ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI DR HAB..INŻ..PIOTR ZASKÓRSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI DR HAB..INŻ..PIOTR ZASKÓRSKI"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI

2 I. MIEJSCE I ROLA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

3 POJĘCIA OGÓLNE KIEROWANIE/K/ ZARZĄDZANIE/Z/ DOWODZENIE/D/ STEROWANIE/S/ ORGANIZACJA DZIAŁANIE SYSTEM S={E,R} FUNKCJE (K/Z/D/S) PROCESY/ZADANIA ZASOBY ( L,T,N,Dane)

4 SYSTEM INFORMACYJNY E - ŹRÓDŁA, ODBIORCY DANE/INFORMACJE/WIEDZA, PROCESY/TRANSFORMACJA. R ---RELACJE WEWNĘTRZNE Z OTOCZENIEM SYSTEMU ZASOBY INFORMACYJNE------UŻYTKOWNIK(SZ) INFORMATYK(MODELE,PROJEKT)

5 KLASY DANYCH i INFORMACJI DANE OPERACYJNE/ TRANSAKCYJNE ANALITYCZNE INFORMACJE wg kryterium!czasu!miejsca!przedmiotu!stopnia AGREGACJI!OBSZAR U!PROCESÓW!ZADAŃ!FUNKCJI!POSTAĆI!INNE

6 OGÓLNY MODEL SYSTEMU DZIAŁANIA Cele (C) X SYSTEM DECYZYJNY Algorytmy (A) Y STRUKTURY L,L-F,L-S,M(S) Informacje (Z ) Decyzje (U) J X J Z J U J Y SYSTEM INFORMACYJNY X Z U Y - informacje o stanie wejść: x =J x (X) - informacje o stanie wyjść: y =J y (Y) - informacje o stanie systemu roboczego: Z =J z (Z) - decyzje: U =J u (U) SYSTEM WYKONAWCZY Zakłócenia (ξ)

7 MIKROPARADYGMAT ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE IS INTERFEJSEM REGUŁAMI TRANSAKCJAMI DANYMI WISDOM m ą drość KNOWLEDGE wiedza ACT działanie DECIDE decydowanie INFO RM A TIO N informacje ORIENT orientowanie KOMUN IKACJA DATA dane OBSERVE obserwowanie

8 OGÓLNA STRUKTURA ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOMPONENT DECYZYJNY GŁÓWNY ZARZĄDZAJĄCY KOMPONENT DORADCZY SYSTEM DORADCZO-_ OCENOWY SYSTEM OPERACYJNY ZARZĄDZANIA PROCEDURY WYMIANY INFORMACJI SYSTEM KIEROWANIA I KOORDYNACJI SYSTEM INFORMACYJNY Zespoły zadaniowe ŹRÓDŁA INFORMACJI KOMPONENT OPERACYJNY KOMPONENT INFORMACYJNY

9 STRUKTURA I FUNKCJE SŁUŻB INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI ( FIRMIE) STRUKTURY LINIOWA,LINIOWO- FUNKCJONALNA,LINIOWO-EKSPERCKA(SZTABOWA), MACIERZOWA (SIECIOWA),OUTSOURCING FUNKCJE PLANOWANIE IS ZARZĄDZANIE IS ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ROZWÓJ IS ADMINISTROWANIE IS OCENA NOWYCH TECHNOLOGII KONTROLA JAKOŚCI SZKOLENIE U/I

10 WNIOSEK KOŃCOWY IS SYSTEM INFORMACYJNY JEST JĄDREM KAŻDEGO SYSTEMU DZIAŁANIA

11 II.MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

12 RZECZYWISTOŚĆ ORYGINAŁ IDEA MODELOWANIA TRANSFORMACJA MODEL SPOSOBU TRANSFORMACJI MODEL PODMIOT MODELUJĄCY WYMAGANIA OGRANICZENIA WIEDZA I NARZĘDZIA

13 CEL I ZAKRES MODELOWANIA CEL - OPISANIE SYSTEMU RZECZYWISTEGO, JEGO ANALIZA I OCENA WG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW ORAZ UJAWNIENIE DEFEKTÓW WEWNĘTRZNYCH I SYNERGICZNYCH Z ZAMIAREM USPRAWNIENIA JEGO ORGANIZACJI I PROCESÓW DZIAŁANIA JAKO OBIEKTÓW MODELU SYSTEMU. ZAKRES - WYNIKA Z KRYTERIÓW OKREŚLONYCH DLA WYNIKU MODELOWANIA ZGODNIE Z ZAŁOŻONYM CELEM.

14 KLASY MODELI NOTACJE MODELI!Logika/grafi ka!matematyka!tabelaryczno - opisowa OPISOWE/ NIEFORMALNE FORMALNE INNE KRYTERIA TECHNIKA/FIZYKA FUNKCJONALNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ STRUKTURALNOŚĆ/ OBIEKTOWOŚĆ

15 MODELE TRANSFORMACJI IS ORGANIZACJA PROCESU TRANSFORMACJI MODEL KASKADOWY PROTOTYPOWANIE EWOLUCJA MODEL SPIRALNY SZYBKIE (CYRKULACYJNY) STRUKTURANE

16 PRZEDMIOT MODELOWANIA! ŚRODOWISKO DZIAŁANIA,! ORGANIZACJA SYSTEMU,! PROCESY INFORMACYJNE I DECYZYJNE,! PROCESY WYKONAWCZE,! STRUKTURY ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNE,! STRUKTURY TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE,! SYTUACJE KRYTYCZNE,! RYZYKO TECHNOLOGICZNE

17 KOMPONENTY MODELU ZASOBÓW INFORMACYJNYCH ŹRÓDŁA DANYCH-dane/informacja/wiedza/transformacja! REJESTRACJA ZDARZEŃ! POMIAR! INNE SYSTEMY! INTERNET/INTRANET! WIEDZA CZŁOWIEKA GROMADZENIE DANYCH! TRADYCYJNE / kartoteki, dokumenty, akta,katalogi/! SYSTEMY PLIKÓW /indeksowane/b-drzewa/rec.zm.długości/płaskie! ARKUSZE KALKULACYJNE/ SIK- wyspy danych! BAZY DANYCH hierarchiczne/sieciowe/relacyjne/obiektowe! MAGAZYNY DANYCH/dziedzina! HURTOWNIE DANYCH /Oracle/Microsoft/Sybase/Informix

18 FUNKCJONALNE KOMPONENTY MODELU IS PRZETWARZANIE D/I/W SELEKCJA/czyszczenie DANYCH AGREGACJA DANYCH TRANSFORMACJA SCHEMATY ZADANIOWE/FUNKCJONALNE MODELE formalne/opisowe/graficzne INTERFEJS/KOMUNIKATY ANALITYKA/STATYSTYKA/-systemy pasywne MONITOROWANIE/KONTROLA i OCENA EWIDENCJA/PLANOWANIE/PROGNOZOWANIEsystemy aktywne SYMULACJA---WIEDZA------WNIOSKOWANIE

19 KOMPONENTY SYSTEMOWE SYSTEM INFORMACYJNY PRZEPŁYW INFORMACJI OBIEG DOKUMENTÓW PRZEPŁYW WIEDZY KOJARZENIE WIEDZY I INFORMACJI POTRZEBY INFORMACYJNE BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU(DANYCH)/RYZYKO SYSTEMOWE SYSTEM INFORMATYCZNY OTOCZENIE SYSTEMU-zewnętrzne/wewnętrzne STRUKTURA SYSTEMU Org.-Funkcj. i Tech.-Technologiczna ORGANIZACJA PRZETWARZANIA /SI jako System Organizacyjny FUNKCJE/ZADANIA/PROCESY/ MODUŁY/ PODSYSTEMY/SYSTEMY FUNKCJONALNOŚĆ/UŻYTECZNOŚĆ/ EFEKTYWNOŚĆ POZIOM WSPOMAGANIA {Strategiczny/operacyjny/pośredni (taktyczny)} INTEGRACJA/BEZPIECZEŃSTWO/ZAGROŻENIA/INTEGRALNOŚĆ

20 STRUKTURY/STRUKTURALNOŚĆ PRZEPŁYW DANYCH DIAGRAMY STRUKTUR DYNAMIKA PROCESÓW OBIEKTY/OBIEKTOWOŚĆ WARSTWA PROBLEMU/TEMATU KLASY OBIEKTÓW WARSTWA OBIEKTÓW WARSTWA ATRYBUTÓW WARSTWA METOD INTERFEJS/KOMUNIKATY STRUKTURY uogólnienie/dziedziczenie hierarchia/agregacja/ asocjacja SKŁADNIKI i WZORCE SYSTEMU WZORZEC Komputerowe Wspomaganie Systemów AP /CASE/CAISE UPPERCASE LOWERCASE RAD/MRP/ERP SAP-R3,NAVISION /HERMES/SYMPHONIA HURTOWNIE DANYCH DSS/KBS /reguły decyzyjne SYSTEMY HYBRYDOWE model symulacyjny-system ekspertowy model symulacyjny-algorytm genetyczny

21 UOGÓLNIONY MODEL ŚRODOWISKA MODELOWANIA system bezpieczeń stw a lu d n o ść in fra stru k tu ra system podstaw ow y przyw ództw o E.Waltz ANALOGIA CYBERNETYKA DZIEDZINA SYSTEMU I JEGO OTOCZENIA

22 MODEL ŚRODOWISKA IS OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE OTOCZENIE WEWNĘTRZNE ORGANIZACJA

23 OTOCZENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO NADRZĘDNY SYSTEM KIEROWANIA OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE SYSTEM ZARZĄDZANIA GN IS SI SYSTEM WYKONAWCZY PRODUK CJA SW N-1 SW N IS SI IS SI Infrastruktura Teleinformatyczna

24 GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU INFORMACYJNEGO ORGANIZACJA ŚRODKI i ZASOBY INFORMACYJNE MODELE 1)STRUKTURALNE 2)OBIEKTOWE PROCESY FUNKCJE/ZADANIA J.Michniak i Inni

25 DEKOMPOZYCJA FUNKCJONALNA PRZEDMIOTU MODELOWANIA S ZZCAZBEEBZEP L I E3 C Z E N I E F U N K C J O N O W A N I A O R G A N I Z A C J I W S P A R C I E ( O P E R A T Y W N E S I K G F1 3,G 4 FG1 3 FG22 K IE R O W FG4 6 A N IE W S P A R C IE K IE R O W A N IA S Z C Z E B E L 1 S Y S T E M I N F O R M A C Y J N Y Z A S O B Y I N F O R M A C Y J N E S Z C Z E B E L 2 S Z C Z E B E L N -2 S Z C Z E B E L N -1 S Z C Z E B E L N - w ię ź o r g a n i z a c y jn a ( s ł u ż b o w a ) - w ię z i i n f o r m a c y jn o - f u n k c jo n a l n e m i ę d z y p o s z c z e g ó l n y m i s z c z e b l a m i - w ię z i i n f o r m a c y jn e f u n k c j o n a l n e W e w n ą t r z - s z c z e b l o w e

26 OBIEG INFORMACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA PLANOWANIE KONTROLA I OCENA DECYZJA PRZETWARZANIE INFORMACJI DOKUMENTOWANIE DECYZJI ARCHIWIZOWANIE MONITOROWANIE i ZBIERANIE INFORMACJI J.Michniak i Inni

27 ASPEKTY PROCESU MODELOWANIA!ASPEKT STRUKTURALNY,!ASPEKT FUNKCJONALNY,!ASPEKT ROZWOJOWY,!ASPEKT TECHNOLOGICZNY,!ASPEKT TECHNICZNY,!ASPEKT IMPLEMENTACYJNY.

28 WNIOSEK KOŃCOWY MODELOWANIA UŚWIADOMIONE I NIEUŚWIADOMIONE CZYNNIKI /ASPEKTY MODELOWANIA MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA MODEL IS I WARTOŚĆ oraz JAKOŚĆ JEGO ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

29 III. STRUKTURA, METODOLOGIA I ORGANIZACJA PROCESU MODELOWANIA IS/SI/ZZI

30 MODEL ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMACYJNYMI w UJĘCIU SYSTEMOWYM wg O BRIEN -a Zarządzanie zasobami Zarządzanie strategiczne Zarządzanie technologią IRM Zarządzanie Systemami rozproszonymi Zarządzanie gałęziowe INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT

31 WIEDZA i NARZĘDZIA NARZĘDZIA TECHNIKI METODY

32 METODY TWORZENIA MODELI METODOLOGIA!METODY OGÓLNE/FILOZOFIA!METODY SZCZEGÓŁOWE/Techniki/Narzędzia "MODELU OGÓLNEGO "MODELU LOGICZNEGO "SZCZEGÓŁOWYCH MODELI FUNKCJONALNYCH "MODELI FIZYCZNYCH

33 METODY METODY OGÓLNE/STRATEGICZNE! ANALIZA SYSTEMOWA IS! INŻYNIERIA SYSTEMÓW IS/SI! HEURYSTYCZNE/EMPIRIA METODY OPERACYJNE # METODY ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW RESTRUKTURYZACJA PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘKKA METODYKA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH # METODY BUDOWY IS METODY STRUKTURALNE METODY OBIEKTOWE SZYBKIE OPRACOWANIE SYSTEMU/identyfikacja IS WSPÓŁUDZIAŁ W OPRACOWANIU IS /rola U METODY UZUPEŁNIAJĄCE

34 METODY UZUPEŁNIAJĄCE MODELI ZZI 1. METODY OPISU SYTUACJI PROBLEMOWYCH GROMADZENIE I REDUKCJA DANYCH BADANIE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW FORMUŁOWANIE CELÓW TESTOWANIE SYSTEMOWE KWESTIONARIUSZE ANKIETOWE 2. METODY POSZUKIWANIA POMYSŁÓW BURZA MÓZGÓW SYNEKTYKA /ANALOGIE KARTY MORFOLOGICZNE//WARIANTY ROZWIĄZAŃ 3. METODY STRUKTURALIZACJI PROBLEMÓW MACIERZ i SIEĆ INTERAKCJI/PORÓWNYWANIE SKŁADNIKÓW I ICH ZWIĄZKÓW KLASYFIKACJA INFORMACJI UŻYTECZNEJ /KLASYFIKACJA OBIEKTÓW 4. METODY OCENY RANGOWANIE I WAŻENIE/ OKREŚLANIEWAG I HIERARCHII DOBÓR KRYTERIÓW/WARTOŚCI CELÓW/HIERARCHII KRYTERIÓW

35 TECHNIKI ANALIZA DANYCH NORMALIZACJA ENCJA-ZWIĄZEK ANALIZA PROCESÓW DIAGRAMY PRZEPŁYWU DANYCH OPIS PROCESU SŁOWNIKI DANYCH HISTORIE ŻYCIA ENCJI INNE TECHNIKI POSTĘPOWANIE STRUKTURALNE POSTĘPOWANIE OBIEKTOWE PROJEKTOWANIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA PROTOTYPOWANIE

36 NARZĘDZIA! JĘZYKI STRUKTURALNE PROGRAMOWANIA! JĘZYKI OBIEKTOWE PROGRAMOWANIA! SYSTEMY BAZ DANYCH (SZBD) ŚRODOWISKO CZWARTEJ GENERACJI (4GL)! WSPOMAGANA KOMPUTEROWO (CASE, CAISE) INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH! SYSTEMY MULTIMEDIALNE I HIPERMEDIALNE! SYSTEMY KLASY MRP/MRP II i ERP/ERP II HURTOWNIE DANYCH! SYSTEMY SYMULACYJNE! ANALITYCZNE SYSTEMY HYBRYDOWE SYSTEMY BAZUJĄCE NA WIEDZY(DSS)

37 METODY OGÓLNE PODSTAWY: ANALIZY SYSTEMOWEJ/AS INŻYNIERII SYSTEMÓW/INSYS HEURYSTYKI/EMPIRII

38 ANALIZA SYSTEMOWA GENEZA I CEL SYTUACJA PROBLEMOWA METODOLOGIA TECHNIKA I ORGANIZACJA ZASADY ANALIZY RYZYKA WSPOMAGANIE PLANOWANIE ROZWOJU ZASTOSOWANIA Wg prof..p.sienkiewicza

39 GENEZA NORBERT WIENER/CYBERNETYKA SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI-SYSTEMS ENGEENEERING-1953 BADANIA OPERACYJNE-INSTYTUT RAND CORPORATION /Polaris PPBS-PLANNING-PROGRAMMING-BYDGETING SYSTEM /McNAMARA INTERNATIONAL INSTITUTE of APPLIED ANALISYS /WIEDEŃ MODEL LEONTIEF a/forrester a/meadows a POLSKA SZKOŁA PODSTAW INŻYNIERII SYSTEMÓW /IBS/IPI PAN

40 CEL ANALIZY SYSTEMOWEJ KOMPLEKSOWA ANALIZA PROBLEMU W UWARUNKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH i WEWNĘTRZNYCH oraz OKREŚLENIE CAŁOŚCIOWEGO MODELU SYSTEMU /OBIEKTU

41 SYTUACJA PROBLEMOWA SYSTEMU ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY STANEM AKTUALNYM a OCZEKIWANYM ROZBIEŻNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ USUNIĘTA W ISTNIEJĄCYM SYSTEMIE OSIĄGNIĘCIE CELU DZIAŁANIA OBIEKTU WYMAGA REORGANIZACJI, ZMIANY METOD EKSPLORACJI OTOCZENIA, WYTWORZENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ

42 PROBLEMY DECYZYJI SYSTEMOWYCH X-WEJŚCIE SYSTEMU/OBIEKTU/PROCESU Z-WEWNĘTRZNY STAN S/O/P Y WYJŚCIE S/O/P T-TRANSFORMACJA 1) DANE T oraz {X,Z} ZMIENNA Y CO OSIĄGNĄĆ? Cele i potrzeby użytkownika. 2)DANE- T oraz Y ZMIENNE {X,Z} CZYM,ZA POMOCĄ CZEGO,OSIĄGNĄĆ? Jak organizować zasilenia informacyjne? 3) DANE {X,Z} oraz Y ZMIENNE T JAK OSIĄGNĄĆ? Jak organizować proces przetwarzania?

43 CECHY AS HOLIZM-ANALIZA O/P/S JAKO CAŁOŚCI STRUKTURALIZM- STRUKTURA PODSTAWĄ WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSOWOŚĆ-SPRZĘŻENIA I RELACJE WEWNĘTRZNE ESENCJONALIZM -ISTOTNOŚĆ ZJAWISK /PROCESÓW/OBIEKTÓW KONTEKSTOWOŚĆ- RELACJE Z OTOCZENIEM FUNKCJONALIZM-DYNAMIKA ZJAWISK /PROCESÓW/PRZEPŁYWU DANYCH SYNERGIZM- WZMOCNIENIE UŻYTECZNOŚCI /INTEGRACJA SYSTEMÓW /ZASOBÓW INFORMACYJNYCH STEROWALNOŚĆ- PODATNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE ZEWNĘTRZNE

44 METODOLOGIA ZASOBY INFORMACYJNE A SYSTEM INFORMACYJNY ZASOBY INFORMACYJNE Dane /informacje/wiedza Struktura procesów/algorytmy Struktura działania ZASADY Precyzyjność granic systemu Niezmienność relacji z otoczeniem Kompletność podziału na podsystemy Funkcjonalność podziału / rodzaj funkcji i związków

45 ETAPY ZBADANIE CELÓW DZIAŁANIA /ZJAWISK ZBADANIE SPOSOBÓW OSIĄGNIĘCIA CELÓW OCENA POZYTYWNYCH i NEGATYWNYCH SKUTKÓW KAŻDEGO z WARIANTÓW ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW wg RÓŻNYCH KRYTERIÓW

46 Lp. ELEMENTY WYNIKÓW ANALIZY RODZAJ ANALIZY ANALIZA ILOŚCIOWO- ILOŚCIOWO- STATYSTYCZN JAKOŚCIOWAA ANALIZA IDENTYFIKA- CYJNA ANALIZA IDENTYFIKA CYJNA ANALIZA PROBLEM OWA OWA ANALIZA MATEMAT YCZNA CZNA MATEMATY WYNIK ANALIZY CZĄSTKOWEJ MODEL I i OPIS IDENTYFIKAC YJNY SYSTEMU. MODEL II OPIS PROBLEMU /FUNKCJI MODEL III- MODEL FORMALNY MODEL IV OPIS ILOŚCIOWO- STATYSTYCZ NY 2 ELEMENTY WYNIKU SYSTEM PODSYSTEMY/ELEMENTY OTOCZENIE CELE i ZADANIA PARAMETRY SYSTEMU LISTA ZADAŃ KLASYFIKACJA SELEKCJA SCHEMAT BLOKOWY MODEL DECYZYJNY ALGORYTMY ZASILENIA/ZASOB Y STATYSTYKA DANYCH PARAMETRÓW SYSTEMU/ OTOCZENIA 3 CEL ANALIZY STRUKTURA/ ZBIÓR ELEMENTÓW ZBIÓR ZADAŃ I PROBLEMÓW/ STRUKTURA FUNKCJONALNA MODEL MATEMATYCZNY ZBIORY DANYCH O SYSTEMIE i JEGO OTOCZENIU

47 Lp. ANALIZA CELÓW POSZUKIWANIE NOWEGO SYSTEMU ANALIZA FUNKCJO- NALNA ANALIZA STRUKTU- RALNA ANALIZA ROZWO- JOWA ANALIZA DECYZY- JNA WE PRO CED URA POTRZEBA OPRACOWA- NIA SYSTEMU IDENTYFIKA- CJA CELÓW i SPOSOBÓW OSIĄGANIA CELE, WYMAGANIA OGRANICZE- NIA IDENTYFIKA- CJA FUNKCJI FUNKCJE, WYMAGA- NIA, OGRANI- CZENIA IDENTYFIKA- CJA STRUKTUR i SPOSOBÓW ICH TWORZENIA CELE STRUKTURY SCENARIUSZE ROZWOJU SYSTEMU PROGNOZOWANIE ROZWOJU STRUKTUR I FUNKCJI SYSTEMU WARIANTY ROZWOJU SYSTEMU, PREFERENCJE ANALIZA EFEKTYW- NOŚCI i ZAGROŻEŃ WY HIERARCHIZA- CJA CELÓW WARIANTY STRUKTURY WARIANTY STRUKTURY ORGANIZACYJ NEJ SYSTEMU WARIANTY ROZWOJU SYSTEMU REKOMEN- DACJA WARIANTU

48 OGÓLNY SCHEMAT PROCESU MODELOWANIA SYSTEMÓW wg AS Identyfikacja celu modelowania systemów Identyfikacja obiektu modelowania Określenie kategorii modelu Analiza istniejących rozwiązań Określenie warunków i ograniczeń modelu Wybór zbioru cech istotnych modelu Określenie relacji między cechami (parametrami modelu) Weryfikacja poprawności modelu Testowanie modelu Akceptacja modelu

49 ZINTEGROWANY PROCES ANALIZY SYSTEMOWEJ ORGANIZACJI 1. ANALIZA CELÓW I STRATEGII 2. ANALIZA ORGANIZACJI /DZIEDZINY 3. ANALIZA OTOCZENIA 4.ANALIZA I OCENA 5. OCENA MOŻLIWOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 6. WYBÓR WARIANTU OPTYMALNEGO Kierowanie Komunikowanie Zasoby Organizacja procesów Dane o środowisku Dane o konkurencji Dynamika otoczenia Zalety i wady Szanse i zagrożenia Metody i techniki decyzyjne

50 ANALIZA SYSTEMU INFORMACYJNEGO 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB INFORMACYJNYCH 2. IDENTYFIKACJA RELACJI MIĘDZYOBIEKTOWEJ 3. IDENTYFIKACJA POTRZEB PRZETWARZANIA 4. IDENTYFIKACJA RELACJI Z OTOCZENIEM GRUPY OBIEKTÓW, OBIEKTY,NAZWY, CECHY, DOMINUJĄCE WARTOŚCI CECH ZNANE RELACJE NAZWA I CHARAKTER ZNACZENIE OPERACJE I PROCESY OBIEKTY, CECHY I RELACJE CZĘSTOTLIWOŚĆ PRIORYTETY RODZAJ DOSTĘPU POTRZEBY UŻYTKOWNIKA MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI ŹRÓDŁA DANYCH PRAWA WŁASNOŚCI

51 INFORMACYJNE SYTUACJE SYSTEMOWE wg M.MAZURA 1. INFORMOWANIE WIERNE INFORMACJA ORYGINALNA INFORMACJA PRZETWORZONA 2. INFORMOWANIE POZORNE ROZWLEKŁE OGÓLNIKOWE 3. INFORMOWANIE FAŁSZYWE NIEPEŁNE DEZINFORMACJA 4. PARAINFORMOWANIE WNIOSKOWANIE TRAFNE WNIOSKOWANIE NIETRAFNE

52 PROCESY WYKONAWCZE PODSYSTEM MARKETINGU I ZBYTU PODSYSTEM KIEROWANIA Z MAX PODSYSTEM KONTROLI PODSYSTEM PRODUKCJI PODSYSTEM ZAOPATRZENIA PODSYSTEM KADR PODSYSTEM EKSPLOATACJI PODSYSTEM BADAŃ I ROZWOJU PODSYSTEM FINANSÓW

53 SYTUACJA SYSTEMOWA POTRZEBY INFORMACYJNE DOSTAWCY ODBIORCY KONKURENCJA KOSZTY FUNKCJONOWANIA PODSYSTEMÓW KADRY PRODUKTY PÓŁPRODUKTY MATERIAŁY ŚRODKI TRWAŁE TECHNOLOGIA ORGANIZACJA BAZA INFORMACYJNA STRATEGIE: PLIKI ARKUSZE KALKULACYJNE HIERARCHICZNE BD DZIEDZINOWE RBD (MAGAZYNY DANYCH) ZINTEGROWANA BD HURTOWNIA DANYCH

54 WNIOSKI 1. CAŁOŚĆ -CZĘŚĆ- OTOCZENIE 2. CEL DZIAŁANIA/ANALIZY 3. WYMAGANIA-OGRANICZENIA-CEL/HIERARCHIA 4. RELACJE CAŁOŚĆ OTOCZENIE ŹRÓDŁA DANYCH 5. RELACJE CZĘŚĆ/PODSYSTEM CZĘŚĆ/PODSYSTEM FUNKCJE-PROCESY-DANE/ŹRÓDŁA 6.ELIMINACJA SPRZECZNOŚCI/WERYFIKACJA /REDUKCJA DANYCH/HIERARCHIA/SIEĆ /ORGANIZACJA 7. KRYTERIA/WYBÓR WARIANTU 8. DECYZJA PROJEKTOWA 9. REALIZACJA/TESTOWNIE 10. GRA SYSTEMOWA/SCENARIUSZ/REGUŁY/IS/ZI/ZAS

55 ORGANIZACJA PODMIOTU MODELUJĄCEGO GŁÓWNY KONCEPTUALISTA ZESPÓŁ ZESPÓZESPZZZZZZZZÓŁ KIEROWANIA STEROWANIA MODELEM/PROJEKTEM Ł DORADCÓW GŁÓWNY ANALITYK GŁÓWNY WERYFIKATOR GŁÓWNY TECHNOLOG SZTAB GŁÓWNEGO ANALITYKA KOORDYNATOR SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ZESPÓŁ ANALITYKÓW DZIEDZINOWYCH ZESPOŁY MODELI LOGICZNYCH ZESPÓŁ TESTOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI ZESPÓŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ ZESPOŁY MODELOWANIA FIZYCZNEGO ZESPÓŁ IMPLEMENTACJI Powiązania organizacyjne Powiązania funkcjonalne

56 WNIOSEK KOŃCOWY AS MYŚL SYSTEMOWO DZIEL NA CZĘŚCI ALE PATRZ NA CAŁOŚĆ ZANURZONĄ W WIĘKSZEJ CAŁOŚCI

57 IV.INŻYNIERIA SYSTEMÓW MODELE SYSTEMU INFORMACYJNEGO I JEGO ZASOBÓW

58 INŻYNIERIA SYSTEMÓW 1. KONCEPTUALIZACJA (MODELE LOGICZNE); 2. PROJEKTOWANIE (SZCZEGÓŁOWE MODELE FUNKCJONALNE); 3. IMPLEMENTACJA (MODELE FIZYCZNE/TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE); 4. TESTOWANIE; 5. INTEGRACJA I WDRAŻANIE; 6. UŻYTKOWANIE; 7. UNICESTWIANIE.

59 ZAŁOŻENIA I OGRANICZENIA MODELU a) OBSZAR FUNKCJONALNY a ZASOBY INFORMACYJNE b) PRIORYTET CZŁOWIEKA/POTRZEBY INFORMACYJNE c) INTEGRACJA I EWOLUCYJNY ROZWÓJ /INTEGRACJA DANYCH/TECHNOLOGII/TECHNIKI d) KOMPLEKSOWOŚĆ/KOMPLETNOŚĆ/NADMIAROWOŚĆ e) STANDARYZACJA PROCEDUR /ZZI f) JEDNOZNACZNOŚĆ I ROZŁĄCZNOŚĆ /KLASY OBIEKTÓW g) RYZYKO i SYNERGIA/SPÓJNOŚĆ/AKTUALNOŚĆ DANYCH h) REALIZACJA FUNKCJI PRZETWARZANIA/ORG.DANYCH

60 MODEL OGÓLNY IS CELE /POTRZEBY WYMAGANIA OGRANICZENIA OTOCZENIE DALSZE OTOCZENIE BLIŻ SZE OTOCZENIE WEWNĘ TRZNE Specjalistyczne i B azo w e S ystem y Inform atyczne System infrastruktury telekomunikacyjnej IS SYSTEM INFORMATYCZNY Szczebel 1 MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNYEJ U Ż YTKOW NICY Szczebel 2 MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNEJ U Ż YTKOW NICY Szczebel N MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNEJ U Ż YTKOW NICY Szczeble wykonawcze MODEL STRUKTURY ORGANIZACYJNO- FUNKCJONALNYEJ U Ż YTKOWNICY System infrastruktury informatycznej IDENTYFIKACJA WSTĘPNA OTOCZENIE SYSTEM UŻYTKOWNICY STRUKTURY O/I/T-T /SZCZEBLE ZZI GŁÓWNE PROCESY ŹRÓDŁA ISTOTA DANYCH/ SELEKCJA GRUPOWANIE DANYCH I PROCESÓW

61 MODEL LOGICZNY IS CEL, W, O, M(o) SYSTEMY FUNKCJONALNE SYSTEM 1 SYSTEM 2... SYSTEM K SYSTEM INFORMATYCZNY PODSYSTEMY DZIEDZINOWE MODUŁY FUNKCJONALNE... ZADANIA UŻYTKOWNIKA BAZA INFORMACYJNA SYSTEM WYMIANY INFORMACJI SYSTEM ZOBRAZOWANIA MAPA CYFROWA SZCZEBLE KIEROWANIA IDENTYFIKACJA SZCZEBLE SYSTEMY PODSYSTEMY MODUŁY ZADANIA SI MODEL ZI INTERFEJS ZOBRAZOWANIE SYSTEM WYMIANY DOKUMENTÓW

62 GÓLNY MODEL FUNKCJONALNY STRUKTURY TECHNICZNEJ S Z C Z E B E L C E N T R A L N Y Zautom atyzowane m iejsca pracy S e r w e r y U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L 1 IDENTYFIKACJA CEL W O ZI Ź U M(L) Ź R Ó D Ł A I N F O R M A C J I Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L 2 Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L 3 Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom unikacyjne S Z C Z E B E L k Zautom atyzowane S e r w e r y m iejsca pracy OTOCZENIE system telekomunikacyjny STAN AKTUALNY LAN/WAN SPRZĘT GRUPY U PRZEPŁYWY ZI-PARAM. ST TOPOLOGIA ZI ST FUNKCJE U-ST U r z ą dzenia telekom unikacyjne Szczeble wykonawcze Zautom atyzowane m iejsca pracy U r z ą dzenia telekom S e r w e r y unikacyjne

63 ODEL FUNKCJONALNY STRUKTURY TECHNICZNEJ ZBIERANIA I WYMIANY DANYCH SI CEL W O M(ST) U Z ZI(U) Grupowe zautomatyzowane stanowisko pracy (ZSP) Grupowe zautomatyzowane stanowisko pracy (ZSP) Segment LSK Segment LSK Lokalna sieć komputerowa (LSK) SERWER System wymiany danych Pojedyncze zautomatyzowane stanowiska pracy (ZSP) Stanowisko zarządzania siecią IDENTYFIKACJA ZADAŃ U WERYFIKACJA ZI(U) GRUPY U ARCHITEKTURA ZI(U) TYPY ZSP STRUKTURA PRZEPŁYWÓW STRUKTURA DOSTĘPU

64 MODEL FUNKCJONALNY STRUKTURY TECHNOLOGICZNEJ SI APLIKACJA APLIKACJA CEL W O M(O) M(L) M(ST) M(ZWI) APLIKACJA SERWER USŁUG BAZY DANYCH PUB PUB SERWER USŁUG BAZY DANYCH GIS SERWER USŁUG ZOBRAZOWANIA PZO GŁÓWNA APLIKACJA STERUJĄCA SYSTEMU APLIKACJA PBA SERWER USŁUG ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA SERWER USŁUG PWD BAZY DANYCH DOKUMENTÓW APLIKACJA IDENTYFIKACJA F(U) Z(U) OGÓLNY SCHEMAT PRZETWA- RZANIA STEROWANIE A/Z/ZI

65 MODEL FUNKCJONALNY PODSTAWOWEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA IDENTYFIKACJA CEL W O M(L) M(ST) M(ZWI) GRAFICZNY TEKSTOWY TABELARYCZNY INNE ZADANIA- -FORMA I MENU FORMULARZ JĘZYK POLECEŃ JĘZYK NATURALNY BEZPOŚREDNIA MANIP[ULACJA INTERFEJS MULTIMEDIALNY INT. RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ

66 MODEL FUNKCJONALNY WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI Główna Aplikacja Sterująca IDENTYFIKACJA CEL W O M(L) M(ST) M(I) Zobrazowanie APLIKACJA1 APLIKACJA2 Usługi bazy danych Przepływdanych Z(U)-APLIKACJA(U) MODUŁY UNIWERSALNE /UPRAWNIENIA U APLIKACJA STERUJĄCA STEROWANIE-M(I) Żądania Potwierdzenia

67 MODELE FIZYCZNE MODUŁÓW FUNKCJONALNYCH! BAZA DANYCH! TWORZENIE I WYMIANA DOKUMENTÓW! ZOBRAZOWANIE

68 BAZA DANYCH! OPIS WSZYSTKICH OBIEKTÓW;! OBIEKTY MOGĄ BYĆ DZIELONE;! ZDOLNOŚĆ WYKONANIA FUNKCJI;! SKŁADNIKI ZLOKALIZOWANIA.;! OKREŚLONOŚĆ OBIEKTÓW;! AKTUALNE DOWIĄZANIE ZASOBÓW;! RELACJE POMIĘDZY OBIEKTAMI;! JEDNOLITOŚĆ OPISU

69 MODEL FIZYCZNY BAZY DANYCH ZDOLNOŚĆ Typy Relacji CEL W O M(L) M(ST) M(ST- ER) ORGANIZACJA-TYP WYPOSAŻENIE-TYP OSOBA-TYP ZDOLNOŚĆ-TYP OBIEKT-TYP AKCJA POŁOŻENIE OBIEKT-SKŁADNIK ORGANIZACJA WYPOSAŻENIE OSOBA ZDOLNOŚĆ Cechy Relacje Szablonów Szablony Obiektów Dziedziczenie Szablonów Ograniczenia Zbiór Wartości Ograniczenia Zakres Od Do Ograniczenia Wartość Słownikowa Relacje Obiektów Obiekty Wartości Liczba Całkowita Liczba Rzeczywista Ciąg X Znaków Położenie Czas Rok do Sek Wartość Słownikowa IDENTYFI- KACJA STRUKTUR DANYCH TRAD. DOK. ZBIORY PLIKI BAZA DANYCH FIZYCZNA STRUKTURA CECHA-TYP CECHA Typ Słownika Słownik

70 MODEL USŁUG BAZ DANYCH CEL W O M(L) M(ST) M(ZWI) M(STCHL) M(I) M(STER) M(LBD) M(FBD) ( ' & Zadania JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Żądanie usługi dost ępu do danych ) Mechanizm replikacji % Środki $ Osoby $ Kalkulacje Mo żliwości Realizacja us ługi dostępu do danych - Podsystem us ług baz danych * ' Podsystem wymiany dokumentów SYTUACJA BIEŻĄCA Podsystem zobrazowania operacyjnego + Żądanie usługi dost ępu do danych, Podsystem administracji i bezpiecze ństwa IDENTYFI- KACJA UPRAWNIENIA DO ZI REPLIKACJA ALOKACJA ZASADY EKSPLORACJI Bazy danych

71 MODEL TWORZENIA I OBIEGU DOKUMENTÓW ZARZĄDZANIA Baza wzorców dokumentów Wzorzec DZ, wzorce DP Inicjowanie pracy na stanowisku Inicjatora DZ Baza danych słownikowych Elementy bazy słownikowej Baza danych Elementy bazy danych IDENTYFI- KACJA CEL W O M(O) M(L) M(ST) M(STER) DZ z drogą służbową DP z drogą służbową Kartoteka dokumentów do wykonania na stanowisku Wykonawcy DZ Kartoteka dokumentów do poprawy na stanowisku Wykonawcy DZ Kartoteka dokumentów do wglądu DZ do wykonania DZ do poprawy niezaaprobowany DZ do poprawy niezatwierdzony DZ do wglądu DZ do poprawy Wykonanie wersji roboczej dokumentu złożonego DZ wykonany Kartoteka dokumentów do aprobaty na stanowisku Aprobującego DZ DZ do aprobaty Aprobata dokumentu na stanowisku Aprobującego DZ DZ zaaprobowany Kartoteka dokumentów do zatwierdzenia na stanowisku Zatwierdzającego DZ DZ do zatwierdzenia Zatwierdzenie dokumentu na stanowisku Zatwierdzającego DZ DZ zatwierdzony Kartoteka dokumentów do wysłania DZ do wysłania Wysłanie dokumentu DZ do realizacji Kartoteka dokumentów do realizacji decyzji DZ dokument złożony DOKUMENTÓW PROSTYCH/ GRUPOWYCH PRAW WŁASNOŚCI ZWIĄZKÓW DOK-INTERFEJS ZWIĄZKÓW D-BD ZWIĄZKÓW D- INTERFEJS ZARZĄDZANIE OBIEGIEM HARMONOGRAM /HISTORIA ŻYCIA DOKUMENTÓW

72 MODEL ZOBRAZOWANIA GRAFICZNEGO CEL W O M(L) M(ST) M(STCHL) M(LBD) M(FBD) M(STER) Zobrazowanie podkładu mapowego Zobrazowanie sytuacji Współpraca z bazami danych Analizy geograficzne IDENTYFI- KACJA ZAWARTOŚCI DOKUMENTÓW GRAFICZNYCH ZWIĄZKI D-ZG ZWIĄZKI ZG-BD ZG-U

73 TESTOWANIE i DOKUMENTOWANIE WERYFIKACJA a TESTOWANIE TESTOWANIE a WERYFIKACJA ZI AUTORSKIE NIEZALEŻNE INTEGRACYJNE DANE TESTUJĄCE/GENERATORY DANYCH/U DOKUMENTOWANIE WYMAGANIA/ZADANIE N-B/SIWZ PK-PROJEKT KONCEPCYJNY ATE- ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZTP-ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-PROJEKTOWE PW-PROJEKT WSTĘPNY PT-PROJEKT TECHNICZNY/TECHNOLOGICZNY DOKUMENTACJA DE-EKSPLOATACYJNA-TECHNICZNA DU-DOKUMENTACJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU/ZI DT-DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA/ZI

74 INTEGRACJA I WDRAŻANIE INTEGRACJA TECHNOLOGICZNA INEGRACJA FUNKCJONALNA INTEGRACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH WYSP DANYCH BAZ DANYCH UTWORZENIE MAGAZYNÓW DANYCH UTWORZENIE HURTOWNI DANYCH SELEKCJA BAZ WIEDZY INTEGRACJA TECHNICZNA WDRAŻANIE EKSPLOATACJA PRÓBNA EKSPLOATACJA WSTĘPNA EKSPLOATACJA UŻYTKOWA ARCHIWIZACJA I UTRZYMYWANIE ZI REPOZYTORIUM OPISU SYSTEMU

75 UŻYTKOWANIE EKSPLOATACJA a UŻYTKOWANIE KOMUNIKACJA z UŻYTKOWNIKIEM ZI CZYSZCZENIE ZI UTRZYMYWANIE i ODNAWIANIE ZI PRZEGLĄD ZASAD KOMUNIKACJI z U WNIOSKI USPRAWNIAJĄCE ARCHIWIZACJA ZI PRZEGLĄD NOŚNIKÓW i ALOKACJA ZI SERWIS TECHNICZNY ADEKWATNOŚĆ SŁOWNIKÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH/BIZNESOWYCH ZI UAKTUALNIANIE DOKUMENTACJI

76 UNICESTWIANIE SYSTEMU/ZASOBÓW ZDARZENIA EKSTREMALNE ZYŻYCIE MORALNE SYSTEMU/ZASOBÓW ZUŻYCIE TECHNICZNE PRZEKROCZENIE PROGU PERCEPCJI ZACHOWAŃ SYSTEMU/ZAWARTOŚCI ZI UTRATA STEROWALNOŚCI NOWE POMYSŁY DZIAŁANIA SELEKCJA/ARCHIWIZACJA ZI SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW REJESTRUJĄCYCH ZAWIESZENIE SYSTEMU/DOK. U/DOK. FORMALNE ZABEZPIECZENIE DOKUMENTACJI SPIS Z NATURY ZI/ST/DOKUMENTACJA KOSZTY/ATE(ANALIZA PORÓWNAWCZA) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI W STANIE PRZEJŚCIOWYM

77 V. NARZĘDZIA, TECHNIKI, METODY, CASE/CAISE INŻYNIERIA IS Va NARZĘDZIA, Vb. TECHNIKI, Vc METODY, Vd CASE Ve CAISE ZP/SIWZPKPWPTDOK WDR Wg ODDZIELNEJ PREZENTACJI

78 WNIOSEK KOŃCOWY MIS JEŚLI WIDZISZ CAŁOŚĆ i JEJ CZĘŚCI TO MYŚL PO INŻYNIERSKU, MODELUJ, KONSTRUUJ I ROZPISZ WSZYSTKO NA NUTY

SYSTEMY INFORMACJI MENEDŻERSKIEJ

SYSTEMY INFORMACJI MENEDŻERSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE 43-60 Piotr ZASKÓRSKI 1 SYSTEMY INFORMACJI MENEDŻERSKIEJ Streszczenie Systemy informacji menedżerskiej stanowią pomost pomiędzy systemem decyzyjnym a podległymi systemami wykonawczymi oraz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 10 Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych cz.1 Dr inż. Mariusz Makuchowski Planowanie systemu informatycznego 2 Model procesu projektowania systemu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA ZESZYTY NAUKOWE 61-60 Piotr ZASKÓRSK 1 MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA Streszczenie W referacie podjęto próbę identyfikacji procesu wspomagania planowania jako elementu systemu wspomagania podejmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU Elżbieta MILEWSKA Streszczenie: Ugruntowanym narzędziami wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami są systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 11 Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych cz.2 Dr inż. Mariusz Makuchowski Analiza systemu W procesie analizy istnieją do osiągnięcia dwa cele: 1. stworzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYKŁADY KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA TREŚCI: 18 zal/oc 1. informacyjne zarządzania. 2. informatyczne zarządzania. 3. Obszary wykorzystania SI w zarządzaniu. 4. Informatyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ Leszek PRUSZKOWSKI Streszczenie: Jednym ze szczególnych zastosowań systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym jest utrzymanie niezawodności

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo