Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap"

Transkrypt

1 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie

2 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne kierunki rozwoju Gminy Cel i priorytety Planu Rozwoju Lokalnego Charakterystyka ogólna zg oszonych wniosków rodzaje projektów projektodawcy wniosków realizatorzy projektów Ocena wykonania bud etu Gminy w latach , plan bud etu na rok 2005 oraz prognoza na lata Charakterystyka projektów przyj tych do Planu projekty w uk adzie priorytetów i dzia a projekty Planu Rozwoju Lokalnego do wykonania przez Gmin przewidywane warto ci wska ników produktu Powi zania projektów z innymi przedsi wzi ciami System wdra ania Planu Rozwoju Lokalnego Zasady ewaluacji i monitorowania Za czniki 12.1 Uchwa a Rady Miejskiej o przyst pieniu do Planu Rozwoju Lokalnego 12.2 Zestawienie zg oszonych wniosków 12.3 Zg oszone wnioski 12.4 Wzór wniosku 12.5 List Burmistrza do mieszka ców Gminy 2

3 1.Cel opracowania Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap jest wyznaczenie kluczowych dzia a i przedsi wzi realizuj cych przyj te strategiczne kierunki rozwoju Gminy. Plan zak ada horyzont czasowy na lata , przy czym okres jest traktowany jedynie orientacyjnie ze wzgl du na dopiero znajduj cy si w fazie przygotowawczej projekt Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata W fazie zaledwie wst pnych za o e znajduje si przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Plan Rozwoju Lokalnego jest pierwsz prób sporz dzenia wieloletniego programu operacyjnego dla Gminy. Jego do wiadczenia z realizacji b d niezwykle po yteczne w opracowywaniu nast pnych tego rodzaju dokumentów jak równie w corocznej weryfikacji niniejszego dokumentu. Bogactwo do wiadcze b dzie uzale nione od skrupulatnego i konsekwentnego procesu monitorowania i ewaluacji tego Planu. Najistotniejsze oka si prognozy finansowe dochodów w asnych jak równie wielko pozyskanych rodków zewn trznych. Nie mniejsze znaczenie nale y przyk ada do umiej tno ci szacowania warto ci przedsi wzi. Bardzo wa n informacj oka si z pewno ci skutki, efekty wykonanych zada. Istotna b dzie tu ocena i odpowied na pytanie: na ile wykonanie Planu przyczyni o si do rozwoju ekonomicznego Gminy a w jakim stopniu wp yn o na rozwi zanie problemów socjalnych Gminy? Czy by a zachowana wzgl dna równowaga pomi dzy skal wydatków na podwy szanie standardu ycia mieszka ców a wydatkami na wsparcie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych, które tworz miejsca pracy i powi kszaj dobro materialne? Plan Rozwoju Lokalnego to równie obowi zek przy ubieganiu si o wsparcie finansowe z Funduszy Strukturalnych. Pojedynczy projekt nie gwarantuje rozwoju i sukcesu a jedynie zbiór projektów, celowo dobranych, komplementarnych, kompleksowo realizuj cych czynniki rozwoju w kilkuletnim przedziale czasu. Unia Europejska tym sposobem zamierza sk ania nowe kraje cz onkowskie do nowego podej cia w prowadzeniu rozwoju ekonomicznego i zmniejszania problemów spo ecznych na wszystkich szczeblach administracji publicznej. 3

4 2. Metodologia przygotowania planu Sposób przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap opiera si na powszechnie stosowanej metodologii, przy czym, zgodnie z decyzj Burmistrza oraz Rady Miejskiej, szczególn wag nadano mo liwo ci czynnego i szerokiego uczestnictwa spo eczno ci Gminy. Szczególnie dotyczy o to zg aszania zada do planu przez mieszka ców Gminy, podmioty gospodarcze, wszelkie instytucje, organizacje spo eczne i gospodarcze. Plan rozwoju lokalnego stanowi nie tylko obligatoryjny za cznik aplikacyjny do niektórych dzia a z Funduszy Strukturalnych UE, ale jest przede wszystkim podstawowym dokumentem realizuj cym strategi rozwoju. Operacjonalizuje on przedsi wzi cia wyznaczone kierunkami i priorytetami rozwoju. Czyni to w sposób skoordynowany, z zachowaniem zasady kompletno ci i komplementarno ci dzia a oraz opieraj cy si o realne prognozy finansowe. Etapy realizacji planu s nast puj ce: a) podj cie przez Rad Miejsk uchwa y o przyst pieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap (uchwa a okre li a horyzont czasowy Planu, cel nadrz dny i cele operacyjne Planu, priorytety strategicznego rozwoju gminy, zasady partnerstwa w realizacji i zasady dokonywania zmian w planie); b) podanie do publicznej wiadomo ci informacji o mo liwo ci sk adania wniosków, postulatów do planu, przygotowanie wzoru wniosku, wystosowanie listu przez Burmistrza do mieszka ców; c) przeprowadzenie analizy problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy; d) analiza z o onych wniosków, wskazanie kryteriów ich oceny (zadania o najni szych kosztach, kontynuacja prowadzonych inwestycji, generowanie wp ywów bud etowych, zadania obowi zkowe, tworzenie miejsc pracy, tworzenie i rozwój przedsi biorstw, ci ganie kapita u zewn trznego, mo liwo uzyskania rodków pomocowych, komplementarno do innych zada inwestycyjnych), poszerzenie listy projektów o zadania zawarte w uchwale bud etowej na rok 2005 oraz zadania inwestycyjne umieszczone w za czniku do uchwa y bud etowej pn: wieloletni plan inwestycyjny; e) podzia zada na podokresy i , wst pny wybór wniosków (projektów) do wykonania przez Gmin w latach , klasyfikacja projektów wg priorytetów i dzia a, oszacowanie ich warto ci, okre lenie wska ników produktu; 4

5 f) opracowanie listy projektów do realizacji przez inne ani eli Gmina, jednostki i instytucje; g) analiza wykonanych bud etów Gminy z lat oraz prognoza dochodów i wydatków bud etu w latach , wydzielenie wysoko ci wydatków bud etu Gminy na realizacj projektów zawartych w projekcie Planu w poszczególnych latach ; h) zestawienie potrzeb finansowych projektów do Planu z mo liwo ciami bud etu, weryfikacja listy projektów stosownie do mo liwo ci finansowych; i) opracowanie zasad wdra ania oraz monitoringu Planu; j) przeprowadzenie konsultacji spo ecznych i uzyskanie opinii listy projektów przyj tych do Planu. k) ponowna analiza i ewentualna korekta w projekcie Planu. Podkre li nale y, e najwi ksz szczegó owo przyj to dla projektów przewidzianych do wykonania przez Samorz d Gminy w latach Ten przedzia czasowy oznacza okres, w którym nast powa b dzie rozpocz cie wykonywania projektów. Natomiast czas ich uko czenia mo e si ga nawet roku 2008 czy te Mo e si tak zdarzy dla zada rozpoczynanych w roku 2006 lub Sytuacja b dzie mia a swoje konsekwencje w wydatkowaniu rodków finansowych. Tak wi c na wykonywanie zada Planu Rozwoju Lokalnego w latach nale y przewidzie rodki finansowe w bud ecie gminy kolejno w latach Proces przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap wymaga uczestnictwa i pracy Burmistrza i Jego zespo u doradczego, Skarbnika Gminy, Wydzia u Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska (g ówny koordynator prac), Wydzia u Gospodarki Komunalnej oraz w a ciwych komisji Rady Miejskiej. 5

6 3. Charakterystyka sytuacji spo eczno-gospodarczej w Gminie Go dap Prezentowane w opracowaniu dane statystyczne obrazuj lata (Urz d Statystyczny w Olsztynie Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka, Powszechny Spis Rolny) oraz 31 grudnia 2003 (Rocznik Statyczny Województwa Warmi sko-mazurskiego 2004). W celu uzyskania aktualnej wiedzy o zjawiskach maj cych miejsce na terenie Gminy przedstawione zostan równie informacje z nast puj cych róde : Urz d Statystyczny w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Go dapi, Urz d Miejski w Go dapi, Internet i inne. Po o enie Gmina Go dap jest gmin miejsko-wiejsk. Obszar gminy Go dap zajmuje powierzchni 362 km 2 (w tym miasto Go dap 17 km 2, wie 345 km 2 ). Stanowi to 46,8% powierzchni powiatu go dapskiego. Gmina Go dap po o ona jest w obr bie pó nocnowschodniej cz ci województwa warmi sko-mazurskiego na skraju Garbu Szeskiego, nad Go dap, dop ywem W gorapy, na zachodnim skraju Pojezierza Zachodnio - Suwalskiego, 60 km na p n. zach. od Suwa k, w odleg o ci 3 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Go dap nale y do powiatu go dapskiego. Siedziba Urz du Miejskiego znajduje si w Go dapi. Na terenie gminy znajduje si 31 so ectw i 74 miejscowo ci wiejskie. Gmin Go dap na dzie r. zamieszkiwa o mieszka ców. G sto zaludnienia wynosi 54 osób/km 2 i jest ponad pó tora razy wy sza od redniej w powiecie go dapskim. Okolice Go dapi z wysokimi wzgórzami morenowymi Wzgórz Szeskich osi gaj wysoko 309 m. n.p.m. Za jeziorem Go dap rozci ga si Puszcza Romincka zajmuj ca ok. 35 ty. ha., z czego do Polski nale y ok. 12 ty. ha. z pi cioma rezerwatami przyrody. Lasy zajmuj 31,1% powierzchni gminy. Znajduje si równie 6

7 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, którego teren zawiera obszar trans granicznego pasa obejmuj cego najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Rosji i Polski. Do g ównych zasobów przyrodniczych gminy Go dap nale : gleby, lasy i wody. Struktura u ytkowania ziemi w gminie przedstawia si nast puj co: u ytki rolne 60,5%, lasy 25,9%, pozosta e grunty 13,6%. W ród u ytków rolnych przewa aj grunty orne, które stanowi 35,1%. ki i pastwiska zajmuj 25,3% u ytków natomiast sady 0,03%. Tabela 1. So ectwa w gminie Go dap lp. Nazwa 1 Babki 2 Ba upiany 3 Barkowo 4 Bitkowo 5 Botkuny 6 Dunajek 7 Dzi giele 8 Galwiecie 9 G ówka 10 Grabowo 11 Górne 12 Jab o skie 13 Jany 14 Jeziorki Wielkie 15 Juchnajcie 16 Konikowo 17 Ko midry 18 Kowalki 19 Kozaki 20 obody 21 Marcinowo 22 Nasuty 23 Osowo 24 Pietraszki 25 Pogorzel 26 Ro y sk Wielki 27 Siedlisko 28 Skocze 29 Suczki 30 Wi kajcie 31 Zatyki ród o: Urz d Miejski w Go dapi 7

8 Rysunek 1. Mapa Gminy Go dap 8

9 Uwarunkowania ochrony rodowiska Na terenie gminy Go dap znajduje si cze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Park zosta utworzony w dniu roku rozporz dzeniem Wojewody Suwalskiego nr 6/98. Powierzchnia Parku wynosi ha. Jest to rozleg y kompleks le ny o znacznym stopniu naturalno ci. Wyst puj tu liczne relikty ro lin polodowcowych, charakteryzuje si du zmienno ci rodowisk ro linnych. Swoim charakterem przypomina tajg. Na terenie gminy Go dap znajduj si utworzone w jego obr bie rezerwaty. W gminie Go dap wyst puj te zespo y przyrodniczo-krajobrazowe. S to Go dapska Struga o powierzchni 183 ha oraz Tatarska Góra o powierzchni 575 ha Na obszarze gminy zosta y utworzone nast puj ce obszary chronionego krajobrazu wprowadzone moc Rozporz dzenia nr 21 Wojewody Warmi sko- Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich - powierzchnia ,1 ha (w tym na terenie powiatu go dapskiego ok ha), po o ony na terenie powiatów: go dapskiego i oleckiego, w gminach: Go dap i Kowale Oleckie; Obszar Chronionego Krajobrazu Grabowo - powierzchnia 3 764,5 ha; Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Go dapy i W gorapy - powierzchnia ha (w tym na terenie powiatu go dapskiego ok ha), po o ony na terenie powiatu go dapskiego i w gorzewskiego, w gminach: Budry, W gorzewo, miasto W gorzewo, Banie Mazurskie, Go dap i miasto Go dap; Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckicj - powierzchnia ha, po o ony na terenie powiatu go dapskiego, w gminach Go dap i Dubeninki; Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny B dzianki - powierzchnia 5 994,5 ha, po o ony na terenie powiatu go dapskiego, w gminach Go dap i Dubeninki; Z racji pojeziernego po o enia w stosunkach wodnych powiatu i gminy du rol odgrywaj jeziora, charakteryzuj ce si ró n wielko ci. Ich rozmieszczenie jest przede wszystkim zwi zane z dzia alno ci lodowca oraz z procesami erozyjnoakumulacyjnymi zachodz cymi w okresie polodowcowym, których skutkami jest przede wszystkim naturalne zanikanie jezior i powstawanie w ich miejscu mokrade i 9

10 lasów. Na terenie gminy znajduje si najwi ksze (234 ha powierzchni, w tym 161,58 ha po stronie polskiej) w ród jezior z terenu powiatu jezioro Go dap. Tabela 2. Jeziora zlokalizowanych na terenie gminy Go dap Nazwa jeziora Obr b Nr dzia ki Powierzchnia dzia ki [ha] Powierzchni a jeziora [ha] Bitkowo Bitkowo ,77 99,77 Go dap Go dap 4 161,58 161,58 Kolki Kozaki ,44 10,44 Ostrówek Galwiecie 38 25,35 25,35 Rakówek Galwiecie 65 25,57 25,57 Bez nazwy Galwiecie Galwiecie 37/1 3,29 0,04 Bez nazwy Regiele Górne 199/3 0,98 0,52 Bez nazwy Wilkasy Zatyki 93/3 8,99 7,93 Bez nazwy Wronki Wielkie Mracinowo 153/3 11,34 8,76 Bez nazwy elazki Pogorzel 156/6 10,36 2,64 Bez nazwy w m. Rudzie Zatyki 0,90 0,90 Bez nazwy Zatyki 0,62 0,62 ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata Wody podziemne na terenie powiatu go dapskiego wyst puj na ró nych poziomach, g ównie w ród osadów piaszczysto- wirowych. Wyró nia si w zasadzie trzy podstawowe pi tra wodono ne. Stan czysto ci wód powiatu go dapskiego mo na podzieli na dwie cz ci. Wody podziemne (szczególnie zasobny poziom plejstoce ski) charakteryzuj si dobr jako ci. Druga cze to stan wód powierzchniowych, szczególnie rzeki Go dapy. W wi kszej cz ci swego biegu niesie ona wody pozaklasowe, co dyskwalifikuje j jako obiekt turystyczny. Jest to spowodowane przede wszystkim przestarza technologi oczyszczania cieków w oczyszczalniach, sp ywem z pól, wraz z wod opadow, nawozów sztucznych i rodków ochrony ro lin oraz niekontrolowanymi zrzutami cieków. Jezioro Go dap wydaje si by równie zbytnio zanieczyszczone - wska niki jako ci jego wody balansuj na granicy II i III klasy czysto ci. Ma to szczególne znaczenie dla zagospodarowania turystycznego zbiornika oraz jego przyspieszonej eutrofizacji. 10

11 Zanieczyszczenie powietrza Wed ug danych GUS, ogólna ilo zanieczyszcze gazowych wprowadzonych do powietrza z powiatu go dapskiego w 2001 roku wynosi a 1,9 tysi ca ton. Szczegó owych danych na temat wielko ci emisji zanieczyszcze gazowych i py owych z terenu miasta i gminy Go dap brak. Emisj zanieczyszcze wyst puj c na terenie miasta i gminy Go dap mo emy podzieli na: emisj punktow, emisj powierzchniow oraz emisj liniow. W mie cie i gminie Go dap znacz ca emisja zanieczyszcze do powietrza wyst puje przede wszystkim w miesi cach zimowych, co jest spowodowane sezonem grzewczym. Emisja zanieczyszcze w mie cie Go dap jako miejscowo ci uzdrowiskowej powinna by maksymalnie ograniczana, aby poziomy st e zanieczyszcze by y dotrzymane. Jak pokazuj statystyki (s one jednak niepe ne) w ostatnich latach emisja zanieczyszcze do atmosfery zarówno w powiecie go dapskim, jak i w mie cie i gminie Go dap uleg a znacznemu zmniejszeniu, co spowodowane jest modernizacj sieci ciep owniczej 1. Go dap jest miastem o najczystszym, w ród uzdrowisk, powietrzu w Polsce. Turystyka w Gminie Go dap Strategia rozwoju produktu turystycznego regionu Go dap zak ada, i priorytetem gospodarczym gminy Go dap jest turystyka oraz przedsi biorczo niezagra aj ca rodowisku naturalnemu, do której zalicza si mi dzy innymi: plantacje ro lin energetycznych, elektrownie wodne i wiatrowe. Najwi kszym atutem gminy Go dap jest otoczenie geograficzne i przyrodnicze, oraz nieliczne, ale znacz ce, zabytki. Go dap zosta a uzdrowiskiem w pa dzierniku 2000 roku. Jest to jedyne w województwie warmi sko-mazurskim uzdrowisko. Go dapskie uzdrowisko bazuje na leczeniu b otami borowinowymi, których z o a znajduj si w okolicy pobliskiej wsi Niedrzwica. Du rol odgrywa element klimatyczny oraz wysoka jako tutejszych wód gruntowych, które nie s obecnie pozyskiwane do celów leczniczych. 1 Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata

12 Go dap jest uzdrowiskiem klimatyczno-borowinowym o profilu leczniczym obejmuj cym schorzenia narz dów ruchu i reumatyczne, reumatologiczne i stany pourazowe oraz niektóre choroby uk adu oddechowego i nerwowego, a tak e choroby kobiece. Ruch turystyczny i baza noclegowa Brak jest dok adnych danych dotycz cych liczby turystów odwiedzaj cych gmin Go dap. Na terenie gminy Go dap autorzy Programu Ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata zidentyfikowali oko o 1600 miejsc noclegowych. W znacz cej wi kszo ci s to g ównie miejsca oferowane przez Sanatorium Uzdrowiskowe Wital (480 miejsc) oraz hotele i pensjonaty (w sumie 413 miejsc noclegowych). Kwatery prywatne, schroniska m odzie owe, domki letniskowe i gospodarstwa agroturystyczne oferuj w sumie 545 miejsc noclegowych. Wi kszo z nich nie jest jednak zewidencjonowana w rejestrze obiektów noclegowych prowadzonych przez Urz d Miejski. Tabela 3. Baza noclegowa w Gminie Go dap Wyszczególnienie Liczba miejsc noclegowych Hotele, zajazdy, pensjonaty 413 Schroniska 91 Gospodarstwa Agroturystyczne 57 Kwatery prywatne 172 Domki letniskowe 225 Sanatoria 480 Pola namiotowe 150 Razem: 1588 ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata Tabela 4 przedstawia obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania wed ug rodzajów obiektów. Dane te pochodz z analiz statystycznych wydanych przez Urz d Statystyczny w Olsztynie pt. Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r.. 12

13 Tabela 4. Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania wed ug rodzajów obiektów (Stan na 31 VII 2003) w tym WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó em hotele, motele, pensjonaty domy wypoczynkowe schroniska m odzie owe o rodki wczasowe o rodki kolonijne o rodki szkoleniowowypoczynkowe zespo y ogólnodost pnych domków turystycznych kempingi pola biwakowe zak ady uzdrowiskowe pozosta e obiekty niesklasyfikowane Powiat Go dapski Gmina Go dap ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., Urz d Statystyczny w Olsztynie Wed ug danych statystycznych na terenie gminy Go dap jest 5 obiektów noclegowych. S to: hotele, motele, pensjonaty (1 obiekt), o rodki kolonijne (1 obiekt), zespo y ogólnodost pnych domków turystycznych (1 obiekt), kempingi (1 obiekt), pola biwakowe (1 obiekt). Tabela 5 przedstawia obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania oraz ich wykorzystanie. Na terenie gminy Go dap na dzie 31 VII 2003 dost pnych by o 698 miejsc noclegowych. W analizowanym okresie skorzysta o z nich osób, w tym 435 osoby to tury ci zagraniczni. 95,3% wszystkich turystów korzystaj cych z miejsc noclegowych w powiecie go dapskim zatrzyma o si na terenie gminy Go dap. Udzielono noclegów, w tym 627 turystom zagranicznym. 98,3% noclegów odwiedzaj cych powiat Go dapski. Tabela 5. Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania oraz ich wykorzystanie WYSZCZEGÓLNIENIE Miejsca obiekty noclegowe stan w dniu 31 VII 2003 r. ogó em Korzystaj cy w tym tury ci zagraniczni ogó em Udzielone noclegi w tym turystom zagranicznym Stopie wykorzystania miejsc noclegowych w % Powiat Go dapski ,9 Gmina Go dap ,4 ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., Urz d Statystyczny w Olsztynie 13

14 Powiat Go dapski, a zarazem Gmina Go dap pod wzgl dem ilo ci miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania przedstawia si s abo. Liczba miejsc noclegowych w s siednich powiatach (Powiat Olecki, Powiat Gi ycki) przedstawia si du o lepiej. Rysunek 2 przedstawia miejsca noclegowe w obiektach zbiorowego zakwaterowania z 2003 r. w poszczególnych powiatach Województwa Warmi sko-mazurskiego. Rysunek 2. ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., WUS Olsztyn Rysunek 3 przedstawia stopie wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2003 r. w %. Powiat go dapski prezentuje si bardzo dobrze na tle innych powiatów. Wska nik ten w gminie Go dap jest wy szy ni w ca ym powiecie wynosi 67,4%. 14

15 Rysunek 3 ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., WUS Olsztyn Zestawienie danych dotycz cych ilo ci miejsc noclegowych ze wska nikiem stopnia wykorzystania miejsc noclegowych pokazuje, e gmina Go dap ma du y potencja turystyczny oraz jest ch tnie odwiedzane przez turystów. Jednocze nie zasadnym wydaje si dalszy rozwój bran y turystycznej oraz wspieranie przez Samorz d oraz lokalne organizacje pozarz dowe wszelkich inicjatyw skierowanych na zrost liczby miejsc noclegowych. Nale y postawi na rozwój agroturystyki oraz ma ych hoteli i pensjonatów. Gmina powinna inicjowa i wspiera powstawanie gospodarstw agroturystycznych przy wykorzystaniu funduszy UE. W celu lepszej promocji gminy nale y dokona inwentaryzacji zasobów turystycznych gminy oraz stworzy witryn internetow promuj c turystyk na terenie gminy. Bez profesjonalnej i zakrojonej na szeroka skal reklamy tury ci nie przyjad. Wydaje si, e liczba odwiedzaj cych gmin mog a by zdecydowanie wzrosn 15

16 gdyby zadbano o lepsz promocj tego obszaru oraz tworzenie nowych atrakcji turystycznych w oparciu o lokalne produkty turystyczne. Ruch turystyczny silnie wp ywa na rodowisko przyrodnicze. Turystyka mo e powodowa nieodwracalne zmiany w przestrzeni poprzez towarzysz ce jej intensywne procesy urbanizacyjne. Ró ne form turystyki stanowi mog zagro enie rodowiska naturalnego, zw aszcza w przypadku nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego. Uprawianie ró nych form aktywnej rekreacji, takich jak np. narciarstwo zjazdowe, jazda konna, rajdy rowerowe i piesze, powodowa mog degradacj krajobrazu, zanieczyszczenie, nadmierny ha as. Podobnie jak nadmierna ilo turystów szkodzi mo e rodowisku przyrodniczemu, tak te ich pobyty na terenach o unikalnych walorach rodowiska przyrodniczego mog destabilizowa lokalne rodowiska spo eczno-kulturowe, a tak e zak óca rytm ycia i pracy, rodzi konflikty mi dzy turystami a mieszka cami wskutek m.in. przenoszenia na teren gminy miejskiego stylu ycia i innego systemu warto ci 2. Infrastruktura techniczna Komunikacja i drogownictwo Miasto po o one jest 3 km od granicy pa stwa. Przez miasto prowadz drogi do W gorzewa, Olecka i ytkiejm. Na terenie gminy znajduj si drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. D ugo dróg przedstawia si nast puj co: a) drogi krajowe o d ugo ci cznej 18.4 km, w tym 3.4 km w mie cie; b) drogi wojewódzkie o d ugo ci cznej 29.5 km, w tym 4.1 km w mie cie; c) drogi powiatowe o d ugo ci cznej 280 km, w tym 28 km w mie cie; d) drogi gminne o d ugo ci cznej 139 km, w tym 6 km w mie cie; Przez teren miasta i gminy przebiegaj nast puj ce drogi krajowe regionalne o znaczeniu tranzytowym: 2 Program ochrony rodowiska Gminy Go dap 16

17 - droga nr 657 E k Olecko - Go dap (granica pa stwa) Gusiew, - droga nr 650 W gorzewo Go dap, - droga nr 651 Go dap Szypliszki, - oraz cztery drogi wojewódzkie. Tabele 6 i 7 przedstawiaj zestawienie ulic powiatowych w Go dapi oraz wykaz dróg powiatowych zamiejskich na obszarze Gminy Go dap. Tabela 6. Wykaz ulic powiatowych w Go dapi Lp. Nazwa d ugo klasa 3 1 Armii Krajowej 0,57 G 2 Bagienna 0,47 L 3 Chopina 0,27 L 4 Cicha 0,14 D 5 Cmentarna 0,93 Z 6 Dolna 0,16 D 7 Górna 0,34 L 8 Ja wieska 0,31 L 9 Jesionowa 0,12 D 10 Jeziorowa 0,9 Z 11 Klonowa 0,06 D 12 Kolejowa 0,83 G 13 Kombatantów 0,5 Z 14 Konstytucji 3-go Maja 2,65 Z 15 Ko ciuszki 0,71 Z 16 Krótka 0,06 L 3 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie W celu okre lenia wymaga technicznych i u ytkowych wprowadza si nast puj ce klasy dróg: 1) autostrady, oznaczone dalej symbolem "A", 2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem "S", 3) g ówne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem "GP", 4) g ówne, oznaczone dalej symbolem "G", 5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem "Z", 6) lokalne, oznaczone dalej symbolem "L", 7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem "D", 2. Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mie parametry techniczne i u ytkowe odpowiadaj ce nast puj cym klasom dróg: 1) drogi krajowe - klasy A, S, GP i wyj tkowo klasy G, 2) drogi wojewódzkie - klasy G, Z i wyj tkowo klasy GP, 3) drogi powiatowe - klasy G, Z i wyj tkowo klasy L, 4) drogi gminne - klasy L, D i wyj tkowo klasy Z. 17

18 17 Krzywa 0,18 D 18 Le na 0,29 L 19 Lipowa 0,59 G go Listopada 0,24 L 21 czna 0,43 L 22 okietka 0,12 D 23 1-go Maja 1,37 Z 24 Malarska 0,19 D 25 Ma a 0,19 D 26 Matejki 0,13 L 27 Mazurska 0,12 G 28 Mereckiego 0,16 D 29 Mickiewicza 0,19 L 30 Nadbrze na 0,36 L 31 Okrzei 0,43 L 32 Osiedle I 1,04 D 33 Pagórkowa 0,27 D 34 Partyzantów 1,01 Z 35 Plac Zwyci stwa 0,49 Z 36 Plater 0,13 G 37 Podgórna 0,14 L 38 Popie uszki 0,11 L 39 Przytorowa 0,55 G 40 Reymonta 0,18 D 41 S oneczna 0,18 D 42 Sosnowa 0,37 Z 43 Sportowa 0,42 D 44 Szkolna 0,22 D 45 Sikorskiego 0,43 L 46 wierkowa 0,8 L 47 Taty y 0,12 L 48 Ustronie 0,82 L 49 Warsztatowa 0,14 L 50 W ska 0,18 D 51 Wczasowa 0,11 Z 52 Wiosenna 0,32 D 53 Wile ska 0,43 Z 54 Wolno ci 0,36 Z 55 Wysoka 0,27 L 56 Zatorowa 0,83 Z 57 Zielona 0,17 D 58 eromskiego 3,73 Z 59 ródlana 0,3 L ród o: Zarz d Dróg Powiatowych w Go dapi 18

19 Tabela 7. Wykaz dróg powiatowych zamiejskich stan na Lp Gmina Nr drogi Nazwa drogi D ugo drogi [km] W tym: o naw. twardej Rogale - Ma ucie 3,268 3,268 5, Surminy - Juchnajcie 2,700 2,700 5, Lisy - Kolniszki 2,550 1,300 5, Go dap - Ma ucie 7,572 7,572 5, Go dap - Niedrzwica 4,550 2,450 5, Jany Go dap 1 1,080 11,080 5, Skocz - Ba upiany 8,450-5, Nowosady - Bocwinka 12,100 12,100 5, Ro ynsk - Grabowo 2,800 0,400 4, Bocwinka - Du y 2,800 2,00 5, Bo wi ski M yn - Most 0,500 0,500 4tO Grabowo - Wierzbianka 6,000 6,000 5, Pogórze! - Grabowo 10,820 10,820 5, Go dap - Kamionka 9,200 1,350 5, Kozaki - Wilkasy 7,102 7,102 5, Górne - Zawiszyn 4,000 3,125 5, Dzi giele - Garbas 6,000 3,500 5, Nasuty - W ewo 2,200 2,200 4,0 RAZEM W GMINIE GO DAP: 103,692 77,467 ród o: Zarz d Dróg Powiatowych w Go dapi GMINA GO DAP Szeroko jezdni [m] Obecny stan techniczny dróg na terenie gminy Go dap jest z y. W zwi zku z ci g ym wzrostem nat enia ruchu nawierzchnie dróg ulegaj niszczeniu. Celem zapewnienia przejezdno ci konieczne jest przeprowadzanie bie cych napraw, które nie przyczyniaj si w istotny sposób do poprawy stanu technicznego a jedynie pozwalaj dora nie zapobiega dalszej degradacji dróg. Liczne wyboje i nierówno ci oraz ubytki w nawierzchni dróg powoduj po wa ne utrudnienia w ruchu oraz stanowi zagro enie dla bezpiecze stwa ruchu drogowego. Z y równie jest stan techniczny istniej cych chodników a w wi kszo ci ich brak, powoduje zagro enie bezpiecze stwa pieszych. Przebudowa wielu dróg mo e poprawi dost pno do dróg wojewódzkich i krajowych przyczyniaj c si do o ywienia terenów poprzez rozwój inwestycji, co spowoduje rozwój dzia alno ci gospodarczej. Tereny o odpowiedniej infrastrukturze drogowej stan si równie atrakcyjniejsze dla przysz ych inwestorów w sferze rozwoju budownictwa mieszkalnous ugowego. 19

20 Wodoci gi i kanalizacja Do celów pitnych dla ludno ci, inwentarza ywego oraz przemys u rolnospo ywczego na terenie gminy Go dap wykorzystywana jest woda wg bna. Zaopatrzenie obszaru gminy w bie c wod jest jednym z podstawowych czynników warunkuj cych rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój dzia alno ci gospodarczej oraz wp ywaj cym na jako produkcji rolnej. Wi kszo uj jest administrowana przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Spó ka z o.o. w Go dapi. Na uwag zas uguj fakt, i w kilku przypadkach uj cia dostarczaj wod miejscowo ciom znajduj cym si poza terenem powiatu go dapskiego (Dorsze i Borkowina w gminie Kowale Oleckie oraz Rakówek w gminie Przerosi). Tabel 8 przedstawia uj cia wodoci gowe w gminie Go dap W Gminie Go dap na terenie miasta 99,7%, na terenie gminy 92,6% mieszka jest wyposa onych w wodoci g. W tym mieszkania wyposa one w wodoci g z sieci stanowi 88,6% ogó u mieszka (na terenie miasta 97%, na terenie gminy 66,8 %), natomiast w lokalny wodoci g jest wyposa onych 9% ogó u (na terenie miasta 2,7%, na terenie gminy 25,5%). Sie wodoci gowa na terenie gminy Go dap jest dobrze rozbudowana. D ugo czynnej sieci wodoci gowej zarz dzanej przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Spó ka z o.o. w Go dapi wynosi 212, 8 km (dane za rok 2003). G ównym odbiorc ujmowanej wody podziemnej jest miasto Go dap, a na jego terenie gospodarstwa domowe, które zu ywaj ok. 70% wody. Znaczna ilo wody, rz du do ok. 25% zu ywana jest do celów socjalno-bytowych przez instytucje publiczne, wojsko, drobne us ugi itp. Ilo wody pobieranej do celów produkcyjnych stanowi zaledwie kilka %. Poza obr bem miasta, na terenie gminy zu ycie wody jest znacznie mniejsze, odmiennie przedstawia si tak e podzia g ównych odbiorców wody. Znaczna cz, tj. 24,3 % sprzedawanej wody przeznaczona jest na cele produkcyjne zwi zane z rolnictwem. Tabel 8. Uj cia wodoci gowe w gminie Go dap Adres Gmina Go dap Zatwierdzone zasoby [m3/h] Zaopatrywane miejscowo ci 20

21 Go dap, ul. Sikorskiego 193,0 Galwiecie 167,0 Galwiecie Botkuny, Go dap, Jabramowo, Ko midry, Niedrzewca, Pi kne ki, Rostek, Wronki Bo winka 114,0 Bo winka, Bo winki M yn, Ro y sk Ma y, Ro y sk Wielki Bronisz 79,0 Bronisze Górne 63,0 Górne Ma ucie 54,0 Ma ucie, U bale Pogorzel 51,5 Babki, Pogorzel, elazki oraz Borkowina (gmina Kowale Oleckie) Okrasin 50,0 D bie, Okrasin Kowalki 46,0 Dunajek Ma y, Gieraliszki, Grabowo, Kamionka, Kowalki, Nasuty, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy oraz Dorsze (gmina Kowale Oleckie) Go dap, ul 29,0 jednostka wojskowa Partyzantów Kozaki 22,5 Kozaki, Tatary, Wrotkowo, Zatyki Skocze 22,4 Skocze Go dap, ul. Wczasowa 22,4 sanatorium Kolniszki 14,0 Kolniszki ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata Na terenie gminy do kanalizacji jest pod czonych 94,8% mieszka (na terenie miasta 98,3%, na terenie gminy 85,8%), w tym mieszkania wyposa one w kanalizacj z odprowadzeniem do sieci stanowi 72,9% ogó u mieszka (na terenie miasta 88,1%, na terenie gminy 33,6%), 21,9% ogó u mieszka stanowi mieszkania wyposa one w kanalizacj z odprowadzeniem do urz dzenia lokalnego (na terenie miasta 10,1%, na terenie gminy 52,1%). D ugo sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Go dap na dzie 31 grudnia 2003 r. wynosi a 74,3 km, z tego 45 km przypada o na miasto Go dap. Stopie skanalizowania miejscowo ci zlokalizowanych poza miastem przedstawia si nast puj co: Wronki 5,5 km, Grabowo 5,4 km, Jabramowo 3,9 km, Kozaki 3,4 km, Ko midry 3,3 km, Niedrzwica 2,3 km, Bo winka 1,7 km, 21

22 Rostek 1,1 km, Babki 1,3 km, elazki 1,1 km, Bo wi ski M yn 0,5 km. Wykaz oczyszczalni cieków zlokalizowanych na terenie gminy Go dap przedstawiono poni szej tabeli. W 2003 r. z oczyszczalni cieków zarz dzanych przez PWiK Sp. z o.o. cznie odprowadzono do wód powierzchniowych 503,6 tys. m 3 oczyszczonych cieków. Ilo cieków odprowadzonych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków w Go dapi wynios a oko o 91 % wszystkich cieków oczyszczanych. Oprócz cieków z miasta Go dap na oczyszczalni dop ywaj cieki sanitarne z nast puj cych miejscowo ci: Galwiecie, Grabowo, Jabramowo, Ko midry, Kozaki, Rostek oraz Wronki Wielkie. Udzia cieków przemys owych w ogólnej ilo ci dop ywaj cych cieków stanowi 1,5 2,0%. G ównymi dostawcami cieków przemys owych na oczyszczalni s nast puj ce obiekty przemys owe i us ugowe: rze nie, produkcja mro onek, piekarnie, ciastkarnie oraz pralnie. Tabela 9. Oczyszczalnie cieków zlokalizowane na terenie gminy Go dap. Oczyszczalnia Miejscowo Maksymalna ilo cieków [m 3 /d] Odbiornik Oczyszczalnia miejska, mechaniczno-biologicza Go dap 2138 Go dapa O rodek wczasowo-sanatoryjny Wital. Studnia rozdzielcza, filtr dwudzielny piaskowo- wirowy, Go dap 131 do gruntu studnie ch onne Osiedle mieszkaniowe. Bioblok MU-100 Galwiecie 48 Osiedle mieszkaniowe. Biocler B-180, B-115B, K-2,9 Babki 44,9 Osiedle mieszkaniowe. Bioblok MU-75 Bo winka 30 Alina ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap rów melioracyjny uchodz cy do Jarki rów melioracyjny uchodz cy do Jarki Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia cieków w Go dapi zosta a oddana do eksploatacji w 1993 r. W roku 2003 wykonano I etap modernizacji oczyszczalni cieków w Go dapi. Prace te pozwoli y na uzyskanie wymaganych warto ci fosforu ogólnego w 22

23 ciekach oczyszczonych oraz wype nienie wymogów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 pa dziernika 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczysto ci ciek ych do stacji zlewnych (Dz. U r., Nr 17, poz. 1576). Ca y czas wyst puje potrzeba jej dalszej modernizacji. Sie kanalizacji komunalnej na terenie miasta Go dap stanowi po czenie kolektorów przedwojennych (o cznej d ugo ci 10,5 km), które nie zosta y wy czone z eksploatacji i s wykorzystywane oraz kolektorów wybudowanych w latach powojennych i wspó cze nie. Ze wzgl du na du e nieszczelno ci w sieci w czasie wyst powania du ych opadów do oczyszczalni dop ywa zbyt du o wód opadowych i infiltracyjnych. Powoduje to zaburzenie pracy cz ci biologicznej oczyszczalni. Wa nym zadaniem jest planowana budowa nowego odcinka kanalizacji w ulicach Sikorskiego, Miko ajczyka, Suwalskiej, Kolejowej i Topolowej w celu ochrony uj cia wody dla miasta Go dap oraz ochrony GZWP nr 202. Ze wzgl du na konieczn ochron wód jeziora Go dap nale y rozwa y mo liwo budowy kolektora odbieraj cego cieki z o rodków wypoczynkowych zlokalizowanych nad jeziorem. Do priorytetowych zada Gminy powinna nale e modernizacja kolektorów wybudowanych w latach powojennych. Na obszarach wiejskich gmina powinna rozpocz ci g inwestycji w budow kanalizacji oraz inicjowa budow przydomowych oczyszczalni cieków przez indywidualne osoby lub podmioty gospodarcze na tych obszarach gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Praca te s konieczne, gdy rozwój funkcji uzdrowiskowej gminy wymaga zachowania czysto ci rodowiska na wysokim poziomie. Gaz i ogrzewanie Na obszarze gminy Go dap do centralnego ogrzewania zbiorowego pod czone jest 42,9% mieszka (na terenie miasta 57,2%, na terenie gminy 6%). Do indywidualnego 35,3%, (na terenie miasta 27,2%, na terenie gminy 56,1%). Mieszkania ogrzewane przez piece stanowi 19.2% ogó u mieszka (na terenie miasta 14,3%, na terenie gminy 31,9%). 23

24 Tabel 10. Zaopatrzenie mieszka z terenu gminy Go dap w gaz i centralne ogrzewanie Wyszczególnienie Ogó em Mieszka Gaz Centralne ogrzewanie gaz z sieci z butli zbiorowe indywidualne % % % % gm. Go dap , , ,3 Miasto ,3 2,3 57,2 1,1 27,2 Gmina ,2 0, ,1 ród o: Spis powszechny 2002, WUS Olsztyn Na obszarze gminy Go dap, jak i ca ego powiatu go dapskiego brak jest rozdzielczej sieci gazowej. Mieszka cy gminy w 79,4% korzystaj z gazu butlowego, na terenie miasta 78,3%, na terenie wsi 82,2% (w województwie na terenach wiejskich 83,6%). Celem rozwojowym gminy powinna by budowa lokalnego gazoci gu. Jego brak ogranicza rozwój przedsi biorczo ci, w szczególno ci na terenie SSSE. Pokonanie tej bariery powinno wp yn na rozwój przedsi biorczo ci, zmniejszenia bezrobocia oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym przez przydomowe kot ownie. Jednocze nie brak gazu mo e wp yn pozytywnie na rozwój lokalnych kot owani opalanych biomas, co ma pozytywne skutki dla rodowiska oraz mo e przyczyni si rozwoju gospodarstwa rolnych uprawiaj cych np. wierzb energetyczn. Gospodarka odpadami Wed ug danych zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Go dapskiego, w gminie Go dap w 2001 roku wytworzono ok. 9,4 tys. Mg odpadów komunalnych, co stanowi ok. 81,6% odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie go dapskim. Z danych WIO wynika, e z terenu gminy Go dap w 2002 roku wywieziono na sk adowisko ok. 51% ilo ci wytwarzanych odpadów. Dane te wiadczy o tym, e na 24

25 terenie gminy znaczna cz wytwarzanych odpadów komunalnych trafia w sposób niekontrolowany do rodowiska. Na terenie powiatu go dapskiego oko o 80% ludno ci obj ta jest zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych. Cz mieszka ców z terenów wyst powania zabudowy rozproszonej wywozi odpady we w asnym zakresie. Na terenie gminy prowadzona jest w ograniczonym zakresie selektywna zbiórka odpadów poprzez ustawione kontenery na szk o, makulatur i plastyk. Z om jest pozyskiwany przez firmy zajmuj ce si jego skupem. Na terenie gminy Go dap jedyn instalacj s u c do unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest sk adowisko odpadów komunalnych w miejscowo ci Ko midry o powierzchni 1,97 ha. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w gminie pojemno do wykorzystania na sk adowisku w Ko midrach wynosi 19,7 tys. m 3. W ci gu roku sk adowisko w Ko midrach przyjmuje 22,6 tys. m 3 odpadów komunalnych. Z po ród nieprawid owo ci dotycz cych eksploatacji sk adowiska nale y wymieni brak wagi, przez co nie jest mo liwe rzetelne prowadzenie ewidencji ilo ciowej przyjmowanych odpadów. Na sk adowisku odpady s zag szczane przy u yciu spycharki g sienicowej. Ponadto uzupe nieniu i poszerzeniu do szeroko ci 10 metrów wymaga pas zieleni oraz nie zosta a wyznaczona i oznakowana strefa ochrony sanitarnej sk adowiska. Sk adowisko w Ko midrach posiada uszczelnienie dna geomembran PEHD o grubo ci 2mm. Sk adowisko wyposa ono w system drena u odcieków, które odprowadzane s na mechaniczno-biologiczn oczyszczalni cieków, s siaduj c ze sk adowiskiem. Ponadto na sk adowisku gaz odprowadzany jest do atmosfery poprzez studnie odgazowuj ce. Sk adowisko wyposa one jest w piezometry pozwalaj ce kontrolowa jako wód podziemnych w s siedztwie. Kontrol jako ciow obj te s tak e odcieki ze sk adowiska 4. Modernizacja sk adowiska w Ko midrach powinna zosta przeprowadzona w terminie do 31 grudnia 2005 r., jednak maj c na uwadze wp yw sk adowiska na rodowisko, prace zwi zane z wyznaczeniem i oznakowaniem strefy ochrony sanitarnej oraz uzupe nieniem i poszerzeniem do szeroko ci 10 metrów pasa zieleni nale y dokona tego niezw ocznie 4 ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap 25

26 W gminie Go dap znajduj si dwa sk adowiska odpadów wy czone z eksploatacji. Oba zlokalizowane s w Go dapi przy ul. Gumbi skiej. Nale y dokona ich rekultywacji gdy mog one stanowi znaczne zagro enie dla rodowiska przyrodniczego na terenach przylegaj cych do sk adowiska, a po rednio tak e dla rzeki Go dapy i cz ci jej doliny le cej poni ej sk adowiska. G ównymi zadaniami z zakresu gospodarki odpadami stoj cymi przed gmin jest likwidacja dzikich wysypisk oraz szeroka akcja u wiadamiaj ca mieszka ców o konieczno ci wyrzucania mieci w miejscach do tego przeznaczonych gdy jak pokazuj dane WIO za 2002 r. ok. 51% wytwarzanych odpadów trafia w sposób niekontrolowany do rodowiska Ochrona zdrowia 5 Podstawowa opieka zdrowotna mieszka ców miasta i gminy Go dap realizowana jest przez jedn przychodni rejonow. Przyjmuje w nich trzech lekarzy ogólnych, trzech pediatrów, dwóch ginekologów, trzech stomatologów. W budynku przychodni rejonowej oraz szpitala mieszcz si nast puj ce poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, okulistyczna, laryngologiczna, dermatologiczna, psychiatryczna i przeciwalkoholowa, przeciwgru licza, neurologiczna oraz reumatologiczna. Ponadto na terenie ZOZ znajduj si : punkt krwiodawstwa, laboratorium analityczne, pracownia RTG, pracownia USG, pracownia gastroskopowa oraz Zak ad Rehabilitacji Leczniczej. Go dapski szpital mie ci si w centrum miasta. Szpital posiada 150 ó ek, w tym 25 w oddziale noworodków. Funkcjonuj w nim nast puj ce oddzia y: wewn trzny, chirurgiczny, dzieci cy, po o niczo-ginekologiczny oraz noworodków. Wyposa ony jest równie w blok operacyjny. Obecnie prywatn praktyk lekarsk prowadz : ginekolog, pediatra, neurolog, internista oraz czterech stomatologów. Pogotowie ratunkowe dzia a przez ca dob. Do swojej dyspozycji posiada trzy karetki w ci gu dnia oraz dwie - w nocy (w tym jedna karetka wypadkowa). Przy pogotowiu ratunkowym funkcjonuje ca odobowo gabinet zabiegowy. 5 Wykorzystano informacje zawarte w raporcie o stanie miasta i gminy Go dap

27 O wiata na obszarze gminy Go dap Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - infrastruktura edukacyjna Na terenie gminy Go dap funkcjonuje 8 szkó podstawowych, 1 samorz dowe gimnazjum, 1 zespó szkó i 1 przedszkole samorz dowe. Na potrzeby niniejszego opracowania zestawiono szko y z ich wyposa eniem w infrastruktur sportowo-rekreacyjn oraz informatyczn. Na terenie gminy Go dap wyst puj bardzo du e braki w infrastrukturze sportoworekreacyjnej i informatycznej. Na 11 placówek o wiatowych znajduj cych si na terenie gminy zaledwie 4 posiadaj sale gimnastyczne, za w 2 placówkach s one w trakcie budowy. Wszystkie placówki posiadaj pracownie komputerowe. Jedynie 2 nie posiadaj Internetu. W obecnej sytuacji niezb dna jest poprawa dost pu uczniów do podstawowej infrastruktury sportowej oraz informatycznej. Tabela 11 zawiera wykaz szkó wraz z informacj o infrastrukturze sportowej oraz informatycznej. 27

28 Tabela 11. Infrastruktura edukacyjna w Gminie Go dap lp. Nazwa szko y liczba sal lekcyjnych sala gimnastyczna sale komputerowe o wymiarach liczba liczba komputerów czy jest internet? 1. SP Nr 1 w Go dapi 21 nie ma 1 11 tak 2. SP Nr 2 w Go dapi x 24 m 2 26 tak 3. SP Nr 3 w Go dapi x 26 m 1 9 tak 4. SP w Bo wince 7 12 x 21 m 1 9 nie ma 5. SP w Galwieciach 6 nie ma 1 4 nie ma 6. SP w Grabowie 16 w trakcie budowy 1 14 tak 7. SP w Jab o skich 8 nie ma 1 8 tak 8. SP w Juchnajciach 8 nie ma 1 8 tak 9. SP w Pogorzeli 7 9 x 15 m 1 15 tak 10. Razem szko y sale podstawowe 11. Samorz dowe 38 w trakcie budowy 2 31 tak Gimnazjum Nr 1 w Go dapi 12. Zespó Szkó w 18 w trakcie budowy 1 14 tak Grabowie 6 ród o: Urz d Miejski w Go dapi Brak sal gimnastycznych uniemo liwia prowadzenie zaj sportowych i rekreacyjnych pozalekcyjnych, co sprzyja demoralizacji m odzie y i powstawaniu spo ecznych patologii. Ich powstanie zapewni prawid owe funkcjonowanie szkó oraz umo liwi pe n realizacja zada dydaktycznych i wychowawczych. Ograniczenia w dost pie do wyposa enia informatycznego w sytuacji, gdy UE du y nacisk k adzie na rozwój spo ecze stwa informacyjnego jest du ym ograniczeniem rozwojowym uczniów w gminie Go dap. Nale y po o y nacisk na zapewnienie ogólnego dost pu do komputerów oraz internetu wszystkim uczniom. Pozwoli to im na lepsze poznanie otaczaj cego wiata oraz pozwoli wykorzystywa internet w celach dydaktycznych. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne liczba uczniów Du ym problemem w gminie Go dap, jak i w wi kszo ci gmin w Polsce jest ni demograficzny w wyniku, którego spada liczba uczniów ucz szczaj cych do szkó. Z danych zawartych w tabeli wynika, e liczba uczniów w szko ach podstawowych od roku 1999 do roku 2003 zmniejszy a si o 37,8%, za liczba oddzia ów o 29,4%. Najwi kszy 6 Utworzony r. W jego sk ad wchodzi szko a podstawowa oraz gimnazjum. 28

29 spadek liczby uczniów wyst pi w SP w Grabowie (69,6%), SP w Pogorzeli (59,7%), SP Nr 3 w Go dapi (59,4%), SP Nr 1 w Go dapi (56,4%), oraz w SP w Juchnajciach (41,2%). Tabela 12 przedstawia liczb uczniów w szko ach w Gminie Go dap w latach Tabela 12. Liczba uczniów w Gminie Go dap w latach lp. Nazwa szko y liczba odzia. liczba odzia. liczba odzia. liczba odzia. liczba odzia. uczn. uczn. uczn. uczn. uczn. 1 SP Nr 1 w Go dapi 2 SP Nr 2 w Go dapi 3 SP Nr 3 w Go dapi 4 SP w Bo wince 5 SP w Galwieciach 6 SP w Grabowie 7 SP w Górnem Zlikwidowano z dniem r. 8 SP w Jab o skich 9 SP w Juchnajciach 10 SP w Pietruszkach Zlikwidowano z dniem r. 11 SP w Pogorzeli 12 Razem szko y podstawowe Samorz dowe Gimnazjum Nr 1 w Go dapi Zespó Szkó w Grabowie ród o: Urz d Miejski w Go dapi Utworzony r. W jego sk ad wchodzi szko a podstawowa oraz gimnazjum. Dane dotycz ce uczniów wykazano pod poz. 6 i 11. Analizuj c powy sze dane nale y rozwa y zasadno funkcjonowania wszystkich szkó na terenie Gminy. Koszt funkcjonowania wszystkich szkó oraz dostosowanie ich do obecnych standardów wymaga du ych nak adów finansowych. Ta szym wydaje si wprowadzenie ogólnego systemu dowozu dzieci do szkó, gdy nie wymaga to od gminy 29

30 inwestowania w funkcjonuj ca infrastruktur edukacyjn a uczniom umo liwi nauk w szko ach o wy szym standardzie infrastrukturalnym oraz lepszym poziomie nauczania. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Go dapskim W Go dapi funkcjonuj nast puj ce szko y ponadgmnazjalne: 1. Zespó Szkó Ogólnokszta c cych, ul. Popie uszki 2, Go dap. Szko a sk ada si z nast puj cych zasobów: budynek g ówny, sala komputerowa z dost pem do Internetu oraz 19 pracowni przedmiotowych, sala gimnastyczna o powierzchni 200 m 2 z zapleczem sanitarnym, si ownia, salka do tenisa sto owego, boisko do pi ki r cznej 578m 2, boisko do pi ki koszykowej 308 m Zak ad Doskonalenia Zawodowego w Bia ymstoku z siedzib w Go dapi. Jest organem prowadz cym dla szkó ponadgimnazjalnych. W sk ad ZDZ wchodz : Liceum Ekonomiczne m odzie owe Liceum Ekonomiczne dla Doros ych Liceum Ogólnokszta c ce dla Doros ych Technikum Zawodowe Zasadnicza Szko a Zawodowa 30

31 Tabela 13. Liczba uczniów i s uchaczy szkó Zak adu Doskonalenia Zawodowego w Bia ymstoku z siedzib w Go dapi Szko a kierunek kszta cenia rok szkolny 1999/2000 rok szkolny 2000/2001 rok szkolny 2001/2002 rok szkolny 2002/2003 liczba uczniów liczba absolwentów liczba uczniów liczba absolwentów liczba uczniów liczba absolwentów liczba uczniów liczba absolwentów Liceum Ekonomiczne m odzie owe Liceum Ekonomiczne dla Doros ych LO dla Doros ych Technikum Zawodowe ZSZ mechanik pojazdów samochodowych ZSZ - fryzjer ród o: Urz d Miejski w Go dapi Jak wynika z tabeli 13 sukcesywnie zmniejsza si liczba uczniów i s uchaczy szkó ZDZ. W porównaniu do roku 1999 w 2002 r. nie funkcjonowa y 4 kierunki kszta cenia. W Liceum Ekonomicznym m odzie owym w okresie nast pi spadek liczby uczniów o 71%. 3. Zespó Szkó Zawodowych, ul. Ja wieska 14, Go dap Szko a sk ada si z nast puj cych zasobów: 4 budynki dydaktyczne o nast puj cej powierzchni: 1100 m 2, 460,60 m 2, 460,60 m 2, 260,50 m 2. W Zespole Szkó Zawodowych funkcjonuje: Technikum Zawodowe Liceum Zawodowe Liceum Techniczne Technikum Zasadnicza Szko a Zawodowa Liceum Profilowane Zasadnicza Szko a Zawodowa Specjalna Zasadnicza Szko a Zawodowa dla Doros ych 31

32 Tabela 15. Kierunki, liczba uczniów i absolwentów Zespo u Szkó Zawodowych w Go dapi w latach rok szkolny Lp. Typ szko y Zawód / profil 1999/ / / / /2004 liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba uczniów absolwent. uczniów absolwent. uczniów absolwent. uczniów absolwent. uczniów absolwent. 1. Technikum technik technologii ywienia Zawodowe technik mechanik Liceum sprzedawca Zawodowe gastronom Liceum Techniczne profil us ugowo-doradczy technik handlowiec Technikum technik organizacji us ug gastronomicznych kucharz Zasadnicza Szko a Zawodowa Liceum Profilowane Zasadnicza Szko a 7. Zawodowa Specjalna 8. Zasadnicza Szko a Zawodowa dla Doros ych mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca oddzia wielozawodowy kucharz ma ej gastronomii lusarz profil mechaniczne techniki wytwarzania profil ekonomicznoadministracyny profil us ugowo-gospodarczy kucharz ma ej gastronomii kucharz kucharz ma ej gastronomii stolarz murarz kucharz

33 kowal mechanik pojazdów samochodowych technolog robót wyko czeniowych w budownictwie cukiernik Razem: ród o: Urz d Miejski w Go dapi 33

34 Oferta edukacyjna szkó ponadgimnazjalnym na obszarze Powiatu Go dapskiego jest ograniczona i s abo dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szybko rozwijaj cej si gospodarki opartej a wiedzy. Jak pokazuj powy sze dane dotycz ce kierunków, liczba uczniów i absolwentów szkól ponadgimnazjalnych spada zainteresowanie w ród uczniów kszta ceniem na poziomie zawodowym i na kierunkach tradycyjnych (kucharz, technik mechanik) a wzrasta na nowoczesnych kierunkach i profilach, zgodnych z potrzebami rynku pracy, takich jak: - technik handlowiec, - profil ekonomiczno-administracyjny, - profil us ugowo-gospodarczy. Koniecznym wydaje si przeprowadzenie analizy popytu i poda y na lokalnym rynku pracy i na tej podstawie dostosowanie kszta cenia do potrzeb lokalnych pracodawców. W sytuacji gdy turystyka jest jedn z silniej rozwijaj cych si bran gospodarki gminy warto rozwa y utworzenie klas o specjalno ciach zwi zanych z turystyk, obs ug ruchu turystycznego, rehabilitacj lub kosmetologi. Jednocze nie nale y rozwa y otwarcie klas o profilu informatycznym. Zmniejszaj ca si liczba uczniów w szko ach na terenie gminy spowoduje odchodzenie z zawodu nauczycieli. Dla tych osób trzeba wprowadzi program przekwalifikowania zawodowego w celu ograniczenia negatywnych skutków spo ecznych. Gospodarka G ówni pracodawcy W gminie Go dap wed ug danych z rocznika statystycznego za rok 2003 zarejestrowanych by o na terenie miejskim 1301, na terenie wiejskim 279 podmiotów gospodarki narodowej. Na terenie gminy g ównym pracodawc jest samorz d. W 2004 roku w administracji samorz dowej i placówkach z ni zwi zanych zatrudnione by y 552 osoby. Poziom ten wzgl dem lat poprzednich utrzymuje si na sta ym poziomie. 34

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Scott Wilson Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Podsumowanie nie techniczne Nowa przyszo dla Finningley LOTNISKO DONCASTER FINNINGLEY

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 OPRACOWANIE POD REDAKCJĄ MARCINA NOWICKIEGO AUTORZY ANNA HILDEBRANDT MARCIN

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Zał cznik Nr 1 do Uchwały nr PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PROJEKT Piaseczno, listopad 2012 r. Opracowano na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012 zawartej

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo