Sprawozdanie okresowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie okresowe"

Transkrypt

1 Sprawozdanie okresowe Dotacja: Status: Przyjęte Data utworzenia: :23:45 Data złożenia: :54:33 Data przyjęcia: :14:52 Nazwa organizacji: Fundacja Klinika Rządzenia Część merytoryczna Projekt 1. Podsumowanie działań Niniejsze podsumowanie działań obejmuje okres od dnia 2 lutego do dnia 31 lipca 2015 r. (6 miesięcy). Na wstępie, zanim opisane zostaną podjęte działania oraz sposób, w jaki zostały one zrealizowane, zasadne jest przypomnienie celów projektu i na tej podstawie syntetyczne podsumowanie przeprowadzanych przez organizację w okresie objętym sprawozdaniem działań. Warto przypomnieć, iż celem generalnym projektu jest kontrola obywatelska wydatkowania środków publicznych na cele prywatne oraz wyjaśnienie, jak rząd chroni interes publiczny przed tym zjawiskiem. W ramach projektu przyjęto 8 celów operacyjnych. Po pierwsze, wyjaśnienie, jakie regulacje i w jakim zakresie chronią interes publiczny przed wydatkowaniem przez decydentów politycznych i urzędników środków publicznych na cele prywatne; po drugie, ustalenie, czy i w jakim zakresie urzędy tworzą wewnętrzne regulacje chroniące interes publiczny przed takimi zachowaniami i po trzecie, określenie skali zjawiska i jakich dokładnie kategorii dotyczy. Te trzy pierwsze cele operacyjne są szczególnie istotne, ponieważ to ich realizacja stanowiła zdecydowaną większość podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym. Niemniej jednak, niezależnie od ustalonych w tym okresie priorytetów, prowadzone działania bezpośrednio lub pośrednio sprzyjały realizacji pozostałych celów operacyjnych, w szczególności poznaniu nastawienia badanych urzędów do kontroli obywatelskiej związanej z tym zjawiskiem (cel operacyjny 4), rozpoczęciu przygotowań do wypracowania rekomendacji zmian dla badanych urzędów (cel operacyjny 5), zwróceniu uwagi administracji na ten problem (cel operacyjny 6), a w efekcie zapoczątkowaniu zmiany złych praktyk w administracji (cel operacyjny 8). Odnosząc się do wyżej wskazanych założeń prowadzone działania w okresie sprawozdawczym objęły: 1) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań (w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego celu operacyjnego) dotyczących opracowania narzędzi badawczych oraz zbierania informacji i danych do analizy. Zgodnie z harmonogramem projektu w lutym 2015 r. na podstawie wstępnej analizy przeprowadzonej wcześniej przez fundację na etapie prac nad wnioskiem grantowym opracowane zostały ostateczne założenia metodologiczne, w szczególności wzorcowe wnioski o Strona 1

2 udostępnienie informacji publicznej i wzorcowe pytania do tych wniosków adekwatne do potrzeb związanych z realizacją celu operacyjnego 1 i 2 oraz celu 3 (pozyskanie danych wywołanych do analizy prawnej). Należy tutaj podkreślić, iż przyjęta metodologia projektu (pozyskiwanie danych oraz etap analizy i wnioskowania) bazuje w pełni na narzędziach przetestowanych i stosowanych wcześniej przez członków zespołu (3 ekspertów). Zgodnie z założeniami projektu, wnioski o udostępnienie informacji publicznej stanowią główne narzędzie pozyskiwania informacji, które nie zostały wcześniej udostępnione przez badane urzędy. Już we wniosku o dotację omówiono to narzędzie oraz ewentualne zagrożenia związane z jego stosowaniem, w tym ewentualną konieczność występowania do sądu w razie prób ograniczenia dostępu do informacji publicznej przez badane urzędy (w okresie sprawozdawczym takie zagrożenia nie wystąpiły, przynajmniej w stopniu zagrażającym realizacji projektu). Łącznie w okresie luty-lipiec 2015 r. opracowano i wysłano 13 wniosków zawierających wystandaryzowane zestawy pytań, obejmujące łącznie 78 pytań (23 w ramach celu operacyjnego 1 i 2 oraz 55 pytań w ramach celu 3). Konstruując poszczególne wnioski kierowano się zasadą dostosowania pytań (zestawu pytań) do poszczególnych celów operacyjnych. Jeżeli w danym wniosku znajdowały się pytania dotyczące innego celu operacyjnego to ich obecność wynikała z przyjętej taktyki badawczej (w tym ograniczenie liczby wniosków). Dodatkowo należy podkreślić, że wszystkie wnioski zostały przygotowane jako jeden spójny pakiet pytań, a ich opracowanie zostało poprzedzone pracą warsztatową ekspertów projektu; analizą dostępnych aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym planów finansowych i sprawozdań finansowych wskazujących główne pozycje kosztowe występujące w badanych urzędach; analizą dostępnych raportów dotyczących zjawiska anomii pracowniczej; a także analizą medioznawczą publikacji dotyczących afer stojących u podstaw niniejszego projektu. Wnioski zostały opracowane w taki sposób, a następnie wysłane w takiej kolejności, aby badane urzędy nie miały wątpliwości co do przedmiotu tych wniosków czego dotyczą przedmiotowe wnioski i jak rozumiane jest przez wnioskodawcę (fundację) zjawisko wykorzystywania środków publicznych do celów prywatnych. Taki tryb zbierania danych wywołanych wynikał z założeń projektu, określonych we wniosku o dotację sposobu gromadzenia danych i informacji do analizy. Tryb (określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej) występowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej został uznany za najbardziej optymalny, z uwagi na brak zastanych raportów i opracowań dedykowanych przedmiotowej kwestii oraz innych danych zastanych, w tym brak danych zastanych na BIP urzędów. Ponadto taki tryb pozwalał na gromadzenie wiarygodnych informacji, stanowiących formalne stanowisko urzędów w badanych kwestiach, a nie stanowisko danej indywidualnej osoby. Stąd też wnioski o udostępnienie informacji publicznych oraz sam proces zbierania źródeł do analiz pełniły dwojaką funkcję. Z jednej strony były to narzędzia wykorzystane do prowadzenia przedmiotowych badań i zebrania danych koniecznych do analizy, a z drugiej (z uwagi na ich znaczenie dla przedmiotu i celów niniejszego projektu) stanowiły monitoring sam w sobie. Ten sposób pozyskiwania danych pozwolił także na ocenę praktyki badanych podmiotów w procesie udzielania informacji publicznych na wniosek zainteresowanej organizacji w stosunkowo sensytywnym obszarze, jakim jest wydatkowanie środków publicznych. Zgodnie z założeniami projektu generalna metodologia wzory wniosków i pytania w ramach realizacji celu 1 i 2 oraz celu 3 została poddana ocenie eksperta projektu (marzec, kwiecień, maj 2015), aby uniknąć niepotrzebnych trudności np. długiego czasu oczekiwania na informacje (biorąc pod uwagę liczbę i zakres udzielonych informacji można stwierdzić, że opracowane w ten sposób wnioski zapewniły dużą skuteczność organizacji w procesie zbierania danych). Po wysłaniu przedmiotowych wniosków (13 wniosków w okresie marzec-lipiec 2015 r.) zgodnie z harmonogramem projektu prowadzony był stały monitoring załatwiania przez urzędy wysłanych wniosków, a także w miarę potrzeby podejmowane były kontakty z badanymi urzędami, wysłane były pytania uzupełniające w Strona 2

3 przypadku niewłaściwej interpretacji wysłanych wniosków/pytań. Monitoring prowadzony był w tym okresie w ramach celów 1 i 2 oraz celu 3 (kwiecień-lipiec 2015). Niezależnie od działań związanych ze zbieraniem danych zastanych, w okresie objętym sprawozdaniem zgodnie z harmonogramem projektu prowadzona była analiza regulacji prawnych (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) na podstawie danych zastanych (marzec-czerwiec 2015), następnie w miarę nadsyłania informacji przez kontrolowane urzędy na podstawie danych wywołanych (kwiecień-czerwiec 2015). Zgodnie z założeniami projektu analiza danych zastanych prowadzona była również w oparciu o system informacji prawnej LEX (zakupiony w ramach kosztów rozwoju instytucjonalnego organizacji), strony BIP i inne źródła danych zastanych. 2) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z analizą w ramach celu pierwszego i drugiego oraz związanych z przygotowaniem raportu z tej części monitoringu. W ramach celu 1 i celu 2, w odpowiedzi na 6 wysłanych wniosków (wstępnie dedykowanych tej części projektu i analizie; treść wniosków nr 1-6 w załączeniu) otrzymano 107 odpowiedzi, przy czym w 45% przypadków wcześniej termin udostępnienia tych informacji został przedłużony przez urzędy. Analiza udzielonych odpowiedzi wykazała, że jedynie odpowiedzi na wniosek 1 i 2 będą przydatne do analizy regulacji prawnych, będących przedmiotem rozdziału I całościowego raportu. Odpowiedzi na pozostałe wnioski będą wykorzystane w ramach analizy dotyczącej celu operacyjnego 3 (praktyka badanych urzędów, rodzaje i skala możliwych nadużyć). Po analizie danych wywołanych (pozyskiwanych w trybie informacji publicznej) oraz analizie danych zastanych wskazanych wyżej, zgodnie z harmonogramem projektu w czerwcu 2015 r. został przygotowany roboczy raport z analizy prawnej w ramach celu 1 (wyjaśnienie, jakie regulacje i w jakim zakresie chronią interes publiczny przed wydatkowaniem przez decydentów politycznych i urzędników środków publicznych na cele prywatne) i celu 2 (ustalenie, czy i w jakim zakresie urzędy tworzą wewnętrzne regulacje chroniące interes publiczny przed takimi zachowaniami). Raport został w pierwszej kolejności poddany ocenie koordynatora projektu i po uwzględnieniu uwag przez ekspertkę prowadzącą niniejszą analizę uwag koordynatora, raport przekazany został do niezależnego eksperta (w ramach panelu ekspertów) do oceny. Przygotowany przez ekspertkę projektu dr Sylwię Spurek raport w ramach celu 1 i 2 obejmuje analizę odpowiedzi udzielonych przez badane urzędy na zadane pytania (analiza jakościowa i ilościowa), dokumentów przekazanych w odpowiedzi na zadane pytania (analiza ilościowa i jakościowa), a także dane zastane opublikowane przez urzędy oraz dane z systemu informacji prawnej LEX. Przygotowany przez ekspertkę raport (ok. 9 arkuszy wydawniczych, tj. ok. 200 str. znormalizowanego tekstu) obejmuje analizę przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji obowiązujących wewnętrznie w poszczególnych urzędach centralnej administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwa), które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku nadużyć w sferze publicznej, polegającemu na wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne lub takie, które choć ich przedmiotem są inne kwestie mogą być do tego celu wykorzystane. Jak wspominano wyżej zgodnie z założeniami projektu pierwsza część analizy/raportu z analizy obejmuje regulacje powszechnie obowiązujące, druga natomiast regulacje wewnętrzne. Dla drugiej części raportu największe znaczenie ma wniosek nr 2, który dotyczył wewnętrznych regulacji prawnych. Urzędy zostały zapytane, czy na dzień 1 stycznia 2014 roku obowiązywały u nich regulacje wewnętrzne mające na celu przeciwdziałanie wydatkowaniu przez osoby zatrudnione w ich urzędzie środków publicznych na cele prywatne oraz czy w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia wykonania wniosku urząd wprowadził nowe regulacje wewnętrzne w tym zakresie. W ten sposób podjęto próbę ustalenia, czy wewnętrzne akty prawne w urzędzie podlegają modyfikacjom w interesującym zakresie i w jakim kierunku. Urzędy poproszono także o Strona 3

4 udostępnienie regulacji wewnętrznych. We wniosku nr 2, podobnie jak we wniosku nr 1 dotyczącym aktów prawa powszechnie obowiązującego, zawarto przykładowe wyliczenie nadużyć, które stanowią wydatkowanie środków publicznych na cele prywatne. Dodatkowo zapytano urzędy, czy zastosowały te regulacje, a jeśli tak to w jakich sytuacjach. Co istotne, pytania zawarte we wniosku nr 2 odnosiły się szeroko do zjawisk wydatkowania środków publicznych na cele prywatne, a nie do konkretnych rodzajów kosztów. Analizy w tym zakresie (tj. praktyka w badanych urzędach i rodzaje kosztów) prowadzona będzie w ramach celu operacyjnego 3 (określenie skali zjawiska i jakich dokładnie kategorii dotyczy), a więc poświęcona jej będzie inna część raportu. W opracowanym przez dr Sylwię Spurek raporcie, w pierwszej kolejności analizowane były akty prawne powszechnie obowiązujące, w celu przygotowania autorskiej ekspertyzy prawnej w zakresie zawartych w nich regulacji interesujących i przydatnych z punktu widzenia zjawiska wydatkowania środków publicznych na cele prywatne w rozumieniu przyjętym na potrzeby analizy. Następnie przystąpiono do analizy aktów prawnych przyjętych wewnętrznie w poszczególnych ministerstwach i KPRM, przekazanych przez te instytucje. W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek urzędy przekazały ponad 130 aktów wewnętrznych, głównie zarządzeń dyrektorów generalnych, z których część była w analizowanym okresie nowelizowana, a część została zastąpiona nowymi. Badano, czy regulacje te zawierają takie postanowienia, które mogą być wykorzystane jako mechanizmy przeciwdziałania wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne, zarówno w ramach podróży służbowych, dokonywania wydatków kartami płatniczymi, korzystania ze służbowych telefonów stacjonarnych i komórkowych, korzystania z obsługi transportowej urzędu, ale także w ramach codziennego wykonywania obowiązków służbowych przy korzystaniu z komputera, służbowej poczty etc. Za przygotowanie raportu zgodnie z projektem odpowiadała dr Sylwia Spurek (ekspertka projektu), pod nadzorem dr Marcina Anaszewicza (koordynatora projektu/eksperta) i Szymona Osowskiego (eksperta projektu). 3) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z analizą w ramach trzeciego celu operacyjnego. W okresie sprawozdawczym zasadnicza część działań miała na celu pozyskanie danych i przygotowanie na ich podstawie raportu z analizy regulacji prawnych obowiązujących powszechnie i obowiązujących wewnętrznie (rozdział I całościowego raportu). Poza tym działaniami zgodnie z harmonogramem realizacji projektu podjęto działania w kierunku pozyskania danych na potrzeby realizacji celu operacyjnego 3 projektu, tj. podjęcia próby określenia skali zjawiska nadużyć i jakich dokładnie kategorii ono dotyczy, a także zbadania praktyki badanych urzędów w ramach tego zjawiska. W okresie sprawozdawczym, jak wskazano wyżej opracowano treści wzorcowych wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wzorcowych pytań do tych wniosków w ramach celu 3. Wnioski i pytania zostały poddane ocenie eksperckiej, a uwagi eksperta ds. informacji publicznej zostały uwzględnione. W efekcie przygotowano i wysłano w okresie sprawozdawczym 7 wniosków o udostępnienie informacji publicznej obejmujących 55 pytań (treść wniosków nr 7-13 w załączeniu), a analiza w ramach tego celu operacyjnego obejmie również informacje i dane zgromadzone w ramach wniosków 3-6, które mogą mieć znaczenie dla analizy praktyki urzędów. Wnioski 7-13 obejmowały m.in. pytania o konkretne wydatki urzędów, w tym wydatki na zakup materiałów i produktów, fundusz reprezentacyjny i upominki, o korzystanie przez pracowników odpłatnie i nieodpłatnie, w celach służbowych i celach prywatnych z samochodów i telefonów służbowych oraz usług gastronomicznych, o używanie kart płatniczych, o podróże służbowe, o przestrzeganie czasu pracy. Przykładowo jeden z wniosków miał na celu wstępne rozpoznanie skali wydatków w Strona 4

5 kategoriach kosztowych, co do których podnoszono wątpliwości w mediach w ramach afer z 2014 r. oraz które wskazano w raporcie Pracodawców RP dotyczących zjawiska anomii pracowniczej w Polsce. Na podstawie udzielonych odpowiedzi możliwe będzie w szczególności ustalenie rankingu rodzajów wydatków mających największy udział we wszystkich obarczonych ryzykiem wydatkach, a po konsultacji z ekspertami projektu ewentualne przygotowanie wniosków o dodatkowe dane, a następnie ich pogłębiona analiza. Obecnie do monitorowanych podmiotów zostały skierowane wszystkie wnioski (wnioski 7, 8, 9, 10, 12, 13 w okresie kwiecień maj, wniosek nr 11 dotyczący czasu pracy pracowników administracji w dniu 19 lipca 2015 r. wysłanie wniosku zostało wstrzymane na prośbę Fundacji Batorego w związku z planowanym w Fundacji spotkaniem). W okresie sprawozdawczym badane urzędy w odpowiedzi na wnioski nr 7-10 i przekazały 92 merytorycznych odpowiedzi (na 108 wszystkich możliwych), z czego 15 urzędów wskazało jednocześnie, że w pewnym zakresie wniosku (najczęściej tylko 1 lub 2 pkty danego wniosku) informacja stanowi informację przetworzoną. Dotychczas brak 8 odpowiedzi na wnioski (w ramach prowadzonego monitoringu podejmowane będą próby pozyskania tych odpowiedzi). Jedynie w 8 przypadkach urzędy uznały wszystkie informacje będące przedmiotem danego wniosku za informację przetworzoną (co stanowi zaledwie 7% wszystkich oczekiwanych odpowiedzi). Fundacja mailowo odpowiadała na żądania urzędów co do wykazania szczególnego interesu publicznego, odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie definiowania informacji przetworzonej i wyjaśniając, że w jej ocenie, na gruncie tego orzecznictwa, objęte wnioskiem informacje nie mają charakteru informacji przetworzonej. Należy wspomnieć, że w 53 przypadkach (co stanowi 49%) urzędy w pierwszej kolejności poinformowały o przedłużeniu terminu na udostępnienie informacji. Fundacja ustaliła graniczną datę oczekiwania na wnioskowane informacje do dnia 31 lipca br. Po tej dacie zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi inwentaryzacja przekazanych odpowiedzi pod względem jakościowym i ilościowym i na tej podstawie ustalone zostanie, czy istnieje potrzeba złożenia dodatkowych wniosków, czy też materiał będzie wystarczający do rozpoczęcia analizy (sierpieńlistopad 2015). Zgodnie z harmonogramem projekt tej części raportu będzie gotowy do końca listopada 2015 r., po czym zostanie skierowany do opiniowania w ramach panelu ekspertów Jednocześnie nowe wątki i dane do analizy wynikają zarówno z odpowiedzi na wnioski nr 3-6, jak i z treści raportu dotyczącego celu operacyjnego 1 i 2, o którym mowa wyżej. Na ich podstawie Fundacja przygotuje dodatkowe uzupełniające wnioski w celu zdobycia danych do weryfikacji i jednoznacznej oceny tych wątków i danych. Za przygotowanie raportu zgodnie z projektem odpowiada dr Marcin Anaszewicz (ekspert projektu), a za konsultację roboczej wersji dr Sylwia Spurek (ekspertka projektu) i Szymon Osowski (ekspert projektu). 4) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z analizą medioznawczą. Zgodnie z zatwierdzoną przez Grantodawcę modyfikacją harmonogramu i budżetu projektu, projekt w stosunku do pierwotnych założeń został uzupełniony o ilościową i jakościową analizę zawartości mediów w kontekście sytuacji, które stały u podstaw projektu, tj. wydatkowania środków publicznych na cele prywatne w ramach tzw. afery taśmowej oraz afery madryckiej (czerwiec-lipiec 2015). W wymiarze ilościowym badanie obejmie przekazane pro bono dane źródłowe z Press Service (w szczególności prasę i internet), w tym rozłożenie materiału w czasie, obliczenia liczbowe i procentowe dotyczące monitorowanych artykułów, wskazanie tytułów z największą liczbą badanych treści, a także najczęściej publikujący autorzy. Z kolei do analizy jakościowej - według wstępnych założeń - wybranych zostanie min reprezentacyjnych materiałów z wyselekcjonowanych mediów (o największej liczbie materiałów zawierających monitorowane frazy). Jakościowa analiza zawartości zostanie oparta o koncepcję framingu Strona 5

6 (uramowowienia). W raporcie wykorzystana zostanie koncepcja pięciu ram interpretacyjnych konfliktu, ludzkich spraw, przypisania odpowiedzialności, moralności i ekonomicznych konsekwencji. Ramy interpretacyjne oddziałują na sposób, w jaki odbiorcy mają myśleć o wydarzeniach i sprawach poruszanych w przekazach medialnych. Dodatkowo weryfikowane będzie, którzy aktorzy polityczni występowali w materiałach i w jakim kontekście. Jak wskazano wyżej fundacja pozyskała nieodpłatnie do współpracy instytucję badawczą Press Service, która umożliwiła Fundacji uzyskanie materiałów wg określonych przez eksperta i koordynatora projektu słów kluczowych (afera taśmowa; afera madrycka; afera kilometrówkowa; środki publiczne na cele prywatne; używaniu samochodu służbowego do celów prywatnych; zagraniczne wyjazdy posłów; podróże zagraniczne posłów; delegacje posłów; wykorzystywanie stanowiska służbowego do uzyskania osobistych korzyści; płacenie publicznymi środkami za towary i usługi nabywane do celów prywatnych; nieprawidłowości przy rozliczaniu podróży służbowych; pobieranie pieniędzy za wyjazd zagraniczny; kolacja służbowa; kolacja Sikorski-Rostowski). Press Service specjalnie dla Fundacji sprawdził, czy wskazane frazy/słowa kluczowe były monitorowane w mediach elektronicznych. Analiza medioznawcza stanowiła będzie wprowadzenie do zasadniczej części analizy raportu, pokazując społeczny i polityczny kontekst monitorowanego przez organizację zjawiska. Zakładamy, że pokazanie medialnego kontekstu projektu ułatwi prowadzenie działań świadomościowych z wykorzystaniem gotowego raportu z projektu, w tym działań adresowanych do lokalnych mediów. Dodatkowo raport z analizy medioznawczej (podobnie jak inne cząstkowe raporty z prowadzonego monitoringu) będzie wykorzystany do promocji projektu, w szczególności, że do chwili obecnej nie ukazał się inny raport całościowo opisujący medialny kontekst przedmiotowych afer. Za przygotowanie raportu zgodnie z projektem odpowiada dr Bartłomiej Łódzki (ekspert projektu), pod nadzorem dr Marcina Anaszewicza (koordynatora projektu). *** Podsumowując tę część raportu za okres luty-lipiec 2015 r., w przedmiotowym okresie prowadzone działania zgodnie z harmonogramem koncentrowały się na następujących etapach projektu: etap 1) opracowanie ostatecznej metodologii i narzędzi kontroli (cele operacyjne 1, 2 i 3, a także dodatkowy cel związany z analizą medioznawczą); etap 2) kontrola prawa regulacji powszechnie obowiązujących i regulacji wewnętrznych; etap 3) kontrola wydatków zbieranie danych; 4) analiza danych w ramach ww. celów operacyjnych 1 i 2), a także dodatkowe uzupełnione w trakcie trwania projektu analizy medioznawcze. Niezależnie jednak od tych zgodnych z harmonogramem priorytetów, w przedmiotowym okresie czasu podejmowane działania pośrednio przyczyniały się do realizacji pozostałych celów operacyjnych (4-6 i 8), chociaż jak wspomniano, zgodnie z harmonogramem projektu były one priorytetowe w analizowanym okresie. Można przyjąć, że prowadzone działania pozwalały na ich częściową realizację. Przykładowo etap projektu polegający na wysyłaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie jest związany co do zasady z prowadzeniem działań świadomościowych (komunikacyjnych), ale z drugiej strony sam fakt zwracania się (z wykorzystaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej) o konkretne informacje i dane w przedmiotowej sprawie może komunikować urzędom istotne znaczenie problemu wydatkowania środków publicznych na cele prywatne, a także pokazać ten aspekt i nowy kontekst racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. W oparciu o te pozornie techniczne działania możliwe jest m.in. poznanie nastawienia badanych urzędów do kontroli obywatelskiej związanej z tym zjawiskiem (cel operacyjny 4), rozpoczęcie przygotowań do wypracowania rekomendacji zmian dla badanych urzędów na podstawie analizy prawnej w tym Strona 6

7 okresie na podstawie raportu z analizy prawnej (cel operacyjny 5), a także jak już wyżej wspomniano zwrócenie uwagi administracji na przedmiotowy objęty projektem problem społeczny (cel operacyjny 6), a w efekcie zapoczątkowaniu zmiany ewentualnych złych praktyk w administracji (cel operacyjny 8). 5) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań o charakterze komunikacyjnym. Zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu Fundacja wdrożyła stronę BIP projektu pod domeną oraz profil FB pod tą samą nazwą. W BIP projektu zostały umieszczone wszystkie informacje istotne dla projektu tj. informacje nt. grantodawców, informacje o programie Obywatele dla Demokracji, a także informacje nt. zespółu projektu (noty biograficzne koordynatora projektu i ekspertów), informacje nt. projektu, aktualności projektu, informacje publikowane w mediach o projekcie, rejestr umów (zgodnie z zadeklarowanymi w projekcie standardami działania organizacji). W BIP projektu zamieszczane są na bieżąco raporty bieżące i okresowe, a także inne materiały takie jak treści składanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W BIP zamieszczane będą również cząstkowe raporty z realizacji projektów (treści analiz), na podstawie których osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z efektami projektu. Na bieżąco prowadzone są również działania z wykorzystaniem mediów społecznościowych (profil projektu na FB), ze szczególnym naciskiem na obecnym etapie na promocję idei rozdzielania tego, co publiczne od tego co prywatne. Na etapie całego projektu w okresie sprawozdawczym wszystkie elementy projektu były na bieżąco podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem BIP projektu. Należy również podkreślić, że zasadnicze działania komunikacyjne Fundacji Klinika Rządzenia w ramach projektu prowadzone będę w oparciu o gotowe cząstkowe raporty z monitoringu (np. raport z analizy prawnej, czy raport z analizy medioznawczej) oraz pełen raport, które będą mogły stanowić przedmiot debaty / komunikacji również z monitorowanymi urzędami. W przedmiotowym okresie organizacja skupiła się na stworzeniu i testowaniu podstawowych narzędzi komunikacji, a od września 2015 (w oparciu o wypracowane wyniki analiz) rozpocznie zintensyfikowane działania komunikacyjne. Taka dynamika działań komunikacyjnych wynika z faktu, iż celem tego etapu projektu (luty-lipiec 2015) było w szczególności gromadzenie rzetelnych i maksymalnie kompletnych danych i informacji służących do przeprowadzenia analiz oraz analiza w zakresie części prawnej i medioznawczej. Z kolei działania, których celem będzie próba zmiany świadomości urzędników, prowadzone będą w oparciu o konkretne dane wyniki monitoringu, a w szczególności w oparciu o wnioski końcowe, w tym wnioski o charakterze de lege ferenda. 6) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z monitoringiem projektu i działań sprawozdawczych Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu organizacja przygotowywała i przesłała do eksperta dwa bieżące sprawozdania z realizacji projektu (na BIP projektu: Kolejne raporty zostaną przesłane do eksperta w bieżącym roku na koniec: sierpnia, października i grudnia Dodatkowo zgodnie z harmonogramem, Fundacja przekaże w sierpniu br. sprawozdanie półrocze z realizacji projektu dla Rady Fundacji, w której zasiadają prof. M. Płatek, prof. M. Środa i K. Śmiszek. 7) Odnośnie modyfikacji wprowadzonych w harmonogramie i budżecie Strona 7

8 Kluczowe modyfikacje wprowadzone za zgodą Grantodawcy: 1. z dniem 1 kwietnia 2015 r. zadania asystenta przejął w całości koordynator zwiększenie zadań koordynatora (zmiana zatwierdzona :54:31); 2. projekt został uzupełniony o analizę mediów w kontekście sytuacji, które stały u podstaw projektu dodatkowa analiza możliwa jest dzięki wygenerowaniu oszczędności w obszarze kosztów bezpośrednich tj. poprzez częściową rezygnację z kosztów asystenta projektu (zmiana zatwierdzona :35:39); 3. istotne poszerzenie działań promocyjnych i informacyjnych organizacja 3 spotkań warsztatowych dla dziennikarzy regionalnych jedno w Warszawie, dwa warsztaty regionalne w województwach (zmiana zatwierdzona :35:39); 4. aktualizację kosztów wybranych pozycji związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach projektu (zmiana zatwierdzona :35:39); 5. wydłużenie terminu realizacji analizy prawnej z maja do czerwca, w uwagi na przedłużenie terminu udostępnienia informacji i udzielenia odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej (zmiana zatwierdzona :41:45). 8) Odnośnie zgodności odbiorców w ramach prowadzonych działań z założeniami projektu. W zakresie głównych działań prowadzonych w tym okresie czasu, podstawową grupę docelową stanowiły monitorowane urzędy. Zgodnie z projektem taką grupę stanowił rząd, a konkretnie podmioty tworzące centralną administrację rządową tj. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególne resorty. Grupa docelowa prowadzonych działań w tym okresie to 18 podmiotów/urzędów, zgodnie z projektem. Podstawowym kanałem komunikacji była poczta mailowa. Dodatkowo jak wynika z treści korespondencji przesyłanej do Fundacji przez urzędy część badanych urzędów korzystała ze strony internetowej Fundacji, w tym w celu pozyskania danych nt. projektu, składów osobowych organów i funkcji osób zasiadających w ich składzie i adresu korespondencyjnego Fundacji. Co do zasady w celu kontaktu z wnioskodawcą monitorowane podmioty korzystały również z poczty mailowej, część podmiotów natomiast kontaktowało się z koordynatorem projektu telefonicznie (w celu uszczegółowienia pewnych kwestii), a część korzystała z poczty tradycyjnej (np. wysyłając decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej lub dublując korespondencję mailową i tradycyjną przy udzielaniu informacji). 9) Odnośnie zespołu realizującego projekt Zgodnie z założeniami zespół projektu stanowi czterech ekspertów, w tym jeden pełni dodatkowo funkcję koordynatora projektu. Koordynatorem projektu i jednocześnie ekspertem jest dr M. Anaszewicz, a ekspertami dr Sylwia Spurek i Szymon Osowski. W trakcie realizacji projektu nastąpiły dwie zmiany. Ze składu zespołu został wyłączony asystent projektu (rezygnacja z takiej pozycji kosztowej), a dołączył nowy ekspert dr Bartłomiej Łódzki. Więcej o zespole na BIP projektu: 10) Odnośnie trudności w trakcie realizacji projektu. Strona 8

9 Z perspektywy wewnętrznej nie wystąpiły trudności w trakcie realizacji projektu. Między ekspertami istnieje dobra komunikacja. Dobór ekspertów i podział zadań w ramach projektu okazał się właściwy i dzięki temu projekt realizowany jest sprawnie, efektywnie i terminowo. Do trudności zewnętrznych projektu można zaliczyć ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, polegające na przedłużaniu terminu udostępnienia informacji (co spowodowało konieczność modyfikacji harmonogramu projektu i przesunięcie zakończenia analizy prawoznawczej z końca maja na koniec czerwca) oraz traktowanie przez urzędy części informacji jako informację przetworzoną. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia ekspertów projektu skala odpowiedzi w tym zakresie jest marginalna. W związku z tych te trudności nie miały istotnego wpływu na realizację projektu. 2. Osiągnięte rezultaty Zgodnie z harmonogramem projektu oraz generalnymi założeniami wskazanymi we wniosku o dotację w okresie objętym sprawozdaniem okresowym organizacją osiągnęła następujące rezultaty: 1) Zainicjowanie nowego obszaru kontroli obywatelskiej w ramach działań strażniczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (rezultat nr 1 z wniosku o dotację). Jak wskazano we wniosku o dotację do tej pory badania w tym zakresie nie były w Polsce prowadzone. Przygotowując wnioski o udostępnienie informacji publicznej (w celu zgromadzenia informacji i danych do analizy) zdefiniowaliśmy hipotetyczne obszary działalności administracji rządowej, które mogą być narażone na nadużycia polegające na wykorzystywaniu środków publicznych do celów prywatnych. Zestaw 13 wniosków zawierających 78 wystandaryzowanych pytań stanowi pierwszą w Polsce próbę ujęcia prawnego, instytucjonalnego i praktycznego tego zjawiska. Co istotne, zestaw tych wniosków stanowi rezultat projektu sam w sobie i stanowi bazę do osiągnięcia kolejnego rezultatu (rezultat nr 7 z wniosku o dotację) tj. stworzenie metodologii dla nowych projektów strażniczych. Opracowane wnioski (do pobrania na BIP projektu) mogą zostać już wykorzystane jako narzędzie monitoringu dowolnego podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie (bez względu na szczebel szeroko rozumianej administracji publicznej). Wnioski udostępniono na stronie projektu oraz profilu projektu na FB (http://bip.publiczneczyprywatne.pl/pl/do-pobrania). 2) Diagnoza stanu prawnego i identyfikacja luk prawnych ograniczających ochronę interesu publicznego (rezultat nr 2 z wniosku o dotację). Do tej pory nie została podjęta próba analizy prawnej i instytucjonalnej z perspektywy wskazanego przez Klinikę Rządzenia problemu społecznego. Brak takiej analizy stanowił lukę w wiedzy na temat tego, czy istniejące przepisy prawa chronią interes publiczny przed takimi zachowaniami. Rezultat w postaci przygotowanego przez dr Sylwię Spurek raportu dostarcza wiedzy na temat tego, czy funkcjonujące obecnie akty prawne zawierają nakazy lub zakazy, jak są one sformułowane, czy za naruszenie tych zakazów i nakazów grożą (a jeśli tak to jakie) konsekwencje. Raport wskazuje również luki prawne, które powodują, że nie jest możliwe egzekwowanie tego prawa, a także obszary potencjalnych ryzyk, które nie zostały objęte żadną regulacją lub podlegają regulacji, ale w stopniu niewystarczającym. Analiza odpowiada, zgodnie z założeniami projektu, na pytania, jak rząd chroni interes publiczny przed wydatkowaniem przez decydentów politycznych i urzędników środków publicznych na cele prywatne tym zjawiskiem jakie regulacje prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego i w jakim zakresie chronią interes publiczny przed tymi nadużyciami. Analiza w zakresie aktów prawa powszechnie obowiązującego pokazuje, że ich przepisy co do zasady nie odnoszą się wprost i wyraźnie do nadużyć będących przedmiotem analizy lub Strona 9

10 zawierają zbyt ogólne normy wymagające uszczegółowienia w aktach wewnętrznych wydawanych przez urzędy. Ponadto niektóre regulacje same w sobie ograniczają skuteczność pewnych mechanizmów, np. stanowiąc, że nadużycie obejmujące kwotę poniżej określonej wartości nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W tym zakresie analizowano 9 ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Z kolei w obszarze wewnętrznych aktów prawnych analizowano ponad 130 aktów wewnętrznych, głównie zarządzeń dyrektorów generalnych, z których część była w analizowanym okresie nowelizowana, a część została zastąpiona nowymi aktami. Akty wewnętrzne pogrupowano i analizowano w podziale na obszary odpowiadające liście nadużyć opracowanej przez Fundację Klinika Rządzenia i przekazanej także do urzędów. W tym obszarze stwierdzono, że po pierwsze brak jest spójnych, jednolitych standardów, a zatem rząd jako całość, konstytucyjny organ państwa Rada Ministrów oraz jako zbiór resortów nie tworzy jednego spójnego prawnego systemu chroniącego interes publiczny przed nadużyciami polegającymi na wykorzystywaniu środków publicznych na cele prywatne. Badane podmioty w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych wskazują w przedmiotowym obszarze różną liczbę aktów i różne akty. Większość badanych regulacji wydawanych w urzędach nie zawiera jednoznacznych zakazów, mechanizmów kontrolnych i sankcji. Nie mogą one zatem stanowić skutecznych mechanizmów przeciwdziałania wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne w danym urzędzie. Ogólne stwierdzenia zawarte w tych aktach prawnych, odnoszące się do wykorzystywania czasu pracy wyłącznie na pracę zawodową oraz wykorzystywania telefonu, sprzętu i samochodu służbowego na cele służbowe, nieopatrzone narzędziami kontrolnymi, pozostaną w sferze apeli i deklaracji. Nieliczne akty wewnętrzne zawierają modelowe postanowienia, które można traktować jako dobre praktyki i rekomendować innym urzędom do wdrożenia. Raport z analizy obejmujący ok. 200 str. znormalizowanego tekstu to szczegółowe przedstawienie regulacji, komentarz do tych przepisów oraz konkretne i szczegółowe wnioski wynikające z analizy. W zakresie danych wywołanych raport oparty jest na 107 odpowiedziach badanych urzędów. Raport stanowi jedna z czterech części całościowego raportu. Raport po zaopiniowaniu przez ekspertów i korekcie, jeszcze przed wydaniem całościowego raportu, jako cząstkowy raport z monitoringu zostanie umieszczony na stronie projektu i będzie można z niego korzystać w celu prowadzenia dalszych badań w tym obszarze lub wykorzystania w praktyce wniosków płynących z analizy. Na podstawie raportu monitorowane urzędy będą mogły od razu wprowadzać zmiany w systemie swoich wewnętrznych aktów prawnych, bazując na wnioskach raportu i pokazanych tam dobrych praktykach, np. w zakresie korzystania z kart płatniczych lub służbowego sprzętu komputerowego. Inne organizacje strażnicze będą mogły kontynuować badania w tym obszarze, np. w zakresie poszczególnych aspektów i wątków analizy. 3) Ocena tworzonych przez urzędy wewnętrznych regulacji (rezultat nr 3 z wniosku o dotację). Już na tym etapie I część raportu wskazuje, na ile badane urzędy dostrzegają problem i ryzyko wykorzystania środków publicznych do celów prywatnych, wprowadzając określone regulacje wewnętrzne. Jak wskazano wyżej raport podaje przykłady dobrych praktyk w postaci postanowień konkretnych wewnętrznych aktów prawnych. Dzięki temu już na tym etapie badane urzędy, które takich rozwiązań i praktyk nie wprowadziły, będą mogły wprowadzać dobre praktyki u siebie. 4) Zebranie danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy i próby identyfikacji zakresu i skali zjawiska w 18 urzędach w celu zmiany (rezultat nr 4 z wniosku o dotację). W okresie sprawozdawczym badane urzędy w odpowiedzi na wnioski nr 7-10 i przekazały 92 merytorycznych odpowiedzi (na 108 wszystkich możliwych). Strona 10

11 5) Zebranie danych i informacji niezbędnych do analizy i opisania nastawienia organów do projektu (rezultat nr 5 z wniosku o dotację), a także do identyfikacji wąskich gardeł utrudniających prowadzenie kolejnych takich projektów (rezultat nr 10 z wniosku o dotację). 6) Opracowanie I części raportu oraz zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania kompleksowego raportu (rezultat nr 6 z wniosku o dotację). 7) Opracowanie I części raportu i zebranie danych i informacji niezbędnych do przygotowania końcowych rekomendacji (postulaty zmian w ustawodawstwie i regulacjach wewnętrznych) - rezultat nr 6 (omyłkowo druga szóstka) z wniosku o dotację. 3. Dokumentacja https://www.facebook.com/publiczneczyprywatne https://www.facebook.com/events/ / https://www.facebook.com/otwarteklatki/photos/a /884 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= &id= Rozwój instytucjonalny 1. Podsumowanie działań (jeśli dotyczy) Zgodnie z założeniami projektu działania organizacji w ramach rozwoju instytucjonalnego oparte są na trzech obszarach: I. działania strażnicze, II. działania rzecznicze. III. planowanie działań strategicznych. Celem tych działań zgodnie z przyjętymi założeniami - jest kontynuacja rozpoczętych wcześniej, przed rozpoczęciem realizacji projektu "Publiczne czy prywatne", działań strażniczych, prowadzenie samodzielnie lub włączenie się w kluczowe dla misji organizacji działania rzecznicze, a także wypracowanie dokumentu określającego cele strategiczne i kluczowe inicjatywy strategiczne w perspektywie lat Niezależnie od tak postawionych celów rozwoju instytucjonalnego generalnym celem jest tutaj umocnienie pozycji organizacji na rynku organizacji pozarządowych w Polsce, w szczególności poprzez budowę i rozwój partnerskich relacji z innymi organizacjami o zbliżonej misji, celach i profilu działalności. Dlatego też podjęte w okresie marzec lipiec działania organizacji we wszystkich ww. trzech obszarach, miały uwzględniać element budowania strategicznych relacji dwustronnych i wielostronnych z polskimi organizacjami prawnoczłowieczymi i prawnozwierzęcymi i działającymi na rzecz środowiska. W ramach działań strażniczych, aktywność organizacji obejmowała monitoring procesu legislacyjnego na jego poszczególnych etapach, od w ramach rządowego procesu legislacyjnego etapu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, przez rozpatrywanie projektów aktów prawnych przez Stały Komitet Rady Ministrów, aż do przyjęcia projektu przez Radę Ministrów lub podpisania projektu przez właściwego ministra (w przypadku projektów Strona 11

12 rozporządzeń), a także proces legislacyjny dotyczący projektów ustaw w Sejmie. Codziennie tylko w ramach rządowego procesu legislacyjnego inicjowane są prace nad kilkoma projektami aktów normatywnych. Dokonywany był przegląd projektów tych aktów prawnych i w razie stwierdzenia, że pozostają one w związku z celami statutowymi Fundacji projekty tych aktów były analizowane w sposób pogłębiony w celu rozstrzygnięcia, czy Fundacja powinna zgłosić do nich uwagi, kontynuować monitorowanie prac w ich zakresie lub w inny sposób angażować się w proces legislacyjny. Działania strażnicze w marcu 2015 objęły 3 projekty ustaw: 1) projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 2) projekt nowelizacji Prawa łowieckiego oraz 3) projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Ad 1. Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przewiduje wyodrębnienie przepisów o ponownym wykorzystywaniu z ustawy o dostępie do informacji publicznej zawartych w rozdziale 2a tej ustawy, które obecnie rodzą wiele wątpliwości oraz uregulowanie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w projektowanej ustawie. Uznano, że konieczny jest zatem dalszy monitoring prac nad projektem założeń oraz co istotne pogłębiona analiza regulacji projektu ustawy, który zostanie przygotowany po przyjęciu projektu założeń na podstawie tych założeń. Na koniec marca projekt założeń był na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Ad 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada, że art. 176 Kodeksu pracy, znajdujący się w Dziale ósmym Kodeksu pracy (pt. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ) będzie odnosił się jedynie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Proponowane przepisy są zatem korzystne w kontekście zasady równego traktowania. Mają na celu zmianę dotychczasowego stanu prawnego, w ramach którego art. 176 Kodeksu pracy i wydane na jego podstawie rozporządzenie odnosi się do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, choć powinny to być przepisy odnoszące się jedynie do uprawnień rodzicielskich. Projekt na koniec marca został przyjęty przez SKRM. Fundacja monitoruje prace nad projektem tej nowelizacji na dalszych etapach procesu legislacyjnego. Ad 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., P 19/13, gdzie wskazano na niezgodność przepisów Prawa łowieckiego z Konstytucją RP ze względu na ograniczenie prawa własności polegające na braku możliwości wypowiedzenia się właścicieli nieruchomości w sprawie wyznaczania obwodów łowieckich. Zastrzeżenia budzi przede wszystkim propozycja, aby właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim mógł wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi wyłącznie w przypadku nieruchomości zabudowanej (nie można przecież powiedzieć, że przekonania religijne lub zasady moralne są wyznawane w zależności od charakteru nieruchomości), oraz udowadnianie wyznawania religii lub przekonań. Ponadto w marcu 2015 r. uwagę organizacji zwróciły projekty 2 rozporządzeń. Po pierwsze to projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Fundacja przeciwna jest hodowaniu zwierząt na futra. Nowelizowane rozporządzenie stanowi jednak tylko wykonanie upoważnienia ustawowego. Rozważenia wymaga przygotowanie projektu zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie praw zwierząt w celu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futra i zmiana aktu rangi ustawowej. Fundacja nie zgłosiła zatem uwag do projektowanej regulacji. Przygotowano natomiast uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad Strona 12

13 zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, wykonujących procedury, uczestniczących w wykonywaniu procedur, uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich dobrostanem. Uwagi Fundacji zostały wykorzystane i zgłoszone przez jedną z lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach. Uwagi dotyczyły tego, że liczba godzin przeznaczonych na program szkolenia w zakresie zasad etycznych postępowania ze zwierzętami, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia, udoskonalenia oraz w zakresie zachowania zwierząt oraz sposobu postępowania ze zwierzętami, z uwzględnieniem metod rozpoznawania u zwierząt oznak dystresu, bólu i cierpienia oraz metod znieczulenia i uśmierzania bólu jest w projektowanym rozporządzeniu znikoma, a programy obejmują inne zagadnienia. Z kolei w kwietniu 2015 r. w ramach działań strażniczych Fundacja kontynuowała monitorowanie procesu legislacyjnego rządowego i w Sejmie na wyżej wskazanych zasadach, analogicznie jak w marcu 2015 r. W tym okresie nadal monitorowano prace nad projektem założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Z uwagi na dodatkowe uwagi zgłoszone przez resorty projekt nie został według stanu na 30 kwietnia 2015 r. przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, podobnie jak projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Monitorowano także postęp prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącym wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Z kolei w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, po skierowaniu projektu przez RM do Sejmu, Fundacja zgłosiła mailowo w dniu 4 kwietnia 2015 r. do posła P. Suskiego, członka podkomisji sejmowej zajmującej się projektem, swoje uwagi, dotyczące dwóch kwestii. Po pierwsze, wątpliwości Fundacji Klinika Rządzenia wzbudziło ograniczenie możliwości wystąpienia do sądu o wydanie zakazu wykonywania polowania na danej nieruchomości wyłącznie do sytuacji, gdy chodzi o nieruchomość zabudowaną. Zgodnie z projektowanymi przepisami właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim mógłby wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi wyłącznie w przypadku nieruchomości zabudowanej. Fundacja wyjaśniła w swoim wystąpieniu, że nie wydaje się, iż przekonania religijne lub zasady moralne są wyznawane w zależności od charakteru użytkowanej nieruchomości. W tym sensie można powiedzieć, że przekonania i zasady mają w danym czasie charakter stały. Nieuzasadnione jest zatem, zdaniem Fundacji, ograniczanie uprawnienia właściciela do wystąpienia o zakaz wykonywania polowania na jego nieruchomości. Zdaniem Fundacji uprawnienie to nie powinno być zależne od faktu, czy nieruchomość jest zabudowana. Ponadto Fundacja wskazała, że obowiązek zawiadomienia o polowaniu zbiorowym powinien ciążyć na podmiotach, które to polowanie wykonują. Tymczasem projektowana nowelizacja zakłada, że informacje dotyczące polowania zbiorowego (terminy i miejsca polowania), przekazywane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, są podawane do publicznej wiadomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (poprzez obwieszczenie w miejscu zwyczajowo przyjętym oraz na stronie podmiotowej urzędu; projektowany art. 42b ust. 4). Projektodawca nie wyjaśnia, dlaczego to organ jednostki samorządu terytorialnego jest obciążany realizacją oraz kosztami podania tej informacji do publicznej wiadomości. W kwietniu 2015 r. Fundacja zgłosiła także uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, Strona 13

14 odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, wykonujących procedury, uczestniczących w wykonywaniu procedur, uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich dobrostanem - do MNiSW. Uwagi dotyczyły tego, że liczba godzin przeznaczonych na program szkolenia w zakresie zasad etycznych postępowania ze zwierzętami, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia, udoskonalenia oraz w zakresie zachowania zwierząt oraz sposobu postępowania ze zwierzętami, z uwzględnieniem metod rozpoznawania u zwierząt oznak dystresu, bólu i cierpienia oraz metod znieczulenia i uśmierzania bólu jest w projektowanym rozporządzeniu znikoma, a programy obejmują inne zagadnienia. Jak wspominano wyżej uwagi Fundacji już wcześniej zostały wykorzystane i zgłoszone przez jedną z lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach jako uzasadnienie opinii tej komisji. Uwagi Fundacji nie zostały uwzględnione przez MNiSW, natomiast były pomocne w wyjaśnieniu zasadności opinii przedstawionej przez komisję etyczną, która została wzięta pod uwagę w procesie legislacyjnym. W maju, czerwcu i lipcu 2015 r. działania strażnicze związane z monitoringiem procesu legislacyjnego nadal obejmowały prace nad projektem założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (szerzej wyżej). Minister Administracji i Cyfryzacji, zgodnie z ustaleniami SKRM, miał rozważyć możliwość dalszego procedowania dokumentu w formie nowelizacji projektu ustawy o informacji publicznej ograniczonego treściowo do zakresu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE. MAiC skierował na posiedzenie Rady Ministrów projekt w dotychczasowej wersji, dotychczas rząd się tym projektem nie zajął. Fundacja będzie monitorowała przygotowanie projektu ustawy na podstawie tego projektu założeń. Rada Ministrów w tym okresie przyjęła natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Fundacja będzie nadal monitorowała przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie. W tym okresie monitoring obejmował również prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącym wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Projekt po przyjęciu w marcu 2015 r. przez SKRM był przedmiotem obrad RM, która omówiła go, zobowiązując Ministra Pracy i Polityki Społecznej do dodatkowego przeanalizowania wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią (jego określenie nastąpi w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie projektowanej ustawy), przed ponownym rozpatrzeniem projektu ustawy przez rząd. Dotychczas Rada Ministrów nie przyjęła projektu ustawy. W maju 2015 Fundacja przystąpiła do Koalicji Niech Żyją grupy organizacji pozarządowych i osób prywatnych, działających przeciwko polowaniom na dzikie ptaki. Koalicja Niech Żyją przygotowała postulaty dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Eksperci Fundacji Klinika Rządzenia, niezależnie od swoich ww. uwag zgłoszonych w pracach podkomisji sejmowej, pomogli w opracowaniu postulatów pod względem prawnym i legislacyjnym. Postulaty Koalicji były szersze i dotyczyły nie tylko prawidłowości wykonania przez przedmiotową nowelizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13 (ograniczenie prawa własności poprzez włączenie prywatnych nieruchomości do obwodów łowieckich) i kosztów zawiadamiania o polowaniu zbiorowym, które nakłada się na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zamiast na organizatorów polowania, ale także ograniczenia wykonywania polowania w pobliżu zabudowań mieszkalnych i miejsc zebrań publicznych, zakazu dokarmiania zwierzyny łownej, zakazu używania amunicji ołowianej, zakazu polowania w obecności dzieci, zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu i sprawdzianach ptaków Strona 14

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. Druk nr 413

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. Druk nr 413 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. Druk nr 413 PRZEWODNICZĄCA Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Autorka raportu: Agnieszka Podgórska Konsultacje: Katarzyna Batko-Tołuć i Krzysztof Izdebski

Bardziej szczegółowo

promulgacja prawa w postaci elektronicznej

promulgacja prawa w postaci elektronicznej KAP-4101-03-00/2012 Nr ewid. 11/2013/P12/017/KAP Informacja o wynikach kontroli promulgacja prawa w postaci elektronicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo