1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu"

Transkrypt

1 RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Najlepsze dopiero przed nami współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1

2 Spis treści Wstęp Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Źródła finansowania projektu Uczestnicy projektu Działania podejmowane w projekcie Promocja projektu Świadczenia wypłacone uczestnikom projektu Wydatki projektu Rezultaty projektu Struktura zarządzania projektem Wykaz szkoleń zrealizowanych w ramach projektu Spis tabel Spis rysunków

3 Wstęp Wejście Polski do Unii Europejskiej postawiło przed instytucjami rynku pracy nowe wyzwania wynikające z konieczności realizacji przez kraje członkowskie Unii postanowień zawartych w Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Zmieniające się w Polsce warunki społeczne i gospodarcze skutkują potrzebą przygotowania zasobów ludzkich do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z licznych programów dofinansowania. Celem niniejszego raportu jest analiza projektu Najlepsze dopiero przed nami realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt będący sekwencją następujących po sobie zdarzeń stanowi żywy organizm, w którym wszystkie działania mają przyczyny i skutki, a procesy w nim zachodzące generują ogromne ilości informacji, mogące stanowić cenny materiał badań jak i źródło wiedzy. Podjęcie niewłaściwej decyzji wiązać się może z poważnymi konsekwencjami, natomiast podejmowanie odpowiednich dostarcza wymiernych korzyści. Zbieranie informacji to żmudny proces zbierania cząstkowych danych niezbędnych do pełnego zanalizowania przebiegu procesów projektowych, za pomocą systemów informatycznych, programów komputerowych, wywiadów, badań ankietowych czy obserwacji. 3

4 1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu korzystał w ostatnich latach jest Europejski Fundusz Społeczny. EFS jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Europejski Fundusz Społeczny jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej. Został powołany do życia na podstawie art.123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. Zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów Wspólnoty w celu zwiększenia spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Fundusz działa od 1960 roku, a jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Zadaniem EFS jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. EFS, będąc głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, ma na celu finansowanie działań państw członkowskich skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. EFS pomaga rozwijać kwalifikacje osób, zwłaszcza tych, które mają szczególne trudności ze znalezieniem pracy, utrzymaniem dotychczasowej pracy czy powrotem do niej po dłuższej przerwie. Ponadto wspiera państwa członkowskie Wspólnoty w ich staraniach we wdrażaniu nowych strategii, mających na celu systemowe likwidowanie przyczyn bezrobocia, jak i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych, aby całościowo usprawniać rynek pracy. W Polsce EFS w pierwszym okresie programowania, który przypadał na lata wdrażany był za pomocą Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), II Priorytet Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 4

5 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowiły podstawę dla realizacji polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i działania wynikały z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadały głównym założeniom Europejskiej Strategii Zatrudnienia. EFS jest podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym nie tylko na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich, ale i poprawę mobilności zawodowej mieszkańców Wspólnoty. EFS, będąc głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, ma na celu finansowanie działań państw członkowskich skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. EFS pomaga rozwijać kwalifikacje osób, zwłaszcza tych, którzy mają szczególne trudności ze znalezieniem pracy, utrzymaniem dotychczasowej czy powrotem do niej po dłuższej przerwie. Ponadto wspiera państwa członkowskie Wspólnoty w ich staraniach we wdrażaniu nowych strategii, mających na celu systemowe likwidowanie przyczyn bezrobocia, jak i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych, aby całościowo usprawniać rynek pracy. W okresie programowania zasadniczą zmianą jest zmniejszenie liczby funduszy strukturalnych do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz częściowa decentralizacja wdrażania programów operacyjnych. Powstało 16 regionalnych programów operacyjnych, które są zarządzane i wdrażane przez samorządy województwa. Ponadto w bieżącym okresie programowania funkcjonują w Polsce następujące programy operacyjne: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nabrzeżnych Obszarów Rybackich

6 W latach zwiększono maksymalny poziom współfinansowania ze środków EFRR z 75% do 85 %, ponadto wprowadzono zasadę n+3. Zmieniono także zasadę wielofunduszowości obowiązującą w poprzednim okresie programowania wprowadzając zasadę jeden program jeden fundusz. Wyjątkiem od tej zasady jest PO IŚ, który jest finansowany z EFRR i Funduszu Spójności nie będącego funduszem strukturalnym. Dla zapewnienia elastyczności współfinansowania wprowadzono tzw. Cross financing możliwość dofinansowania w ramach projektu z udziałem środków EFRR komplementarnych działań wchodzących w zakres EFS i odwrotnie. 6

7 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Polsce w latach finansowany realizowany jest poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO). Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. Program obejmuje obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia. Istotnym elementem polityki spójności jest rozwój zasobów ludzkich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety Centralne to: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytety realizowane na poziomie regionalnym to: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7

8 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Ponadto Priorytet X: Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania PO KL, wdrażania oraz promocji EFS. Środki finansowe na realizację PO KL pochodzą głównie z EFS. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 85 % to środki EFS w Polsce na lata , natomiast 15 % stanowią środki krajowe. 8

9 3. Źródła finansowania projektu Projekt był finansowany w 85 % przez Europejski Fundusz Społeczny, natomiast 15 % stanowił wkład budżetu państwa. Szczegółowe informacje dotyczące źródeł finansowania projektu przedstawiają poniższe tabele. Tabela 1 Wydatki Lidera WYDATKI LIDERA RAZEM wkład EFS (85%) ,49 zł ,55 zł ,94 zł ,98 zł budżet Państwa (15%) ,48 zł ,20 zł ,31 zł ,99 zł RAZEM ,97 zł ,75 zł ,25 zł ,97 zł Tabela 2 Wydatki Partnera WYDATKI PARTNERA RAZEM wkład EFS (85%) 4 201,80 zł 2 738,56 zł 1 215,00 zł 8 155,36 zł budżet Państwa (15%) 741,50 zł 483,27 zł 214,41 zł 1 439,18 zł RAZEM 4 943,30 zł 3 221,83 zł 1 429,41 zł 9 594,54 zł Tabela 3 Wydatki projektu ogółem WYDATKI PROJEKTU RAZEM wkład EFS (85%) ,29 zł ,11 zł ,94 zł ,34 zł budżet Państwa (15%) ,98 zł ,47 zł ,72 zł ,17 zł RAZEM ,27 zł ,58 zł ,66 zł ,51 zł 9

10 4. Opis projektu Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu od 14 sierpnia 2008 roku do 31 maja 2010 roku w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia 105 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celami szczegółowymi projektu były: przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy, przywrócenie zdolności do zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego, wykształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego, wykształcenie kompetencji społecznych oraz zniwelowanie problemów psychologicznych. W ramach projektu w 2008 roku przeprowadzone zostały następujące zadania: Indywidualny Plan Działania połączony z poradnictwem psychospołecznym dla 69 osób, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem dla 69 osób, rozpoczęcie stażu przez 30 osób, zakup materiałów promocyjnych (koszulki, plecaki, okładki do dyplomów, pendrive), refundacja kosztów dojazdu na szkolenie dla 14 osób, refundacja kosztów dojazdu na staż dla 3 osób, poradnictwo psychologiczne indywidualne (dyżur psychologa) 18 godzin. 10

11 W ramach projektu w roku 2009 roku przeprowadzone zostały następujące zadania: Indywidualny Plan Działania połączony z poradnictwem psychospołecznym dla 10 osób, Indywidualny Plan Działania bez poradnictwa psychospołecznego dla 20 osób, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem dla 10 osób, szkolenia nt. Magazynier z obsługą komputera dla 5 osób, szkolenia nt. Spawanie metodą TIG, MIG MAG dla 6 osób, szkolenia nt. Szwaczka dla 10 osób, rozpoczęcie stażu przez 25 osób, refundacja kosztów dojazdu na szkolenie dla 9 osób, refundacja kosztów dojazdu na staż dla 16 osób, poradnictwo psychologiczne indywidualne (dyżur psychologa) 44 godziny, poradnictwo psychospołeczne końcowe dla 38 osób W ramach projektu w roku 2010 roku przeprowadzone zostały następujące zadania: Indywidualny Plan Działania połączony z poradnictwem psychospołecznym dla 20 osób, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem dla 20 osób, szkolenie nt. Prawo jazdy kategorii B dla 20 osób, refundacja kosztów dojazdu na szkolenie dla 15 osób, refundacja kosztów dojazdu na staż dla 11 osób poradnictwo psychospołeczne końcowe dla 47 osób Projekt na poziomie kraju był współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,78 zł, natomiast Wkład krajowy wynosi 15% tj ,37 zł 11

12 5. Uczestnicy projektu Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 119 osób długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu zamieszkałych na terenie Grudziądza i powiatu grudziądzkiego. Wybór grupy docelowej był uzasadniony wysokim wskaźnikiem długotrwałego bezrobocia wśród bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie. Ponadto długotrwałe pozostawanie bez pracy przez osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy pogłębia problemy psychologiczne tychże osób oraz powoduje zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego a przez to również patologii społecznych, zatem objęcie wsparciem tej grupy beneficjantów ostatecznych stanowi priorytet dla Powiatowego Urzędu Pracy. Długotrwałe przebywanie poza rynkiem osób młodych jest także przyczyną dezaktualizacji dopiero co nabytych kwalifikacji zawodowych oraz nie pozwala na zdobywanie jakże ważnego doświadczenia zawodowego. Rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu przeprowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi w ścisłej współpracy z pośrednikami pracy, specjalistą ds. rozwoju zawodowego i psychologiem. Spośród wszystkich zarejestrowanych w PUP długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia wybrano 119 osób wg następujących kryteriów: Zła sytuacja materialna potencjalnego beneficjenta ostatecznego (preferowane były osoby korzystające ze świadczeń społecznych) Czynniki psychofizyczne oraz kwalifikacje zawodowe potencjalnych uczestników działań (staże, szkolenia zawodowe), co pozwalało na skorelowanie cech psychofizycznych oraz kwalifikacji zawodowych ze specyfiką proponowanych szkoleń bądź z profilem czynności, które wykonywał bezrobotny w ramach stażu u pracodawcy. W ramach tego kryterium 12

13 szczególne znaczenie miała osobista motywacja potencjalnych uczestników projektu. Dla jej wzmocnienia przeprowadzono w projekcie grupowe spotkania z psychologiem (wsparcie psychospołeczne) oraz poradnictwo indywidualne dla osób uzupełniających miejsca stażowe i szkoleniowe, a także spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Ponadto przez cały okres realizacji projektu Projektodawca zapewniał uczestnikom wsparcie psychologiczne. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równości szans, w tym równość płci. 13

14 6. Działania podejmowane w projekcie W projekcie podjęto następujące działania: Zadanie 1. Zarządzanie projektem w tym bieżący monitoring, sprawozdawczość, obsługa księgowa oraz zakup materiałów promocyjnych. Zadanie 2. Promocja i upowszechnienie projektu akcja promocyjna, w tym zlecenie przygotowania i druku materiałów promocyjnych w postaci: 100 szt. koszulek 100 szt. plecaków 100 szt. okładek do dyplomów 100 szt. pendrive 1000 szt. długopisów 150 szt. toreb papierowych 200 szt. raportu podsumowującego projekt Zadanie 3. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych obejmowała: Przyjmowanie zgłoszeń oraz wstępną selekcję w bazie danych SI PULS Poradnictwo zawodowe indywidualne 2 godziny, w tym Indywidualny Plan Działania Poradnictwo psychospołeczne przed rozpoczęciem udziału w szkoleniach i stażu, w tym trening interpersonalny, motywacyjny, kreatywności, wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrywanie potencjałów, podstawowe umiejętności społeczne grupowe, 8 godzin na każdą grupę, 99 osób Zadanie 4. Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem wraz z przyznaniem i zwrotem kosztów dojazdu grupowe, 40 godzin, 99 osób, 14

15 Zadanie 5. Staże - 55 osób, średnio 10 miesięcy, wraz ze zwrotem kosztów dojazdu. Projektodawca zaplanował także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, jednakże ta forma wsparcia nie cieszyła się zainteresowaniem uczestników projektu. Staż ukończyło 48 osób. Wydatki projektu dotyczące staży zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela 4 Wydatki na staż według rodzaju wydatku Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium stażowe ,60 zł ,30 zł ,74 zł ,64 zł składki ZUS od stypendium stażowego 3 440,15 zł ,88 zł ,02 zł ,05 zł koszt dojazdu 249,84 zł 6 797,87 zł 1 631,75 zł 8 679,46 zł RAZEM ,59 zł ,05 zł ,51 zł ,15 zł Uczestników staży w projekcie według miejsca zamieszkania przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie nr 1. Tabela 5 Uczestnicy staży według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu RAZEM Miasto Grudziądz Gmina Grudziądz Miasto i Gmina Łasin Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Gruta Gmina Rogóźno Gmina Świecie n/osą RAZEM

16 Wykres 1 Uczestnicy staży według miejsca zamieszkania Uczestnicy staży według miejsca zamieszkania Gmina Świecie n/osą; 3 Gmina Rogóźno; 6 Gmina Gruta; 4 Miasto Grudziądz; 24 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński; 2 Miasto i Gmina Łasin; 12 Gmina Grudziądz; 4 Miasto Grudziądz Gmina Grudziądz Miasto i Gmina Łasin Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Gruta Gmina Rogóźno Gmina Świecie n/osą Zadanie 6. Szkolenia zawodowe, w tym: Spawanie metodą TIG (110 godzin) oraz MIG-MAG (153 godziny), Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózków jezdniowych o napędzie silnikowym (176 godzin) Szwaczka (150 godzin) Prawo jazdy kategorii B dla 20 osób (60 godzin) Zadanie 7. Poradnictwo psychologiczne indywidualne w tym konsultacje w zakresie poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów, badanie cech osobowości, funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego, ewentualnych zaburzeń dyżur psychologa w siedzibie Lidera lub Partnera 1 godzina tygodniowo (zadanie partnera) 16

17 Zadanie 8. Poradnictwo psychospołeczne po zakończeniu udziału w szkoleniach zawodowych lub stażu, w tym trening interpersonalny, motywacyjny, kreatywności, wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrywanie potencjałów, podstawowe umiejętności społeczne 85 osób w grupach 9-10 osobowych, 4 godziny (zadanie partnera) Zadanie 9. Poradnictwo zawodowe Indywidualny Plan Działania 2 godziny Projektodawca zapewnił zwrot kosztów dojazdu uczestnikom wszystkich szkoleń oraz stażu. Ponadto wypłacono stypendium szkoleniowe wszystkim uczestnikom szkoleń oraz stypendium stażowe uczestnikom projektu odbywającym staż. Wszystkie jednostki szkolące wyłoniono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Działania realizowano zgodnie z harmonogramem projektu. Dobór instrumentów wsparcia poparty był wieloletnim doświadczeniem Lidera oraz Partnera i gwarantował osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu. Wybór konkretnych szkoleń w ramach projektu wynikał z zapotrzebowania składanego przez pracodawców na lokalnym rynku pracy. Projekt nawiązywał do koncepcji społeczeństwa informacyjnego gdyż podczas szkoleń zawodowych wdrażano techniki skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez udoskonalenie wśród uczestników projektu umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń informacyjno-komunikacyjnych. 17

18 7. Promocja projektu Przez cały okres realizacji projekt był promowany wśród lokalnej społeczności i beneficjentów ostatecznych poprzez umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Lidera. Odbiorcy pomocy zostali poinformowani o fakcie, iż są uczestnikami projektu współfinansowanego ze środków EFS. Logo PO KL umieszczane było na wszystkich dokumentach wykorzystywanych podczas realizacji projektu. W promocji były wykorzystywane materiały promocyjne zakupione w ramach projektu w postaci: 100 szt. Koszulek, 100 szt. Plecaków, 100 szt. okładek do dyplomów, 100 szt. pendrive, 1000 szt. długopisów oraz 150 szt. toreb papierowych. Ponadto niniejszy raport podsumowujący projekt (200 szt.) zostanie rozesłany wśród partnerów lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Wszystkie działania promocyjne odbywały się zgodnie z wytycznymi Księgi Identyfikacji Wizualnej funduszy europejskich na lata oraz Planem Komunikacji. W Aneksie do niniejszego Raportu załączono wzory materiałów promocyjnych projektu. 18

19 8. Świadczenia wypłacone uczestnikom projektu W okresie realizacji projektu wypłacano jego uczestnikom świadczenia w postaci stypendium stażowego, stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu na staż i szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące wypłaconych świadczeń zawiera poniższa tabela. Tabela 6 Świadczenia wypłacone uczestnikom projektu Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium stażowe ,60 zł ,30 zł ,74 zł ,64 zł składki ZUS od stypendium stażowego 3 440,15 zł ,88 zł ,02 zł ,05 zł koszt dojazdu na staż 249,84 zł 6 797,87 zł 1 631,75 zł 8 679,46 zł stypendium szkoleniowe 2 061,10 zł ,50 zł ,30 zł ,90 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego 546,91 zł 2 778,91 zł 3 025,58 zł 6 351,40 zł koszt dojazdu na szkolenie 525,00 zł 1 054,50 zł 762,61 zł 2 342,11 zł RAZEM ,60 zł ,96 zł ,00 zł ,56 zł 19

20 9. Wydatki projektu Wydatki projektu zostały zaprezentowane w Tabeli 7. Tabela 7 Wydatki projektu Wydatki projektu Kategoria RAZEM KOSZTY OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,27 zł ,58 zł ,66 zł ,51 zł Zadanie 1 Zarządzanie projektem ,37 zł ,35 zł 8 138,89 zł ,61 zł wynagrodzenie koordynatora brutto ,04 zł ,43 zł 3 833,81 zł ,28 zł wynagrodzenie asystenta koordynatora brutto 3 136,93 zł 8 687,60 zł 783,87 zł ,40 zł zakup materiałów biurowych 1 000,00 zł 961,57 zł - zł 1 961,57 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta koordynatora projektu - zł 1 153,71 zł 2 864,55 zł 4 018,26 zł - zł 266,64 zł 618,46 zł 885,10 zł obsługa rachunku bankowego 45,40 zł 280,40 zł 38,20 zł 364,00 zł Zadanie 2 Promocja i upowszechnienie projektu ,00 zł - zł 4 000,00 zł ,00 zł zakup materiałów promocyjnych (koszulki, plecaki, okładki do dyplomów, pendrive) zlecenie opracowania i druku raportu podsumowującego projekt ,54 zł - zł - zł ,54 zł - zł - zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł zakup materiałów promocyjnych (długopisy) 1 671,40 zł - zł - zł 1 671,40 zł zakup materiałów promocyjnych (torby papierowe) 516,06 zł - zł - zł 516,06 zł Zadanie 3 Rekrutacja beneficjentów ostatecznych 2 879,36 zł 357,93 zł 714,70 zł 3 951,99 zł wynagrodzenie psychologa (brutto) 2 340,00 zł 357,93 zł 714,70 zł 3 412,63 zł Zadanie 4 zakup niezbędnych narzędzi badawczych - kwestionariusze inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem, w tym podręczniki Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem 539,36 zł - zł - zł 539,36 zł ,01 zł 8 259,30 zł ,08 zł ,39 zł koszt szkolenia (zlecenie zgodnie z PZP) ,00 zł 6 155,44 zł 8 140,36 zł ,80 zł stypendium za okres szkolenia 2 061,10 zł 1 608,40 zł 4 590,00 zł 8 259,50 zł 20

21 koszt dojazdu na szkolenie 525,00 zł 72,00 zł 190,73 zł 787,73 zł składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za okres szkolenia 546,91 zł 423,46 zł 1 213,99 zł 2 184,36 zł Zadanie 5 Staże ,59 zł ,05 zł ,51 zł ,15 zł stypendium za okres stażu ,60 zł ,30 zł ,74 zł ,64 zł koszt dojazdu na staż 249,84 zł 6 797,87 zł 1 631,75 zł 8 679,46 zł koszt opieki nad dzieckiem - zł - zł - zł - zł skladki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za okres stażu 3 440,15 zł ,88 zł ,02 zł ,05 zł Zadanie 6 Szkolenia zawodowe - zł ,05 zł ,77 zł ,82 zł koszt szkolenia - spawanie (zlecenie zgodnie z PZP) - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł koszt dojazdu na szkolenia zawodowe - zł 982,50 zł 571,88 zł 1 554,38 zł stypendium za okres szkoleń zawodowych - zł 8 905,10 zł 6 849,30 zł ,40 zł koszt szkolenia - magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózków jezdniowych o napędzie silnikowym (zlecenie zgodnie z PZP) składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za okres szkoleń zawodowych - zł 7 200,00 zł - zł 7 200,00 zł - zł 2 355,45 zł 1 811,59 zł 4 167,04 zł koszt szkolenia - szwaczka (zlecenie zgodnie z PZP) - zł ,00 zł - zł ,00 zł koszt szkolenia - Prawo jazdy kat. B (zlecenie zgodnie z PZP) - zł - zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 7 Poradnictwo psychologiczne 2 063,94 zł 1 969,10 zł - zł 4 033,04 zł wynagrodzenie psychologa (brutto) 810,00 zł 1 969,10 zł - zł 2 779,10 zł zakup niezbędnych narzędzi badawczych - kwestionariusze inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem, w tym podręczniki 1 253,94 zł - zł - zł 1 253,94 zł Zadanie 8 Poradnictwo psychospołeczne - zł 894,80 zł 714,71 zł 1 609,51 zł wynagrodzenie psychologa (brutto) - zł 894,80 zł 714,71 zł 1 609,51 zł Zadanie 9 Poradnictwo zawodowe - zł - zł - zł - zł poradnictwo zawodowe - indywidualne - zł - zł - zł - zł Tabela 8 Wydatki Lidera i Partnera WYDATKI PROJEKTU RAZEM wydatki lidera ,97 zł ,75 zł ,25 zł ,97 zł wydatki partnera 4 943,30 zł 3 221,83 zł 1 429,41 zł 9 594,54 zł RAZEM ,27 zł ,58 zł ,66 zł ,51 zł 21

22 10. Rezultaty projektu Zakładane rezultaty projektu to: Poprawa dostępu do zatrudnienia 73 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (70 %) Przywrócenie 73 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy (70 %) Przywrócenie zdolności do zatrudnienia 81 beneficjentom ostatecznym (78 %) Uzyskanie wsparcia dochodowego przez 91 beneficjentów ostatecznych w postaci stypendium za okres stażu i szkolenia (87 %) Ukończenie stażu przez 44 beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego (80 %) Ukończenie szkolenia zawodowego przez 30 beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (60 %) Ukończenie szkolenia z poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem przez 81 beneficjentów ostatecznych (78 %) Ukończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką przez 78 beneficjentów ostatecznych (75 %) Wykształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych przez 84 beneficjentów ostatecznych Nabycie umiejętności: korzystania z technologii informatycznych, komunikacyjnych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz poruszania się po rynku pracy Zwiększenie motywacji Podniesienie poziomu samooceny Zwiększenie zaufania we własne możliwości Przełamanie niechęci do pracy Poprawa autoprezentacji Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem Szacowano, iż rezultaty miękkie zostaną osiągnięte przez 84 beneficjentów ostatecznych (80 %). 22

23 Osiągnięcie twardych rezultatów projektu mierzył koordynator za pomocą: Liczby zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zawodowych Liczby zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem Liczby zaświadczeń o ukończeniu stażu List wypłat stypendium za staż oraz szkolenia. Wszystkie rezultaty twarde zostały osiągnięte. Stopień osiągnięcia rezultatów twardych został zaprezentowany w poniższej tabeli oraz na Wykresie 2. Tabela 9 Rezultaty twarde projektu Planowany Osiągnięty Nazwa rezultatu twardego Liczba osób % Liczba osób % 1. poprawa dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 73 70% % 2. przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy 73 70% % 3. przywrócenie zdolności do zatrudnienia beneficjentom ostatecznym 81 71% % 4. uzyskanie wsparcia dochodowego przez beneficjentów ostatecznych w postaci stypendium za okres stażu i szkolenia 91 87% % 5. ukończenie stażu przez beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego 44 80% 48 87% 6. ukończenie szkolenia zawodowego przez beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 30 60% 38 93% 7. ukończenie szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem przez BO 81 78% 84 85% 8. ukończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką przez beneficjentów ostatecznych 78 75% 89 75% 23

24 Wykres 2 Rezultaty twarde projektu Rezultaty twarde projektu 100% 91% 93% 90% 87% 87% 87% 87% 87% 85% 80% 80% 78% 75% 75% 70% 70% 70% 71% 60% 60% 50% 40% Zakładane rezultaty Osiągnięte rezultaty Osiągniecie rezultatów miękkich projektu mierzone było przez doradcę zawodowego oraz psychologa za pomocą: IPD, w którym oceniało się początkowy oraz końcowy poziom umiejętności i predyspozycji Testów psychometrycznych oceniających postęp beneficjentów ostatecznych w zwiększaniu zdolności do bycia zatrudnionym. 24

25 Co najmniej jeden z rezultatów miękkich został osiągnięty przez 107 uczestników projektu tj. 90 % uczestników. W projekcie zakładano, iż rezultaty miękkie zostaną osiągnięte przez 84 beneficjentów ostatecznych (tj. 80 %), zatem rezultaty miękkie zostały osiągnięte. Tabela nr 10 oraz Wykres 3 prezentują osiągnięte rezultaty miękkie projektu. Tabela 10 Rezultaty miękkie projektu Lp. Nazwa rezultatu miękkiego Stopień osiągnięcia rezultatów miękkich Liczba osób % 1. Nabycie umiejętności: korzystania z technologii informatycznych, komunikacyjnych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz poruszania się po rynku pracy 84 71% 2. zwiększenie motywacji 80 67% 3. podniesienie poziomu samooceny 89 75% 4. zwiększenie zaufania we własne możliwości 71 60% 5. przełamanie niechęci do pracy 82 69% 6. poprawa autoprezentacji 95 80% 7. nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem 65 55% 25

26 Wykres 3 Rezultaty miękkie projektu Rezultaty miękkie projektu Liczba uczestników projektu 26

27 11. Struktura zarządzania projektem Projekt został opracowany w oparciu o akredytowaną przez Komisję Europejską metodykę zarządzania PCM - zarządzanie cyklem projektu. W zarządzaniu projektem została wykorzystana Matrycowa Organizacja Projektu tzw. Struktura Ekspercka Zespołu kierownik projektu zarządza zespołem projektowym, składającym się z ekspertów w danych specjalnościach. Taka struktura zarządzania projektem spowodowała minimalizację kosztów, dając gwarancje merytorycznego zrealizowania projektu i osiągnięcia założonych celów. W trakcie realizacji projektu następowała regularna wymiana doświadczeń i informacji dot. projektu poprzez spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z partnerem. Struktura zarządzania projektem przedstawiała się następująco: Kierownik projektu Dyrektor PUP odpowiedzialność za podejmowanie kluczowych decyzji, nadzór nad wszystkimi pracownikami PUP wdrażającymi projekt w życie a także realizacja umowy partnerskiej, odpowiedzialność za dostosowywanie projektu do zmieniających się potrzeb beneficjentów ostatecznych lub lokalnego rynku pracy. Księgowy projektu Główny Księgowy PUP- odpowiedzialność za zarządzanie finansowe oraz przepływ środków pomiędzy partnerami Koordynator projektu odpowiedzialność za zarządzanie merytoryczne projektem, nadzór merytoryczny oraz bieżąca kontrola prowadzonych działań w zakresie monitoringu, w tym prowadzenie bazy PEFS, bieżące kontakty z IP2 oraz z partnerem, odpowiedzialność za promocję projektu Asystent koordynatora odpowiedzialność za wnioski o płatność oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej Doradca zawodowy odpowiedzialność za nabór beneficjentów ostatecznych oraz poradnictwo zawodowe Pośrednik pracy odpowiedzialność za nabór beneficjentów ostatecznych oraz pośrednictwo pracy Specjalista ds. rozwoju zawodowego odpowiedzialność za nabór beneficjentów ostatecznych 27

28 Osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz podpisanie umów z wykonawcami Koordynator działań partnera Dyrektor PPP odpowiedzialność za działania w projekcie należące do zadań partnera oraz współpracę z liderem projektu Psycholog (pracownik partnera) odpowiedzialność za poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, współpraca z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, specjalistą ds. rozwoju zawodowego. Kadra zaangażowana w realizację projektu po stronie Lidera posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w PUP, w tym przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz posiada pełne rozeznanie na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potrzeb beneficjentów ostatecznych oraz pracodawców. Psycholog będący pracownikiem partnera posiada wykształcenie psychologiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe Projekt przewidywał udział podwykonawców, którzy przeprowadzili szkolenia przewidziane w projekcie. Wybór jednostek szkoleniowych został przeprowadzony zgodnie z ustawą PZP. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zostali także wyłonieni dostawcy materiałów biurowych oraz promocyjnych i raportu podsumowującego realizację projektu. Projekt przewidywał m.in. organizację stażu dla 50 beneficjentów ostatecznych. Organizatorzy tej formy wsparcia zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród pracodawców. 28

29 12. Wykaz szkoleń zrealizowanych w ramach projektu a) Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem. Tą formą wsparcia początkowo planowano objąć 105 osób, jednakże ostatecznie szkoleniem objętych było 99 beneficjentów ostatecznych projektu. Szkolenie trwało 40 godzin, w tym 27 godzin teoretycznych oraz 13 praktycznych. 84 osoby ukończyły szkolenie i otrzymały certyfikat. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia było Grudziądzkie Centrum CARITAS im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie osoby bezrobotnej do efektywnego procesu poszukiwania pracy. Zakres tematyczny szkolenia : Autoprezentacja pierwsze wrażenia, analiza mocnych i słabych stron, strefy dystansu, przestrzeń osobista, proces komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna Zarządzanie czasem czynniki powodujące straty czasu, efektywne wyznaczanie celów, zasady i reguły planowania czasu, proces wytyczania celów i priorytetów, zasady zarządzania priorytetami Sztuka radzenia sobie ze stresem symptomy ostrzegawcze, rozpoznawanie czynników stresujących i ich minimalizowanie, konflikty, budowanie porozumienia, pozytywna reakcja na zmiany, budowanie pozytywnych więzi Aktywne poszukiwanie pracy redagowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, źródła, aktywne sposoby poszukiwania pracy, Internet jako instrument autoprezentacji oraz budowania i utrzymywania relacji międzyludzkich (wirtualne CV, blogi, serwisy społecznościowe np. goldenline.pl, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe), poruszanie się po stronach internetowych związanych z tematyką pracy, w tym po serwisach rekrutacyjnych (np. gazetapraca.pl, jobpilot.pl, pracuj.pl), kształcenie praktycznych umiejętności wyszukiwania ofert pracy oraz przygotowywania na 29

30 nie odpowiedzi (CV, list motywacyjny, komunikacja z pracodawcą poprzez Internet), poszukiwanie pracy za granicą poprzez sieć EURES (Europejski Portal Mobilności Zawodowej, polska strona EURES, strony urzędów pracy). Wydatki związane ze Szkoleniem z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem prezentuje poniższa tabela. Tabela 11 Wydatki na szkolenie z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe 2 061,10 zł 1 608,40 zł 4 590,00 zł 8 259,50 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego 546,91 zł 423,46 zł 1 213,99 zł 2 184,36 zł koszt dojazdu 525,00 zł 72,00 zł 190,73 zł 787,73 zł koszt szkolenia ,00 zł 6 155,44 zł 8 140,36 zł ,80 zł RAZEM ,01 zł 8 259,30 zł ,08 zł ,39 zł Dane dotyczące beneficjentów projektu według miejsca zamieszkania prezentuje tabela nr 12. Tabela 12 Uczestnicy szkolenia z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem Miejsce zamieszkania uczestnika projektu RAZEM Miasto Grudziądz Gmina Grudziądz Miasto i Gmina Łasin Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Gruta Gmina Rogóźno Gmina Świecie n/osą RAZEM

31 b) Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym Szkoleniem planowano objąć 10 beneficjentów ostatecznych projektu. Ostatecznie szkolenie rozpoczęło 6 osób, natomiast ukończyły zgodnie z zaplanowaną ścieżką 4 osoby. Szkolenie trwało 176 godzin, w tym 95 godzin teoretycznych oraz 81 praktycznych. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia był Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z siedzibą w Nakle n/notecią. Cel szkolenia: Celem szkolenia było przygotowanie do pracy w magazynie i egzaminu na operatora wózka podnośnikowego przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zakres tematyczny szkolenia Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji, materiały eksploatacyjne, wiadomości ogólne o rysunku technicznym, dokumentacja techniczna BHP, podstawy elektrotechniki i napędy elektryczne podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i p.poż, ochrona zdrowia pracowników i zadania służb bhp, podstawowe wielkości elektryczne, elementy instalacji elektrycznych, obsługa i użytkowanie akumulatora Silniki spalinowe. Budowa wózków podział i ogólna budowa silników spalinowych, układy zapłonowe i rozruchowe, obsługa i eksploatacja silników, ogólna charakterystyka wózków podnośnikowych, elementy hydrauliki, budowa i zasady pracy układów jezdnych i roboczych Technologia robót organizacja transportu wewnątrzzakładowego, technika prac wózkiem, zasady bezpiecznej pracy Zajęcia praktyczne wózki instruktaż wstępny, przygotowanie wózka do pracy, praca wózkiem, wykonywanie obsług technicznych, zasady wypełnienia dokumentacji eksploatacyjnej Obsługa komputera podstawy obsługi komputera i programów magazynowych 31

32 Obsługa kas fiskalnych rodzaje kas fiskalnych, przepisy prawne, urządzenia dodatkowe wspomagające pracę kasjera Magazynier dokumentacje organizacji magazynu, sposoby rozmieszczenia towarów, procesy magazynowe, znakowanie ładunków kodami, odbiór jakościowy i ilościowy Poniższa tabela prezentuje wydatki dotyczące szkolenia z zakresu Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. Tabela 13 Wydatki na szkolenie z zakresu Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł 1 008,30 zł - zł 1 008,30 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł 266,68 zł - zł 266,68 zł koszt dojazdu - zł 432,50 zł - zł 432,50 zł koszt szkolenia - zł 7 200,00 zł - zł 7 200,00 zł RAZEM - zł 8 907,48 zł - zł 8 907,48 zł Poniższa tabela prezentuje uczestników szkolenia Magazynier z obsługą kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. Tabela 14 Uczestnicy szkolenia z zakresu Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2009 Miasto Grudziądz 2 Gmina Grudziądz 2 Miasto i Gmina Łasin 1 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 1 Gmina Rogóźno 0 Gmina Świecie n/osą 0 RAZEM 6 32

33 c) Spawanie metodą TIG i MIG/MAG Szkoleniem planowano objąć 10 beneficjentów ostatecznych projektu. Ostatecznie szkoleniem rozpoczęło 6 osób a zgodnie z zaplanowaną ścieżką ukończyło 5 osób. Szkolenie trwało 263 godziny, w tym 43 godziny teoretyczne oraz 220 praktycznych. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia było Centrum Kształcenia Praktycznego w siedzibą w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykonywania czynności zawodowych w zakresie spawania metodą TIG i MIG-MAG, a także w ramach uprawnień EN-287; poprzez uczestnictwo w zajęciach teoretycznych obejmujących swym zakresem zagadnienia związane ze spawaniem, a także praktyczne ćwiczenia na sprzęcie spawalniczym, według planu szkolenia określonego przez Wykonawcę i spełniającego zarówno warunki specyfikacji zamówienia, jak i wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zakres tematyczny szkolenia: ZESTAW A: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy ZESTAW SMAG i MIG: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG i MIG, materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy, charakterystyka spawania MAG i MIG oraz typowe parametry ZESTAW AL: aluminium i jego stopy procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy, spawalność, technika spawania, materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów, złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie ZESTAW STIG: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy 33

34 Ćwiczenia praktyczne MIG-MAG: instruktaż wstępny, cięcie tlenowe, napawanie, teowe narożne, teowe, rurowe Ćwiczenia praktyczne TIG: instruktaż wstępny, cięcie tlenowe, napawanie, teowe narożne, teowe, rurowe Poniższa tabela prezentuje wydatki projektu dotyczące szkolenia z zakresu spawania. Tabela 15 Wydatki na szkolenie z zakresu Spawanie metodą TIG i MIG-MAG Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł 2 031,50 zł - zł 2 031,50 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł 537,36 zł - zł 537,36 zł koszt dojazdu - zł 550,00 zł - zł 550,00 zł koszt szkolenia - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM - zł ,86 zł ,00 zł ,86 zł W tabeli 16 przedstawiono uczestników szkolenia Spawanie metodą TIG i MIG-MAG według miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Tabela 16 Uczestnicy szkolenia Spawanie metodą TIG i MIG-MAG według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2009 Miasto Grudziądz 3 Gmina Grudziądz 0 Miasto i Gmina Łasin 3 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 0 Gmina Rogoźno 0 Gmina Świecie n/osą 0 RAZEM 6 34

35 d) Szwaczka Szkoleniem planowano objąć 10 beneficjentów ostatecznych projektu. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób, gdyż 1 osoba na skutek znalezienia pracy przerwała udział w projekcie. Wszystkie 9 osób ukończyło szkolenie. Szkolenie trwało 150 godzin, w tym 40 godzin teoretycznych oraz 110 praktycznych. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia była Izba Gospodarcza Centrum Wspierania Biznesu w siedzibą w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia nabycie przez jego uczestników nowych umiejętności umożliwiających wykonywanie pracy w zawodzie szwaczki. Zakres tematyczny szkolenia: Budowa, obsługa i konserwacja maszyn: obsługa, podstawy budowy oraz konserwacji maszyn szwalniczych stębnówki, overlock, ryglówki oraz guzikarki Wykonanie szwów łączących odpowiednie elementy odzieży: łączenie kołnierzy, mankietów, kieszeni, rękawów, pasków, wszywanie suwaków, pikowanie Naszycie zdobień na elementy odzieży: naszywanie zdobień, ozdób, nici zdobniczych na różnego rodzaju elementy odzieży BHP i stanowisko pracy: omówienie zasad BHP oraz właściwego przygotowania stanowiska pracy W tabeli nr 17 zaprezentowano wydatki projektu związane ze szkoleniem Szwaczka. Tabela 17 Wydatki na szkolenie Szwaczka Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł 5 865,30 zł - zł 5 865,30 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł 1 551,41 zł - zł 1 551,41 zł koszt dojazdu - zł - zł - zł - zł koszt szkolenia - zł ,00 zł - zł ,00 zł RAZEM - zł ,71 zł - zł ,71 zł 35

36 Poniższa tabela prezentuje uczestników szkolenia Szwaczka według miejsca zamieszkania uczestników. Tabela 18 Uczestnicy szkolenia Szwaczka według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2009 Miasto Grudziądz 7 Gmina Grudziądz 0 Miasto i Gmina Łasin 1 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 0 Gmina Rogóźno 0 Gmina Świecie n/osą 1 RAZEM 9 36

37 e) Prawo jazdy kat. B Szkoleniem objętych było 20 beneficjentów ostatecznych projektu. Szkolenie trwało 60 godzin, w tym 30 godzin teoretycznych oraz 30 praktycznych. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu ukończyły je zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia była AUTOS Szkoła Kierowców z siedzibą w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników nowych umiejętności do kierowania samochodami osobowymi. Zakres tematyczny zajęć teoretycznych: Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego Zasady zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in. alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu 37

38 Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym Zakres tematyczny zajęć praktycznych: Przygotowanie się do jazdy Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania Włączanie się do ruchu Zajmowanie właściwej pozycji na drodze Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy podejmowanie działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości Poniższa tabela prezentuje wydatki dotyczące szkolenia z zakresu Prawa jazdy kategorii B. 38

39 Tabela 19 Wydatki na szkolenie z zakresu Prawa jazdy kategorii B Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł - zł 6 849,30 zł 6 849,30 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł - zł 1 811,59 zł 1 811,59 zł koszt dojazdu - zł - zł 571,88 zł 571,88 zł koszt szkolenia - zł - zł ,00 zł ,00 zł RAZEM - zł - zł ,77 zł ,77 zł Beneficjenci ostateczni uczestniczący w szkoleniu Prawo jazdy Kategorii B wg miejsca zamieszkania. Tabela 20 Uczestnicy szkolenia Prawo jazdy kategorii B według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2010 Miasto Grudziądz 15 Gmina Grudziądz 0 Miasto i Gmina Łasin 2 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 0 Gmina Rogoźno 1 Gmina Świecie n/osą 2 RAZEM 20 39

40 13. Spis tabel TABELA 1 WYDATKI LIDERA... 9 T ABELA 2 WYDATKI PARTNERA... 9 T ABELA 3 WYDATKI PROJEKTU OGÓŁEM... 9 T ABELA 4 WYDATKI NA STAŻ WEDŁUG RODZAJU WYDATKU TABELA 5 UCZESTNICY STAŻY WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA TABELA 6 ŚWIADCZENIA WYPŁACONE UCZESTNIKOM PROJEKTU TABELA 7 WYDATKI PROJEKTU TABELA 8 WYDATKI LIDERA I PARTNERA TABELA 9 REZULTATY TWARDE PROJEKTU TABELA 10 REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU TABELA 11 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU POSZUKIWANIA PRACY (W TYM PRZEZ INTERNET), AUTOPREZENTACJI, ZARZĄDZANIA CZASEM, SZTUKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM TABELA 12 UCZESTNICY SZKOLENIA Z ZAKRESU POSZUKIWANIA PRACY (W TYM PRZEZ INTERNET), AUTOPREZENTACJI, ZARZĄDZANIA CZASEM, SZTUKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM TABELA 13 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ ORAZ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM TABELA 14 UCZESTNICY SZKOLENIA Z ZAKRESU MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ ORAZ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA TABELA 15 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU SPAWANIE METODĄ TIG I MIG-MAG TABELA 16 UCZESTNICY SZKOLENIA SPAWANIE METODĄ TIG I MIG-MAG WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA.. 34 TABELA 17 WYDATKI NA SZKOLENIE SZWACZKA TABELA 18 UCZESTNICY SZKOLENIA SZWACZKA WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA TABELA 19 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA JAZDY KATEGORII B TABELA 20 UCZESTNICY SZKOLENIA PRAWO JAZDY KATEGORII B WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT. Grudziądzka Firmolandia

RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT. Grudziądzka Firmolandia RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Grudziądzka Firmolandia współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Grudziądz czerwiec 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PIERWSZY SUKCES - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ NOWE PERSPEKTYWY DZIAŁANIE 1.3A POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.powiat-wielun.finn.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność

Bardziej szczegółowo

Projekt SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ I KURS SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 2 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Powiat Otwocki - Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Nazwa projektodawcy. Okres realizacji projektu 01.01.2011 31.12.2011

Powiat Otwocki - Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Nazwa projektodawcy. Okres realizacji projektu 01.01.2011 31.12.2011 Projekt pn. CZAS NA ZMIANY współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

z mosią ądzu GRUDZIĄDZ

z mosią ądzu GRUDZIĄDZ RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Praca i staż jak z mosią ądzu dla bezrobotnych w Grudziądzu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałaniaa 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki ul. Leśna 1, 23-235 Annopol Projekt systemowy Przyszłość to już jutro-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol VII Promocja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ Lp. Nazwa Zakres Liczba osób 1. 2. Operator koparkoładowarki Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i praktyczne. Program

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Sieradz: KURSY PRAWA JAZDY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Numer ogłoszenia: 157801-2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sieradz: KURSY PRAWA JAZDY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Numer ogłoszenia: 157801-2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 7 Sieradz: KURSY PRAWA JAZDY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Numer ogłoszenia: 157801-2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora PUP w Wągrowcu z dnia 08.05.2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Niniejsze zasady określają sposób realizacji programu specjalnego

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 Lp. Nazwa Zakres Liczba osób 1. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III Program - zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie. Przedstawiciel handlowy z kursem nauki prawa jazdy kat. B. Podstawowe pojęcia i umiejętności przedstawiciela handlowego

HARMONOGRAM zajęć na kursie. Przedstawiciel handlowy z kursem nauki prawa jazdy kat. B. Podstawowe pojęcia i umiejętności przedstawiciela handlowego Data zajęć HARMONOGRAM zajęć na kursie Przedstawiciel handlowy z kursem nauki prawa jazdy kat. B Podstawowe pojęcia i umiejętności przedstawiciela handlowego Ilość godzin Godziny Temat zajęć Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie. Przedstawiciel handlowy z kursem nauki prawa jazdy kat. B

HARMONOGRAM zajęć na kursie. Przedstawiciel handlowy z kursem nauki prawa jazdy kat. B HARMONOGRAM na kursie Przedstawiciel handlowy z kursem nauki prawa jazdy kat. B Moduł I Podstawowe pojęcia i umiejętności przedstawiciela handlowego iny 28.07 6 8 30-13 30 - Przedstawiciel handlowy jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie u l. S ł o w a c k i e g o 8, 2 1-1 0 0 L u b a r t ó w tel. (81) 855-20-02, fax. 852-65-10 NIP 714-17-16-833 Regon 431199746 puplubartow.pl, e-mail: lulb@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH W 2017r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo