PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY I MIASTA KISIELICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY I MIASTA KISIELICE"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY I MIASTA KISIELICE NA LATA KISIELICE, styczeń 2007r.

2 Spis treści 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA GMINY SYTUACJA DEMOGRAFICZNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ANALIZA SWOT Identyfikacja celów i zadań priorytetowych Zgodność z dokumentami strategicznymi gminy i województwa Realizacja zadań i projektów REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W POPRZEDNIEJ WERSJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO UCHWALONEGO W 2004R. WSKAZANYCH DO REALIZACJI W LATACH ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W LATACH Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Plan finansowy na lata System wdrażania i monitorowania Sposoby oceny i komunikacji społecznej Załączniki

3 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Obszarem realizacji Planu jest Gmina Miejska Kisielice. Dokument obejmuje lata Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Kisielice na lata stanowi aktualizację poprzedniej wersji dokumentu: Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Kisielice na lata (Uchwała Nr XXI/35/2004 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 września 2004r.). 2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy 2.1. Położenie i powierzchnia gminy leży w powiecie iławskim i jest najbardziej na zachód wysuniętą gminą województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach którego sąsiaduje od północnego-wschodu z gminą Susz i od wschodu z gminą Iława, leżącymi w powiecie iławskim, a od południa z gminą Biskupiec Pomorski w powiecie nowomiejskim. Na południowym-zachodzie graniczy z gminą Łasin w powiecie grudziądzkim w województwie kujawsko-pomorskim, a na północnym-zachodzie z gminami: Prabuty i Gardeja leżącymi w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim. Powierzchnia gminy wynosi ha (w tym miasto 337ha), co stanowi 0,7% powierzchni województwa. Większość terenów to użytki rolne (72%), co świadczy o typowo rolniczym charakterze gminy. Gmina posiada niski wskaźnik zalesienia - ok. 12%. Jednocześnie charakteryzuje się znaczącym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym. Południową część gminy zajmuje obszar chronionego krajobrazu z licznymi jeziorami położonymi wśród lasów. Na terenie gminy znajduje się 10 jezior - 4 większe o powierzchni ha oraz 6 mniejszych o powierzchni 5-10 ha. 3

4 Położenie powiatu iławskiego na mapie Polski Mapa pochodzi ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego: Położenie Gminy Kisielice na terenie powiatu iławskiego Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości (20 wsi i miasto Kisielice). Atrakcyjność krajobrazowa Pojezierza Iławskiego oraz położenie miasta Kisielice przy drodze krajowej Nr 16, łączącej Grudziądz z Olsztynem i przejściem granicznym na Litwę, to główne atuty gminy. 4

5 Plan Gminy Kisielice 2.2. Sytuacja demograficzna Na terenie Gminy Kisielice mieszka 6429 osób, z czego 2200 osób (34%) w mieście Kisielice (stan na r.), przy około 60% udziale mieszkańców miast na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, co świadczy o stosunkowo dużym zamieszkaniu terenów wiejskich na terenie gminy. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 25 osób/km² i jest dużo niższa od średniej dla powiatu iławskiego (65 osób/km²) i dla województwa warmińsko-mazurskiego (59 osób/km²). Mieszkańcy gminy to w większości mężczyźni, którzy stanowią 51% ludności, podczas gdy na terenie powiatu i województwa stanowią oni 49% mieszkańców. 5

6 Zmieniające się zaludnienie gminy w latach przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania (stan na 31.12) Lata Województwo warmińskomazurskie Ogółem Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem Miasto Obszar wiejski Źródło: Bank Danych Regionalnych W ciągu ostatniego dziesięciolecia zmiany w strukturze zaludnienia obszaru wiejskiego i miejskiego uwarunkowane były procesami gospodarczymi zachodzącymi w kraju i zmieniały się podobnie jak na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Po spadku w latach poprzednich, w 2005 roku obserwuje się wzrost liczby mieszkańców gminy przy jednoczesnym spadku liczby mieszkańców województwa. Czynnikiem decydującym o rozwoju demograficznym miasta i gminy był przyrost naturalny (liczba urodzeń wyższa od liczby zgonów), zaś ograniczającym ujemne saldo migracji (odpływ migracyjny był wyższy od napływu). Ruch ludności na terenie Gminy Kisielice Przyrost Obszar naturalny miejski Obszar wiejski Saldo Obszar migracji miejski Obszar wiejski Źródło: Urząd Miejski w Kisielicach 6

7 Największa migracja obserwowana była pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy ludność wiejska emigrowała do miast. W kolejnych latach emigracja na terenach wiejskich ulegała zmniejszeniu przy wzroście emigracji z terenów miejskich. Z punktu widzenia przyszłych potrzeb rozwojowych gminy migracja jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ utrzymywanie się migracji (głównie młodzieży) prowadzi do deformacji struktury demograficznej w gminie, co z kolei ograniczyć może w przyszłości możliwości rozwojowe. Struktura wiekowa W ostatnim dziesięcioleciu na terenie Gminy Kisielice nastąpił znaczny spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (o 25%), przy równoczesnym wzroście ludności w wieku produkcyjnym (o 10%) i poprodukcyjnym (o 3%). Biorąc pod uwagę zmniejszający się przyrost naturalny obserwujemy starzenie się społeczeństwa gminy. Liczba mieszkańców wg grup ekonomicznych na terenie Gminy Kisielice Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w wieku produkcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Struktura wiekowa według grup ekonomicznych w 2006r. - teren wiejski wiek prod. 60% Miasto Kisielice wiek prod. 66% wiek przedprod. 27% Źródło: Urząd Miejski w Kisielicach wiek poprod. 13% wiek przedprod. 23% wiek poprod. 11% 7

8 Obecna struktura wiekowa mieszkańców gminy zbliżona jest do struktury wiekowej mieszkańców powiatu iławskiego. Mieszkańcy gminy to w 62% osoby w wieku produkcyjnym, w 26% w wieku przedprodukcyjnym i 12% w wieku poprodukcyjnym. Jednocześnie na terenie Gminy Kisielice obserwuje się niekorzystny wskaźnik obciążenia demograficznego określający liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym: w 2005 roku wyniósł on 59,4 przy wartości 58,1 na terenie powiatu iławskiego i 58 1 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie obserwujemy znaczną dysproporcje między terenem wiejskim (wartość wskaźnika 65,5), a miastem (49,3) 2. Wykształcenie Wśród mieszkańców miasta Kisielice w wieku powyżej 15 lat przeważają osoby z wykształceniem podstawowym (37%). Osoby z wykształceniem średnim stanowią 33%, zasadniczym zawodowym 21%, a podstawowym 37% 3. Jednocześnie struktura wykształcenia ludności znacznie różni się na terenie miejskim i wiejskim gminy, co przedstawia poniższy wykres. Wykształcenie mieszkańców Gminy Kisielice porównanie obszaru wiejskiego i miejskiego (spis powszechny 2002r.) podstawowe 38% niepełne podst./brak wykszt. 4% wyższe 7% obszar miejski średnie 30% niepełne podst./brak wykszt. 7% wyższe 2% średnie 14% obszar wiejski zasadnicze zawodowe 21% podstawowe 50% zasadnicze zawodowe 27% Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Wykształcenie mieszkańców Gminy Kisielice w znacznym stopniu odbiega od średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego i dla całego kraju (poniższa tabela). W gminie z 1 Wartość w roku 2004, GUS 2 Bank Danych Regionalnych, GUS 3 Urząd Miejski w Kisielicach 8

9 wykształceniem podstawowym, niepełnym podstawowym lub bez wykształcenia jest aż 52,5% mieszkańców, podczas gdy na terenie województwa jest to 41,3%, a kraju 35,2%. Struktura mieszkańców wg wykształcenia w 2002r. Woj. warm-maz. Polska wyższe 3,4% 8,7% 10,4% średnie 19,4% 27,5% 29,9% zawodowe 24,7% 22,4% 24,5% podstawowe 46,6% 36,2% 31,4% niepełne podstawowe lub brak wykształcenia 5,9% 5,1% 3,8% Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS (dane ze Spisu Powszechnego) 2.3. Gospodarka i rynek pracy Atrakcyjność gminy dla potencjalnych inwestorów W 2006r. otrzymała Certyfikat "Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, którym od pięciu lat odznaczane są gminy, które kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami i które są otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. Poniżej przedstawiony jest zestaw cech, którymi wg organizatorów konkursu wykazuje się Gminy Fair Play : aktywne podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i finansowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy, dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia, dotrzymywanie podjętych zobowiązań, stałe polepszanie infrastruktury gminnej, promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 9

10 praworządność i wysoki poziomem etyczny pracowników gminy, prowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz dbałość o zaspokojenie ich potrzeb współpraca z lokalnym biznesem. Powyższe wyróżnienie świadczy o atrakcyjności gminy zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców, oraz zwiększa jej możliwości przyciągnięcia nowych inwestycji. Kisielice posiadają odpowiednią infrastrukturę, aby przyciągać inwestorów zewnętrznych (nowoczesna oczyszczalnia ścieków, kanalizacja obejmującą 100% miasta, sieć wodociągowa obejmującą prawie całą gminę, nowa kotłownia opalana słomą, obecnie trwa budowa elektrowni wiatrowej). Gmina pragnie przyciągać inwestorów nie tylko odpowiednią infrastrukturą. Oferuje również pomoc przy załatwianiu formalności administracyjnych dotyczących realizacji przyszłych inwestycji oraz ulgi w podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXIV/63/2004 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od nieruchomości budynków lub ich części, które mają być wykorzystane na potrzeby nowo uruchamianej działalności gospodarczej na terenie Gminy Kisielice). Od 1998r. jest członkiem Euroregionu Bałtyk. Ulgi i ułatwienia dla inwestorów 4 : URZĄD: internetowy serwis informacyjny dla inwestorów (oferty inwestycyjne, dokumenty, podatki, opłaty lokalne itp.); doradztwo i pomoc w trakcie całego procesu inwestycyjnego (od planowania lokalizacji do zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego); gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody; gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się u przedstawicieli mediów technicznych, niezbędnych w procesie przygotowywania i realizacji inwestycji, o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody; pomoc w realizacji projektów według zasad partnerstwa publiczno-prywatnego; inwestorzy obsługiwani są kompleksowo w jednym Wydziale/Referacie; na terenach inwestycyjnych obowiązują aktualne plany zagospodarowania przestrzennego; 4 10

11 ULGI: możliwość adaptacji do potrzeb inwestora istniejących planów zagospodarowania przestrzennego; przygotowane, aktualizowane i dostępne dla inwestorów oferty terenów inwestycyjnych; oferta inwestycyjna Miasta/Gminy dostępna na stronie internetowej - dostępne tereny inwestycyjne to zarówno własność komunalna, jak i prywatna; pomoc w prowadzeniu rozmów z właścicielami prywatnych terenów inwestycyjnych; pomoc w prowadzeniu rozmów z instytucjonalnymi właścicielami terenów inwestycyjnych; pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu obiektów oraz nieruchomości dostosowanych do potrzeb inwestora; możliwość doprowadzenia mediów technicznych do terenu inwestycyjnego na koszt gminy; organizowane przez samorząd spotkania z przedstawicielami biznesu dotyczące ważnych problemów lokalnych; współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi o charakterze biznesowym; Urząd Miasta/Gminy we współpracy z Urzędem Pracy wspiera inwestorów poprzez obniżenie kosztów inwestora poprzez staże i szkolenia oferowane z Funduszy Urzędu Pracy oraz przeszkolenie ze środków publicznych przyszłych pracowników pod kątem działalności firmy, oferowane przez Urząd doradztwo dla rolników; fachowe doradztwo i pomoc w zakresie programów pomocowych Unii Europejskiej; ulgi ustawowe - przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w którym obiekt został oddany do użytkowania; niskie podatki i opłaty lokalne; korzystne dla inwestorów stawki podatkowe; korzystne dla inwestorów opłaty lokalne; zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Miasta/Gminy; 11

12 INNE: możliwość rozłożenia na raty podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku; możliwość rozłożenia na raty zaległości podatkowej, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku; możliwość przesunięcia terminów płatności podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku; częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości; zwolnienie z podatku od środków transportowych; pomoc w ramach wyłączeń grupowych; pełen dostęp do infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych; propozycje inwestorów rozpatrywane są indywidualnie. Niestety pomimo dużego potencjału zainteresowanie inwestorów zewnętrznych Gminą Kisielice jest niewystarczające. Przedsiębiorczość Na terenie Gminy Kisielice 41 na 1000 mieszkańców to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co świadczy o stosunkowo niskiej przedsiębiorczości mieszkańców gminy w porównaniu do powiatu iławskiego, gdzie 50 na 1000 mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto niepokojącym zjawiskiem jest spadek tego wskaźnika, który w 2000 roku wynosił 48 (powiat iławski 49) 5. Rynek pracy, bezrobocie W 2006 roku na terenie gminy 2635 osób było aktywnych zawodowo, co stanowi 66% osób w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach liczba bezrobotnych na terenie gminy spadała i w 2006 roku wyniosła 612 osób. W porównaniu do 2002 roku, kiedy to bezrobocie było największe w ciągu ostatnich lat, obserwujemy spadek o 38%. Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest spadek udziału kobiet wśród osób bezrobotnych, który w 2005 roku wyniósł 53% w porównaniu z 55% w 2003 roku. Jednocześnie na terenie 5 Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 12

13 powiatu iławskiego obserwuje się odwrotną tendencję: udział kobiet wśród bezrobotnych wzrósł z 57% w 2003 roku do 59% w Bezrobocie w latach : Lata Liczba bezrobotnych na terenie Gminy Kisielice Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym Gmina Kisielice Powiat iławski Woj. warmińskomazurskie Polska % 21,5% 26% 15% % 25% 29% 17,5% % 25% 29% 18% % 29% 28% 18% % 25% 29% 19% % 24% 27% 18% Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie, publikacje GUS Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach pokazany w powyższej tabeli, chociaż niższy od wielkości dla powiatu iławskiego i warmińsko-mazurskiego, to jednak przez cały okres był znacznie wyższy od średniej krajowej. została zaliczona do gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 151 z 2001 r. poz. 1702). Pomimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy w ostatnich latach brak miejsc pracy to aktualnie jeden z największych problemów Gminy Kisielice: według danych gminnych wskaźnik bezrobocia w dniu r. wyniósł 23,2% przy 20,3% w powiecie iławskim (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie), 23,2% na terenie województwa warmińskomazurskiego (Urząd Statystyczny w Olsztynie) i 14,9% na terenie kraju (GUS). Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest fakt, że wśród bezrobotnych z terenu gminy Kisielice około 60% to osoby zaliczane do osób długotrwale bezrobotnych. Wśród długotrwale bezrobotnych przeważają osoby pozostające bez pracy ponad 24 miesiące 7. 6 Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 13

14 Główni pracodawcy, zatrudnienie w sektorach W 2003 roku zdecydowana większość osób pracujących na terenie Gminy Kisielice pracowała w sektorze publicznym (68%), w przeciwieństwie do powiatu iławskiego, gdzie w sektorze publicznym pracowało jedynie 37% osób. Poniższy wykres obrazuje zmiany jakie dokonały się w latach : podczas gdy na terenie powiatu iławskiego udział osób pracujących w sektorze publicznym spadł, to na terenie Gminy Kisielice znacznie wzrósł. Struktura zatrudnienia według sektorów własności 2000r. sektor prywatny sektor publiczny 100% 80% 60% 40% 20% 0% powiat iławski Gmina Kisielice Miasto Kisielice 2003r. sektor prywatny sektor publiczny 100% 80% 60% 40% 20% 0% powiat iławski Gmina Kisielice Miasto Kisielice Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Głównymi pracodawcami są instytucje użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie miasta i gminy, m.in. Urząd Miejski w Kisielicach oraz następujące podmioty: Ubojnia zwierząt wraz z zakładem produkcji pasz dla zwierząt domowych, Zakład Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Dwie Piekarnie, Bank Spółdzielczy w Suszu oddział w Kisielicach, Urząd Pocztowy, Gminna Spółdzielnia SCH, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ochotnicza Straż Pożarna, Posterunek Policji, Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych, Ponadto około 50 podmiotów zajmuje się handlem ( sklepy wielobranżowe, spożywcze, obsługi rolnictwa.) 7 Strategia rozwiązywania problemów społecznych, Kisielice

15 W 2002 roku, wg spisu powszechnego, z pracy utrzymywały się 3637 osób (w tym z najemnej osoby), na własny rachunek pracowało 1363 osoby, z gospodarstwa rolnego osoby. Główną rolę w gospodarce gminy odgrywa rolnictwo. Na tej bazie rozwijają się zakłady usługowo-handlowe. Handlem i naprawami zajmuje się 34% podmiotów gospodarki narodowej na terenie gminy i 39% na terenie miasta (poniższa tabela). Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji w 2004r. Miasto Kisielice Ogółem rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 27 7 przemysł transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm; nauka budownictwo handel i naprawy hotele i restauracje 6 2 pośrednictwo finansowe 7 6 inne Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Rolnictwo jest gminą typowo rolniczą, z elementami przemysłu rolno- spożywczego oraz usług dla rolnictwa indywidualnego. Obszary przeznaczone na produkcję rolną zajmują ponad 72% powierzchni gminy. 15

16 Użytkowanie gruntów rolniczych na terenie Gminy Kisielice Wyszczególnienie Powierzchnia w ha % Powierzchnia gruntów ogółem Użytki rolne, w tym: ,28 grunty orne ,97 łąki 843 4,88 pastwiska 736 4,26 sady 29 0,17 Lasy i grunty leśne ,67 Pozostałe grunty ,05 Źródło: Urząd Miejski w Kisielicach Liczba gospodarstw rolnych w zależności od ich wielkości 50 i w ięcej 4% ha 8% do 1 ha 32% ha 8% ha 8% ha 12% 5-10 ha 7% 1 5 ha 21% Źródło: Urząd Miejski w Kisielicach Jak widać na powyższym wykresie, na terenie gminy dominują małe gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła w 2001 roku - 22,94 ha (wg danych ze spisu powszechnego z 2002 roku). Głównym źródłem dochodu mieszkańców jest uprawa roślin oraz chów zwierząt (drobiu, trzody chlewnej, bydła mlecznego). 16

17 2.4. Warunki i jakość życia mieszkańców Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe, gimnazjum oraz szkoła średnia rolnicza o zasięgu powiatowym. O bezpieczeństwo publiczne dba sieć ochotniczych straży pożarnych wyposażonych w sprzęt gaśniczy, które utrzymuje samorząd lokalny oraz posterunek policji w Kisielicach. Dziedzinę sportu reprezentują organizacje sportowe, które uczestniczą w rozgrywkach piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Poza tym działają trzy zespoły wokalno-folklorystyczne. Edukacja Na terenie gminy działają następujące szkoły (liczba uczniów w roku szkolnym 2006/07): Zespół Szkół w Kisielicach w tym: - Gimnazjum uczniów - Szkoła Podstawowa 370 uczniów - Przedszkole 22 dzieci - Klasa zerowa 47 dzieci Szkoła Podstawowa w Łęgowie - 74 uczniów Szkoła Podstawowa w Goryniu 87 uczniów Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach uczących się, w tym: - Technikum Rolnicze - Technikum Ekonomiczne - Technikum Agrobiznesu - Liceum Techniczne - Liceum Profilowane - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa - Zaoczne Technikum Rolnicze - Policealne Technikum Informatyczne W porównaniu do lat poprzednich obserwujmy trend spadkowy liczby uczniów szkół Gminy Kisielice. 17

18 Kultura, sport i rekreacja nie posiada wyodrębnionego ośrodka kultury, życie kulturalne gminy skupia się wokół Biblioteki Publicznej, szkół oraz działalności środowiskowych kół zainteresowań prowadzonych przez gminę. Działają tu także zespoły folklorystyczne: Kalina w Jędrychowie oraz Pomerania i Mirana przy OSP Kisielice. biblioteki: gminna w Kisielicach, wiejskie w Goryniu i Jędrychowie świetlice w Goryniu, Łęgowie, Klimach, Pławtach, Jędrychowie, Butowie, Biskupiczkach, Limży i Krzywce. W porównaniu do powiatu iławskiego korzystnie przedstawiają się wskaźniki dotyczące dostępu ludności do bibliotek, co przedstawia poniższa tabela. Wskaźniki dotyczące dostępu do bibliotek (2005r.) Powiat iławski Ludność na 1 placówkę biblioteczną [os.] Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności [wol.] Źródło: Bank Danych Statystycznych GUS Na terenie gminy funkcjonuje obiekt sportowy wraz ze stadionem w Kisielicach oraz boiska sportowe w Jędrychowie, Butowie, Klimy (planowane w Goryniu i Łodygowie). Młodzież korzysta też z sali gimnastycznej znajdującej się przy Zespole Szkół. Działają tu następujące kluby sportowe: OLIMPIA MKLS Kisielice DŁUŻEK Goryń Gminne Stowarzyszenie LZS HURAGAN Klimy UKS ZNICZ Kisielice Imprezy kulturalno-sportowe odbywają się w większości na stadionie miejskim, który jest bardzo słabo wyposażony: brak muszli widowiskowej, widowni. W mieście brak jest również terenów rekreacyjnych tj. parków, skwerów, tras spacerowych. W mieście znajduje się jeziorko o powierzchni 5 ha bez żadnych urządzeń rekreacyjnych. 18

19 Usługi W mieście Kisielice działa bank spółdzielczy, urząd pocztowy i trzy przychodnie lekarskie, trzy apteki. Na jedną aptekę przypada tu 3130 osób, gdzie na terenie powiatu iławskiego na jedna aptekę przypada 3750 osób 8. Funkcjonuje tu także jedno targowisko i 45 sklepów (w tym 20 na obszarach wiejskich) 9. Na terenie gminy funkcjonują kościoły w Kisielicach, Łęgowie, Goryniu i Jędrychowie oraz cmentarze w Kisielicach i Goryniu. Warunki mieszkaniowe Na terenie Gminy Kisielice znajduje się łącznie 1668 mieszkań o powierzchni użytkowej m 2, z tego 664 ( m 2 ) na terenie miasta. Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę wynosi 19,4 m 2 i jest mniejsza niż wartość dla powiatu iławskiego (20,3 m 2 ) 10. Na terenie miasta Kisielice dominują mieszkania należące do osób fizycznych (poniższy wykres), budynki komunalne będące własnością gminy stanowią 10% mieszkań. W 90% są to budynki przedwojenne, ich stan techniczny jest średni. Struktura własności mieszkań na terenie miasta Kisielice os.fizyczne 70% spółdz.mieszk. 11% budynku komunalne 10% skarb państwa 3% zakłady pracy 6% Źródło: Urząd Miejski w Kisielicach Mieszkania znajdujące się na terenie miasta Kisielice w dużej części znajdują się w budynkach przedwojennych (42%), 38% mieszkań znajduje się w budynkach zbudowanych w latach , a jedynie 21% w tych zbudowanych w latach (poniższy wykres). 8 Bank Danych Statystycznych, GUS 9 Bank Danych Statystycznych, GUS, dane na 2005r. 10 Stan na r., Bank Danych Regionalnych, GUS 19

20 Ilość mieszkań w budynkach wybudowanych w poszczególnych latach na terenie miasta Kisielice przed Źródło: Urząd Miejski w Kisielicach Niedostateczna ilość mieszkań jest aktualnie jednym z największych problemów gminy. W 2005 roku w stosunku do roku 2000 na terenie gminy nastąpił wzrost stanu zasobów mieszkaniowych jedynie o 5% w porównaniu z 11% wzrostem na terenie powiatu iławskiego 11. Aktualnie potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone, gmina w przyszłości planuje budowę budynku mieszkalnego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, co zwiększy stan zasobów o około 36 mieszkań. W porównaniu do powiatu iławskiego mieszkania znajdujące się na terenie gminy są gorzej wyposażone w instalacje, co obrazuje poniższa tabela. Mieszkania wyposażone w instalacje jako % ogółu mieszkań (stan na r.) Obszar miejski Obszar wiejski Powiat iławski Powiat iławski Wodociąg 99,4% 99,6% 89,6% 93,9% Łazienka 91,3% 93,8% 66,9% 75% Centralne ogrzewanie 81,5% 88,1% 54,7% 59,2% Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 11 Bank Danych Regionalnych, GUS 20

21 Przestępczość Poziom bezpieczeństwa w Gminie Kisielice oceniany jest jako wysoki. Przestępstwa o charakterze kryminalnym stanowiły w 2006 roku jedynie 44% wszystkich przestępstw. Jednocześnie w ostatnich latach obserwuje się niekorzystne zjawisko wzrostu ilości przestępstw (poniższy wykres): w porównaniu do roku 2003 na terenie gminy stwierdzono wzrost aż o 66%, przy 30% wzroście na terenie miasta. Liczba przestępstw stwierdzonych na trenie Gminy Kisielice w latach Miasto Kisielice Źródło: Posterunek Policji w Kisielicach Ubóstwo i problemy społeczne posiada następujące Programy dotyczące rozwiązywania problemów społecznych na jej terenie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Kisielice na 2006 rok (Uchwała Nr XXXVII/6/2006 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 8 lutego 2006 r.) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata (Uchwała Nr XXVII/13/2005 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 kwietnia 2005 r.) W ostatnich latach obserwujemy stały pozytywny trend zmniejszania się liczby rodzin objętych pomocą społeczną (w latach nastąpił spadek o 28%). Jednocześnie, pomimo znacznego spadku liczby osób korzystających z pomocy społecznej (13,7% mieszkańców gminy w 2006r. w porównaniu do 16,5% w 2003r.), w porównaniu do roku poprzedniego w 2006 roku obserwujemy wzrost aż o 8% (64 osoby). Świadczy to o zwiększającej się pomocy udzielanej rodzinom wielodzietnym. 21

22 Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną na terenie Gminy Kisielice osoby rodziny Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach Pomimo zmniejszania się liczby rodzin potrzebujących pomocy, ludność Kisielic ciągle boryka się z licznymi problemami społecznymi. W 2006 roku najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej było ubóstwo, który to problem dotykał 84% rodzin objętych pomocą na terenie gminy (90% rodzin w 2005r. i 81% w 2003r.), oraz bezrobocie (problem 69% rodzin będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006r., 70% w 2003r.). Główne powody korzystania z pomocy społecznej na terenie Gminy Kisielice (liczba rodzin objętych pomocą) Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych Alkoholizm Trudności z przystosowaniem do życia po opuszczeniu zakładu karnego Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach Zmienili się również adresaci pomocy przyznawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy: do niedawna byli to przede wszystkim ludzie starzy, a także osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie wśród podopiecznych ośrodka pomocy społecznej przeważającą grupę stanowią osoby w 22

23 wieku produkcyjnym, które z powodu bezrobocia lub zbyt niskich dochodów nie dysponują wystarczającymi środkami na utrzymanie oraz szukają wsparcia z uwagi na trudności w rozwiązywaniu innych istotnych problemów. W porównaniu do 2002r. zwiększyła się również liczba dzieci, którym przyznano świadczenie w formie dożywiania w szkole (wzrost aż o 16%). Jednocześnie w ostatnich latach obserwujemy stałą tendencję spadkową ilości dzieci korzystających z tej formy pomocy. Dzieci korzystające z dożywiania w szkole Liczba dzieci Liczba dzieci/100 osób w wieku przedprodukcyjnym Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, obliczenia własne Analizując warunki życia mieszkańców gminy Kisielice można stwierdzić, iż ludność jest biedna i żyje na bardzo niskim poziomie. O niskim stopniu zamożności świadczy wysoka stopa bezrobocia oraz niski poziom miesięcznych wynagrodzeń osób pracujących. Proces narastania długotrwałego lub cyklicznego bezrobocia, niskie dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej, stale powiększająca się grupa osób pozbawionych prawa do zasiłku dla bezrobotnych powoduje degradację ekonomiczną i społeczną wielu rodzin. Rodziny żyjące stale na pograniczu ubóstwa nie są w stanie zabezpieczyć swoich nawet najbardziej podstawowych potrzeb, co powoduje, że rodzina nie pełni swoich najważniejszych funkcji, a przede wszystkim nie umożliwia startu życiowego dzieciom. W związku z tym stale rośnie liczba osób oczekujących pomocy, zwłaszcza materialnej, podczas gdy środki finansowe, jakimi dysponuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach są relatywnie do potrzeb coraz bardziej niewystarczające. 23

24 2.5. Środowisko przyrodnicze Ochrona środowiska odgrywa duże znaczenie w rozwoju gminy. Kisielice posiadają nowoczesną oczyszczalnię ścieków, kanalizację obejmującą 100% miasta, sieć wodociągową obejmującą prawie całą gminę oraz nową kotłownię opalaną słomą. Poza tym trwa budowa elektrowni wiatrowych, a we współpracy z innymi gminami powiatu Kisielice uczestniczą w przygotowaniu budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Gmina posiada następujące programy dotyczące ochrony środowiska: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kisielice na lata z uwzględnieniem lat , (Uchwała Nr XXXVII/4/2006 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 8 lutego 2006 r.) Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kisielice (Uchwała Nr XXIV/66/2004 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2004 r.) Budowa geologiczna Największą powierzchnię w gminie zajmuje wysoczyzna morenowa falista, miejscami płaska, urozmaicona następującymi formami rzeźby: - wałem morenowym w okolicach Ogrodzieńca o wysokości 130 m n.p.m., Biskupiczek o wysokości 129,8 m n.p.m., - kemem o wysokości 115 m n.p.m. w Butowie, - ozami biegnącymi w kierunku południowo-wschodnim od Kisielic, - rynnami polodowcowymi ciągnącymi się wzdłuż rzeki Gardęgi i dalej od Kisielic w kierunku jeziora Trupel, - dużymi i małymi wytopiskami. Najwyżej położonym miejscem jest wzniesienie o wysokości 132,28 m n.p.m. w sąsiedztwie miejscowości Wałdowo w pobliżu jeziora Goryńskiego i Dłużek, a najniżej przy stawie rybnym w miejscowości Łodygowo- 76,8 m n.p.m. 24

25 Według podziału geologicznego obszar gminy leży w syneklizie perybałtyckiej. Prekambryjska platforma skał krystalicznych nadbudowana jest skałami osadowymi o miąższościach około 1,8km. Gleby Jednym z głównych czynników glebotwórczych, obok rzeźby terenu, stosunków wodnych i warunków klimatycznych jest budowa geologiczna. W gminie Kisielice dominującą rolę w procesie glebotwórczym odgrywają plejstoceńskie osady lodowcowe, głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry. Mniejsze znaczenie mają utwory holoceńskie, do których należą namuły rzeczne, osady pojeziorne, torfy, gytie i muły. Na obszarze falistej wysoczyzny morenowej, która zajmuje znaczną powierzchnię w obrębie gminy, wytworzyły się gleby brunatnoziemne z przewagą gleb brunatnych wługowanych i kwaśnych, charakteryzujących się brakiem węglanu wapnia. Gleby te powstały na piaskach gliniastych i słabo gliniastych, glinach lekkich i średnich oraz pyłach. Są to gleby żyzne, zasobne w składniki pokarmowe. posiada wysoki wskaźnik bonitacji - 1,01. Użytki rolne zajmują ponad 72% powierzchni gminy (średnio 54% na obszarze województwa warmińsko mazurskiego). Użytkowanie gruntów gminy przedstawia poniży wykres. Użytkowanie gruntów jako procent całkowitej powierzchni grunty orne 64% pozostałe grunty 9% grunty pod pastwiska drogami 4% 2% grunty pod wodami 4% łąki 5% lasy i grunty leśne 12% Lasy Powierzchnia leśna gminy wynosi ponad ha (wg stanu na 2005 rok), co stanowi ok. 12% powierzchni ogólnej (przy średniej dla powiatu iławskiego- 27%, dla województwa- 25

26 30%). Niską lesistość spowodowało intensywne wylesianie w przeszłości. Tereny leśne zajmują nieduże kompleksy. Większe z nich to: - kompleks leśny w rynnie polodowcowej pomiędzy miastem Kisielice a jeziorem Trupel, - na siedliskach podmokłych w rejonie miejscowości Kantowo, - na siedliskach podmokłych na północny zachód od Kisielic, - na północny wschód od miejscowości Ogrodzieniec. Gatunkami przeważającymi w poszczególnych wydzieleniach leśnych są olcha, brzoza, i w mniejszej ilości buk, dąb i jesion. Wśród gatunków iglastych przeważa sosna. Zgodnie z polityką wynikającą z Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, mającego na celu osiągnięcie średniego wskaźnika lesistości kraju do poziomu 30%, preferuje się zalesianie leżących odłogiem gruntów ornych oraz nieużytków. Z zalesień wyklucza się łąki, które pozostawia się w stanie naturalnym, lub na potrzeby gospodarki łowieckiej. W wojewódzkim programie ochrony środowiska zwraca się uwagę na zalesianie w pierwszym rzędzie gruntów położonych na wododziałach oraz na obszarach, gdzie brak lub istnieje niepełna izolacja wód wgłębnych od powierzchni terenu. W gminie Kisielice takim obszarem jest teren położony w granicach głównego zbiornika wód podziemnych i obszar jego zasilania. Wody Wody powierzchniowe położona jest w dorzeczu rzeki Osa, a niewielki obszar położony na północy należy do dorzecza rzeki Liwa. Z dorzeczy rzeki Osa największy obszar zajmuje zlewnia rzeki Gardęga, zlewnia Nidy i jeziora Trupel, zlewnia Babki (wraz ze zlewniami IV rzędu jezior Goryńskiego i Dłużek) oraz zlewnia jeziora Popówko. Rzeka Osa przepływa przez jeziora Popówko oraz Trupel. Największymi jeziorami w gminie są jeziora Trupel (278,4 ha), Goryńskie (200,m1 ha), Dłużek (100,7 ha) oraz Popówko (77 ha). Mniejsze jeziora to: Małe, 4 jeziora leśne, położone na południowy wschód od Kisielic oraz kilka jezior śródpolnych. Zbiornikami 26

27 sztucznymi są staw Łodygowo (130 ha) oraz staw Limża (37 ha), który przeznaczony jest głównie do zasilania stawu Łodygowo. Na stawie Łodygowo zlokalizowane jest piętrzenie jazem o wysokości 2 m, natomiast w przypadku Limży piętrzenie jazem ma wysokość 2,5 m. W przypadku obydwu stawów średnia głębokość wynosi 2 m. Wody gruntowe Większa część obszaru gminy Kisielice położona jest nad międzymorenowym Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych Iława, który wymaga szczególnej ochrony. Komunalne ujęcia wód stanowią strefę ochrony bezpośredniej zbiornika. Zakresy dla stref bezpośrednich w Kisielicach, Klimach i Jędrychowie wynoszą 10 m. W obszarach ochronnych ujęć bezpośrednich obowiązują przepisy wyszczególnione w ustawie Prawo Wodne. W obszarze stref ochronnych ujęć zakazane jest m. in. gromadzenie ścieków oraz składowanie odpadów, wykonywanie wierceń i odkrywek. Na obszarze ochronnym zbiorników wód podziemnych obowiązuje m. in. zakaz lokalizowania inwestycji przemysłowych, punktów dystrybucyjnych i przeładunkowych produktów ropopochodnych. Klimat Klimat gminy Kisielice odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody. Zmienność ta jest konsekwencją położenia tego obszaru na drodze wędrówek ośrodków cyklonalnych atlantyckich, którym przeciwstawiają się masy powietrza kontynentalnego. Zróżnicowanie klimatu w obrębie gminy zależy przede wszystkim od ukształtowania powietrza i wysokości nad poziomem morza. Wpływ Bałtyku powoduje występowanie częstych ociepleń zimą i wyraźnych ochłodzeń z opadami latem. Z pomiarów wykonywanych na posterunku meteorologicznym w Prabutach i posterunku opadowym w Bałoszycach wynika, że temperatura średnia w roku wynosi 6,8 o C. Średnia temperatura miesiąca lipca wynosi 17,2 o C, a stycznia -3,7 o C. Liczba dni gorących (o temperaturze nie mniejszej niż 25 o C) wynosi 25. Dni mroźnych notowano średnio 51, a dni bardzo mroźnych (o temperaturze niższej niż -10 o C) notowano średnio 3 w roku. Temperatura najcieplejszego miesiąca lipca wynosi 17,1 o C, a najzimniejszego stycznia 4,5 o C. Czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi średnio 192 dni i jest krótszy o jeden miesiąc w porównaniu z polską centralną i zachodnią. Wilgotność względna powietrza wynosi średnio 81% i jest typowa dla terenów województwa warmińsko - mazurskiego. Wiosną i latem jest niższa, jesienią i zimą wyższa. Najbardziej pogodnym okresem w roku jest koniec lata i 27

28 początek jesieni. Największym zachmurzeniem charakteryzuje się okres od listopada do grudnia. Najwyższy opad obserwowany jest latem (lipiec, sierpień), najniższy w miesiącach zimowych (luty, marzec). Pokrywa śnieżna zalega na tym obszarze przeciętnie dni, a okres bezśnieżny trwa około 200 dni. Przeważają wiatry z kierunku południowo zachodniego, zachodniego i północno-zachodniego. Surowce mineralne Na terenie gminy Kisielice brak jest udokumentowanych i zarejestrowanych złóż surowców mineralnych, posiadających koncesje na wydobycie. Istnieją jednak niewielkie odkrywki, gdzie odbywa się eksploatacja piasku w sposób nieformalny. W miejscowościach Łasinka i Biskupiczki zlokalizowane są wyrobiska poeksploatacyjne, w których nie prowadzi się już wydobycia, a które nie zostały poddane rekultywacji. Wyrobisko poeksploatacyjne w miejscowości Pławty Wielkie wykorzystywane jest jako komunalne wysypisko śmieci. Zagrożenia środowiska przyrodniczego Powierzchnia ziemi Głównym problemem jest brak na terenie Powiatu Iławskiego właściwego Zakładu Utylizacji Odpadów. Łącznie z systemem segregacji odpadów, wdrażanym na terenie gminy od roku 2001, pozwoliłoby zredukować ilość odpadów dostarczanych na zapełnione i niezabezpieczone wysypisko w Pławtach Wielkich. Czynnikiem powodującym dewastację powierzchni ziemi jest nielegalna odkrywkowa eksploatacja piasków i pozostawianie wyrobisk bez zabezpieczania terenu. Obsypujące się urwiska uniemożliwiają prawidłowe zakorzenienie roślin. Poza tym powodują obniżenie poziomu wód podziemnych, są często miejscem gromadzenia odpadów. Ze względu na przepuszczalne podłoże stają się potencjalnym zagrożeniem dla czystości wód. Największe wyrobiska znajdują się obok oczyszczalni ścieków w Kisielicach, w Starym Folwarku, Łasince i Klimach. Wody powierzchniowe i podziemne 12 Rzeki Osa i Gardęga zostały objęte w 2003r. badaniami monitoringowymi wód powierzchniowych, prowadzonymi przez Delegaturę WIOŚ w Elblągu. Wyniki badań 12 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kisielice, Kisielice

29 wykazały zły stan wód w tych rzekach. Gardęga badana była na czterech przekrojach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w granicach gminy Kisielice i wszędzie jakość wód była pozaklasowa. Zadecydowały o tym wskaźniki fizykochemiczne, a w punkcie poniżej m. Kisielice również stan sanitarny. Jeziora gminy Kisielice badane były w latach w ramach sieci monitoringu państwowego regionalnego. Jezioro Dłużek posiada II klasę czystości, zaś pozostałe: Popówko, Trupel i Goryńskie III klasę czystości. Niekorzystne warunki naturalne, wynikające z zagospodarowania zlewni oraz morfologii jezior powodują, że jeziora Trupel i Goryńskie posiadają 3 kategorię podatności na degradację, zaś Popówko nie mieści się w żadnej kategorii podatności na degradację. Zdecydowanie najwartościowszym zbiornikiem wodnym w gminie jest jezioro Dłużek, rynnowe, dość głębokie (max gł. 14,9 m), nie będące dotychczas odbiornikiem ścieków punktowych. Jak wynika z badań chemicznych wody tego jeziora są silnie mineralizowane. Źródła zanieczyszczeń: zanieczyszczenia punktowe W gminie Kisielice zanieczyszczenia punktowe to przede wszystkim gospodarka komunalna, czyli ścieki pochodzące z miasta Kisielice, oraz innych mniejszych miejscowości i jednostek osadniczych. Pozostałe źródła zanieczyszczeń punktowych można pominąć z uwagi na fakt podłączenia tych obiektów do kolektorów zbiorczych. Problem jakości wprowadzanych ścieków zostanie omówiony w części dotyczącej infrastruktury technicznej. zanieczyszczenia obszarowe. Pochodzą głównie z rolnictwa i związane są przede wszystkim z produkcją zwierzęcą. Obszar gminy posiada stosunkowo korzystne, lepsze od przeciętnych województwa, warunki glebowe i klimatyczne preferujące do rozwoju rolnictwa. Według danych uzyskanych z gminy Kisielice ogólna powierzchnia gruntów ornych wynosi 108,82 km 2, co stanowi ok. 63% ogólnej powierzchni gminy. Duże gospodarstwa wielkoobszarowe, będące pozostałościami po PGR-ach to: Łęgowo, Kantowo, Ogrodzieniec, Łodygowo. Zgodnie z otrzymanymi materiałami produkcja zwierzęca skupiona jest w miejscowościach: Jędrychowo, Trupel, Biskupiczki (trzoda chlewna), Łodygowo (bydło mleczne, trzoda chlewna), oraz w miejscowości Kantowo, gdzie istnieje duża ferma indyków na stanowisk. Jej aktualna obsada to sztuk indyków. 29

30 Wielkość produkcji trzody chlewnej można w przybliżeniu oszacować na ponad 9800 sztuk, zaś bydła mlecznego na ponad 2100 sztuk w cyklu rocznym. Jak wynika z przeprowadzonych sondaży zwierzęta hodowane są zarówno w systemie ściółkowym, jak i bezściółkowym. Gospodarstwa prowadzące produkcje na większą skalę wyposażone są w płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę. Zanieczyszczenie atmosfery 13 W rejonie miasta i gminy Kisielice stan powietrza związany jest z ilością i rodzajem zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł emisji niskiej, tj. z lokalnych kotłowni, indywidualnych systemów grzewczych, z tras komunikacyjnych oraz z ferm hodowlanych (tzw. odory). Systemy grzewcze, a zwłaszcza paleniska domowe w czasie zimy, powodują okresowy wzrost stężeń pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki, pochodzących ze spalania paliw, głównie węgla. W ciągu ostatnich lat sytuacja ulega stopniowej poprawie. Gmina, jak i prywatni właściciele, modernizują istniejące kotłownie węglowe na kotłownie olejowe oraz opalane drewnem. Do spadku emisji szkodliwych substancji do atmosfery przyczyni się również trwająca obecnie rozbudowa sieci ciepłowniczej. Działające na terenie gminy Kisielice fermy hodowlane są źródłem specyficznych zanieczyszczeń powietrza, tj. odorów, pochodzących z emitowanego amoniaku, siarkowodoru oraz aerozoli zawierających mikroorganizmy. Uciążliwość odorów jest najbardziej odczuwalna w okresie ciepłych miesięcy. Gminne wysypiska odpadów/składowisko odpadów stałych, oczyszczalnia ścieków komunalnych w Kisielicach są także źródłem wprowadzania do powietrza aerozoli, mikroorganizmów oraz substancji odorowonnych uciążliwości typowych dla tego rodzaju obiektów. Obszary chronione Na terenie gminy w południowej części gminy utworzony został Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego, o powierzchni całkowitej ha, obejmujący jeziora Goryńskie, Dłużek i Trupel. Gmina posiada 26 pomników przyrody- świerk w miejscowościach: Goryń, Limża, Łęgowo, Pławty Wielkie, Nadleśnictwo oddział 228k, 228d, 231d, Ogrodzieniec, Trupel, Wałdowo, Kantowo. Ponadto, w studium uwarunkowań i 13 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kisielice, Kisielice

31 kierunków zagospodarowania terenu gminy Kisielice wskazano niżej wymienione obszary do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych: - północny fragment doliny cieku zasilającego od północy jezior Kisielickie, - staw Limża z przyległa roślinnością wodno-lądową, - las olsowy na zachód od drogi Kisielice-Klimy, - las na torfowisku przejściowym- obszar źródliskowy rzeki Nidy, płynącej do jeziora Trupel, - torfowisko wysokie koło miejscowości Ogrodzieniec, - stawy i zarośla wierzbowe koło miejscowości Sobiewola, - las olsowy koło miejscowości Łasinka. Wskazano również obszary, na których proponuje się utworzenie zespołów przyrodniczokrajobrazowych. Są to: - staw Limża i staw Łodygowo do zachodniej granicy gminy wraz z miejscowością Łodygowo, - tereny na północ od miejscowości Ogrodzieniec Turystyka i dziedzictwo kulturowe to bez wątpienia teren bardzo atrakcyjny turystycznie. Największymi atutami decydującymi o atrakcyjności turystycznej są przede wszystkim bliskość jezior i lasów, rzeźba terenu i czyste powietrze. Na terenie Gminy znajduje się 10 jezior, w tym 4 o powierzchni od 85 do 300 ha. Nad jeziorami: Goryńskim, Trupel i Dłużek plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie kompleksów domków wypoczynkowych. Atrakcją dla wędkarzy są występujące w tych zbiornikach ryby. Lasy i urozmaicona rzeźba terenu stwarza dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Kolejną atrakcję turystyczną stanowić może budowana obecnie elektrownia wiatrowa. 31

32 Potencjał turystyczny gminy Kisielice był dotychczas słabo wykorzystywany. Szans rozwoju upatruje się na terenach położonych w okolicach jezior: Goryńskiego, Trupel, Dłużek i Kisielickiego. Doinwestowanie tych terenów, ze szczególnym naciskiem na bazę noclegową oraz publiczne i prywatne obiekty infrastruktury technicznej, spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. nie posiada szlaków turystycznych, jednak planowane jest utworzenie szeregu ścieżek rowerowych oraz tras spacerowych: - trasy spacerowej wokół jeziora Kisielickiego w mieście Kisielice - ścieżki rowerowej z miasta Kisielice do wsi Goryń trasą po byłym torowisku, - ścieżki rowerowej ze wsi Goryń przez Wałdowo, wokół jeziora Goryńskiego, w kierunku wsi Krzywka w celu zwiedzenia ruin istniejącego pałacu w wraz z otaczającym go parkiem, - ścieżka rowerowa ze wsi Goryń drogą w kierunku miejscowości Piotrowice do skrzyżowania z drogą Kisielice Biskupiec i w kierunku wsi Trupel do jeziora drogą w kierunku Szwarcenowa, - ścieżki rowerowej-dojazdowej ze wsi Trupel przez wieś Wolę do miejscowości Ogrodzieniec w celu zwiedzenia parku i ruin pałacu po Hindenburgu (w dalszym horyzoncie czasowym). - ścieżka rowerowa w kierunku Prabut i Gardeji po byłych torowiskach. - ścieżka rowerowa Kisielice Łęgowo - zwiedzanie kościoła zabytkowego Ze względu na szybki rozwój budownictwa letniskowego nad jeziorem Trupel planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Trupla poprzez wieś Wola, Ogrodzieniec do oczyszczalni ścieków w Kisielicach. Nowopowstała sieć kanalizacyjna wpłynie na poprawę stanu wód w jeziorze oraz wpłynie na dalsze zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenu. Istniejące na terenie gminy zorganizowane kąpieliska na jeziorze Trupel, Rakowe oraz szereg kąpielisk dzikich wymagają zagospodarowania. Brak toalet w istotny sposób wpływa na estetykę otoczenia oraz czystość wód i stref przybrzeżnych jezior. Gmina planuje urządzenie następujących ogólnodostępnych kąpielisk oraz pól namiotowych: - kąpielisko we wsi Goryń nad jeziorem Goryńskim w okolicy (przy wykupionej drodze dojazdowej; urządzenie tej drogi o nawierzchni żwirowej). - kąpielisko w Wałdowie nad jeziorem Goryńskim przy ścieżce rowerowej w kierunku Krzywki. - dwa kąpieliska przy jeziorze Trupel, - pole namiotowe w pobliżu istniejących domków letniskowych w Truplu. 32

33 Historia i zabytki Ziemia kisielicka ma ciekawą i burzliwą historię. Początkowo należała do Prus, od 1234 r. znajdowała się pod panowaniem zakonu krzyżackiego, a w 1527 r. weszła w skład Prus Książęcych. Ostatecznie znalazła się w granicach Polski. Pomimo wielu wojen i najazdów, które niszczyły region przez całe wieki największych zniszczeń Kisielice doznały wraz z całą gminą w 1945 r., w czasie ofensywy Armii Czerwonej. Bezpowrotnie utracono dorobek kulturalny wielu pokoleń - pałace i dwory świadczące o wielowiekowej historii tych ziem. Miasto Kisielice posiada bardzo ciekawy i oryginalny układ urbanistyczny starego miasta wytyczony w 1331 roku. Niestety ze względu na znaczne zniszczenia wojenne i późniejsze rozbiórki nie zachował się on w sposób czytelny do dnia dzisiejszego. Główna ulica rozdzielała się na północnym krańcu miasta na dwa ramiona, między którymi znajdował się trójkątny rynek o wymiarach 94x28x10 m. Przy południowej pierzei rynku znajdował się kościół. Średniowieczne miasto otoczone było murami, w których były trzy bramy: Biskupiecka, Prabucka i Wodna. Obwarowania rozpadły się ostatecznie około 1682 roku. Od XVI wieku istniało niewielkie przedmieście za Bramą Biskupiecką, a od XVIII wieku tzw. "nowe miasto" przy trakcie wiodącym do Prabut. Do najciekawszych zabytków należy kościół parafialny wybudowany w swym pierwotnym kształcie prawdopodobnie w latach Przebudowany w 1576 roku. Spalony w 1653 roku (utrata wieży). Odbudowany w latach otrzymuje nowe dzwony, a następnie w 1696 ołtarz główny. W latach 1856/57 mieszkańcy Kisielic, wspomożeni finansowo przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, przywracają swojemu kościołowi wieżę wysoką na 45 metrów 14. Zabytki Gminy Kisielice: - kościół parafialny w Łęgowie (wzniesiony w latach w stylu niderlandzkiego renesansu, wieża po uderzeniu pioruna przebudowana w stylu neogotyckim),

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA)

DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA) SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA) Projekt

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo