ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 1 Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Gajkach "Dom w lesie" - kontynuacja całodobowego wsparcia, terapii, opieki i aktywizacji osób bezdomnych, najuboższych, opuszczających zakłady karne, uzależnionych, niezaradnych życiowo, zakażonych wirusem HIV/HCV, chorych na AIDS (koszty socjalno-bytowe, transport - paliwo) Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki "Bank Żywności PKPS" - dystrybucja żywności wśród najuboższych i bezdomnych w województwie pomorskim (koszt wynagrodzenia magazyniera, transport, eksploatacja, obsługa administracyjna, promocja, naprawy). 3 Abstynenckie "Kaszuby" Kartuzy "Azyl - Nasz Spokojny Dom" - dom dla bezdomnych mężczyzn. Kontynuacja działań poprzez zapewnienie wszechstronnej pomocy w formie schronienia, utrzymania, wyżywienia, pomocy socjalnej, wsparcie w usamodzielnieniu (potrzeby socjalno-bytowe, wynagrodzenia). 4 Abstynenckie "Kaszuby" Kartuzy "Spokojna Przystań - koniec przemocy w rodzinie" - całodobowa pomoc i wsparcie - 15 kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Wsparcie asystenta rodziny, socjalne, wyżywienie, schronienie, (koszty socjalno-bytowe, odnowa pomieszczeń, media, wymiana okien, materiały biurowe, wynagrodzenia). 5 Bank Żywności w Chojnicach Chojnice Udzielanie pomocy żywnościowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocja działań pomocowych, edukacja w zakresie zdrowego żywienia, udział w dożynkach powiatowych (koszty: paliwo, media, materiały biurowe, promocja, doposażenie sprzętowe, wynagrodzenia) Klubu Seniora "Promyk Prawdziwy" Kultura, sztuka, turystyka i rehabilitacja - jako podstawa rozwoju seniorów. Aktywizacja i integracja osób starszych. Organizacja czasu wolnego, spotkania integracyjne, dostęp do zdarzeń kulturalnych (artykuły spożywcze, bilety, autokar, koszty obsługi, media) "Rodzina Kolpinga" Zespół CARITAS Parafii p.w. N.M.P. Królowej Polski ALTER EGO Lębork Warszawa/ realizacja Gdynia W trosce o godne przeżywanie Trzeciego Wieku poprzez różne formy wsparcia w środowisku lokalnym i pozalokalnym - kontynuacja działań w oparciu o Klub Seniora. Aktywizacja osób starszych poprzez organizowanie spotkań edukacyjno-integracyjnych, udział w zdarzeniach kulturalnych, zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, imprezy turystyczne (artykuły spożywcze, koszt wycieczki, zajęcia rehabilitacyjne, materiały biurowe). Kontynuacja działań w oparciu o ognisko wychowawcze "Betlejem" w formie wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Oddziaływania wychowawcze, edukacyjne, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, posiłek, opieka (koszty obsługi, artykuły spożywcze, wynajem autokaru, organizacja wycieczki do Zakopanego). "Krok do przodu" - oferta ma na celu zapobieg skrajnym formom wykluczenia społecznego ofiar przemocy w rodzinie. Pomoc terapeutyczna, doradcza, edukacyjno-zawodowa. Dostęp do zdarzeń kulturalnych, utworzenie grupy wsparcia (koszty osobowe, szkoleń, bilety wstępu).

2 10 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Mlynie Borowy Młyn "AGAPE - naszą szansą" kontynuacja całodobowego wsparcia dla osób bezdomnych na bazie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie. Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, opieka, pielęgnacja, rehabilitacja, terapia zajęciowa, konsultacje psychologiczne, prawne, realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (koszty działalności socjalno-bytowej - zakup łóżek, materacy, artykułów spożywczych i opału). 11 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Mlynie Borowy Młyn "Problematyka ludzkości - tej wykluczonej ze społeczności" - edycja III. Ośrodek całodobowy dla bezdomnych w Sztumie. Zapewnienie schronienia, wyżywienia, wsparcia psychologicznego, medycznego, socjalnego, opieki, terapii (koszty wynagrodzenia. obsługi, terapeuty, mediów, artykuły biurowe i plastyczne). 12 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Młynie Borowy Młyn "Idź do przodu nie patrz za siebie" całodobowe wsparcie i opieka na bazie schroniska dla bezdomnych w Szewałdzie. Wsparcie socjalnobytowe, op. dla niepełnospr. i starszych, zajęcia psychoedukacyjne, opieka psychologiczna, medyczna (opał, wyżywienie, materiały biurowe, leki, opatrunki, płaca terapeuty) na Rzecz Bezdonych Dom modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Młynie Klub Przyjaciól Dzieci "Neptun" Borowy Młyn "Nasz Dom". Prowadzenie Domu Socjalalnego AGAPE dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji (104 osoby). Pomoc pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, opieka i pielęgnacja, integracja ze społecznością lokalną. Koszt: wynagrodzenia. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży z środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych uzależnieniami, realizowana na bazie całorocznego Klubu. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolego, rozwój zainteresowań, turystyki, oddziaływania edukacyjne, profilaktyka, wychowawcze (bilety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych, artykuły spożywcze, koszt wycieczek, zakwaterowanie, zakup laptopa.) 15 Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności Wzmocnienie organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ubóstwu, zapobieganiu bezdomności, w województwie pomorskim. Bank danych dotyczących potrzeb żywnościowych, dystrybucja żywności, zbiórki żywności. 16 "Nadzieja dla Rodziny" Inkubator samodzielności - Hostel - "Pracownia witrażu". Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez kreatywność, rozwój umiejętności i zainteresowań, zajęcia edukacyjne, zawodowe, społeczne, integracyjne, treningi umiejętności, utworzenie nowej pracowoni. 17 Opiekuńczo- Resocjalizacyjne "Prometeusz" Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla kobiet na bazie schroniska - aktywizacja społeczna, konsultacje psychologiczne,spotkania integracyjne, opieka asystenta indywidualnych, terapia zajęciowa, klub dyskusyjny, punkt informacyjny. 18 na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających "OSIEM" Żukówko Stacjonarny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu - przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób bezdomych i ofiar przemocy w rodzinie (koszty osobowe specjalistów, kupno opału).

3 19 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/ "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Gąbinie gmina Ustka. Zajęcia socjoterapeutyczno-profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, integracyjne (koszty obsługi i merytoryczne, materiały plastyczne, artykuły higieniczne, spożywcze). 20 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/ "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Pęplinie gmina Ustka. Zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, integracyjne (koszty obsługi i merytoryczne, materiały plastyczne. artykuły higieniczne, spożywcze). 21 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/ "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Starkowie gmina Ustka. Zajecia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, integracyjne (koszty obsługi i merytoryczne, materiały plastyczne, artykuły higieniczne, spożywcze). 22 ie Pedagogów Praktyków Klub "Kobiety Kobietom - żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień". Kontynuacja programu profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznego w formie grupy wsparcia kierowanej do mieszkanek województwa pomorskiego (koszty osobowe, materiały biurowe, edukacyjne, spożywcze). 23 Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Miłosiedzia Bożego Starogard i "Razem przez życie"- Wsparcie i pomoc osobom bezdomnym i potrzebujacym na bazie stołówki Caritas w Starogardzie im. Pomoc osobom bezdomnym w zmianie sytuacji życiowej. Wydawanie żywności, posiłku, artykuły do higieny, wsparcie psychologiczne - poradnictwo. 24 Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Chorym Wejherowo Prowadzenie łaźni i noclegowni dla bezdomnych i ubogich. Pomoc medyczna, poradnictwo, dożywianie. (Koszty: mediów, środków czystości, higienicznych, artykuły spożywcze, benzyna, odzież). 25 Bank Żywności w Tczewie Tczew Przeciwdziałanie wykluczeniu społ. poprzez udziel. pomocy żywnościowej osobom skrajnie ubogim i zagrożonych bezdomnością z terenu województwa pomorskiego (koszty osobowe i opłaty za media). 26 ie Celem projektu jest prowadzenie pomocy w formie wydawania odzieży używanej dla najuboższych osób z terenu województwa pomorskiego na bazie Punktu Pomocy Interwencyjnej w Gdyni ul. Lotników 86 - czynny 3 x w tygodniu (artykuły chemiczne, koordynacja, eksploatacja samochodu). 27 ie Prowadzenie miejsc interwencyjnych w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Starowiślnej w u. Schronienie, posiłek, punkt informacyjny, opieka socjalna. 28 ie Celem projektu jest prowadzenie pomocy w formie wydawania odzieży używanej dla nauboższych osób z terenu województwa pomorskiego na bazie Punktu Charytatywnego w Sopocie ul. Królowej Jadwigi 6 - czynny 2 x w tygodniu (artykuły chemiczne, koordynacja, eksploatacja samochodu).

4 29 ie Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością nieobjętych pomocą instytucjonalną. Na bazie schroniska przy ul. Przegalińskiej w u. Opieka socjalnobytowa, (koszty: artykuły spożywcze, zakup opału, opłaty za energię elektryczną) ie Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Żaglowej 1 w u (koszty eksploatacji, prace remontowe, środki spożywcze, higieniczne, sprzęt komputerowy, monitoring). 31 na Rzecz Kultury Aktywizacji Rehabilitacji Terapii i Autonomi "KARTA" Kartuzy "Razem łatwiej" - wsparcie dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w formie spotkań integracyjnych, wyjazdów turystycznych, budowania grupy wsparcia, zajęcia z psychologi i pedagogiki, organizacja czasu wolnego ie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei" "Młodzież w akcji II" - kontynuacja działań z zakresu integracji i socjalizacji dzieci i młodzieży na bazie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, aranżowanie sal klubu, konkursy. 33 na Rzecz Osób Potrzebujących "Światlo i Cienie" Projekt skierowany do 15 osób z zaburzeniami psychicznymi nieaktywnych, wycofanych społecznie z terenu województwa pomorskiego, integracja, dostęp do instytucji kulturalnych - 15 spotkań (teatr, kino, muzyka - bilety wstępu, wynagrodzenia, koszty obsługi, materiały biurowe). 34 i Komitet Obywatelski "Pomocna Dłoń" - prowadzenie jadłodajni. Wsparcie osób ubogich w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydawanie posiłków, pomoc rzeczowa (koszty artykuły żywnościowych, wynagrodzenia pracowników, media). 35 "Szukam Drogi" Chojnice "Miasto moje a w nim okiem dziennikarzy z ŚDS Chojnice". Pracownia dziennikarsko-fotograficzna na bazie ŚDS. Poszerzenie oferty domu (koszty merytoryczne, zakup aparatów, dyktafonu, sprzętu, wydrukowanie gazetki informacyjnej). 36 Selezjańska Fundacja "Zwiastowanie" Rumia "Grupy wsparcia dziennego jako sposób na integralny rozwój dzieci i młodzieży" - wsparcie na bazie 2 placówek całorocznych z terenu gminy Szemud i Rumia. Doposażenie placówek w artykuły dydaktyczne oraz do pracowni i warsztów zainteresowań, wyjazd edukacyjny "Podaj Rękę" Cedry Wielkie Miłocin 23 "PRZYSTAŃ - żeby nie utracić celu". Wsparcie dla dzieci i młodzieży z powiatu gdańskiego z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich w oparciu o świetlicę wiejską - organizacja czasu wolnego, zajęcia rekreacyjne, sportowe, tematyczne, dostęp do wydarzeń kulturalnych, integracja. 38 Fundacja MARCUS Aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym na bazie - klubu samopomocy "Przystań". Integracja, rozwój zainteresowań, tworzenie oparcia społecznego, dostęp do kultury, wyjazdy turystycznokrajoznawcze. (koszty: artykuły spożywcze, bilety wstępu do ośrodków kultury, usługi transportowe).

5 39 ie Epileptyków Oferta skierowana do osób starszych w formie warsztatów edukacyjnoterapeutycznych. Wsparcie psychologa, warszt muzykoterapii, zajęcia komputerowe, aktywizacja fizyczna, zajęcia plastyczne (koszty osobowe, obsługi, media, materiały plastyczne, dekoracje, biurowe). 40 Fundacja "Żyć Godnie" Pszczółki / Kolnik Przedstawienie "Bajkolandia" - oferta wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowowisk wiejskich. Rozwój aktywności artystycznej, wsparcie psychologiczne, przygotowanie i prezentacja w środowisku przedstawienia teatralnego, spotkania integracyjne, rozwój telentów i zainteresowań (koszty osobowe, obsługi, materiały dydaktyczne). 41 Bałtyckie "Aktywność" "Sztuka Puka " Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (30 osób) z rodzin dysfunkcyjnych. Koszty w Osiedlowym Punktcie Świetlicowym na osiedlu Suchanino i w Klubie Osiedlowym przy ul. Paderewskiego (koszty wynagrodzeń, księgowości i koordynatora, artykuły papiernicze i spożywcze, komputer, sprzęt fotograficzny). 42 Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" Utrzymanie miejsc umożliwiających udzielenie pomocy interwencyjnej osobom bezdomnym pod wpływem alkoholu - na bazie Pogotowia Socjalnego. Koszt: wynagrodzenia, koordynator, media, eksploatacja samochodu służbowego, zakup materacy. 43 Loklany Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniam Umysłowym - Chełm Zajęcia dla osób z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi (27 osób) w zakresie: masażu i gimnastyki, rehabilitacji, zajęć świetlicowych i rehabilitacyjno-intergacyjnych, wycieczki i wyjścia, imprezy i zabawy okolicznościowe. 44 a Spółdzielnia Socjalna "Klub muzyczny SITOWIE GARAGE". Zaangażowanie osób z zburzeniami psychicznymi (15 osób) w klub muzyczny, wsparcie psychoedukacyjne 30 rodzin - w oparciu o ą Spółdzielnię Socjalną. Koszty wynagrodzenia, sprzęt muzyczny, transport, materiały dydaktyczne, obsługa rachunkowo-administracyjna, koszty eksploatacyjne, wydruk materiałów. 45 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w u "Skuteczne wsparcie - lepsze jutro" oddziaływanie terapeutyczne wobec podopiecznych schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi oraz osób samotnych w u. Diagnoza i terapia wspierającomotywacyjna do zmiany sytuacji życiowej. Koszty: spotkania diagnostyczne/sesje, terapeuta, obsługa księgowa "Dom Rodzinny Nasze Dzieci" "Nasze Dzieci - Nasza Młodzież". Zajęcia integracyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, animowanie nowych zainteresowań, wyjścia rekreacyjno-integracyjne dla młodzieży gimnazjalnej (10 osób) z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy -Południe. Koszty: wynagrodzenia, artykuły biurowe i papiernicze. 47 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" "Wakacje z REDUTĄ"- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzka w okresie wakacji jako element całorocznej pracy (Dolne Miasto). Wsparcie działań aktywizujących, dożywianie. Koszty: wynagrodzenia, artykuły spożywcze i dydaktyczne Na Rzecz Bezdomnych "Panakeja" z/s w Sztumie Schronisko w Wiślince "Chcesz, Umiesz, Potrafisz". Wsparcie w formie porad specjalistycznych i szkoleń dla podopiecznych. Ośrodka dla Osób Bezdomnych (40 osób). Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, prawne. Koszt zakup sprzętu - rzutnik, ekran, flipchart, artykuły biurowe.

6 49 CARITAS Archidiecezji iej Sopot "Wypoczywam i bawię się bezpiecznie". Zorganizowanie zajęć profilaktycznbo-rekreacyjnych. Wraz z kolonią letnią dla dzieci i młodzieży - uczestników Placówki Wsparcia Dziennego: Świetlicy "Pod Kasztanem" w u. Koszty: wyżywienie, zakwaterowanie, transport, materiały dydaktyczne, artykuły papierowe, nagrody, bilety, koordynator. 50 "Klub Przyjaciół Strzyży" Działalność Klubu Seniora "Promyk". Cotygodniowe spotkania integracyjne, imprezy plenerowe, wyjazdy, wyjścia do kina, teatru. Koszty: wyżywienie, transport, materiały i wyposażenie, bilety, księgowść, koordynacja. 51 a Fundacja Innowacji Społecznej "Gościnna Akademia". Wsparcie dzienne w ramach Klubu Edukacyjnego dla 10 dzieci z rodzin o trudnej sytuacji społecznej i materialnej. Bezpłatna opieka i prowadzenie zajęć edukacyjnych. Koszty: wynagrodzenia, materiały dydaktyczne, artykuły sportowe, poczęstunek, obsługa księgowa, wyposażenie, materiały rehabilitacyjne. 52 Inicjatyw Lokalnych "Orunia" "Klub Seniora w Gościnnej Przystani" - dla 30 seniorów ze środowisk najbiedniejszych i wykluczonych społecznie - udział w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych, rekreacyjnych, budowanie bezpieczeństwa i profilaktyki przemocy wobec seniorów. 53 Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomóż Mi" "Dotyk Zdrowia". Projekt obejmuje 15 osób z zaburzeniami psychiczno-emocojonalnymi i ich rodziców/opiekunów. Prowadzenie rehabilitacji fizyczynej i psychologicznej dla dzieci oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla rodziców/opiekunów przez psychologa i pedagoga. 54 Solidarni "Plus" Ośrodek Readaptacji EKO "Szkoła Życia" Wandzin Integracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych, uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS w oparciu o Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Wandzinie. Zajęcia terapeutyczne, warszaty zawodowe, zapewnienie opieki medycznej i socjalno-prawnej oraz zakwaterowania i wyżywienia podopiecznych Koszty: wynagrodzenia, transport Koło Tczewskie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew Prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnospraw. (okoszty 90 osób) intelektualnie za pomocą formy teatralnej - prowadzenie koła teatralnego. 56 Fundacja "Pomóż Sobie i Innym" "Akademia Tańca Break Dance" - dla dzieci i młodzieży (40 osób) z rodzin dotkniętych zjawiskiem marginalizacji społecznej. Zajęcia taneczne, muzyczne, profilaktyka. Koszty: wynagrodzenia, koordynator, obsługa finansowo-księgowa. 57 Caritas Parafii p.w. N.M.P Królowej Różańca Świętego w u "Wspólny cel". Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotyczące komunikacji, aktywnego słuchania, tolerancji, postępowania w sytuacjach trudnych - w ramach świetlicy "Promyk"; wycieczki wakacyjne. Koszty: zakup kart telefonicznych, telewizora, materiały dydaktyczne, wynagrodzenia, bilety, artykuły spożywcze. 58 "Jesteśmy" "Grupa wsparcia - szansa na lepsze jutro". Wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych (5-8 osób) z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Zajęcia i organizacja wycieczek mających na celu integrację grupy (koszty: materiały dydaktyczne, artykuły spożywcze, środki czystości, poczęstunek, transport, obsługa księgowa

7 59 Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna (Oddział w Malborku) "Coffee House" - wsparcie dla osób bezdomnych i uzależnionych - prowadzenie spotkań (70 osób) i pogadanek wraz z posiłkiem. Organizacja Dni Trzeźwości. Koszty: artykuły spożywcze, środki higieniczne, artykuły biurowe, szkolenie dla wolontariuszy, wynagrodzenia, opał, reklama, zakup ekranu. 60 ie "Tu lepiej" - na bazie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - całodobowy pobyt oraz aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach procesu wychodzenia z bezdomności. Koszt: wymiana lamp, dofinansowanie utrzymania placówki, wykonanie przeglądu technicznego, wynagrodzenia, środki czystości i higieny. 61 ie "Na dobry początek". Noclegowania dla bezdomnych - prace remontowe, poprawa bezpieczeństwa. Koszty: zakup narzędzi, materiały remontowe, wykonanie projektu i prace elektryczne, zabezpieczenie środków na żywność i media, badanie stanu technicznego. 62 ie "Zima nie jest zła". Ogrzewalnia dla bezdomnych pod wpływem alkoholu. Techniczne przygotowanie lokalu do sezonu oraz zabezpieczenie funkcjonowania mediów i opieki. 63 ie "Ustka to nie tylko plaża". Noclegownia w Ustce dla bezdomnych. Pomoc doraźna i tymczasowa dla osób bezdomnych - nocleg, gorący posiłek, kąpiel i higiena. Koszty: materaiły remontowe, żywność i media, wynagrodzenia, środki czystości. 64 Na Drodze Ekspresji Sopot "Centrum STER" - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi. W ramach Klubu Aktywności Społecznej - wsparcie psychologiczne uczestników i wycieczki. Koszty: wynagrodzenia, wycieczki, poczęstunek, materiały papierowe i biurowe, koordynator, obsługa finansowo-księgowoadministracyjna. 65 Parafialny Zespół Caritas Parafii NMP w Pelplinie Pelplin Prowadz. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii oraz terapii zajęciowej dla 60 dzieci ze środowisk potrzebujących wsparcia oraz wycieczki i wypoczynek letni. Koszty: wycieczki, letni wypoczynek, eksploatacja. 66 Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Źródło" "Teatr to wielki teatr Jedyny". Utworzenie grupy teatralnej spośród pacjentów chorych psychicznie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo- Psychiatrycznego w Kobylnicy (20 osób). Przygotowanie przedstawień teatralnych. Koszty: maszyna do szycia, materiały krawieckie Człuchowskie Człuchów Prowadzenie łaźni i pralni dla osób bezdomnych, które nie korzystają z pobytu w noclegowni. Koszty: zakup ręczników, środków higieny i czystości, woda, energia elektryczna, koordynator, obsługa księgowa. 68 Człuchowskie Człuchów Objęcie lecz. odwykowym osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu przebywających w noclegowni - terapia psychologiczna, spotkania z terapeutą uzależnień i pracownikiem socjalnym (opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności). Koszty: media, środki higieny, wynagrodzenie koordynatora, obsługa księgowa.

8 69 Polskie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach Skarszewy "Senior aktywny w każdym wieku" - wsparcie dla seniorów i kombatantów na bazie Klubu Seniora. Oferta obejmuje zajęcia rehabilitacji ruchowej, integrację, ułatwienia dostępu do zdarzeń kulturalnych, edukację zdrowotną (doposażenie sali rehabilitacyjnej w sprzęt specjalistyczny, artykuły spożywcze, higieniczne, koszty usług lekarskich). 70 Zespół CARITAS Parafii św. Jakuba Apostoła Ostrowite k/chojnic "Lato z piosenką"- świetlica środowiskowa - wsparcie dla 38 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Organizacja czasu wolnego, zajęcia muzyczne - gra na instrumentach, prezentacja utworów w środowisku, wyjścia integracyjne, zajęcia profilaktyczne. 71 NAZARET im. Św. Filipa z Neri "Ogrzewalnia - nasz ciepły kąt" - prowadzenie ogrzewalni dla 20 osób bezdomnych z problemem alkoholowym, punkt informacyjny, poradnictwo socjalne, wsparcie psychologiczne, profilaktyka, nocleg i posiłek, koszty. 72 "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek Osada "Ruszmy Głową" - wsparcie dla dzieci i rodzin niewydolnych wychowawczo, zajęcia socjoterapeutyczne, artystyczne, edukacyjne dla rodziców, rozwijanie zainteresowań, organizacja czasu wolnego na bazie świetlic wiejskich, rajd rowerowy, spływ kajakowy. 73 "KULTURALNI" Stegna "Fabryka dobrych pomysłów" - wsparcie dla dzieci i młodzieży z gminy Stegna zagrożonej wykluczeniem społecznym, zajęcia profilaktyczne, warsztaty twórcze rękodzieła i plastyczne, zakończone konkursem, rozwijanie zainteresowań, organizacja czasu wolnego (koszty osobowe, artykuły merytoryczne, obsługi, artykuły spożywcze) Bank Żywności w u "Pomagamy i aktywizujemy" - pozyskiwanie, gromadzenie i rozdysponowywanie darów w formie żywności. Działania edukacyjne i społeczne w środowisku lokalnym, happening z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności (koszty osobowe i obsługi, paliwo, materiały promocyjne). 75 Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Luzino Wsparcie dzienne dla dzieci i młodzierzy z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlic w Luzinie i Dąbrówce. Organizacja zajęć sportoworekreacyjnych, plastycznych, wyrównawczych, terapeutycznych, opieka pedagoga, wsparcie dla rodzin Społecznej Edukacji NON STOP Gdynia "ART - pasje" - kontynuacja wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, na bazie świetlicy socjoterapeutycznej "Światłowcy" funkcjonującej na Oksywiu - profilaktyka, działania edukacyjne, rozwój zainteresowań, warsztaty plastyczne, organizacja czasu wolnego. 44

1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI

1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI Organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Wojewody Pomorskiego w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2014 r. Lp. Lp. TEMAT, OPIS PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania

Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 maja 2005r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 1 I WSTĘP Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich obszar miasta podzielony jest

Bardziej szczegółowo