ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI DR HAB..INŻ..PIOTR ZASKÓRSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI DR HAB..INŻ..PIOTR ZASKÓRSKI"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI

2 I. MIEJSCE I ROLA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

3 POJĘCIA OGÓLNE KIEROWANIE/K/ ZARZĄDZANIE/Z/ DOWODZENIE/D/ STEROWANIE/S/ ORGANIZACJA DZIAŁANIE SYSTEM S={E,R} FUNKCJE (K/Z/D/S) PROCESY/ZADANIA ZASOBY ( L,T,N,Dane)

4 SYSTEM INFORMACYJNY E - ŹRÓDŁA, ODBIORCY DANE/INFORMACJE/WIEDZA, PROCESY/TRANSFORMACJA. R ---RELACJE WEWNĘTRZNE Z OTOCZENIEM SYSTEMU ZASOBY INFORMACYJNE------UŻYTKOWNIK(SZ) INFORMATYK(MODELE,PROJEKT)

5 KLASY DANYCH i INFORMACJI DANE OPERACYJNE/ TRANSAKCYJNE ANALITYCZNE INFORMACJE wg kryterium!czasu!miejsca!przedmiotu!stopnia AGREGACJI!OBSZAR U!PROCESÓW!ZADAŃ!FUNKCJI!POSTAĆI!INNE

6 OGÓLNY MODEL SYSTEMU DZIAŁANIA Cele (C) X SYSTEM DECYZYJNY Algorytmy (A) Y STRUKTURY L,L-F,L-S,M(S) Informacje (Z ) Decyzje (U) J X J Z J U J Y SYSTEM INFORMACYJNY X Z U Y - informacje o stanie wejść: x =J x (X) - informacje o stanie wyjść: y =J y (Y) - informacje o stanie systemu roboczego: Z =J z (Z) - decyzje: U =J u (U) SYSTEM WYKONAWCZY Zakłócenia (ξ)

7 MIKROPARADYGMAT ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE IS INTERFEJSEM REGUŁAMI TRANSAKCJAMI DANYMI WISDOM m ą drość KNOWLEDGE wiedza ACT działanie DECIDE decydowanie INFO RM A TIO N informacje ORIENT orientowanie KOMUN IKACJA DATA dane OBSERVE obserwowanie

8 OGÓLNA STRUKTURA ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOMPONENT DECYZYJNY GŁÓWNY ZARZĄDZAJĄCY KOMPONENT DORADCZY SYSTEM DORADCZO-_ OCENOWY SYSTEM OPERACYJNY ZARZĄDZANIA PROCEDURY WYMIANY INFORMACJI SYSTEM KIEROWANIA I KOORDYNACJI SYSTEM INFORMACYJNY Zespoły zadaniowe ŹRÓDŁA INFORMACJI KOMPONENT OPERACYJNY KOMPONENT INFORMACYJNY

9 STRUKTURA I FUNKCJE SŁUŻB INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI ( FIRMIE) STRUKTURY LINIOWA,LINIOWO- FUNKCJONALNA,LINIOWO-EKSPERCKA(SZTABOWA), MACIERZOWA (SIECIOWA),OUTSOURCING FUNKCJE PLANOWANIE IS ZARZĄDZANIE IS ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ROZWÓJ IS ADMINISTROWANIE IS OCENA NOWYCH TECHNOLOGII KONTROLA JAKOŚCI SZKOLENIE U/I

10 WNIOSEK KOŃCOWY IS SYSTEM INFORMACYJNY JEST JĄDREM KAŻDEGO SYSTEMU DZIAŁANIA

11 II.MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

12 RZECZYWISTOŚĆ ORYGINAŁ IDEA MODELOWANIA TRANSFORMACJA MODEL SPOSOBU TRANSFORMACJI MODEL PODMIOT MODELUJĄCY WYMAGANIA OGRANICZENIA WIEDZA I NARZĘDZIA

13 CEL I ZAKRES MODELOWANIA CEL - OPISANIE SYSTEMU RZECZYWISTEGO, JEGO ANALIZA I OCENA WG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW ORAZ UJAWNIENIE DEFEKTÓW WEWNĘTRZNYCH I SYNERGICZNYCH Z ZAMIAREM USPRAWNIENIA JEGO ORGANIZACJI I PROCESÓW DZIAŁANIA JAKO OBIEKTÓW MODELU SYSTEMU. ZAKRES - WYNIKA Z KRYTERIÓW OKREŚLONYCH DLA WYNIKU MODELOWANIA ZGODNIE Z ZAŁOŻONYM CELEM.

14 KLASY MODELI NOTACJE MODELI!Logika/grafi ka!matematyka!tabelaryczno - opisowa OPISOWE/ NIEFORMALNE FORMALNE INNE KRYTERIA TECHNIKA/FIZYKA FUNKCJONALNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ STRUKTURALNOŚĆ/ OBIEKTOWOŚĆ

15 MODELE TRANSFORMACJI IS ORGANIZACJA PROCESU TRANSFORMACJI MODEL KASKADOWY PROTOTYPOWANIE EWOLUCJA MODEL SPIRALNY SZYBKIE (CYRKULACYJNY) STRUKTURANE

16 PRZEDMIOT MODELOWANIA! ŚRODOWISKO DZIAŁANIA,! ORGANIZACJA SYSTEMU,! PROCESY INFORMACYJNE I DECYZYJNE,! PROCESY WYKONAWCZE,! STRUKTURY ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNE,! STRUKTURY TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE,! SYTUACJE KRYTYCZNE,! RYZYKO TECHNOLOGICZNE

17 KOMPONENTY MODELU ZASOBÓW INFORMACYJNYCH ŹRÓDŁA DANYCH-dane/informacja/wiedza/transformacja! REJESTRACJA ZDARZEŃ! POMIAR! INNE SYSTEMY! INTERNET/INTRANET! WIEDZA CZŁOWIEKA GROMADZENIE DANYCH! TRADYCYJNE / kartoteki, dokumenty, akta,katalogi/! SYSTEMY PLIKÓW /indeksowane/b-drzewa/rec.zm.długości/płaskie! ARKUSZE KALKULACYJNE/ SIK- wyspy danych! BAZY DANYCH hierarchiczne/sieciowe/relacyjne/obiektowe! MAGAZYNY DANYCH/dziedzina! HURTOWNIE DANYCH /Oracle/Microsoft/Sybase/Informix

18 FUNKCJONALNE KOMPONENTY MODELU IS PRZETWARZANIE D/I/W SELEKCJA/czyszczenie DANYCH AGREGACJA DANYCH TRANSFORMACJA SCHEMATY ZADANIOWE/FUNKCJONALNE MODELE formalne/opisowe/graficzne INTERFEJS/KOMUNIKATY ANALITYKA/STATYSTYKA/-systemy pasywne MONITOROWANIE/KONTROLA i OCENA EWIDENCJA/PLANOWANIE/PROGNOZOWANIEsystemy aktywne SYMULACJA---WIEDZA------WNIOSKOWANIE

19 KOMPONENTY SYSTEMOWE SYSTEM INFORMACYJNY PRZEPŁYW INFORMACJI OBIEG DOKUMENTÓW PRZEPŁYW WIEDZY KOJARZENIE WIEDZY I INFORMACJI POTRZEBY INFORMACYJNE BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU(DANYCH)/RYZYKO SYSTEMOWE SYSTEM INFORMATYCZNY OTOCZENIE SYSTEMU-zewnętrzne/wewnętrzne STRUKTURA SYSTEMU Org.-Funkcj. i Tech.-Technologiczna ORGANIZACJA PRZETWARZANIA /SI jako System Organizacyjny FUNKCJE/ZADANIA/PROCESY/ MODUŁY/ PODSYSTEMY/SYSTEMY FUNKCJONALNOŚĆ/UŻYTECZNOŚĆ/ EFEKTYWNOŚĆ POZIOM WSPOMAGANIA {Strategiczny/operacyjny/pośredni (taktyczny)} INTEGRACJA/BEZPIECZEŃSTWO/ZAGROŻENIA/INTEGRALNOŚĆ

20 STRUKTURY/STRUKTURALNOŚĆ PRZEPŁYW DANYCH DIAGRAMY STRUKTUR DYNAMIKA PROCESÓW OBIEKTY/OBIEKTOWOŚĆ WARSTWA PROBLEMU/TEMATU KLASY OBIEKTÓW WARSTWA OBIEKTÓW WARSTWA ATRYBUTÓW WARSTWA METOD INTERFEJS/KOMUNIKATY STRUKTURY uogólnienie/dziedziczenie hierarchia/agregacja/ asocjacja SKŁADNIKI i WZORCE SYSTEMU WZORZEC Komputerowe Wspomaganie Systemów AP /CASE/CAISE UPPERCASE LOWERCASE RAD/MRP/ERP SAP-R3,NAVISION /HERMES/SYMPHONIA HURTOWNIE DANYCH DSS/KBS /reguły decyzyjne SYSTEMY HYBRYDOWE model symulacyjny-system ekspertowy model symulacyjny-algorytm genetyczny

21 UOGÓLNIONY MODEL ŚRODOWISKA MODELOWANIA system bezpieczeń stw a lu d n o ść in fra stru k tu ra system podstaw ow y przyw ództw o E.Waltz ANALOGIA CYBERNETYKA DZIEDZINA SYSTEMU I JEGO OTOCZENIA

22 MODEL ŚRODOWISKA IS OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE OTOCZENIE WEWNĘTRZNE ORGANIZACJA

23 OTOCZENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO NADRZĘDNY SYSTEM KIEROWANIA OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE SYSTEM ZARZĄDZANIA GN IS SI SYSTEM WYKONAWCZY PRODUK CJA SW N-1 SW N IS SI IS SI Infrastruktura Teleinformatyczna

24 GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU INFORMACYJNEGO ORGANIZACJA ŚRODKI i ZASOBY INFORMACYJNE MODELE 1)STRUKTURALNE 2)OBIEKTOWE PROCESY FUNKCJE/ZADANIA J.Michniak i Inni

25 DEKOMPOZYCJA FUNKCJONALNA PRZEDMIOTU MODELOWANIA S ZZCAZBEEBZEP L I E3 C Z E N I E F U N K C J O N O W A N I A O R G A N I Z A C J I W S P A R C I E ( O P E R A T Y W N E S I K G F1 3,G 4 FG1 3 FG22 K IE R O W FG4 6 A N IE W S P A R C IE K IE R O W A N IA S Z C Z E B E L 1 S Y S T E M I N F O R M A C Y J N Y Z A S O B Y I N F O R M A C Y J N E S Z C Z E B E L 2 S Z C Z E B E L N -2 S Z C Z E B E L N -1 S Z C Z E B E L N - w ię ź o r g a n i z a c y jn a ( s ł u ż b o w a ) - w ię z i i n f o r m a c y jn o - f u n k c jo n a l n e m i ę d z y p o s z c z e g ó l n y m i s z c z e b l a m i - w ię z i i n f o r m a c y jn e f u n k c j o n a l n e W e w n ą t r z - s z c z e b l o w e

26 OBIEG INFORMACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA PLANOWANIE KONTROLA I OCENA DECYZJA PRZETWARZANIE INFORMACJI DOKUMENTOWANIE DECYZJI ARCHIWIZOWANIE MONITOROWANIE i ZBIERANIE INFORMACJI J.Michniak i Inni

27 ASPEKTY PROCESU MODELOWANIA!ASPEKT STRUKTURALNY,!ASPEKT FUNKCJONALNY,!ASPEKT ROZWOJOWY,!ASPEKT TECHNOLOGICZNY,!ASPEKT TECHNICZNY,!ASPEKT IMPLEMENTACYJNY.

28 WNIOSEK KOŃCOWY MODELOWANIA UŚWIADOMIONE I NIEUŚWIADOMIONE CZYNNIKI /ASPEKTY MODELOWANIA MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA MODEL IS I WARTOŚĆ oraz JAKOŚĆ JEGO ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

29 III. STRUKTURA, METODOLOGIA I ORGANIZACJA PROCESU MODELOWANIA IS/SI/ZZI

30 MODEL ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMACYJNYMI w UJĘCIU SYSTEMOWYM wg O BRIEN -a Zarządzanie zasobami Zarządzanie strategiczne Zarządzanie technologią IRM Zarządzanie Systemami rozproszonymi Zarządzanie gałęziowe INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT

31 WIEDZA i NARZĘDZIA NARZĘDZIA TECHNIKI METODY

32 METODY TWORZENIA MODELI METODOLOGIA!METODY OGÓLNE/FILOZOFIA!METODY SZCZEGÓŁOWE/Techniki/Narzędzia "MODELU OGÓLNEGO "MODELU LOGICZNEGO "SZCZEGÓŁOWYCH MODELI FUNKCJONALNYCH "MODELI FIZYCZNYCH

33 METODY METODY OGÓLNE/STRATEGICZNE! ANALIZA SYSTEMOWA IS! INŻYNIERIA SYSTEMÓW IS/SI! HEURYSTYCZNE/EMPIRIA METODY OPERACYJNE # METODY ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW RESTRUKTURYZACJA PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘKKA METODYKA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH # METODY BUDOWY IS METODY STRUKTURALNE METODY OBIEKTOWE SZYBKIE OPRACOWANIE SYSTEMU/identyfikacja IS WSPÓŁUDZIAŁ W OPRACOWANIU IS /rola U METODY UZUPEŁNIAJĄCE

34 METODY UZUPEŁNIAJĄCE MODELI ZZI 1. METODY OPISU SYTUACJI PROBLEMOWYCH GROMADZENIE I REDUKCJA DANYCH BADANIE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW FORMUŁOWANIE CELÓW TESTOWANIE SYSTEMOWE KWESTIONARIUSZE ANKIETOWE 2. METODY POSZUKIWANIA POMYSŁÓW BURZA MÓZGÓW SYNEKTYKA /ANALOGIE KARTY MORFOLOGICZNE//WARIANTY ROZWIĄZAŃ 3. METODY STRUKTURALIZACJI PROBLEMÓW MACIERZ i SIEĆ INTERAKCJI/PORÓWNYWANIE SKŁADNIKÓW I ICH ZWIĄZKÓW KLASYFIKACJA INFORMACJI UŻYTECZNEJ /KLASYFIKACJA OBIEKTÓW 4. METODY OCENY RANGOWANIE I WAŻENIE/ OKREŚLANIEWAG I HIERARCHII DOBÓR KRYTERIÓW/WARTOŚCI CELÓW/HIERARCHII KRYTERIÓW

35 TECHNIKI ANALIZA DANYCH NORMALIZACJA ENCJA-ZWIĄZEK ANALIZA PROCESÓW DIAGRAMY PRZEPŁYWU DANYCH OPIS PROCESU SŁOWNIKI DANYCH HISTORIE ŻYCIA ENCJI INNE TECHNIKI POSTĘPOWANIE STRUKTURALNE POSTĘPOWANIE OBIEKTOWE PROJEKTOWANIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA PROTOTYPOWANIE

36 NARZĘDZIA! JĘZYKI STRUKTURALNE PROGRAMOWANIA! JĘZYKI OBIEKTOWE PROGRAMOWANIA! SYSTEMY BAZ DANYCH (SZBD) ŚRODOWISKO CZWARTEJ GENERACJI (4GL)! WSPOMAGANA KOMPUTEROWO (CASE, CAISE) INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH! SYSTEMY MULTIMEDIALNE I HIPERMEDIALNE! SYSTEMY KLASY MRP/MRP II i ERP/ERP II HURTOWNIE DANYCH! SYSTEMY SYMULACYJNE! ANALITYCZNE SYSTEMY HYBRYDOWE SYSTEMY BAZUJĄCE NA WIEDZY(DSS)

37 METODY OGÓLNE PODSTAWY: ANALIZY SYSTEMOWEJ/AS INŻYNIERII SYSTEMÓW/INSYS HEURYSTYKI/EMPIRII

38 ANALIZA SYSTEMOWA GENEZA I CEL SYTUACJA PROBLEMOWA METODOLOGIA TECHNIKA I ORGANIZACJA ZASADY ANALIZY RYZYKA WSPOMAGANIE PLANOWANIE ROZWOJU ZASTOSOWANIA Wg prof..p.sienkiewicza

39 GENEZA NORBERT WIENER/CYBERNETYKA SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI-SYSTEMS ENGEENEERING-1953 BADANIA OPERACYJNE-INSTYTUT RAND CORPORATION /Polaris PPBS-PLANNING-PROGRAMMING-BYDGETING SYSTEM /McNAMARA INTERNATIONAL INSTITUTE of APPLIED ANALISYS /WIEDEŃ MODEL LEONTIEF a/forrester a/meadows a POLSKA SZKOŁA PODSTAW INŻYNIERII SYSTEMÓW /IBS/IPI PAN

40 CEL ANALIZY SYSTEMOWEJ KOMPLEKSOWA ANALIZA PROBLEMU W UWARUNKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH i WEWNĘTRZNYCH oraz OKREŚLENIE CAŁOŚCIOWEGO MODELU SYSTEMU /OBIEKTU

41 SYTUACJA PROBLEMOWA SYSTEMU ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY STANEM AKTUALNYM a OCZEKIWANYM ROZBIEŻNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ USUNIĘTA W ISTNIEJĄCYM SYSTEMIE OSIĄGNIĘCIE CELU DZIAŁANIA OBIEKTU WYMAGA REORGANIZACJI, ZMIANY METOD EKSPLORACJI OTOCZENIA, WYTWORZENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ

42 PROBLEMY DECYZYJI SYSTEMOWYCH X-WEJŚCIE SYSTEMU/OBIEKTU/PROCESU Z-WEWNĘTRZNY STAN S/O/P Y WYJŚCIE S/O/P T-TRANSFORMACJA 1) DANE T oraz {X,Z} ZMIENNA Y CO OSIĄGNĄĆ? Cele i potrzeby użytkownika. 2)DANE- T oraz Y ZMIENNE {X,Z} CZYM,ZA POMOCĄ CZEGO,OSIĄGNĄĆ? Jak organizować zasilenia informacyjne? 3) DANE {X,Z} oraz Y ZMIENNE T JAK OSIĄGNĄĆ? Jak organizować proces przetwarzania?

43 CECHY AS HOLIZM-ANALIZA O/P/S JAKO CAŁOŚCI STRUKTURALIZM- STRUKTURA PODSTAWĄ WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSOWOŚĆ-SPRZĘŻENIA I RELACJE WEWNĘTRZNE ESENCJONALIZM -ISTOTNOŚĆ ZJAWISK /PROCESÓW/OBIEKTÓW KONTEKSTOWOŚĆ- RELACJE Z OTOCZENIEM FUNKCJONALIZM-DYNAMIKA ZJAWISK /PROCESÓW/PRZEPŁYWU DANYCH SYNERGIZM- WZMOCNIENIE UŻYTECZNOŚCI /INTEGRACJA SYSTEMÓW /ZASOBÓW INFORMACYJNYCH STEROWALNOŚĆ- PODATNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE ZEWNĘTRZNE

44 METODOLOGIA ZASOBY INFORMACYJNE A SYSTEM INFORMACYJNY ZASOBY INFORMACYJNE Dane /informacje/wiedza Struktura procesów/algorytmy Struktura działania ZASADY Precyzyjność granic systemu Niezmienność relacji z otoczeniem Kompletność podziału na podsystemy Funkcjonalność podziału / rodzaj funkcji i związków

45 ETAPY ZBADANIE CELÓW DZIAŁANIA /ZJAWISK ZBADANIE SPOSOBÓW OSIĄGNIĘCIA CELÓW OCENA POZYTYWNYCH i NEGATYWNYCH SKUTKÓW KAŻDEGO z WARIANTÓW ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW wg RÓŻNYCH KRYTERIÓW

46 Lp. ELEMENTY WYNIKÓW ANALIZY RODZAJ ANALIZY ANALIZA ILOŚCIOWO- ILOŚCIOWO- STATYSTYCZN JAKOŚCIOWAA ANALIZA IDENTYFIKA- CYJNA ANALIZA IDENTYFIKA CYJNA ANALIZA PROBLEM OWA OWA ANALIZA MATEMAT YCZNA CZNA MATEMATY WYNIK ANALIZY CZĄSTKOWEJ MODEL I i OPIS IDENTYFIKAC YJNY SYSTEMU. MODEL II OPIS PROBLEMU /FUNKCJI MODEL III- MODEL FORMALNY MODEL IV OPIS ILOŚCIOWO- STATYSTYCZ NY 2 ELEMENTY WYNIKU SYSTEM PODSYSTEMY/ELEMENTY OTOCZENIE CELE i ZADANIA PARAMETRY SYSTEMU LISTA ZADAŃ KLASYFIKACJA SELEKCJA SCHEMAT BLOKOWY MODEL DECYZYJNY ALGORYTMY ZASILENIA/ZASOB Y STATYSTYKA DANYCH PARAMETRÓW SYSTEMU/ OTOCZENIA 3 CEL ANALIZY STRUKTURA/ ZBIÓR ELEMENTÓW ZBIÓR ZADAŃ I PROBLEMÓW/ STRUKTURA FUNKCJONALNA MODEL MATEMATYCZNY ZBIORY DANYCH O SYSTEMIE i JEGO OTOCZENIU

47 Lp. ANALIZA CELÓW POSZUKIWANIE NOWEGO SYSTEMU ANALIZA FUNKCJO- NALNA ANALIZA STRUKTU- RALNA ANALIZA ROZWO- JOWA ANALIZA DECYZY- JNA WE PRO CED URA POTRZEBA OPRACOWA- NIA SYSTEMU IDENTYFIKA- CJA CELÓW i SPOSOBÓW OSIĄGANIA CELE, WYMAGANIA OGRANICZE- NIA IDENTYFIKA- CJA FUNKCJI FUNKCJE, WYMAGA- NIA, OGRANI- CZENIA IDENTYFIKA- CJA STRUKTUR i SPOSOBÓW ICH TWORZENIA CELE STRUKTURY SCENARIUSZE ROZWOJU SYSTEMU PROGNOZOWANIE ROZWOJU STRUKTUR I FUNKCJI SYSTEMU WARIANTY ROZWOJU SYSTEMU, PREFERENCJE ANALIZA EFEKTYW- NOŚCI i ZAGROŻEŃ WY HIERARCHIZA- CJA CELÓW WARIANTY STRUKTURY WARIANTY STRUKTURY ORGANIZACYJ NEJ SYSTEMU WARIANTY ROZWOJU SYSTEMU REKOMEN- DACJA WARIANTU

48 OGÓLNY SCHEMAT PROCESU MODELOWANIA SYSTEMÓW wg AS Identyfikacja celu modelowania systemów Identyfikacja obiektu modelowania Określenie kategorii modelu Analiza istniejących rozwiązań Określenie warunków i ograniczeń modelu Wybór zbioru cech istotnych modelu Określenie relacji między cechami (parametrami modelu) Weryfikacja poprawności modelu Testowanie modelu Akceptacja modelu

49 ZINTEGROWANY PROCES ANALIZY SYSTEMOWEJ ORGANIZACJI 1. ANALIZA CELÓW I STRATEGII 2. ANALIZA ORGANIZACJI /DZIEDZINY 3. ANALIZA OTOCZENIA 4.ANALIZA I OCENA 5. OCENA MOŻLIWOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 6. WYBÓR WARIANTU OPTYMALNEGO Kierowanie Komunikowanie Zasoby Organizacja procesów Dane o środowisku Dane o konkurencji Dynamika otoczenia Zalety i wady Szanse i zagrożenia Metody i techniki decyzyjne

50 ANALIZA SYSTEMU INFORMACYJNEGO 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB INFORMACYJNYCH 2. IDENTYFIKACJA RELACJI MIĘDZYOBIEKTOWEJ 3. IDENTYFIKACJA POTRZEB PRZETWARZANIA 4. IDENTYFIKACJA RELACJI Z OTOCZENIEM GRUPY OBIEKTÓW, OBIEKTY,NAZWY, CECHY, DOMINUJĄCE WARTOŚCI CECH ZNANE RELACJE NAZWA I CHARAKTER ZNACZENIE OPERACJE I PROCESY OBIEKTY, CECHY I RELACJE CZĘSTOTLIWOŚĆ PRIORYTETY RODZAJ DOSTĘPU POTRZEBY UŻYTKOWNIKA MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI ŹRÓDŁA DANYCH PRAWA WŁASNOŚCI

51 INFORMACYJNE SYTUACJE SYSTEMOWE wg M.MAZURA 1. INFORMOWANIE WIERNE INFORMACJA ORYGINALNA INFORMACJA PRZETWORZONA 2. INFORMOWANIE POZORNE ROZWLEKŁE OGÓLNIKOWE 3. INFORMOWANIE FAŁSZYWE NIEPEŁNE DEZINFORMACJA 4. PARAINFORMOWANIE WNIOSKOWANIE TRAFNE WNIOSKOWANIE NIETRAFNE

52 PROCESY WYKONAWCZE PODSYSTEM MARKETINGU I ZBYTU PODSYSTEM KIEROWANIA Z MAX PODSYSTEM KONTROLI PODSYSTEM PRODUKCJI PODSYSTEM ZAOPATRZENIA PODSYSTEM KADR PODSYSTEM EKSPLOATACJI PODSYSTEM BADAŃ I ROZWOJU PODSYSTEM FINANSÓW

53 SYTUACJA SYSTEMOWA POTRZEBY INFORMACYJNE DOSTAWCY ODBIORCY KONKURENCJA KOSZTY FUNKCJONOWANIA PODSYSTEMÓW KADRY PRODUKTY PÓŁPRODUKTY MATERIAŁY ŚRODKI TRWAŁE TECHNOLOGIA ORGANIZACJA BAZA INFORMACYJNA STRATEGIE: PLIKI ARKUSZE KALKULACYJNE HIERARCHICZNE BD DZIEDZINOWE RBD (MAGAZYNY DANYCH) ZINTEGROWANA BD HURTOWNIA DANYCH

54 WNIOSKI 1. CAŁOŚĆ -CZĘŚĆ- OTOCZENIE 2. CEL DZIAŁANIA/ANALIZY 3. WYMAGANIA-OGRANICZENIA-CEL/HIERARCHIA 4. RELACJE CAŁOŚĆ OTOCZENIE ŹRÓDŁA DANYCH 5. RELACJE CZĘŚĆ/PODSYSTEM CZĘŚĆ/PODSYSTEM FUNKCJE-PROCESY-DANE/ŹRÓDŁA 6.ELIMINACJA SPRZECZNOŚCI/WERYFIKACJA /REDUKCJA DANYCH/HIERARCHIA/SIEĆ /ORGANIZACJA 7. KRYTERIA/WYBÓR WARIANTU 8. DECYZJA PROJEKTOWA 9. REALIZACJA/TESTOWNIE 10. GRA SYSTEMOWA/SCENARIUSZ/REGUŁY/IS/ZI/ZAS

55 ORGANIZACJA PODMIOTU MODELUJĄCEGO GŁÓWNY KONCEPTUALISTA ZESPÓŁ ZESPÓZESPZZZZZZZZÓŁ KIEROWANIA STEROWANIA MODELEM/PROJEKTEM Ł DORADCÓW GŁÓWNY ANALITYK GŁÓWNY WERYFIKATOR GŁÓWNY TECHNOLOG SZTAB GŁÓWNEGO ANALITYKA KOORDYNATOR SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ZESPÓŁ ANALITYKÓW DZIEDZINOWYCH ZESPOŁY MODELI LOGICZNYCH ZESPÓŁ TESTOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI ZESPÓŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ ZESPOŁY MODELOWANIA FIZYCZNEGO ZESPÓŁ IMPLEMENTACJI Powiązania organizacyjne Powiązania funkcjonalne

56 WNIOSEK KOŃCOWY AS MYŚL SYSTEMOWO DZIEL NA CZĘŚCI ALE PATRZ NA CAŁOŚĆ ZANURZONĄ W WIĘKSZEJ CAŁOŚCI

57 IV.INŻYNIERIA SYSTEMÓW MODELE SYSTEMU INFORMACYJNEGO I JEGO ZASOBÓW

58 INŻYNIERIA SYSTEMÓW 1. KONCEPTUALIZACJA (MODELE LOGICZNE); 2. PROJEKTOWANIE (SZCZEGÓŁOWE MODELE FUNKCJONALNE); 3. IMPLEMENTACJA (MODELE FIZYCZNE/TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE); 4. TESTOWANIE; 5. INTEGRACJA I WDRAŻANIE; 6. UŻYTKOWANIE; 7. UNICESTWIANIE.

59 ZAŁOŻENIA I OGRANICZENIA MODELU a) OBSZAR FUNKCJONALNY a ZASOBY INFORMACYJNE b) PRIORYTET CZŁOWIEKA/POTRZEBY INFORMACYJNE c) INTEGRACJA I EWOLUCYJNY ROZWÓJ /INTEGRACJA DANYCH/TECHNOLOGII/TECHNIKI d) KOMPLEKSOWOŚĆ/KOMPLETNOŚĆ/NADMIAROWOŚĆ e) STANDARYZACJA PROCEDUR /ZZI f) JEDNOZNACZNOŚĆ I ROZŁĄCZNOŚĆ /KLASY OBIEKTÓW g) RYZYKO i SYNERGIA/SPÓJNOŚĆ/AKTUALNOŚĆ DANYCH h) REALIZACJA FUNKCJI PRZETWARZANIA/ORG.DANYCH

60 MODEL OGÓLNY IS CELE /POTRZEBY WYMAGANIA OGRANICZENIA OTOCZENIE DALSZE OTOCZENIE BLIŻ SZE OTOCZENIE WEWNĘ TRZNE Specjalistyczne i B azo w e S ystem y Inform atyczne System infrastruktury telekomunikacyjnej IS SYSTEM INFORMATYCZNY Szczebel 1 MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNYEJ U Ż YTKOW NICY Szczebel 2 MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNEJ U Ż YTKOW NICY Szczebel N MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNEJ U Ż YTKOW NICY Szczeble wykonawcze MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNYEJ U Ż YTKOWNICY System infrastruktury informatycznej IDENTYFIKACJA WSTĘPNA OTOCZENIE SYSTEM UŻYTKOWNICY STRUKTURY O/I/T-T /SZCZEBLE ZZI GŁÓWNE PROCESY ŹRÓDŁA ISTOTA DANYCH/ SELEKCJA GRUPOWANIE DANYCH I PROCESÓW

61 MODEL LOGICZNY IS CEL, W, O, M(o) SYSTEMY FUNKCJONALNE SYSTEM 1 SYSTEM 2... SYSTEM K SYSTEM INFORMATYCZNY PODSYSTEMY DZIEDZINOWE MODUŁY FUNKCJONALNE... ZADANIA UŻYTKOWNIKA BAZA INFORMACYJNA SYSTEM WYMIANY INFORMACJI SYSTEM ZOBRAZOWANIA MAPA CYFROWA SZCZEBLE KIEROWANIA IDENTYFIKACJA SZCZEBLE SYSTEMY PODSYSTEMY MODUŁY ZADANIA SI MODEL ZI INTERFEJS ZOBRAZOWANIE SYSTEM WYMIANY DOKUMENTÓW

62 GÓLNY MODEL FUNKCJONALNY STRUKTURY TECHNICZNEJ S Z C Z E B E L C E N T R A L N Y Zautom atyzowane m iejsca pracy S e r w e r y U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L 1 IDENTYFIKACJA CEL W O ZI Ź U M(L) Ź R Ó D Ł A I N F O R M A C J I Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L 2 Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L 3 Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L k Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy OTOCZENIE system telekomunikacyjny STAN AKTUALNY LAN/WAN SPRZĘT GRUPY U PRZEPŁYWY ZI-PARAM. ST TOPOLOGIA ZI ST FUNKCJE U-ST U r z ą dzenia telekom unikacyjne Szczeble wykonawcze Zautom atyzowane m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom S e r w e r y unikacyjne

63 ODEL FUNKCJONALNY STRUKTURY TECHNICZNEJ ZBIERANIA I WYMIANY DANYCH SI CEL W O M(ST) U Z ZI(U) Grupowe zautomatyzowane stanowisko pracy (ZSP) Grupowe zautomatyzowane stanowisko pracy (ZSP) Segment LSK Segment LSK Lokalna sieć komputerowa (LSK) SERWER System wymiany danych Pojedyncze zautomatyzowane stanowiska pracy (ZSP) Stanowisko zarządzania siecią IDENTYFIKACJA ZADAŃ U WERYFIKACJA ZI(U) GRUPY U ARCHITEKTURA ZI(U) TYPY ZSP STRUKTURA PRZEPŁYWÓW STRUKTURA DOSTĘPU

64 MODEL FUNKCJONALNY STRUKTURY TECHNOLOGICZNEJ SI APLIKACJA APLIKACJA CEL W O M(O) M(L) M(ST) M(ZWI) APLIKACJA SERWER USŁUG BAZY DANYCH PUB PUB SERWER USŁUG BAZY DANYCH GIS SERWER USŁUG ZOBRAZOWANIA PZO GŁÓWNA APLIKACJA STERUJĄCA SYSTEMU APLIKACJA PBA SERWER USŁUG ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA SERWER USŁUG PWD BAZY DANYCH DOKUMENTÓW APLIKACJA IDENTYFIKACJA F(U) Z(U) OGÓLNY SCHEMAT PRZETWA- RZANIA STEROWANIE A/Z/ZI

65 MODEL FUNKCJONALNY PODSTAWOWEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA IDENTYFIKACJA CEL W O M(L) M(ST) M(ZWI) GRAFICZNY TEKSTOWY TABELARYCZNY INNE ZADANIA- -FORMA I MENU FORMULARZ JĘZYK POLECEŃ JĘZYK NATURALNY BEZPOŚREDNIA MANIP[ULACJA INTERFEJS MULTIMEDIALNY INT. RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ

66 MODEL FUNKCJONALNY WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI Główna Aplikacja Sterująca IDENTYFIKACJA CEL W O M(L) M(ST) M(I) Zobrazowanie APLIKACJA1 APLIKACJA2 Usługi bazy danych Przepływdanych Z(U)-APLIKACJA(U) MODUŁY UNIWERSALNE /UPRAWNIENIA U APLIKACJA STERUJĄCA STEROWANIE-M(I) Żądania Potwierdzenia

67 MODELE FIZYCZNE MODUŁÓW FUNKCJONALNYCH! BAZA DANYCH! TWORZENIE I WYMIANA DOKUMENTÓW! ZOBRAZOWANIE

68 BAZA DANYCH! OPIS WSZYSTKICH OBIEKTÓW;! OBIEKTY MOGĄ BYĆ DZIELONE;! ZDOLNOŚĆ WYKONANIA FUNKCJI;! SKŁADNIKI ZLOKALIZOWANIA.;! OKREŚLONOŚĆ OBIEKTÓW;! AKTUALNE DOWIĄZANIE ZASOBÓW;! RELACJE POMIĘDZY OBIEKTAMI;! JEDNOLITOŚĆ OPISU

69 MODEL FIZYCZNY BAZY DANYCH ZDOLNOŚĆ Typy Relacji CEL W O M(L) M(ST) M(ST- ER) ORGANIZACJA-TYP WYPOSAŻENIE-TYP OSOBA-TYP ZDOLNOŚĆ-TYP OBIEKT-TYP AKCJA POŁOŻENIE OBIEKT-SKŁADNIK ORGANIZACJA WYPOSAŻENIE OSOBA ZDOLNOŚĆ Cechy Relacje Szablonów Szablony Obiektów Dziedziczenie Szablonów Ograniczenia Zbiór Wartości Ograniczenia Zakres Od Do Ograniczenia Wartość Słownikowa Relacje Obiektów Obiekty Wartości Liczba Całkowita Liczba Rzeczywista Ciąg X Znaków Położenie Czas Rok do Sek Wartość Słownikowa IDENTYFI- KACJA STRUKTUR DANYCH TRAD. DOK. ZBIORY PLIKI BAZA DANYCH FIZYCZNA STRUKTURA CECHA-TYP CECHA Typ Słownika Słownik

70 MODEL USŁUG BAZ DANYCH CEL W O M(L) M(ST) M(ZWI) M(STCHL) M(I) M(STER) M(LBD) M(FBD) ( ' & Zadania JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Żądanie usługi dost ępu do danych ) Mechanizm replikacji % Środki $ Osoby $ Kalkulacje Mo żliwości Realizacja us ługi dostępu do danych - Podsystem us ług baz danych * ' Podsystem wymiany dokumentów SYTUACJA BIEŻĄCA Podsystem zobrazowania operacyjnego + Żądanie usługi dost ępu do danych, Podsystem administracji i bezpiecze ństwa IDENTYFI- KACJA UPRAWNIENIA DO ZI REPLIKACJA ALOKACJA ZASADY EKSPLORACJI Bazy danych

71 MODEL TWORZENIA I OBIEGU DOKUMENTÓW ZARZĄDZANIA Baza wzorców dokumentów Wzorzec DZ, wzorce DP Inicjowanie pracy na stanowisku Inicjatora DZ Baza danych słownikowych Elementy bazy słownikowej Baza danych Elementy bazy danych IDENTYFI- KACJA CEL W O M(O) M(L) M(ST) M(STER) DZ z drogą służbową DP z drogą służbową Kartoteka dokumentów do wykonania na stanowisku Wykonawcy DZ Kartoteka dokumentów do poprawy na stanowisku Wykonawcy DZ Kartoteka dokumentów do wglądu DZ do wykonania DZ do poprawy niezaaprobowany DZ do poprawy niezatwierdzony DZ do wglądu DZ do poprawy Wykonanie wersji roboczej dokumentu złożonego DZ wykonany Kartoteka dokumentów do aprobaty na stanowisku Aprobującego DZ DZ do aprobaty Aprobata dokumentu na stanowisku Aprobującego DZ DZ zaaprobowany Kartoteka dokumentów do zatwierdzenia na stanowisku Zatwierdzającego DZ DZ do zatwierdzenia Zatwierdzenie dokumentu na stanowisku Zatwierdzającego DZ DZ zatwierdzony Kartoteka dokumentów do wysłania DZ do wysłania Wysłanie dokumentu DZ do realizacji Kartoteka dokumentów do realizacji decyzji DZ dokument złożony DOKUMENTÓW PROSTYCH/ GRUPOWYCH PRAW WŁASNOŚCI ZWIĄZKÓW DOK-INTERFEJS ZWIĄZKÓW D-BD ZWIĄZKÓW D- INTERFEJS ZARZĄDZANIE OBIEGIEM HARMONOGRAM /HISTORIA ŻYCIA DOKUMENTÓW

72 MODEL ZOBRAZOWANIA GRAFICZNEGO CEL W O M(L) M(ST) M(STCHL) M(LBD) M(FBD) M(STER) Zobrazowanie podkładu mapowego Zobrazowanie sytuacji Współpraca z bazami danych Analizy geograficzne IDENTYFI- KACJA ZAWARTOŚCI DOKUMENTÓW GRAFICZNYCH ZWIĄZKI D-ZG ZWIĄZKI ZG-BD ZG-U

73 TESTOWANIE i DOKUMENTOWANIE WERYFIKACJA a TESTOWANIE TESTOWANIE a WERYFIKACJA ZI AUTORSKIE NIEZALEŻNE INTEGRACYJNE DANE TESTUJĄCE/GENERATORY DANYCH/U DOKUMENTOWANIE WYMAGANIA/ZADANIE N-B/SIWZ PK-PROJEKT KONCEPCYJNY ATE- ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZTP-ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-PROJEKTOWE PW-PROJEKT WSTĘPNY PT-PROJEKT TECHNICZNY/TECHNOLOGICZNY DOKUMENTACJA DE-EKSPLOATACYJNA-TECHNICZNA DU-DOKUMENTACJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU/ZI DT-DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA/ZI

74 INTEGRACJA I WDRAŻANIE INTEGRACJA TECHNOLOGICZNA INEGRACJA FUNKCJONALNA INTEGRACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH WYSP DANYCH BAZ DANYCH UTWORZENIE MAGAZYNÓW DANYCH UTWORZENIE HURTOWNI DANYCH SELEKCJA BAZ WIEDZY INTEGRACJA TECHNICZNA WDRAŻANIE EKSPLOATACJA PRÓBNA EKSPLOATACJA WSTĘPNA EKSPLOATACJA UŻYTKOWA ARCHIWIZACJA I UTRZYMYWANIE ZI REPOZYTORIUM OPISU SYSTEMU

75 UŻYTKOWANIE EKSPLOATACJA a UŻYTKOWANIE KOMUNIKACJA z UŻYTKOWNIKIEM ZI CZYSZCZENIE ZI UTRZYMYWANIE i ODNAWIANIE ZI PRZEGLĄD ZASAD KOMUNIKACJI z U WNIOSKI USPRAWNIAJĄCE ARCHIWIZACJA ZI PRZEGLĄD NOŚNIKÓW i ALOKACJA ZI SERWIS TECHNICZNY ADEKWATNOŚĆ SŁOWNIKÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH/BIZNESOWYCH ZI UAKTUALNIANIE DOKUMENTACJI

76 UNICESTWIANIE SYSTEMU/ZASOBÓW ZDARZENIA EKSTREMALNE ZYŻYCIE MORALNE SYSTEMU/ZASOBÓW ZUŻYCIE TECHNICZNE PRZEKROCZENIE PROGU PERCEPCJI ZACHOWAŃ SYSTEMU/ZAWARTOŚCI ZI UTRATA STEROWALNOŚCI NOWE POMYSŁY DZIAŁANIA SELEKCJA/ARCHIWIZACJA ZI SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW REJESTRUJĄCYCH ZAWIESZENIE SYSTEMU/DOK. U/DOK. FORMALNE ZABEZPIECZENIE DOKUMENTACJI SPIS Z NATURY ZI/ST/DOKUMENTACJA KOSZTY/ATE(ANALIZA PORÓWNAWCZA) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI W STANIE PRZEJŚCIOWYM

77 V. NARZĘDZIA, TECHNIKI, METODY, CASE/CAISE INŻYNIERIA IS Va NARZĘDZIA, Vb. TECHNIKI, Vc METODY, Vd CASE Ve CAISE ZP/SIWZPKPWPTDOK WDR Wg ODDZIELNEJ PREZENTACJI

78 WNIOSEK KOŃCOWY MIS JEŚLI WIDZISZ CAŁOŚĆ i JEJ CZĘŚCI TO MYŚL PO INŻYNIERSKU, MODELUJ, KONSTRUUJ I ROZPISZ WSZYSTKO NA NUTY

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver. 2.6. Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

MODELE I MODELOWANIE

MODELE I MODELOWANIE MODELE I MODELOWANIE Model układ materialny (np. makieta) lub układ abstrakcyjny (np..rysunki, opisy słowne, równania matematyczne). Model fizyczny (nominalny) opis procesów w obiekcie (fizycznych, również

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze 1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania pożądanego wyposażenia sprzętowo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Kraju 1. Analiza rodzajów i strat powodowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15

Spis treści. str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15 Spis treści str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15 Część pierwsza Planowanie Systemów Informacyjnych 17 Skuteczne wykorzystanie planowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM.

MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM. PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM. Marcin Brudka 3901 Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Multi-wyszukiwarki Wprowadzenie do Mediacyjnych Systemów Zapytań (MQS) Architektura MQS Cechy funkcjonalne MQS Cechy implementacyjne MQS

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot Inżynieria Programowania Inżynieria Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 20 października 2015 Plan wykładu 1. Wstęp 2. Studium wykonywalności 3. Określanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą. Cechy informacji. Globalna Przestrzeń Informacyjna

Zarządzanie wiedzą. Cechy informacji. Globalna Przestrzeń Informacyjna Zarządzanie wiedzą dr Janusz Sasak janusz.sasak@uj.edu.pl Globalna Przestrzeń Informacyjna Org. Komerc Inne Org. Jednostki Org. Publ. Cechy informacji dokładność, rzetelność, aktualność i terminowość,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu 2005/06 dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura GHJ 1 LITERATURA 1. Praca zbiorowa p.r. Górski J., Inżynieria oprogramowania, MIKOM, W-wa, 2000 2. Jaszkiewicz A.,

Bardziej szczegółowo

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ Decyzyjne Systemy Zarządzania redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki.

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/19/2013 SIWZ Załącznik nr 1.1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych dla studentów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmioty kierunkowe Programowanie komputerów dr Jakub Swacha 1. Rekurencja a iteracja w programach 2. Klasyfikacja języków programowania 3. Różnice między kompilacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74 3 Wykaz najważniejszych skrótów...8 Przedmowa... 10 1. Podstawowe pojęcia data mining...11 1.1. Wprowadzenie...12 1.2. Podstawowe zadania eksploracji danych...13 1.3. Główne etapy eksploracji danych...15

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników. Wstęp... 11. Podziękowania...

Spis treúci. Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników. Wstęp... 11. Podziękowania... Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników Spis treúci Wstęp... 11 Podziękowania... 13 O autorach... 15 Robert A. Maksimchuk... 15 Eric J. Naiburg... 15 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1. Warstwowa budowa systemów informatycznych 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wstęp do modelowania systemów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając Seminarium doktoranckie Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji Mgr Radosław Zając 1 Zarządzanie wiedzą i zarządzanie komunikacją Stan aktualny w świetle najnowszych

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJU GIS

TENDENCJE ROZWOJU GIS TENDENCJE ROZWOJU GIS WYKŁAD 5 MODELOWANIE POJĘCIOWE INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PROJEKTOWANIE GIS 1 ZŁOŻONOŚĆ PROJEKTOWANIA Dziedzina Dziedzina problemowa, problemowa, obejmująca obejmująca ogromną ogromną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonania zadania informatycznego specyfikacja zadania

Projekt wykonania zadania informatycznego specyfikacja zadania Projekt wykonania zadania informatycznego specyfikacja zadania I. Metryczka prowadzenia lekcji na której będzie wykonywane zadanie: 1. Imię i nazwisko prowadzącego lekcję:... 2. Typ szkoły:... 3. Klasa:...

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo