Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap"

Transkrypt

1 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie

2 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne kierunki rozwoju Gminy Cel i priorytety Planu Rozwoju Lokalnego Charakterystyka ogólna zg oszonych wniosków rodzaje projektów projektodawcy wniosków realizatorzy projektów Ocena wykonania bud etu Gminy w latach , plan bud etu na rok 2005 oraz prognoza na lata Charakterystyka projektów przyj tych do Planu projekty w uk adzie priorytetów i dzia a projekty Planu Rozwoju Lokalnego do wykonania przez Gmin przewidywane warto ci wska ników produktu Powi zania projektów z innymi przedsi wzi ciami System wdra ania Planu Rozwoju Lokalnego Zasady ewaluacji i monitorowania Za czniki 12.1 Uchwa a Rady Miejskiej o przyst pieniu do Planu Rozwoju Lokalnego 12.2 Zestawienie zg oszonych wniosków 12.3 Zg oszone wnioski 12.4 Wzór wniosku 12.5 List Burmistrza do mieszka ców Gminy 2

3 1.Cel opracowania Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap jest wyznaczenie kluczowych dzia a i przedsi wzi realizuj cych przyj te strategiczne kierunki rozwoju Gminy. Plan zak ada horyzont czasowy na lata , przy czym okres jest traktowany jedynie orientacyjnie ze wzgl du na dopiero znajduj cy si w fazie przygotowawczej projekt Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata W fazie zaledwie wst pnych za o e znajduje si przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Plan Rozwoju Lokalnego jest pierwsz prób sporz dzenia wieloletniego programu operacyjnego dla Gminy. Jego do wiadczenia z realizacji b d niezwykle po yteczne w opracowywaniu nast pnych tego rodzaju dokumentów jak równie w corocznej weryfikacji niniejszego dokumentu. Bogactwo do wiadcze b dzie uzale nione od skrupulatnego i konsekwentnego procesu monitorowania i ewaluacji tego Planu. Najistotniejsze oka si prognozy finansowe dochodów w asnych jak równie wielko pozyskanych rodków zewn trznych. Nie mniejsze znaczenie nale y przyk ada do umiej tno ci szacowania warto ci przedsi wzi. Bardzo wa n informacj oka si z pewno ci skutki, efekty wykonanych zada. Istotna b dzie tu ocena i odpowied na pytanie: na ile wykonanie Planu przyczyni o si do rozwoju ekonomicznego Gminy a w jakim stopniu wp yn o na rozwi zanie problemów socjalnych Gminy? Czy by a zachowana wzgl dna równowaga pomi dzy skal wydatków na podwy szanie standardu ycia mieszka ców a wydatkami na wsparcie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych, które tworz miejsca pracy i powi kszaj dobro materialne? Plan Rozwoju Lokalnego to równie obowi zek przy ubieganiu si o wsparcie finansowe z Funduszy Strukturalnych. Pojedynczy projekt nie gwarantuje rozwoju i sukcesu a jedynie zbiór projektów, celowo dobranych, komplementarnych, kompleksowo realizuj cych czynniki rozwoju w kilkuletnim przedziale czasu. Unia Europejska tym sposobem zamierza sk ania nowe kraje cz onkowskie do nowego podej cia w prowadzeniu rozwoju ekonomicznego i zmniejszania problemów spo ecznych na wszystkich szczeblach administracji publicznej. 3

4 2. Metodologia przygotowania planu Sposób przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap opiera si na powszechnie stosowanej metodologii, przy czym, zgodnie z decyzj Burmistrza oraz Rady Miejskiej, szczególn wag nadano mo liwo ci czynnego i szerokiego uczestnictwa spo eczno ci Gminy. Szczególnie dotyczy o to zg aszania zada do planu przez mieszka ców Gminy, podmioty gospodarcze, wszelkie instytucje, organizacje spo eczne i gospodarcze. Plan rozwoju lokalnego stanowi nie tylko obligatoryjny za cznik aplikacyjny do niektórych dzia a z Funduszy Strukturalnych UE, ale jest przede wszystkim podstawowym dokumentem realizuj cym strategi rozwoju. Operacjonalizuje on przedsi wzi cia wyznaczone kierunkami i priorytetami rozwoju. Czyni to w sposób skoordynowany, z zachowaniem zasady kompletno ci i komplementarno ci dzia a oraz opieraj cy si o realne prognozy finansowe. Etapy realizacji planu s nast puj ce: a) podj cie przez Rad Miejsk uchwa y o przyst pieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap (uchwa a okre li a horyzont czasowy Planu, cel nadrz dny i cele operacyjne Planu, priorytety strategicznego rozwoju gminy, zasady partnerstwa w realizacji i zasady dokonywania zmian w planie); b) podanie do publicznej wiadomo ci informacji o mo liwo ci sk adania wniosków, postulatów do planu, przygotowanie wzoru wniosku, wystosowanie listu przez Burmistrza do mieszka ców; c) przeprowadzenie analizy problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy; d) analiza z o onych wniosków, wskazanie kryteriów ich oceny (zadania o najni szych kosztach, kontynuacja prowadzonych inwestycji, generowanie wp ywów bud etowych, zadania obowi zkowe, tworzenie miejsc pracy, tworzenie i rozwój przedsi biorstw, ci ganie kapita u zewn trznego, mo liwo uzyskania rodków pomocowych, komplementarno do innych zada inwestycyjnych), poszerzenie listy projektów o zadania zawarte w uchwale bud etowej na rok 2005 oraz zadania inwestycyjne umieszczone w za czniku do uchwa y bud etowej pn: wieloletni plan inwestycyjny; e) podzia zada na podokresy i , wst pny wybór wniosków (projektów) do wykonania przez Gmin w latach , klasyfikacja projektów wg priorytetów i dzia a, oszacowanie ich warto ci, okre lenie wska ników produktu; 4

5 f) opracowanie listy projektów do realizacji przez inne ani eli Gmina, jednostki i instytucje; g) analiza wykonanych bud etów Gminy z lat oraz prognoza dochodów i wydatków bud etu w latach , wydzielenie wysoko ci wydatków bud etu Gminy na realizacj projektów zawartych w projekcie Planu w poszczególnych latach ; h) zestawienie potrzeb finansowych projektów do Planu z mo liwo ciami bud etu, weryfikacja listy projektów stosownie do mo liwo ci finansowych; i) opracowanie zasad wdra ania oraz monitoringu Planu; j) przeprowadzenie konsultacji spo ecznych i uzyskanie opinii listy projektów przyj tych do Planu. k) ponowna analiza i ewentualna korekta w projekcie Planu. Podkre li nale y, e najwi ksz szczegó owo przyj to dla projektów przewidzianych do wykonania przez Samorz d Gminy w latach Ten przedzia czasowy oznacza okres, w którym nast powa b dzie rozpocz cie wykonywania projektów. Natomiast czas ich uko czenia mo e si ga nawet roku 2008 czy te Mo e si tak zdarzy dla zada rozpoczynanych w roku 2006 lub Sytuacja b dzie mia a swoje konsekwencje w wydatkowaniu rodków finansowych. Tak wi c na wykonywanie zada Planu Rozwoju Lokalnego w latach nale y przewidzie rodki finansowe w bud ecie gminy kolejno w latach Proces przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap wymaga uczestnictwa i pracy Burmistrza i Jego zespo u doradczego, Skarbnika Gminy, Wydzia u Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska (g ówny koordynator prac), Wydzia u Gospodarki Komunalnej oraz w a ciwych komisji Rady Miejskiej. 5

6 3. Charakterystyka sytuacji spo eczno-gospodarczej w Gminie Go dap Prezentowane w opracowaniu dane statystyczne obrazuj lata (Urz d Statystyczny w Olsztynie Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka, Powszechny Spis Rolny) oraz 31 grudnia 2003 (Rocznik Statyczny Województwa Warmi sko-mazurskiego 2004). W celu uzyskania aktualnej wiedzy o zjawiskach maj cych miejsce na terenie Gminy przedstawione zostan równie informacje z nast puj cych róde : Urz d Statystyczny w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Go dapi, Urz d Miejski w Go dapi, Internet i inne. Po o enie Gmina Go dap jest gmin miejsko-wiejsk. Obszar gminy Go dap zajmuje powierzchni 362 km 2 (w tym miasto Go dap 17 km 2, wie 345 km 2 ). Stanowi to 46,8% powierzchni powiatu go dapskiego. Gmina Go dap po o ona jest w obr bie pó nocnowschodniej cz ci województwa warmi sko-mazurskiego na skraju Garbu Szeskiego, nad Go dap, dop ywem W gorapy, na zachodnim skraju Pojezierza Zachodnio - Suwalskiego, 60 km na p n. zach. od Suwa k, w odleg o ci 3 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Go dap nale y do powiatu go dapskiego. Siedziba Urz du Miejskiego znajduje si w Go dapi. Na terenie gminy znajduje si 31 so ectw i 74 miejscowo ci wiejskie. Gmin Go dap na dzie r. zamieszkiwa o mieszka ców. G sto zaludnienia wynosi 54 osób/km 2 i jest ponad pó tora razy wy sza od redniej w powiecie go dapskim. Okolice Go dapi z wysokimi wzgórzami morenowymi Wzgórz Szeskich osi gaj wysoko 309 m. n.p.m. Za jeziorem Go dap rozci ga si Puszcza Romincka zajmuj ca ok. 35 ty. ha., z czego do Polski nale y ok. 12 ty. ha. z pi cioma rezerwatami przyrody. Lasy zajmuj 31,1% powierzchni gminy. Znajduje si równie 6

7 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, którego teren zawiera obszar trans granicznego pasa obejmuj cego najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Rosji i Polski. Do g ównych zasobów przyrodniczych gminy Go dap nale : gleby, lasy i wody. Struktura u ytkowania ziemi w gminie przedstawia si nast puj co: u ytki rolne 60,5%, lasy 25,9%, pozosta e grunty 13,6%. W ród u ytków rolnych przewa aj grunty orne, które stanowi 35,1%. ki i pastwiska zajmuj 25,3% u ytków natomiast sady 0,03%. Tabela 1. So ectwa w gminie Go dap lp. Nazwa 1 Babki 2 Ba upiany 3 Barkowo 4 Bitkowo 5 Botkuny 6 Dunajek 7 Dzi giele 8 Galwiecie 9 G ówka 10 Grabowo 11 Górne 12 Jab o skie 13 Jany 14 Jeziorki Wielkie 15 Juchnajcie 16 Konikowo 17 Ko midry 18 Kowalki 19 Kozaki 20 obody 21 Marcinowo 22 Nasuty 23 Osowo 24 Pietraszki 25 Pogorzel 26 Ro y sk Wielki 27 Siedlisko 28 Skocze 29 Suczki 30 Wi kajcie 31 Zatyki ród o: Urz d Miejski w Go dapi 7

8 Rysunek 1. Mapa Gminy Go dap 8

9 Uwarunkowania ochrony rodowiska Na terenie gminy Go dap znajduje si cze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Park zosta utworzony w dniu roku rozporz dzeniem Wojewody Suwalskiego nr 6/98. Powierzchnia Parku wynosi ha. Jest to rozleg y kompleks le ny o znacznym stopniu naturalno ci. Wyst puj tu liczne relikty ro lin polodowcowych, charakteryzuje si du zmienno ci rodowisk ro linnych. Swoim charakterem przypomina tajg. Na terenie gminy Go dap znajduj si utworzone w jego obr bie rezerwaty. W gminie Go dap wyst puj te zespo y przyrodniczo-krajobrazowe. S to Go dapska Struga o powierzchni 183 ha oraz Tatarska Góra o powierzchni 575 ha Na obszarze gminy zosta y utworzone nast puj ce obszary chronionego krajobrazu wprowadzone moc Rozporz dzenia nr 21 Wojewody Warmi sko- Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich - powierzchnia ,1 ha (w tym na terenie powiatu go dapskiego ok ha), po o ony na terenie powiatów: go dapskiego i oleckiego, w gminach: Go dap i Kowale Oleckie; Obszar Chronionego Krajobrazu Grabowo - powierzchnia 3 764,5 ha; Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Go dapy i W gorapy - powierzchnia ha (w tym na terenie powiatu go dapskiego ok ha), po o ony na terenie powiatu go dapskiego i w gorzewskiego, w gminach: Budry, W gorzewo, miasto W gorzewo, Banie Mazurskie, Go dap i miasto Go dap; Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckicj - powierzchnia ha, po o ony na terenie powiatu go dapskiego, w gminach Go dap i Dubeninki; Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny B dzianki - powierzchnia 5 994,5 ha, po o ony na terenie powiatu go dapskiego, w gminach Go dap i Dubeninki; Z racji pojeziernego po o enia w stosunkach wodnych powiatu i gminy du rol odgrywaj jeziora, charakteryzuj ce si ró n wielko ci. Ich rozmieszczenie jest przede wszystkim zwi zane z dzia alno ci lodowca oraz z procesami erozyjnoakumulacyjnymi zachodz cymi w okresie polodowcowym, których skutkami jest przede wszystkim naturalne zanikanie jezior i powstawanie w ich miejscu mokrade i 9

10 lasów. Na terenie gminy znajduje si najwi ksze (234 ha powierzchni, w tym 161,58 ha po stronie polskiej) w ród jezior z terenu powiatu jezioro Go dap. Tabela 2. Jeziora zlokalizowanych na terenie gminy Go dap Nazwa jeziora Obr b Nr dzia ki Powierzchnia dzia ki [ha] Powierzchni a jeziora [ha] Bitkowo Bitkowo ,77 99,77 Go dap Go dap 4 161,58 161,58 Kolki Kozaki ,44 10,44 Ostrówek Galwiecie 38 25,35 25,35 Rakówek Galwiecie 65 25,57 25,57 Bez nazwy Galwiecie Galwiecie 37/1 3,29 0,04 Bez nazwy Regiele Górne 199/3 0,98 0,52 Bez nazwy Wilkasy Zatyki 93/3 8,99 7,93 Bez nazwy Wronki Wielkie Mracinowo 153/3 11,34 8,76 Bez nazwy elazki Pogorzel 156/6 10,36 2,64 Bez nazwy w m. Rudzie Zatyki 0,90 0,90 Bez nazwy Zatyki 0,62 0,62 ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata Wody podziemne na terenie powiatu go dapskiego wyst puj na ró nych poziomach, g ównie w ród osadów piaszczysto- wirowych. Wyró nia si w zasadzie trzy podstawowe pi tra wodono ne. Stan czysto ci wód powiatu go dapskiego mo na podzieli na dwie cz ci. Wody podziemne (szczególnie zasobny poziom plejstoce ski) charakteryzuj si dobr jako ci. Druga cze to stan wód powierzchniowych, szczególnie rzeki Go dapy. W wi kszej cz ci swego biegu niesie ona wody pozaklasowe, co dyskwalifikuje j jako obiekt turystyczny. Jest to spowodowane przede wszystkim przestarza technologi oczyszczania cieków w oczyszczalniach, sp ywem z pól, wraz z wod opadow, nawozów sztucznych i rodków ochrony ro lin oraz niekontrolowanymi zrzutami cieków. Jezioro Go dap wydaje si by równie zbytnio zanieczyszczone - wska niki jako ci jego wody balansuj na granicy II i III klasy czysto ci. Ma to szczególne znaczenie dla zagospodarowania turystycznego zbiornika oraz jego przyspieszonej eutrofizacji. 10

11 Zanieczyszczenie powietrza Wed ug danych GUS, ogólna ilo zanieczyszcze gazowych wprowadzonych do powietrza z powiatu go dapskiego w 2001 roku wynosi a 1,9 tysi ca ton. Szczegó owych danych na temat wielko ci emisji zanieczyszcze gazowych i py owych z terenu miasta i gminy Go dap brak. Emisj zanieczyszcze wyst puj c na terenie miasta i gminy Go dap mo emy podzieli na: emisj punktow, emisj powierzchniow oraz emisj liniow. W mie cie i gminie Go dap znacz ca emisja zanieczyszcze do powietrza wyst puje przede wszystkim w miesi cach zimowych, co jest spowodowane sezonem grzewczym. Emisja zanieczyszcze w mie cie Go dap jako miejscowo ci uzdrowiskowej powinna by maksymalnie ograniczana, aby poziomy st e zanieczyszcze by y dotrzymane. Jak pokazuj statystyki (s one jednak niepe ne) w ostatnich latach emisja zanieczyszcze do atmosfery zarówno w powiecie go dapskim, jak i w mie cie i gminie Go dap uleg a znacznemu zmniejszeniu, co spowodowane jest modernizacj sieci ciep owniczej 1. Go dap jest miastem o najczystszym, w ród uzdrowisk, powietrzu w Polsce. Turystyka w Gminie Go dap Strategia rozwoju produktu turystycznego regionu Go dap zak ada, i priorytetem gospodarczym gminy Go dap jest turystyka oraz przedsi biorczo niezagra aj ca rodowisku naturalnemu, do której zalicza si mi dzy innymi: plantacje ro lin energetycznych, elektrownie wodne i wiatrowe. Najwi kszym atutem gminy Go dap jest otoczenie geograficzne i przyrodnicze, oraz nieliczne, ale znacz ce, zabytki. Go dap zosta a uzdrowiskiem w pa dzierniku 2000 roku. Jest to jedyne w województwie warmi sko-mazurskim uzdrowisko. Go dapskie uzdrowisko bazuje na leczeniu b otami borowinowymi, których z o a znajduj si w okolicy pobliskiej wsi Niedrzwica. Du rol odgrywa element klimatyczny oraz wysoka jako tutejszych wód gruntowych, które nie s obecnie pozyskiwane do celów leczniczych. 1 Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata

12 Go dap jest uzdrowiskiem klimatyczno-borowinowym o profilu leczniczym obejmuj cym schorzenia narz dów ruchu i reumatyczne, reumatologiczne i stany pourazowe oraz niektóre choroby uk adu oddechowego i nerwowego, a tak e choroby kobiece. Ruch turystyczny i baza noclegowa Brak jest dok adnych danych dotycz cych liczby turystów odwiedzaj cych gmin Go dap. Na terenie gminy Go dap autorzy Programu Ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata zidentyfikowali oko o 1600 miejsc noclegowych. W znacz cej wi kszo ci s to g ównie miejsca oferowane przez Sanatorium Uzdrowiskowe Wital (480 miejsc) oraz hotele i pensjonaty (w sumie 413 miejsc noclegowych). Kwatery prywatne, schroniska m odzie owe, domki letniskowe i gospodarstwa agroturystyczne oferuj w sumie 545 miejsc noclegowych. Wi kszo z nich nie jest jednak zewidencjonowana w rejestrze obiektów noclegowych prowadzonych przez Urz d Miejski. Tabela 3. Baza noclegowa w Gminie Go dap Wyszczególnienie Liczba miejsc noclegowych Hotele, zajazdy, pensjonaty 413 Schroniska 91 Gospodarstwa Agroturystyczne 57 Kwatery prywatne 172 Domki letniskowe 225 Sanatoria 480 Pola namiotowe 150 Razem: 1588 ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata Tabela 4 przedstawia obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania wed ug rodzajów obiektów. Dane te pochodz z analiz statystycznych wydanych przez Urz d Statystyczny w Olsztynie pt. Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r.. 12

13 Tabela 4. Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania wed ug rodzajów obiektów (Stan na 31 VII 2003) w tym WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó em hotele, motele, pensjonaty domy wypoczynkowe schroniska m odzie owe o rodki wczasowe o rodki kolonijne o rodki szkoleniowowypoczynkowe zespo y ogólnodost pnych domków turystycznych kempingi pola biwakowe zak ady uzdrowiskowe pozosta e obiekty niesklasyfikowane Powiat Go dapski Gmina Go dap ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., Urz d Statystyczny w Olsztynie Wed ug danych statystycznych na terenie gminy Go dap jest 5 obiektów noclegowych. S to: hotele, motele, pensjonaty (1 obiekt), o rodki kolonijne (1 obiekt), zespo y ogólnodost pnych domków turystycznych (1 obiekt), kempingi (1 obiekt), pola biwakowe (1 obiekt). Tabela 5 przedstawia obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania oraz ich wykorzystanie. Na terenie gminy Go dap na dzie 31 VII 2003 dost pnych by o 698 miejsc noclegowych. W analizowanym okresie skorzysta o z nich osób, w tym 435 osoby to tury ci zagraniczni. 95,3% wszystkich turystów korzystaj cych z miejsc noclegowych w powiecie go dapskim zatrzyma o si na terenie gminy Go dap. Udzielono noclegów, w tym 627 turystom zagranicznym. 98,3% noclegów odwiedzaj cych powiat Go dapski. Tabela 5. Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania oraz ich wykorzystanie WYSZCZEGÓLNIENIE Miejsca obiekty noclegowe stan w dniu 31 VII 2003 r. ogó em Korzystaj cy w tym tury ci zagraniczni ogó em Udzielone noclegi w tym turystom zagranicznym Stopie wykorzystania miejsc noclegowych w % Powiat Go dapski ,9 Gmina Go dap ,4 ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., Urz d Statystyczny w Olsztynie 13

14 Powiat Go dapski, a zarazem Gmina Go dap pod wzgl dem ilo ci miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania przedstawia si s abo. Liczba miejsc noclegowych w s siednich powiatach (Powiat Olecki, Powiat Gi ycki) przedstawia si du o lepiej. Rysunek 2 przedstawia miejsca noclegowe w obiektach zbiorowego zakwaterowania z 2003 r. w poszczególnych powiatach Województwa Warmi sko-mazurskiego. Rysunek 2. ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., WUS Olsztyn Rysunek 3 przedstawia stopie wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2003 r. w %. Powiat go dapski prezentuje si bardzo dobrze na tle innych powiatów. Wska nik ten w gminie Go dap jest wy szy ni w ca ym powiecie wynosi 67,4%. 14

15 Rysunek 3 ród o: Turystyka w Województwie Warmi sko-mazurskim w 2003 r., WUS Olsztyn Zestawienie danych dotycz cych ilo ci miejsc noclegowych ze wska nikiem stopnia wykorzystania miejsc noclegowych pokazuje, e gmina Go dap ma du y potencja turystyczny oraz jest ch tnie odwiedzane przez turystów. Jednocze nie zasadnym wydaje si dalszy rozwój bran y turystycznej oraz wspieranie przez Samorz d oraz lokalne organizacje pozarz dowe wszelkich inicjatyw skierowanych na zrost liczby miejsc noclegowych. Nale y postawi na rozwój agroturystyki oraz ma ych hoteli i pensjonatów. Gmina powinna inicjowa i wspiera powstawanie gospodarstw agroturystycznych przy wykorzystaniu funduszy UE. W celu lepszej promocji gminy nale y dokona inwentaryzacji zasobów turystycznych gminy oraz stworzy witryn internetow promuj c turystyk na terenie gminy. Bez profesjonalnej i zakrojonej na szeroka skal reklamy tury ci nie przyjad. Wydaje si, e liczba odwiedzaj cych gmin mog a by zdecydowanie wzrosn 15

16 gdyby zadbano o lepsz promocj tego obszaru oraz tworzenie nowych atrakcji turystycznych w oparciu o lokalne produkty turystyczne. Ruch turystyczny silnie wp ywa na rodowisko przyrodnicze. Turystyka mo e powodowa nieodwracalne zmiany w przestrzeni poprzez towarzysz ce jej intensywne procesy urbanizacyjne. Ró ne form turystyki stanowi mog zagro enie rodowiska naturalnego, zw aszcza w przypadku nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego. Uprawianie ró nych form aktywnej rekreacji, takich jak np. narciarstwo zjazdowe, jazda konna, rajdy rowerowe i piesze, powodowa mog degradacj krajobrazu, zanieczyszczenie, nadmierny ha as. Podobnie jak nadmierna ilo turystów szkodzi mo e rodowisku przyrodniczemu, tak te ich pobyty na terenach o unikalnych walorach rodowiska przyrodniczego mog destabilizowa lokalne rodowiska spo eczno-kulturowe, a tak e zak óca rytm ycia i pracy, rodzi konflikty mi dzy turystami a mieszka cami wskutek m.in. przenoszenia na teren gminy miejskiego stylu ycia i innego systemu warto ci 2. Infrastruktura techniczna Komunikacja i drogownictwo Miasto po o one jest 3 km od granicy pa stwa. Przez miasto prowadz drogi do W gorzewa, Olecka i ytkiejm. Na terenie gminy znajduj si drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. D ugo dróg przedstawia si nast puj co: a) drogi krajowe o d ugo ci cznej 18.4 km, w tym 3.4 km w mie cie; b) drogi wojewódzkie o d ugo ci cznej 29.5 km, w tym 4.1 km w mie cie; c) drogi powiatowe o d ugo ci cznej 280 km, w tym 28 km w mie cie; d) drogi gminne o d ugo ci cznej 139 km, w tym 6 km w mie cie; Przez teren miasta i gminy przebiegaj nast puj ce drogi krajowe regionalne o znaczeniu tranzytowym: 2 Program ochrony rodowiska Gminy Go dap 16

17 - droga nr 657 E k Olecko - Go dap (granica pa stwa) Gusiew, - droga nr 650 W gorzewo Go dap, - droga nr 651 Go dap Szypliszki, - oraz cztery drogi wojewódzkie. Tabele 6 i 7 przedstawiaj zestawienie ulic powiatowych w Go dapi oraz wykaz dróg powiatowych zamiejskich na obszarze Gminy Go dap. Tabela 6. Wykaz ulic powiatowych w Go dapi Lp. Nazwa d ugo klasa 3 1 Armii Krajowej 0,57 G 2 Bagienna 0,47 L 3 Chopina 0,27 L 4 Cicha 0,14 D 5 Cmentarna 0,93 Z 6 Dolna 0,16 D 7 Górna 0,34 L 8 Ja wieska 0,31 L 9 Jesionowa 0,12 D 10 Jeziorowa 0,9 Z 11 Klonowa 0,06 D 12 Kolejowa 0,83 G 13 Kombatantów 0,5 Z 14 Konstytucji 3-go Maja 2,65 Z 15 Ko ciuszki 0,71 Z 16 Krótka 0,06 L 3 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie W celu okre lenia wymaga technicznych i u ytkowych wprowadza si nast puj ce klasy dróg: 1) autostrady, oznaczone dalej symbolem "A", 2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem "S", 3) g ówne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem "GP", 4) g ówne, oznaczone dalej symbolem "G", 5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem "Z", 6) lokalne, oznaczone dalej symbolem "L", 7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem "D", 2. Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mie parametry techniczne i u ytkowe odpowiadaj ce nast puj cym klasom dróg: 1) drogi krajowe - klasy A, S, GP i wyj tkowo klasy G, 2) drogi wojewódzkie - klasy G, Z i wyj tkowo klasy GP, 3) drogi powiatowe - klasy G, Z i wyj tkowo klasy L, 4) drogi gminne - klasy L, D i wyj tkowo klasy Z. 17

18 17 Krzywa 0,18 D 18 Le na 0,29 L 19 Lipowa 0,59 G go Listopada 0,24 L 21 czna 0,43 L 22 okietka 0,12 D 23 1-go Maja 1,37 Z 24 Malarska 0,19 D 25 Ma a 0,19 D 26 Matejki 0,13 L 27 Mazurska 0,12 G 28 Mereckiego 0,16 D 29 Mickiewicza 0,19 L 30 Nadbrze na 0,36 L 31 Okrzei 0,43 L 32 Osiedle I 1,04 D 33 Pagórkowa 0,27 D 34 Partyzantów 1,01 Z 35 Plac Zwyci stwa 0,49 Z 36 Plater 0,13 G 37 Podgórna 0,14 L 38 Popie uszki 0,11 L 39 Przytorowa 0,55 G 40 Reymonta 0,18 D 41 S oneczna 0,18 D 42 Sosnowa 0,37 Z 43 Sportowa 0,42 D 44 Szkolna 0,22 D 45 Sikorskiego 0,43 L 46 wierkowa 0,8 L 47 Taty y 0,12 L 48 Ustronie 0,82 L 49 Warsztatowa 0,14 L 50 W ska 0,18 D 51 Wczasowa 0,11 Z 52 Wiosenna 0,32 D 53 Wile ska 0,43 Z 54 Wolno ci 0,36 Z 55 Wysoka 0,27 L 56 Zatorowa 0,83 Z 57 Zielona 0,17 D 58 eromskiego 3,73 Z 59 ródlana 0,3 L ród o: Zarz d Dróg Powiatowych w Go dapi 18

19 Tabela 7. Wykaz dróg powiatowych zamiejskich stan na Lp Gmina Nr drogi Nazwa drogi D ugo drogi [km] W tym: o naw. twardej Rogale - Ma ucie 3,268 3,268 5, Surminy - Juchnajcie 2,700 2,700 5, Lisy - Kolniszki 2,550 1,300 5, Go dap - Ma ucie 7,572 7,572 5, Go dap - Niedrzwica 4,550 2,450 5, Jany Go dap 1 1,080 11,080 5, Skocz - Ba upiany 8,450-5, Nowosady - Bocwinka 12,100 12,100 5, Ro ynsk - Grabowo 2,800 0,400 4, Bocwinka - Du y 2,800 2,00 5, Bo wi ski M yn - Most 0,500 0,500 4tO Grabowo - Wierzbianka 6,000 6,000 5, Pogórze! - Grabowo 10,820 10,820 5, Go dap - Kamionka 9,200 1,350 5, Kozaki - Wilkasy 7,102 7,102 5, Górne - Zawiszyn 4,000 3,125 5, Dzi giele - Garbas 6,000 3,500 5, Nasuty - W ewo 2,200 2,200 4,0 RAZEM W GMINIE GO DAP: 103,692 77,467 ród o: Zarz d Dróg Powiatowych w Go dapi GMINA GO DAP Szeroko jezdni [m] Obecny stan techniczny dróg na terenie gminy Go dap jest z y. W zwi zku z ci g ym wzrostem nat enia ruchu nawierzchnie dróg ulegaj niszczeniu. Celem zapewnienia przejezdno ci konieczne jest przeprowadzanie bie cych napraw, które nie przyczyniaj si w istotny sposób do poprawy stanu technicznego a jedynie pozwalaj dora nie zapobiega dalszej degradacji dróg. Liczne wyboje i nierówno ci oraz ubytki w nawierzchni dróg powoduj po wa ne utrudnienia w ruchu oraz stanowi zagro enie dla bezpiecze stwa ruchu drogowego. Z y równie jest stan techniczny istniej cych chodników a w wi kszo ci ich brak, powoduje zagro enie bezpiecze stwa pieszych. Przebudowa wielu dróg mo e poprawi dost pno do dróg wojewódzkich i krajowych przyczyniaj c si do o ywienia terenów poprzez rozwój inwestycji, co spowoduje rozwój dzia alno ci gospodarczej. Tereny o odpowiedniej infrastrukturze drogowej stan si równie atrakcyjniejsze dla przysz ych inwestorów w sferze rozwoju budownictwa mieszkalnous ugowego. 19

20 Wodoci gi i kanalizacja Do celów pitnych dla ludno ci, inwentarza ywego oraz przemys u rolnospo ywczego na terenie gminy Go dap wykorzystywana jest woda wg bna. Zaopatrzenie obszaru gminy w bie c wod jest jednym z podstawowych czynników warunkuj cych rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój dzia alno ci gospodarczej oraz wp ywaj cym na jako produkcji rolnej. Wi kszo uj jest administrowana przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Spó ka z o.o. w Go dapi. Na uwag zas uguj fakt, i w kilku przypadkach uj cia dostarczaj wod miejscowo ciom znajduj cym si poza terenem powiatu go dapskiego (Dorsze i Borkowina w gminie Kowale Oleckie oraz Rakówek w gminie Przerosi). Tabel 8 przedstawia uj cia wodoci gowe w gminie Go dap W Gminie Go dap na terenie miasta 99,7%, na terenie gminy 92,6% mieszka jest wyposa onych w wodoci g. W tym mieszkania wyposa one w wodoci g z sieci stanowi 88,6% ogó u mieszka (na terenie miasta 97%, na terenie gminy 66,8 %), natomiast w lokalny wodoci g jest wyposa onych 9% ogó u (na terenie miasta 2,7%, na terenie gminy 25,5%). Sie wodoci gowa na terenie gminy Go dap jest dobrze rozbudowana. D ugo czynnej sieci wodoci gowej zarz dzanej przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Spó ka z o.o. w Go dapi wynosi 212, 8 km (dane za rok 2003). G ównym odbiorc ujmowanej wody podziemnej jest miasto Go dap, a na jego terenie gospodarstwa domowe, które zu ywaj ok. 70% wody. Znaczna ilo wody, rz du do ok. 25% zu ywana jest do celów socjalno-bytowych przez instytucje publiczne, wojsko, drobne us ugi itp. Ilo wody pobieranej do celów produkcyjnych stanowi zaledwie kilka %. Poza obr bem miasta, na terenie gminy zu ycie wody jest znacznie mniejsze, odmiennie przedstawia si tak e podzia g ównych odbiorców wody. Znaczna cz, tj. 24,3 % sprzedawanej wody przeznaczona jest na cele produkcyjne zwi zane z rolnictwem. Tabel 8. Uj cia wodoci gowe w gminie Go dap Adres Gmina Go dap Zatwierdzone zasoby [m3/h] Zaopatrywane miejscowo ci 20

21 Go dap, ul. Sikorskiego 193,0 Galwiecie 167,0 Galwiecie Botkuny, Go dap, Jabramowo, Ko midry, Niedrzewca, Pi kne ki, Rostek, Wronki Bo winka 114,0 Bo winka, Bo winki M yn, Ro y sk Ma y, Ro y sk Wielki Bronisz 79,0 Bronisze Górne 63,0 Górne Ma ucie 54,0 Ma ucie, U bale Pogorzel 51,5 Babki, Pogorzel, elazki oraz Borkowina (gmina Kowale Oleckie) Okrasin 50,0 D bie, Okrasin Kowalki 46,0 Dunajek Ma y, Gieraliszki, Grabowo, Kamionka, Kowalki, Nasuty, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy oraz Dorsze (gmina Kowale Oleckie) Go dap, ul 29,0 jednostka wojskowa Partyzantów Kozaki 22,5 Kozaki, Tatary, Wrotkowo, Zatyki Skocze 22,4 Skocze Go dap, ul. Wczasowa 22,4 sanatorium Kolniszki 14,0 Kolniszki ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap na lata z uwzgl dnieniem perspektywy na lata Na terenie gminy do kanalizacji jest pod czonych 94,8% mieszka (na terenie miasta 98,3%, na terenie gminy 85,8%), w tym mieszkania wyposa one w kanalizacj z odprowadzeniem do sieci stanowi 72,9% ogó u mieszka (na terenie miasta 88,1%, na terenie gminy 33,6%), 21,9% ogó u mieszka stanowi mieszkania wyposa one w kanalizacj z odprowadzeniem do urz dzenia lokalnego (na terenie miasta 10,1%, na terenie gminy 52,1%). D ugo sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Go dap na dzie 31 grudnia 2003 r. wynosi a 74,3 km, z tego 45 km przypada o na miasto Go dap. Stopie skanalizowania miejscowo ci zlokalizowanych poza miastem przedstawia si nast puj co: Wronki 5,5 km, Grabowo 5,4 km, Jabramowo 3,9 km, Kozaki 3,4 km, Ko midry 3,3 km, Niedrzwica 2,3 km, Bo winka 1,7 km, 21

22 Rostek 1,1 km, Babki 1,3 km, elazki 1,1 km, Bo wi ski M yn 0,5 km. Wykaz oczyszczalni cieków zlokalizowanych na terenie gminy Go dap przedstawiono poni szej tabeli. W 2003 r. z oczyszczalni cieków zarz dzanych przez PWiK Sp. z o.o. cznie odprowadzono do wód powierzchniowych 503,6 tys. m 3 oczyszczonych cieków. Ilo cieków odprowadzonych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków w Go dapi wynios a oko o 91 % wszystkich cieków oczyszczanych. Oprócz cieków z miasta Go dap na oczyszczalni dop ywaj cieki sanitarne z nast puj cych miejscowo ci: Galwiecie, Grabowo, Jabramowo, Ko midry, Kozaki, Rostek oraz Wronki Wielkie. Udzia cieków przemys owych w ogólnej ilo ci dop ywaj cych cieków stanowi 1,5 2,0%. G ównymi dostawcami cieków przemys owych na oczyszczalni s nast puj ce obiekty przemys owe i us ugowe: rze nie, produkcja mro onek, piekarnie, ciastkarnie oraz pralnie. Tabela 9. Oczyszczalnie cieków zlokalizowane na terenie gminy Go dap. Oczyszczalnia Miejscowo Maksymalna ilo cieków [m 3 /d] Odbiornik Oczyszczalnia miejska, mechaniczno-biologicza Go dap 2138 Go dapa O rodek wczasowo-sanatoryjny Wital. Studnia rozdzielcza, filtr dwudzielny piaskowo- wirowy, Go dap 131 do gruntu studnie ch onne Osiedle mieszkaniowe. Bioblok MU-100 Galwiecie 48 Osiedle mieszkaniowe. Biocler B-180, B-115B, K-2,9 Babki 44,9 Osiedle mieszkaniowe. Bioblok MU-75 Bo winka 30 Alina ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap rów melioracyjny uchodz cy do Jarki rów melioracyjny uchodz cy do Jarki Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia cieków w Go dapi zosta a oddana do eksploatacji w 1993 r. W roku 2003 wykonano I etap modernizacji oczyszczalni cieków w Go dapi. Prace te pozwoli y na uzyskanie wymaganych warto ci fosforu ogólnego w 22

23 ciekach oczyszczonych oraz wype nienie wymogów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 pa dziernika 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczysto ci ciek ych do stacji zlewnych (Dz. U r., Nr 17, poz. 1576). Ca y czas wyst puje potrzeba jej dalszej modernizacji. Sie kanalizacji komunalnej na terenie miasta Go dap stanowi po czenie kolektorów przedwojennych (o cznej d ugo ci 10,5 km), które nie zosta y wy czone z eksploatacji i s wykorzystywane oraz kolektorów wybudowanych w latach powojennych i wspó cze nie. Ze wzgl du na du e nieszczelno ci w sieci w czasie wyst powania du ych opadów do oczyszczalni dop ywa zbyt du o wód opadowych i infiltracyjnych. Powoduje to zaburzenie pracy cz ci biologicznej oczyszczalni. Wa nym zadaniem jest planowana budowa nowego odcinka kanalizacji w ulicach Sikorskiego, Miko ajczyka, Suwalskiej, Kolejowej i Topolowej w celu ochrony uj cia wody dla miasta Go dap oraz ochrony GZWP nr 202. Ze wzgl du na konieczn ochron wód jeziora Go dap nale y rozwa y mo liwo budowy kolektora odbieraj cego cieki z o rodków wypoczynkowych zlokalizowanych nad jeziorem. Do priorytetowych zada Gminy powinna nale e modernizacja kolektorów wybudowanych w latach powojennych. Na obszarach wiejskich gmina powinna rozpocz ci g inwestycji w budow kanalizacji oraz inicjowa budow przydomowych oczyszczalni cieków przez indywidualne osoby lub podmioty gospodarcze na tych obszarach gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Praca te s konieczne, gdy rozwój funkcji uzdrowiskowej gminy wymaga zachowania czysto ci rodowiska na wysokim poziomie. Gaz i ogrzewanie Na obszarze gminy Go dap do centralnego ogrzewania zbiorowego pod czone jest 42,9% mieszka (na terenie miasta 57,2%, na terenie gminy 6%). Do indywidualnego 35,3%, (na terenie miasta 27,2%, na terenie gminy 56,1%). Mieszkania ogrzewane przez piece stanowi 19.2% ogó u mieszka (na terenie miasta 14,3%, na terenie gminy 31,9%). 23

24 Tabel 10. Zaopatrzenie mieszka z terenu gminy Go dap w gaz i centralne ogrzewanie Wyszczególnienie Ogó em Mieszka Gaz Centralne ogrzewanie gaz z sieci z butli zbiorowe indywidualne % % % % gm. Go dap , , ,3 Miasto ,3 2,3 57,2 1,1 27,2 Gmina ,2 0, ,1 ród o: Spis powszechny 2002, WUS Olsztyn Na obszarze gminy Go dap, jak i ca ego powiatu go dapskiego brak jest rozdzielczej sieci gazowej. Mieszka cy gminy w 79,4% korzystaj z gazu butlowego, na terenie miasta 78,3%, na terenie wsi 82,2% (w województwie na terenach wiejskich 83,6%). Celem rozwojowym gminy powinna by budowa lokalnego gazoci gu. Jego brak ogranicza rozwój przedsi biorczo ci, w szczególno ci na terenie SSSE. Pokonanie tej bariery powinno wp yn na rozwój przedsi biorczo ci, zmniejszenia bezrobocia oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym przez przydomowe kot ownie. Jednocze nie brak gazu mo e wp yn pozytywnie na rozwój lokalnych kot owani opalanych biomas, co ma pozytywne skutki dla rodowiska oraz mo e przyczyni si rozwoju gospodarstwa rolnych uprawiaj cych np. wierzb energetyczn. Gospodarka odpadami Wed ug danych zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Go dapskiego, w gminie Go dap w 2001 roku wytworzono ok. 9,4 tys. Mg odpadów komunalnych, co stanowi ok. 81,6% odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie go dapskim. Z danych WIO wynika, e z terenu gminy Go dap w 2002 roku wywieziono na sk adowisko ok. 51% ilo ci wytwarzanych odpadów. Dane te wiadczy o tym, e na 24

25 terenie gminy znaczna cz wytwarzanych odpadów komunalnych trafia w sposób niekontrolowany do rodowiska. Na terenie powiatu go dapskiego oko o 80% ludno ci obj ta jest zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych. Cz mieszka ców z terenów wyst powania zabudowy rozproszonej wywozi odpady we w asnym zakresie. Na terenie gminy prowadzona jest w ograniczonym zakresie selektywna zbiórka odpadów poprzez ustawione kontenery na szk o, makulatur i plastyk. Z om jest pozyskiwany przez firmy zajmuj ce si jego skupem. Na terenie gminy Go dap jedyn instalacj s u c do unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest sk adowisko odpadów komunalnych w miejscowo ci Ko midry o powierzchni 1,97 ha. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w gminie pojemno do wykorzystania na sk adowisku w Ko midrach wynosi 19,7 tys. m 3. W ci gu roku sk adowisko w Ko midrach przyjmuje 22,6 tys. m 3 odpadów komunalnych. Z po ród nieprawid owo ci dotycz cych eksploatacji sk adowiska nale y wymieni brak wagi, przez co nie jest mo liwe rzetelne prowadzenie ewidencji ilo ciowej przyjmowanych odpadów. Na sk adowisku odpady s zag szczane przy u yciu spycharki g sienicowej. Ponadto uzupe nieniu i poszerzeniu do szeroko ci 10 metrów wymaga pas zieleni oraz nie zosta a wyznaczona i oznakowana strefa ochrony sanitarnej sk adowiska. Sk adowisko w Ko midrach posiada uszczelnienie dna geomembran PEHD o grubo ci 2mm. Sk adowisko wyposa ono w system drena u odcieków, które odprowadzane s na mechaniczno-biologiczn oczyszczalni cieków, s siaduj c ze sk adowiskiem. Ponadto na sk adowisku gaz odprowadzany jest do atmosfery poprzez studnie odgazowuj ce. Sk adowisko wyposa one jest w piezometry pozwalaj ce kontrolowa jako wód podziemnych w s siedztwie. Kontrol jako ciow obj te s tak e odcieki ze sk adowiska 4. Modernizacja sk adowiska w Ko midrach powinna zosta przeprowadzona w terminie do 31 grudnia 2005 r., jednak maj c na uwadze wp yw sk adowiska na rodowisko, prace zwi zane z wyznaczeniem i oznakowaniem strefy ochrony sanitarnej oraz uzupe nieniem i poszerzeniem do szeroko ci 10 metrów pasa zieleni nale y dokona tego niezw ocznie 4 ród o: Program ochrony rodowiska Gminy Go dap 25

26 W gminie Go dap znajduj si dwa sk adowiska odpadów wy czone z eksploatacji. Oba zlokalizowane s w Go dapi przy ul. Gumbi skiej. Nale y dokona ich rekultywacji gdy mog one stanowi znaczne zagro enie dla rodowiska przyrodniczego na terenach przylegaj cych do sk adowiska, a po rednio tak e dla rzeki Go dapy i cz ci jej doliny le cej poni ej sk adowiska. G ównymi zadaniami z zakresu gospodarki odpadami stoj cymi przed gmin jest likwidacja dzikich wysypisk oraz szeroka akcja u wiadamiaj ca mieszka ców o konieczno ci wyrzucania mieci w miejscach do tego przeznaczonych gdy jak pokazuj dane WIO za 2002 r. ok. 51% wytwarzanych odpadów trafia w sposób niekontrolowany do rodowiska Ochrona zdrowia 5 Podstawowa opieka zdrowotna mieszka ców miasta i gminy Go dap realizowana jest przez jedn przychodni rejonow. Przyjmuje w nich trzech lekarzy ogólnych, trzech pediatrów, dwóch ginekologów, trzech stomatologów. W budynku przychodni rejonowej oraz szpitala mieszcz si nast puj ce poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, okulistyczna, laryngologiczna, dermatologiczna, psychiatryczna i przeciwalkoholowa, przeciwgru licza, neurologiczna oraz reumatologiczna. Ponadto na terenie ZOZ znajduj si : punkt krwiodawstwa, laboratorium analityczne, pracownia RTG, pracownia USG, pracownia gastroskopowa oraz Zak ad Rehabilitacji Leczniczej. Go dapski szpital mie ci si w centrum miasta. Szpital posiada 150 ó ek, w tym 25 w oddziale noworodków. Funkcjonuj w nim nast puj ce oddzia y: wewn trzny, chirurgiczny, dzieci cy, po o niczo-ginekologiczny oraz noworodków. Wyposa ony jest równie w blok operacyjny. Obecnie prywatn praktyk lekarsk prowadz : ginekolog, pediatra, neurolog, internista oraz czterech stomatologów. Pogotowie ratunkowe dzia a przez ca dob. Do swojej dyspozycji posiada trzy karetki w ci gu dnia oraz dwie - w nocy (w tym jedna karetka wypadkowa). Przy pogotowiu ratunkowym funkcjonuje ca odobowo gabinet zabiegowy. 5 Wykorzystano informacje zawarte w raporcie o stanie miasta i gminy Go dap

27 O wiata na obszarze gminy Go dap Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - infrastruktura edukacyjna Na terenie gminy Go dap funkcjonuje 8 szkó podstawowych, 1 samorz dowe gimnazjum, 1 zespó szkó i 1 przedszkole samorz dowe. Na potrzeby niniejszego opracowania zestawiono szko y z ich wyposa eniem w infrastruktur sportowo-rekreacyjn oraz informatyczn. Na terenie gminy Go dap wyst puj bardzo du e braki w infrastrukturze sportoworekreacyjnej i informatycznej. Na 11 placówek o wiatowych znajduj cych si na terenie gminy zaledwie 4 posiadaj sale gimnastyczne, za w 2 placówkach s one w trakcie budowy. Wszystkie placówki posiadaj pracownie komputerowe. Jedynie 2 nie posiadaj Internetu. W obecnej sytuacji niezb dna jest poprawa dost pu uczniów do podstawowej infrastruktury sportowej oraz informatycznej. Tabela 11 zawiera wykaz szkó wraz z informacj o infrastrukturze sportowej oraz informatycznej. 27

28 Tabela 11. Infrastruktura edukacyjna w Gminie Go dap lp. Nazwa szko y liczba sal lekcyjnych sala gimnastyczna sale komputerowe o wymiarach liczba liczba komputerów czy jest internet? 1. SP Nr 1 w Go dapi 21 nie ma 1 11 tak 2. SP Nr 2 w Go dapi x 24 m 2 26 tak 3. SP Nr 3 w Go dapi x 26 m 1 9 tak 4. SP w Bo wince 7 12 x 21 m 1 9 nie ma 5. SP w Galwieciach 6 nie ma 1 4 nie ma 6. SP w Grabowie 16 w trakcie budowy 1 14 tak 7. SP w Jab o skich 8 nie ma 1 8 tak 8. SP w Juchnajciach 8 nie ma 1 8 tak 9. SP w Pogorzeli 7 9 x 15 m 1 15 tak 10. Razem szko y sale podstawowe 11. Samorz dowe 38 w trakcie budowy 2 31 tak Gimnazjum Nr 1 w Go dapi 12. Zespó Szkó w 18 w trakcie budowy 1 14 tak Grabowie 6 ród o: Urz d Miejski w Go dapi Brak sal gimnastycznych uniemo liwia prowadzenie zaj sportowych i rekreacyjnych pozalekcyjnych, co sprzyja demoralizacji m odzie y i powstawaniu spo ecznych patologii. Ich powstanie zapewni prawid owe funkcjonowanie szkó oraz umo liwi pe n realizacja zada dydaktycznych i wychowawczych. Ograniczenia w dost pie do wyposa enia informatycznego w sytuacji, gdy UE du y nacisk k adzie na rozwój spo ecze stwa informacyjnego jest du ym ograniczeniem rozwojowym uczniów w gminie Go dap. Nale y po o y nacisk na zapewnienie ogólnego dost pu do komputerów oraz internetu wszystkim uczniom. Pozwoli to im na lepsze poznanie otaczaj cego wiata oraz pozwoli wykorzystywa internet w celach dydaktycznych. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne liczba uczniów Du ym problemem w gminie Go dap, jak i w wi kszo ci gmin w Polsce jest ni demograficzny w wyniku, którego spada liczba uczniów ucz szczaj cych do szkó. Z danych zawartych w tabeli wynika, e liczba uczniów w szko ach podstawowych od roku 1999 do roku 2003 zmniejszy a si o 37,8%, za liczba oddzia ów o 29,4%. Najwi kszy 6 Utworzony r. W jego sk ad wchodzi szko a podstawowa oraz gimnazjum. 28

29 spadek liczby uczniów wyst pi w SP w Grabowie (69,6%), SP w Pogorzeli (59,7%), SP Nr 3 w Go dapi (59,4%), SP Nr 1 w Go dapi (56,4%), oraz w SP w Juchnajciach (41,2%). Tabela 12 przedstawia liczb uczniów w szko ach w Gminie Go dap w latach Tabela 12. Liczba uczniów w Gminie Go dap w latach lp. Nazwa szko y liczba odzia. liczba odzia. liczba odzia. liczba odzia. liczba odzia. uczn. uczn. uczn. uczn. uczn. 1 SP Nr 1 w Go dapi 2 SP Nr 2 w Go dapi 3 SP Nr 3 w Go dapi 4 SP w Bo wince 5 SP w Galwieciach 6 SP w Grabowie 7 SP w Górnem Zlikwidowano z dniem r. 8 SP w Jab o skich 9 SP w Juchnajciach 10 SP w Pietruszkach Zlikwidowano z dniem r. 11 SP w Pogorzeli 12 Razem szko y podstawowe Samorz dowe Gimnazjum Nr 1 w Go dapi Zespó Szkó w Grabowie ród o: Urz d Miejski w Go dapi Utworzony r. W jego sk ad wchodzi szko a podstawowa oraz gimnazjum. Dane dotycz ce uczniów wykazano pod poz. 6 i 11. Analizuj c powy sze dane nale y rozwa y zasadno funkcjonowania wszystkich szkó na terenie Gminy. Koszt funkcjonowania wszystkich szkó oraz dostosowanie ich do obecnych standardów wymaga du ych nak adów finansowych. Ta szym wydaje si wprowadzenie ogólnego systemu dowozu dzieci do szkó, gdy nie wymaga to od gminy 29

30 inwestowania w funkcjonuj ca infrastruktur edukacyjn a uczniom umo liwi nauk w szko ach o wy szym standardzie infrastrukturalnym oraz lepszym poziomie nauczania. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Go dapskim W Go dapi funkcjonuj nast puj ce szko y ponadgmnazjalne: 1. Zespó Szkó Ogólnokszta c cych, ul. Popie uszki 2, Go dap. Szko a sk ada si z nast puj cych zasobów: budynek g ówny, sala komputerowa z dost pem do Internetu oraz 19 pracowni przedmiotowych, sala gimnastyczna o powierzchni 200 m 2 z zapleczem sanitarnym, si ownia, salka do tenisa sto owego, boisko do pi ki r cznej 578m 2, boisko do pi ki koszykowej 308 m Zak ad Doskonalenia Zawodowego w Bia ymstoku z siedzib w Go dapi. Jest organem prowadz cym dla szkó ponadgimnazjalnych. W sk ad ZDZ wchodz : Liceum Ekonomiczne m odzie owe Liceum Ekonomiczne dla Doros ych Liceum Ogólnokszta c ce dla Doros ych Technikum Zawodowe Zasadnicza Szko a Zawodowa 30

31 Tabela 13. Liczba uczniów i s uchaczy szkó Zak adu Doskonalenia Zawodowego w Bia ymstoku z siedzib w Go dapi Szko a kierunek kszta cenia rok szkolny 1999/2000 rok szkolny 2000/2001 rok szkolny 2001/2002 rok szkolny 2002/2003 liczba uczniów liczba absolwentów liczba uczniów liczba absolwentów liczba uczniów liczba absolwentów liczba uczniów liczba absolwentów Liceum Ekonomiczne m odzie owe Liceum Ekonomiczne dla Doros ych LO dla Doros ych Technikum Zawodowe ZSZ mechanik pojazdów samochodowych ZSZ - fryzjer ród o: Urz d Miejski w Go dapi Jak wynika z tabeli 13 sukcesywnie zmniejsza si liczba uczniów i s uchaczy szkó ZDZ. W porównaniu do roku 1999 w 2002 r. nie funkcjonowa y 4 kierunki kszta cenia. W Liceum Ekonomicznym m odzie owym w okresie nast pi spadek liczby uczniów o 71%. 3. Zespó Szkó Zawodowych, ul. Ja wieska 14, Go dap Szko a sk ada si z nast puj cych zasobów: 4 budynki dydaktyczne o nast puj cej powierzchni: 1100 m 2, 460,60 m 2, 460,60 m 2, 260,50 m 2. W Zespole Szkó Zawodowych funkcjonuje: Technikum Zawodowe Liceum Zawodowe Liceum Techniczne Technikum Zasadnicza Szko a Zawodowa Liceum Profilowane Zasadnicza Szko a Zawodowa Specjalna Zasadnicza Szko a Zawodowa dla Doros ych 31

32 Tabela 15. Kierunki, liczba uczniów i absolwentów Zespo u Szkó Zawodowych w Go dapi w latach rok szkolny Lp. Typ szko y Zawód / profil 1999/ / / / /2004 liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba uczniów absolwent. uczniów absolwent. uczniów absolwent. uczniów absolwent. uczniów absolwent. 1. Technikum technik technologii ywienia Zawodowe technik mechanik Liceum sprzedawca Zawodowe gastronom Liceum Techniczne profil us ugowo-doradczy technik handlowiec Technikum technik organizacji us ug gastronomicznych kucharz Zasadnicza Szko a Zawodowa Liceum Profilowane Zasadnicza Szko a 7. Zawodowa Specjalna 8. Zasadnicza Szko a Zawodowa dla Doros ych mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca oddzia wielozawodowy kucharz ma ej gastronomii lusarz profil mechaniczne techniki wytwarzania profil ekonomicznoadministracyny profil us ugowo-gospodarczy kucharz ma ej gastronomii kucharz kucharz ma ej gastronomii stolarz murarz kucharz

33 kowal mechanik pojazdów samochodowych technolog robót wyko czeniowych w budownictwie cukiernik Razem: ród o: Urz d Miejski w Go dapi 33

34 Oferta edukacyjna szkó ponadgimnazjalnym na obszarze Powiatu Go dapskiego jest ograniczona i s abo dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szybko rozwijaj cej si gospodarki opartej a wiedzy. Jak pokazuj powy sze dane dotycz ce kierunków, liczba uczniów i absolwentów szkól ponadgimnazjalnych spada zainteresowanie w ród uczniów kszta ceniem na poziomie zawodowym i na kierunkach tradycyjnych (kucharz, technik mechanik) a wzrasta na nowoczesnych kierunkach i profilach, zgodnych z potrzebami rynku pracy, takich jak: - technik handlowiec, - profil ekonomiczno-administracyjny, - profil us ugowo-gospodarczy. Koniecznym wydaje si przeprowadzenie analizy popytu i poda y na lokalnym rynku pracy i na tej podstawie dostosowanie kszta cenia do potrzeb lokalnych pracodawców. W sytuacji gdy turystyka jest jedn z silniej rozwijaj cych si bran gospodarki gminy warto rozwa y utworzenie klas o specjalno ciach zwi zanych z turystyk, obs ug ruchu turystycznego, rehabilitacj lub kosmetologi. Jednocze nie nale y rozwa y otwarcie klas o profilu informatycznym. Zmniejszaj ca si liczba uczniów w szko ach na terenie gminy spowoduje odchodzenie z zawodu nauczycieli. Dla tych osób trzeba wprowadzi program przekwalifikowania zawodowego w celu ograniczenia negatywnych skutków spo ecznych. Gospodarka G ówni pracodawcy W gminie Go dap wed ug danych z rocznika statystycznego za rok 2003 zarejestrowanych by o na terenie miejskim 1301, na terenie wiejskim 279 podmiotów gospodarki narodowej. Na terenie gminy g ównym pracodawc jest samorz d. W 2004 roku w administracji samorz dowej i placówkach z ni zwi zanych zatrudnione by y 552 osoby. Poziom ten wzgl dem lat poprzednich utrzymuje si na sta ym poziomie. 34

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl ul. Białoskórnicza 3/1 50-134 Wrocław kontakt@obywatele24.pl www.obywatele24.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Jan Chmielowiec Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 16 maja 2014 r. Sytuacja demograficzna Liczba ludności 2 160 513

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo