Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata Warszawa, grudzień 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2010-2014. Warszawa, grudzień 2012"

Transkrypt

1 . Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata Warszawa, grudzień 2012

2 Warunki funkcjonowania BGK 1. Czynniki zewnętrzne: kryzys finansowy o charakterze globalnym, zmiany systemu finansowego w UE, trwający dyskurs odnośnie docelowego zakresu i zasad działania banków publicznych. 2. Czynniki wewnętrzne: finansowanie projektów infrastrukturalnych jako jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu (Program Inwestycje Polskie PIP), program portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, przygotowanie do zmian w systemie transferu środków z UE nowa perspektywa budżetu UE na lata , konsolidacja finansów publicznych. 2

3 Długofalowe cele BGK (Art. 4 Ustawy o BGK*) Do podstawowych celów działalności BGK należy wspieranie rządowych programów społeczno gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty: 1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE oraz międzynarodowych instytucji finansowych, 2) infrastrukturalne, 3) związane z rozwojem sektora małych i średnich firm, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.. Realizując tę misję BGK staje się: - Bankiem pierwszego wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych, wynikających z zapisów ustawowych, zapewniając sprawność operacyjną i racjonalne koszty. - Instytucją aktywnie wspierającą realizację polityk rządu oraz niwelująca nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego poprzez programy własne, obejmujące m.in.: Wspieranie przedsiębiorczości, Obsługę wybranych branż strategicznych, Wsparcie eksportu. Produkty kredytowe/finansowanie oferowane będą zarówno ze środków własnych BGK, jak i poprzez dystrybucję środków z funduszy UE oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Dystrybucja produktów prowadzona będzie zarówno przez struktury BGK, jak i poprzez sieci innych podmiotów. BGK prowadzi działalność, w której wyodrębnia działania agencyjnej obsługi rządowej oraz działania oparte na mandacie własnym z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących pomocy publicznej. Działalność BGK jest transparentna i oparta na przestrzeganiu zasad uczciwej konkurencji. *Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2003 r. Nr. 65 poz. 594 z późn. zm.) 3

4 Koncentracja na zadaniach wynikających z misji Kluczowe uwarunkowania: Misja banku Art. 4 ustawy o BGK Specjalizacja oraz korzyści skali Obsługa funduszy i programów powierzonych BGK do realizacji Back office dla ministerstw, funduszy celowych i agencji rządowych Jednostki budżetu centralnego Jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne Projekty infrastrukturalne w szczególności PIP Konsolidacja sald na rachunkach JST i podmiotów powiązanych Istniejące zasoby i infrastruktura IT Poręczenia i gwarancje dla MSP Portfelowa linia gwarancyjna de minimis Wsparcie eksportu 4

5 Obszary aktywności BGK Programy rządowe Obsługa jednostek sektora finansów publicznych Działania w ramach programów własnych (ogólnego mandatu) Płatności ze środków Unii Europejskiej z rachunków MF w obecnej i kolejnych perspektywach finansowych UE Rozwój i modernizacja infrastruktury (transportowej, komunalnej, mieszkaniowej, związanej z ochroną środowiska) Bankowa obsługa należności i zobowiązań SP Wspieranie realizacji programów unijnych Rządowe programy wspierania eksportu Wiodąca rola w konsolidacji finansów publicznych (w kolejnych etapach) Bankowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych Ewentualne rozszerzenie obsługi rachunków budżetu państwa Projekty inwestycyjne (PIP) i fundusze JST, spółki komunalne, ZOZ: finansowanie i bankowość transakcyjna Programy poręczeniowe i gwarancyjne Obsługa pozostałych programów rządowych Agent Ministerstwa Finansów Sektory strategiczne (m.in. sektor energetyczny i zbrojeniowy) Ograniczanie nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego 5

6 Programy rządowe 1. Płatności ze środków Unii Europejskiej z rachunków MF w perspektywach finansowych UE: obsługa Regionalnych Programów Operacyjnych, dokonywanie płatności i rozliczania zwrotów środków europejskich, prowadzenie rachunków MF, prowadzenie sprawozdawczości MF, MRR, dysponentów części budżetowych. 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury: Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy, Fundusz Żeglugi Śródlądowej, Fundusz Dopłat, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, inne fundusze. 3. Bankowa obsługa należności i zobowiązań Skarbu Państwa: obsługa długu, obsługa księgowa, statystyka, działania dodatkowe. 4. Wspieranie realizacji programów unijnych: bieżąca współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi, obsługa programów JEREMIE i JESSICA, produkty dostosowane do perspektywy , działania informacyjno promocyjne. 5. Rządowe programy wspierania eksportu: dostarczanie instrumentów finansowania eksporterów, nabywców ich produktów oraz rozliczania i wspierania transakcji eksportowych, współpraca z KUKE S.A., działania edukacyjne i promocyjne. 6. Programy poręczeniowe i gwarancyjne: poręczenia i gwarancje, w tym poręczeniowa linia gwarancyjna de minimis (PLD). 7. Obsługa pozostałych programów rządowych: programy prowadzone obecnie (m.in. konsolidacja finansów publicznych) oraz potencjalne nowe programy/fundusze zgodnie z polityką gospodarczą Państwa. 6

7 Obsługa jednostek sektora finansów publicznych 1. Wiodąca rola w konsolidacji środków publicznych (w kolejnych etapach). 2. Bankowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych: BGK jako podmiot Skarbu Państwa działający w obszarze rozliczeń (zbudowanie efektywnego centrum kompetencyjnego), stworzenie nowoczesnej platformy technologicznej dla dalszych etapów konsolidacji finansów publicznych, udział w budowie bazy do implementacji rządowej strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego. 3. Ewentualne rozszerzenie obsługi rachunków budżetu państwa: optymalizacja relacji pomiędzy interesariuszami. 7

8 Działania w ramach programów własnych 1. Organizacja finansowania infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem priorytetów rządu (Program Inwestycje Polskie) w formie kredytów, gwarancji i papierów dłużnych, Partnerstwo Publiczno-Prywatne. 2. JST, spółki komunalne, ZOZ: finansowanie i bankowość transakcyjna, kompletna oferta dostosowana do potrzeb JST i spółek komunalnych. 3. Sektory strategiczne (m.in. sektor energetyczny i zbrojeniowy): bieżąca i kompleksowa obsługa podmiotów sektora, analizy i prognozy rozwoju. 8

9 Ograniczanie nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego 1. Proaktywne reagowanie na politykę finansową, gospodarczą i społeczną Państwa. 2. Działania o charakterze antycyklicznym. 3. Komplementarność działań (i wdrażanych instrumentów) z działaniami innych instytucji krajowych i zagranicznych. 4. Selektywność działań, uwzględniająca stan finansów Państwa oraz potrzeby gospodarcze i społeczne. 9

10 BGK w horyzoncie Wieloletniego Programu Rozwoju BGK dzisiaj BGK na koniec 2014 r. Bank wspierający rozwój gospodarki i przedsiębiorczości Bank budujący kompetencje w obszarach współfinansowania inwestycji Bank wprowadzający nowoczesne rozwiązania organizacyjne i procesowe Bank zarządzający środkami funduszy celowych oraz wieloma programami rządowymi Uczestnik rynku finansowania JST Misja i zadania BGK definiowane są przez Ustawę o BGK oraz inne akty prawne (m.in. Ustawa o finansach publicznych i akty wykonawcze) Podstawowy cel BGK: wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty: 1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE, 2) infrastrukturalne, 3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, - w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. (Art. 4 Ust. o BGK) Zakres działań może obejmować również: -bankową obsługę budżetu państwa -obsługę budżetów samorządów lokalnych (Art. 6 Ust. o BGK) Bank pierwszego wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych Bank przygotowany do obsługi masowych zleceń JBC Bank współpracujący na rynkach poręczeń i gwarancji Bank posiadający zdywersyfikowany portfel inwestycyjny uwzględniający szczególną rolę sektorów strategicznych (sektor infrastruktury, energetyczny, zbrojeniowy) Efektywne / zautomatyzowane procesy; sprawna i elastyczna organizacja (centralizacja funkcji wsparcia) Nowoczesne rozwiązania IT system centralny platforma bankowości elektronicznej Instytucja konsolidująca finanse publiczne Bank wspierający inwestycje Bank wspierający absorpcję funduszy UE Bank aktywny w obszarze finansowania spółek komunalnych i obsługa sektora ochrony zdrowia Zintegrowane zarządzanie ryzykiem 10

11 Podsumowanie 1. Realizując swoją misję BGK staje się: bankiem pierwszego wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych, wynikających z zapisów ustawowych, zapewniając niezawodność operacyjną i racjonalne koszty, instytucją aktywnie wspierającą realizację polityk rządu oraz niwelującą nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego poprzez programy własne, obejmujące m.in. projekty infrastrukturalne, poręczenia i gwarancje, obsługę wybranych branż strategicznych. 2. Cztery główne obszary aktywności BGK to: programy rządowe, obsługa jednostek sektora finansów publicznych, działania w ramach programów własnych, ograniczanie nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego. 3. Ścisła współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w realizacji misji BGK. 4. Elastyczne dostosowywanie do zmieniającej się sytuacji i potrzeb Państwa. 11

12 Załącznik 1 Banki publiczne w wybranych krajach (1/2) Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, który wspiera realizację polityki Państwa Rodzaje banków rządowych Banki rozwoju o profilu zbliżonym do BGK, Agencje eksportowe, banki rozwoju eksportu, Instytucje kredytowe i poręczeniowe wspierające MŚP. Funkcje banków rządowych Wsparcie działań, przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, Wsparcie kluczowych sektorów gospodarki, Wsparcie polityki społecznej rządu. Przykładowe banki rozwoju w Europie, których właścicielem jest sektor publiczny ICO 94 CDC 262 KfW 494 SNCI 0,9 ALMI 0,7 BGK CMZRB 10 AWS 0,1 SID 4 Finnvera 3 KredEx 0,2 2 CDP 273 HIPO 1 SZRB 0,5 MFB 4 HBOR 3 BDB 0,9 Banki rządowe występują w wielu krajach świata, np.: Australia, Brazylia, Chiny, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, oraz w Europie. Większość europejskich banków rządowych jest znaczącymi podmiotami na krajowym rynku finansowym. Uwaga: kwota pod nazwą banku ozn. wysokość sumy bilansowej (w mld euro, ) 12

13 Załącznik 1 Banki publiczne w wybranych krajach (2/2) Obszary najczęściej wspierane (doradztwo i finansowanie) przez banki publiczne: Sektor publiczny Depozyty jednostek budżetu centralnego, Zarządzanie funduszami powierzonymi, publicznymi emeryturami, Realizacja operacji na rachunek Państwa. Sektory strategiczne + inwestycje Transport i infrastruktura, Branża energetyczna i zbrojeniowa. Samorządy Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji i budownictwa (szpitali, szkół, mieszkalnictwa), Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) w wybranych krajach. Zakres i skala funkcji różnią się pomiędzy państwami np. mieszkalnictwo jest silnie wspierane we Francji i Niemczech, słabiej w Hiszpanii, a prawie wcale we Włoszech. MŚP Wsparcie przedsiębiorczości i innowacji (IT, high tech, szkolnictwo wyższe), Finansowanie restrukturyzacji konkretnych branż, Gwarancje i poręczenia. Inne Dedykowane produkty dla osób fizycznych (w szczególności kredyty studencki, preferencyjne kredyty), Ekonomia społeczna. Formuła realizacji specjalny mandat publiczny oraz obsługa programów rządowych. Cel działania wspieranie rozwoju gospodarki i zwiększanie konkurencyjności. Struktura pasywów brak klientów detalicznych, niska baza depozytowa, emisja długu (rating banku zazwyczaj na poziomie kraju). Klienci samorządy, brak lub ograniczona rola bankowości korporacyjnej/detalicznej. Produkty pożyczki, poręczenia i gwarancje, inwestycje kapitałowe, doradztwo. Kanały dystrybucji sprzedaż pośrednia (pośrednictwo innych instytucji finansowych), brak lub mała sieć oddziałów. 13

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Podstawowe informacje BGK założony w 1924 roku to jedyny w Polsce bank państwowy. BGK posiada długoterminowy rating Fitcha równy ratingowi Skarbu

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 2009-05-19 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1. WSTĘP Przygotowany program jest konsekwencją realizacji Rządowego Planu Stabilności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe

Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe Podsumowanie pracy GT-IF Opracował: Michał Muszyński Żagań, 13-15 luty 2013 r. Plan prezentacji Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe (GT-IF): 1. Analiza stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo