Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy, dokument rejestracyjny i dokument ofertowy, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ABM SOLID SPÓ KA AKCYJNA (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w Tarnowie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Oferuj¹cy KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisjê Nadzoru Finansowego 25 czerwca 2007 r.

2 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w Tarnowie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Data Zatwierdzenia Dokumentu Podsumowuj¹cego przez Komisjê Nadzoru Finansowego 25 czerwca 2007 r.

3 ABM SOLID S.A. OSTRZE ENIE Niniejszy Dokument Podsumowuj¹cy powinien byæ traktowany jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu Emisyjnego sporz¹dzonego w formie zestawu dokumentów, tj. dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego oraz podsumowania. Inwestor wnosz¹cy powództwo odnosz¹ce siê do treœci poszczególnych dokumentów wchodz¹cych w sk³ad Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego t³umaczenia tego Prospektu Emisyjnego przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby sporz¹dzaj¹ce dokument podsumowuj¹cy lub podsumowanie bêd¹ce czêœci¹ Prospektu Emisyjnego sporz¹dzonego w formie jednolitego dokumentu, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy dokument podsumowuj¹cy wprowadza w b³¹d, jest niedok³adny lub sprzeczny z innymi czêœciami Prospektu Emisyjnego. Historia Historia dzia³alnoœci Emitenta siêga 1991 r. Wówczas jako EXBUD-20 Sp. z o.o. wchodzi³ w sk³ad grupy kapita³owej EXBUD S.A., a jego podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci by³a dzia³alnoœæ handlowa. W paÿdzierniku 1993 r. Emitent rozpocz¹³ dzia³alnoœæ budowlan¹, realizuj¹c projekty budowlano-monta owe jako podwykonawca oraz w systemie generalnego wykonawstwa. W 1998 r. grupa prywatnych inwestorów, obecnie nale ¹cych do najwy szego kierownictwa Emitenta, odkupi³a udzia³y bêd¹ce w posiadaniu EXBUD S.A. Od tego czasu Spó³ka dzia³a jako niezale ny podmiot pod nazw¹ ABM SOLID. Spó³ka konsekwentnie rozszerza³a swoj¹ dzia³alnoœæ o kolejne segmenty rynku budowlanego poprzez zakup udzia³ów lub tworzenie spó³ek o odpowiednim profilu: W celu pozyskania w³asnego potencja³u wykonawczego oraz bazy produkcyjnej w zakresie budownictwa przemys³owego w 1994 r. Emitent naby³ udzia³y w spó³ce EXBUD-DÊBNO Sp. z o.o., z któr¹ nastêpnie po³¹czy³ siê w drodze inkorporacji w 1996 r., bêd¹c spó³k¹ przejmuj¹c¹; W celu rozszerzenia zakresu dzia³alnoœci o budownictwo hydrotechniczne oraz umocnienia pozycji na rynku obiektów ochrony œrodowiska Emitent utworzy³ w 1999 r. razem ze Skarbem Pañstwa spó³kê PBWM Bochnia Sp. z o.o. (obecnie Oddzia³ HYDRO SOLID w Bochni), z któr¹ w grudniu 2004 r. po odkupieniu czêœci udzia³ów po³¹czy³ siê w drodze inkorporacji; W 2000 r. Emitent naby³ udzia³y spó³ki Agromex Sp. z o.o. (obecnie BIO SOLID) w celu uzupe³nienia oferty Grupy o dzia³alnoœæ w obszarze gospodarki odpadowej i produkcjê nawozów organicznych; W celu rozszerzenia potencja³u budowlanego w kwietniu 2003 r. Emitent zawar³ umowê kupna/sprzeda y 36,85% akcji RESBUD S.A. spó³ce publicznej notowanej na MTS-CeTO S.A., œwiadcz¹cej komplementarne w stosunku do Emitenta us³ugi w zakresie robót elbetowych; W celu pe³niejszego wykorzystania istniej¹cego i planowanego potencja³u wykonawczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, a tak e maj¹c na uwadze perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, Emitent utworzy³ w maju 2006 r. spó³kê-córkê ABM INVEST Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie zajmuj¹c¹ siê dzia³alnoœci¹ dewelopersk¹. Osoby kluczowe Zarz¹d Emitenta Marek Pawlik Witold Starakiewicz Mieczys³aw Tarapata Stanis³aw Ojczyk Prezes Zarz¹du Wiceprezes Zarz¹du Wiceprezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du Rada Nadzorcza Emitenta Tomasz Kowalski Wies³aw Samitowski Joanna Pawlik Maria Wielgus Marzanna G¹sior Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej 2

4 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Osoby zarz¹dzaj¹ce wy szego szczebla Prokurenci Emitenta Sabina Koz³owska G³ówny Ksiêgowy, Prokurent Krzysztof Wolañski Zastêpca Dyrektora Oddzia³u Dêbno ds. Produkcji, Prokurent Zbigniew Franczak Dyrektor Oddzia³u HYDRO SOLID, Prokurent Adam Starzyk Dyrektor Oddzia³u Tarnów, Prokurent Micha³ Zydroñ Zastêpca Dyrektora Oddzia³u Tarnów, Prokurent Przewagi konkurencyjne Zarz¹d Emitenta postrzega jako najwa niejsze, nastêpuj¹ce podstawowe cechy charakterystyczne zwi¹zane z organizacj¹ i zarz¹dzaniem swoj¹ dzia³alnoœci¹, w oparciu o które Emitent konsekwentnie buduje swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹: kompleksowoœæ i wysoka jakoœæ œwiadczonych us³ug, skuteczny proces decyzyjny, elastycznoœæ operacyjna i zdolnoœæ reagowania na potrzeby rynku/ klienta, efektywny system zarz¹dzania, doœwiadczona i zaanga owana kadra zarz¹dzaj¹ca. Strategia Nadrzêdnym celem strategicznym Emitenta jest stabilny i trwa³y wzrost wartoœci firmy oparty o wzrost przychodów i rentownoœci, co powinno zapewniæ Grupie Kapita³owej osi¹gniêcie pozycji wœród 20 najwiêkszych i najbardziej rentownych firm budowlanych w Polsce, nie póÿniej ni do 2010 r. Cel ten Emitent zamierza osi¹gn¹æ poprzez: Rozbudowê potencja³u Grupy Kapita³owej poprzez poszerzanie w³asnej bazy wykonawczej, rozwój w³asnego potencja³u in ynieryjnego i projektowego oraz nabycia spó³ek z bran y budowlanej; Uzupe³nianie oferty Grupy Kapita³owej o komplementarne rodzaje dzia³alnoœci pozwalaj¹ce na wzmocnienie konkurencyjnoœci oferty Grupy (dzia³alnoœæ deweloperska); Zdobywanie nowych rynków; Dalsz¹ integracjê Grupy Kapita³owej; Kontynuacjê dywersyfikacji prowadzonej dzia³alnoœci. Znaczni akcjonariusze Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia siê nastêpuj¹co: Akcjonariusz Liczba akcji %udzia³wstrukturze akcjonariatu %udzia³ w liczbie g³osów Marek Pawlik ,2 42,51 Firma Barbara Barbara Pawlik* ,1 24,06 Barbara Pawlik ,4 12,02 Pozostali ,3 21,41 Ogólna liczba akcji * Jednoosobowa dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej na podstawie wpisu do ewidencji o dzia³alnoœci gospodarczej. Struktura organizacyjna Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapita³owa ABM SOLID S.A. sk³ada siê z ABM SOLID S.A. jako jednostki dominuj¹cej oraz trzech spó³ek zale nych: notowanej na MTS-CeTO S.A. RESBUD S.A. (budownictwo mieszkaniowe, u ytecznoœci publicznej i przemys³owe) oraz ABM INVEST Sp. z o.o. (dzia³alnoœæ deweloperska) od maja 2006 r. i BIO SOLID Sp. z o.o. (us³ugi w zakresie gospodarki odpadowej i produkcji nawozów organicznych). 3

5 ABM SOLID S.A. * Emitent posiada 52,54% udzia³u w kapitale zak³adowym RESBUD S.A. oraz 52,54% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Spó³ki. Spó³ka RESBUD S.A. jest podmiotem dominuj¹cym wobec nastêpuj¹cych spó³ek: RESBUD-Ukraina z siedzib¹ we Lwowie (posiada 100% udzia³ów), Zak³ad Us³ug Produkcyjnych RES-ALMET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzeszowie (100%), Elementy Budowlane Radymno Sp. z o.o. z siedzib¹ w Radymnie (62,8%). Poza tym spó³ka RESBUD posiada udzia³y w RES-BET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzeszowie (50%) oraz Przedsiêbiorstwie Budowlanym RESBUD-GLOBEX w upad³oœci z siedzib¹ w Zamoœciu (49,4%). Podstawowe produkty i us³ugi Grupy Kapita³owej Oferta Grupy Kapita³owej Emitenta obejmuje wiêkszoœæ obszarów dzia³alnoœci budowlano-monta owej, pozwalaj¹c na obs³ugê kompleksowych projektów w zakresie: budownictwa niemieszkaniowego (w tym budownictwo przemys³owe i u ytecznoœci publicznej), budownictwa mieszkaniowego, budownictwa in ynieryjnego (w tym obiekty ochrony œrodowiska i energetyki, budownictwo hydrotechniczne i budownictwo drogowe). EmitentijegoGrupaKapita³owawwiêkszoœcirealizujeprojekty pod klucz (ca³oœæ inwestycji od projektowania po oddanie obiektu inwestorowi do u ytkowania), jak równie jako podwykonawca. Nowym obszarem dzia³alnoœci Emitenta jest dzia³alnoœæ deweloperska prowadzona przez nowo utworzon¹ spó³kê ABM INVEST Sp. z o.o. Emitent, poprzez swoj¹ spó³kê zale n¹ BIO SOLID, prowadzi równie dzia³alnoœæ w zakresie gospodarki odpadowej i produkcji nawozów organicznych. Ze wzglêdu na przedmiot dzia³alnoœci odbiegaj¹cy od podstawowego zakresu, jak równie jej niewielk¹ skalê, spó³ka ta nie odgrywa istotnej roli w Grupie Kapita³owej ABM SOLID S.A. Podstawowe Ÿród³a przychodów Podstawowym Ÿród³em przychodów Grupy Kapita³owej Emitenta, jak i samego Emitenta, s¹ kontrakty z zakresu budownictwa niemieszkaniowego, a w jego ramach przede wszystkim budownictwa przemys³owego. Istotn¹ czêœæ przychodów Grupy Kapita³owej Emitenta tworz¹ równie przychody generowane z kontraktów w ramach budownictwa in ynieryjnego, przede wszystkim obiekty ochrony œrodowiska i energetyki. 4

6 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Struktura przychodów ze sprzeda y Grupy Kapita³owej Emitenta w podziale na g³ówne obszary dzia³alnoœci (%) w latach Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Poni sze dane finansowe i operacyjne zosta³y przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata ABM SOLID i Grupy Kapita³owej ABM SOLID. Jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2004, 2005 i 2006 zosta³y sporz¹dzone wg Polskich Standardów Rachunkowoœci ( PSR ), natomiast skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2004, 2005 i 2006 zosta³y sporz¹dzone wg Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej ( MSSF ). Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekszta³cenia i dostosowania tych sprawozdañ w sposób umo liwiaj¹cy ich porównywalnoœæ odpowiedzialnoœæ ponosi Zarz¹d Emitenta. Analizuj¹c dane finansowe przedstawione poni ej, nale y zwróciæ uwagê na fakt, i w 2004 r. ABM SOLID inkorporowa³ HYDRO SOLID, bêd¹cy z kolei akcjonariuszem RESBUDU. Ma to wp³yw nie tylko na wyniki finansowe ABM SOLID, ale istotne ró nice s¹ widoczne równie w przypadku danych skonsolidowanych Grupy Kapita³owej sporz¹dzonych wg MSSF. Znacz¹ce zmiany wynika³y z faktu, i MSSF wymaga³y w przypadku Grupy Emitenta przeprowadzenia pe³nej konsolidacji RESBUDU, pocz¹wszy od 2004 r., co znacznie odbi³o siê zarówno na wynikach Grupy Kapita³owej, jak równie na strukturze jej bilansu. Szczegó³owe informacje w tym zakresie znajduj¹ siê w Rozdziale 27 Dokumentu Rejestracyjnego. Emitent zwraca uwagê, i zaprezentowane poni ej dane s¹ wybranymi danymi finansowymi, które nale y analizowaæ ³¹cznie z pe³nymi jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi ABM SOLID oraz Grupy Kapita³owej ABM SOLID i notami objaœniaj¹cymi zamieszczonymi w Rozdziale 27 Dokumentu Rejestracyjnego. Sprawozdania finansowe za lata zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, podlega³y badaniu przez POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. ABM SOLID wtys.pln Wroku Przychody netto ze sprzeda y EBITDA Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe

7 ABM SOLID S.A. wtys.pln Wroku Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Grupa Kapita³owa wtys.pln Wroku Przychody netto ze sprzeda y EBITDA Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Kapita³ w³asny Kapita³ zak³adowy Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe WskaŸniki ABM SOLID Wroku Rentownoœæ na sprzeda y 5,9% 2,7% 2,1% Rentownoœæ EBITDA 6,9% 4,4% 2,5% Rentownoœæ na dzia³alnoœci operacyjnej 5,8% 2,8% 1,9% Rentownoœæ sprzeda y brutto 4,8% 3,1% 1,6% Rentownoœæ sprzeda y netto 3,7% 2,4% 1,2% Stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych (ROE) 20,9% 12,2% 6,2% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 7,3% 4,5% 2,7% WskaŸnik pokrycia aktywów trwa³ych kapita³em w³asnym 1,05 1,24 1,16 WskaŸnik zad³u enia kapita³u w³asnego 1,88 1,72 1,30 WskaŸnik pokrycia kapita³ów w³asnych zad³u eniem oprocentowanym 42% 20% 11% P³ynnoœæ bie ¹ca 1,34 1,32 1,38 P³ynnoœæ szybka 1,07 1,02 1,11 WskaŸniki Grupy Kapita³owej Wroku Rentownoœæ na sprzeda y 4,5% 2,4% -0,5% Rentownoœæ EBITDA 6,1% 5,0% 3,0% Rentownoœæ na dzia³alnoœci operacyjnej 4,7% 3,1% 1,4% Rentownoœæ sprzeda y brutto 3,8% 2,3% 2,4% Rentownoœæ sprzeda y netto 2,6% 1,3% 0,0% Stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych (ROE) 15,3% 6,5% 0,2% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 5,1% 2,3% 0,1% 6

8 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Wroku WskaŸnik pokrycia aktywów trwa³ych kapita³em w³asnym 0,97 0,81 0,78 WskaŸnik zad³u enia kapita³u w³asnego 2,00 1,79 1,62 WskaŸnik pokrycia kapita³ów w³asnych zad³u eniem oprocentowanym 37% 26% 30% P³ynnoœæ bie ¹ca 1,27 1,20 1,25 P³ynnoœæ szybka 1,21 1,12 1,13 Powy sze wskaÿniki zosta³y policzone w oparciu o poni sze formu³y: rentownoœæ na sprzeda y: zysk (strata ze sprzeda y) / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ na EBITDA: (wynik na dzia³alnoœci operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ na dzia³alnoœci operacyjnej: zysk (strata) na dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ sprzeda y brutto: zysk (strata) brutto / przychody ze sprzeda y, rentownoœæ sprzeda y netto: zysk (strata) netto / przychody ze sprzeda y, stopa zwrot z kapita³ów w³asnych (ROE): zysk (strata) netto / kapita³ w³asny (na koniec okresu), stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto / aktywa ogó³em (na koniec okresu). wskaÿnik pokrycia aktywów trwa³ych kapita³em w³asnym: kapita³ w³asny / aktywa trwa³e, wskaÿnik zad³u enia kapita³u w³asnego: zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania / kapita³ w³asny, wskaÿnik pokrycia kapita³ów w³asnych zad³u eniem oprocentowanym: zobowi¹zania finansowe / kapita³ w³asny p³ynnoœæ bie ¹ca: aktywa obrotowe / zobowi¹zania krótkoterminowe, p³ynnoœæ szybka: (aktywa obrotowe zapasy krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe czynne ) / zobowi¹zania krótkoterminowe. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski, Ryzyko zwi¹zane z polityk¹ gospodarcz¹ rz¹du oraz polityk¹ NBP, Ryzyko walutowe, Ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ firm konkurencyjnych, Ryzyko zwi¹zane z otoczeniem prawnym, Ryzyko zwi¹zane z systemem podatkowym. Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z podwykonawcami, Ryzyko zwi¹zane z zasobami ludzkimi oraz kadr¹ kierownicz¹, Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ kontraktów budowlanych, Ryzyko zwi¹zane z zabezpieczeniami finansowymi, Ryzyko zwi¹zane z p³ynnoœci¹ finansow¹, Ryzyko zmiany cen podstawowych materia³ów, towarów oraz us³ug, Ryzyko zwi¹zane z dostêpnoœci¹ materia³ów budowlanych, Ryzyko zwi¹zane z nieodzyskaniem zezwolenia przez BIO SOLID Sp. z o.o., Ryzyko zwi¹zane z restrukturyzacj¹ RESBUD S.A., Ryzyko zwi¹zane z zastawieniem akcji RESBUD S.A., Ryzyko zwi¹zane z tocz¹cymi siê postêpowaniami s¹dowymi, Ryzyko zwi¹zane z karami umownymi, Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ planu inwestycyjnego, Ryzyko zwi¹zane z przejêciami innych podmiotów, Ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ akcjonariatu. Czynniki ryzyka zwi¹zane z Ofert¹ Publiczn¹ i inwestowaniem w papiery wartoœciowe Ryzyko nieefektywnego wykorzystania, niezrealizowania, opóÿnienia w realizacji, przesuniêcia wskazanych kwot pomiêdzy ró nymi celami emisji lub zmiany celów emisji, 7

9 ABM SOLID S.A. Ryzyko zwi¹zane z przejêciami innych podmiotów, Ryzyko negatywnego wp³ywu sprzeda y akcji Emitenta przez dotychczasowych akcjonariuszy na kszta³towanie siê ceny rynkowej, Ryzyko niedojœcia emisji Akcji Serii H do skutku, Ryzyko zwi¹zane z PDA, Ryzyko nieprzydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji Serii H, Ryzyko zawieszenia lub wycofania publicznej oferty Akcji Serii H, Ryzyko opóÿnienia we wprowadzeniu Akcji Serii H do obrotu gie³dowego, Ryzyko braku umowy subemisyjnej, Ryzyko zwi¹zane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Spó³ki, Ryzyko zwi¹zane z przysz³ym kursem akcji oraz p³ynnoœci¹ obrotu, Ryzyko zawieszenia notowañ, Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu gie³dowego, Ryzyko naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty uczestnicz¹ce w ofercie Akcji Serii H w imieniu lub na zlecenie Emitenta i stosowne sankcje, Ryzyko niewype³nienia lub nienale ytego wype³niania wymaganych prawem obowi¹zków, Ryzyko wynikaj¹ce ze stanowiska Zarz¹du Gie³dy w sprawie szczegó³owych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu gie³dowego niektórych instrumentów finansowych, Ryzyko opóÿnienia lub braku zgody na wprowadzenie Akcji Serii G i Akcji Serii H do obrotu regulowanego. Oferta Publiczna Cele emisji Emitent planuje, i œrodki netto pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii H wynios¹ ok. 34 mln PLN. Emitent zak³ada wykorzystanie œrodków z emisji na rozwój dzia³alnoœci deweloperskiej i budowlanej, w tym na zwiêkszenie potencja³u wykonawczego oraz potencja³u finansowego poprawiaj¹cych konkurencyjnoœæ Emitenta. Ewentualna nadwy ka ponad bie ¹ce potrzeby inwestycyjne zasilaæ bêdzie kapita³ obrotowy dla zwiêkszenia mo liwoœci uczestniczenia w przetargach na bardziej atrakcyjne kontrakty budowlane. Wykorzystanie œrodków z emisji Akcji Serii H Œrodki pozyskane z emisji Wyszczególnienie Akcji Serii H (mln PLN) Rozwój dzia³alnoœci deweloperskiej 10 Rozwój dzia³alnoœci budowlanej inwestycje rzeczowe i finansowe 24 Wtym: Nabycie sprzêtu budowlanego, urz¹dzeñ oraz rozwój potencja³u projektowego 3 Zwiêkszenie potencja³u obs³ugi kontraktów (kapita³ obrotowy) 4 Przejêcia innych podmiotów z bran y 17 Razem 34 Oferta Na podstawie Dokumentu Ofertowego Emitent oferuje do objêcia w Ofercie Publicznej nowo emitowanych Akcji Serii H o wartoœci nominalnej 43 grosze ka da. Z Akcjami Oferowanymi nie s¹ zwi¹zane obowi¹zki œwiadczeñ dodatkowych. Dokument Ofertowy dotyczy równie ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu gie³dowego: nie wiêcej ni Akcji Serii H; nie wiêcej ni Praw do Akcji Serii H; Akcji Serii G. Przed rozpoczêciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w Ofercie Publicznej przeprowadzony zostanie proces Budowy Ksiêgi Popytu polegaj¹cy na przyjmowaniu od potencjalnych Inwestorów Instytucjonalnych Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji 8

10 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Serii H. Na potrzeby Budowy Ksiêgi Popytu oraz przyjmowania zleceñ od Inwestorów Indywidualnych ustalony zostanie Przedzia³ Cenowy, który zostanie podany do publicznej wiadomoœci do dnia rozpoczêcia przyjmowania zapisów w Ofercie Publicznej (i Budowy Ksiêgi Popytu) zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Deklaracje bêd¹ zawieraæ liczbê oraz cenê za Akcje Serii H, która powinna zawieraæ siê w Przedziale Cenowym. Ka dy Inwestor Instytucjonalny, który zamierza wzi¹æ udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu, powinien skontaktowaæ siê z POK Oferuj¹cego w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, do którego kontakt podany jest w Za³¹czniku do Dokumentu Ofertowego. Inwestorzy Instytucjonalni chc¹cy wzi¹æ udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu bêd¹ sk³adali zapisy w POK Oferuj¹cego przyjmuj¹cego zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wed³ug wzoru znajduj¹cego siê w Za³¹czniku do Dokumentu Ofertowego. Przedzia³ Cenowy bêdzie zawiera³ Cenê Maksymaln¹, na podstawie której Inwestorzy Indywidualni bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy. Proces Budowy Ksiêgi Popytu bêdzie trwa³ od 3 do 6 lipca 2007 r. do godziny W okresie Budowy Ksiêgi Popytu Inwestor Instytucjonalny ma prawo do odwo³ania lub zmiany z³o onej Deklaracji. W przypadku zmiany Deklaracji pierwotna Deklaracja powinna zostaæ najpierw odwo³ana, a nastêpnie zast¹piona now¹. Ka dy Inwestor Instytucjonalny mo e z³o yæ dowoln¹ liczbê Deklaracji z ró nymi poziomami Cen Oferowanych. Wraz ze z³o eniem Deklaracji Inwestor Instytucjonalny udziela Oferuj¹cemu pe³nomocnictwa do z³o enia w jego imieniu zapisu na wstêpnie przydzielon¹ mu liczbê Akcji Serii H oraz do z³o enia dyspozycji deponowania Akcji Serii H na wskazanym przez niego rachunku papierów wartoœciowych. Pe³nomocnictwo nie obejmuje z³o enia oœwiadczenia o wycofaniu siê ze skutków z³o onego zapisu w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, o których mowa w art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Inwestorom, którzy z³o ¹ Deklaracjê przed udostêpnieniem aneksu do Prospektu do publicznej wiadomoœci, przys³ugiwaæ bêdzie uprawnienie do wycofania z³o onej Deklaracji oraz zapisu w zwi¹zku z zakresem udzielonego Oferuj¹cemu pe³nomocnictwa poprzez z³o enie u Oferuj¹cego oœwiadczenia na piœmie, w terminie dwóch dni roboczych od udostêpnienia aneksu, stosownie do art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Akcje w Ofercie Publicznej oferowane s¹ w nastêpuj¹cych transzach: Transze Otwarte: Transza Inwestorów Instytucjonalnych, Transza Inwestorów Indywidualnych. Transza Skierowana. Ostateczne wielkoœci ka dej z transz zostan¹ ustalone przez Emitenta w sposób uznaniowy w porozumieniu z Oferuj¹cym, na podstawie wyników Budowy Ksiêgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych, w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej i podane do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w dniu og³oszenia Ceny Emisyjnej. Inwestorom, którzy z³o ¹ zapisy na Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej przed przekazaniem do publicznej wiadomoœci powy szej informacji, jak równie informacji o ostatecznie ustalonej Cenie Emisyjnej, przys³ugiwaæ bêdzie uprawnienie do uchylenia siê od skutków prawnych z³o onego zapisu poprzez z³o enie u Oferuj¹cego oœwiadczenia na piœmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoœci takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej. Emitent przewiduje, e liczba Akcji Serii H, która zostanie ostatecznie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, bêdzie stanowi³a oko³o 30% ostatecznej liczby Akcji Serii H oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Emitent nie ma obowi¹zku równowa enia popytu w adnej z transz. W ramach Transzy Skierowanej Emitent zamierza przyznaæ podmiotowi uprawnionemu do nabycia Akcji Serii H (Inwestor Uprawniony) ca³kowit¹ liczbê akcji ostatecznie ustalon¹ dla tej transzy, przy czym wielkoœæ Transzy Skierowanej w adnym wypadku nie przekroczy 4% ca³kowitej liczby Akcji Serii H oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Inwestorowi Uprawnionemu do nabycia Akcji Serii H w ramach Transzy Skierowanej przys³uguje prawo do nabycia tych akcji wy³¹cznie po Cenie Emisyjnej ustalonej na zasadach opisanych w Rozdziale Dokumentu Ofertowego, przy czym inwestor ten nie bêdzie uprawniony do uczestniczenia w Budowie Ksiêgi Popytu. Terminy Oferty 2 lipca 2007 r. Podanie do publicznej wiadomoœci Przedzia³u Cenowego, który zawieraæ bêdzie Cenê Maksymaln¹, na podstawie której Inwestorzy Indywidualni bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy 36 lipca 2007 r. do godz Budowanie Ksiêgi Popytu i przyjmowanie Deklaracji 36 lipca 2007 r. do godz Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 9 lipca 2007 r. Podanie do publicznej wiadomoœci Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej wielkoœci transz 9 lipca 2007 r. Wystosowanie Informacji o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach Serii H oraz informacji dla Inwestora Uprawnionego 1011 lipca 2007 r. do godz Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Przyjmowanie zapisów w Transzy Skierowanej 1112 lipca 2007 r. do godz Ewentualnie przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w trybie opisanym w pkt 7.3. Dokumentu Ofertowego 12 lipca 2007 r. Zamkniêcie Oferty Publicznej 13 lipca 2007 r. Planowany przydzia³ Akcji Serii H 9

11 ABM SOLID S.A. Cena Na potrzeby Budowy Ksiêgi Popytu ustalony zostanie przez Zarz¹d Emitenta Przedzia³ Cenowy. Górna granica Przedzia³u Cenowego bêdzie Cen¹ Maksymaln¹ na potrzeby Oferty Publicznej, na podstawie której Inwestorzy Indywidualni bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy. Cena Emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarz¹d Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego, na podstawie wyników procesu Budowy Ksiêgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Emisyjna zostanie ustalona po zakoñczeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakoñczeniu Budowy Ksiêgi Popytu. Cena Emisyjna bêdzie sta³a i jednakowa dla Transzy Inwestorów Indywidualnych, Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzy Skierowanej i bêdzie zawieraæ siê w Przedziale Cenowym. Informacja o Przedziale Cenowym zostanie podana do publicznej wiadomoœci w dniu 2 lipca 2007 r., natomiast informacja o Cenie Emisyjnej zostanie podana w dniu 9 lipca 2007 r. Informacja o ustalonym Przedziale Cenowym zostanie przekazana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, tj. poprzez udostêpnienie aneksu do Prospektu Emisyjnego, natomiast informacja o ostatecznie ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3. Wielkoœæ sk³adanego zapisu W Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ma ograniczeñ co do wielkoœci i liczby sk³adanych zapisów. ¹czna wartoœæ zapisów z³o onych przez Inwestora Indywidualnego nie mo e przekroczyæ ca³kowitej liczby Akcji Serii H oferowanych w Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji Serii H objêtych wa nymi zapisami z³o onymi przez danego Inwestora Indywidualnego bêdzie wiêksza ni ca³kowita oferowana liczba Akcji Serii H, przyjmuje siê, e inwestor z³o y³ zapis na ca³kowit¹ liczbê Akcji Serii H oferowanych w Ofercie Publicznej. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ³¹czna wielkoœæ zapisów Inwestora Instytucjonalnego musi byæ równa liczbie Akcji Serii H wskazanej w Informacji o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach. Do z³o enia zapisu na Akcje Serii H w imieniu Inwestora Instytucjonalnego upowa niony jest Oferuj¹cy na podstawie upowa nienia z³o onego wraz z Deklaracj¹ przez Inwestora Instytucjonalnego. Przyjmuje siê, e zapis dokonany na wiêksz¹ liczbê Akcji Serii H ni wskazana w przekazanej informacji o liczbie Akcji Serii H, na które mo e zostaæ dokonany zapis, jest zapisem dokonanym na liczbê akcji wskazan¹ w przekazanej informacji, co zosta³o opisane w pkt 7.3. Dokumentu Ofertowego. W Transzy Skierowanej wielkoœæ zapisu sk³adanego przez Inwestora Uprawnionego musi byæ równa liczbie Akcji Serii H wskazanej w informacji o ostatecznej liczbie Akcji Serii H oferowanych w tej transzy przekazanej przez Oferuj¹cego. Zasady p³atnoœci za Akcje Serii H Warunkiem skutecznego z³o enia zapisu na Akcje Serii H jest dokonanie wp³aty w kwocie: Dla Inwestorów Indywidualnych wynikaj¹cej z iloczynu liczby Akcji Serii H objêtych zapisem i Ceny Maksymalnej; Dla Inwestorów Instytucjonalnych wynikaj¹cej z iloczynu liczby Akcji Serii H objêtych zapisem (wynikaj¹cej z Informacji o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach) i ich Ceny Emisyjnej; Dla Inwestora Uprawnionego wynikaj¹cej z iloczynu liczby Akcji Serii H oferowanych ostatecznie w Transzy Skierowanej i ich Ceny Emisyjnej. Wp³ata na Akcje Serii H objête zapisem Inwestora Indywidualnego musi wp³yn¹æ na rachunek Oferuj¹cego najpóÿniej w chwili sk³adania przez Inwestora Indywidualnego zapisu. Zapis na Akcje Serii H oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi byæ w pe³ni op³acony najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy do godziny Zapis na Akcje Serii H oferowane w Transzy Skierowanej musi byæ w pe³ni op³acony najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy do godziny Miejsce sk³adania zapisów Zapisy w Ofercie Publicznej przyjmowane bêd¹ w POK Oferuj¹cego, których lista znajduje siê w Za³¹czniku do Dokumentu Ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7.3. Dokumentu Ofertowego. Przydzia³ Akcji Serii H Przydzia³ Akcji Serii H zostanie dokonany w terminie do 13 lipca 2007 r. Inwestorowi, któremu zosta³y przydzielone Akcje Serii H, na rachunku papierów wartoœciowych zostan¹ zapisane Prawa do Akcji. Emitent nie ma obowi¹zku równowa enia poziomu popytu na Akcje Serii H. Informacja o zmianie terminu przydzia³u Akcji Serii H oraz informacja na temat wyników przydzia³u zostanie przekazana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. Transza Inwestorów Indywidualnych Emitent w porozumieniu z Oferuj¹cym, po uwzglêdnieniu ewentualnych przesuniêæ Akcji Serii H w poszczególnych transzach, przydzieli odpowiednio Akcje Serii H tym Inwestorom Indywidualnym, którzy prawid³owo z³o yli i op³acili zapisy na Akcje Serii H. 10

12 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY Je eli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy ostatecznie okreœlon¹ liczbê Akcji Serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych, wówczas Akcje Serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostan¹ przydzielone zgodnie z zasad¹ proporcjonalnej redukcji bez uwzglêdniania czêœci u³amkowych. Akcje nieprzyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone po jednej sztuce kolejno inwestorom, którzy dokonali zapisu na najwiêksz¹ liczbê Akcji Serii H. Je eli liczba akcji, na które dokonano zapisów, nie przekroczy liczby Akcji Serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Inwestorom Indywidualnym zostan¹ przydzielone akcje w liczbie wynikaj¹cej ze z³o onych i op³aconych zapisów. Je eli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych, bêdzie mniejsza od liczby Akcji Serii H oferowanych w tej transzy, niesubskrybowane Akcje Serii H mog¹ powiêkszyæ pulê Akcji Serii H oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Transza Inwestorów Instytucjonalnych W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestorom, bior¹cym udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu, do których skierowano Informacje o Wstêpnie Przydzielonych Akcjach, Akcje Serii H zostan¹ przydzielone w liczbie zgodnej z liczb¹ podan¹ w Informacji wystosowanej przez Oferuj¹cego w imieniu Emitenta, pod warunkiem pe³nego op³acenia zapisu przez Inwestora Instytucjonalnego. Przydzia³ Akcji Serii H nie objêtych na podstawie powy szej procedury przez Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego, w sposób uznaniowy Inwestorom Instytucjonalnym, bior¹cym udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu lub Inwestorom Instytucjonalnym, którzy nie wziêli udzia³u w Budowie Ksiêgi Popytu. Transza Skierowana W Transzy Skierowanej, inwestorowi uprawnionemu do nabycia Akcji Serii H w ramach tej transzy, Akcje Serii H zostan¹ przydzielone w liczbie ostatecznie zaoferowanej w ramach tej transzy, pod warunkiem z³o enia zapisu i pe³nego op³acenia zapisu przez Inwestora Uprawnionego. Przydzia³ Akcji Serii H nie objêtych na podstawie powy szej procedury przez Inwestora Uprawnionego zostanie dokonany przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego, w sposób uznaniowy Inwestorom Instytucjonalnym, bior¹cym udzia³ w Budowie Ksiêgi Popytu lub Inwestorom Instytucjonalnym, którzy nie wziêli udzia³u w Budowie Ksiêgi Popytu. Dopuszczenie papierów wartoœciowych do obrotu Emitent bêdzie ubiega³ siê i z³o y wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G oraz Praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku podstawowym GPW w systemie notowañ ci¹g³ych niezw³ocznie po zamkniêciu Oferty Publicznej. Emitent z³o y wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku podstawowym GPW po wydaniu przez S¹d Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwy szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii H oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. Bior¹c pod uwagê planowane terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej, intencj¹ Zarz¹du EmitentajestwprowadzenieAkcjiSeriiGiPrawdo Akcji Serii H do obrotu gie³dowego na rynku podstawowym jeszcze w lipcu 2007 r. 11

13 DOKUMENT REJESTRACYJNY (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w Tarnowie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Data Zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego przez Komisjê Nadzoru Finansowego 20 czerwca 2007 r.

14 DOKUMENT REJESTRACYJNY SPIS TREŒCI DEFINICJE OŒWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZ DZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r Rozdzia³1 CZYNNIKIRYZYKA Rozdzia³2 BIEGLIREWIDENCI Rozdzia³3 WYBRANEDANEFINANSOWEIOPERACYJNE Rozdzia³4 INFORMACJEOEMITENCIE Rozdzia³5 INWESTYCJE Rozdzia³6 OPISDZIA ALNOŒCISPÓ KI Rozdzia³7 OTOCZENIE,WKTÓRYMDZIA ASPÓ KA Rozdzia³8 STRUKTURAORGANIZACYJNA Rozdzia³9 ŒRODKITRWA E Rozdzia³ 10 ANALIZA SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Rozdzia³11 ZASOBYKAPITA OWE Rozdzia³12 BADANIAIROZWÓJ,PATENTYILICENCJE Rozdzia³13 NAJISTOTNIEJSZETENDENCJEBIE CEGOROKUOBROTOWEGO Rozdzia³14 PROGNOZYWYNIKÓWLUBWYNIKISZACUNKOWE Rozdzia³15 ORGANYIOSOBYNADZORUJ CEIZARZ DZAJ CE Rozdzia³16 PRACOWNICY Rozdzia³17 ZNACZNIAKCJONARIUSZE Rozdzia³18 TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI Rozdzia³19 POLITYKADYWIDENDY Rozdzia³20 POSTÊPOWANIAADMINISTRACYJNE,S DOWEIARBITRA OWE Rozdzia³21 AKCJE,KAPITA ZAK ADOWY,WALNEZGROMADZENIE Rozdzia³22 ISTOTNEUMOWY Rozdzia³23 POZOSTA EINFORMACJE Rozdzia³24 INFORMACJEODOSÓBTRZECICHIOŒWIADCZENIAEKSPERTÓW Rozdzia³25 PREZENTACJADANYCH Rozdzia³26 DOKUMENTYUDOSTÊPNIONEDOWGL DU Rozdzia³ 27 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZ CE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓWISTRAT Rozdzia³28 INFORMACJEFINANSOWEPROFORMA Rozdzia³29 ZA CZNIKI

15 ABM SOLID S.A. DEFINICJE Akcje Serii H Dz.U. Akcje serii H o wartoœci nominalnej 43 grosze ka da, wyemitowane na podstawie uchwa³y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID Spó³ka Akcyjna z dnia 10 listopada 2006 r., o zmianê której Emitent zwróci³ siê do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo³anego na dzieñ 31 maja 2007 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Emitent, Spó³ka, ABM SOLID, ABM SOLID S.A. ABM SOLID Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Tarnowie, ul. Bartla 3 EUR, euro ERP Gie³da, GPW Grupa Kapita³owa ABM SOLID, Grupa Kapita³owa Emitenta, Grupa Kapita³owa, Grupa, spó³ki Grupy, spó³ki Grupy Kapita³owej GUS KDPW Waluta obowi¹zuj¹ca w pañstwach Unii Europejskiej, które przyst¹pi³y do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej System informatyczny wdro ony przez Emitenta wspomagaj¹cy zarz¹dzanie Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie Spó³ka Akcyjna Grupa Kapita³owa, w której ABM SOLID jest podmiotem dominuj¹cym. Ponadto w sk³ad Grupy wchodz¹ trzy spó³ki zale ne: RESBUD S.A., ABM INVEST Sp. z o.o. oraz BIO SOLID Sp. z o.o. G³ówny Urz¹d Statystyczny Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych Spó³ka Akcyjna Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z póÿn. zmianami) Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U nr 88, poz. 553 z póÿn. zmianami) Kodeks Spó³ek Handlowych, KSH, k.s.h. Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz z póÿn. zmianami) KNF KRS MSR MSSF NBP NWZ Oferuj¹cy PLN, z³, z³oty Poz. Prawo Budowlane Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Rejestr S¹dowy Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej Narodowy Bank Polski Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce z siedzib¹ przy ul. Chmielnej 85/87, Warszawa Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej Pozycja Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 27 paÿdziernika 2006 r. z póÿn. zmianami) 14

16 DOKUMENT REJESTRACYJNY Prawo Zamówieñ Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z dnia 1 stycznia 2007 r. z póÿn. zmianami) Dokument Rejestracyjny Niniejszy Dokument Rejestracyjny bêd¹cy jedynym prawnie wi¹ ¹cym dokumentem, sporz¹dzonym zgodnie z Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 809/2004, zawieraj¹cym informacje o Emitencie PSR UE Ustawa o ofercie publicznej Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Ustawa o rachunkowoœci Walne Zgromadzenie, WZ Zarz¹d Polskie Standardy Rachunkowoœci Unia Europejska Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U nr 184, poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183, poz ze zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z póÿn. zmianami) Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póÿn. zmianami) Walne Zgromadzenie Emitenta Zarz¹d Emitenta 15

17 ABM SOLID S.A. OŒWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZ DZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ABM SOLID Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Tarnowie, Polska, bêd¹c odpowiedzialn¹ za informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, niniejszym oœwiadcza, e zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i przy do³o eniu nale ytej starannoœci, by zapewniæ taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym s¹ prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz e w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominiêto niczego, co mog³oby wp³ywaæ na jego znaczenie. Marek Pawlik Prezes Zarz¹du Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarz¹du Mieczys³aw Tarapata Wiceprezes Zarz¹du Stanis³aw Ojczyk Cz³onek Zarz¹du 16

18 DOKUMENT REJESTRACYJNY Rozdzia³ 1 CZYNNIKI RYZYKA 1.1. Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski Dzia³alnoœæ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej oraz realizacja za³o onych przez nich celów jest w du ym stopniu uzale niona od wystêpuj¹cych w Polsce czynników makroekonomicznych, na które Emitent nie ma wp³ywu. Do czynników takich mo na zaliczyæ inflacjê, poziom stóp procentowych, tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, politykê fiskaln¹ rz¹du, poziom realizowanych inwestycji oraz poziom wykorzystywania funduszy unijnych. W zwi¹zku z tym, i ostatecznym odbiorc¹ produktów Emitenta i jego Grupy Kapita³owej s¹ przedsiêbiorstwa, organy samorz¹du terytorialnego, podmioty finansowane z Bud etu Pañstwa oraz odbiorcy indywidualni, popyt na produkty Emitenta i jego Grupy Kapita³owej jest uzale niony od sk³onnoœci tych podmiotów do inwestowania oraz dostêpnoœci do kapita³u, który generalnie jest pochodn¹ wielu z wczeœniej wymienionych czynników. Tym samym pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce mo e negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z polityk¹ gospodarcz¹ rz¹du oraz polityk¹ NBP Wzrost poziomu stóp procentowych, rezerw obowi¹zkowych NBP, niekorzystne zmiany w polityce kredytowej mog¹ mieæ istotny wp³yw na dostêpnoœæ kredytów oraz ich cenê. Z uwagi na fakt, e zarówno inwestycje przedsiêbiorstw, jak równie rynek mieszkaniowy s¹ przede wszystkim finansowane d³ugiem, ograniczenie akcji kredytowej bêdzie mia³o istotny wp³yw na sk³onnoœæ do inwestowania ze strony przedsiêbiorców oraz na popyt na mieszkania ze strony osób fizycznych. Polityka gospodarcza rz¹du jest monitorowana przez zagranicznych przedsiêbiorców i ewentualnie negatywna jej ocena mo e wp³yn¹æ na ograniczenie nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, co bêdzie mia³o prze³o enie na wartoœæ zleceñ na rynku budowlanym. Nadmierne rozbudowywanie procedur zwi¹zanych z projektami dofinansowywanymi ze œrodków unijnych mo e negatywnie wp³yn¹æ na s³abe wykorzystanie œrodków finansowych przeznaczonych dla Polski, co mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko walutowe Emitent, oraz jego Grupa Kapita³owa, dotychczas przede wszystkim osi¹ga³ przychody w PLN. Wynagrodzenia przys³uguj¹ce z tytu³u realizacji niektórych kontraktów realizowanych w Polsce (np. finansowanych z funduszu Phare) by³y indeksowane w EUR lub by³y p³atne w walutach obcych, np. poprzez Bank Œwiatowy. W zwi¹zku z rozszerzaniem dzia³alnoœci Emitenta mo na spodziewaæ siê zwiêkszania liczby kontraktów, z tytu³u których p³atnoœci mog¹ byæ dokonywane w walutach obcych lub do walut obcych indeksowane. W takim wypadku wzmocnienie polskiej waluty mo e wp³yn¹æ na pogorszenie rentownoœci kontraktów realizowanych w walutach obcych. Emitent oraz jego Grupa Kapita³owa, realizuj¹c w systemie pod klucz inwestycje dla swoich klientów, dokonuj¹ zakupów za granic¹ specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ w EUR oraz USD. Jednoczeœnie ze wzglêdu na to, e wiêkszoœæ kontraktów jest realizowana w kraju oraz nominowana w PLN, Emitent i Grupa Kapita³owa ponosz¹ ryzyko walutowe z tego tytu³u. Os³abienie polskiej waluty wzglêdem tych walut w okresie realizacji danego kontraktu mo e spowodowaæ znaczny wzrost kosztów zakupu towarów, który wp³ynie na pogorszenie rentownoœci kontraktu. W zwi¹zku z planowanym rozwojem dzia³alnoœci deweloperskiej istotnym negatywnym czynnikiem mog¹cym wp³yn¹æ na rentownoœæ tej dzia³alnoœci jest aprecjacja walut, w których udzielane s¹ kredyty hipoteczne, w stosunku do PLN. Wzrost wartoœci tych walut wp³ynie na wzrost kosztów ich obs³ugi, co mo e przynieœæ zmniejszenie popytu na mieszkania, których zdecydowana wiêkszoœæ jest nabywana w oparciu o kredyty hipoteczne. Wahania kursów walutowych mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ firm konkurencyjnych Rynek budowlany i dzia³alnoœæ deweloperska w Polsce s¹ rozdrobnione i charakteryzuj¹ siê du ¹ konkurencyjnoœci¹. W przypadku podejmowania agresywnych dzia³añ rynkowych i prawnych przez konkurentów Emitent mo e byæ zmuszony do podjêcia kroków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzeda y, ³¹cz¹cego siê np. z obni eniem ceny us³ug. Dzia³ania tego typu mog¹ wp³yn¹æ na pogorszenie wyników finansowych osi¹ganych przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektyw ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z otoczeniem prawnym Nie mo na wykluczyæ, i ewentualne zmiany przepisów reguluj¹cych zasady dzia³alnoœci gospodarczej, w tym m.in. prawa pracy, prawa ubezpieczeñ spo³ecznych, funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz funkcjonowania deweloperów, mog¹ mieæ negatywny wp³yw na dzia³alnoœæ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej. Dodatkowo w wielu obszarach ycia gospodarczego przedsiêbiorcy spotykaj¹ siê z problemem niespójnoœci prawa polskiego oraz unijnego oraz niejednoznacznej interpretacji przepisów. Niesie to za sob¹ ryzyko strat 17

19 ABM SOLID S.A. w zwi¹zku z przyjêciem b³êdnej wyk³adni prawa. Negatywny wp³yw na dzia³alnoœæ Emitenta oraz jego Grupy Kapita³owej mog¹ mieæ tak e zmiany w prawie lokalnym, stanowionym przez samorz¹dy. Regulacje dotycz¹ce warunków zabudowy terenu maj¹ istotny wp³yw na efektywnoœæ dzia³añ zmierzaj¹cych do przygotowania inwestycji. Na przyk³ad, istotnym ryzykiem dla realizacji projektów by³aby likwidacja uproszczonej procedury lokalizowania inwestycji, a tak e nag³e przyspieszenie uchwalania planów zagospodarowania, co ³¹czy³oby siê z uchyleniem uzyskanych wczeœniej warunków zabudowy. Treœæ oraz opóÿnienia wejœcia w ycie regulacji prawnych, w tym zmiany zasad rozliczania dofinansowañ, mog¹ mieæ te negatywny wp³yw na system wsparcia finansowego dla inwestorów ze œrodków pomocowych z Unii Europejskiej. Zmiennoœæ otoczenia prawnego mo e negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Ryzyko zwi¹zane z systemem podatkowym Polski system podatkowy charakteryzuje siê stosunkowo du ¹ niestabilnoœci¹. Czêœæ przepisów jest sformu³owana ma³o precyzyjnie i nie posiada jasnych interpretacji. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w Polsce s¹ zatem nara one na wiêksze ryzyko pope³nienia b³êdu w swoich zeznaniach podatkowych ni przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ na rynkach o ustabilizowanych przepisach podatkowych. Ponadto planowana jest gruntowna reforma zmieniaj¹ca system podatkowy. Istnieje w zwi¹zku z tym ryzyko, e zmiany przepisów podatkowych planowane w bli szej lub dalszej przysz³oœci, mog¹ przynieœæ rozwi¹zania, które spowoduj¹ wzrost obci¹ eñ podatkowych zarówno Emitenta jak i spólek z jego Grupy Kapita³owej. W zwi¹zku z programem rozwoju dzia³alnoœci deweloperskiej Emitenta jednym z elementów tego ryzyka, który mo e mieæ wp³yw na przysz³e wyniki Emitenta i jego Grupy Kapita³owej, jest ewentualna zmiana wysokoœci stawki VAT oraz zmiany w przepisach o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym, a tak e zmiany w przepisach dotycz¹cych podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiennoœæ systemu podatkowego mo e negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê finansow¹ Emitenta, w szczególnoœci na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta i jego Grupê Kapita³ow¹ oraz perspektywy ich rozwoju Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z podwykonawcami Emitent i Grupa Kapita³owa, realizuj¹c projekty budowlane jako generalny wykonawca, korzystaj¹ z us³ug podwykonawców. Opieraj¹ siê na ich wiedzy specjalistycznej w zakresie danego etapu projektu, zasobów ludzkich oraz sprzêtu technicznego. W okresach dobrej koniunktury istnieje ryzyko wyczerpywania siê mo liwoœci podejmowania nowych prac przez podwykonawców w zwi¹zku z ich ograniczonymi zasobami, co mo e wp³ywaæ na mo liwoœæ niezrealizowania w terminie zobowi¹zañ kontraktowych przez Emitenta i spó³ki z Grupy Kapita³owej. Poza tym istnieje ryzyko, e w okresach dobrej koniunktury podwykonawcy podnios¹ ceny za swoje us³ugi, co mo e obni yæ rentownoœæ kontraktów realizowanych przez Emitenta. W zwi¹zku z nienale ytym wykonaniem umowy przez podwykonawcê istnieje ryzyko poniesienia strat finansowych przez Emitenta lub jego Grupê Kapita³ow¹ w zwi¹zku z naliczeniem kar umownych przez inwestora za opóÿnienia w realizacji projektu. Jednoczeœnie nienale yte wykonanie umowy przez podwykonawcê mo e naraziæ Emitenta lub spó³ki z jego Grupy Kapita³owej na utratê statusu solidnego partnera u klienta. Istnieje ryzyko, e wyst¹pi¹ okolicznoœci, które uniemo liwi¹ skuteczn¹ rekompensatê poniesionych strat od podwykonawców, co mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z zasobami ludzkimi oraz kadr¹ kierownicz¹ Osi¹gniêcie przez Emitenta zamierzonych celów gospodarczych uzale nione jest w znacznym stopniu od efektywnoœci i jakoœci kadry zarz¹dzaj¹cej. Utrata osób nale ¹cych do wy szego i œredniego szczebla zarz¹dzaj¹cego Emitenta mo e spowodowaæ w przysz³oœci pogorszenie osi¹ganych wyników, jak równie wp³yn¹æ na skutecznoœæ i mo liwoœæ wdro enia zak³adanej strategii rozwoju. Ponadto, poprawiaj¹ca siê koniunktura na rynku budowlanym oraz wejœcie Polski do Unii Europejskiej powoduje wzrost ryzyka utraty wykwalifikowanej kadry pracowników œredniego i ni szego szczebla oraz kadry kierowniczej. Pojawiaj¹ce siê na rynku nowe podmioty, g³ównie zagraniczne, jak równie podmioty dotychczas istniej¹ce, staraj¹ siê, wraz ze wzrostem liczby zleceñ, pozyskiwaæ wykwalifikowan¹ kadrê poprzez proponowanie lepszych warunków zatrudnienia pracownikom konkurencji. Istnieje wiêc ryzyko, e wraz z odchodzeniem kluczowych pracowników Emitent bêdzie mia³ ograniczone mo liwoœci podejmowania nowych projektów lub bêdzie zmuszony do reagowania na to zjawisko zwiêkszaniem kosztów wynagrodzeñ, co bêdzie mia³o negatywny wp³yw na realizowan¹ na poziomie Emitenta oraz ca³ej Grupy Kapita³owej rentownoœæ operacyjn¹ Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ kontraktów budowlanych Dzia³alnoœæ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej oraz realizacja kontraktów w du ej mierze zale ne s¹ od wiedzy, doœwiadczenia oraz kwalifikacji pracowników. Pomimo du ej wiedzy i doœwiadczenia kadry w³asnej oraz kadry podwykonawców zawsze istnieje ryzyko b³êdu ludzkiego na etapie projektowania lub realizacji oraz innego czynnika, czêsto niezale nego od Emitenta, który mo e spowodowaæ wyst¹pienie: katastrofy 18

20 DOKUMENT REJESTRACYJNY budowlanej, opóÿnieñ w realizacji projektu, niemo noœci zrealizowania projektu, koniecznoœci zmiany koncepcji projektu. Skutkiem tych wydarzeñ mog¹ byæ oprócz tragedii ludzkiej tak e konsekwencje finansowe w postaci roszczeñ, kar umownych, niezrealizowanych przychodów, utraty zasobów, poniesienie dodatkowych kosztów projektu. Istnieje ryzyko wyst¹pienia si³y wy szej, która spowoduje stratê zasobów, poniesienia zwiêkszonych kosztów lub utratê spodziewanych przychodów. Emitent, jak i jego Grupa Kapita³owa, oko³o po³owy przychodów osi¹ga z kontraktów prowadzonych na podstawie przepisów dotycz¹cych zamówieñ publicznych. W przypadku, gdyby poprzez niewykonanie zamówienia publicznego lub wykonanie go z nienale yt¹ starannoœci¹ Emitent lub spó³ka z Grupy Kapita³owej wyrz¹dzi³ zamawiaj¹cemu szkodê, istnieje ryzyko wykluczenia odpowiednio Emitenta lub spó³ki z Grupy Kapita³owej na 3 lata z mo liwoœci uczestnictwa w przetargach publicznych. Emitent, podobnie jak wiêkszoœæ przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w bran y budowlanej, notuje sezonowoœæ produkcji charakteryzuj¹c¹ siê tym, e czêœæ robót budowlanych nie mo e odbywaæ siê przy okreœlonych warunkach pogodowych, m.in. w okresie przed³u aj¹cych siê niskich temperatur, ulewnych deszczy i silnych wiatrów. Tym samym zwraca siê uwagê, i czynniki te mog¹ wp³ywaæ na harmonogramy zakontraktowanych prac, skutkuj¹c opóÿnieniami b¹dÿ niedotrzymaniem terminów, wp³ywaj¹c tym samym na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z zabezpieczeniami finansowymi Emitent, realizuj¹c kontrakty na rynku budowlanym, prawie w ka dej umowie przedstawia odpowiednie zabezpieczenia finansowe. S¹ to zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, gotówki, weksli. Poprzez realizacjê coraz wiêkszych kontraktów Emitent stale zwiêksza poziom zabezpieczeñ finansowych, klasyfikowanych jako zobowi¹zania pozabilansowe. W przypadku braku zabezpieczenia w formie gwarancji lub weksli inwestorzy mog¹ ¹daæ wp³acenia kaucji pieniê nych zwracanych po ustalonym okresie, na warunkach okreœlonych w umowach lub specyfikacji warunków zamówienia. W zwi¹zku z tym, i realizacja kontraktów wymaga znacznego zaanga owania zewnêtrznego finansowania, istnieje ryzyko, e Emitent lub spó³ki z Grupy Kapita³owej Emitenta mog¹ nie mieæ mo liwoœci podejmowania nowych du ych kontraktów w przypadku pe³nego wykorzystania posiadanej zdolnoœci kredytowej. Zabezpieczenia finansowe zazwyczaj obejmuj¹ okres uczestnictwa w przetargu (wadium), okres realizacji umowy, okres rêkojmi i gwarancji. W zwi¹zku z tym czêsto wystawione zabezpieczenie funkcjonuje wiele lat. Standardem rynkowym jest bezwarunkowoœæ tych zabezpieczeñ. Ewentualne dochodzenie racji Emitenta odbywa siê póÿniej na drodze s¹dowej. Istnieje ryzyko, e mog¹ pojawiæ siê roszczenia w zwi¹zku z obecnie funkcjonuj¹cymi zabezpieczeniami oraz nowo tworzonymi, co niekorzystnie wp³ynê³oby na p³ynnoœæ finansow¹ Emitenta i jego Grupy Kapita³owej, obni y³oby ich wyniki finansowe oraz mog³oby mieæ negatywny wp³yw na ocenê zdolnoœci kredytowej przez instytucje finansowe Ryzyko zwi¹zane z p³ynnoœci¹ finansow¹ Emitent oraz jego Grupa Kapita³owa, realizuj¹c du e w stosunku do posiadanych zasobów gotówkowych kontrakty budowlane i deweloperskie, musi utrzymywaæ p³ynnoœæ finansow¹ na odpowiednim poziomie. Na ryzyko p³ynnoœci szczególnie du y wp³yw maj¹ kontrakty d³ugoterminowe. Emitent, podpisuj¹c umowy z inwestorami, dostawcami, wykonawcami, stara siê maksymalnie bilansowaæ przep³ywy pieniê ne tak, aby obci¹ enie z tego tytu³u dla Emitenta by³o jak najmniejsze. Tym niemniej istnieje ryzyko nieotrzymania zap³aty od zleceniodawcy, a w dzia³alnoœci deweloperskiej wycofania siê du ej grupy klientów z umów, co mog³oby mieæ negatywny wp³yw na p³ynnoœæ oraz zyskownoœæ Emitenta b¹dÿ jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zmiany cen podstawowych materia³ów, towarów oraz us³ug Emitent, jak i jego Grupa Kapita³owa, realizuj¹c inwestycje budowlane, dokonuje zakupów podstawowych surowców, korzysta z us³ug, sprzêtu technicznego oraz transportu podwykonawców. Ceny podstawowych surowców (w tym cementu i stali) maj¹ istotny wp³yw na wartoœæ ponoszonych kosztów. Znaczenie dla dzia³alnoœci operacyjnej maj¹ równie ceny surowców energetycznych, g³ównie ropy naftowej, od której zale ¹ ceny innych materia³ów. Znacz¹cy wzrost cen na rynku podstawowych surowców mo e negatywnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ Emitenta, w szczególnoœci na jego oraz jego Grupy Kapita³owej sytuacjê finansow¹, osi¹gane wyniki i perspektywy rozwoju Ryzyko zwi¹zane z dostêpnoœci¹ materia³ów budowlanych Materia³y budowlane, jak np. wyroby hutnicze, ceramika budowlana, cement i jego pochodne (beton i prefabrykaty betonowe) czy materia³y termoizolacyjne, s¹ wykorzystywane przez Emitenta i Grupê Kapita³ow¹ Emitenta w normalnym toku dzia³alnoœci. W ostatnim jednak okresie (pocz¹tek 2007 r.) coraz czêœciej pojawiaj¹ siê problemy z dostêpnoœci¹ kluczowych materia³ów budowlanych, czego konsekwencj¹ jest wzrost ich cen. Istnieje ryzyko, i braki tych materia³ów lub ich zwiêkszone ceny mog¹ znacz¹co utrudniæ, a nawet uniemo liwiæ realizacjê kontraktów, bior¹c pod uwagê terminy realizacji, jak równie mo e spowodowaæ zmiany w za³o onych uprzednio kosztach bud etowych kontraktów (dotyczy to w szczególnoœci umów rycza³towych, które przewa aj¹ u Emitenta). Taka sytuacja, w przypadku jej zaistnienia, mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapita³owej Ryzyko zwi¹zane z nieodzyskaniem zezwolenia przez BIO SOLID Sp. z o.o. Spó³ka zale na BIO SOLID Sp. z o.o. prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o zezwolenie na gospodarowanie odpadami. 19

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C ATM Grupa Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bielanach Wroc³awskich Adres g³ównej strony internetowej: http://www.atmgrupa.pl Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ Power Media S.A. ZASTRZE ENIE Niniejsza publikacja zawiera jedynie wybrane informacje z prospektu emisyjnego Power Media Spó³ki Akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* Mirbud sektor budowlany 9 marca 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 4.70 5.28 Wysoka rentownoœæ i szybki rozwój Spadaj¹ca liczba kontraktów infrastrukturalnych oraz przesuwanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo