Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: mazowieckie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: nie dotyczy 1.7 Tytuł projektu: Otwarci Na Jutro Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina: Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 2.2 Status prawny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 3/5 Nr lokalu: Miejscowość: Pl. Bankowy Warszawa Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Dyrektor Maryla Jarzęcka Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: ul. Żurawia 43, Warszawa 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Projekt "Otwarci Na Jutro" kierowany jest do osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, które będziemy aktywizować w oparciu o kontrakt socjalny a także do rodzin śródmiejskich wymagających wsparcia Ośrodka, aktywizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe w ramach Samopomocowego Klubu Rodzin Śródmiejskich". OPS Dzielnicy Śródmieście w Warszawie realizuje zadania na rzecz społeczności Dzielnicy liczącej ok. 120 tyś. mieszkańców. Warszawa jest miastem z pozoru o najmniejszym współczynniku bezrobocia - według statystyk Urzędu Pracy stopa bezrobocia na dzień wyniosła 3.0 %. Z danych statystycznych MPiPS w sprawozdaniu o rynku pracy (według stanu na dzień ) osób bezrobotnych w Dzielnicy ogółem jest 2263, z czego 1174 osób to kobiety. Z analizy powyższych danych wynika, że głównym problemem jest tu długotrwałe bezrobocie- 60% bezrobotnych oraz brak kwalifikacji zawodowych- 30% osób pozostających bez zatrudnienia. Mimo wszystko jednak rynek pracy jest tu bardzo niestabilny. Konkurencję dla mieszkańców stanowią ludzie napływowi zatrudniający się w Warszawie, między innymi liczni studenci pracujący już w trakcie studiów i osiedlający się po ich zakończeniu w stolicy. Obraz Śródmieścia to z jednej strony kumulacja luksusowych sklepów, bogatych firm, hoteli, instytucji, bogatych mieszkańców posiadających lokale własnościowe i inne dobra, z drugiej natomiast bieda i niezaradność dużej części jego mieszkańców. Są to klienci Ośrodka, często osoby pozostające bez pracy od wielu miesięcy a nawet lat. Klientami OPS-u są osoby i rodziny wśród, których niezaradność bywa dziedziczona, przechodzi z pokolenia na pokolenie, wiąże się z powielaniem niewłaściwych wzorców w rodzinie. Podstawowym ograniczeniem tych osób jest brak wykształcenia lub jego dezaktualizacja w stosunku do obecnych potrzeb rynku pracy. Wypadnięcie z rynku pracy niejednokrotnie staje się powodem wykluczenia społeczne. Osoby nie mają motywacji i środków,aby zdobywać czy podwyższać swoje kwalifikacje. Problemem dla nich jest wydanie małej kwoty na przejazd choćby do Urzędu Pracy a finansowanie doszkalania się jest poza zasięgiem ich możliwości. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają swoje źródło również w relacjach rodzinnych. Długotrwałe bezrobocie powoduje ubożenie rodzin, niewiarę ich członków w siebie, w możliwość zmian, rodzi patologie, między innymi powoduje popadanie w nałogi, wchodzenie w konflikt z prawem. Dotyczy to nie tylko osób dorosłych, ale także ich dzieci, które mają gorszy start życiowy, nie mają stworzonych warunków ani motywacji do zdobycia odpowiednich kwalifikacji, wyrastają w przekonaniu, że jest źle i niewiele w ich życiu może się zmienić. Brak wsparcia i pozostawienie tych osób bez pomocy utrwaliłoby w nich bierność i negatywnie wpłynęło na postawy życiowe ich samych jak i najbliższej rodziny a w szczególności dzieci. Ważne jest zatem uwzględnienie w projekcie nie tylko grupy docelowej, ale również otoczenia osób wykluczonych społecznie w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego. Bariery psychiczne (np.negatywne przekonania na temat siebie i swoich możliwości, skłonność do wycofywania się z Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 2

3 jakiejkolwiek aktywności) to kolejna bardzo istotna sprawa utrudniająca osobom nie pracującym aktywizację zawodową. Skutkiem przedłużającego się bezrobocia i braku możliwości poprawy swojej sytuacji zawodowej jest izolacja społeczna, obniżone poczucie własnej wartości, skłonności depresyjne, problemy z samodyscypliną, zaburzenia relacji rodzinnych oraz obniżenie kondycji intelektualnej. Spada motywacja do poszukiwania pracy, osoby te zaniedbują swój wygląd, często też wymagają pomocy medycznej. Nasilające się frustracje generują napięcia i konflikty z poszczególnymi członkami rodziny. Powyższe okoliczności sprawiają, że czują się bezsilne i nie widzą dla siebie perspektyw, jak również nie mają pomysłu jak wyjść z zaklętego kręgu bycia bezrobotnym czy odbiorcą działań OPS-u. Celem nadrzędnym realizowanego projektu jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej klientów OPS-u oraz ich otoczenia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin poszukujących wsparcia. Cele szczegółowe: a)nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy b)wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych c)zdobycie /podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia d)podwyższenie umiejętności wychowawczych i społecznych e)wzmocnienie psychologiczne otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, f)wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby Projekt wpisuje się w Regionalny Program Rozwoju uwzględniający działania dążące do zmniejszenia skali bezrobocia, zmniejszenia stopnia marginalizacji poszczególnych grup społecznych. Działania przewidziane do realizacji w projekcie wpisują się w PO KL Priorytetu VII, który zakłada eliminowanie barier jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem. Projekt zgodny jest również z Planem Działania dla Priorytetu VII na lata ogłoszonym dla woj. mazowieckiego i odpowiada na zapisane w nim obszary wsparcia. Projekt zgodny jest z polityką horyzontalną UE. Miasto Stołeczne Warszawa jest w trakcie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Projekt jest skierowany do 80 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,oraz mieszkańców Dzielnicy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przewidujemy objęcie kontraktem socjalnym 30 osób. W Programie Aktywności Lokalnej zakładamy uczestnictwo 50 osób oraz ich otoczenia. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą: 1)W oparciu o narzędzie jakim jest kontrakt socjalny - osoby korzystające z pomocy Ośrodka,które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Będą to osoby wymagające intensywnej aktywizacji i wykazujące gotowość do współpracy podczas rozmów z pracownikiem socjalnym. 2)W oparciu o Program Aktywności Lokalnej -rodziny korzystające ze wsparcia Ośrodka lub wymagające takiej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zastępczych, rodzin samotnie wychowujących dzieci, rodzin borykających się trudnościami opiekuńczo -wychowawczymi w tym głównie osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi oraz młodzieży w wieku lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. O wyborze grupy, do której kierujemy PAL zadecydował fakt, że w dotychczasowej działalności Ośrodka mamy do czynienia z grupą 1869 rodzin (Sprawozdanie OPS z realizacji zadań w 2007r.) nie radzących sobie z problemami dnia codziennego,w tym: rodzinnymi, opiekuńczymi, wychowawczymi. W wielu rodzinach występują negatywne zjawiska jak alkoholizm, konflikty, przestępczość, zły stan zdrowia. Dzieci nie znajdują oparcia w swoich rodzinach, nie mają stworzonych odpowiednich warunków rozwoju, powielają niewłaściwe wzorce co powoduje problemy zarówno szkolne jak i wychowawcze. Rodziny te zagrożone są marginalizacją a rosnące w nich dzieci mają utrudniony start w dorosłe życie, przyjmują bierną postawę, stają się kolejnym pokoleniem uzależnionych od pomocy społecznej, często wchodzą na drogę konfliktu z prawem. Wśród tych rodzin mamy do czynienia z bezradnością i niekorzystnym zjawiskiem zrzucania odpowiedzialności za swój los na barki innych, w tym pracowników pomocy społecznej. Równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn zapewnia zgodność projektu z polityką równych szans. Niemniej jednak zakładamy, iż udział w projekcie kobiet będzie większy, co wynika z jednej strony z faktu, iż kobiety ze względu na pełnienie ról rodzinnych mają utrudniony dostęp do rynku pracy, z drugiej strony z tego, że jak wynika z obserwacji kobiety wykazują większą gotowość do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji i relacji w rodzinie. Grupa docelowa będzie rekrutowana przez pracowników OPS-u. Sposób postępowania przy rekrutacji do działań w ramach kontraktów socjalnych zakłada: 1.Wyłonienie przez pracowników socjalnych osób do pracy w ramach kontraktu socjalnego na podstawie akt oraz dotychczasowej pracy z klientem 2.Analiza potrzeb i możliwości klienta wspólnie z Kierownikiem Zespołu 3.Omówienie poszczególnych przypadków przy udziale pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej,tj.psychologa i Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 3

4 specjalisty ds.bezrobocia lub innego pod kątem możliwości wsparcia w ramach kontraktu. 4.Przeprowadzenie wstępnej rozmowy z klientem mającej na celu zmotywowanie go do zawarcia kontraktu. 5.Zawarcie kontraktu socjalnego. Rekrutacja do PAL zakłada przeprowadzenie badań ankietowych wśród 250 rodzin pod kątem potrzeb, chęci uczestnictwa w programie i poszczególnych jego elementach oraz motywowanie do uczestnictwa. Zarówno przy naborze do kontraktu socjalnego jak i PAL-u zostanie utworzona lista osób rezerwowych aby minimalizować ryzyko niepowodzenia w projekcie Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Ilość osób Bezrobotni 30 w tym osoby długotrwale bezrobotne 15 Osoby nieaktywne zawodowo 50 w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni 0 w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 80 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zad.1 - aktywna integracja - zawarcie 30 kontraktów socjalnych łączących instrumenty aktywnej integracji: edukacyjnej, zdrowotnej oraz społecznej w tym m. in. - określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, - wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, - warsztaty aktywizacji zawodowej zaplanowane w wymiarze 40 godz., - konsultacje z lekarzem medycyny pracy pod kątem wskazań do przyszłego zatrudnienia, - spotkania ze specjalistą od wizerunku, ukierunkowane na nabycie umiejętności autoprezentacji osób poszukujących zatrudnienia, - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i inne. Projekt przewiduje również działania o charakterze środowiskowym - dla 50 osób, uwzględniające instrumenty aktywnej integracji poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej. Główne działania PAL-u skupiać się będą w Samopomocowym Klubie Rodzin Śródmiejskich i będą obejmowały m.in. - poradnictwo specjalistyczne, - wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia społecznego, - treningi umiejętności społecznych ( w tym wakacyjny warsztat umiejętności wychowawczych), - działania psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej, - działania edukacyjne, W PAL-u przewidujemy również: - organizację wolontariatu, - zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci. Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 4

5 (załącznik nr 1 do wniosku - szczegółowy opis PAL-u według zasad przygotowania (...) projektów systemowych OPS-ów (...) w ramach PO KL ). Zad.2 - praca socjalna - zatrudnienie nowego pracownika socjalnego oraz dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników OPS-u realizujących projekt. Zad.3 - zarządzanie projektem - koordynacja zadań, monitoring i ewaluacja, sprawozdawczość, Zad.4 - promocja projektu - przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony internetowej projektu, seminarium kończące projekt. Zad.5 - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe i celowe dla osób objętych kontraktem socjalnym. Bez wsparcia EFS-u projekt nie mógłby zostać zrealizowany w sposób tak kompleksowy, traktując potrzeby grupy docelowej w sposób całościowy, oferując zarówno wsparcie psychologiczne, poradnictwo jak i kursy zawodowe, pracę socjalną oraz aktywizację środowiska lokalnego. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde: - 30 osób zostanie objętych i zrealizuje kontrakt socjalny - 50 osób skorzysta z Programu Aktywności Lokalnej - zostanie utworzona podstrona internetowa projektu Rezultaty miękkie: Osoby uczestniczące w projekcie nabędą umiejętności interpersonalne jak również umiejętności z zakresu rodzicielskich zdolności wychowawczych. Będą to umiejętności trwałe, które będą miały przełożenie na sprawniejsze funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Nastąpi również wzrost wiedzy nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz motywacji uczestników do wejścia na otwarty rynek pracy. Przewidujemy u uczestników projektu:. nabycie umiejętności praktycznych (umiejętność wypełniania formularzy, przygotowania CV, większa świadomość praw i obowiązków). zwiększenie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania,. wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości. zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych. zwiększenie gotowości i motywacji do poszukiwania pracy. zwiększenie aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. zwiększenie umiejętności związanych z pełnieniem ról społecznych, takich jak: pracownik, rodzic, kolega w pracy. Rezultaty projektu będą badane poprzez następujące narzędzia: - poprawa funkcjonowania psychospołecznego - ankieta przeprowadzona dwukrotnie na początku i końcu projektu - zdobycie kwalifikacji zawodowych - zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych oraz listy obecności - zebranie na początku projektu oczekiwań od osób uczestniczących w projekcie oraz sprawdzenie stopnia ich zaspokojenia pod koniec trwania projektu - zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy - karta aktywności stworzona na potrzeby projektu W celu sprawdzenia skuteczności i celowości realizowanych w projekcie zadań proponujemy następujące formy oceny: - Uczestnicy samodzielnie sporządzą swoje dokumenty aplikacyjne, wraz ze specjalistą określą swoją ścieżkę kariery zawodowej (każdy z uczestników Projektu będzie miał założoną teczkę, w której gromadzić będzie dokumenty związane z jej uczestnictwem w Projekcie) - Samopoczucie odbiorców projektu i stopień zadowolenia z uczestnictwa w Projekcie będzie mierzony za pomocą ankiet po zastosowaniu poszczególnych instrumentów aktywnej integracji - Sam fakt uczestnictwa w projekcie sprawi,że uczestnicy nawiążą nowe kontakty, częściej będą aktywni, co z pewnością zmniejszy ich izolację społeczną - listy uczestników grup wsparcia. Zakładamy, że zmiana nastąpi u 60 % uczestników na poziomie wszystkich a nie poszczególnych rezultatów. Projekt charakteryzuje się skutecznością rozwiązań oraz kompleksowym wsparciem - stanowiącym wartość dodaną projektu, które otrzyma każdy uczestnik. Zwiększy to ich potencjał i szanse na rynku pracy, jak również będzie zapobiegał wykluczeniu społecznemu przyczyniając się do realizacji celu nadrzędnego projektu. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 5

6 Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Pracownicy OPS-u mają doświadczenie w realizacji projektów unijnych realizowanych w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju w ramach IW EQUAL. Jako Ośrodek jesteśmy Partnerem w trzech Partnerstwach, w których administratorami są organizacje pozarządowe. Są to: 1."Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy" -administratorem jest Fundacja Centrum Praw Kobiet. 2."Twarzą w twarz z rynkiem pracy - Model Zatrudnienia Przejściowego" - administratorem jest Fundacja Warszawski Dom pod Fontanną. 3."IRIS - reintegracja społeczna i zawodowa kobiet - ofiar handlu ludźmi" -administratorem jest La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami. W ramach powyższych Partnerstw nasi pracownicy aktywnie uczestniczyli zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio do odbiorców realizując część podprojektów, jak również w zarządzaniu projektami. OPS ma swoją główną siedzibę przy ul.żurawiej 43, zajmując parter i pierwsze piętro budynku.ośrodek posiada również w swoich zasobach lokal przy ul.brackiej gdzie mieści się Dział Pomocy Specjalistycznej oraz budynek przy ul.kruczej, gdzie znajdują się 4 wolne pomieszczenia wykorzystywane na realizację projektów własnych.przewidujemy utworzenie biura projektowego w budynku przy ul. Kruczej,gdzie będzie również miejsce na realizację PAL-u oraz różnych działań z zakresu aktywnej integracji. OPS oprócz kadry pracowników socjalnych posiada duży potencjał w kadrze Działu Pomocy Specjalistycznej, która prowadzi działania niematerialne ukierunkowane na osoby i rodziny wymagające szczególnego wsparcia w zakresie bezrobocia, problemu alkoholowego, przemocy w rodzinie, problemów rodzinnych. Jest to fachowa, wysoko wyspecjalizowana kadra. Za realizację zadań Ośrodka, w tym wynikających z realizacji projektów systemowych odpowiada Dyrektor Ośrodka zgodnie z zadaniami wynikającymi z regulaminu organizacyjnego. W strukturze organizacyjnej Ośrodka zostanie utworzony Zespół Projektowy wchodzący w skład Działu Pomocy Specjalistycznej. Kierownik Działu będzie miał kierownictwo merytoryczne nad projektem oraz Zespołem Projektowym. W skład Zespołu Projektowego wchodzą: Koordynator projektu - osoba oddelegowana na 3/4 etatu.do zadań koordynatora projektu należy: - koordynowanie działań w projekcie i czuwanie nad prawidłowością realizacji - organizowanie prac związanych z monitoringiem, ewaluacją, sprawozdawczością, - współpraca z Działem Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej - współpraca z Działem Finansowo-Księgowym Ze względu na realizację projektu w 3 siedzibach, w celu zapewnienia powodzenia realizacji projektu, konieczne jest oddelegowanie 2 pracowników ( 2 etaty): Koordynatora działań w ramach kontraktów socjalnych oraz Koordynator działań PAL. Do zadań koordynatorów należy: - udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych - monitorowanie badań ankietowych - organizowanie działań w ramach kontraktu socjalnego oraz PAL - prowadzenie dokumentacji projektowej - ewaluacja działań projektowych - inne, wynikające z potrzeb związanych z realizacją projektu. W pracę merytoryczną w projekcie zaangażowani będą pracownicy socjalni, którzy w projekcie będą: -typować osoby do objęcia działaniami w ramach projektu -zawierać i monitorować kontrakty socjalne -udzielać wsparcia finansowego -prowadzić środowiskową pracę socjalną -przeprowadzać badania ankietowe wśród rodzin śródmiejskich i rekrutować do udziału w PAL-u -uczestniczyć w realizacji zadań PAL-u -prowadzić wyodrębnioną dokumentację. Do obsługi prawnej projektu będzie wynajęta firma prawnicza, której zadaniem będzie przygotowywanie umów w ramach zakupu usług i zlecania wykonywania zadań osobom fizycznym zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, w tym również prawem zamówień publicznych. Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2008 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,00 zł ,00 zł Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł Zadanie 1 : aktywna integracja ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 2 : praca socjalna ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 3 : zarządzanie projektem ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 4 : promocja projektu ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 5 : zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Koszty pośrednie ,00 zł ,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem ,00 zł ,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 2.30 % 2.30 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny ,00 zł ,00 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,00 zł ,00 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 6 516,81 zł Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne konsultacja w Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej oraz Biurze Funduszy Europejskich 1 Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - aktywna integracja Etap 1 - nabór uczestników do kontraktów socjalnych Etap 2 - podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych Etap 3 - nabór uczestników do Programu Aktywności Lokalnej Etap 4 - realizacja Programu Aktywności Lokalnej Zaangażowany personel pracownicy socjalni koordynator projektu koordynator kontraktów socjalnych koordynator PAL-u Liczba uczestników Zadanie 2 - praca socjalna Etap 1 - zatrudnienie dodatkowego pracownika Etap 2 - dodatkowe wynagrodzenie pracowników OPS-u Zaangażowany personel koordynator projektu Liczba uczestników Zadanie 3 - zarządzanie projektem Etap 1 - organizacja biura projektowego Etap 2 - koordynacja projektu Etap 3 - ewaluacja i monitoring Etap 4 - sprawozdawczość ( raz na kwartał) Etap 5 - obsługa prawna projektu Zaangażowany personel koordynator projektu koordynator kontraktów socjalnych koordynator PAL-u firma prawnicza księgowa Liczba uczestników Zadanie 4 - promocja projektu Etap 1 - przygotowanie i druk materiałów promujących projekt Etap 2 - dystrybucja materiałów promujących projekt Etap 3 - obsługa strony internetowej Etap 4 - przygotowanie seminarium kończącego projekt Etap 5 - seminarium kończące projekt Zaangażowany personel Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 9

10 koordynator projektu koordynator kontraktów socjalnych koordynator PAL-u Liczba uczestników Zadanie 5 - zasiłki i pomoc w naturze Etap 1 - zasiłki okresowe i celowe Zaangażowany personel koordynator projektu koordynator kontraktów socjalnych pracownicy socjalni Liczba uczestników Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: aktywna integracja Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. kontrakt socjalny NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł 2. program aktywności lokalnej NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł Zadanie 2: praca socjalna 3. dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników 4. zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego ( 1 etat ) 5. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla nowozatrudnionego pracownika Zadanie 3: zarządzanie projektem 6. koordynator projektu (3/4 etatuoddelegowanie) 7. koordynator PAL-u ( etat - oddelegowanie ) ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł ,00 zł TAK NIE sztuka ,00 zł 3 500,00 zł ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł ,00 zł 8. koordynator kontraktów NIE NIE m-ce ,00 zł ,00 zł socjalnych ( etat - oddelegowanie ) 9. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 10. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 11. koszt obsługi prawnej ( zlecenie - firma) Zadanie 4: promocja projektu TAK NIE sztuka ,00 zł 7 000,00 zł TAK NIE sztuka ,00 zł 1 500,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł 8 540,00 zł ,00 zł 12. pięczątka z logo EFS NIE NIE sztuka 1 79,00 zł 79,00 zł 13. obsługa strony internetowej (zlecenie) NIE NIE m-ce 7 150,00 zł 1 050,00 zł 14. tablice informacyjne NIE NIE sztuka 3 150,00 zł 450,00 zł 15. druk informatora dla mieszklańców NIE NIE sztuka 300 5,00 zł 1 500,00 zł 16. druk plakatów NIE NIE sztuka 50 30,00 zł 1 500,00 zł 17. długopisy z logo EFS NIE NIE sztuka 200 2,00 zł 400,00 zł 18. wynajęcie sali na seminarium kończące projekt 19. materiały na seminarium kończące projekt NIE NIE sztuka ,00 zł 2 000,00 zł NIE NIE sztuka 60 15,00 zł 900,00 zł 20. caterring NIE NIE osoba 60 35,00 zł 2 100,00 zł 21. baner promujący projekt NIE NIE sztuka ,00 zł 1 190,00 zł Zadanie 5: zasiłki i pomoc w naturze 22. zasiłki okresowe i celowe OPS na okres udziału w projekcie - 30 osób x 7 m-cy, średnio 260 zł miesięcznie KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) ,00 zł NIE NIE osoby ,70 zł ,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0.00 % Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 11

12 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich ,00zł 2.30 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: aktywna integracja Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. kontrakt socjalny NIE NIE osoba ,00 zł 2. program aktywności lokalnej NIE NIE osoba ,00 zł Zadanie 2: praca socjalna 3. dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników 4. zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego ( 1 etat ) 5. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla nowozatrudnionego pracownika Zadanie 3: zarządzanie projektem 6. koordynator projektu (3/4 etatuoddelegowanie) 7. koordynator PAL-u ( etat - oddelegowanie ) ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł TAK NIE sztuka 3 500,00 zł ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł NIE NIE m-ce ,00 zł 8. koordynator kontraktów NIE NIE m-ce ,00 zł socjalnych ( etat - oddelegowanie ) 9. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 10. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 11. koszt obsługi prawnej ( zlecenie - firma) Zadanie 4: promocja projektu TAK NIE sztuka 7 000,00 zł TAK NIE sztuka 1 500,00 zł NIE NIE m-ce 8 540,00 zł ,00 zł 12. pięczątka z logo EFS NIE NIE sztuka 79,00 zł 13. obsługa strony internetowej (zlecenie) NIE NIE m-ce 1 050,00 zł 14. tablice informacyjne NIE NIE sztuka 450,00 zł 15. druk informatora dla mieszklańców NIE NIE sztuka 1 500,00 zł 16. druk plakatów NIE NIE sztuka 1 500,00 zł 17. długopisy z logo EFS NIE NIE sztuka 400,00 zł 18. wynajęcie sali na seminarium kończące projekt 19. materiały na seminarium kończące projekt NIE NIE sztuka 2 000,00 zł NIE NIE sztuka 900,00 zł 20. caterring NIE NIE osoba 2 100,00 zł 21. baner promujący projekt NIE NIE sztuka 1 190,00 zł Zadanie 5: zasiłki i pomoc w naturze 22. zasiłki okresowe i celowe OPS na okres udziału w projekcie - 30 osób x 7 m-cy, średnio 260 zł miesięcznie KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) ,00 zł NIE NIE osoby ,00 zł ,00 zł Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 13

14 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % ,00 zł 2.30 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 14

15 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: OPS ma swoją główną siedzibę przy ul.żurawiej 43, zajmując parter i pierwsze piętro budynku.ośrodek posiada również w swoich zasobach lokal przy ul.brackiej gdzie mieści się Dział Pomocy Specjalistycznej oraz budynek przy ul.kruczej, gdzie znajdują się 4 wolne pomieszczenia wykorzystywane na realizację projektów własnych.przewidujemy utworzenie biura projektowego w budynku przy ul. Kruczej,gdzie będzie również miejsce na realizację PAL-u oraz różnych działań z zakresu aktywnej integracji. Z racji więc rozbicia działań projektowych na trzy siedziby oraz braku możliwości przeniesienia sprzętu komputerowego będącego obecnym wyposażeniem Ośrodka, niezbędny jest zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla personelu zarządzającego projektem ( koordynatora kontraktów socjalnych oraz koordynatora Programu Aktywności Lokalnej) oraz jednego zestawu komputerowego dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną w ramach projektu. Uzasadnienie: Uzasadnienie dla kosztów pośrednich- rozliczane na podstawie poniesionych kosztów. Obliczenie kosztów pośrednich zostało dokonane na podstawie średnich wydadków Ośrodka na poszczególne kategorie wydatków tj. połączenia telefoniczne, materiały biurowe oraz koszty utrzymania lokalu. Koszty obsługi księgowej zostały ustalone na podstawie analizy budżetów 3 projektów finansowanych z IW EQUAL EFS, w których Ośrodek był Partnerem. Zestawienie kosztów pośrednich: 1.obsługa księgowa projektu (zlecenie) - 7 m-cy x = koszt połączeń telefonicznych oraz Internetu - 7 m-cy x 500 = koszt materiałów biurowych - 7 m-cy x 300 = koszt utrzymania lokalu ( 25% powierzchni całkowitej- czerwiec - lipiec, 50% powierzchni całkowitej sierpieńgrudzień ) - 2 m-cy x m-cy x = Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 0FF9-C931-C8D2-625B 15

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTODAWCA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

PROJEKTODAWCA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PROJEKTODAWCA Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nazwa projektodawcy: Czerwonaku Status prawny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna NIP: 7771406548 REGON 632003035 Ulica: Plac Zielony

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK

PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość STOCZEK Ulica KOSOWSKA Nr domu 5 Nr lokalu - Kod pocztowy 07-104 PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Projekt systemowy realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale w oparciu o Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2010

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2010 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2010 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki ul. Leśna 1, 23-235 Annopol Projekt systemowy Przyszłość to już jutro-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol VII Promocja

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Beneficjent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność.

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność. Szkolenie z zakresu podstaw rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL Zielona Góra, październik 2009 rok Szczegółowa charakterystyka wsparcia Załącznik nr 2 do wniosku o płatność. ANNA HERZOG

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizowanego w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo