SPIS TREŚCI. 9 Uchwała w sprawie zakupu i wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 9 Uchwała w sprawie zakupu i wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI strona INFORMACJA WSTĘPNA 3 Władze Spółki 3 Struktura własności 5 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 6 DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE 6 Zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki 7 Zmiany w Układzie Zbiorowym Pracy 8 Zmiana logo Spółki 8 Uchwała w sprawie budowy Stacji Paliw 9 Uchwała w sprawie adaptacji hali warsztatowej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe 9 Uchwała w sprawie zakupu i wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych 10 Uchwała w sprawie monitoringu Spółki 11 Uchwała w sprawie wprowadzenia ochrony fizycznej Spółki 12 Uchwała w sprawie dokonania wyceny majątku Spółki 12 Uchwała w sprawie umowy na wprowadzenie w Spółce magazynu zewnętrznego 12 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 13 DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA 37 Stacja Paliw 37 Ośrodek Szkolenia Kierowców 40 Pracownia Psychologiczna 41 Dział Sprzedaży 42 SYTUACJA FINANSOWA 44 Majątek trwały 44 Majątek obrotowy 44 Kapitał własny i obcy 46 Przychody z działalności operacyjnej 46 Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe 47 Koszty w układzie rodzajowym 48 Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 50 Wynik finansowy 51 Wskaźniki płynności 51 Plan działań na 2008 rok PODSUMOWANIE

3 INFORMACJA WSTĘPNA Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. ma siedzibę w Białymstoku przy ulicy Składowej 11. Spółka funkcjonuje od 1 lipca 1991 roku na podstawie: aktu założycielskiego sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Białymstoku w dniu r. za Rep. A Nr 3009/91 z późniejszymi zmianami z których ostatnia zmiana dokonana była w dniu 09 czerwca 2005r za Repertorium A numer 1777/2005; wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ; przepisów Kodeksu Spółek Handlowych; regulaminu organizacyjnego Spółki. Władze Spółki Zgromadzenie Wspólników Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Prezydent Miasta Białegostoku lub z jego upoważnienia inna osoba. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku, składane osobiście, albo w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku oświadczenia składa upoważniony zastępca samodzielnie bądź wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobą. W roku 2007 odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 12 czerwca 2007r i dwa Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w dniu 9 lutego 2007 i w dniu 28 września 2007r. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza powołana Uchwałą Nr 16/2006 Zgromadzenia Wspólników w dniu r. ukonstytuowała się w składzie 5 osobowym: Dariusz Wasilewski Wiesław Małolepszy Stanisława Perkowska Janusz Jeleniewski Michał Wierzbicki przewodniczący wiceprzewodniczący sekretarz członek członek 3

4 W dniu 9 lutego 2007 roku Pan Michał Wierzbicki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. W tym dniu Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został powołany Pan Jacek Piorunek. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Umową Spółki wraz z przyjęciem sprawozdań z działalności Spółki za rok 2006, upłynęła VII kadencja Rady Nadzorczej. W dniu 12 czerwca 2007 roku, powołana została Uchwałą nr 13/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nowa Rada Nadzorcza VIII kadencji w składzie: Jacek Piorunek Zenon Juśko Janusz Sznajderuk Edyta Onufryjuk Lacek Marek Andrzej Zaremba Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany Pan Jacek Piorunek, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Zenon Juśko, Sekretarzem Rady Nadzorczej został Pan Marek Andrzej Zaremba. W roku 2007 Rada Nadzorcza odbyła 16 Posiedzeń i podjęła 31 Uchwał. Zarząd Spółki Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2007 z dnia r odwołany został z funkcji Prezesa Zarządu Pan Sławomir Modzelewski, Uchwałą Nr 2/2007 z dnia r. odwołany został z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pan Maciej Pawlukiewicz i Uchwała Nr 3/2007 z dnia r. z funkcji Wiceprezesa ds. Technicznych odwołany został Pan Lucjan Jabłoński. W dniu Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2007 na funkcję Prezesa Zarządu powołany został Pan Dariusz Ciszewski i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2007 na funkcję Wiceprezesa Zarządu powołany został Pan Sławomir Modzelewski. W pierwszym półroczu 2007r Zarząd Spółki funkcjonował w składzie 2 osobowym: Dariusz Ciszewski Sławomir Modzelewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Umową Spółki wraz z przyjęciem sprawozdań za rok 2006, upłynęła kadencja Zarządu. W dniu 12 czerwca 2007r Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej został powołany Zarząd w składzie: 4

5 Dariusz Ciszewski Prezes Zarządu Marcin Moskwa Wiceprezes Zarządu W roku 2007 Zarząd odbył 45 Posiedzeń i podjął 77 Uchwał. Funkcję Prokurenta w 2007 roku pełnił Pan Maciej Pawlukiewicz. Struktura własności Właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Białystok, która posiada udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 500,- PLN każdy. Kapitały Spółki na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiły: kapitał podstawowy ,00 PLN kapitał zapasowy ,25 PLN kapitał rezerwowy ,79 PLN Nieruchomość przy ulicy Składowej 11 ma utworzoną księgę wieczystą Nr w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych. 5

6 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 1) Działalność podstawowa: Przedmiotem działalności Spółki są: przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej w Białymstoku jako działalność podstawowa, a ponadto w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, poprawy rentowności prowadzonej działalności, lepszej efektywności pracy posiadanego potencjału pracowniczego i wykorzystania obiektów zaplecza technicznego, spółka prowadzi działalność dodatkową w zakresie: sprzedaży paliw (ON, PB 95, PB 98 i LPG) i akcesoriów samochodowych; usług mycia i odkurzania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów; usługi szkolenia i nauki jazdy; usługi reklamy na i w autobusach; usługi w zakresie badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni, osób ubiegających się o licencję w zawodzie ochroniarza oraz badania psychofizyczne osób obsługujących sprzęt techniczny i urządzenia transportowe; usługi dzierżawy zbędnych pomieszczeń i placu zajezdni; usługi motoryzacyjne ( usługi naprawcze warsztatu i stacji diagnostycznej); usługi przewozu osób na zlecenie. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE W dążeniu do osiągnięcia najważniejszego celu spółki wysokiej jakości świadczenia usług komunikacji miejskiej dla miasta Białegostoku - osiągnięcia przez spółkę solidnej marki świadczącej usługi komunikacyjne, charakteryzujące się bezpieczeństwem wysoką kulturą obsługi, odpowiedzialnością oraz solidnością pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Białymstoku, rozpoczęto wdrażanie działań organizacyjnych które w perspektywie najbliższych lat pozwolą ten cel osiągnąć: Dokonano zmiany struktury organizacyjnej Spółki; Dokonano zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy KPKM Sp. z o.o. w Białymstoku; 6

7 Dokonano zmiany logo Spółki; Zbudowano nową Stację Paliw; Zaadaptowano pomieszczenia budynku warsztatowego na pomieszczenia biurowe; Zakupiono systemy informatyczne i rozpoczęto prace wdrożeniowe; Zakupiono sprzęt komputerowy; Dokonano instalacji monitoringu na Stacji Paliw i parkingach; Wykonano remont parkingu wzdłuż ul. Składowej; Zatrudniono firmę ochroniarską; Dokonano wyceny majątku Spółki; Przeprowadzono inwentaryzację nieruchomości Spółki; Podjęto działania w zakresie reorganizacji magazynu części zamiennych. Zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki Zarząd Spółki w 2007r dwukrotnie wprowadzał w strukturze organizacyjnej zmiany. Wydano w tej sprawie zarządzenie Prezesa KPKM Sp. z o.o. nr 16/2007 z dnia r. oraz nr 45/2007 z dnia r. Zasadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej dotyczyły: Utworzenia stanowisk: Dyrektora do spraw Sprzedaży, Dyrektora do spraw Ekonomicznych oraz Dyrektora do spraw Technicznych podległych bezpośrednio Zarządowi Spółki. Utworzenia nowej komórki organizacyjnej pod nazwą Wydział Obsługi Transportu, której zostały podporządkowane: Dział Obsługi Zajezdni, Stacja Kontroli Pojazdów i Pogotowie Techniczne. Nadzór nad pracą WOT sprawuje kierownik, który podlega Dyrektorowi ds. Technicznych. Podstawowym zadaniem WOT jest obsługa taboru autobusowego na liniach komunikacyjnych (w przypadku awarii autobusu) oraz po zjazdach z linii komunikacyjnych (tankowanie, zlecanie napraw, odbiór po naprawach, wykonywania obsługi codziennej, parkowanie i wydawanie sprawnych gotowych do wyjazdu autobusów kierowcom). Głównym celem utworzenia Wydziału Obsługi Transportu była potrzeba odciążenia kierowców od wykonywania obsług i dodatkowych czynności przy autobusie. Kierowca powinien jedynie skupić się na bezpiecznej jeździe i prawidłowej i kulturalnej obsłudze przewożonych pasażerów. Praca WOT docelowo ma doprowadzić do zminimalizowania usterek powodujących 7

8 zjazdy i postoje na liniach i poprawić gotowość techniczną i czystość eksploatowanego taboru. Poszerzenia zadań i odpowiedzialności Działu Organizacyjnego w zakresie naliczania płac, informatyki oraz konserwacji i remontów oraz nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją Spółki. Zmiany w Układzie Zbiorowym Pracy Zarząd Spółki przeprowadził negocjacje z działającymi w Spółce Związkami Zawodowymi. Negocjacje dotyczyły wprowadzenia zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy KPKM sp. z o.o. i dotyczyły: Włączenia (po przeliczeniu) premii za oszczędne zużycie paliw płynnych do stawki zasadniczej kierowców i anulowania Regulaminu premiowania za oszczędne zużycie paliw płynnych ; Wprowadzenia zmiany w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników poprzez dodanie stanowiska dyrektor ; Włączenia dodatku stażowego do stawki zasadniczej pracowników - anulowanie Zasad wypłacania dodatku za staż pracy ; Wprowadzenia zmian (korzystniejszych dla pracowników) w Regulaminie wypłacania nagród jubileuszowych. Uzgodnione ze Związkami Zawodowymi zmiany w ZUZP wprowadzone zostały protokołami dodatkowymi zarejestrowanymi w Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiana logo Spółki - Zarząd Spółki opracował nowe logo spółki które będzie firmowało dokonujące się zmiany w dążeniu do solidnej marki świadczącej usługi komunikacyjne w Białymstoku. Stare logo Spółki 8

9 Jeżeli w obliczu silnej konkurencji przedsiębiorstwa chcą aktywnie istnieć na rynku, muszą kreować i wykorzystywać swój pozytywny wizerunek a tożsamość marki może gwarantować przewagę nad konkurentami. W 2007 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu budowania nowego image firmy. Unikatowość tożsamości jest pierwszym atrybutem, jaki może posiąść firma. Wyróżnia ona firmę i ułatwia jej zapamiętanie prze klientów. Unikatowość polega na wybraniu pozytywnych elementów i powiązanie ich według określonej strategii z kulturą i oczekiwaniami grupy docelowej. Swoje działania Zarząd Spółki rozpoczął od zmiany logo. Nowe logo jest dynamiczne i nadaje Spółce nową jakość jednocześnie zrywając ze starym utożsamianiem komunikacji miejskiej. Nowe logo Spółki Podjęcie uchwały w sprawie budowy Stacji Paliw Zarząd Spółki w dniu r podjął Uchwałę w sprawie budowy nowej Stacji Paliw i zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 mln zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy i skierował w tej sprawie wniosek na Zgromadzenie Wspólników. W dniu r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu przez Spółkę na budowę Stacji Paliw w kwocie 3 mln. złotych. Inwestycje związane z budową Stacji Paliw zakończono w miesiącu październiku 2007r. i z dniem 1 listopada 2007r. przyjęto do eksploatacji system zarządzający Stacją SP2002. Stacja Paliw wyposażona jest w salon sprzedaży, oraz: Myjnię, kompresor oraz odkurzacze; Sklep, Internet, gastronomię; System monitoringu; Koszt inwestycji Stacji Paliw stanowi kwotę zł (netto). Podjęcie uchwały w sprawie adaptacji hali warsztatowej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe w związku z zaistniałą koniecznością opuszczenia zajmowanych przez administrację Spółki pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego, Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie adaptacji hali warsztatowej 9

10 Niewykorzystane pomieszczenia hali napraw Tak wyglądają pomieszczenia po adaptacji z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i przyjął do realizacji ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Bobropol na przeprowadzenie adaptacji. Odbioru wyremontowanych pomieszczeń dokonano w dniu r. Wyremontowana powierzchnia stanowi 492 m 2 ; koszt adaptacji pomieszczeń wynosi , zł. Do dnia r. dokonano przeprowadzki pracowników administracji Spółki pracujących w budynku Urzędu Miejskiego. W wyniku zaadaptowania pomieszczeń poprawiły się warunki socjalne i lokalowe pracowników administracji oraz komunikacja między pracownikami. Pomniejszone zostały również koszty funkcjonowania pomieszczeń biurowych. Podjęcie decyzji o zakupie i wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania i bieżącej kontroli kosztów w Spółce dokonano zakupu oraz podjęto prace wdrożeniowe następujących systemów informatycznych, wspomagających proces zarządzania i kontroli w Spółce: 10

11 Microsoft Business Solutions - Navision (zintegrowany system informatyczny) TSI DPK (WET) ESK (Stacja Paliw) Program Navision jest systemem zintegrowanym, dzięki któremu możliwe jest tworzenie wielowymiarowych raportów oraz dokładnych analiz wspomagających proces zarządzania w Spółce. Program Navision zawiera następujące moduły: finanse i księgowość, kadry i płace, marketing, magazyn, warsztat. Program DPK jest programem wspomagającym program Navision. Zadaniem programu jest usprawnienie pracy osób zajmujących się planowaniem rozkładów pracy kierowców i rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz rozliczaniem zużycia paliwa. Program DPK pozwoli na wyliczenie kosztów eksploatacji autobusów na poszczególnych liniach komunikacyjnych. Łączny koszt zakupionych w 2007r. systemów informatycznych stanowi kwotę ,80 zł. Wprowadzone w Spółce systemy informatyczne unowocześnią sposób zarządzania Spółką poprzez identyfikację powstawania kosztów i umożliwienie bieżącej analizy kosztów. Zarząd Spółki zakupił także portal internetowy. Pełni on głównie funkcje informacyjne na temat KPKM takie jak: rodzaje usług świadczonych przez Spółkę (przewozowe, reklamowe, warsztatowe); stacja kontroli pojazdów, stacja paliw, ośrodek szkolenia kierowców, pracownia psychologiczna, myjnia pojazdów); rozkład kursów autobusów Komunikacji Miejskiej; informacje na temat Stacji Paliw (w tym cen paliwa) oraz sklepu. Docelowo portal internetowy umożliwi również dostęp pracownikom Spółki do danych indywidualnych. W związku z wdrażaniem systemów informatycznych i zwiększeniem wymogów, zaistniała potrzeba uzupełnienia sprzętu komputerowego. Spółka dokonała zakupu 18 zestawów komputerowych na potrzeby Zarządu Spółki oraz komórek organizacyjnych: WET, WOT, WUT, Księgowość, Sprzedaż i Marketing. Ponadto zakupiono serwer SKPKM za kwotę ,70zł (brutto). Łączny koszt zakupu sprzętu stanowi kwotę , 58zł. Podjęto decyzję w sprawie monitoringu Spółki w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów Spółki, zainstalowany został monitoring, który swoim zasięgiem obejmuje: Stację Paliw, przyległe place postojowe oraz parking przed budynkiem administracji. Dodatkowo wjazd na parking zabezpieczony został zaporą. Spółka dokonała remontu parkingu wzdłuż 11

12 ulicy Składowej. Wprowadzono jednorazowe opłaty oraz abonamenty miesięczne za korzystanie z parkingu. Podjęto decyzję o ochronie fizycznej Spółki w celu należytego zabezpieczenia mienia Spółki, oraz ze względu na bezpieczeństwo na terenie zajezdni i zagrożeniami z zewnątrz Spółki jak również mając na uwadze działania prewencyjne, Zarząd Spółki podjął decyzję dotyczącą zatrudnienia firmy ochroniarskiej i podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Ochrony Purzeczko Sp. z o.o. Firma ochrony sprawuje nadzór nad obiektami Spółki i posiada upoważnienie do następujących kontroli: Pojazdów wyjeżdżających z terenu Spółki; Autobusów zaparkowanych na terenie zajezdni oraz na końcowych przystankach autobusowych; Osób wynoszących pakunki z terenu Spółki. Wprowadzenie w Spółce ochrony uważa się za pozytywne. Zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa kierowców na przystankach końcowych i terenie zajezdni oraz pracowników w nowo oddanej do użytku Stacji Paliw. Podjęto decyzję o dokonaniu wyceny majątku Spółki Dokonano wyceny majątku Spółki na potrzeby kredytu uruchomionego na modernizację Stacji Paliw. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wg poziomu cen na dzień r. wynosi ,00 zł. Dane z wyceny Zarząd Spółki wykorzysta przy planowaniu przychodów ze sprzedaży części nieruchomości. W związku z tym, iż dotychczas w Spółce nie była przeprowadzana inwentaryzacja nieruchomości, natomiast dotychczasowe dane wynikały z podziału majątku byłego MPK (i na tej podstawie były wnoszone aportem do Spółki), w celu uporządkowania stanu budynków i budowli, Zarząd Spółki zlecił uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie inwentaryzacji. Podjęto działania w celu wynegocjowania umowy na prowadzenie w Spółce magazynu zewnętrznego Podjęte działania mają na celu poprawienie wskaźnika rotacji zapasów magazynowych, płynności Spółki oraz zwiększenie dostępu do części zamiennych i umożliwienie szybszego wykonywania bieżących napraw. 12

13 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Informacje o wykonywanych przez KPKM spółka z o.o. przewozach pasażerskich : Usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej były wykonywane w oparciu o umowę z dnia 24 stycznia 1997r w sprawie świadczenia usług komunikacyjnych w Gminie Białystok z późniejszymi zmianami wprowadzonymi do umowy aneksami. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o. o. obsługuje 17 linii komunikacyjnych w tym dwie linie nocne, zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w roku 2007 ustalonym przez Departament Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ilość obsługiwanych linii komunikacyjnych: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. obsługuje ogółem 17 linii komunikacyjnych w tym 2 nocne o następujących numerach, które są przypisane następującym kategoriom: Kategoria Nr linii Linie kategorii I - 5, Linie kategorii II 2, 3, 8, 12, 14, 17, 24, 24 BIS, 26, 105, Linie kategorii III 6, 23, 27, 102, 104, Linie nocne 3 N, 5N, Aneksem nr 186 z dnia 15 czerwca 2007r do zawartej w dniu 24 stycznia 1997r umowy przewozowej została wprowadzona zmiana numeracji linii z dotychczasowej linii 24 BIS na nową o numerze 105. Ogólna ilość rozkładów obsługiwanych w 2007r przez KPKM Sp. z o.o. a) w dniu powszednim o rozkłady całodzienne o rozkłady dzielone o rozkłady jednozmianowe 59 szt. 37 szt. 1 szt. 13

14 b) w sobotę o rozkłady całodzienne o rozkłady jednozmianowe 45 szt. 7 szt. c) w niedzielę i święta o rozkłady całodzienne o rozkłady jednozmianowe 32 szt. 11 szt. Dzienna ilość autobusów w ruchu zapewniająca obsadę obsługiwanych rozkładów: a) w dniu powszednim ogółem 97 szt. w tym: o autobusów dwuczłonowych o autobusów jednoczłonowych 46 szt. 51 szt. b) w sobotę ogółem 52 szt. w tym: o autobusów dwuczłonowych o autobusów jednoczłonowych 11 szt. 41 szt. c) w niedzielę i święta ogółem 43 szt. w tym o autobusów dwuczłonowych o autobusów jednoczłonowych 35 szt. 8 szt. Spółka KPKM obsługuje 17 linii komunikacyjnych w tym 2 linie nocne. W roku 2007 autobusy spółki przejechały km, w celu zabezpieczenia obsługi tych rozkładów, średnio dziennie spółka musiała utrzymywać w ruchu 97 autobusów zatrudniając w tym celu średnio miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat 231 kierowców, w rezultacie czego jeden kierowca przejechał w 2007 roku 27,9 tys. wozokm. 14

15 W roku 2007 w grupie kierowców średnie zatrudnienie wynosiło 231 osób, w tym okresie odeszło z pracy 33 kierowców, jednocześnie na urlop wychowawczy przeszło 3 kierowców, a na urlopy okolicznościowe bezpłatne odeszło 8 kierowców. Tą wysoką rotację w zatrudnieniu kierowców przedstawia poniży wykres, jest ona efektem otwarcia się rynków pracy zarówno w Polsce jak i w Europie. 240 Zatrudnienie w poszczególnych m-cach w grupie kierow ców w 2007r XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 Statystyka i parametry poszczególnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez KPKM w rozkładzie powszednim. Średnia Ilość Ilość kier. Nr ilość (km) wozo/km obsługujących linii na 1 kier ogółem ogółem Ilość Ilość kier. wozo/km dzielonych dzielonych na poszczególne linie Średnia ilość (km) na 1 kier , , , , , , , , , , , , , , , ,0 15

16 , , , , , , , , , , , ,0 Nr linii Ilość godzin rozkładowych ogółem Średnia ilość (godz) na 1 kier Ilość godzin dzielonych Średnia ilość (godz) na 1 kier Czas przerwy dzielonej Średnia ilość (godz) na 1 kier na poszczególne linie średnio wozo/km wykonywany Przychody z na 1 linii kier. zł zł 2 105:53 8:08 37:19 9:19 16:02 4:00 4, :53 7:46 15:59 7:59 9:07 4:33 4, :47 8:06 35:14 8:48 15:41 3:55 4, :04 8:13 23:25 7:48 13:37 4:32 4, :47 7:19 31:50 7:57 18:13 4:33 4, :17 8:31 26:00 8:40 13:35 4:31 4, :04 9:26 29:03 9:41 11:37 3:52 4, :15 8:05 26:52 13:26 9:57 4:58 4, :50 8:23 0:00 0:00 0:00 0:00 4, :22 7:02 0:00 0:00 0:00 0:00 4, :12 7:56 30:54 10:18 12:50 4:16 4, :51 8:12 22:24 7:28 15:15 5:05 4, :50 9:36 10:06 10:06 3:24 3:24 4, :02 5:24 0:00 0:00 0:00 0:00 4, :58 9:39 9:34 9:34 3:42 3:42 4,

17 Ilość kierowców obsługujących poszczególne linie komunikacyjne KPKM Ilość kier.obsługujących ogółem Ilość kier.dzielonych Ilość w ozokm na poszczególnych liniach komunikacyjnych Ilość posiadanych autobusów, struktura posiadanego taboru i zachodzące zmiany w wyposażeniu w eksploatowanym taborze KPKM: Ilość autobusów (szt.) w latach 2004 do ,12, ,12, ,12, ,12,2007 autobusy przegubow e autobusy pojedyncze 17

18 Struktura taboru wg marek autobusów Jelcz 23,1% Solaris 1,7% MAZ 1,7% Ikarus ,8% Mercedes 9,4% MAN 51,3% W spółce eksploatowanych jest 6 podstawowych marek autobusów, na które składa się 17 typów różniących się w danej marce elementami konstrukcyjnymi i parametrami technicznymi, co stanowi utrudnienie przy wykonywaniu napraw i zaopatrzeniu w części. Struktura wiekowa autobusów pojedynczych w szt. i % pow12 lat ; 32; 46% do 10 lat; 28; 40% pow. 10 do 12 lat; 10; 14% 61 szt. eksploatowanych autobusów przekroczyło wiek 10 lat, stanowi to 52,1% stanu posiadanego taboru. 18

19 Struktura wiekowa autobusów przegubowych w szt i % pow12 lat ; 19; 40% pow. 10 do 12 lat; 0; 0% do 10 lat; 28; 60% Spółka eksploatuje 6 marek autobusów w tym największą grupę stanowią autobusy MAN w ilości 60 szt. co stanowi w strukturze posiadania 51,3%, następną grupę stanowią autobusy Jelcz w ilości 27 szt. (23,1%), Ikarus 15 szt. (12,8%), Mercedes 11 szt.(9,4%) i Solaris 2 szt. (1,7%) i MAZ 2 szt. ( 1.7%). Na 6 marek składa się 17 szt. typów autobusów, które różnią się w danej marce wieloma elementami konstrukcyjnymi, co przy wykonywaniu napraw, zamawianiu części stwarza niejednokrotnie wiele problemów. Potrzeba utrzymywania stanu 117 autobusów wynika z faktu jego wysokiej awaryjności. Średni wiek posiadanych autobusów przegubowych wynosi 12,6 lat, a autobusów jednoczłonowych 12,6 lat. Spółka KPKM posiada 61 szt. autobusów w wieku powyżej 10 lat, o średnim przebiegu który zaczyna się powyżej do km jest to podstawową przyczyną wysokiego stopnia ich awaryjności. W celu poprawy wizerunku Spółki na zewnątrz, potrzeby budowania solidnej marki, poprawy jakości przemieszczania się czystszymi autobusami spółki, zminimalizowania uciążliwości dla pasażerów wynikających z dużej ilości awarii autobusów na obsługiwanych przez spółkę liniach komunikacyjnych, zmniejszenia ilości zjazdów i postojów awaryjnych, jak również odciążeniem kierowców od wszystkich innych prac poza kierowaniem autobusem, aby mogli skupić swoją uwagę wyłącznie na kierowaniu autobusem i zapewnienie 19

20 bezpieczeństwa przewożonym pasażerom, Zarząd podjął szereg działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu. W I kwartale 2007r został wprowadzony nowy schemat organizacyjny, w którym powołano nową komórkę organizacyjną. Wydział Obsługi Transportu ( WOT ) Do zadań tego Wydziału należy zapewnienie pełnej obsługi autobusom z chwilą zjazdu z trasy komunikacyjnej zatankowanie zbiorników na stacji paliw do pełna, sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, wykonanie obsługi codziennej, zlecenie wykonania naprawy, mycie zewnętrzne i sprzątnięcie wewnątrz autobusu i odstawienie na plac parkowania autobusów sprawnych, z którego w dniu następnym jest wydawany kierowcy wyjeżdżającemu na trasę komunikacyjną. Działania te pomimo posiadania ponad 52% autobusów w wieku powyżej 10 lat, o dużym stopniu awaryjności, spowodowały, iż w roku 2007 nastąpił spadek ilości awaryjnych postojów i zjazdów, co przekłada się na poprawę wskaźników, które przedstawiono w poniższej tabeli. wyszczególnienie 2006r. 2007r. wskaźnik postoju na liniach do aut. w ruchu % 11,11 10,67 wskaźnik zjazdów na liniach do aut. w ruchu % 6,94 6,29 wskaźnik awaryjności na liniach do aut. w ruchu % 18,04 16,96 Ilość autobusów w ruchu ( szt.) Mniejsza ilość awarii autobusów na trasach komunikacyjnych spowodowała, iż pracownicy Pogotowia Technicznego mieli mniej interwencji, a tym samym przejechali w roku 2007 o km mniej niż w roku

21 Ilość kilometrów przejechanych pojazdami pogotowia technicznego XII miesięcy 2006 XII miesięcy 2007 Zmiana układu organizacyjnego przyczyniła się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu w przemieszczaniu się autobusów na terenie zajezdni. W celu usprawnienia i poprawy warunków pracy, zapewnienia lepszej komunikacji wewnątrz zakładu pomiędzy poszczególnymi wydziałami, Zarząd podjął decyzję w sprawie zakupu: Pawilonu modułowego tej grupie pracowników. Nowe pomieszczenie poprawiło w sposób znaczący warunki pracy, znalazły się miejsca do pracy i przechowywania dokumentacji i podstawowego sprzętu Inspektorów Obsługi Zajezdni i pracowników Pogotowia Technicznego. Docelowo planowane jest zintegrowanie i połączenie pracowników obu komórek w jedną pod nazwą Inspektor Obsługi Zajezdni. W celu usprawnienia obsługi codziennej zwiększone zostało zatrudnienie do 9 osób w grupie pracowników gospodarczych oraz podjęto decyzję o zakupie: 21

22 Myjni przejazdowej dla autobusów w firmie SULTOF za kwotę ,00 zł. Nowoczesna myjnia pozwala na szybkie i dokładne mycie eksploatowanych autobusów w czasie od 3 6 minut z możliwością stosowania środków nabłyszczających poprawiających estetykę i konserwujących zabezpieczających zewnętrzne powierzchnie lakierowane eksploatowanych autobusów. W ramach kontynuacji projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku Etap I, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Spółka zakupiła w roku szt. nowych autobusów MAN. Ze środków własnych i kredytu bankowego zakupiono 2 nowe autobusy MAZ dwuczłonowe i 2 autobusy używane jednoczłonowe MAN w dobrym stanie technicznym za kwoty netto jak niżej: MAN A21 Lion s City autobus jednoczłonowy 4 szt ,00 zł. MAZ autobus dwuczłonowy 2 szt ,00 zł. oraz autobusy używane: MAN (Graft&Stift) autobus jednoczłonowy 2 szt ,00 zł. 22

23 Zakup tego taboru umożliwił wycofanie z eksploatacji 9 szt. autobusów najstarszych w najgorszym stanie technicznym i ich likwidację. Tabor autobusowy KPKM wymaga jednak kompleksowej odnowy, gdyż ponad 51% autobusów przekroczyło już wiek 10 lat. Wszelkie rozwiązania doraźne, np. zakup autobusów używanych, nie rozwiązują problemu, tylko przedłużają agonię. Natomiast zrównoważony rozwój transportu miejskiego oraz stopień jego konkurencyjności w konfrontacji z motoryzacją indywidualną, zależeć będzie od nakładów jakie poniesione będą w najbliższych latach na inwestycje infrastrukturalne w transporcie miejskim. Wskaźnik odnowy taboru autobusowego, określany jako stosunek liczby zakupionych nowych pojazdów do stanu inwentarzowego, kształtował się w 2007r. na poziomie 5,2%. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu odnowy taboru, wielkość tego wskaźnika powinna oscylować na poziomie około 10%. Poniżej przedstawiono graficznie zmiany jakie nastąpiły w okresie od 2004r do 2007r w eksploatowanym taborze autobusowym Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o., a które pokazują sukcesywnie wzrastającą poprawę jakości i komfortu pracy kierowcy, a jednocześnie utrzymującą się tendencję zwiększającą atrakcyjność transportu publicznego, poprzez stwarzanie pasażerom komunikacji miejskiej lepszego komfortu przemieszczania się, a tym samym dążenia Spółki do jak najszybszej poprawy jakości i efektywności świadczonych usług transportowych na rzecz miasta Białegostoku. Ilość autobusów niskopodłogowych ,12, ,12, ,12, ,12,

24 Ilość autobusów z automatyczną skrzynią biegów ,12, ,12, ,12, ,12,2007 Ilość autobusów z informacyjnymi tablicami świetlnymi ,12, ,12, ,12, ,12,2007 Ilość autobusów z wewnętrnym monitornigiem TV ,12, ,12, ,12, ,12,

25 Ilość autobusów z klimatyzacją kabiny kierowcy ,12, ,12, ,12, ,12,2007 Ilość autobusów spełniających normy czystości spalin EURO ,12, ,12, ,12, ,12,2007 Ilość autobusów z kasownikami eloktronicznymi ,12, ,12, ,12, ,12,

26 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o. o przewiozła swoimi autobusami w 2007r. około tys. pasażerów na poszczególnych liniach komunikacyjnych. Jak obrazuje poniższa grafika w roku 2007 ustabilizowała się tendencja spadkowa jaka istniała od roku Jest to pierwszy rok w którym nastąpił lekki wzrost ilości osób korzystających z przewozu autobusami komunikacji miejskiej Liczba przewiezionych pasażerów na liniach obsługiwanych przez KPKM w latach (w tys.) r 2005r 2006r 2007r W roku 2007 KPKM przewiozło w stosunku do roku 2006 o tys. pasażerów więcej Przychody z linii komunikacyjnych i koszty wozokilometra Ponoszone przez Spółkę dodatkowe nakłady finansowe podnoszące standard usług komunikacyjnych, wprowadzanie zmian organizacyjnych mających wpływ na jakość tych usług, pociąga za sobą dodatkowe koszty, które powinny być dostrzegane i brane pod uwagę przy urealnianiu stawki płaconej za wozokilometr. 26

27 Wyszczególnienie 2003 r r r r. 2007r. Średni koszt 1 wozokilometra 3,86 4,08 4,24 4,22 4,45 Średni koszt wozokilometra bez amortyzacji 3,35 3,61 3,83 3,71 4,15 Koszt paliwa w 1 wozokilometrze 0,78 0,93 1,07 1,13 1,18 Średnia zapłacona cena 3,7 3,77 3,87 4,06 4,19 Różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a średnim kosztem wozokm -0,16-0,31-0,37-0,16-0,26 W stosunku do roku 2006 różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a średnim kosztem wozokilometra powiększyła się o 0,10 zł. 2006r 2007r 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Składniki kosztu w ozokm (zł//km) 1,18 1,26 1,29 1,13 1,13 1,07 0,51 0,300,29 0,30 0,09 0,12 Materiały Amortyzacja Paliwo Płace z narzutami Pozostałe Koszty wydz. i ogólnozakł. 27

28 Za 2007 rok autobusy KPKM na liniach komunikacyjnych przejechały o wozokm mniej niż w 2006 roku Ilość WOZO/KM narastajco Ilość w km za XII m-cy za XII m-cy za XII m-cy 2007 Od roku 2005 daje się zauważyć tendencję spadkową w ilości przejeżdżanych przez spółkę wozokilometrów. Zwiększenie ilości przewożonych pasażerów w roku 2007 powinno tę niekorzystną tendencję zmienić, Za 2007 rok przychody z linii komunikacyjnych są większe o zł niż w 2006 roku Przychody z linii komunikacyjnych wartość w zł za XII m-cy za XII m-cy za XII m-cy

29 W przychodach z linii komunikacyjnych znajduje się kwota dodatkowa ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup w 2008r kasowników elektronicznych do autobusów KPKM w związku z wprowadzeniem przez miasto w 2008r nowego rodzaju biletów tj. 24-godzinnego i 3 dniowego weekendowego. Dodatkowe środki zostały przekazane w stawce za wozokm, na podstawie Aneksu Nr 192 z dn. 09 listopada 2007 i Aneksu Nr 193 z 13 listopada 2007r. Koszty i przychody narastająco (tys. zł.) koszty przychody 31000, , , , , , , , , , , , , ,0 XII m-cy 2006 XII m-cy 2007 Dynamika wzrostu przychodów z linii komunikacyjnych w latach 2007 do 2006, wynosi 102,7%, natomiast dynamika ponoszonych kosztów wynosi 106,8 %.. Jest to przyczyną, iż spółka musi poszukiwać niezbędnych do funkcjonowania środków w działalności dodatkowej. Struktura przebiegu autobusów za 2006 Przegubowe 37,92% Pojedyncze 62,08% 29

30 Struktura przebiegu autobusów za 2007 Przegubowe 39,07% Pojedyncze 60,93% Autobusy przegubowe w KPKM w stosunku do roku 2006 przejechały o wozokm. więcej, natomiast autobusami pojedynczymi przejechano o wozokm. mniej. Nie jest to tendencja korzystna dla Spółki, ponieważ różnica w cenie zapłaconej za wozokm przejechany autobusem przegubowym, a pojedynczym wynosi 0.39zł, natomiast różnica w kosztach eksploatacji pomiędzy autobusem przegubowym, a pojedynczym wynosi aż 0.61zł. Wyszczególnienie Autobus jednoczłonowy Autobus przegubowy zmiana zmiana Amortyzacja 0,21 0,24 0,03 1,00 0,41-0,59 Materiały 0,26 0,26 0,00 0,35 0,36 0,01 Paliwo 1,01 1,05 0,04 1,34 1,37 0,03 Płace z narzutami 1,12 1,26 0,14 1,15 1,26 0,11 Pozostałe 0,08 0,11 0,03 0,10 0,13 0,03 Koszty wydziałowe i ogólnozakładowe 1,07 1,29 0,22 1,07 1,29 0,22 Ogółem koszty 3,75 4,21 0,46 5,01 4,82-0,19 Przychód 3,89 4,00 0,11 4,35 4,49 0,14 Wynik 0,14-0,21-0,35-0,66-0,33 0,33 30

31 Paliwo stanowi istotny składnik w koszcie wozokilometra. W roku 2007 w stosunku do roku 2006 koszt paliwa wzrósł w wozokm. o 0.05 zł. W roku 2007 średnioroczna cena zapłacona za ON wyniosła 2.78 zł. średniomiesięczna cena płacona za ON w latach 2004 do ,75 2,5 2,25 2 styczeń 2,53 2,48 2,22 luty 2,61 2,69 2,81 2,7 2,87 2,7 2,75 2,64 2,67 2,48 2,31 2,41 2,27 2,31 2,35 2,23 marzec kwiecień maj czerwiec 3,13 2,98 3,05 2,92 2,89 2,94 2,9 2,9 2,77 lipiec sierpień 2,79 2,7 2,51 2,54 wrzesień październik listopad Rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok ,03 2,82 2,63 2,58 grudzień Wzrost ten jest w głównej mierze spowodowany zakupem w 2006 i 2007r. 17 szt. autobusów MAN A21 i 23 Lion s City które spełniają obowiązujące od października 2006r normy czystości spalin EURO IV. Silniki autobusów spełniające tą normę oprócz czystszej emisji spalin w stos. do silników z normą EURO III zużywają niestety więcej paliwa w granicach 7 10 %. Ochrona środowiska, czystsze miasto, którego nie zanieczyszczają związki chemiczne wydalane wraz ze spalinami jeżdżących po nim autobusów, dla spółki oznacza również wyższe koszty funkcjonowania. KPKM spółka z o. o. posiada własną stację paliw, w której są tankowane autobusy własne, jak również prowadzona jest sprzedaż paliwa klientom zewnętrznym. Posiadanie stacji paliw, w przypadku dużego przewoźnika jakim jest KPKM, jest rzeczą niezbędną. Przy cenie hurtowej zakupu niższej przykładowo tylko o 0.20 zł za litr ON., daje dla spółki oszczędności ok. 550 tys. zł. w skali roku. Połączenie wydawania paliw do pojazdów własnych ze sprzedażą zewnętrzną stanowi dla spółki bardzo istotne źródło przychodów, które w sposób znaczący wspomaga działalność podstawową. Z końcem roku 2007 wygasłaby koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zezwalająca na sprzedaż i funkcjonowanie stacji paliw z uwagi na nie spełnienie wymagań ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne w zakresie wyposażenia i infrastruktury stacji paliw. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, 31

32 jak również aspekty ekonomiczne po spełnieniu wymagań formalnych w I kw. 2007r. Zarząd podjął uchwałę sprawie budowy nowej: Stacji Paliw, która już w listopadzie została oddana do użytkowania. Wartość tej inwestycji zamknęła się kwotą netto w wysokości ,00 zł. Tak wyglądała stacja paliw w miesiącu marcu 2007 roku A tak po oddaniu do użytkowania w listopadzie 2007 roku 32

33 Stacja paliw jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie wymagane prawem obowiązujące normy, wyposażona została dodatkowo w myjnię bezdotykową do mycia samochodów osobowych i dostawczych, odkurzacze, kompresory, sklep i internet. Prowadzi sprzedaż akcesoriów samochodowych, drobnych artykułów spożywczych i napojów oraz usługi gastronomiczne. Przychody stacji paliw w stosunku do roku 2006 wzrosły o ok zł., pomimo funkcjonowania nowego obiektu zaledwie 2 m-ce oraz utrudnieniom i wyłączeniom sprzedaży paliw w okresie jej budowy. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i dystrybutorom, tankowanie własnych autobusów trwa ok. 6 do 12 minut i jest 4 krotnie szybsze niż w stacji poprzedniej, co ma istotne znaczenie przy obsłudze codziennej autobusów. W ramach budowy nowej stacji paliw Zarząd podjął również decyzję o budowę nowej: Drogi dojazdowej - na teren zajezdni. Budowanie nowej drogi wjazdowej była podyktowane potrzebą unormowania spraw spornych dotyczących granicy działki i drogi dojazdowej dla autobusów Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o. o. oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu autobusów KPKM i KPK. Oddana do użytkowania w miesiącu listopadzie 2007r nowa droga dojazdowa spowodowała zmianę układu organizacyjnego ruchu na zajezdni, przyczyniła się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu w przemieszczaniu się autobusów na terenie zajezdni i tym samym zostały zakończone sprawy sporne dotyczące granicy działki i dróg dojazdowych dla autobusów KPK spółka z o. o. 33

34 Zaplecze techniczne i koszty napraw: KPKM Sp. z o o. posiada warsztat naprawczy zajmujący się naprawą bieżącą eksploatowanego taboru, regeneracją części i podzespołów, naprawami powypadkowymi autobusów wraz z ich malowaniem i konserwacją oraz okresowymi badaniami technicznymi. Głównym zadaniem Wydziału Usług Technicznych jest utrzymanie w stanie gotowości technicznej posiadanego taboru autobusowego. Na koniec roku 2007 zatrudnionych było 49 mechaników. Posiadanie taboru autobusowego o wysokim przebiegu w którym 52,1% stanowią autobusy w wieku pow. 10 lat wymaga częstej interwencji warsztatu. Aby zapewnić pełną gotowość techniczną i aby mogło codzienne wyjechać na trasy komunikacyjne obsługiwane przez KPKM 97 szt. autobusów, średnio dziennie naprawianych jest ok. 30 autobusów. Koszty zużytych do naprawy części kształtują się wg poniższej tabeli. wyszczególnienie 2006r ( w tys. zł. ) 2007r. ( w tys. zł. ) Dynamika 2007/2006 % Różnica w tys.zł. Części zamienne 1 753,4 2116, ,2 Akumulatory 24,1 32, ,4 Ogumienie 176,2 196, ,7 34

35 Największy udział w kosztach napraw miały autobusy MAN NL 222 pochodzące z zakupów w roku 1998 o przebiegu 500 do 600 tys. km. oraz MAN NG 272 pochodzące z lat i autobusy Jelcz M 11 z roku produkcji W stosunku do roku 2006 koszt zużytych części do napraw, akumulatorów i ogumienia był wyższy o tys. zł koszty części zamiennych średnio na autobus w 2006 i 2007r IKARUS 280: JELCZ M11: JELCZ 120 M JELCZ 120 MM/1, JELCZ 120 MM/ JELCZ M121M: MAZ MAN NG272: MAN NG312: MAN NL 222: MAN NL202: MERCEDES 305: MERCEDES 405 M2: MERECEDES 345 G SOLARIS U18: średnio 12 m-cy na autobus w 2006r. średnio 12 m-cy na autobus w 2007r MAN A78 Lion`s City MAN A23 Lion`s City G MAN A21 Lion`s City Przyczyną rosnących kosztów napraw są rosnące koszty części zamiennych, jak również fakt zmiany struktury eksploatowanego taboru (likwidacja przestarzałych konstrukcyjnie autobusów Ikarus i Jelcz, a wprowadzenie w to miejsce bardziej nowoczesnych autobusów używanych bardziej zaawansowanych technologicznie, spełniających normy czystości emisji spalin Euro z niską podłogą typu MAN, Mercedes). W celu poprawy warunków pracy pracownikom Wydziału Usług Technicznych wykonującym bezpośrednio naprawy autobusów, jak również mając na uwadze zalecenia Inspekcji Pracy dotyczące modernizacji i przebudowy kanałów naprawczych z uwagi na niezgodne z obowiązującym obecnie prawem wymiary tych kanałów, Zarząd podjął decyzję likwidacji dwóch zbędnych kanałów, a w zamian zakup 6-ciu: 35

36 Podnośników kolumnowych za kwotę netto ,00 zł. Podnośniki w sposób znaczący poprawiły warunki pracy mechanikom Wydziału Usług Technicznych (praca w pozycji wyprostowanej na tym samym poziomie co posadzka hali napraw, indywidualna wysokość podnoszenia naprawianego autobusu dopasowana do wzrostu osoby wykonującej naprawę). Zastosowanie podnośników kolumnowych ułatwiło i przyśpieszyło część napraw związanych z demontażem podzespołów, dla których przy naprawie z kanału musiał być używany wózek widłowy i angażowany dodatkowy pracownik. W celu zwiększenia mobilności pracowników Wydziału Usług Technicznych magazynu części zamiennych i zaopatrzenia, administracji skrócenia w doraźnych przypadkach czasu naprawy autobusu Zarząd podjął decyzję wycofania z eksploatacji 2 samochodów dostawczych marki Polonez Truck zakupionych w 1994r i 1996r. Stan techniczny tych samochodów wymagał wykonania naprawy głównej, która z przyczyn ekonomicznych była nieuzasadniona.w związku z tym Zarząd podjął decyzję w sprawie zakupu używanego samochodu dostawczego FORD TRANSIT CONNECTO za kwotę netto ,00 zł. Zakupiony używany samochód dostawczy w dobrym stanie technicznym z powodzeniem zastąpił dotychczas eksploatowane 2 samochody dostawcze, a jednocześnie zmniejszyły się koszty eksploatacji. 36

37 DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA Stacja Paliw Wybudowana w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku stara stacja paliw była już tylko skansenem technicznym minionej epoki i praktycznie nie spełniała żadnego z parametrów określonych przez akty prawne. Tak więc problem pilnej modernizacji stacji paliw był najbardziej "palącym" tematem, przed którym stanął Zarząd Spółki w 2007 roku. Dzisiaj można już stwierdzić z pełnym przekonaniem, że podjęta decyzja przebudowy starej stacji była słuszna i będzie skutkować samymi pozytywami zarówno w obszarze gospodarki paliwowej, jak również w przedmiocie minimalizacji negatywnego oddziaływania stacji na środowisko naturalne. Wybudowana w okresie od lipca do listopada 2007 roku przez białostocką firmę "Kalter", stacja paliw, ma następujące parametry eksploatacyjno-użytkowe: Market o powierzchni 170 m 2 zapewnia kompletną ofertę dla każdego klienta. Wewnątrz sklepu klienci mogą zakupić napoje, słodycze oraz niezbędne dla każdego kierowcy oleje oraz akcesoria samochodowe. Można również skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu, dzięki któremu można sprawdzić pocztę elektroniczną, znaleźć najnowsze wiadomości, bezpłatnie sprawdzić pogodę lub zaplanować dalszą podróż. W skład stacji paliw wchodzą dwa zbiorniki stalowe, dwupłaszczowe o pojemności 60 m 3, z systemem kontroli i sygnalizacji przecieków w przypadku ewentualnej awarii płaszczy zbiorników. 37

38 Dwa dystrybutory paliwowe czteroproduktowe oraz dwuwężowy dystrybutor gazu LPG. Dwa dystrybutory szybkoprzelewowe o wydajności 120 dm 3 /min. przeznaczone do tankowania autobusów oraz pojazdów ciężarowych. Sterowanie dystrybutorami szybkoprzelewowymi realizuje elektroniczny system zarządzania dystrybucją paliw, którego "mózgiem" jest system ESK. System ten zapewnia całkowitą bezobsługowość procesu tankowania autobusów oraz kontrahentów posiadających samochody ciężarowe. Tankowanie odbywa się bez udziału obsługi stacji za pomocą kart zbliżeniowych. Proces przyjmowania paliwa i kontrola jego stanu ilościowego odbywa się także bezobsługowo przy pomocy elektronicznego systemu pomiarowego firmy PetroVend z odczytem bezpośrednio w budynku stacji paliw. W zmodernizowanej stacji paliw przyjęto rozwiązania techniczne zabezpieczające środowisko naturalne przed szkodliwym oddziaływaniem paliw płynnych. Rozwiązania te są zgodne z polskimi przepisami ochrony środowiska oraz ze standardami Unii Europejskiej. Najważniejsze z tych systemów to przede wszystkim: stały monitoring przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników przed rozszczelnieniem, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi typu SiteSentinel firmy PetroVend. każdy zbiornik wyposażony jest w sondę elektronicznego systemu ciągłego pomiaru poziomu paliwa typu SiteSentinel. każdy zbiornik wyposażony jest w armaturę zabezpieczającą przed przepełnieniem w czasie napełniania zbiornika z cysterny samochodowej. 38

39 każdy zbiornik wyposażony jest w końcówki z instalacją uziemiającą. Wszystkie zbiorniki są dodatkowo zabezpieczone przed korozją elektrochemiczną i uszkodzeniem przy pomocy sieci ochrony katodowej, system gospodarki wodno-ściekowej w rejonie obrotu paliwami oparty o sieć odwodnień liniowych oraz separator związków ropopochodnych zapewnia całkowita ochronę odprowadzanych ścieków przed przeniknięciem do ścieków i gruntu. Podsumowując tę skróconą charakterystykę techniczno-eksploatacyjną można bezspornie stwierdzić, że zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne stacji paliw w pełni gwarantują minimalizacje szkodliwego oddziaływania obiektu na środowisko gruntowe i atmosferę. Zmodernizowana stacja paliw KPKM jest obiektem na wskroś nowoczesnym, całkowicie spełniającym najbardziej współczesne standardy krajowe i europejskie w zakresie zastosowania techniki, technologii, oprogramowania i minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko naturalne. Całkowity koszt modernizacji stacji paliw wyniósł ,00 zł netto. Przychody w 2007 roku wyniosły ,00 zł i były o 50% większe w porównaniu do roku Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przez cztery miesiące stacja paliw nie prowadziła sprzedaży detalicznej. Porównanie wielkości sprzedaży paliw w miesiącu listopadzie i grudniu 2006 i 2007 roku przedstawiono na wykresie poniżej. Dynamiczny wzrost sprzedaży oleju napędowego spowodowany był podpisaniem wielu umów flotowych na tankowanie paliw. Porównanie sprzedaży paliw ON Pb 95/98 LPG lis-06 lis-07 gru-06 gru-07 39

40 Na stacji paliw funkcjonuje także nowoczesna bezdotykowa myjnia samochodowa. Kierowcy, korzystając z panelu sterowniczego i lancy wysokociśnieniowej sami przeprowadzają mycie pojazdów na wybranych programach mycia i w opłaconym czasie. Zaletą takiego systemu jest możliwość szybkiego i taniego umycia samochodu. Średni czas mycia w takiej myjni wynosi ok. 6 minut. Na stacji zamontowano także dwa odkurzacze oraz kompresor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Zajęcia w ośrodku prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, dzięki czemu zapewnione są solidne podstawy teoretyczne jak i praktyczne do pozytywnego zdania egzaminu, a przede wszystkim bycia dobrym i bezpiecznym kierowcą. Głównym atutem ośrodka jest szkolenie przyszłych kierowców komunikacji miejskiej i turystycznej. Każdy z kursantów traktowany jest indywidualnie, a zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najlepiej opanować technikę prowadzenia pojazdu. Głównym celem ośrodka jest takie wyszkolenie kursanta, aby zdał egzamin państwowy za pierwszym podejściem. Do dyspozycji kursantów mamy przygotowane place manewrowe, które znajdują się na terenie naszej Spółki zgodne z wymaganiami stawianymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W roku 2007 przeprowadzony został remont sali szkoleniowej, która w obecnym kształcie spełnia wszelkie wymogi właściwego szkolenia kursantów W roku 2007 gruntowny remont przeszły dwa autobusy szkoleniowe, które oprócz pracy na rzecz ośrodka 40

41 wykorzystywane są także przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podczas egzaminów państwowych. Na podstawie danych statystycznych dotyczących zdawalności ośrodków szkolenia kierowców funkcjonujących w naszym mieście, publikowanych corocznie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ośrodek szkolenia kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej ma jeden z najwyższych wskaźników zdawalności, a w zakresie kat. D byliśmy w 2007 roku niekwestionowanym liderem. W planach na 2008 rok uwzględniony został zakup symulatora jazdy urządzenia, które w znacznym stopniu poprawi jakość szkolenia przyszłych kierowców. Przychody Ośrodka Szkolenia Kierowców w 2007 roku wyniosły ,00 zł i były o prawie 40% większe w porównaniu do roku Przychody Ośrodka Szkolenia Kierowców ,00 zł ,00 zł Pracownia psychologiczna Pracownia psychologiczna przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Pracownia posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Wykonujemy badania dla operatorów, kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy, badania powypadkowe, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badania psychologiczne kandydata do objęcia urzędu sędziego. 41

I. I N F O R M A C J A W S T Ę P N A

I. I N F O R M A C J A W S T Ę P N A Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za rok 2012 Marzec 2013 0 S P I S T R E Ś C I. I. I N F O R M A C J A W S T Ę P N A str. 2 3 Władze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji. za rok 2011.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji. za rok 2011. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za rok 2011. Marzec 2012 S P I S T R E Ś C I. I. I N F O R M A C J A W S T Ę P N A str. 2 3 Władze

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki.

Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. W latach 1999 2000 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przeszło

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni zostało utworzone 15 lipca 1994r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni zostało utworzone 15 lipca 1994r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni zostało utworzone 15 lipca 1994r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. W latach 1999 2000 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za grudzień 2014 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za grudzień 2014 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za grudzień r. Warszawa, dn. 08 stycznia roku 1/7 Raport miesięczny za grudzień r. 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Spadająca cena ropy Brent oraz w miarę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za rok 2010 marzec 2011 I. INFORMACJA WSTĘPNA Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O D Z I A ŁA L N O Ś C I M I E J S K I E G O Z A K Ł A D U K O M U N I K A C J I W O S T R O Ł Ę C E. Z A 2 0 0 4 r.

I N F O R M A C J A O D Z I A ŁA L N O Ś C I M I E J S K I E G O Z A K Ł A D U K O M U N I K A C J I W O S T R O Ł Ę C E. Z A 2 0 0 4 r. I N F O R M A C J A O D Z I A ŁA L N O Ś C I M I E J S K I E G O Z A K Ł A D U K O M U N I K A C J I W O S T R O Ł Ę C E Z A 2 0 0 4 r. Ostrołęka, czerwiec 2005 r. Rok 2004 Miejski Zakład Komunikacji w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr... Projekt z dnia... UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej i upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust.

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY KONFERENCJA Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Praktyczne wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli. i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli. i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod zawodu: 311 [52] Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich:

Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich: PLAN NAPRAWCZY : cele krótkoterminowe Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich: PLAN NAPRAWCZY MARZEC 2013 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu w postaci

Bardziej szczegółowo

2. PRACOWNICY 2.1. ZATRUDNIENIE.

2. PRACOWNICY 2.1. ZATRUDNIENIE. 2 PRACOWNICY 21 ZATRUDNIENIE Z dniem 1 maja roku jako zorganizowana część przedsiębiorstwa do spółki OPEC-SYSTEM wniesiony został pion techniczny (komórki podległe Dyrektorowi ds technicznych) wyodrębniony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Warszawa, dn. 15 marca 2015 roku 1/7 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Brak zdarzeń. 2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit.

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE. 221 osób W tym:

ZATRUDNIENIE. 221 osób W tym: 2013 rok ZATRUDNIENIE 221 osób W tym: 63 kierowców autobusowych 36 kierowców towarowych 31 mechaników stacji obsługi 13 pracowników obsługi 42 pracowników administracji 24 pracowników młodocianych 12 osób

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Czy integracja modemów GPS z systemem informatycznym do zarządzania flotą, ma wpływ na zmniejszenie kosztów?

Czy integracja modemów GPS z systemem informatycznym do zarządzania flotą, ma wpływ na zmniejszenie kosztów? Czy integracja modemów GPS z systemem informatycznym do zarządzania flotą, ma wpływ na zmniejszenie kosztów? Praktyczne rozwiązania na przykładzie floty samochodowej zarządzanej przez BZK Group Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2. PRACOWNICY ZATRUDNIENIE.

2. PRACOWNICY ZATRUDNIENIE. 2. PRACOWNICY. 2.1. ZATRUDNIENIE. Z dniem 1 maja 2013 roku wyodrębniony w strukturze organizacyjnej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.: Pion Dyrektora ds. Technicznych, Pion Dyrektora ds. Eksploatacji oraz komórka

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 4527 ANEKS NR 19/2017 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE do Porozumienia Komunalnego z dnia 22 września 2010 roku pomiędzy: Gminą,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ AKW.1711.5.2015. Notatka Służbowa

ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ AKW.1711.5.2015. Notatka Służbowa ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ AKW.1711.5.2015 egz. nr 3 notatki Notatka Służbowa Z postępowania dotyczącego analizy zapotrzebowania i częstotliwości użytkowania środków transportu będących na stanie

Bardziej szczegółowo

zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając w trybie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku w sprawie ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochód ciężarowy VW SRC 69RE, samochód osobowy VW

Bardziej szczegółowo

Jednostka ta realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Jednostka ta realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy. Objaśnienia do załącznika Nr 7 ZAKŁADY BUDŻETOWE W 2007 roku będą prowadziły działalność następujące zakłady budżetowe: - w gminie: Zakład Robót Publicznych, - w powiecie: Miejska Pracownia Geodezyjna,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Michałowski, Adam Dyduch Praktyczne doświadczenia Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem Gazowni Wałbrzyskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa

Ryszard Michałowski, Adam Dyduch Praktyczne doświadczenia Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem Gazowni Wałbrzyskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Ryszard Michałowski, Adam Dyduch Praktyczne doświadczenia Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem Gazowni Wałbrzyskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w zastosowania CNG do zasilania silników w

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie adres: ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława woj. warmińsko-mazurskie tel: 89 648 48 25 fax: 89 648 31 85 e-mail: zkm@zkm.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Paliwa Metanowe wtransporcie Miejskim. www.pkmtychy.pl

Paliwa Metanowe wtransporcie Miejskim. www.pkmtychy.pl Paliwa Metanowe wtransporcie Miejskim FIRMAZ55-letnią tradycją. MISJA FIRMY Budowanie wizerunku Spółki jako lidera, którego priorytetami są: zadowolenie klientów, tj. pasażerów iorganizatorów komunikacji;

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przejęcia Regulaminu zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Świątkach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. I. Postanowienia ogólne.

S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. I. Postanowienia ogólne. S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Jednostka budżetowa - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zwany dalej ZDMiKP,

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ. Szczecin, listopad 2009 r.

INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ. Szczecin, listopad 2009 r. INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ Szczecin, listopad 2009 r. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, maj, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. sporządzony dla KLON S. A. z siedzibą w Nowej Świętej Nowa święta, dnia 14 sierpnia 2012 r. Szanowni Państwo Z ogromną satysfakcją prezentujemy raport kwartalny naszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż Biletów w 2015 roku. Poznań, 11 marca 2016 r.

Sprzedaż Biletów w 2015 roku. Poznań, 11 marca 2016 r. Sprzedaż Biletów w 2015 roku Poznań, 11 marca 2016 r. 187 385 594,42 186 768 590,36 Wartość sprzedaży biletów Charakterystyka systemu PEKA Wartość sprzedaży biletów w 2015 roku łącznie wyniosła 186 768

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Zarządu Dróg Miejskich.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, luty, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

tekst ujednolicony Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin

tekst ujednolicony Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin LLU-4114-10-01/2011 I/11/010 Lublin, dnia 14 czerwca 2012 r. tekst ujednolicony Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. - Zakładów Gospodarki Lokalowej łącznie zł, co stanowi 300,0% planu

uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. - Zakładów Gospodarki Lokalowej łącznie zł, co stanowi 300,0% planu V. Gospodarka finansowa zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych, dochody własne jednostek budŝetowych i wydatki nimi finansowane oraz fundusze celowe. 1. Zakłady budŝetowe. Zakładami budŝetowymi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. WPROWADZONYCH 1 września 2011 r.

EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. WPROWADZONYCH 1 września 2011 r. EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WPROWADZONYCH 1 września 2011 r. We wrześniu 2011 r., po analizie istniejącego układu linii komunikacji miejskiej w Suwałkach oraz rozkładów jazdy, przebudowano system,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 I. Postanowienia ogólne Zakład Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Nr.XX/100/04 z dnia 7 października 2004

Bardziej szczegółowo

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony 31.12.2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Gmina Nysa to: - 58,5 tys. mieszkańców - 217,6 km 2 powierzchni, - 26 sołectw,

Gmina Nysa to: - 58,5 tys. mieszkańców - 217,6 km 2 powierzchni, - 26 sołectw, Gmina Nysa to: - 58,5 tys. mieszkańców - 217,6 km 2 powierzchni, - 26 sołectw, Nysa, malowniczo położone miasto nad Jeziorem Nyskim, u podnóża Gór Opawskich, Sudetów Wschodnich, od wieków nazywane Śląskim

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r.

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarki paliwem dla samochodu służbowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki paliwowo - materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA GMINY JAWORZNO W KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO. TADEUSZ KACZMAREK Zastępca Prezydenta Miasta JAWORZNA

DOŚWIADCZENIA GMINY JAWORZNO W KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO. TADEUSZ KACZMAREK Zastępca Prezydenta Miasta JAWORZNA DOŚWIADCZENIA GMINY JAWORZNO W KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO TADEUSZ KACZMAREK Zastępca Prezydenta Miasta JAWORZNA OŚWIETLENIE ULIC - ASPEKTY PRAWNE Ustawa - Prawo energetyczne - finansowanie

Bardziej szczegółowo