POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW"

Transkrypt

1 ARTYkUł SPONSOROWANY POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW 34 PRAkTYcZNA fizjoterapia i REhABiliTAcjA

2 ARTYkUł SPONSOROWANY CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW Minione dziesięciolecie było ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization WHO) dekadą chorób kości i stawów. Celem programu było zwrócenie uwagi na rangę problemu negatywnych skutków chorób narządu ruchu oraz inspiracja do szukania rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych zmniejszających dysfunkcje w obrębie narządu ruchu, głównie skoncentrowane na degeneracji stawów, uniemożliwiające wykonywanie wymaganej aktywności zawodowej i dziennej. Eliminacja zawodowa przekłada się często na aspekty społeczne i osobiste człowieka dotkniętego chorobą. Niebagatelną rolę odgrywają również nakłady finansowe ponoszone na leczenie zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych [2]. ETIOLOGIA Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest najczęściej kojarzona z utratą chrząstki stawowej. Zmiany w jej strukturze w postaci pęknięć i ubytków zmniejszając właściwości ślizgu i amortyzacji, wpływają negatywnie na funkcję stawu. Przekroje histologiczne struktury powierzchni stawowych pokazują także znaczne zmiany w warstwie podchrzęstnej kości (stanowiącą dla chrząstki podporę absorpcyjną i odżywczą) z mikrozłamaniami, a obecnie jest to najrzadziej brany pod uwagę czynnik predykcyjny w rozwoju ChZS. Sklerotyzacja i zmniejszenie efektywności krążenia naczyniowego, widoczne w badaniach obrazowych, przekładają się na upośledzenie funkcji chrząstki. Zmiany te obserwuje się, nie tylko w sferze odżywczej, ale także w mechanicznej. Brak amortyzacji i absorpcji obciążeń osiowych w przesztywnionej warstwie podchrzęstnej może powodować dyspersję w warstwach chrząstki, doprowadzając do jej uszkodzenia i zniszczenia. Bez leczenia przyczynowego podścieliska podchrzęstnego skuteczność leczenia samej chrząstki będzie niezadowalająca. Należy jednak zauważyć, że u podłoża choroby leży brak balansu pomiędzy procesami degradacji i reparacji obejmujących staw i jego komponenty, z wtórnymi do tego procesu zmianami zapalnymi, w szczególności dotyczącymi błony maziowej oraz chrząstki. Podział ChZS wg Moskowitza dzieli tę jednostkę chorobową na pierwotną i wtórną [7]. Zmiany pierwotne (idiopatyczne) obejmują: zmiany stawowe o charakterze dziedzicznym oraz zmiany o charakterze malacji, degeneracji, zmiany rozlane i erozyjne. Choroba zwyrodnieniowa stawów o charakterze wtórnym jest konsekwencją zadziałania takich czynników, jak: uraz (ostry lub przewlekły), choroby metaboliczne lub endokrynne, choroby z odkładania kryształów (wapnia lub fosforu), neuropatie w przebiegu chorób metabolicznych lub układowych, achondroplazje, dysplazje czy nawet odmrożenia. Zmiany charakterystyczne w obu typach ChZS to: zmiany warstwy podchrzęstnej (ogniskowe ubytki chrząstki), pogrubienie i zagęszczenie torebki stawowej, rozrost błony maziowej, ogniskowe ubytki chrząstki, osteofity podchrzęstne, zwłóknienia chrząstki. EPIDEMIOLOGIA Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą stawów, a w krajach cywilizowanych najczęstszą przyczyną bólu, utraty funkcji oraz niesprawności układu ruchu. Może dotyczyć pacjentów w każdym wieku, ale zapadalność na nią dramatycznie wzrasta między 40. a 50. rokiem życia. Po 65. roku życia jest najczęściej opisywana wśród zmian w narządzie ruchu w ocenie radiologicznej (RTG), a w grupie pacjentów powyżej 75 lat występuje u ponad 80% osób poddanych temu badaniu [1]. Rozwój choroby zwyrodnieniowej często koreluje z uwarunkowaniami genetycznymi, masą ciała pacjenta, płcią, przebytymi urazami, aktywnością fizyczną, wykonywaną pracą i, opisywanym już wcześniej, wiekiem pacjenta [3]. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w Stanach Zjednoczonych liczba osób cierpiących na ChZS w wieku lat wzrosła z 12,1% ogółu populacji do 17%. Szacuje się, że w Europie ChZS występuje u ok. 4% osób w wieku lat, natomiast w najstarszej grupie wiekowej dotyka 85% osób. Wśród krajów rozwijających się ChZS jest trzecim wskaźnikiem obciążenia chorobą, mierzonym jako liczba lat życia skorygowanych o niepełnosprawność [5, 9]. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z trzech głównych przyczyn absencji zawodowej w Niemczech. Ponadto rokrocznie ponad zatrudnionych zmuszonych jest do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu dolegliwości związanych z rozwojem ChZS. RYS. 1. choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego destrukcja warstwy podchrzęstnej lipiec/sierpień

3 TAB. 1. Szacunkowa liczba ludności w Polsce do 2035 roku [6] Procent , , , , , , , ,1 Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce ogółem oraz w miastach i na wsi w latach i prognoza na lata (wg GUS i ONZ) 29 ogółem miasta wieś UE (25) RYs. 2. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce ogółem oraz z podziałem na miasta i wsie w latach i prognoza na lata [6] Szacuje się, że w 2030 r. 26% ogółu populacji będzie miało powyżej 65 lat. Spowoduje to konieczność zwiększenia liczby zabiegów endoprotezoplastyk i leczenia osteoporozy czy też leżącej u ich podstaw ChZS. Obecnie wykonywanych jest w Niemczech ponad endoprotezoplastyk rocznie [12]. W Polsce od połowy lat 80. ubiegłego stulecia systematycznie zmniejsza się udział, w łącznej liczbie ludności, dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat. Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do 2010 r. udział osób starszych w łącznej liczbie ludności zmieniał się nieznacznie, ale w następnych latach wzrost będzie szybszy i w 2030 r. osiągnie poziom ok. 24%, czyli prawie co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat [6]. Oznacza to, że problem profilaktyki, terapii i długoterminowej rehabilitacji jest dopiero przed nami. DIAGNOZOWANIE ARTROZY Najważniejsze miejsce w diagnozowaniu ChZS zajmują badania obrazowe. Wynika to z faktu, że przy powszechnie występujących typowych objawach, takich jak ból, sztywność ruchów (ze stopniowym zmniejszeniem ich zakresu) oraz z czasem ograniczenie lokomocji, wyniki badań laboratoryjnych rzadko dają jednoznaczną odpowiedź co do istoty i pochodzenia tych zmian [morfologia krwi, badania laboratoryjne moczu, odczyn Biernackiego (OB) i białko C-reaktywne (C-reactive protein CRP) zwykle (poza postacią zapalną) są w normie]. W płynie stawowym mogą występować minimalne zmiany (< 2000/µl leukocytów przy braku kryształów). Należy również pamiętać, że obraz ChZS może być maskowany przez takie objawy, jak: zaburzenia snu, depresja, bóle innych narządów lub bóle w innych miejscach niż stawy czy chociażby przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego. Powszechna dostępność specjalistycznych badań obrazowych w postaci ultrasonografii (USG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), scyntygrafii nie zwalnia od przeprowadzenia podstawowego badania ortopedycznego wraz z diagnostyką RTG w standardowych projekcjach. Badanie fizykalne realnie pokazuje poziom funkcji zagrożonego elementu narządu ruchu i zwraca uwagę przez odniesienie odcinkowe i ogólne na wzajemny wpływ wszystkich składowych narządu lokomocji. Lecząc dolegliwości stawu kolanowego, należy mieć na uwadze stan stawów biodrowych, osie kończyn dolnych, sposób chodu, postawę ciała. Nieprawidłowy rozkład sił implikowany patologią sąsiedniego stawu rzutuje na staw, w którym obrazowo stwierdzono zaburzenie struktury, ale przez jego izolowane leczenie niemożliwe jest osiągnięcie poprawy bez uwzględnienia kontrybucji innych czynników. MODA NA RUCH We współczesnym społeczeństwie istnieje dychotomia pomiędzy całkowitym zaniedbaniem aktywności fizycznej związanej z osiadłym sposobem pracy i życia a aktywnością nadmierną, nieukierunkowaną, często spopularyzowaną mediami. Polskie społeczeństwo cechuje niska aktywność fizyczna. Można szacować, że zaledwie ok. 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia formy ruchu, których rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu [6]. W strategii leczenia chorego ze zwyrodnieniem w obrębie narządu ruchu należy zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą brak ruchu, jak i nieodpowiednie angażowanie się w wysiłek fizyczny. Brak obiektywnej samooceny, przecenianie własnych możliwości, zaniedbanie elementarnych zasad higieny ruchu doprowadza niejednokrotnie do trwałych dysfunkcji tkanek. W kwalifikacji pacjentów do leczenia należy też podkreślić rolę uczestniczącego w terapii fizjoterapeuty, nadzorującego parametry obciążeń fizycznych oraz stosowanych technik rehabilitacyjnych. Popularyzacja aktywności fizycznej, często narzucona, nie może być pozbawiona podstawowych form edukacyjnych i profilaktycznych. Synergia działania obu tych czynników jest w stanie zmniejszać zagrożenia występowania uszkodzeń i poprawiać jakość elementów narządu ruchu. SPOSÓB LECZENIA Pod tym pojęciem kryje się plan opracowany dla pacjenta realizowany z jego świadomym udziałem. Powinien on obejmować: 36 Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja

4 kontrolę bólu, redukcję funkcjonalnych ograniczeń i niesprawności, poprawę jakości życia w kontrolowany sposób ograniczać nadmiar ordynowanych środków farmakologicznych. Podstawowe założenia takiego podejścia do pacjenta zawarte są w systematycznie aktualizowanych wytycznych Osteoarthritis Research Society International (OARSI) i European League of Association of Reumatology (EULAR). W tym planie uwzględnione są metody i środki, które najczęściej drogą eliminacji przez obiektywną i subiektywną weryfikację służą poprawie stanu funkcji, a w nie mniejszym stopniu także struktury. Niezmiernie istotna jest edukacja pacjenta na temat jego choroby, fizjo- i fizykoterapia, zaopatrzenie ortotyczne, leczenie farmakologiczne i w końcu chirurgiczne. Leczenie farmakologiczne powinno być w każdym przypadku zindywidualizowane, a okres terapii i jej przebieg regularnie monitorowany. Od 1951 r. zaczęła się era popularyzacji hydrokortyzonu w leczeniu ChZS jako leku podawanego miejscowo, dostawowo. Niewątpliwie stosowanie steroidów przynosiło i przynosi szybką poprawę u wielu pacjentów, ale z czasem zaczęto dostrzegać również efekty działań ubocznych, w tym destrukcję stawów. Obecnie jest to terapia dodawana do kompleksowego leczenia u wybranych pacjentów. Współczesna medycyna dysponuje wieloma lekami stosowanymi zarówno doustnie, jak i domięśniowo oraz bezpośrednio dostawowo. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu ChZS mają szerokie spektrum działania od redukcji bólu, poprzez działanie przeciwzapalne, a na poprawie funkcji skończywszy. Jak każde leki, tak i te charakteryzują liczne ograniczenia, możliwe interakcje i działania uboczne. Zastosowanie znajdują tutaj również leki z grupy inhibitora cyklooksygenazy indukowanej (COX-2), tramadole, opioidowe leki przeciwbólowe oraz terapia wewnątrzstawowa (wiskosuplementacja, kwas hialuronowy, glikokortykosteroidy). GLUKOZAMINA Glukozamina zbudowana jest z glukozy i aminokwasu glutaminy. Może występować w kilku postaciach jako: chlorowodorek glukozaminy, n-acetylo- -glukozamina, jodowodorek glukozaminy oraz siarczan glukozaminy. Badania pokazują, że glukozamina w postaci chlorowodorku jest praktycznie nieprzydatna, a jodowodorek glukozaminy może mieć niekorzystny wpływ na gruczoł tarczycowy i metabolizm tarczycy. Najczęściej polecana do suplementacji jest glukozamina w postaci siarczanu. Glukozamina jest naturalnym środkiem regenerującym stawy i odbudowującym nową i zdrową chrząstkę. Pozyskuje się ją jako ekstrakt ze skorupiaków krabów, krewetek, homarów; występuje również w chrząstce rekina. Związek ten pobudza komórki chrząstki do produkcji złożonych cukrów i białek. Glukozamina jest niezbędna do syntezy glukozaminoglikanów związków zatrzymujących wodę w chrząstce (Holt 2000). Dzięki temu jest ona elastyczna i zdrowa. Ponadto glukozamina ma jeszcze działanie ochronne, co czyni ją suplementem pomocnym w leczeniu urazów chrząstek stawowych. Glukozamina wzmacnia stawy, stymuluje syntezę kolagenu, dostarczając go do odbudowy chrząstki stawowej, ułatwiając jej regenerację. W warunkach fizjologicznych glukozamina jest syntetyzowana z glukozy. Wpływa na zwiększenie produkcji kwasu hialuronowego, który oliwi i odżywia stawy. Jej niedobór objawia się zaburzeniem biosyntezy proteoglikanów, co prowadzi do powstania zmian zwyrodnieniowych stawów. Glukozamina prze znaczona jest dla sportowców i innych osób obciążonych wysiłkiem fizycznym w celu ochrony chrząstki stawowej oraz w procesie leczenia i regeneracji ścięgien, mięśni i wiązadeł. Jednak mimo wchłanialności jelitowej rzędu 90%, tylko 0,4% dociera do stawów. CHONDROITYNA Siarczan chondroityny jest jednym ze składników tkanki chrzęstnej, a przez to najpopularniejszym i natural- ZDJ. 1. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego (zdjęcie własne autorów) ZDJ. 2. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego (zdjęcie własne autorów) ZDJ. 3. Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego (zdjęcie własne autorów) lipiec/sierpień

5 nym lekarstwem w stanach zapalnych kości i stawów. Duże obciążenia stosowane w sporcie wyczynowym, a szczególnie w dyscyplinach sportu o charakterze dynamicznym, jak rzuty i skoki lekko atletyczne, sporty walki i gry zespołowe, wywołują często nadmierną liczbę mikrourazów, co staje się przyczyną zapalenia kości i stawów. Następstwem mogą być kontuzje, które doprowadzają do upośledzenia czynności ruchowych. Chrząstka rekina zawiera wagowo do 20% chondroityny, a ponadto cenny dla budowy kości wapń, kolagen i glukozoaminoglikany. Siarczan chondroityny jest najczęściej stosowanym suplementem w leczeniu i profilaktyce stawów. Ponadto, chrząstka rekina zawiera kolagen typu II białko, które podawane doustnie myszom z zapaleniem stawów o podłożu autoimmunologicznym hamowało reakcje agresji przeciwko własnym stawom. Wielu sportowców stosuje jednak suplementy zawierające sam siarczan chondroityny, który wykazuje silne właściwości przeciwzapalne. KOLAGEN Kolagen jest stosowany w suplementach przede wszystkim w formie hydrolizatu uzyskanego przez enzymatyczne trawienie żelatyny zwierzęcej. Jest wykorzystywany przez chondrocyty na potrzeby syntezy nowych molekuł kolagenu. ŻELATYNA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Żelatyna jest bardzo bogata w glicynę (27%), prolinę (16%), hydroksyprolinę (14%), kwas glutaminowy (12%) i argininę (10%). Surowcami do produkcji żelatyny są kości oraz skóra zwierząt (np. trzody chlewnej), co wyjaśnia wyjątkowy profil aminokwasów. Wymienione aminokwasy służą jako prekursory kolagenu. Opinie na temat wyników badań dotyczących działania żelatyny są jednak podzielone, ale z uwagi na niski koszt terapii pozostawiono ją w arsenale możliwych (dopuszczonych do leczenia) terapii. KWAS HIALURONOWY To jeden z podstawowych materiałów budulcowych mazi wewnątrzstawowej, którego podawanie chroni stawy, odbudowuje i odżywia chrząstki. Odpowiada za stabilizację funkcji stawu, działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, homeostazę komórek chrzęstnych i maziowych jego substytut otrzymywany drogą syntezy pozakomórkowej przynosi ulgę pacjentom cierpiącym na ChZS. Pierwsze syntetyczne preparaty kwasu hialuronowego otrzymywano z grzebieni kogucich, ale zaobserwowano dużą liczbę uczuleń u pacjentów poddawanych takiej terapii i metodę tę zarzucono. Naturalny kwas hialuronowy ma masę cząsteczkową kda. Spotykane i stosowane obecnie na rynku preparaty mają masę cząsteczkową kda. Mechanizm działania kwasu hialuronowego nie został jednoznacznie odkryty i opisany [8]. Półokres trwania i czas działania zależą od wielu czynników: masy własnej, lepkości i usieciowania. Działanie na stawy wynika ze zdolności wiązania dużych ilości wody, co nadaje właściwości amortyzacyjne mazi stawowej. Substancja ta jest bardzo lepka i służy do płynnych i przebiegających bez tarcia ruchów w stawie. Prawdopodobna jest skuteczność połącznia kwasu hialuronowego i chondroityny podawanych w zniszczony staw oraz istotny wpływ produktu leczniczego złożonego, zawierającego kwas hialuronowy oraz chondroitynę, na zmniejszanie bólu i dolegliwości. Preparat o nazwie Hyalutidin HC Aktiv może być następcą bolesnych i kosztownych zastrzyków, które są aplikowane w celu podania samego kwasu hialuronowego bezpośrednio do uszkodzonych stawów. Preparat zawiera aż 1500, 0 mg kwasu hialuronowego w 100 ml, tzn. 15 tys. mg w miesięcznej dawce. Płynna forma preparatu pozwala na szybką absorpcję do miejsc, które wskazują niedobory, co powoduje wchłonięcie ponad 90% kwasu hialuronowego do organizmu człowieka. Jedno opakowanie, czyli miesięczna porcja Hyalutidinu HC Aktiv, zawiera kompleks kwasu hialuronowego, który przy standardowym obciążeniu stawów umożliwi prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez cały rok. Produkt jest bezpieczny dla diabetyków, a jego skuteczność została przebadana w Niemczech według kwestionariusza Western Ontario and Mac Master Universities (WOMAC). Korzystanie z preparatu zaleca się nie tylko cierpiącym na ChZS, ale również sportowcom w celu wzmocnienia stawów przed sezonem i ich regeneracji po sezonie. Składniki zawarte w preparacie nie mają wpływu na testy antydopingowe. Dodatkowe działanie zabezpieczające stawy wykazują: kurkumina środek przeciwzapalny, kwas boswelinowy ogranicza rozwój stanu zapalnego, nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) stanowią naturalne substancje poślizgowe dla stawów, wyciąg z imbiru ma działanie przeciwzapalne, kwercetyna silny antyutleniacz, bromelaina przeciwdziała puchnięciu stawów. Jak widać, poszukiwania skutecznej terapii w ChZS trwają i kolejne lata z pewnością przyniosą nowe propozycje planów leczenia. Oczywiście nie należy zapominać, że w doborze czynników leczących powinna być uwzględniona ich szeroko rozumiana dostępność i docelowa wchłanialność. Niezmiernie istotnym w kwalifikacji do leczenia jest możliwie kompleksowe określenie wszystkich elementów mogących obniżać skuteczność terapii. Dotyczy to nie tylko próby odciążenia stawu przez redukcję masy ciała czy poprawy funkcji mięśniowyvh wraz z pracą nad zakresem ruchu i siłą, ale także eliminacji potencjalnych źródeł destrukcji stawu w postaci próchnicy zębów czy przewlekłego nosicielstwa paciorkowcowego w pierścieniu chłonnym gardła. Istotne jest również przygotowanie tkanek miękkich, zwłaszcza w obrębie przyczepów więzadeł i mięśni do kości w okolicy leczonego stawu. Próba osiągnięcia prawidłowych napięć tkankowych za pomocą terapii manualnej lub pracy aktywnej stretchingowej i oporowej pozytywnie przekłada się na regulację naprężeń na chrząstkę i warstwę podchrzęstną, redukując ryzyko wystąpienia lub zaostrzenia 38 Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja

6 zjawiska entezopatii. Połączenie wszystkich wspomnianych działań w leczeniu może rokować poprawę jakości życia pacjenta z ChZS, czyli inaczej mówiąc oczekiwanego przez pacjenta efektu zaordynowanej terapii. METODY BADANIA SKUTECZNOŚCI LECZENIA Każdy z preparatów posiada historię dopuszczenia do stosowania popartą wynikami badań klinicznych i opiniami pacjentów. Obiektywizacja oceny funkcji i zbadanie skuteczności leczenia możliwe jest za pomocą skal wszechstronnie analizujących aktualny stan badanego stawu (WOMAC, HSS, IKDC i in.). Uzyskanie poprawy oceniane jest przez pacjentów przez uczucie zmniejszenia bólu, za pomocą najprostszej skali wizualnej skali anlogowej (visual analogue scale VAS). Zmniejszenie dolegliwości bólowych przekłada się również na lepszą mobilność pacjenta, zwiększa motywację do ćwiczeń ruchowych, co ma wpływ na efektywniejszą stabilizację czynną i korzystniejszy rozkład obciążeń w chorym stawie, a w efekcie poprawia jakość życia. DYSKUSJA Ideałem byłoby stworzenie profilu ruchowego danego pacjenta podlegającego obiektywnej ocenie z możliwością weryfikacji i korekty zaleceń ruchowych służących utrzymaniu się w zakresie zalecanych norm. Kontrola jakości ruchu oparta na świadomości zainteresowanego mogłaby być pierwszą linią obrony przed deformacjami stawów i wzajemnym negatywnym oddziaływaniem odległych nawet patologii. Optymalizacja poprawności wykonywania ruchu zmniejszyłaby zagrożenie mikroprzeciążeniami i stanowiła mechanizm obronny w momencie zadziałania siły urazowej, minimalizując jej uszkadzające następstwa. Obiektywizacji ruchu można dokonać za pomocą urządzeń lub posługując się skalami oceniającymi poszczególne testy (piśmiennictwo FMS). Wachlarz etiologii zmian zwyrodnieniowych stawów nie wskazuje na możliwość zastosowania jedynego skutecznego remedium. Istotna wydaje się kompozycja stosowanych specyfików i sensowność ich podawania w zależności od stopnia zmian. Podstawą profilaktyki i leczenia pozostanie ruch z jego prawidłami i dieta substytucyjnie zabezpieczająca sukcesywną utratę elementów strukturalnych mechanizmu stawowego. Obecnie głównym zadaniem medycyny w krajach rozwiniętych staje się nie tylko przedłużenie życia, ale również poprawa jego jakości. Wymaga to wdrożenia programów profilaktycznych zapobiegających rozwojowi ChZS lub jej skutków, utrzymania sprawności osób starszych poprzez propagowanie aktywnego trybu życia (związanego z regularnymi ćwiczeniami) i profilaktyki otyłości. W Polsce brak jest aktualnych i rzetelnych danych epidemiologicznych oraz farmakoekonomicznych dotyczących kosztów związanych z ChZS. Należy podkreślić, że konieczna jest ocena nie tylko kosztów bezpośrednich, ale także pośrednich, związanych z utratą zarobków pacjenta i opiekuna. Ważne jest, by zrozumieć i poznać szczegółowo składowe tych kosztów i odpowiednio wcześnie im zapobiegać [11]. KRZYSZTOF FICEK Galen-Ortopedia, Bieruń. ARKADIUSZ WIATR Galen-Ortopedia, Bieruń. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów, Katowice. GRZEGORZ ZYDEK Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice. ANNA FICEK-KIESLER Galen-Ortopedia, Bieruń. BIBLIOGRAFIA: 1. Arden N., Nevitt M.C. Osteoarthritis: epidemiology. MRC Epidemiology Resource Centre, University of Southampton. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2006; 20, s Choroba Zwyrodnieniowa Stawów. Nowa Medycyna De Filippis L., Gulli S., Caliri A., et al. Epidemiology and risk factors in osteoarthritis: literature review data from OASIS study. Gruppo OASIS (Osteoarthritis South Italy Study. Reumatismo 2004; 56, s Hrycaj P.Z., Łącki J.K. Od zwyrodnienia do zapalenia współczesne poglądy na patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów. Nowa Medycyna 2002; Jędrzejczyk M., Ciebiada M., Stefańczyk L. Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Geriatria 2011; 5, s Narodowy Program Zdrowia na lata Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. 7. Osteoarthritis. Diagnosis and Medical/surgical Mangement. Chapter I. Lippincot 2007;s Osteoarthritis. Diagnosis and Medical/surgical Mangement.. Chapter XIV. Lippincot 2007; s Sengha O. Epidemiology of rheumatic diseases. Rheumatology 2000; 39, s Sierakowski S. Choroba zwyrodnieniowa stawów na progu XXI wieku. Nowa Medycyna 2002; Stanisławska Biernat E. Społeczne i ekonomiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów. Klinika Reumatologii, Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher, Warszawa lipiec/sierpień

POPRAWIA FUNKCJONOWANIE APARATU RUCHU CHRONI CHRZĄSTKĘ STAWOWĄ ZWIĘKSZA SYNTEZĘ KOLAGENU ZMNIEJSZA BÓL STAWÓW. Best Body

POPRAWIA FUNKCJONOWANIE APARATU RUCHU CHRONI CHRZĄSTKĘ STAWOWĄ ZWIĘKSZA SYNTEZĘ KOLAGENU ZMNIEJSZA BÓL STAWÓW. Best Body > Model : - Producent : Universal Animal Flex - to suplement przeznaczony dla wszystkich, którzy odczuwają dolegliwości spowodowane przeciążeniem stawów i ich okolic. Zawarte w nim składniki chronią przed

Bardziej szczegółowo

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO)

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) Luty 06, 2016 Staw ramienny (ramienno łopatkowy) utworzony jest przez wydrążenie stawowe łopatki i głowę kości ramiennej. Jako staw kulisty posiada

Bardziej szczegółowo

Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Najczęstsza choroba stawów i główna przyczyna bólu i inwalidztwa u starszych

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 01 luty 2017

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 01 luty 2017 MIĘŚNIE STAWY I KOŚCI > Model : 8059911 Producent : OLIMP LABORATORIES OPIS Dlaczego strzyka nam w stawach? Aby tkanka łączna, z której zbudowane są stawy mogła bez problemów funkcjonować musi być na bieżąco

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Medycyna Regeneracyjna Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Od niedługiego czasu w wielu placówkach leczniczo weteranaryjnych istnieje możliwość skorzystania z najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

PAKIETY Zysk natychmiastowy 144 zł 288 zł 432 zł 720 zł 1080 zł Dochód z obrotu ------------ 20,16 zł 30,24 zł 100,80 zł 151,20 zł Razem 144 zł 308,16 zł 462,24 zł 820,80 zł 1231,20 zł Kurier Na koszt

Bardziej szczegółowo

Rewolucja kolagenowa

Rewolucja kolagenowa Rewolucja kolagenowa Kolagen Najważniejsze białko ludzkiego organizmu Podstawowy budulec: skóry, paznokci, włosów, ścięgien, kości, stawów, chrząstek, rogówki oka, naczyń krwionośnych i limfatycznych Fundament

Bardziej szczegółowo

Paweł Małdyk. Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów

Paweł Małdyk. Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów Paweł Małdyk Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM Starzenie się narządu ruchu choroba zwyrodnieniowa

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA SPORTOWA NA LEGII. Centrum Medyczne ENEL-MED: Partner Medyczny Legii Warszawa

MEDYCYNA SPORTOWA NA LEGII. Centrum Medyczne ENEL-MED: Partner Medyczny Legii Warszawa MEDYCYNA SPORTOWA NA LEGII Centrum Medyczne ENEL-MED: Partner Medyczny Legii Warszawa Rozwój ENEL-MED w latach 1993-2014 ENEL-MED: kompleksowy zakres usług Konsultacje lekarskie Diagnostyka Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES zaprasza trenerów realizujących program MultiSport w województwie podkarpackim na szkolenie

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

Flexagen 12g*30saszetek smak malinowy OLIMP

Flexagen 12g*30saszetek smak malinowy OLIMP Kości i stawy > Model : - Producent : - Flexagen to innowacyjna kompozycja dwóch form kolagenu: natywnej, typu II i hydrolizatu kolagenu, wzbogacona w kompleks składników mineralnych: wapń i fosfor (Calci-K,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji

Bardziej szczegółowo

African Mango - recenzja, opis produktu

African Mango - recenzja, opis produktu African Mango - recenzja, opis produktu African mango to popularne obecnie suplementy diety wspomagające odchudzanie, stworzone na bazie pestek afrykańskiego mango. Skutecznie pomagają w utracie nadmiaru

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii

Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii prof. nzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwioski konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii Do roku 2050 populacja ludzi w wieku 60+ będzie stanowić 22% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Przemysław Kotyla Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Opis problemu 32-letni pacjent z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i rozpoznanym

Bardziej szczegółowo

KWAS HIALURONOWY + SORBITOL

KWAS HIALURONOWY + SORBITOL KWAS HIALURONOWY + SORBITOL ZWALCZA BÓL NAJSZYBCIEJKWAS HIALURONOWY + SORBITOL ZWALCZA BÓL NAJSZYBCIEJ KWAS HIALURONOWY + SORBITOL ZWALCZA BÓL NAJSZYBCIEJ ANTEIS w skrócie Nazwa: Anteis SA Założona: Marzec

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

ALTER-G BIEŻNIa antygrawitacyjna

ALTER-G BIEŻNIa antygrawitacyjna ALTER-G BIEŻNIa ANTYGRAWITACYJNA BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy

Bardziej szczegółowo

Puchała & Cybulski Physical Success Pszczyna, ul. Dobrawy 7 Tel.: 691 138 386; 504 037 215 e-mail: pcps.pszczyna@gmail.com OFERTA DLA SZKÓŁ

Puchała & Cybulski Physical Success Pszczyna, ul. Dobrawy 7 Tel.: 691 138 386; 504 037 215 e-mail: pcps.pszczyna@gmail.com OFERTA DLA SZKÓŁ Puchała & Cybulski Physical Success Pszczyna, ul. Dobrawy 7 OFERTA DLA SZKÓŁ PCPS Puchała & Cybulski Physical Success, to nasz autorski projekt, wspierający fizyczny aspekt życia człowieka. Zespół osób

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY FARMAKOLOGII OGÓLNEJ I WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FARMAKOTERAPII BÓLU

ELEMENTY FARMAKOLOGII OGÓLNEJ I WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FARMAKOTERAPII BÓLU Barbara FILIPEK Gabriel NOWAK Jacek SAPA Włodzimierz OPOKA Marek BEDNARSKI Małgorzata ZYGMUNT ELEMENTY FARMAKOLOGII OGÓLNEJ I WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FARMAKOTERAPII BÓLU Copyright by Barbara Filipek,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-SHOULDER W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI PODBARKOWEJ

ZASTOSOWANIE MD-SHOULDER W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI PODBARKOWEJ Dolegliwości bólowe w obrębie obręczy barkowej to problem, który dotyczy coraz większej liczby osób, niestety coraz młodszych. Dawniej typowym pacjentem zgłaszającym się z bólem barku była osoba starsza,

Bardziej szczegółowo

Schemat stosowania poszczególnych CMD

Schemat stosowania poszczególnych CMD Schemat stosowania poszczególnych CMD 13 produktów do stosowania osobno lub w połączeniu w zależności od przypadku klinicznego ZABIEGI w przypadku bólu kręgosłupa: MD-Neck, MD-Thoracic, MD-Lumbar: do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej. dr n. med. Anna Pacholec prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej. dr n. med. Anna Pacholec prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej dr n. med. Anna Pacholec prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska Rehabilitacja medyczna Rehabilitacja medyczna to dziedzina medycyny

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Jakie są wskazania do zastosowania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej w weterynarii?

Jakie są wskazania do zastosowania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej w weterynarii? Weterynaria Jakie są wskazania do zastosowania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej w weterynarii? Choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, łokciowych Skręcenia, pęknięcia, rozerwania

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1 do uchwały 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT. Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48

MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT. Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48 MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48 DEFINICJA OxiBlock Spin Przeciwutleniacz, suplement diety, zawiera lycopene,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości Spis treści Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym..................................... 15 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o.

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Oferujemy leczenie bólu bez względu na jego pochodzenie i przyczyny AZ MED Informacje ogólne W zakresie działaności AZ MED Sp. z o.o. działają poradnie: leczenia bólu (neurologia,ortopedia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Agnieszka Bednarek

Rejestracja Agnieszka Bednarek Rejestracja Agnieszka Bednarek 668706117 Fala uderzeniowa znajduje zastosowanie w rehabilitacji, medycynie sportowej i ortopedii. Jest to innowacyjna metoda, przynosząca szybkie i długotrwałe rezultaty

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów jednym z najnowocześniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów jednym z najnowocześniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów jednym z najnowocześniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów uzyskało wyróżnienie Prezesa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Co to jest kolagen i za co odpowiada w naszym organizmie? Kompleksowe działanie odżywki sportowej Flexagen Olimp wspierającej chrząstki i stawy.

Co to jest kolagen i za co odpowiada w naszym organizmie? Kompleksowe działanie odżywki sportowej Flexagen Olimp wspierającej chrząstki i stawy. Olimp Flexagen innowacyjna kompozycja dwóch form kolagenu: natywnej, typu II i hydrolizatu kolagenu, wzbogacona w kompleks składników mineralnych: wapń i fosfor (Calci-K, Albion ), mangan i miedź w postaci

Bardziej szczegółowo

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP Konferencja firm cateringowych - CATERING SZPITALNY

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

Rys. 1: Kanał nadgarstka

Rys. 1: Kanał nadgarstka ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA Zespół cieśni nadgarstka (CTS ang. carpal tunel syndrome) to schorzenie powstałe w wyniku ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Dotyczy 1-5% ogólnej populacji, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA

Bardziej szczegółowo

Zadania opiekuna podczas wykonywania ćwiczeń z pacjentem:

Zadania opiekuna podczas wykonywania ćwiczeń z pacjentem: Jednostka dydaktyczna 3: Ćwiczenia ogólne Zadania opiekuna podczas wykonywania ćwiczeń z pacjentem: Wyjaśnij pacjentowi przebieg ćwiczeń. Ustal dzienny / tygodniowy plan ćwiczeń. Ustal specyfikę ćwiczeń.

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin Suplementy Wilkasy 2014 Krzysztof Gawin Suplementy diety - definicja Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub

Bardziej szczegółowo

Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną

Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną Nieinterwencyjny program badawczo-obserwacyjny Warszawa 2014 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu rgonomia Przedmiot do wyboru

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE Czym jest cellulit? cellulit= skórka pomarańczowa = nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, wody i produktów przemiany materii w tkankach skóry, widoczne wgłębienia i guzkowatość skóry, występująca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym.

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym. I. STRESZCZENIE Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rodzinna gorączka śródziemnomorska

Rodzinna gorączka śródziemnomorska www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Rodzinna gorączka śródziemnomorska Wersja 2016 2. DIAGNOZA I LECZENIE 2.1 Jak diagnozuje się tę chorobę? Zasadniczo stosuje się następujące podejście: Podejrzenie

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterski

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterski Profil kształcenia: ogólno akademicki KOD: B8 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterski PRZEDMIOT: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2515897. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.12.2010 10796334.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2515897. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.12.2010 10796334. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2515897 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.12.2010 10796334.0

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 ZAOPATRZENIE ORTOTYCZNE Ortozą nazywamy każde urządzenie kompensujące dysfunkcję układu senso-motorycznego (Wooldrige 1972) Ortoza jest urządzeniem techniczny,

Bardziej szczegółowo

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3.

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3. Opis publikacji Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Pawełczyk. A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wzajemne oddziaływanie substancji leczniczych, suplementów diety i pożywienia może decydować o skuteczności i bezpieczeństwie terapii. Nawet przyprawy kuchenne mogą w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa Wydziału: Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Twardzina Wersja 2016 1. CO TO JEST TWARDZINA 1.1 Co to jest? Twardzinę inaczej nazywa się sklerodermią. Nazwa pochodzi z greki i oznacza dosłownie twardą

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szczegółowe efekty kształcenia studentów I stopnia na kierunku fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SYMBOLE KIERUNKOWE EFEKTÓW OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015 Załącznik Nr 1 do formularza oferty na wykonanie usługi poniżej 14 000 euro netto z dnia 10.12.2012 r. PROGRAM ZDROWOTNY Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego

Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego Marek Chojnowski II Letnia Szkoła Energetyki i Chemii Jądrowej Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostnostawowego

Bardziej szczegółowo

Wartość stawki jednostkowej w PLN. Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową. Sposób weryfikacji wykonania usługi

Wartość stawki jednostkowej w PLN. Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową. Sposób weryfikacji wykonania usługi Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu zapalenia stawów Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM

POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM Seminarium Wysoka jakość opieki w DPS. Standardy usług - Dobre praktyki - Kierunki rozwoju, Kraków, 31 maja 2016 r., 6 czerwca 2016 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1648484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.04 047366.4 (97)

Bardziej szczegółowo