Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci"

Transkrypt

1 Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci Protokół z I Walnego Zgromadzenia Warszawa, 28 września 2008 r. W dniu 28 września 2008 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. W Zgromadzeniu uczestniczyli: Przedstawiciele Zespołu Koordynującego: Teresa Kot - sekretarz Halina Wankowska-Marczak - członek Teresa Ogrodzińska - członek Oraz przedstawiciele 16 organizacji członkowskich Partnerstwa. Uczestnicy podpisali listę obecności (lista w załączeniu). Spotkanie moderowała Marzena Łotys. Teresa Kot powitała zebranych i podziękowała im za przybycie. Przedstawiła porządek spotkania. Główne punkty to: przedstawienie sprawozdania z działań Partnerstwa; wybory nowego Zespołu Koordynującego oraz zaplanowanie działań Partnerstwa na najbliższy rok (program w załączeniu). Następnie Teresa Kot przypomniała historię powołania Partnerstwa i przedstawiła sprawozdanie Zespołu Koordynującego z działań przeprowadzonych od września 2007 r. do września 2008 (sprawozdanie w załączeniu). Po dwóch latach działania Partnerstwa jesteśmy w takim momencie, że warto dookreślić kompetencje organów Partnerstwa, wytyczyć najważniejsze kierunki działań, wybrać w demokratycznych wyborach Zespół Koordynujący. Uczestnicy spotkania zauważyli, że do Partnerstwa zgłosiło się bardzo wielu nowych członków. 36 organizacji, to bardzo dużo. Jest to już poważna reprezentacja, która ma dużo większą moc sprawczą niż kilka organizacji, które zainicjowały utworzenie Partnerstwa. Padło pytanie, czy nawiązaliśmy planowaną współpracę z władzami planowaliśmy wysłanie listów z informacją o Partnerstwie i propozycją współpracy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędów Marszałkowskich. Teresa Ogrodzińska odpowiedziała, że nie wywiązaliśmy się z tego punktu. Na przeszkodzie stanęły wcześniejsze wybory parlamentarne i w konsekwencji zmiana ministrów, dyrektorów departamentów etc. Chcemy do tego wrócić i zredagować taki list. Tym bardziej, że docierają do nas informacje o trudnościach organizacji pozarządowych, gmin i osób prywatnych, które usiłują stworzyć inne formy wychowania przedszkolnego. Chcieliśmy nawet zaangażować media w nagłośnienie tych problemów, ale gminy, które je zgłaszają chcą pozostać anonimowe. 1

2 Teresa Kot dodała, że intencja Ministerstwa Edukacji Narodowej obniżenie progu wymagań wobec innych form wychowania przedszkolnego nie przyniosła rezultatów, ponieważ decyzje w terenie podejmują nie urzędnicy Ministerstwa a urzędnicy lokalnych instytucji (Sanepid, Straż Pożarna, inspektorzy Nadzoru Budowlanego). Traktują oni inne formy tak, jak klasyczne przedszkole, nie biorąc pod uwagę ich specyfiki, takiej jak krótszy czas przebywania dzieci, grupy różnowiekowe, dyżury rodziców. Teoretycznie rozporządzenie MEN odnośnie warunków tworzenia innych form złagodziło, ale w praktyce nie poprawiło sytuacji. Przede wszystkim należałoby doprecyzować warunki brzegowe dla tworzenia nowych placówek z rozbiciem na klasyczne przedszkola i inne formy, z uwzględnieniem specyfiki tych ostatnich. Watro także zawęzić przepisy zbyt szerokie, takie jak np. konieczność wyposażenia innej formy w ergonomiczne meble. W tej chwili urzędnicy sami decydują, co to znaczy ergonomiczne. Trzeba zadbać, aby informacja o złagodzeniu wymagań docierała do powiatowych stacji Sanepid i innych służb, bo to przecież oni wydają decyzje. Teresa Ogrodzińska powiedziała, że Fundacja Komeńskiego zbiera informacje o bezsensownych decyzjach inspektorów budowlanych, Straży Pożarnej czy Sanepid dotyczących uruchamiania innych form. Na ich podstawie przygotowaliśmy analizę, które przepisy wymagają natychmiastowej zmiany. Prześlemy tę analizę członkom Partnerstwa. Poprosiła także uczestników spotkania o zbieranie informacji na temat problemów w swoich środowiskach i przesyłanie ich do Fundacji. Ustalono, że na podstawie informacji nadesłanych przez gminy oraz członków Partnerstwa przygotujemy list do Ministerstwa Edukacji Narodowej opisujący najczęściej spotykane trudności wraz z naszymi propozycjami, jak je rozwiązać. Z sali padła propozycja, aby zainicjować proces uzgodnień międzyresortowych w sprawie innych form wychowania przedszkolnego. Głównym adresatem naszego listu będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale powinniśmy je wysłać do wiadomości Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Komendanta Straży Pożarnej, albo przygotować dla nich odrębny list. Trzeba im uświadomić, że w przypadku tworzenia innych form na wsiach, nie wybieramy pomiędzy przedszkolem a inną formą, ale pomiędzy inną formą a brakiem jakiejkolwiek oferty edukacyjnej dla małych dzieci. Ustalono następującą procedurę: 1) do 6 października - wszyscy członkowie Partnerstwa otrzymują protokół z I Walnego Zgromadzenia Partnerstwa, 2) wraz z protokołem przesyłamy analizę przygotowaną przez Fundację Komeńskiego, 3) do 30 października organizacje członkowskie Partnerstwa przesyłają do Fundacji informacje o trudnościach związanych z tworzeniem innych form, z którymi się zetknęły; na ich podstawie przygotowujemy spis trudności, 4) przygotowujemy list do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym postulujemy dookreślenie zakresu złagodzenia zasad dla innych form wraz z propozycjami zmian i prosimy Ministerstwo, aby skontaktowało się w tej sprawie z właściwymi służbami i wyjaśniło im, że inna forma nie jest przedszkolem (Partnerstwo może taki list przygotować, ale to MEN powinno go wysłać). Teresa Ogrodzińska powiedziała, że Rzecznik Praw Dziecka ma możliwość odbycia wizyty np. w gminach, które usiłują uruchomić inne formy albo utrzymać już działające i na podstawie wyników wizyty sformułować oficjalne zapytania do Ministerstwa Edukacji 2

3 Narodowej. Rzecznik jest przychylnie nastawiony do naszych działań, możemy więc zaproponować mu odbycie jednej/ kilku takich wizyt. Zaproponowano także, aby w liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej ustosunkować się do obniżenia wieku szkolnego do 6 lat. Marzena Łotys zapytała, czy wszystkie organizacje uczestniczące w Zgromadzeniu zgadzają się, aby wysłać list skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcony był dwóm kwestiom: ułatwieniom w tworzeniu innych form wychowania przedszkolnego oraz obniżeniu wieku szkolnego. Ponieważ uczestnicy Zgromadzenia mieli na ten temat odmienne zdania, zdecydowano co następuje: 1) wraz z protokołem z I Walnego Zgromadzenia wysyłamy zapytanie do organizacji członkowskich, czy są za czy przeciw obniżeniu wieku szkolnego do 6 lat, prosimy o przesłanie odpowiedzi do 30 października, 2) jeżeli organizację są za obniżeniem wieku szkolnego prosimy o podanie warunków, jakie muszą być spełnione, aby sześciolatki trafiły do szkół, 3) jeżeli są przeciw prosimy o podanie powodów sprzeciwu, 4) na podstawie nadesłanych informacji określimy warunki brzegowe niezbędne do tego, aby można było bezboleśnie obniżyć wiek szkolny. Teresa Ogrodzińska zapytała, czy powinniśmy powtórnie składać wniosek do Funduszy Norweskich? Wniosek przygotowany na podstawie materiałów przygotowanych podczas kwietniowych warsztatów Partnerstwa został złożony na konkurs w ramach komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym, niestety nie uzyskał dofinansowania. Kolejny termin składania wniosków upływa 16 października, niestety środki do rozdysponowania są bardzo małe, bo to jest ostatnia tura. Czy poprawiamy wniosek zgodnie z uwagami asesorów i składamy go raz jeszcze? Wiemy, że Fundusze Norweskie będą powtarzane, więc może lepiej składać wniosek na początku nowej tury, kiedy pieniędzy jest więcej. Możemy również składać wypracowany projekt do PO KL, na priorytet Dobre rządzenie. Najbliższy konkurs zostanie ogłoszony na początku 2009 r. Ustalono, że nie składamy teraz wniosku do Funduszy Norweskich. Będziemy monitorować oba fundusze i w momencie, gdy priorytety konkursów będą zbieżne z naszymi priorytetami, będziemy składać wniosek. Teresa Ogrodzińska zapytała, czy któraś organizacja chciałaby wziąć na siebie rolę lidera projektu składanego na priorytet 5.4.2? Jeżeli nikt się nie zgłosi, Fundacja Komeńskiego może być liderem. Dodała, że organizacje mogą korzystać z tego wniosku przy przygotowywaniu własnych projektów na działania lokalne (np. 9.5). Mogą go składać poszczególne organizacje albo grupy organizacji z tego samego regionu. Prześlemy wniosek do organizacji zrzeszonych w Partnerstwie. Marzena Łotys powiedziała, że bycie liderem takiego projektu ma zarówno dobre, jak i złe strony. Dobrą są niewątpliwie środki na wynagrodzenia pracowników, biuro, księgowość. Jest to więc szansa dla organizacji planujących rozwój zasobów. Złą obsługa księgowa i konieczność rozliczenia projektu, co przy środkach PO KL nie jest proste. 3

4 Ponieważ nie było więcej uwag do sprawozdania z działań Partnerstwa, uczestnicy przeszli do kolejnego punktu porządku, jakim był wybór Zespołu Koordynującego. Marzena Łotys poprosiła dotychczasowych członków Zespołu o podzielenie się swoimi refleksjami odnośnie udziału w jego pracach podejmowanych działaniach, nakładzie pracy. Teresa Kot wyjaśniła, że Zespół Koordynujący nie podejmuje decyzji dotyczących Partnerstwa, jedynie koordynuje jego pracę: przygotowuje dokumenty, rozsyła informacje do członków Partnerstwa, zbiera zgłoszenia nowych organizacji. Przypomniała, że w Partnerstwie są dwa tryby podejmowania decyzji: 1) decyzję podejmują reprezentanci organizacji, którzy przyjadą na Walne Zgromadzenie (jedna organizacja = jeden głos), 2) w poszczególne działania włączają się zainteresowane organizacje, nie ma obowiązku uczestnictwa wszystkich członków Partnerstwa. Teresa Ogrodzińska dodała, że w przypadkach, gdy trzeba szybko reagować i istnieje konieczność szybkiego uzgodnienia stanowiska czy omówienia spraw, jest to duża praca dla Zespołu Koordynującego. Czasem musi podjąć decyzję bez możliwości czekania na opinię wszystkich członków Partnerstwa. Marzena Łotys poprosiła o zgłaszanie kandydatur osób, które wejdą w skład Zespołu. Zgłoszono: Teresę Kot Teresę Ogrodzińską Halinę Wankowską-Marczak Zgłoszone kandydatury przegłosowano w jawnych wyborach: Teresa Kot 15 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu Teresa Ogrodzińska 15 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu Halina Wankowska-Marczak 15 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu Po krótkiej przerwie Zespół poinformował zgromadzonych, że zachowuje dotychczasowe funkcje. Kolejnym punktem spotkania było zgłaszanie propozycji działań Partnerstwa na najbliższy rok. Ustalono, że skoncentrujemy się na następujących działaniach: Z poprzedniego roku: 1) List do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie złagodzenia warunków tworzenia innych form wychowania przedszkolnego. List wysłany do wiadomości Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Komendanta Straży Pożarnej, lub przygotowujemy dla nich odrębny list. 2) Monitorujemy Fundusze Norweskie i PO KL Działanie i jeśli priorytety konkursów będą zbieżne z naszymi celami składamy wnioski. Nowe działania: 1) Działania rzecznicze o charakterze lokalnym na rzecz przyjaznego i przystępnego prawa dotyczącego edukacji przedszkolnej, jako uzupełnienie listu do instytucji kluczowych. Postulujemy doprecyzowanie prawa w zakresie zakładania innych form wychowania przedszkolnego, ale nie widzimy potrzeby regulowania wszystkich kwestii centralnie. Naszą ideą jest, aby lokalni urzędnicy podejmując decyzje 4

5 uwzględniali uwarunkowania lokalne (np. takie, że gmina nie posiada środków na uruchomienie przedszkola, stać ją na stworzenie innej formy, zaś - jeśli ta nie powstanie dzieci nie będą miały żadnej możliwości korzystania z zajęć edukacyjnych). Działania będą miały charakter informacyjny. 2) Kampanie na regionalne wzmocnienie Partnerstwa. 3) Kampania na rzecz wspierania różnego typu jakościowych (w rozumieniu standardów, które przyjęło Partnerstwo) form wspierających rozwój małego dziecka. Jest to rodzaj kampanii informacyjnej nt. wagi i wartości wczesnej edukacji + prezentacja dobrych praktyk wypracowanych przez członków Partnerstwa. 4) Działania rzecznicze o charakterze centralnym na rzecz wprowadzenia subwencji dla gmin przeznaczonej na zapewnienie edukacji małych dzieci. 5) Działania rzecznicze o charakterze centralnym i regionalnym na rzecz uwzględnienia w działaniach POKL nauczycieli przedszkolnych (np. środków na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli). Następnym punktem było nakreślenie planu działań na najbliższy rok. Działania, które pozostały do zrealizowania z poprzedniego roku: Działanie Realizatorzy Termin 1) List do Ministerstwa Edukacji Narodowej; List do kluczowych instytucji ustalających warunki tworzenia innych form wychowania przedszkolnego 2) Wniosek do PO KL, działanie Nowe działania: Zespół Koordynujący i wszystkie organizacje zrzeszone w Partnerstwie Marzena Łotys, Stowarzyszenie Edukacja Inaczej ; Teresa Ogrodzińska, Fundacja Komeńskiego; konsultacje Joanna Halska, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia; Teresa Kot, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej organizacje przesyłają informacje o trudnościach w tworzeniu innych form do 30 listopada 2008 gotowe listy, skonsultowane z członkami Partnerstwa przesyłamy wniosek złożony na Fundusze Norweskie do 30 listopada 2008 informacje, czy któraś z organizacji zrzeszonych w Partnerstwie chce być liderem projektu w zależności od terminu konkursu złożenie wniosku Działanie Realizatorzy Termin 1) Rzecznicze działania lokalne na rzecz przyjaznego prawa 2) Wnioski regionalne na wzmocnienie członków Partnerstwa Organizacje zrzeszone w Partnerstwie Organizacje zrzeszone w Partnerstwie II kwartał 2009 do końca 2008 organizacje zrzeszone w Partnerstwie przesyłają informacje, czy 5

6 3) Przygotowanie koncepcji kampanii na rzecz jakościowej oferty dla dzieci 4) Działania rzecznicze centralne na rzecz subwencji oświatowej na edukację najmłodszych 5) Działania rzecznicze o charakterze centralnym i regionalnym na rzecz uwzględnienia w działaniach POKL nauczycieli przedszkolnych Zespół w składzie: Marzena Łotys, Stowarzyszenie Edukacja Inaczej - koordynator, Izabela Kułakowska, Instytut Małego Dziecka; Hanna Michalska, Stowarzyszenie Spójrz Inaczej ; Dorota Piszczatowska, Fundacja Sto Pociech ; Małgorzata Borowska, PSPiA KLANZA Oddział w Białymstoku; Joanna Halska, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia Do Zespołu mogą się zgłaszać zainteresowane osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu Zespół w składzie: Teresa Kot, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej koordynator; Janina Zakrzewska, Stowarzyszenie CORONA, Małgorzata Dudek, Stowarzyszenie SOWA, Teresa Ogrodzińska, Fundacja Komeńskiego, Olga Potyrało, Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice Do Zespołu mogą się zgłaszać zainteresowane osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu Teresa Ogrodzińska koordynator Poszukamy innych członków Zespołu Do Zespołu mogą się zgłaszać zainteresowane osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu chcą składać takie projekty przesyłamy członkom Zespołu kontakty owe na wszystkich członków oraz koncepcję kampanii wypracowaną w programie Dla Dzieci Marzena Łotys wysyła wstępną koncepcję do 30 czerwca 2009 skończona koncepcja wraz z harmonogramem działań i źródłem finansowania przesyłamy członkom Zespołu kontakty owe na wszystkich członków Teresa Kot wysyła wstępną koncepcję do 30 czerwca 2009 skończona koncepcja wraz z harmonogramem działań i źródłem finansowania przesyłamy członkom Zespołu kontakty owe na wszystkich członków Teresa Ogrodzińska wysyła koncepcję do 30 czerwca 2009 skończona koncepcja wraz z 6

7 harmonogramem działań i źródłem finansowania Ostatnim punktem było zgłaszanie wniosków i uwag przez uczestników I Walnego Zgromadzenia. Wniosek nr 1 Propozycja wydłużenia kadencji Zespołu Koordynującego do 2 lub 3 lat. W jawnym głosowaniu zdecydowano o wydłużeniu kadencji do 2 lat (11 głosów za dwuletnią kadencją, 5 głosów za trzyletnią kadencją). Wniosek nr 2 Przygotowanie zaświadczenia potwierdzającego udział organizacji w Partnerstwie. Takie zaświadczenie może być przydatne przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, ale przede wszystkim świadczy o przynależności do struktury o sprecyzowanej misji i celach, umiejscawia organizację w takiej strukturze. Po długiej dyskusji zdecydowano przygotować dwa dokumenty: 1) Certyfikat dla organizacji zrzeszonych w Partnerstwie zawierający krótką informację, czym jest Partnerstwo i listę organizacji członkowskich. 2) Umowę partnerską podpisywaną przez Zespół Koordynujący z każdą organizacją osobno. Umowa zawierać będzie zapisy, że organizacja podziela wizję i misję Partnerstwa, respektuje zasady współpracy partnerskiej. Umowa jest potwierdzeniem, że organizacja może używać logo Partnerstwa, powoływać się na ustalenia Partnerstwa etc. Wniosek nr 3 Możliwie szeroka współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka Teresa Ogrodzińska przekazała informację od Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik Popiera działania organizacji pozarządowych, zwłaszcza takie które adresowane są do najmłodszych. Rzecznik jest gotowy, jeśli tylko nie będzie to kolidowało z jego obowiązkami, do uczestniczenia w konferencjach i innych działaniach podejmowanych przez Partnerstwo czy poszczególnych jego członków. Gdyby organizacje chciały odwiedzić biuro Rzecznika z grupą dzieci/ młodzieży Rzecznik chętnie się z nimi spotka. Jeżeli Partnerstwo chce zorganizować konferencję/ seminarium w Warszawie, możemy skorzystać z sali Biura Rzecznika Praw Dziecka (ok. 60 miejsc). W związku z wyczerpaniem porządku I Walnego Zgromadzenia Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, Teresa Kot raz jeszcze podziękowała za przybycie i zakończyła spotkanie. 7

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA?

JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA? JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA? Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właścicieli praw autorskich. Autorka:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 24 kwietnia 2012 r. W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo