Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, a także zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle; 2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle; 3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm. 1 ); 4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 5) pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników szkoły; 6) szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa: 1) oświatowego; 2) powszechnie obowiązującego; 3) przejętych na drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej; 4) wewnątrzszkolnego. 2. Siedzibą Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle są budynki przy ulicy Wł. Reymonta nr 2 oraz Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatu Cieszyńskiego. 1. Podstawą prawną działania Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle są: 3. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991)

2 1) akt założycielski Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Wł. Reymonta w Wiśle Decyzja Nr O.I- 0138a/6/81 z dnia 20 maja 1981 r. wydany przez Kuratora Oświaty i Wychowania 2) Statut Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Akty wewnątrzszkolne, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 4, wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, Dyrektora szkoły lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych. 2. Aktami wewnątrzszkolnymi są: 1) uchwały Rady Pedagogicznej; 2) zarządzenia Dyrektora szkoły; 3) decyzje administracyjne; 4) obwieszczenia; 5) komunikaty; 6) pisma okólne. 3. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w 3, 8, 10, 30, 31, 40 statutu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. 4. Zarządzenia Dyrektora szkoły regulują zasadnicze dla szkoły sprawy wymagające trwałego unormowania. 5. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony. 6. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu szkoły. 7. Pisma okólne powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły. 8. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej działalności szkoły Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi sekretarz szkoły. 2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi sekretariat szkoły. 3. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnątrzszkolnych ich dotyczących Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241). 2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Powiatu.

3 4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. 5. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową. ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 1. Dyrektor szkoły: 1) kieruje szkoła jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego; 2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły; 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą Zadania dyrektora szkoły: 1) kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz; 2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 4) współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim; 5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych; 6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych. 7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty; 8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej; 10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji; 11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 13) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 14) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 15) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;

4 16) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 17) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki; 18) kontrolowania realizacji obowiązku nauki; 19) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów; 20) udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 21) zwalnianie uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego obcego języka; 22) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka; 23) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 24) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych; 25) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym; 26) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 27) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności: a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, b) powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami, c) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom, d) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia, e) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym, f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, g) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów, h) dysponowanie środkami ZFŚS, i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela; j) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze; k) dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych; l) decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej; m) odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, n) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, 28) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły 29) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny; 30) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły; 31) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

5 32) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych; 33) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki; 34) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania; 35) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego; 36) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli; 37) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich; 38) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich; 39) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 40) powoływanie Komisji Stypendialnej, Rekrutacyjnej, Promocyjnej; 41) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników; 42) organizowanie egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 43) ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty zawodów, w których kształci szkoła; 44) podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami; 45) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych Zakresy zadań wicedyrektora i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań, uprawnień i obowiązków. 2. W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona Dyrektor szkoły współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę Wicedyrektor i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole odpowiadają za: 1) terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników; 2) organizację i skuteczność pracy podległych pracowników; 3) przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz aktów prawnych wydanych przez organ prowadzący, nadzorujący, a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli. 2. Za realizację wyżej wymienionych zadań wicedyrektor i osoby zajmujące kierownicze stanowiska odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.

6 Kierownicy jednostek organizacyjnych szkoły, o których mowa w 13 podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Dyrektora szkoły, a także wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień Dyrektora. ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle W szkole wydziela się jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 1) wicedyrektor; 2) kierownik szkolenia praktycznego; 3) kierownik internatu; 4) dział księgowości: a) główna księgowa; b) księgowa; c) kasjerka; a) referent ds. księgowości; b) referent ds. kadr; 5) dział administracyjny: a) kierownik gospodarczy; b) referent ds. administracji; c) sekretarka; 6) nauczyciel; 7) wychowawca. 2. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zatrudnienie. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. 3. Obowiązki nauczycieli i wychowawców określa 30 Regulaminu Organizacyjnego. ROZDZIAŁ IV Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Do zadań kierowników jednostek organizacyjnych szkoły, o których mowa w 13, należy w szczególności: 1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przypisanych danej komórce organizacyjnej; 2) kierowanie działalnością komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Dyrektora szkoły i poleceniem dyżurującego członka dyrekcji; 3) ustalanie szczegółowego zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk pracy oraz zakresów czynności dla pracowników;

7 4) prowadzenie polityki kadrowej w zakresie: zatrudniania, zwalniania, nagradzania, awansowania, przeszeregowywania, karania pracowników; 5) prowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników bezpośrednio podległych i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pozostałych pracowników komórki organizacyjnej; 6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez podległych pracowników; 7) sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami uczestniczącymi w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i czuwanie nad przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji dotyczących procedury postępowań o zamówienia publiczne; 8) gospodarowanie majątkiem ruchomym; 9) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej; 10) organizowanie z podległymi pracownikami spotkań i narad dotyczących realizowanych zadań; 11) przygotowanie projektów dokumentów, decyzji, innych aktów prawnych; 12) na polecenie zwierzchnika uczestniczenie w posiedzeniach organizowanych przez Dyrektora oraz referowanie przygotowanych dokumentów; 13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, zawodowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji; 14) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 15) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych; 16) nadzorowanie prawidłowości przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego; 17) przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości; 18) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej szkoły oraz pracy jej pracowników; 19) realizowanie zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w zakresie zgodnym z kompetencjami komórki organizacyjnej, w tym: a) realizacja procedur wdrażania funduszy, b) aplikowanie o środki na realizację określonych zadań, w tym przygotowanie wniosków zgodnie z obowiązującymi standardami, c) koordynacja działań innych beneficjantów; 20) podejmowanie działań służących wykorzystaniu w szkole środków z funduszy europejskich; 21) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu finansowego szkoły w części dotyczącej realizowanych przez Dyrektora zadań, realizacja budżetu oraz przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu; 22) dysponowanie środkami finansowymi w zakresie realizowanych zadań; 23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i Statutu Szkoły oraz poleceń Dyrektora szkoły.

8 Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych szkoły i pracowników na samodzielnych stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 2. Jednostki organizacyjne szkoły współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na: 1) wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw; 2) udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań; 3) przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zadań zleconych Kierownicy jednostek organizacyjnych lub pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów czy korespondencji odpowiadają za: 1) uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym; 2) zgodność z obowiązującymi przepisami; 3) właściwą formę; 4) terminowość załatwienia sprawy. ROZDZIAŁ V Zakres działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych pracowników Do zadań Działu Administracyjnego należy: 1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły; 2) dostosowywanie struktury organizacyjnej i obsady personelu do realizacji zadań szkoły; 3) utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie technicznoeksploatacyjnym i w należytej czystości; 4) prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb z zakresie konserwacji i koniecznych remontów; 5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 6) organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle oraz ochrony administrowanych budynków i terenu; 7) organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego; 8) organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi i stołówki, 9) organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynkach i na terenie szkoły; 10) zlecanie prac o charakterze usługowym (usług transportu, serwisu urządzeń, wykonywania ekspertyz, audytu, robót remontowo- budowlanych, itp.); 11) prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecanie usług, zakupów środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupów materiałów eksploatacyjnych itp.; 12) kontrolowanie terminów ważności książeczek sanitarnych pracowników szkoły i organizowanie badań okresowych;

9 13) przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego; 14) przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy; 15) przygotowanie wniosków o powołanie komisji konkursowej i przetargowej; 16) udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej; 17) przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego; 18) kontrola procesu realizacji inwestycji; 19) sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach; 20) przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych; 21) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu; 22) przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych not obciążeniowych, 23) prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom; 24) prowadzenie comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników administracji i obsługi; 25) sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników obsługi i stołówki; 26) uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji; 27) odbiór nowych budynków oraz przejęcie dokumentacji projektowej i rozruchowoodbiorowej, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych; 28) planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące itp.); 29) planowanie i zakup środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu; 30) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek szkolny i odpowiednie jego zabezpieczenie; 31) ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń; 32) aktualizowanie wywieszek inwentarzowych; 33) planowanie i zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji i rozchodu; 34) dokonywanie kontroli wewnętrznej; 35) przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum; 36) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 37) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego; 38) realizacja obowiązku podatkowego szkoły z zakresie podatku od nieruchomości; 39) dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych w dziale; 40) obsługa techniczna imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag) Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: 1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z: a. planowaniem, zabezpieczaniem, rozliczaniem środków finansowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych; b. funkcjonowaniem systemu finansowo- księgowego;

10 2) wnioskowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych, o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków szkoły; 3) planowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych szkoły, wydatków budżetowych i funduszy specjalnych (opracowanie projektu planu finansowego); 4) dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów; 5) ewidencja faktur wystawianych najemcom na podstawie zawartych umów, dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi; 6) prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne za zużyte media i materiały; 7) ewidencjonowanie operacji finansowych z budżetu i funduszy specjalnych; 8) prowadzenie rejestru dochodów własnych; 9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 10) obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 11) obsługa kasowa Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i funduszy specjalnych; 12) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz weryfikacja sprawozdań finansowych organu prowadzącego; 13) sporządzanie listy płac i wypłat wynagrodzeń pracowników szkoły; 14) rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 15) ewidencja księgowa operacji finansowych zgodnie z przepisami; 16) przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz finansowo - księgowych wymaganych przez organ prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły; 17) sporządzanie sprawozdań do GUS; 18) bieżąca analiza i uzgadnianie kont rozrachunkowych; 19) rozliczenie oraz ewidencja delegacji służbowych; 20) opracowywanie projektów procedur wewnętrznych i przepisów w zakresie obsługi finansowo - księgowej w Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 21) prawidłowe archiwizowanie dokumentów oraz danych w wersji papierowej i elektronicznej; 22) przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych; 23) rozliczanie magazynu żywnościowego w okresach miesięcznych na podstawie inwentaryzacji; 24) prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz pozostałych ksiąg inwentarzowych i kartotek materiałowych; 25) dokonywanie kontroli wewnętrznej kasy, dokumentów księgowych i finansowych zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej; 26) informowanie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 2) nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 3) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 4) nadzór i kontrola stołówki szkolnej; 5) nadzór nad biblioteką szkolną; 6) nadzór nad koordynatorem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 7) nadzorowanie uroczystości i imprez w szkole;

11 8) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom; 9) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 10) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 11) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 12) nadzór nad pracami Komisji i Zespołów Przedmiotowych; 13) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 14) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 15) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 16) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych; 17) kontrola pracy nauczycieli, realizacji podstawy programowej i programów nauczania, kontrola dokumentacji tych zajęć; 18) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 19) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 20) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 21) przygotowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej programu pracy szkoły oraz przedstawianie bieżących sprawozdań z jego realizacji; 22) opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 23) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 24) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 25) zapewnianie pomocy nauczycieli w zakresie realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 26) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 27) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego; 28) opracowanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 29) kontrola w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu; 30) kontrola realizacji indywidualnego nauczania; 31) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 32) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 33) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 34) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematyczna kontrola jej zawartości; 35) kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie ich zgodności z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 36) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły; 37) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 38) kontrola pracy pracowników obsługi; 39) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 40) współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, policją i służbami

12 porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnienia ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 41) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów dotyczących bhp i p/poż; 42) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły. 43) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności Do zadań Kierownika internatu należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 2) nadzór nad Młodzieżową Radą Internatu; 3) nadzór i kontrola stołówki internatu; 4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej; 5) prowadzenie ewidencji nadgodzin i przekazywanie jej do księgowości; 6) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 7) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 8) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 9) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 10) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 11) opracowywanie planu zajęć na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych; 12) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 13) opracowywanie planu imprez w internacie; 14) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 15) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 16) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 17) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 18) egzekwowanie przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 19) dbanie o właściwe wyposażenie internatu w środki dydaktyczne i sprzęt; 20) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartości; 21) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły; 22) nadzorowanie prac komisji ds. naboru w internacie; 23) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 24) kontrola pracy pracowników obsługi; 25) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 26) współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnienia ładu i porządku w internacie i na jej terenie; 27) odpowiedzialność za mienie znajdujące się w internacie; 28) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów dotyczących bhp i p/poż; 29) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.

13 Do zadań Kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 1) współdziałanie z pracodawcami w celu organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 2) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 4) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 5) kontrola w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych w zakresie kształcenia zawodowego; 6) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 7) kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie ich zgodności z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 8) dokonywanie podziału na grupy na zajęciach praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych; 9) opracowywanie planu zajęć na warsztatach na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych; 10) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 11) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 12) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu szkolenia praktycznego; 13) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 14) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach; 15) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym; 16) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 17) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 18) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 19) wnioskowanie o nowe kierunki kształcenia w zawodach; 20) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów dotyczących bhp i p/poż; 21) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły Do zadań biblioteki należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, medioteki, czytelni; 3) prowadzenie działalności informacyjnej; 4) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 6) wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania;

14 7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji; 8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 9) kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych; 10) organizacja wystaw okolicznościowych, spotkań z autorami; 11) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i bibliotecznej; 12) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów; 13) selekcjonowanie zbiorów; 14) prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarzy i wypożyczeń; 15) opracowanie polityki gromadzenia zbiorów, zakupów. ROZDZIAŁ VI Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 6) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 3. Pracownik zatrudniony w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika Obowiązki Głównej księgowej: 1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych; 2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 3) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami; 4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły; 5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę; 6) rozliczanie projektów realizowanych przez szkołę; 7) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

15 8) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; 9) kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań; 10) opracowywanie rocznych planów finansowych Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle; 11) nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych; 12) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów; 13) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych; 14) kontrola sporządzania miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych; 15) kontrola nad dokonywanymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę, świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i nad przekazywaniem ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi; 16) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, 17) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowoksięgowego; 18) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki; 19) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 20) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki; 21) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki; 22) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole; 23) przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki; 24) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo - księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej; 25) zarządzanie inwentaryzacją i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek; 26) nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych; 27) archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programach zapisanych w Polityce rachunkowości; 28) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej, bhp i higieny pracy, ochrony p/poż w podległym dziale finansowo-księgowym; 29) bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym; 30) reprezentowanie Szkoły przed sądami w sprawach finansowych; 31) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;

16 32) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 33) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 34) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły. 2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność prawną za: 1) przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły; 3) wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Księgowy. 3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo: 1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie i rachunkowo dokumentów i analiz stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych; 2) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie i rachunkowo dokumentów i analiz stanowiących podstawę sporządzanych analiz, sprawozdań, założeń do planów budżetowych, 3) odmówić akceptacji dokumentu, który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy; 4) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie; 5) wnioskować do Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle o przeprowadzenie kontroli określonych działań, komórek organizacyjnych szkoły, które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównej księgowej; 6) wnioskować do dyrektora szkoły o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej; 7) dokonywać oceny pracy podległych pracowników; 8) wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników Obowiązki kasjera: 1) dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty; 2) pobieranie pieniędzy z banku; 3) odprowadzanie pieniędzy do banku; 4) należyte zabezpieczanie gotówki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 5) wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac; 6) przyjmowanie odpłatności od młodzieży mieszkającej w internacie, wydawanie na bieżąco dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty; 7) sporządzanie raportów kasowych; 8) prowadzenie kasy fiskalnej; 9) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury; 10) miesięczne uzgadnianie sald kont analitycznych z saldem konta syntetycznego;

17 11) udział w szkoleniach bhp i p/poż; 12) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 13) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 14) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły i głównego księgowego Do zadań referenta ds. kadr, księgowego należy w szczególności: 1) udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych; 2) prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej; 3) wydawanie zaświadczeń, i innych dokumentów dla pracowników szkoły; 4) wydawanie dokumentów dla spraw emerytalno-rentowych pracowników; 5) prowadzenie dokumentacji związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem, awansowaniem i karaniem pracowników; 6) prowadzenie kart urlopowych i rocznej ewidencji czasu pracy; 7) ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników, w ramach zastępstwa; 8) przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów; 9) prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją obowiązku podatkowego pracodawcy; 10) przyjmowanie dokumentów niezbędnych do naliczania potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac; 11) prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac w zakresie umów cywilno- prawnych; 12) ustalanie i aktualizowanie składników płacy pracowników np. wysługa; 13) obsługa akt pracowniczych, uczestniczenie w zadaniach kontroli wewnętrznej; 14) organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej; 15) wsparcie formalne i rachunkowe zakładowej komisji świadczeń socjalnych, przyjmowanie oświadczeń i wniosków dla celów tej komisji; 16) uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymagających akceptacji głównego księgowego; 17) przygotowywanie analiz, sprawozdań i danych na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia i płac; 18) kwalifikowanie i przechowywanie dokumentów pracowniczych związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem, trwaniem zatrudnienia; 19) sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia; 20) sporządzanie sprawozdań, analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach i wykorzystaniu funduszu płac na potrzeby Dyrektora; 21) sporządzanie wzoru umów, pism urzędowych; 22) obsługa związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdania do PEFRON-u; 23) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 24) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 25) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły Obowiązki księgowej wynikają z zakresu powierzonych czynności i obowiązków oraz zadań Działu Księgowości- 18.

18 Obowiązki kierownika gospodarczego wynikają z zakresu zadań Działu Administracji Obowiązki sekretarza szkoły (sekretarki). 1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt; 2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących; 3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole; 4) wysyłanie korespondencji; 5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen; 6) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności: a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata, b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, c) występowanie o odpisy arkuszy ocen, d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen, e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów, 7) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich; 8) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 9) zamawianie druków ścisłego zarachowania; 10) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły; 11) prowadzenie rejestru spraw wojskowych; 12) wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych; 13) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych; 14) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 15) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw maturalnych; 16) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom; 17) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych; 18) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy; 19) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie; 20) obsługa gości i interesantów dyrektora; 21) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych; 22) obsługa Komisji Kwalifikacyjnych działających w sprawach awansu zawodowego; 23) wystawianie oraz ewidencja delegacji służbowych; 24) przekazywanie akt do zakładowego archiwum; 25) prowadzenie archiwum szkolnego; 26) udzielanie informacji interesantom; 27) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 28) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 29) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły Obowiązki nauczyciela i wychowawcy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle: 1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym

19 zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego; 4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela i wychowawcy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle zapisany jest w statucie szkoły, który nauczyciel jest obowiązany przestrzegać Do zadań pedagoga należy: 1) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi; 2) udzielanie porad i pomocy uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu przez nich trudności wychowawczych; 3) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu; 4) współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej; 5) podejmowanie działań wobec uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli o charakterze profilaktyczno-wychowawczym wynikających z założeń szkolnego programu profilatyki i szkolnego programu wychowawczego; 6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 7) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka; 8) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych o charakterze socjoterapetycznym; 9) wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 10) kierowanie pracą komisji stypendialnej; 11) współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie; 12) koordynowanie prac z zakresu ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki; 13) udzielanie uczniom i rodzicom lub opiekunom prawnym porad w zakresie poszukiwania różnych form pomocy materialnej; 14) ustalanie form realizacji zaleceń sformułowanych przez poradnie psychologiczno pedagogiczne wobec uczniów z wychowawcami klasowymi, nauczycielami oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów; 15) pomoc w opracowywaniu planów pracy z uczniami mającymi trudności w nauce lub sprawiającymi problemy wychowawcze (zespoły wychowawcze).

20 Obowiązki intendenta: 1) zaopatrywanie stołówki szkolnej (internatu) w potrzebne artykuły żywieniowe z zachowaniem prawa o zamówieniach publicznych; 2) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem; 3) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowej; 4) uzgadnianie sald z księgowością Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle dwa razy w roku (na koniec czerwca i grudnia); 5) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich w stołówce; 6) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza; 7) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku; 8) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie; 9) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem; 10) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego; 11) pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z nich na bieżąco; 12) utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych; 13) dbanie o terminowe cechowanie wag; 14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP; 15) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni; 16) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze; 17) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury; 18) wykonywanie badań profilaktycznych; 19) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.; 20) pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb; 21) udział w szkoleniach bhp i p/poż; 22) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 23) wykonywanie poleceń Dyrektora Obowiązki kucharza: 1) przygotowywanie, wykonywanie i wydawanie posiłków ilościowo i jakościowo zgodnych z aktualnym jadłospisem i gramaturą; 2) pobieranie z magazynu produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem; 3) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków; 4) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych; 5) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u; 6) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni; 7) sprzątanie kuchni i szaf kuchennych; 8) mycie naczyń (wyparzanie), sprzętu kuchennego;

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 8 KZ/2013 Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Przepisy ogólne Kierowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/09/10 Dyrektora PCKZ im. KEN w Jaworze z dnia 10.08.2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE - 1 - I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Przedszkola Nr 400 w Warszawie ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej w Antoniowie. Rozdział I. Przepisy ogólne &1.

Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej w Antoniowie. Rozdział I. Przepisy ogólne &1. Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej w Antoniowie Rozdział I Przepisy ogólne &1. 1. Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej w Antoniowie, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH ZAŁĄCZNIK NR DO ZARZĄDZENIA NR 2 KZ/ 20 Z DNIA 30 SIERPNIA 20 R REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Regulamin Organizacyjny Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zwany dalej Regulaminem określa organizację i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 130/350/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała Nr 130/350/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 3 września 2010 r. Uchwała Nr 130/350/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębnie Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 I. Postanowienia ogólne 1. Specjalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE ---------------------------------------------TEKST UJEDNOLICONY ---------------------------------------- Stan prawny na dzień 01.09.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ. Tomaszów Maz. październik 2016 r. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, zwany dalej Zespołem", ma swoją

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego.

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego. KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (wyciąg ze Statutu Szkoły) 15 1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą w szkole oraz reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE Rozdział I Zakres działania i zasady funkcjonowania. 1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Wrocław 2010 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie Sochaczew 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 listopada 2016 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY Załącznik do zarządzenia Nr 13B/2000 Dyrektora LOKiR w Leśnicy z dnia 14.08.2000 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1.Szkoła Muzyczna I st.nr l im. Stanisława Wiecho wieża jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo