POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW"

Transkrypt

1 ARTYkUł SPONSOROWANY POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW 34 PRAkTYcZNA fizjoterapia i REhABiliTAcjA

2 ARTYkUł SPONSOROWANY CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW Minione dziesięciolecie było ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization WHO) dekadą chorób kości i stawów. Celem programu było zwrócenie uwagi na rangę problemu negatywnych skutków chorób narządu ruchu oraz inspiracja do szukania rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych zmniejszających dysfunkcje w obrębie narządu ruchu, głównie skoncentrowane na degeneracji stawów, uniemożliwiające wykonywanie wymaganej aktywności zawodowej i dziennej. Eliminacja zawodowa przekłada się często na aspekty społeczne i osobiste człowieka dotkniętego chorobą. Niebagatelną rolę odgrywają również nakłady finansowe ponoszone na leczenie zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych [2]. ETIOLOGIA Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest najczęściej kojarzona z utratą chrząstki stawowej. Zmiany w jej strukturze w postaci pęknięć i ubytków zmniejszając właściwości ślizgu i amortyzacji, wpływają negatywnie na funkcję stawu. Przekroje histologiczne struktury powierzchni stawowych pokazują także znaczne zmiany w warstwie podchrzęstnej kości (stanowiącą dla chrząstki podporę absorpcyjną i odżywczą) z mikrozłamaniami, a obecnie jest to najrzadziej brany pod uwagę czynnik predykcyjny w rozwoju ChZS. Sklerotyzacja i zmniejszenie efektywności krążenia naczyniowego, widoczne w badaniach obrazowych, przekładają się na upośledzenie funkcji chrząstki. Zmiany te obserwuje się, nie tylko w sferze odżywczej, ale także w mechanicznej. Brak amortyzacji i absorpcji obciążeń osiowych w przesztywnionej warstwie podchrzęstnej może powodować dyspersję w warstwach chrząstki, doprowadzając do jej uszkodzenia i zniszczenia. Bez leczenia przyczynowego podścieliska podchrzęstnego skuteczność leczenia samej chrząstki będzie niezadowalająca. Należy jednak zauważyć, że u podłoża choroby leży brak balansu pomiędzy procesami degradacji i reparacji obejmujących staw i jego komponenty, z wtórnymi do tego procesu zmianami zapalnymi, w szczególności dotyczącymi błony maziowej oraz chrząstki. Podział ChZS wg Moskowitza dzieli tę jednostkę chorobową na pierwotną i wtórną [7]. Zmiany pierwotne (idiopatyczne) obejmują: zmiany stawowe o charakterze dziedzicznym oraz zmiany o charakterze malacji, degeneracji, zmiany rozlane i erozyjne. Choroba zwyrodnieniowa stawów o charakterze wtórnym jest konsekwencją zadziałania takich czynników, jak: uraz (ostry lub przewlekły), choroby metaboliczne lub endokrynne, choroby z odkładania kryształów (wapnia lub fosforu), neuropatie w przebiegu chorób metabolicznych lub układowych, achondroplazje, dysplazje czy nawet odmrożenia. Zmiany charakterystyczne w obu typach ChZS to: zmiany warstwy podchrzęstnej (ogniskowe ubytki chrząstki), pogrubienie i zagęszczenie torebki stawowej, rozrost błony maziowej, ogniskowe ubytki chrząstki, osteofity podchrzęstne, zwłóknienia chrząstki. EPIDEMIOLOGIA Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą stawów, a w krajach cywilizowanych najczęstszą przyczyną bólu, utraty funkcji oraz niesprawności układu ruchu. Może dotyczyć pacjentów w każdym wieku, ale zapadalność na nią dramatycznie wzrasta między 40. a 50. rokiem życia. Po 65. roku życia jest najczęściej opisywana wśród zmian w narządzie ruchu w ocenie radiologicznej (RTG), a w grupie pacjentów powyżej 75 lat występuje u ponad 80% osób poddanych temu badaniu [1]. Rozwój choroby zwyrodnieniowej często koreluje z uwarunkowaniami genetycznymi, masą ciała pacjenta, płcią, przebytymi urazami, aktywnością fizyczną, wykonywaną pracą i, opisywanym już wcześniej, wiekiem pacjenta [3]. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w Stanach Zjednoczonych liczba osób cierpiących na ChZS w wieku lat wzrosła z 12,1% ogółu populacji do 17%. Szacuje się, że w Europie ChZS występuje u ok. 4% osób w wieku lat, natomiast w najstarszej grupie wiekowej dotyka 85% osób. Wśród krajów rozwijających się ChZS jest trzecim wskaźnikiem obciążenia chorobą, mierzonym jako liczba lat życia skorygowanych o niepełnosprawność [5, 9]. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z trzech głównych przyczyn absencji zawodowej w Niemczech. Ponadto rokrocznie ponad zatrudnionych zmuszonych jest do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu dolegliwości związanych z rozwojem ChZS. RYS. 1. choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego destrukcja warstwy podchrzęstnej lipiec/sierpień

3 TAB. 1. Szacunkowa liczba ludności w Polsce do 2035 roku [6] Procent , , , , , , , ,1 Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce ogółem oraz w miastach i na wsi w latach i prognoza na lata (wg GUS i ONZ) 29 ogółem miasta wieś UE (25) RYs. 2. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce ogółem oraz z podziałem na miasta i wsie w latach i prognoza na lata [6] Szacuje się, że w 2030 r. 26% ogółu populacji będzie miało powyżej 65 lat. Spowoduje to konieczność zwiększenia liczby zabiegów endoprotezoplastyk i leczenia osteoporozy czy też leżącej u ich podstaw ChZS. Obecnie wykonywanych jest w Niemczech ponad endoprotezoplastyk rocznie [12]. W Polsce od połowy lat 80. ubiegłego stulecia systematycznie zmniejsza się udział, w łącznej liczbie ludności, dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat. Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do 2010 r. udział osób starszych w łącznej liczbie ludności zmieniał się nieznacznie, ale w następnych latach wzrost będzie szybszy i w 2030 r. osiągnie poziom ok. 24%, czyli prawie co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat [6]. Oznacza to, że problem profilaktyki, terapii i długoterminowej rehabilitacji jest dopiero przed nami. DIAGNOZOWANIE ARTROZY Najważniejsze miejsce w diagnozowaniu ChZS zajmują badania obrazowe. Wynika to z faktu, że przy powszechnie występujących typowych objawach, takich jak ból, sztywność ruchów (ze stopniowym zmniejszeniem ich zakresu) oraz z czasem ograniczenie lokomocji, wyniki badań laboratoryjnych rzadko dają jednoznaczną odpowiedź co do istoty i pochodzenia tych zmian [morfologia krwi, badania laboratoryjne moczu, odczyn Biernackiego (OB) i białko C-reaktywne (C-reactive protein CRP) zwykle (poza postacią zapalną) są w normie]. W płynie stawowym mogą występować minimalne zmiany (< 2000/µl leukocytów przy braku kryształów). Należy również pamiętać, że obraz ChZS może być maskowany przez takie objawy, jak: zaburzenia snu, depresja, bóle innych narządów lub bóle w innych miejscach niż stawy czy chociażby przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego. Powszechna dostępność specjalistycznych badań obrazowych w postaci ultrasonografii (USG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), scyntygrafii nie zwalnia od przeprowadzenia podstawowego badania ortopedycznego wraz z diagnostyką RTG w standardowych projekcjach. Badanie fizykalne realnie pokazuje poziom funkcji zagrożonego elementu narządu ruchu i zwraca uwagę przez odniesienie odcinkowe i ogólne na wzajemny wpływ wszystkich składowych narządu lokomocji. Lecząc dolegliwości stawu kolanowego, należy mieć na uwadze stan stawów biodrowych, osie kończyn dolnych, sposób chodu, postawę ciała. Nieprawidłowy rozkład sił implikowany patologią sąsiedniego stawu rzutuje na staw, w którym obrazowo stwierdzono zaburzenie struktury, ale przez jego izolowane leczenie niemożliwe jest osiągnięcie poprawy bez uwzględnienia kontrybucji innych czynników. MODA NA RUCH We współczesnym społeczeństwie istnieje dychotomia pomiędzy całkowitym zaniedbaniem aktywności fizycznej związanej z osiadłym sposobem pracy i życia a aktywnością nadmierną, nieukierunkowaną, często spopularyzowaną mediami. Polskie społeczeństwo cechuje niska aktywność fizyczna. Można szacować, że zaledwie ok. 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia formy ruchu, których rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu [6]. W strategii leczenia chorego ze zwyrodnieniem w obrębie narządu ruchu należy zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą brak ruchu, jak i nieodpowiednie angażowanie się w wysiłek fizyczny. Brak obiektywnej samooceny, przecenianie własnych możliwości, zaniedbanie elementarnych zasad higieny ruchu doprowadza niejednokrotnie do trwałych dysfunkcji tkanek. W kwalifikacji pacjentów do leczenia należy też podkreślić rolę uczestniczącego w terapii fizjoterapeuty, nadzorującego parametry obciążeń fizycznych oraz stosowanych technik rehabilitacyjnych. Popularyzacja aktywności fizycznej, często narzucona, nie może być pozbawiona podstawowych form edukacyjnych i profilaktycznych. Synergia działania obu tych czynników jest w stanie zmniejszać zagrożenia występowania uszkodzeń i poprawiać jakość elementów narządu ruchu. SPOSÓB LECZENIA Pod tym pojęciem kryje się plan opracowany dla pacjenta realizowany z jego świadomym udziałem. Powinien on obejmować: 36 Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja

4 kontrolę bólu, redukcję funkcjonalnych ograniczeń i niesprawności, poprawę jakości życia w kontrolowany sposób ograniczać nadmiar ordynowanych środków farmakologicznych. Podstawowe założenia takiego podejścia do pacjenta zawarte są w systematycznie aktualizowanych wytycznych Osteoarthritis Research Society International (OARSI) i European League of Association of Reumatology (EULAR). W tym planie uwzględnione są metody i środki, które najczęściej drogą eliminacji przez obiektywną i subiektywną weryfikację służą poprawie stanu funkcji, a w nie mniejszym stopniu także struktury. Niezmiernie istotna jest edukacja pacjenta na temat jego choroby, fizjo- i fizykoterapia, zaopatrzenie ortotyczne, leczenie farmakologiczne i w końcu chirurgiczne. Leczenie farmakologiczne powinno być w każdym przypadku zindywidualizowane, a okres terapii i jej przebieg regularnie monitorowany. Od 1951 r. zaczęła się era popularyzacji hydrokortyzonu w leczeniu ChZS jako leku podawanego miejscowo, dostawowo. Niewątpliwie stosowanie steroidów przynosiło i przynosi szybką poprawę u wielu pacjentów, ale z czasem zaczęto dostrzegać również efekty działań ubocznych, w tym destrukcję stawów. Obecnie jest to terapia dodawana do kompleksowego leczenia u wybranych pacjentów. Współczesna medycyna dysponuje wieloma lekami stosowanymi zarówno doustnie, jak i domięśniowo oraz bezpośrednio dostawowo. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu ChZS mają szerokie spektrum działania od redukcji bólu, poprzez działanie przeciwzapalne, a na poprawie funkcji skończywszy. Jak każde leki, tak i te charakteryzują liczne ograniczenia, możliwe interakcje i działania uboczne. Zastosowanie znajdują tutaj również leki z grupy inhibitora cyklooksygenazy indukowanej (COX-2), tramadole, opioidowe leki przeciwbólowe oraz terapia wewnątrzstawowa (wiskosuplementacja, kwas hialuronowy, glikokortykosteroidy). GLUKOZAMINA Glukozamina zbudowana jest z glukozy i aminokwasu glutaminy. Może występować w kilku postaciach jako: chlorowodorek glukozaminy, n-acetylo- -glukozamina, jodowodorek glukozaminy oraz siarczan glukozaminy. Badania pokazują, że glukozamina w postaci chlorowodorku jest praktycznie nieprzydatna, a jodowodorek glukozaminy może mieć niekorzystny wpływ na gruczoł tarczycowy i metabolizm tarczycy. Najczęściej polecana do suplementacji jest glukozamina w postaci siarczanu. Glukozamina jest naturalnym środkiem regenerującym stawy i odbudowującym nową i zdrową chrząstkę. Pozyskuje się ją jako ekstrakt ze skorupiaków krabów, krewetek, homarów; występuje również w chrząstce rekina. Związek ten pobudza komórki chrząstki do produkcji złożonych cukrów i białek. Glukozamina jest niezbędna do syntezy glukozaminoglikanów związków zatrzymujących wodę w chrząstce (Holt 2000). Dzięki temu jest ona elastyczna i zdrowa. Ponadto glukozamina ma jeszcze działanie ochronne, co czyni ją suplementem pomocnym w leczeniu urazów chrząstek stawowych. Glukozamina wzmacnia stawy, stymuluje syntezę kolagenu, dostarczając go do odbudowy chrząstki stawowej, ułatwiając jej regenerację. W warunkach fizjologicznych glukozamina jest syntetyzowana z glukozy. Wpływa na zwiększenie produkcji kwasu hialuronowego, który oliwi i odżywia stawy. Jej niedobór objawia się zaburzeniem biosyntezy proteoglikanów, co prowadzi do powstania zmian zwyrodnieniowych stawów. Glukozamina prze znaczona jest dla sportowców i innych osób obciążonych wysiłkiem fizycznym w celu ochrony chrząstki stawowej oraz w procesie leczenia i regeneracji ścięgien, mięśni i wiązadeł. Jednak mimo wchłanialności jelitowej rzędu 90%, tylko 0,4% dociera do stawów. CHONDROITYNA Siarczan chondroityny jest jednym ze składników tkanki chrzęstnej, a przez to najpopularniejszym i natural- ZDJ. 1. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego (zdjęcie własne autorów) ZDJ. 2. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego (zdjęcie własne autorów) ZDJ. 3. Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego (zdjęcie własne autorów) lipiec/sierpień

5 nym lekarstwem w stanach zapalnych kości i stawów. Duże obciążenia stosowane w sporcie wyczynowym, a szczególnie w dyscyplinach sportu o charakterze dynamicznym, jak rzuty i skoki lekko atletyczne, sporty walki i gry zespołowe, wywołują często nadmierną liczbę mikrourazów, co staje się przyczyną zapalenia kości i stawów. Następstwem mogą być kontuzje, które doprowadzają do upośledzenia czynności ruchowych. Chrząstka rekina zawiera wagowo do 20% chondroityny, a ponadto cenny dla budowy kości wapń, kolagen i glukozoaminoglikany. Siarczan chondroityny jest najczęściej stosowanym suplementem w leczeniu i profilaktyce stawów. Ponadto, chrząstka rekina zawiera kolagen typu II białko, które podawane doustnie myszom z zapaleniem stawów o podłożu autoimmunologicznym hamowało reakcje agresji przeciwko własnym stawom. Wielu sportowców stosuje jednak suplementy zawierające sam siarczan chondroityny, który wykazuje silne właściwości przeciwzapalne. KOLAGEN Kolagen jest stosowany w suplementach przede wszystkim w formie hydrolizatu uzyskanego przez enzymatyczne trawienie żelatyny zwierzęcej. Jest wykorzystywany przez chondrocyty na potrzeby syntezy nowych molekuł kolagenu. ŻELATYNA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Żelatyna jest bardzo bogata w glicynę (27%), prolinę (16%), hydroksyprolinę (14%), kwas glutaminowy (12%) i argininę (10%). Surowcami do produkcji żelatyny są kości oraz skóra zwierząt (np. trzody chlewnej), co wyjaśnia wyjątkowy profil aminokwasów. Wymienione aminokwasy służą jako prekursory kolagenu. Opinie na temat wyników badań dotyczących działania żelatyny są jednak podzielone, ale z uwagi na niski koszt terapii pozostawiono ją w arsenale możliwych (dopuszczonych do leczenia) terapii. KWAS HIALURONOWY To jeden z podstawowych materiałów budulcowych mazi wewnątrzstawowej, którego podawanie chroni stawy, odbudowuje i odżywia chrząstki. Odpowiada za stabilizację funkcji stawu, działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, homeostazę komórek chrzęstnych i maziowych jego substytut otrzymywany drogą syntezy pozakomórkowej przynosi ulgę pacjentom cierpiącym na ChZS. Pierwsze syntetyczne preparaty kwasu hialuronowego otrzymywano z grzebieni kogucich, ale zaobserwowano dużą liczbę uczuleń u pacjentów poddawanych takiej terapii i metodę tę zarzucono. Naturalny kwas hialuronowy ma masę cząsteczkową kda. Spotykane i stosowane obecnie na rynku preparaty mają masę cząsteczkową kda. Mechanizm działania kwasu hialuronowego nie został jednoznacznie odkryty i opisany [8]. Półokres trwania i czas działania zależą od wielu czynników: masy własnej, lepkości i usieciowania. Działanie na stawy wynika ze zdolności wiązania dużych ilości wody, co nadaje właściwości amortyzacyjne mazi stawowej. Substancja ta jest bardzo lepka i służy do płynnych i przebiegających bez tarcia ruchów w stawie. Prawdopodobna jest skuteczność połącznia kwasu hialuronowego i chondroityny podawanych w zniszczony staw oraz istotny wpływ produktu leczniczego złożonego, zawierającego kwas hialuronowy oraz chondroitynę, na zmniejszanie bólu i dolegliwości. Preparat o nazwie Hyalutidin HC Aktiv może być następcą bolesnych i kosztownych zastrzyków, które są aplikowane w celu podania samego kwasu hialuronowego bezpośrednio do uszkodzonych stawów. Preparat zawiera aż 1500, 0 mg kwasu hialuronowego w 100 ml, tzn. 15 tys. mg w miesięcznej dawce. Płynna forma preparatu pozwala na szybką absorpcję do miejsc, które wskazują niedobory, co powoduje wchłonięcie ponad 90% kwasu hialuronowego do organizmu człowieka. Jedno opakowanie, czyli miesięczna porcja Hyalutidinu HC Aktiv, zawiera kompleks kwasu hialuronowego, który przy standardowym obciążeniu stawów umożliwi prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez cały rok. Produkt jest bezpieczny dla diabetyków, a jego skuteczność została przebadana w Niemczech według kwestionariusza Western Ontario and Mac Master Universities (WOMAC). Korzystanie z preparatu zaleca się nie tylko cierpiącym na ChZS, ale również sportowcom w celu wzmocnienia stawów przed sezonem i ich regeneracji po sezonie. Składniki zawarte w preparacie nie mają wpływu na testy antydopingowe. Dodatkowe działanie zabezpieczające stawy wykazują: kurkumina środek przeciwzapalny, kwas boswelinowy ogranicza rozwój stanu zapalnego, nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) stanowią naturalne substancje poślizgowe dla stawów, wyciąg z imbiru ma działanie przeciwzapalne, kwercetyna silny antyutleniacz, bromelaina przeciwdziała puchnięciu stawów. Jak widać, poszukiwania skutecznej terapii w ChZS trwają i kolejne lata z pewnością przyniosą nowe propozycje planów leczenia. Oczywiście nie należy zapominać, że w doborze czynników leczących powinna być uwzględniona ich szeroko rozumiana dostępność i docelowa wchłanialność. Niezmiernie istotnym w kwalifikacji do leczenia jest możliwie kompleksowe określenie wszystkich elementów mogących obniżać skuteczność terapii. Dotyczy to nie tylko próby odciążenia stawu przez redukcję masy ciała czy poprawy funkcji mięśniowyvh wraz z pracą nad zakresem ruchu i siłą, ale także eliminacji potencjalnych źródeł destrukcji stawu w postaci próchnicy zębów czy przewlekłego nosicielstwa paciorkowcowego w pierścieniu chłonnym gardła. Istotne jest również przygotowanie tkanek miękkich, zwłaszcza w obrębie przyczepów więzadeł i mięśni do kości w okolicy leczonego stawu. Próba osiągnięcia prawidłowych napięć tkankowych za pomocą terapii manualnej lub pracy aktywnej stretchingowej i oporowej pozytywnie przekłada się na regulację naprężeń na chrząstkę i warstwę podchrzęstną, redukując ryzyko wystąpienia lub zaostrzenia 38 Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja

6 zjawiska entezopatii. Połączenie wszystkich wspomnianych działań w leczeniu może rokować poprawę jakości życia pacjenta z ChZS, czyli inaczej mówiąc oczekiwanego przez pacjenta efektu zaordynowanej terapii. METODY BADANIA SKUTECZNOŚCI LECZENIA Każdy z preparatów posiada historię dopuszczenia do stosowania popartą wynikami badań klinicznych i opiniami pacjentów. Obiektywizacja oceny funkcji i zbadanie skuteczności leczenia możliwe jest za pomocą skal wszechstronnie analizujących aktualny stan badanego stawu (WOMAC, HSS, IKDC i in.). Uzyskanie poprawy oceniane jest przez pacjentów przez uczucie zmniejszenia bólu, za pomocą najprostszej skali wizualnej skali anlogowej (visual analogue scale VAS). Zmniejszenie dolegliwości bólowych przekłada się również na lepszą mobilność pacjenta, zwiększa motywację do ćwiczeń ruchowych, co ma wpływ na efektywniejszą stabilizację czynną i korzystniejszy rozkład obciążeń w chorym stawie, a w efekcie poprawia jakość życia. DYSKUSJA Ideałem byłoby stworzenie profilu ruchowego danego pacjenta podlegającego obiektywnej ocenie z możliwością weryfikacji i korekty zaleceń ruchowych służących utrzymaniu się w zakresie zalecanych norm. Kontrola jakości ruchu oparta na świadomości zainteresowanego mogłaby być pierwszą linią obrony przed deformacjami stawów i wzajemnym negatywnym oddziaływaniem odległych nawet patologii. Optymalizacja poprawności wykonywania ruchu zmniejszyłaby zagrożenie mikroprzeciążeniami i stanowiła mechanizm obronny w momencie zadziałania siły urazowej, minimalizując jej uszkadzające następstwa. Obiektywizacji ruchu można dokonać za pomocą urządzeń lub posługując się skalami oceniającymi poszczególne testy (piśmiennictwo FMS). Wachlarz etiologii zmian zwyrodnieniowych stawów nie wskazuje na możliwość zastosowania jedynego skutecznego remedium. Istotna wydaje się kompozycja stosowanych specyfików i sensowność ich podawania w zależności od stopnia zmian. Podstawą profilaktyki i leczenia pozostanie ruch z jego prawidłami i dieta substytucyjnie zabezpieczająca sukcesywną utratę elementów strukturalnych mechanizmu stawowego. Obecnie głównym zadaniem medycyny w krajach rozwiniętych staje się nie tylko przedłużenie życia, ale również poprawa jego jakości. Wymaga to wdrożenia programów profilaktycznych zapobiegających rozwojowi ChZS lub jej skutków, utrzymania sprawności osób starszych poprzez propagowanie aktywnego trybu życia (związanego z regularnymi ćwiczeniami) i profilaktyki otyłości. W Polsce brak jest aktualnych i rzetelnych danych epidemiologicznych oraz farmakoekonomicznych dotyczących kosztów związanych z ChZS. Należy podkreślić, że konieczna jest ocena nie tylko kosztów bezpośrednich, ale także pośrednich, związanych z utratą zarobków pacjenta i opiekuna. Ważne jest, by zrozumieć i poznać szczegółowo składowe tych kosztów i odpowiednio wcześnie im zapobiegać [11]. KRZYSZTOF FICEK Galen-Ortopedia, Bieruń. ARKADIUSZ WIATR Galen-Ortopedia, Bieruń. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów, Katowice. GRZEGORZ ZYDEK Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice. ANNA FICEK-KIESLER Galen-Ortopedia, Bieruń. BIBLIOGRAFIA: 1. Arden N., Nevitt M.C. Osteoarthritis: epidemiology. MRC Epidemiology Resource Centre, University of Southampton. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2006; 20, s Choroba Zwyrodnieniowa Stawów. Nowa Medycyna De Filippis L., Gulli S., Caliri A., et al. Epidemiology and risk factors in osteoarthritis: literature review data from OASIS study. Gruppo OASIS (Osteoarthritis South Italy Study. Reumatismo 2004; 56, s Hrycaj P.Z., Łącki J.K. Od zwyrodnienia do zapalenia współczesne poglądy na patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów. Nowa Medycyna 2002; Jędrzejczyk M., Ciebiada M., Stefańczyk L. Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Geriatria 2011; 5, s Narodowy Program Zdrowia na lata Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. 7. Osteoarthritis. Diagnosis and Medical/surgical Mangement. Chapter I. Lippincot 2007;s Osteoarthritis. Diagnosis and Medical/surgical Mangement.. Chapter XIV. Lippincot 2007; s Sengha O. Epidemiology of rheumatic diseases. Rheumatology 2000; 39, s Sierakowski S. Choroba zwyrodnieniowa stawów na progu XXI wieku. Nowa Medycyna 2002; Stanisławska Biernat E. Społeczne i ekonomiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów. Klinika Reumatologii, Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher, Warszawa lipiec/sierpień

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo