GOŒCIE Z BRUKSELI. Gniewino odwiedzili... Nowa sekretarz gminy - str. 3 Wa ny etap... - str. 4 Pielgrzymka - str. 5. Relikwie JP II - str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOŒCIE Z BRUKSELI. Gniewino odwiedzili... Nowa sekretarz gminy - str. 3 Wa ny etap... - str. 4 Pielgrzymka - str. 5. Relikwie JP II - str."

Transkrypt

1 Dobre miejsce NR 8/2011 Gniewino odwiedzili... GOŒCIE Z BRUKSELI Gmina Gniewino, Kaszuby i Gdañsk by³y przyk³adami Polski nowoczesnej, rozwiniêtej gospodarczo i atrakcyjnej turystycznie zaprezentowanej zagranicznym goœciom z Brukseli. Nowa sekretarz gminy - str. 3 Wa ny etap... - str. 4 Pielgrzymka - str. 5 str. 4 Przez trzy dni, od lipca br. przebywa³a z wizyt¹ w Gniewinie 14-osobowa grupa brukselskich przedstawicieli 10 pañstw cz³onków Unii Europejskiej. Uczestniczyli w niej: Zastêpca Sta³ego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej w Brukseli ambasador tytularny Jerzy Dro d z ma³ onk¹ Urszul¹, z Luksemburga - Marc Henri Godefroid wraz z ma³- onk¹ Dorothee Loetsch, z Irlandii - Andrew Harwood wraz z ma³ onk¹ (czyt. Anne, z str. Finlandii 2) - Raino Heinonen z ma³ onk¹ Oivi oraz Monika Horisberger za Szwajcarii, Gerarda Amiabel Kerkvliet z Holandii, Sabine Lammers z Niemiec, Michele Ledic z Chorwacji, Thomas Schmidt z Austrii i Ricardas Slepavicius z Litwy. Relikwie JP II - str. 5-6 Polska Prezydencja - str. 7 Lato w Gniewinie - str. 8-9 Lisewo oblê one - str. 10 Krancbal - str. 11 Atrakcyjne wakacje - str. 14 Ponad 600 tys. z³ dofinansowania - str. 15 Hotel Mistral Sport w Gniewinie stanowi³ dla goœci bazê wypadow¹ do zwiedzania regionu Kaszub i Gdañska. Goœcie w drodze z lotniska do Gniewina zwiedzili m.in. pa³ac w LeŸnie, Szymbark i Wie ycê. Drugi dzieñ poœwiêcony zosta³ atrakcjom czyt. naszego cd. str. str. regionu. 2 cd. str. 2 Wiadomoœci sportowe - str

2 Gniewino odwiedzili... Goœcie wpierw zwiedzili Gminny Oœrodek Turystyki i Sportu z przygotowywanymi na EURO 2012 obiektami sportowymi, Elektrowniê Wodn¹ arnowiec, a potem na fa- Dobre miejsce GOŒCIE Z BRUKSELI lach jez. arnowieckiego zjedli lunch podczas rejsu statkiem wycieczkowym Nadolanin. Po lunchu nadszed³ czas na odwiedziny w Skansenie Zagrody Gburskiej i Rybackiej w Nadolu, gdzie wys³uchali opowieœci z ycia Kaszubów. Po krótkim wypadzie nad ba³tyckie pla e dzieñ zakoñczy³ siê wspólnym grillem w Kompleksie Turystyczno - Rekreacyjnym Kaszubskie oko. Przypomnijmy: 17 stycznia br. 6 gmin 5 z powiatu wejherowskiego i 1 z puckiego podpisa³o w hotelu Wiktoria w Bolszewie porozumienie o wspó³dzia³aniu dla jak najszerszego pozyskiwania wszelkich mo liwych œrodków finansowych na wszechstronny rozwój gmin, ich promocjê, polepszanie warunków ycia ich mieszkañców oraz ca³ego regionu. Podczas podpisywania porozumienia ustalono, e na wzór prezydencji w UE ka da z gmin sygnatariuszy Porozumienia bêdzie kolejno obejmowa³a pó³roczne przewodnictwo. Jako pierwsza przewodnictwo objê³a gmina Gniewino. 2 Trzeciego dnia goœcie, udaj¹c siê na lotnisko im. Lecha Wa- ³êsy, zwiedzili stare miasto w Gdañsku, Bazylikê Mariack¹ i udali siê pod Pomnik Poleg³ych Stoczniowców. Po lunchu w gdañskiej restauracji o godz. 17,15 odlecieli do Warszawy a potem do Brukseli. - Wizyta zorganizowana zosta³a w ramach programu polskiej prezydencji w UE powiedzia³ ambasador Jerzy Dro d. - Zaproponowa³em ministerstwu region pomorski, a konkretnie gminê Gniewino oraz Gdañsk. Prezydencja RP to doskona³a okazja do promocji Polski i jej znakomitych atrakcji. Pomorze, Kaszuby oraz oczywiœcie gmina Gniewino, to wspania³e przyk³ady Polski nowoczesnej, rozwiniêtej gospodarczo, atrakcyjnej turystycznie. To tak e miejsca o bogatej i niezwykle ciekawej wielowiekowej historii. Wspaniale o tym wszystkim opowiada³a uczestnikom wizyty Pani Ma³gorzata Popis przewodnik i zarazem t³umacz. W kilka dni po powrocie goœci do Brukseli marsza³ek Mieczys³aw Struk i wójt Zbigniew Walczak otrzymali podziêkowanie od ambasadora Jerzego Dro d a za goœcinne przyjêcie uczestników wycieczki. (MOD) Miêdzygminne Porozumienie PODSUMOWANIE PÓ ROCZA W Gniewinie odby³o siê spotkanie maj¹ce na celu podsumowanie pó³rocznego przewodnictwa gminy Gniewino w Porozumieniu a tak e wy³onienie gminy, która przejmie koordynacjê Porozumienia w okresie od lipca do grudnia 2011r. I w³aœnie po up³ywie pó³rocznego okresu jej przewodnictwa, 8 lipca br. odby³o siê w Gniewinie spotkanie podsumowuj¹ce ten okres. Na spotkaniu obecni byli: Wies³aw Gêbka wójt gminy Choczewo, Zbigniew Walczak wójt gminy Gniewino, Jaros³aw Bia³k zastêpca wójta gminy Krokowa, Marzena Meyer zastêpca wójta gminy Luzino, Piotr Wittbrodt wójt gminy êczyce i Henryk Skwar³o wójt gminy Wejherowo. Jak stwierdzi³ podczas dokonywania multimedialnej prezentacji Miko³aj Orze³, pe³nomocnik wójta gminy Gniewino cd. str. 3

3 ds. strategii rozwoju, g³ównym celem w tym pierwszym okresie realizacji Porozumienia by³o wypracowanie najlepszych sposobów dzia³ania i inwentaryzacja mo liwoœci obszaru objêtego Porozumieniem, w szczególnoœci pod k¹tem przygotowania siê do wy³onienia potencjalnych obszarów realizacji projektów partnerskich w perspektywie finansowej Powo³ano zespo³y robocze, których pracê koordynowali: Krzysztof Kochan, Maria Patelczyk, Jacek Bagnecki, Renata uszczak, Czes³aw Dolny, Miros³aw Marcinkiewicz i Mariola Kwaœniewska. Uzgodniono tak e, e poszczególne gminy zajm¹ siê w szczególnoœci okreœlonymi zadaniami: gminy Choczewo i Wejherowo gospodark¹ komunaln¹, gmina Gniewino zarz¹dzaniem, drogownictwem, turystyk¹ i funduszami, gmina Krokowa funduszami i zagospodarowaniem przestrzennym, gmina Luzino oœwiat¹, kultur¹ i sportem, gmina êczyce pomoc¹ spo³eczn¹ i s³u b¹ zdrowia. Wspólnym zadaniem dla wszystkich gmin bêdzie przedsiêbiorczoœæ i praca. Po prezentacji odby³a siê dyskusja, w trakcie której przedstawiono propozycje na kolejny okres wspó³dzia³ania, m.in. powszechn¹ naukê p³ywania dla dzieci z klas 3 szko³y Dobre miejsce PODSUMOWANIE PÓ ROCZA dok. ze str. 2 podstawowej oraz stworzenie szkó³ki eglarskiej. Podstaw¹ tych dzia³añ staæ siê mo e infrastruktura istniej¹ca w Gniewinie (p³ywalnia) oraz na jez. arnowieckim (przystanie). Dofinansowania szkó³ki eglarskiej dla dzieci mo na pozyskaæ przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska (zakup ³ódek), wpisanie siê w projekt systemowy z POKL realizowany przez Urz¹d Marsza³kowski (Departament Oœwiaty) czy Lokalne Grupy Dzia³ania, a tak e wspólne z innymi gminami przygotowanie oferty turystycznej na nastêpny sezon i uroczyste otwarcie go w ramach Porozumienia. Pomys³y zwi¹zane z w/w zagadnieniami przedstawi na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika koordynator zespo- ³u ds. turystyki ze strony gminy Gniewino. Zaproponowano tak e utworzenie w najbli szej przysz³oœci w ramach Porozumienia grup wspó³pracy nie tylko tematycznych, lecz ju ukierunkowanych na przygotowanie konkretnych projektów. Kolejne przewodnictwo Porozumienia objê³a gmina Luzino. Marzena Meyer, zastêpczyni wójta gminy Luzino zapowiedzia³a, e ze wzglêdu na sezon urlopowy pierwsze spotkanie organizacyjne dotycz¹ce koordynacji dzia³añ odbêdzie siê po 15 sierpnia. (MOD) Kadrowe zmiany NOWA SEKRETARZ GMINY Od 1 sierpnia br. nowym Sekretarzem Gminy Gniewino zosta³a Mariola Kwaœniewska. Zast¹pi³a na tym stanowisku Krzysztofa Kochana, który rozpocz¹³ pracê w NZOZ BIK-MED Przychodnia Lekarska w Gniewinie. 2 sierpnia, podczas sesji Rady Gminy wójt Zbigniew Walczak zapozna³ radnych ze zmianami kadrowymi, jakie zasz³y w gminie z pocz¹tkiem sierpnia. Krzysztof Kochan, dotychczasowy Sekretarz Gminy zosta³ koordynatorem ds. administracyjno-gospodarczychi wspó³pracy z jednostkami samorz¹dowymi w BIK- MED-zie, na jego miejsce powo- ³ana zosta³a Mariola Kwaœniew- ska, dotychczas kieruj¹ca referatem Funduszy Strukturalnych, Analiz i Promocji w UG Gniewino, a na jej miejsce awansowa³ Miko³aj Orze³, pe³nomocnik Wójta Gminy Gniewino ds. Strategii Rozwoju. Jak wyjaœni³ wójt Zbigniew Walczak, zmiany te zwi¹zane s¹ z rozwojem gniewiñskiej przychodni,, szczególnie w zakresie pionu nowoczesnej rehabilitacji, a Krzysztof Kochan ma doœwiadczenie i zas³ugi w kierowaniu nie tylko t¹ instytucj¹. Przekonany jest równie, e pozosta³a dwójka pracowników sprawdzi siê na nowych stanowiskach pracy. Dali tego dowód swoj¹ dotychczasow¹ prac¹. Przypomnijmy zatem pokrótce ich sylwetki. Mariola Kwaœniewska mieszkanka Perlina, jest od urodzenia zwi¹zana z gmin¹. Podstawówkê ukoñczy³a w Bychowie, potem kontynuowa³a naukê w Liceum Ekonomicznym i studiowa³a na Wydziale Ekonomii Politechniki w Koszalinie, któr¹ ukoñczy³a z dyplomem magistra, specjalisty rachunkowoœci i finansów. Od 1 marca 1997 r. pracuje w Urzêdzie Gminy Gniewino, na pocz¹tku jako m³odszy referent ds. obs³ugi administracyjnej w zespole gospodarczym, a od r. jako kierownik referatu Funduszy Strukturalnych Analiz i Promocji. Miko³aj Orze³ magister socjologii, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego, mieszkaniec Rumi, pracuje w gminie Gniewino od 2007 r. Poprzednio pracowa³ w UM Rumia i GOPS Wejherowo. Jest prezesem zarz¹du Stowarzyszenia Bursztynowy Pasa, cz³onkiem zarz¹du Towarzystwa Oœwiatowego w Gniewinie, prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pradolina eby. Krzysztof Kochan absolwent UMK w Toruniu, biolog, nauczyciel dyplomowany, od 1984 r. zwi¹zany z gmin¹ Gniewino, gdzie rozpocz¹³ pracê w SP w Salinie jako nauczyciel biologii. Potem pe³ni³ m.in. funkcjê wicedyrektora SP w Gniewinie, dyrektora Gminnego Oœrodka Zdrowia, prezesa i dyrektora Gminnego Centrum Kultury Turystyki i Sportu przemianowanego póÿniej na Gminny Oœrodek Turystyki i Sportu oraz dwukrotnie w latach i Sekretarza Gminy Gniewino. (MOD) 3

4 4 Dobre miejsce Budowa Strefy Turystycznej arnowiec WA NY ETAP UKOÑCZONY Oficjalne oddanie do u ytku 4 przystani jachtowych na jez. arnowieckim zakoñczy³o pierwszy, ale jak e wa ny etap wspólnego tworzenia przez gminy Krokowa i Gniewino Strefy Turystycznej ARNOWIEC. Jezioro arnowieckie, jeden z najpiêkniej po³o onych i najwiêkszych na terenie pó³nocnej Polski akwenów wodnych (pow ha, d³ugoœæ, 7,6 km, szerokoœæ 2,6 km, maksymalna g³êbokoœæ 16 m) doczeka³ siê zrealizowania inwestycji Struk, pochodz¹ca z gminy Krokowa pose³ Krystyna K³osin, przewodnicz¹cy rady gminy Krokowa Zygmunt Piontek oraz proboszcz arnowieckiej parafii ks. Krzysztof Stachowski. wydatnie podnosz¹cych jego turystyczn¹ atrakcyjnoœæ. I etapem zakrojonego na wielk¹ skalê planu rozwoju tego rejonu by³o wspólne utworzenie przez s¹siaduj¹ce przez jezioro gminy Krokowa i Gniewino 4 przystani jachtowych: dwóch w Lubkowie i po jednej w Brzynie i Nadolu. Plan, jak przyzna³ to Henryk Doering, wójt Krokowej, narodzi³ siê 9 lat temu podczas inauguracji, a w zasadzie wskrzeszenia istniej¹cej przed wojn¹ pielgrzymki wodnopieszej z Nadola do Lubkowa i dalej do koœcio³a parafialnego w arnowcu odbywanej z okazji parafialnego odpustu œw. Anny. - Uznaliœmy wspólnie z wójtem Walczakiem wspomina Henryk Doering e jezioro nasze gminy nie dzieli, ale ³¹czy. I to w ka dym niemal wymiarze. I tak, krok po kroku, narodzi³ siê plan utworzenia strefy turystycznej arnowiec. Z kolei Mieczys³aw Struk, marsza³ek województwa pomorskiego uwa a, e w³aœnie ta sprawa wspólnego tworzenia przez dwie gminy strefy turystycznej arnowiec - jest najlepszym, wrêcz wzorcowym przyk³adem na to, jak mo na, dziêki wspólnym wysi³kom, znakomicie wykorzystaæ œrodki unijne. - Na ten projekt powiedzia³ marsza³ek kosztuj¹cy ponad 6,6 mln z³otych, pozyskano a 75% œrodków z funduszy unijnych, W trakcie uroczystoœci, po krótkim koncercie orkiestr dêtych z Gniewina i Krokowej, przywitaniu goœci przez wójta Henryka Doeringa, wójt Zbigniew Walczak uhonorowa³ marsza³ka Mieczys³awa Struka, za okazan¹ pomoc w realizacji przedsiêwziêcia, szabl¹ a przedstawicielom w³adz samorz¹dowych Krokowej wrêczy³ kibicowskie szaliki z napisem Centrum Pobytowo Treningowe Gniewino. Z kolei wójt Henryk Doering odwdziêczy³ siê marsza³kowi Strukowi i wójtowi Walczakowi statuetkami w postaci uœciœniêtych d³oni, symbolizuj¹cymi wspólnotê dzia³añ. czyli ponad 4 mln z³. Cieszy mnie to, e dwie s¹siadu- j¹ce gminy Krokowa i Gniewino tak dobrze wspó³pracuj¹ ze sob¹ a za ich przyk³adem id¹ dwa powiaty wejherowski i pucki. To dobrze rokuje na przysz³oœæ obu regionów. Ju dziœ widaæ ró nicê choæby w iloœci ³ódek i jachtów p³ywaj¹cych po jeziorze. - To jest realizacja pierwszego, ale bardzo wa nego etapu naszego wspólnego projektu powiedzia³ Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino. Oczywiœcie, nie poprzestajemy na tym, a naszym najwa niejszym celem jest doprowadzenie do tego, by powsta³ Szlak cysterski, czyli kana³ ³¹cz¹cy jezioro arnowieckie z Ba³tykiem. Liczymy w tym wzglêdzie na poparcie w³adz wojewódzkich. Wszystkie te wypowiedzi pad³y w sobotê 9 lipca podczas uroczystego przekazania do u ytku ostatniej z wybudowanych marin w Lubkowie. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 14,30 na przystani w Nadolu, sk¹d zaproszeni goœcie, po przywitaniu ich przez wójta Zbigniewa Walczaka i Orkiestrê Dêt¹ Gminy Gniewino, ³odziami motorowymi i statkiem Nadolanin, przep³ynêli do przystani w Lubkowie, gdzie odby³a siê centralna czêœæ uroczystoœci prowadzona przez zastêpcê wójta gminy Krokowa, Jaros³awa Bia³ka. W uroczystoœci, oprócz licznie przyby³ych mieszkañców obu Po odegraniu Mazurka D¹browskiego wci¹gniêto pañstwow¹ flagê na maszt i przeciêto symboliczn¹ wstêgê przy wejœciu na pomost mariny. Przeciêcia wstêgi dokonali: marsza³ek Mieczys³aw Struk, pose³ Krystyna K³osin, wójt Zbigniew Walczak i wójt Henryk Doering. Potem odby³y siê regaty eglarskie, w których nagrod¹ by³ okaza³y puchar ufundowany przez wójtów Gniewina i Krokowej. Zdoby³a go za³oga reprezentuj¹ca Agencjê Ochrony Mienia KONSAL w sk³adzie: Tadeusz Goyke - kapitan, Ireneusz Czarnecki - sternik i Ma³gorzata Czarnecka. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wspólnym grillem przy przystani w Brzynie, podczas którego goœci zabawia³ znakomity gdyñski gmin, uczestniczyli w³odarze gmin, marsza³ek Mieczys³aw zespó³ szantowy Johny Rogger. M. Odyniecki

5 Dobre miejsce Na odpust œw. Anny PIELGRZYMK PRZEZ ARNOWIEC Ju po raz dziewi¹ty w XXI wieku odby³a siê pod przewodnictwem ks. abp Tadeusza Goc³owskiego wodnopiesza pielgrzymka z Nadola do arnowca na odpust œw. Anny. W sobotê 23 lipca po raz dziewi¹ty w XXI wieku mieszkañcy Nadola, które nale y do bêd¹cego czêœci¹ arnowieckiej parafii samodzielnego wikariatu p.w. œw. Augustyna Biskupa w Nadolu oraz, mimo nienajlepszej pogody, licznie przybyli goœcie wziêli udzia³ w tradycyjnej wodno-pieszej pielgrzymce przez jez. arnowieckie do parafialnego koœcio³a w arnowcu. Pielgrzymce przewodzi³ ks. abp Tadeusz Goc³owski w asyœcie proboszcza parafii arnowieckiej ks. kan. Krzysztofa Stachowskiego i wikarego z Nadola ks. Marka Brudzisza. Wziêli w niej tak e udzia³ pos³owie Kazimierz Plocke i Jaros³aw Sellin, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, m.in. starosta pucki Wojciech Dettlaff, wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak, wójt gminy Krokowa Henryk Doering oraz Miros³aw Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej. W pielgrzymce przez jezioro, która zaczê³a siê przy rozbudowanej przystani w Nadolu a zakoñczy³a w Lubkowie, wziê³y udzia³ gniewiñskie jednostki p³ywaj¹ce: wycieczkowy statek Nadolanin oraz szybkie ³odzie Iguasu i Parana, a tak e aglówki, prywatne motorówki i skutery wodne. Jak na pielgrzymkê przysta³o, p¹tników powita³a a potem im towarzyszy³a Gminna Orkiestra Dêta z Gniewina. Przedtem jednak uczestników pielgrzymki przywita³ wójt Zbigniewa Walczak a po nim pose³ a zarazem wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke pogratulowa³ mieszkañcom i w³odarzom gmin Krokowa i Gniewino coraz lepszego rozwoju. Z kolei ks. abp. Tadeusz Goc³owski wyg³osi³ krotk¹ homiliê i po modlitwie dokona³ poœwiêcenia nadolskiej mariny. Potem, ju w trakcie wodnej pielgrzymki szybk¹ ³odzi¹ motorow¹ Iguasu przez arnowiec, poœwiêci³ pozosta³e, niedawno uroczyœcie oddane do u ytku po przebudowie, trzy przystanie. Po niemal godzinnym p³ywaniu ³odzie przybi³y do przystani w Lubkowie, sk¹d, razem z oczekuj¹cymi na p³yn¹cych p¹tników wiernymi, ruszono w piesz¹ pielgrzymkê do koœcio³a parafialnego p.w. œw. Anny w arnowcu, gdzie odprawiono sumê odpustow¹. ( MOD) Fot. A. Miedziak W parafii œw. Ottona w Kostkowie RELIKWIE JANA PAW A II Jednym z g³ównych punktów uroczystoœci odpustowych w parafii p.w. œw. Ottona w Kostkowie by³o oficjalne wprowadzenie do parafialnego koœcio³a relikwii kropli krwi b³. Jana Paw³a II pochodz¹cej z dokonanego na Niego 13 maja 1981 r. zamachu. 3 lipca br. na uroczystoœci odpustowe, podczas których mia³y byæ oficjalnie wniesione do parafialnego koœcio³a, otrzymane z krakowskiej kurii relikwie Papie a Polaka, b³. Jana Paw³a II, przyby³y takie t³umy wiernych, nie tylko z miej- cd. str. 6 5

6 W parafii œw. Ottona w Kostkowie RELIKWIE... dok.ze str. 5 scowej parafii, e budynek koœcio³a nie by³ w stanie pomieœciæ wszystkich. Dobre miejsce parafii a szczególnie uroczystego charakteru nabo eñstwu dodawa³ udzia³ Orkiestry Dêtej Gminy Gniewino. Po mszy odby³a siê procesja dooko³a koœcio³a zakoñczona uca- ³owaniem relikwii w koœciele. Nastêpnie na przykoœcielnym placu odby³ siê, po³¹czony z loteri¹, festyn parafialny, do którego przygrywa³ zespó³ muzyczny z Rybna. Na mszy odpustowej o godz. 12:30, któr¹ koncelebrowali ksiê- a: ks. Antoni B¹czkowski - rektor wy szego Seminarium Duchownego w Pelplinie, ks. Marian Miotk - dziekan dekanatu w Gniewinie i ks. Robert Meyer - proboszcz z Kostkowa, przywitano uroczyœcie relikwie b³. Jana Paw³a II - kroplê krwi pochodz¹c¹ z zamachu dokonanego przez Ali Agcê 13 maja 1981 r. w Rzymie. Obecni byli te ksiê a z s¹siednich Podkreœlmy, e w Polsce na razie jest tylko kilka miejsc, które otrzyma³y relikwiê I stopnia (kroplê krwi) b³ogos³awionego Jana Paw³a II. To m. in. Centrum Jana Paw³a II Nie lêkajcie siê w Krakowie, Katedra na Wawelu, Bazylika w Licheniu, Jasna Góra. Ju od po³owy maja przy relikwiach b³. Jana Paw³a II z³o onych w kaplicy jego imienia mog¹ siê modliæ mieszkañcy Wadowic i pielgrzymi, którzy odwiedz¹ tamtejsz¹ bazylikê. Relikwie nowego polskiego b³ogos³awionego znajduj¹ siê ju tak e w sanktuarium p.w. œw. Antoniego w Ostro³êce. opr. MOD fot. Andrzej Miedziak Gminna Orkiestra Dêta na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym UDANY WYJAZD Przez tydzieñ, od 11 do 17 lipca, na zaproszenie Wojewódzkiego Zarz¹du Ochotniczej Stra y Po arnej, Gminna Orkiestra Dêta wraz z cheerleaderkami przebywa³a na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w Wambierzycach w woj. dolnoœl¹skim. Po zakwaterowaniu na polu namiotowym w cieniu Gór Sto³owych, oprócz codziennego doskonalenia przez muzyków i tancerki swoich dotychczas zdobytych umiejêtnoœci, nadszed³ tak e czas na zwiedzanie okolicy. Dziêki wsparciu sponsorów muzycy zwiedzili m.in.: Szczeliniec - Góry Sto³owe, Wroc³aw i Pragê oraz Muzeum Kopalni wêgla w Rudzie Œl¹skiej. Nie oby³o siê równie bez koncertowania. Orkiestra zapewni³a oprawê muzyczn¹ mszy œw. w Sanktuarium Matki Bo- ej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w Wambierzycach oraz da³a koncert na schodach bazyliki. 6 - Zostaliœmy niezwykle goœcinnie przyjêci, nawi¹zaliœmy nowe znajomoœci. Mamy nadziejê na dalsz¹, owocn¹ wspó³pracê mówi kapelmistrz Waldemar Szczypior. - W imieniu wszystkich uczestników chcê podziêkowaæ za wsparcie jakie otrzymaliœmy w ró nej formie, niekoniecznie finansowej: Towarzystwu Oœwiatowemu w Gniewinie, Firmie AUDIOLINE Janusza Formelli i ukasza Koñczaka, A & R Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Rafa³a Czecha, Restauracji Trzy Korony, Jerzemu W³odarskiemu, Jerzemu Kukowskiemu, Krzysztofowi Blaszke, Bo enie Nawrockiej, Ryszardowi Szulcowi, Gra ynie Kotowicz, Judycie Smulewicz i Leszkowi Ko yczkowskiemu. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziêkujê, a wyjazd, tak e dziêki nim, z ca³¹ pewnoœci¹ mo na zaliczyæ do udanych. Opr. (MOD)

7 Dobre miejsce Warto wiedzieæ POLSKA PREZYDENCJA W UE Po raz pierwszy w swojej historii i dziejach Unii Europejskiej 1 lipca 2011 r. Polska objê³a przewodnictwo w Radzie UE. To nie tylko ogromne wyzwanie wymagaj¹ce planowania strategicznego, pe³nej aktywnoœci politycznej i organizacyjnej na szczeblu krajowym i europejskim, ale tak e wielka szansa dla Polski w kszta³towaniu UE. Rada Unii Europejskiej jest g³ównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Wraz z Komisj¹ Europejsk¹ oraz Parlamentem Europejskim jest jednym z trzech g³ównych aktorów bior¹cych udzia³ w procesie decyzyjnym UE. G³ównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, aktów prawa UE. Rada reprezentuje pañstwa cz³onkowskie Unii. Rada nie ma swojego sta³ego sk³adu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister z ka - dego kraju Unii w zale noœci od poruszanej na posiedzeniu tematyki. Jeœli omawiane s¹ np. problemy zwi¹zane z edukacj¹, to w posiedzeniu bior¹ udzia³ ministrowie edukacji. Tak wiêc decyzje podejmowane przez Radê UE to najczêœciej kompromis wypracowany po mudnych negocjacjach miêdzy wszystkimi cz³onkami Unii. Co szeœæ miesiêcy kolejne pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencjê, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie pañstwo sprawuj¹ce Prezydencjê staje siê gospodarzem wiêkszoœci unijnych wydarzeñ i gra kluczow¹ rolê na wszystkich polach aktywnoœci Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizacjê spotkañ UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integracjê oraz bezpieczeñstwo. Prezydencja daje mo liwoœæ wiêkszego i realnego wp³ywu na decyzje podejmowane w UE. Bêdziemy mieæ szansê przedstawienia na forum Unii Europejskiej priorytetów polskiej polityki, zaakcentowania najistotniejszych obszarów, przed³o enia w³asnych pomys³ów i inicjatyw. Wiêcej informacji o Prezydencji Polski w Radzie Unii Eupejskiej mo na znaleÿæ na stronie internetowej Jakie s¹ g³ówne zadania Prezydencji? Przygotowanie i sprawowanie Prezydencji w Radzie UE wi¹ e siê z koniecznoœci¹ koordynowania kilku tysiêcy spotkañ, zarówno formalnych (poœwiêconych omawianiu bie ¹cych spraw), jak i nieformalnych (w celu wymiany pogl¹dów w sprawach d³ugoterminowych), w Brukseli, Luksemburgu oraz kraju Prezydencji, w tym tak e spotkañ na najwy szym szczeblu (Rada Europejska, szczyty z przywódcami pañstw trzecich). Kluczow¹ rol¹ Prezydencji jest wypracowywanie porozumieñ pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi szczególnie wtedy, gdy poruszane s¹ kwestie dra liwe i kontrowersyjne. Innym zadaniem jest reprezentowanie Rady wobec instytucji UE, w szczególnoœci wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jak pokaza³o jednak doœwiadczenie, okres szeœciu miesiêcy jest zbyt krótki, aby pañstwo sprawuj¹ce Prezydencjê mog³o skutecznie zrealizowaæ za- ³o one cele swojego przewodnictwa. W tej sytuacji zaczê³a krystalizowaæ siê koncepcja Prezydencji Grupowej, w której trzy kraje sprawuj¹ce po sobie przewodnictwo koordynowa³yby miêdzy sob¹ g³ówne cele, jakie chcia³yby zrealizowaæ w d³u szym okresie, tzn. 18. miesiêcy sprawowanych przez siebie trzech kolejnych Prezydencji. Skuteczn¹ realizacjê tej koncepcji zapewniæ ma te za³o enie, e ka de trio sk³ada siê z pañstwa du ego i dwóch pañstw mniejszych, a tak e i to, e w ka dej trójce bêd¹ kraje starej i nowej Unii. Polska, która rozpoczê³a Prezydencjê w lipcu 2011 r., jest pierwszym i najwiêkszym pañstwem naszego tria, w sk³ad którego wchodz¹ ponadto: Królestwo Danii i Republika Cypryjska. Strona polska rozpoczê³a wspó³pracê w ramach naszego tria z Dani¹ oraz Cyprem ju w roku Wspó³praca ta jest kontynuowana na bie ¹co zarówno na poziomie Ministrów Spraw Zagranicznych trzech pañstw, jak i Koordynatorów ds. Przygotowañ do sprawowania przewodnictwa ka dego z pañstw tria. - Liczê na to, e te najbli sze miesi¹ce polskiej Prezydencji poka ¹, jak mocne fundamenty ma ta funkcjonalna przyjaÿñ pomiêdzy Polsk¹ a europejskimi instytucjami - powiedzia³ premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z szefem KE. opr. (MOD) Z³ote Gody w Rybnie Z OCI JUBILACI 50 lat temu Pañstwo Alicja i Alfred Get z Rybna wst¹pili w zwi¹zek ma³ eñski. Z okazji Ich Z³otych Godów, 21 lipca br. Gabriela Wyszecka, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Gniewinie oraz radni: Judyta Smulewicz i Andrzej Miedziak, który jest tak e so³tysem, odwiedzili Dostojnych Jubilatów i w imieniu Wójta Gminy Gniewino z³o- yli Im gratulacje i yczyli kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radoœci i satysfakcji z tego, co zbudowali trwaj¹c przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem, w zdrowiu i chorobie, w smutku i radoœci, w bogactwie i biedzie, pociechy z dzieci i wnuków, do³¹czaj¹c do yczeñ wi¹zankê kwiatów i upominek. Dodajmy, e Jubilaci wychowali 8 dzieci i doczekali siê 12 wnuków. - Jad¹c do Pañstwa Get naliczy³em, e jest to 9 rodzina w naszym so³ectwie, która obchodzi tak piêkny jubileusz nie kry³ dumy so³tys Andrzej Miedziak. My równie yczymy Jubilatom doczekania w zdrowiu i pokoju kolejnych jubileuszy! (MOD) 7

8 Dzieci z pewnoœci¹ bêd¹ czekaæ na nastêpne wakacje, tak atrakcyjne, jak tegoroczne. W so³ectwie Lisewo Z myœl¹ o dwóch ró nych pokoleniach mieszkañców so³ectwa Lisewo tych najm³odszych i tych najstarszych zorganizowano atrakcyjne spêdzenie czasu letniego. Wpierw, dla najm³odszych, w dniach od 4 do 15 lipca rada so³ecka zorganizowa³a w œwietlicy wiejskiej zajêcia plastyczne, muzyczne i sportowe - prowadzone przez so³tys Bo enê 8 Dobre miejsce Wakacyjne atrakcje, czyli... LATO W GNIEWINIE Jak co roku, tak i podczas tegorocznych wakacji nie zapomniano o najm³odszych mieszkañcach gminy Gniewino, szczególnie tych, którzy lato spêdzaj¹ w domu. W szeregu so³ectwach przygotowano dla nich oferty atrakcyjnego spêdzenia czasu. W so³ectwie Kostkowo Koniec pierwszego miesi¹ca wakacji, 25-29lipca, by³ bardzo atrakcyjny dla dzieci so³ectwa Kostkowo. Zabawy, ciekawe spotkania, wycieczki - tak e rowerowe, zape³ni³y te wakacyjne dni. Dzieci bawi³y siê znakomicie na przyszkolnym Orliku i placu zabaw. Zwiedzi³y mini ZOO pp. Piotrowskich, by³y goœæmi na ognisku u pp. Lubockich. Tradycyjnie, jak co roku, odwiedzi³y siedzibê Terenowej S³u by Ratowniczej w Kostkowie oraz kompleks Kaszubskie Oko w Gniewinie. Du ym prze yciem by³ pobyt na terenie zorganizowanego pikniku militarnego na terenie dawnej jednostki wojskowej w Lisewie. Pe³en wra eñ tydzieñ zakoñczy³ siê poszukiwaniem Skarbu Pirata. So³tys Kostkowa dziêkuje wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu zajêæ dla dzieci, szczególnie pp. Piotrowskim, pp. Lubockim, panom: Waldemarowi Szczypiorowi, Zygmuntowi Trederowi, Grzegorzowi i Krzysztofowi Puksztom, paniom: Ewie Haberce i Emilii Jastrzêbskiej oraz mamom, które towarzyszy³y dzieciom a tak e paniom przygotowuj¹cym smaczne posi³ki. Hoeft. Dzieci uczy³y siê tak e robiæ pizzê i naleœniki, a podczas goœciny w Dworku Lisewskim piek³y kie³baski. Atrakcj¹ dla najm³odszych by³ wyjazd na strusi¹ farmê do Kniewa. Zajêcia zakoñczy³y siê konkursami, w których milusiñscy mogli zdobyæ nagrody. Natomiast w przedostatni¹ sobotê lipca spotkali siê seniorzy lisewskiego so³ectwa. By³o wspólne grillowanie rozpoczête o godz. 18,00 pieczeniem kie³basek, kaw¹ i ciastem, okraszone skoczn¹ muzyk¹. Du ¹ atrakcj¹ by³a wizyta przebierañców, którzy bawili siê z seniorami do póÿnych godzin nocnych. - Chcia³abym podziêkowaæ m³odzie y za zaanga owanie i pomoc w organizacji zajêæ mówi pani so³tys. Dziêkujê paniom Sandrze Skoczke, Magdzie Miszka oraz Jolancie Wróblewskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania a tak e przebierañcom za wspólna zabawê i uatrakcyjnienie spotkania. Oprócz imprez przygotowanych na lato przez Radê So³eck¹ mieszkañcy so³ectwa Lisewo mogli uczestniczyæ w atrakcjach przygotowanych przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich i radn¹ Hannê Thiel. W ostatni¹ sobotê czerwca powitano lato przy wspólnej zabawie tanecznej. Tañce i œpiewy trwa³y do bia³ego rana, dziêki zespo³owi Giga Akord. Podczas zabawy czêœciowo zosta³y zebrane œrodki finansowe, które pozwoli³y Ko³u Gospodyñ Wiejskich zorganizowaæ w lipcu biwak dla trzydzieœciorga dzieci z so³ectwa. Dzieci integrowa³y siê przy wspólnych grach, zabawach i konkursach. Poznawa³y tajniki chusty Klanza, a animatorka spotkania z dzieæmi, poprzez malowanie buzi np. Hello Kitty, piratów, Spidermenów i innych malowniczych postaci, wprowadzi³a je w œwiat bajkowych bohaterów. Skoki w workach, przeci¹ganie liny oraz chodzenie na szczud³ach przynios³y wiele frajdy maluchom. Wspólna gra w bingo pozwoli³a wy³oniæ mistrza bingo, który zgodnie z zasadami gry zgarn¹³ g³ówn¹ nagrodê. Pozosta³e dzieci mia³y okazjê wykazaæ swój intelekt w quizie z nagrodami. Znalaz³ siê te czas na prace plastyczne, w których zosta³a nagrodzona naj³adniejsza wakacyjna kartka. cd. str. 9

9 LATO W... dok. ze str. 8 Ale to nie koniec przygotowanych atrakcji przez KGW. Po ognisku dzieci w pe³nej gotowoœci mia³y okazjê powitaæ stra- aków OSP Nadole i poznaæ tajniki ich dzia³añ. Frajd¹ by³a przeja d ka wozem stra ackim oraz k¹piel w strumieniach wody. Biwak zakoñczy³ siê wspólnym œniadaniem i pysznymi lodami, dla niektórych dzieci by³a to jedyna mo liwoœæ prze ycia wakacyjnej przygody. Szczególnie podziêkowania nale ¹ siê p. Zygmuntowi Trederowi i stra akom za wk³ad wniesiony w urozmaicenie pobytu dzieci na biwaku oraz Radzie So³eckiej i wszystkim sponsorom za yczliwoœæ i dobre serce. KGW zaprasza wszystkich chêtnych maj¹cych czas do wspólnego dzia³ania na rzecz So³ectwa. Informuje te, e w paÿdzierniku zostanie zorganizowana charytatywna zabawa, która pozwoli na realizacjê kolejnych planów. W so³ectwie Perlino Wakacje w so³ectwie Perlino rozpoczê³y siê imprezami nie tylko dla najm³odszych. Ju 24 czerwca panie z miejscowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich promowa³y so³ectwo i gminê Gniewino na festynie pn. eba ryb¹ stoi a w dwa tygodnie póÿniej podczas obchodów Dni Ksiêstwa eba. Perliñskie stoisko kusi³o nie tylko bogat¹ ofert¹ turystyczn¹, ale równie wyœmienitymi przysmakami serwowanymi przez panie z KGW. Dodajmy, e panie wspiera³a reprezentantka Gminnego Oœrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie, Justyna Wiszniewska. Natomiast w samym Perlinie, w dniach 4-15 lipca 2011r. w œwietlicy wiejskiej panie z KGW zorganizowa³y wakacyjne zajêcia skierowane dla dzieci z So³ectwa Perlino. Dzieci dostawa³y codziennie posi³ek z niespodziank¹ oraz uczy³y siê pieczenia ciasteczek, robienia sa³atek warzywnych, kwiatów i stroików z bibu³y oraz wielu innych ciekawych rzeczy. Korzysta³y równie z komputerów oraz bra³y udzia³ w grach na œwie ym powietrzu. A 16 lipca br. odby³ siê zorganizowany wspólnie przez so³tysów Ryszarda Tyszera z Perlina i Danutê Bianga z Bychowa oraz rady so³eckie Perlina i Bychowa, Festyn Rodzinny. Uczestnicy imprezy czêstowani byli kie³baskami z grilla, s³odyczami, ciastem oraz napojami. GwoŸdziem programu by³ towarzyski mecz pi³karski pomiêdzy so³ectwami Perlina i Bychowa, w którym lepsi okazali siê pi³karze z Perlina. Dobre miejsce Turystyczny Szlak Pó³nocnych Kaszub UMOWA PODPISANA 27 lipca 2011 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim zosta³a podpisana umowa o dofinansowaniu realizacji projektu Turystyczny szlak Pó³nocnych Kaszub. Wartoœæ ca³ego zadania wynosi prawie 18 mln z³. W ramach projektu przewiduje siê roboty budowlano - monta owe, w wyniku których do 2013 roku powstanie 133 km spójnego, oznakowanego szlaku rowerowego z niezbêdn¹ infrastruktur¹ na terenie gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino, w miastach Puck i Wejherowo oraz jego promocjê. Zakres prac na terenie Gminy Gniewino przewiduje: - budowê 1900 m ci¹gu pieszo-jezdnego o szerokoœci 3.5 m od granicy wsi Nadole do skrzy owania w Czymanowie (prace zosta³y wykonane w 2010 r.); - budowê 1150 m drogi rowerowej o szerokoœci 3,5 m od skrzy owania w Czymanowie do elektrowni szczytowopompowej; - wybudowanie 550 m drogi rowerowej jako poszerzenia istniej¹cego chodnika do osi¹gniêcia szerokoœci 2,5 m (poszerzenie o 1,5 m); - wybudowanie 850 m drogi rowerowej o nawierzchni gruntowej i szerokoœci 2 m wzd³u drogi Opalino - Czymanowo do drogi na Rybno; - poprawê nawierzchni 1950 m drogi gruntowej o szerokoœci 2,5 m na odcinku Opalino - most na Piaœnicy - granica gminy Wejherowo; - ustawienie 1 tablicy informacyjnej w Czymanowie; - oznakowanie 11 km szlaku Rumia Bia³ogóra od granicy z gmin¹ Wejherowo przez Opalino, Czymanowo, Nadole do granicy z gmin¹ Krokowa. Celem projektu jest podniesienie jakoœci oraz poprawa publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt przyczyni siê do zrównowa onego wykorzystania potencja³u turystycznego regionu, wyd³u enia sezonu, wzrostu liczby turystów i poprawy dostêpnoœci do atrakcji turystycznych. Wartoœæ dofinansowania ze œrodków unijnych i bud etu pañstwa wynosi 60% wartoœci projektu. Imprezê wsparli sponsorzy, m.in. Rados³aw Fiedorowicz i Tadeusz Abako, za co nale ¹ im siê gor¹ce podziêkowania. opr. (MOD) Kompleksowa obs³uga dekoracyjna. Wesela, œluby, rocznice, przyjêcia oraz inne imprezy okolicznoœciowe i firmowe. Dekoracje wykonujemy z tkanin, kwiatów oraz balonów. tel

10 Dobre miejsce IV Piknik Militarny LISEWO OBLÊ ONE! Prawdziwe oblê enie przezywa³o Lisewo w ostatni weekend lipca. Na zorganizowany przez Militarnych z Trójmiasta IV Piknik Militarny zjecha³o tysi¹ce mi³oœników wojskowoœci. Tego weekendu widok terenu po by³ej jednostce radiolokacyjnej w Lisewie by³ wrêcz szokuj¹cy. Ogromna iloœæ jad¹cych w¹sk¹ drog¹ samochodów mia³a jeden cel: dowieÿæ chêtnych na IV Piknik Militarny Gniewino 2011 zorganizowany przez Stowarzyszenie Militarni Trójmiasto i gminê Gniewino. Przed dawn¹ jednostk¹ parkowa³y dziesi¹tki jeœli nie setki aut. Wewn¹trz t³umy entuzjastów wojskowoœci. Bardzo du o by³o te dzieci, które wygl¹da³y na wprost zafascynowane tym, co zobaczy³y. Takiego najazdu obcych jeszcze nikt z mieszkañców Lisewa nie widzia³. A by³o co ogl¹daæ i w czym uczestniczyæ. Na zagospodarowanym przez Militarnych terenie po by³ej jednostce wojskowej, przygotowywanym od ponad dwóch lat i zamienionym na swoisty skansen historyczny z ukierunkowaniem na technikê wojskow¹, wytyczone zosta³y trasy, po których porusza³y siê ciê kie pojazdy, wo ¹c w miarê swoich mo liwoœci wszystkich chêtnych. A tych nie brakowa³o. Ponadto dla wszystkich osób nie-zakochanych w oparach spalin przygotowano historyczn¹ wystawê plenerow¹ poœwiêcon¹ o³nierzom WP walcz¹cym o pomorskie ziemie w 1945 r. Mo na by³o zobaczyæ przyk³adowe stanowiska bojowe z okresu II Wojny Œwiatowej wraz z rekonstruktorami prezentuj¹cymi mundury historyczne - byli to wojacy ubrani w 10 mundury trzech armii: polskiej, radzieckiej a nawet hitlerowskiej - sprzêt oraz uzbrojenie formacji z tamtego okresu, w tym artyleriê. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê przeja d ki czo³giem T-55, ci¹gnikiem artyleryjskim, ci¹gnikiem amfibi¹ oraz wojskowymi ciê arówkami. Mo na by³o te przymierzyæ siê do armat, CKM-ów czy moÿdzierzy, a tak e wypróbowaæ swoich umiejêtnoœci strzeleckich. Chêtni mogli kupiæ wiele gad etów militarnych, a spragnieni i zg³odniali posiliæ siê np. wojskow¹ grochówk¹ z wk³adk¹ i ugasiæ swoje pragnienie szerok¹ gam¹ napojów. (MOD)

11 Dobre miejsce W Zagrodzie Gburskiej w Nadolu KRANCBAL Ju po raz dziesi¹ty w skansenie Zagroda Gburska w Nadolu odby³ siê Festyn Folklorystyczny Krancbal Krancbal to nazwa kaszubskiej zabawy, urz¹dzanej z okazji do ynek. W nadolskim skansenie impreza o tej nazwie odbywa siê co roku latem. I tym razem organizatorom Krancbalu dopisa³a aura: nie by³o za gor¹co, nie pada³o. Nic dziwnego, e na festyn, który sta³ siê ju tradycj¹ i letni¹ atrakcj¹ Nadola, przyby³o w tym roku kilka tysiêcy goœci, w tym tak e wielu turystów wypoczywaj¹cych nad morzem. Oficjalnego otwarcia Krancbalu dokonali: Miros³aw Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej, pose³ Kazimierz Plocke i starosta pucki Wojciech Dettlaff. Program festynu, jak co roku, by³ ciekawy. Wielu artystów z Kaszub prezentowa³o goœciom swoje dzie³a. By³y wiêc obrazy, rzeÿby, wyroby ceramiczne, hafty i... zabawki. Zobaczyæ mo na by³o te jak korzysta³o siê z dawnych sprzêtów wykonuj¹c ró ne czynnoœci, m.in.: mielenie tabaki, przêdzenie we³ny, czerznienié mas³a, krêcenie batów, maglowanie, pranie. By³a równie kuchnia regionalna prezentowana m.in. przez panie z KGW Perlino i Nadole: swojski chleb, mas³o, miód, smalec, wêdliny, ciasta i napoje, w tym miody pitne i smakowite, w³asnego wyrobu nalewki. Na scenie prezentowali siê: zespó³ Psotë z Reszek, Grupa Teatralna ze Strzelna w spektaklu Testament II, duet wokalny Danuta Tarnowska - Ewa Lademann z Leœniewa, zespó³ Zaranica z Krynek, kabaret KGW w Perlinie, kabaret Kùñda z Goœcicina, zespó³ Nadolanie z Nadola i zespó³ Fucus z Wejherowa. Program prowadzi³ Jacek Lange. Dla najm³odszych uczestników festynu przygotowano warsztaty plastyczne i regionalne oraz wiele innych atrakcji, w tym m.in. dmuchane zje d alnie, przeja d ki quadami, rycerskie rynsztunki. Po raz pierwszy w ramach imprezy rozegrano regaty eglarskie o Puchar Dyrektora Muzeum. Wziê³o w nich udzia³ 10 ³odzi, a zdobywc¹ Pucharu zosta³a za³oga pod dowództwem Katarzyny Michalewskiej z Pucka, na co dzieñ instruktorki na przystani w Lubkowie. Organizatorem Krancbalu 2011 by³o Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, Gmina Gniewino oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Nadolu. (MOD) 11

12 Dobre miejsce r. o godz. 14:00 na Cmentarzu w Rybnie odbêdzie siê UROCZYSTOŒÆ OBCHODÓW MARSZU ŒMIERCI Program uroczystoœci: < 14:00 - odegranie Hymnu Pañstwowego < wyst¹pienia przedstawicieli w³adz samorz¹dowych < apel poleg³ych < z³o enie kwiatów przez przyby³e delegacje < okolicznoœciowy program artystyczny < Msza Œwiêta w intencji Ofiar Marszu Œmierci AUTOBUS NR 1 Mierzynko PKS 12,40 Salino Koœció³ 12,43 D¹brówka Krzy 12,47 Kostkowo M³oty 12,50 Chynowie Folwark 13,00 Chynowie PKS 13,05 Kostkowo PKS 13,10 S³uszewo Krzy 13,15 Rybienko PKS 13,20 Rybno Cmentarz 13,25 DOWOZY DLA MIESZKAÑCÓW GMINY: AUTOBUS NR 2 Toliszczek PKS 12,35 Bychowo PKS 12,40 Perlino 12,45 Perlinko 12, 49 Mierzyno PKS 12,59 Jêczewo 13,05 Tadzino PKS 13,09 Lisewo PKS 13,14 Strzebielinek 13,18 Rybno PKS 13,20 Rybno Cmentarz 13,25 AUTOBUS NR 3 Gniewino Pomnik 12,50 Strzebielinko 12,53 12 Gniewino PKO 12,55 Gniewino Osiedle 12,57 Nadole PKS 13,07 Czymanowo PKS 13,10 Czymanowo Jamnik 13,12 Opalino 13,15 Rybno Cmentarz 13,25 Powrót wszystkich autobusów zaraz po zakoñczeniu uroczystoœci.

13 Dobre miejsce Komunikat GOPS FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Okres zasi³kowy (2011/2012) rozpoczyna siê 1 paÿdziernika 2011 r. i trwa do 30 wrzeœnia 2012 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasi³kowy (2011/2012) bêd¹ przyjmowane od 1 sierpnia 2011 r. W przypadku, gdy osoba z³o y wniosek na nowy okres zasi³kowy wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paÿdziernik nastêpuje do dnia 31 paÿdziernika 2011 r. W przypadku, gdy osoba z³o y wniosek na nowy okres zasi³kowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 wrzeœnia do 31 paÿdziernika ustalenie prawa do œwiadczeñ oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paÿdziernik nastêpuje do dnia 30 listopada 2011 r. Wnioski bêd¹ wydawane od 1 sierpnia 2011 r. Maksymalne miesiêczne dochody przypadaj¹ce na osobê w rodzinie uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego to: 725 z³. W okresie zasi³kowym 2011/2012 obowi¹zuj¹ dochody za 2010 r. Wa ne!!! Wnioskodawcy, pobieraj¹cy œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie zasi³kowym tj. 2010/2011, których dzieci maj¹ ukoñczone 18 r.. zobowi¹zani s¹ dostarczyæ aktualne zaœwiadczenie lub oœwiadczenie ze szko³y o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2011/2012 w nieprzekraczalnym terminie do 9 wrzeœnia 2011 r. W przypadku nie dope³nienia ww. obowi¹zku wyp³ata œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego od miesi¹ca wrzeœnia 2011 r. zostanie wstrzymana.!!! ŒWIADCZENIA RODZINNE Okres zasi³kowy (2011/2012) rozpoczyna siê 1 listopada 2011 r. i trwa do 31 paÿdziernika 2012 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ rodzinnych na nowy okres zasi³kowy (2011/2012) bêd¹ przyjmowane od 1 wrzeœnia 2011 r. W przypadku, gdy osoba z³o y wniosek na nowy okres zasi³kowy wraz z kompletem dokumentów do 30 wrzeœnia ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 30 listopada 2011 r. W przypadku, gdy osoba z³o y w na nowy okres zasi³kowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 paÿdziernika do 30 listopada ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 31 grudnia 2011 r. Wnioski bêd¹ wydawane od 1 wrzeœnia 2011 r. Maksymalne miesiêczne dochody przypadaj¹ce na osobê w rodzinie uprawniaj¹ce do zasi³ku rodzinnego, to: z³ z³ w przypadku wychowywania dziecka niepe³nosprawnego. W okresie zasi³kowym 2011/2012 obowi¹zuj¹ dochody za 2010 r. Wa ne!!! Wnioskodawcy, pobieraj¹cy zasi³ki rodzinne w obecnym okresie zasi³kowym tj. 2010/2011, których dzieci uczêszczaj¹ lub bêd¹ uczêszczaæ od wrzeœnia 2011 r. do szkó³ ponadgimnazjalnych zobowi¹zani s¹ dostarczyæ aktualne zaœwiadczenie lub oœwiadczenie ze szko³y o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2011/2012 w nieprzekraczalnym terminie do 9 wrzeœnia 2011 r. Na podstawie dostarczonego zaœwiadczenia lub oœwiadczenia, bowiem mog¹ byæ wyp³acane dodatki: - z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, - z tytu³u dojazdu do miejscowoœci, w której znajduje siê siedziba szko³y, - z tytu³u zamieszkiwania w miejscowoœci, w której znajduje siê siedziba szko³y, - a tak e zasi³ki rodzinne na dzieci, które ukoñczy³y 18 r. ycia, a kontynuuj¹ naukê w szkole. W przypadku nie dope³nienia ww. obowi¹zku wyp³ata zasi³ków rodzinnych wraz z dodatkami od wrzeœnia 2011 r. zostanie wstrzymana.!!! 13

14 Dobre miejsce Kolonie w Niedzicy i wycieczka do Pary a ATRAKCYJNE WAKACJE Dziêki realizacji projektu pn. EDUKACJA PRZEZ TURYSTYKÊ, ponad 210 dzieci z gminy Gniewino mia³o okazjê niezwykle atrakcyjnie spêdziæ pierwsz¹ czêœæ wakacji. Podobnie jak rok temu, dziêki realizacji gniewiñskiego pro- BRUKSELA, PARY, LONDYN jektu Edukacja przez turystykê, dzieciom z terenu gminy zapewniono mo liwoœæ niezwykle atrakcyjnego spêdzenia wakacji. KOLONIE W NIEDZICY Ponad 180-osobowa grupa dzieci wyjecha³a na kolonie letnie do Niedzicy w gminie apsze Ni ne, gdzie w trakcie dwóch dwutygodniowych turnusów spêdza³a czas poznaj¹c uroki gór, uczestnicz¹c w wielu wycieczkach, m.in. do Pieniñskiego Parku Narodowego z wejœciem na szczyt Trzy Korony, Morskiego Oka, Zakopanego, Tatrzañskiego Parku Narodowego i Doliny Chocho³owskiej, czy do Krakowa, gdzie zwiedzili Koœció³ Mariacki, Wzgórze Wawelskie i Katedrê. W tej niezwykle atrakcyjnej 9-dniowej wycieczce wziê³o udzia³ 30. dzieci z dwóch Zespo³ów Szkó³: w Gniewinie i Kostkowie. Trasa wycieczki wiod³a z Gniewina do nadmorskiego oœrodka Stella Maris we Francji, który by³ centrum wypadowym. Stamt¹d tunelem pod Kana³em La Manche pojechano do Wielkiej Brytanii, gdzie zwiedzano obserwatorium w Greenwich, a potem w Londynie Tower Bridge, Big Ben, Pa³ac Buckingham, Tower of London po czym promem powrócono do Calais. By³a te wycieczka do Brukseli, gdzie odwiedzono Parlament Europejski, Ambasadê Polski przy UE, katedrê poœwiêcon¹ œw. Micha³owi i œw. Gudulli, a tak e Grand Place, Atomium, Pa³ac Królewski i uk Triumfalny. W Pary u dzieci zwiedzi³y Katedrê Notrre Dame, Pola Elizejskie, Luwr, uk Triumfalny, Plac de la Concorde i wjecha³y na Wie ê Eiffela, sk¹d ogl¹da³y panoramy Pary a, a na koniec by³a przeja d ka statkiem po Sekwanie. By³ te, oczywiœcie, czas na pla owanie nad jez. Czorsztyñskim, rejs statkami po Dunajcu, zwiedzanie ruin czorsztyñskiego zamku, a tak e na zabawy i konkursy. 14 Wróci³y do Gniewina w ostatni dzieñ lipca, nieco zmêczone, ale pe³ne niezapomnianych wra eñ. (MOD) fot. Kinga Majtacz

15 Dobre miejsce Na trzy projekty w gminie JEST DOFINANSOWANIE! Niemal 600 tys. z³ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata otrzyma Gmina Gniewino na realizacjê trzech projektów. Pierwszy projekt dotyczy wyposa enia œwietlic wiejskich w Lisewie i Nadolu oraz budowê placu zabaw dla dzieci w Lisewie. ¹czny koszt tych inwestycji wynosi z³, z czego a 85% pokryje dofinansowanie. Bud et gminy wyda na to jedynie z³. W ramach tej inwestycji do obu œwietlic zakupione zostan¹ m.in. sto³y do tenisa sto³owego, pi³karzyki, sprzêt nag³aœniaj¹cy oraz sprzêt kuchenny i meble. Natomiast plac zabaw w Lisewie otrzyma m.in. konika i pieska na sprê ynach, huœtawki, piaskownicê, karuzelê i zje d alnie z wie ami. Realizacja tej inwestycji ruszy w wrzeœniu br. i zakoñczy siê w listopadzie. GOTiS Sp. z o.o. w Gniewinie wspólnie z klubem pi³karskim z Norwegii MINDE BERGEN informuj¹, e z okazji rozpoczêcia roku szkolnego 2011/2012 zostanie zorganizowana SPORTOWA LOTERIA FANTOWA!!! W wyniku losowania Szczêœliwi Wybrañcy otrzymaj¹ drog¹ pocztow¹ prezenty pi³ki najlepszych zawodników z Norweskiej dru yny Jeœli jesteœ w wieku szkolnym i mieszkasz na terenie Gminy Gniewino wypatruj listonosza, bo to w³aœnie Ty mo esz okazaæ siê szczêœliwym zdobywc¹ wspania³ego prezentu, który byæ mo e zapocz¹tkuje nowy rozdzia³ w twej sportowej karierze Drugi projekt dotyczy zagospodarowania, bêd¹cego czêœci¹ Turystycznego Szlaku Pó³nocnych Kaszub ci¹gu pieszo-rowerowego w Nadolu w nowoczesne elementy architektoniczne, co znacznie podniesie estetykê wsi. Ci¹g ten zostanie ukwiecony, ustawione zostan¹ na nim ³awki i stojaki dla rowerów. Koszt przedsiêwziêcia oszacowano na z³, z czego dofinansowanie i w tym przypadku pokryje 85% kosztów, czyli wyniesie z³. Realizacja projektu przewidziana jest na wiosnê przysz³ego roku. Wreszcie trzeci projekt, który s³u yæ ma równie estetyzacji gminy i ochronie jej œrodowiska naturalnego, to zakup pojemników s³u ¹cych do zbierania i segregacji odpadów. W sumie planuje siê zakup 114 pojemników z czego 100 s³u yæ bêdzie do segregacji odpadów szklanych i plastikowych, 12 dla ka - dego so³ectwa po jednym - do zbiórki zu ytych baterii oraz po jednym dla odpadów niebezpiecznych i odpadów elektrycznych i elektronicznych. Koszt netto tej inwestycji wyniesie z³, z czego 50% pokryje dofinansowanie. Jak widaæ, na wiosnê przysz³ego roku gmina jeszcze bardziej wypiêknieje. (MOD) Jêzyk angielski w Gniewinie! Spotkanie organizacyjne 14 wrzeœnia 2011r. godz Sala konferencyjna A-8 Gminny Oœrodek Turystyki i Sportu Ul. Sportowa 1 Gniewino Tel

16 Dobre miejsce Pi³karski turniej w Gniewinie King Oscar - Minde Cup Gniewino lipca na boiskach GOTiS w Gniewinie odby³ siê turniej pi³karski dla m³odzie y zorganizowany wspólnie przez norweski klub MINDE BERGEN oraz STOLEM i GOTiS Gniewino. W turnieju udzia³ wziê³o ³¹cznie 20 zespo³ów z Pomorza oraz norweski klub z Bergen. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie przysz³o im siê zmierzyæ w sportowym boju na nowych, wspania³ych obiektach GOTiSu: p³ycie g³ównej i pe³nowymiarowym boisku sztucznym. Przypomnijmy, e ca³oœæ ów kompleksu sportowego w Gniewinie sk³ada siê na oficjalne Centrum Pobytowo- Sportowe dla reprezentacji bior¹cych udzia³ w Mistrzostwach Europy w 2012 r. W kategorii U-13 zwyciê y³a dru yna Stolema Gniewino, która po zaciêtym meczu pokona³a w finale Pogoñ Lêbork 1:0. Trzecie miejsce w tej kategorii przypad³o ekipie Or³a Choczewo, czwarte natomiast Akademii Pi³karskiej Grzegorza Niciñskiego. O 5 miejsce ostatecznie zmierzy³y siê pierwsza z drug¹ dru yn¹ Minde Bergen, w której o dziwo lepsi okazali siê rezerwowi dru yny z kraju fiordów. Kategoriê U-16 wygra³a Pogoñ Lêbork przed Stolemem Gniewino (w finale 1:0), III miejsce zaj¹³ Orkan Rumia, IV Orze³ Choczewo. V i VI miejsce równie zajê³y norweskie dru yny z Bergen. W kategorii dziewcz¹t fantastyczn¹ dyspozycjê pokaza³y dwa zespo³y Sztormu Gdynia trenowane przez Grzegorza Lewickiego. Trzecie i czwarte miejsce zajê³y przesympatyczne Norwe ki z Bergen. Prawdziwe sportowe œwiêto zakoñczy³o siê rozdaniem nagród dla wszystkich uczestników. Okaza³e puchary i medale, statuetki dla najlepszych zawodników, koszulki i Trenowali w Centrum Pobytowym WIKÊD W GNIEWINIE Trenowany przez Grzegorza Semaka zespó³ Wikêd GOSRiT Luzino przebywa³ na zgrupowaniu w miejscu, w którym byæ mo e ju za rok przygotowywaæ siê bêdzie któraœ z reprezentacji na EURO Mowa o Centrum Pobytowym EURO 2012 (TM) w Gniewinie. Przez nieca³y tydzieñ m³odzi, jedenastoletni pi³karze z Luzina testowali obiekty sportowe gniewiñskiego GOTiSu. By³y treningi na sztucznym, pe³nowymiarowym boisku, trawiastym boisku treningowym i w koñcu dwa sparingi na p³ycie g³ównej, która niedawno zebra³a bardzo dobre recenzje zarówno od przedstawicieli federacji krajowych odwiedzaj¹cych Gniewino i spe³niaj¹cej ju teraz wszelkie wymogi murawy o najwy szym standardzie i rekomendowanej w oficjalnym katalogu UEFA Centrów Pobytowych na ME. inne nagrody rzeczowe wrêczali sekretarz KS Stolem Krzysztof Kochan, trener Stolema i pomys³odawca imprezy Tomasz Do³otko oraz kierownik GOTiSu Konrad Wargin. Zapraszamy do œledzenia poczynañ sportowych w gminie Gniewino. Bo tu powstaje, w oparciu o niesamowit¹ jak na Polskie warunki infrastruktur¹ sportow¹, jeden z najprê niejszych Oœrodków Sportowych regionu. Ale treningi to nie wszystko co czeka³o luzinian na obozie. By³o jeszcze zwiedzanie kompleksu Kaszubskie Oko, w tym Wie y Widokowej im Jana Paw³a II, korzystanie z p³ywalni krytej, wycieczka wraz z fotorelacj¹ po ca³ym Centrum Pobytowym i nowoczesnym hotelu Mistral Sport oraz sparingi z dru ynami przyjezdnymi (m.in. Orlêta Reda 98). Wszystko w piêknym kaszubskim pejza u niezwykle urokliwego miejsca jakim bez w¹tpienia jest dziœ Gniewino. yczymy zespo³owi z Luzina œwietnej formy wypracowa- 16 nej na zgrupowaniu, popartej dobrymi wynikami w rozgrywkach ligowych w nadchodz¹cym sezonie. GOTiS w Gniewinie otwiera siê jednak nie tylko na obozy pi³karskie. Hala wielofunkcyjna, p³ywalnia, stadion LA z pe³nym zapleczem sprzêtu sportowego, zapleczem SPA i si³owni¹ otwieraj¹ drogê tak e na przyjmowanie sekcji lekkoatletów, siatkarzy, koszykarzy, pi³karzy rêcznych czy np. p³ywaków. (MOD)

17 Dobre miejsce GIVE5/GOTiS U-13 Cup OLSZTYNIANIE GÓR! W sobotê 16 lipca na obiektach sportowych GOTiS w Gniewinie odby³ siê turniej dla rocznika 1998/1999 GIVE5/GOTiS U-13 Cup. Najlepsi okazali siê m³odzi pi³karze NAKI z Olsztyna. W turnieju udzia³ wziê³o 12 dru yn nie tylko z Pomorza. Mimo tzw. sezonu ogórkowego, czyli spowodowanych okresem wakacyjnym przerw w treningach wielu dru yn, na terenie Centrum Pobytowego EURO 2012 nie zabrak³o sportowych emocji. Ju w fazie grupowej zawodów wykrystalizowali siê faworyci turnieju. Jak burza, bez straty punktu eliminacyjn¹ fazê przesz³y ekipy Ba³tyku Gdynia, Orl¹t Reda I, NAKI Olsztyn 98 I i Olivii Gdañsk. W æwieræfina³ach dosz³o jednak do nie lada sensacji. G³ówny faworyt do tryumfu w turnieju Ba³tyk Gdynia, przegra³ po dramatycznej potyczce z NAKI Olsztyn 99. Zmasowane ataki Gdynian i wiele zmarnowanych okazji zemœci³y siê jednym groÿnym kontratakiem m³odych Olsztynian i... sensacja sta³a siê faktem. O ile pozostali faworyci bez szwanku przeszli do pó³fina³ów (odpad³y m.in. dru yny Gryfa Wejherowo, Sztormu Mosty, GKS Luzino), to ju w pó³finale walka by³a niezwykle za arta. W pierwszym pó³finale w bratobójczym meczu zmierzy³y siê NAKI 98 i NAKI 99 z Olsztyna. Tutaj wy szoœæ pokazali ci starsi i z wynikiem 2:0 awansowali do fina³u. W drugim pó³finale Orlêta Reda co rusz atakowa³y gdañszczan. Wydawa³o siê tylko kwesti¹ czasu, gdy dobrze dysponowani Jakub Nalepa, Mateusz Ludynia czy Patryk Zawitkowski strzel¹ Olivii bramkê. Jednak na 30 sekund przed zakoñczeniem meczu, po niegroÿnym wydawa³o siê kontrataku, szalê zwyciêstwa na swoj¹ korzyœæ przewa yli Gdañszczanie. Nagrodzono te indywidualnie najlepszych zawodników: Najlepszy bramkarz - Micha³ Czechowski (Olivia) Najlepszy obroñca - Wojtek Modrzejewski (Orlêta) Najlepszy napastnik - Dominik Rutka (NAKI 99) Najlepszy zawodnik - Sebastian Sikorski (NAKI 98) Uczestnikom turnieju dopisa³a s³oneczna pogoda, a dodatkowego smaczku dodawa³ fakt, i by³o o co graæ. Imprezê wspar³y m.in. firmy GIVE5, Vigo i restauracja Trzy Korony zapewniaj¹c wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe i podnosz¹c presti imprezy. Opr. (MOD) W meczu o III miejsce zwyciê y³y Orlêta 1:0, z kolei w finale pewnie, bo 2:0 wygrali Olsztynianie i w pe³ni zas³u enie zostali mistrzami GIVE5/GOTiS U-13 Cup. Na zakoñczenie kierownik GOTiS Konrad Wargin wraz przedstawicielem Vigo na woj. Pomorskie Krystianem Wêsierskim i ca³¹ kapitu³¹ trenersk¹ wrêczyli nagrody wszystkim uczestnikom zawodów. Najlepsze cztery dru yny nagrodzone zosta³y trofeami sportowymi. 1m. NAKI 98 Olsztyn 2m. OLIVIA Gdañsk 3m. ORLÊTA Reda 4m. NAKI 99 Olsztyn Gabinet Stomatologiczny w Gniewinie przy ul Pomorskiej 40 zaprasza do skorzystania z odp³atnych us³ug w zakresie: - stomatologii zachowawczej, estetycznej i dzieciêcej, - endodoncji, - protetyki, - chirurgii stomatologicznej i implantologicznej, - wybielania zêbów. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ bezboleœnie. Zapraszamy - wspólnie zaplanujemy leczenie, a tak e ustalimy przewidywane koszty. Gabinet czynny we wtorki w godz. 14:00-19:00 Rejestracja telefoniczna: ,

18 Dobre miejsce Pi³karze Stolema podsumowali sezon ZABRAK O NIEWIELE Niewiele zabrak³o Stolemowi, by awansowaæ do wy szej klasy rozgrywek pi³karskich. Zawa y³a niespodziewana pora ka 0:1 z B³yskawic¹ Reda, dziêki czemu awans zdobyli pi³karze Gryfa II Wejherowo. W sobotê 16 lipca w sali widowiskowo kinowej GOTiS w Gniewinie odby³o siê podsumowanie pi³karskiego sezonu 2010/2011 gniewiñskiego Stolema. Gniewiñscy pi³karze zakoñczyli ten sezon rozgrywkowy w klasie A na 3 miejscu z takim samym dorobkiem punktowym, co Gryf II Wejherowo, który zaj¹³ drug¹ pozycjê daj¹c¹ awans do wy- szej klasy rozgrywek. Zdobyli 49 p. strzelili 60 bramek a stracili 23. Zawa y³a na tym przede wszystkim niespodziewana pora ka naszej dru yny w przedostatnim meczu sezonu, z zespo³em B³yskawica Reda, któr¹ w rundzie jesiennej nasi pi³karze pokonali na wyjeÿdzie wysoko, bo a 7:0. Pewnym usprawiedliwieniem, choæ nie do koñca, mo e byæ fakt, e to spotkanie, ze wzglêdu na prace trwaj¹ce na stadionie gminnym w Gniewinie, rozegrane zosta³o na boisku w Starzynie. Tym niemniej dru yna zas³u y³a na s³owa uznania, tak samo jak wyró niaj¹cy siê zawodnicy. Podczas podsumowania sezonu trener Tomasz Do³otko przypomnia³ niektóre fakty z rundy wiosennej: - wygraliœmy wszystkie mecze wyjazdowe; - w 9 meczach obejmowaliœmy prowadzenie jako pierwsi (8 wygranych, 1 remis); - 2 meczach w trakcie gry przegrywaliœmy (2 minimalne pora ki 0:1); - bilans meczy na w³asnym boisku: 3 zwyciêstwa, 1 remis, 2 pora ki, zbyt s³aby, by awansowaæ (problemy z boiskiem, mecze rozgrywane na sztucznym boisku lub w Starzynie) - bilans meczy wyjazdowych: 5 zwyciêstw; - straciliœmy najmniej bramek 10; - w piêciu meczach nie straciliœmy bramki; - w pierwszych 45 min. strzeliliœmy 14 bramek, straciliœmy 4; - w drugich 45 min. strzeliliœmy 11 bramek, straciliœmy 6; - prze³amaliœmy kompleks Luzina; - atak - 25 bramek, jesieni¹ - 35; - obrona - 10, jesieni¹ Okaza³o siê, e Stolem znacznie lepiej radzi³ sobie w spotkaniach wyjazdowych, w trakcie których zdoby³ 26 p. (najwiêcej spoœród wszystkich dru yn), a ju nieco gorzej w spotkaniach u siebie 23 p., co daje mu w tej klasyfikacji 3 miejsce. W dru ynie zapisano 19 zawodników w protokole, w tym 7 m³odzie owców. Wszystkie mecze zagrali: Wiœniewski, Do³otko, Czarnecki, Kostuch. Najlepsz¹ pass¹ by³o 6 zwyciêstw z rzêdu. Rekordzist¹, jeœli chodzi o ostr¹ grê, zosta³ Adam Dolny, który otrzyma³ 10 ó³tych kartek. W dru ynie prowadzona jest wewnêtrzna klasyfikacja punktowa zawodników za poszczególne spotkania. Tu najlepszymi okazali siê (w nawiasie iloœæ rozegranych meczy): 1. Do³otko 82,5 (11), 2. Zaczek 79,5 (11), 3. Kostuch 77,5 (11), Wiœniewski 76 (11), 5. Basiñski 74,5 (10), 6. Wachowiak 74 (10), 7. Czarnecki 74 (11), 8. Toruñczak 72,5 (9) 9. Robakowski 72 (10), 10. Sznycer 71 (10), 11. Karmazy 67 (10), 12. Trocki 62 (9), 13. Dolny 53 (8). Nagrody za rundê wiosenn¹, wrêczane przez Marcina Bia- ³obrzeskiego, prezesa i Krzysztofa Kochana, sekretarza KS Stolem Gniewino, otrzymali: 1. Damian Robakowski najwszechstronniejszy zawodnik 2. Pawe³ Zaczek najwiêkszy twardziel 3. Piotr Basiñski najlepszy pomocnik 4. Krzysztof Wiœniewski najlepszy obroñca 5. S³awomir Toruñczak najlepszy bramkarz 6. Adam Do³otko najlepszy zawodnik w klasyfikacji punktowej 7. ukasz Czarnecki najlepszy napastnik sezonu 2010/ 11 (11 bramek) 8. Mateusz Wachowiak najlepszy strzelec w rundzie wiosennej (7 bramek) 9. S³awomir Toruñczak najlepszy zawodnik rundy w opinii Rady Dru yny 10. Mariusz GóŸdŸ za rzetelne wykonywanie obowi¹zków asystenta dru yny 11. Waldemar Wenta najlepszy zawodnik meczu Stolem Oldboye - Or³y Górskiego

19 Dobre miejsce styna Tomaszunas, Ryszard Jankowski, W³adys³aw Brzozowski, Roman Jakubik, Daniel Lessnau, Eugeniusz Pi¹tek i Stanis³aw Kolb. Przed pi³karzami Stolema kolejna runda rozgrywek. Mamy nadziejê, e tym razem uda siê awansowaæ, czego pi³karzom i trenerowi serdecznie yczymy. (MOD) fot.: Dariusz Majtacz W Kaszubskim Oku NOWA ATRAKCJA Od pocz¹tku sierpnia na odwiedzaj¹cych Kaszubskie Oko czeka nmowa artakcja œciana wspinaczkowa. Podsumowanie by³o te okazj¹ do przyznania nagród sponsorom, sympatykom i kibicom Stolema. Otrzymali je: Zbigniew Walczak, Marcin Bia³obrzeski, Krzysztof Brzozowski, Ewa Szymañska, Patryk Szymañski, Krzysztof Kochan, Czes³aw Dolny, Dariusz Majtacz, Patryk Bianga, Waldemar Dziedzic, Danuta Jastrzêbska, Genowefa Rutz, Kry- Po Wie y Widokowej im. Jana Paw³a II, miniparku jurajskim, Statku Piratów, figurach Stolemów, polu do minigolfa i polu szachowym, GOTiS w Gniewinie oferuje kolejn¹ atrakcjê dla odwiedzaj¹cych Kompleks Turystyczno Rekreacyjny Kaszubskie Oko. Jest to œciana wspinaczkowa o wysokoœci 7,4 m, na której mo na wypróbowaæ swoje umiejêtnoœci codziennie w godz. 10,00 18,00. Warto spróbowaæ! A koszt niewielki tylko 5,- z³ za 5 minut wspinaczki. (MOD) GOTiS w Gniewinie zaprasza na: - aerobik wodny na p³ywalni krytej w ka dy wtorek i czwartek o godz. 18,00 - aerobik w sali tanecznej GOTiS w poniedzia³ki o godz. 18,00 Bli sze informacje: recepcja p³ywalni krytej, tel. (58)

20 Dobre miejsce SPONSORZY STOLEMA KRZY ÓWKA nr 7 Poziomo: 1 inaczej ulotka propagandowa 6 dobrze jest mieæ j¹ na karku 7 dzielnica Irlandii, znana z dzia³alnoœci IRA 8 cesarskie rozporz¹dzenie 10 skaza na honorze 12 pos¹g, np.... Wolnoœci w USA 14 jeden z modeli Opla 15 miasto œl¹skie 16 zwykle na wierzch wyp³ywa i dnie w tytule powieœci D¹browskiej Pionowo: 1 zbiornik energii elektrycznej w samochodzie 2 rurka z papieru 3 ogrodowy kolczasty krzak 4 s³odkoœæ na patyku 5 np. uk³ad o nieagresji 9 surowiec mineralny, z którego uzyskuje siê np. z³oto 11 potrzask bez wyjœcia 12 dzika forma karpia 13 postaæ ze Œlubów panieñskich, rola Borysa Szyca KONTAKT z Redakcj¹ BIULETYNU : Miros³aw Odyniecki tel materia³y i informacje mo na te nadsy³aæ na pocztê lub TELEFONY STRA Y GMINNEJ W KOSTKOWIE: , POLICJA - 997, STRA PO ARNA - 998, POGOTOWIE RATUNKOWE ALARMOWY KOMÓRKOWY - 112

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

LIMITY wydatków majątkowych na 2011rok

LIMITY wydatków majątkowych na 2011rok Zał. Nr.9 do Uchwały Rady Gniewino Nr. V/16/2011 z dnia 25.02.2011r LIMITY wydatków majątkowych na 2011rok / w zł. / Dział Rozdział Nazwa- lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2011 rok 2011 rok / 6+7+8/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 206 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26 Nazwa imprezy Organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2014 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Kwiecień 2014 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WAKACJE LETNIE 2017 CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I BIBLIOTEKA W GNIEWINIE

WAKACJE LETNIE 2017 CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I BIBLIOTEKA W GNIEWINIE WAKACJE LETNIE 2017 CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I BIBLIOTEKA W GNIEWINIE Sekretariat: (58) 670 63 37 Biblioteka: (58) 670 63 38 Data Oferta Miejsce 29 czerwca lipiec- sierpień 3-7 lipca 5 lipca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

REGULAMIN 5 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża REGULAMIN 5 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej 1. Organizator Ks. Biskupa Andrzeja Jeża Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Jaka metropolila i??

Jaka metropolila i?? Jaka metropolia? KPZK a Bydgoszcz i Toruń Cyt.: W skład podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast w roku 2030 wchodzą: stolica i największe polskie miasta Warszawa oraz: Aglomeracja Górnośląska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU. Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670 Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/3/2011 Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu z dnia 22 listopada 2011r. Lista ocenionych operacji na V Posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w dniu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r. Projekt pn. Ścieżka rowerowa Z doliny Izery do doliny Bobru- Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

I. Program podzielony jest na 9 modułów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program AKTYWNY SAMORZĄD skierowany dla osób niepełnosprawnych. I. Program

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo