcje turystyczne dla całego obszaru co umożliwia określenie walorów atrakcyjności poszczególnych wariantów: 0, 1, 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy badań ankietowych i inwentaryzacji Wykonawca wykorzysta pozyskane dane w sposób miarodajny i porównywalny w celu rzetelnego przedstawienia wyników Zamawiającemu w ramach wykonania analizy wielokryterialnej (zostaną przeanalizowane obszary w ramach poszczególnych wariantów 0, 1, 2 z zachowaniem 10 km szerokości korytarzy). W celu uszeregowania (od najkorzystniejszego) wariantów przebiegów Trasy rowerowej w Województwie Warmińsko - Mazurskim, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dalszej części opracowania Studium Wykonalności (analiza wielokryterialna) pełną analizę pozyskanych danych, na podstawie których zostanie zarekomendowany wariant najkorzystniejszy. (Załącznik nr 1: Raport z przeprowadzonych badań ankietowych i inwentaryzacji w Województwie Warmińsko - Mazurskim na etapie wyboru wariantu korytarza Trasy głównej). W ramach wykonania analizy wielokryterialnej Wykonawca wykorzystał poszczególne dane do oceny kryteriów cząstkowych (A1, A4, E4), które są jednym z elementów do wyboru korytarza Trasy głównej. 24/160

25 6. KRYTERIUM WYBORU KORYTARZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Z ANALOGICZNYMI PROJEKTAMI ZREALIZOWANYMI W EUROPIE W rozdziale przedstawione zostały wyniki analizy porównawczej zrealizowanych projektów Tras rowerowych w Europie. W ramach przeprowadzonej analizy projektów analogicznych Wykonawca stwierdza, że: planowana inwestycja powinna być efektywna ekonomicznie, musi być zaplanowana i zrealizowana w sposób systemowy. Dotyczy to aspektu przestrzenno technicznego, ekonomicznego i społecznego. Szczególna uwaga musi być zwrócona na realizację potrzeb użytkowników, jeśli chodzi o preferencje w odniesieniu do rozwiązań funkcjonalno technicznych Tras rowerowych (bezpieczeństwo, komfort ruchu, oznakowanie Tras), miejsc obsługi (miejsca odpoczynku, parkingi, punkty informacji turystycznej), bazy noclegowej i gastronomicznej o różnym standardzie. Niezwykle istotnym elementem uzupełniającym rozwiązania z zakresu bazy turystycznej i paraturystycznej są różnorodne działania promocyjne, wobec bardzo ograniczonych środków na realizację Tras, proponuje się ograniczenie budowy Tras, jako ścieżek rowerowych bitumicznych tylko do odcinków nowych, oraz przejść przez miasta i miejscowości, ze względu na ich wysoki koszt. Podobne efekty funkcjonalne w zakresie rozwoju turystyki rowerowej można osiągnąć prowadząc Trasę rowerową duktami o ulepszonej nawierzchni gruntowej oraz drogami kołowymi o niewielkich natężeniach ruchu nieprzekraczających 1000 pojazdów na dobę, podstawowym elementem infrastruktury technicznej jest zaprojektowanie i realizacja oznakowania pionowego zgodnego ze standardami europejskimi (wytyczne EuroVelo), analiza projektów zagranicznych i przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz wskazuje, na bardzo duże rozbieżności odnośnie profilu użytkownika. W krajach Europy Zachodniej dominują turyści w wieku lat, dobrze sytuowani, co przekłada się na ich preferencje w zakresie wyboru bazy noclegowej. W Polsce dominują rowerzyści do 25 roku życia, ich możliwości finansowe są bardzo ograniczone i preferują oni najtańszą bazę noclegową. Należy oczekiwać, ze profil użytkownika Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej będzie dwupostaciowy. Przez wiele lat utrzymana zostanie obecna tendencja, przy jednoczesnym zwiększaniu się udziału dobrze sytuowanych turystów krajowych i zagranicznych, należy oczekiwać, że budowa Trasy rowerowej wpłynie na zagospodarowanie przestrzenne, rozwój ekonomiczny i społeczny przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczo - krajobrazowych. (Załącznik nr 2: Raport częściowy z analizy porównawczej z analogicznymi projektami zrealizowanymi w Europie) W ramach wykonania analizy wielokryterialnej Wykonawca wykorzystał poszczególne dane do oceny kryteriów cząstkowych (A1, A2, A4), które są jednym z elementów do wyboru korytarza Trasy głównej 25/160

26 7. OPIS KRYTERIÓW I MECHANIZM WYBORU KORYTARZA W rozdziale ocenie poddane zostały badane korytarze (Korytarz 0 Marszałkowski, Korytarz 1, Korytarz 2 Społeczny) przy pomocy następujących grup kryteriów: A. Wpływu na zrównoważony rozwój, B. Atrakcyjność turystyczna korytarza Trasy rowerowej, C. Funkcjonalne, D. Transportowe, E. Ekonomiczno społeczne, F. Przyrodnicze. Dla każdego z ww. kryteriów zostały przeprowadzone i opisane analizy uzasadniające konkretny wynik. Dla wszystkich podkryteriów, których realizacja związana była z operacją na danych przestrzennych zastosowana została technologia GIS. Dzięki stworzonemu Systemowi możliwe było przeprowadzenie analiz przestrzennych, które w szybki i precyzyjny sposób dały wyniki w postaci powierzchni, długości, zestawień ilościowych itp w zależności od potrzeb danego podkryterium. Na potrzeby analizy wielokryterialnej zastosowano między innymi takie analizy przestrzenne jak wybór obiektów, analiza związków zachodzących między nimi, nakładanie warstw tematycznych, buforowanie, klasyfikacja według wartości atrybutów, generalizacja i inne. Efektem analiz przestrzennych są załączone poglądowe mapki do większości kryteriów i zestawienia liczbowe w formie tabel. Oceny przyznawane były od zera do wartości maksymalnej dla danego kryterium. Warianty oceniane były w stosunku do wariantu, który w najlepszy sposób realizuje dane kryterium. Oznacza to, że ocena punktowa danemu wariantowi przyznana została w proporcjonalnym stopniu w stosunku do wariantu, któremu przyznano maksymalną punktację, a pozostałe warianty otrzymały punktację proporcjonalnie mniejszą. Do każdego z kryteriów cząstkowych załączone zostały tabele wraz z opisem charakteryzującym dane kryterium w odniesieniu do danego korytarza. Opracowano również schematy słupkowe przedstawiające uzyskaną w poszczególnych kryteriach (lub kryteriach cząstkowych) punktację. Ponadto przygotowano mapy na podstawie GIS i BDR, obrazujące stan analizowanego kryterium w województwie warmińsko - mazurskim. Opracowano również tabelę zbiorczą uzyskanej punktacji w poszczególnych Kryteriach wraz z wyliczeniem iloczynu z przyjętymi wagami. Tak przeprowadzona ocena pozwoliła oszacować punktowo każdy z korytarz, a tym samym umożliwić rekomendację korytarza Trasy rowerowej Zamawiającemu zgodnie z przyjętą Metodą wyboru i zatwierdzenia korytarza głównego. Po uzyskaniu do poszczególnych kryteriów stosownych danych i dokonaniu obliczeń wskaźników przeprowadzono wyliczenia punktów zgodnie z następującymi wzorami: dla kryteriów, w których najwyżej punktowany był wskaźnik w największym stopniu realizujący kryterium: 26/160

27 P = w * Wa / max (w1; w2; w3) gdzie: P uzyskana punktacja, w wskaźnik dla danego wariantu, Wa maksymalna liczba punktów, max (w1; w2; w3) maksymalna wartość wskaźnika spośród trzech wariantów dla kryteriów, w których najwyżej punktowany był wskaźnik w najmniejszym stopniu realizujący kryterium: P = [min (w1; w2; w3) / w] * Wa gdzie: P uzyskana punktacja, w wskaźnik dla danego wariantu, Wa maksymalna liczba punktów, min (w1; w2; w3) minimalna wartość wskaźnika spośród trzech wariantów 27/160

28 8. ANALIZA WIELOKRYTERIALNA A. Kryteria wpływu na zrównoważony rozwój Dla tej grupy kryteriów przyjęto wagę Kryteria wpływu na zrównoważony rozwój podzielone zostały na cztery kryteria cząstkowe: A1. Wpływ usytuowania korytarza na wzrost liczby turystów, przedział 0 25 pkt., A2. Wpływ usytuowania korytarza na wzrost liczby rowerzystów lokalnych, przedział 0 25 pkt., A3. Ocena możliwości zapewnienia powstania największej liczby tras rowerowych dochodzących ("ości kręgosłupa ryby"), przedział 0 25 pkt., A4. Wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej, przedział 0 25 pkt. A1. Wpływ usytuowania korytarza na wzrost liczby turystów Kryterium wpływu na rozwój zrównoważony obszaru, przez który przebiegać będzie planowana Trasa rowerowa jest jednym z najważniejszych kryteriów w aspekcie celu, jakiemu ma służyć jej realizacja. W ocenie niniejszego kryterium należy uwzględnić trzy główne aspekty zrównoważonego rozwoju, generowane budową Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej. Doświadczenia zagraniczne w tym zakresie wskazują, że miernikiem wzrostu liczby turystów jest zagęszczenie liczby miejsc noclegowych na jednostce powierzchni (1 km 2 ), przy czym funkcja opisująca to zjawisko ma charakter liniowy, co oznacza, że wielkość turystycznego ruchu rowerowego, stanowiącego część całkowitego ruchu turystycznego na danym obszarze, będzie tam większa, gdzie baza już istnieje. W analizach literatury omawiającej niniejsze zagadnienie nie natrafiono na dane obrazujące w jaki, wymierny sposób, rozwój bazy turystycznej przyciąga ruch turystyczny. Z drugiej zaś strony istnieje pewien próg rozwoju bazy turystycznej, która generuje wzrost ruchu turystycznego i po przekroczeniu, którego nie następuje już wzrost ruchu turystycznego, a nawet jego degresja spowodowana nadmiernym zatłoczeniem. W odniesieniu do turystycznego ruchu rowerowego, aby osiągnąć efekty społeczno - ekonomiczne należy inwestować zarówno w bazę noclegowo turystyczną i infrastrukturę towarzyszącą (paraturystyczną) w obszarach, w których baza ta jest już rozwinięta i przyciąga turystów do korzystania z niej, jak i w bazę w obszarach o niskim stanie rozwoju bazy, której rozwój może być impulsem do rozwoju ruchu turystycznego w danym obszarze. W odniesieniu planowanej Trasy rowerowej dotyczy to korytarza, co spowoduje wzrost ruchu turystycznego oraz rozwój bazy noclegowo -gastronomicznej. Wobec trudności z jednoznacznym określeniem wpływu miernika dotyczącego wpływu usytuowania korytarza na wzrost liczby turystów wraz z jego parametryzacją w ocenie niniejszego kryterium wykorzystana została ocena ekspercka. Grupa ekspertów wybranych przez Wykonawcę na podstawie przedłożonych danych charakteryzujących stan rozwoju społeczno gospodarczego, danych o wielkości ruchu turystycznego, liczby i struktury kategoryzacyjnej bazy noclegowej, infrastruktury drogowej i tras rowerowych w danym korytarzu z podziałem na powiaty przez które przebiegać miałaby Trasa rowerowa, na podstawie posiadanej wiedzy ogólnej i specjalistycznej dokonała oceny wariantów korytarzy. Umożliwiło to porównanie danych między rozważanymi korytarzami przebiegu Tras rowerowych. Udostępnione ekspertom dane statystyczne pochodziły z GIS i BDR i obejmują lata , celem wychwycenia trendu. Dla analizowanych korytarzy oszacowano następujące wielkości, które pozwoliły ekspertom do podjęcia decyzji w przedmiotowym kryterium: 28/160

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Jacek Zdrojewski, konsultant ds. produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Małopolskie Forum Drogowe,

Bardziej szczegółowo

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. W ramach Działania V.2 PO RPW realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT zakładający budowę tras

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 UWAGA: jeśli dane objęte pytaniem ankietowym są niedostępne prosimy napisać brak danych lub podać posiadane informacje o zbliżonym charakterze.

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Etap IIc Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych

Etap IIc Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych Etap IIc Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych (SOPZ 5.3) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr 1: Raport z konsultacji społecznych w ramach Strategii Rozwoju MOF Malborka na lata 2014 2020 Raport z konsultacji społecznych Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12 NA ODCINKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (A1) OPOCZNO (GR.WOJ. ŁÓDZKIEGO I MAZOWIECKIEGO) GMINA ALEKSANDRÓW CZĘŚĆ I Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie Czerwiec 2015 Ogonki Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Prezentacja wyników prac Cele projektu: Usprawnienie regionalnego transportu kolejowego, Połączenie północno

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY dot. analizy popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska Zajazd Krasny Las W celu zebrania opinii na temat popytu

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miasta Gdańska

UCHWAŁA Nr Rady Miasta Gdańska UCHWAŁA Nr Rady Miasta a z dnia w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta a z Gminą Cedry Wielkie, Pruszcz i, Suchy Dąb i Gminą Miejską Pruszcz i w celu realizacji projektu pn. Pomorskie trasy rowerowe

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ. na lata 2013-2020. WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r.

KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ. na lata 2013-2020. WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r. KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na lata 2013-2020 WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r. Program spotkania Wprowadzenie: omówienie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

1) Spis treści otrzymuje brzmienie:

1) Spis treści otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII / 87 /2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lipca 2011 roku W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Studium przebiegu korytarza głównego Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW

Studium przebiegu korytarza głównego Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie V.2 Trasy Rowerowe Studium przebiegu korytarza głównego Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

5. Wyniki badań socjologicznych

5. Wyniki badań socjologicznych 5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? Ankieta została przeprowadzona 17 października 2015 w amach konsultacji dotyczących Nowego Studium i Strategii Wrocław

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

I. OCENA MERYTORYCZNA DZIAŁANIE 7.2 DZIEDZICTWO NATURALNE (PROJEKTY REGIONALNE)

I. OCENA MERYTORYCZNA DZIAŁANIE 7.2 DZIEDZICTWO NATURALNE (PROJEKTY REGIONALNE) Załącznik nr do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 04-00 I. OCENA MERYTORYCZNA A. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ (MAKSYMALNIE 00

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Cel główny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Grupy docelowe Sposób realizacji 1. Zachowanie Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony

Cel główny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Grupy docelowe Sposób realizacji 1. Zachowanie Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony Cel główny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Grupy docelowe Sposób realizacji 1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub i rozwój rynku produktów lokalnych 1.1. Ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 A N K I E T A Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 S t r o n a

Spis treści. 2 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Część analityczna... 5 2.1. Rozpoznanie systemu komunikacji drogowej oraz analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. Dobór jednostek administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych

Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych Udział organizacji pozarządowych w poszczególnych etapach planowania inwestycji i jego znacznie dla skutecznej ochrony

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków K/1/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Załącznik nr 4 do Uchwały nr 837/2015 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena kryteriów merytorycznych będzie dokonywana na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych nad projektem "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata "

Raport z konsultacji społecznych nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata Raport z konsultacji społecznych nad projektem "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022" Bliżyn marzec 2017 1 Przebieg i formy konsultacji społecznych W ramach działań związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa

Dolnośląska Polityka Rowerowa Dolnośląska Polityka Rowerowa Samorządowa jednostka organizacyjna Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego Daniel Chojnacki Robert Skrzypczyński Radosław

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo