RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy Copernicus Capital TFI (Towarzystwo), a Secus Asset Management S.A. (Zarządzający), spółka Secus Asset Management niniejszym przekazuje raport okresowy za III kwartał 2008 roku. Dotychczasowe działania Zarządzającego zostały skoncentrowane na rozbudowie Docelowego portfela inwestycyjnego. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 95 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej obecnie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. Prospekt emisyjny został złoŝony do KNF i oczekuje na rozpatrzenie. Secus I FIZ dokonał dotychczas inwestycji w akcje i udziały następujących spółek: 1. WiedzaNet SA lider branŝy e-learning - inwestycja na kwotę 1,1 mln PLN w październiku 2007 roku; 2. Agito SA lider branŝy e-commerce inwestycja na kwotę 2,0 mln PLN w listopadzie 2007 roku; 3. PZU SA największy polski ubezpieczyciel inwestycja na kwotę 3,6 mln PLN w grudniu 2007 roku; 4. Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA) krakowski deweloper inwestycja na kwotę 18,5 mln PLN w styczniu 2008 roku; 5. APN Promise Sp. z o.o. dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych inwestycja na kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku. Katowice, 10 października 2008 roku

2 Zakres działań Zarządzającego w okresie Podjęte działania inwestycyjne wraz z wynikami 1.1 Budowa Docelowego Portfela Inwestycyjnego W III kwartale 2008 roku przedstawiciele Zarządzającego przekazali do Towarzystwa wniosek inwestycyjny dotyczący inwestycji w APN Promise Sp. z o.o. (dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych). Dokonane Inwestycje Funduszu w III Q 2008 roku W III kwartale 2008 roku Fundusz dokonał jednej nowych inwestycji. Fundusz zainwestował kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku nabywając udziały w spółce APN Promise Sp. z o.o. W dniu 22 września 2008 roku Fundusz zawarł z APARATURA PRZEMYSŁOWO-NAUKOWA APN - PROMISE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( APN Promise ), umowę objęcia 3 nowych udziałów stanowiących 30% w kapitale zakładowym za zł. Jednocześnie w dniu 22 września 2008 roku Fundusz zawarł z udziałowcem spółki, umowę zakupu 1 istniejącego udziału stanowiącego 10% w kapitale zakładowym za zł. Fundusz podpisał takŝe umowę inwestycyjną, która określa warunki nabycia oraz objęcia udziałów przez Fundusz. Umowa określa takŝe warunki współpracy pomiędzy udziałowcami, reguluje zasady realizacji inwestycji przez Fundusz oraz sposoby wyjścia z inwestycji. Fundusz planuje wprowadzenie APN Promise na giełdę w ciągu 24 miesięcy od inwestycji. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Funduszu. Fundusz informuje, Ŝe brak jest powiązań pomiędzy Zarządzającym Funduszem oraz spółką. Zakup akcji przez Fundusz jest inwestycją w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Spółka APN Promise została załoŝona w 1991 roku, a od 1992 roku jest dystrybutorem oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Spółka oferuje

3 produkty takich firm jak: Microsoft, Hewlett-Packard oraz Symantec. Jako jedna z nielicznych spółek w Polsce, APN Promise posiada status Microsoft GOLD Certified Partner oraz Microsoft LAR. Planowane Inwestycje Funduszu W chwili obecnej przedstawiciele Funduszu nie prowadzą zaawansowanych rozmów, wobec tego, Ŝe Zarządzający alokował ponad 95 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej obecnie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. Prospekt emisyjny został złoŝony do KNF i oczekuje na rozpatrzenie. Pozostałe działania związane z zamiarem pozyskania Lokat do Funduszu Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Zarządzający poszukuje atrakcyjnych projektów o ponadprzeciętnym potencjale, które zapewnią wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie min. 30 % (IRR). BieŜące spotkania bezpośrednio ze spółkami oraz z zewnętrznymi doradcami powodują, Ŝe cały czas wzrasta liczba projektów analizowanych przez Zarządzającego Funduszem. Większość z analizowanych projektów nie spełnia kluczowych załoŝeń polityki inwestycyjnej, stąd Zarządzający rezygnuje z prowadzenia dalszych rozmów oraz ponoszenia kosztów due diligence. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. 2. Działania podjęte w odniesieniu do Spółek Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego Fundusz posiadając przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych moŝe na bieŝąco monitorować ich działalność, dbając o interes uczestników Funduszu. Liczymy, Ŝe współpraca

4 z przedstawicielami podmiotu, który znajdzie się w Portfelu Funduszu będzie przynosiła korzyści obu stronom. Działania, które Zarządzający podejmuje w odniesieniu do spółek portfelowych w duŝym stopniu są uzaleŝnione od sytuacji w spółce. Do działań, które Zarządzający podejmuje naleŝy zaliczyć m.in.: - wsparcie w uzyskaniu najlepszej dla spółki struktury finansowania, - wskazanie potencjalnych szans rynkowych, których nie zauwaŝają zarządzający spółką, - wpływanie na politykę personalną spółki i wsparcie w tym zakresie, - stopniową implementację zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) spółki znajdujące się w Docelowym Portfelu Inwestycyjnym Funduszu mają w przyszłości trafić do obrotu na rynku regulowanym (GPW, New Connect), - działania skłaniające spółkę do wdroŝenia systemów zarządzania jakością, certyfikacji, itd. 3. Istotne wydarzenia w Spółkach Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi Spółek W ciągu trzeciego kwartału 2008 roku obserwowany był dalszy rozwój przedsiębiorstw portfelowych. W przypadku WiedzaNet SA spółce udało się uzyskać zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego juŝ w pierwszym kwartale 2008 roku, jednak z powodu utrzymującej się nadal niepomyślnej koniunktury na rynkach kapitałowych, Zarząd spółki podjął decyzję o wstrzymaniu debiutu. Obecnie Zarząd rozwaŝa inne formy pozyskania finansowania. W ciągu trzeciego kwartału brak było jednoznacznych informacji o postępach negocjacyjnych pomiędzy największymi udziałowcami PZU SA tj. Skarbem Państwa a Eureko B.V. Ceny akcji PZU SA na rynku niepublicznym osiągają wyŝsze poziomy niŝ cena, którą Fundusz zapłacił za akcje PZU SA pod koniec 2007 roku. Aktualny poziom cen, zdaniem czołowych banków inwestycyjnych, w dalszym ciągu zawiera dyskonto w stosunku do potencjalnej wyceny jaką moŝe osiągnąć PZU SA po debiucie giełdowym. W ostatnich dniach 2007 roku Zarząd Agito SA złoŝył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny celem jego zatwierdzenia. Prospekt jest aktualnie w fazie zatwierdzania przez KNF.

5 Sento SA (dawniej Inwest SA) prowadzi aktualnie kampanię marketingową, której celem jest rozpoczęcie procesu budowania wizerunku spółki na rynku lokalnym. Działania marketingowe są niezwykle waŝne ze względu na realizację planów inwestycyjnych. W czasach kryzysu by odnieść sukces finansowy deweloper musi być marką bo marka oznacza jakość i zadowolenie klientów a jakość i zadowolenie klientów przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe. Kampania potrwa do połowy grudnia 2008 roku. Sento SA dysponuje atrakcyjnym bankiem ziemi w obszarze aglomeracji krakowskiej. Ambicją Sento SA jest osiągnięcie do 2010 roku pozycji lidera wśród małopolskich deweloperów. W latach Sento SA planuje zrealizować inwestycje mieszkaniowe o łącznej powierzchni blisko m2. W roku 2006 przychody netto ze sprzedaŝy wyniosły 7 mln 225 tys. zł a w mln 743 tys. zł. Według prognozy tegoroczne przychody Sento SA wyniosą 35 mln 298 tys. zł, natomiast na lata prognozuje się przychody rzędu 80 mln PLN. Na koniec trzeciego kwartału 2008 roku niezaleŝny wyceniający Baker Lilly Smoczyński i Partnerzy dokonał oszacowania wartości aktywów funduszu, czego skutkiem był przyrost Wartości Aktywów Netto przypadającej na jeden certyfikat o 10,3% w stosunku do drugiego kwartału 2008 roku. Wzrost wyceny wartości certyfikatów o 10,3% w ciągu jednego kwartału potwierdza, Ŝe certyfikaty Funduszu mogą być interesującą alternatywą inwestycyjną w czasie dekoniunktury panującej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na światowych rynkach finansowych. Zarządzający oczekuje, iŝ w momencie upublicznienia kolejnych spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei moŝe wpłynąć na podwyŝszenie Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4. Perspektywy dla Funduszu Równolegle do procesu pozyskiwania nowych projektów trwa nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi. Nadzór dotyczy w szczególności regularnej analizy wyników firm, konsultacji z Zarządami oraz pozostałymi akcjonariuszami/udziałowcami. Przedstawiciele Funduszu monitorują realizację załoŝeń rozwoju firmy oraz wspólnie wspomagają Zarząd w strategicznych decyzjach dotyczące rozwoju podmiotu.

6 Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom typu Private Equity. Z jednej strony stabilny i zrównowaŝony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na lata przyszłe sprawiają iŝ na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. Z drugiej strony ostatnie zniŝki na światowych giełdach sprawiają, iŝ wyceny przedsiębiorstw zaczynają stawać się ponownie atrakcyjnie dla funduszy typu Private Equity, co ułatwia negocjacje z właścicielami spółek. Zarządzający ocenia, Ŝe wraz z narastającą niepewnością na rynkach finansowych spółki będą rewidować swoje plany inwestycyjne, co moŝe pozytywnie wpłynąć na pozyskiwanie nowych projektów oraz negocjacje z właścicielami spółek. Zgodnie z prognozami Zarządów spółek portfelowych, spółki będą realizowały przyjętą politykę rozwoju przygotowując się równieŝ do publicznej oferty swojej akcji. Optymistyczne prognozy dotyczące stabilnego rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności branŝ, które reprezentują spółki portfelowe pozwoli zrealizować plany podmiotów, w których Fundusz posiada akcje. 5. Obecny skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu - podmiot z branŝy e-learning WiedzaNet SA ( WiedzaNet ) 8 października 2007 roku Fundusz nabył akcji za kwotę 1,062 mln zł stanowiących 14,88% kapitału akcyjnego spółki WiedzaNet SA (po kolejnych emisjach akcji udział Funduszu spadł do 9%). Podmiot specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji e-szkoleń, materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych. Poza Polską sprzedaŝ swoich usług prowadzi m. in. na rynku krajów nadbałtyckich, Półwyspu Bałkańskiego a takŝe na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Strategia rozwoju spółki przewiduje dalszą ekspansję w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2007 spółka osiągnęła obrót na poziomie 10 mln zł (wobec 7,3 mln zł w 2006 roku) i zanotowała zysk netto w wysokości 1,4 mln zł ( 0,9 mln zł 2006 roku). - podmiot z branŝy e-commerce - Agito SA ( Agito ) Agito SA jest podmiotem specjalizującym się w handlu przez Internet. W swojej ofercie posiada zróŝnicowany asortyment z zakresu elektroniki uŝytkowej, który sukcesywnie jest poszerzany. Spółka

7 prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez internautów sklepów internetowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach i wyróŝnieniach przyznanych Agito. W dniu 12 listopada 2007 Fundusz nabył akcji spółki za łączną kwotę zł co stanowiło 4,95% udziału w kapitale. W dniu 15 listopada 2007 Fundusz objął akcji za łączną kwotę zł, stanowiących 0,45 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,38% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu obu transakcji Fundusz pozostaje właścicielem akcji, stanowiących 5,0% udziału w kapitale zakładowym oraz zapewniających 4,1% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wraz z umową nabycia akcji zostało zawarte porozumienie pomiędzy akcjonariuszami, które zabezpiecza interesy Funduszu jako inwestora mniejszościowego. Obroty spółki za 2007 roku osiągnęły poziom 119 mln zł. W kolejnych dwóch latach spółka zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu i pozostać się liderem wśród internetowych sklepów z elektroniką uŝytkową. - podmiot z branŝy ubezpieczeniowo-finansowej - PZU SA PZU SA jest liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego. Oferta grupy obejmuje ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, zarządzanie środkami OFE oraz TFI. Spółka prowadzi działalność na terenie Ukrainy i Litwy. W 2007 roku Grupa PZU wypracowała 3 600,4 mln zł zysku netto. Jest to wynik nieznacznie niŝszy od osiągniętego rok wcześniej. W I kwartale 2008 roku Grupa PZU zebrała 4 729,6 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych. To aŝ o 13,8 proc. więcej niŝ w pierwszym kwartale roku ubiegłego. W I kwartale 2008 roku Grupa zarobiła 732,1 mln zł netto. Spółka planuje wzrost na rynku krajowym, ekspansję zagraniczną oraz odświeŝenie wizerunku marki to główne załoŝenia przyjętej 30 września 2008 r. Strategii Grupy PZU na lata Celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie pozycji największej i najbardziej zorientowanej na klienta firmy ubezpieczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej. W dniu 12 grudnia 2007 Fundusz nabył akcji PZU SA za łączną kwotę zł co stanowiło 0,01% udziału w kapitale zakładowym. - podmiot z branŝy deweloperskiej Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA)

8 Przedostatnią inwestycją funduszu było nabycie blisko 32 % grupy deweloperskiej INWEST S.A. z Krakowa za łączną kwotę 18,5 mln zł. Spółka zmieniła w sierpniu 2008 roku nazwę na SENTO SA. SENTO SA dysponuje atrakcyjnym bankiem ziemi zlokalizowanym w obszarze aglomeracji krajowskiej oraz rozpoczyna realizację inwestycji o łącznej powierzchni blisko m2 w latach SENTO SA zajmuje się sprzedaŝą mieszkań i lokali uŝytkowych osobom indywidualnym. Grupa specjalizuje się w budownictwie wielorodzinnym (segment popularny) oraz budowie mieszkań o podwyŝszonym standardzie. W planach podmiot przewiduje debiut na giełdzie papierów wartościowych. Do czasu planowanego wejścia na giełdę SENTO SA wejdzie w fazę realizacji większości aktualnie przygotowywanych projektów deweloperskich. Do 2010 roku firma chce sprzedać mieszkania powstające w ramach trzech projektów o łącznej powierzchni 33,5 tys. mkw. Spółka szacuje, Ŝe dzięki tym inwestycjom zarobi w 2008 roku na czysto 8,1 mln zł przy 35,3 mln zł przychodów (wzrost o 210 proc. i 300 proc. w stosunku do 2007 roku). W latach 2009 i 2010 spółka szacuje realizację projektów o wartości przychodów na poziomie 80 mln PLN. 23 czerwca 2008 roku zakończył emisję obligacji INWEST SA (Sento SA). Łącznie zarząd spółki przydzielił obligacje zamienne o łącznej wartości blisko 10 mln zł. - podmiot z branŝy handlowej APN Promise sp. z o.o. Opis działalności spółki Historia Spółka APN Promise rozpoczęła działalność operacyjną w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwotnie obszar działania obejmował dystrybucję urządzeń pomiarowych. W 1992 roku przedsiębiorstwo włączyło do swojej oferty oprogramowanie komputerowe. Od 1993 roku APN Promise rozpoczęło kooperację z duŝymi dostawcami oprogramowania i sprzętu (Microsoft, Hewlett-Packard, Symantec) stając się ich autoryzowanym partnerem. W 1997 roku przedsiębiorstwo rozpoczyna dystrybucję ksiąŝek informatycznych publikowanych na licencji Microsoft Press. Jednocześnie rozszerza dystrybucję o nowe kanały sprzedaŝy: MediaMarkt, Empik. W 1998 roku firma uzyskała status Microsoft GOLD Certified Partner jako jedna z 10 w Polsce. W ciągu następnych lat przedsiębiorstwo rozszerzało listę partnerów-dostawców oraz zdobywało kolejne certyfikaty

9 potwierdzające wysoką jakość oferowanych usług. W roku 2000 firma podpisała umowę o współpracę z firma Symantec, która dała firmie status Partnera Strategicznego i jest obecnie jedną z 4 w Polsce posiadającą taki status. W roku 2003 APN Promise Podpisał umowę z firm ULEAD na produkcję i dystrybucję oprogramowania na rynku polskim, rosyjskim, czeskim, węgierskim, ukraińskim i słowackim. W roku 2005 firma uzyskała w Microsoft status LAR najwyŝszy stopień partnerstwa. Obecnie jest tylko 11 takich firm w Polsce. Struktura prawna Przedsiębiorstwo działa w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Aparatura Przemysłowo Naukowa APN Promise Sp. z o.o. Spółka została zawiązana 15 maja 1991 roku. Głównymi organami spółki jest Zgromadzenie Właścicieli oraz Zarząd. Udziałowcy Aktualnie 69,23% udziałów spółki naleŝy do Pana Piotra Paszczyka, a właścicielem pozostałych 30,77% jest fundusz Secus I FIZ. APN Promise - udziałowcy Piotr Paszczyk Secus I FIZ 30,77% 69,23% Zarządzanie Podmiotem kieruje Dyrektor Zarządzający z pomocą Kierowników (Szefów) poszczególnych działów. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania firmy APN w zakresie działalności podstawowej, czyli handlowej, rozwojowej, wdroŝeniowej, produkcyjnej i usługowej są działy:

10 - Promise System (wdraŝanie systemów informatycznych); - Promise Software (własne rozwiązania oparte o oprogramowanie duŝych firm); - Promise Sklep On-Line (sprzedaŝ produktów przez sklep internetowy Spółki); - Promise Biznes (obsługa duŝych klientów korporacyjnych oraz administracji); - Promise Centrum Wiedzy (sprzedaŝ do małych firm oraz uczelni wyŝszych); - Promise Retail (sprzedaŝ literatury informatycznej w sieciach sklepowych); - Marketing. Wspomagającymi komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania firmy APN w zakresie działalności związanej z obsługą administracyjną i ekonomiczną są działy Administracja oraz Logistyka przy czym obsługa księgowa i rachunkowa zlecana jest na zewnątrz do niezaleŝnej firmy księgowej. Administracja prowadzona jest w firmie przez 2 osoby i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zarządzającemu. Działy podstawowe funkcjonują na zasadzie wewnętrznego rozrachunku i kreowane są jako tak zwane Profit Centres z wyłączeniem takich działów jak Marketing, który stanowi centrum kosztowe mimo, iŝ pozyskuje środki na funkcjonowanie od firm zewnętrznych. W APN obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą na czele komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, a kaŝdy pracownik podlega tylko jednemu przełoŝonemu, wobec którego jest odpowiedzialny za wykonywanie swoich obowiązków i otrzymanych poleceń słuŝbowych. Kierownicy wszystkich działów odpowiedzialni są jednoosobowo za: realizację postawionych planów biznesowych, sprawne funkcjonowanie komórek organizacyjnych im podległych, naleŝyte wykonywanie przypisanych do nich zadań, zapewnienie swym podwładnym właściwych warunków pracy, przestrzeganie przepisów (w tym bhp, przeciwpoŝarowych, o ochronie tajemnicy itd.), egzekwowanie dyscypliny pracy. Kierownicy mają nadane uprawnienia takie jak: występowanie o rozwiązanie stosunku pracy, zmianę wysokości wynagrodzenia, awansowanie, nagradzanie, karanie oraz słuŝbowe delegowanie podległych pracowników. Kierownicy uprawnieni są ponadto do występowania z wnioskami o angaŝowanie nowych pracowników, zawieranie umów zleceń, umów o dzieło i wydatkowanie kwot do wysokości łącznie 1000 zł miesięcznie na aktualne potrzeby związane z realizacją planów biznesowych. Podobnie jak w innych organizacjach o charakterze biznesowym dokumenty rodzące skutki prawne i finansowe podpisuje osoba umocowana to jest Dyrektor Zarządzający. Produkty

11 Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dystrybucji systemów i programów informatycznych głównych producentów software. Dodatkowo przedsiębiorstwo zajmuje się handlem akcesoriami komputerowymi, usługami, wdroŝeniami oraz usługą Software as a Service (wynajem aplikacji). Główne linie produktowe przedsiębiorstwa pokrywają się z podziałem organizacyjnym spółki: Promise System: usługi informatyczne dla przedsiębiorstw; Promise Software: rozwój własnych programów i systemów IT; Promise Sklep On-line: sprzedaŝ produktów przez sklep internetowy; Promis Biznes: sprzedaŝ produktów dla klientów zamawiających oprogramowanie na min. 50 stacji roboczych oraz dla klientów z segmentu administracji publicznej; Promise Centrum Wiedzy: dystrybucja produktów dla studentów, uczelni wyŝszych oraz małych przedsiębiorstw (10-50 stacji roboczych); Promise Retail: sprzedaŝ literatury informatycznej w sieciach sklepowych (głównie Empik oraz MediaMarkt). Klienci i rynki Rynek 1. BieŜąca sytuacja na rynku IT Polski rynek IT osiągnął w 2006 roku wartość ok. 20 mld zł a w 2007 roku wartość 22,5 miliarda złotych. W porównaniu do lat rynek powiększał się co roku o 11 do 13%. Dwucyfrowa dynamika rynku widoczna w latach poprzednich została utrzymana. Największe firmy z sektora informatycznego odczuły w latach wyraźny spadek liczby zamówień pochodzących z sektora publicznego. Opóźnienia w rozstrzyganiu przetargów miały negatywny wpływ na wyniki większości dostawców usług IT w Polsce. Były one widoczne zwłaszcza w odniesieniu do kontraktów na dostawy sprzętu komputerowego dla szkół, które w 2005 roku były warte ponad 300 mln zł. Rok później Ŝaden z duŝych przetargów nie został zakończony. Zamówienia Ministerstwa Edukacji Narodowej mają znaczenie przede wszystkim prestiŝowe, gdyŝ marŝe dostawców na kontraktach sprzętowych są bardzo niskie, ale ich brak powoduje, Ŝe firmy informatyczne notują niŝsze przychody. Ten stan rzeczy oznacza, iŝ jest prawdopodobne realizacja przetargów w najbliŝszym czasie.

12 Do waŝnych wydarzeń przełomu roku 2006 i 2007 naleŝy zaliczyć znaczące zwiększenie funduszy przeznaczonych na informatykę w ramach Planu Informatyzacji Państwa. Według rządowych dokumentów, w latach wydatki na rozwiązania IT w administracji publicznej mają sięgnąć 2,3 mld zł. Fundusze te mają stanowić wkład własny Polski w projekty realizowane przy wsparciu z budŝetu Unii Europejskiej. W latach na obraz polskiego rynku IT bardzo istotny wpływ miały konsolidacje. Największe firmy informatyczne podjęły decyzje o fuzjach z innymi graczami obecnymi na tym rynku. NaleŜy wymienić tu ComputerLand łączący się z Emaxem, fuzję firm ABG Ster-Projekt i Spin czy Softbanku i Asseco Poland. Najbardziej aktywna w tych działaniach była grupa Prokomu, do której naleŝą zarówno ABG Ster-Projekt i Spin, jak i Softbank i Asseco. TakŜe firmy Infovide i Matrix.pl zdecydowały połączyć się i razem wejść na giełdę. Jeśli chodzi o strukturę wydatków na IT w Polsce, to cały czas ok. 60% wydatków pochodzi od największych polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyŝej 250 pracowników. 2. Prognoza rozwoju rynku IT w Polsce Szacuje się, Ŝe polski rynek IT wzrośnie w 2008 r. o 11,3%, a jego wartość przekroczy na koniec tego roku 25 mld zł. Do końca 2009 roku rynek zwiększy się do około 27,8 mld zł. Tym samym w okresie najbliŝszych trzech lat ( ) prognozowane przez wielu specjalistów średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) polskiego rynku IT wyniesie ok. 11,3%. Zdaniem wielu specjalistów, najwaŝniejszym czynnikiem, który będzie decydował o dynamice rynku jako całości w najbliŝszym czasie pozostanie ogólna sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza tempo wzrostu PKB i nakładów inwestycyjnych w gospodarce. NajwaŜniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku. Równolegle rośnie znaczenie usług, podczas gdy udział oprogramowania od sześciu lat pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie. Sektor sprzętu pozostanie największą częścią polskiego rynku IT w najbliŝszych latach, ale najwyŝszą dynamikę utrzyma rynek usług. W tym samym czasie udział oprogramowania w wartości rynku

13 pozostanie właściwie na niezmienionym poziomie (21%). Przyjmuje się Ŝe najbardziej perspektywicznymi segmentami polskiego rynku IT w Polsce są: rynek komputerów przenośnych, rynek ciekłokrystalicznych monitorów LCD, rynek outsourcingu IT w tym usług, rynek kompleksowych rozwiązań, w tym dla sektora energetycznego, rynek oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla MŚP. W ostatnich latach widoczne jest sukcesywne zmniejszanie się udziału drobnych producentów komputerów (tzw. małego montaŝu ) w ogólnej liczbie sprzedanych komputerów w Polsce. W ciągu jednego roku doszło do odwrócenia się proporcji na rynku monitorów na korzyść wyświetlaczy LCD. Sukcesywnie postępuje równieŝ substytucja desktopów przez komputery przenośne, rozwój rynku outsourcingu informatycznego i oprogramowania do wspomagania zarządzania dla sektora MŚP. Równolegle do zmian cen na rynku sprzętu, zauwaŝalna jest rosnąca siła nabywcza polskiego konsumenta i erozja cen sprzętu przy czym wartość oprogramowania stanowi coraz większą składową zestawu. W 1990 roku za średnie wynagrodzenie netto moŝna było kupić w Polsce 5% komputera, zaś w 2005 juŝ 64%. Klienci Oferta APN Promise skierowana jest do klientów instytucjonalnych (komercyjnych i administracji państwowej), sektora edukacyjnego oraz klientów indywidualnych. Wśród dotychczasowych klientów znajdują się firmy polskie jak równieŝ międzynarodowe koncerny m.in.: Agora S.A., Antalis Poland Sp. z.o.o., ALD Automotive Polska, Allianz Polska, Bank Gospodarki śywnościowej S.A., Boryszew S.A., Dom Development S.A., Eurocash S.A., Getin Bank S.A., Grupa Pracuj Sp. zo.o., Impexmetal, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Kaufland Polska Sp. z.o.o, Krajowe Biuro Wyborcze, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, LC Corp S.A., McCann Ericson Polska Sp. z.o.o. Netia S.A., P4 (operator sieci Play) Sp. z.o.o, PKOl - Polski Komitet Olimpijski, Polska Telefonia Cyfrowa (Era) Sp. z.o.o, Puma Polska, PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Rządowe Centrum Legislacji, SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, UJ Uniwersytet Jagielloński, UW Uniwersytet Warszawski. Konkurencja Na koniec 2005 roku działało w Polsce około firm informatycznych, z czego w skali ogólnopolskiej ok Jeśli chodzi o największe firmy IT pod względem skali działalności i zatrudnienia (mające 250 i więcej pracowników), to ich liczba nie przekracza w Polsce 60.

14 Do głównych konkurentów naleŝy zaliczyć następujące podmioty, które tak jak APN są autoryzowanymi dystrybutorami określonych produktów Microsoft. Dla przykładu certyfikat Microsoft Large Account Reseller posiadają na rynku polskim wyłącznie następujące firmy: APN Promise, Asseco Poland, Comarch, Dell, Fujitsu Siemens, Hewlett Packard, Lumena, Betacom, S&T Services Polska, Sygnity, Talex. Licencję Microsoft SPLA Distributor na terenie Polski posiadają tylko 4 podmioty: APN Promise, Hewlett Packard, Datalog Software, Insight Technology Solutions. Dane finansowe Podstawowe dane finansowe Dane w tys. zł M 2008 Przychody netto Wynik operacyjny Wynik netto Źródło: APN Komentarz do procesu inwestycyjnego Przeciętny proces inwestycyjny trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Pierwszym etapem prac jest wstępna analiza ofert przychodzących od firm, doradców i pośredników. Następnie przeprowadzany

15 jest proces oceny inwestycyjnej wybranych projektów, którego celem jest zapoznanie się z głównymi tendencjami występującymi w przedsiębiorstwie, oceną rynku i branŝy oraz sporządzenie wstępnej wyceny. Kolejny etap to przeprowadzenie procesu due diligence (badania spółki przez audytorów, prawników oraz ekspertów branŝowych), którego celem jest zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk natury prawnej lub finansowej. W przypadku specyficznych projektów analizą mogą zostać objęte pozostałe obszary działalności firmy: np. kwestie technologiczne lub aspekty ochrony środowiska. JeŜeli badanie due diligence nie wykaŝe istotnych ryzyk, to ostatnim krokiem jest przygotowywanie umów (w tym umowy inwestycyjnej, która jest kluczowa) oraz dokonanie inwestycji.

Zakres działań Zarządzającego w okresie 1.01.2008 31.03.2008 rok

Zakres działań Zarządzającego w okresie 1.01.2008 31.03.2008 rok RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W I KWARTALE 2008 Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2009 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2009 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2009 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitałowy Finansowanie funduszy VC Kim jesteśmy Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) jest funduszem funduszy wspierającym rozwój polskiego rynku VC. Finansujemy fundusze,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Prezentowane dane finansowe Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego 2004/2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przekazać Państwu półroczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA, za okres od dnia 1

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Warszawa, dnia 13 października 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł

Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł INFORMACJA PRASOWA Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł Gdańsk 15 lipca 2011 r. FLEET HOLDINGS właściciel Masterlease, lidera polskiego rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2009 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2009 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2009 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 Warszawa, 13-14 listopada 2012 INFORMACJE O GRUPIE AB AB S.A. jest największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo Wschodniej Początki

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2300 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce na najbliższe lata? Jaka jest pozycja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Venture Fund I

Enterprise Venture Fund I Enterprise Venture Fund I Warszawa, 26 kwietnia 2010 Kim jesteśmy Enterprise Venture Fund I Jesteśmy pierwszym funduszem typu venture capital w grupie Enterprise Investors, która zarządza funduszami w

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln styczeń 2013 Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln grudzień 2012 Różnica kapitalizacji w porównaniu

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10/IV/2007 z 16.04.2007 ZAKRES KOMPETENCJII II OBOWIIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Doradzttwa Gospodarczego DGA S..A.. w zakresiie prowadzeniia spraw Spółłkii

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011) Wrocław, 14.02.2012r. Wrocław, 14.02.2012r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: III kwartał Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: III kwartał Język: polski, angielski 7 edycja! Rynek IT w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: III kwartał 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo rosnącego nasycenia rozwiązaniami IT, na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw Warszawa, 15 maja 2008

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw Warszawa, 15 maja 2008 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw. 2008 Warszawa, 15 maja 2008 Agenda Wyniki finansowe Asseco Poland Nowe przedsięwzięcia M&A Podsumowanie 2 Wyniki skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r. Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r. Struktura właścicielska i operacyjna ok. 5% ING OFE Zygmunt Solorz-Żak* ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do raportu

Komentarz Zarządu do raportu Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Komentarz Zarządu do raportu za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 14 maja 2015 roku Spis treści Część I 1. Wynik finansowy 3 2. Istotne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień stycznia 2017

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień stycznia 2017 za miesiąc grudzień 2016 3 13 stycznia 2017 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAPORT MIESIĘCZNY RAPORT

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo