1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu"

Transkrypt

1 RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Najlepsze dopiero przed nami współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1

2 Spis treści Wstęp Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Źródła finansowania projektu Uczestnicy projektu Działania podejmowane w projekcie Promocja projektu Świadczenia wypłacone uczestnikom projektu Wydatki projektu Rezultaty projektu Struktura zarządzania projektem Wykaz szkoleń zrealizowanych w ramach projektu Spis tabel Spis rysunków

3 Wstęp Wejście Polski do Unii Europejskiej postawiło przed instytucjami rynku pracy nowe wyzwania wynikające z konieczności realizacji przez kraje członkowskie Unii postanowień zawartych w Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Zmieniające się w Polsce warunki społeczne i gospodarcze skutkują potrzebą przygotowania zasobów ludzkich do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z licznych programów dofinansowania. Celem niniejszego raportu jest analiza projektu Najlepsze dopiero przed nami realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt będący sekwencją następujących po sobie zdarzeń stanowi żywy organizm, w którym wszystkie działania mają przyczyny i skutki, a procesy w nim zachodzące generują ogromne ilości informacji, mogące stanowić cenny materiał badań jak i źródło wiedzy. Podjęcie niewłaściwej decyzji wiązać się może z poważnymi konsekwencjami, natomiast podejmowanie odpowiednich dostarcza wymiernych korzyści. Zbieranie informacji to żmudny proces zbierania cząstkowych danych niezbędnych do pełnego zanalizowania przebiegu procesów projektowych, za pomocą systemów informatycznych, programów komputerowych, wywiadów, badań ankietowych czy obserwacji. 3

4 1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu korzystał w ostatnich latach jest Europejski Fundusz Społeczny. EFS jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Europejski Fundusz Społeczny jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej. Został powołany do życia na podstawie art.123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. Zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów Wspólnoty w celu zwiększenia spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Fundusz działa od 1960 roku, a jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Zadaniem EFS jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. EFS, będąc głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, ma na celu finansowanie działań państw członkowskich skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. EFS pomaga rozwijać kwalifikacje osób, zwłaszcza tych, które mają szczególne trudności ze znalezieniem pracy, utrzymaniem dotychczasowej pracy czy powrotem do niej po dłuższej przerwie. Ponadto wspiera państwa członkowskie Wspólnoty w ich staraniach we wdrażaniu nowych strategii, mających na celu systemowe likwidowanie przyczyn bezrobocia, jak i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych, aby całościowo usprawniać rynek pracy. W Polsce EFS w pierwszym okresie programowania, który przypadał na lata wdrażany był za pomocą Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), II Priorytet Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 4

5 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowiły podstawę dla realizacji polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i działania wynikały z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadały głównym założeniom Europejskiej Strategii Zatrudnienia. EFS jest podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym nie tylko na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich, ale i poprawę mobilności zawodowej mieszkańców Wspólnoty. EFS, będąc głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, ma na celu finansowanie działań państw członkowskich skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. EFS pomaga rozwijać kwalifikacje osób, zwłaszcza tych, którzy mają szczególne trudności ze znalezieniem pracy, utrzymaniem dotychczasowej czy powrotem do niej po dłuższej przerwie. Ponadto wspiera państwa członkowskie Wspólnoty w ich staraniach we wdrażaniu nowych strategii, mających na celu systemowe likwidowanie przyczyn bezrobocia, jak i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych, aby całościowo usprawniać rynek pracy. W okresie programowania zasadniczą zmianą jest zmniejszenie liczby funduszy strukturalnych do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz częściowa decentralizacja wdrażania programów operacyjnych. Powstało 16 regionalnych programów operacyjnych, które są zarządzane i wdrażane przez samorządy województwa. Ponadto w bieżącym okresie programowania funkcjonują w Polsce następujące programy operacyjne: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nabrzeżnych Obszarów Rybackich

6 W latach zwiększono maksymalny poziom współfinansowania ze środków EFRR z 75% do 85 %, ponadto wprowadzono zasadę n+3. Zmieniono także zasadę wielofunduszowości obowiązującą w poprzednim okresie programowania wprowadzając zasadę jeden program jeden fundusz. Wyjątkiem od tej zasady jest PO IŚ, który jest finansowany z EFRR i Funduszu Spójności nie będącego funduszem strukturalnym. Dla zapewnienia elastyczności współfinansowania wprowadzono tzw. Cross financing możliwość dofinansowania w ramach projektu z udziałem środków EFRR komplementarnych działań wchodzących w zakres EFS i odwrotnie. 6

7 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Polsce w latach finansowany realizowany jest poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO). Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. Program obejmuje obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia. Istotnym elementem polityki spójności jest rozwój zasobów ludzkich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety Centralne to: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytety realizowane na poziomie regionalnym to: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7

8 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Ponadto Priorytet X: Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania PO KL, wdrażania oraz promocji EFS. Środki finansowe na realizację PO KL pochodzą głównie z EFS. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 85 % to środki EFS w Polsce na lata , natomiast 15 % stanowią środki krajowe. 8

9 3. Źródła finansowania projektu Projekt był finansowany w 85 % przez Europejski Fundusz Społeczny, natomiast 15 % stanowił wkład budżetu państwa. Szczegółowe informacje dotyczące źródeł finansowania projektu przedstawiają poniższe tabele. Tabela 1 Wydatki Lidera WYDATKI LIDERA RAZEM wkład EFS (85%) ,49 zł ,55 zł ,94 zł ,98 zł budżet Państwa (15%) ,48 zł ,20 zł ,31 zł ,99 zł RAZEM ,97 zł ,75 zł ,25 zł ,97 zł Tabela 2 Wydatki Partnera WYDATKI PARTNERA RAZEM wkład EFS (85%) 4 201,80 zł 2 738,56 zł 1 215,00 zł 8 155,36 zł budżet Państwa (15%) 741,50 zł 483,27 zł 214,41 zł 1 439,18 zł RAZEM 4 943,30 zł 3 221,83 zł 1 429,41 zł 9 594,54 zł Tabela 3 Wydatki projektu ogółem WYDATKI PROJEKTU RAZEM wkład EFS (85%) ,29 zł ,11 zł ,94 zł ,34 zł budżet Państwa (15%) ,98 zł ,47 zł ,72 zł ,17 zł RAZEM ,27 zł ,58 zł ,66 zł ,51 zł 9

10 4. Opis projektu Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu od 14 sierpnia 2008 roku do 31 maja 2010 roku w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia 105 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celami szczegółowymi projektu były: przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy, przywrócenie zdolności do zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego, wykształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego, wykształcenie kompetencji społecznych oraz zniwelowanie problemów psychologicznych. W ramach projektu w 2008 roku przeprowadzone zostały następujące zadania: Indywidualny Plan Działania połączony z poradnictwem psychospołecznym dla 69 osób, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem dla 69 osób, rozpoczęcie stażu przez 30 osób, zakup materiałów promocyjnych (koszulki, plecaki, okładki do dyplomów, pendrive), refundacja kosztów dojazdu na szkolenie dla 14 osób, refundacja kosztów dojazdu na staż dla 3 osób, poradnictwo psychologiczne indywidualne (dyżur psychologa) 18 godzin. 10

11 W ramach projektu w roku 2009 roku przeprowadzone zostały następujące zadania: Indywidualny Plan Działania połączony z poradnictwem psychospołecznym dla 10 osób, Indywidualny Plan Działania bez poradnictwa psychospołecznego dla 20 osób, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem dla 10 osób, szkolenia nt. Magazynier z obsługą komputera dla 5 osób, szkolenia nt. Spawanie metodą TIG, MIG MAG dla 6 osób, szkolenia nt. Szwaczka dla 10 osób, rozpoczęcie stażu przez 25 osób, refundacja kosztów dojazdu na szkolenie dla 9 osób, refundacja kosztów dojazdu na staż dla 16 osób, poradnictwo psychologiczne indywidualne (dyżur psychologa) 44 godziny, poradnictwo psychospołeczne końcowe dla 38 osób W ramach projektu w roku 2010 roku przeprowadzone zostały następujące zadania: Indywidualny Plan Działania połączony z poradnictwem psychospołecznym dla 20 osób, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem dla 20 osób, szkolenie nt. Prawo jazdy kategorii B dla 20 osób, refundacja kosztów dojazdu na szkolenie dla 15 osób, refundacja kosztów dojazdu na staż dla 11 osób poradnictwo psychospołeczne końcowe dla 47 osób Projekt na poziomie kraju był współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,78 zł, natomiast Wkład krajowy wynosi 15% tj ,37 zł 11

12 5. Uczestnicy projektu Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 119 osób długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu zamieszkałych na terenie Grudziądza i powiatu grudziądzkiego. Wybór grupy docelowej był uzasadniony wysokim wskaźnikiem długotrwałego bezrobocia wśród bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie. Ponadto długotrwałe pozostawanie bez pracy przez osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy pogłębia problemy psychologiczne tychże osób oraz powoduje zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego a przez to również patologii społecznych, zatem objęcie wsparciem tej grupy beneficjantów ostatecznych stanowi priorytet dla Powiatowego Urzędu Pracy. Długotrwałe przebywanie poza rynkiem osób młodych jest także przyczyną dezaktualizacji dopiero co nabytych kwalifikacji zawodowych oraz nie pozwala na zdobywanie jakże ważnego doświadczenia zawodowego. Rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu przeprowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi w ścisłej współpracy z pośrednikami pracy, specjalistą ds. rozwoju zawodowego i psychologiem. Spośród wszystkich zarejestrowanych w PUP długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia wybrano 119 osób wg następujących kryteriów: Zła sytuacja materialna potencjalnego beneficjenta ostatecznego (preferowane były osoby korzystające ze świadczeń społecznych) Czynniki psychofizyczne oraz kwalifikacje zawodowe potencjalnych uczestników działań (staże, szkolenia zawodowe), co pozwalało na skorelowanie cech psychofizycznych oraz kwalifikacji zawodowych ze specyfiką proponowanych szkoleń bądź z profilem czynności, które wykonywał bezrobotny w ramach stażu u pracodawcy. W ramach tego kryterium 12

13 szczególne znaczenie miała osobista motywacja potencjalnych uczestników projektu. Dla jej wzmocnienia przeprowadzono w projekcie grupowe spotkania z psychologiem (wsparcie psychospołeczne) oraz poradnictwo indywidualne dla osób uzupełniających miejsca stażowe i szkoleniowe, a także spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Ponadto przez cały okres realizacji projektu Projektodawca zapewniał uczestnikom wsparcie psychologiczne. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równości szans, w tym równość płci. 13

14 6. Działania podejmowane w projekcie W projekcie podjęto następujące działania: Zadanie 1. Zarządzanie projektem w tym bieżący monitoring, sprawozdawczość, obsługa księgowa oraz zakup materiałów promocyjnych. Zadanie 2. Promocja i upowszechnienie projektu akcja promocyjna, w tym zlecenie przygotowania i druku materiałów promocyjnych w postaci: 100 szt. koszulek 100 szt. plecaków 100 szt. okładek do dyplomów 100 szt. pendrive 1000 szt. długopisów 150 szt. toreb papierowych 200 szt. raportu podsumowującego projekt Zadanie 3. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych obejmowała: Przyjmowanie zgłoszeń oraz wstępną selekcję w bazie danych SI PULS Poradnictwo zawodowe indywidualne 2 godziny, w tym Indywidualny Plan Działania Poradnictwo psychospołeczne przed rozpoczęciem udziału w szkoleniach i stażu, w tym trening interpersonalny, motywacyjny, kreatywności, wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrywanie potencjałów, podstawowe umiejętności społeczne grupowe, 8 godzin na każdą grupę, 99 osób Zadanie 4. Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem wraz z przyznaniem i zwrotem kosztów dojazdu grupowe, 40 godzin, 99 osób, 14

15 Zadanie 5. Staże - 55 osób, średnio 10 miesięcy, wraz ze zwrotem kosztów dojazdu. Projektodawca zaplanował także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, jednakże ta forma wsparcia nie cieszyła się zainteresowaniem uczestników projektu. Staż ukończyło 48 osób. Wydatki projektu dotyczące staży zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela 4 Wydatki na staż według rodzaju wydatku Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium stażowe ,60 zł ,30 zł ,74 zł ,64 zł składki ZUS od stypendium stażowego 3 440,15 zł ,88 zł ,02 zł ,05 zł koszt dojazdu 249,84 zł 6 797,87 zł 1 631,75 zł 8 679,46 zł RAZEM ,59 zł ,05 zł ,51 zł ,15 zł Uczestników staży w projekcie według miejsca zamieszkania przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie nr 1. Tabela 5 Uczestnicy staży według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu RAZEM Miasto Grudziądz Gmina Grudziądz Miasto i Gmina Łasin Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Gruta Gmina Rogóźno Gmina Świecie n/osą RAZEM

16 Wykres 1 Uczestnicy staży według miejsca zamieszkania Uczestnicy staży według miejsca zamieszkania Gmina Świecie n/osą; 3 Gmina Rogóźno; 6 Gmina Gruta; 4 Miasto Grudziądz; 24 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński; 2 Miasto i Gmina Łasin; 12 Gmina Grudziądz; 4 Miasto Grudziądz Gmina Grudziądz Miasto i Gmina Łasin Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Gruta Gmina Rogóźno Gmina Świecie n/osą Zadanie 6. Szkolenia zawodowe, w tym: Spawanie metodą TIG (110 godzin) oraz MIG-MAG (153 godziny), Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózków jezdniowych o napędzie silnikowym (176 godzin) Szwaczka (150 godzin) Prawo jazdy kategorii B dla 20 osób (60 godzin) Zadanie 7. Poradnictwo psychologiczne indywidualne w tym konsultacje w zakresie poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów, badanie cech osobowości, funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego, ewentualnych zaburzeń dyżur psychologa w siedzibie Lidera lub Partnera 1 godzina tygodniowo (zadanie partnera) 16

17 Zadanie 8. Poradnictwo psychospołeczne po zakończeniu udziału w szkoleniach zawodowych lub stażu, w tym trening interpersonalny, motywacyjny, kreatywności, wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrywanie potencjałów, podstawowe umiejętności społeczne 85 osób w grupach 9-10 osobowych, 4 godziny (zadanie partnera) Zadanie 9. Poradnictwo zawodowe Indywidualny Plan Działania 2 godziny Projektodawca zapewnił zwrot kosztów dojazdu uczestnikom wszystkich szkoleń oraz stażu. Ponadto wypłacono stypendium szkoleniowe wszystkim uczestnikom szkoleń oraz stypendium stażowe uczestnikom projektu odbywającym staż. Wszystkie jednostki szkolące wyłoniono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Działania realizowano zgodnie z harmonogramem projektu. Dobór instrumentów wsparcia poparty był wieloletnim doświadczeniem Lidera oraz Partnera i gwarantował osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu. Wybór konkretnych szkoleń w ramach projektu wynikał z zapotrzebowania składanego przez pracodawców na lokalnym rynku pracy. Projekt nawiązywał do koncepcji społeczeństwa informacyjnego gdyż podczas szkoleń zawodowych wdrażano techniki skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez udoskonalenie wśród uczestników projektu umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń informacyjno-komunikacyjnych. 17

18 7. Promocja projektu Przez cały okres realizacji projekt był promowany wśród lokalnej społeczności i beneficjentów ostatecznych poprzez umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Lidera. Odbiorcy pomocy zostali poinformowani o fakcie, iż są uczestnikami projektu współfinansowanego ze środków EFS. Logo PO KL umieszczane było na wszystkich dokumentach wykorzystywanych podczas realizacji projektu. W promocji były wykorzystywane materiały promocyjne zakupione w ramach projektu w postaci: 100 szt. Koszulek, 100 szt. Plecaków, 100 szt. okładek do dyplomów, 100 szt. pendrive, 1000 szt. długopisów oraz 150 szt. toreb papierowych. Ponadto niniejszy raport podsumowujący projekt (200 szt.) zostanie rozesłany wśród partnerów lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Wszystkie działania promocyjne odbywały się zgodnie z wytycznymi Księgi Identyfikacji Wizualnej funduszy europejskich na lata oraz Planem Komunikacji. W Aneksie do niniejszego Raportu załączono wzory materiałów promocyjnych projektu. 18

19 8. Świadczenia wypłacone uczestnikom projektu W okresie realizacji projektu wypłacano jego uczestnikom świadczenia w postaci stypendium stażowego, stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu na staż i szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące wypłaconych świadczeń zawiera poniższa tabela. Tabela 6 Świadczenia wypłacone uczestnikom projektu Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium stażowe ,60 zł ,30 zł ,74 zł ,64 zł składki ZUS od stypendium stażowego 3 440,15 zł ,88 zł ,02 zł ,05 zł koszt dojazdu na staż 249,84 zł 6 797,87 zł 1 631,75 zł 8 679,46 zł stypendium szkoleniowe 2 061,10 zł ,50 zł ,30 zł ,90 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego 546,91 zł 2 778,91 zł 3 025,58 zł 6 351,40 zł koszt dojazdu na szkolenie 525,00 zł 1 054,50 zł 762,61 zł 2 342,11 zł RAZEM ,60 zł ,96 zł ,00 zł ,56 zł 19

20 9. Wydatki projektu Wydatki projektu zostały zaprezentowane w Tabeli 7. Tabela 7 Wydatki projektu Wydatki projektu Kategoria RAZEM KOSZTY OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,27 zł ,58 zł ,66 zł ,51 zł Zadanie 1 Zarządzanie projektem ,37 zł ,35 zł 8 138,89 zł ,61 zł wynagrodzenie koordynatora brutto ,04 zł ,43 zł 3 833,81 zł ,28 zł wynagrodzenie asystenta koordynatora brutto 3 136,93 zł 8 687,60 zł 783,87 zł ,40 zł zakup materiałów biurowych 1 000,00 zł 961,57 zł - zł 1 961,57 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta koordynatora projektu - zł 1 153,71 zł 2 864,55 zł 4 018,26 zł - zł 266,64 zł 618,46 zł 885,10 zł obsługa rachunku bankowego 45,40 zł 280,40 zł 38,20 zł 364,00 zł Zadanie 2 Promocja i upowszechnienie projektu ,00 zł - zł 4 000,00 zł ,00 zł zakup materiałów promocyjnych (koszulki, plecaki, okładki do dyplomów, pendrive) zlecenie opracowania i druku raportu podsumowującego projekt ,54 zł - zł - zł ,54 zł - zł - zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł zakup materiałów promocyjnych (długopisy) 1 671,40 zł - zł - zł 1 671,40 zł zakup materiałów promocyjnych (torby papierowe) 516,06 zł - zł - zł 516,06 zł Zadanie 3 Rekrutacja beneficjentów ostatecznych 2 879,36 zł 357,93 zł 714,70 zł 3 951,99 zł wynagrodzenie psychologa (brutto) 2 340,00 zł 357,93 zł 714,70 zł 3 412,63 zł Zadanie 4 zakup niezbędnych narzędzi badawczych - kwestionariusze inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem, w tym podręczniki Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem 539,36 zł - zł - zł 539,36 zł ,01 zł 8 259,30 zł ,08 zł ,39 zł koszt szkolenia (zlecenie zgodnie z PZP) ,00 zł 6 155,44 zł 8 140,36 zł ,80 zł stypendium za okres szkolenia 2 061,10 zł 1 608,40 zł 4 590,00 zł 8 259,50 zł 20

21 koszt dojazdu na szkolenie 525,00 zł 72,00 zł 190,73 zł 787,73 zł składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za okres szkolenia 546,91 zł 423,46 zł 1 213,99 zł 2 184,36 zł Zadanie 5 Staże ,59 zł ,05 zł ,51 zł ,15 zł stypendium za okres stażu ,60 zł ,30 zł ,74 zł ,64 zł koszt dojazdu na staż 249,84 zł 6 797,87 zł 1 631,75 zł 8 679,46 zł koszt opieki nad dzieckiem - zł - zł - zł - zł skladki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za okres stażu 3 440,15 zł ,88 zł ,02 zł ,05 zł Zadanie 6 Szkolenia zawodowe - zł ,05 zł ,77 zł ,82 zł koszt szkolenia - spawanie (zlecenie zgodnie z PZP) - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł koszt dojazdu na szkolenia zawodowe - zł 982,50 zł 571,88 zł 1 554,38 zł stypendium za okres szkoleń zawodowych - zł 8 905,10 zł 6 849,30 zł ,40 zł koszt szkolenia - magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózków jezdniowych o napędzie silnikowym (zlecenie zgodnie z PZP) składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za okres szkoleń zawodowych - zł 7 200,00 zł - zł 7 200,00 zł - zł 2 355,45 zł 1 811,59 zł 4 167,04 zł koszt szkolenia - szwaczka (zlecenie zgodnie z PZP) - zł ,00 zł - zł ,00 zł koszt szkolenia - Prawo jazdy kat. B (zlecenie zgodnie z PZP) - zł - zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 7 Poradnictwo psychologiczne 2 063,94 zł 1 969,10 zł - zł 4 033,04 zł wynagrodzenie psychologa (brutto) 810,00 zł 1 969,10 zł - zł 2 779,10 zł zakup niezbędnych narzędzi badawczych - kwestionariusze inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem, w tym podręczniki 1 253,94 zł - zł - zł 1 253,94 zł Zadanie 8 Poradnictwo psychospołeczne - zł 894,80 zł 714,71 zł 1 609,51 zł wynagrodzenie psychologa (brutto) - zł 894,80 zł 714,71 zł 1 609,51 zł Zadanie 9 Poradnictwo zawodowe - zł - zł - zł - zł poradnictwo zawodowe - indywidualne - zł - zł - zł - zł Tabela 8 Wydatki Lidera i Partnera WYDATKI PROJEKTU RAZEM wydatki lidera ,97 zł ,75 zł ,25 zł ,97 zł wydatki partnera 4 943,30 zł 3 221,83 zł 1 429,41 zł 9 594,54 zł RAZEM ,27 zł ,58 zł ,66 zł ,51 zł 21

22 10. Rezultaty projektu Zakładane rezultaty projektu to: Poprawa dostępu do zatrudnienia 73 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (70 %) Przywrócenie 73 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy (70 %) Przywrócenie zdolności do zatrudnienia 81 beneficjentom ostatecznym (78 %) Uzyskanie wsparcia dochodowego przez 91 beneficjentów ostatecznych w postaci stypendium za okres stażu i szkolenia (87 %) Ukończenie stażu przez 44 beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego (80 %) Ukończenie szkolenia zawodowego przez 30 beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (60 %) Ukończenie szkolenia z poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem przez 81 beneficjentów ostatecznych (78 %) Ukończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką przez 78 beneficjentów ostatecznych (75 %) Wykształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych przez 84 beneficjentów ostatecznych Nabycie umiejętności: korzystania z technologii informatycznych, komunikacyjnych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz poruszania się po rynku pracy Zwiększenie motywacji Podniesienie poziomu samooceny Zwiększenie zaufania we własne możliwości Przełamanie niechęci do pracy Poprawa autoprezentacji Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem Szacowano, iż rezultaty miękkie zostaną osiągnięte przez 84 beneficjentów ostatecznych (80 %). 22

23 Osiągnięcie twardych rezultatów projektu mierzył koordynator za pomocą: Liczby zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zawodowych Liczby zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem Liczby zaświadczeń o ukończeniu stażu List wypłat stypendium za staż oraz szkolenia. Wszystkie rezultaty twarde zostały osiągnięte. Stopień osiągnięcia rezultatów twardych został zaprezentowany w poniższej tabeli oraz na Wykresie 2. Tabela 9 Rezultaty twarde projektu Planowany Osiągnięty Nazwa rezultatu twardego Liczba osób % Liczba osób % 1. poprawa dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 73 70% % 2. przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy 73 70% % 3. przywrócenie zdolności do zatrudnienia beneficjentom ostatecznym 81 71% % 4. uzyskanie wsparcia dochodowego przez beneficjentów ostatecznych w postaci stypendium za okres stażu i szkolenia 91 87% % 5. ukończenie stażu przez beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego 44 80% 48 87% 6. ukończenie szkolenia zawodowego przez beneficjentów ostatecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 30 60% 38 93% 7. ukończenie szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w tym przez Internet, autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem przez BO 81 78% 84 85% 8. ukończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką przez beneficjentów ostatecznych 78 75% 89 75% 23

24 Wykres 2 Rezultaty twarde projektu Rezultaty twarde projektu 100% 91% 93% 90% 87% 87% 87% 87% 87% 85% 80% 80% 78% 75% 75% 70% 70% 70% 71% 60% 60% 50% 40% Zakładane rezultaty Osiągnięte rezultaty Osiągniecie rezultatów miękkich projektu mierzone było przez doradcę zawodowego oraz psychologa za pomocą: IPD, w którym oceniało się początkowy oraz końcowy poziom umiejętności i predyspozycji Testów psychometrycznych oceniających postęp beneficjentów ostatecznych w zwiększaniu zdolności do bycia zatrudnionym. 24

25 Co najmniej jeden z rezultatów miękkich został osiągnięty przez 107 uczestników projektu tj. 90 % uczestników. W projekcie zakładano, iż rezultaty miękkie zostaną osiągnięte przez 84 beneficjentów ostatecznych (tj. 80 %), zatem rezultaty miękkie zostały osiągnięte. Tabela nr 10 oraz Wykres 3 prezentują osiągnięte rezultaty miękkie projektu. Tabela 10 Rezultaty miękkie projektu Lp. Nazwa rezultatu miękkiego Stopień osiągnięcia rezultatów miękkich Liczba osób % 1. Nabycie umiejętności: korzystania z technologii informatycznych, komunikacyjnych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz poruszania się po rynku pracy 84 71% 2. zwiększenie motywacji 80 67% 3. podniesienie poziomu samooceny 89 75% 4. zwiększenie zaufania we własne możliwości 71 60% 5. przełamanie niechęci do pracy 82 69% 6. poprawa autoprezentacji 95 80% 7. nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem 65 55% 25

26 Wykres 3 Rezultaty miękkie projektu Rezultaty miękkie projektu Liczba uczestników projektu 26

27 11. Struktura zarządzania projektem Projekt został opracowany w oparciu o akredytowaną przez Komisję Europejską metodykę zarządzania PCM - zarządzanie cyklem projektu. W zarządzaniu projektem została wykorzystana Matrycowa Organizacja Projektu tzw. Struktura Ekspercka Zespołu kierownik projektu zarządza zespołem projektowym, składającym się z ekspertów w danych specjalnościach. Taka struktura zarządzania projektem spowodowała minimalizację kosztów, dając gwarancje merytorycznego zrealizowania projektu i osiągnięcia założonych celów. W trakcie realizacji projektu następowała regularna wymiana doświadczeń i informacji dot. projektu poprzez spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z partnerem. Struktura zarządzania projektem przedstawiała się następująco: Kierownik projektu Dyrektor PUP odpowiedzialność za podejmowanie kluczowych decyzji, nadzór nad wszystkimi pracownikami PUP wdrażającymi projekt w życie a także realizacja umowy partnerskiej, odpowiedzialność za dostosowywanie projektu do zmieniających się potrzeb beneficjentów ostatecznych lub lokalnego rynku pracy. Księgowy projektu Główny Księgowy PUP- odpowiedzialność za zarządzanie finansowe oraz przepływ środków pomiędzy partnerami Koordynator projektu odpowiedzialność za zarządzanie merytoryczne projektem, nadzór merytoryczny oraz bieżąca kontrola prowadzonych działań w zakresie monitoringu, w tym prowadzenie bazy PEFS, bieżące kontakty z IP2 oraz z partnerem, odpowiedzialność za promocję projektu Asystent koordynatora odpowiedzialność za wnioski o płatność oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej Doradca zawodowy odpowiedzialność za nabór beneficjentów ostatecznych oraz poradnictwo zawodowe Pośrednik pracy odpowiedzialność za nabór beneficjentów ostatecznych oraz pośrednictwo pracy Specjalista ds. rozwoju zawodowego odpowiedzialność za nabór beneficjentów ostatecznych 27

28 Osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz podpisanie umów z wykonawcami Koordynator działań partnera Dyrektor PPP odpowiedzialność za działania w projekcie należące do zadań partnera oraz współpracę z liderem projektu Psycholog (pracownik partnera) odpowiedzialność za poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, współpraca z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, specjalistą ds. rozwoju zawodowego. Kadra zaangażowana w realizację projektu po stronie Lidera posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w PUP, w tym przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz posiada pełne rozeznanie na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potrzeb beneficjentów ostatecznych oraz pracodawców. Psycholog będący pracownikiem partnera posiada wykształcenie psychologiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe Projekt przewidywał udział podwykonawców, którzy przeprowadzili szkolenia przewidziane w projekcie. Wybór jednostek szkoleniowych został przeprowadzony zgodnie z ustawą PZP. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zostali także wyłonieni dostawcy materiałów biurowych oraz promocyjnych i raportu podsumowującego realizację projektu. Projekt przewidywał m.in. organizację stażu dla 50 beneficjentów ostatecznych. Organizatorzy tej formy wsparcia zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród pracodawców. 28

29 12. Wykaz szkoleń zrealizowanych w ramach projektu a) Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem. Tą formą wsparcia początkowo planowano objąć 105 osób, jednakże ostatecznie szkoleniem objętych było 99 beneficjentów ostatecznych projektu. Szkolenie trwało 40 godzin, w tym 27 godzin teoretycznych oraz 13 praktycznych. 84 osoby ukończyły szkolenie i otrzymały certyfikat. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia było Grudziądzkie Centrum CARITAS im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie osoby bezrobotnej do efektywnego procesu poszukiwania pracy. Zakres tematyczny szkolenia : Autoprezentacja pierwsze wrażenia, analiza mocnych i słabych stron, strefy dystansu, przestrzeń osobista, proces komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna Zarządzanie czasem czynniki powodujące straty czasu, efektywne wyznaczanie celów, zasady i reguły planowania czasu, proces wytyczania celów i priorytetów, zasady zarządzania priorytetami Sztuka radzenia sobie ze stresem symptomy ostrzegawcze, rozpoznawanie czynników stresujących i ich minimalizowanie, konflikty, budowanie porozumienia, pozytywna reakcja na zmiany, budowanie pozytywnych więzi Aktywne poszukiwanie pracy redagowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, źródła, aktywne sposoby poszukiwania pracy, Internet jako instrument autoprezentacji oraz budowania i utrzymywania relacji międzyludzkich (wirtualne CV, blogi, serwisy społecznościowe np. goldenline.pl, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe), poruszanie się po stronach internetowych związanych z tematyką pracy, w tym po serwisach rekrutacyjnych (np. gazetapraca.pl, jobpilot.pl, pracuj.pl), kształcenie praktycznych umiejętności wyszukiwania ofert pracy oraz przygotowywania na 29

30 nie odpowiedzi (CV, list motywacyjny, komunikacja z pracodawcą poprzez Internet), poszukiwanie pracy za granicą poprzez sieć EURES (Europejski Portal Mobilności Zawodowej, polska strona EURES, strony urzędów pracy). Wydatki związane ze Szkoleniem z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem prezentuje poniższa tabela. Tabela 11 Wydatki na szkolenie z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe 2 061,10 zł 1 608,40 zł 4 590,00 zł 8 259,50 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego 546,91 zł 423,46 zł 1 213,99 zł 2 184,36 zł koszt dojazdu 525,00 zł 72,00 zł 190,73 zł 787,73 zł koszt szkolenia ,00 zł 6 155,44 zł 8 140,36 zł ,80 zł RAZEM ,01 zł 8 259,30 zł ,08 zł ,39 zł Dane dotyczące beneficjentów projektu według miejsca zamieszkania prezentuje tabela nr 12. Tabela 12 Uczestnicy szkolenia z zakresu poszukiwania pracy (w tym przez Internet), autoprezentacji, zarządzania czasem, sztuki radzenia sobie ze stresem Miejsce zamieszkania uczestnika projektu RAZEM Miasto Grudziądz Gmina Grudziądz Miasto i Gmina Łasin Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Gruta Gmina Rogóźno Gmina Świecie n/osą RAZEM

31 b) Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym Szkoleniem planowano objąć 10 beneficjentów ostatecznych projektu. Ostatecznie szkolenie rozpoczęło 6 osób, natomiast ukończyły zgodnie z zaplanowaną ścieżką 4 osoby. Szkolenie trwało 176 godzin, w tym 95 godzin teoretycznych oraz 81 praktycznych. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia był Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z siedzibą w Nakle n/notecią. Cel szkolenia: Celem szkolenia było przygotowanie do pracy w magazynie i egzaminu na operatora wózka podnośnikowego przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zakres tematyczny szkolenia Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji, materiały eksploatacyjne, wiadomości ogólne o rysunku technicznym, dokumentacja techniczna BHP, podstawy elektrotechniki i napędy elektryczne podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i p.poż, ochrona zdrowia pracowników i zadania służb bhp, podstawowe wielkości elektryczne, elementy instalacji elektrycznych, obsługa i użytkowanie akumulatora Silniki spalinowe. Budowa wózków podział i ogólna budowa silników spalinowych, układy zapłonowe i rozruchowe, obsługa i eksploatacja silników, ogólna charakterystyka wózków podnośnikowych, elementy hydrauliki, budowa i zasady pracy układów jezdnych i roboczych Technologia robót organizacja transportu wewnątrzzakładowego, technika prac wózkiem, zasady bezpiecznej pracy Zajęcia praktyczne wózki instruktaż wstępny, przygotowanie wózka do pracy, praca wózkiem, wykonywanie obsług technicznych, zasady wypełnienia dokumentacji eksploatacyjnej Obsługa komputera podstawy obsługi komputera i programów magazynowych 31

32 Obsługa kas fiskalnych rodzaje kas fiskalnych, przepisy prawne, urządzenia dodatkowe wspomagające pracę kasjera Magazynier dokumentacje organizacji magazynu, sposoby rozmieszczenia towarów, procesy magazynowe, znakowanie ładunków kodami, odbiór jakościowy i ilościowy Poniższa tabela prezentuje wydatki dotyczące szkolenia z zakresu Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. Tabela 13 Wydatki na szkolenie z zakresu Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł 1 008,30 zł - zł 1 008,30 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł 266,68 zł - zł 266,68 zł koszt dojazdu - zł 432,50 zł - zł 432,50 zł koszt szkolenia - zł 7 200,00 zł - zł 7 200,00 zł RAZEM - zł 8 907,48 zł - zł 8 907,48 zł Poniższa tabela prezentuje uczestników szkolenia Magazynier z obsługą kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. Tabela 14 Uczestnicy szkolenia z zakresu Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych o napędzie silnikowym według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2009 Miasto Grudziądz 2 Gmina Grudziądz 2 Miasto i Gmina Łasin 1 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 1 Gmina Rogóźno 0 Gmina Świecie n/osą 0 RAZEM 6 32

33 c) Spawanie metodą TIG i MIG/MAG Szkoleniem planowano objąć 10 beneficjentów ostatecznych projektu. Ostatecznie szkoleniem rozpoczęło 6 osób a zgodnie z zaplanowaną ścieżką ukończyło 5 osób. Szkolenie trwało 263 godziny, w tym 43 godziny teoretyczne oraz 220 praktycznych. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia było Centrum Kształcenia Praktycznego w siedzibą w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykonywania czynności zawodowych w zakresie spawania metodą TIG i MIG-MAG, a także w ramach uprawnień EN-287; poprzez uczestnictwo w zajęciach teoretycznych obejmujących swym zakresem zagadnienia związane ze spawaniem, a także praktyczne ćwiczenia na sprzęcie spawalniczym, według planu szkolenia określonego przez Wykonawcę i spełniającego zarówno warunki specyfikacji zamówienia, jak i wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zakres tematyczny szkolenia: ZESTAW A: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy ZESTAW SMAG i MIG: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG i MIG, materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy, charakterystyka spawania MAG i MIG oraz typowe parametry ZESTAW AL: aluminium i jego stopy procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy, spawalność, technika spawania, materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów, złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie ZESTAW STIG: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy 33

34 Ćwiczenia praktyczne MIG-MAG: instruktaż wstępny, cięcie tlenowe, napawanie, teowe narożne, teowe, rurowe Ćwiczenia praktyczne TIG: instruktaż wstępny, cięcie tlenowe, napawanie, teowe narożne, teowe, rurowe Poniższa tabela prezentuje wydatki projektu dotyczące szkolenia z zakresu spawania. Tabela 15 Wydatki na szkolenie z zakresu Spawanie metodą TIG i MIG-MAG Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł 2 031,50 zł - zł 2 031,50 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł 537,36 zł - zł 537,36 zł koszt dojazdu - zł 550,00 zł - zł 550,00 zł koszt szkolenia - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM - zł ,86 zł ,00 zł ,86 zł W tabeli 16 przedstawiono uczestników szkolenia Spawanie metodą TIG i MIG-MAG według miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Tabela 16 Uczestnicy szkolenia Spawanie metodą TIG i MIG-MAG według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2009 Miasto Grudziądz 3 Gmina Grudziądz 0 Miasto i Gmina Łasin 3 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 0 Gmina Rogoźno 0 Gmina Świecie n/osą 0 RAZEM 6 34

35 d) Szwaczka Szkoleniem planowano objąć 10 beneficjentów ostatecznych projektu. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób, gdyż 1 osoba na skutek znalezienia pracy przerwała udział w projekcie. Wszystkie 9 osób ukończyło szkolenie. Szkolenie trwało 150 godzin, w tym 40 godzin teoretycznych oraz 110 praktycznych. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia była Izba Gospodarcza Centrum Wspierania Biznesu w siedzibą w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia nabycie przez jego uczestników nowych umiejętności umożliwiających wykonywanie pracy w zawodzie szwaczki. Zakres tematyczny szkolenia: Budowa, obsługa i konserwacja maszyn: obsługa, podstawy budowy oraz konserwacji maszyn szwalniczych stębnówki, overlock, ryglówki oraz guzikarki Wykonanie szwów łączących odpowiednie elementy odzieży: łączenie kołnierzy, mankietów, kieszeni, rękawów, pasków, wszywanie suwaków, pikowanie Naszycie zdobień na elementy odzieży: naszywanie zdobień, ozdób, nici zdobniczych na różnego rodzaju elementy odzieży BHP i stanowisko pracy: omówienie zasad BHP oraz właściwego przygotowania stanowiska pracy W tabeli nr 17 zaprezentowano wydatki projektu związane ze szkoleniem Szwaczka. Tabela 17 Wydatki na szkolenie Szwaczka Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł 5 865,30 zł - zł 5 865,30 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł 1 551,41 zł - zł 1 551,41 zł koszt dojazdu - zł - zł - zł - zł koszt szkolenia - zł ,00 zł - zł ,00 zł RAZEM - zł ,71 zł - zł ,71 zł 35

36 Poniższa tabela prezentuje uczestników szkolenia Szwaczka według miejsca zamieszkania uczestników. Tabela 18 Uczestnicy szkolenia Szwaczka według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2009 Miasto Grudziądz 7 Gmina Grudziądz 0 Miasto i Gmina Łasin 1 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 0 Gmina Rogóźno 0 Gmina Świecie n/osą 1 RAZEM 9 36

37 e) Prawo jazdy kat. B Szkoleniem objętych było 20 beneficjentów ostatecznych projektu. Szkolenie trwało 60 godzin, w tym 30 godzin teoretycznych oraz 30 praktycznych. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu ukończyły je zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Jednostką szkolącą wyłonioną zgodnie z PZP do przeprowadzenia niniejszego szkolenia była AUTOS Szkoła Kierowców z siedzibą w Grudziądzu. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników nowych umiejętności do kierowania samochodami osobowymi. Zakres tematyczny zajęć teoretycznych: Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego Zasady zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in. alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu 37

38 Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym Zakres tematyczny zajęć praktycznych: Przygotowanie się do jazdy Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania Włączanie się do ruchu Zajmowanie właściwej pozycji na drodze Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy podejmowanie działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości Poniższa tabela prezentuje wydatki dotyczące szkolenia z zakresu Prawa jazdy kategorii B. 38

39 Tabela 19 Wydatki na szkolenie z zakresu Prawa jazdy kategorii B Rodzaj wydatku/rok RAZEM stypendium szkoleniowe - zł - zł 6 849,30 zł 6 849,30 zł składki ZUS od stypendium szkoleniowego - zł - zł 1 811,59 zł 1 811,59 zł koszt dojazdu - zł - zł 571,88 zł 571,88 zł koszt szkolenia - zł - zł ,00 zł ,00 zł RAZEM - zł - zł ,77 zł ,77 zł Beneficjenci ostateczni uczestniczący w szkoleniu Prawo jazdy Kategorii B wg miejsca zamieszkania. Tabela 20 Uczestnicy szkolenia Prawo jazdy kategorii B według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 2010 Miasto Grudziądz 15 Gmina Grudziądz 0 Miasto i Gmina Łasin 2 Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 0 Gmina Gruta 0 Gmina Rogoźno 1 Gmina Świecie n/osą 2 RAZEM 20 39

40 13. Spis tabel TABELA 1 WYDATKI LIDERA... 9 T ABELA 2 WYDATKI PARTNERA... 9 T ABELA 3 WYDATKI PROJEKTU OGÓŁEM... 9 T ABELA 4 WYDATKI NA STAŻ WEDŁUG RODZAJU WYDATKU TABELA 5 UCZESTNICY STAŻY WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA TABELA 6 ŚWIADCZENIA WYPŁACONE UCZESTNIKOM PROJEKTU TABELA 7 WYDATKI PROJEKTU TABELA 8 WYDATKI LIDERA I PARTNERA TABELA 9 REZULTATY TWARDE PROJEKTU TABELA 10 REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU TABELA 11 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU POSZUKIWANIA PRACY (W TYM PRZEZ INTERNET), AUTOPREZENTACJI, ZARZĄDZANIA CZASEM, SZTUKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM TABELA 12 UCZESTNICY SZKOLENIA Z ZAKRESU POSZUKIWANIA PRACY (W TYM PRZEZ INTERNET), AUTOPREZENTACJI, ZARZĄDZANIA CZASEM, SZTUKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM TABELA 13 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ ORAZ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM TABELA 14 UCZESTNICY SZKOLENIA Z ZAKRESU MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ ORAZ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA TABELA 15 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU SPAWANIE METODĄ TIG I MIG-MAG TABELA 16 UCZESTNICY SZKOLENIA SPAWANIE METODĄ TIG I MIG-MAG WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA.. 34 TABELA 17 WYDATKI NA SZKOLENIE SZWACZKA TABELA 18 UCZESTNICY SZKOLENIA SZWACZKA WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA TABELA 19 WYDATKI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA JAZDY KATEGORII B TABELA 20 UCZESTNICY SZKOLENIA PRAWO JAZDY KATEGORII B WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Szansa na lepsze jutro

Szansa na lepsze jutro RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracował: Kamilla Wojtaszewska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r.

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/293/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Czas na aktywność T Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 KAPITAŁ LUDZKI HASOOC HA -''.'.'i.

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo