Sprawozdanie okresowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie okresowe"

Transkrypt

1 Sprawozdanie okresowe Dotacja: Status: Przyjęte Data utworzenia: :23:45 Data złożenia: :54:33 Data przyjęcia: :14:52 Nazwa organizacji: Fundacja Klinika Rządzenia Część merytoryczna Projekt 1. Podsumowanie działań Niniejsze podsumowanie działań obejmuje okres od dnia 2 lutego do dnia 31 lipca 2015 r. (6 miesięcy). Na wstępie, zanim opisane zostaną podjęte działania oraz sposób, w jaki zostały one zrealizowane, zasadne jest przypomnienie celów projektu i na tej podstawie syntetyczne podsumowanie przeprowadzanych przez organizację w okresie objętym sprawozdaniem działań. Warto przypomnieć, iż celem generalnym projektu jest kontrola obywatelska wydatkowania środków publicznych na cele prywatne oraz wyjaśnienie, jak rząd chroni interes publiczny przed tym zjawiskiem. W ramach projektu przyjęto 8 celów operacyjnych. Po pierwsze, wyjaśnienie, jakie regulacje i w jakim zakresie chronią interes publiczny przed wydatkowaniem przez decydentów politycznych i urzędników środków publicznych na cele prywatne; po drugie, ustalenie, czy i w jakim zakresie urzędy tworzą wewnętrzne regulacje chroniące interes publiczny przed takimi zachowaniami i po trzecie, określenie skali zjawiska i jakich dokładnie kategorii dotyczy. Te trzy pierwsze cele operacyjne są szczególnie istotne, ponieważ to ich realizacja stanowiła zdecydowaną większość podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym. Niemniej jednak, niezależnie od ustalonych w tym okresie priorytetów, prowadzone działania bezpośrednio lub pośrednio sprzyjały realizacji pozostałych celów operacyjnych, w szczególności poznaniu nastawienia badanych urzędów do kontroli obywatelskiej związanej z tym zjawiskiem (cel operacyjny 4), rozpoczęciu przygotowań do wypracowania rekomendacji zmian dla badanych urzędów (cel operacyjny 5), zwróceniu uwagi administracji na ten problem (cel operacyjny 6), a w efekcie zapoczątkowaniu zmiany złych praktyk w administracji (cel operacyjny 8). Odnosząc się do wyżej wskazanych założeń prowadzone działania w okresie sprawozdawczym objęły: 1) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań (w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego celu operacyjnego) dotyczących opracowania narzędzi badawczych oraz zbierania informacji i danych do analizy. Zgodnie z harmonogramem projektu w lutym 2015 r. na podstawie wstępnej analizy przeprowadzonej wcześniej przez fundację na etapie prac nad wnioskiem grantowym opracowane zostały ostateczne założenia metodologiczne, w szczególności wzorcowe wnioski o Strona 1

2 udostępnienie informacji publicznej i wzorcowe pytania do tych wniosków adekwatne do potrzeb związanych z realizacją celu operacyjnego 1 i 2 oraz celu 3 (pozyskanie danych wywołanych do analizy prawnej). Należy tutaj podkreślić, iż przyjęta metodologia projektu (pozyskiwanie danych oraz etap analizy i wnioskowania) bazuje w pełni na narzędziach przetestowanych i stosowanych wcześniej przez członków zespołu (3 ekspertów). Zgodnie z założeniami projektu, wnioski o udostępnienie informacji publicznej stanowią główne narzędzie pozyskiwania informacji, które nie zostały wcześniej udostępnione przez badane urzędy. Już we wniosku o dotację omówiono to narzędzie oraz ewentualne zagrożenia związane z jego stosowaniem, w tym ewentualną konieczność występowania do sądu w razie prób ograniczenia dostępu do informacji publicznej przez badane urzędy (w okresie sprawozdawczym takie zagrożenia nie wystąpiły, przynajmniej w stopniu zagrażającym realizacji projektu). Łącznie w okresie luty-lipiec 2015 r. opracowano i wysłano 13 wniosków zawierających wystandaryzowane zestawy pytań, obejmujące łącznie 78 pytań (23 w ramach celu operacyjnego 1 i 2 oraz 55 pytań w ramach celu 3). Konstruując poszczególne wnioski kierowano się zasadą dostosowania pytań (zestawu pytań) do poszczególnych celów operacyjnych. Jeżeli w danym wniosku znajdowały się pytania dotyczące innego celu operacyjnego to ich obecność wynikała z przyjętej taktyki badawczej (w tym ograniczenie liczby wniosków). Dodatkowo należy podkreślić, że wszystkie wnioski zostały przygotowane jako jeden spójny pakiet pytań, a ich opracowanie zostało poprzedzone pracą warsztatową ekspertów projektu; analizą dostępnych aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym planów finansowych i sprawozdań finansowych wskazujących główne pozycje kosztowe występujące w badanych urzędach; analizą dostępnych raportów dotyczących zjawiska anomii pracowniczej; a także analizą medioznawczą publikacji dotyczących afer stojących u podstaw niniejszego projektu. Wnioski zostały opracowane w taki sposób, a następnie wysłane w takiej kolejności, aby badane urzędy nie miały wątpliwości co do przedmiotu tych wniosków czego dotyczą przedmiotowe wnioski i jak rozumiane jest przez wnioskodawcę (fundację) zjawisko wykorzystywania środków publicznych do celów prywatnych. Taki tryb zbierania danych wywołanych wynikał z założeń projektu, określonych we wniosku o dotację sposobu gromadzenia danych i informacji do analizy. Tryb (określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej) występowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej został uznany za najbardziej optymalny, z uwagi na brak zastanych raportów i opracowań dedykowanych przedmiotowej kwestii oraz innych danych zastanych, w tym brak danych zastanych na BIP urzędów. Ponadto taki tryb pozwalał na gromadzenie wiarygodnych informacji, stanowiących formalne stanowisko urzędów w badanych kwestiach, a nie stanowisko danej indywidualnej osoby. Stąd też wnioski o udostępnienie informacji publicznych oraz sam proces zbierania źródeł do analiz pełniły dwojaką funkcję. Z jednej strony były to narzędzia wykorzystane do prowadzenia przedmiotowych badań i zebrania danych koniecznych do analizy, a z drugiej (z uwagi na ich znaczenie dla przedmiotu i celów niniejszego projektu) stanowiły monitoring sam w sobie. Ten sposób pozyskiwania danych pozwolił także na ocenę praktyki badanych podmiotów w procesie udzielania informacji publicznych na wniosek zainteresowanej organizacji w stosunkowo sensytywnym obszarze, jakim jest wydatkowanie środków publicznych. Zgodnie z założeniami projektu generalna metodologia wzory wniosków i pytania w ramach realizacji celu 1 i 2 oraz celu 3 została poddana ocenie eksperta projektu (marzec, kwiecień, maj 2015), aby uniknąć niepotrzebnych trudności np. długiego czasu oczekiwania na informacje (biorąc pod uwagę liczbę i zakres udzielonych informacji można stwierdzić, że opracowane w ten sposób wnioski zapewniły dużą skuteczność organizacji w procesie zbierania danych). Po wysłaniu przedmiotowych wniosków (13 wniosków w okresie marzec-lipiec 2015 r.) zgodnie z harmonogramem projektu prowadzony był stały monitoring załatwiania przez urzędy wysłanych wniosków, a także w miarę potrzeby podejmowane były kontakty z badanymi urzędami, wysłane były pytania uzupełniające w Strona 2

3 przypadku niewłaściwej interpretacji wysłanych wniosków/pytań. Monitoring prowadzony był w tym okresie w ramach celów 1 i 2 oraz celu 3 (kwiecień-lipiec 2015). Niezależnie od działań związanych ze zbieraniem danych zastanych, w okresie objętym sprawozdaniem zgodnie z harmonogramem projektu prowadzona była analiza regulacji prawnych (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) na podstawie danych zastanych (marzec-czerwiec 2015), następnie w miarę nadsyłania informacji przez kontrolowane urzędy na podstawie danych wywołanych (kwiecień-czerwiec 2015). Zgodnie z założeniami projektu analiza danych zastanych prowadzona była również w oparciu o system informacji prawnej LEX (zakupiony w ramach kosztów rozwoju instytucjonalnego organizacji), strony BIP i inne źródła danych zastanych. 2) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z analizą w ramach celu pierwszego i drugiego oraz związanych z przygotowaniem raportu z tej części monitoringu. W ramach celu 1 i celu 2, w odpowiedzi na 6 wysłanych wniosków (wstępnie dedykowanych tej części projektu i analizie; treść wniosków nr 1-6 w załączeniu) otrzymano 107 odpowiedzi, przy czym w 45% przypadków wcześniej termin udostępnienia tych informacji został przedłużony przez urzędy. Analiza udzielonych odpowiedzi wykazała, że jedynie odpowiedzi na wniosek 1 i 2 będą przydatne do analizy regulacji prawnych, będących przedmiotem rozdziału I całościowego raportu. Odpowiedzi na pozostałe wnioski będą wykorzystane w ramach analizy dotyczącej celu operacyjnego 3 (praktyka badanych urzędów, rodzaje i skala możliwych nadużyć). Po analizie danych wywołanych (pozyskiwanych w trybie informacji publicznej) oraz analizie danych zastanych wskazanych wyżej, zgodnie z harmonogramem projektu w czerwcu 2015 r. został przygotowany roboczy raport z analizy prawnej w ramach celu 1 (wyjaśnienie, jakie regulacje i w jakim zakresie chronią interes publiczny przed wydatkowaniem przez decydentów politycznych i urzędników środków publicznych na cele prywatne) i celu 2 (ustalenie, czy i w jakim zakresie urzędy tworzą wewnętrzne regulacje chroniące interes publiczny przed takimi zachowaniami). Raport został w pierwszej kolejności poddany ocenie koordynatora projektu i po uwzględnieniu uwag przez ekspertkę prowadzącą niniejszą analizę uwag koordynatora, raport przekazany został do niezależnego eksperta (w ramach panelu ekspertów) do oceny. Przygotowany przez ekspertkę projektu dr Sylwię Spurek raport w ramach celu 1 i 2 obejmuje analizę odpowiedzi udzielonych przez badane urzędy na zadane pytania (analiza jakościowa i ilościowa), dokumentów przekazanych w odpowiedzi na zadane pytania (analiza ilościowa i jakościowa), a także dane zastane opublikowane przez urzędy oraz dane z systemu informacji prawnej LEX. Przygotowany przez ekspertkę raport (ok. 9 arkuszy wydawniczych, tj. ok. 200 str. znormalizowanego tekstu) obejmuje analizę przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji obowiązujących wewnętrznie w poszczególnych urzędach centralnej administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwa), które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku nadużyć w sferze publicznej, polegającemu na wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne lub takie, które choć ich przedmiotem są inne kwestie mogą być do tego celu wykorzystane. Jak wspominano wyżej zgodnie z założeniami projektu pierwsza część analizy/raportu z analizy obejmuje regulacje powszechnie obowiązujące, druga natomiast regulacje wewnętrzne. Dla drugiej części raportu największe znaczenie ma wniosek nr 2, który dotyczył wewnętrznych regulacji prawnych. Urzędy zostały zapytane, czy na dzień 1 stycznia 2014 roku obowiązywały u nich regulacje wewnętrzne mające na celu przeciwdziałanie wydatkowaniu przez osoby zatrudnione w ich urzędzie środków publicznych na cele prywatne oraz czy w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia wykonania wniosku urząd wprowadził nowe regulacje wewnętrzne w tym zakresie. W ten sposób podjęto próbę ustalenia, czy wewnętrzne akty prawne w urzędzie podlegają modyfikacjom w interesującym zakresie i w jakim kierunku. Urzędy poproszono także o Strona 3

4 udostępnienie regulacji wewnętrznych. We wniosku nr 2, podobnie jak we wniosku nr 1 dotyczącym aktów prawa powszechnie obowiązującego, zawarto przykładowe wyliczenie nadużyć, które stanowią wydatkowanie środków publicznych na cele prywatne. Dodatkowo zapytano urzędy, czy zastosowały te regulacje, a jeśli tak to w jakich sytuacjach. Co istotne, pytania zawarte we wniosku nr 2 odnosiły się szeroko do zjawisk wydatkowania środków publicznych na cele prywatne, a nie do konkretnych rodzajów kosztów. Analizy w tym zakresie (tj. praktyka w badanych urzędach i rodzaje kosztów) prowadzona będzie w ramach celu operacyjnego 3 (określenie skali zjawiska i jakich dokładnie kategorii dotyczy), a więc poświęcona jej będzie inna część raportu. W opracowanym przez dr Sylwię Spurek raporcie, w pierwszej kolejności analizowane były akty prawne powszechnie obowiązujące, w celu przygotowania autorskiej ekspertyzy prawnej w zakresie zawartych w nich regulacji interesujących i przydatnych z punktu widzenia zjawiska wydatkowania środków publicznych na cele prywatne w rozumieniu przyjętym na potrzeby analizy. Następnie przystąpiono do analizy aktów prawnych przyjętych wewnętrznie w poszczególnych ministerstwach i KPRM, przekazanych przez te instytucje. W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek urzędy przekazały ponad 130 aktów wewnętrznych, głównie zarządzeń dyrektorów generalnych, z których część była w analizowanym okresie nowelizowana, a część została zastąpiona nowymi. Badano, czy regulacje te zawierają takie postanowienia, które mogą być wykorzystane jako mechanizmy przeciwdziałania wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne, zarówno w ramach podróży służbowych, dokonywania wydatków kartami płatniczymi, korzystania ze służbowych telefonów stacjonarnych i komórkowych, korzystania z obsługi transportowej urzędu, ale także w ramach codziennego wykonywania obowiązków służbowych przy korzystaniu z komputera, służbowej poczty etc. Za przygotowanie raportu zgodnie z projektem odpowiadała dr Sylwia Spurek (ekspertka projektu), pod nadzorem dr Marcina Anaszewicza (koordynatora projektu/eksperta) i Szymona Osowskiego (eksperta projektu). 3) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z analizą w ramach trzeciego celu operacyjnego. W okresie sprawozdawczym zasadnicza część działań miała na celu pozyskanie danych i przygotowanie na ich podstawie raportu z analizy regulacji prawnych obowiązujących powszechnie i obowiązujących wewnętrznie (rozdział I całościowego raportu). Poza tym działaniami zgodnie z harmonogramem realizacji projektu podjęto działania w kierunku pozyskania danych na potrzeby realizacji celu operacyjnego 3 projektu, tj. podjęcia próby określenia skali zjawiska nadużyć i jakich dokładnie kategorii ono dotyczy, a także zbadania praktyki badanych urzędów w ramach tego zjawiska. W okresie sprawozdawczym, jak wskazano wyżej opracowano treści wzorcowych wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wzorcowych pytań do tych wniosków w ramach celu 3. Wnioski i pytania zostały poddane ocenie eksperckiej, a uwagi eksperta ds. informacji publicznej zostały uwzględnione. W efekcie przygotowano i wysłano w okresie sprawozdawczym 7 wniosków o udostępnienie informacji publicznej obejmujących 55 pytań (treść wniosków nr 7-13 w załączeniu), a analiza w ramach tego celu operacyjnego obejmie również informacje i dane zgromadzone w ramach wniosków 3-6, które mogą mieć znaczenie dla analizy praktyki urzędów. Wnioski 7-13 obejmowały m.in. pytania o konkretne wydatki urzędów, w tym wydatki na zakup materiałów i produktów, fundusz reprezentacyjny i upominki, o korzystanie przez pracowników odpłatnie i nieodpłatnie, w celach służbowych i celach prywatnych z samochodów i telefonów służbowych oraz usług gastronomicznych, o używanie kart płatniczych, o podróże służbowe, o przestrzeganie czasu pracy. Przykładowo jeden z wniosków miał na celu wstępne rozpoznanie skali wydatków w Strona 4

5 kategoriach kosztowych, co do których podnoszono wątpliwości w mediach w ramach afer z 2014 r. oraz które wskazano w raporcie Pracodawców RP dotyczących zjawiska anomii pracowniczej w Polsce. Na podstawie udzielonych odpowiedzi możliwe będzie w szczególności ustalenie rankingu rodzajów wydatków mających największy udział we wszystkich obarczonych ryzykiem wydatkach, a po konsultacji z ekspertami projektu ewentualne przygotowanie wniosków o dodatkowe dane, a następnie ich pogłębiona analiza. Obecnie do monitorowanych podmiotów zostały skierowane wszystkie wnioski (wnioski 7, 8, 9, 10, 12, 13 w okresie kwiecień maj, wniosek nr 11 dotyczący czasu pracy pracowników administracji w dniu 19 lipca 2015 r. wysłanie wniosku zostało wstrzymane na prośbę Fundacji Batorego w związku z planowanym w Fundacji spotkaniem). W okresie sprawozdawczym badane urzędy w odpowiedzi na wnioski nr 7-10 i przekazały 92 merytorycznych odpowiedzi (na 108 wszystkich możliwych), z czego 15 urzędów wskazało jednocześnie, że w pewnym zakresie wniosku (najczęściej tylko 1 lub 2 pkty danego wniosku) informacja stanowi informację przetworzoną. Dotychczas brak 8 odpowiedzi na wnioski (w ramach prowadzonego monitoringu podejmowane będą próby pozyskania tych odpowiedzi). Jedynie w 8 przypadkach urzędy uznały wszystkie informacje będące przedmiotem danego wniosku za informację przetworzoną (co stanowi zaledwie 7% wszystkich oczekiwanych odpowiedzi). Fundacja mailowo odpowiadała na żądania urzędów co do wykazania szczególnego interesu publicznego, odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie definiowania informacji przetworzonej i wyjaśniając, że w jej ocenie, na gruncie tego orzecznictwa, objęte wnioskiem informacje nie mają charakteru informacji przetworzonej. Należy wspomnieć, że w 53 przypadkach (co stanowi 49%) urzędy w pierwszej kolejności poinformowały o przedłużeniu terminu na udostępnienie informacji. Fundacja ustaliła graniczną datę oczekiwania na wnioskowane informacje do dnia 31 lipca br. Po tej dacie zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi inwentaryzacja przekazanych odpowiedzi pod względem jakościowym i ilościowym i na tej podstawie ustalone zostanie, czy istnieje potrzeba złożenia dodatkowych wniosków, czy też materiał będzie wystarczający do rozpoczęcia analizy (sierpieńlistopad 2015). Zgodnie z harmonogramem projekt tej części raportu będzie gotowy do końca listopada 2015 r., po czym zostanie skierowany do opiniowania w ramach panelu ekspertów Jednocześnie nowe wątki i dane do analizy wynikają zarówno z odpowiedzi na wnioski nr 3-6, jak i z treści raportu dotyczącego celu operacyjnego 1 i 2, o którym mowa wyżej. Na ich podstawie Fundacja przygotuje dodatkowe uzupełniające wnioski w celu zdobycia danych do weryfikacji i jednoznacznej oceny tych wątków i danych. Za przygotowanie raportu zgodnie z projektem odpowiada dr Marcin Anaszewicz (ekspert projektu), a za konsultację roboczej wersji dr Sylwia Spurek (ekspertka projektu) i Szymon Osowski (ekspert projektu). 4) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z analizą medioznawczą. Zgodnie z zatwierdzoną przez Grantodawcę modyfikacją harmonogramu i budżetu projektu, projekt w stosunku do pierwotnych założeń został uzupełniony o ilościową i jakościową analizę zawartości mediów w kontekście sytuacji, które stały u podstaw projektu, tj. wydatkowania środków publicznych na cele prywatne w ramach tzw. afery taśmowej oraz afery madryckiej (czerwiec-lipiec 2015). W wymiarze ilościowym badanie obejmie przekazane pro bono dane źródłowe z Press Service (w szczególności prasę i internet), w tym rozłożenie materiału w czasie, obliczenia liczbowe i procentowe dotyczące monitorowanych artykułów, wskazanie tytułów z największą liczbą badanych treści, a także najczęściej publikujący autorzy. Z kolei do analizy jakościowej - według wstępnych założeń - wybranych zostanie min reprezentacyjnych materiałów z wyselekcjonowanych mediów (o największej liczbie materiałów zawierających monitorowane frazy). Jakościowa analiza zawartości zostanie oparta o koncepcję framingu Strona 5

6 (uramowowienia). W raporcie wykorzystana zostanie koncepcja pięciu ram interpretacyjnych konfliktu, ludzkich spraw, przypisania odpowiedzialności, moralności i ekonomicznych konsekwencji. Ramy interpretacyjne oddziałują na sposób, w jaki odbiorcy mają myśleć o wydarzeniach i sprawach poruszanych w przekazach medialnych. Dodatkowo weryfikowane będzie, którzy aktorzy polityczni występowali w materiałach i w jakim kontekście. Jak wskazano wyżej fundacja pozyskała nieodpłatnie do współpracy instytucję badawczą Press Service, która umożliwiła Fundacji uzyskanie materiałów wg określonych przez eksperta i koordynatora projektu słów kluczowych (afera taśmowa; afera madrycka; afera kilometrówkowa; środki publiczne na cele prywatne; używaniu samochodu służbowego do celów prywatnych; zagraniczne wyjazdy posłów; podróże zagraniczne posłów; delegacje posłów; wykorzystywanie stanowiska służbowego do uzyskania osobistych korzyści; płacenie publicznymi środkami za towary i usługi nabywane do celów prywatnych; nieprawidłowości przy rozliczaniu podróży służbowych; pobieranie pieniędzy za wyjazd zagraniczny; kolacja służbowa; kolacja Sikorski-Rostowski). Press Service specjalnie dla Fundacji sprawdził, czy wskazane frazy/słowa kluczowe były monitorowane w mediach elektronicznych. Analiza medioznawcza stanowiła będzie wprowadzenie do zasadniczej części analizy raportu, pokazując społeczny i polityczny kontekst monitorowanego przez organizację zjawiska. Zakładamy, że pokazanie medialnego kontekstu projektu ułatwi prowadzenie działań świadomościowych z wykorzystaniem gotowego raportu z projektu, w tym działań adresowanych do lokalnych mediów. Dodatkowo raport z analizy medioznawczej (podobnie jak inne cząstkowe raporty z prowadzonego monitoringu) będzie wykorzystany do promocji projektu, w szczególności, że do chwili obecnej nie ukazał się inny raport całościowo opisujący medialny kontekst przedmiotowych afer. Za przygotowanie raportu zgodnie z projektem odpowiada dr Bartłomiej Łódzki (ekspert projektu), pod nadzorem dr Marcina Anaszewicza (koordynatora projektu). *** Podsumowując tę część raportu za okres luty-lipiec 2015 r., w przedmiotowym okresie prowadzone działania zgodnie z harmonogramem koncentrowały się na następujących etapach projektu: etap 1) opracowanie ostatecznej metodologii i narzędzi kontroli (cele operacyjne 1, 2 i 3, a także dodatkowy cel związany z analizą medioznawczą); etap 2) kontrola prawa regulacji powszechnie obowiązujących i regulacji wewnętrznych; etap 3) kontrola wydatków zbieranie danych; 4) analiza danych w ramach ww. celów operacyjnych 1 i 2), a także dodatkowe uzupełnione w trakcie trwania projektu analizy medioznawcze. Niezależnie jednak od tych zgodnych z harmonogramem priorytetów, w przedmiotowym okresie czasu podejmowane działania pośrednio przyczyniały się do realizacji pozostałych celów operacyjnych (4-6 i 8), chociaż jak wspomniano, zgodnie z harmonogramem projektu były one priorytetowe w analizowanym okresie. Można przyjąć, że prowadzone działania pozwalały na ich częściową realizację. Przykładowo etap projektu polegający na wysyłaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie jest związany co do zasady z prowadzeniem działań świadomościowych (komunikacyjnych), ale z drugiej strony sam fakt zwracania się (z wykorzystaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej) o konkretne informacje i dane w przedmiotowej sprawie może komunikować urzędom istotne znaczenie problemu wydatkowania środków publicznych na cele prywatne, a także pokazać ten aspekt i nowy kontekst racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. W oparciu o te pozornie techniczne działania możliwe jest m.in. poznanie nastawienia badanych urzędów do kontroli obywatelskiej związanej z tym zjawiskiem (cel operacyjny 4), rozpoczęcie przygotowań do wypracowania rekomendacji zmian dla badanych urzędów na podstawie analizy prawnej w tym Strona 6

7 okresie na podstawie raportu z analizy prawnej (cel operacyjny 5), a także jak już wyżej wspomniano zwrócenie uwagi administracji na przedmiotowy objęty projektem problem społeczny (cel operacyjny 6), a w efekcie zapoczątkowaniu zmiany ewentualnych złych praktyk w administracji (cel operacyjny 8). 5) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań o charakterze komunikacyjnym. Zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu Fundacja wdrożyła stronę BIP projektu pod domeną oraz profil FB pod tą samą nazwą. W BIP projektu zostały umieszczone wszystkie informacje istotne dla projektu tj. informacje nt. grantodawców, informacje o programie Obywatele dla Demokracji, a także informacje nt. zespółu projektu (noty biograficzne koordynatora projektu i ekspertów), informacje nt. projektu, aktualności projektu, informacje publikowane w mediach o projekcie, rejestr umów (zgodnie z zadeklarowanymi w projekcie standardami działania organizacji). W BIP projektu zamieszczane są na bieżąco raporty bieżące i okresowe, a także inne materiały takie jak treści składanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W BIP zamieszczane będą również cząstkowe raporty z realizacji projektów (treści analiz), na podstawie których osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z efektami projektu. Na bieżąco prowadzone są również działania z wykorzystaniem mediów społecznościowych (profil projektu na FB), ze szczególnym naciskiem na obecnym etapie na promocję idei rozdzielania tego, co publiczne od tego co prywatne. Na etapie całego projektu w okresie sprawozdawczym wszystkie elementy projektu były na bieżąco podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem BIP projektu. Należy również podkreślić, że zasadnicze działania komunikacyjne Fundacji Klinika Rządzenia w ramach projektu prowadzone będę w oparciu o gotowe cząstkowe raporty z monitoringu (np. raport z analizy prawnej, czy raport z analizy medioznawczej) oraz pełen raport, które będą mogły stanowić przedmiot debaty / komunikacji również z monitorowanymi urzędami. W przedmiotowym okresie organizacja skupiła się na stworzeniu i testowaniu podstawowych narzędzi komunikacji, a od września 2015 (w oparciu o wypracowane wyniki analiz) rozpocznie zintensyfikowane działania komunikacyjne. Taka dynamika działań komunikacyjnych wynika z faktu, iż celem tego etapu projektu (luty-lipiec 2015) było w szczególności gromadzenie rzetelnych i maksymalnie kompletnych danych i informacji służących do przeprowadzenia analiz oraz analiza w zakresie części prawnej i medioznawczej. Z kolei działania, których celem będzie próba zmiany świadomości urzędników, prowadzone będą w oparciu o konkretne dane wyniki monitoringu, a w szczególności w oparciu o wnioski końcowe, w tym wnioski o charakterze de lege ferenda. 6) Odnośnie zaplanowanych w harmonogramie działań związanych z monitoringiem projektu i działań sprawozdawczych Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu organizacja przygotowywała i przesłała do eksperta dwa bieżące sprawozdania z realizacji projektu (na BIP projektu: Kolejne raporty zostaną przesłane do eksperta w bieżącym roku na koniec: sierpnia, października i grudnia Dodatkowo zgodnie z harmonogramem, Fundacja przekaże w sierpniu br. sprawozdanie półrocze z realizacji projektu dla Rady Fundacji, w której zasiadają prof. M. Płatek, prof. M. Środa i K. Śmiszek. 7) Odnośnie modyfikacji wprowadzonych w harmonogramie i budżecie Strona 7

8 Kluczowe modyfikacje wprowadzone za zgodą Grantodawcy: 1. z dniem 1 kwietnia 2015 r. zadania asystenta przejął w całości koordynator zwiększenie zadań koordynatora (zmiana zatwierdzona :54:31); 2. projekt został uzupełniony o analizę mediów w kontekście sytuacji, które stały u podstaw projektu dodatkowa analiza możliwa jest dzięki wygenerowaniu oszczędności w obszarze kosztów bezpośrednich tj. poprzez częściową rezygnację z kosztów asystenta projektu (zmiana zatwierdzona :35:39); 3. istotne poszerzenie działań promocyjnych i informacyjnych organizacja 3 spotkań warsztatowych dla dziennikarzy regionalnych jedno w Warszawie, dwa warsztaty regionalne w województwach (zmiana zatwierdzona :35:39); 4. aktualizację kosztów wybranych pozycji związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach projektu (zmiana zatwierdzona :35:39); 5. wydłużenie terminu realizacji analizy prawnej z maja do czerwca, w uwagi na przedłużenie terminu udostępnienia informacji i udzielenia odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej (zmiana zatwierdzona :41:45). 8) Odnośnie zgodności odbiorców w ramach prowadzonych działań z założeniami projektu. W zakresie głównych działań prowadzonych w tym okresie czasu, podstawową grupę docelową stanowiły monitorowane urzędy. Zgodnie z projektem taką grupę stanowił rząd, a konkretnie podmioty tworzące centralną administrację rządową tj. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególne resorty. Grupa docelowa prowadzonych działań w tym okresie to 18 podmiotów/urzędów, zgodnie z projektem. Podstawowym kanałem komunikacji była poczta mailowa. Dodatkowo jak wynika z treści korespondencji przesyłanej do Fundacji przez urzędy część badanych urzędów korzystała ze strony internetowej Fundacji, w tym w celu pozyskania danych nt. projektu, składów osobowych organów i funkcji osób zasiadających w ich składzie i adresu korespondencyjnego Fundacji. Co do zasady w celu kontaktu z wnioskodawcą monitorowane podmioty korzystały również z poczty mailowej, część podmiotów natomiast kontaktowało się z koordynatorem projektu telefonicznie (w celu uszczegółowienia pewnych kwestii), a część korzystała z poczty tradycyjnej (np. wysyłając decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej lub dublując korespondencję mailową i tradycyjną przy udzielaniu informacji). 9) Odnośnie zespołu realizującego projekt Zgodnie z założeniami zespół projektu stanowi czterech ekspertów, w tym jeden pełni dodatkowo funkcję koordynatora projektu. Koordynatorem projektu i jednocześnie ekspertem jest dr M. Anaszewicz, a ekspertami dr Sylwia Spurek i Szymon Osowski. W trakcie realizacji projektu nastąpiły dwie zmiany. Ze składu zespołu został wyłączony asystent projektu (rezygnacja z takiej pozycji kosztowej), a dołączył nowy ekspert dr Bartłomiej Łódzki. Więcej o zespole na BIP projektu: 10) Odnośnie trudności w trakcie realizacji projektu. Strona 8

9 Z perspektywy wewnętrznej nie wystąpiły trudności w trakcie realizacji projektu. Między ekspertami istnieje dobra komunikacja. Dobór ekspertów i podział zadań w ramach projektu okazał się właściwy i dzięki temu projekt realizowany jest sprawnie, efektywnie i terminowo. Do trudności zewnętrznych projektu można zaliczyć ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, polegające na przedłużaniu terminu udostępnienia informacji (co spowodowało konieczność modyfikacji harmonogramu projektu i przesunięcie zakończenia analizy prawoznawczej z końca maja na koniec czerwca) oraz traktowanie przez urzędy części informacji jako informację przetworzoną. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia ekspertów projektu skala odpowiedzi w tym zakresie jest marginalna. W związku z tych te trudności nie miały istotnego wpływu na realizację projektu. 2. Osiągnięte rezultaty Zgodnie z harmonogramem projektu oraz generalnymi założeniami wskazanymi we wniosku o dotację w okresie objętym sprawozdaniem okresowym organizacją osiągnęła następujące rezultaty: 1) Zainicjowanie nowego obszaru kontroli obywatelskiej w ramach działań strażniczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (rezultat nr 1 z wniosku o dotację). Jak wskazano we wniosku o dotację do tej pory badania w tym zakresie nie były w Polsce prowadzone. Przygotowując wnioski o udostępnienie informacji publicznej (w celu zgromadzenia informacji i danych do analizy) zdefiniowaliśmy hipotetyczne obszary działalności administracji rządowej, które mogą być narażone na nadużycia polegające na wykorzystywaniu środków publicznych do celów prywatnych. Zestaw 13 wniosków zawierających 78 wystandaryzowanych pytań stanowi pierwszą w Polsce próbę ujęcia prawnego, instytucjonalnego i praktycznego tego zjawiska. Co istotne, zestaw tych wniosków stanowi rezultat projektu sam w sobie i stanowi bazę do osiągnięcia kolejnego rezultatu (rezultat nr 7 z wniosku o dotację) tj. stworzenie metodologii dla nowych projektów strażniczych. Opracowane wnioski (do pobrania na BIP projektu) mogą zostać już wykorzystane jako narzędzie monitoringu dowolnego podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie (bez względu na szczebel szeroko rozumianej administracji publicznej). Wnioski udostępniono na stronie projektu oraz profilu projektu na FB (http://bip.publiczneczyprywatne.pl/pl/do-pobrania). 2) Diagnoza stanu prawnego i identyfikacja luk prawnych ograniczających ochronę interesu publicznego (rezultat nr 2 z wniosku o dotację). Do tej pory nie została podjęta próba analizy prawnej i instytucjonalnej z perspektywy wskazanego przez Klinikę Rządzenia problemu społecznego. Brak takiej analizy stanowił lukę w wiedzy na temat tego, czy istniejące przepisy prawa chronią interes publiczny przed takimi zachowaniami. Rezultat w postaci przygotowanego przez dr Sylwię Spurek raportu dostarcza wiedzy na temat tego, czy funkcjonujące obecnie akty prawne zawierają nakazy lub zakazy, jak są one sformułowane, czy za naruszenie tych zakazów i nakazów grożą (a jeśli tak to jakie) konsekwencje. Raport wskazuje również luki prawne, które powodują, że nie jest możliwe egzekwowanie tego prawa, a także obszary potencjalnych ryzyk, które nie zostały objęte żadną regulacją lub podlegają regulacji, ale w stopniu niewystarczającym. Analiza odpowiada, zgodnie z założeniami projektu, na pytania, jak rząd chroni interes publiczny przed wydatkowaniem przez decydentów politycznych i urzędników środków publicznych na cele prywatne tym zjawiskiem jakie regulacje prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego i w jakim zakresie chronią interes publiczny przed tymi nadużyciami. Analiza w zakresie aktów prawa powszechnie obowiązującego pokazuje, że ich przepisy co do zasady nie odnoszą się wprost i wyraźnie do nadużyć będących przedmiotem analizy lub Strona 9

10 zawierają zbyt ogólne normy wymagające uszczegółowienia w aktach wewnętrznych wydawanych przez urzędy. Ponadto niektóre regulacje same w sobie ograniczają skuteczność pewnych mechanizmów, np. stanowiąc, że nadużycie obejmujące kwotę poniżej określonej wartości nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W tym zakresie analizowano 9 ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Z kolei w obszarze wewnętrznych aktów prawnych analizowano ponad 130 aktów wewnętrznych, głównie zarządzeń dyrektorów generalnych, z których część była w analizowanym okresie nowelizowana, a część została zastąpiona nowymi aktami. Akty wewnętrzne pogrupowano i analizowano w podziale na obszary odpowiadające liście nadużyć opracowanej przez Fundację Klinika Rządzenia i przekazanej także do urzędów. W tym obszarze stwierdzono, że po pierwsze brak jest spójnych, jednolitych standardów, a zatem rząd jako całość, konstytucyjny organ państwa Rada Ministrów oraz jako zbiór resortów nie tworzy jednego spójnego prawnego systemu chroniącego interes publiczny przed nadużyciami polegającymi na wykorzystywaniu środków publicznych na cele prywatne. Badane podmioty w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych wskazują w przedmiotowym obszarze różną liczbę aktów i różne akty. Większość badanych regulacji wydawanych w urzędach nie zawiera jednoznacznych zakazów, mechanizmów kontrolnych i sankcji. Nie mogą one zatem stanowić skutecznych mechanizmów przeciwdziałania wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne w danym urzędzie. Ogólne stwierdzenia zawarte w tych aktach prawnych, odnoszące się do wykorzystywania czasu pracy wyłącznie na pracę zawodową oraz wykorzystywania telefonu, sprzętu i samochodu służbowego na cele służbowe, nieopatrzone narzędziami kontrolnymi, pozostaną w sferze apeli i deklaracji. Nieliczne akty wewnętrzne zawierają modelowe postanowienia, które można traktować jako dobre praktyki i rekomendować innym urzędom do wdrożenia. Raport z analizy obejmujący ok. 200 str. znormalizowanego tekstu to szczegółowe przedstawienie regulacji, komentarz do tych przepisów oraz konkretne i szczegółowe wnioski wynikające z analizy. W zakresie danych wywołanych raport oparty jest na 107 odpowiedziach badanych urzędów. Raport stanowi jedna z czterech części całościowego raportu. Raport po zaopiniowaniu przez ekspertów i korekcie, jeszcze przed wydaniem całościowego raportu, jako cząstkowy raport z monitoringu zostanie umieszczony na stronie projektu i będzie można z niego korzystać w celu prowadzenia dalszych badań w tym obszarze lub wykorzystania w praktyce wniosków płynących z analizy. Na podstawie raportu monitorowane urzędy będą mogły od razu wprowadzać zmiany w systemie swoich wewnętrznych aktów prawnych, bazując na wnioskach raportu i pokazanych tam dobrych praktykach, np. w zakresie korzystania z kart płatniczych lub służbowego sprzętu komputerowego. Inne organizacje strażnicze będą mogły kontynuować badania w tym obszarze, np. w zakresie poszczególnych aspektów i wątków analizy. 3) Ocena tworzonych przez urzędy wewnętrznych regulacji (rezultat nr 3 z wniosku o dotację). Już na tym etapie I część raportu wskazuje, na ile badane urzędy dostrzegają problem i ryzyko wykorzystania środków publicznych do celów prywatnych, wprowadzając określone regulacje wewnętrzne. Jak wskazano wyżej raport podaje przykłady dobrych praktyk w postaci postanowień konkretnych wewnętrznych aktów prawnych. Dzięki temu już na tym etapie badane urzędy, które takich rozwiązań i praktyk nie wprowadziły, będą mogły wprowadzać dobre praktyki u siebie. 4) Zebranie danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy i próby identyfikacji zakresu i skali zjawiska w 18 urzędach w celu zmiany (rezultat nr 4 z wniosku o dotację). W okresie sprawozdawczym badane urzędy w odpowiedzi na wnioski nr 7-10 i przekazały 92 merytorycznych odpowiedzi (na 108 wszystkich możliwych). Strona 10

11 5) Zebranie danych i informacji niezbędnych do analizy i opisania nastawienia organów do projektu (rezultat nr 5 z wniosku o dotację), a także do identyfikacji wąskich gardeł utrudniających prowadzenie kolejnych takich projektów (rezultat nr 10 z wniosku o dotację). 6) Opracowanie I części raportu oraz zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania kompleksowego raportu (rezultat nr 6 z wniosku o dotację). 7) Opracowanie I części raportu i zebranie danych i informacji niezbędnych do przygotowania końcowych rekomendacji (postulaty zmian w ustawodawstwie i regulacjach wewnętrznych) - rezultat nr 6 (omyłkowo druga szóstka) z wniosku o dotację. 3. Dokumentacja https://www.facebook.com/publiczneczyprywatne https://www.facebook.com/events/ / https://www.facebook.com/otwarteklatki/photos/a /884 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= &id= Rozwój instytucjonalny 1. Podsumowanie działań (jeśli dotyczy) Zgodnie z założeniami projektu działania organizacji w ramach rozwoju instytucjonalnego oparte są na trzech obszarach: I. działania strażnicze, II. działania rzecznicze. III. planowanie działań strategicznych. Celem tych działań zgodnie z przyjętymi założeniami - jest kontynuacja rozpoczętych wcześniej, przed rozpoczęciem realizacji projektu "Publiczne czy prywatne", działań strażniczych, prowadzenie samodzielnie lub włączenie się w kluczowe dla misji organizacji działania rzecznicze, a także wypracowanie dokumentu określającego cele strategiczne i kluczowe inicjatywy strategiczne w perspektywie lat Niezależnie od tak postawionych celów rozwoju instytucjonalnego generalnym celem jest tutaj umocnienie pozycji organizacji na rynku organizacji pozarządowych w Polsce, w szczególności poprzez budowę i rozwój partnerskich relacji z innymi organizacjami o zbliżonej misji, celach i profilu działalności. Dlatego też podjęte w okresie marzec lipiec działania organizacji we wszystkich ww. trzech obszarach, miały uwzględniać element budowania strategicznych relacji dwustronnych i wielostronnych z polskimi organizacjami prawnoczłowieczymi i prawnozwierzęcymi i działającymi na rzecz środowiska. W ramach działań strażniczych, aktywność organizacji obejmowała monitoring procesu legislacyjnego na jego poszczególnych etapach, od w ramach rządowego procesu legislacyjnego etapu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, przez rozpatrywanie projektów aktów prawnych przez Stały Komitet Rady Ministrów, aż do przyjęcia projektu przez Radę Ministrów lub podpisania projektu przez właściwego ministra (w przypadku projektów Strona 11

12 rozporządzeń), a także proces legislacyjny dotyczący projektów ustaw w Sejmie. Codziennie tylko w ramach rządowego procesu legislacyjnego inicjowane są prace nad kilkoma projektami aktów normatywnych. Dokonywany był przegląd projektów tych aktów prawnych i w razie stwierdzenia, że pozostają one w związku z celami statutowymi Fundacji projekty tych aktów były analizowane w sposób pogłębiony w celu rozstrzygnięcia, czy Fundacja powinna zgłosić do nich uwagi, kontynuować monitorowanie prac w ich zakresie lub w inny sposób angażować się w proces legislacyjny. Działania strażnicze w marcu 2015 objęły 3 projekty ustaw: 1) projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 2) projekt nowelizacji Prawa łowieckiego oraz 3) projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Ad 1. Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przewiduje wyodrębnienie przepisów o ponownym wykorzystywaniu z ustawy o dostępie do informacji publicznej zawartych w rozdziale 2a tej ustawy, które obecnie rodzą wiele wątpliwości oraz uregulowanie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w projektowanej ustawie. Uznano, że konieczny jest zatem dalszy monitoring prac nad projektem założeń oraz co istotne pogłębiona analiza regulacji projektu ustawy, który zostanie przygotowany po przyjęciu projektu założeń na podstawie tych założeń. Na koniec marca projekt założeń był na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Ad 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada, że art. 176 Kodeksu pracy, znajdujący się w Dziale ósmym Kodeksu pracy (pt. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ) będzie odnosił się jedynie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Proponowane przepisy są zatem korzystne w kontekście zasady równego traktowania. Mają na celu zmianę dotychczasowego stanu prawnego, w ramach którego art. 176 Kodeksu pracy i wydane na jego podstawie rozporządzenie odnosi się do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, choć powinny to być przepisy odnoszące się jedynie do uprawnień rodzicielskich. Projekt na koniec marca został przyjęty przez SKRM. Fundacja monitoruje prace nad projektem tej nowelizacji na dalszych etapach procesu legislacyjnego. Ad 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., P 19/13, gdzie wskazano na niezgodność przepisów Prawa łowieckiego z Konstytucją RP ze względu na ograniczenie prawa własności polegające na braku możliwości wypowiedzenia się właścicieli nieruchomości w sprawie wyznaczania obwodów łowieckich. Zastrzeżenia budzi przede wszystkim propozycja, aby właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim mógł wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi wyłącznie w przypadku nieruchomości zabudowanej (nie można przecież powiedzieć, że przekonania religijne lub zasady moralne są wyznawane w zależności od charakteru nieruchomości), oraz udowadnianie wyznawania religii lub przekonań. Ponadto w marcu 2015 r. uwagę organizacji zwróciły projekty 2 rozporządzeń. Po pierwsze to projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Fundacja przeciwna jest hodowaniu zwierząt na futra. Nowelizowane rozporządzenie stanowi jednak tylko wykonanie upoważnienia ustawowego. Rozważenia wymaga przygotowanie projektu zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie praw zwierząt w celu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futra i zmiana aktu rangi ustawowej. Fundacja nie zgłosiła zatem uwag do projektowanej regulacji. Przygotowano natomiast uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad Strona 12

13 zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, wykonujących procedury, uczestniczących w wykonywaniu procedur, uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich dobrostanem. Uwagi Fundacji zostały wykorzystane i zgłoszone przez jedną z lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach. Uwagi dotyczyły tego, że liczba godzin przeznaczonych na program szkolenia w zakresie zasad etycznych postępowania ze zwierzętami, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia, udoskonalenia oraz w zakresie zachowania zwierząt oraz sposobu postępowania ze zwierzętami, z uwzględnieniem metod rozpoznawania u zwierząt oznak dystresu, bólu i cierpienia oraz metod znieczulenia i uśmierzania bólu jest w projektowanym rozporządzeniu znikoma, a programy obejmują inne zagadnienia. Z kolei w kwietniu 2015 r. w ramach działań strażniczych Fundacja kontynuowała monitorowanie procesu legislacyjnego rządowego i w Sejmie na wyżej wskazanych zasadach, analogicznie jak w marcu 2015 r. W tym okresie nadal monitorowano prace nad projektem założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Z uwagi na dodatkowe uwagi zgłoszone przez resorty projekt nie został według stanu na 30 kwietnia 2015 r. przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, podobnie jak projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Monitorowano także postęp prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącym wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Z kolei w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, po skierowaniu projektu przez RM do Sejmu, Fundacja zgłosiła mailowo w dniu 4 kwietnia 2015 r. do posła P. Suskiego, członka podkomisji sejmowej zajmującej się projektem, swoje uwagi, dotyczące dwóch kwestii. Po pierwsze, wątpliwości Fundacji Klinika Rządzenia wzbudziło ograniczenie możliwości wystąpienia do sądu o wydanie zakazu wykonywania polowania na danej nieruchomości wyłącznie do sytuacji, gdy chodzi o nieruchomość zabudowaną. Zgodnie z projektowanymi przepisami właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim mógłby wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi wyłącznie w przypadku nieruchomości zabudowanej. Fundacja wyjaśniła w swoim wystąpieniu, że nie wydaje się, iż przekonania religijne lub zasady moralne są wyznawane w zależności od charakteru użytkowanej nieruchomości. W tym sensie można powiedzieć, że przekonania i zasady mają w danym czasie charakter stały. Nieuzasadnione jest zatem, zdaniem Fundacji, ograniczanie uprawnienia właściciela do wystąpienia o zakaz wykonywania polowania na jego nieruchomości. Zdaniem Fundacji uprawnienie to nie powinno być zależne od faktu, czy nieruchomość jest zabudowana. Ponadto Fundacja wskazała, że obowiązek zawiadomienia o polowaniu zbiorowym powinien ciążyć na podmiotach, które to polowanie wykonują. Tymczasem projektowana nowelizacja zakłada, że informacje dotyczące polowania zbiorowego (terminy i miejsca polowania), przekazywane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, są podawane do publicznej wiadomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (poprzez obwieszczenie w miejscu zwyczajowo przyjętym oraz na stronie podmiotowej urzędu; projektowany art. 42b ust. 4). Projektodawca nie wyjaśnia, dlaczego to organ jednostki samorządu terytorialnego jest obciążany realizacją oraz kosztami podania tej informacji do publicznej wiadomości. W kwietniu 2015 r. Fundacja zgłosiła także uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, Strona 13

14 odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, wykonujących procedury, uczestniczących w wykonywaniu procedur, uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich dobrostanem - do MNiSW. Uwagi dotyczyły tego, że liczba godzin przeznaczonych na program szkolenia w zakresie zasad etycznych postępowania ze zwierzętami, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia, udoskonalenia oraz w zakresie zachowania zwierząt oraz sposobu postępowania ze zwierzętami, z uwzględnieniem metod rozpoznawania u zwierząt oznak dystresu, bólu i cierpienia oraz metod znieczulenia i uśmierzania bólu jest w projektowanym rozporządzeniu znikoma, a programy obejmują inne zagadnienia. Jak wspominano wyżej uwagi Fundacji już wcześniej zostały wykorzystane i zgłoszone przez jedną z lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach jako uzasadnienie opinii tej komisji. Uwagi Fundacji nie zostały uwzględnione przez MNiSW, natomiast były pomocne w wyjaśnieniu zasadności opinii przedstawionej przez komisję etyczną, która została wzięta pod uwagę w procesie legislacyjnym. W maju, czerwcu i lipcu 2015 r. działania strażnicze związane z monitoringiem procesu legislacyjnego nadal obejmowały prace nad projektem założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (szerzej wyżej). Minister Administracji i Cyfryzacji, zgodnie z ustaleniami SKRM, miał rozważyć możliwość dalszego procedowania dokumentu w formie nowelizacji projektu ustawy o informacji publicznej ograniczonego treściowo do zakresu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE. MAiC skierował na posiedzenie Rady Ministrów projekt w dotychczasowej wersji, dotychczas rząd się tym projektem nie zajął. Fundacja będzie monitorowała przygotowanie projektu ustawy na podstawie tego projektu założeń. Rada Ministrów w tym okresie przyjęła natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Fundacja będzie nadal monitorowała przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie. W tym okresie monitoring obejmował również prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącym wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Projekt po przyjęciu w marcu 2015 r. przez SKRM był przedmiotem obrad RM, która omówiła go, zobowiązując Ministra Pracy i Polityki Społecznej do dodatkowego przeanalizowania wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią (jego określenie nastąpi w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie projektowanej ustawy), przed ponownym rozpatrzeniem projektu ustawy przez rząd. Dotychczas Rada Ministrów nie przyjęła projektu ustawy. W maju 2015 Fundacja przystąpiła do Koalicji Niech Żyją grupy organizacji pozarządowych i osób prywatnych, działających przeciwko polowaniom na dzikie ptaki. Koalicja Niech Żyją przygotowała postulaty dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Eksperci Fundacji Klinika Rządzenia, niezależnie od swoich ww. uwag zgłoszonych w pracach podkomisji sejmowej, pomogli w opracowaniu postulatów pod względem prawnym i legislacyjnym. Postulaty Koalicji były szersze i dotyczyły nie tylko prawidłowości wykonania przez przedmiotową nowelizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13 (ograniczenie prawa własności poprzez włączenie prywatnych nieruchomości do obwodów łowieckich) i kosztów zawiadamiania o polowaniu zbiorowym, które nakłada się na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zamiast na organizatorów polowania, ale także ograniczenia wykonywania polowania w pobliżu zabudowań mieszkalnych i miejsc zebrań publicznych, zakazu dokarmiania zwierzyny łownej, zakazu używania amunicji ołowianej, zakazu polowania w obecności dzieci, zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu i sprawdzianach ptaków Strona 14

15 łowczych i psów myśliwskich. Następnie eksperci Fundacji Klinika Rządzenia na bieżąco konsultowali podnoszone wątpliwości i uwagi w ramach Koalicji. Postulaty Koalicji zostały zgłoszone podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 24 czerwca br. Posłowie przegłosowali jednak wniosek o przyjęcie sprawozdania podkomisji bez dyskusji i możliwości zgłaszania poprawek (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/przebiegproc.xsp?id=2601e4a3cc653e23c1257dfd0045f98d). Eksperci Fundacji brali udział w wypracowaniu strategii dalszych działań dotyczących tej sytuacji i II czytania projektu ustawy. Fundacja dokonała analizy sytuacji w kontekście postanowień Regulaminu Sejmu oraz Konstytucji. W konsekwencji działania wicemarszałkini W. Nowickiej ściśle współpracującej z Koalicją Niech Żyją doprowadziły do zwrócenia projektu ponownie do komisji sejmowej. Na posiedzeniu w dniu 21 i 23 lipca komisja odrzuciła jednak wszystkie propozycje Koalicji zgłaszane przez wicemarszałkinię. Kolejna próba zgłoszenia poprawek Koalicji zostanie podjęta podczas II czytania projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Z kolei działania rzecznicze (II obszar działań w ramach rozwoju instytucjonalnego) skoncentrowane zostały na trzech kluczowych dla organizacji projektach. W kwietniu 2015 Fundacja Klinika Rządzenia zorganizowała razem z Fundacją na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA akcję pn. Don t keep calm and vote for animal rights zapytaj kandydatkę/kandydata na prezydenta o prawa zwierząt! i zadała wszystkim 10 kandydatom i 1 kandydatce na urząd Prezydenta RP 13 pytań. Akcja została zorganizowana na portalu petycjeonline.com oraz na FB. Linki do informacji nt. tej akcji oraz poniżej opisanych akcji wskazujemy w polu nr 3 pt. Dokumentacja. Na pytania fundacjom odpowiedziało jedynie dwoje kandydatów. Petycję podpisało ponad 3400 osób, a w wydarzeniu na FB wzięło udział ponad 840 osób (46 tys. zaproszone osoby, 2,3 tys. liczba wyświetleń, 883 zaangażowani). Celem kampanii było pokazanie najważniejszych problemów w wymiarze praw zwierząt, które wymagają debaty publicznej i zmian prawnych. Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem zorganizowanym przez nas z Fundacją na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA. Klinka Rządzenia planuje organizację kolejnych projektów wspólnie z tą organizacją w ramach działań strażniczych i rzeczniczych. W maju Fundacja Klinika Rządzenia kontynuowała, aż do II tury wyborów prezydenckich w dniu 24 maja, akcję zorganizowaną razem z Fundacją na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA pn. Don t keep calm and vote for animal rights zapytaj kandydatkę/kandydata na prezydenta o prawa zwierząt!. Klinika Rządzenia włączyła się także w podobne działania organizowane w ramach Koalicji Niech Żyją, których elementem były m.in. wspólne apele organizacji pozarządowych skierowane do kandydatów na urząd Prezydenta RP, akcja mailingowa oraz działania komunikacyjne w mediach społecznościowych. Z kolei w maju 2015 Fundacja Klinika Rządzenia włączyła się w przygotowanie propozycji zmian w Kodeksie wyborczym w ramach partnerstwa Jawna Kampania Wyborcza Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Stańczyka, Fundacji Batorego i Fundacji Wolności. Projektowana zmiana Kodeksu wyborczego ma na celu umożliwienie ujawniania wpłat od osób fizycznych w ramach finansowania kampanii wyborczej. Klinika Rządzenia wsparła legislacyjnie prowadzone w tym zakresie prace. W czerwcu natomiast Fundacja aktywnie włączyła się w działania rzecznicze na rzecz zgłoszenia obywatelskiego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich pana dra Adama Bodnara, koordynowane przez Watchdog Polska. Utworzono stronę ponad 50 organizacji i ponad 1200 osób podpisało apel do posłów o zgłoszenie pana dra A. Bodnara jako kandydata na RPO (link do wystąpienia w polu nr 3 pt. Dokumentacja), 8 czerwca, przed Sejmem zorganizowana została konferencja prasowa, na której przedstawiono kandydata i list popierający go przez ngo, w tym Klinikę Rządzenia. W rezultacie tych działań dr Adam Bodnar został Strona 15

16 zgłoszony jako kandydat klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej oraz Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej, posłów niezrzeszonych i posła Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w efekcie wybrany przez Sejm RP na Rzecznika Praw Obywatelskich ( ). Podczas pierwszego sierpniowego posiedzenia Senatu odbędzie się głosowanie w sprawie o wyrażenie zgody na ten wybór dokonany przez Sejm. Dodatkowo w okresie objętym sprawozdaniem organizacja w ramach rozwoju instytucjonalnego prowadziła prace koncepcyjne nad dwoma projektami o charakterze strażniczo-rzeczniczym. Pierwszy projekt dotyczy stworzenia koncepcji długoterminowej kampanii społecznej na rzecz nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Projekt przygotowywany jest wspólnie przez Klinikę Rządzenia i Watchdog Polska. W wyniku dotychczasowych działań wypracowano plan możliwych działań i inicjatyw strażniczo-rzeczniczych oraz skierowano wstępny wniosek do potencjalnego grantodawcy, który mógłby stać się partnerem strategicznym w tym obszarze. Drugi projekt dotyczył rozpoczęcia prac przygotowawczych (prawnych i legislacyjnych) do kampanii rzeczniczej na rzecz zmiany jednego z przepisów mających fundamentalny (ustrojowy) wpływ na ochronę środowiska w Polsce. W wyniku działań podejmowanych przez Klinikę Rządzenia w okresie objętym sprawozdaniem organizacji udało się pozyskać grant na realizację tego projektu, a także nawiązać formalną współpracę z trzema czołowymi organizacjami środowiskowymi, w tym dwiema o zasięgu międzynarodowym. Zgodnie z założeniami projektu za koordynację oraz prowadzenie działań strażniczo-rzeczniczych odpowiedzialny był dr Marcin Anaszewicz. Z kolei za aspekt prawno-legislacyjny odpowiedzialna była dr Sylwia Spurek. Projekty te zgodnie z założeniami prowadzone były przy współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi (bezpośrednio z kilkunastoma, w tym z kilkoma czołowymi organizacjami prawnoczłowieczymi i środowiskowymi). W okresie sprawozdawczym organizacja została także zaproszona do koalicji Więcej niż energia koordynowanej przez Greenpeace Polska oraz wzięła udział w konferencji "Sprawiedliwość dla zwierząt" organizowanej przez PAN i Otwarte Klatki (9-10 maja). Ekspertka Fundacji, dr Sylwia Spurek, przedstawiła na tej konferencji wystąpienie pn. "O ofiarach przemocy domowej". Z kolei aktywność organizacji - w przedmiotowym okresie czasu - w ramach obszaru III. planowanie działań strategicznych, objęła opracowanie Strategii działania Fundacji Klinika Rządzenia w latach W kwietniu rozpoczęły się działania nad przygotowaniem prac nad strategią rozwoju organizacji. Analiza objęła przegląd aktywności czołowych organizacji pozarządowych o profilu działalności i celach zbliżonych do Fundacji. Na podstawie tych danych organizacja odbyła szereg spotkań strategicznych w ramach zespołu fundacji a także spotkań strategicznych z potencjalnymi partnerami organizacjami. Celem tych spotkań było prezentacja/omówienie wyników tej analizy i wypracowanie misji, wizji i celów strategicznych działania fundacji, a także gromadzenie opinii potencjalnych partnerów nt. problemów będących przedmiotem strategicznego zainteresowania organizacji, a także na temat proponowanych rozwiązań/działań strategicznych. Takie rozmowy (których celem było przygotowanie się do tworzenia planu działań strategicznych) prowadzone były z Watchdog Polska, Koalicją Niech Żyją, Fundacją LEX NOVA, PTPA, a także Greenpeace Polska. Po odbytych spotkaniach ustalono cele i oczekiwania, jakie organizacja ma w stosunku do przedmiotowego dokumentu. Po pierwsze, ustalono, że plan działań strategicznych ma na celu zdefiniowanie generalnego pozycjonowania Fundacji Klinika Rządzenia poprzez misję, wizję i wartości, cele fundacji, priorytetowe obszary działania, a także perspektywy strategiczne fundacji. Przeprowadzona analiza strategiczna jako punkt wyjściowy do sformułowania celów strategicznych i operacyjnego planu działania obejmuje: analizę sytuacji społeczno-politycznej w celu zawężenia priorytetowych obszarów Strona 16

17 działania, a następnie wskazanie pozytywnych i negatywnych zjawisk w ramach tych obszarów; analizę SWOT organizacji w celu określenia silnych i słabych stron fundacji, a także z perspektywy zewnętrznej szans i zagrożeń; analizę w oparciu o macierz ADL w celu opisania pozycji strategicznej fundacji z perspektywy pozycji konkurencyjnej fundacji i faz cyklu życia sektora; zdefiniowanie pozycjonowania strategicznego fundacji z perspektywy otoczenia (organizacji) oraz perspektywy programowej; określenie rodzaju strategii i określenie przewag konkurencyjnych. W dokumencie zdefiniowano wreszcie cele strategiczne i taktyczne organizacji, a także ustalono plan operacyjny do każdego ze wskazanych celów operacyjnych. Dokument końcowy został opracowany przez dr. Marcina Anaszewicza, przy współpracy z dr Sylwią Spurek. Dokument został przekazany do zaopiniowania przez Radę Fundacji. Dokument przekazujemy w załączeniu. 2. Osiągnięte rezultaty (jeśli dotyczy) Rezultaty osiągnięte przez Fundację Klinika Rządzenia w ramach prowadzonych działań o charakterze instytucjonalnym można podzielić na pięć głównych segmentów: 1) wzrost pozycji organizacji, 2) rozwój relacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych, 3) poprawa jakości zarządzania organizacją, 4) poprawa kondycji finansowej organizacji, 5) nowe perspektywy rozwoju. Odnosząc się do pierwszego segmentu należy podkreślić, iż organizacja została założona w lipcu 2015 roku, a więc jest stosunkowo młodą fundacją. Dzięki realizacji projektu Publiczne czy prywatne. Monitoring wydatkowania środków publicznych na cele prywatne, a także działaniom związanym z rozwojem instytucjonalnym organizacja zwiększyła rozpoznawalność swojej marki. W ramach głównej części projektu organizacja współpracuje z ekspertami Watchdog Polska, a więc projekt przyczynia się do rozwoju współpracy organizacji z kluczowym dla jej rozwoju interesariuszem. Dzięki możliwości realizacji projektu organizacja rozwinęła również współpracę z fundacją Lex Nova (realizacja wspólnie kampanii rzeczniczej oraz rozmowy w sprawie współpracy strategicznej) oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (rozpoczęcie rozmów w sprawie przystąpienia organizacji do Koalicji na Rzecz Równych Szans). O silniejszej pozycji organizacji w stosunku do pozycji sprzed realizacji projektu może świadczyć również przyjęcie organizacji do Koalicji Niech Żyją oraz koalicji Więcej niż energia i aktywny udział organizacji w kampanii rzeczniczej na rzecz zmiany ustawy Prawo łowieckie. Jednak najbardziej wymiernym rezultatem prowadzonych działań wzrostu pozycji organizacji jest pozyskanie kolejnego grantu - na realizację działań przygotowawczych do nowej kampanii rzeczniczej w obszarze ochrony środowiska. Grantodawcami są trzy duże organizacje, w tym dwie o zasięgu globalnym. Wzrost pozycji organizacji miał wpływ na znaczny rozwój relacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które organizacja postrzega jako kluczowych interesariuszy. W chwili obecnej organizacja prowadzi stałą współpracę z 7 organizacjami, co ma istotny wpływ na rozwój instytucjonalny organizacji, a w szczególności stwarza możliwość kontynuacji rozpoczętych projektów, zdobywania i rozwoju doświadczeń strażniczych i rzeczniczych, a także na poszukiwanie przy wsparciu partnerów krajowych partnerów zagranicznych do rozwoju współpracy dwustronnej. Kluczowym rezultatem tej części działań (w ramach okresu sprawozdawczego) jest stworzenie spójnej strategii działania organizacji, co ma i będzie miało w latach kolejnych wpływ na poprawę jakości zarządzania organizacją. Pozyskany w okresie sprawozdawczym grant stanowi finansowy rezultat prowadzonych działań tj. poprawę kondycji finansowej organizacji. Dzięki pozyskanemu grantowi organizacja w roku 2015 będzie miała zdolność do spłaty 75% zaciągniętej pożyczki na rozwój organizacji. Wypadkową wzrostu pozycji organizacji, rozwoju relacji ze środowiskiem ngo, poprawy jakości zarządzania, a także kondycji finansowej organizacji są nowe perspektywy rozwoju Kliniki Rządzenia, zarówno co do możliwości realizacji nowych projektów i pozyskiwania ich finansowania, jak i możliwości Strona 17

18 pozyskania partnerów zagranicznych, którzy są niezbędni do realizacji celów strategicznych fundacji. Pozostałe informacje W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania pomiędzy Grantodawcą i grantobiorcą z inicjatywy Grantodawcy. W załączeniu notatki ze spotkań. Załączniki: ( :16:06) Strategia działania Fundacji Klinika Rządzenia pdf Skrót SHA-1: 618d45c ac1aeb0bbc8a522115d3. ( :59:36) NOTATKA ZE SPOTKANIA FSB I KLINIKA RZĄDZENIA Z DNIA pdf Skrót SHA-1: b5a b40e598cb d80e8a77. ( :57:36) karta_monitoringu_merytorycznego_grantobiorcy-e fundacja-klinika-rzadzenia_ oraz komentarze ze strony Klinika Rządzenia.pdf Skrót SHA-1: d7c05f6ff01bc3c946811b17fcf58bacc0e ( :51:21) Wniosek 1.docx Skrót SHA-1: dc3b2b65727e6eae45d10b73d4d66249d168a6e9. ( :51:21) Wniosek 2.docx Skrót SHA-1: 2f662cc9a5eb7ec5c21303e20a d11a47. ( :51:21) Wniosek 3.docx Skrót SHA-1: e373ed5c2f3c7990fced1a36d307e710ef ( :51:21) Wniosek 4.docx Skrót SHA-1: 99bae4a6bc a86c3eba68e4abb08e0be. ( :51:21) Wniosek 5.docx Skrót SHA-1: ed9feb47a20621c566dcb18a1b6180bbd22f6037. ( :51:21) Wniosek 6.docx Skrót SHA-1: 0a59150b862606bac720275f0faac96657ce841a. ( :51:21) Wniosek 7.docx Skrót SHA-1: c64c138d1de541fb488ac0fc3a96d9c85799ce04. ( :51:21) Wniosek 8.docx Skrót SHA-1: ac8fd95a5f5ddaab272b a97a8. ( :51:21) Wniosek 9.docx Skrót SHA-1: dc78981fd19616f7607a965ced209. ( :51:21) Wniosek 10.docx Skrót SHA-1: cca37e4dc ef126d49a939161ab273ac. ( :51:21) Wniosek 11.docx Skrót SHA-1: ec47e d9f3827be058fed89ed57b797dbc. ( :51:21) Wniosek 12.docx Skrót SHA-1: 7f31f02e1ef5887a1591db5566c e1. ( :51:21) Wniosek 13.docx Skrót SHA-1: 92dd9897f94d761beb3f603f85b0674d72368e75. Część finansowa Przyznana dotacja (wg umowy) ,00 Dotychczas przekazane środki ,00 Przyznana dodatkowa dotacja na wkład własny 0,00 Procent wykorzystania otrzymanych środków 96,36 % Zestawienie wydatków w odniesieniu do planowanego budżetu (koszty całkowite) w PLN Strona 18

19 4. Kwoty 5. Kwoty 6. Procent 3. Planowane 1. rozliczone w wykazane w wykorzystania 2. Budżet kwoty w Lp poprzednich obecnym planowanego budżecie sprawozdaniach sprawozdaniu budżetu Projekt - koszty bezpośrednie RAZEM: ,00 0, ,57 25,87 % 1 Koordynator projektu: 15 miesięcy (40 godzin tygodniowo) x zł = zł oraz zadania przypisane wcześniej asystentowi projektu: 13 miesięcy x 700 zł = zł ,00 0, ,00 31,61 % Asystent projektu: 2 miesiące (25 godzin tygodniowo) x zł = zł ,00 0, ,57 77,19 % Wynagrodzenie eksperta za analizę prawną w ramach celu operacyjnego 1 i 2 oraz opracowanie raportu z tej części monitoringu: 3 miesiące (średnio 6 godzin tygodniowo) x zł 7 200,00 0, ,00 100,00 % = zł. Wynagrodzenie eksperta ds. pozyskiwania informacji publicznej za ocenę ostatecznej metodologii i wzorów wniosków i pytań w ramach realizacji celów 1 i 2 (ocena ekspercka I): 1 ekspert (4 400,00 0,00 400,00 100,00 % godzin) x 400 zł = 400 zł. Wynagrodzenie eksperta ds. pozyskiwania informacji publicznej za ocenę ostatecznej metodologii i wzorów wniosków i pytań w ramach realizacji celu 3 cz. a (ocena ekspercka II): 1 ekspert (4 400,00 0,00 400,00 100,00 % godzin) x 400 zł = 400 zł. Wynagrodzenie eksperta ds. pozyskiwania informacji publicznej za ocenę ostatecznej metodologii i wzorów wniosków i pytań w ramach realizacji celu 3 cz. b (ocena ekspercka III): 1 ekspert (4 400,00 0,00 400,00 100,00 % godzin) x 400 zł = 400 zł. Wynagrodzenie ekspertów za ocenę pierwszej wersji raportu z monitoringu w ramach celów operacyjnych 1 i 2 (panel ekspertów). W panelu bierze udział 2 ekspertów: ekspert 1 ( ,00 0,00 0,00 0,00 % godzin) x zł = zł; ekspert 2 (16 godzin) x zł = zł (wkład własny rzeczowy). Wynagrodzenie ekspertów za ocenę pełnej wersji raportu z monitoringu w ramach celów operacyjnych 1 i 2 oraz 3 cz. a i b (panel ekspertów). W panelu bierze udział 2 ekspertów: ekspert ,00 0,00 0,00 0,00 % (16 godzin) x zł = zł; ekspert 2 (16 godzin) x zł = zł (wkład własny rzeczowy). Wynagrodzenie eksperta za analizę danych w ramach celu operacyjnego 3, opracowanie całego raportu i nanoszenie uwag ekspertów: 4 miesiące (średnio 7,5 godziny tygodniowo w ,00 0,00 0,00 0,00 % zależności od spływu informacji z urzędów) x 3000 = zł. Wynagrodzenie dodatkowego eksperta za analizę medioznawczą: 2 miesiące (25 godzin miesięcznie) x zł = zł ,00 0,00 0,00 0,00 % Raport - projekt graficzny okładki raportu i layoutu części merytorycznej; korekta redakcyjna i edytorska oraz skład raportu: 5750; druk raportu: 300 szt. x 20 zł = zł; przygotowanie wysyłki raportu (pismo przewodnie, koperta, ,00 0,00 0,00 0,00 % etykieta adresowa, adresowanie, pakowanie) i wysyłka raportu: 200 szt. x 10 = zł; tłumaczenie abstraktu raportu na język angielski: 900 zł. Strona www - opracowanie struktury i grafiki oraz wdrożenie podstrony (serwisu) pod adresem oraz strony i grafiki FB; hosting strony ,00 0, ,00 82,00 % Organizacja konferencji podsumowującej - sala, nagłośnienie, projektor/ekran oraz materiały i catering dla 50 os ,00 0,00 0,00 0,00 % Organizacja trzech warsztatów dla mediów w celu szczegółowej prezentacji i promocji idei projektu oraz rezultatów projektu i wyników badań: wynagrodzenia 2 prowadzących (2000 zł x 3 warsztaty = zł), koszt noclegów (400 zł x 2 noclegi dla 2 prowadzących = 800 zł) i dojazdu prowadzących (w przypadku 9 450,00 0,00 0,00 0,00 % warsztatów regionalnych; 600 zł x 2 warsztaty = zł) oraz koszt wynajmu sali i cateringu (375 zł x 2 warsztaty regionalne i 700 zł x 1 warsztat w Warszawie zł). Rozwój instytucjonalny - koszty bezpośrednie RAZEM: ,00 0, ,19 65,99 % Zakup dodatkowego wyposażenia fundacji - dodatkowy sprzęt 1 biurowy i oprogramowanie oraz licencja Systemu Informacji 9 600,00 0, ,19 97,89 % Prawnej LEX. 2 Wynagrodzenie ekspertów - moderatora prac nad strategią i autora strategii fundacji: 2 miesiące (6 godzin tygodniowo) x zł = zł; ekspert II: 2 miesiące (2 godziny tygodniowo) x 6 400,00 0, ,00 100,00 % 800 zł = zł; 3 Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za działania strażniczorzecznicze oraz udział w konsultacjach społecznych: 14 miesięcy ,00 0, ,00 28,57 % (4 godziny tygodniowo) x zł = zł. Koszty administracyjne - koszty pośrednie RAZEM: ,00 0, ,00 25,95 % 1 Obsługa księgowa projektu i działań w ramach rozwoju instytucjonalnego: 15 miesięcy x 800 zł = zł ,00 0, ,00 14,88 % Strona 19

20 1. Lp 2 2. Budżet 4. Kwoty 5. Kwoty 6. Procent 3. Planowane rozliczone w wykazane w wykorzystania kwoty w poprzednich obecnym planowanego budżecie sprawozdaniach sprawozdaniu budżetu Obsługa prawna projektu i działań w ramach rozwoju instytucjonalnego (radca prawny): 15 miesięcy (4 godziny ,00 0, ,00 33,33 % tygodniowo) x 1200 zł = zł. SUMA: ,00 0, ,76 32,57 % ,76 Źródła finansowania Rodzaj źródła Rozliczone w poprzednich Wykazane w obecnym Suma sprawozdaniach sprawozdaniu dotacja 0, , ,76 wkład własny finansowy 0, , ,00 wkład własny rzeczowy 0, , ,00 0, , ,76 Wyjaśnienia do budżetu Odniesienie Kliniki Rządzenia do uwag zgłoszonych do sprawozdania okresowego: Ad 1. Uwaga uwzględniona. Wydatki zostały pogrupowane według linii budżetowych. W załączeniu poprawiona Lista dokumentów księgowych. Ad 2. Uwaga uwzględniona. Data zapłaty za rachunek z umowa o dzieło M. Anaszewicz została poprawiona. Ad 3. Uwaga uwzględniona. Nr dokumentu księgowego za usługi księgowe został poprawiony. Ad 4. Uwaga uwzględniona. Poprawiono liczbę godzin w liście dokumentów księgowych w ramach pracy wolontariackiej wykonanej przez M. Anaszewicza. Ad 5. Uwaga uwzględniona. Poprawiono nazwę rachunku z do umowy o dzieło. Ad 6. Uwaga uwzględniona. W kolumnie "Numer w ewidencji środków trwałych" wpisano numer. Ad 7. Kolejne sprawozdanie zostanie sporządzone z uwzględnieniem uwagi. Ad 8. Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Fundacji Klinika Rządzenia w przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej zł oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa 2 członków zarządu działających łącznie. Zarząd Fundacji składa się obecnie z 2 osób, a Marcin Anaszewicz jako członek zarządu jest prezesem. W przypadku umów oraz rachunków do umów, których wartość przekracza zł wymagana jest zatem reprezentacja łączna obydwu osób wchodzących w skład zarządu i Marcin Anaszewicz jest zobowiązany do złożenia podpisu (mieści się to bowiem w ramach zaciągania zobowiązań). Stąd podpisywanie umów oraz rachunków do takich umów wymagane jest także przez Marcina Anaszewicza. Z kolei w przypadku akceptowania rachunków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w ramach projektu to wychodząc naprzeciw Państwa uwagom, w kolejnym okresie realizacji projektu tej akceptacji będzie dokonywał drugi członek zarządu (inny niż ten, którego dotyczy rachunek). Ad 9. Przy przygotowywaniu rachunku z dnia naliczona została składka wypadkowa w wysokości 1,93%. Od dnia zmniejszyła się składka na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,8%. Wypłata wynagrodzenia z rachunku z dnia została dokonana Składka ZUS wypadkowa rozliczona w deklaracji ZUS DRA 04/2015 została przyjęta w wysokości 1,8%. Po wypłaceniu wynagrodzenia w kwietniu 2015 zmniejszył się koszt pracodawcy za ubezpieczenie społeczne ZUS-51 i wynosi 462,75. Całkowity koszt pracodawcy wynosi 3.087,57 zł. W załączeniu poprawiony rachunek. Dokonano także korekty w tym zakresie w sprawozdaniu finansowym. Załączniki: ( :50:11) poprawiony_rachunek_z_dn._ _m. Kędzia.pdf Skrót SHA-1: 462a2560d03be30ecbca0bc8a281173d2ae1befb. Strona 20

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji NOTATKA FUNDACJI KLINIKA RZĄDZENIA Z DNIA 29.05.2015 R. Dotyczy: odniesienia się do uwag zawartych w raporcie z monitoringu merytorycznego po spotkaniu w dniu 18.05.2015 r. Na wstępie chcielibyśmy Państwu

Bardziej szczegółowo

Informację przygotował: koordynator projektu, Marcin Anaszewicz

Informację przygotował: koordynator projektu, Marcin Anaszewicz Informacja bieżąca dla eksperta ds. informacji publicznej dotycząca realizacji projektu Publiczne czy prywatne. Monitoring wydatkowania środków publicznych w okresie luty-kwiecień 2015 r. Informację przygotował:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014r. Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o kosztach

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 696)

Opinia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 696) Warszawa, 30 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 696) I. Cel i przedmiot ustawy Nowelizacja przyjęta przez Sejm 25 lipca

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (tezy) I. Podstawy ustrojowe W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia... 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-654450 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, maja 2017 r. DDR-II.054.10.2017 IK 312430 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn r.)

Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn r.) Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn. 13.12.2016 r.) Informacje o zgłaszającym: imię i nazwisko/ nazwa organizacji status prawny organizacji

Bardziej szczegółowo

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 2-2 - J_ - 20 I.7202.6.2M4.AWO Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa i PUBsCt-it'

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Katarzyna Kaczkowska Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Sandomierz, 28-29 maja 2014 r. Cel warsztatów Cały cykl naszych spotkań ma na celu przede

Bardziej szczegółowo

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' II)-t!'}"/k~,

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv;; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' ' 2013-11- l' ' 3-;--' II)-t!'}/k~, WOJEWODA MAZOWIECKI --t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7 ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' wrs- V.431.1 0.2013 II)-t!'}"/k~, _- -, Warszawa, d 0_,06,11.2013 r. --, Pani Izabela Środa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Informacje dotyczące realizacji projektu i współpracy z PFDiM Podpisanie umowy dotacyjnej VAT na umowie zaznaczamy

Bardziej szczegółowo

Tezy: Teza 1 Przykład 1 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393)

Tezy: Teza 1 Przykład 1 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) Dobre praktyki legislacyjne 147 PODMIOT WŁAŚCIWY DO PODPISANIA OBWIESZCZENIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU WYKONAWCZEGO DO USTAWY, W PRZYPADKU WSPÓŁUCZESTNICZENIA DWÓCH LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej Zasady tworzenia narzędzi monitorowania Punktem wyjścia do prawidłowego przeprowadzenia monitorowania musi być wyraźnie określony cel badania. monitorowanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej, SKO.4103.1507.2012 Koszalin, dnia 1 czerwca 2012 roku D E C Y Z J A Na podstawie: art. 104 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstawę procesu integracji.

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610).

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157 (5)/10 Warszawa, 16 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

W proponowanej nowelizacji przedstawione zostały zmiany w następującym brzmieniu:

W proponowanej nowelizacji przedstawione zostały zmiany w następującym brzmieniu: Warszawa, dnia 18 marca 2009 r. Sz. P. Grzegorz Schetyna Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa Dotyczy: Projektu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt, 16.03.2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt, 16.03.2015 r. z dnia... 2015 r. R O Z PORZĄDZENIE Projekt, 16.03.2015 r. M I NISTRA N AUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY, A INFORMACJA PUBLICZNA Pojęcie informacji publicznej zdefiniowane zostało w art. 1 ust. 1 i art. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej zwanej dalej u.d.i.p. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Notki biograficzne Wykaz niektórych skrótów Wstęp 1. Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej

Spis treści Notki biograficzne Wykaz niektórych skrótów Wstęp 1. Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej Notki biograficzne... Wykaz niektórych skrótów... Wstęp Przemysław Szustakiewicz... 1. Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej Bartłomiej Opaliński... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo