Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek VI kadencji ( ) otworzył o godz Przewodniczący Rady Adam Lesiński stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Zenon Izdebski. Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz. Jednocześnie Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. Proponowany porządek obrad: PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 3. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 4. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA 5. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok (druk RM nr 183a). 6. Projekt uchwały w sprawie: ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka (druk RM nr 193). 7. Projekt uchwały w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk RM nr 194). 8. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu nadawania tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta Sulejówek (druk RM nr 195). 9. Projekt uchwały w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu (druk RM nr 196). 10. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli (druk RM nr197). Strona 1 z 27

2 11. Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pani Jolanty Szparaga za nieuzasadnioną (druk RM nr 198). 12. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 199). 13. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 200). 14. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 201). 15. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miasta Sulejówek dotyczącego uruchomienia stacji dializ w Mińsku Mazowieckim (druk RM nr 202). 16. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na rok 2012 (druk RM nr 204). 17. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012 (druk RM nr 203). 18. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówek (druk RM nr 205). 19. Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez SULEJÓWEK INWESTYCJE Sp. z o.o.(druk RM nr 206). CZĘŚĆ INFORMACYJNA 20. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM. 22. Interpelacje i zapytania Radnych. 23. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne. 24. Zamknięcie obrad XXIII sesji. Przewodniczący A. Lesiński poinformował, że wpłynął projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi p. Szczepaniaka oraz projekt uchwały podpisany przez 9 radnych: D. Dąbrowskiego, Ł. Boguckiego, E. Wasielkiewicz, Z. Dąbrowskiego, A. Lipkę, K. Bożyma, J. Czarnockiego, M. Domańską, D. Galińskiego w sprawie apelu Rady Miasta Sulejówek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawanie programu na tzw. multipleksie cyfrowym. Radny A. Lipka zaproponował zmianę kolejności w porządku obrad pkt wstawić pomiędzy pkt. 7 i 8. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła wniosek radnego A. Lipki o zmianę kolejności punktów w porządku obrad polegającą na wstawieniu pkt po pkt. 7. Obecnych 14 radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 20 projektu uchwały w sprawie uznania skargi p. A. Szczepaniaka za nieuzasadnioną. Obecnych 14 radnych. Rada Miasta w głosowaniu 8 radnych za, 3 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymało się przyjęła wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad w pkt projektu uchwały w sprawie apelu Rady Miasta Sulejówek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawanie programu na tzw. multipleksie cyfrowym. Obecnych 14 radnych. Strona 2 z 27

3 Porządek obrad po zmianach. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 3. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 4. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA 5. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok (druk RM nr 183a). 6. Projekt uchwały w sprawie: ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka (druk RM nr 193). 7. Projekt uchwały w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk RM nr 194). 8. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na rok 2012 (druk RM nr 204). 9. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012 (druk RM nr 203). 10. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówek (druk RM nr 205). 11. Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez SULEJÓWEK INWESTYCJE Sp. z o.o.(druk RM nr 206). 12. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu nadawania tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta Sulejówek (druk RM nr 195). 13. Projekt uchwały w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu (druk RM nr 196). 14. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli (druk RM nr197). 15. Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pani Jolanty Szparaga za nieuzasadnioną (druk RM nr 198). 16. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 199). 17. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 200). 18. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 201). 19. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miasta Sulejówek dotyczącego uruchomienia stacji dializ w Mińsku Mazowieckim (druk RM nr 202). 20. Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pana Arkadiusza Szczepaniaka za nieuzasadnioną. 21. Projekt uchwały w sprawie: apelu Rady Miasta Sulejówek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawanie programu na tzw. multipleksie cyfrowym. Strona 3 z 27

4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 22. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM. 24.Interpelacje i zapytania Radnych. 25.Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne. 25. Zamknięcie obrad XXIII sesji. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad po zmianach. Obecnych 14 radnych. Ad. 3 Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. Radny Powiatowy W. Karaś poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) A. Solonkiem i ustalił, że dokumentacja jest w trakcie przygotowywania. Część dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Sulejówek będzie aktualizowana z dokumentacją zarządu dróg. Prace przy drodze powiatowej Krasińskiego i Głowackiego rozpoczną się po zakończeniu EURO Natomiast prace zaplanowane przez spółkę EWE będą prowadzone kwietnia, jest zgoda na zajęcie pasa drogowego. Obecnie w powiecie odbywa się Komisja Budżetu. Środki na to zadanie są zabezpieczone. Aktualnie Rada Powiatu Mińskiego pracuje nad rozwiązaniem problemu oświaty ponad gimnazjalnej na terenie powiatu. Chodzi o trudne zmiany. Po wypracowaniu rozwiązania w zakresie oświaty rada będzie pracowała nad problemem służby zdrowia i szpitala w Mińsku Mazowieckim. Radny powiedział, że mieszkańcy z terenu Sulejówka bronią się przed hospitalizacją w tym szpitalu. Stan finansowy szpitala nie jest zły, jest tam niewielki możliwy do zaakceptowania deficyt. Radna E. Wasielkiewicz zapytała czego będą dotyczyły prace zaplanowane na kwietnia br. Radny Powiatowy W. Karaś wyjaśnił, że prace te są związane z podłączeniem się do kanalizacji obiektów spółki EWE. Radny rozmawiał z wykonawcą i są to 2 dni pracy. Radna E. Wasielkiewicz poprosiła o przybliżenie problemów oświatowych w powiecie. Radny Powiatowy W. Karaś wyjaśnił, że zarząd Powiatu chce Zespół Szkół w Siennicy oddać do prowadzenia gminie, ponieważ jest to kosztowny element budżetu. Zespół Szkół gimnazjum, liceum, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa mieszczą się w pięknym obiekcie. Jest przygotowane porozumienie z gminą Siennica i gmina jest gotowa szkołę przejąć. Druga szkoła - zespół szkół agrotechnicznych w Janowie funkcjonuje w obiekcie pałacykowym, nie szkolnym. W szkole panują trudne, nawet arcytrudne warunki, ale szkoła funkcjonuje i nie chce przeniesienia. Najprościej byłoby przenieść szkołę z Janowa do Siennicy. Jest też inny pomysł, aby przenieść szkołę z Janowa do budowlanki (CKU). Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało już połączone z Centrum Kształcenia Praktycznego. Oddanie do prowadzenia Zespołu Szkół w Siennicy gminie Siennica nie jest dobrym pomysłem, bo jest to rodzaj spychologii. Są to problemy, które trzeba będzie rozwiązać. Radni są w trakcie dyskusji na ten temat. Jak przebiegnie głosowania w tej sprawie na najbliższej sesji w środę czas pokaże. Strona 4 z 27

5 Przewodniczący Rady A. Lesiński czy jest szansa aby w kolejnych 2 latach tej kadencji powiat przystąpił do remontu ulic 3 Maja i Szosowej? Radny Powiatowy W. Karaś uważam, że będzie to konsekwencją już podjętych przez powiat działań. Na razie nie są prowadzone rozmowy, ale zaczniemy o tym rozbawiać. Radny J. Czarnocki czy kolega radny składał do projektu budżetu na 2012 r. wniosek o wykonanie w całości remontu dróg powiatowych na terenie miasta, nie tylko na ten kawałeczek, o którym mówimy? Rozumiem, że wrócicie państwo do tego tematu przy budżecie na 2013 r. Radny zwrócił się o złożenie wcześniej wniosku o remont kapitalny ul. Szosowej. Jednocześnie prosił o uprzątnięcie po zimie dróg powiatowych. Radny Powiatowy W. Karaś zobowiązał się interweniować w tej sprawie. Ad. 4 Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. Pani M. Dobosiewicz zapytała dlaczego w porządku sesji nie uwzględniono projektu uchwały w sprawie lokalizacji Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku. Wiemy, że uchwała jest w jednej z komisji. Wydawało nam się, że ta uchwała zostanie podjęta jak najszybciej. Miało również odbyć się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie i cisza. Przewodniczący Rady A. Lesiński próbowałem ustalić dogodny dla wszystkich termin spotkania, burmistrz zaproponował, aby spotkanie odbyło się jak będą już jakieś konkretne ustalenia. Odnośnie pytania w sprawie lokalizacji odpowiedź przekażemy na piśmie. Pani M. Dobosiewicz lokalizacja przedszkola to bardzo ważna dla rodziców sprawa. Nie wiem co się dzieje w tej sprawie? Czy znowu są jakieś inne pomysły? Burmistrz A. Śliwa lokalizacja przedszkola nie jest tematem uchwały rady. Jak będzie decyzja o budowie przedszkola to zostanie podjęta stosowna kompleksowa uchwała ws przeznaczenia środków. Nigdy nie było tak, aby rada uchwalała lokalizację obiektów, np. szkół. Były prowadzone dyskusje, z których wynika że nie ma akceptacji dla budowy przedszkola przy gimnazjum i z tego pomysłu władze miasta się wycofują. Nie jest to tematyka, którą stawia się na sesji w sensie uchwały o lokalizacji w konkretnym miejscu. Pani M. Dobosiewicz mamy czekać na państwa decyzje jeżeli chodzi o przyszłość przedszkola, ale rodzice bardzo chcieliby się spotkać. Nie może być tak, aby państwo zwlekali przez dalsze pół roku z decyzjami. Wiadomo, gdzie rodzice chcą, aby to przedszkole było zlokalizowane. Burmistrz A. Śliwa decyzje będą konsultowane z mieszkańcami, mówiliśmy o spotkaniu wiosennym w terminie: marzec- kwiecień. Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok (druk RM nr 183a). Strona 5 z 27

6 Projekt uchwały omówił Burmistrz A. Śliwa. W związku z uwagami radnego wprowadzono autopoprawki redakcyjne, stylistyczne. Projekt uchwały z autopoprawkami rozdano radnym. Opinie Komisji Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie po poprawkach Komisja Finansów pozytywnie Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/181/2012 w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok z autopoprawkami. Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie: ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka (druk RM nr 193). Projekt omówiła Sekretarz Miasta Hanna Stefaniuk. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej rada ustala ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i w szkoleniach. Dotychczas obowiązywała jedna stawka. W uchwale zaproponowano zróżnicowanie stawki: 12 zł. za udział w akcji ratowniczej i 6 zł. za udział w szkoleniu. Opinie Komisji Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie Komisja Finansów pozytywnie Radny K. Bożym zwrócił się o wykreślenie z 4 zapisu z dnia 18 czerwca 2010 r.. Burmistrz A. Śliwa wyraził zgodę na wykreślenie w ramach autopoprawki. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/182/2012 w sprawie: ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka z autopoprawkami. Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk RM nr 194). Przewodniczący Rady A. Lesiński omówił zgłoszony przez siebie projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma być powołana w celu budowy przedszkola. Jako miasto jesteśmy tak zadłużeni, że nie mamy już możliwości zaciągnięcia kredytu na budowę przedszkola. Do tej pory problem przedszkola był radzie znany, ale zdecydowałem się na przygotowanie tego projektu uchwały po spotkaniu z p. wiceburmistrz i prezentacji, kiedy to Strona 6 z 27

7 usłyszałem, że nawet projekt tego przedszkola nie jest adekwatny do naszych potrzeb, gdzie jak w zeszłym roku składałem interpelacje w tej sprawie nie zostało to nawet poruszone. Kapitał spółki przyjąłem minimalny, aby dłużej po prostu z tym nie zwlekać. To, że SANEPID przedłużył nam termin korzystania z tego obiektu ma nam tylko pomóc w rozpoczęciu budowy. Opinie Komisji Komisja Oświaty nie opiniowała, ponieważ podczas posiedzenia, w którym uczestniczył burmistrz pojawiło się wiele alternatyw i znaków zapytania. Komisja nie wypracowała stanowiska. Przewodniczący Komisji Oświaty zwrócił się, aby burmistrz nakreślił ogólnie możliwości i wstępne pomysły realizacji. Komisja Finansów nie zaopiniowała pozytywnie, 2 osoby za, 2 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Radna E. Wasielkiewicz to, że potrzebne jest bezzwłoczne, szybkie działanie zamykające decyzyjność w temacie przedszkola jest rzeczą oczywistą. Myślę, że państwo burmistrzowie przedstawią ostateczne już rozwiązania po konsultacjach społecznych i przy akceptacji wszystkich stron. Muszę odnieść się do tego projektu z zapytaniem czy jest sens powoływania nowej spółki, jeżeli spółkę Geotermia przekształciliśmy w spółkę Sulejówek Inwestycje z myślą o realizacji m. in. takich projektów? Do realizacji tego przedsięwzięcia można wykorzystać powołaną już spółkę Sulejówek Inwestycje. Nie jesteśmy jeszcze gotowi w zakresie ostatecznego projektu związanego z ostateczną lokalizacją i z montażem finansowym. Ta sytuacja powinna wyklarować się precyzyjnie być może już w końcu kwietnia. Proszę o cierpliwość. Wiem, że czas upływa nieubłaganie, mamy go coraz mniej. Gdybyśmy mieli środki finansowe nie byłoby problemu, żeby już wkopać pierwszy szpadel pod budowę fundamentów. Ten montaż będzie kwestią nowych form, które się pojawiają. Przedstawiała to p. A. Rosa, ale to sprecyzują państwo burmistrzowie. W obecnej sytuacji nie ma sensu tworzenia kolejnej spółki, jeżeli mamy już spółkę, która może zrealizować takie zadanie, przy odpowiednim kierowniku projektu odpowiedzialnym za realizację. W sytuacji, gdy musimy oglądać każdą złotówkę, to czy jest sens powoływania takiej spółki, która wygeneruje koszty: prezes, rada nadzorcza, księgowa? Podkreślam, że decyzje w sprawie budowy przedszkola muszą w tym roku rozpocząć konkretne działanie. Przewodniczący Rady A. Lesiński radna poruszyła trzy sprawy: opłacalność, montaż finansowy i lokalizację. Odnośnie lokalizacji to w tym projekcie przewidziano ul. Szosową. Tym projektem chciałem też powiedzieć, że nie zgadzam się na żadną inną koncepcję lokalizacji przedszkola. Druga sprawa to montaż finansowy w uzasadnieniu podałem dwa pomysły: obligacje i kredyt, pożyczki. To nie jest rozstrzygające, zawsze mogą pojawić się jakieś inne finansowania zewnętrzne. Nie przesądzam, jak to miałoby być sfinansowane. Czy opłaca się powołać spółkę? Moim zdaniem tak. Opłaty w KRS-ie są niewielkie w stosunku do projektu jaki miałaby ta spółka realizować. Jeżeli chodzi o koszty księgowości, to jeżeli do spółki Sulejówek Inwestycje wrzucimy budowę przedszkola to koszty obsługi księgowej obecnej spółki też pewnie wzrosną. Jeżeli chodzi o osobę prowadząca to jest to największy problem bo prezes Eko-Inwestycji jest już prezesem spółki Sulejówek Inwestycje i nie chciałbym, aby też trzecią największej w mieście inwestycję prowadził, ze względu na czas jaki mógłby temu poświęcić. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie prezesa, nawet gdyby prowadziła to już istniejąca spółka to i tak trzeba byłoby wypłacić wynagrodzenie. Co do montażu finansowego to około 1,5 miesiąca temu proponowałem burmistrzowi wybranie się do Powiatu Wielickiego, który realizuje budowę zespołu szkół poprzez spółkę w 100% zależną od tego powiatu. Strona 7 z 27

8 Niestety wówczas Burmistrz nie wyraził chęci wyjazdu, chociaż prezes tamtej spółki powiedział, że w każdej chwili jest w stanie nam pomóc, służyć radą, wsparciem merytorycznym. Radny K. Bożym w spółce Sulejówek Inwestycja nic się nie dzieje i obsługa księgowa nie ma podstaw, aby żądać zwiększenia wynagrodzenia nawet jeżeli dojdzie obsługa budowy przedszkola, a każda nowo tworzona spółka musi mieć księgowość. Zaskoczyła mnie wypowiedz autora uchwały o lokalizacji przy ul. Szosowej, bo tu nic na ten temat nie ma, a co jeżeli znajdzie się jakieś lepsze miejsce? Przewodniczący Rady A. Lesiński jeżeli powołujemy spółkę do budowy przedszkola to znaczy, że wykluczamy inne warianty przeniesienia przedszkola np. do szkoły. Burmistrz A. Śliwa problem nie tkwi w liczbie powoływanych spółek, ale w stworzeniu montażu finansowego z czym jest problem. W akcie notarialnym spółki Sulejówek Inwestycje, która powstała z przeobrażenia spółki Sulejówek Geotermia na marginesie dodam, że spółka ta funkcjonując przez 2 lata kosztowała miasto kilkaset tysięcy, bez realnego efektu dla miasta i boję się czy nie powtórzylibyśmy tego błędu, przekształcenie było z państwem konsultowane i zaakceptowane - zwracam uwagę na nazwę Sulejówek Inwestycje w liczbie mnogiej. Jest w akcie notarialnym spółki zapis pkt. 3 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych i wiele innych podobnych punktów. Idea była taka, że jeżeli znajdą się środki na inwestycje: budowa SUW, odwodnienie czy budowę przedszkola, to ta spółka będzie mogła te środki pozyskiwać. To nie prawda, że nic się nic w tej kwestii nie robi, jak to sugeruje pan przewodniczący. My cały czas monitorujemy przez Referat Pozyskiwania Funduszy, przez spółkę Eko-Inwestycje i Sulejówek Inwestycje. My środki skutecznie pozyskujemy, mam informacje o milionowym wpływie do budżetu z funduszy europejskich. Gdzie tylko możemy to środki znajdujemy. Na dzień dzisiejszy według naszej wiedzy nie ma możliwości pozyskania środków na budowę przedszkola. Może się znajdą, będziemy tego pilnowali. Nie ma potrzeby powoływania do tego nowej spółki. Nieprawdą jest, że można zrobić to bez kosztowo, jak zauważył radny Bożym już samo założenie spółki to parę tysięcy złotych. Ktoś też musi w spółce pracować. Jak wygląda praca w czynie społecznym było widać na przykładzie spółki Geotermia. Od samego mieszania herbata nie jest słodsza. Mam wrażenie, że jest to takie mówienie, że zamieszamy, zamieszamy to może cukier się znajdzie. Przewodniczący Rady A. Lesiński koszty ponoszone na Geotermię były tak duże, bo spółka ponosiła realne koszty na projekty. Burmistrz A. Śliwa skutek był żaden. Przewodniczący Rady A. Lesiński zgadzam się, ale były to koszty związane z planowanymi inwestycjami. Burmistrz A. Śliwa odnośnie wyjazdu, to taki wyjazd może zorganizować równie dobrze rada miasta jak burmistrz i na pewno jeżeli zostanie zorganizowany to ktoś z urzędu - ja czy wiceburmistrz - na taki wyjazd pojedzie. Rada ma swoje środki. Strona 8 z 27

9 Przewodniczący Rady A. Lesiński - mówiłem wyraźnie, że jechać musi pan i co najmniej pani skarbnik, która będzie nadzorowała tą inwestycję w zakresie finansowym. Radny D. Galiński zgłosił wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 1 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się zdjęła uchwałę z porządku obrad XXIII sesji. Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na rok 2012 (druk RM nr 204). Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta A. Bielawska. Opinie Komisji Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie Komisja Finansów pozytywnie Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/183/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na rok Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012 (druk RM nr 203). Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta A. Bielawska. Opinie Komisji Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie Komisja Finansów pozytywnie Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/184/2012 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówek (druk RM nr 205). Projekt uchwały omówiła wiceburmistrz M. Łukomska. Plan wyłożony był do wglądu publicznego od 14 listopada do 5 grudnia 2011 r. Na skutek uwag mieszkańca dotyczących faktu kilkudniowej awarii BIP i tego, że wyłożenie planu przez te kilka dni nie było widoczne miejscowy plan Strona 9 z 27

10 zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 ponownie wyłożono od 27 stycznia 2012 r. do 2 marca 2012 r. Do dnia 16 marca br. można było składać wnioski i uwagi do planu. Wpłynął jeden wniosek mieszkańca zawierający 9 uwag. Uwagi zostały przez Burmistrza rozpatrzone, co omówiono na Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. 2 uwagi zostały uwzględnione: Pierwsza dotyczyła zmiany zapisu procentu spadku połaci dachu, a druga - wykorzystania jako czynnika grzewczego odnawialnych źródeł energii. Pozostałe 7 z 9 uwag burmistrz rozpatrzył negatywnie uznając, że są bardzo podobne do zapisów w planie lub że przepisy prawa nie pozwalają na tego typu uwagi. Do projektu uchwały załączono zestawienie uwag. Wprowadzenie tych 2. pozytywnie zaopiniowanych uwag nie wymagało ponownego uzgodnienia planu, wobec czego projekt uchwały został przedłożony radzie do uchwalenia. Opinie Komisji Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego opinia pozytywna. Komisja zapoznała się z uwagami do planu wniesionymi przez mieszkańca. Z 9 wniesionych uwag: 2 uwagi (dot. nachylenia dachu i wykorzystania energii odnawialnej jako czynnika grzewczego) uwzględnione przez burmistrza komisja zaopiniowała pozytywnie, pozostałe 7 uwag mieszkańca komisja zaopiniowała negatywnie. Przewodniczący Rady A. Lesiński poprosił mecenasa o podanie sposobu głosowania nad odrzuconymi uwagami przez burmistrza. Mecenas P. Giziński wyjaśnił, że zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rozstrzyga jednocześnie wraz z tą uchwałą o uchwaleniu planu o sposobie rozpatrzenia uwag do tego planu i o sposobie realizacji inwestycji zawartych w planie. Przewodniczący Rady A. Lesiński mamy to rozumieć w ten sposób, ze głosując nad tym projektem akceptujemy te uwagi, które przyjął pan Burmistrz i te które odrzucił. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/185/2012 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówek. Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez SULEJÓWEK INWESTYCJE Sp. z o.o.(druk RM nr 206). Projekt uchwały omówiła wiceburmistrz M. Łukomska. Projekt uchwały przedłożono radzie zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z p. Bodzentą podczas, którego omawiano sprawę rozbudowy SUW II. Wysokość kwoty wymaganej przez WFOŚiGW na zabezpieczenie pożyczki to zł. Kwota ta została wyliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wymaganego przez fundusz wskaźnika 1,25. Ostateczna kwota na którą będzie podpisana pożyczka będzie znana po rozstrzygnięciu Strona 10 z 27

11 przetargu na budowę SUW. Proponujemy jako zabezpieczenie ustanowienie hipoteki na 2. działkach: 1) nieruchomość o pow. 7 ha, na której ma być budowana SUW II przy ul. Okuniewskiej, 2) działka zabudowana na której znajduje się SUW I. Na komisjach nie było jeszcze kwot z wyceny nieruchomości, wczoraj zostały przesłane mailem. Kwoty przedstawiają się następująco na dzień 23 marca 2012 r.: 1) nieruchomość o pow. 7 ha, na której ma być budowana SUW II przy ul. Okuniewskiej zł. 2) działka zabudowana na której znajduje się SUW I zł. W sumie: zł. Taką kwotę należy podąć w uchwale, aby móc podpisać umowę na pożyczkę. Jeżeli wartość inwestycji będzie niższa, to być może wystarczy zabezpieczenie na jednej działce zlokalizowanej przy ul. Okuniewskiej. Myślę, że skończy się na tej jednej działce. Opinie Komisji Komisja Finansów pozytywnie Radny D. Dąbrowski zwróciliśmy się z prośbą o przygotowanie zestawienia nieruchomości, które moglibyśmy objąć tą hipoteką. Pytanie czy nie ma innej możliwości bo SUW to obiekt strategiczny dla miasta? Czy w przypadku jakiegoś niepowodzenia będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców w wodę? Musimy być na wszystko przygotowani. Wiceburmistrz M. Łukomska rozpatrywaliśmy tyko działki zabudowane, bo wtedy nie musimy płacić podatku. W zabudowanych działkach nie mamy w czym wybierać, bo reszta działek jest już zastawiona: szkoły i przedszkola oraz działki z SUW-em i działka na której będzie wybudowana oczyszczalnia. Radny D. Dąbrowski jakiś czas temu zastanawialiśmy się czy objąć hipoteką oczyszczalnię i wtedy były obawy. Uważam, że SUW jest nawet bardziej strategiczny niż działka oczyszczalni. Burmistrz A. Śliwa po to budujemy SUW II, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę. Wiceburmistrz M. Łukomska SUW II będzie generował dochody inaczej niż w przypadku np. szkoły. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/186/2012 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad. 12 Strona 11 z 27

12 Projekt uchwały w sprawie: regulaminu nadawania tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta Sulejówek (druk RM nr 195). Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Oświaty D. Dąbrowski. Komisja przygotowała projekt uchwały, ponieważ wcześniejsza uchwała nie zawierała konkretnych regulacji, jak krok po kroku odbywa się nadawanie takiego regulaminu. Kolejnym powodem było to, aby trochę podnieść próg składania wniosków o nadanie tytułu. Jedną rzeczą, której nie udało się wprowadzić, to wykluczenie dyskusji na forum publicznym na sesji w przepadku kontrowersyjnej kandydatury. Pozostawiliśmy tę kwestię przewodniczącemu, aby odpowiednio kierował obradami sesji. Zwiększyliśmy liczbę zbieranych podpisów z 25 na 100. Radny podziękował członkom komisji, sekretarzowi miasta, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu uchwały i pracownikom Biura Rady. Radny K. Bożym zgłosił wniosek o poprawę literówki w 1 ust. 5 poprzez wpisanie zamiast nadanie nadania. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się wzór wniosku o nadanie indywidualnego tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta Sulejówek, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. W regulaminie w 4 ust. 5 przenieść słowo dokumenty po słowie przekazuje i w ust. 7 zamienić słowo poprzedzającego na poprzedzającej i słowo obchodzonego na obchodzone. 4 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Przed przekazaniem Przewodniczącemu Rady Miasta Sulejówek wniosków o nadanie tytułu, Biuro Rady Miasta przekazuje dokumenty do merytorycznej komórki organizacyjnej, zajmującej się ewidencją ludności, celem weryfikacji danych w nich zawartych. 4 ust. 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Rada Miasta Sulejówek rozpatruje wnioski o nadanie tytułów, na sesji Rady Miasta poprzedzającej Święto Miasta Sulejówek obchodzone 13 czerwca. Przewodniczący Rady A. Lesiński czy to jest celowe, że komisje nie mogą zgłaszać wniosków. Przewodniczący Komisji Oświaty D. Dąbrowski ¼ ustawowego składu rady może zgłosić wniosek, w tym zawiera się komisja. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez radnego K. Bożyma. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła poprawki zgłoszone przez radnego K. Bożyma. Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/187/2012 w sprawie: regulaminu nadawania tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta Sulejówek z poprawkami. Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu (druk RM nr 196). Strona 12 z 27

13 Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Oświaty D. Dąbrowski. Komisja rozpoczęła pracę jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy Przewodniczącą Komisji Oświaty była radna M. Pańczak. Kierując się tym, że w sąsiednich gminach powstawały młodzieżowe rady rozesłano ankiety do szkół i młodzież wypowiedziała się, że chce działania takiej instytucji. Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/188/2012 w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli (druk RM nr197). Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Komisja chce podziękować p. wiceburmistrz za pomoc w odnalezieniu dokumentów, których praktycznie nie można było znaleźć, p. Gruzińskiemu za rozmowy wyjaśniające oraz członkom komisji za pracę. Komisja spotkała się z podmiotami, które wzięły udział w przetargu i informowały Burmistrza Chachulskiego o nieprawidłowościach. Komisja wniosła, aby Burmistrz skierował sprawę do organów ścigania. Radny J. Czarnocki prosi po wyjaśnienie, jak to możliwe, że poginęły dokumenty. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski po nitce do kłębka dokumenty zostały odszukane. Tam jest ewidentna niegospodarność. Radny A. Lipka chciałbym się dowiedzieć jakich dokumentów nie znaleziono? Wiceburmistrz M. Łukomska trudno mi powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że stan zastany przeze mnie w zeszłym roku był taki, że w gabinecie po wiceburmistrzu K. Kuśmierowskim nie było ani jednego dokumentu. Komputer, który dostałam był wyczyszczony. Komputer p. Majewskiego po p. Sekmistrzu też był wyczyszczony, natomiast w Referacie GKiM leżały 3 pudła z dokumentami. Problem jest taki, że większość dokumentów jest w kopiach, a nie w oryginałach. Nawet w centralnym rejestrze nie było oryginału aneksu nr 3. Ważne, że jest dziennik budowy w oryginale. Dziś burmistrz podpisał wystąpienie do Prokuratury, do Rzecznika Dyscypliny Finansowej i Prezesa Zamówień Publicznych. Wnioski są daleko idące. Te dokumenty nie były w żaden logiczny sposób gromadzone i zabezpieczone w związku z tym taką mamy sytuację. Radny J. Czarnocki kto poza burmistrzem był odpowiedzialny za pilnowanie tych papierkowych spraw, ktoś jest odpowiedzialny za inwestycje. Padają nazwiska, był też kierownik Referatu Inwestycji. Wiceburmistrz M. Łukomska w momencie rozpoczęcia realizacji stadionu powstały wydziały w urzędzie. Hierarchia była taka: burmistrz, wiceburmistrz, kierownik wydziału technicznego p. A. Sekmistrz. Pani Łepkowska była inspektorem nadzoru wod-kan i posiada dokumenty w tym Strona 13 z 27

14 zakresie. Cała dokumentacja to rozumiem, że były to te 3 pudła pozostawione przez p. Sekmistrza w Referacie GKiM. Za tą inwestycję odpowiedzialny był wiceburmistrz i Kierownik Wydziału Technicznego. Radny J. Czarnocki czy został sporządzony raport otwarcia? Wiceburmistrz M. Łukomska sporządziłam notatkę służbową ws. usuniętych danych z laptopa, podobnie zrobił p. Majewski po stwierdzeniu, że komputer został wyczyszczony. Dokumenty były zgromadzone w 3. Pudłach i przeglądał je p. Handzlik, który odszedł z pracy. Radny A. Chachulski w przypadku sformatowania dysku można było odzyskać dane nawet w 100%. Wiceburmistrz M. Łukomska danych nie dało się odzyskać. Radny W. Kucharski powiedział, że do protokołu jest 30 załączników, których nie dołączono ze względu na objętość. Podziękował członkom komisji za pracę. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/189/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski w tym niemały udział mieli również radni. Radny J. Czarnocki faktycznie włożyli państwo wiele pracy w przeprowadzenie kontroli, ale nie potępiałbym tak do końca radnych. Radny T. Małkiewicz nie można mówić tak ogólnie, myśmy na sesjach walczyli, kierowaliśmy sprawę do różnych organów i sam pan wie co z tego wyszło. Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pani Jolanty Szparaga za nieuzasadnioną (druk RM nr 198). Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 5 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/190/2012 w sprawie: uznania skargi Pani Jolanty Szparaga za nieuzasadnioną. Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 199). Strona 14 z 27

15 Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miasta A. Lesiński. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podanie terminu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski poprosił o wpisanie terminu 20 kwietnia 2012 r. w 1 ust. 2. Rada Miasta w głosowaniu 10 radnych za, 1 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/191/2012 w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 200). Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miasta A. Lesiński. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski zwrócił uwagę, że p. Szparaga co tydzień składa skargę, pracownicy są grzeczni, kserują te skargi. Kto ma rozczytać tą skargę, którą trzeba rozszyfrowywać. Radny Ł. Bogucki te skargi dotyczą prawie tej samej materii. Czy rada powinna się trzykrotnie w tej sprawie wypowiadać? Mecenas P. Giziński musimy analizować zgodnie z kpa czy skarga dotyczy dokładnie tych samych zarzutów, czy jest coś nowego? Radny J. Czarnocki wiem, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poświęca wiele czasu na analizę skarg. Radny K. Bożym co w sytuacji, kiedy trudno odczytać treść skargi, czy można odesłać ją wnioskodawcy? Mecenas P. Giziński należałoby się zwrócić do skarżącego o złożenie skargi w formie czytelnej. Radny J. Czarnocki komisja w przypadku, kiedy nie może odczytać skargi kieruje pismo o złożenie skargi w formie czytelnej. Radny Ł. Bogucki skarga nie jest czytelna nie mogę glosować nad uchwałą. Przewodniczący Rady Miasta A. Lesiński zaproponował przygotowanie - w przerwie w obradach - pisma do skarżącej w sprawie złożenia skargi w czytelnej formie. Radny K. Bożym być może w tej skardze są zarzuty wobec członków Komisji Rewizyjnej i powinno się ich wyłączyć z rozpatrywania? Przewodniczący Rady Miasta A. Lesiński złożył wniosek o zdjęcie skargi z porządku obrad. Strona 15 z 27

16 Sekretarz H. Stefaniuk odczytała 8 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.) Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymało się przyjęła wniosek Przewodniczącego rady A. Lesińskiego o zdjęcie z porządku obrad. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie: zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 201). Przewodniczący Rady Miasta A. Lesiński złożył wniosek o zdjęcie skargi z porządku obrad. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymało się przyjęła wniosek Przewodniczącego rady A. Lesińskiego o zdjęcie z porządku obrad. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miasta Sulejówek dotyczącego uruchomienia stacji dializ w Mińsku Mazowieckim (druk RM nr 202). Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady A. Lesiński. Otrzymali państwo projekt uchwały z autopoprawką polegającą na rozszerzeniu listy adresatów, do których stanowisko należy przesłać. Stanowisko Rady Miasta kierowane jest do : 1. Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia, 2. Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 3. Barbary Misińskiej Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 4. Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego, 5. Antoniego Jana Tarczyńskiego Starosty mińskiego, 6. Posłów na Sejm z okręgu nr 18 w kadencji , tj. do: a. Bodio Bartłomieja Jarosława, b. Borkowskiego Krzysztofa Wawrzyńca, c. Czartoryskiego Arkadiusza, d. Kania Andrzeja. e. Kowalczyka Henryka, f. Kozaczyńskiego Jacka, g. Mroczka Czesława, h. Pawłowicz Krystyny, i. Prządka Stanisławy Alicji, j. Sawickiego Marka Wacława, k. Tchórzewskiego Krzysztofa Józefa, l. Woźniak Grzegorza Adama. Strona 16 z 27

17 Rada Miasta w głosowaniu 14 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/192/2012 w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miasta Sulejówek dotyczącego uruchomienia stacji dializ w Mińsku Mazowieckim. Obecnych 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pana Arkadiusza Szczepaniaka za nieuzasadnioną. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Radni otrzymali projekt uchwały z ręki. Korzystając z okazji, że na sesji obecny jest skarżący poinformował, że w dniu jutrzejszym zostanie przekazana mu pisemna odpowiedź ws. pomówień - jakie złożył na piśmie - radnego i burmistrza. Odpowiedź została podpisana przez członków komisji. Jest nie do pomyślenia, aby takie pomówienia kierowano wobec radnych czy burmistrza, którzy są osobami zaufania publicznego z wyboru mieszkańców. Użyte przez mieszkańca sformułowania nadają się do Prokuratury. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/193/2012 w sprawie: uznania skargi Pana Arkadiusza Szczepaniaka za nieuzasadnioną. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie: apelu Rady Miasta Sulejówek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawanie programu o tzw. multipleksie cyfrowym. Projekt uchwały omówił radny Daniel Dąbrowski. Jako radny nie zgadzam się z tym, że odmówiono fundacji nadawania programu telewizji TRWAM na ogólnodostępnym multipleksie cyfrowym. Nasi mieszkańcy zebrali blisko 1000 podpisów, aby ta telewizja była ogólnodostępna stąd nasz apel. Konstytucja gwarantuje obywatelom dostęp do informacji, to zostało zakłócone, z tym się nie zgadzamy, dlatego przygotowano ten apel. Radny W. Kucharski zapytał, gdzie są te podpisy, bo ich do projektu uchwały nie podłączono. Poza tym, pomimo tego, że nie mam nic przeciwko telewizji TRWAM, uważam, że nie jest to materia samorządowa i dlatego jestem przeciwny. Zaraz zajmiemy się kwestią emerytur i będziemy głosować czy powinniśmy u nas w Sulejówku pracować do 70 czy do 75 lat, albo jeszcze o innych sprawach, które nie są sprawami samorządowymi, dlatego uważam, że rada nie powinna zajmować się tego typu sprawami. Kwestia telewizji to sprawa ogólnokrajowa, a nie samorządowa. Radny D. Dąbrowski odnośnie list poparcia dostępne są kopie, nie dołączyłem tych list bo zawierają dane osobowe. Podobne stanowiska przedstawiają rady gmin w województwie mazowieckim np.: Wołomin, Legionowo, Mińsk, nie wymieniłem wszystkich. Gros samorządów takie stanowisko przedstawia. Jako reprezentant mieszkańców z naszego terenu, którzy ubiegają się o możliwość oglądania telewizji TRWAM czuję się zobowiązany, aby taki apel wystosować. Radny K. Bożym media poruszają wiele kwestii dot. jednostek samorządu terytorialnego, spraw leżących w naszej kompetencji i gestii. Każde medium ma swoją misję i wizję i w tym charakterze Strona 17 z 27

18 promuje również pewne rozwiązania dot. życia społecznego we wszystkich aspektach. Stąd też dostęp do szerokiego wachlarza możliwości rozwiązywania różnych problemów społecznych jest jak najbardziej uzasadniony i przydatny nam wszystkim, niezależnie od poglądów jakie reprezentujemy. Dobrze jest znać pomysły zarówno prawicy i lewicy, aby wyrobić sobie własne stanowisko w kwestiach, którymi mamy obowiązek się zająć, np. w kwestii przedszkola. Jakie przedszkola są lepsze czy prywatne, czy prowadzone przez stowarzyszenia, z kuchnią czy bez kuchni? Sprawy samorządowe są poruszane w mediach, także w telewizji. Pewne firmy promują rozwiązania, które im odpowiadają, a niekoniecznie muszą odpowiadać mieszkańcom. Np. mogą promować rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców prowadzących prywatne przedszkola, a nie koniecznie musi to być korzystne dla mieszkańców ubogich, których u nas nie brakuje. Telewizja TRWAM w swoim charakterze i misji zajmuje się ludźmi ubogimi, którzy mają trudności i problemy, dlatego poznanie możliwości rozwiązania pewnych spraw może nas ubogacić i ugruntować nasze preferencje. Radna E. Wasielkiewicz dziwię się wypowiedzi kolegi Wojciecha, bo jeżeli duża grupa mieszkańców ma wolę i potrzebę wsparcia przez radę takiego wniosku, to nawet jeżeli ktoś nie jest miłośnikiem takiej telewizji i nie ma takiej potrzeby, to dlaczego ograniczać możliwości i potrzeby innych naszych mieszkańców. Radny T. Małkiewicz jako wieloletni radny chciałbym zwrócić uwagę, że przez wiele lat udawało się nam unikać wielkiej polityki i zajmować się sprawami miasta. Nie wypowiadam się co do meritum tej uchwały. Szkoda, że nie udało się nam uniknąć wielkiej polityki. Radny W. Kucharski chciałbym odpowiedzieć mojej koleżance Elżbiecie, że na moim domowym multipleksie satelitarnym mam telewizję TRWAM i jestem jej miłośnikiem. Miejsce na multipleksie nie przesądza, czy telewizja TRWAM jest dostępna i czy ją się ogląda czy nie. Jak na razie transmituje na satelicie i w różnych kablówkach i nie ma żadnego problemu. Zachęcam do rozszerzenia swojego pakietu. Jestem zwolennikiem, abyśmy nie zajmowali się sprawami, które nie dotyczą kwestii samorządności terytorialnej. Owszem moglibyśmy się pochylić, gdyby tylko nasze terytorium było wykluczone. Może wtedy musielibyśmy się nad tym pochylić, żeby zbudować nadajnik jak np. w przypadku telefonii komórkowej. Tu chodzi nie o to czy to jest telewizja TRWAM czy inny nadawca, ja uważam, że rada nie powinna zajmować się sprawami, które nie dotyczą samorządności. Zaraz ktoś może zacząć zbierać podpisy w kwestii emerytalnej i może zbierzemy paru radnych i uczynimy uchwałę, aby emerytura była np. od 55 lat. Chodzi mi o sprawę zasadniczą czy rada ma rozpatrywać takie polityczne sprawy. Uważam, że nie. Radny Ł. Bogucki w doktrynie prawa administracyjnego samorząd realizuje funkcje państwa na zasadach subsydiarności czyli pomocniczości, tak i odwrotnie możemy jako reprezentanci społeczności lokalnej zgłaszać apele do wyższych instancji, to nam gwarantuje prawo i konstytucja. Wolność dostępu do mediów publicznych jest gwarantowana przez zasadę pluralizmu, czy wolności i każdy powinien mieć taki sam dostęp. Dla mnie sprawa jest jasna, jestem za. Radny D. Dąbrowski nawiązując do wypowiedzi przedmówców, że moglibyśmy się domagać, gdyby wszyscy mieli dostęp, a my nie, to taka sytuacja ma miejsce. Wszystkie środowiska mają, a katolicy nie mają. Druga kwestia, że wszyscy mogą skorzystać z satelity nie wszystkich na to stać. Strona 18 z 27

19 Chodzi o to, aby było to powszechnie dostępne. Wszyscy powinniśmy być traktowani równo i sprawiedliwie. Radny Z. Dąbrowski muszę przyznać, że nie mam telewizji TRWAM, ale często słucham radia. Kiedyś z dziadkiem Piłsudczykiem słuchałem Wolnej Europy. Uważam, że czym więcej tym lepiej. Radny K. Bożym zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne. Rada Miasta w głosowaniu 5 radnych za, 5 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymało się odrzuciła wniosek. Obecnych 13 radnych. Nie brał udziału w głosowaniu radny T. Małkiewicz. Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 2 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła uchwałę nr XXIII/194/2012 w sprawie: apelu Rady Miasta Sulejówek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawanie programu o tzw. multipleksie cyfrowym. Obecnych 13 radnych. Nie brał udziału w głosowaniu radny T. Małkiewicz Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Przewodniczący Rady A. Lesiński zarządził 15 minutową przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt pisma dotyczący skargi z dnia 12 marca 2012 r. Projekt pisma stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Radny W. Kucharski prośba do urzędników urzędu, aby przyjąć zasadę, aby nie wydawać papieru ani nie kserować. Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się upoważniła Przewodniczącego Rady Miasta Sulejówek do przesłania pisma w zaproponowanym brzmieniu skarżącej. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał projekt pisma dotyczący skargi z dnia 23 lutego 2012 r. Projekt pisma stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się upoważniła Przewodniczącego Rady Miasta Sulejówek do przesłania pisma w zaproponowanym brzmieniu skarżącej. Obecnych 13 radnych. Ad. 22 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku Radni nie zadawali pytań odnośnie sprawozdania. Ad. 23 Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM. Strona 19 z 27

20 Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła protokół z XXI. Obecnych 9 radnych. Ad. 24 Interpelacje i zapytania Radnych. Radny A. Chachulski jest duży problem w komunikacji między osiedlem, a ul. Okuniewską, co jest związane z dużą ruchliwością na tej ulicy i z częściowym zamknięciem Traktu Brzeskiego. Jest problem z włączeniem się do ruchu. Nie chciałbym, aby było tak jak ze skrzyżowaniem przy Ogińskiego, że dopiero wypadek spowodował działania. Uważam, że jest to do zrobienia przy modernizacji trasy i należałoby ten problem zgłosić do MZDW. Radny T. Małkiewicz jak się budowało ul. Ogińskiego to chciano to połączyć i zrobić skrzyżowanie, wtedy brak zgody wspólnot zablokował budowę normalnego wjazdu na osiedle. Burmistrz A. Śliwa jest mała szansa, że ta droga będzie realizowana w przyszłym roku. Z powodu ogólnej zapaści finansowej Województwa Mazowieckiego związanej z janosikowym i rozpoczęcia przebudowy od odcinka Węgrów-Stanisławów, co powoduje, że jest niewielka szansa, że będzie to rok następny. Radna H. Wysocka jak był robiony projekt przebudowy ul. Okuniewskiej nie uwzględniono zjazdu na osiedle. Projekt jest już zrobiony i nie ma możliwości wprowadzenia poprawek, należałoby jak najszybciej wystąpić z pismem w tej sprawie, może uda się jeszcze coś wprowadzić. Częściowo widziałam ten projekt. Miało być rondo przy Al. Piłsudskiego/ul. Okuniewskiej, ale zostało to zdjęte i są jakieś wysepki. Radny T. Małkiewicz moja interpelacja dotyczy wskaźnika zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do podniesienia tej kwestii zobowiązała mnie mieszkanka, która zwracała się również do burmistrza z pytaniem na spotkaniu z mieszkańcami i p. burmistrz obiecał zmianę tego planu w przeciągu ok. 1,5 roku. Zdajemy sobie sprawę, że plan ma wiele mankamentów o czym wszyscy wiemy szkoda, że uchwalając to nie wiedzieliśmy tego. My nie jesteśmy fachowcami w tym zakresie, ale nasze służby powinny to wychwycić. Nie chciałbym dyskutować, czy wskaźnik jest racjonalny czy nie. Podobno burmistrz i p. Seweryniak obiecywali zmianę planu. Obecnie p. Seweryniak nie pracuje, a pracownicy poradzili mieszkance, aby zwróciła się do radnego. Sam jeden radny planu nie zmieni. Nie jest to taka prosta sprawa. Chciałbym zapytać burmistrza jaka jest możliwość zmiany niekorzystnych wskaźników i czy będzie inicjatywa w tej sprawie? Przewodniczący Rady A. Lesiński chciałbym dopytać, bo też ja, A. Lipka i D. Galiński byliśmy informowani o zmianie planu w naszych częściach miasta. Jak wygląda kwestia zmian? Czy jest szansa na to, że to w końcu ruszy? Burmistrz A. Śliwa nie przypominam sobie, abym składał deklaracje co do czasu uchwalenia zmiany planów, bo uchwalenie planu to nie moja kompetencja tylko rady. Uchwaliliśmy plan dla Błoni, mamy na ukończeniu plan Glinianek i płn. części Miłosny (na płn. od ul. Łukasińskiego) rozpoczęto plany dla 5 innych miejsc. Z powodu ruchów kadrowych jest teraz pewien zastój. Strona 20 z 27

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XLV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Protokół z obrad XLV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Protokół z obrad XLV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XLV sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Przewodniczący Rady Powiatu Dominik Szewc wygłosił sentencję: OTWIERAM IX SESJĘ RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO V KADENCJI. Następnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 180/2014

PROTOKÓŁ NR 180/2014 OR.II.0022.1.35.2014 PROTOKÓŁ NR 180/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Postanowienia ogólne 1 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne, wszystkie postanowienia dotyczące zadań i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo