Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin (rodzaj zadania)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin (rodzaj zadania)"

Transkrypt

1 r., Czechowice - Dziedzice (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin (rodzaj zadania) w okresie od r. do r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA PRZEZ Gminę Czechowice - Dziedzice (nazwa organu zlecającego) WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE 2 000,00 zł

2 I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 1) pełna nazwa: Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż 2) forma prawna: osoba prawna - Fundacja 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ) nr NIP nr REGON ) dokładny adres: miejscowość Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 gmina Bielsko-Biała powiat bielski województwo śląskie. 7)tel.033/ fax: 033/ ) nazwa banku i numer rachunku ING Bank Śląski o/bielsko-biała ) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego Roman Wojnar Dyrektor Śląskiej Fundacji ETOH-Błękitny Krzyż 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białka 1b, tel. 032/ ) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Roman Wojnar 033/ , kom ) przedmiot działalności statutowej: a) działalność statutowa nieodpłatna B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem; C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania; Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana; B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane; b) działalność statutowa odpłatna B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem; B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane; C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania; Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) przedmiot działalności gospodarczej a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:nr KRS b) przedmiot działalności gospodarczej: 1. 85, 11, Z, Szpitalnictwo 2. 85, 12, Z, Praktyka Lekarska 3. 85, 14, C, Działalność Pielęgniarek i Położnych 4. 85, 14, D, Działalność Psychologiczna i Psychoterapeutyczna 5. 85,14, F, Działalność Związana z Ochroną Zdrowia Ludzkiego Pozostała, Gdzie Indziej Niesklasyfikowana II. Opis zadania

3 1. Nazwa zadania 2. Miejsce wykonywania zadania Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach Dziedzicach ul. Nad Białką 1 b, Czechowice-Dziedzice 3. Cel zadania Celem zadania jest umożliwienie osobom, które ukończyły terapię i ich rodzinom spędzenie wolnego czasu w okresie przedświątecznym ( Mikołajki i wieczerza wigilijna ) w miłej, rodzinnej atmosferze i zapewnienie tym osobom i ich rodzinom posiłku i dla dzieci drobnych upominków. 1. Mikołajki dla dzieci osób uzależnionych. 2. Spotkanie wigilijne dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin. 4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ W okresie Adwentu w dniach roku zostaną zorganizowane dwie imprezy dla osób po terapii i ich rodzin. Imprezy odbywać się będą w MOTU Czechowice Dziedzice o godz (Dokładny termin tj. data zostanie ustalony do końca października 2008) 1. Ustalenie listy uczestników Wieczerzy Wigilijnej; 2. Zaproszenie uczestników Wieczerzy Wigilijnej; 3. Zakup artykułów spożywczych; 4. Zakup usługi kateringowej; 5. Zakup artykułów do obsługi kateringowej (jednorazowe: talerze, kubki, sztućce, serwetki); 6. Przygotowanie i prowadzenie Wieczerzy Wigilijnej; 7. Rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania. 5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/ 1. Ustalenie listy uczestników Imprezy Mikołajkowej i Wieczerzy Wigilijnej - październik; 2. Zaproszenie uczestników Imprezy Mikołajkowej i Wieczerzy Wigilijnej listopad; 3. Zakup artykułów spożywczych - grudzień; 4. Zakup usługi cateringowej - grudzień; 5. Zakup artykułów do obsługi kateringowej (jednorazowe: talerze, kubki, sztućce, serwetki) - grudzień; 6. Przygotowanie i prowadzenie Imprezy Mikołajkowej i Wieczerzy Wigilijnej - grudzień; 7. Rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania - grudzień. 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania. 1) W imprezie mikołajkowej weźmie udział 30 dzieci;

4 2) W wieczerzy wigilijnej weźmie udział 60 osób; 2) Mikołajki i wieczerza wigilijna mają aspekt motywacyjny do podjęcia terapii w ośrodku; 3) Mikołajki i wieczerza wigilijna mają aspekt informacyjny o działaniach pomocowych jakie oferujemy w ośrodku w Czechowicach Dziedzicach i innych ośrodkach Śląskiej Fundacji ETOH- Błękitny Krzyż III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 1. Całkowity koszt zadania...[2 500,00 zł] 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednost ek Koszt jednostko wy Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* 1 Zakup żywności na imprezę mikołajkową dla dzieci 30 20,00 zł osoba 600,00 600,00 0,00 2 Zakup drobnych upominków 30 20,00 zł osoba 600,00 600,00 dla dzieci 0,00 3 Zakup żywności na wieczerzę 60 20,00 zł osoba 1 200,00 800,00 wigilijną 400,00 4 Obsługa księgowa 1 100,00 zł miesiąc 100,00 0,00 100,00 Ogółem 2 500, ,00 500,00 3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: Wkładem własnym naszej Fundacji nie uwzględnionym w budżecie projektu jest zakup wyposażenia na imprezę mikołajkową oraz na wieczerzę wigilijną (jednorazówki: sztućce, talerz głęboki, talerz płytki, kubek, serwetka oraz choinka) i przygotowanie i rozesłanie zaproszeń, a także praca przy organizacji obu imprez personelu pracującego w MOTU Czechowice Dziedzice. IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 1. Źródło finansowania Zł % Wnioskowana kwota dotacji 2 000,00 80 % Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* 500,00zł 20 % /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania. zł/ Nie pobieramy opłat. Ogółem 2 500,00 100% 2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.* Śląska Fundacja ETOH Błękitny Krzyż 500,00 zł

5 3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. MOTU Czechowice-Dziedzice: powierzchnia użytkowa 83,55 m.kw. : (95,56 m. kw. Całość lokalu) Biuro wyposażone w komputer, drukarkę, kserokopiarkę, telefon, fax, internet. W salach: tablice, sprzęt audio-wideo, krzesła szafy z potrzebnymi do terapii materiałami. W gabinecie lekarskim: alkotest (do kontroli pacjentów w terapii jak i przychodzących po raz pierwszy), leki w zabezpieczonej szafie, waga, ciśnieniomierze i stetoskopy. Trzy sanitariaty: dla pacjentów i dla kadry. Stoły, krzesła, obrusy, talerze-półmiski, wazy, wyposażenie kuchni są własnością Śląskiej Fundacji ETOH-Błękitny Krzyż. Pomieszczenia ośrodka są wynajęte (umowa najmu) od AZK w Czechowicach-Dziedzicach, a wyremontowano je w roku Ośrodek posiada: 1 gabinet lekarski, 1 gabinet terapii indywidualnej, 1 gabinet terapii grupowej, rejestracja, pomieszczenia socjalne dla personelu, pomieszczenia socjalne dla pacjentów, dwie jadalnie, brudownik, węzeł sanitarny (toalety: 1 dla personelu, 2 dla pacjentów w tym jedna dla osób niepełnosprawnych) Wolontariuszami w projekcie będzie cały personel ośrodka. V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/. Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach 2. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/. Roman Zgórski magister psychologii: kierownik ośrodka (kursy i szkolenia: SPP, STU, certyfikat specjalisty terapii uzależnień, Studium Psychlogiczne Treningu Grupowego, Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej I i II stopnia) Maria Stróżniak certyfikowany instruktor terapii uzależnień (kursy i szkolenia: STU, certyfikat instruktora terapii uzależnień) Bolesław Rozmus instruktor terapii uzależnień (kursy i szkolenia: SPP IPZ i T Warszawa, STU IPZ i T Warszawa, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ i T Warszawa, Dwuletni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej Kraków) Anna Heczko magister psychologii, (kursy i szkolenia: STU, szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, certyfikat PARPA z zakresu pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną oraz ich rodzinami, certyfikat specjalisty terapii uzależnień 2007, Aktualnie udział w trzecim roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz szkoleniu I stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy.) Anna Fender sekretarka medyczna 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/ grudzień

6 2005 grudzień 2006 grudzień 2007 grudzień wigilijka (wieczór wigilijny) w Miejskim Domu Kultury w Żywcu w ramach działań Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH- Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 140 osób; wigilijka (wieczór wigilijny) w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w ramach działań Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 109 osób; wigilijka (wieczór wigilijny) w Miejskim Domu Kultury w Żywcu w ramach działań Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH- Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 148 osób; wigilijka (wieczór wigilijny) w Wyższej Szkole Administracji w ramach działań Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 113 osób; wigilijka (wieczór wigilijny) w Miejskim Domu Kultury w Żywcu w ramach działań Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH- Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 159 osób; wigilijka (wieczór wigilijny) w Wyższej Szkole Administracji w ramach działań Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 126 osób; wigilijka (wieczór wigilijny powiatowy) w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach Dziedzicach, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH- Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 50 osób wigilijka (wieczór wigilijny) w Miejskim Domu Kultury w Żywcu w ramach działań Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH- Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 150 osób; wigilijka (wieczór wigilijny) w Wyższej Szkole Administracji w ramach działań Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej, którego organem założycielskim jest Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż uczestniczyło ok. 146 osób; wigilijka (wieczór wigilijny powiatowy) w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach Dziedzicach, uczestniczyło ok. 50 osób. Współfinansowana ze środków gminny Czechowice Dziedzice W okresie ostatnich 4 lat: Program: Środki Przejściowe 2004 Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu KOMPONENT 1: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W OBSZARACH ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I OCHRONĄ ZDROWIA ORAZ POPRAWA POZIOMU AKTYWNOŚCI JEDNOSTEK I GRUP SPOLECZNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM: o PROJEKT:KROK DO PRZODU PROGRAM READAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH POPRZEZ ERGOTERAPIĘ, WSPARCIE MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE - PROJEKT W REALIZACJI. INTERREG III A Cz-Pl: OLZA 2 program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez uzależnienia, bezrobocie, bezdomność projekt w realizacji. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania narkomanii w Bielsku-Białej, Dotacja Urzędu Miasta Bielsko-Biała: 8.000,00 zł (2005); 28350,00 zł (2006) Prowadzenie Ośrodka Readaptacyjnego Śląskiej Fundacji ETOH Błękitny Krzyż jako kontynuacja działań z projektu PHARE 2003: Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości ,00 zł (2006)

7 Prowadzenie Klubu Trzeźwościowego przez Śląską Fundację ETOH Błękitny Krzyż: Dotacja z Urzędu Miasta Bielsko-Biała 8.090,00 zł (2006); PHARE 2003: Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości - projekt: Wolność Odpowiedzialność, czyli pilotażowy program readaptacji byłych więźniów oparty na ergoterapii. - I Regionalna Olimpiada Wiedzy z Zakresu Uzależnień dla klas I i II szkół ponadgimnazjalnych z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, w okresie od kwietnia do listopada 2004 roku dotacje: zł -Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie dotacja-grant na prowadzenie grupy młodych uzależnionych zł (2003r.). Dotowanie organizacji trzeźwościowych poprzez szkolenie środowisk abstynenckich, wspieranie imprez trzeźwościowych i kolportaż literatury o tematyce uzależnień. Prowadzenie Klubu i dotacje na Klub Abstynenta: Pod Bocianami w Żywcu: 5 857,13 zł (2003r.). Rozszerzenie działań terapeutycznych Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej Dotacje z Urzędów Gmin powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego (niezależnie od umów z NFZ i Kasami Chorych) obejmują kwoty będące odpłatną działalnością statutową w myśl ustawy o organizacjach pożytku publicznego i z działalności gospodarczej, a stanowią około 25% rocznego budżetu Fundacji, są to kwoty: ,- zł (2003r.), ,- zł (2004r.), ,70 zł (2005r.); Dotacje z powiatowego Urzędu Pracy stanowią kwoty: 1 829,54 zł (2003r.); ,49 zł (2004r.); ,43 zł (2005r.) prace interwencyjne, etaty i staże absolwenckie. Szkolenie dla pracowników socjalnych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach 2005r. Szkolenie lekarzy i pracowników socjalnych w programie AUDIT w 2003r.: Katowice, Skoczów; Szkolenie dla pracowników Ochrony Zdrowia i instytucji pokrewnych z zakresu profilaktyki i diagnozowania problemów alkoholowych:szkolenie pielęgniarek i lekarzy Izby Wytrzeźwień w Bielsku- Białej oraz pracowników Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych; Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży nt. II Elementarz czyli program siedmiu kroków kilkanaście edycji w latach dotacje: zł (2003r.); organizowanie Konkursu nt. Uzależnienia widziane oczami 18-latka oraz coroczne uczestnictwa w Międzynarodowych Obozach Młodzieżowych (EBY) w Europie, w roku 2002 pozyskano na działalność statutową Fundacji: 9 100,66 zł dotacja od Niemieckiego Stowarzyszenia Błękitnego Krzyża, zł dotacja od Stowarzyszenia Błękitnego Krzyża Norwegii; Program z zakresu pomoc przez samopomoc nt. Podnoszenie umiejętności i wiedzy komputerowej jako elementu aktywizacji zawodowej oraz obsługa prawna, merytoryczna i finansowa działań profilaktycznych na terenie gmin, m.in.: z gminy Jasienica: zł (2003r.), z gminy Milówka: zł (2001r.); zł (2002r.); zł (2003r.); 3.000,- zł (2005r.); 4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/. Fundacja nie przewiduje korzystania z podwykonawców podczas wykonywania zadania. Oświadczam(-my), że: 1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/, 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania, 3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia r., 4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

8 ... (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) Załączniki i ewentualne referencje: 1. KRS - kserokopia 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za 2007 rok. 3. Statut kserokopia 4. Zobowiązanie do realizacji zadania bez powierzenia jego wykonania osobom trzecim (oświadczenie) 5. Oświadczenie, iż organizacja znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania Poświadczenie złożenia oferty Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) * Niepotrzebne skreślić.

MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME

MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME Garwolin 24.05.2010r... (pieczęć organizacji pozarządowej) OFERTA MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROMOCJA MIASTA I KRAJU PODCZAS

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-1... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych)

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński 26.06.2012 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-10... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT. Informacje ogólne uruchomienie Generatora, strona główna, podstawowe opcje i przyciski.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT. Informacje ogólne uruchomienie Generatora, strona główna, podstawowe opcje i przyciski. Załącznik nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY W GENERATORZE OFERT Edycja 2014 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 6 /2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2015 r. WÓJT GMINY ZBICZNO Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo