RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy Copernicus Capital TFI (Towarzystwo), a Secus Asset Management S.A. (Zarządzający), spółka Secus Asset Management niniejszym przekazuje raport okresowy za III kwartał 2008 roku. Dotychczasowe działania Zarządzającego zostały skoncentrowane na rozbudowie Docelowego portfela inwestycyjnego. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 95 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej obecnie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. Prospekt emisyjny został złoŝony do KNF i oczekuje na rozpatrzenie. Secus I FIZ dokonał dotychczas inwestycji w akcje i udziały następujących spółek: 1. WiedzaNet SA lider branŝy e-learning - inwestycja na kwotę 1,1 mln PLN w październiku 2007 roku; 2. Agito SA lider branŝy e-commerce inwestycja na kwotę 2,0 mln PLN w listopadzie 2007 roku; 3. PZU SA największy polski ubezpieczyciel inwestycja na kwotę 3,6 mln PLN w grudniu 2007 roku; 4. Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA) krakowski deweloper inwestycja na kwotę 18,5 mln PLN w styczniu 2008 roku; 5. APN Promise Sp. z o.o. dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych inwestycja na kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku. Katowice, 10 października 2008 roku

2 Zakres działań Zarządzającego w okresie Podjęte działania inwestycyjne wraz z wynikami 1.1 Budowa Docelowego Portfela Inwestycyjnego W III kwartale 2008 roku przedstawiciele Zarządzającego przekazali do Towarzystwa wniosek inwestycyjny dotyczący inwestycji w APN Promise Sp. z o.o. (dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych). Dokonane Inwestycje Funduszu w III Q 2008 roku W III kwartale 2008 roku Fundusz dokonał jednej nowych inwestycji. Fundusz zainwestował kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku nabywając udziały w spółce APN Promise Sp. z o.o. W dniu 22 września 2008 roku Fundusz zawarł z APARATURA PRZEMYSŁOWO-NAUKOWA APN - PROMISE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( APN Promise ), umowę objęcia 3 nowych udziałów stanowiących 30% w kapitale zakładowym za zł. Jednocześnie w dniu 22 września 2008 roku Fundusz zawarł z udziałowcem spółki, umowę zakupu 1 istniejącego udziału stanowiącego 10% w kapitale zakładowym za zł. Fundusz podpisał takŝe umowę inwestycyjną, która określa warunki nabycia oraz objęcia udziałów przez Fundusz. Umowa określa takŝe warunki współpracy pomiędzy udziałowcami, reguluje zasady realizacji inwestycji przez Fundusz oraz sposoby wyjścia z inwestycji. Fundusz planuje wprowadzenie APN Promise na giełdę w ciągu 24 miesięcy od inwestycji. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Funduszu. Fundusz informuje, Ŝe brak jest powiązań pomiędzy Zarządzającym Funduszem oraz spółką. Zakup akcji przez Fundusz jest inwestycją w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Spółka APN Promise została załoŝona w 1991 roku, a od 1992 roku jest dystrybutorem oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Spółka oferuje

3 produkty takich firm jak: Microsoft, Hewlett-Packard oraz Symantec. Jako jedna z nielicznych spółek w Polsce, APN Promise posiada status Microsoft GOLD Certified Partner oraz Microsoft LAR. Planowane Inwestycje Funduszu W chwili obecnej przedstawiciele Funduszu nie prowadzą zaawansowanych rozmów, wobec tego, Ŝe Zarządzający alokował ponad 95 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej obecnie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. Prospekt emisyjny został złoŝony do KNF i oczekuje na rozpatrzenie. Pozostałe działania związane z zamiarem pozyskania Lokat do Funduszu Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Zarządzający poszukuje atrakcyjnych projektów o ponadprzeciętnym potencjale, które zapewnią wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie min. 30 % (IRR). BieŜące spotkania bezpośrednio ze spółkami oraz z zewnętrznymi doradcami powodują, Ŝe cały czas wzrasta liczba projektów analizowanych przez Zarządzającego Funduszem. Większość z analizowanych projektów nie spełnia kluczowych załoŝeń polityki inwestycyjnej, stąd Zarządzający rezygnuje z prowadzenia dalszych rozmów oraz ponoszenia kosztów due diligence. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. 2. Działania podjęte w odniesieniu do Spółek Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego Fundusz posiadając przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych moŝe na bieŝąco monitorować ich działalność, dbając o interes uczestników Funduszu. Liczymy, Ŝe współpraca

4 z przedstawicielami podmiotu, który znajdzie się w Portfelu Funduszu będzie przynosiła korzyści obu stronom. Działania, które Zarządzający podejmuje w odniesieniu do spółek portfelowych w duŝym stopniu są uzaleŝnione od sytuacji w spółce. Do działań, które Zarządzający podejmuje naleŝy zaliczyć m.in.: - wsparcie w uzyskaniu najlepszej dla spółki struktury finansowania, - wskazanie potencjalnych szans rynkowych, których nie zauwaŝają zarządzający spółką, - wpływanie na politykę personalną spółki i wsparcie w tym zakresie, - stopniową implementację zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) spółki znajdujące się w Docelowym Portfelu Inwestycyjnym Funduszu mają w przyszłości trafić do obrotu na rynku regulowanym (GPW, New Connect), - działania skłaniające spółkę do wdroŝenia systemów zarządzania jakością, certyfikacji, itd. 3. Istotne wydarzenia w Spółkach Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi Spółek W ciągu trzeciego kwartału 2008 roku obserwowany był dalszy rozwój przedsiębiorstw portfelowych. W przypadku WiedzaNet SA spółce udało się uzyskać zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego juŝ w pierwszym kwartale 2008 roku, jednak z powodu utrzymującej się nadal niepomyślnej koniunktury na rynkach kapitałowych, Zarząd spółki podjął decyzję o wstrzymaniu debiutu. Obecnie Zarząd rozwaŝa inne formy pozyskania finansowania. W ciągu trzeciego kwartału brak było jednoznacznych informacji o postępach negocjacyjnych pomiędzy największymi udziałowcami PZU SA tj. Skarbem Państwa a Eureko B.V. Ceny akcji PZU SA na rynku niepublicznym osiągają wyŝsze poziomy niŝ cena, którą Fundusz zapłacił za akcje PZU SA pod koniec 2007 roku. Aktualny poziom cen, zdaniem czołowych banków inwestycyjnych, w dalszym ciągu zawiera dyskonto w stosunku do potencjalnej wyceny jaką moŝe osiągnąć PZU SA po debiucie giełdowym. W ostatnich dniach 2007 roku Zarząd Agito SA złoŝył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny celem jego zatwierdzenia. Prospekt jest aktualnie w fazie zatwierdzania przez KNF.

5 Sento SA (dawniej Inwest SA) prowadzi aktualnie kampanię marketingową, której celem jest rozpoczęcie procesu budowania wizerunku spółki na rynku lokalnym. Działania marketingowe są niezwykle waŝne ze względu na realizację planów inwestycyjnych. W czasach kryzysu by odnieść sukces finansowy deweloper musi być marką bo marka oznacza jakość i zadowolenie klientów a jakość i zadowolenie klientów przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe. Kampania potrwa do połowy grudnia 2008 roku. Sento SA dysponuje atrakcyjnym bankiem ziemi w obszarze aglomeracji krakowskiej. Ambicją Sento SA jest osiągnięcie do 2010 roku pozycji lidera wśród małopolskich deweloperów. W latach Sento SA planuje zrealizować inwestycje mieszkaniowe o łącznej powierzchni blisko m2. W roku 2006 przychody netto ze sprzedaŝy wyniosły 7 mln 225 tys. zł a w mln 743 tys. zł. Według prognozy tegoroczne przychody Sento SA wyniosą 35 mln 298 tys. zł, natomiast na lata prognozuje się przychody rzędu 80 mln PLN. Na koniec trzeciego kwartału 2008 roku niezaleŝny wyceniający Baker Lilly Smoczyński i Partnerzy dokonał oszacowania wartości aktywów funduszu, czego skutkiem był przyrost Wartości Aktywów Netto przypadającej na jeden certyfikat o 10,3% w stosunku do drugiego kwartału 2008 roku. Wzrost wyceny wartości certyfikatów o 10,3% w ciągu jednego kwartału potwierdza, Ŝe certyfikaty Funduszu mogą być interesującą alternatywą inwestycyjną w czasie dekoniunktury panującej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na światowych rynkach finansowych. Zarządzający oczekuje, iŝ w momencie upublicznienia kolejnych spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei moŝe wpłynąć na podwyŝszenie Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4. Perspektywy dla Funduszu Równolegle do procesu pozyskiwania nowych projektów trwa nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi. Nadzór dotyczy w szczególności regularnej analizy wyników firm, konsultacji z Zarządami oraz pozostałymi akcjonariuszami/udziałowcami. Przedstawiciele Funduszu monitorują realizację załoŝeń rozwoju firmy oraz wspólnie wspomagają Zarząd w strategicznych decyzjach dotyczące rozwoju podmiotu.

6 Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom typu Private Equity. Z jednej strony stabilny i zrównowaŝony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na lata przyszłe sprawiają iŝ na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. Z drugiej strony ostatnie zniŝki na światowych giełdach sprawiają, iŝ wyceny przedsiębiorstw zaczynają stawać się ponownie atrakcyjnie dla funduszy typu Private Equity, co ułatwia negocjacje z właścicielami spółek. Zarządzający ocenia, Ŝe wraz z narastającą niepewnością na rynkach finansowych spółki będą rewidować swoje plany inwestycyjne, co moŝe pozytywnie wpłynąć na pozyskiwanie nowych projektów oraz negocjacje z właścicielami spółek. Zgodnie z prognozami Zarządów spółek portfelowych, spółki będą realizowały przyjętą politykę rozwoju przygotowując się równieŝ do publicznej oferty swojej akcji. Optymistyczne prognozy dotyczące stabilnego rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności branŝ, które reprezentują spółki portfelowe pozwoli zrealizować plany podmiotów, w których Fundusz posiada akcje. 5. Obecny skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu - podmiot z branŝy e-learning WiedzaNet SA ( WiedzaNet ) 8 października 2007 roku Fundusz nabył akcji za kwotę 1,062 mln zł stanowiących 14,88% kapitału akcyjnego spółki WiedzaNet SA (po kolejnych emisjach akcji udział Funduszu spadł do 9%). Podmiot specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji e-szkoleń, materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych. Poza Polską sprzedaŝ swoich usług prowadzi m. in. na rynku krajów nadbałtyckich, Półwyspu Bałkańskiego a takŝe na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Strategia rozwoju spółki przewiduje dalszą ekspansję w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2007 spółka osiągnęła obrót na poziomie 10 mln zł (wobec 7,3 mln zł w 2006 roku) i zanotowała zysk netto w wysokości 1,4 mln zł ( 0,9 mln zł 2006 roku). - podmiot z branŝy e-commerce - Agito SA ( Agito ) Agito SA jest podmiotem specjalizującym się w handlu przez Internet. W swojej ofercie posiada zróŝnicowany asortyment z zakresu elektroniki uŝytkowej, który sukcesywnie jest poszerzany. Spółka

7 prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez internautów sklepów internetowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach i wyróŝnieniach przyznanych Agito. W dniu 12 listopada 2007 Fundusz nabył akcji spółki za łączną kwotę zł co stanowiło 4,95% udziału w kapitale. W dniu 15 listopada 2007 Fundusz objął akcji za łączną kwotę zł, stanowiących 0,45 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,38% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu obu transakcji Fundusz pozostaje właścicielem akcji, stanowiących 5,0% udziału w kapitale zakładowym oraz zapewniających 4,1% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wraz z umową nabycia akcji zostało zawarte porozumienie pomiędzy akcjonariuszami, które zabezpiecza interesy Funduszu jako inwestora mniejszościowego. Obroty spółki za 2007 roku osiągnęły poziom 119 mln zł. W kolejnych dwóch latach spółka zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu i pozostać się liderem wśród internetowych sklepów z elektroniką uŝytkową. - podmiot z branŝy ubezpieczeniowo-finansowej - PZU SA PZU SA jest liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego. Oferta grupy obejmuje ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, zarządzanie środkami OFE oraz TFI. Spółka prowadzi działalność na terenie Ukrainy i Litwy. W 2007 roku Grupa PZU wypracowała 3 600,4 mln zł zysku netto. Jest to wynik nieznacznie niŝszy od osiągniętego rok wcześniej. W I kwartale 2008 roku Grupa PZU zebrała 4 729,6 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych. To aŝ o 13,8 proc. więcej niŝ w pierwszym kwartale roku ubiegłego. W I kwartale 2008 roku Grupa zarobiła 732,1 mln zł netto. Spółka planuje wzrost na rynku krajowym, ekspansję zagraniczną oraz odświeŝenie wizerunku marki to główne załoŝenia przyjętej 30 września 2008 r. Strategii Grupy PZU na lata Celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie pozycji największej i najbardziej zorientowanej na klienta firmy ubezpieczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej. W dniu 12 grudnia 2007 Fundusz nabył akcji PZU SA za łączną kwotę zł co stanowiło 0,01% udziału w kapitale zakładowym. - podmiot z branŝy deweloperskiej Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA)

8 Przedostatnią inwestycją funduszu było nabycie blisko 32 % grupy deweloperskiej INWEST S.A. z Krakowa za łączną kwotę 18,5 mln zł. Spółka zmieniła w sierpniu 2008 roku nazwę na SENTO SA. SENTO SA dysponuje atrakcyjnym bankiem ziemi zlokalizowanym w obszarze aglomeracji krajowskiej oraz rozpoczyna realizację inwestycji o łącznej powierzchni blisko m2 w latach SENTO SA zajmuje się sprzedaŝą mieszkań i lokali uŝytkowych osobom indywidualnym. Grupa specjalizuje się w budownictwie wielorodzinnym (segment popularny) oraz budowie mieszkań o podwyŝszonym standardzie. W planach podmiot przewiduje debiut na giełdzie papierów wartościowych. Do czasu planowanego wejścia na giełdę SENTO SA wejdzie w fazę realizacji większości aktualnie przygotowywanych projektów deweloperskich. Do 2010 roku firma chce sprzedać mieszkania powstające w ramach trzech projektów o łącznej powierzchni 33,5 tys. mkw. Spółka szacuje, Ŝe dzięki tym inwestycjom zarobi w 2008 roku na czysto 8,1 mln zł przy 35,3 mln zł przychodów (wzrost o 210 proc. i 300 proc. w stosunku do 2007 roku). W latach 2009 i 2010 spółka szacuje realizację projektów o wartości przychodów na poziomie 80 mln PLN. 23 czerwca 2008 roku zakończył emisję obligacji INWEST SA (Sento SA). Łącznie zarząd spółki przydzielił obligacje zamienne o łącznej wartości blisko 10 mln zł. - podmiot z branŝy handlowej APN Promise sp. z o.o. Opis działalności spółki Historia Spółka APN Promise rozpoczęła działalność operacyjną w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwotnie obszar działania obejmował dystrybucję urządzeń pomiarowych. W 1992 roku przedsiębiorstwo włączyło do swojej oferty oprogramowanie komputerowe. Od 1993 roku APN Promise rozpoczęło kooperację z duŝymi dostawcami oprogramowania i sprzętu (Microsoft, Hewlett-Packard, Symantec) stając się ich autoryzowanym partnerem. W 1997 roku przedsiębiorstwo rozpoczyna dystrybucję ksiąŝek informatycznych publikowanych na licencji Microsoft Press. Jednocześnie rozszerza dystrybucję o nowe kanały sprzedaŝy: MediaMarkt, Empik. W 1998 roku firma uzyskała status Microsoft GOLD Certified Partner jako jedna z 10 w Polsce. W ciągu następnych lat przedsiębiorstwo rozszerzało listę partnerów-dostawców oraz zdobywało kolejne certyfikaty

9 potwierdzające wysoką jakość oferowanych usług. W roku 2000 firma podpisała umowę o współpracę z firma Symantec, która dała firmie status Partnera Strategicznego i jest obecnie jedną z 4 w Polsce posiadającą taki status. W roku 2003 APN Promise Podpisał umowę z firm ULEAD na produkcję i dystrybucję oprogramowania na rynku polskim, rosyjskim, czeskim, węgierskim, ukraińskim i słowackim. W roku 2005 firma uzyskała w Microsoft status LAR najwyŝszy stopień partnerstwa. Obecnie jest tylko 11 takich firm w Polsce. Struktura prawna Przedsiębiorstwo działa w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Aparatura Przemysłowo Naukowa APN Promise Sp. z o.o. Spółka została zawiązana 15 maja 1991 roku. Głównymi organami spółki jest Zgromadzenie Właścicieli oraz Zarząd. Udziałowcy Aktualnie 69,23% udziałów spółki naleŝy do Pana Piotra Paszczyka, a właścicielem pozostałych 30,77% jest fundusz Secus I FIZ. APN Promise - udziałowcy Piotr Paszczyk Secus I FIZ 30,77% 69,23% Zarządzanie Podmiotem kieruje Dyrektor Zarządzający z pomocą Kierowników (Szefów) poszczególnych działów. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania firmy APN w zakresie działalności podstawowej, czyli handlowej, rozwojowej, wdroŝeniowej, produkcyjnej i usługowej są działy:

10 - Promise System (wdraŝanie systemów informatycznych); - Promise Software (własne rozwiązania oparte o oprogramowanie duŝych firm); - Promise Sklep On-Line (sprzedaŝ produktów przez sklep internetowy Spółki); - Promise Biznes (obsługa duŝych klientów korporacyjnych oraz administracji); - Promise Centrum Wiedzy (sprzedaŝ do małych firm oraz uczelni wyŝszych); - Promise Retail (sprzedaŝ literatury informatycznej w sieciach sklepowych); - Marketing. Wspomagającymi komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania firmy APN w zakresie działalności związanej z obsługą administracyjną i ekonomiczną są działy Administracja oraz Logistyka przy czym obsługa księgowa i rachunkowa zlecana jest na zewnątrz do niezaleŝnej firmy księgowej. Administracja prowadzona jest w firmie przez 2 osoby i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zarządzającemu. Działy podstawowe funkcjonują na zasadzie wewnętrznego rozrachunku i kreowane są jako tak zwane Profit Centres z wyłączeniem takich działów jak Marketing, który stanowi centrum kosztowe mimo, iŝ pozyskuje środki na funkcjonowanie od firm zewnętrznych. W APN obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą na czele komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, a kaŝdy pracownik podlega tylko jednemu przełoŝonemu, wobec którego jest odpowiedzialny za wykonywanie swoich obowiązków i otrzymanych poleceń słuŝbowych. Kierownicy wszystkich działów odpowiedzialni są jednoosobowo za: realizację postawionych planów biznesowych, sprawne funkcjonowanie komórek organizacyjnych im podległych, naleŝyte wykonywanie przypisanych do nich zadań, zapewnienie swym podwładnym właściwych warunków pracy, przestrzeganie przepisów (w tym bhp, przeciwpoŝarowych, o ochronie tajemnicy itd.), egzekwowanie dyscypliny pracy. Kierownicy mają nadane uprawnienia takie jak: występowanie o rozwiązanie stosunku pracy, zmianę wysokości wynagrodzenia, awansowanie, nagradzanie, karanie oraz słuŝbowe delegowanie podległych pracowników. Kierownicy uprawnieni są ponadto do występowania z wnioskami o angaŝowanie nowych pracowników, zawieranie umów zleceń, umów o dzieło i wydatkowanie kwot do wysokości łącznie 1000 zł miesięcznie na aktualne potrzeby związane z realizacją planów biznesowych. Podobnie jak w innych organizacjach o charakterze biznesowym dokumenty rodzące skutki prawne i finansowe podpisuje osoba umocowana to jest Dyrektor Zarządzający. Produkty

11 Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dystrybucji systemów i programów informatycznych głównych producentów software. Dodatkowo przedsiębiorstwo zajmuje się handlem akcesoriami komputerowymi, usługami, wdroŝeniami oraz usługą Software as a Service (wynajem aplikacji). Główne linie produktowe przedsiębiorstwa pokrywają się z podziałem organizacyjnym spółki: Promise System: usługi informatyczne dla przedsiębiorstw; Promise Software: rozwój własnych programów i systemów IT; Promise Sklep On-line: sprzedaŝ produktów przez sklep internetowy; Promis Biznes: sprzedaŝ produktów dla klientów zamawiających oprogramowanie na min. 50 stacji roboczych oraz dla klientów z segmentu administracji publicznej; Promise Centrum Wiedzy: dystrybucja produktów dla studentów, uczelni wyŝszych oraz małych przedsiębiorstw (10-50 stacji roboczych); Promise Retail: sprzedaŝ literatury informatycznej w sieciach sklepowych (głównie Empik oraz MediaMarkt). Klienci i rynki Rynek 1. BieŜąca sytuacja na rynku IT Polski rynek IT osiągnął w 2006 roku wartość ok. 20 mld zł a w 2007 roku wartość 22,5 miliarda złotych. W porównaniu do lat rynek powiększał się co roku o 11 do 13%. Dwucyfrowa dynamika rynku widoczna w latach poprzednich została utrzymana. Największe firmy z sektora informatycznego odczuły w latach wyraźny spadek liczby zamówień pochodzących z sektora publicznego. Opóźnienia w rozstrzyganiu przetargów miały negatywny wpływ na wyniki większości dostawców usług IT w Polsce. Były one widoczne zwłaszcza w odniesieniu do kontraktów na dostawy sprzętu komputerowego dla szkół, które w 2005 roku były warte ponad 300 mln zł. Rok później Ŝaden z duŝych przetargów nie został zakończony. Zamówienia Ministerstwa Edukacji Narodowej mają znaczenie przede wszystkim prestiŝowe, gdyŝ marŝe dostawców na kontraktach sprzętowych są bardzo niskie, ale ich brak powoduje, Ŝe firmy informatyczne notują niŝsze przychody. Ten stan rzeczy oznacza, iŝ jest prawdopodobne realizacja przetargów w najbliŝszym czasie.

12 Do waŝnych wydarzeń przełomu roku 2006 i 2007 naleŝy zaliczyć znaczące zwiększenie funduszy przeznaczonych na informatykę w ramach Planu Informatyzacji Państwa. Według rządowych dokumentów, w latach wydatki na rozwiązania IT w administracji publicznej mają sięgnąć 2,3 mld zł. Fundusze te mają stanowić wkład własny Polski w projekty realizowane przy wsparciu z budŝetu Unii Europejskiej. W latach na obraz polskiego rynku IT bardzo istotny wpływ miały konsolidacje. Największe firmy informatyczne podjęły decyzje o fuzjach z innymi graczami obecnymi na tym rynku. NaleŜy wymienić tu ComputerLand łączący się z Emaxem, fuzję firm ABG Ster-Projekt i Spin czy Softbanku i Asseco Poland. Najbardziej aktywna w tych działaniach była grupa Prokomu, do której naleŝą zarówno ABG Ster-Projekt i Spin, jak i Softbank i Asseco. TakŜe firmy Infovide i Matrix.pl zdecydowały połączyć się i razem wejść na giełdę. Jeśli chodzi o strukturę wydatków na IT w Polsce, to cały czas ok. 60% wydatków pochodzi od największych polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyŝej 250 pracowników. 2. Prognoza rozwoju rynku IT w Polsce Szacuje się, Ŝe polski rynek IT wzrośnie w 2008 r. o 11,3%, a jego wartość przekroczy na koniec tego roku 25 mld zł. Do końca 2009 roku rynek zwiększy się do około 27,8 mld zł. Tym samym w okresie najbliŝszych trzech lat ( ) prognozowane przez wielu specjalistów średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) polskiego rynku IT wyniesie ok. 11,3%. Zdaniem wielu specjalistów, najwaŝniejszym czynnikiem, który będzie decydował o dynamice rynku jako całości w najbliŝszym czasie pozostanie ogólna sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza tempo wzrostu PKB i nakładów inwestycyjnych w gospodarce. NajwaŜniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku. Równolegle rośnie znaczenie usług, podczas gdy udział oprogramowania od sześciu lat pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie. Sektor sprzętu pozostanie największą częścią polskiego rynku IT w najbliŝszych latach, ale najwyŝszą dynamikę utrzyma rynek usług. W tym samym czasie udział oprogramowania w wartości rynku

13 pozostanie właściwie na niezmienionym poziomie (21%). Przyjmuje się Ŝe najbardziej perspektywicznymi segmentami polskiego rynku IT w Polsce są: rynek komputerów przenośnych, rynek ciekłokrystalicznych monitorów LCD, rynek outsourcingu IT w tym usług, rynek kompleksowych rozwiązań, w tym dla sektora energetycznego, rynek oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla MŚP. W ostatnich latach widoczne jest sukcesywne zmniejszanie się udziału drobnych producentów komputerów (tzw. małego montaŝu ) w ogólnej liczbie sprzedanych komputerów w Polsce. W ciągu jednego roku doszło do odwrócenia się proporcji na rynku monitorów na korzyść wyświetlaczy LCD. Sukcesywnie postępuje równieŝ substytucja desktopów przez komputery przenośne, rozwój rynku outsourcingu informatycznego i oprogramowania do wspomagania zarządzania dla sektora MŚP. Równolegle do zmian cen na rynku sprzętu, zauwaŝalna jest rosnąca siła nabywcza polskiego konsumenta i erozja cen sprzętu przy czym wartość oprogramowania stanowi coraz większą składową zestawu. W 1990 roku za średnie wynagrodzenie netto moŝna było kupić w Polsce 5% komputera, zaś w 2005 juŝ 64%. Klienci Oferta APN Promise skierowana jest do klientów instytucjonalnych (komercyjnych i administracji państwowej), sektora edukacyjnego oraz klientów indywidualnych. Wśród dotychczasowych klientów znajdują się firmy polskie jak równieŝ międzynarodowe koncerny m.in.: Agora S.A., Antalis Poland Sp. z.o.o., ALD Automotive Polska, Allianz Polska, Bank Gospodarki śywnościowej S.A., Boryszew S.A., Dom Development S.A., Eurocash S.A., Getin Bank S.A., Grupa Pracuj Sp. zo.o., Impexmetal, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Kaufland Polska Sp. z.o.o, Krajowe Biuro Wyborcze, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, LC Corp S.A., McCann Ericson Polska Sp. z.o.o. Netia S.A., P4 (operator sieci Play) Sp. z.o.o, PKOl - Polski Komitet Olimpijski, Polska Telefonia Cyfrowa (Era) Sp. z.o.o, Puma Polska, PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Rządowe Centrum Legislacji, SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, UJ Uniwersytet Jagielloński, UW Uniwersytet Warszawski. Konkurencja Na koniec 2005 roku działało w Polsce około firm informatycznych, z czego w skali ogólnopolskiej ok Jeśli chodzi o największe firmy IT pod względem skali działalności i zatrudnienia (mające 250 i więcej pracowników), to ich liczba nie przekracza w Polsce 60.

14 Do głównych konkurentów naleŝy zaliczyć następujące podmioty, które tak jak APN są autoryzowanymi dystrybutorami określonych produktów Microsoft. Dla przykładu certyfikat Microsoft Large Account Reseller posiadają na rynku polskim wyłącznie następujące firmy: APN Promise, Asseco Poland, Comarch, Dell, Fujitsu Siemens, Hewlett Packard, Lumena, Betacom, S&T Services Polska, Sygnity, Talex. Licencję Microsoft SPLA Distributor na terenie Polski posiadają tylko 4 podmioty: APN Promise, Hewlett Packard, Datalog Software, Insight Technology Solutions. Dane finansowe Podstawowe dane finansowe Dane w tys. zł M 2008 Przychody netto Wynik operacyjny Wynik netto Źródło: APN Komentarz do procesu inwestycyjnego Przeciętny proces inwestycyjny trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Pierwszym etapem prac jest wstępna analiza ofert przychodzących od firm, doradców i pośredników. Następnie przeprowadzany

15 jest proces oceny inwestycyjnej wybranych projektów, którego celem jest zapoznanie się z głównymi tendencjami występującymi w przedsiębiorstwie, oceną rynku i branŝy oraz sporządzenie wstępnej wyceny. Kolejny etap to przeprowadzenie procesu due diligence (badania spółki przez audytorów, prawników oraz ekspertów branŝowych), którego celem jest zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk natury prawnej lub finansowej. W przypadku specyficznych projektów analizą mogą zostać objęte pozostałe obszary działalności firmy: np. kwestie technologiczne lub aspekty ochrony środowiska. JeŜeli badanie due diligence nie wykaŝe istotnych ryzyk, to ostatnim krokiem jest przygotowywanie umów (w tym umowy inwestycyjnej, która jest kluczowa) oraz dokonanie inwestycji.

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus

Bardziej szczegółowo

Zakres działań Zarządzającego w okresie 1.01.2008 31.03.2008 rok

Zakres działań Zarządzającego w okresie 1.01.2008 31.03.2008 rok RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W I KWARTALE 2008 Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W II KWARTALE 2008 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W II KWARTALE 2008 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W II KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 2 1. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. W skali całego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r. Warszawa, 10 marca 2010r. WPROWADZENIE Dominującą spółką ( Grupa ) jest Spółka Akcyjna Dom Development S.A. ( Spółka, podmiot dominujący ). Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 1 z 37 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa tel.: +48 22 623 82 14 fax:

Bardziej szczegółowo

Teta coraz bardziej międzynarodowa

Teta coraz bardziej międzynarodowa Teta S.A. 11 lutego 2008 ticker: TET sektor / branŝa: IT ISIN: PLTETA000010 KUPUJ 20,96 PLN Opis spółki Działalność Teta obejmuje produkcję własnych rozwiązań IT do zarządzania biznesem Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 roku Spis treści 1. Dane identyfikujące Spółkę.... 4 1.1. Dane rejestrowe.... 4 1.2. Kapitał zakładowy i jego zmiany w okresie sprawozdawczym....

Bardziej szczegółowo

I. Impel S.A. - informacje ogólne

I. Impel S.A. - informacje ogólne I. Impel S.A. - informacje ogólne 1. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Impel S.A. z innymi podmiotami, w tym zmiany jakie nastąpiły po 31 grudnia 2009 roku 1.1. Zmiany w kapitale

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2007 r.

Poznań, październik 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w I półroczu 2007 r. Poznań, październik 2007 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Komputronik Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres 01 01 2009 do 30 06 2009 1. Akt załoŝycielski Grupa Kapitałowa PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach została

Bardziej szczegółowo

Oferujący. Data zatwierdzenia: 20 lutego 2008 r.

Oferujący. Data zatwierdzenia: 20 lutego 2008 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C1 ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C1 ORAZ AKCJI SERII C1 OPTIMUS S.A. Oferujący Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA ROK 2011 WARSZAWA, 17 LUTY 2012 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 roku Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Gastel Żurawie....4 1.1. Dane rejestrowe jednostki dominującej....4

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo