Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia"

Transkrypt

1 Luty 00 Nr 41 Przejrzysta Polska Akcja spo eczna dla samorzàdów cd. Wnr 40 KURIERA opisaliêmy dok adnie Akcj. Kontynuujàc temat informujemy Czytelników, i prawie 800 samorzàdów czyli niemal 0 % wszystkich wzi o udzia w Akcji Przejrzysta Polska". Przyj to wszystkich, nawet tych, którzy nie cieszà si opinià czystych. Dostali szans na popraw, teraz kontrola spo eczna ma zapobiec dzia aniom pozornym. Akcja przesz a oczekiwania organizatorów. Zg osi o si 700 gmin i 0 powiatów, a tak e du e miasta: (Nie)przejrzyste Puszczykowo Warszawa, Kraków, Gdaƒsk, Wroc aw, Poznaƒ, Szczecin, Katowice, Toruƒ, Cz stochowa, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Kielce, Bia ystok, Zielona Góra. Z powiatu poznaƒskiego do programu do àczy y gminy: Komorniki, Luboƒ, Mosina, Dopiewo, Buk, Rokietnica, Tarnowo Podgórne. Gabriela Ozorowska Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia przyjació Puszczykowa zapytali Burmistrza dlaczego nasze miasto nie zg osi o si do akcji Przejrzysta Polska". Oto co odpowiedzia Pan Burmistrz: Puszczykowa na to nie staç; to kosztuje. Nie potrzeba szyldu i akcji, eby osiàgaç standardy. MyÊl, e nale y stworzyç wszelkie warunki, aby elementy, które sà w programie Przejrzystej Gminy by y realizowane, a nie koniecznie musi byç has o i szyld, bo to sà dzia ania akcyjne, z którymi nie wszyscy si uto samiajà. W tej sprawie wypowiedzia a si te radna Jankowska. PoprosiliÊmy radnà o rozszerzenie swojej wypowiedzi, która pad a podczas sesji: I. Jankowska: Chcia abym zdementowaç pewnà opini udzia w Programie jest bezp atny!. Samorzàdy ponoszà jednak koszt realizacji zadaƒ, które sà w tym programie obowiàzkowe oraz fakultatywne tu decyzj mo e podjàç Rada Miasta i Urzàd, czy decydujà si na dane kosztowne zadanie (np. system informacji przestrzennej w mieêcie tablice itd.) czy zamiast tego zrealizuje zadanie praktycznie beznak adowe (np. opracowanie gminnego katalogu firm) wszystko w zale noêci od tego, jaki stopieƒ przejrzystoêci dany samorzàd b dzie chcia wprowadziç, jakà metodà b dzie realizowaç zadanie (jakoêç!) i jakà pul Êrodków na to jest w stanie przeznaczyç. W przypadku zadaƒ obligatoryjnych to wiele z nich Puszczykowo ma ju zrealizowane, ale konieczny by oby uwzgl dnienie w aênie aspektu przejrzystoêci tj. konsultacji z mieszkaƒcami, obiektywnej informacji, wypracowanie mechanizmów ograniczajàcych potencjalnà korupcj (np. czytelne procedury zatrudnienia pracowników), czy te wypracowania wieloletniego programu wspó pracy z organizacjami pozarzàdowymi, a nie tylko rocznego (do tego dà y a Komisja Komunikacji Spo ecznej, ale sta o si inaczej). Mówienie ludziom, e nie interesujà nas szyldy, ale b dziemy i tak realizowaç zadania, o których mówi Przejrzysta Polska jest tak naprawd albo próbà pewnej gry s ownej, manipulacji pt. informacji do mieszkaƒców "my nie poniesiemy kosztów" albo niezrozumieniem, czym tak naprawd jest Program Przejrzysta Polska. Program daje mo liwoêç uczestniczenia w comiesi cznych bezp atnych spotkaniach, konsultacjach w gronie innych samorzàdów, konsultacji z ekspertem, weryfikacji stopnia przejrzystoêci, dost p do materia ów i wzorów dokumentów, które opracowa y samorzàdy w ramach pilota u i które opracowywaç b dà teraz samorzàdy w ramach akcji. Dzi ki wspó pracy z innymi mo na si czegoê nauczyç i dà yç do wypracowania wspólnych standardów jako- Êci pracy administracji i w adz miasta. Puszczykowo powinno spróbowaç w àczyç si do tej akcji mog tylko ubolewaç, e jak dotàd nie ma naszego miasta w Przejrzystej Polsce. Przypomnijmy, e ekspertem pilota u Programu Przejrzysta Polska jest radna Ma gorzata Ornoch-Tab dzka, a radna Iwona Jankowska pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która realizuje ten program w ca ym kraju. Szkoda, e nasze miasto po raz kolejny nie chce skorzystaç z wiedzy ludzi, których ma praktycznie na miejscu! To sà przecie nasi mieszkaƒcy! Redakcja Wi cej informacji: K artka pocztowa przedstawiajàca dawnà restauracj TURY- STYCZNÑ w Puszczykówku przy pl. Cyryla Ratajskiego jest zwiastunem albumu z widokami dawnego Puszczykowa, który uka e si z okazji Dni Puszczykowa. Wszyscy, którzy odeêlà podpisanà kartk otrzymajà takà samà. Wype nione czytelnie (podpis i adres) kartki prosimy wrzuciç do skrzynek pocztowych pod wskazane adresy w Puszczykowie w terminie do 1 marca br.: ul.grunwaldzka 7 ul.kraszewskiego ul. Langego 4 ul.piaskowa 4 a tak e oddaç w sklepie Cebulka" przy ul. Poznaƒskiej Wype nienie ww. kartki jest wyra eniem opinii mieszkaƒców nt. tzw. Zakola Warty. Instrukcja" dotyczàca kartki pocztowej, za àczonej do KURIERA nr 41: Resztki dawnej turystycznej

2 Nr 41 Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjació Puszczykowa 18 lutego br. Pani Julia Pitera - Prezes Transparency International Polska* spotka a si z mieszkaƒcami Puszczykowa. Pani Julia Pitera jest osobà znanà z dzia alnoêci na rzecz jawno- Êçi, przejrzystoêci ycia publicznego, radnà Warszawy. Luty 00 JULIA PITERA - Prezes Transparency International Polska goêci a w Puszczykowie Julia Pitera w bardzo ciekawy, przyst pny i swobodny sposób przedstawi a kilkuletnià ju dzia alnoêç TRANSPARENCY INTERNATIO- NAL organizacji pozarzàdowej, podkreêlajàc wielokrotnie, i nale y pami taç, e ca a sfera administracji publicznej jest sferà jawnà. Stowarzyszenie TI Polska dobitnie przyczyni o si do uchwalenia ustawy o dost pie do informacji publicznej ustawy niezwykle istotnej z punktu widzenia obywatela. Co ciekawe mimo, i ustawa ta obowiàzuje od roku 001 to wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów nie wie, czy np. mo e ujawniaç nagrody pracowników swoich urz dów lub informacje o zwolnieniach podatkowych w gminie. Pani Prezes ilustrowa a nieprzejrzyste dzia ania opowiadajàc przypadki z ró nych miast w Polsce znane Jej osobiêcie z racji licznych spotkaƒ w wielu polskich gminach. W zwiàzku z licznymi niejasnoêciami przy realizacji ustawy przez funkcjonariuszy publicznych i instytucje Transparency przygotowuje podr cznik, który pouczy jak korzystaç z ustawy o dost pie do informacji publicznej. PodkreÊli a, i bez przejrzystoêci dzia ania s u b publicznych, instytucji publicznych nie b dzie mo na budowaç zaufania spo- ecznego obywatela do paƒstwa, wyborcy do demokratycznie wybranych w ka dych kolejnych wyborach w adz gminnych; trzeba budowaç mechanizmy czyszczàce ycie publiczne. Osoby zarzàdzajàce powinny si zastanowiç, jak sprawiç by urzàd dzia a profesjonalnie z po ytkiem dla mieszkaƒców. Brak przejrzystoêci, niejasnoêç to zawsze podejrzenie o korupcj, a w Polsce jest ogromna s aboêç przepisów antykorupcyjnych, trzeba dopiero budowaç rozwiàzania systemowe. Prezes Pitera stwierdzi a, i do dziedzin bardzo podatnych na korupcj nale à niestety - pomoc spo eczna, zdrowie i oêwiata. Transparency stara si wprowadzaç inne standardy, inny sposób my- Êlenia o sprawach korupcji, budziç godnoêç zawodowà, podnieêç presti zawodów zaufania publicznego np. prawniczych; od tych zawodów nale y wymagaç wi cej ni od osób zwyk ych (Pani Pitera ilustrowa- a to przyk adami wzi tymi z ycia); jest to problem etyki zawodowej. W dalszych wypowiedziach, przechodzàc na grunt samorzàdowy, Pani Prezes podkreêli a, i nie wywiàzywanie si z obowiàzków i brak realizacji obietnic wyborczych to nic innego jak amanie Êlubowania radnego, sprawianie zawodu wyborcom. Ludzie anga ujà si w wybory, wybierajà kogoê dla konkretnego programu a po czasie okazuje si, e z tych s ów nic nie zosta o, jedynie puste has a; wybrani nie spe niajà oczekiwaƒ, nie ma z nimi kontaktu, wchodzà w jakieê uk ady i za atwiajà interesy. HuÊtawka wyborcza: co 4 lata kolejne wybory i nic si nie zmienia (poza wymianà choç nie zawsze ludzi); stàd si bierze niepokojàcy zanik aktywnoêci obywatelskiej i zainteresowania sprawami publicznymi; stàd apatia spo eczna. A politycy, tak e lokalni, starajà si tego nie zauwa aç. Dzia ania publiczne wymagajà s u ebnoêci, ale te przede wszystkim uporu, konsekwencji, samozaparcia, nie zniech cania si (porównanie do przys owiowego wbijania gwoêdzia w beton). A przede wszystkim nale y cierpliwie realizowaç wszystko to, co wynika zprzepisów prawa, nie dzia aç chaotycznie, trzymaç si ÊciÊle kpa, który jest doêç dobrze zrobionà ustawà. Bo nale y pami taç, e prawo jest dla nas a nie ponad nami. Transparency chce wp ywaç na przepisy prawa, gdy w Polsce jest prawo m tne, nieprecyzyjne, cz sto niezrozumia e dla obywateli; nale y je tak uporzàdkowaç, by by o jednoznaczne w interpretacji, uproszczone. Spotkanie, podczas którego mieszkaƒcy mieli mo liwoêç zadawania pytaƒ i dyskutowania o poruszanych problemach, by o swoistym instrukta em poruszania si w materii prawnej, w nauczeniu si egzekwowania od osób publicznych jawnoêci ich dzia aƒ, rzetelnego wype niania powierzonych przez wyborców mandatów. Wa ne dla uczestniczàcych w spotkaniu mieszkaƒców by o stwierdzenie Pani Prezes Pitery, i opinia prawna (sporzàdzana zwykle na zamówienie celem obrony konkretnego, jedynie s usznego stanowiska) nie jest obowiàzujàcà wyk adnià prawa ; jest nià tylko wyrok Trybuna u Konstytucyjnego lub wyrok Sàdu Najwy szego w sk adzie 7 s dziów. Warto o tym pami taç, gdy cz sto s yszymy na naszych sesjach Rady Miasta opini w sprawie przedstawianà przez kolejnego radc prawnego zatrudnionego w Urz dzie Miasta lub wykonujàcego opini na zlecenie. Sposób narracji GoÊcia by niezwykle przekonywujàcy i sugestywny. JednoczeÊnie mo na tak powiedzieç stanowi drogowskaz przejrzystego dzia ania. Mo na te powiedzieç, e spotkanie z Julià Piterà by o lekcjà zaanga owania obywatelskiego, zach ca o do konsekwencji w dzia aniach tych, którym powierzyliêmy w kolejnych wyborach mandaty radnych i którzy znaleêli czas, by przyjêç na to ciekawe spotkanie. Szkoda tylko, e zaledwie 4 radnych z 1-osobowej Rady Miasta Puszczykowa skorzysta o z zaproszenia. Warto poinformowaç w tym miejscu, e organizatorzy zaprosili imiennie na spotkanie Burmistrza, Przewodniczàcego i Wiceprzewodniczàcego Rady a tak e wszystkich radnych. Niestety, jest to kolejne spotkanie z udzia em mieszkaƒców, na które nie znaleêli czasu. Gabriela Ozorowska P.S. Organizatorzy serdecznie dzi kujà Pani Dyrektor Magdalenie Fr Êko za udost pnienie goêcinnej Êwietlicy w Liceum, a tak e wszystkim osobom, które przyczyni y si do zorganizowania przyjazdu Pani Prezes Julii Pitery. Dla Puszczykowa by o to wa ne wydarzenie. * Transparency International Polska jest niezale nym stowarzyszeniem, za o onym w 1998 roku i akredytowanym jako oddzia Transparency International - mi dzynarodowej organizacji pozarzàdowej, powo anej do ycia w 199 roku przez Petera Eigena. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie dzia aƒ na rzecz przejrzysto- Êci ycia publicznego i przeciwdzia anie zjawiskom korupcji. TI Polska prowadzi wielokierunkowà dzia alnoêç, realizujàc m.in. program interwencyjny program poradnictwa obywatelskiego dla osób i instytucji, które zetkn y si ze zjawiskiem korupcji, kilkaset przypadków rocznie. Wi cej informacji:

3 Luty 00 Nr 41 NOWY DUCH na dodatkowym, rozszerzonym posiedzeniu Komisji adu Przestrzennego, Architektury i Urbanistyki. 4 Zapowiadane w prasie puszczykowskiej na 11-go lutego br. spotkanie Komisji zmieszkaƒcami poêwi cone omówieniu losów MOSiR-u nie tylko odby o si, ale by- o bardzo interesujàce. Przedstawiono trzy koncepcje nowego zagospodarowania terenu sportowego z ró nymi elementami towarzyszàcymi jak; odnowa biologiczna, gastronomia, us ugi hotelowe czy te parking majàcy s u yç tak e dzia ajàcemu tu obok KoÊcio owi Parafialnemu. Autor pierwszego z dwu zleconych przez p. Burmistrza projektów p. arch. Mariusz Wrzeszcz objaêni swojà koncepcj s owami; kontynuacja funkcji i podniesienie standardów. Jego projekt pozostawia boisko do pi ki no nej, wprowadza 4 pe no-wymiarowe korty tenisowe, oraz jednemu i drugiemu przydaje trybuny, po 4 rz dy na obie strony, a pod nimi szatnie itp.. W lasku: domki zrekonstruowaç, nie tworzyç tam nic nowego. Pani arch.alina St pniak przedstawi a projekt pracowni AR- CHIS. Koncepcja podobna do poprzedniej z tà ró nicà, e w lasku lokuje hotel, a to budzi kontrowersje. Trzeci projekt prac swoich studentów (nie na zlecenie Burmistrza, ale z troski o przysz oêç Puszczykowa) przedstawi pan prof. Marian Weigt, od 1, roku mieszkaniec Puszczykowa. Wykonana na czterech kolorowych planszach du ego formatu tzw. wizualizacja koncepcji urbanistycznej wià e teren MOSiR-u z realizowanym ju Rynkiem, uwzgl dniajàc z jego planu jedynie dwa zbudowane ju domki-sklepy. To nowe, niezale ne spojrzenie na spraw, ze wszech miar zas ugujàce na uwzgl dnienie. WÊród bioràcych udzia w spotkaniu by pan, który dzier awi teren MOSiR-u. Umow ma przed u anà co pó roku, a projekt remontu czy przebudowy, który z o y w Urz dzie Miasta nie zosta, jak twierdzi, nawet skomentowany. Widzia em tak e wêród przyby ych na to spotkanie architekta, który kilka lat temu opracowa na zlecenie Miasta projekt zagospodarowania tego terenu. Nikt jednak s ówkiem o tym nie wspomnia. Szkoda, e zap acona z naszych pieni dzy praca zalega szuflady urz du i nie prezentuje si jej na takim spotkaniu! Dlaczego? W dyskusji, która po prezentacjach mia a miejsce zabiera o g os wiele osób. Licznie przybyli na spotkanie mieszkaƒcy wypowiadali si na temat prezentowanych koncepcji, jak równie formu owali postulaty wychodzàce znacznie dalej. Wydaje si, e najcz Êciej podnoszonà sprawà jest odczucie, e brak w Puszczykowie otwartej, ogólnodost pnej przestrzeni integrujàcej o kulturotwórczym charakterze. Jedni mówili o sali na spotkania i imprezy kulturalne, inni o skate park, a tak e o aquapark u. Jeszcze inni domagali si (i bardzo s usznie moim zdaniem), by w zatwierdzonym projekcie by a prawdziwa muszla koncertowa (nie estrada na przyczepie ciàgnikowej). Najbardziej ujmujàca by a proêba; Nie zapomnijcie paƒstwo o placu zabaw dla dzieci! - wypowiedê pani, której towarzyszy malec-wnuczek spacerujàcy mi dzy sto ami i krzes ami w poszukiwaniu, byç mo e piaskownicy czy huêtawki. Przewodniczàca Komisji p. Hanna Rapalska-Kaczmarek przypomnia a; Od lat zabiegamy o tworzenie planu zagospodarowania zieleni miejskiej z kilkoma placami zabaw dla dzieci. MyÊl, e w po àczeniu z systemem Êcie ek rowerowych? Dwukrotnie zabiera g os prof. Jan Skuratowicz. Osià Jego obszernych wypowiedzi jest pytanie o myêl przewodnià planowania przestrzeni w Puszczykowie. Trzeba byêmy uzmys owili sobie co to jest za miasto ikomu ma s u yç. Handel? T rol ju z powodzeniem pe ni ul. Poznaƒska i supermarkety. Hotel? Ludzie tu nie przyje d ajà by nocowaç, tylko by iêç do lasu! Przyje d ajà i co widzà? Nie miasto-ogród, tylko wiele nie powiàzanych ze sobà ogrodów i ogródków, a wêród tego tu i tam rudery i Êmietniska. I to szczególnie jakoê pechowo w okolicach wjazdów do Miasta! Przy dworcach kolejowych! Trzeba wi c odpowiedzieç na pytanie o to, czym ma byç Puszczykowo, jakim chcemy je mieç? W tym samym duchu zabiera g os p. Miko aj Pietraszak- Dmowski; pyta o cele, którym ma ten teren s u yç, a nawet poszed znacznie dalej proponujàc zaprojektowanie eleganckiego szafotu (mo e w Ryneczku?). Ja proponuj pr gierz. W obronie upowszechniania sportu wêród m odzie y zabierali g os dzia acze-sportowcy np. p. Szymon Zi ba, czy p. Piotr Zalewski, który stwierdzi : Nie potrzeba nam rynku. Handel to supermarkety. Trzeba zachowaç funkcje sportowe MOSiR-u i jedynie je ucywilizowaç. P. arch. A. St pniak udzieli a wa nej informacji, a mianowicie, e Ko- Êció nie sprzeciwi si urzàdzeniu parkingu na cz Êci terenu b dàcego jego w asnoêcià, a przylegajàcego do MOSiR-u wzd u ul. KoÊcielnej. Prof. Skuratowicz zwróci uwag projektantów na dawnà, znakomità lokalizacj KoÊcio a. Ostrzega przed niebezpieczeƒstwem przecià enia lewej strony perspektywy ulicy zamkni tej pi knà w jej harmonijnym otoczeniu bry à zabytkowej ju Âwiàtyni. Mo na sobie wyobraziç jak atwo zepsuç ad tej przestrzeni postawieniem opodal hotelu-klocka w rodzaju zaplecza hali tenisowej z górnego Puszczykowa. Niestety, nie przyszed na spotkanie z mieszkaƒcami p. Burmistrz; na zaproszenie odpowiedzia, e projekty zna (te dwa, które zleci?). * Po przerwie wys uchaliêmy ciekawej prezentacji ekofizjografii naszego Miasta. Jest to ocena stanu Êrodowiska naturalnego; gleby, wody i powietrza, ukszta towania terenu i wynikajàcych z tego mo liwoêci przewietrzania obszarów mieszkalnych, a tak e zalecenia co do racjonalnego planowania przestrzeni. Zarówno w poprzedniej jak i w tej dyskusji (radny p.marcin Rzepczyƒski, a tak e p.prof. Skuratowicz) zwracano uwag na to, e wadà tego miasta jest przemieszanie funkcji. Zbudzi demony zalecenie o przeznaczaniu terenów wzd u torów kolejowych na dzia alnoêç gospodarczà. To wyciàganie trupa z szafy. Ale ekofizjografia to zalecenia, a decydujà plany zagospodarowania przestrzennego, które tworzy i uchwala jako obowiàzujàce lokalne prawo samorzàd. Oby te plany by y coraz lepszym narz dziem kszta towania Puszczykowa w owym po àdanym charakterze miasta-ogrodu! Luty 00, Gustaw Czartoryski

4 Nr 41 Luty 00 eby Puszczykowo by o Puszczykowem Jak e bardzo ró nimy si mi dzy sobà postrzeganiem Êwiata, umiej tnoêcià zauwa ania pi kna i jego doceniania. Wspania- y koncert muzyczny b dzie dla jednego êród em prze yç, a drugi po prostu skr ci ga k radia. To samo dotyczy sztuk plastycznych, literatury ale równie i przyrody. Dla jednych zakole Warty jest miejscem, gdzie skupia si agodne pi kno przyrody, do tego znajduje si to w mieêcie i jest jednym z najwa niejszych wyznaczników urody i unikalnoêci miasta. Dla drugiego sà to piaszczyste nieu ytki, w aêciwie nie warte spaceru, bo sà tam krzaki i chwasty. A ju zdecydowanie nie warte od o enia decyzji, choçby na rok, by znaleêç Êrodki na ewentualne kupno. JakoÊ jednak tak si dzieje, e to co podziwia Êwiat to pi kny koncert muzyczny i te miasta wyró niajàce si spoêród innych albo iloêcià i klasà zabytków, bàdê albo i pi knem po o enia przyrodniczego. A najlepiej po àczeniem tych cech. Miasta poszukujà swego wyrazistego charakteru, chcà zaistnieç, by byç znane, wyró niaç si z ogó u innych miast. Po to urzàdzajà np.: mistrzostwa Êwiata w rzucie beretem. Z jednej strony po o enie naszego miasta, jego genius loci, z drugiej przywrócenie mu przedwojennego uroku (spójrzcie na kartk z widokiem restauracji Turystycznej sprzed wojny i jej otoczenie t, którà otrzymacie w nr 41 Kuriera), urody miasta wczasowo uzdrowiskowego, miasta-ogrodu sprawi, e w ÊwiadomoÊci powszechnej ludzi przymiotnik PI KNE z àczy si na sta e z nazwà naszego Miasta. I to nie tylko wwielkopolsce. Szkoda, e nasze w adze koncentrujà swoje poczynania g ównie na sprawach technicznych, inwestycyjnych, szko ach. Asposób gospodarowania tym unikalnym miastem jest technokratyczno-urz dniczy. Mo e dlatego wiedzàc od dawna o sprzeda y zakola (od oko- o roku) nie uruchomi y adnych po yczek na ten cel, nie zabierajàcych funduszy gminnych na budow dróg. MyÊl, e w naszym mieêcie tyle ludzi czeka na budow dróg ile na wyraênà wizj i koncepcj miasta, by nie traci o swojej urody i klasy. W aêciciel zakola jest jednoczeênie mecenasem sztuki. A wi c cz owiekiem wra liwym na unikalnoêç, na pi kno. Nie ma alternatywy: Puszczykowo albo zakole, bo zakole jest w mieêcie. Oby znalaz o si dobre wyjêcie z tej sytuacji. Parafrazujàc p. Jana Pietrzaka ma si ochot zawo aç: eby Puszczykowo by o Puszczykowem. Bo jest tego warte! El bieta Pustkowska-Kornobis Quo vadis Puszczykowo? Piter Drucker, jeden z amerykaƒskich guru zarzàdzania w sektorze publicznym napisa kiedyê, e najwa niejsze sà odleg e skutki zarzàdzania, czyli to, co po zarzàdzajàcych zostanie dla nast pnych pokoleƒ. Niestety, w polityce, równie w tej lokalnej, rzadko kto kieruje si zasadà patrzenia na swojà dzia alnoêç dalej ni do koƒca nast pnej kadencji. Ciàgle niewielu gospodarzy miast myêli w perspektywie d ugofalowej, szczególnie jeêli chodzi o planowanie przestrzeni. Tak si sk ada, e ani dokumenty strategii rozwoju ani plany rozwoju lokalnego nie sà aktami prawa miejscowego i nawet jeêli sà, a burmistrz czy wójt nie b dzie si do nich stosowa, to nic si z tego powodu nie stanie. Po co wi c strategie i wspomniane plany, skoro nie trzeba si nimi kierowaç? Otó zacz y byç modne nie dlatego, e mo na by o dzi ki nim ustaliç co jest dla rozwoju gminy korzystne, ale dlatego, e sà potrzebne jako za àcznik do wniosków o zewn trzne Êrodki finansowe. Znam przypadki e wiele strategii rozwoju trafia o do szuflady i pewnie nie zosta yby z niej wyciàgni te gdyby nie marchewka, w postaci funduszy unijnych. Znów klasycznym przyk adem jest tu Puszczykowo. Mimo uchwalonej Strategii Rozwoju nie widaç, by do tej pory w mie- Êcie realizowano wizj rozwoju - miasta ogrodu. Powiem wi cej, niedawno przeglàda am cztery lata sprawozdaƒ by ego Zarzàdu Miasta bo odnios am wra enie, e takiej wizji nigdy tu nie by o. Tak, jakby nikt z zarzàdzajàcych nigdy nie zada sobie pytania jak ma wyglàdaç to miasto. No, mo e nie do koƒca, bo z protoko u Zarzàdu Miasta z dnia 6 czerwca 1998 roku wynika, e cz onkowie Zarzàdu z ca à ÊwiadomoÊcià postulowali zmian funkcji miasta. W przygotowywanym w owym czasie Studium Zagospodarowania i Uwarunkowaƒ Przestrzennych nie przyj li oni zapisu o wiodàcej funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej, postulujàc zmian na funkcj mieszkaniowo us ugowà. Szkoda, e nie zapytano wtedy o zdanie mieszkaƒców miasta, e nie skonsultowano tego pomys u, gdy jego brzemienne skutki odczuwamy praktycznie w ka dym uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czytajàc protoko y z posiedzeƒ by ego Zarzàdu da o si jednoczeênie zaobserwowaç sporo niekonsekwencji. Z jednej strony np. pomys wykupu od prywatnych w aêcicieli àk w rejonie dojazdu do czycy, z myêlà zamiany ich na tereny rekreacyjne (pole namiotowe, boiska itd.), z drugiej; przeznaczenie terenu lasu przy ul. Mazurskiej pod zabudow mieszkaniowà, us ugi i handel. Inne fragmenty protoko ów Êwiadczà o trosce niektórych cz onków by ego Zarzàdu zwiàzanej z brakiem terenów komunalnych na rozwój rekreacji, co nie przeszkadza o im póêniej podjàç uchwa y o sprzeda y terenów leênych Miejskiego OÊrodka Sportu i Rekreacji, ostatniego niezagospodarowanego terenu publicznego w centrum miasta, na dzia ki rezydencjonalne. Jak wi c odczytywaç w tym kontekêcie lansowane przez Pana Burmistrza has o o Puszczykowie jako o mieêcie ogrodzie? Czy tylko jako przedwyborczy slogan? Nie wydaje si, by Pan Burmistrz by zainteresowany spotkaniami z mieszkaƒcami i zapoznaniem si z ich pomys ami na przeciwdzia anie degradacji Puszczykowa jako miejsca wycieczek i wypoczynku. Da temu wyraz ignorujàc zaproszenie na posiedzenie Komisji Urbanistyki i adu Przestrzennego, na którym dyskutowane by y projekty na zagospodarowanie uratowanego od sprzeda y i wylesienia terenu MOSIR-u. Obecny na tym spotkaniu prof. Skuratowicz zada tytu owe pytanie i po raz kolejny przywo a potrzeb publicznej debaty nad przysz ym kszta tem Puszczykowa. Osób ktore myêlà podobnie jest wi cej. Mo e da si jednak wykupiç zakole Warty, a tak e inne atrakcyjne tereny leêne i widokowe od mieszkaƒców? Mo e da si odpowiedzieç pozytywnie na propozycj konserwatora zabytków sprzed kilku lat, o obj ciu ochronà konserwatorskà cz Êci miasta ze starà zabudowà willowà? Mo e nast pnym razem Pan Burmistrz nie odmówi wys uchania mieszkaƒców i zastanowi si razem z nimi co pozostanie z tego pi knego miasta dla przysz ych pokoleƒ, jeêli natychmiast nie zostanà przedsi wzi te kroki naprawcze? W koƒcu do nast pnych wyborów zosta o ju tylko pó tora roku Ma gorzata Ornoch-Tab dzka

5 Luty 00 Nr 41 Z prac Rady Miasta Puszczykowa Z Aquanetem lepiej Rada Miasta na sesji 8 lutego br. Podj a uchwa w/s przystàpienia Puszczykowa do spó ki Aquanet przekszta conej ze spó ki z o.o. w spó k akcyjnà. Wg informacji Burmistrza Puszczykowo ma w tej spó ce % udzia u. W 00 roku Aquanet przeznaczy 00 tys. z na budow kanalizacji w mieêcie. Na dokoƒczenie kanalizacji Burmistrz planuje zakoƒczyç inwestycj w tym roku brakuje jeszcze ok. mln z. Nauczyciele majà Regulamin Jednog oênie uchwalono Regulamin wynagrodzeƒ nauczycieli puszczykowskich szkó, którego podstawà jest Karta Nauczyciela. Planowanie przestrzenne Projekt uchwa y w/s planu zagospodarowania terenu przy ul. Sobieskiego (dzia ka 177/4) wzbudzi kontrowersje radnych wcz Êci dotyczàcej braku zabezpieczeƒ prawnych dot. wykupu drogi. Na wniosek radnej Hanny Rapalskiej-Kaczmarek w imiennym g osowaniu, stosunkiem 8 g osów za, wstrzymujàcych si, podj to uchwa o przystàpieniu do planu zagospodarowania w/w terenu. Kolejny projekt dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Zakola Warty, który w Studium Uwarunkowaƒ zapisany jest jako teren rekreacyjny i mieszkaniówka. Burmistrz poinformowa, i w aêciciel terenu wystàpi o wy àczenie ok. 1,4 ha na zabudow mieszkaniowà (ca oêç to 16 ha) a reszt terenu rekreacyjnego zby by w cenie ok. 1 z za 1 m. Przypomnijmy, i reszta terenu nie mo e byç zabudowana kubaturowo ze wzgl du na grunty zalewowe. T uchwa przeg osowano jednog oênie. Zmiany w bud ecie Wtym punkcie obrad wywiàza a si dyskusja nt. remontu dróg. Zmiany przeg osowano: 8 za, przeciw, wstrzymujàce si. Kryteria wreszcie sà Kryteria wyboru ulic Przewidzianych do utwardzenia w pierwszej kolejnoêci na terenie m. Puszczykowa 1. Wiek zabudowy mieszkaniowej - pierwszeƒstwo dla mieszkaƒców, którzy od lat czekajà na nawierzchni. Lokalizacja obiektów majàcych wp yw na zwi kszenie nat enia ruchu - np. przedszkola. PrzepuszczalnoÊç gruntu - na nawierzchniach gliniastych gdzie brak przepuszczalnoêci, b oto utrzymuje si przez d ugi czas utrudniajàc ruch pieszych i samochodów 4. Niebezpieczeƒstwo zalewania posesji w czasie opadów. Zakoƒczenie zabudowy ulicy budynkami - podczas budowy domów nast puje cz sto dewastacja nawierzchni jezdni i chodników 6. Ukszta towanie terenu uniemo liwiajàce powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny niezabudowane 7. Lokalizacja ulicy - drogi przelotowe o wi kszym nat eniu ruchu powinny byç utwardzane w pierwszej kolejnoêci 8. G stoêç zabudowy- g Êciejsza zabudowa powoduje wi ksze nat enie ruchu 9. Udzia mieszkaƒców w kosztach budowy za ka dy 1% wartoêci robót 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 0 pkt 0 pkt 1 pkt 6 Poz razem Dzia kowa 400 m 9 60 Wàska 40 m Przecznica 00 m KoÊciuszki 140 m Niepodleg oêci 00 m Najbli sza sesja Rady Miejskiej Najbli sza Sesja Rady Miasta odb dzie si 8 lutego 004 roku. o godz w sali sesyjnej Urz du Miasta ul. PodleÊna 4 w Puszczykowie. Zach camy do udzia u! Nowa Chodnik 190 m - Od Redakcji: Cieszymy si z post pu! Sà wreszcie kryteria postulowane przez opozycyjnych radnych. ChcielibyÊmy jednak wiedzieç jakà punktacj uzyska y inne ulice w Puszczykowie, których do utwardzenia jest jeszcze 88. Informujemy, i powy sze dane otrzymaliêmy z Urz du Miasta. Wg naszych obliczeƒ punktacja jest nieêcis a.. FORUM MIESZKA CÓW Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa uprzejmie zaprasza Mieszkaƒców na otwarte spotkanie nt. naszego miasta - po 1 latach samorzàdnoêci. Celem spotkania jest wywo anie dyskusji nt. charakteru Puszczykowa, jego stanu obecnego i wizji rozwoju: jakie funkcje miasto Puszczykowo powinno spe niaç, jak je widzà Mieszkaƒcy, co proponujà w adze samorzàdowe. Do dialogu pt. Miasto moje - Puszczykowo chcemy zaprosiç obecne w adze samorzàdowe a tak e radnych wszystkich kadencji - od roku 1990 Spotkanie odb dzie si w dniu 18 marca br. (piàtek) o godz w,swietlicy Liceum Ogólnokszta càcego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza. Je eli nie jest Wam oboj tny los Waszego Miasta - przyjdêcie. Zapraszamy do dyskusji. 7

6 Nr 41 UWAGA KONKURS!!! Zapraszamy wszystkich, od najstarszych do najm odszych mieszkaƒców miasta, ale równie i przyjezdnych goêci do konkursu* na temat Moje pierwsze wspomnienia z Puszczykowa. Prosimy o napisanie kilku, kilkunastu zdaƒ (maksymalnie dwie strony A4) osobistej relacji o Waszym zupe nie pierwszym spotkaniu z Puszczykowem. Dla tych, którzy si tutaj urodzili i wychowali mogà to byç wspomnienia z dzieciƒstwa, przypomnienie zapami tanych sytuacji, miejsc lub ludzi. Dla osób, które si do miasta przyprowadzi y mo e to byç relacja z poszukiwania dzia ki, czasu budowy lub kupna domu, nowo poznanych sàsiadów, a tak e opis tego co ich do Puszczykowa przyciàgn o, co im si w Puszczykowie spodoba o. Wszystkich pozosta ych symapatyków miasta prosimy o wspomnienia z pierwszych odwiedzin, wycieczek do Puszczykowa wraz z opisem miejsc, które sobie upodobali i które odwiedzili. Zach camy do dzielenia si radoêciami i smutkami zwiàzanymi z pierwszymi spotkaniami z Puszczykowem, przypominania sytuacji humorystycznych i anegdot o ludziach (jeêli yjàcych, to za ich zgodà oczywiêcie!). Do przesy anych relacji mo na do aczyç maksymalnie dwa zdj cia. Regulamin konkursu jest bardzo prosty: Prace podpisane imieniem i nazwiskiem lub, dla wszystkich nieêmia ych, god em (w j zyku m odzie owym nazywa si to ksywkà) nale y nades aç do koƒca kwietnia na adres Kuriera Puszczykowskiego z dopiskiem na kopercie: KON- KURS. Prosimy jedynie o przekazanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej w celu umo liwienia kontaktu z laureatami. Powo ana Kapitu a konkursu, której sk ad podamy w nast pnym numerze Kuriera b dzie ocenia a prace w trzech kategoriach wiekowych; dzieci i m odzie y szkó podstawowych, m odzie y ponadgimnazjalnej oraz osób doros ych. W ka dej kategorii wiekowej zostanà przyznane trzy nagrody, a wszystkie ciekawe wspomnienia b dà drukowane w kolejnych numerach Kuriera Puszczykowskiego. OCALMY NAJPI KNIEJSZE, NAJCIEKAWSZE WSPO- MNIENIA. GORÑCO ZAPRASZAMY DO UDZIA U! Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa * Zgodnie z sugestiami Czytelników rozszerzyliêmy formu KONKURSU zapowiadanego w nr 40 KURIERA. Mila Morska Kulinarnej eglugi, czyli PAPRYKI FASZEROWANE D o tego dania lubi wracaç pod koniec lata kiedy taniejà papryki, a pomidory sà dojrza e i s odkie. Âwietnie sprawdzajà si do tego pod u ne pomidory o twardej skórce. JeÊli kogoê denerwujà skórki to pomidory podsma am w ganeczku i przecieram przez sito. JeÊli u ywam pomidorów z puszki dodaj do nich jeszcze pó szklanki bulionu. Nie nadrabia to smaku Êwie ych pomidorów, ale podbija smak sosu. 4 papryki Woreczek ry u piersi kurczaka 0, szklanki rozdrobnionych migda ów 1 jajko Ca a natka pietruszki Przesz o 0, pomidorów lub puszka pomidorów Oliwa Sol i pieprz Tabasco Tymianek y eczka soku z cytryny Na noc marynujemy kurczaka w dwóch lyzkach oliwy wymieszanej z sokiem z cytryny, tymiankiem i pieprzem. Gotujemy ryz w lekko osolonej wodzie. W paprykach Êcinamy góry i odk adamy je na potem. Z piersi kurczaka robimy mielone. Wystarczy ostry nó w mikserze, nie trzeba mieç maszynki do mielenia. Ca oêç miksujemy z pietruszkà. Dodajemy migda y, jedno jajko, sól i pieprz i pó woreczka ugotowanego ry u. Wymieszanà masà faszerujemy Luty 00 Nasz Ogród - Marzec w Ogrodzie Zima nieuchronnie zbli a si do koƒca. Dzieƒ si sukcesywnie wyd u a, a s oƒce zaczyna operowaç coraz mocniej. Sà to niewàtpliwie pierwsze oznaki zbli ajàcej si wiosny, która jak to cz sto bywa przychodzi niespodziewanie i na coraz krócej, szybko ust pujàc miejsca letniej pogodzie. Pogoda w marcu bywa niezwykle zmienna, zdarzajà si zarówno Ênie yce oraz letnie burze, t gie mrozy jak i letnie dni. Dlatego te musimy bacznie obserwowaç aur, aby jak najlepiej przygotowaç nasze ogrody i dzia ki do nowego sezonu. Marzec to w rzeczywistoêci pierwszy miesiàc, w którym czeka nas bardzo du o pracy w ogrodzie. Przede wszystkim jest to ostatni dzwonek, aby wykonaç ci cia przeêwietlajàce jab oni, grusz i Êliw. Usunàç nale y ga zie krzy ujàce si, rosnàce do Êrodka, a tak e tak zwane wilki oraz p dy suche i chore. W po owie miesiàca przycinamy drzewka posadzone jesienià dzi ki czemu mo- emy nadaç prawid owy kszta t ich koronom. Natomiast w drugiej po owie marca przyst pujemy do ci cia i formowania drzew i krzewów ozdobnych. Nale y pami taç, aby wszystkie wi ksze rany zabezpieczyç specjalnym preparatem przeciwgrzybowym, na przyk ad Funabenem. Je eli pogoda wyraênie si ustabilizuje i zrobi si cieplej mo emy przystàpiç do odkrywania krzewów zimozielonych, co uchroni je przed ewentualnymi oparzeniami. Powoli zaczynamy zdejmowaç tak e os ony z pozosta ych krzewów oraz rozgarniaç kopczyki ochronne. W marcu rozpoczyna si zazwyczaj okres pogody suchej i bezdeszczowej. Jest to wi c dobry okres na sadzenie drzew i krzewów z tzw. go ym korzeniem bowiem w glebie zgromadzone sà jeszcze zapasy wody z topniejàcej pokrywy Ênie nej. Sporo uwagi nale y poêwieciç naszym oczkom wodnym. Gdy tylko zniknie tafla lodu sprawdzamy czy zimà zbiornik nie uleg uszkodzeniu. Pod koniec miesiàca mo na przystàpiç do monta u filtrów i urzàdzeƒ napowietrzajàcych. Ubieg oroczne zaschni te p dy pa ki wodnej oraz trzciny usuwamy, a cz Êç z nich mo emy wykorzystaç do oryginalnych dekoracji w naszym domu. Ogrodowe stawy stwarzajà idealne warunki do rozwoju wi kszoêci roêlin wodnych, dlatego wczesnà wiosna powinniêmy je mocno przyciàç i przerzedziç. W marcu mo emy wykonaç pierwsze zabiegi piel gnacyjne na naszych trawnikach. Je eli zrobi si cieplej, a gleba troch przeschnie wapnujemy trawnik w glanem wapnia oraz wa ujemy lekkim walcem, aby wyrównaç jego powierzchni. Nieco k opotu mogà nam sprawiç roêliny tarasowe przechowywane przez zim w piwnicach i ch odnych pomieszczeniach. Od marca zaczynamy je regularnie podlewaç i zasilaç nawozami wielosk adnikowymi. Jednak takie gatunki jak datury, oleandry czy agapanty, aby wczeêniej zakwit y i nie uleg y wyciàgni ciu, powinniêmy przenieêç do cieplejszego i widnego miejsca. W przypadku gdy nie dysponujemy zimowym ogrodem lub ogrodowà szklarnià najlepszym miejscem pozostaje...domowy salon. Warto pami taç, aby marcowe prace w ogrodzie w miar mo liwoêci zaplanowaç iroz o yç w czasie. Nie starajmy si, aby za wszelkà cen wszystko zrobiç w pierwszy cieplejszy weekend marca. W przeciwnym razie przesilenie wiosenne na pewno da nam znaç o sobie. Kuba Olejniczak papryki i wk adamy do naczynia aroodpornego wysmarowanego oliwka. Opiekamy bez przykrycia w 180 C w piekarniku z termoobiegiem. Z pomidorów i reszty Êci tych papryk robimy pulp, czyli mocno miksujemy.dodajemy kilka kropli Tabasco troszk soli i pieprzu. Kiedy papryki si ju podpiekà zalewamy je sosem z pomidorów, ale tak, eby pooblewaç nim papryki i przykrywamy naczynie aroodporne. W piekarniku zmieniamy termoobieg na zwyk à funkcj opiekania góra - dó. Po 0 minutach dodajemy reszt ry u, eby si napi sosu. Ca oêç pieczemy jeszcze 0-0 minut. G odomorom podaj papryki na czystym, ugotowanym ry u. Mi wystarcza sama papryka z pysznym sosikiem. Smacznego. Kamila Morska 7

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada2011 r. Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo