Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, a także zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle; 2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle; 3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm. 1 ); 4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 5) pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników szkoły; 6) szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa: 1) oświatowego; 2) powszechnie obowiązującego; 3) przejętych na drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej; 4) wewnątrzszkolnego. 2. Siedzibą Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle są budynki przy ulicy Wł. Reymonta nr 2 oraz Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatu Cieszyńskiego. 1. Podstawą prawną działania Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle są: 3. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991)

2 1) akt założycielski Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Wł. Reymonta w Wiśle Decyzja Nr O.I- 0138a/6/81 z dnia 20 maja 1981 r. wydany przez Kuratora Oświaty i Wychowania 2) Statut Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Akty wewnątrzszkolne, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 4, wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, Dyrektora szkoły lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych. 2. Aktami wewnątrzszkolnymi są: 1) uchwały Rady Pedagogicznej; 2) zarządzenia Dyrektora szkoły; 3) decyzje administracyjne; 4) obwieszczenia; 5) komunikaty; 6) pisma okólne. 3. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w 3, 8, 10, 30, 31, 40 statutu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. 4. Zarządzenia Dyrektora szkoły regulują zasadnicze dla szkoły sprawy wymagające trwałego unormowania. 5. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony. 6. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu szkoły. 7. Pisma okólne powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły. 8. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej działalności szkoły Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi sekretarz szkoły. 2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi sekretariat szkoły. 3. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnątrzszkolnych ich dotyczących Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241). 2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Powiatu.

3 4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. 5. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową. ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 1. Dyrektor szkoły: 1) kieruje szkoła jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego; 2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły; 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą Zadania dyrektora szkoły: 1) kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz; 2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 4) współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim; 5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych; 6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych. 7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty; 8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej; 10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji; 11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 13) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 14) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 15) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;

4 16) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 17) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki; 18) kontrolowania realizacji obowiązku nauki; 19) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów; 20) udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 21) zwalnianie uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego obcego języka; 22) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka; 23) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 24) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych; 25) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym; 26) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 27) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności: a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, b) powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami, c) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom, d) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia, e) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym, f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, g) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów, h) dysponowanie środkami ZFŚS, i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela; j) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze; k) dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych; l) decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej; m) odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, n) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, 28) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły 29) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny; 30) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły; 31) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

5 32) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych; 33) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki; 34) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania; 35) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego; 36) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli; 37) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich; 38) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich; 39) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 40) powoływanie Komisji Stypendialnej, Rekrutacyjnej, Promocyjnej; 41) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników; 42) organizowanie egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 43) ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty zawodów, w których kształci szkoła; 44) podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami; 45) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych Zakresy zadań wicedyrektora i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań, uprawnień i obowiązków. 2. W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona Dyrektor szkoły współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę Wicedyrektor i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole odpowiadają za: 1) terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników; 2) organizację i skuteczność pracy podległych pracowników; 3) przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz aktów prawnych wydanych przez organ prowadzący, nadzorujący, a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli. 2. Za realizację wyżej wymienionych zadań wicedyrektor i osoby zajmujące kierownicze stanowiska odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.

6 Kierownicy jednostek organizacyjnych szkoły, o których mowa w 13 podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Dyrektora szkoły, a także wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień Dyrektora. ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle W szkole wydziela się jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 1) wicedyrektor; 2) kierownik szkolenia praktycznego; 3) kierownik internatu; 4) dział księgowości: a) główna księgowa; b) księgowa; c) kasjerka; a) referent ds. księgowości; b) referent ds. kadr; 5) dział administracyjny: a) kierownik gospodarczy; b) referent ds. administracji; c) sekretarka; 6) nauczyciel; 7) wychowawca. 2. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zatrudnienie. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. 3. Obowiązki nauczycieli i wychowawców określa 30 Regulaminu Organizacyjnego. ROZDZIAŁ IV Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Do zadań kierowników jednostek organizacyjnych szkoły, o których mowa w 13, należy w szczególności: 1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przypisanych danej komórce organizacyjnej; 2) kierowanie działalnością komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Dyrektora szkoły i poleceniem dyżurującego członka dyrekcji; 3) ustalanie szczegółowego zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk pracy oraz zakresów czynności dla pracowników;

7 4) prowadzenie polityki kadrowej w zakresie: zatrudniania, zwalniania, nagradzania, awansowania, przeszeregowywania, karania pracowników; 5) prowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników bezpośrednio podległych i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pozostałych pracowników komórki organizacyjnej; 6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez podległych pracowników; 7) sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami uczestniczącymi w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i czuwanie nad przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji dotyczących procedury postępowań o zamówienia publiczne; 8) gospodarowanie majątkiem ruchomym; 9) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej; 10) organizowanie z podległymi pracownikami spotkań i narad dotyczących realizowanych zadań; 11) przygotowanie projektów dokumentów, decyzji, innych aktów prawnych; 12) na polecenie zwierzchnika uczestniczenie w posiedzeniach organizowanych przez Dyrektora oraz referowanie przygotowanych dokumentów; 13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, zawodowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji; 14) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 15) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych; 16) nadzorowanie prawidłowości przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego; 17) przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości; 18) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej szkoły oraz pracy jej pracowników; 19) realizowanie zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w zakresie zgodnym z kompetencjami komórki organizacyjnej, w tym: a) realizacja procedur wdrażania funduszy, b) aplikowanie o środki na realizację określonych zadań, w tym przygotowanie wniosków zgodnie z obowiązującymi standardami, c) koordynacja działań innych beneficjantów; 20) podejmowanie działań służących wykorzystaniu w szkole środków z funduszy europejskich; 21) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu finansowego szkoły w części dotyczącej realizowanych przez Dyrektora zadań, realizacja budżetu oraz przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu; 22) dysponowanie środkami finansowymi w zakresie realizowanych zadań; 23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i Statutu Szkoły oraz poleceń Dyrektora szkoły.

8 Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych szkoły i pracowników na samodzielnych stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 2. Jednostki organizacyjne szkoły współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na: 1) wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw; 2) udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań; 3) przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zadań zleconych Kierownicy jednostek organizacyjnych lub pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów czy korespondencji odpowiadają za: 1) uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym; 2) zgodność z obowiązującymi przepisami; 3) właściwą formę; 4) terminowość załatwienia sprawy. ROZDZIAŁ V Zakres działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych pracowników Do zadań Działu Administracyjnego należy: 1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły; 2) dostosowywanie struktury organizacyjnej i obsady personelu do realizacji zadań szkoły; 3) utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie technicznoeksploatacyjnym i w należytej czystości; 4) prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb z zakresie konserwacji i koniecznych remontów; 5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 6) organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle oraz ochrony administrowanych budynków i terenu; 7) organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego; 8) organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi i stołówki, 9) organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynkach i na terenie szkoły; 10) zlecanie prac o charakterze usługowym (usług transportu, serwisu urządzeń, wykonywania ekspertyz, audytu, robót remontowo- budowlanych, itp.); 11) prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecanie usług, zakupów środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupów materiałów eksploatacyjnych itp.; 12) kontrolowanie terminów ważności książeczek sanitarnych pracowników szkoły i organizowanie badań okresowych;

9 13) przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego; 14) przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy; 15) przygotowanie wniosków o powołanie komisji konkursowej i przetargowej; 16) udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej; 17) przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego; 18) kontrola procesu realizacji inwestycji; 19) sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach; 20) przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych; 21) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu; 22) przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych not obciążeniowych, 23) prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom; 24) prowadzenie comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników administracji i obsługi; 25) sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników obsługi i stołówki; 26) uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji; 27) odbiór nowych budynków oraz przejęcie dokumentacji projektowej i rozruchowoodbiorowej, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych; 28) planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące itp.); 29) planowanie i zakup środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu; 30) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek szkolny i odpowiednie jego zabezpieczenie; 31) ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń; 32) aktualizowanie wywieszek inwentarzowych; 33) planowanie i zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji i rozchodu; 34) dokonywanie kontroli wewnętrznej; 35) przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum; 36) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 37) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego; 38) realizacja obowiązku podatkowego szkoły z zakresie podatku od nieruchomości; 39) dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych w dziale; 40) obsługa techniczna imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag) Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: 1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z: a. planowaniem, zabezpieczaniem, rozliczaniem środków finansowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych; b. funkcjonowaniem systemu finansowo- księgowego;

10 2) wnioskowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych, o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków szkoły; 3) planowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych szkoły, wydatków budżetowych i funduszy specjalnych (opracowanie projektu planu finansowego); 4) dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów; 5) ewidencja faktur wystawianych najemcom na podstawie zawartych umów, dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi; 6) prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne za zużyte media i materiały; 7) ewidencjonowanie operacji finansowych z budżetu i funduszy specjalnych; 8) prowadzenie rejestru dochodów własnych; 9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 10) obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 11) obsługa kasowa Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i funduszy specjalnych; 12) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz weryfikacja sprawozdań finansowych organu prowadzącego; 13) sporządzanie listy płac i wypłat wynagrodzeń pracowników szkoły; 14) rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 15) ewidencja księgowa operacji finansowych zgodnie z przepisami; 16) przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz finansowo - księgowych wymaganych przez organ prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły; 17) sporządzanie sprawozdań do GUS; 18) bieżąca analiza i uzgadnianie kont rozrachunkowych; 19) rozliczenie oraz ewidencja delegacji służbowych; 20) opracowywanie projektów procedur wewnętrznych i przepisów w zakresie obsługi finansowo - księgowej w Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 21) prawidłowe archiwizowanie dokumentów oraz danych w wersji papierowej i elektronicznej; 22) przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych; 23) rozliczanie magazynu żywnościowego w okresach miesięcznych na podstawie inwentaryzacji; 24) prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz pozostałych ksiąg inwentarzowych i kartotek materiałowych; 25) dokonywanie kontroli wewnętrznej kasy, dokumentów księgowych i finansowych zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej; 26) informowanie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 2) nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 3) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 4) nadzór i kontrola stołówki szkolnej; 5) nadzór nad biblioteką szkolną; 6) nadzór nad koordynatorem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 7) nadzorowanie uroczystości i imprez w szkole;

11 8) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom; 9) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 10) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 11) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 12) nadzór nad pracami Komisji i Zespołów Przedmiotowych; 13) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 14) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 15) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 16) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych; 17) kontrola pracy nauczycieli, realizacji podstawy programowej i programów nauczania, kontrola dokumentacji tych zajęć; 18) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 19) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 20) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 21) przygotowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej programu pracy szkoły oraz przedstawianie bieżących sprawozdań z jego realizacji; 22) opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 23) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 24) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 25) zapewnianie pomocy nauczycieli w zakresie realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 26) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 27) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego; 28) opracowanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 29) kontrola w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu; 30) kontrola realizacji indywidualnego nauczania; 31) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 32) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 33) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 34) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematyczna kontrola jej zawartości; 35) kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie ich zgodności z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 36) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły; 37) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 38) kontrola pracy pracowników obsługi; 39) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 40) współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, policją i służbami

12 porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnienia ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 41) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów dotyczących bhp i p/poż; 42) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły. 43) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności Do zadań Kierownika internatu należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 2) nadzór nad Młodzieżową Radą Internatu; 3) nadzór i kontrola stołówki internatu; 4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej; 5) prowadzenie ewidencji nadgodzin i przekazywanie jej do księgowości; 6) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 7) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 8) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 9) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 10) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 11) opracowywanie planu zajęć na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych; 12) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 13) opracowywanie planu imprez w internacie; 14) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 15) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 16) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 17) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 18) egzekwowanie przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 19) dbanie o właściwe wyposażenie internatu w środki dydaktyczne i sprzęt; 20) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartości; 21) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły; 22) nadzorowanie prac komisji ds. naboru w internacie; 23) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 24) kontrola pracy pracowników obsługi; 25) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 26) współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnienia ładu i porządku w internacie i na jej terenie; 27) odpowiedzialność za mienie znajdujące się w internacie; 28) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów dotyczących bhp i p/poż; 29) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.

13 Do zadań Kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 1) współdziałanie z pracodawcami w celu organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 2) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 4) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 5) kontrola w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych w zakresie kształcenia zawodowego; 6) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 7) kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie ich zgodności z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 8) dokonywanie podziału na grupy na zajęciach praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych; 9) opracowywanie planu zajęć na warsztatach na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych; 10) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 11) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 12) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu szkolenia praktycznego; 13) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 14) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach; 15) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym; 16) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 17) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 18) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 19) wnioskowanie o nowe kierunki kształcenia w zawodach; 20) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów dotyczących bhp i p/poż; 21) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły Do zadań biblioteki należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, medioteki, czytelni; 3) prowadzenie działalności informacyjnej; 4) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 6) wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania;

14 7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji; 8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 9) kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych; 10) organizacja wystaw okolicznościowych, spotkań z autorami; 11) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i bibliotecznej; 12) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów; 13) selekcjonowanie zbiorów; 14) prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarzy i wypożyczeń; 15) opracowanie polityki gromadzenia zbiorów, zakupów. ROZDZIAŁ VI Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 6) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 3. Pracownik zatrudniony w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika Obowiązki Głównej księgowej: 1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych; 2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 3) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami; 4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły; 5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę; 6) rozliczanie projektów realizowanych przez szkołę; 7) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

15 8) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; 9) kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań; 10) opracowywanie rocznych planów finansowych Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle; 11) nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych; 12) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów; 13) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych; 14) kontrola sporządzania miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych; 15) kontrola nad dokonywanymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę, świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i nad przekazywaniem ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi; 16) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, 17) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowoksięgowego; 18) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki; 19) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 20) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki; 21) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki; 22) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole; 23) przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki; 24) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo - księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej; 25) zarządzanie inwentaryzacją i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek; 26) nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych; 27) archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programach zapisanych w Polityce rachunkowości; 28) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej, bhp i higieny pracy, ochrony p/poż w podległym dziale finansowo-księgowym; 29) bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym; 30) reprezentowanie Szkoły przed sądami w sprawach finansowych; 31) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;

16 32) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 33) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 34) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły. 2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność prawną za: 1) przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły; 3) wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Księgowy. 3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo: 1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie i rachunkowo dokumentów i analiz stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych; 2) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie i rachunkowo dokumentów i analiz stanowiących podstawę sporządzanych analiz, sprawozdań, założeń do planów budżetowych, 3) odmówić akceptacji dokumentu, który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy; 4) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie; 5) wnioskować do Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle o przeprowadzenie kontroli określonych działań, komórek organizacyjnych szkoły, które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównej księgowej; 6) wnioskować do dyrektora szkoły o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej; 7) dokonywać oceny pracy podległych pracowników; 8) wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników Obowiązki kasjera: 1) dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty; 2) pobieranie pieniędzy z banku; 3) odprowadzanie pieniędzy do banku; 4) należyte zabezpieczanie gotówki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 5) wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac; 6) przyjmowanie odpłatności od młodzieży mieszkającej w internacie, wydawanie na bieżąco dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty; 7) sporządzanie raportów kasowych; 8) prowadzenie kasy fiskalnej; 9) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury; 10) miesięczne uzgadnianie sald kont analitycznych z saldem konta syntetycznego;

17 11) udział w szkoleniach bhp i p/poż; 12) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 13) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 14) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły i głównego księgowego Do zadań referenta ds. kadr, księgowego należy w szczególności: 1) udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych; 2) prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej; 3) wydawanie zaświadczeń, i innych dokumentów dla pracowników szkoły; 4) wydawanie dokumentów dla spraw emerytalno-rentowych pracowników; 5) prowadzenie dokumentacji związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem, awansowaniem i karaniem pracowników; 6) prowadzenie kart urlopowych i rocznej ewidencji czasu pracy; 7) ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników, w ramach zastępstwa; 8) przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów; 9) prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją obowiązku podatkowego pracodawcy; 10) przyjmowanie dokumentów niezbędnych do naliczania potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac; 11) prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac w zakresie umów cywilno- prawnych; 12) ustalanie i aktualizowanie składników płacy pracowników np. wysługa; 13) obsługa akt pracowniczych, uczestniczenie w zadaniach kontroli wewnętrznej; 14) organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej; 15) wsparcie formalne i rachunkowe zakładowej komisji świadczeń socjalnych, przyjmowanie oświadczeń i wniosków dla celów tej komisji; 16) uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymagających akceptacji głównego księgowego; 17) przygotowywanie analiz, sprawozdań i danych na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia i płac; 18) kwalifikowanie i przechowywanie dokumentów pracowniczych związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem, trwaniem zatrudnienia; 19) sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia; 20) sporządzanie sprawozdań, analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach i wykorzystaniu funduszu płac na potrzeby Dyrektora; 21) sporządzanie wzoru umów, pism urzędowych; 22) obsługa związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdania do PEFRON-u; 23) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 24) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 25) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły Obowiązki księgowej wynikają z zakresu powierzonych czynności i obowiązków oraz zadań Działu Księgowości- 18.

18 Obowiązki kierownika gospodarczego wynikają z zakresu zadań Działu Administracji Obowiązki sekretarza szkoły (sekretarki). 1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt; 2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących; 3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole; 4) wysyłanie korespondencji; 5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen; 6) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności: a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata, b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, c) występowanie o odpisy arkuszy ocen, d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen, e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów, 7) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich; 8) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 9) zamawianie druków ścisłego zarachowania; 10) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły; 11) prowadzenie rejestru spraw wojskowych; 12) wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych; 13) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych; 14) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle; 15) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw maturalnych; 16) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom; 17) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych; 18) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy; 19) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie; 20) obsługa gości i interesantów dyrektora; 21) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych; 22) obsługa Komisji Kwalifikacyjnych działających w sprawach awansu zawodowego; 23) wystawianie oraz ewidencja delegacji służbowych; 24) przekazywanie akt do zakładowego archiwum; 25) prowadzenie archiwum szkolnego; 26) udzielanie informacji interesantom; 27) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż; 28) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 29) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły Obowiązki nauczyciela i wychowawcy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle: 1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym

19 zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego; 4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela i wychowawcy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle zapisany jest w statucie szkoły, który nauczyciel jest obowiązany przestrzegać Do zadań pedagoga należy: 1) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi; 2) udzielanie porad i pomocy uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu przez nich trudności wychowawczych; 3) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu; 4) współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej; 5) podejmowanie działań wobec uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli o charakterze profilaktyczno-wychowawczym wynikających z założeń szkolnego programu profilatyki i szkolnego programu wychowawczego; 6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 7) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka; 8) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych o charakterze socjoterapetycznym; 9) wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 10) kierowanie pracą komisji stypendialnej; 11) współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie; 12) koordynowanie prac z zakresu ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki; 13) udzielanie uczniom i rodzicom lub opiekunom prawnym porad w zakresie poszukiwania różnych form pomocy materialnej; 14) ustalanie form realizacji zaleceń sformułowanych przez poradnie psychologiczno pedagogiczne wobec uczniów z wychowawcami klasowymi, nauczycielami oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów; 15) pomoc w opracowywaniu planów pracy z uczniami mającymi trudności w nauce lub sprawiającymi problemy wychowawcze (zespoły wychowawcze).

20 Obowiązki intendenta: 1) zaopatrywanie stołówki szkolnej (internatu) w potrzebne artykuły żywieniowe z zachowaniem prawa o zamówieniach publicznych; 2) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem; 3) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowej; 4) uzgadnianie sald z księgowością Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle dwa razy w roku (na koniec czerwca i grudnia); 5) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich w stołówce; 6) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza; 7) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku; 8) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie; 9) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem; 10) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego; 11) pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z nich na bieżąco; 12) utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych; 13) dbanie o terminowe cechowanie wag; 14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP; 15) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni; 16) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze; 17) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury; 18) wykonywanie badań profilaktycznych; 19) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.; 20) pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb; 21) udział w szkoleniach bhp i p/poż; 22) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego zapisanych w 23; 23) wykonywanie poleceń Dyrektora Obowiązki kucharza: 1) przygotowywanie, wykonywanie i wydawanie posiłków ilościowo i jakościowo zgodnych z aktualnym jadłospisem i gramaturą; 2) pobieranie z magazynu produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem; 3) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków; 4) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych; 5) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u; 6) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni; 7) sprzątanie kuchni i szaf kuchennych; 8) mycie naczyń (wyparzanie), sprzętu kuchennego;

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 w Mielcu z dnia 27 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo