NAVISION. Joanna Olga Paliszkiewicz Politechnika Częstochowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAVISION. Joanna Olga Paliszkiewicz Politechnika Częstochowska jpaliszkiewicz@zim.pcz.czest.pl"

Transkrypt

1 WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH WYKORZYSTY- WANA W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Streszczenie Joanna Olga Paliszkiewicz Politechnika Częstochowska Coraz powszechniej uwaŝa się, Ŝe o przewadze konkurencyjnej organizacji decydować będzie wiedza w niej zgromadzona. Systematyczne gromadzenie wiedzy, synteza, dzielenie się pomysłami i doświadczeniem staje się istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie prawie wszystkich typów organizacji. Dzięki zintegrowanym systemom zarządzania przedsiębiorstwa mogą uporządkować swoje informacje. W referacie zaprezentowano jeden z aspektów zintegrowanych systemów zarządzania wielowymiarową analizę danych. Słowa kluczowe: zintegrowane systemy zarządzania, wielowymiarowość Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania to systemy informatyczne wspomagające działalność operacyjną przedsiębiorstwa: systemy finansowo - księgowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarką materiałową, produkcją. MoŜna je określić jako pakiety aplikacji komputerowych, które wspierają zaspokajanie większości potrzeb informacyjnych w wielu obszarach funkcjonowania organizacji [Da2000]. W Polsce pracę nad systemem MRP rozpoczęto w latach siedemdziesiątych, na świecie w latach pięćdziesiątych. Najpierw powstały proste systemy wspomagające planowanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstw produkcyjnych (skrót powstał od Material Requirement Planning). Kolejny etap to systemy zwane MRP z zamkniętą pętlą (closed - loop MRP). Opierały się na modelu produkcji, który uwzględniał wpływ informacji zwrotnych, określających stan procesu produkcyjnego w róŝnych fazach jego zaawansowania, na róŝne parametry opisujące całość produkcji. Następcą closed - loop MRP jest MRP II (Manufacturing Resource Planning) rozbudowany o elementy związane z procesem sprzedaŝy i wspierający podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją. W modelu MRP II bierze się pod uwagę wszystkie sfery

2 560 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania zarządzania przedsiębiorstwem: przygotowanie produkcji, planowanie i kontrolę produkcji oraz sprzedaŝ i dystrybucję wyprodukowanych dóbr [Be99]. Kolejny model został wprowadzony pod nazwą ERP (Enterprise Resource Planning) lub MRP III. Jest to system składający się z wielu funkcjonalnych modułów obejmujący całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje roŝne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji [Ta99]. Według innej definicji system klasy ERP jest gotowym do implementacji, zintegrowanym zbiorem modułów (aplikacji) obsługującym wszystkie biznesowe funkcje przedsiębiorstwa i posiadającym moŝliwość dynamicznej konfiguracji, dzięki czemu zapewnia funkcjonalność pokrywającą specyficzne wymagania danej organizacji. ERP umoŝliwia przedsiębiorstwom przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w zintegrowanym, zorientowanym na procesy i kierowanym informacjami środowisku [Ka01]. Zintegrowane systemy zarządzania umoŝliwiają odpowiednią selekcję, łączenie i jednoznaczne adresowanie informacji. Są narzędziem informującym o stanie firmy, umoŝliwiającym ocenę bieŝącej i planowanej przyszłej działalności. Wybór i wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania Sprawny obieg informacji oraz kontrolowanie i rozliczanie na bieŝąco kosztów jest niezbędne do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zintegrowane systemy klasy MRP/ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w pełni wspierają jego działalność operacyjną i jednocześnie pozwalają monitorować sytuację przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach. Dlatego wybór odpowiedniego systemu wspomagającego zarządzanie powinien być przystosowany do charakteru i zapotrzebowania danej organizacji. Przedsiębiorstwa powinny postępować według procedury wyboru odpowiedniego systemu, która obejmuje następujące etapy [Bi2000]: ocena stanu technologii oraz systemu przetwarzania danych w danej organizacji, określenie wymagań funkcjonalno technicznych jakie ma spełniać system wspomagający zarządzanie, przedstawienie zapytania ofertowego uwzględniającego: zakres funkcjonalny systemu, skalę systemu, interfejs, łatwość obsługi, jakość dokumentacji, niezawodność i pewność działania, łatwość aktualizacji, bezpieczeństwo danych, liczbę wdroŝeń, komputerowego wspomagania procesu wdraŝania, zgodność systemu z polskimi przepisami prawnymi i branŝowymi, koszty oprogramowania aplikacyjnego, koszty oprogramowania systemowego,

3 Wielowymiarowa analiza danych wykorzystywana w zintegrowanych 561 koszty infrastruktury sprzętowej, koszty wdroŝenia, szkolenia i opieki autorskiej, ocena odpowiedzi oferentów, klasyfikacja ich i wybór potencjalnych ofert, prezentacje i wizyty referencyjne wybranych firm, negocjacje, wybór systemu i podpisanie umów realizacyjnych. Proces projektowania i wdraŝania systemu wspomagającego zarządzanie rozpoczyna się od analizy potrzeb klienta. Faza ta pełni istotną rolę, dzięki dobrze i dokładnie zebranym informacją moŝna prawidłowo skonfigurować i wdroŝyć system spełniający stawiane wymagania. Dla firm, które starają się zminimalizować całkowity koszt eksploatacji systemu, a równocześnie maksymalnie zwiększyć własny udział w rynku ta faza jest decydująca. Błędy popełnione we wczesnej fazie jego realizacji są przyczyną opóźnień projektu i zwiększenia kosztów. Następnie, system dzieli się na mniejsze samodzielne pakiety, które są przystosowywane, testowane, uruchamiane i zatwierdzane według szczegółowego harmonogramu. Firmy zajmujące się wdraŝaniem zintegrowanych systemów prowadzą repozytorium, w którym znajduje się dokładna kopia oprogramowania uŝywanego wcześniej, a takŝe zapis konfiguracji sprzętowej oraz wszystkie istotne dokumenty powstałe podczas wdraŝania i realizowania projektu u klienta. Taka baza danych pozwala zespołom projektowym kontrolować realizowane zadania i cele i wyniki, a równocześnie umoŝliwia szybkie wdraŝanie rozwiązań określonych podczas analizy przedwdroŝeniowej. WdroŜenie systemu powinno być dopiero uznane za w pełni udane, gdy rozwiązanie działa zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez klienta, to znaczy osiąga pełną sprawność operacyjną. Stan taki jest wtedy, gdy wdroŝono wszystkie zaplanowane funkcje i personel jest właściwie przeszkolony i przygotowany do obsługi nowego systemu. Bezpośredni uŝytkownicy akceptują wdroŝony system oraz wykorzystują go w pełni i zgodnie z załoŝeniami. Doświadczenie pokazało, Ŝe motywacja i zaangaŝowanie są niezwykle istotne dla rozwijania umiejętności i utoŝsamiania się uŝytkowników końcowych z prowadzonym wdroŝeniem projektu. Wielowymiarowa analiza danych Istotą wielowymiarowej analizy danych jest obserwacja zmienności pewnych wielkości w przestrzeni tworzonej przez inne wartości (nazwane wymiarami analizy). Struktura wielowymiarowa przedstawia elementarne komórki danych (fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary). Dodatkowo w ramach wymiarów określona jest hierarchia poziomów szczegółowości, np. w wypadku czasu moŝe to być poziom dni, miesięcy, lat [Ko03]. W przypadku analizy dotyczących zarządzania kontaktami z klientami śledzi się zwykle zachowanie wielkości sprzedaŝy, zysku osiągniętego z klienta, war-

4 562 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania tości klienta, satysfakcji. Wymiarami analizy są czas, obszar geograficzny, produkt oraz szeregi wielkości charakteryzujących klientów, jak m.in. przynaleŝność do grupy wiekowej, wykształcenie, sposób spędzania wolnego czasu. W analizie wielowymiarowej rozpatrywane są kostki danych utworzone w przestrzeni wymiarów. Poszczególne komórki danych zawierają wartości na najniŝszym poziomie szczegółowości. Operacje wykonywane na danych w kostce obejmują [Ko03]: agregację wyznaczanie i analizę wartości zintegrowanych (np. sum, średnich, maksimów, minimów) na mniejszym poziomie szczegółowości, przekroje, filtrowanie wykonywanie zestawień przy ograniczonym zakresie wartości zmiennej wymiaru, rzuty prezentację danych w ograniczonej (w stosunku do kostki danych) liczbie wymiarów, nawigacje po danych płynne przechodzenie miedzy poziomami szczegółowości w tym samym wymiarze lub róŝnymi wartościami w tym samym wymiarze (np. od jednej grupy wiekowej do innej). Metody analizy wielowymiarowej są stosowane do spojrzenia na wysokim poziomie zagregowania. Moduł Wymiary w Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Navision jest zintegrowanym rozwiązaniem biznesowym łączącym w sobie cechy funkcjonalnego, niezawodnego i w pełni zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie firmą z modułami umoŝliwiającymi planowanie i optymalizację produkcji i dystrybucji, obsługę klienta (CRM), handel elektroniczny. Microsoft Business Solutions Navision adresowany jest do firm średniej wielkości potrzebujących elastycznego rozwiązania, które szybko i łatwo dostosowuje się do rosnącej organizacji. System Microsoft Business Solutions Navision usprawnia wewnętrzne i zewnętrzne procesy biznesowe. Pozwala podnieść efektywność współpracy z klientami, dostawcami i partnerami firmy [Mi04]. Istnieje wiele danych w przedsiębiorstwie, które opisane są przez kilka wymiarów jednocześnie, np. czas, produkt, region, klient, dostawca. Wartościowe informacje biznesowe powstają dopiero po połączeniu danych w wielowymiarowe strukturze. Narzędzia, które są obecnie zaimplementowane w systemie Microsoft Business Solutions Navision pozwalają na swobodne manipulowanie perspektywami analizy, przechodzeniem od danych ogólnych do coraz bardziej szczegółowych, wybieranie do analizy dowolnego fragmentu danych, filtrowanie wymiarów według dowolnych kryteriów. UŜytkownik moŝe indywidualnie kreować zakres analizowanych danych i wybrać najbardziej odpowiedni sposób ich prezentacji. Korzystając z wymia-

5 Wielowymiarowa analiza danych wykorzystywana w zintegrowanych 563 rów, moŝna przypisać wybrane charakterystyki do informacji rejestrowanych uŝywanych podczas codziennej pracy. Charakterystyki te mogą z kolei posłuŝyć do definiowania pytań dotyczących firmy i uzyskiwania odpowiedzi wskazujących na optymalny sposób zarządzania. MoŜna teŝ poszukiwać coraz skuteczniejszych metod prowadzenia działalności, rozwijania narzędzi analitycznych podejmowania waŝnych decyzji na podstawie wiarygodnych informacji [Na04]. UŜywanie wymiarów względem zaksięgowanych wpisów i wpisów budŝetu pozwala na monitorowanie funkcjonowania poszczególnych jednostek (np. wydziałów lub regionów). MoŜna teŝ między innymi porównywać informacje pochodzące z róŝnych okresów lub zestawiać wielkości rzeczywiste z wartościami zakładanymi w budŝecie. MoŜliwości tworzenia nowych wymiarów w Microsoft Business Solutions Navision są nieograniczone. Nowe wymiary moŝna dodawać na bieŝąco. Istniejące wymiary moŝna łatwo dostosować do procesów biznesowych dzięki następującym moŝliwością: nadawanie im nazw zgodnie z firmowymi zasadami sprawozdawczości i wymaganiami pracowników, proste blokowanie wymiarów, które nie są juŝ potrzebne, tworzenie hierarchii wartości odzwierciedlającej strukturę sprawozdawczą, modyfikowanie wymiarów (lub dodawanie nowych) tak często jak jest to potrzebne, bez wprowadzania zmian w strukturze księgowej firmy. Wielowymiarowa struktura danych umoŝliwia szybkie i intuicyjne tworzenie dowolnie skomplikowanych analiz oraz przetwarzanie danych w sposób dynamiczny. Wynikiem analizy moŝe być dotarcie do tak niezbędnych informacji jak trendy, relacje czy wartości charakterystyczne. W ten sposób uŝytkownik otrzymuje natychmiastowe odpowiedzi na najistotniejsze pytania biznesowe oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji krótko i długoterminowych. Zakończenie Dobre wykorzystywanie informacji uchodzi za warunek sukcesu przedsiębiorstwa. W ten sposób moŝna bardziej wyróŝnić się na tle konkurencji niŝ przez usprawnienie wykorzystania zasobów materialnych. Informacje będące w dyspozycji przedsiębiorstwa odnoszą się do najróŝniejszych dziedzin, jak metody produkcji, procedury biurowe, klienci, strumienie informacyjne, wartości, postawy, współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wszystkie te dziedziny moŝna kontrolować dzięki zintegrowanym systemom zarządzania. Wielowymiarowa analiza danych umoŝliwia dostęp do wielu istotnych informacji, które w znaczący sposób mogą wpływać na podejmowane decyzje. W Polsce coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie zintegrowanych systemów klasy MRP/ERP. Najczęściej są to przedsiębiorstwa duŝe lub średnie,

6 564 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania które istnieją juŝ jakiś czas na rynku. Przedsiębiorstwa te, to najczęściej firmy z przeszłością, która niesie za sobą obciąŝenia organizacyjne, nawyki i związaną z nią niechęć do zmian. Dlatego bardzo waŝną role odgrywają tutaj menedŝerowie wszystkich szczebli, którzy powinni zaangaŝować się w projekt i nie traktować go jedynie jako zagadnienia z zakresu informatyki, lecz takŝe z zakresu zarządzania. MenedŜerowie powinni sobie uświadomić, Ŝe nie jest celem projektu utrzymanie obecnej organizacji i uzyskanie jeszcze jakiś dodatkowych korzyści. Wprowadzając system wspomagający zarządzanie, menedŝerowie decydują się na inny sposób zarządzania, podejmując wyzwanie polegające na istotnych zmianach organizacyjnych. Dzięki tym zmianą firma powinna stać się nowocześnie zarządzaną i stawić czoła konkurencji. Literatura [Be99] Berendt B., MRP w zarysie, PC Kurier nr 5, [Bi99] Billewicz G., Wybrane problemy wdraŝania zintegrowanych systemów informatycznych, w: pod. red R. Knosala Materiały z konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa [Da2000] Davenport T.H., Mission critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts [Ka01] Kale V., SAP R/3. Przewodnik dla menadŝerów, HELION, Gliwice [Ko03] Kozieł A., Wykorzystanie narzędzi analitycznych w zarządzaniu kontaktami z klientami, w: pod red. M. Nycz, M. L. Owoc, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pt.: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, nr 975, wyd. AE we Wrocławiu Wrocław [Mi04] Materiały firmy Microsoft, Strona internetowa fault.asp z [Na04] Materiały udostępnione przez firmę NAV.COM z Częstochowy, Microsoft Business Solutions - Navision pt: Zarządzanie finansami Wymiary, [Ta99] Tarasiuk M., Architektura systemów informatycznych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, z dnia 09.11, 1999r

7 Wielowymiarowa analiza danych wykorzystywana w zintegrowanych 565 MULTIDIMENSIONAL DATA ANALYSIS USED IN COMPUTER AIDED MANAGEMENT SYSTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Systematic gathering of knowledge, sharing of ideas and experiences are becoming significant factors which will decide about business success. In the article has been presented one of the aspects of management systems multidimensional data analysis. Key words: computer aided management systems, multidimensional analysis.

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS

WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS Damian DZIEMBEK Streszczenie: W artykule wskazano moŝliwości wspomagania procesów zarządzania wiedzą

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ORACLE

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ORACLE Małgorzata Nycz, Barbar Smok Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ORACLE 1. Wprowadzenie Rozwój technologii informatycznych wpływa m.in takŝe na elementy związane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu dr inŝ. Michał Tomaszewski Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Zakres wykładu podstawowe

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo