Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy, dokument rejestracyjny i dokument ofertowy, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ABM SOLID SPÓ KA AKCYJNA (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w Tarnowie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Oferuj¹cy KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisjê Nadzoru Finansowego 25 czerwca 2007 r.

2 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w Tarnowie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Data Zatwierdzenia Dokumentu Podsumowuj¹cego przez Komisjê Nadzoru Finansowego 25 czerwca 2007 r.

3 ABM SOLID S.A. OSTRZE ENIE Niniejszy Dokument Podsumowuj¹cy powinien byæ traktowany jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu Emisyjnego sporz¹dzonego w formie zestawu dokumentów, tj. dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego oraz podsumowania. Inwestor wnosz¹cy powództwo odnosz¹ce siê do treœci poszczególnych dokumentów wchodz¹cych w sk³ad Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego t³umaczenia tego Prospektu Emisyjnego przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby sporz¹dzaj¹ce dokument podsumowuj¹cy lub podsumowanie bêd¹ce czêœci¹ Prospektu Emisyjnego sporz¹dzonego w formie jednolitego dokumentu, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy dokument podsumowuj¹cy wprowadza w b³¹d, jest niedok³adny lub sprzeczny z innymi czêœciami Prospektu Emisyjnego. Historia Historia dzia³alnoœci Emitenta siêga 1991 r. Wówczas jako EXBUD-20 Sp. z o.o. wchodzi³ w sk³ad grupy kapita³owej EXBUD S.A., a jego podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci by³a dzia³alnoœæ handlowa. W paÿdzierniku 1993 r. Emitent rozpocz¹³ dzia³alnoœæ budowlan¹, realizuj¹c projekty budowlano-monta owe jako podwykonawca oraz w systemie generalnego wykonawstwa. W 1998 r. grupa prywatnych inwestorów, obecnie nale ¹cych do najwy szego kierownictwa Emitenta, odkupi³a udzia³y bêd¹ce w posiadaniu EXBUD S.A. Od tego czasu Spó³ka dzia³a jako niezale ny podmiot pod nazw¹ ABM SOLID. Spó³ka konsekwentnie rozszerza³a swoj¹ dzia³alnoœæ o kolejne segmenty rynku budowlanego poprzez zakup udzia³ów lub tworzenie spó³ek o odpowiednim profilu: W celu pozyskania w³asnego potencja³u wykonawczego oraz bazy produkcyjnej w zakresie budownictwa przemys³owego w 1994 r. Emitent naby³ udzia³y w spó³ce EXBUD-DÊBNO Sp. z o.o., z któr¹ nastêpnie po³¹czy³ siê w drodze inkorporacji w 1996 r., bêd¹c spó³k¹ przejmuj¹c¹; W celu rozszerzenia zakresu dzia³alnoœci o budownictwo hydrotechniczne oraz umocnienia pozycji na rynku obiektów ochrony œrodowiska Emitent utworzy³ w 1999 r. razem ze Skarbem Pañstwa spó³kê PBWM Bochnia Sp. z o.o. (obecnie Oddzia³ HYDRO SOLID w Bochni), z któr¹ w grudniu 2004 r. po odkupieniu czêœci udzia³ów po³¹czy³ siê w drodze inkorporacji; W 2000 r. Emitent naby³ udzia³y spó³ki Agromex Sp. z o.o. (obecnie BIO SOLID) w celu uzupe³nienia oferty Grupy o dzia³alnoœæ w obszarze gospodarki odpadowej i produkcjê nawozów organicznych; W celu rozszerzenia potencja³u budowlanego w kwietniu 2003 r. Emitent zawar³ umowê kupna/sprzeda y 36,85% akcji RESBUD S.A. spó³ce publicznej notowanej na MTS-CeTO S.A., œwiadcz¹cej komplementarne w stosunku do Emitenta us³ugi w zakresie robót elbetowych; W celu pe³niejszego wykorzystania istniej¹cego i planowanego potencja³u wykonawczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, a tak e maj¹c na uwadze perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, Emitent utworzy³ w maju 2006 r. spó³kê-córkê ABM INVEST Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie zajmuj¹c¹ siê dzia³alnoœci¹ dewelopersk¹. Osoby kluczowe Zarz¹d Emitenta Marek Pawlik Witold Starakiewicz Mieczys³aw Tarapata Stanis³aw Ojczyk Prezes Zarz¹du Wiceprezes Zarz¹du Wiceprezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du Rada Nadzorcza Emitenta Tomasz Kowalski Wies³aw Samitowski Joanna Pawlik Maria Wielgus Marzanna G¹sior Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej 2

4 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Osoby zarz¹dzaj¹ce wy szego szczebla Prokurenci Emitenta Sabina Koz³owska G³ówny Ksiêgowy, Prokurent Krzysztof Wolañski Zastêpca Dyrektora Oddzia³u Dêbno ds. Produkcji, Prokurent Zbigniew Franczak Dyrektor Oddzia³u HYDRO SOLID, Prokurent Adam Starzyk Dyrektor Oddzia³u Tarnów, Prokurent Micha³ Zydroñ Zastêpca Dyrektora Oddzia³u Tarnów, Prokurent Przewagi konkurencyjne Zarz¹d Emitenta postrzega jako najwa niejsze, nastêpuj¹ce podstawowe cechy charakterystyczne zwi¹zane z organizacj¹ i zarz¹dzaniem swoj¹ dzia³alnoœci¹, w oparciu o które Emitent konsekwentnie buduje swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹: kompleksowoœæ i wysoka jakoœæ œwiadczonych us³ug, skuteczny proces decyzyjny, elastycznoœæ operacyjna i zdolnoœæ reagowania na potrzeby rynku/ klienta, efektywny system zarz¹dzania, doœwiadczona i zaanga owana kadra zarz¹dzaj¹ca. Strategia Nadrzêdnym celem strategicznym Emitenta jest stabilny i trwa³y wzrost wartoœci firmy oparty o wzrost przychodów i rentownoœci, co powinno zapewniæ Grupie Kapita³owej osi¹gniêcie pozycji wœród 20 najwiêkszych i najbardziej rentownych firm budowlanych w Polsce, nie póÿniej ni do 2010 r. Cel ten Emitent zamierza osi¹gn¹æ poprzez: Rozbudowê potencja³u Grupy Kapita³owej poprzez poszerzanie w³asnej bazy wykonawczej, rozwój w³asnego potencja³u in ynieryjnego i projektowego oraz nabycia spó³ek z bran y budowlanej; Uzupe³nianie oferty Grupy Kapita³owej o komplementarne rodzaje dzia³alnoœci pozwalaj¹ce na wzmocnienie konkurencyjnoœci oferty Grupy (dzia³alnoœæ deweloperska); Zdobywanie nowych rynków; Dalsz¹ integracjê Grupy Kapita³owej; Kontynuacjê dywersyfikacji prowadzonej dzia³alnoœci. Znaczni akcjonariusze Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia siê nastêpuj¹co: Akcjonariusz Liczba akcji %udzia³wstrukturze akcjonariatu %udzia³ w liczbie g³osów Marek Pawlik ,2 42,51 Firma Barbara Barbara Pawlik* ,1 24,06 Barbara Pawlik ,4 12,02 Pozostali ,3 21,41 Ogólna liczba akcji * Jednoosobowa dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej na podstawie wpisu do ewidencji o dzia³alnoœci gospodarczej. Struktura organizacyjna Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapita³owa ABM SOLID S.A. sk³ada siê z ABM SOLID S.A. jako jednostki dominuj¹cej oraz trzech spó³ek zale nych: notowanej na MTS-CeTO S.A. RESBUD S.A. (budownictwo mieszkaniowe, u ytecznoœci publicznej i przemys³owe) oraz ABM INVEST Sp. z o.o. (dzia³alnoœæ deweloperska) od maja 2006 r. i BIO SOLID Sp. z o.o. (us³ugi w zakresie gospodarki odpadowej i produkcji nawozów organicznych). 3

5 ABM SOLID S.A. * Emitent posiada 52,54% udzia³u w kapitale zak³adowym RESBUD S.A. oraz 52,54% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Spó³ki. Spó³ka RESBUD S.A. jest podmiotem dominuj¹cym wobec nastêpuj¹cych spó³ek: RESBUD-Ukraina z siedzib¹ we Lwowie (posiada 100% udzia³ów), Zak³ad Us³ug Produkcyjnych RES-ALMET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzeszowie (100%), Elementy Budowlane Radymno Sp. z o.o. z siedzib¹ w Radymnie (62,8%). Poza tym spó³ka RESBUD posiada udzia³y w RES-BET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzeszowie (50%) oraz Przedsiêbiorstwie Budowlanym RESBUD-GLOBEX w upad³oœci z siedzib¹ w Zamoœciu (49,4%). Podstawowe produkty i us³ugi Grupy Kapita³owej Oferta Grupy Kapita³owej Emitenta obejmuje wiêkszoœæ obszarów dzia³alnoœci budowlano-monta owej, pozwalaj¹c na obs³ugê kompleksowych projektów w zakresie: budownictwa niemieszkaniowego (w tym budownictwo przemys³owe i u ytecznoœci publicznej), budownictwa mieszkaniowego, budownictwa in ynieryjnego (w tym obiekty ochrony œrodowiska i energetyki, budownictwo hydrotechniczne i budownictwo drogowe). EmitentijegoGrupaKapita³owawwiêkszoœcirealizujeprojekty pod klucz (ca³oœæ inwestycji od projektowania po oddanie obiektu inwestorowi do u ytkowania), jak równie jako podwykonawca. Nowym obszarem dzia³alnoœci Emitenta jest dzia³alnoœæ deweloperska prowadzona przez nowo utworzon¹ spó³kê ABM INVEST Sp. z o.o. Emitent, poprzez swoj¹ spó³kê zale n¹ BIO SOLID, prowadzi równie dzia³alnoœæ w zakresie gospodarki odpadowej i produkcji nawozów organicznych. Ze wzglêdu na przedmiot dzia³alnoœci odbiegaj¹cy od podstawowego zakresu, jak równie jej niewielk¹ skalê, spó³ka ta nie odgrywa istotnej roli w Grupie Kapita³owej ABM SOLID S.A. Podstawowe Ÿród³a przychodów Podstawowym Ÿród³em przychodów Grupy Kapita³owej Emitenta, jak i samego Emitenta, s¹ kontrakty z zakresu budownictwa niemieszkaniowego, a w jego ramach przede wszystkim budownictwa przemys³owego. Istotn¹ czêœæ przychodów Grupy Kapita³owej Emitenta tworz¹ równie przychody generowane z kontraktów w ramach budownictwa in ynieryjnego, przede wszystkim obiekty ochrony œrodowiska i energetyki. 4

6 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Struktura przychodów ze sprzeda y Grupy Kapita³owej Emitenta w podziale na g³ówne obszary dzia³alnoœci (%) w latach Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Poni sze dane finansowe i operacyjne zosta³y przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata ABM SOLID i Grupy Kapita³owej ABM SOLID. Jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2004, 2005 i 2006 zosta³y sporz¹dzone wg Polskich Standardów Rachunkowoœci ( PSR ), natomiast skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2004, 2005 i 2006 zosta³y sporz¹dzone wg Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej ( MSSF ). Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekszta³cenia i dostosowania tych sprawozdañ w sposób umo liwiaj¹cy ich porównywalnoœæ odpowiedzialnoœæ ponosi Zarz¹d Emitenta. Analizuj¹c dane finansowe przedstawione poni ej, nale y zwróciæ uwagê na fakt, i w 2004 r. ABM SOLID inkorporowa³ HYDRO SOLID, bêd¹cy z kolei akcjonariuszem RESBUDU. Ma to wp³yw nie tylko na wyniki finansowe ABM SOLID, ale istotne ró nice s¹ widoczne równie w przypadku danych skonsolidowanych Grupy Kapita³owej sporz¹dzonych wg MSSF. Znacz¹ce zmiany wynika³y z faktu, i MSSF wymaga³y w przypadku Grupy Emitenta przeprowadzenia pe³nej konsolidacji RESBUDU, pocz¹wszy od 2004 r., co znacznie odbi³o siê zarówno na wynikach Grupy Kapita³owej, jak równie na strukturze jej bilansu. Szczegó³owe informacje w tym zakresie znajduj¹ siê w Rozdziale 27 Dokumentu Rejestracyjnego. Emitent zwraca uwagê, i zaprezentowane poni ej dane s¹ wybranymi danymi finansowymi, które nale y analizowaæ ³¹cznie z pe³nymi jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi ABM SOLID oraz Grupy Kapita³owej ABM SOLID i notami objaœniaj¹cymi zamieszczonymi w Rozdziale 27 Dokumentu Rejestracyjnego. Sprawozdania finansowe za lata zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, podlega³y badaniu przez POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. ABM SOLID wtys.pln Wroku Przychody netto ze sprzeda y EBITDA Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe

7 ABM SOLID S.A. wtys.pln Wroku Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Grupa Kapita³owa wtys.pln Wroku Przychody netto ze sprzeda y EBITDA Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe WskaŸniki ABM SOLID Wroku Rentownoœæ na sprzeda y 5,9% 2,7% 2,1% Rentownoœæ EBITDA 6,9% 4,4% 2,5% Rentownoœæ na dzia³alnoœci operacyjnej 5,8% 2,8% 1,9% Rentownoœæ sprzeda y brutto 4,8% 3,1% 1,6% Rentownoœæ sprzeda y netto 3,7% 2,4% 1,2% Stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych (ROE) 20,9% 12,2% 6,2% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 7,3% 4,5% 2,7% WskaŸnik pokrycia aktywów trwa³ych kapita³em w³asnym 1,05 1,24 1,16 WskaŸnik zad³u enia kapita³u w³asnego 1,88 1,72 1,30 WskaŸnik pokrycia kapita³ów w³asnych zad³u eniem oprocentowanym 42% 20% 11% P³ynnoœæ bie ¹ca 1,34 1,32 1,38 P³ynnoœæ szybka 1,07 1,02 1,11 WskaŸniki Grupy Kapita³owej Wroku Rentownoœæ na sprzeda y 4,5% 2,4% -0,5% Rentownoœæ EBITDA 6,1% 5,0% 3,0% Rentownoœæ na dzia³alnoœci operacyjnej 4,7% 3,1% 1,4% Rentownoœæ sprzeda y brutto 3,8% 2,3% 2,4% Rentownoœæ sprzeda y netto 2,6% 1,3% 0,0% Stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych (ROE) 15,3% 6,5% 0,2% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 5,1% 2,3% 0,1% 6

8 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Wroku WskaŸnik pokrycia aktywów trwa³ych kapita³em w³asnym 0,97 0,81 0,78 WskaŸnik zad³u enia kapita³u w³asnego 2,00 1,79 1,62 WskaŸnik pokrycia kapita³ów w³asnych zad³u eniem oprocentowanym 37% 26% 30% P³ynnoœæ bie ¹ca 1,27 1,20 1,25 P³ynnoœæ szybka 1,21 1,12 1,13 Powy sze wskaÿniki zosta³y policzone w oparciu o poni sze formu³y: rentownoœæ na sprzeda y: zysk (strata ze sprzeda y) / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ na EBITDA: (wynik na dzia³alnoœci operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ na dzia³alnoœci operacyjnej: zysk (strata) na dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ sprzeda y brutto: zysk (strata) brutto / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ sprzeda y netto: zysk (strata) netto / przychody ze sprzeda y, stopa zwrot z kapita³ów w³asnych (ROE): zysk (strata) netto / kapita³ w³asny (na koniec okresu), stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto / aktywa ogó³em (na koniec okresu). wskaÿnik pokrycia aktywów trwa³ych kapita³em w³asnym: kapita³ w³asny / aktywa trwa³e, wskaÿnik zad³u enia kapita³u w³asnego: zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania / kapita³ w³asny, wskaÿnik pokrycia kapita³ów w³asnych zad³u eniem oprocentowanym: zobowi¹zania finansowe / kapita³ w³asny p³ynnoœæ bie ¹ca: aktywa obrotowe / zobowi¹zania krótkoterminowe, p³ynnoœæ szybka: (aktywa obrotowe zapasy krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe czynne ) / zobowi¹zania krótkoterminowe. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski, Ryzyko zwi¹zane z polityk¹ gospodarcz¹ rz¹du oraz polityk¹ NBP, Ryzyko walutowe, Ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ firm konkurencyjnych, Ryzyko zwi¹zane z otoczeniem prawnym, Ryzyko zwi¹zane z systemem podatkowym. Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z podwykonawcami, Ryzyko zwi¹zane z zasobami ludzkimi oraz kadr¹ kierownicz¹, Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ kontraktów budowlanych, Ryzyko zwi¹zane z zabezpieczeniami finansowymi, Ryzyko zwi¹zane z p³ynnoœci¹ finansow¹, Ryzyko zmiany cen podstawowych materia³ów, towarów oraz us³ug, Ryzyko zwi¹zane z dostêpnoœci¹ materia³ów budowlanych, Ryzyko zwi¹zane z nieodzyskaniem zezwolenia przez BIO SOLID Sp. z o.o., Ryzyko zwi¹zane z restrukturyzacj¹ RESBUD S.A., Ryzyko zwi¹zane z zastawieniem akcji RESBUD S.A., Ryzyko zwi¹zane z tocz¹cymi siê postêpowaniami s¹dowymi, Ryzyko zwi¹zane z karami umownymi, Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ planu inwestycyjnego, Ryzyko zwi¹zane z przejêciami innych podmiotów, Ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ akcjonariatu. Czynniki ryzyka zwi¹zane z Ofert¹ Publiczn¹ i inwestowaniem w papiery wartoœciowe Ryzyko nieefektywnego wykorzystania, niezrealizowania, opóÿnienia w realizacji, przesuniêcia wskazanych kwot pomiêdzy ró nymi celami emisji lub zmiany celów emisji, 7

9 ABM SOLID S.A. Ryzyko zwi¹zane z przejêciami innych podmiotów, Ryzyko negatywnego wp³ywu sprzeda y akcji Emitenta przez dotychczasowych akcjonariuszy na kszta³towanie siê ceny rynkowej, Ryzyko niedojœcia emisji Akcji Serii H do skutku, Ryzyko zwi¹zane z PDA, Ryzyko nieprzydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji Serii H, Ryzyko zawieszenia lub wycofania publicznej oferty Akcji Serii H, Ryzyko opóÿnienia we wprowadzeniu Akcji Serii H do obrotu gie³dowego, Ryzyko braku umowy subemisyjnej, Ryzyko zwi¹zane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Spó³ki, Ryzyko zwi¹zane z przysz³ym kursem akcji oraz p³ynnoœci¹ obrotu, Ryzyko zawieszenia notowañ, Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu gie³dowego, Ryzyko naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty uczestnicz¹ce w ofercie Akcji Serii H w imieniu lub na zlecenie Emitenta i stosowne sankcje, Ryzyko niewype³nienia lub nienale ytego wype³niania wymaganych prawem obowi¹zków, Ryzyko wynikaj¹ce ze stanowiska Zarz¹du Gie³dy w sprawie szczegó³owych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu gie³dowego niektórych instrumentów finansowych, Ryzyko opóÿnienia lub braku zgody na wprowadzenie Akcji Serii G i Akcji Serii H do obrotu regulowanego. Oferta Publiczna Cele emisji Emitent planuje, i œrodki netto pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii H wynios¹ ok. 34 mln PLN. Emitent zak³ada wykorzystanie œrodków z emisji na rozwój dzia³alnoœci deweloperskiej i budowlanej, w tym na zwiêkszenie potencja³u wykonawczego oraz potencja³u finansowego poprawiaj¹cych konkurencyjnoœæ Emitenta. Ewentualna nadwy ka ponad bie ¹ce potrzeby inwestycyjne zasilaæ bêdzie kapita³ obrotowy dla zwiêkszenia mo liwoœci uczestniczenia w przetargach na bardziej atrakcyjne kontrakty budowlane. Wykorzystanie œrodków z emisji Akcji Serii H Œrodki pozyskane z emisji Wyszczególnienie Akcji Serii H (mln PLN) Rozwój dzia³alnoœci deweloperskiej 10 Rozwój dzia³alnoœci budowlanej inwestycje rzeczowe i finansowe 24 Wtym: Nabycie sprzêtu budowlanego, urz¹dzeñ oraz rozwój potencja³u projektowego 3 Zwiêkszenie potencja³u obs³ugi kontraktów (kapita³ obrotowy) 4 Przejêcia innych podmiotów z bran y 17 Razem 34 Oferta Na podstawie Dokumentu Ofertowego Emitent oferuje do objêcia w Ofercie Publicznej nowo emitowanych Akcji Serii H o wartoœci nominalnej 43 grosze ka da. Z Akcjami Oferowanymi nie s¹ zwi¹zane obowi¹zki œwiadczeñ dodatkowych. Dokument Ofertowy dotyczy równie ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu gie³dowego: nie wiêcej ni Akcji Serii H; nie wiêcej ni Praw do Akcji Serii H; Akcji Serii G. Przed rozpoczêciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w Ofercie Publicznej przeprowadzony zostanie proces Budowy Ksiêgi Popytu polegaj¹cy na przyjmowaniu od potencjalnych Inwestorów Instytucjonalnych Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji 8

10 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Serii H. Na potrzeby Budowy Ksiêgi Popytu oraz przyjmowania zleceñ od Inwestorów Indywidualnych ustalony zostanie Przedzia³ Cenowy, który zostanie podany do publicznej wiadomoœci do dnia rozpoczêcia przyjmowania zapisów w Ofercie Publicznej (i Budowy Ksiêgi Popytu) zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Deklaracje bêd¹ zawieraæ liczbê oraz cenê za Akcje Serii H, która powinna zawieraæ siê w Przedziale Cenowym. Ka dy Inwestor Instytucjonalny, który zamierza wzi¹æ udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu, powinien skontaktowaæ siê z POK Oferuj¹cego w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, do którego kontakt podany jest w Za³¹czniku do Dokumentu Ofertowego. Inwestorzy Instytucjonalni chc¹cy wzi¹æ udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu bêd¹ sk³adali zapisy w POK Oferuj¹cego przyjmuj¹cego zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wed³ug wzoru znajduj¹cego siê w Za³¹czniku do Dokumentu Ofertowego. Przedzia³ Cenowy bêdzie zawiera³ Cenê Maksymaln¹, na podstawie której Inwestorzy Indywidualni bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy. Proces Budowy Ksiêgi Popytu bêdzie trwa³ od 3 do 6 lipca 2007 r. do godziny W okresie Budowy Ksiêgi Popytu Inwestor Instytucjonalny ma prawo do odwo³ania lub zmiany z³o onej Deklaracji. W przypadku zmiany Deklaracji pierwotna Deklaracja powinna zostaæ najpierw odwo³ana, a nastêpnie zast¹piona now¹. Ka dy Inwestor Instytucjonalny mo e z³o yæ dowoln¹ liczbê Deklaracji z ró nymi poziomami Cen Oferowanych. Wraz ze z³o eniem Deklaracji Inwestor Instytucjonalny udziela Oferuj¹cemu pe³nomocnictwa do z³o enia w jego imieniu zapisu na wstêpnie przydzielon¹ mu liczbê Akcji Serii H oraz do z³o enia dyspozycji deponowania Akcji Serii H na wskazanym przez niego rachunku papierów wartoœciowych. Pe³nomocnictwo nie obejmuje z³o enia oœwiadczenia o wycofaniu siê ze skutków z³o onego zapisu w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, o których mowa w art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Inwestorom, którzy z³o ¹ Deklaracjê przed udostêpnieniem aneksu do Prospektu do publicznej wiadomoœci, przys³ugiwaæ bêdzie uprawnienie do wycofania z³o onej Deklaracji oraz zapisu w zwi¹zku z zakresem udzielonego Oferuj¹cemu pe³nomocnictwa poprzez z³o enie u Oferuj¹cego oœwiadczenia na piœmie, w terminie dwóch dni roboczych od udostêpnienia aneksu, stosownie do art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Akcje w Ofercie Publicznej oferowane s¹ w nastêpuj¹cych transzach: Transze Otwarte: Transza Inwestorów Instytucjonalnych, Transza Inwestorów Indywidualnych. Transza Skierowana. Ostateczne wielkoœci ka dej z transz zostan¹ ustalone przez Emitenta w sposób uznaniowy w porozumieniu z Oferuj¹cym, na podstawie wyników Budowy Ksiêgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych, w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej i podane do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w dniu og³oszenia Ceny Emisyjnej. Inwestorom, którzy z³o ¹ zapisy na Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej przed przekazaniem do publicznej wiadomoœci powy szej informacji, jak równie informacji o ostatecznie ustalonej Cenie Emisyjnej, przys³ugiwaæ bêdzie uprawnienie do uchylenia siê od skutków prawnych z³o onego zapisu poprzez z³o enie u Oferuj¹cego oœwiadczenia na piœmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoœci takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej. Emitent przewiduje, e liczba Akcji Serii H, która zostanie ostatecznie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, bêdzie stanowi³a oko³o 30% ostatecznej liczby Akcji Serii H oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Emitent nie ma obowi¹zku równowa enia popytu w adnej z transz. W ramach Transzy Skierowanej Emitent zamierza przyznaæ podmiotowi uprawnionemu do nabycia Akcji Serii H (Inwestor Uprawniony) ca³kowit¹ liczbê akcji ostatecznie ustalon¹ dla tej transzy, przy czym wielkoœæ Transzy Skierowanej w adnym wypadku nie przekroczy 4% ca³kowitej liczby Akcji Serii H oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Inwestorowi Uprawnionemu do nabycia Akcji Serii H w ramach Transzy Skierowanej przys³uguje prawo do nabycia tych akcji wy³¹cznie po Cenie Emisyjnej ustalonej na zasadach opisanych w Rozdziale Dokumentu Ofertowego, przy czym inwestor ten nie bêdzie uprawniony do uczestniczenia w Budowie Ksiêgi Popytu. Terminy Oferty 2 lipca 2007 r. Podanie do publicznej wiadomoœci Przedzia³u Cenowego, który zawieraæ bêdzie Cenê Maksymaln¹, na podstawie której Inwestorzy Indywidualni bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy 36 lipca 2007 r. do godz Budowanie Ksiêgi Popytu i przyjmowanie Deklaracji 36 lipca 2007 r. do godz Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 9 lipca 2007 r. Podanie do publicznej wiadomoœci Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej wielkoœci transz 9 lipca 2007 r. Wystosowanie Informacji o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach Serii H oraz informacji dla Inwestora Uprawnionego 1011 lipca 2007 r. do godz Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Przyjmowanie zapisów w Transzy Skierowanej 1112 lipca 2007 r. do godz Ewentualnie przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w trybie opisanym w pkt 7.3. Dokumentu Ofertowego 12 lipca 2007 r. Zamkniêcie Oferty Publicznej 13 lipca 2007 r. Planowany przydzia³ Akcji Serii H 9

11 ABM SOLID S.A. Cena Na potrzeby Budowy Ksiêgi Popytu ustalony zostanie przez Zarz¹d Emitenta Przedzia³ Cenowy. Górna granica Przedzia³u Cenowego bêdzie Cen¹ Maksymaln¹ na potrzeby Oferty Publicznej, na podstawie której Inwestorzy Indywidualni bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy. Cena Emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarz¹d Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego, na podstawie wyników procesu Budowy Ksiêgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Emisyjna zostanie ustalona po zakoñczeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakoñczeniu Budowy Ksiêgi Popytu. Cena Emisyjna bêdzie sta³a i jednakowa dla Transzy Inwestorów Indywidualnych, Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzy Skierowanej i bêdzie zawieraæ siê w Przedziale Cenowym. Informacja o Przedziale Cenowym zostanie podana do publicznej wiadomoœci w dniu 2 lipca 2007 r., natomiast informacja o Cenie Emisyjnej zostanie podana w dniu 9 lipca 2007 r. Informacja o ustalonym Przedziale Cenowym zostanie przekazana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, tj. poprzez udostêpnienie aneksu do Prospektu Emisyjnego, natomiast informacja o ostatecznie ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3. Wielkoœæ sk³adanego zapisu W Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ma ograniczeñ co do wielkoœci i liczby sk³adanych zapisów. ¹czna wartoœæ zapisów z³o onych przez Inwestora Indywidualnego nie mo e przekroczyæ ca³kowitej liczby Akcji Serii H oferowanych w Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji Serii H objêtych wa nymi zapisami z³o onymi przez danego Inwestora Indywidualnego bêdzie wiêksza ni ca³kowita oferowana liczba Akcji Serii H, przyjmuje siê, e inwestor z³o y³ zapis na ca³kowit¹ liczbê Akcji Serii H oferowanych w Ofercie Publicznej. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ³¹czna wielkoœæ zapisów Inwestora Instytucjonalnego musi byæ równa liczbie Akcji Serii H wskazanej w Informacji o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach. Do z³o enia zapisu na Akcje Serii H w imieniu Inwestora Instytucjonalnego upowa niony jest Oferuj¹cy na podstawie upowa nienia z³o onego wraz z Deklaracj¹ przez Inwestora Instytucjonalnego. Przyjmuje siê, e zapis dokonany na wiêksz¹ liczbê Akcji Serii H ni wskazana w przekazanej informacji o liczbie Akcji Serii H, na które mo e zostaæ dokonany zapis, jest zapisem dokonanym na liczbê akcji wskazan¹ w przekazanej informacji, co zosta³o opisane w pkt 7.3. Dokumentu Ofertowego. W Transzy Skierowanej wielkoœæ zapisu sk³adanego przez Inwestora Uprawnionego musi byæ równa liczbie Akcji Serii H wskazanej w informacji o ostatecznej liczbie Akcji Serii H oferowanych w tej transzy przekazanej przez Oferuj¹cego. Zasady p³atnoœci za Akcje Serii H Warunkiem skutecznego z³o enia zapisu na Akcje Serii H jest dokonanie wp³aty w kwocie: Dla Inwestorów Indywidualnych wynikaj¹cej z iloczynu liczby Akcji Serii H objêtych zapisem i Ceny Maksymalnej; Dla Inwestorów Instytucjonalnych wynikaj¹cej z iloczynu liczby Akcji Serii H objêtych zapisem (wynikaj¹cej z Informacji o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach) i ich Ceny Emisyjnej; Dla Inwestora Uprawnionego wynikaj¹cej z iloczynu liczby Akcji Serii H oferowanych ostatecznie w Transzy Skierowanej i ich Ceny Emisyjnej. Wp³ata na Akcje Serii H objête zapisem Inwestora Indywidualnego musi wp³yn¹æ na rachunek Oferuj¹cego najpóÿniej w chwili sk³adania przez Inwestora Indywidualnego zapisu. Zapis na Akcje Serii H oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi byæ w pe³ni op³acony najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy do godziny Zapis na Akcje Serii H oferowane w Transzy Skierowanej musi byæ w pe³ni op³acony najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy do godziny Miejsce sk³adania zapisów Zapisy w Ofercie Publicznej przyjmowane bêd¹ w POK Oferuj¹cego, których lista znajduje siê w Za³¹czniku do Dokumentu Ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7.3. Dokumentu Ofertowego. Przydzia³ Akcji Serii H Przydzia³ Akcji Serii H zostanie dokonany w terminie do 13 lipca 2007 r. Inwestorowi, któremu zosta³y przydzielone Akcje Serii H, na rachunku papierów wartoœciowych zostan¹ zapisane Prawa do Akcji. Emitent nie ma obowi¹zku równowa enia poziomu popytu na Akcje Serii H. Informacja o zmianie terminu przydzia³u Akcji Serii H oraz informacja na temat wyników przydzia³u zostanie przekazana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. Transza Inwestorów Indywidualnych Emitent w porozumieniu z Oferuj¹cym, po uwzglêdnieniu ewentualnych przesuniêæ Akcji Serii H w poszczególnych transzach, przydzieli odpowiednio Akcje Serii H tym Inwestorom Indywidualnym, którzy prawid³owo z³o yli i op³acili zapisy na Akcje Serii H. 10

12 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Je eli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy ostatecznie okreœlon¹ liczbê Akcji Serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych, wówczas Akcje Serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostan¹ przydzielone zgodnie z zasad¹ proporcjonalnej redukcji bez uwzglêdniania czêœci u³amkowych. Akcje nieprzyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone po jednej sztuce kolejno inwestorom, którzy dokonali zapisu na najwiêksz¹ liczbê Akcji Serii H. Je eli liczba akcji, na które dokonano zapisów, nie przekroczy liczby Akcji Serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Inwestorom Indywidualnym zostan¹ przydzielone akcje w liczbie wynikaj¹cej ze z³o onych i op³aconych zapisów. Je eli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych, bêdzie mniejsza od liczby Akcji Serii H oferowanych w tej transzy, niesubskrybowane Akcje Serii H mog¹ powiêkszyæ pulê Akcji Serii H oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Transza Inwestorów Instytucjonalnych W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestorom, bior¹cym udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu, do których skierowano Informacje o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach, Akcje Serii H zostan¹ przydzielone w liczbie zgodnej z liczb¹ podan¹ w Informacji wystosowanej przez Oferuj¹cego w imieniu Emitenta, pod warunkiem pe³nego op³acenia zapisu przez Inwestora Instytucjonalnego. Przydzia³ Akcji Serii H nie objêtych na podstawie powy szej procedury przez Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego, w sposób uznaniowy Inwestorom Instytucjonalnym, bior¹cym udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu lub Inwestorom Instytucjonalnym, którzy nie wziêli udzia³u w Budowie Ksiêgi Popytu. Transza Skierowana W Transzy Skierowanej, inwestorowi uprawnionemu do nabycia Akcji Serii H w ramach tej transzy, Akcje Serii H zostan¹ przydzielone w liczbie ostatecznie zaoferowanej w ramach tej transzy, pod warunkiem z³o enia zapisu i pe³nego op³acenia zapisu przez Inwestora Uprawnionego. Przydzia³ Akcji Serii H nie objêtych na podstawie powy szej procedury przez Inwestora Uprawnionego zostanie dokonany przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego, w sposób uznaniowy Inwestorom Instytucjonalnym, bior¹cym udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu lub Inwestorom Instytucjonalnym, którzy nie wziêli udzia³u w Budowie Ksiêgi Popytu. Dopuszczenie papierów wartoœciowych do obrotu Emitent bêdzie ubiega³ siê i z³o y wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G oraz Praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku podstawowym GPW w systemie notowañ ci¹g³ych niezw³ocznie po zamkniêciu Oferty Publicznej. Emitent z³o y wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku podstawowym GPW po wydaniu przez S¹d Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwy szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii H oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. Bior¹c pod uwagê planowane terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej, intencj¹ Zarz¹du EmitentajestwprowadzenieAkcjiSeriiGiPrawdo Akcji Serii H do obrotu gie³dowego na rynku podstawowym jeszcze w lipcu 2007 r. 11

13 DOKUMENT REJESTRACYJNY (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w Tarnowie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Data Zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego przez Komisjê Nadzoru Finansowego 20 czerwca 2007 r.

14 DOKUMENT REJESTRACYJNY SPIS TREŒCI DEFINICJE OŒWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZ DZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r Rozdzia³1 CZYNNIKIRYZYKA Rozdzia³2 BIEGLIREWIDENCI Rozdzia³3 WYBRANEDANEFINANSOWEIOPERACYJNE Rozdzia³4 INFORMACJEOEMITENCIE Rozdzia³5 INWESTYCJE Rozdzia³6 OPISDZIA ALNOŒCISPÓ KI Rozdzia³7 OTOCZENIE,WKTÓRYMDZIA ASPÓ KA Rozdzia³8 STRUKTURAORGANIZACYJNA Rozdzia³9 ŒRODKITRWA E Rozdzia³ 10 ANALIZA SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Rozdzia³11 ZASOBYKAPITA OWE Rozdzia³12 BADANIAIROZWÓJ,PATENTYILICENCJE Rozdzia³13 NAJISTOTNIEJSZETENDENCJEBIE CEGOROKUOBROTOWEGO Rozdzia³14 PROGNOZYWYNIKÓWLUBWYNIKISZACUNKOWE Rozdzia³15 ORGANYIOSOBYNADZORUJ CEIZARZ DZAJ CE Rozdzia³16 PRACOWNICY Rozdzia³17 ZNACZNIAKCJONARIUSZE Rozdzia³18 TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI Rozdzia³19 POLITYKADYWIDENDY Rozdzia³20 POSTÊPOWANIAADMINISTRACYJNE,S DOWEIARBITRA OWE Rozdzia³21 AKCJE,KAPITA ZAK ADOWY,WALNEZGROMADZENIE Rozdzia³22 ISTOTNEUMOWY Rozdzia³23 POZOSTA EINFORMACJE Rozdzia³24 INFORMACJEODOSÓBTRZECICHIOŒWIADCZENIAEKSPERTÓW Rozdzia³25 PREZENTACJADANYCH Rozdzia³26 DOKUMENTYUDOSTÊPNIONEDOWGL DU Rozdzia³ 27 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZ CE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓWISTRAT Rozdzia³28 INFORMACJEFINANSOWEPROFORMA Rozdzia³29 ZA CZNIKI

15 ABM SOLID S.A. DEFINICJE Akcje Serii H Dz.U. Akcje serii H o wartoœci nominalnej 43 grosze ka da, wyemitowane na podstawie uchwa³y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID Spó³ka Akcyjna z dnia 10 listopada 2006 r., o zmianê której Emitent zwróci³ siê do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo³anego na dzieñ 31 maja 2007 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Emitent, Spó³ka, ABM SOLID, ABM SOLID S.A. ABM SOLID Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Tarnowie, ul. Bartla 3 EUR, euro ERP Gie³da, GPW Grupa Kapita³owa ABM SOLID, Grupa Kapita³owa Emitenta, Grupa Kapita³owa, Grupa, spó³ki Grupy, spó³ki Grupy Kapita³owej GUS KDPW Waluta obowi¹zuj¹ca w pañstwach Unii Europejskiej, które przyst¹pi³y do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej System informatyczny wdro ony przez Emitenta wspomagaj¹cy zarz¹dzanie Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie Spó³ka Akcyjna Grupa Kapita³owa, w której ABM SOLID jest podmiotem dominuj¹cym. Ponadto w sk³ad Grupy wchodz¹ trzy spó³ki zale ne: RESBUD S.A., ABM INVEST Sp. z o.o. oraz BIO SOLID Sp. z o.o. G³ówny Urz¹d Statystyczny Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych Spó³ka Akcyjna Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z póÿn. zmianami) Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U nr 88, poz. 553 z póÿn. zmianami) Kodeks Spó³ek Handlowych, KSH, k.s.h. Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz z póÿn. zmianami) KNF KRS MSR MSSF NBP NWZ Oferuj¹cy PLN, z³, z³oty Poz. Prawo Budowlane Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Rejestr S¹dowy Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej Narodowy Bank Polski Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce z siedzib¹ przy ul. Chmielnej 85/87, Warszawa Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej Pozycja Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 27 paÿdziernika 2006 r. z póÿn. zmianami) 14

16 DOKUMENT REJESTRACYJNY Prawo Zamówieñ Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z dnia 1 stycznia 2007 r. z póÿn. zmianami) Dokument Rejestracyjny Niniejszy Dokument Rejestracyjny bêd¹cy jedynym prawnie wi¹ ¹cym dokumentem, sporz¹dzonym zgodnie z Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 809/2004, zawieraj¹cym informacje o Emitencie PSR UE Ustawa o ofercie publicznej Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Ustawa o rachunkowoœci Walne Zgromadzenie, WZ Zarz¹d Polskie Standardy Rachunkowoœci Unia Europejska Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U nr 184, poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183, poz ze zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z póÿn. zmianami) Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póÿn. zmianami) Walne Zgromadzenie Emitenta Zarz¹d Emitenta 15

17 ABM SOLID S.A. OŒWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZ DZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ABM SOLID Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Tarnowie, Polska, bêd¹c odpowiedzialn¹ za informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, niniejszym oœwiadcza, e zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i przy do³o eniu nale ytej starannoœci, by zapewniæ taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym s¹ prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz e w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominiêto niczego, co mog³oby wp³ywaæ na jego znaczenie. Marek Pawlik Prezes Zarz¹du Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarz¹du Mieczys³aw Tarapata Wiceprezes Zarz¹du Stanis³aw Ojczyk Cz³onek Zarz¹du 16

18 DOKUMENT REJESTRACYJNY Rozdzia³ 1 CZYNNIKI RYZYKA 1.1. Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski Dzia³alnoœæ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej oraz realizacja za³o onych przez nich celów jest w du ym stopniu uzale niona od wystêpuj¹cych w Polsce czynników makroekonomicznych, na które Emitent nie ma wp³ywu. Do czynników takich mo na zaliczyæ inflacjê, poziom stóp procentowych, tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, politykê fiskaln¹ rz¹du, poziom realizowanych inwestycji oraz poziom wykorzystywania funduszy unijnych. W zwi¹zku z tym, i ostatecznym odbiorc¹ produktów Emitenta i jego Grupy Kapita³owej s¹ przedsiêbiorstwa, organy samorz¹du terytorialnego, podmioty finansowane z Bud etu Pañstwa oraz odbiorcy indywidualni, popyt na produkty Emitenta i jego Grupy Kapita³owej jest uzale niony od sk³onnoœci tych podmiotów do inwestowania oraz dostêpnoœci do kapita³u, który generalnie jest pochodn¹ wielu z wczeœniej wymienionych czynników. Tym samym pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce mo e negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z polityk¹ gospodarcz¹ rz¹du oraz polityk¹ NBP Wzrost poziomu stóp procentowych, rezerw obowi¹zkowych NBP, niekorzystne zmiany w polityce kredytowej mog¹ mieæ istotny wp³yw na dostêpnoœæ kredytów oraz ich cenê. Z uwagi na fakt, e zarówno inwestycje przedsiêbiorstw, jak równie rynek mieszkaniowy s¹ przede wszystkim finansowane d³ugiem, ograniczenie akcji kredytowej bêdzie mia³o istotny wp³yw na sk³onnoœæ do inwestowania ze strony przedsiêbiorców oraz na popyt na mieszkania ze strony osób fizycznych. Polityka gospodarcza rz¹du jest monitorowana przez zagranicznych przedsiêbiorców i ewentualnie negatywna jej ocena mo e wp³yn¹æ na ograniczenie nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, co bêdzie mia³o prze³o enie na wartoœæ zleceñ na rynku budowlanym. Nadmierne rozbudowywanie procedur zwi¹zanych z projektami dofinansowywanymi ze œrodków unijnych mo e negatywnie wp³yn¹æ na s³abe wykorzystanie œrodków finansowych przeznaczonych dla Polski, co mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko walutowe Emitent, oraz jego Grupa Kapita³owa, dotychczas przede wszystkim osi¹ga³ przychody w PLN. Wynagrodzenia przys³uguj¹ce z tytu³u realizacji niektórych kontraktów realizowanych w Polsce (np. finansowanych z funduszu Phare) by³y indeksowane w EUR lub by³y p³atne w walutach obcych, np. poprzez Bank Œwiatowy. W zwi¹zku z rozszerzaniem dzia³alnoœci Emitenta mo na spodziewaæ siê zwiêkszania liczby kontraktów, z tytu³u których p³atnoœci mog¹ byæ dokonywane w walutach obcych lub do walut obcych indeksowane. W takim wypadku wzmocnienie polskiej waluty mo e wp³yn¹æ na pogorszenie rentownoœci kontraktów realizowanych w walutach obcych. Emitent oraz jego Grupa Kapita³owa, realizuj¹c w systemie pod klucz inwestycje dla swoich klientów, dokonuj¹ zakupów za granic¹ specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ w EUR oraz USD. Jednoczeœnie ze wzglêdu na to, e wiêkszoœæ kontraktów jest realizowana w kraju oraz nominowana w PLN, Emitent i Grupa Kapita³owa ponosz¹ ryzyko walutowe z tego tytu³u. Os³abienie polskiej waluty wzglêdem tych walut w okresie realizacji danego kontraktu mo e spowodowaæ znaczny wzrost kosztów zakupu towarów, który wp³ynie na pogorszenie rentownoœci kontraktu. W zwi¹zku z planowanym rozwojem dzia³alnoœci deweloperskiej istotnym negatywnym czynnikiem mog¹cym wp³yn¹æ na rentownoœæ tej dzia³alnoœci jest aprecjacja walut, w których udzielane s¹ kredyty hipoteczne, w stosunku do PLN. Wzrost wartoœci tych walut wp³ynie na wzrost kosztów ich obs³ugi, co mo e przynieœæ zmniejszenie popytu na mieszkania, których zdecydowana wiêkszoœæ jest nabywana w oparciu o kredyty hipoteczne. Wahania kursów walutowych mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ firm konkurencyjnych Rynek budowlany i dzia³alnoœæ deweloperska w Polsce s¹ rozdrobnione i charakteryzuj¹ siê du ¹ konkurencyjnoœci¹. W przypadku podejmowania agresywnych dzia³añ rynkowych i prawnych przez konkurentów Emitent mo e byæ zmuszony do podjêcia kroków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzeda y, ³¹cz¹cego siê np. z obni eniem ceny us³ug. Dzia³ania tego typu mog¹ wp³yn¹æ na pogorszenie wyników finansowych osi¹ganych przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektyw ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z otoczeniem prawnym Nie mo na wykluczyæ, i ewentualne zmiany przepisów reguluj¹cych zasady dzia³alnoœci gospodarczej, w tym m.in. prawa pracy, prawa ubezpieczeñ spo³ecznych, funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz funkcjonowania deweloperów, mog¹ mieæ negatywny wp³yw na dzia³alnoœæ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej. Dodatkowo w wielu obszarach ycia gospodarczego przedsiêbiorcy spotykaj¹ siê z problemem niespójnoœci prawa polskiego oraz unijnego oraz niejednoznacznej interpretacji przepisów. Niesie to za sob¹ ryzyko strat 17

19 ABM SOLID S.A. w zwi¹zku z przyjêciem b³êdnej wyk³adni prawa. Negatywny wp³yw na dzia³alnoœæ Emitenta oraz jego Grupy Kapita³owej mog¹ mieæ tak e zmiany w prawie lokalnym, stanowionym przez samorz¹dy. Regulacje dotycz¹ce warunków zabudowy terenu maj¹ istotny wp³yw na efektywnoœæ dzia³añ zmierzaj¹cych do przygotowania inwestycji. Na przyk³ad, istotnym ryzykiem dla realizacji projektów by³aby likwidacja uproszczonej procedury lokalizowania inwestycji, a tak e nag³e przyspieszenie uchwalania planów zagospodarowania, co ³¹czy³oby siê z uchyleniem uzyskanych wczeœniej warunków zabudowy. Treœæ oraz opóÿnienia wejœcia w ycie regulacji prawnych, w tym zmiany zasad rozliczania dofinansowañ, mog¹ mieæ te negatywny wp³yw na system wsparcia finansowego dla inwestorów ze œrodków pomocowych z Unii Europejskiej. Zmiennoœæ otoczenia prawnego mo e negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z systemem podatkowym Polski system podatkowy charakteryzuje siê stosunkowo du ¹ niestabilnoœci¹. Czêœæ przepisów jest sformu³owana ma³o precyzyjnie i nie posiada jasnych interpretacji. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w Polsce s¹ zatem nara one na wiêksze ryzyko pope³nienia b³êdu w swoich zeznaniach podatkowych ni przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ na rynkach o ustabilizowanych przepisach podatkowych. Ponadto planowana jest gruntowna reforma zmieniaj¹ca system podatkowy. Istnieje w zwi¹zku z tym ryzyko, e zmiany przepisów podatkowych planowane w bli szej lub dalszej przysz³oœci, mog¹ przynieœæ rozwi¹zania, które spowoduj¹ wzrost obci¹ eñ podatkowych zarówno Emitenta jak i spólek z jego Grupy Kapita³owej. W zwi¹zku z programem rozwoju dzia³alnoœci deweloperskiej Emitenta jednym z elementów tego ryzyka, który mo e mieæ wp³yw na przysz³e wyniki Emitenta i jego Grupy Kapita³owej, jest ewentualna zmiana wysokoœci stawki VAT oraz zmiany w przepisach o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym, a tak e zmiany w przepisach dotycz¹cych podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiennoœæ systemu podatkowego mo e negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z podwykonawcami Emitent i Grupa Kapita³owa, realizuj¹c projekty budowlane jako generalny wykonawca, korzystaj¹ z us³ug podwykonawców. Opieraj¹ siê na ich wiedzy specjalistycznej w zakresie danego etapu projektu, zasobów ludzkich oraz sprzêtu technicznego. W okresach dobrej koniunktury istnieje ryzyko wyczerpywania siê mo liwoœci podejmowania nowych prac przez podwykonawców w zwi¹zku z ich ograniczonymi zasobami, co mo e wp³ywaæ na mo liwoœæ niezrealizowania w terminie zobowi¹zañ kontraktowych przez Emitenta i spó³ki z Grupy Kapita³owej. Poza tym istnieje ryzyko, e w okresach dobrej koniunktury podwykonawcy podnios¹ ceny za swoje us³ugi, co mo e obni yæ rentownoœæ kontraktów realizowanych przez Emitenta. W zwi¹zku z nienale ytym wykonaniem umowy przez podwykonawcê istnieje ryzyko poniesienia strat finansowych przez Emitenta lub jego Grupê Kapita³ow¹ w zwi¹zku z naliczeniem kar umownych przez inwestora za opóÿnienia w realizacji projektu. Jednoczeœnie nienale yte wykonanie umowy przez podwykonawcê mo e naraziæ Emitenta lub spó³ki z jego Grupy Kapita³owej na utratê statusu solidnego partnera u klienta. Istnieje ryzyko, e wyst¹pi¹ okolicznoœci, które uniemo liwi¹ skuteczn¹ rekompensatê poniesionych strat od podwykonawców, co mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z zasobami ludzkimi oraz kadr¹ kierownicz¹ Osi¹gniêcie przez Emitenta zamierzonych celów gospodarczych uzale nione jest w znacznym stopniu od efektywnoœci i jakoœci kadry zarz¹dzaj¹cej. Utrata osób nale ¹cych do wy szego i œredniego szczebla zarz¹dzaj¹cego Emitenta mo e spowodowaæ w przysz³oœci pogorszenie osi¹ganych wyników, jak równie wp³yn¹æ na skutecznoœæ i mo liwoœæ wdro enia zak³adanej strategii rozwoju. Ponadto, poprawiaj¹ca siê koniunktura na rynku budowlanym oraz wejœcie Polski do Unii Europejskiej powoduje wzrost ryzyka utraty wykwalifikowanej kadry pracowników œredniego i ni szego szczebla oraz kadry kierowniczej. Pojawiaj¹ce siê na rynku nowe podmioty, g³ównie zagraniczne, jak równie podmioty dotychczas istniej¹ce, staraj¹ siê, wraz ze wzrostem liczby zleceñ, pozyskiwaæ wykwalifikowan¹ kadrê poprzez proponowanie lepszych warunków zatrudnienia pracownikom konkurencji. Istnieje wiêc ryzyko, e wraz z odchodzeniem kluczowych pracowników Emitent bêdzie mia³ ograniczone mo liwoœci podejmowania nowych projektów lub bêdzie zmuszony do reagowania na to zjawisko zwiêkszaniem kosztów wynagrodzeñ, co bêdzie mia³o negatywny wp³yw na realizowan¹ na poziomie Emitenta oraz ca³ej Grupy Kapita³owej rentownoœæ operacyjn¹ Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ kontraktów budowlanych Dzia³alnoœæ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej oraz realizacja kontraktów w du ej mierze zale ne s¹ od wiedzy, doœwiadczenia oraz kwalifikacji pracowników. Pomimo du ej wiedzy i doœwiadczenia kadry w³asnej oraz kadry podwykonawców zawsze istnieje ryzyko b³êdu ludzkiego na etapie projektowania lub realizacji oraz innego czynnika, czêsto niezale nego od Emitenta, który mo e spowodowaæ wyst¹pienie: katastrofy 18

20 DOKUMENT REJESTRACYJNY budowlanej, opóÿnieñ w realizacji projektu, niemo noœci zrealizowania projektu, koniecznoœci zmiany koncepcji projektu. Skutkiem tych wydarzeñ mog¹ byæ oprócz tragedii ludzkiej tak e konsekwencje finansowe w postaci roszczeñ, kar umownych, niezrealizowanych przychodów, utraty zasobów, poniesienie dodatkowych kosztów projektu. Istnieje ryzyko wyst¹pienia si³y wy szej, która spowoduje stratê zasobów, poniesienia zwiêkszonych kosztów lub utratê spodziewanych przychodów. Emitent, jak i jego Grupa Kapita³owa, oko³o po³owy przychodów osi¹ga z kontraktów prowadzonych na podstawie przepisów dotycz¹cych zamówieñ publicznych. W przypadku, gdyby poprzez niewykonanie zamówienia publicznego lub wykonanie go z nienale yt¹ starannoœci¹ Emitent lub spó³ka z Grupy Kapita³owej wyrz¹dzi³ zamawiaj¹cemu szkodê, istnieje ryzyko wykluczenia odpowiednio Emitenta lub spó³ki z Grupy Kapita³owej na 3 lata z mo liwoœci uczestnictwa w przetargach publicznych. Emitent, podobnie jak wiêkszoœæ przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w bran y budowlanej, notuje sezonowoœæ produkcji charakteryzuj¹c¹ siê tym, e czêœæ robót budowlanych nie mo e odbywaæ siê przy okreœlonych warunkach pogodowych, m.in. w okresie przed³u aj¹cych siê niskich temperatur, ulewnych deszczy i silnych wiatrów. Tym samym zwraca siê uwagê, i czynniki te mog¹ wp³ywaæ na harmonogramy zakontraktowanych prac, skutkuj¹c opóÿnieniami b¹dÿ niedotrzymaniem terminów, wp³ywaj¹c tym samym na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z zabezpieczeniami finansowymi Emitent, realizuj¹c kontrakty na rynku budowlanym, prawie w ka dej umowie przedstawia odpowiednie zabezpieczenia finansowe. S¹ to zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, gotówki, weksli. Poprzez realizacjê coraz wiêkszych kontraktów Emitent stale zwiêksza poziom zabezpieczeñ finansowych, klasyfikowanych jako zobowi¹zania pozabilansowe. W przypadku braku zabezpieczenia w formie gwarancji lub weksli inwestorzy mog¹ ¹daæ wp³acenia kaucji pieniê nych zwracanych po ustalonym okresie, na warunkach okreœlonych w umowach lub specyfikacji warunków zamówienia. W zwi¹zku z tym, i realizacja kontraktów wymaga znacznego zaanga owania zewnêtrznego finansowania, istnieje ryzyko, e Emitent lub spó³ki z Grupy Kapita³owej Emitenta mog¹ nie mieæ mo liwoœci podejmowania nowych du ych kontraktów w przypadku pe³nego wykorzystania posiadanej zdolnoœci kredytowej. Zabezpieczenia finansowe zazwyczaj obejmuj¹ okres uczestnictwa w przetargu (wadium), okres realizacji umowy, okres rêkojmi i gwarancji. W zwi¹zku z tym czêsto wystawione zabezpieczenie funkcjonuje wiele lat. Standardem rynkowym jest bezwarunkowoœæ tych zabezpieczeñ. Ewentualne dochodzenie racji Emitenta odbywa siê póÿniej na drodze s¹dowej. Istnieje ryzyko, e mog¹ pojawiæ siê roszczenia w zwi¹zku z obecnie funkcjonuj¹cymi zabezpieczeniami oraz nowo tworzonymi, co niekorzystnie wp³ynê³oby na p³ynnoœæ finansow¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej, obni y³oby ich wyniki finansowe oraz mog³oby mieæ negatywny wp³yw na ocenê zdolnoœci kredytowej przez instytucje finansowe Ryzyko zwi¹zane z p³ynnoœci¹ finansow¹ Emitent oraz jego Grupa Kapita³owa, realizuj¹c du e w stosunku do posiadanych zasobów gotówkowych kontrakty budowlane i deweloperskie, musi utrzymywaæ p³ynnoœæ finansow¹ na odpowiednim poziomie. Na ryzyko p³ynnoœci szczególnie du y wp³yw maj¹ kontrakty d³ugoterminowe. Emitent, podpisuj¹c umowy z inwestorami, dostawcami, wykonawcami, stara siê maksymalnie bilansowaæ przep³ywy pieniê ne tak, aby obci¹ enie z tego tytu³u dla Emitenta by³o jak najmniejsze. Tym niemniej istnieje ryzyko nieotrzymania zap³aty od zleceniodawcy, a w dzia³alnoœci deweloperskiej wycofania siê du ej grupy klientów z umów, co mog³oby mieæ negatywny wp³yw na p³ynnoœæ oraz zyskownoœæ Emitenta b¹dÿ jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zmiany cen podstawowych materia³ów, towarów oraz us³ug Emitent, jak i jego Grupa Kapita³owa, realizuj¹c inwestycje budowlane, dokonuje zakupów podstawowych surowców, korzysta z us³ug, sprzêtu technicznego oraz transportu podwykonawców. Ceny podstawowych surowców (w tym cementu i stali) maj¹ istotny wp³yw na wartoœæ ponoszonych kosztów. Znaczenie dla dzia³alnoœci operacyjnej maj¹ równie ceny surowców energetycznych, g³ównie ropy naftowej, od której zale ¹ ceny innych materia³ów. Znacz¹cy wzrost cen na rynku podstawowych surowców mo e negatywnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ Emitenta, w szczególnoœci na jego oraz jego Grupy Kapita³owej sytuacjê finansow¹, osi¹gane wyniki i perspektywy rozwoju Ryzyko zwi¹zane z dostêpnoœci¹ materia³ów budowlanych Materia³y budowlane, jak np. wyroby hutnicze, ceramika budowlana, cement i jego pochodne (beton i prefabrykaty betonowe) czy materia³y termoizolacyjne, s¹ wykorzystywane przez Emitenta i Grupê Kapita³ow¹ Emitenta w normalnym toku dzia³alnoœci. W ostatnim jednak okresie (pocz¹tek 2007 r.) coraz czêœciej pojawiaj¹ siê problemy z dostêpnoœci¹ kluczowych materia³ów budowlanych, czego konsekwencj¹ jest wzrost ich cen. Istnieje ryzyko, i braki tych materia³ów lub ich zwiêkszone ceny mog¹ znacz¹co utrudniæ, a nawet uniemo liwiæ realizacjê kontraktów, bior¹c pod uwagê terminy realizacji, jak równie mo e spowodowaæ zmiany w za³o onych uprzednio kosztach bud etowych kontraktów (dotyczy to w szczególnoœci umów rycza³towych, które przewa aj¹ u Emitenta). Taka sytuacja, w przypadku jej zaistnienia, mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z nieodzyskaniem zezwolenia przez BIO SOLID Sp. z o.o. Spó³ka zale na BIO SOLID Sp. z o.o. prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o zezwolenie na gospodarowanie odpadami. 19

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19 ALIOR BANK S.A. (spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 wpisana do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000305178) ANEKS NR 1 do prospektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 8/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo