Z historii Sekcji Botaniki Leśnej Koła Naukowego Leśników SGGW. Lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z historii Sekcji Botaniki Leśnej Koła Naukowego Leśników SGGW. Lata 1952-2000"

Transkrypt

1 Z historii Sekcji Botaniki Leśnej Koła Naukowego Leśników SGGW Lata Powojenna historia Sekcji Botaniki Leśnej zaczęła się jesienią 1952 r, kiedy kol. Jan Rutkiewicz wraz z grupą 28 studentów II roku Wydziału Leśnego, po zebraniu organizacyjnym w dniu r, zwrócił się do prof. dr Romana Kobendzy, Kierownika Katedry Botaniki Leśnej, z prośbą o umoŝliwienie stworzenia Kółka Botanicznego. Profesor wystosował więc, wymagane wówczas, stosowne pismo do Ministerstwa Szkół WyŜszych, którego treść przytaczam (Zał. 1). Do tego dołączony był preliminarz planowanych wydatków na sumę 6174,80 ówczesnych złotych. Załącznik 1. Od tej pory praca potoczyła się wartko pod opieką prof. Romana Kobendzy, mgr Ryszarda Zaręby (później prof. dr hab. SGGW) i Jerzego Tumiłowicza (później dr hab. prof. SGGW, kierownika Arboretum SGGW w Rogowie). Zebrania organizowano początkowo co miesiąc lub częściej, w następnych latach rzadziej. Członkowie Koła napisali i wygłosili mnóstwo referatów o zróŝnicowanej tematyce, przykładowo od Świerk i zagadnienie pasa bezświerkowego w Polsce do Specjalizacja w zawodzie leśnika itp., jak równieŝ brali udział w pracach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry. Zaowocowały one dwiema publikacjami: Zaręba R., Drzewostan sosny kołnierzykowatej na terenie nadleśnictwa Jedlnia w Puszczy Kozienickiej. Rocznik Dendrologiczny, Vol. X: (z udziałem kol. M. Knysaka, L. Modelskiego, J. Rutkiewicza, R. Szemiela i J. śuka. Zaręba R., Wiek dębów bielańskich w Warszawie. Rocznik Dendrologiczny, Vol. XII: Studenci włączali się w prace organizacyjne Katedry np. pracując z zapałem przy porządkowaniu zbiorów zielnikowych, gdzie olbrzymią atrakcją okazały się przedwojenne gazety, w które były zapakowane rośliny. Lektura przenosiła ich nieoczekiwanie w mało znane lata międzywojenne. Latem 1954 r członkowie Koła: Wanda Bocheńska, Ryszard Knopik, Hanna Litwińska, Maria Paprzycka, Władysław Plust, Feliks Sobański, Ryszard Szemiel, Barbara Szwedzińska, Jerzy śuk i inni, uczestniczyli w inwentaryzacji fitosocjologicznej Białowieskiego Parku Narodowego pod kierownictwem mgr Ryszarda Zaręby. W następnych latach działalność Koła, głównie referatowa i wyjazdowa, była kontynuowana zarówno przez starszych, jak i młodszych kolegów z następnych roczników studiów. Z inicjatywy prof. R. Kobendzy rozpoczęto (Wanda Bocheńska, Hanna Litwińska, Zuzanna Rosińska i Leokadia Witkowska) obserwacje nad spoczynkiem zimowym pąków kilku gatunków drzew oraz ogłoszono konkurs na wakacyjną pracę p.t. Zalesianie wydm piaszczystych. Prace te zostały przerwane w związku z przedwczesną śmiercią Profesora w 1955 r. W 1961 r, juŝ pod nową nazwą Sekcji Botaniki Leśnej Koła Naukowego Leśników, prace nad spoczynkiem pąków drzew kontynuowali Teresa Gowin i Antoni Kukiełka pod opieką mgr L. Witkowskiej. Wyniki swoich badań prezentowali w 1962 r na zjeździe Kół Naukowych WyŜszych Szkół Rolniczych w Koszalinie oraz opublikowali (L. Witkowska, T.

2 Gowin, A. Kukiełka Obserwacje nad okresem spoczynku zimowego u kasztanowca, lipy i klonu. Rocznik Sekcji Dendrologicznej PTB, Vol. XVIII: ). Liczna grupa studentów (m. in. Anna GirŜda, Marian Grzesiak, Andrzej Grzywacz, Tadeusz Niewęgłowski, Stefan Zajączkowski i inni) rozpoczęła działalność w połowie lat sześćdziesiątych pod opieką dr Tomasza Wodzickiego (później prof. dr hab., kierownika Katedry Botaniki Leśnej SGGW). Przeprowadzili badania eksperymentalne nad wpływem róŝnych warunków fotoperiodycznych na typ tworzącego się drewna u modrzewia, których wyniki referował Stefan Zajączkowski na zjeździe Kół Naukowych WyŜszych Szkół Rolniczych we Wrocławiu w 1965 r. Prace te były kontynuowane w następnych latach juŝ pod opieką dr Stefana Zajączkowskiego i mgr Jarosława Porandowskiego przez Tadeusza Andrzejczyka, Bogdana Brzezieckiego, Wojciecha Kurka, Justynę Nowakowską, Stefana Tarasiuka i in. Wyniki badań nad Wpływem substancji o charakterze regulatorów wzrostu na reakcję fotoperiodyczną określającą typ róŝnicującego się drewna świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. referował Stefan Tarasiuk na VII Uczelnianym Sympozjum Kół Naukowych SGGW w 1980 r. Badania eksperymentalne związane z morfogenezą roślin drzewiastych prowadziła w latach grupa studentów pod opieką dr Leokadii Witkowskiej-śuk. Studenci studiowali i referowali na zebraniach literaturę dotyczącą korelacji wzrostowych i kształtowania korony drzew, samodzielnie określili temat pracy badawczej, załoŝyli doświadczenie i wykonali sezonowe obserwacje. Wyniki ich badań zostały opublikowane w pracy zbiorowej: Leokadia Witkowska-śuk i inni (Jacek Zakrzewski, Jerzy Szczegielniak, Waldemar Sieradzki, Ziemowit Wojciechowski, Tomasz Wójcik), Wzrost i pokrój korony topoli berlińskiej Populus x berolinensis Dipp. II. Wpływ redukcji korony. Rocznik Dendrologiczny, Vol. XXVII: Prowadzenie badań w Tatrzańskim Parku Narodowym zainicjował dr hab. Tomasz Wodzicki wraz z grupą studentów: Stefan Zajączkowski, Janusz Borowski, Jrzy Gapanowicz, Teresa Grabowska, Anna GirŜda, Jerzy Jonak, Franciszek Kapuściński i inni. Zorganizowano dwa obozy naukowe: pierwszy - rekonesansowy latem 1964 r, na którym zaznajamiano się z przyrodą Tatr i jej zagroŝeniami oraz drugi w pierwszej połowie lipca 1965 r, podczas którego rozpoczęto wieloletnie badania nad sukcesją roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec. Na czterech halach tatrzańskich załoŝono 11 stałych powierzchni doświadczalnych (z których 7 przetrwało do 2004 roku), opisano i skartowano roślinność. Badania te były następnie (od 1968 r) kontynuowane w odstępach 5-letnich pod opieką dr L.Witkowskiej-śuk, dr Katarzyny Marciszewskiej i mgr Wojciecha Ciurzyckiego. Objęły one prace prowadzone podczas obozów naukowych, poprzedzone przygotowaniem przez uczestników referatów dotyczących zarówno geobotaniki Tatr, jak i zagadnień ogólnych związanych z dynamiką zbiorowisk roślinnych. Podczas obozów wizytowali uczestników pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, m.in. mgr inŝ. Jerzy Zembrzuski, dyrektor Marceli Marchlewski, dyrektor Leon Niedzielski, mgr Jan Komornicki i wielokrotnie dr Wojciech Gąsienica-Byrcyn, udzielając wielu informacji, jak i uczestnicząc w wycieczkach. Za pomoc przy oznaczaniu gatunków roślin naleŝy się wdzięczność prof. dr hab. Stanisławowi Lisowskiemu z Uniwersytetu w Poznaniu, prof. dr hab. Halinie Piękoś- Mirkowej i prof. dr hab. Ryszardowi Ochyra z Instytutu Botaniki PAN. Wykaz obozów:

3 Rok 1968 ( ) Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Jacek Zakrzewski, Krystyna Kucharska, Kazimierz Perkowski, Janusz Piotrowski, Grzegorz Radomski, Waldemar Sieradzki, Jerzy Szczegielniak, Tomasz Wójcik, Janusz Zaczek. Rok 1969 (I połowa lipca) Opiekun: dr L.Witkowska-śuk z udziałem prof. dr hab. Krystyny Koneckiej-Betley z Katedry Gleboznawstwa SGGW i mgr Stefana Zajączkowskiego. Uczestnicy: Zbigniew Dmowski, Krzysztof Lewczuk, Grzegorz Radomski, Kazimierz Perkowski, Janusz Piotrowski, Adam Przybyłowski, Jerzy Szczegielniak, Janusz Zaczek. Rok 1973 Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Józef Moskała, Jacek Adamczyk, Teresa Bartoszyńska, Stanisław Brzeziński, Emil Janicki, Barbara Ługowska, Jarosław Porandowski, Mieczysław Rojek, Roman Zielony i inni. Podczas obozu, na prośbę Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzono w rejonie Kasprowego Wierchu inwentaryzację roślinności na 5 powierzchniach, jako prace wstępne przy planowanej rekultywacji tego zniszczonego przez turystów terenu. Rok 1974 ( ) Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Józef Moskała, Jacek Adamczyk, Tomasz Boye, Barbara Ługowska, Jarosław Porandowski, Krzysztof Rakowski, Mieczysław Rojek, Roman Zielony. W przygotowaniu obozu brali ponadto udział: Emil Janicki, Irena Szewczuk, Wojciech Wolcendorf. Materiały zebrane w latach zostały opracowane przez Romana Zielonego i zreferowane przez Jarosława Porandowskiego na IV Uczelnianym Sympozjum Kół Naukowych SGGW w 1977 r, uzyskując wyróŝnienie. Rok 1978 Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Wojciech Kurek, Bogdan Brzeziecki, Zbigniew Fałkowski, Jan Izbicki, Krzysztof Siekierski, Stefan Tarasiuk i inni. Rok 1979 ( ) - Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Stefan Tarasiuk, Zbigniew Fałkowski, Maria Gajek, Wojciech Kurek, Agnieszka Łach, Justyna Nowakowska, Sławomir Papis, Eleonora Ptaszyńska, Jan Rutkiewicz, Wojciech Stankiewicz, Jolanta Witan, Hanna Wysocka i inni. Materiały zebrane w latach zostały opracowane przez Romana Zielonego, Krzysztofa Siekierskiego, Zbigniewa Fałkowskiego, Stefana Tarasiuka i in. oraz zreferowane przez Krzysztofa Siekierskiego na VI Uczelnianym Sympozjum Kół Naukowych SGGW w dniach kwietnia 1979 r zajmując I miejsce, oraz na Ogólnopolskim Sympozjum na temat Ochrony Środowiska w dniu 7 kwietnia 1979 r w Szczecinie. Zebrane próbki glebowe zostały zanalizowane przez Marię Gajek, Wojciecha Stankiewicza, Agnieszkę Łach, Jolantę Witan, Jana Rutkiewicza, Sławomira Papisa i Dorotę Ukleję. Referat p.t. Właściwości fizykochemiczne gleb na terenach wyłączonych spod wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym opracowany przez Marię Gajek pod opieką prof. dr hab. Krystyny Koneckiej- Betley został przedstawiony na VII Uczelnianym Sympozjum Kół Naukowych w 1980 r. Rok 1984 (I połowa sierpnia) Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Krzysztof Dąbrowski, Włodzimierz Buraczyk, Jakub Goyski, Małgorzata Jokiel, Andrzej Keczyński, Leszek Kluziński, Agata Kukiełka, Andrzej Nocoń, Stefan Tarasiuk, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Ziemski. Opracowane wyniki badań p.t. Kierunki zmian roślinności na halach tatrzańskich wyłączonych spod wypasu owiec zostały przedstawione przez Krzysztofa Dąbrowskiego na II Sympozjum Naukowym KNL w dniu 27 kwietnia 1985 r. Rok 1989 ( ) Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Leszek Bolibok, Paweł Bielecki, Tadeusz Sidor, Wojciech Kołodziej, Mirosław Gwiazdowicz, Paweł Chojnowski, Grzegorz Zajączkowski, Artur Obidziński, Paweł Tkaczyk i inni. Rok 1994 (I połowa sierpnia) Opiekun: dr L.Witkowska-śuk i mgr Katarzyna Marciszewska, uczestnicy: Mateusz Bernaczyk, Wojciech Ciurzycki, Marek Klewiado, Jacek

4 Klusek, Adam Markiewicz, Izabela Olędzka, Lucyna Sierzputowska, Piotr Zajączkowski i inni. Rok Opiekun dr Barbara Łotocka i mgr Wojciech Ciurzycki. Uczestnicy: Urszula Czajka, Zenon Stenka, Krzysztof Talarek, Michał Wdowiak, Anna Zmarz. Uczestnicy obozów w latach wędrowali po Tatrach korzystając z noclegów w Schroniskach PTTK. Od 1994 r, w związku ze wzrostem cen w schroniskach, Dyrekcja TPN udostępniła nam uroczą chatę straŝników ochrony przyrody na Hali Goryczkowej. Pomimo drobnych niedogodności (woda przynoszona z potoku, uzdatniana za pomocą wyłowienia robali, konieczność samodzielnego zbudowania latryny w lesie), było to piękne miejsce integrujące uczestników, nadające się do pracy i kontemplacji, pełne ciszy i spokoju (tylko czasem przerywanego nalotem Ŝołnierzy WOP-u). Atmosferę tatrzańskich wypraw naukowych dobrze oddaje wspomnienie jednego z uczestników obozu. Załącznik 2. Wyniki badań tatrzańskich stały się w 1997 r podstawą pracy magisterskiej Wojciecha Ciurzyckiego p.t.: Sukcesja roślinności w latach na terenach wyłączonych spod wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz dwóch publikacji: L.Witkowska-śuk i W. Ciurzycki, Sukcesja roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach Ochrona Przyrody 57: L.Witkowska-śuk, W. Ciurzycki, K.D. Marciszewska, M. śyliński Zmiany roślinności na wybranych halach tatrzańskich w ciągu 35 lat po wyłączeniu z wypasu owiec.[w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Kraków Zakopane 2002: W związku z planowanym w roku 1973 uruchomieniem na terenie Puszczy Kozienickiej jednej z największych, opalanych węglem elektrowni, Sekcja Entomologii Leśnej zainicjowała w 1971 r, jeszcze przed rozpoczęciem jej działalności, badania nad wpływem elektrowni Kozienice na lasy Nadleśnictwa Kozienice. Członkowie Sekcji załoŝyli 11 stałych powierzchni o wielkości 50 x 50 m kaŝda. W 1972 r w ramy tego tematu włączyła się Sekcja Botaniki Leśnej rozpoczynając wieloletnie badania nad Wpływem Elektrowni Kozienice na roślinność runa leśnego. Obserwacje terenowe roślinności prowadzono podczas 5 obozów naukowych pod opieką dr Leokadii Witkowskiej-śuk. Dzięki uprzejmości Okręgowej Dyrekcji L.P. w Radomiu uczestnicy obozów mieszkali w domkach kempingowych leśnego ośrodka wypoczynkowego zlokalizowanego w ŚwierŜach Górnych tuŝ obok elektrowni ( w cieniu kominów ), sami zaopatrując się w Ŝywność i pełniąc dyŝury przy garach (niektórzy pierwszy raz w Ŝyciu!). W trakcie obozu przewidziane były dwie wycieczki: jedna z udziałem pracowników Nadleśnictwa po ciekawych obiektach Puszczy Kozienickiej i druga organizowana przez samych studentów zgodnie z zainteresowaniami (np. do Czarnolasu Jana Kochanowskiego). Rok 1972 Edward Gołota, Jacek Adamczyk, Emil Janicki, Barbara Ługowska, Piotr Ozga, Krzysztof Rakowski, Waldemar Zając. Wyniki dotyczące stanu O opracowane przez Krzysztofa Rakowskiego i Bronisława Kłapcia, pod opieką dr L.Witkowskiej-śuk i doc. dr K. Koneckiej-Betley z Katedry Gleboznawstwa, referował Krzysztof Rakowski na zjeździe Kół Naukowych w 1974 r. Rok 1977 ( ) - Krzysztof Będkowski, Eleonora Ptaszyńska, Hanna Wysocka z udziałem Sekcji Entomologicznej: ElŜbieta Dziewięcka, Mirosława Koralewska, Adam Ślipiński, Andrzej Szpojda. Podczas obozu zawitali do nas dr Andrzej Grzywacz i dr Sławomir Mazur z Katedry Ochrony Lasu SGGW. Podjęto decyzję o zaprzestaniu badań entomologicznych.

5 Referat Krzysztofa Będkowskiego Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na lasy Nadleśnictwa Kozienice. I. Badania florystyczne przedstawiony w dniu r na Sympozjum Kół Uczelnianych SGGW zdobył I nagrodę w wysokości 1250 zł (przeznaczona została na potrzeby Sekcji) i dyplom. Ponadto został wygłoszony r na Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych w Szczecinie i r na Ogólnopolskim Sympozjum na temat Ochrony Środowiska w Toruniu, gdzie uzyskał I miejsce. Rok 1983 ( ) - Piotr Ziemski, Krzysztof Dąbrowski, Katarzyna Wiśniewska, Jolanta Siuda, Leszek Rafał Kluziński, Andrzej Keczyński. Referat Kierunki zmian roślinności lasów w strefie oddziaływania Elektrowni Kozienice opracowany przez Krzysztofa Dąbrowskiego i Katarzynę Wiśniewską, przy współpracy Andrzeja Keczyńskiego, Leszka Kluzińskiego, Jolanty Siudy i Piotra Ziemskiego, został przedstawiony: na Sympozjum Kół Naukowych w Kikutach k/olsztyna w dniu r, na Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych w Warszawie w dniu r oraz na II Krajowym Sympozjum Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe i opublikowany w Materiałach Sympozjum. Dąbrowski K., Wiśniewska K., Keczyński A., Kluziński L., Siuda J., Kierunki zmian roślinności lasów w sąsiedztwie elektrowni Kozienice. [W]: Materiały II Krajowego Sympozjum: str Wyniki badań referował równieŝ Krzysztof Dąbrowski w 1986 r na 14. Międzynarodowym Sympozjum Studentów Leśników IFSS w Gandawie (Holandia). Rok 1988 Artur Obidziński, Jan Kowal, Paweł Tkaczyk, Sławomir Malinowski, Paweł Chojnowski, Mirosław Gwiazdowicz, Katarzyna Wiśniewska, Jacek Zajączkowski Grzegorz Węgrzycki, Joanna Jachimiak, Magdalena Koteras, Robert Krüger, Piotr MałŜ, Jarosław Paciorek. Całość wyników została podsumowana w 1997 r w pracy magisterskiej Grzegorza Węgrzyckiego p.t. Zmiany roślinności leśnej w sąsiedztwie Elektrowni Kozienice w latach W ramach Koła Naukowego Biologii Roślin pod opieką dr Doroty Kubowicz realizowano następujące badania: Jolanta Rączka, Waldemar Hylla i Ryszard Bis Wpływ hormonów roślinnych na rozwój sosny /Pinus silvestris L./. Wyniki zaprezentowano na XIII ogólnopolskiej sesji Kół Naukowych Akademii Rolniczych w Krakowie w dn r. w postaci dwóch referatów: Waldemar Hylla i Ryszard Bis Wpływ endogennych giberelin na aktywność podziałów kambium i róŝnicowanie drewna wtórnego sosny pospolitej (Pinus sylvestris) oraz Jolanta Rączka Wpływ cytokinin na aktywność podziałów kambium i róŝnicowanie drewna wtórnego sosny pospolitej. Jarosław Porandowski, Danuta Estkowska, Irena Szewczuk Wpływ herbicydów na typ tworzącego się drewna u świerka rosnącego w róŝnych warunkach. Zgodnie z zainteresowaniami studentów nad wpływem turystyki na las, zorganizowano w dniach r obóz naukowy zlokalizowany w budynku szkolnym (stanica harcerska) w Starej Dąbrowie w Kampinoskim Parku Narodowym. Opiekun: dr L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Sławomir Majewski, Jerzy Bałdyga, Małgorzata Gajownik, J. Grzybek, Grzegorz Guzik, Jolanta Karwowska, Gerard Kowalski, Bogdan Ostalski. W tych trudnych latach, kiedy na półkach sklepowych był tylko ocet, w pamięci uczestników obozu na pewno zostały poŝywne zupy z torebek (tak gęste, Ŝeby łyŝka stanęła!) przygotowywane zgodnie z tradycją harcerską przez kierownika organizacyjnego Sławka Majewskiego. Dzięki uŝyczeniu przez SGGW autokaru, odbyła się wycieczka po interesujących, a mało znanych obiektach Puszczy Kampinoskiej pod przewodnictwem

6 świetnie znającej i badającej Puszczę prof. dr hab. K. Koneckiej-Betley, z udziałem pracowników Katedry Botaniki Leśnej. Po przeprowadzeniu rekonesansu w okolicznych lasach i licznych dyskusjach, podjęto decyzję zajęcia się zagadnieniem, czy i jak wielkość presji turystycznej moŝe być odzwierciedlona przez roślinność dróg leśnych. Przeprowadzone badania metodyczne zakończono w 1985 r dwiema pracami magisterskimi: Jolanta Janczak - Karwowska Dynamika roślinności ścieŝek leśnych w zaleŝności od stopnia ich turystycznego uŝytkowania oraz Sławomir Majewski Próba oceny odporności zbiorowisk leśnych na presję turystyczną na podstawie analizy roślinności runa przy drogach leśnych. Temat ten, w oparciu o metodykę badań opracowaną w Kampinoskim Parku Narodowym, kontynuowano w latach na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie załoŝono szereg stałych powierzchni doświadczalnych obserwowanych w kolejnych okresach czasu. Badaniami objęto 7 ścieŝek połoŝonych w róŝnych zbiorowiskach leśnych, na których załoŝono 40 transektów, opisując szczegółowo roślinność. Rok 1985 ( ) Obozowisko na polanie przy latarni Czołpino; opiekun mgr Stefan Tarasiuk, uczestnicy: Włodzimierz Buraczyk, Krzysztof Dąbrowski, Jakub Goyski, Małgorzata Jokiel, Andrzej Keczyński, Agata Kukiełka, Andrzej Nocoń, Katarzyna Wiśniewska, Małgorzata Wójcik i Jacek Zajączkowski przeŝyli dramatyczny moment, kiedy po przyjeździe okazało się, Ŝe zabrali kilka palników, ale ani jednej butli z gazem (a w tych latach zdobycie butli graniczyło z cudem!). Wędzono się więc w romantycznym dymie ogniska, patrząc przez tydzień na uwiązaną sznurkiem do drzewa Ŝywą kurę, której nikt nie miał serca pozbawić Ŝycia (przemilczmy, kto wreszcie tego dokonał!), a zdobycie czegoś do jedzenia w owych czasach było niezmiernie trudne. Referat Krzysztofa Dąbrowskiego i Jacka Zajączkowskiego p.t. Wpływ presji turystycznej na roślinność zbiorowisk leśnych Słowińskiego Parku Narodowego został zaprezentowany w 1986 r. na Sympozjach: Koła Naukowego Leśników i Uczelnianym oraz p.t. Change of phytocenosis on forest roads as an indicator of the intensity of human touristic activities a study in the Slowinski National Park na 15. Międzynarodowym Sympozjum Studentów Leśnictwa IFSS Forest in danger human impact w Monachium wiosną 1987 r. Rok 1987 ( ). Pole biwakowe w Smołdzińskim Lesie. Opiekun dr hab. Leokadia Witkowska-śuk, mgr Stefan Tarasiuk, uczestnicy: Beata Andrzejczak, Piotr Bosiak, Krzysztof Dąbrowski, Mirosław Gwiazdowicz, Andrzej Keczyński, Jan Kowal, Sławomir Malinowski, Tomasz Marszał, Artur Obidziński, Irena Stanek, Robert Wielkowski, Celina Wita, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Zakrzewski, Dariusz śukowski. Dzięki uŝyczonemu przez SGGW terenowemu samochodowi, uczestnicy mogli odbyć kilka wycieczek po Słowińskim Parku Narodowym (skansen we wsi Kluki, Rowokół, ruchome wydmy) oraz wysłuchać koncertu organowego w Słupsku. W krytycznej sytuacji braku dostępu do wody, dwie przedstawicielki uczestników obozu przeprowadziły negocjacje z posterunkiem WOP, w wyniku czego sympatyczny i rumieniący się (dlaczego?) pan porucznik podstawił na obozowisko cysternę z wodą. Wyniki badań przedstawili Mirosław Gwiazdowicz i Artur Obidziński w referacie Changes on forest paths vegetation as an indicator of touristic pression na 17. Międzynarodowym Sympozjum Studentów Leśnictwa IFSS: Woodlands our Heritage, r., Poznań-Zielonka. Rok 1991 ( ) Opiekun: mgr Katarzyna Marciszewska, mgr Krzysztof Dąbrowski, dr Jacek Zakrzewski, uczestnicy: Artur Andrzejewski, Mateusz Bernaczyk, Leszek Bolibok, Michał Kalinowski, Andrzej Karczewski, Jarosław Paciorek, Emil Polubiec, Jerzy Półtorak, Tomasz Rejczak, Sławomir Rybacki, Piotr Sarnowski, Lucyna Sierzputowska.

7 Opracowane przez Artura Andrzejewskiego wyniki badań zostały przedstawione przez Lucynę Sierzputowską w referacie p.t. Roślinność dróg leśnych jako wskaźnik presji turystycznej w Słowińskim Parku Narodowym na Sympozjum Uczelnianych Kół Naukowych SGGW w dniu r. Całość wyników badań podsumowano w 1992 r w pracy magisterskiej Artura Andrzejewskiego p.t. Zmiany roślinności leśnej w sąsiedztwie dróg Słowińskiego Parku Narodowego oraz zreferowano na XXIX & XL Seminarium Geobotanicznym Polskiego Towarzystwa Botanicznego r (L. Witkowska-śuk, A. Andrzejewski, K. Dąbrowski, K. Marciszewska Zmiany roślinności w sąsiedztwie dróg leśnych Słowińskiego Parku Narodowego). Część wyników badań prowadzonych w Kampinoskim i Słowińskim Parku Narodowym wykorzystano w publikacji: Leokadia Witkowska-śuk, Artur Andrzejewski, Vegetation of forest trails as a bioindicator of recreational anthropopressure on forest phytocoenoses. Folia Forestalia Polonica, Seria A Forestry, 44: Na zaproszenie Wigierskiego Parku Narodowego rozpoczęto badania nad sukcesją roślinności na terenach Parku wyłączonych z turystyki w 1990 r. Rekonesans terenowy i wybór powierzchni do badań przeprowadzono w maju 1990 r (dr hab. Leokadia Witkowskaśuk, Mateusz Bernaczyk, Wojciech Kołodziej, Mirosław Potapiuk, Lucyna Sierzputowska). Materiały z badań florystycznych były zbierane corocznie podczas letnich obozów naukowych oraz przez dyplomantów Katedry. Miejscem zamieszkania były domki kempingowe Ośrodka Edukacji Ekologicznej nad zatoką Słupiańską jeziora Wigry. Zarządzająca Ośrodkiem dr Lubosza Wesołowska wprowadzała studentów w tajemnice hydrobiologii (niektórzy po zobaczeniu pod mikroskopem bujnego Ŝycia wód jeziornych nie chcieli juŝ zaŝywać rozkoszy kąpieli!), jak równieŝ podczas wypraw terenowych ukazywała piękno niepowtarzalnych krajobrazów Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz tajemnicze zakątki Wigierskiego Parku Narodowego. Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę 6 prac magisterskich: Wojciech Kołodziej, 1992, Roślinność wybranych obiektów turystycznych w warunkach zmieniającej się antropopresji w Wigierskim Parku Narodowym ; Tomasz Skórkiewicz, 1995, Dynamika roślinności leśnej po wyłączeniu spod biwakowania Półwyspu Dąbek w Wigierskim Parku Narodowym ; Magdalena Koteras, 1997, Regeneracja fitocenozy leśnej na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Mulicznym w Wigierskim Parku Narodowym ; Izabela Olędzka, 1997, Dynamika roślinności leśnej po wyłączniu spod biwakowania Półwyspu Dąbek w Wigierskim Parku Narodowym ; Janusz Czerepko, 1997, Zmiany roślinności przy dwóch szlakach turystycznych w Wigierskim Parku Narodowym w latach ; Beata Rokita, 1999, Reakcje roślinności runa w latach po likwidacji ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Mulicznym. W roku 2000 ( ) zorganizowano obóz pod opieką dr hab. Leokadii Witkowskiej-śuk. Uczestnicy: Leszek Szawala, Małgorzata Blicharska, Urszula Czajka, Mariusz Dąbrowski, Marcin Korniluk, Bartosz Kryk, Marta Mrozik, Anna Oklej, Małgorzata Siekierska, Anna Wolnomiejska. Kontynuowano opisy roślinności na powierzchniach badawczych, pobrano próbki glebowe i pracując gorliwie od rana do nocy załoŝono nowe powierzchnie (12 nad Jeziorem Mulicznym i 32 na Półwyspie Dąbek). W roku 1993 pod opieką dr Jacka Zakrzewskiego i dr Barbary Sudnik-Wójcikowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęto wieloletnie badania nad synantropizacją flory Wigierskiego Parku Narodowego. Obserwacje roślinności prowadzono podczas letnich obozów naukowych.

8 Rok 1993 ( ). Uczestnicy: Alina Bajko, Jerzy Bazylewicz, Andrzej Czerski, Artur Dolecki, Roman Dudek, Marek Ignaczewski, Ewa RóŜycka, Barbara Rucińska, Tomasz Skórkiewicz, Barbara śukowska. Referat p.t. Wstępne badania nad synantropizacją flory w Wigierskim Parku Narodowym opracowany przez Jerzego Bazylewicza, Artura Doleckiego, Ewę RóŜycką, Andrzeja Czerskiego, Barbarę śukowską, Tomasza Skórkiewicza, Romana Dudka pod opieką dr Jacka Zakrzewskiego i dr Barbary Sudnik-Wójcikowskiej przedstawiono na Przeglądzie dorobku studenckich kół naukowych SGGW w dniach r. Rok 1994 ( ) Uczestnicy: Janusz Czerepko, Izabela Olędzka, Roman Chądzyński, Beata Rokita, Magdalena Koteras, Bartłomiej Mechelewski, Bogusław Guzina, Artur Dolecki, Jerzy Bazylewicz, Andrzej Czerski, Wiesława Jesiotr. Rok 1996 ( ) Uczestnicy: dr Jacek Zakrzewski, dr Katarzyna Marciszewska i inni z udziałem dr Haliny Galera z Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie. Z prac prowadzonych okazjonalnie podczas letnich obozów naukowych moŝna wymienić: Rok Słowiński Park Narodowy. Opiekun: dr Jacek Zakrzewski, uczestnicy: Maria Gajek, Stefan Tarasiuk i inni. Wykonano inwentaryzację stanowisk naturalnie odnawiającego się cisa pospolitego w podworskim parku we wsi śelazo. Zebrano materiały do Badań anatomicznych i dendrochronologicznych drewna sosny zwyczajnej z borów nadmorskich. Po huraganie w marcu 1983 r, który powalił liczne okazy starych drzew w Puszczy Białowieskiej, na zaproszenie Białowieskiego Parku Narodowego zorganizowano wiosenną wyprawę badawczą do BiałowieŜy w dniach r. Opiekun dr hab. L. Witkowska-śuk, uczestnicy: Katarzyna Wiśniewska, Krzysztof Dąbrowski, Piotr Ziemski, Maria Redlisiak, Waldemar Kowalczuk. Pomimo gwałtownego załamania się pogody (z rozkwitającej wiosny znaleźliśmy się w środku śnieŝnej zimy!) zebrano materiał do badań nad: Rytmiką przyrostu słoja rocznego świerka pospolitego w Puszczy Białowieskiej w postaci krąŝków wyciętych z pni olbrzymich świerków, a wygrzebując spod śniegu rośliny wykonano zdjęcia fitosocjologiczne. Materiały opracowane samodzielnie przez Katarzynę Wiśniewską stały się w 1987 r podstawą jej pracy magisterskiej p.t. Analiza cykliczności przyrostu grubości pnia świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. w Puszczy Białowieskiej i dwóch publikacji: Wiśniewska K., Analiza cykliczności przyrostu grubości pnia świerka pospolitego w Puszczy Białowieskiej. W: Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Mechanizmy regulacji morfogenezy układów roślinnych, Rogów, 9-10 czerwca 1988: ; Wiśniewska K., Variation of tree ring width in Picea abies L. Karsten in BiałowieŜa forest (Analiza zmienności szerokości słojów rocznych drewna u Picea abies w Puszczy Białowieskiej). Folia Forestalia Polonica, Series A Forestry, Number 32: Rok Uroczysko Grzędy w rezerwacie Czerwone Bagno w Kotlinie Biebrzańskiej. Opiekun dr Jacek Zakrzewski, uczestnicy: Ewa Borkowska, Piotr Bosiak, Lech Dudek, Andrzej Keczyński, Irena Stanek, Piotr Szczęsny, Marek Wirowski, Jacek Włostowski, Jacek Zajączkowski, Piotr Zakrzewski, Dariusz Zych. Studenci uczestniczyli w pracach Instytutu Badawczego Leśnictwa w ramach tematu Wpływ róŝnych sposobów zagospodarowania terenu na produktywność piasków luźnych. Doc. dr Stanisław Dunikowski kierował badaniami meteorologicznymi, dr Wanda Józefaciukowa ekologicznymi, głównie Badaniami biomasy i morfologii systemów korzeniowych głównych

9 gatunków drzew. Ponadto zebrano materiały dotyczące zróŝnicowania budowy anatomicznej drewna w zaleŝności od wysokości połoŝenia na pniu lub korzeniu oraz od stron świata. Lato 1986 i wiosna 1987 Korolówka k/włodawy na Polesiu Lubelskim. Z inicjatywy dr Marka Kellera z Sekcji Ornitologicznej KNL w marcu 1986 r przeprowadzono rekonesans terenowy godnych ochrony lasów Nadleśnictwa Włodawa koło miejscowości Mostowski Las. Latem tegoŝ roku w ramach Akcji Chełm wykonano badania mające na celu opracowanie projektu rezerwatu leśno-łąkowego, któremu nadaliśmy nazwę Las OchoŜa. Opiekun dr hab. L.Witkowska-śuk, uczestnicy: Beata Andrzejczak, Piotr Bosiak, Włodzimierz Buraczyk, Lech Dudek, Jakub Goyski, Małgorzata Jokiel, Andrzej Keczyński, Maciej Kupczyński, Irena Stanek, Grzegorz Śpiewak, Stefan Tarasiuk, Jacek Zajączkowski. Naszą bazę stanowiła szkoła w miejscowości Korolówka, z której dojeŝdzaliśmy do lasu samochodem wypoŝyczonym uprzejmie przez prof. dr hab. Arkadiusza Bruchwalda z Katedry Produkcyjności Lasu. Dzięki temu moŝna było zrealizować kilka wycieczek do rezerwatów leśnych i stepowych oraz stanowiska Ŝółwia błotnego w okolicach Sobiboru z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z Chełma i pracowników nadleśnictwa W trakcie prac konsultował nas prof. dr hab. Dominik Fijałkowski z Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz odwiedził dziennikarz (nieprzychylnie przyjęty przez studentów, w związku z panującą w stanie wojennym opinią prasa kłamie! ) i w Tygodniku Demokratycznym Nr 34, str. 16, z dnia r ukazał się obszerny reportaŝ z naszej pracy (Marek Kwiatkowski Nim odlecą myszołowy... ). Referat Projekt rezerwatu OchoŜa w Nadleśnictwie Włodawa przygotowany przez Andrzeja Keczyńskiego przy współpracy Jacka Zajączkowskiego, Piotra Bosiaka, Macieja Kupczyńskiego, Włodzimierza Buraczyka, Jakuba Goyskiego, Ireny Stanek, Małgorzaty Jokiel, Lecha Dudka, Grzegorza Śpiewaka, Krzysztofa Dąbrowskiego, przedstawiony był na Sympozjum Akcji Chełm r (list gratulacyjny Wojewody Chełmskiego). Po uzupełnieniu w dniu r. obserwacjami aspektu wiosennego opracowanie Projektowany rezerwat leśny OchoŜa w Nadleśnictwie Włodawa, województwo Chełmskie zostało złoŝone u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Referat był równieŝ prezentowany r na Sympozjum Koła Naukowego Leśników i w opracowaniu przez Jacka Zajączkowskiego i Andrzeja Keczyńskiego p.t. The protection of threatend in Poland plant communities on the example of OchoŜa forest reserve na 16. Międzynarodowym Sympozjum Studentów Leśnictwa IFSS Our common future w Norwegii w dniach r. Rok Łopienka (Bieszczady). Baza namiotowa SGGW. Opiekun dr hab. L.Witkowska-śuk i dr J. Zakrzewski. Uczestnicy: Mateusz Bernaczyk, Leszek Bolibok, Artur Sawicki, Tadeusz Sidor, Lucyna Sierzputowska, Jacek Todys. Obóz zorganizowano z inicjatywy i przy pomocy Towarzystwa Przyjaciół Łopienki. Dzięki uŝyczonemu przez SGGW samochodowi przeprowadzono objazd po rezerwatach leśnych Bieszczad z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zebrano i opracowano materiały dotyczące Walorów przyrodniczych Doliny Łopienki (Bieszczady). Praca złoŝona u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krośnie stała się jedną z przesłanek do włączenia Doliny Łopienki w strefę otuliny Ciśnieńskiego Parku Krajobrazowego oraz przyczyniła się do zakupu i objęcia opieką przez SGGW terenów doliny Łopienki. Przedstawiony przez Leszka Boliboka referat podczas Przeglądu Kół Naukowych SGGW w dniu r został wyróŝniony dyplomem. Rok 1992 ( ) Wigierski Park Narodowy. Temat: ZróŜnicowanie budowy anatomicznej drewna wybranych gatunków drzew leśnych w zaleŝności od czynników

10 środowiskowych. Opiekun dr Jacek Zakrzewski. Uczestnicy: Artur Dolecki, Jerzy Bazylewicz, Małgorzata Dębowska, Justyna Karcz, Ewa RóŜycka. Rok 1992 ( ). Orelec, Nadleśnictwo Brzegi Dolne. Zakwaterowanie w budynkach na terenie szkółki leśnej. Opiekun dr hab. L.Witkowska-śuk. Uczestnicy: Patryk Rowiński, Mateusz Bernaczyk, Małgorzata Dębowska, Artur Dolecki, BoŜena i Waldemar Jęda, Krzysztof Kaczmarek, Justyna Karcz, Marek Kmieć, Jarosław Paciorek, Piotr Sarnowski, Lucyna Sierzputowska, Grzegorz Sikora, Julita Skoczyńska, Jacek Stankiewicz, Grzegorz Węgrzycki i inni. Opracowano Kresowe stanowisko olszy zielonej Alnus viridis DG na Michałowcu (Przedgórze Bieszczadzkie). Wyniki badań przedstawiono w postaci referatu plakatowego (autorzy: L.Witkowska-śuk, J. Paciorek) i w Materiałach Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB, Wirty, 7-9 czerwca 2000 r BioróŜnorodność a synantropizacja zbiorowisk leśnych. Rok 1994 ( ). Warsztaty w BiałowieŜy. Praktyczna nauka języka angielskiego dla przyrodników. Prowadzący: Mark Calhoun i Timoty Dimmick z Amerykańskiego Korpusu Pokoju oraz Anna Zakrzewska. Opiekun: mgr Artur Obidziński, uczestnicy: Piotr Jankowski, Magdalena Koteras, Piotr Marczakiewicz, Dorota Niemirowska, Małgorzata Rozum, Tadeusz Sidor, Artur Wiatr. Praca na obozie pośrednio zaowocowała dwoma referatami na Międzynarodowym Sympozjum Studentów Leśnictwa IFSS w Zurychu (Szwajcaria) w lipcu 1994 r.: Magdalena Koteras Environmental awarness of Polish students, Piotr Marczakiewicz Influence of air pollution on condition of Polish forests. Rok 1994 ( ) Lasówka k/zieleńca. Temat: Walory przyrodnicze Uroczyska Czarne Bagno w Górach Bystrzyckich. Opieka naukowa: mgr Artur Obidziński, uczestnicy: Robert Malina, Marcin Fortuński, Piotr Marczakiewicz, Katarzyna Nowak, Piotr Prądzyński, Jacek Pytkowski, Tadeusz Sidor, Barbara śukowska. Rok 1995 ( ). Dalszy ciąg badań: Walory przyrodnicze Uroczyska Czarne Bagno w Górach Bystrzyckich. Opieka naukowa: mgr Artur Obidziński, uczestnicy: Marcin Fortuński, Piotr Jankowski, Artur Kuczera, Michał Maniakowski, Dorota Pilawska, Jacek Pytkowski. W wyniku prac prowadzonych na obydwu obozach: 1 Izabela Olędzka i Piotr Prądzyński przedstawili w dniach r. na Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych Akademii Rolniczch w ART Olsztyn referat p.t. Wstępna waloryzacja przyrodnicza Uroczyska Czarne Bagno w Górach Bystrzyckich r złoŝono u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Wałbrzychu: dokumentację Walory przyrodnicze południowej części uroczyska Czarne Bagno w Górach Bystrzyckich wykonaną pod opieką naukową mgr Artura Obidzińskiego przez: główni wykonawcy Jacek Pytkowski, Michał Maniakowski, Katarzyna Nowak, Artur Kuczera, Piotr Obłoza; zespół współpracujący Tadeusz Sidor, Marcin Fortuński, Robert Malina, Barbara śukowska, Dorota Pilawska, Piotr Prądzyński, Piotr Marczakiewicz, Piotr Jankowski oraz syntetyczną charakterystykę waloryzowanego terenu. 3 na podstawie umowy licencyjnej z 1996 r zawartej między SGGW i Wojewodą Wałbrzyskim Sekcja Botaniki Leśnej KNL zarobiła 1000 zł. 4 publikacja: Artur Obidziński, Jacek Pytkowski, Marcin Fortuński, Artur Kuczera, Robert Malina, Piotr Obłoza Projekt powiększenia rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17.1:35-48, Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem powiększono ze 156,8 ha do 231,8 ha (Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dn. 9 lipca 2003 r w sprawie utworzenia

11 (powiększenia) Rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 108 poz Rok 1996 (lipiec), BiałowieŜa. Temat: Inwentaryzacja drzew pomnikowych w Puszczy Białowieskiej. Opiekun naukowy: mgr Jacek Zajączkowski, uczestnicy: Piotr Obłoza i inni. Wyniki inwentaryzacji przekazano Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Białymstoku. W 1995 r został wydany, staraniem dr Doroty Kubowicz opiekunki Koła Naukowego Leśników, album ZagroŜone piękno przyrody polskiej oczami młodych leśników. Zostały w nim wykorzystane fotografie wykonywane podczas obozów naukowych i eksponowane wcześniej na wystawie fotograficznej Koła Naukowego Leśników SGGW, podczas której Jarosław Paciorek, uczestnik obozu SBL w Kozienicach w 1993 r uzyskał wyróŝnienie za reportaŝ p.t. PoŜar i co dalej?. W albumie ukazały się równieŝ fotografie Roberta Maliny Tajemnice Kotliny Kłodzkiej, Mateusza Bernaczyka i Lucyny Sierzputowskiej z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozdziale Przyroda Tatr, Mateusza Bernaczyka z Wigierskiego Parku Narodowego Impresje z Suwalszczyzny. W ramach wymiany z Wydziałem Leśnym w Sofii zorganizowane zostały dwa obozy naukowe w Bułgarii: 1986 r - opiekun prof. dr hab. Ryszard Zaręba i mgr Roman Zielony, uczestnicy: Wodzimierz Buraczyk, Jakub Goyski, Jolanta Jokiel, Andrzej Karczewski, Agata Kukiełka, Andrzej Nocoń r - opiekun prof. dr hab. Ryszard Zaręba i dr hab. L.Witkowska-śuk; uczestnicy: Katarzyna Wiśniewska, Krzysztof Dąbrowski, Ewa Lipka-Chudzik, Andrzej Keczyński i Adam Konieczny. Sekcja organizowała spotkania z udziałem studentów i zaproszonych gości, m. in. 23.XI.1984 Bogusława i Włodzimierz Jędrzejewscy Roślinność Kanady 15.XI.2000 Wojciech Gąsienica Byrcyn Tatrzański Park Narodowy, bogactwo przyrodnicze i jego zagroŝenia. Przez cały okres działalności Sekcji studenci uczestniczyli w zbieraniu i przygotowaniu pomocniczych materiałów dydaktycznych w postaci udostępnionych dla wszystkich gablot z materiałami roślinnymi (pędy bezlistne, zielnikowe okazy roślin, fotografie roślin chronionych itp.). Szczególną aktywnością wyróŝnili się podczas strajku studenckiego jesienią 1981 r (Katarzyna Wiśniewska, Krzysztof Dąbrowski, Grzegorz Pucek, Paweł Staniszewski, Anna Sałata, Dorota Zbiegniewska), co ułatwiło odrobienie zaległych ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć juŝ w stanie wojennym. Fotografie, przezrocza i okazy zielnikowe roślin zbierane podczas obozów, jak równieŝ liczne preparaty mikroskopowe wykonywane przez studentów, powiększyły zbiór materiałów dydaktycznych Katedry Botaniki Leśnej i były wykorzystywane podczas wykładów i ćwiczeń. Opiekunowie naukowi Sekcji Botaniki Leśnej Prof. dr Roman Kobendza Prof. dr hab. Ryszard Zaręba Prof. dr hab. Tomasz J. Wodzicki Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski Dr hab. Leokadia Witkowska-śuk - prof. SGGW Dr hab. Jacek Zakrzewski. - prof. SGGW

12 Dr Dorota Kubowicz Dr Katarzyna Marciszewska Dr Artur Obidziński Kolejni przewodniczący Sekcji Botaniki Leśnej KNL. Jan Rutkiewicz 1952/ 1956 Antoni Kukiełka 1960/1963 Stefan Zajączkowski 1964/66 Jacek Zakrzewski 1968/70 Edward Gołota 1971/72 Józef Moskała1973/74 Wacław Czernicki 1975/76 Wojciech Kurek Bogdan Brzeziecki - prezes Koła Naukowego Biologów Roślin, Krzysztof Będkowski prezes Koła Naukowego Leśników. Sławomir Papis 1979/80 Krzysztof Dąbrowski Katarzyna Wiśniewska - Prezes Koła Naukowego Leśników Beata Andrzejczak 1986/89 Studenci uczestniczący w pracach Sekcji Botaniki Leśnej KNL w latach Inicjatorzy utworzenia Koła Botanicznego na Wydziale Leśnym SGGW: Jan Rutkiewicz (Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie),Wanda Bocheńska (Józefaciukowa, dr, Instytut Badawczy Leśnictwa), Janusz Dębski, Czesław Dobrzyński, Gustaw Doraczyński, Andrzej Gorzelak (prof. dr hab. Instytut Badawczy Leśnictwa), Zofia Gwizdówna (Nocznicka), Andrzej Karłowicz, Stanisław Kinelski (dr SGGW), Zygmunt Klauz, Ryszard Knopik, Stanisław Krochmal, Jerzy Leszczuk, Hanna Litwińska (Kozyra), Adolf LiŜewski, Klemens Michalik, Lech Modelski, Bogusław Molski (prof. dr hab., twórca i dyrektor Centralnego Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie), Bohdan Mórawski, Andrzej Nowakowski (sekretarz generalny SITLiD), Władysław Plust, Mirosław Rak, Zuzanna Rosińska (Ryngajłło), Feliks Sobański, Władysław Sułek, Ryszard Szemiel, Jerzy Tołwiński, Leokadia Witkowska (Witkowska-śuk, dr hab. - prof. SGGW), Adam Ziółkowski. Do członków Koła w okresie , poza inicjatorami, naleŝeli: od 1952 r: Alicja Batorska (Sikorska), Piotr Borkacki, Zbigniew Laurow (prof. dr hab. SGGW), Jerzy Łada, Stefan Jaśkiewicz; od 1953 r: Tadeusz Adamczyk, Wanda Bogusławska, Mirosława Dąbrowska, Zdzisław Engel, Liliana Fitowska, Anna Jastrzębska, Cecylia Kawecka, Mieczysław Knysak, Maria Paprzycka, Henryk Pietrzak, Jerzy Radecki, Henryk Radoszewski, ElŜbieta Stefańska, Barbara Szwedzińska (Włodkowska), Aleksandra Zaleska, Jerzy śuk (prof. dr hab. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN); od 1954 r: Mirosława Banach (Kwiatkowska), Jadwiga Bilanów, Bogusław Bogaciński (dr SGGW), Gerard Burzyński, Kryspin CzyŜewski, Kazimierz Dębniak, Zenon Goc, Maurycy Jakubowski, Halina Kowalczyk, Henryk Kujawa, Jacek Łętowski, Maria Mikosz, Czesław Okołów (dr, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego), Stanisław Omen, Henryk Osiniak, Zygmunt Patrzałek, Tadeusz Piechowicz, Janusz Piotrowski, Anna Połujan (Laurow), Wiera Puszkow, Ryszard Rachelski, Janusz Roliński, Eugeniusz Roth, Ryszard Sadkowski, Marian Seta, Andrzej Trzebski, Andrzej Wędziński, i inni. Rok : Teresa Gowin (dr SGGW), Antoni Kukiełka (dr).

13 Rok : Janusz Borowski, Jerzy Gapanowicz, Anna GirŜda (Kliczkowska, dr IBL), Teresa Grabowska, Marian Grzesiak, Andrzej Grzywacz (prof. dr hab. SGGW), Jerzy Jonak, Franciszek Kapuściński, Tadeusz Niewęgłowski, Stefan Zajączkowski (prof. dr hab., kierownik Katedry Botaniki Leśnej SGGW). Rok 1966/67: Anna GirŜda (Kliczkowska, dr IBL), Marian Grzesiak, Jerzy Jonak, Tadeusz Niewęgłowski, Stefan Zajączkowski (prof. dr hab., kierownik Katedry Botaniki Leśnej SGGW). Rok 1967/70: Rajmund Bartyzel, Zbigniew Dmowski, Krystyna Kucharska, Krzysztof Lewczuk, Kazimierz Perkowski, Janusz Piotrowski, Adam Przybyłowski, Grzegorz Radomski, Waldemar Sieradzki, Jerzy Szczegielniak, Ziemowit Wojciechowski, Tomasz Wójcik (dr), Janusz Zaczek, Jacek Zakrzewski (dr hab. - prof. SGGW) Rok 1971/72: Jacek Adamczyk (dr SGGW), Teresa Bartoszyńska (śelawska), Tadeusz Darnowski, Edward Gołota, Edward Habit, Emil Janicki, Krystyna Kurczab, Barbara Ługowska (Adamczyk), Piotr Ozga (dr), Krzysztof Rakowski (dr), Wojciech Wolcendorf, Waldemar Zając. Rok 1972/73: Jacek Adamczyk (dr SGGW), Teresa Bartoszyńska (śelawska), Stanisław Brzeziński, Edward Gołota, Emil Janicki, Bronisław Kłapeć (dr hab. prof. SGGW), Jerzy Lau, Andrzej Luks, Barbara Ługowska (Adamczyk), Krystyna Mikołajczyk, Józef Moskała, Piotr Ozga (dr), Jarosław Porandowski, Bolesław Porter (dr hab. - prof. SGGW), Krzysztof Rakowski (dr IBL), Mieczysław Rojek, Wojciech Wolcendorf, Waldemar Zając, Roman Zielony (dr SGGW) Rok 1973/74: Jacek Adamczyk (dr SGGW), Teresa Bartoszyńska (śelawska), Tomasz Boye, Stanisław Brzeziński, Danuta Estkowska, Edward Gołota, Emil Janicki, Bronisław Kłapeć (dr hab. prof. SGGW), Barbara Ługowska (Adamczyk), Józef Moskała, Piotr Ozga (dr), Jarosław Porandowski, Mieczysław Rojek, Krzysztof Rakowski (dr IBL), Irena Szewczuk, Wojciech Wolcendorf, Roman Zielony (dr SGGW) Rok 1974/75: Jacek Adamczyk (dr SGGW), Stanisław Brzeziński, Maria Chołaj, Wacław Czernicki, Danuta Estkowska, Małgorzata Fołtyn, Emil Janicki, Jadwiga Kowalczuk, Walenty Kowalski, Barbara Ługowska (Adamczyk), Józef Moskała, Henryk Pasteczka, Jacek Patalas, Jarosław Porandowski, Eleonora Ptaszyńska, Mieczysław Rojek, Andrzej Sobania, Piotr Stefaniak, Irena Szewczuk, Halina Szlęk, Wiesława Szymańska (Nowacka, dr SGGW), Jerzy Wicik, Roman Zielony (dr SGGW) Rok 1975/76: Tadeusz Andrzejczyk (dr hab. SGGW), Tomasz Boye, Krzysztof Celej, Wacław Czernicki, Ryszard Kuligowski, Andrzej Łazicki, Kajetan Mellerowicz, Stanisław Myśliński, Lech Niesłuchowski, Arkadiusz Nowicki, Henryk Orłowski, Jarosław Porandowski, Piotr Stefaniak, Włodzimierz Strzesak, Andrzej Szpojda (dr SGGW), Wiesława Szymańska (Nowacka, dr SGGW), Stanisław Ślipiński (prof. dr hab.), Jerzy Wicik, Roman Zielony (dr SGGW) Rok 1976/77: Tadeusz Andrzejczyk (dr hab. SGGW), Krzysztof Będkowski (dr hab. - prof. SGGW), Bogdan Brzeziecki (prof. dr hab. SGGW), ElŜbieta Dziewięcka, Mirosława Koralewska (Ślipińska), Wojciech Kurek (dr SGGW), Lech Niesłuchowski, Jarosław Porandowski, Eleonora Ptaszyńska, Danuta Raca, Andrzej Szpojda (dr SGGW), Stanisław Ślipiński (prof. dr hab.), Hanna Wysocka (Sakowska, dr), mgr Roman Zielony. Rok 1977/78: Tadeusz Andrzejczyk (dr hab. SGGW), Krzysztof Będkowski (dr hab. prof. SGGW), Bogdan Brzeziecki (prof. dr hab. SGGW), Danuta Estkowska, Zbigniew Fałkowski, Jan Izbicki, Wojciech Kurek (dr SGGW), Lech Niesłuchowski, Justyna Nowakowska (dr SGGW), Jarosław Porandowski, Eleonora Ptaszyńska, Krzysztof Siekierski (dr hab. SGGW), Irena Szewczuk, Andrzej Szpojda (dr SGGW), Stefan Tarasiuk (dr hab.), Hanna Wysocka (Sakowska, dr).

14 Rok 1978/79: Krzysztof Będkowski (dr hab. SGGW), Bogdan Brzeziecki (prof. dr hab. SGGW), Krystyna Falkowska, Zbigniew Fałkowski, Maria Gajek, Jan Izbicki, Stanisław Kucharski, Wojciech Kurek (dr SGGW), Jerzy Ligocki, Józef Lipiński, Jacek Liziniewicz, Agnieszka Łach, Zygmunt Łubiński, Justyna Nowakowska (dr, prodziekan Wydziału Leśnego SGGW), Sławomir Papis, Eleonora Ptaszyńska, Jan Rutkiewicz, Krzysztof Siekierski (dr hab. SGGW), Wojciech Stankiewicz, Krzysztof Szkopek, Stefan Tarasiuk (dr hab. SGGW), Dorota Ukleja (Dobrowolska, dr hab. IBL), Jolanta Witan, Hanna Wysocka (Sakowska, dr). Rok 1979/80: Jerzy Bałdyga, Ryszard Bis, Krystyna Falkowska, Zbigniew Fałkowski, Maria Gajek, Małgorzata Gajownik, J. Grzybek, Grzegorz Guzik, Waldemar Hylla, Jolanta Karwowska (Janczak), Gerard Kowalski, Wojciech Kurek (dr SGGW), Agnieszka Łach, Sławomir Majewski, Maciej Matuszewski, Justyna Nowakowska (dr, prodziekan Wydziału Leśnego SGGW), Mariusz Nowakowski, Bogdan Ostalski, Sławomir Papis, Eleonora Ptaszyńska, Jan Rutkiewicz, Krzysztof Siekierski (dr hab. SGGW), Wojciech Stankiewicz, Stefan Tarasiuk (dr hab.), Dorota Ukleja (dr hab. IBL) Jolanta Witan, Hanna Wysocka (Sakowska, dr) Rok 1980/82: Bogdan Brzeziecki (prof. dr hab. SGGW), Krzysztof Dąbrowski, Wojciech Kurek (dr SGGW), Grzegorz Pucek, Justyna Nowakowska (dr SGGW), Anna Sałata, Paweł Staniszewski (dr SGGW), Stefan Tarasiuk (dr hab. SGGW), Katarzyna Wiśniewska (Marciszewska, dr SGGW), Dorota Zbiegniewska. Rok 1982/83: Krzysztof Dąbrowski, Andrzej Keczyński, Leszek Rafał Kluziński, Waldemar Kowalczuk, Maria Redlisiak, Jolanta Siuda (Podlasiak), Katarzyna Wiśniewska (Marciszewska, dr SGGW), Piotr Ziemski. Rok 1983/84: Włodzimierz Buraczyk (dr SGGW), Krzysztof Dąbrowski, Jakub Goyski, Małgorzata Jokiel (Goyska), Andrzej Keczyński, Leszek Kluziński, Agata Kukiełka, Andrzej Nocoń, Katarzyna Wiśniewska (Marciszewska, dr SGGW), Piotr Ziemski Rok 1984/85: Włodzimierz Buraczyk (dr SGGW), Krzysztof Dąbrowski, Jakub Goyski, Małgorzata Jokiel (Goyska), Andrzej Keczyński, Leszek Kluziński, Agata Kukiełka, Andrzej Nocoń, Robert Płocki, Jolanta Siuda (Podlasiak), Katarzyna Wiśniewska (Marciszewska, dr SGGW), Małgorzata Wójcik, Jacek Zajączkowski (dr SGGW), Piotr Ziemski Rok 1985/86: Beata Andrzejczak, Ewa Borkowska, Piotr Bosiak, Włodzimierz Buraczyk (dr SGGW), Lech Dudek, Jakub Goyski, Małgorzata Jokiel (Goyska), Andrzej Karczewski, Andrzej Keczyński, Agata Kukiełka, Maciej Kupczyński, Andrzej Nocoń, Irena Stanek, Piotr Szczęsny, Grzegorz Śpiewak, Stefan Tarasiuk (dr hab. SGGW), Marek Wirowski, Jacek Włostowski, Jacek Zajączkowski (dr SGGW), Piotr Zakrzewski, Dariusz Zych. Rok 1986/87: Beata Andrzejczak, Piotr Bosiak, Włodzimierz Buraczyk (dr SGGW), Krzysztof Dąbrowski, Mirosław Gwiazdowicz, Andrzej Keczyński, Wojciech Kołodziej, Jan Kowal, Sławomir Malinowski, Tomasz Marszał, Artur Obidziński (dr SGGW), Irena Stanek, Robert Wielkowski???, Celina Wita, Katarzyna Wiśniewska (Marciszewska, dr SGGW), Jacek Zajączkowski (dr SGGW), Piotr Zakrzewski, Dariusz śukowski. Rok 1987/88: Beata Andrzejczak, Leszek Bolibok (dr SGGW), Piotr Bosiak, Paweł Chojnowski, Jarosław Czarkowski, Robert Gajda, Mirosław Gwiazdowicz, Andrzej Keczyński, Jan Kowal, Sławomir Malinowski, Tomasz Marszał, Stanisław Mytkowski???, Artur Obidziński (dr SGGW), Irena Stanek, Dorota Świechowska, Paweł Tkaczyk, Robert Wielkowski, Katarzyna Wiśniewska (Marciszewska, dr SGGW), Celina Wita, Jacek Zajączkowski (dr SGGW), Piotr Zakrzewski, Dariusz śukowski Rok 1988/89 : Beata Andrzejczak, Leszek Bolibok (dr SGGW), Paweł Bielecki, Paweł Chojnowski, Mirosław Gwiazdowicz, Wojciech Kołodziej, Jan Kowal, Jan Kowalczyk,

15 Wacław Lipiec, Artur Obidziński (dr SGGW), Tadeusz Sidor, Paweł Tkaczyk, Jacek Todys, Jacek Zajączkowski (dr SGGW), Rok 1989/90: Mateusz Bernaczyk, Leszek Bolibok (dr SGGW), Paweł Chojnowski, Mirosław Gwiazdowicz, Wojciech Kołodziej, Artur Sawicki, Tadeusz Sidor, Lucyna Sierzputowska, Paweł Tkaczyk, Jacek Todys, Grzegorz Zajączkowski (dr IBL), Rok 1990/91: Artur Andrzejewski, Mateusz Bernaczyk, Leszek Bolibok (dr SGGW), Michał Kalinowski, Andrzej Karczewski, Maciej Krawczyk, Jarosław Paciorek, Jan Piwowar, Emil Polubiec, Mirosław Potapiuk, Jerzy Półtorak, Tomasz Rejczak, Patryk Rowiński (dr SGGW), Sławomir Rybacki, Piotr Sarnowski, Lucyna Sierzputowska, Jacek Stankiewicz. Rok 1991/92: Jerzy Bazylewicz, Mateusz Bernaczyk, Małgorzata Dębowska, Artur Dolecki, BoŜena i Waldemar Jęda, Krzysztof Kaczmarek, Justyna Karcz, Andrzej Karczewski, Marek Kmieć, Jarosław Paciorek, Patryk Rowiński (dr SGGW), Ewa RóŜycka, Sławomir Rybacki, Piotr Sarnowski, Lucyna Sierzputowska, Grzegorz Sikora, Julita Skoczyńska, Jacek Stankiewicz, Grzegorz Węgrzycki, Rok 1992/93: Alina Bajko, Jerzy Bazylewicz, Mateusz Bernaczyk, Andrzej Czerski, Małgorzata Dębowska, Artur Dolecki, Roman Dudek, Marek Ignaczewski, Justyna Karcz, Magdalena Koteras (Czerepko), Piotr MałŜ (dr), Mariusz Młodziński, Grzegorz Okołów, Jarosław Paciorek, Ewa RóŜycka, Barbara Rucińska, Sławomir Rybacki, Piotr Sarnowski, Lucyna Sierzputowska, Tomasz Skórkiewicz, Jacek Stankiewicz, Arkadiusz Wojciechowicz, Jerzy Wolski, Wojciech Wyleziuch, Barbara śukowska. Rok 1993/1994: Jerzy Bazylewicz, Mateusz Bernaczyk, Wojciech Ciurzycki (dr SGGW), Janusz Czerepko (dr IBL), Andrzej Czerski, Roman Chądzyński, Artur Dolecki, Bogusław Guzina, Piotr Jankowski, Wiesława Jesiotr, Marek Klewiado, Jacek Klusek, Magdalena Koteras, Piotr Marczakiewicz, Adam Markiewicz, Bartłomiej Mechelewski, Dorota Niemirowska, Izabela Olędzka, Beata Rokita, Małgorzata Rozum, Tadeusz Sidor, Lucyna Sierzputowska, Piotr Zajączkowski, Artur Wiatr. Rok 1994/95: Mateusz Bernaczyk, Wojciech Ciurzycki, Marcin Fortuński, Piotr Jankowski, Justyna Karcz, Marek Klewiado, Jacek Klusek, Artur Kuczera, Robert Malina, Michał Maniakowski, Piotr Marczakiewicz, Adam Markiewicz, Mariusz Młodzianowski, Katarzyna Nowak, Izabela Olędzka, Dorota Pilawska, Piotr Prądzyński, Jacek Pytkowski, Lucyna Sierzputowska, Arkadiusz Wojciechowski, Piotr Zajączkowski, Barbara śukowska, Tadeusz Sidor, Rok 1995/96: Marcin Fortuński, Piotr Jankowski, Sławomir Jędrychowski, Artur Kuczera, Mariusz Kudlak, Michał Maniakowski, Piotr Obłoza, Dorota Pilawska, Jacek Pytkowski Rok 1998/99: Urszula Czajka (Zajączkowska, dr SGGW), Zenon Stenka, Krzysztof Talarek, Michał Wdowiak, Anna Zmarz Rok 1999/2000: Szawala Leszek, Małgorzata Blicharska, Urszula Czajka (Zajączkowska, dr), Mariusz Dąbrowski, Barbara Kisłowska, Marcin Korniluk, Bartosz Kryk, Marta Mrozik, Radosław Nadolny, Anna Oklej, Małgorzata Siekierska, Michał Wdowiak, Leszek Włodarczyk, Anna Wolnomiejska. Lista alfabetyczna osób uczestniczących w pracach Sekcji Botaniki Leśnej KNL w latach Adamczyk Jacek (dr SGGW) Adamczyk (z d. Ługowska) Barbara -Adamczyk Tadeusz

16 -Andrzejczak Beata Andrzejczyk Tadeusz (dr hab. SGGW) Andrzejewski Artur Bajko Alina Bałdyga Jerzy Banach Mirosława (Kwiatkowska) Bartoszyńska Teresa (śelawska) Bartyzel Rajmund Batorska Alicja (Sikorska) Bazylewicz Jerzy Bernaczyk Mateusz Będkowski Krzysztof (dr hab. - prof. SGGW) Bielecki Paweł Bilanów Jadwiga Bis Ryszard Blicharska Małgorzata Bocheńska Wanda (Józefaciukowa, dr, Instytut Badawczy Leśnictwa) Bogaciński Bogusław (dr SGGW) Bogusławska Wanda Bolibok Leszek (dr SGGW) Borkacki Piotr Borkowska Ewa Borowski Janusz Bosiak Piotr Boye Tomasz Brzeziecki Bogdan (prof. dr hab. SGGW) Brzeziński Stanisław Buraczyk Włodzimierz (dr SGGW) Burzyński Gerard Celej Krzysztof Chądzyński Roman Chojnowski Paweł Chołaj Maria Ciurzycki Wojciech Czajka Urszula (Zajączkowska, dr SGGW) 1995??? Czarkowski Jarosław Czerepko Janusz (dr IBL) Czerepko (z d. Koteras) Magdalena -Czerski Andrzej Czernicki Wacław CzyŜewski Kryspin Darnowski Tadeusz Dąbrowska Mirosława Dąbrowski Krzysztof Dąbrowski Mariusz Dębniak Kazimierz Dębowska Małgorzata Dębski Janusz Dmowski Zbigniew Dobrowolska (z d. Ukleja) Dorota

17 -Dobrzyński Czesław Dolecki Artur Doraczyński Gustaw Dudek Lech Dudek Roman Dziewięcka ElŜbieta Engel Zdzisław Estkowska Danuta Falkowska Krystyna Fałkowski Zbigniew Fitowska Liliana Fołtyn Małgorzata Fortuński Marcin Gajda Robert Gajek Maria ( ) Gajownik Małgorzata Gapanowicz Jerzy GirŜda Anna (Kliczkowska, dr IBL) Goc Zenon Gołota Edward Gorzelak Andrzej (prof. dr hab. Instytut Badawczy Leśnictwa) Gowin Teresa (dr SGGW) Goyska (z d. Jokiel) Małgorzata -Goyski Jakub Grabowska Teresa Grzesiak Marian Grzybek J Grzywacz Andrzej (prof. dr hab. SGGW) Guzik Grzegorz Guzina Bogusław Gwiazdowicz Mirosław Gwizdówna Zofia (Nocznicka) Habit Edward Hylla Waldemar ( ??? -Ignaczewski Marek Izbicki Jan Jachimiak (Niedziela) Joanna Jakubowski Maurycy Janicki Emil Jankowski Piotr Jańczak (z d. Karwowska) Jolanta -Jastrzębska Anna Jaśkiewicz Stefan Jesiotr Wiesława Jęda BoŜena Jęda Waldemar Jędrychowski Sławomir Jokiel (Goyska) Małgorzata Jonak Jerzy Józefaciukowa (z d. Bocheńska) Wanda

18 -Kaczmarek Krzysztof Kalinowski Michał Kapuściński Franciszek Karcz Justyna Karczewski Andrzej Karłowicz Andrzej Karwowska Jolanta (Jańczak) Kawecka Cecylia Keczyński Andrzej Kinelski Stanisław (dr SGGW) Kisłowska Barbara Klauz Zygmunt Klewiado Marek Kliczkowska (z d. GirŜda) Anna -Klusek Jacek Kluziński Leszek Rafał Kłapeć Bronisław (dr hab. prof. SGGW) Kmieć Marek Knopik Ryszard Knysak Mieczysław Kołodziej Wojciech Koralewska Mirosława (Ślipińska) Korniluk Marcin Koteras Magdalena (Czerepko) Kowal Jan Kowalczuk Jadwiga Kowalczuk Waldemar Kowalczyk Halina Kowalczyk Jan Kowalski Gerard Kowalski Walenty Kozyra (z d. Litwińska) Hanna -Krawczyk Maciej Krochmal Stanisław Krüger Robert Kryk Bartosz Kucharska Krystyna Kucharski Stanisław Kuczera Adam Kudlak Mariusz Kujawa Henryk Kukiełka Agata Kukiełka Antoni (dr) Kuligowski Ryszard Kurczab Krystyna Kurek Wojciech (dr SGGW) Kwiatkowska (z d. Banach) Mirosława -Lau Jerzy Laurow Zbigniew (prof. dr hab. SGGW) Laurow (z d. Połujan) Anna

19 -Leszczuk Jerzy Lewczuk Krzysztof Ligocki Jerzy Lipiec Wacław Lipiński Józef Litwińska Hanna (Kozyra) Liziniewicz Jacek LiŜewski Adolf Luks Andrzej Łach Agnieszka Łada Jerzy Łazicki Andrzej Łętowski Jacek Łubiński Zygmunt Ługowska Barbara (Adamczyk) Majewski Sławomir Malina Robert Malinowski Sławomir Marciszewska (z d. Wiśniewska) Katarzyna -Marczakiewicz Piotr Markiewicz Adam Marszał Tomasz MałŜ Piotr (dr) Maniakowski Michał Matuszewski Maciej Mechelewski Bartłomiej Mellerowicz Kajetan Michalik Klemens Mikołajczyk Krystyna (Porter) Mikosz Maria Młodzianowski Mariusz Młodziński Mariusz Modelski Lech Molski Bogusław (prof. dr hab., twórca i dyrektor Centralnego Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie) Moskała Józef Mórawski Bohdan Mrozik Marta ?????? -Myśliński Stanisław Mytkowski??? Stanisław Nadolny Radosław Niedziela (z d. Jachimiak) Joanna -Niemirowska Dorota Niesłuchowski Lech Niewęgłowski Tadeusz Nocoń Andrzej Nocznicka (z d. Gwizdówna) Zofia Nowacka (z d. Szymańska) Wiesława -Nowak Katarzyna Nowakowska Justyna (dr SGGW prodziekan Wydziału Leśnego)

20 -Nowakowski Andrzej (sekretarz generalny SITLiD) Nowakowski Mariusz Nowicki Arkadiusz Obidziński Artur (dr SGGW) Obłoza Piotr Oklej Anna Okołów Czesław (dr, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego) Okołów Grzegorz Olędzka Izabela Omen Stanisław Orłowski Henryk Osiniak Henryk Ostalski Bogdan Ozga Piotr (dr) Paciorek Jarosław Papis Sławomir Paprzycka Maria Pasteczka Henryk Patalas Jacek Patrzałek Zygmunt Perkowski Kazimierz Piechowicz Tadeusz Pietrzak Henryk Pilawska Dorota Piotrowski Janusz Piotrowski Janusz Piwowar Jan Plust Władysław Płocki Robert Podlasiak (z d. Siuda) Jolanta -Polubiec Emil Połujan Anna (Laurow) Porandowski Jarosław Porter Bolesław (dr hab. - prof. SGGW) Potapiuk Mirosław Półtorak Jerzy Prądzyński Piotr Przybyłowski Adam Ptaszyńska Eleonora Pucek Grzegorz Puszkow Wiera Pytkowski Jacek Raca Danuta Rachelski Ryszard Radecki Jerzy Radomski Grzegorz Radoszewski Henryk Rak Mirosław Rakowski Krzysztof (dr SGGW, IBL) Redlisiak Maria

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS ISSN 1233-6696 S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 PŁOCK LUTY 2011 TOWARZYSTWO NAUKOWE Płock, luty

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny nr 1 wrzesień 2013 kadencja 2012-2016 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu Spis treści Wrocławska

Bardziej szczegółowo

spis treści z życia Uczelni

spis treści z życia Uczelni spis treści Redakcja Szymon Sikorski Redaktor Naczelny Monika Zębala Joanna Roczniewska Adres Redakcji Biuro Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków tel. (+48) 12 662

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA XXVI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM im. BOLESŁAWA KRZYSZTOFIKA AQUA

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia)

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Praca zbiorowa pod redakcją Czesławy Rosik-Dulewskiej

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi:

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi: Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie 20-607 Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) 532-06-95 fax (081) 534-44-96 e-mail: poczta@oirp.lublin.pl numer konta: 66 1240 2500 1111

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Prof. Piotr Epler zakłada biret doktorski dr inż. Jerzemu Adamkowi JM Rektor prof. Janusz Żmija uroczyście habilituje dr hab. Ewę Moliszewską

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r.

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r. Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia Rektor prof. Janusz Żmija otwiera wystawę Prezes Fundacji Marek Wasiak opowiada o koncepcji Panteonu

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki 12/2008 Przegląd Uniwersytecki PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Chemii UWr Stulecie urodzin prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej prezentacje Wydział Chemii UWr WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest pierwszą w Polsce Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-1409. STOWARZYSZENIE LIGA OCHRONY PRZYRODY Zarząd Okręgu w Słupsku AKTUALIA OCHRONY PRZYRODY 2003/I (20)

ISSN 1640-1409. STOWARZYSZENIE LIGA OCHRONY PRZYRODY Zarząd Okręgu w Słupsku AKTUALIA OCHRONY PRZYRODY 2003/I (20) ISSN 1640-1409 STOWARZYSZENIE LIGA OCHRONY PRZYRODY Zarząd Okręgu w Słupsku AKTUALIA OCHRONY PRZYRODY 2003/I (20) ZESZYT INFORMACYJNY Z.O. LOP SŁUPSK Nr 1/2003 (20) Rok XI - marzec 2003 r. D o CZYTELNIKÓW...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 2 (83) luty 2003 Rok IX ISSN 1425 798X fot. K. Dąbrowska 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 2/2003 PERSONALIA Nowy zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 śabia WOLA, 2009 Au Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał i definiujących kierunki rozwoju obszaru LGD

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo