($ e covts. AI. Jerozolimskie 91. Ekokogeneracja S.A Warszawa. Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go. dla SYSTEM EWIDENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "($ e covts. AI. Jerozolimskie 91. Ekokogeneracja S.A. 02-001 Warszawa. Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go. dla SYSTEM EWIDENT"

Transkrypt

1 ($ e covts SYSTEM EWIDENT Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia2014 roku dla AI. Jerozolimskie Warszawa WARSZAWA, TWTBCTBN 2OI 5

2 Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia2014 roku do 31 rudnia 2014 roku OPII\IA NIEZALEZNEGO BIEGI,EGO REWIDENTA dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy Przeprc'wadziliSmy.badanie zalqczonego sprawozdania finansowego z siedzlbqprzy Al. Jerozolimskich 91 w warszawie, na kt6re sklada sie: o wprowadzenie do sprawozdania finansowego, o bilans sporzqdzony na dzien 3l grudnia 2014 roku, kt6ry po stronie aktyr;v6w i pasyw6w wykazuje sumg: o raclrunek zysk6w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujqcy zysk netto w wysokosci: o zestaw wlasnym za okres od dnia 1 stycz grudnia 2014 roku wykazujece wzrost g: o rachunek ch vtykazujqcy zwigkszenie stanu 6rod za okres od dniu I stycznia 20121roku 4rokuokwotq: o dodaltkowe informacje i objasnienia ,64 PLN ,67 PLN ,67 PLN ,38 PLN za spo'rz4dzenie zgodnego z obowi4zuj4cymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny j est Zarzyd Sp6lki. Zarz4d Sp6lki do zapewni e finansow e oraz sptawazdaniez ywymagania zdnia2gwrzesnia ryy+ r. o rachu 2009 r. Nr 1 zm.), zwarrej dalej,,ustaw4 o rachunkowosci,'. Naszym zadaniem bylo zbadanie zastosowarfia zasadami (politykfl rac Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowieri: I) rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, 2) krajovryoh standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radg Bieglych Rewident6w w Polsce. Warszawa,. tel.: gso Og OO, fax: +48 (22) S1, w Krajowej tzbie Biegtych Rewidentow, XnS, CiooOOsaSzz, 0000 zl; 1OoO2g7lp potwierdzajqcy spelnienie warunk6w normv ISO iiiit:iiiell"f ::,,::-1,lil:llo:jllT:i A1lil:1:Y"::3tig,tf g:lt1l! G,1,* c,*ia,,t"inl'r_6;g iif [,il,l"nxfllii;iria' iioigliungu,y,,noi", Auskia' Bersium' Brazir, Bursaria, china, croatia, cvprus, czech Repubric, oenmark tndonesia, rrerand, r"raei, trary, l"ijrn C"puori"oiio;l i;i;,ilili'"''sa'v' zearano,porano,fort,g;r'.oli"ih:"'""ia'russia'reollb ic6fsarhia'l'.^.::jln,"?:.',1l-,j "'u'd, i:il3l]l'iiilli,?l*l3:[$.x5,i::1ili.*.;llt:*5;i:::i:-:ii:r*i5i:ih:;lf:'3i"t;f'::i::i"f;:::ti;ii5i,li;ii.i;#?iil:}5,.'l3i]lili?),"" I:l:i?:rjll_"I.y_! ajne, united Arab emirates, u,;1,.j ""ir;s;;;::j:l!i!,"j[; jlli rsq EcoVlS International is a Par u rer 5/' Swrss assoqatron. Ea those of any other entity icovis Ecovrs 5ystem sysrem newia Rewid _.-.. ::I :fr",lottj:n^1,,"illy]1$^"tl ff#hffiil"j'je%1ijilll5",[? country and is nlv liable ror its own acrs or omissbns, nor

3 Opinia z badaniasprawozdania finansowego Badanie sprawozdania finansowe go zaplanowalisrny i przeprow adzilismy w taki spos6b, aby uzyskad rrrcjonaln4 pewnosd, pozwalaiqcqnawyrazenie opinii o sprawozianiu. W szczegllnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przezsp6lkg zasad inrorm mietze finansowego. w, sprawdzenie _ w przewai:aj4cej -ih,t;fi't*ffi*k!,f#,: uwa?arny,zebadanie dostarczylo v,rystarczajecej podstawy do wyrazenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia ruetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej i :finansowej zsiedzibeprzy Al. Jerozolimskich 9t w Warszawie na dzief' 31 grudnia 2074 roku, jaktezjej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia '2014 roku do dnia 3l grudnia 2014 roku, - :zos;talo sporzqdzone zgodnie z wymagaj4cymi zastosowania zasadami (polityk4) lachunkowosoi oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych, - jestt zgodne z wplywajqcymi na tresi sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Sp6lki. Sprawo:zdanie ZarzEdu z dzialalnosci Sp6lki jest kompletne w rozumieniu art. 49 vst. 2 ustawy o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodz4ce ze zbadanego sprawoz:dania finansowego, s4 z nimzgodne. Karanz,yNn Szraxcl Kr,uczowy Brncry Rnwrnnxr Wpisany do rejestru bieglych rewident6w pod numerem przeprowad zajqcy badanie w imieniu WrcnpnnzEs ZARZADU BmclyRnltronNr Wpisany do rejestru biegtych rewident6w pod numerem ll2l0 Ecows Sysrnnr RnwronNr Sp. z o.o. UL. RAKowrncx,l30A WARSzAwA Sp6lka wpisana na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdaf finansowych pod numerem 1^253 Warszawa, dnia23 kwietnia 2015 roku Ecovis system Rewident sp. z o.o. ul Rakowiecka 3oa, warszawa, tel.: +48 (22) , ta\i +4a (22) Bl, Nr 1253 w Krajowej lzbie aidslfcn Rewioento", XnS, OoooOS+sZZ, i;t,"lt Ecovis^svstem Rewident sp. z o.o posiada *^ut'njit""r"fi?9trc:oldr,, porwierdzajqcy spernienie warunkow normy rso 9001:2008 w zakresie ltadania sprawozdah finansowych. cermany, l..j:l!, lill:io,ir:nce, Gece, creat Britain, t-ions Kong] Hungary, tndia, 9"11lii"ill?'fJoi,l?133! "ill"'."81i;i:9"ji:":l'-*"j::r iiii3'l.j"?lxl9i,?:"1h"l',s,"":'i:i1t]'1.1,iil?':.tl.?1?f?l:9:'r.jr:1"r:,.k'""kli;i;,di";#",ii.tf;'[;;i;:i1;;i]1; Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay and US,qlass6ciat6O partners). Ecovls Internaflonal rs a swrss associatlon. Each icovis those Member of any other entitv Ecovls Firm is an independent System Rewident l1s^a] Sp. z o.o is the polish membei firm of Ecbvls In'ternaironar..e. ltity in its own countr and is nly liable for its own acts or omissions, not

4 ($ e covts' SYSTEM REWIDENT Raport zbadania sprawo zdania fi nans owe g o Aleje Jerozolimskie Warszawa za okres od 1 stycznia2}i4 roku do 31 grudnia2014 roku WARSZAWA, TWTBCTBN 2OI5

5 \-nn9"t z badania sprawozdania finansowego od 1 stycznia2dl4 roku do 31 grudnia 2014 roku "ojlryr I. 1 I. 2. a J. 4. II SPIS TRESCI cz"hsc ocolna RAPORTU...3 Dane Infor Dane Jt av! """'3 arckpoprzedni.....,...7 i bie gle go rewidenta przeprowa dzaj qce go badanie sprawozdania finansowego Dane identyfikuj4ce zbadane sprawozdanie finansowe......"... g ANALTZA FTNANSOWA SPOLKT....."...9 'llanli"""'...,...9 R"achunek zysk6w i strat (tror6wnawczy) l,:$111"*e wskazniki finansowe orazrnterpretacja wskaznik6w i og6lna sytuacja ekonomiczna n. czqsc szczecor,owa RAPORTU 'LvvLv ry n rul \-,\l lj t...' 13 r. ego systemu ksiggowosci......,, r 4tku ach bilansu i rachunku zysk6w i strat (w pln) '1' Aktywa trwale Aktywa obrotowe....., L',obowrqzania dlugoterminowe i kr6tkoterminowe P'rzychody ze spr2edu2y Koszty dzialalnosci operacyjnej... "...15 Przychocly i koszty finansowe....,..15 4' Wprorvadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objasnienia Zesrtavyienie zmianw kapitale wlasnym Rachunek przeplywdw pienig2nych......, Sprrrwozdanie Zarzydu z dzialalnosci Sp6lki....." IV. INFOI{MACJE I USTALENIA KONCOWE......,,, Oa, Warszawa, lel; +48 (22) 3BO 03 80, tax; +48 (22) 3BO Krajowej lzbie Biesivch Rewidento*, xndl-'ooooosisii,,"1i, iffi.:, I pl 110OO2B7lp potwierdzajqcy spelnienie warunkow normy ISO 9OO1:2008 w Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republlc, Denmark, Estonja, g, Republic of lvlacedonia, Malaysia, lvlalta, Mexico, Netherlands, New Zealand,, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, r"i*"n it"if"nj, ir;;;i;j;;i"y, ty in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any

6 \gno.t z badania sprawozdania finansowego za okres od I stycznia2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Jt w.t t/ I. czry,se ocolna RAnoRTU 1. Dane identyfikujqce badan4 iednostkq Nazwa i forma prawna Ekokogene r acja Sp6lka Akcyj na. Nazwa skr6cona: Siedziba jednostki Warszawa, Al. Jerozolimskie 91 Przedmiot dzialalno5ci jednostki Rejestrze S4dowym oraz statucie Sp6lki. i, wedlug REGON, jest dzialalnosd ho,lding6w wodn4, gor1ce wodg i powietrze do uklaj6w dystrybucja i handel energi4 elektryczne. wyl<raczana poza zal<res okreslony w Klajowym Podstawa prawna dzialalnosci jednostki ln6lka z siedzibl w Warszawie zostala zawiezana w dniu 14 stycznia 2009 roku Aktem Notarialnyrn llep. A Nr z dnia 14 stycznia2009 r. Sp6lka zostana utworzona na czas nieokreslony. Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru sp<ilka zosl a do Krajowego prowadzonego przez S4cl Rejonowy dla Miasta Warszawy, XII czy Krajowego Rejestru S4rJowego w dniu 21 sr roku pod numere akcyjn4 Sp6lka zostana wpis onowy dla Miasta Stolecznego o wdniu 2wrzeSnia20l0 roku 9. dowego <tdarclzy 30a, Nr rszila, tet.: +48 (22) 3BO 03 BO, fax: +48 (22) Krajowej jzbie Biegiych Rewidento*, xidl-,oooooiisii, dowy: r pl potwierdzajecy spelnienie warunk6w normy tso 9001:2008 w Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonra, S R:Lr?lg "J tvlacedonia, Mataysia, Matta, t\itexico, Nethertands, New Zeatand,, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, faiwan, fnailano, i"""i"j"i'fr"v ily in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any

7 Naport z badania sprawozdania fi nansowego za okres od 1 stycznia2014 roku do 3l grudnia 2014 roku I ii: i...t" l t t,;i is' Rejestracja podatkowa i statystyczna Sp6lka posiada numery identyfikacyjne nadane przez: 1. Gl6wny Uru4d Statystyczny w Warszawie 2. TrzeciLhzqd Skarbowy Warszawa Sr6dmiescie REGON: NIP: lI-744 Kapital wlasny jednostki Kapital r. wynosil ,00 pln (stro osiemdzi dzieh sig na 4.00b.000 akcji imiennych serii A, okaziciel.750 akcji na okaziciela serii C, I.0ig.l20 akcji D' 967 'l a serii E oraz akcji na okaziciela serii Fl o wartosci nominalnej 0,10 PLN ku2da. akcji zwyklych na okaziciela serii K o wartosci Podwyzszenie kapitalu zakjadowego Emitenta w drodze emisji akcji na okazicielia serii K zostalo zarejestrowane w dniu 19 maja 2014 r. przez S4a Re.lonowy dl m.st. Wars,,zaw w Warszawie,, X Akcje serii K akcjg' Cena e owego Rejestru S4dowego. nej wynosz4cej 1,b5 zt (edeni 05/100 zlotych) za jedne uslalona ptt") Zarzqd. Sp6lki Uchwal4 nr z dnia 18 luterg<l 2014 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji seriik, na podstawie upowznienia udzielonego w ustgpie 3 Uchwaly ff Nadzwyc zajnego walnego Zgromradzenia Akcjonariuszy Sp6lki zdnia 5 lutego 2014r. Kapital zaklaclowy na dzieh bilansowy wynosi ,00 PLN (slownie: milion osiem.dziesi4t tysigcy zlol:ych) i dzieli sig na akcji imiennych serii A, akcji na okaziciela seriib otaznzli akcjina okazicielaserii C, 1.o akcjinaokazicielaserii D,967.I30 akcii na okazicieia serii E, akcji na okaziciela serii Fl oruz L akcji na okaziciela serii K o wertosci nominalnej 0,10 pln kalda. w trakcie badanego okresu nast4pila zmianaw strukturze wlasnosci. Na dzieri bilansowy 3L12.20I3 roku, struktura kapitalu zakladowego ksztaltowala sig nastgpuj4co: 3Oa,02-52A Warszawa, tetj +48 (22) 3BO 03 BO, faxt +48 ( Bj. Nr 1253.w, Krajowej tzbie Biegiych RewidentO* Xnd,-,ooOOoi+Siil dowy: zl, certyfikat nr PL 11OO02B7lp potwierdzaiqcy spelnienie warunkow normy tso goot:2oob w ECOVIS Finland, Indonesi poland, ukrajne, Australia, Austria' Belgium, Brazil, Bulgaria, china, croatia, cyprus, czech Republic, Denmark, Estonia. in, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New lovak zealand, Republic, slovenia, south Africa, Spain, Sweden, -Switzerland, Taiwan, fnaitano, iuriisiajuii.u.

8 z gno"t badania sprawozdania finansowego za okres orl I stycznia,2014 roku do 3l grudnia 2014 roku Jt \v \/!,t :'\l i i i' Akcjonariusze IloS6 akcji (szt.) WartoS6 nominalna akcji w PLN AC Ekoholding sp. z o.o. SKA* ,00 4l% Udzial w kapitale (%) Wojciech ltychlicfti** n% AleksandrzL Zieleniewska,F * {< 9s ,00 I0% Golville Trading Limited ,00 9% Grzegorz z'urowski *'l' {< 64s 2s % Pozostali Razem 2 2r ,00 23% rco" Na dzien bilansowy 31' roku, struktura kapitalu zaklad.owego ksztaltuje sig nastgpuj4co: Akcjonariusze Ilo56 akcji (szt.) Warto3d nominalna akcji w PLN Udzial w kapitale (%) AC Ekoholding sp. z o,o. SKA* ,00 37,04yo Wojciech Rychlicki** I tr2 650,00 l0,43yo Aleksandra Zieleniewska'e'k * ,00 6,97yo Golville Tradins Limited ,00 8,lgo Grzegotz Zurowski*** ,00 5,97o Pozostali ,00 Razem l0 800 "li,4lyo 000 I % Kapital wlasny sp6lki na dzieh3l.12.20r4roku wynosi: w Pozostale italy rezerwowe Zysk I strata z lat ubie ch Zysk I strerta netto Kwota (w UL s4 0t '735, ,67 Kapital zakladovrry wykazany w sprawozdaniu finansowym z KRS i statutem Sp6lki. jest zgodny z aktualnym wyoi4giem 30a, 02-52e War:,sryq, tel,i +48 (22) , taxt +4A 122) Nr 12s3.w. Krajowej tzbie Biegtych Rewidento*, xidl-,oooooiiszi, dowy: zti r pl tp potwierdzajqcy spelnienie warunk6w normy tso gooj:2008 w etgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republjc, Denmark, Estonia, g, Repubric of rvracedonia, Maraysia, Marta, r\irexico, Netherrands, New zearand,, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, faiwan, fnailanj, i";bl;j;;-k"y ity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any

9 z f_unort badania sprawozd ania fi nansowego za okres od I stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Jt Jv I I, ri l l. r\11 ;; 1. \7y'i f-; i:!..1 i Informacja o jednostkach powi 4zany ch: Na dzieri bilansowy Sp6lka posiada nastgpui4ce jednostki powrqzane: Nazwa Siedziba \odzaj pon'i4zania.pr(ukugcneracja trzedlecnow sp. z o.o. Polska kapitalowe IVGE Sp. ;z o.o. Polska kapitalowe Ekokogeneracja Development So. z on Polska kapitalc,we trl(ol(ogeneracja utrzymanle Ruchu sp. z o.o Polska kapitalc,we Kotlownial Sp.zo.o. Ekotermika SA Polska kapitalowe Transakcje z jednostkami powi4zanymi zostany prawidlowo wykazan e w zbadanyrm spravuozdaniu nnansowym. Zarzqd Sprilki W trakcie badanego okresu w sklad Zarzqduwchodzili: o Wo.iciech Rychlicki - prezes Zarzadu; Rada Nadzorcza w roku oraz do dnia badaniarada Nadz orcza dzialaw skladzie: o Arura Rychlicka - o przewodnjczacaradv: Grzegorzzurowski - o Krzysztof Chyliriski - Czlonek Rady;. Malgorzata Gil - Czlonek Rady; o Artur Badyda - Czlonek Rady; o Aleksan dra zieleniewska - czlonek Rady do 19.0r.20r 5r.. Henryk WoZniakowski - Czlonek Rady od r. wiceprz ewodnicz4cy llady do r4r.: Zatrudnienie Przecigtnie w okresie badanym Sp6lka zatrudnianaosiem os6b. arszawa tet.: +48 (22) eo, fax: +48 (22) 3BO Krajowej lzbie Bieglych Rewidentow, KRS: OOOOOSASZZ, b potwierdzajqcy spelnienie warunk6w normy ISO 9OO1:2008 w stria, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonra, Luxembourg' Republic of Macedonia, l\ilalaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, c, S.ovenia, South Africa, Spain, Sweden, -Swilzerland, f"irrn it"if"nj, ir;;;i;j;;i"y, I entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any ional.

10 Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od I stycznia20l4 roku do 31 grudnia 2014 roku Jt \v l'r, ir " i,:,l',,i i.,:::i\r'i i.) i!..i 2. Informacie o sprawozdaniu finansowymzarok poprzedni Podstaw4 otwarcia ksi4g rachunkowych bylo sprawozdanie finansowe sporzedzone za okres od l styczrria 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, kt6re zostalo zbadane^przez Ecovir; System Rewident Sp. z o.o. zstedzibq w Warszawie, ul. Rakowiecka 30A, *pirun4 jiako podmiot uprawniony do badania sprawozdari finanso!\rych pod pozycj q Biegly rewideni wyctal o tym sprawozdaniu opini g b ez zastrzehen. Sprawozdanie finansowe Sp6lki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zostalo zatwierdzone przez Zvr'Trcz"aine Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp6lki uchwal4 nr 5lyIl20l4 z dnia 24 czerwca2014 r. Uchwalq nr 8lYIl20l4 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie Akcj.nariuszy postanowilio, 2e strata netto zarok obroto!\ry od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w kwocie ,35 PLN zostanie pokryta zzyskow zlatprzysznych. SprawozdaLnie finansowe za rok obrotolyy oq I styczma do 31 grudnia 2013 r. przekazano do Trzeciego Urzgdu Skarbowego Warszawa Sr6dmie Scie oraz do S4du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4-doweg o w dniu 27 czerwca 2014 roku. 3. Dane identyfikuj4ce podmiot uprawniony i bieglego rewidenta p rz ep ro w adzai4cego badanie sp rawo zdania finansowego ECO\flS System Rewident Sp. z o.o. z siedzibqw Warszawie, ul. Rakowiecka 30A jest po6miotem uprawnionynr do badama sprawozdaf finansowych, wpisanym na listg pod nr Badanie zostalo ptzeptowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 14 pa2dziernika 2014 roku pomigdzy jako Zleceniodawc4, a Ecovis System Rewident Sp, z o.o. z siedzibq w Warszawie, ul. Rakowiecka 30A wpisan4 na listg pld-iot6* uprawniolych do badania sprawozdari finansowych pod numerem W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeptowaclzll kluczowy biegly rewident Kataruyna Sztanga wpisany a^" rejestru- biegtrych rewident6w pod numerem Ecovis System Rewident Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony, zostan wybrany do badania sprawozdania finansowego Sp6lki zarok obrotowy od 1 stycznia2014 roku do 3i grudria2014 rokuprzez Radg Nadzorcz4uchwal4 nr 2 z dniu 6 puldziernika2}l4 roku. Oswiadczarny,2e Ecovis System Rewident Sp. z o. o. jako podmiot uprawniony orazbie$yrewident przeprowadzaiqcy badanie w jego imieniu spelniajq warunki do wyrazenia beistronnej i niezaleimej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym - zgodnie z art. 56 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 7 maja200s' r" o bieglych rewidentach i ich sarnorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdart finansowychorczonadzorzepublicmym (Dz.tJ r. Nr 7i. poz.649\. 30a, rszawa, tel.: +45 (22) AAO 03 80, fax: +4e (22) 3BO 03 S1, Nr Krajowej tzbie Biegtych Rewident6w, KRS: 'OOOOOSqSZZ, dowy: r PL potwierdzajqcy spelnienie warunk6w normy ISO 9OO1:2OOB w elgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, g, Republic of lvlacedonia, Malaysia, Malta, l\4exico, Netherlands, New Zealand,, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, iunisia, Turkey, ty in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any

11 R.aport z hadania sprawozdania fi nansowego za okres orl I stycznia2dl4 roku do 31 grudnia 2014 roku Jt \v Badanie zostalo przeprowadzone w siedzibie Sp6tki w dniach od 18 do 30 listopada 2014 roku, w dniach od24lutego do 7 marca2015 roku orazw dniu23 kwietnia 2015 roku. Z,a sporzq<lzenie sprawozdania finansowego Sp6lki Ek lka w czasie badiuria udostgpnila bieglemu rewid i udzielila ief niezbgdnych do przeprowadzeria badania. Z zlo\yl p o kompletnosci, rzetelnos jego sporz4dzenia ksi4g badania z:'darzeh wply sprawozdaniu fi nansowy m za rck badany. zdania finansowego i stanowi4cych podstawg rmowal o nie zaistnieniu do dnia zakonczenia aczecy na wielkosi danych wykazanych w Nie nast4pily ograniczenia zakresu badania, zas kierownik jednostki znohylwszystkie zqdarne przez bieglego rewridenta oswiadczenia, wyj asnienia i informaci e. 4. Dane identyfikuiece zbadane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe Sp6lki sporzqdzone za okres ocl 1 stycznia2014 r. do 3l grudnia 2014 r. obeimuiace:. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, o bilans sporz}dzony na dzien 3r grudnia 2014 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumg: 4 3gg pl.n o rachunek zysk6w i strat za okres od dnia I stycznia 2014 roku do dnia 3I grudnia 2014 roku wykazujqcy zysk netto w wysokcr5ci: pln o zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia I stycz'ia 2074 roku do dnia 3l grudnia 2014 roku wykazui4ce wzrost kapitalu wlasnego o kwotg: pln o rachunek przeplyw6w pienigznych wykazuiecy zwigkszenie stanu s,roclk6w pienig2nych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 rokuo kwotg: 174 g70.3g pln o dodatko,we informacje i objasnienia. Ponadto prizedstawiono bieglemu rewidentowi sprawozdani e zaruvdu z dzialalnosci Sp6lki w roku a, rszawa, tet.: +48 (22) g8o 03 BO, fax: +48 (22) 3eO 03 81, Nr Krajowej tzbie Biegtych Rewidenr6w, KRSi 'oooooiisizl, oowy: r pl potwierdzajecy spelnienie warunkow normy ISO 9001:2008 w oersrurrr' Erazrr' cermany, turgana, l]1lt-ot,lr?":" creece uhrna, croatia, Great B cvprus, czech Republic. Denrnark, Estonia, noonesta ;il-iil; tretand, lsrael, ltaly, Japan, Rep porand, portusat, ii";h of earar. Romania. Macedonia, Russia """"1?ltt3l1,l1*^T'*u!":?l!iYl9^l"public Malavsia, Malta, N4exico, Netherrands, r\,tew zeatand, f5}1',"#,:?x,$".:l'f:::tji.]:$.:xou5nj""*","t!t.j"''"s"e-;,;;;;"krii,i,iiils]i"!"i":,.;f;#.$:i"il;l11l[1?l.yf Ukmine Unrted A b.emirates, Uruguay and USn lassociateoiartnjrej

12 !.aport z badania sprawozdania finansowego za okres orl I stycznia2dlf roku do 3l grudnia 2014 roku Jt lv"-",:.: i/,. 't1' i1 'l - o i. irl i. II. ANALIZA FINANSOWA SP6T,KI Ponizej przedstawiono wybrane wielkosci z rachunku zysk6w i strat, bilansu oraz podstawowe wskazniki finansowe. 1. Bilans w,in AKTYWA I 7o Sumy bilansowej r %o Sumy bilansowej o% sumy bilansowej Aktywa trwale s8,73 860h ,39 540h ,51 930h Wartosci niematerialne i prawne 2tr 787,28 28% 146 4s6,88 5% ,10 8% Rzeczowe aktywa trwale 1235,97 0% % t0 1 10,07 0% NaleznoSci dfu goterminowe ,57 0% 6145,49 0% 514\4A 0% Inwestycje d;tugoterminowe ,00 54% l ,00 43% r ,00 77% Dlugoterminowe rozliczenia miedzvokresowe ,91 4y:o r70 870,30 6% 17s 714,85 8% Aktywa obrrotowe ,91 l4yo ,47 46o/o t72l'78,02 70 Zapasy 0% 0% 0% NaleznoSci k6tkoterminowe, w tym: ,64 4% ,89 9% ,06 1% - o okresie splaty powyzej 12 miesigcy 0% 0% 0% Inwestycje kr'6tkoterminowe ,21 t0% ,83 8% rs2 726,14 7% Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe ,06 t% ,7 s 29% 6 468,82 0% SUMAAKTYWoW ,64 I00o/o ,86 l00o/o ,53 l00vo PASY}YA Kapital w{asny , ,60 7lo 2 ltg 6A3,45 9lo 5"pl!:t!19yv NaleZne wplaty na kapital podstawowy Udziaty (akcje) wlasne I ,00 25% ,00 33% ,00 38% 0o/o 0% 0% 0% 0% 0% Kapital zapasowy r,64 81% ,64 9r% 992 5s4,14 8s% Kapital z aktualizacji wyceny Pozostale kap italy rezerwowe 0o/o 0% 0% 0% 0% 0% Zysk (strata) z lat ubieglych s87 73s,04-36% ,69-26% ,67-42% Zysk (strata) netto ,67 15% % ,98 r0% Odpisy z zysku netto w ci4gu roku 0% 0% 0% Zobowi4zania i rezerwy na zobowi4zania , ,26 29V , Rezerwy na zob owiapania 51 70r,91 I% ,24 2% ,88 Io/o Zobow i epania dlugoterm inowe 0% ,00 24% 0% Zobowiapania t6tkoterminowe. w fum: ,90 t4% ,02 4% 20r 39.t,20 9% - o okresie splaty powyzej 12 miesigcy 0% 0% 0% Rozliczenia migdzyokresowe ,56 t% 0% 0% SUMAPASYWoW ,64 r00% ,86 100"/r , h 30a, rszawa, tel.: s t7t\ 1R^ n1 e4 Nr Krajowej rzbie ridl-booooiasii, dowy: r PL potwierdzajqcy s rmy ISO 9001:2000 w stria, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Luxembourg, Repubric of Macedonia, r\iraraysia, Marta, Mexico, Netherrands, New zearand, ic, Stovenia, South Africa, Spain, Sweden, -Swiizertand, Taiwan, Thaitand, iurrisi"juil"v, legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any rnational.

13 Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od I stycznia2014 roku do 3l grudnia 2014 roku J1,,,'',, $l-''' I t;r,' i i t [: i".i I 2. Rachunek zysk6w i strat (por6wn awczy) w PLN r.r Przychody ze sprzedazy , yo ,32-54yo ,01 Dynamika 2014/ I.r Dynamika 2013t2012 0t r Przychody ze sprzedarfl produkt6w I )14 7)1 1A 6028% ,32-54% ,01 Zmiana staut produkt6w Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby ze sprzed,uzy towar6w i material _Przychody _ Koszty dzialalno5ci operacyjnej , ,39-13yo l ,58 Amortyzacja 82 7s5,32 22% ,99 374/o 98 s23,38 _?,*V:: - t"la6w i energii ,48 65% t8 724,55 29% ,44 Uslugi obce ,32 -l60/o ,28 7% 37t 452,95 Podatki i oplaty rr 634,43-31% , % 1465,00 Wynagrodzenia ,69 26% ,49-37% ,54 uuezpreuzslra sporeczne I lnne Swladozenla ,04 65% ,80-53% 6s s96,94 Pozostale koszty rodzajowe t% rt0% ,33 )[IZEuanycn rowarow I malenalow Zysk / strata ze sprzedairy , A ,07 llo ,57 I jzoslalq pr:rychody operacyj ne , ,70-9lo/o ,01 Zysk ze zbycia aktywow trwalych 292,60 -r00% ,87 Dotacje Inne przychody operacyjne 37 64s,89 826% 4 066,70-40% 6 730,14 Pozostale koszty operacyjne 1 s85, ,J5 3806o/o s2,82 _Strata ze zbycia aktyv6w trwalych Aktualizacj a wartosci aktlrv6w niefi nans. Inne koszty operacyjne I 585,93-23% 2 063,3s 3806% 5) R) zysk / srrrra z oztatatnosct operacyjnej ,64 l42o/o ,72 70h ,38 3l"Yq9gl fi,'r$glg Dyrvidendy Odsetk Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacj a rvarlosci inwestycji lnne $!ztyjryi,glf Odsetki ,12 53Vo % ,65 25 t93, o/o 748,97-94% ,6s ,45 43% ,44 s9 961,02-69o/o t9r l63lvo ,00 t1 050,14 s9 961,02 52% ,r7 257% I1 041,96 Str ata ze zby c.ia inwestycj i -r00% ,00 Aktualizacja wartosci inwestycj i lnne L J s N s.t- a.a z uztilratnoscl gospodarczej 63t 238,74 176Yo , A ,13 YItk =4qlrJti n adzvry czajny ch Zysk / strata lbrutto ,74 l76vo , ,13-100% 8.18 ruu0wy 0q osod prawnych l8 558,93-479% 4 894,87 I03o/o ,8s Pozostale oborviqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia straty) Zysk / strata netto ,67 178o/o ,35-469yo ,98 stria, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, Nlew Zealand, c, srovenia, south Africa, spain, sweden,'swiizerrand, Taiwan, Thairand, Tuaisia, Turkey, I entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any ional.

14 Raport z bzdania sprawozdania fi nansowego za okres od 1 stycznia2dl4 roku do 31 grudnia 2014 roku 3. Podstawowe wskainiki finansowe oraz interpretacja wskaznik6w i og6lna sytuacia ekonom iczna RentownoS6 majqtku Rentowno56 kapitallu riv{asnego zysk netto Srednioroczny stan aktywow ,710/o -31,56% 9,640/0 Rentowno56 netto $pdedaiy zysk netto Srednioroczqy stan kapitalu wlasneoo 22,530/o -39,740/o 10,65% brutto spzedaiy wskatnik plynnosci I Wskainik plynno5ci ll Wskainik plynnosci lll Szybkose obrotu naleinosciami w dniach** zvsk netto 53,49% -4201,25o/o 522,37% przychody ze spzeda2y produktow i towarow wynik ze sjzedazy produkt6w itowarow ptzychody ze spaeda2y produktow itowar6w aktywa obrotowe oqolem* zobowiqzan ia krotkoterminowe* aktywa obrotowe oqolem* - zapasy zobowiazania kr6tkoterminowe* inwestycie krotkoterminowe zobowiq,zania krotkoterminowe* 26,20o/o -4329,46% -2224,13Y ,68 0, , Srq!n(,roczny stan oqolu naleznosci z tvtulu dostaw i usluq x 365 dni pzychody ze spzeda2y produktow, towarow i materialow Srybko56 splag zobowiqzah w dniach* qqhjglocznv stan oq6lu zobowiazah z tytulu dostaw i usluq x 365 dni Wskainik og6lnego zadfu ienia koszty dzialalnosci operacyinel 49 2 zobowi4zania oqolem suma pasywow Pokrycie zadf uienia kapitalami wlasnymi kapitalwlasne kapital obcy Pokrycie aktyw6w trualych kapitatami statymi kapital wlasnv + zobowiezania dfu qoterminowe*** aktywa truale Pokrycie aktyw6w trualych kapitalem wlasnym i rezerwami dfugoterminowymi kaoital wlasnv + rezerwv dfuooterminowe aktywa trwale Tnralo36 struktury f inansowania Xgpjla Wbgnv - rezerwv dfu qoterrnin suma aktvw6w 0, , ,40 9, , , NAA x bezzlt4ulldostaw i usfugpowyzej 12 m-cy, ** wielkosci wykazywane w liczniku obejmui4 vat, natomiast w mianowniku nie, *** l4cznie z z<tbowiqzaniami ztyt'ru dostaw i uslug o okresie powy2 ej 12 m-cy. Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka g}a, O2_S2B Warszawa, tel; +4g (22J 3BO 03 s0, taxt +4A (22) , Nr 1253 w. Krajowej i;f,"x lzbie aiegiych Rewioenr6w, KRS: ooooo54522, dowy: zli Ecovis I PL 1100o2a71P potwierdzajqcy pelnienie warunl(ow zakres normy ISO 9oo,l:2oog w l1 F: Finland..Franre, 3X.' lfjs8:*:i" Germany, ih:l"" Cireece, T::iil".*: Great Britain, Hong Koni, t-tungari, tnoia, l?511?iil,:g1.g"i"trl?r"lli,ii-.?r^t?ri9l""g*91 l?lil.:?ij,"-r^"1{.9",."11l?:"ll::.i:.-_t?fy9rl: "1s*ui", si"g"p"i", siji,ii n-jpi,iriil3i""""""i":'fiffiiil Ukmine,!liff11i;.1i?i, United Arab Enrirates, Uruguay Taiwan, and USe Thailand, Tunisia, Turkey, 1"r.o""i"J "i,njoj. EcoV slnternationa isaswissasiociitioneacn.ecovlu-e-rrii other entity Ecovls system Rewident sp z o.o is the polish memberfirm of Ecovts ionat.

15 z f1no"t badania sprawozdania finansowego za okres od I stycznia2014 roku do 3l grudnia 2014 roku et -\.,. i l I i.r" 'i'i i l:.\{ l: llf Iili! :. Str uktura maj qtku Spdlki: z analizy pionowej bilansu Sp6lki wynika, 2e w Iatach aktywa trwale mialy :znaczecy udzial w strukturze jej maj4tku. Ich udzian w sumie bilansowej wynosi g6% na koniec 2al4 roku. Gt6wna p<tzycjq aktyw6w trwalych Sp6lki s4 inwestycje dlugoterminowe w sp6lki zale1ne oruz zakohczone prace rozwoj owe. w aktywach obrotowych zasadnicz4 pozycjg w badanym okresie stanowiq inwestycje kr6tkoternlinowe (1 0% sumy bilansowej). z analizy Poz:iomej aktyw6w wynika, 2e wartosc, aktyw6w trwalych wzrosla znaczeco w roku 2014 w por6wnzrniu do roku 2013 (z I578,3tys. PLN w roku 2013 do 3 76g,I tys. pln), co rvynika z objgcia udizial6w w jedn_ostkachpowiqzanych oraz zakonczeniaprac rozwojowyctr. Aktl'wa olbrotowe spadly w 2014 roku w por6wnaniu do roku 20li z I35g,7 tys. pln do 63I,3 tys' PLN, co bylo spowodowane przeniesieniem kr6tkoterminowych rczliczen migdzyokresowych (naklad6w na prace badawczo-rozwojowe) na wartosci niematerialne i prawne. S tr uktur a ird del Jin ans ow ania Anahza pionowa pasyw6w bilansu wykazana, 2e posiadany przez Sp6lkg maj4tek zostat sfinansowany w latach w dominuj4cym stopnidprzezkapital wlasny. Maj4tek Sp6lki w 2014 r' zostal sfinansowany w 84Yo kapitalem wlasnym (gi6wnie kapitalem zapasowym), zas w I6YokapitaNem obcym (zobowi4zaniami kr6tkoterminorirymi). Rachunek zyskdw i strat W rachunku zysk6w i strat zaobserwowal, mozna wzrost koszt6w dzialalnosci operacyjnej przy j ednoczesnyrn znacznym wzroscie przychod 6w ze sprzeduzy. Sp6lka w 2014 roku osi4gngla zysknetto w wysokosci 649,8 tys. zl (w roku poprzednim stratg netto 832,8 tys. ztr:). Wskuiniki ekonomiczne o dobrej sytuacji finansowej Sp6lki swiadcz4 osi4gane wskazniki rentownosci. W 2014 r. rentowno66 maj4tku (RoA) wyniosla I7,7I,A, rentownos6 kapitalu wlasnego (RoE) 22,53yo natomiast rentownos6 zysku netto 53,49%o. Pogrrrszeniu w por6wnaniu do roku ubieglego ulegly wskazniki plynnos ci, glctwnie z powodu spadku stanu Srodk6w pienigznych i ;.dtro"r.snego wzrostu stanu zob<>wrqzan kr6tkoterminowych. Wskaznik og6lnego zadlu?enia wskazuje, zj zobowiqzania og6lem stanowily na koniec 2014 roku 16%o pasyw6w og6lem. Przecigtny 999t: po jakim Sp6lka inkasowala nalezno5ci z ty\slu dokonanej sprzed,a1y wyni6sl w 2014 r. 57 dni. Cykl odroczeniaplatnosci zobowiqzanhandlowych w 2014r. wylosil 49 dni, W lertach niekorzystnie ksztantowan sig cykl kapitalu obrotowego Sp6lki, gdyz terminy odroczenia platnosci byly kr6ts ze ni okresy zamro2enia Srodk6w pienig2nych w naleznosciach kr6tkoterminowych. w roku obrotowym 2014 Sp6lka placila swoim dostawcom srednio 8 dni przed zainkasowaniem naleznosci od odtiorc6w. trcovlssystemhewdentsp zoo posiadacertyflkatnrpl11ooo287tp potwierdzajqcyspelnieniewarunkownormytso9001:2008w zakresie badania sprawozdaf flnansowvch. Indonesi poland, in' Lithuania,..Luxembourg, Republic of l\4acedonia, Malaysia, Malta, [,i]exico, Netherlands, New zealand, ukraine, ECOVIS Ea^h E^^..i^ otherentityecov ssystemrewidentsp.5tl"t"""i."li",ti[5i}.;t,l3"d;is".l."',"]#',. lovak Republic' Slovenia' South Africa, Spain, Sweden, 'switertand, Taiwan, rn"irunj, irni"iujji-t"v

16 Raport z badania sprawozdania finansowego za okres o<l 1 stycznia2014 roku do 31 grudnia 2014 roku rrr. czbse szczbcorowa RAPoRTU 1. ocena prawidlowosci stosowanego systemu ksiqgowosci Ecq przyjgte przez ni4 zasady (politykg) ia roku obrotowego i wchodzqcych w jej sklad aktyw6w i pasyw6w orm ustalania wyniku owych, systemu ochrony danych i ich zbior6w. se w siedzibie Sp6lki przy uzyciu komputer6w w oparciu -prowadzone finansowo ksiggowe Microsoft Navision. Dokonalismy wyrywkowego dlowosci dzianania systemu ksiggowosci. Naszej or..ri. poategaly i" - zasadnos6 i ci4glos6 stosowanych zasad, oraz poprawno66 otwarcia ksi4g rachulkowych (zac,how arrie formalnej ci4glo Sci), - konnpjletnosd i przejrzystos6 dokumentacji operacji gospodarczych, - pra'widlowos6 prowadzonych za pomocq komputera ksi4g rachunkowych, tj. w spos6b rzel.elny, bezblgdny, sprawdzalny r brezqcy, - zasirdrro66 stosowanych metod zabezpieczenia dostgpu do danych i systemu ich przetwar zania za pomoce komputera, - powrqzanie danych wynikai4cychzksiilg ze sprawozdaniem finansowym, - ochrona dokumentacji ksiggowej, ksi4g rachunkowych i sprawo zd,aniafinansowego, - przeprowadzenie i rozljczenie wynik6w inwentaryzacjr. W wyniku tych ocen, w pot4czeniu z rezultatami badania wiarygodnosci poszczeg6lnych pozycji sprawozdania finansowego, stwierdzilismy, ze system ksiggowogci molna jato calose- uinie zaprawtdta,v,ry. 2. Inwenta ryzacia skladnik6w mai4tku Jednostka przeprowadzlna inw entaryzacj g : a) drog4 potwierdzenia sald: o Srodk6w pienigznych na rachunku bankowym. o nale:zno(ici i zobowtqzan. b) drog4 spisu z natury o Srodk6wpienigznychwkasie, 3Oa, WaMawa, rel; +40 ( BO, faxi +48 (22\ Nr 1253.w, Krajowej tzbje Bjegtych Rewidentow, KRS; 'oooooiiszzl, dowy: zl; certyfikat nr pl 1i)OO2B7lp potwierdzaiqcy spelnienie warunk6w normy ISO 9001:2OOg w Il91o:,lr?T:t 9:rmary,,,creece, Great Britain, Hono-<""i -"1,"""^Y'rnoi", Indonesia, re and, srae ' taly,japan,repub icoftenstein,lithuania'-luxembourg,repub icofmacedonia, \ia aysia' Potand, portusar eatar, Rornania, ore, srovak Republic, l;ell '1,"#i"tX,9r"tEl lfltlii*ii'"?^t?ti? Russia, Repub di"ir"r, Uk ine CJp"iriiltj""li"i"ls,jririXii":j'"d"r!i"ltli;rt?i, sro;e;;:'sorn nt i"", Untt,ed A b.emirates, spain, sweden, Uruguay swirzerrand, and USn raiwan, rhairand, runisia. 1-.._.,... rurkev r",",",". ",", ECOVIS International is a Swiss other entity ECoVtS System Rewident sp z o o is the porisn memoliiiim1i;idvffi;;r;ffi#i

17 3n_o"t z badania sprawozdania finansowego,u ok.ts I stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Jt av :, Y j:, Fozostale pozycje aktyw6w i pasyw6w zinwentaryzowano poprzez z odpowiedni4 dokumentaciq. R6znice rnwentaryzacyjne ujgto i rozliczono w okresu. uzgodnienia sald ksiggach badanego Badana jednostka zachowala obowi4zek przeprowad zenia inwentaryzacji w zaklesie jej czgstotliwrsci, przedmiotu i terminu. 3' Informacie o wybrany ch pozyciach bilansu i rachunku zysk6w i strat (w PLN) 3.1. Aktywa trwale PLN obejmuj4 inne wartosci prawo do znaku towarowego ne prace badawczo-rozwoiowe o Tabela ruc:hul wartosci. niemalerialnych i prawnych i srodk6w trwalych zostala prawidlowo przedstawiona w,,dodatkowych informacjactr i obja$nieniach do,p.u-orjurria finansoweg',,. Aktywa trwale obejmuj4 t6wniez udzialy w podmiocie zale2nym Ekokogeneracja Development Sp' z-o'o' ol4cznej wartosci ,00 PLN oraz w podm-iocie zaleinymekotermika SA o warto6ci I ,00 pln. prz:eslanek ach Sp6lka 199,.379, Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmuj4 przede wszystkim kr6tkoterminowe inwestycje o wartosci PLN 4I7.940,21 na kt6re sikladaj4 sig Srodki na rachunkach bankowych oraz bankowe lokaty 7-dniowe zob owi4za nia dlugoterm in owe i kr6tkoterm in owe zy irnymi zobowrqzania z tyfiilu p<t2yczki a Trzebiech6w Sp. z o.o. przypaiaj4ce do w lecztej kwocie ,30 pl,lrl oraz ECOVIS Australia' Austr croatia, cyprus, czech Repubtic, Denmi]rk, Estonia, i;li"[rj Poland, in' Lithuania' Lu Nilalaysia, l\4alta,. Mexico, Netherlands, New zealand, ukraine, lovak Republic, den, Switerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, 5,i3,"JLu:l'a;rd;i#lifTi,ii5Ti"T:"i."x"#f 511',",":,l3"f il'

18 3n_o.t z badania sprawozdania finansowego h w'.i i],., i j\ri ;'1 ;r iv'rr za okres od I stycznia2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 7o^b-o;yigzznia z tyttilu podatk6w, dotacji, cel, ubezpreczen i innych swiadczeri o waftosci 122'889"89 PLN' Zobowiqzania podatkowe obejmuj4'przede *vyrtki- zobowi4zania z tyfiilu podatku Vat do odliczenia w nastgpnych okresach Przychody ze sprzedaly Przychody te sprzedazy dotyczq gl6wnie sprzeduzy licencji na rozwojowych (know-how, dokumentacji i rozwrqzan iechnicznych) Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. u?ywanie wynikdw prac do podmiotu powi4zanego 3.5. Koszty dzialalno5ci operacyinei Koszty dzialalnosci operacyjnej o wartosci ,26 PLN zostaly kompletnie i prawidlowo zarachowane do badanego okresu. Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe w kwocie ,12 pln porgczenie zabezpieczenia emisji obligacji sp6lek o.o. i Ekokogeneracji Development Sp- z o.o. obejmuj4 przede wszystkim wynagrodzenie za zalelnych - Ekokogeneracji Trzebiech6w Sp. z Na koszty finansowe o wartosci ,02 PLN sklada sig gl6wnie odsetki od, otrzymanej po1yczki. etgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonta, g, Repubric of r\4acedonia, Maraysia, Marta, Mexico, Netherrands, New zearand,, South Africa, Spain, Sweden, 'switzertand, Taiwa;, Thaita;;, i";l;j;;-k"y ity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any

19 }png.t z l>adania sprawozdania fi nansowego,u ok"".:d 1 stycznia 2014 roku do 3l grudnia 2014 roku Jt w i.r t: i/! I i.t ; 4' wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe inforrnacje i obiasnienia sp6lka spot''4dzila informacjg dodatkow4 obejmuj4c4 wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodalkowe informacje i objasnienia zgodnie L'ustaw4 o rachunkowos^ci. Dane liczbovre w tych informacjach wynikaj4 z ewldencji ksiggowej i.?'zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym" 5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym Zestawienje zmian w.kapitale wlasnym.wykazuje zwigkszenie kapitalu wlasnego w okresie od r stycznia 2014 roku do 3 1 grudnia 2074 roku w kwocie i,67 pln, zostalo sporrz qdzone prawidlowo i wykazuje prawidlowe powiqzanie z bilanse m orazrachunkiem zysk6w i strat. 6. Rachunek przeptyw6w pienig2nych 7. Sprawozdanie Zarz4du z dzialalno6ci Sp6lki zostalo stosownie do nim dane finansowe sa polki za2014 r<tk. ECOVTS 30a, rszawa, tel.: +48 (22) 38o 03 80, fax: +4S (22) Nr S1, Krajowej tzbie eiegiycn Rewioento* xnd,-,ooo6osqsii, dowy: r pl potwierdzaiqcy spernienie warunkow normy rso 9001:2008 w Australia' Au i;!i"*, Poland, in' Lithuania' cofmacedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, ukraine, lovak Republi Newzealand, rica, spain, s*i,o"n, i;*llrlnd, Taiwan. Thaitand, Tunisia, Turkey, \'-9_a9l Bulgaria, china, croatia, cyprus, czech Repubtic, Denmark, Estonia,

20 I3p9* z badania sprawozdania finansowego za okres od I stycznia2014 roku do 3l grudnia 2014 roku.,/ '., l ir i,i ii,.r :,,V i i i i i\; I IV. INFORMACIE I USTALENTA KOrICOWE Nie stwierdzono narus zen prawa oraz postanowieri Statutu Sp6lki, mog4cych wplywa6 na ;zgodnosi z v'ymagirje;ymi zastosowania zasadarni (polityka) rachunkowosci- i rzetelnosci sprawozdania finansowego wraz z nirriejszym raportem wydano opinig zbad,aniasprawozdania finansowego Ekoko generacja S.A. za 2014 r. bez zastzehen. Niniejszy ralport zawiera 17 kolejno pon'merowanych stron. podpisem bieglego rewidenta. Kuhda ze stron opatrz"ona jest Knrlnzyul SzraNca Kr,uczowy lincr,y RnwnrNr Wpisany do rejestru bieglych rewident6w pod numerem przeprowadzaj4cy badanie w lmlenlu ARTURRY BIEGI,YRE IDENT Wpisany do rejestru biegtych rewident6w pod numerem tt2t0 Ecovrs SysrEM RnwrnnNr Sp. z o.o. Ur,. Rarowmcxa 30A Wanszawa Sp6lka wpisanul na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdaf finansowych pod numere m 1253 Warszawa, dnia23 kwietnia 2015 roku ;;;jjffi;,;;;"1ii)#;ri,i3;,i,illlda cerrvnkat N PL 11ooo287tP potwierdzajqcv spernienie warunk6w normy rso eo01:2oo8 w ECOVIS International tax advisors accountenfs arrrtirar< raunra." i^.^^^li^^ - \rc?}lrinlano, rrane,'ce;r;;;, c;; f::, it, Republic of l\racedonia, Malavsia. [/alta, Mexico, Netherlands, New Zealand, south Africa, Spain, Sweden,'Swi[zerland, f"i*"n it "if"nj, i;;;;j;-k.y Its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of anv

Opinia. ($ rcovts' do 31 grudnia2}l4 rokul. z b adania skons o li dowane $o. sprawo zdania fi nans owe gd za okres od 1 stycznia2}l roku

Opinia. ($ rcovts' do 31 grudnia2}l4 rokul. z b adania skons o li dowane $o. sprawo zdania fi nans owe gd za okres od 1 stycznia2}l roku ($ rcovts' SYSTEM REWIDENT Opinia i z b adania skons o li dowane $o sprawo zdania fi nans owe gd za okres od 1 stycznia2}l roku i do 31 grudnia2}l4 rokul i I a WARSZAWA. czerwiec 2015 Opinia z badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. ul. Wiśniowa 40B/5 02 520 Warszawa LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku dla Oponeo.pl Sp. z o.o. (Opony.com SP. z o.o.) ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ul. Smolna Warszawa Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny

ul. Smolna Warszawa   Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny 1 RAPORT O FIRMIE Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny Sp. z o.o. 00-001 Warszawa Dobrowolna 81 A Tel. 4822 8263416 Fax 4822 8568184 www.infocredit.pl e-mail: sklep@infocredit.pl DATA

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY Zestawienie sprawozdań finansowych Za lata 2007-12 2011-09 rok A.1 Jednostka: Polskie Towarzystwo Lekarskie Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 22 Warszawa A.2 A.2

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport opinię zawiera 10 stron za rok obrotowy kończący się 31

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.42.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.42.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.42.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo