Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia"

Transkrypt

1 Luty 00 Nr 41 Przejrzysta Polska Akcja spo eczna dla samorzàdów cd. Wnr 40 KURIERA opisaliêmy dok adnie Akcj. Kontynuujàc temat informujemy Czytelników, i prawie 800 samorzàdów czyli niemal 0 % wszystkich wzi o udzia w Akcji Przejrzysta Polska". Przyj to wszystkich, nawet tych, którzy nie cieszà si opinià czystych. Dostali szans na popraw, teraz kontrola spo eczna ma zapobiec dzia aniom pozornym. Akcja przesz a oczekiwania organizatorów. Zg osi o si 700 gmin i 0 powiatów, a tak e du e miasta: (Nie)przejrzyste Puszczykowo Warszawa, Kraków, Gdaƒsk, Wroc aw, Poznaƒ, Szczecin, Katowice, Toruƒ, Cz stochowa, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Kielce, Bia ystok, Zielona Góra. Z powiatu poznaƒskiego do programu do àczy y gminy: Komorniki, Luboƒ, Mosina, Dopiewo, Buk, Rokietnica, Tarnowo Podgórne. Gabriela Ozorowska Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia przyjació Puszczykowa zapytali Burmistrza dlaczego nasze miasto nie zg osi o si do akcji Przejrzysta Polska". Oto co odpowiedzia Pan Burmistrz: Puszczykowa na to nie staç; to kosztuje. Nie potrzeba szyldu i akcji, eby osiàgaç standardy. MyÊl, e nale y stworzyç wszelkie warunki, aby elementy, które sà w programie Przejrzystej Gminy by y realizowane, a nie koniecznie musi byç has o i szyld, bo to sà dzia ania akcyjne, z którymi nie wszyscy si uto samiajà. W tej sprawie wypowiedzia a si te radna Jankowska. PoprosiliÊmy radnà o rozszerzenie swojej wypowiedzi, która pad a podczas sesji: I. Jankowska: Chcia abym zdementowaç pewnà opini udzia w Programie jest bezp atny!. Samorzàdy ponoszà jednak koszt realizacji zadaƒ, które sà w tym programie obowiàzkowe oraz fakultatywne tu decyzj mo e podjàç Rada Miasta i Urzàd, czy decydujà si na dane kosztowne zadanie (np. system informacji przestrzennej w mieêcie tablice itd.) czy zamiast tego zrealizuje zadanie praktycznie beznak adowe (np. opracowanie gminnego katalogu firm) wszystko w zale noêci od tego, jaki stopieƒ przejrzystoêci dany samorzàd b dzie chcia wprowadziç, jakà metodà b dzie realizowaç zadanie (jakoêç!) i jakà pul Êrodków na to jest w stanie przeznaczyç. W przypadku zadaƒ obligatoryjnych to wiele z nich Puszczykowo ma ju zrealizowane, ale konieczny by oby uwzgl dnienie w aênie aspektu przejrzystoêci tj. konsultacji z mieszkaƒcami, obiektywnej informacji, wypracowanie mechanizmów ograniczajàcych potencjalnà korupcj (np. czytelne procedury zatrudnienia pracowników), czy te wypracowania wieloletniego programu wspó pracy z organizacjami pozarzàdowymi, a nie tylko rocznego (do tego dà y a Komisja Komunikacji Spo ecznej, ale sta o si inaczej). Mówienie ludziom, e nie interesujà nas szyldy, ale b dziemy i tak realizowaç zadania, o których mówi Przejrzysta Polska jest tak naprawd albo próbà pewnej gry s ownej, manipulacji pt. informacji do mieszkaƒców "my nie poniesiemy kosztów" albo niezrozumieniem, czym tak naprawd jest Program Przejrzysta Polska. Program daje mo liwoêç uczestniczenia w comiesi cznych bezp atnych spotkaniach, konsultacjach w gronie innych samorzàdów, konsultacji z ekspertem, weryfikacji stopnia przejrzystoêci, dost p do materia ów i wzorów dokumentów, które opracowa y samorzàdy w ramach pilota u i które opracowywaç b dà teraz samorzàdy w ramach akcji. Dzi ki wspó pracy z innymi mo na si czegoê nauczyç i dà yç do wypracowania wspólnych standardów jako- Êci pracy administracji i w adz miasta. Puszczykowo powinno spróbowaç w àczyç si do tej akcji mog tylko ubolewaç, e jak dotàd nie ma naszego miasta w Przejrzystej Polsce. Przypomnijmy, e ekspertem pilota u Programu Przejrzysta Polska jest radna Ma gorzata Ornoch-Tab dzka, a radna Iwona Jankowska pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która realizuje ten program w ca ym kraju. Szkoda, e nasze miasto po raz kolejny nie chce skorzystaç z wiedzy ludzi, których ma praktycznie na miejscu! To sà przecie nasi mieszkaƒcy! Redakcja Wi cej informacji: K artka pocztowa przedstawiajàca dawnà restauracj TURY- STYCZNÑ w Puszczykówku przy pl. Cyryla Ratajskiego jest zwiastunem albumu z widokami dawnego Puszczykowa, który uka e si z okazji Dni Puszczykowa. Wszyscy, którzy odeêlà podpisanà kartk otrzymajà takà samà. Wype nione czytelnie (podpis i adres) kartki prosimy wrzuciç do skrzynek pocztowych pod wskazane adresy w Puszczykowie w terminie do 1 marca br.: ul.grunwaldzka 7 ul.kraszewskiego ul. Langego 4 ul.piaskowa 4 a tak e oddaç w sklepie Cebulka" przy ul. Poznaƒskiej Wype nienie ww. kartki jest wyra eniem opinii mieszkaƒców nt. tzw. Zakola Warty. Instrukcja" dotyczàca kartki pocztowej, za àczonej do KURIERA nr 41: Resztki dawnej turystycznej

2 Nr 41 Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjació Puszczykowa 18 lutego br. Pani Julia Pitera - Prezes Transparency International Polska* spotka a si z mieszkaƒcami Puszczykowa. Pani Julia Pitera jest osobà znanà z dzia alnoêci na rzecz jawno- Êçi, przejrzystoêci ycia publicznego, radnà Warszawy. Luty 00 JULIA PITERA - Prezes Transparency International Polska goêci a w Puszczykowie Julia Pitera w bardzo ciekawy, przyst pny i swobodny sposób przedstawi a kilkuletnià ju dzia alnoêç TRANSPARENCY INTERNATIO- NAL organizacji pozarzàdowej, podkreêlajàc wielokrotnie, i nale y pami taç, e ca a sfera administracji publicznej jest sferà jawnà. Stowarzyszenie TI Polska dobitnie przyczyni o si do uchwalenia ustawy o dost pie do informacji publicznej ustawy niezwykle istotnej z punktu widzenia obywatela. Co ciekawe mimo, i ustawa ta obowiàzuje od roku 001 to wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów nie wie, czy np. mo e ujawniaç nagrody pracowników swoich urz dów lub informacje o zwolnieniach podatkowych w gminie. Pani Prezes ilustrowa a nieprzejrzyste dzia ania opowiadajàc przypadki z ró nych miast w Polsce znane Jej osobiêcie z racji licznych spotkaƒ w wielu polskich gminach. W zwiàzku z licznymi niejasnoêciami przy realizacji ustawy przez funkcjonariuszy publicznych i instytucje Transparency przygotowuje podr cznik, który pouczy jak korzystaç z ustawy o dost pie do informacji publicznej. PodkreÊli a, i bez przejrzystoêci dzia ania s u b publicznych, instytucji publicznych nie b dzie mo na budowaç zaufania spo- ecznego obywatela do paƒstwa, wyborcy do demokratycznie wybranych w ka dych kolejnych wyborach w adz gminnych; trzeba budowaç mechanizmy czyszczàce ycie publiczne. Osoby zarzàdzajàce powinny si zastanowiç, jak sprawiç by urzàd dzia a profesjonalnie z po ytkiem dla mieszkaƒców. Brak przejrzystoêci, niejasnoêç to zawsze podejrzenie o korupcj, a w Polsce jest ogromna s aboêç przepisów antykorupcyjnych, trzeba dopiero budowaç rozwiàzania systemowe. Prezes Pitera stwierdzi a, i do dziedzin bardzo podatnych na korupcj nale à niestety - pomoc spo eczna, zdrowie i oêwiata. Transparency stara si wprowadzaç inne standardy, inny sposób my- Êlenia o sprawach korupcji, budziç godnoêç zawodowà, podnieêç presti zawodów zaufania publicznego np. prawniczych; od tych zawodów nale y wymagaç wi cej ni od osób zwyk ych (Pani Pitera ilustrowa- a to przyk adami wzi tymi z ycia); jest to problem etyki zawodowej. W dalszych wypowiedziach, przechodzàc na grunt samorzàdowy, Pani Prezes podkreêli a, i nie wywiàzywanie si z obowiàzków i brak realizacji obietnic wyborczych to nic innego jak amanie Êlubowania radnego, sprawianie zawodu wyborcom. Ludzie anga ujà si w wybory, wybierajà kogoê dla konkretnego programu a po czasie okazuje si, e z tych s ów nic nie zosta o, jedynie puste has a; wybrani nie spe niajà oczekiwaƒ, nie ma z nimi kontaktu, wchodzà w jakieê uk ady i za atwiajà interesy. HuÊtawka wyborcza: co 4 lata kolejne wybory i nic si nie zmienia (poza wymianà choç nie zawsze ludzi); stàd si bierze niepokojàcy zanik aktywnoêci obywatelskiej i zainteresowania sprawami publicznymi; stàd apatia spo eczna. A politycy, tak e lokalni, starajà si tego nie zauwa aç. Dzia ania publiczne wymagajà s u ebnoêci, ale te przede wszystkim uporu, konsekwencji, samozaparcia, nie zniech cania si (porównanie do przys owiowego wbijania gwoêdzia w beton). A przede wszystkim nale y cierpliwie realizowaç wszystko to, co wynika zprzepisów prawa, nie dzia aç chaotycznie, trzymaç si ÊciÊle kpa, który jest doêç dobrze zrobionà ustawà. Bo nale y pami taç, e prawo jest dla nas a nie ponad nami. Transparency chce wp ywaç na przepisy prawa, gdy w Polsce jest prawo m tne, nieprecyzyjne, cz sto niezrozumia e dla obywateli; nale y je tak uporzàdkowaç, by by o jednoznaczne w interpretacji, uproszczone. Spotkanie, podczas którego mieszkaƒcy mieli mo liwoêç zadawania pytaƒ i dyskutowania o poruszanych problemach, by o swoistym instrukta em poruszania si w materii prawnej, w nauczeniu si egzekwowania od osób publicznych jawnoêci ich dzia aƒ, rzetelnego wype niania powierzonych przez wyborców mandatów. Wa ne dla uczestniczàcych w spotkaniu mieszkaƒców by o stwierdzenie Pani Prezes Pitery, i opinia prawna (sporzàdzana zwykle na zamówienie celem obrony konkretnego, jedynie s usznego stanowiska) nie jest obowiàzujàcà wyk adnià prawa ; jest nià tylko wyrok Trybuna u Konstytucyjnego lub wyrok Sàdu Najwy szego w sk adzie 7 s dziów. Warto o tym pami taç, gdy cz sto s yszymy na naszych sesjach Rady Miasta opini w sprawie przedstawianà przez kolejnego radc prawnego zatrudnionego w Urz dzie Miasta lub wykonujàcego opini na zlecenie. Sposób narracji GoÊcia by niezwykle przekonywujàcy i sugestywny. JednoczeÊnie mo na tak powiedzieç stanowi drogowskaz przejrzystego dzia ania. Mo na te powiedzieç, e spotkanie z Julià Piterà by o lekcjà zaanga owania obywatelskiego, zach ca o do konsekwencji w dzia aniach tych, którym powierzyliêmy w kolejnych wyborach mandaty radnych i którzy znaleêli czas, by przyjêç na to ciekawe spotkanie. Szkoda tylko, e zaledwie 4 radnych z 1-osobowej Rady Miasta Puszczykowa skorzysta o z zaproszenia. Warto poinformowaç w tym miejscu, e organizatorzy zaprosili imiennie na spotkanie Burmistrza, Przewodniczàcego i Wiceprzewodniczàcego Rady a tak e wszystkich radnych. Niestety, jest to kolejne spotkanie z udzia em mieszkaƒców, na które nie znaleêli czasu. Gabriela Ozorowska P.S. Organizatorzy serdecznie dzi kujà Pani Dyrektor Magdalenie Fr Êko za udost pnienie goêcinnej Êwietlicy w Liceum, a tak e wszystkim osobom, które przyczyni y si do zorganizowania przyjazdu Pani Prezes Julii Pitery. Dla Puszczykowa by o to wa ne wydarzenie. * Transparency International Polska jest niezale nym stowarzyszeniem, za o onym w 1998 roku i akredytowanym jako oddzia Transparency International - mi dzynarodowej organizacji pozarzàdowej, powo anej do ycia w 199 roku przez Petera Eigena. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie dzia aƒ na rzecz przejrzysto- Êci ycia publicznego i przeciwdzia anie zjawiskom korupcji. TI Polska prowadzi wielokierunkowà dzia alnoêç, realizujàc m.in. program interwencyjny program poradnictwa obywatelskiego dla osób i instytucji, które zetkn y si ze zjawiskiem korupcji, kilkaset przypadków rocznie. Wi cej informacji:

3 Luty 00 Nr 41 NOWY DUCH na dodatkowym, rozszerzonym posiedzeniu Komisji adu Przestrzennego, Architektury i Urbanistyki. 4 Zapowiadane w prasie puszczykowskiej na 11-go lutego br. spotkanie Komisji zmieszkaƒcami poêwi cone omówieniu losów MOSiR-u nie tylko odby o si, ale by- o bardzo interesujàce. Przedstawiono trzy koncepcje nowego zagospodarowania terenu sportowego z ró nymi elementami towarzyszàcymi jak; odnowa biologiczna, gastronomia, us ugi hotelowe czy te parking majàcy s u yç tak e dzia ajàcemu tu obok KoÊcio owi Parafialnemu. Autor pierwszego z dwu zleconych przez p. Burmistrza projektów p. arch. Mariusz Wrzeszcz objaêni swojà koncepcj s owami; kontynuacja funkcji i podniesienie standardów. Jego projekt pozostawia boisko do pi ki no nej, wprowadza 4 pe no-wymiarowe korty tenisowe, oraz jednemu i drugiemu przydaje trybuny, po 4 rz dy na obie strony, a pod nimi szatnie itp.. W lasku: domki zrekonstruowaç, nie tworzyç tam nic nowego. Pani arch.alina St pniak przedstawi a projekt pracowni AR- CHIS. Koncepcja podobna do poprzedniej z tà ró nicà, e w lasku lokuje hotel, a to budzi kontrowersje. Trzeci projekt prac swoich studentów (nie na zlecenie Burmistrza, ale z troski o przysz oêç Puszczykowa) przedstawi pan prof. Marian Weigt, od 1, roku mieszkaniec Puszczykowa. Wykonana na czterech kolorowych planszach du ego formatu tzw. wizualizacja koncepcji urbanistycznej wià e teren MOSiR-u z realizowanym ju Rynkiem, uwzgl dniajàc z jego planu jedynie dwa zbudowane ju domki-sklepy. To nowe, niezale ne spojrzenie na spraw, ze wszech miar zas ugujàce na uwzgl dnienie. WÊród bioràcych udzia w spotkaniu by pan, który dzier awi teren MOSiR-u. Umow ma przed u anà co pó roku, a projekt remontu czy przebudowy, który z o y w Urz dzie Miasta nie zosta, jak twierdzi, nawet skomentowany. Widzia em tak e wêród przyby ych na to spotkanie architekta, który kilka lat temu opracowa na zlecenie Miasta projekt zagospodarowania tego terenu. Nikt jednak s ówkiem o tym nie wspomnia. Szkoda, e zap acona z naszych pieni dzy praca zalega szuflady urz du i nie prezentuje si jej na takim spotkaniu! Dlaczego? W dyskusji, która po prezentacjach mia a miejsce zabiera o g os wiele osób. Licznie przybyli na spotkanie mieszkaƒcy wypowiadali si na temat prezentowanych koncepcji, jak równie formu owali postulaty wychodzàce znacznie dalej. Wydaje si, e najcz Êciej podnoszonà sprawà jest odczucie, e brak w Puszczykowie otwartej, ogólnodost pnej przestrzeni integrujàcej o kulturotwórczym charakterze. Jedni mówili o sali na spotkania i imprezy kulturalne, inni o skate park, a tak e o aquapark u. Jeszcze inni domagali si (i bardzo s usznie moim zdaniem), by w zatwierdzonym projekcie by a prawdziwa muszla koncertowa (nie estrada na przyczepie ciàgnikowej). Najbardziej ujmujàca by a proêba; Nie zapomnijcie paƒstwo o placu zabaw dla dzieci! - wypowiedê pani, której towarzyszy malec-wnuczek spacerujàcy mi dzy sto ami i krzes ami w poszukiwaniu, byç mo e piaskownicy czy huêtawki. Przewodniczàca Komisji p. Hanna Rapalska-Kaczmarek przypomnia a; Od lat zabiegamy o tworzenie planu zagospodarowania zieleni miejskiej z kilkoma placami zabaw dla dzieci. MyÊl, e w po àczeniu z systemem Êcie ek rowerowych? Dwukrotnie zabiera g os prof. Jan Skuratowicz. Osià Jego obszernych wypowiedzi jest pytanie o myêl przewodnià planowania przestrzeni w Puszczykowie. Trzeba byêmy uzmys owili sobie co to jest za miasto ikomu ma s u yç. Handel? T rol ju z powodzeniem pe ni ul. Poznaƒska i supermarkety. Hotel? Ludzie tu nie przyje d ajà by nocowaç, tylko by iêç do lasu! Przyje d ajà i co widzà? Nie miasto-ogród, tylko wiele nie powiàzanych ze sobà ogrodów i ogródków, a wêród tego tu i tam rudery i Êmietniska. I to szczególnie jakoê pechowo w okolicach wjazdów do Miasta! Przy dworcach kolejowych! Trzeba wi c odpowiedzieç na pytanie o to, czym ma byç Puszczykowo, jakim chcemy je mieç? W tym samym duchu zabiera g os p. Miko aj Pietraszak- Dmowski; pyta o cele, którym ma ten teren s u yç, a nawet poszed znacznie dalej proponujàc zaprojektowanie eleganckiego szafotu (mo e w Ryneczku?). Ja proponuj pr gierz. W obronie upowszechniania sportu wêród m odzie y zabierali g os dzia acze-sportowcy np. p. Szymon Zi ba, czy p. Piotr Zalewski, który stwierdzi : Nie potrzeba nam rynku. Handel to supermarkety. Trzeba zachowaç funkcje sportowe MOSiR-u i jedynie je ucywilizowaç. P. arch. A. St pniak udzieli a wa nej informacji, a mianowicie, e Ko- Êció nie sprzeciwi si urzàdzeniu parkingu na cz Êci terenu b dàcego jego w asnoêcià, a przylegajàcego do MOSiR-u wzd u ul. KoÊcielnej. Prof. Skuratowicz zwróci uwag projektantów na dawnà, znakomità lokalizacj KoÊcio a. Ostrzega przed niebezpieczeƒstwem przecià enia lewej strony perspektywy ulicy zamkni tej pi knà w jej harmonijnym otoczeniu bry à zabytkowej ju Âwiàtyni. Mo na sobie wyobraziç jak atwo zepsuç ad tej przestrzeni postawieniem opodal hotelu-klocka w rodzaju zaplecza hali tenisowej z górnego Puszczykowa. Niestety, nie przyszed na spotkanie z mieszkaƒcami p. Burmistrz; na zaproszenie odpowiedzia, e projekty zna (te dwa, które zleci?). * Po przerwie wys uchaliêmy ciekawej prezentacji ekofizjografii naszego Miasta. Jest to ocena stanu Êrodowiska naturalnego; gleby, wody i powietrza, ukszta towania terenu i wynikajàcych z tego mo liwoêci przewietrzania obszarów mieszkalnych, a tak e zalecenia co do racjonalnego planowania przestrzeni. Zarówno w poprzedniej jak i w tej dyskusji (radny p.marcin Rzepczyƒski, a tak e p.prof. Skuratowicz) zwracano uwag na to, e wadà tego miasta jest przemieszanie funkcji. Zbudzi demony zalecenie o przeznaczaniu terenów wzd u torów kolejowych na dzia alnoêç gospodarczà. To wyciàganie trupa z szafy. Ale ekofizjografia to zalecenia, a decydujà plany zagospodarowania przestrzennego, które tworzy i uchwala jako obowiàzujàce lokalne prawo samorzàd. Oby te plany by y coraz lepszym narz dziem kszta towania Puszczykowa w owym po àdanym charakterze miasta-ogrodu! Luty 00, Gustaw Czartoryski

4 Nr 41 Luty 00 eby Puszczykowo by o Puszczykowem Jak e bardzo ró nimy si mi dzy sobà postrzeganiem Êwiata, umiej tnoêcià zauwa ania pi kna i jego doceniania. Wspania- y koncert muzyczny b dzie dla jednego êród em prze yç, a drugi po prostu skr ci ga k radia. To samo dotyczy sztuk plastycznych, literatury ale równie i przyrody. Dla jednych zakole Warty jest miejscem, gdzie skupia si agodne pi kno przyrody, do tego znajduje si to w mieêcie i jest jednym z najwa niejszych wyznaczników urody i unikalnoêci miasta. Dla drugiego sà to piaszczyste nieu ytki, w aêciwie nie warte spaceru, bo sà tam krzaki i chwasty. A ju zdecydowanie nie warte od o enia decyzji, choçby na rok, by znaleêç Êrodki na ewentualne kupno. JakoÊ jednak tak si dzieje, e to co podziwia Êwiat to pi kny koncert muzyczny i te miasta wyró niajàce si spoêród innych albo iloêcià i klasà zabytków, bàdê albo i pi knem po o enia przyrodniczego. A najlepiej po àczeniem tych cech. Miasta poszukujà swego wyrazistego charakteru, chcà zaistnieç, by byç znane, wyró niaç si z ogó u innych miast. Po to urzàdzajà np.: mistrzostwa Êwiata w rzucie beretem. Z jednej strony po o enie naszego miasta, jego genius loci, z drugiej przywrócenie mu przedwojennego uroku (spójrzcie na kartk z widokiem restauracji Turystycznej sprzed wojny i jej otoczenie t, którà otrzymacie w nr 41 Kuriera), urody miasta wczasowo uzdrowiskowego, miasta-ogrodu sprawi, e w ÊwiadomoÊci powszechnej ludzi przymiotnik PI KNE z àczy si na sta e z nazwà naszego Miasta. I to nie tylko wwielkopolsce. Szkoda, e nasze w adze koncentrujà swoje poczynania g ównie na sprawach technicznych, inwestycyjnych, szko ach. Asposób gospodarowania tym unikalnym miastem jest technokratyczno-urz dniczy. Mo e dlatego wiedzàc od dawna o sprzeda y zakola (od oko- o roku) nie uruchomi y adnych po yczek na ten cel, nie zabierajàcych funduszy gminnych na budow dróg. MyÊl, e w naszym mieêcie tyle ludzi czeka na budow dróg ile na wyraênà wizj i koncepcj miasta, by nie traci o swojej urody i klasy. W aêciciel zakola jest jednoczeênie mecenasem sztuki. A wi c cz owiekiem wra liwym na unikalnoêç, na pi kno. Nie ma alternatywy: Puszczykowo albo zakole, bo zakole jest w mieêcie. Oby znalaz o si dobre wyjêcie z tej sytuacji. Parafrazujàc p. Jana Pietrzaka ma si ochot zawo aç: eby Puszczykowo by o Puszczykowem. Bo jest tego warte! El bieta Pustkowska-Kornobis Quo vadis Puszczykowo? Piter Drucker, jeden z amerykaƒskich guru zarzàdzania w sektorze publicznym napisa kiedyê, e najwa niejsze sà odleg e skutki zarzàdzania, czyli to, co po zarzàdzajàcych zostanie dla nast pnych pokoleƒ. Niestety, w polityce, równie w tej lokalnej, rzadko kto kieruje si zasadà patrzenia na swojà dzia alnoêç dalej ni do koƒca nast pnej kadencji. Ciàgle niewielu gospodarzy miast myêli w perspektywie d ugofalowej, szczególnie jeêli chodzi o planowanie przestrzeni. Tak si sk ada, e ani dokumenty strategii rozwoju ani plany rozwoju lokalnego nie sà aktami prawa miejscowego i nawet jeêli sà, a burmistrz czy wójt nie b dzie si do nich stosowa, to nic si z tego powodu nie stanie. Po co wi c strategie i wspomniane plany, skoro nie trzeba si nimi kierowaç? Otó zacz y byç modne nie dlatego, e mo na by o dzi ki nim ustaliç co jest dla rozwoju gminy korzystne, ale dlatego, e sà potrzebne jako za àcznik do wniosków o zewn trzne Êrodki finansowe. Znam przypadki e wiele strategii rozwoju trafia o do szuflady i pewnie nie zosta yby z niej wyciàgni te gdyby nie marchewka, w postaci funduszy unijnych. Znów klasycznym przyk adem jest tu Puszczykowo. Mimo uchwalonej Strategii Rozwoju nie widaç, by do tej pory w mie- Êcie realizowano wizj rozwoju - miasta ogrodu. Powiem wi cej, niedawno przeglàda am cztery lata sprawozdaƒ by ego Zarzàdu Miasta bo odnios am wra enie, e takiej wizji nigdy tu nie by o. Tak, jakby nikt z zarzàdzajàcych nigdy nie zada sobie pytania jak ma wyglàdaç to miasto. No, mo e nie do koƒca, bo z protoko u Zarzàdu Miasta z dnia 6 czerwca 1998 roku wynika, e cz onkowie Zarzàdu z ca à ÊwiadomoÊcià postulowali zmian funkcji miasta. W przygotowywanym w owym czasie Studium Zagospodarowania i Uwarunkowaƒ Przestrzennych nie przyj li oni zapisu o wiodàcej funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej, postulujàc zmian na funkcj mieszkaniowo us ugowà. Szkoda, e nie zapytano wtedy o zdanie mieszkaƒców miasta, e nie skonsultowano tego pomys u, gdy jego brzemienne skutki odczuwamy praktycznie w ka dym uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czytajàc protoko y z posiedzeƒ by ego Zarzàdu da o si jednoczeênie zaobserwowaç sporo niekonsekwencji. Z jednej strony np. pomys wykupu od prywatnych w aêcicieli àk w rejonie dojazdu do czycy, z myêlà zamiany ich na tereny rekreacyjne (pole namiotowe, boiska itd.), z drugiej; przeznaczenie terenu lasu przy ul. Mazurskiej pod zabudow mieszkaniowà, us ugi i handel. Inne fragmenty protoko ów Êwiadczà o trosce niektórych cz onków by ego Zarzàdu zwiàzanej z brakiem terenów komunalnych na rozwój rekreacji, co nie przeszkadza o im póêniej podjàç uchwa y o sprzeda y terenów leênych Miejskiego OÊrodka Sportu i Rekreacji, ostatniego niezagospodarowanego terenu publicznego w centrum miasta, na dzia ki rezydencjonalne. Jak wi c odczytywaç w tym kontekêcie lansowane przez Pana Burmistrza has o o Puszczykowie jako o mieêcie ogrodzie? Czy tylko jako przedwyborczy slogan? Nie wydaje si, by Pan Burmistrz by zainteresowany spotkaniami z mieszkaƒcami i zapoznaniem si z ich pomys ami na przeciwdzia anie degradacji Puszczykowa jako miejsca wycieczek i wypoczynku. Da temu wyraz ignorujàc zaproszenie na posiedzenie Komisji Urbanistyki i adu Przestrzennego, na którym dyskutowane by y projekty na zagospodarowanie uratowanego od sprzeda y i wylesienia terenu MOSIR-u. Obecny na tym spotkaniu prof. Skuratowicz zada tytu owe pytanie i po raz kolejny przywo a potrzeb publicznej debaty nad przysz ym kszta tem Puszczykowa. Osób ktore myêlà podobnie jest wi cej. Mo e da si jednak wykupiç zakole Warty, a tak e inne atrakcyjne tereny leêne i widokowe od mieszkaƒców? Mo e da si odpowiedzieç pozytywnie na propozycj konserwatora zabytków sprzed kilku lat, o obj ciu ochronà konserwatorskà cz Êci miasta ze starà zabudowà willowà? Mo e nast pnym razem Pan Burmistrz nie odmówi wys uchania mieszkaƒców i zastanowi si razem z nimi co pozostanie z tego pi knego miasta dla przysz ych pokoleƒ, jeêli natychmiast nie zostanà przedsi wzi te kroki naprawcze? W koƒcu do nast pnych wyborów zosta o ju tylko pó tora roku Ma gorzata Ornoch-Tab dzka

5 Luty 00 Nr 41 Z prac Rady Miasta Puszczykowa Z Aquanetem lepiej Rada Miasta na sesji 8 lutego br. Podj a uchwa w/s przystàpienia Puszczykowa do spó ki Aquanet przekszta conej ze spó ki z o.o. w spó k akcyjnà. Wg informacji Burmistrza Puszczykowo ma w tej spó ce % udzia u. W 00 roku Aquanet przeznaczy 00 tys. z na budow kanalizacji w mieêcie. Na dokoƒczenie kanalizacji Burmistrz planuje zakoƒczyç inwestycj w tym roku brakuje jeszcze ok. mln z. Nauczyciele majà Regulamin Jednog oênie uchwalono Regulamin wynagrodzeƒ nauczycieli puszczykowskich szkó, którego podstawà jest Karta Nauczyciela. Planowanie przestrzenne Projekt uchwa y w/s planu zagospodarowania terenu przy ul. Sobieskiego (dzia ka 177/4) wzbudzi kontrowersje radnych wcz Êci dotyczàcej braku zabezpieczeƒ prawnych dot. wykupu drogi. Na wniosek radnej Hanny Rapalskiej-Kaczmarek w imiennym g osowaniu, stosunkiem 8 g osów za, wstrzymujàcych si, podj to uchwa o przystàpieniu do planu zagospodarowania w/w terenu. Kolejny projekt dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Zakola Warty, który w Studium Uwarunkowaƒ zapisany jest jako teren rekreacyjny i mieszkaniówka. Burmistrz poinformowa, i w aêciciel terenu wystàpi o wy àczenie ok. 1,4 ha na zabudow mieszkaniowà (ca oêç to 16 ha) a reszt terenu rekreacyjnego zby by w cenie ok. 1 z za 1 m. Przypomnijmy, i reszta terenu nie mo e byç zabudowana kubaturowo ze wzgl du na grunty zalewowe. T uchwa przeg osowano jednog oênie. Zmiany w bud ecie Wtym punkcie obrad wywiàza a si dyskusja nt. remontu dróg. Zmiany przeg osowano: 8 za, przeciw, wstrzymujàce si. Kryteria wreszcie sà Kryteria wyboru ulic Przewidzianych do utwardzenia w pierwszej kolejnoêci na terenie m. Puszczykowa 1. Wiek zabudowy mieszkaniowej - pierwszeƒstwo dla mieszkaƒców, którzy od lat czekajà na nawierzchni. Lokalizacja obiektów majàcych wp yw na zwi kszenie nat enia ruchu - np. przedszkola. PrzepuszczalnoÊç gruntu - na nawierzchniach gliniastych gdzie brak przepuszczalnoêci, b oto utrzymuje si przez d ugi czas utrudniajàc ruch pieszych i samochodów 4. Niebezpieczeƒstwo zalewania posesji w czasie opadów. Zakoƒczenie zabudowy ulicy budynkami - podczas budowy domów nast puje cz sto dewastacja nawierzchni jezdni i chodników 6. Ukszta towanie terenu uniemo liwiajàce powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny niezabudowane 7. Lokalizacja ulicy - drogi przelotowe o wi kszym nat eniu ruchu powinny byç utwardzane w pierwszej kolejnoêci 8. G stoêç zabudowy- g Êciejsza zabudowa powoduje wi ksze nat enie ruchu 9. Udzia mieszkaƒców w kosztach budowy za ka dy 1% wartoêci robót 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 0 pkt 0 pkt 1 pkt 6 Poz razem Dzia kowa 400 m 9 60 Wàska 40 m Przecznica 00 m KoÊciuszki 140 m Niepodleg oêci 00 m Najbli sza sesja Rady Miejskiej Najbli sza Sesja Rady Miasta odb dzie si 8 lutego 004 roku. o godz w sali sesyjnej Urz du Miasta ul. PodleÊna 4 w Puszczykowie. Zach camy do udzia u! Nowa Chodnik 190 m - Od Redakcji: Cieszymy si z post pu! Sà wreszcie kryteria postulowane przez opozycyjnych radnych. ChcielibyÊmy jednak wiedzieç jakà punktacj uzyska y inne ulice w Puszczykowie, których do utwardzenia jest jeszcze 88. Informujemy, i powy sze dane otrzymaliêmy z Urz du Miasta. Wg naszych obliczeƒ punktacja jest nieêcis a.. FORUM MIESZKA CÓW Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa uprzejmie zaprasza Mieszkaƒców na otwarte spotkanie nt. naszego miasta - po 1 latach samorzàdnoêci. Celem spotkania jest wywo anie dyskusji nt. charakteru Puszczykowa, jego stanu obecnego i wizji rozwoju: jakie funkcje miasto Puszczykowo powinno spe niaç, jak je widzà Mieszkaƒcy, co proponujà w adze samorzàdowe. Do dialogu pt. Miasto moje - Puszczykowo chcemy zaprosiç obecne w adze samorzàdowe a tak e radnych wszystkich kadencji - od roku 1990 Spotkanie odb dzie si w dniu 18 marca br. (piàtek) o godz w,swietlicy Liceum Ogólnokszta càcego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza. Je eli nie jest Wam oboj tny los Waszego Miasta - przyjdêcie. Zapraszamy do dyskusji. 7

6 Nr 41 UWAGA KONKURS!!! Zapraszamy wszystkich, od najstarszych do najm odszych mieszkaƒców miasta, ale równie i przyjezdnych goêci do konkursu* na temat Moje pierwsze wspomnienia z Puszczykowa. Prosimy o napisanie kilku, kilkunastu zdaƒ (maksymalnie dwie strony A4) osobistej relacji o Waszym zupe nie pierwszym spotkaniu z Puszczykowem. Dla tych, którzy si tutaj urodzili i wychowali mogà to byç wspomnienia z dzieciƒstwa, przypomnienie zapami tanych sytuacji, miejsc lub ludzi. Dla osób, które si do miasta przyprowadzi y mo e to byç relacja z poszukiwania dzia ki, czasu budowy lub kupna domu, nowo poznanych sàsiadów, a tak e opis tego co ich do Puszczykowa przyciàgn o, co im si w Puszczykowie spodoba o. Wszystkich pozosta ych symapatyków miasta prosimy o wspomnienia z pierwszych odwiedzin, wycieczek do Puszczykowa wraz z opisem miejsc, które sobie upodobali i które odwiedzili. Zach camy do dzielenia si radoêciami i smutkami zwiàzanymi z pierwszymi spotkaniami z Puszczykowem, przypominania sytuacji humorystycznych i anegdot o ludziach (jeêli yjàcych, to za ich zgodà oczywiêcie!). Do przesy anych relacji mo na do aczyç maksymalnie dwa zdj cia. Regulamin konkursu jest bardzo prosty: Prace podpisane imieniem i nazwiskiem lub, dla wszystkich nieêmia ych, god em (w j zyku m odzie owym nazywa si to ksywkà) nale y nades aç do koƒca kwietnia na adres Kuriera Puszczykowskiego z dopiskiem na kopercie: KON- KURS. Prosimy jedynie o przekazanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej w celu umo liwienia kontaktu z laureatami. Powo ana Kapitu a konkursu, której sk ad podamy w nast pnym numerze Kuriera b dzie ocenia a prace w trzech kategoriach wiekowych; dzieci i m odzie y szkó podstawowych, m odzie y ponadgimnazjalnej oraz osób doros ych. W ka dej kategorii wiekowej zostanà przyznane trzy nagrody, a wszystkie ciekawe wspomnienia b dà drukowane w kolejnych numerach Kuriera Puszczykowskiego. OCALMY NAJPI KNIEJSZE, NAJCIEKAWSZE WSPO- MNIENIA. GORÑCO ZAPRASZAMY DO UDZIA U! Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa * Zgodnie z sugestiami Czytelników rozszerzyliêmy formu KONKURSU zapowiadanego w nr 40 KURIERA. Mila Morska Kulinarnej eglugi, czyli PAPRYKI FASZEROWANE D o tego dania lubi wracaç pod koniec lata kiedy taniejà papryki, a pomidory sà dojrza e i s odkie. Âwietnie sprawdzajà si do tego pod u ne pomidory o twardej skórce. JeÊli kogoê denerwujà skórki to pomidory podsma am w ganeczku i przecieram przez sito. JeÊli u ywam pomidorów z puszki dodaj do nich jeszcze pó szklanki bulionu. Nie nadrabia to smaku Êwie ych pomidorów, ale podbija smak sosu. 4 papryki Woreczek ry u piersi kurczaka 0, szklanki rozdrobnionych migda ów 1 jajko Ca a natka pietruszki Przesz o 0, pomidorów lub puszka pomidorów Oliwa Sol i pieprz Tabasco Tymianek y eczka soku z cytryny Na noc marynujemy kurczaka w dwóch lyzkach oliwy wymieszanej z sokiem z cytryny, tymiankiem i pieprzem. Gotujemy ryz w lekko osolonej wodzie. W paprykach Êcinamy góry i odk adamy je na potem. Z piersi kurczaka robimy mielone. Wystarczy ostry nó w mikserze, nie trzeba mieç maszynki do mielenia. Ca oêç miksujemy z pietruszkà. Dodajemy migda y, jedno jajko, sól i pieprz i pó woreczka ugotowanego ry u. Wymieszanà masà faszerujemy Luty 00 Nasz Ogród - Marzec w Ogrodzie Zima nieuchronnie zbli a si do koƒca. Dzieƒ si sukcesywnie wyd u a, a s oƒce zaczyna operowaç coraz mocniej. Sà to niewàtpliwie pierwsze oznaki zbli ajàcej si wiosny, która jak to cz sto bywa przychodzi niespodziewanie i na coraz krócej, szybko ust pujàc miejsca letniej pogodzie. Pogoda w marcu bywa niezwykle zmienna, zdarzajà si zarówno Ênie yce oraz letnie burze, t gie mrozy jak i letnie dni. Dlatego te musimy bacznie obserwowaç aur, aby jak najlepiej przygotowaç nasze ogrody i dzia ki do nowego sezonu. Marzec to w rzeczywistoêci pierwszy miesiàc, w którym czeka nas bardzo du o pracy w ogrodzie. Przede wszystkim jest to ostatni dzwonek, aby wykonaç ci cia przeêwietlajàce jab oni, grusz i Êliw. Usunàç nale y ga zie krzy ujàce si, rosnàce do Êrodka, a tak e tak zwane wilki oraz p dy suche i chore. W po owie miesiàca przycinamy drzewka posadzone jesienià dzi ki czemu mo- emy nadaç prawid owy kszta t ich koronom. Natomiast w drugiej po owie marca przyst pujemy do ci cia i formowania drzew i krzewów ozdobnych. Nale y pami taç, aby wszystkie wi ksze rany zabezpieczyç specjalnym preparatem przeciwgrzybowym, na przyk ad Funabenem. Je eli pogoda wyraênie si ustabilizuje i zrobi si cieplej mo emy przystàpiç do odkrywania krzewów zimozielonych, co uchroni je przed ewentualnymi oparzeniami. Powoli zaczynamy zdejmowaç tak e os ony z pozosta ych krzewów oraz rozgarniaç kopczyki ochronne. W marcu rozpoczyna si zazwyczaj okres pogody suchej i bezdeszczowej. Jest to wi c dobry okres na sadzenie drzew i krzewów z tzw. go ym korzeniem bowiem w glebie zgromadzone sà jeszcze zapasy wody z topniejàcej pokrywy Ênie nej. Sporo uwagi nale y poêwieciç naszym oczkom wodnym. Gdy tylko zniknie tafla lodu sprawdzamy czy zimà zbiornik nie uleg uszkodzeniu. Pod koniec miesiàca mo na przystàpiç do monta u filtrów i urzàdzeƒ napowietrzajàcych. Ubieg oroczne zaschni te p dy pa ki wodnej oraz trzciny usuwamy, a cz Êç z nich mo emy wykorzystaç do oryginalnych dekoracji w naszym domu. Ogrodowe stawy stwarzajà idealne warunki do rozwoju wi kszoêci roêlin wodnych, dlatego wczesnà wiosna powinniêmy je mocno przyciàç i przerzedziç. W marcu mo emy wykonaç pierwsze zabiegi piel gnacyjne na naszych trawnikach. Je eli zrobi si cieplej, a gleba troch przeschnie wapnujemy trawnik w glanem wapnia oraz wa ujemy lekkim walcem, aby wyrównaç jego powierzchni. Nieco k opotu mogà nam sprawiç roêliny tarasowe przechowywane przez zim w piwnicach i ch odnych pomieszczeniach. Od marca zaczynamy je regularnie podlewaç i zasilaç nawozami wielosk adnikowymi. Jednak takie gatunki jak datury, oleandry czy agapanty, aby wczeêniej zakwit y i nie uleg y wyciàgni ciu, powinniêmy przenieêç do cieplejszego i widnego miejsca. W przypadku gdy nie dysponujemy zimowym ogrodem lub ogrodowà szklarnià najlepszym miejscem pozostaje...domowy salon. Warto pami taç, aby marcowe prace w ogrodzie w miar mo liwoêci zaplanowaç iroz o yç w czasie. Nie starajmy si, aby za wszelkà cen wszystko zrobiç w pierwszy cieplejszy weekend marca. W przeciwnym razie przesilenie wiosenne na pewno da nam znaç o sobie. Kuba Olejniczak papryki i wk adamy do naczynia aroodpornego wysmarowanego oliwka. Opiekamy bez przykrycia w 180 C w piekarniku z termoobiegiem. Z pomidorów i reszty Êci tych papryk robimy pulp, czyli mocno miksujemy.dodajemy kilka kropli Tabasco troszk soli i pieprzu. Kiedy papryki si ju podpiekà zalewamy je sosem z pomidorów, ale tak, eby pooblewaç nim papryki i przykrywamy naczynie aroodporne. W piekarniku zmieniamy termoobieg na zwyk à funkcj opiekania góra - dó. Po 0 minutach dodajemy reszt ry u, eby si napi sosu. Ca oêç pieczemy jeszcze 0-0 minut. G odomorom podaj papryki na czystym, ugotowanym ry u. Mi wystarcza sama papryka z pysznym sosikiem. Smacznego. Kamila Morska 7

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Sierpieƒ 2007 NR 79 OPOLAN PI A miastem sportu na europejskim poziomie MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006 LUTY Nr 2 (16) 2006 ISSN 1733-0459 Indeks 388726 Cena 5 zł W numerze m.in.: PODWA ANIE PA STWA PRAWA. Dyskutujà: Andrzej Gaberle, Stanis aw Grodziski, Krzysztof Krajewski, Jan Pieszczachowicz, Stanis aw

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo