PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7. Protokołowała: Magdalena Piwińska Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Gawdzik Przewodniczący VI kadencji Rady Powiatu w Kraśniku. Stan 17/21 Punkt 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Przewodniczący Rady otworzył obrady VI sesji Rady Powiatu w Kraśniku. Po czym poprosił wszystkich o powstanie do hymnu. Po hymnie. Pan Przewodniczący Rady powitał radnych, a następnie w imieniu swoim i radnych powitał zaproszonych gości, Pana Starostę, Pana Wicestarostę, pracowników Starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji Rady Powiatu w Kraśniku. Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności na stan 21 radnych wybranych do Rady Powiatu w Kraśniku obecnych jest 17 radnych, co stanowi niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Punkt 2. Uchwalenie porządku obrad. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że propozycję porządku obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Uchwalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu V sesji. 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej Sesji. 5. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie powiatu oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. 1

2 6. Sprawozdanie z efektów pracy PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 7. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kraśnickim. 8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok. b) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 r. c) w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, d) w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku. 9. Sprawy bieżące. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Zamknięcie obrad sesji. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Rada Powiatu w Kraśniku 17 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymuję się przyjęła porządek obrad. Stan 18/21 Na sesję przybył Pan Radny Henryk Flis. Punkt 3. Przyjęcie protokołu V sesji. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że protokół V sesji Rady Powiatu był dostępny do wglądu w Biurze Rady. Dodał, że Radni otrzymali protokół także drogą elektroniczną. Zapytał, czy są uwagi lub pytania do treści protokołu. Wobec braku uwag zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu V sesji bez odczytywania. za głosowało 18 radnych, przeciw brak, wstrzymało się brak. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Rada Powiatu w Kraśniku 18 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymuję się bez odczytywania przyjęła Protokół V sesji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 lutego 2015 roku. 2

3 Punkt 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej Sesji. Stan 19/21 Na sesję przybył Pan Radny Piotr Janczarek. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w/w sprawozdanie w formie pisemnej radni otrzymali przed sesją (Zał. Nr 1). O uzupełnienie poprosił Pana Starostę. Pan Starosta poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu, na których podjęto 16 uchwał oraz wydanych zostało 6 zarządzeń Starosty Kraśnickiego. Następnie poinformował o najważniejszych wydarzeniach, którymi zajmował się Zarząd Powiatu od poprzedniej sesji lutego 2015 r. w Zespole Szkół Nr 3 odbyły się Dni Otwarte Politechniki Lubelskiej, na których Zarząd Powiatu reprezentował Pan Wicestarosta Mariusz Socha. Dodał, że ważne jest to, aby szkoły Powiatu Kraśnickego angażowały się we współpracę z tak prestiżowymi wyższymi uczelniami jak Politechnika Lubelska. Poinformował, że inicjatywa ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, - 1 marca 2015 r. Pan Starosta uczestniczył w Obchodach organizowanych z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych przez Burmistrza Miasta Kraśnik, które obejmowały Mszę Świętą, przemarsz oraz apel poległych przy Pomniku Katyńskim na cmentarzu w starej dzielnicy Kraśnika, - 2 marca 2015 r. odbył spotkanie z dyrektorami szkół, podczas którego omówione zostały sprawy związane z arkuszami organizacyjnymi, naborem oraz liczbą oddziałów planowanych na rok szkolny 2015/2016, - 3 marca 2015 r. uczestniczył w spotkaniu z rolnikami Gminy Urzędów w ramach Dni Kultury Rolnej, podczas którego rozmawiano na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie, - 4 marca 2015 r. odbył wizytę w Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie w sprawie projektów klastrowych. Dodał, że spotkanie to dotyczyło Centrum Certyfikacji Produktu Regionalnego w Kraśniku, którego projekt ma być uzupełniony o klaster. Nabór wniosków odbędzie się w III kwartale 2015 roku, - 4 marca 2015 r. Pan Wicestarosta Mariusz Socha odebrał promesę na budowę drogi do Owczarni. Dodał, że będzie to ostatni odcinek tej drogi, czyli bezpośrednio z Kraśnika można będzie dojechać do Gminy Trzydnik Duży przez Owczarnię. Wyraził nadzieję, że ta inwestycja zostanie w tym roku oddana, - 5 marca 2015 r. Pan Starosta spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Sławomirem Sosnowskim oraz Panem Wojciechem Matelą 3

4 w sprawie projektu geodezyjnego. Dodał, że będzie on jednym z pierwszych projektów kluczowych, który ma być uruchomiony przez Zarząd Województwa, - 5 marca 2015 r. wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji rozstrzygnął konkurs pn. Bezpieczna zima. Wyraził zadowolenie, że coraz więcej szkół podstawowych z terenu Powiatu angażuje się w ten prewencyjny konkurs i zapewnił, że tradycja ta będzie kontynuowana, - 6 marca 2015 r. Pan Starosta uczestniczył w obchodach Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół Nr 2, - 6 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z Panią Idą Karpińską, która do Kraśnika zawitała wspólnie z Miss Polski, aby promować tu profilaktykę raka szyjki macicy. Inicjatywa ta, która miała miejsce w CKiP cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyraził nadzieję, że przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności na ta chorobę, - 6 marca 2015 r. odbyły się Obchody Dnia Kobiet organizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w Urzędowie. Dodał, że w spotkaniu tym uczestniczyło ponad 400 kobiet, - 8 marca 2015 r. odbyła się Msza peregrynacyjna z relikwiami Ks. Jerzego Popiełuszki, w której uczestniczył Pan Wicestarosta Mariusz Socha. Dodał, że odbyły się także uroczystości 70 rocznicy śmierci Ks. Stanisława Zielińskiego, podczas których Radę Powiatu reprezentował Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Gawdzik. Pan Starosta w związku z tymi obchodami uczestniczył w uroczystościach w Szkole Podstawowej w Stróży, z racji tego, że Ks. Zieliński jest patronem tej szkoły, - 12 marca 2015 r. rozdane zostały stypendia sportowe. Podziękował Panu Dyrektorowi ZS Nr 2 oraz pracownikom Wydziału Edukacji i Sportu za przygotowanie tej uroczystości, - 13 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z prof. Janem Dankiem z Brzeznej znanym hodowcą nowych odmian sadowniczych, które dotyczyło klastra mającego powstać w Powiecie Kraśnickim przy Centrum Certyfikacji, - 14 marca 2015 r. odbył się Samorządowy Turniej Piłki Nożnej w Polichnie, w którym uczestniczyły prawie wszystkie gminy Powiatu Kraśnickiego, zwyciężyła Gmina Gościeradów. Podziękował pracownikom Starostwa i Radnym za udział w turnieju w charakterze zawodników, - w dniach marca 2015 r. Pan Starosta uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Holandii. Dodał, że wyjazd finansowany był z projektu pn. Marketing Gospodarczy. Poinformował, że odwiedzono kilka gospodarstw, a także klaster, który chciałby odwzorować w Powiecie Kraśnickim. Ponadto, odbył wizytę w Ambasadzie Polskiej w Hadze. Stwierdził, że wyjazd ten był bardzo interesujący, zaś wiele rozwiązań holenderskich można przenieść na Ziemię Kraśnicką. Dodał, że w wyjeździe tym uczestniczyli samorządowy oraz przedsiębiorcy z terenu naszego Powiatu, - 17 marca 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku, którym został Pan Sławomir Cielepała 4

5 po uprzedniej rezygnacji Pana Krzysztofa Jargiło. Podziękował byłemu Dyrektorowi za dobrą współpracę, zaś nowemu Dyrektorowi życzył wielu sukcesów w prowadzeniu ZDP, - 19 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, - 20 marca 2015 r. rozstrzygnięty został Konkurs Wiedzy Pożarniczej, który był zorganizowany z inicjatyw Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zarządu Powiatu w Kraśniku, - 20 marca 2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Czy znasz swój region, za zaangażowanie, w który podziękował wszystkim uczestnikom, - 23 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z właścicielami aptek odnośnie odbywania nocnych dyżurów. Poinformował, że na wniosek aptekarzy jest przyjęte takie rozwiązanie, jakie preferowała większość. Wyraził nadzieję, że ten system uda się dotrzeć i że będzie on funkcjonował dalej w naszym Powiecie, - 24 marca 2015 r. Pan Starosta odebrał wyróżnienie pn. Samorządowiec - Spółdzielca za 2014 rok w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. Podziękował za zgłoszenie jego kandydatury, - 24 marca 2015 r. odbyły się uroczystości związane z Dniem Patrona Szkoły w ZS Nr 1 w Kraśniku, na których Zarząd reprezentował Pan Wicestarosta Mariusz Socha, Dodał, że Zarząd Powiatu przygotowuje się do projektów kluczowych, do tego by zabezpieczyć środki finansowe. Niestety nie wiodą się próby sprzedaży majątku powiatowego, tj. nieruchomości przy Ul. Kościuszki, czy nieruchomości w Gościeradowie. Dodał, że Zarząd Powiatu nie chce obniżać cen tych działek. Poinformował, że zainteresowanie w/w nieruchomościami było, dlatego nie wie, dlaczego oferenci ostatecznie nie złożyli ofert, - Zarząd Powiatu jest na ukończeniu rozstrzygnięcia przetargów na budowę boiska przy ZS Nr 1 i dostosowanie Bursy do zaleceń przeciwpożarowych połączone z remontem pierwszego piętra. Wyraził nadzieję, że do 15 kwietnia uda się rozstrzygnąć ten przetarg. Poinformował, że 17 marca 2015 roku Komisja Rewizyjna wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu w sprawie pozyskania budynku przy DPS Kraśnik. Odpowiedział, że wstępne rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji oraz Inspektoratem Ochrony Roślin odbyły się i ustalono, że najpierw należy znaleźć miejsce, aby te instytucje tam przenieść. Zarząd Powiatu próbuje rozstrzygnąć przetarg na remont Bursy, gdzie te instytucje miałyby być przeniesione. Planuje się, aby ta część Bursy była wynajęta dla instytucji rolniczych (ODR, Inspektorat Ochrony Roślin, Wojewódzki Zarząd Melioracji). Wszystkie instytucje otoczenia rolniczego skupione byłyby na ul. Słowackiego rolnicy mieliby zapewnioną kompleksową obsługę w jednym miejscu. Ponadto, generowałoby to dodatkowe dochody dla Bursy. Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie wykonany remont Bursy. Pierwszy przetarg nie wyszedł ze względu na zbyt małą ilość 5

6 zabezpieczonych środków finansowych. Obecnie Zarząd Powiatu jest po pierwszym otwarciu ofert, ale były uzupełnienia do tego projektu ze strony wykonawców projektu. Niedługo będzie ogłoszony kolejny przetarg. Podkreślił, że Zarząd Powiatu podejmuje działania, aby przenieść instytucje z budynku przy ul. Oboźnej oraz aby był on oddany do dyspozycji DPS w Kraśniku, - Pan Starosta dodał, że trwa realizacja inwestycji Budowa drogi dojazdowej do Strefy Ekonomicznej. Wykonywane są prace geodezyjne, projektowe i na dzień dzisiejszy nie ma zagrożeń realizacji w/w projektu. Stan 20/21. Na sesję przybył Pan Radny Stefan Stachula. Pan Przewodniczący Rady zapytał czy do przedstawionego sprawozdania ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania. Pan Radny Jarosław Czerw poinformował, że dochodzą go słuchy odnośnie złego sytemu pracy aptek na terenie naszego powiatu. Mieszkańcy informowali go, że codziennie zmienia się apteka dyżurująca całodobowo. Lepszy był poprzedni system tygodniowy. Nie wszyscy korzystają z Internetu, a tam można znaleźć dane dyżurującej apteki. Z tej przyczyny w opinii Pana Radnego potrzebne jest wypracowanie nowego systemu pracy aptek. Pan Radny Roman Bijak poprosił o wyjaśnienie przybliżenie przedmiotu uchwały, która jest ujęta w/w sprawozdaniu starosty, odnośnie drogi dojazdowej do Strefy Ekonomicznej. Zapytał także o przetargi ujęte w w/w sprawozdaniu. Poprosił również o informację nt. zmiany na stanowisku Dyrektora ZDP w Kraśniku. Pan Radny Henryk Flis poprosił o informację o na temat wspomnianego przez Pana Starostę klastra. Pan Radny Jerzy Misiak zapytał o szczegóły realizacji inwestycji na ul. Św. Faustyny tj. czy planowana jest tam budowa chodników? Pan Starosta Andrzej Maj udzielił odpowiedzi na temat dyżuru aptek. Otóż do niedawna była jedna apteka dyżurna, ale na jesieni 2014 roku zaprzestała sprawować dyżury nocne. Wymusiło to wypracowanie nowego harmonogramu z podziałem tygodniowym, ale niestety spotkało się to z oporem właścicieli aptek. Mniejsze apteki uskarżały się na wzrost kosztów. Aptekarze w końcu zgodzili się na propozycję, by codziennie inna apteka sprawowała dyżur nocny. Wiadomo, że nie jest to najlepsze wyjście dla mieszkańców, ale nie ma sankcji, które by przekonały aptekarzy do zmiany decyzji. Pan Starosta poprosił Pana Radnego Jarosława Czerwa o podpowiedź jak najlepiej wyjść z tej sytuacji. 6

7 Następnie Pan Starosta odpowiedział na pytanie Pana Radnego Henryka Flisa. Klaster będzie stworzony przy Centrum Certyfikacji. Będzie to grupa firm instytucji (Uniwersytet Medyczny, firmy zajmujące się ochroną roślin, producenci itp.), która zna się na każdym etapie hodowli i sprzedaży już gotowego owocu lub warzywa. W Holandii bardzo dobrze sprawdza się taki system. Na początku kwietnia planowane jest podpisanie umów z firmami zainteresowanymi przynależeniem do klastra. Projekt ten jest ujęty jako projekt kluczowy w Lubelskim RPO. Pan Mateusz Kaproń Kierownik Wydziału Budownictwa Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ustosunkował się do zapytania Pana Radnego Romana Bijaka odnośnie uchwały o budowie drogi dojazdowej do Strefy Ekonomicznej informując, że jest to uchwała formalna w sprawie wyrażenia opinii odnośnie budowy tej drogi. Jest to jeden z dokumentów, które musi złożyć wykonawca. Jeżeli nie byłoby tej uchwały to po 14 dniach byłaby milcząca zgoda, jednak wolał to przyspieszyć, aby wszystkie dokumenty były gotowe do złożenia. Następnie odpowiadając na pytanie Pana Radnego Jerzego Misiaka wyjaśnił, że nie są planowane żadne chodniki, co wiąże się ze środkami finansowymi. Budowa ul. Św. Faustyny polega na sporządzeniu samej nawierzchni, dróg dojazdowych do pól bez chodników. Geodeci na chwilę obecną zakończyli pracę w terenie, natomiast na koniec kwietna zostanie wydana decyzja ZRID. Podział terenu jest jeszcze w planach i wszelka potrzebna dokumentacja jest gotowa. Dodał, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Pan Sekretarz Jerzy Podgórski odpowiedział na wątpliwości odnośnie 2 uchwał przetargowych. Chodzi tu jedynie o zmianę komisji przetargowych, bo nastąpiły zmiany w strukturze Starostwa, a dokładnie w Wydziale Budownictwa i Wydziale Organizacyjnym. Odnośnie zmiany dyrektora w ZDP, to został on wyłoniony spośród trzech kandydatów. Dwie oferty zostały odrzucone z powodów formalnych Pan Radny Stefan Stachula stwierdził, że nie rozumie dlaczego robią takie trudności pacjentom z dyżurami nocnymi, skoro z nich żyją. Należy zobaczyć, kto wydaje koncesje aptekom, wtedy pewnie by się ta sprawa wyjaśniła. Dodał, że w jego opinii należy zaprosić przedstawicieli aptek na posiedzenie Zarządu Powiatu. Wobec braku uwag Pan Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Pana Starosty z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji zostało przyjęte przez Radę Powiatu w Kraśniku. 7

8 Stan 21/21 Na sesję przybył Pan Radny Wiesław Jedliński. Punkt 5. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie powiatu oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Punkt. 6. Sprawozdanie z efektów pracy PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pan Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie tematów dotyczących pomocy społecznej i pieczy zastępczej Pana Marka Klimka Dyrektora PCPR Kraśnik. Poprosił, by punkt 5 i 6 przedstawić łącznie. Pan Dyrektor Marek Klimek przedstawił szczegółową na temat funkcjonowania pomocy społecznej na terenie powiatu oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku (Zał. Nr 2). Podsumował, że przeznaczone środki na działalność PCPR są niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania. Następnie przedstawił szczegółowe sprawozdanie z efektów pracy PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Zał. Nr 3). Na koniec podsumował, że Powiat posiada dobre zaplecze, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą. W 91 rodzinach zastępczych umieszczonych jest 50 dzieci. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych powiatu. W placówkach opiekuńczych jest 133 miejsc i przebywa tam 118 wychowanków. Dąży się do umieszczenia jak największej ilości dzieci w rodzinach zastępczych. Pan Dyrektor nadmienił, że bardzo ważna jest pomoc dla osób usamodzielniających się, które opuszczają placówki i rodziny zastępcze. Pan Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię na temat sprawozdania z funkcjonowaniem pomocy społecznej na terenie powiatu oraz sprawozdaniem z efektów pracy PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Panią Bożenę Wilkołek Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Pani Bożena Wilkołek Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że Komisja pozytywnie przyjęła w/w sprawozdania Pana Marka Klimka Dyrektora PCPR w Kraśniku. Pan Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. Pan Radny Roman Bijak stwierdził, że DPS - y są bardzo potrzebne, dziwi, jednak bardzo duża liczba osób znajdujących się w nich. Koszt utrzymania 8

9 jednego mieszkańca to około 2,5 tys. zł. Kiedyś to do rodziny należała opieka nad osobami starszymi, a teraz panuje wygodnictwo. Pan Radny stwierdził, że DPS - y będą przeżywały teraz oblężenie, ponieważ społeczeństwo polskie starzeje się. Dlatego w jego opinii trzeba budynki w/w DPS-ów koniecznie przystosować do wymogów XXI wieku. Według niego najładniej wygląda budynek DPS Gościeradów, a najgorzej jest z wyglądem budynku DPS Kraśnik. Dlatego trzeba zająć się tym ostatnim: rozbudować i zdopingować Panią Dyrektor oraz Zarząd Powiatu do działań mających na celu polepszenie stanu technicznego DPS w Kraśniku. Pan Radny nadmienił, że nie ma żadnych zastrzeżeń, co do sprawozdań Pana Dyrektora Klimka i nawiązał do problemów związanych z pieczą zastępczą. Stwierdził, że w Polsce rośnie liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych. Zdaniem Radnego wynika to z tego, że zbyt pochopnie odbiera się dzieci rodzinom biologicznym. Rodzice zastępczy dotrzymują za opiekę duże pieniądze i piecza zastępcza staje się sposobem na zarabianie. Rodziny biologiczne na taką pomoc nie mogą liczyć. Trzeba zadać sobie pytanie: czy stać polskie społeczeństwo na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych? Czy to nie jest chore, że nie pomaga się rodzinom naturalnym? Zaznaczył, że nie są to zarzuty w stosunku do PCPR, tylko w stosunku do sytuacji ogólnej. Rada Powiatu zapoznała się z funkcjonowaniem pomocy społecznej na terenie powiatu oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz sprawozdaniem z efektów pracy PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Stan 20/21 Obrady Sesji aż do ich zakończenia opuścił Pan Radny Eugeniusz Pelak. Punkt 7. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kraśnickim. Pan Przewodniczący Rady o przedstawienie sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kraśnickim poprosił Pana Andrzeja Tybulczuka Dyrektora PUP Kraśnik. Pan Andrzej Tybulczuk Dyrektor PUP Kraśnik przedstawił szczegółowo sytuację na rynku pracy (Zał. Nr 4). Dodał, że zmniejszyła się liczba bezrobotnych o około 1000 osób. Ponadto obecnie więcej jest bezrobotnych płci męskiej, zwiększyła się liczba wykształconych bezrobotnych do 12 %. Natomiast zmniejszyła się liczba bezrobotnych do 25 roku życia. Przybywa osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Rynek pracy w Powiecie Kraśnickim jest bardzo płytki. Stwierdził, że bardzo rzadko przybywa nowych miejsc pracy. Planowane środki na aktywizację zawodową to kwota ponad 10 mln zł, a programów partnerskich planuje się pozyskać około 9

10 2 mln zł. W 2014 roku, od nowelizacji prawa, zmieniło się podejście do osób bezrobotnych. Każdy traktowany jest indywidualnie poprzez odpowiednie profilowanie bezrobotnych. Ponadto wprowadza się funkcję doradcy klienta (dla 340 osób) oraz ustala dla każdego indywidualne działania. Pan Dyrektor przybliżył plany dotyczące aktywizacji zawodowej na 2015 (Zał. Nr 4). Pan Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kraśnickim Panią Bożenę Wilkołek, przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pana Piotra Janczarka Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. Pani Bożena Wilkołek, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pan Piotr Janczarka Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. Poinformowali, że obie Komisje pozytywnie przyjęły w/w sprawozdanie Pana Andrzeja Tybulczuka Dyrektora PUP w Kraśniku. Pan Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Pan Radny Roman Bijak poinformował, że ma krytyczne zdanie odnośnie rynku pracy, zarówno w Kraśniku jak i na terenie całego kraju. Widać, że Miasto Kraśnik i Powiat tworzą przychylne warunki dla inwestorów i czeka się z niecierpliwością na wymierne efekty tych działań. Pan Radny nie ma żadnych uwag, co do informacji Pana Dyrektora. Widać, że rząd nie robi wiele dla poprawy sytuacji, cały czas rynek pracy jest niestabilny. Według sprawozdania OECD, które Pan Radny analizował. Polska pod względem bezrobocia jest na niechlubnym 26 miejscu na 32 kraje badane. W opinii Pana Radnego wpływ na to mają: niestabilne formy zatrudnienia, wysokie wymagania, a małe płace, co powoduje obniżenie produktywności pracowników i odbija się negatywnie na kapitale ludzkim. Szczególnie dotkliwym zjawiskiem jest pracująca bieda (11% pracujących nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb), oraz permanentnie niestabilna sytuacja społeczna z powodu braku stałej pracy. Wielkim problemem jest brak perspektyw dla młodzieży, praca na czarno oraz brak nowych miejsc pracy. Czy można za to winić samorządy, czy urzędy pracy? Niestety to wina sytemu, jeśli nie zmieni się rząd, to nic się w tej materii nie zmieni. Z tego, co Pan Radny wie, to ustawa o bezrobociu jest nowelizowana w niedługim przeciągu czasu już po raz piąty. Niestety nic to nie poprawiło. Na koniec wypowiedzi Pan Radny podziękował Panu Dyrektorowi PUP i jego urzędnikom za to, że łagodzą skutki bezrobocia. Pan Radny Kazimierz Choma poinformował, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Radny Tadeusz Wojtak wspomniał o inkubatorach przedsiębiorczości. Takie inkubatory działały prężnie w Biłgoraju i Puławach. 10

11 Sytuacja w tych obu powiatach jest bardzo dobra. Można pomóc w ten sposób młodym ludziom w ramach środków własnych powiatów. Pan Prezes Michałowski z KIG na w/w posiedzeniu komisji nadmienił, że młodzi potrzebują najwięcej pomocy na starcie. Ważne jest tanie lokum, po prostu trzeba dać wędkę. Pan Radny nadmienił, że ta inicjatywa wybrzmi w postaci stosowanego pisma na którejś z kolejnych sesji. Rada Powiatu zapoznała się z sytuacją na rynku pracy w Powiecie Kraśnickim. Punkt 8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok. Pan Przewodniczący Rady o przedstawienie zmian budżetu na 2015 rok poprosił Panią Skarbnik Zofię Skórską. Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany budżetu będą następujące: - zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę ,04 zł. w tym: subwencji oświatowej o kwotę zł, subwencji równoważącej o kwotę 85 zł, dotacji z budżetu UE na realizację projektów Nowe Perspektywy w powiecie kraśnickim o kwotę 315 zł, oraz Schematom Stop o kwotę ,04 - zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę zł z tytułu dotacji z Polskiego Związku Zapaśniczego oraz o kwotę zł z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu Schematom Stop -zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę ,79 zł - zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł w dziele przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty zł. dot. planu wydatków na dokształcanie nauczycieli, - źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu z ubiegłego roku w kwocie ,75zł. Pan Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię w sprawie projektu uchwały odnośnie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Panią Małgorzatę Wójcikowską Przewodniczącą Komisji Budżetowej. Pani Małgorzata Wójcikowska Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok. 11

12 za głosowało 21 radnych, przeciw brak, wstrzymało się brak. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Rada Powiatu w Kraśniku 21 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymuję się jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok. b) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 r. Pan Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015r. poprosił Pana Dyrektora Marka Klimka PCPR Kraśnik. Pan Dyrektor Marek Klimek PCPR Kraśnik poinformował, że PFRON, co roku przyznaje powiatom pulę środków na rehabilitację społeczną oraz zawodową dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poinformował o wszystkich przyznanych środkach (Zał. do uchwały Nr VI- 40/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 roku). Nadmienił, że podział środków zawsze konsultowany jest z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz z PUP Kraśnik. Środki niestety nie są wystarczające, jeżeli chodzi o potrzeby osób. Pan Dyrektor poprosił o pozytywne przyjęcie w/w uchwały. Pan Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię na temat projektu w/w uchwały Panią Bożenę Wilkołek, przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Pani Bożena Wilkołek, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015r. za głosowało 21 radnych, przeciw brak, wstrzymało się brak. 12

13 W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Rada Powiatu w Kraśniku 21 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymuję się jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 r. c) w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, Pan Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprosił Pana Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu Zbigniewa Leziaka. Pan Zbigniew Leziak Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu poinformował, że temat jest znany przez Radę Powiatu i takie rozwiązanie funkcjonuje od lat. Od kilku lat Pani Dyrektor kieruje swoje pismo do Rady Powiatu. Częściowe zwolnienie od zajęć będzie z korzyścią dla uczniów, dlatego, że Pani Dyrektor uczy ważnego przedmiotu języka polskiego. Pan Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię na temat projektu w/w uchwały Panią Edytę Dudzińską, przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji. Pani Edyta Dudzińska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Pan Radny Jerzy Misiak stwierdził, że Pani Dyrektor słusznie zwróciła się z prośbą o zwolnienie z części zajęć. Trzeba się kierować projektem organizacyjnym, który jest najważniejszy przy konstrukcji roku szkolnego. Pan Radny zastanawia się jak sytuacja ma się z innymi dyrektorami szkół. Jeżeli takie działania powodują koszty, to trzeba się temu bliżej przyjrzeć, bo to właśnie teraz kształtują się arkusze organizacyjne na przyszły rok szkolny. Pan Radny podał tu przykład oddzielenia Bursy Szkolnej od ZS nr 3 w Kraśniku tylko po to, by (według Pana Radnego) stworzyć kolejne stanowisko dyrektora. Ponadto nadmienił, że prośba Pani Dyrektor ZS w Annopolu będzie 13

14 zasadniejsza, jeżeli Rada Powiatu podejmie uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku. Pan Radny Jan Kozioł odpowiedział, że Bursa Szkolna jest samodzielna, bo tego wymagała sytuacja prawna. Z Bursy mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie, co powoduje większą atrakcyjność kształcenia w powiecie. Z internatu korzysta się na zupełnie innych zasadach, możliwość korzystania jest zawężona do uczniów z jednej szkoły. Pan Zbigniew Leziak Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu podziękował swemu przedmówcy odnośnie odpowiedzi na temat Bursy Szkolnej w Kraśniku. Nadmienił, że zwolnienie danego dyrektora od zajęć jest tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie wicedyrektora. Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad w/w uchwałą. za głosowało 19 radnych, przeciw brak, wstrzymało się 2 radnych. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Rada Powiatu w Kraśniku 19 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 2 wstrzymuję się podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, d) w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku. Pan Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku poprosił Pana Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu Zbigniewa Leziaka. Pan Zbigniew Leziak Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu poinformował, że zamiar utworzenia Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku wynika ze względów prawnych. Obsługa księgowa jest obecnie skupiona w pięciu placówkach szkolnych i prowadzi jedenaście szkół. RIO zwróciło uwagę, że tak nie może funkcjonować, gdyż jest ono niezgodne z ustawą o finansach publicznych. Jako jedno z zaakceptowanych przez RIO rozwiązań jest utworzenie POE. Dodał, że dyrektorzy, którzy nie posiadają obsługi finansowej w swojej szkole czują się gorsi, a niektórzy nie chcą takiej obsługi, bo generuje koszty. Stworzenie ośrodka spowoduje oszczędności. Kierownik dodał, że nie planuje się żadnych zwolnień. 14

15 Pan Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Pan Radny Jerzy Misiak stwierdził, że nie podoba mu się sposób, w jaki chce się przeforsować uchwałę. Nadmienił, że chce wiedzieć: jakie dokładnie będą oszczędności, jakie koszty będzie generował ośrodek, dlaczego nie ma dziś na sesji dyrektorów szkół i jakie są ich opinie na ten temat. Według Pana Radnego jest to zły projekt uchwały, bo nie ukazuje widocznych zmian ekonomicznych. Pan Przewodniczący Rady Zbigniew Gawdzik poinformował, że rozmowy z dyrektorami szkół i związkami zawodowymi trwają już ponad dwa lata. Stwierdził, że jest jak najbardziej za ośrodkiem ekonomicznym, dlatego, że generowane koszty są jasno określone i sytuacja jest jasna. Pan Radny Andrzej Cieśla stwierdził, że takie rozwiązanie to cofanie się wstecz. Kiedyś w jego miejscowości był taki ośrodek i zlikwidowano go, bo nie spełniał oczekiwań. Według niego pozbawi to autonomiczności dyrektorów szkół. Księgowa powinna być w każdej szkole, przynajmniej po kilka godzin 2-3 razy w tygodniu. Trzeba się przyjrzeć oszczędnościom i generować je w innych dziedzinach niż księgowość. Pan Radny Jan Kozioł poinformował, że w Wilkołazie Ośrodek Ekonomiczny istnieje już kilkanaście lat i nie odczuwa się zachwiania autonomiczności u dyrektorów. Ośrodek na pewno na początku będzie generował koszty, ale na pewno nikt nie straci pracy. Pewnie ktoś z zatrudnionych zostanie także dyrektorem ośrodka. Pan Starosta Andrzej Maj oznajmił, że temat Ośrodka Ekonomicznego jest dyskutowany od kilku lat. Środowisko księgowych też jest za tym, by zmienić obecną sytuację. Ponadto oszczędności będą pojawiać się sukcesywnie np.: jedna z księgowych odchodzi na emeryturę i gdyby nie było ośrodka trzeba by powołać na jej miejsce nową osobę. Wysłuchane były wszystkie zainteresowane strony, dlatego dla udogodnień pojawi się filia w Olbięcinie. Będzie wyłoniony dyrektor spośród już pracujących. Całe przedsięwzięcie będzie realizowane przeprowadzane zgodnie z prawem dla dobra większości. Pan Starosta stwierdził, że nie rozumie, dlaczego Pan Radny Misiak ma tak złe zdanie o tym projekcie, choć sam przez szereg lat był dyrektorem dobrze prosperującej szkoły. Pan Radny Jerzy Misiak stwierdził, że nie jest zadowolony z odpowiedzi, ponieważ nikt nie podał mu konkretnych kwot. Według niego plan działania polega na tym, że trzeba to zrobić i zobaczymy jak będzie funkcjonować. Według niego dziwne jest to, że w uzasadnieniu napisano, że odciąży to dyrektora i że będzie lepszy nadzór nad placówkami. Według niego rozwiązanie 15

16 to nic nie wniesie, a wręcz utrudni wszelkie działania. Dyrektor powinien być autonomiczny, dostawać środki i sam je dzielić. Pan Radny stwierdził, że wrócimy do poprzedniej epoki i dlatego będzie głosował przeciw. Pan Radny Roman Bijak zapytał czy to jest rzeczywiście zmiana zalecana przez RIO czy jedynie chęć generowania oszczędności. Nadmienił, że chętnie by zobaczył, jakie koszty generowały szkoły w poszczególnych latach. Ponadto Pan Radny zastanawiał się nad tym czy związki zawodowe zgadzają się na proponowane zmiany. Pan Kierownik Zbigniew Leziak odpowiedział, że obsługa finansowa szkół liczy 13 osób, jest to 12,5 etatu. Osoby te zarabiają łącznie, około 42 tys. zł miesięcznie. Obecnie zatrudnionych jest 5 głównych księgowych, a po proponowanych zmianach będzie tylko jedna. Na pewno spowoduje to spadek kosztów. Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad w/w uchwałą. za głosowało 15 radnych, przeciw 3, wstrzymało się 2 radnych. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Rada Powiatu w Kraśniku 15 głosami za, przy 3 głosach przeciw oraz 2 wstrzymuję się podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku. Punkt 9. Sprawy bieżące. Pan Przewodniczący Zbigniew Gawdzik poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęły trzy pisma: - do Firmy Geodezyjnej Globmatix, która zajmowała się kwestią regulacji stanu prawnego Rzeki Urzędówki w Gminie Wilkołaz. W piśmie swym skarży się na sposób przyjęcia do zasobów geodezyjnych opracowań poczynionych przez tę firmę. Według Radcy Prawnego sprawę Globmatix należy przekazać zgodnie z właściwością, do Starosty Kraśnickiego, ponieważ z pisma wynik, iż jest to skarga na Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zgodnie z właściwością skargi na pracowników rozpatruje Starosta Kraśnicki, - od Dyrektora NZOZ Doktor z prośbą o utwardzenie ul. Dębowej w Kraśniku. ZDP Kraśnik wyjaśnił, że jest to droga powiatowa Kraśnik - Mikulin. Łączy Mikulin z ul. Podleską w Kraśniku. Jest to droga dojazdowa do jednego gospodarstwa, a ponadto jest gruntowa i ma okresowo słaby dojazd. W I kwartale tego roku były dokonane prace odnośnie utwardzenia gruntu mieszanką kamienną oraz uprzątnięto tam teren (podcięto samosiejki itp.). 16

17 - od Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z prośbą o nawiązanie współpracy w zakresie współdziałania w projektach zdążających do zmian w systemie zdrowia. W uzgodnieniu z panem Starostą zostało wysłane pismo potwierdzające chęć podjęcia współpracy. Pan Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do dnia r. Pani Radna Bożena Wilkołek zwróciła się z prośbą w imieniu Zespołu Obrzędowego Herody z Budek. Zespół ten istnieje od 30 lat, dostał pierwszą nagrodę od Ministra Kultury w 2010 roku. Prośba polega na tym, by pomóc wyremontować salkę, w której zespół ten miałby odbywać próby i mógł przechowywać swoje kostiumy i instrumenty. Pan Radny Stefan Stachula zwrócił się do Dyrektora ZDP z prośbą od byłej i obecnej Pani Sołtys Wymysłowa. W tej wsi droga powiatowa po zimie jest bardzo zniszczona (na odcinku 2,5 km). Jest gorąca prośba, by nasypać na tą drogę kamienia. Kolejną prośbą jest to, by wyciąć drzewa z pasa drogowego w/w miejscowości. Pan Radny Roman Bijak wspomniał o turnieju samorządowców w piłce nożnej. Obiecał, że jak wyleczy nogę, to będzie walczył o drugie lub trzecie miejsce. Ponadto nawiązał do pracy Komisji Rewizyjnej. Członkowie nabierają doświadczenia. Skontrolowano 6 jednostek, a do czerwca planuje się skontrolować jeszcze 6. Pan Radny poprosił o to, by protokoły kontrolujących instytucji zewnętrznych np.: RIO były podawane do wiadomości Komisji Rewizyjnej. Ponadto Pan Radny zapytał: - o to czy w opracowaniu projektów unijnych Starostwo posiłkuje się pomocą z zewnątrz (instytucjami, ekspertami itp.), - o zakres obowiązków i uprawnień Pana Wicestarosty Mariusza Sochy, - o liczbę miejsc noclegowych w Bursie Szkolnej w Kraśniku oraz Internacie przy ZS nr 2 w Kraśniku oraz o obecne obłożenie w tych placówkach. Pan Radny Jerzy Misiak powtórzył pytanie Pana Radnego Romana Bijaka odnośnie kompetencji i zakresu czynności Pana Wicestarosty. Ponadto nadmienił, że w gazecie powiatowej czytał wypowiedzi Pana Starosty, w których zawarte było stwierdzenie, że do współpracy z Miastem Kraśnik potrzeba jest dobra wola obydwu stron. Należy pamiętać, że miasto leży w obrębie powiatu i współpraca powinna być lepsza. Obowiązkiem starosty jest wspieranie wójtów oraz burmistrzów, bez wyjątku. Nie powinno być przepychanek w prasie i wypowiadania w tonie przedstawiciela konkretnej partii politycznej. 17

18 Pan Radny Jan Grzebuła przekazał prośby, które pojawiły się na sesji Rady Gminy w Dzierzkowicach. Wszystkie skierowane były do Dyrektora ZDP w Kraśniku: - o udrożnienie przepustów przy drodze powiatowej Zastawie- Wola, - o odmulenie rowu odprowadzającego wodę przy drodze powiatowej w miejscowości Wyżnica, - o przebudowę i podwyższenie chodnika na odcinku 200 metrów w miejscowości Wyżnica. - poinformował, że mieszkańcy Dzierzkowic Zastawia złożyli pisemną prośbę do Dyrektora ZDP o utworzenie w tej miejscowości dodatkowego przystanku autobusowego. Pan Radny popiera niniejszą inicjatywę. Pan Radny Andrzej Cieśla powrócił do w/w tematu dyżurów aptek. Zapytał Pana Dyrektora SP ZOZ Marka Kosa o możliwość otwarcia takiej apteki w pomieszczeniach należących do szpitala. Następnie Pan Radny skierował szereg zapytań/problemów do Dyrektora ZDP: - dla Pana Radnego ważną kwestią jest problem handlu w Zakrzówku przy ul. Targowej. Od poprzedniej sesji, kiedy problem był zgłaszany przybyło 8 handlujących. Nie ma reakcji policji i dlatego Pan Radny kieruje swą prośbę do ZDP, by z bliska przyjrzeli się tej sprawie, szczególnie w piątki, czyli dzień targowy. - kolejne zapytanie do Dyrektora ZDP dotyczyło 5 nieświecących słupów w miejscowości Zakrzówek Wieś przy drodze Szastarka - Zakrzówek. Natomiast w miejscowości Lipno stoi taka jedna nieświecąca lampa. - w Lipnie jest położony kabel internetowy między krawędzią jezdni a rowem. Według Pana Radnego jest to nonsens, bo nie można będzie w przyszłości pogłębić rowów. Następnie Pan Radny Andrzej Cieśla zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia klasy integracyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Wspomniał, że prośba była już kierowana do Pana Starosty w październiku 2014 roku, a odpowiedź miała być wystosowana do kwietnia 2015 roku. Mówi się, że taka klasa nie będzie opłacalna. Pan Radny podał tu przykład chłopca, który był finansowany częściowo przez niego opłacał mu dojazdy. Od przedszkola kładziono nacisk, by uczęszczał do klas integracyjnych: przedszkole, podstawówka, gimnazjum. Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie dziecka do szkoły specjalnej. Jest już trzy osoby z orzeczeniami lekarskimi chętne do klasy integracyjnej ponadgimnazjalnej. Ponadto słyszał o chętnych dwóch osobach z lekkim upośledzeniem i o 4 osobach z wymaganymi opiniami. Na pewno, gdyby informacja o takiej klasie rozeszłaby się, to byłoby o wiele więcej chętnych. 18

19 Pan Dyrektor SP ZOZ Marek Kos stwierdził, że niestety w budynkach szpitala nie ma miejsca, które mogłoby służyć jako apteka. Już interesowano się tą sprawą, ale specjaliści orzekli, że wolne pomieszczenia szpitale nie nadają się do założenia apteki otwartej. Możliwa jest lokalizacja apteki przy Al. Niepodległości w Kraśniku. Było wiele przetargów, ale nie zgłosił się nikt zainteresowany. Teraz obiekt ten wynajęty jest pod przedszkole. Najlepsze miejsce dla apteki całodobowej, to Stary Kraśnik. Pan Dyrektor obiecał, że oczywiście jeszcze zastanowi się nad sprawą dyżuru aptek i pochyli się nad tym problemem. Zbigniew Leziak Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu oznajmił, że były prowadzone rozmowy w sprawie klas integracyjnych z dyrektorami i specjalistami. Pięć osób było chętnych, a dwie osoby były z właściwymi opiniami/badaniami i spełniały kryteria. Spotykano się z rodzinami tych uczniów indywidualnie. Z tego, co wiadomo pojawiła się ostatnio jeszcze jedna osoba spełniająca kryteria. Niestety jej dokumenty z orzeczeniem jeszcze nie wpłynęły. A co jeśli jedna z tych trzech osób zachoruje? Trzeba będzie rozwiązać klasę integracyjną. Pojawia się także problem z funkcją nauczyciela wspomagającego. Ponadto klasy integracyjne nie są nakazane prawnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Pojawia się także problem zgody rodziców innych dzieci, by taką klasę utworzyć. Pan Starosta Andrzej Maj odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Misiaka odnośnie przepychanek w artykułach prasowych. Jeśli chodzi o inwestycję w strefę ekonomiczną, to jest ona ważna, bo podnosi atrakcyjność Kraśnika i powiatu dla inwestorów. Pan Starosta chciał, a nie musiał pomagać w uzbrojeniu strefy. Burmistrz na łamach prasy wydawanej za pieniądze podatników bardzo często atakuje Starostę. Pan Starosta swoje relacje z Burmistrzem uznaje za poprawne i ma nadzieje, że polemika na forum publicznym wreszcie się skończy. Pani Radna Bożena Wilkołek nawiązała do dyskusji na temat klas integracyjnych. Stwierdziła, że szkoły specjalne są lepszym rozwiązaniem dla takich dzieci. W zwykłych szkołach dzieci te będą zawsze traktowane jako gorsze i będą stopować zwykłe dzieci. Ważne jest to, że szkołach specjalnych są prawdziwi specjaliści i wiedzą jak takim dzieciom pomóc. Pan Radny Andrzej Cieśla stwierdził, że jest zdumiony wypowiedzią swojej poprzedniczki. Zapewnił, że w jego gimnazjum, w klasach integracyjnych nie ma żadnych podziałów. To nie są dzieci, które powodują jakiekolwiek opóźnienia w realizacji programu nauczania. Ponadto potrzeba tylko jednego nauczyciela wspomagającego na całą klasę. Pan Radny dał propozycję, by Pan Starosta zaprosił te dzieci i z nimi porozmawiał. Pan Radny zapewnił, że w jego 19

20 gimnazjum nie ma żadnych barier ani problemów z dzieci niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych. Pan Radny Jan Kozioł nadmienił, że pamiętać należy, że nasz powiat dysponuje placówkami specjalnymi. Jeśli będzie się tworzyć klasy integracyjne, to zepchnie się na boczy tor tak ważne i pomocne placówki. Szkoły podstawowe i gimnazjalne mają obowiązek tworzyć takie klasy. Jest szereg możliwości, by korzystać ze szkolnictwa specjalnego także w Puławach i Lublinie. Ponadto nie mamy nauczycieli wspomagających, ani specjalnych drogich urządzeń w zwykłych szkołach dla uczniów specjalnych. Pan Radny Jerzy Misiak stwierdził, że Pan Radny Jan Kozioł w swojej wypowiedzi pokazał, że jest jedynie wspaniałym urzędnikiem. Chodzi jednak o tworzenie możliwości rozwoju dla dzieci. Pan Radny Andrzej Cieśla wskazał ważny problem i należy się mu przyjrzeć. Jak widać odsuwamy problem, a on narasta. Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że głosy w dyskusji nad klasami integracyjnymiw szkołach ponadgimnazjalnych są rozbieżne i właściwy wydział powinien się do tego ustosunkować. Pan Sekretarz Jerzy Podgórki odpowiedział na pytanie Pana Radnego Romana Bijaka i Pana Radnego Jerzego Misiaka odnośnie kompetencji i zakresu obowiązków Pana Wicestarosty Mariusza Sochy. Nadmienił, że można zwracać się do niego z następującymi zagadnieniami: opieka społeczna i zdrowotna (DPS - y, ZOZ - y, PCPR), ochrona środowiska, promocja, komunikacja i transport oraz geodezja. Pan Dyrektor ZDP Sławomir Cielepała udzielił odpowiedzi na wyżej wymienione zapytania: - Panu Radnemu Stefanowi Stachuli odnośnie wsi Wymysłów odpowiedział, że kamień na uszkodzoną drogę zostanie przywieziony i należy tylko poinformować ile kamienia przydzielić i gdzie go wysypać. - Panu Radnemu Janowi Grzebule odpowiedział, że przyjrzy się sprawom z terenu Gminy Dzierzkowice. - Panu Radnemu Andrzejowi Cieśli odnośnie nieświecących lamp przydrożnych w Lipnie i Zakrzówku Wsi odpowiedział, że inwestorami są władze gminne. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że inwestycje są jeszcze niedokończone i stąd brak oświetlenia. Odnośnie kabli internetowych w rowach odpowiedział, że jest to inwestycja Marszałka Województwa Lubelskiego. Z tego, co wiadomo kable te są prowadzone rowami, by nie biegły działkami osób prywatnych. Ponadto jest zapewnienie, że kable będą umieszczone tak, by nie zagrażały i nie ulegały zniszczeniu. 20

21 Pan Radny Roman Bijak stwierdził, że gazeta Życie Kraśnika może nie jest idealna, ale na pewno lepsza od innych mu znanych. Zwrócił też uwagę na inny problem związany z aptekami. Może i są otwarte, ale nawet wtedy nie zawsze dostaniemy pożądany lek. Pan Przewodniczący Zbigniew Gawdzik podziękował wszystkim zebranym i korzystając z okazji pożyczył wszystkim zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Zakończenie obrad sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Wiceprzewodniczący Rady o godzinie 13:10 zakończył obrady VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku. Protokołowała Magdalena Piwińska Przewodniczący Rady Zbigniew Gawdzik 21

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo