Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP nr 162/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP nr 162/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku"

Transkrypt

1 STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO POD NAZWĄ: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP nr 162/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku

2 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5, w imieniu którego zgodnie z art. 36 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia działa Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Płockiej 17 lok. 25 zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem jest osobą prowadzącą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej zwaną w dalszej części placówką. 2. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą zgodnie z art. 2 pkt. 3a oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz ze zm.). 3. Siedziba placówki mieści się w Ciechanów, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10 lok Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 5. Placówka realizuje działalność szkoleniową w formie odpłatnych kursów. Miejsca prowadzenia działalności: Ciechanowie, ul. Ks. Ściegiennego 10 lok. 52; w razie konieczności w lokalu wynajętym na potrzeby danej formy kształcenia. 6. Placówka korzysta z bazy materialnej osoby prowadzącej. Cele i zadania placówki 2 1. Celem działalności szkoleniowej, prowadzonej przez placówkę jest: przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością, podatkami, kadrami oraz płacami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie wiedzy osób pracujących w działach finasowo-księgowych oraz działach kadrowo-płacowych podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych i innych instytucji, doskonalenie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz finansów kierowników jednostek gospodarczych, 2

3 przygotowanie kandydatów do egzaminów państwowych na biegłych rewidentów, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi, określonymi w odrębnych przepisach prawa, przygotowanie kandydatów do egzaminów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kandydatów na doradców podatkowych, organizowanie kursów dla biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczoznawców nieruchomości oraz innych wolnych zawodów. 2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez organizację kursów. Kursy realizowane są w systemie stacjonarnym lub zaocznym. 3. Zakres tematyczny organizowanych form kształcenia obejmuje zagadnienia: a) ekonomii i zarządzania, b) rachunkowości finansowej, rachunkowości kosztów oraz rachunkowości zarządczej, c) finansów i zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, d) finansów jednostek sektora publicznego, e) finansów banków oraz finansów zakładów ubezpieczeniowych, f) sprawozdawczości i analizy finansowej, g) rewizji finansowej, h) międzynarodowych standardów (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Międzynarodowej Standardy Edukacyjne), i) informatyki dla użytkowników, j) prawa podatkowego, k) prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego, l) prawa celnego, m) prawa dewizowego, n) płac, o) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, p) środków unijnych i innych form pomocy państwa, q) innych dziedzin niezbędnych w działalności gospodarczej oraz wykonywaniu zawodów związanych z rachunkowością, kadrami, płacami oraz prawem podatkowym. 3 Kursy, o których mowa w 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 3

4 (Dz. U. poz. 186 ze zm.) realizowane są w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez dyrektora placówki. Organy placówki i ich zadania 4 1. Za działalność placówki odpowiada dyrektor placówki. 2. Funkcję dyrektora placówki pełni osoba powołana przez Stowarzyszenie. 3. Do zadań dyrektora placówki należy między innymi: a) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, b) planowanie działalności edukacyjnej oraz czuwanie nad zgodnym z programem przebiegiem poszczególnych form kształcenia w placówce, c) zatrudnianie wysokokwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć, d) sprawowanie nadzoru wewnętrznego zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie wewnętrznego nadzoru nad działalnością szkoleniową, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu, e) zagwarantowanie bazy dydaktycznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki nauki (lokal, warunki socjalne, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe itp.), f) zagwarantowanie pełnej dostępności poszczególnych form kształcenia wszystkim zainteresowanym, g) nadzorowanie przestrzegania należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji prowadzonej w placówce (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokóły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń), h) zatwierdzanie programów nauczania, i) współpraca z osobą prowadzącą placówkę W celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania w placówce osoba prowadząca placówkę na wniosek dyrektora placówki powołuje Komisję ds. Szkoleń i Wydawnictw. 2. W skład Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw wchodzą wykładowcy prowadzący zajęcia na różnych kursach organizowanych przez placówkę. 3. Do podstawowych zadań Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw należy między innymi: 4

5 inicjowanie nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego, opiniowanie programów nauczania oraz przedstawianie wniosków o ich zatwierdzenie, ocena organizowanych szkoleń na podstawie przeprowadzanych ankiet oraz obserwacji i kontroli dokumentacji, opiniowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności szkoleniowej, inicjowanie doskonalenia kadry wykładowców W celu prawidłowego przeprowadzania egzaminów końcowych (wewnętrznych) osoba prowadząca powołuje Komisję Egzaminacyjną Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, której zadania są określone w regulaminie przeprowadzania egzaminów wewnętrznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 2. Komisja Egzaminacyjna wspiera dyrektora placówki. 7 W celu zapewnienia korzystnych warunków dla należytej organizacji procesu dydaktycznego placówka w drodze uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia może powołać zespoły zadaniowe, składające się z wykładowców z poszczególnych przedmiotów, których zadaniem będzie: - koordynowanie procesu dydaktycznego, - czuwanie nad efektami kształcenia, a w szczególności nad przyswojeniem przez słuchaczy wiedzy objętej programem nauczania, - proponowanie form i zakresu tematycznego sprawdzianów wiadomości słuchaczy. Prawa i obowiązki wykładowców i słuchaczy 8 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców rekrutujących się spośród pracowników nauki i specjalistów - praktyków w tym biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów itp. 5

6 2. Zasady zatrudniania wykładowców zostały określone w regulaminie dotyczącym zatrudniania wykładowców, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu. 3. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w placówce jest odpowiedzialny za jakość i wyniki procesu dydaktycznego. 4. Do podstawowych obowiązków wykładowców, o których mowa w ust. 1 należy: a) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dla dorosłych, b) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania, c) sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ocenianie w formach przewidzianych programem nauczania, d) udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb, w formach ustalonych programami nauczania, e) analizowanie i uwzględnianie uwag formułowanych przez osoby sprawujące nadzór wewnętrzny, a dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych, f) prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi przepisami prawa, g) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć, h) uczestnictwo w zebraniach wykładowców organizowanych przez placówkę. 5. Wykładowcy mają prawo do: a) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową, b) zgłaszania uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania, a także wprowadzenia niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki, c) udział w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia umiejętności dydaktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Osoby zgłaszające się na poszczególne formy kształcenia stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet słuchaczy. 6

7 2. Przyjęcia słuchaczy odbywają się na zasadzie wolnego naboru. Zakwalifikowanie w poczet słuchaczy następuje po: a) postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniającym wymogi określone programem nauczania oraz innymi przepisami wewnętrznymi, b) wpłaceniu opłaty w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych w ofercie szkoleniowej oraz przepisach wewnętrznych. 3. Kandydaci nie zakwalifikowani na wybraną przez nich formę kształcenia z przyczyn podanych w ust. 2 lit. a) otrzymują zwrot wniesionej opłaty za formę kształcenia w całości o której mowa w ust. 2 lit. b). 4. Słuchacze wszystkich form kształcenia placówki mają prawo do: a) swobodnego wyboru zakresu tematycznego - w ramach oferty szkoleniowej, b) otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, c) uzyskania - w miarę potrzeby - konsultacji indywidualnej w formie ustalonej programem nauczania, d) zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania - w oparciu o własne potrzeby zawodowe, e) rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia - na warunkach ustalonych przez placówkę, f) uczestniczenia w ocenie efektywności danej formy kształcenia, przeprowadzonej w drodze badań ankietowych. 5. Do obowiązków słuchaczy należy: a) przestrzeganie zasad uczestnictwa w danej formie kształcenia, określonych w ofercie szkoleniowej oraz regulaminach i przepisach obowiązujących w placówce, b) szanowanie mienia placówki, c) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej, d) przystąpienie do prac kontrolnych w formie określonej programem nauczania zgodnie z regulaminem przeprowadzania prac kontrolnych na kursach organizowanych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, dla których zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, który stanowi załącznik nr 4 do statutu, 7

8 e) regulowanie należności za prowadzoną formę kształcenia w wysokości i na warunkach określonych w ofercie szkoleniowej oraz uregulowaniach wewnętrznych, jak również opłat dodatkowych związanych z realizacją tych szkoleń określonych w odrębnych uregulowaniach wewnętrznych (np. opłat za egzaminy poprawkowe, opłat za wydanie duplikatów zaświadczeń) Słuchacze form kształcenia mogą zostać skreśleni z listy uczestników na skutek: a) poważnego naruszenia dyscypliny, zachowania łamiącego prawo i obowiązki przebywania w placówce, b) złamania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w placówce, c) nie przystąpienia do prac kontrolnych przewidzianych programem nauczania, d) nie uiszczenia opłaty za formę kształcenia, w której uczestniczą w terminie określonym przez organizatora, e) na własny wniosek. 2. Decyzję w sprawie skreślenia słuchacza z listy uczestników formy kształcenia podejmuje dyrektor placówki. 3. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu słuchacza z listy, słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zgodnie z 9 ust. 4 lit. e Statutu każdy słuchacz ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia, w której bierze udział. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest złożenie jej w formie pisemnej. 2. W przypadku rezygnacji słuchacze mają prawo do zwrotu wpłaconych środków na następujących warunkach: - rezygnacja złożona wcześniej niż 5-ego dnia przed rozpoczęciem formy kształcenia zwrot całości wpłaty za czesne i materiały, - rezygnacja złożona w okresie od 5-ego dnia przed rozpoczęciem formy kształcenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia 17-tej godziny zajęć dydaktycznych na danej formie kształcenia zwrot do 75% (proporcjonalnie do całkowitej liczby godzin formy kształcenia) dokonanej wpłaty za czesne; opłata za pobrane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi, 8

9 - rezygnacja po wymienionych powyżej terminach wpłata za czesne i materiały nie podlega zwrotowi. 3. W przypadkach gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych o zwrocie wpłaconych środków decyduje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego pracownik. Środki finansowe Działalność placówki finansowana jest przez uczestników form kształcenia lub inne podmioty kierujące uczestników na formę kształcenia, zgodnie z zapisami 9 ust. 2 lit. b oraz ust. 5 lit. e. 2. Dochody z działalności placówki przeznaczone są na działalność statutową osoby prowadzącej placówkę Za działalność i finansowanie placówki odpowiedzialna jest osoba prowadząca placówkę. 2. Obsługę administracyjną i księgową placówki prowadzi Biuro Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia zgodnie wewnętrznymi uregulowaniami. 3. Przychody i koszty związane z działalnością placówki są wykazywane łącznie z pozostałymi przychodami i kosztami osoby prowadzącej placówkę, prezentowane są w sprawozdaniu finansowym osoby prowadzącej placówkę oraz ujmowane w jego ewidencji podatkowej. Postanowienia końcowe 14 Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje osoba prowadząca placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem placówki Placówka używa pieczątki podłużnej: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej Ciechanów, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10 lok. 52 wraz z numerami telefonów. 9

10 2. Placówka może używać pieczątki okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie w środku Centrum Edukacji Zawodowej. 16 Dyrektor placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim zainteresowanym osobom poprzez jego publikację na stosownych tablicach umieszczonych na terenie placówki. 10

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Załącznik do uchwały nr 9/2012/2013 Rady Szkoły Zespołu Szkół Łączności z dnia 10.01.2013 r. S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu P o z n a ń 2012 I INFORMACJE O ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo