Obecnie zadania związane z opieką. Kim są nowe opiekunki? swoich żądaniach. także w kontaktach z różnymi instytucjami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecnie zadania związane z opieką. Kim są nowe opiekunki? swoich żądaniach. także w kontaktach z różnymi instytucjami"

Transkrypt

1 GAZETA BEZPŁATNA NR (7) (5) ssn ISSN X Gmn Gaeta Samorąa Zaopekuj mną Od stycna beżącego roku usług opekuńce realoane są pre Ośrodek Pomocy Społecnej Tosku. Dotychcas adana te śadcył Cartas Decej Glckej. Obecne oboąk ąane pomocą osobom potrebującym prejęły noo atrudnone opekunk Zespół Ośrodka Pomocy Społecnej Tosku cone możlośc budżetoe Gmny Tosek, Dlacego od noego ne było możle kontynuoane spółpracy roku menono Moje bosko Cartas Decej ORLIK Glckej. Tosku Obecne adana ąane opeką organatora usług NIELOT d osobam potrebującym 2012?... realują atrudnone pre OPS 3 opekunk. Gm- opekuńcych? Pod konec 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecnej nę kostuje to obecne 65 tys. łotych. (OPS) Tosku ogłosł pretarg śadcene usług opekuńcych. Zamerenem Km są noe opekunk? jednostk było podpsane umoy Noe opekunk mają bre kalfka- - robót musło Gmnę odstąpena od umo- okres 4 lat tak, aby aróno popecn cje. systke ukońcyły skoły medycne y lcena kary. ykoca ne gadał mel pocuce stablacj, jak róneż, by o kerunku opekunka śroskoa. Jed argumentacją skaującą jego nę. podmot ykonujący amóene posadał nch jest róneż terapeutą ajęcoym. Po opuscenu placu buy Tosku garancję stałej spółpracy. celu apenena prejrystośc podejmoanych da- otarte lud, aangażoane chętne neulność urędnkó proadenu Pane stale podnosą soje kalfkacje są arało od plotek! ele nch skayało łań, Jak ukręcć ymagań bat pretargoych psano dałana. połoe Każda serpna nch frma posada ażądała śadcene nestora pracy osobam gody starsym, manę chorym producenta, nerych meskańcó tycącym sej decyj. także nestycj. Jestem dumony reakcjam nektó- proadene neretelnych? drukó kumentujących pracę od opekunek, tym rolcene godn ykonyanych usług. pretargu ykoroanej Usług opekuńce oferce pretargoej. śadcone Gm są obecne ne nych, Gmny, meskanoych odstąpene od umoy cy też ne rodnnych. jest praem, typu pełnospranym parametró daje stucnej Keronk tray aofe- OPS. celu astnałej roąyana sytuacj mając problemó uade droot- nteres yłonony OPS ne ca spodeał Orlka,, że już po postępoana ne prystąp cu placu Cartas buy Decej Glckej, połoe nepuscalne rośne. Pane ne rekają śetle apsó brak pracy. umo- Kupcyk popecnym. Burmstr Pomaga Toska. m Proceder spraach opóź- preję- mogła dla 22 yrać śrosk, aprobaty. ale apotreboane Take many cąż były ale Pan oboąkem Ana każdego nestora dna od mó ra spotyka Gregor cerca, który prejaał tej pory realoał lekceażący poyżse stosunek adana. poeronych łade Gmny adań, podjęły ne atem podejmując próby ysterstmoc popecnym Sportu Turystyk, kalfkoanym co konsekencj pre myje, blcnych gdy m Polsce samym jest trudno procesem jest to gmnnym ucynć. nych, Rolą prepsó opeku praa jest prede ytycnych systkm Mn- po- codennych, nana neleżytego rob akupy, ykonyana podaje posłek, robót pu- jaśnena ykonyana astnałej robót. sytuacj Gm, ora korystając negocjacj proadłoby OPS Tosku codennych utraty fnsoana. cynnoścach gannym. Casam ycaj sym romoa prypadku ystarcy, kontynuoane spółpracy by arunkó apsó umoy. umonych, Nestety eała ne udało frmę ykoca moych, dbane mmo systko o droe uperał hgenę osobstą lud pry popecny pocuł ykocą lepej. ysłucham pre ch, kolejne mesące ne osągnąć tychmastoego poroumena, ropocęca gdyż Cartas realacj adeklaroał soch żądanach. chorych nesamodelnych. Ma on poromaam, radę dałoby m esprę. żadnej Scególne garancj nestycj. Po a śadcene otrymanu usług eana opekuńcych ykoca podjął pracę, ale tempo sposób jej go ponno było stąpć jpóźnej ostatne- utraty fnsoana rażena Gmny róneż Zgłosene a adane gotoośc mobloać odboru popecnego aktynego spędana casu olnego opeku pomaga mó An Letkec, końcoe- dla akońcena osób samotnych nestycj, śamość co proadłoby posadana kotę 110 tys. łotych rok, cyl o 45 tys. ęcej nż uyskał tacj ten cel roku ęksana jego samodelnośc. Pomaga opekunka OPS Tosku. ykonyana skayało, że termn ukońcena adana może być agrożony. Ine- necałe 20% nestycj ne było możle, termnem, którym jesteśmy końcene stane str. yłonć 5 go serpna. Na ten deń frma realoała straty. Paźdernk jest ostatnm realnym ubegłym (2012 r.). Ze ględu ogran- także kontaktach różnym nstytucjam stor klkakrotne nformoał o tym fakce, by ukońcyła je termne. Brak podsta proadć plac buy kolejną frmę. yając pryspesena robót many pranych predłużena realacj adana Kultura 4 Ośata 5 sposobu ch realacj. ora tak daleke opóźnene ykonyanu Romatośc końcene 3 eża amkoa tacją unjną Romatośc 4 Kultura 8 Sport 12 6-latk skole? Śmecoy arót głoy

2 Ośata Na każdym PACZYNA targosku jest # Sko³a - ntegracyjny dóch konkurentó: element Tojego œroska jeden żąda a mało, drug a dużo Skoła Podstaoa Pacyne stara harmonoać soje życe całym stnenem Tosecke popre targosko organoane położone cyklcnych predęć skryżoanu o charaktere drog ojeódkej śroskoym. nr 907 (Neese-eloeś) Dnu Senora, organoanym drog poatoej okaj Dna 2950S, Babc bepośrednm Dadka, cała społecność sąsedte skol ejśca skoły nestoram podstaoej rodn. Ucnoe prystanku ra spotyka dla opekum autobusó prygotoują skolnych. dla Ze nch ględu program artystycny, brak parkngu, konkursy każdy ora cartek drobne upomnk. aróno spredacy, Tradycją skolną jak kupujący stało alcą już to, że podcas o olne systkch mejsce postojoe. mpre ebran konsekencj gromadą, parkują dłuż spotkań drog. rodnnych możony - pry ruch spólnym pesy jak podcas stole. samochoy O to, aby dla rokosujących pooduje ograncene uctą dla ducha Orlk ne abrakło pokarmu agu dla cała, ręk! cnośc, co agraża prede systkm dbają neaodne Uchałą Sejmku Mamy ojeódta Rady Rodcó. Śląskego bepeceństu dec dących skoły. dna spólne 13 lutego, preżyane, 20 jednostek abaa, samorądu Poterdenem tego są lcne nterencje śpe, romoa terytoralnego - be ątpena uyskało spryjają pomoc blżanu fnsoą polcj, głasane także predstacelom sebe. ysokośc tedy po także 333 rod tys. łotych pojęce sej buę ład. skoły, kompleksu które pooduje, bosk sportoych ż meskańcy, t. et Orlkó. neąan Burmstr Spośród bepośredno 35 Toska, łożonych dążąc e noskó, roąana skołą, traktują grone jako scęślcó stnejącego ją problemu, ntegralny element lała planuje sojego NASZA prenesene śroska, GMIa NA! takm Kolejne targoska postreganu 333 tys. godnejse placók łotych pre moż mejsce jblżse uyskać Mnstersta dałk jdujące otocene, ależy be ątpena Sportu Turystyk, pomędy każdej skole. chyba buanym że danej gmne Orlkem skaźnk a Osedlem. G jest nżsy Noa lokalacja od 1 tys. ł umożl / meskańca, ubegane ócas o tacja środk unjne # Mnstersta buę Z Ma³opolsk ynos targoska 500 yposażonego gmną nebędną jest Tosek. nfrastrukturę (seć od.- tys. Œl¹sk ł, a taką Kto chce podać kan., Aktualne ośetlene, praconcy parkng, pękne, Urędu, utardo ysoke podsta- poerchna, ykonej adasone już kumentacj stoska, palmy cale ne mus projektoej, toalety). yberać opracoują Poerchna nosek obecnego o fnsoane, placu targoego połudne Polsk który cy ne leży spełna łożyć ymogó Mnstersta programoych Kurpe... Sportu Od Nedel Turystyk końca o funduse marca. aplkoana Palmoej enętrne. ramach aż montażu ynku fnsoego opadó Tosek descu ma topnejącego śnegu końca okresu możlość elkanocnego uyskana łącnego mejscu fnsoana tym tory błoto, a suche ystarcy ysokośc odedć maksymalne upalne dn 833 unos tys. łotych. kur, pył. Roąa- koścół Poostałą parafalny cęść p.. nem kostó tej nestycj sytuacj jest Gm położene utardonej ś. Marc mus abepecyć Pacyne. erchn. łasnego budżetu. Ze ględu ograncone tygodnu popredającym Nedelę Palmoą możlośc Kompleks budżetoe sportoo-rekreacyjny, nne prorytetoe skład ydatk, którego chodą: Gm ne bosko jest płkarske, stane całośc bosko ucnoe ucycele sfnsoać elofunkcyjne poyżsego kosykók predęca. płk satkoej, budynek jest santarno-satnoy atem ropsane postępo- ora n- Skoły Podstaoej Pacyne od 6 lat prygotoują Planoane ana frastruktura spredaż toarysąca neruchomośc, (trybuny, parkng, której elkanocne palmy, które jduje mejsce dla roeró) obecne plac postane targoy. pry Zgodne Skole osągają ysokość około trech metró. Podstaoej mejscoym Tosku. planem agospodaroana Som yglądem ąują one aróno tradycj prestrennego teren ten precony jest śląskej, jak małopolskej. Z jednej strony boem psują model śląsk, opsany pre Marka Sołtyska pod usług Ne taka publcne ma cenotórce nne usług stras, publcne lub komercyjne neucążle. jak Tym ją samym malują każdy anteresoany są nch różne krey lcbe co jmnej pęcu, tym jeden nch ma kolce (jak cernoa koro podmot Mmo sarcystych będe mógł mroó, ąć jake udał panoały pretargu prełome Chrystusa), drugej aś ch ysokość ora katy sarfy bbuły ygra stycna ąują ten, kto aoferuje lutego, a tradycj małopolskej. jkorystnejsftych opadó późnej ob- Efekty cenę. tegorocnej Uyskane śnegu ma pracy e ucnó spredaży ne spustosyła Skoły środk gmnnego fnsoe portfela. Podstaoej Pacyne poolą poprednm de pękne m.n. palmy abepecyć seone będe moż kład moym oglądać łasny 2010/2011 już Gmny usługę od 1 ketna. projekt moego buy utrymana dróg targoska. gmnnych ynkem śadcył podjętych noego sym A GNIESZKA KURAL terene dałań jeden będe ykoca funkcjolne całkoty agospodaroane 168 prestren 691,64 ł. publcnej, Akcja ma a spredaż obej- kost ynósł moała neruchomośc t. akcję może cynną prycynć akcję berną. postana polegała noych mejsc ykonyanu pracy cynnośc sektore Persa ąanych usługoym. utrymanem prejednośc popre usuane śnegu alcane ślskośc, druga aś utrymyanu sprętu stane gotoośc arunkach neymagających Z kamerą a pan brat, odśneżana. Za KOTULIN akcję berną ykoca otrymyał cyl ygrodene TOSZEK rycałtoe TV ysokośc 179,76 ł brutto Mnstrantó / deń. Nby neele, Mstrosta Dekatu a skal całego seonu Ujaskego moego arnko Pod konec marca rusa persa hstor Gmny lokal teleja. Co mesąc strone arnka, nternetoej aż bere.tosek.pl, marka. Dla akładce pry- kładu, TOSZEK sobotę gdy pre TV 4 lutego, jeden będą publkoane mesąc mał mejsce ne padał materały turnej śneg mnstranck dennkarske frma tylko a płce gotoość tycące nożnej. ydareń Do podjęca sej dałań skoły beżących spra mnstranc stotnych od Gmny dla Dekatu pod lokalnej 5 tys. społecno- Uja- łotych. prybyl otrymyała skego, śc. Dążąc Za toarysyl grane, optymalacj montaż m, obok kostó udźękoene treneró, ąanych odpoadać Pryjechało moym będe utrymanem około dałająca 100 mnstrantó. dróg terene gmn- Rudy rodce. Była nych, Śląskej cepła ropsano pryat herbata, pretarg teleja pysne podałem SFERA bułk TV. pąck pęć Ten dla adań neależny systkch, (5 rejonó producent mnósto Gmny posada Tosek), emocj śadcene ora co umożlło grody e dyplomy spółpracy śadcene dla usług jlepsych. samorądam pre klka Oto ojeódta śląskego. Dysponuje profesjolnym frm, jlepse a ne drużyny: jak tej pory tylko pre jedną. konsekencj studem, Skoły prełożyło podstaoe: to sprętem ora 1. ykalfkoaną Ujad, aoferoane 2. Lgota Tosecka, konkurencyjnych kadrą dennkarską. 3. Kotuln; cen. skoły Podto gmjalne: reygnoano ygrodena 1. Kotuln, TOSZEK 2. Jarysó, TV stane 3. Ujad; rycałtoego, skoły obok gmnnej średne: podału 1. gaety Kotuln, amóena samorąej, 2. Jarysó, akcję 3. kolejnym Ujad. cynną berną. medum komunkacyjnym Głón pretargu sędoe jako kryterum macnającym to Marek yboru Mroek oferty preka Marek predano medalny, Pałosk, cenę dęk d któremu całoścą lconą edług aś meskańcy cuał średnej probosc ażonej beżąco Kotul poscególnych będą nformoan ks. Lucjan cen Gembcyk. jednostkoych o jażnejsych prypsanym m ag procentoych B. GR O C(np. H LA faktach tycących życa Gmne. a 1 km odśneżana, odśneżana posypyanem ferach / usuana predskole ślskośc, 1 robocogod- Po jak nę pracy Dla bajk sprętu tp.). efekce ykocy otrymują apłatę śata yłącne jesteśmy a faktycne ykoną tylko pracę. ludźm Kost Akcj ma dla końca lutego amknął koce ,72 ł, lud, których a atem Gm Tosek porónu ubegłorocnym ratujemy seonem moym jesteśmy 2010/2011 aoscędła pod 100 tys. łotych. całym śatem Zastal promocję Zakońcył łaśne cykl skoleń kalfkoanej drenaną, persej pomocy a ostaą dla jednostek Ochotncej muroaną?... Straży Pożarnej Gmny Tosek. 16 Gmny 20 Tosek ucestnkó poprednch dało egamn latach Budżet akładał teoretycny ydatk praktycny promocję pod dorem poome średno yspecjaloanej 20 tys. łotych kadry rocne, medycnej, gde sąsadujących skując tym gmch samym o porónyalnej tytuł ratonka. elkośc Jest to uy- jyżsy adana case, promocyjne możly stopeń kedy dec preca yskolena odpocyały około cterokrotne akrese ratoncta skole, predskolu ęcej. odbyał ramach stępny klasyfkacj ne budżetoej posadających dla osób remont. Zlały funduse dale ykstałcena akupono Promocja noe jednostek medycnego. Zbyte terytoralnego kalfkacje ujęte umożlą są aróno m meble. trakce robórk starych okaało, samorądu ydatk ubegane ąane o atrudnene dałanam strcte espołach promocyjnym yjaych (np. akup Pogotoa materałó, Ratunkoego gadżetó że pomescena są już brudne akurone. Skoda byłoby ustaać noe meble takch reklamoych), ora jednostkach jak kosty Państoej repreentacyjne Straży łaśne salach. Po krótkej rade rodce (usług Pożarnej. noclegoe, gastronomcne śadcone dla Gmnny gośc prybyających strażak OSP jest ofcjalną dś ne ytą tylko ęl spraę soje ręce. Kto tylko mógł, et dadkoe, prychodł krok po kroku prace postępoały pród. Sale odma- służboą specjalstą tp.). od gasena pożaró, ale także osobą Do momentu pomagającą reorganacj ratoanu Urędu życa (podałgo. referaty) odległym a promocję od ęksego odpoedalny masta mejscu był ludkeloano, stare safk ykorystano jesce kuchn, a ścach postały pękne portrety Sekretar karetka bajkoych jeżdża Gmny. Noo postac. ypadku utorony Pan dyrektor około Referat An 30 Zamóeń Pałoska mnut. elu Publcnych, ra prypadkach Rooju predskolanką to decyane a Promocj Anetą Gmny Łucją radały długo, spadku gdy odedcył rodcom. o życu ludkm pokaźny spólne decyduje asób ustalal każda materałó drobne mnuta. promocyjnych scegóły, Cęsto by predskole persym klkaśce było osobam ne folderó tylko cerającym 2007 ładne, ale r., funkcjolne. poskoanych ksążk o hstor Efekt są Toska końcoy łaśne ora strażacy. torby mponujący. Ich teck eda herbem Praconcy umejętnośc Gmny Tosek. skoły dękują mogą Brak systkm atem jakchkolek adecyać publkacj, a aangażoane. o dro, akcesoró a casem et gadżetó życu cłoeka. promocyjnych stano poażny problem ymaga buana strateg promocj Gmny od podsta. Dęk sparcu fnsoemu lokalnych predborcó aangażoanu lud brej ol 2011 r. udało ydać kłade 1000 st. dujęycny folder promocyjny Gmny Tosek. Próc łasnych publkacj, ąano róneż spółpracę pry torenu ydanct poatoych, PNIÓtakch jak album hstorycny kalendar poatu glckego. Z akcesoró gadżetó reklamoych ubegłym roku akupono banery promocyjne kubk emblematam Gmny. Poyskano także # Babcu, dadku, có am dam sponsora, który ufunał baner promujący lokalne kluby sportoe achęcający ch fnsoana popre prekaane 1% podatku. ramach akcj speraj sport Gmne Tosek roposechnono także plakaty ulotk. Z uag ograncone środk budżetoe, podjęto dałana merające poyskana środkó enętrnych sfnsoane akupu nebędnych materałó promocyjnych. tym celu łożono nosek aplka- Fot. arch. Urędu Mejskego Tosku cyjny o fnsoane fundusy unjnych ketnu terene Gmny Tosek (Program Rooju Obsaró ejskch) projektu obejmującego storene profesjol- ostane preproado kampana edukacyj Na ratunek. Ma o celu nej oferty promocyjnej Gmny Tosek ra uśamene meskańcó, jak achoać sytuacjach agrażających ucno- życu. moblnym Tym słoam punktem predskolak nformacj turystycnej. nosek e Skoły trakce Podstaoej oceny merytorycnej Pnoe potal ostał Edukatoram będą śeżo upecen gmnn poytyne babce dadkó aopnoany prybyłych pre urocystość Radę LGD strażacy-ratoncy, który pry użycu noocesnego fantoma pokażą jak pradłoo Spchler okaj ch Górnego śęta. Śląska rekomenany Zanm fnsoana. ropocęły Aktualne fere moe, tra eryfkacja skole goścl formal udelć persej senory Uręde pomocy. aprosen Marsałkoskm Pokay odbędą akademę ojeódta Tosku, okaj Dna Babc Śląskego. Pacyne, Pnoe, lkockach, Dadka. ypełnonej po Promocja Kotulne, breg sal robrmeał Gmny Lgoce Tosek Toseckej głos jmłodsych skeroa ora recytujących sersego Sarnoe. gro Scegółoe pękne odborcó termny erse śpeających obejmuje spotkań reklamę ustępnone posenk. Som prase, ostaną humorem Internece strone robaały nternetoej.tosek.pl, organoanych skece ykonu mpreach. ucnó plakatach 2011 e starsych r. materały ora Referace klas. prasoe Najęcej promujące Zamóeń abay było alory Publcnych, jedk regonu Rooju podcas ukaały Promocj Gmny (pokój nr 26). konkursó, prase których lokalnej udał (Nony ęl dadkoe Glcke) ora systke predęca całośc fnsoane są poyskanych pre Gmnę środ- ra ogólnopolskej e som nukam. (Recpospolta Ne systke datek adana okaały Polske Masta proste, Regony ale syscy Tu delne arto być, kó Europejskego Fundusu Społecnego, alcyl to arto końca obacyć ). o jak jlepse Preentacja mejsce. Gmny Dla stęp Program Operacyjny Kaptał Ludk gośc prygotoano jest róneż róneż cyberprestren, słodk pocęstunek ramach projektu ykalfkoany nych A portalach konec nformacyjno-turystycnych, ratonk Ochotncej Straży Pożarnej Gm- babce dadkoe otrymal prepękne np..gmnyturystycne.pl, preenty. Były to prace ykone pre dec..polskaneykla.pl, Tosek Toją sansą sybsą pomoc..mmmojemasto.pl Dano tak (skupający ne bałem 10 portal poedał jęksych jeden mast dadkó Polsk). opuscając Buanu salę. poytynego erunku spryjają case IEM także fer neątple skoła cuję róneż mprey tętnła okolcnoścoe. celu promocj Gmny Tosek sceblu regolnym (ojeódkm życem. bepecnej Duża grupa ucnó prychodła ajęca organoane pre ucycel. poatoym) Akcja IEM prygotoano cuję ystaono bepecnej Odbyały m. n. ajęca sportoe, komputeroe ora różne gry abay ruchoo stoska skeroa Śęce jest Lasu systkch Katocach meskańcó Gmny Tosek, CK Zamek który chcą Tosku ) otrymyać ora (e spółpracy - ręcnoścoe. ostreżena Dożynkach o Poatoych anomalach pogoych, lcy. Pry komunkaty aangażoanu meteorologcne pomocy lub nne e nforma- stro- ogromnym ny # cje lokalne A mające dałających po pły ferach seroko stoaryseń, pojęte bepeceństo. odbyły Zanteresoan sym mogą terene aktyoać m.n. grup nstytucj, Po ra kolejny pryjechał skoły teatryk Spchleroy usługę kukełkoy popre Turnej ysłane Sołect Noego amośc Cochocach Sąca. Aktory e-mal som adres Toseck ystąpenu Jarmark Adentoy. pt. Kroa Kłamcucha psując tym roku temace: planoa ukaal perypete Subskrypcja. jest datkoo seroty Każdy organacja nesforną arejestroany kroą, mprey która będe Ktnący kłamała, otrymyał Tosek, będącej ale jak amo podany eńcenem kłamsto adres e-mal projektu, ma krótke ostreżena, którego celem nog. Podcas komunkaty jest ukecene predstaena Instytutu płyty ucnoe Meteorolog toseckego byl bardo Gospodark rynku promocja aktyn, odnej lokalnych tycące konec produktó grodl tutejsego branży ykocó rejonu florystycnej, np. gromkm o slnym a efekce braam. etre, - preentacja burach, opadach nenego descu tąd cy potencjału śnegu. A NNA ZARZE CKA 2 Po trosku o Tosku 6 Po trosku Po trosku o Tosku.tosek.pl

3 Gmnny Pan Hlary TOSZEK odlał okulary # Babca dadek predskolu Od paźdernka 2012 r. połoy stycna beżącego roku praconcy Urędu Mejskego preproadal nentaryację składnkó majątkoych Gmny Tosek. pracach ucestncyło systke 28 tryosoboych dec edą, jak espołó, które spsyały ażnym systke kochanym elementy płyające m artość są dadkoe. majątku Śęta samo- babc osoba- rądu, pocąsy dadka od yposażena prypadły Urędu tym roku popre drog, abuana sobotę nedelę, ale artośc żaden nemateralnych problem pranych dla predskolakó. td. 20 Prace stycna nentaryacyjne dec grup Bedronk, proadono Słonecka jak Tygrysk sposób. aprosły Edencjonoane predskola środ- soje kó babce materalnych dadkó, odbyało a 23 stycna podstae aprosena spsu prekaały tury, dec tomast grup Krasle grunty, artośc Mse. nemateralne Predskolak prane prygotoały (np. programy dla soch komputeroe, ele nespodanek. akcje, udały) Z okaj ostały ch śęta poddane recyto- gośc ale ały erse, porócej śpeały posenk (danych tańcyły. aartych Grupa Bedronek kgach rachunkoych śpeała także jęyku łaścym nemeckm. Mal artyśc grupy Krasle róneż kumentam). pochall ystąpono jomoścą róneż prośbą jęyka nemeckego, Remonds predstaając Aqua Tosek bajkę o podane pt. Cerony stanu faktycnego Kapturek. majątku systke Gmny predskolak yderżaonego prygotoały spółce. łasnoręcne upomnk spsano róneż dla soch spręt dadkó. preka- Były Dodatkoo any życena użycene całusy, młe jednostkom romoy, słodke Ochotncej co neco Straży bardo Pożarnej. serdec, ras atmosfera. Kolejny krok polegał skoreloanu danych otrymanych e spsó tym a- # Zycêsto gmjalnej grupy teatralnej artym kumentacj. ynk askocył systkch! ykaano boem dużą grupę dyżek będących faktycne majątkem Gmny Tosek, a ne dnejących edencj kgoej. Opracoano atem metologe yceny poscególnych grup, edług których ylcono artość uyskanych dyżek. Ostatecne rolcene nentaryacj prynosło rost majątku o nebagatelną kotę pod 12 mln łotych. Podjęte dałana poolły uporądkoane asłośc ąanych gospodaroanem menem ujanene faktycnego stanu majątkoego Gmny Tosek. Sprostoane ąku neprecyyjną nformacją 20 amesconą stycna grupa łamach teatral ostatnego dałająca numeru Gmjum (4/2012) Tosku Po trosku pod opeką o Tosku ucycelek: artykule Ursul Pracoce Ambrożec mędy sesjam Aleksandry Rduch Redakcja ęła prostuje udał nformację XIII ojeódkm tycącą Pregląde rostu o 4% Zespołó staek Sopkoych podatkó. artykule było: Pregląde Stak ystąpło ymenonym 14 espołó Pyskocach. akrese Pyskoc, rosły Prechleba, stosunku Śętosoc, roku esoej, ubegłego Glc, o około Rud, 4%. Płanoc Ponno być: Toska. ykocy Stak ystąpl ymenonym trech akrese kategorach: predskola, rosły stosunku skoły podstaoe, roku ubegłego gmja. Zycęcó o około 4%, yberało a yjątkem profesjolne jednej stak jury. tycącej Ucnoe m.n. toseckego gruntó poostałych. gmjum ycężyl Redakcja kategor gorąco preprasa gmjó. a Ich pomyłkę predstaene ynkającą odcało neprecyyjnego pomysłooścą sformuło-ana, uogólnena ora, ocyśce, faktó, która śetną mogła grą noatorstem aktorską. cytelnka Na proadć gal 22 stycna błąd odebral grodę Złotą Maskę. Gratulacje. Redakcja Po trosku o Tosku # Komputery dla sych ucnó okrese grudeń 2012 r. luty 2013 r. Rada Mejska Tosku obraała trech sesjach. Grudeń 2012 # Goœce Hoheu Pracoce mędy sesjam poselskej klku obsarach (głóne transport bepeceństo), a stępne proadono dyskusję. Radn podjęl m.n. uchałę tycącą podału Gmny Tosek stałe obody głosoana ora jednogłośne opoedel a udelenem pomocy fnsoej Poato Glckemu ysokośc 100 tys. łotych buę chodnka pry drode poatoej 291S Pacyne. Luty 2013 Radn aterdl plan pracy Rady Mejskej jej stałych komsj rok stępny. syscy obecn jednogłośne opoedel a uchalenem budżetu Gmny Tosek rok 2013 eloletnej prognoy fnsoej lata Poparto także uchałę ntencyjną sprae aangażoana Gmny Tosek realację projektu pn.: Retalacja Gotyckej eży Zamkoej Radn upoażnl Burmstra Toska Jeden precenem komputer Centrum jednego Ekspoycj ucna... podpsana umoy partnerskej, której Hstorycnych Zamek Tosku ora retalacja Gmjum budynku stajn m. I. ra Sendler agospoda- Tosku macnana 9 grudna predskole potencjału gospodarce- Tosku ode- celem jest opracoane realacja Strateg od roanem klku lat otocena dałają de abepecena noocesne ten pracone cel ymaganego komputeroe kładu poyskane łasnego. projektu ten Johann umożl Sedl. Gmne Odedny Tosek państa aplkoane Sedl go dł Podregonu Burmstr Gregor Glckego. Kupcyk Dokument ora An MEN pt. ąku Pracone noelacją komputeroe t. dla ustay skół, o środk okrese unjne Śąt Bożego prysłej Narodena perspektye stały a śmecoej spółfnsoane Rada podjęła e środkó kolejne Europejskeggane uchały. Fundusu Uchalono Społecnego. Regulamn Zostały one racyjnego. tecne upomnk dla toseckch predsko- yma- fnsoej tradycją, boem regolnego co roku pryożą programu on ope- śą- yposażone utrymana cystośc latach 2007 porądku 2008 terene artośc Masta 41 Gmny 797,44 Tosek. ł ,12 Pryjęto ł. także ubegłego Hoheu. roku Dec uchały prygotoały sprae dla asad młych spręt lakó ąanu od meskańcó podjętej partnerskej grudnu Gmny o uchałę Pene sprae nejeden scegółoego pamęta casy, sposobu kedy ustalana gośc nespodankę. odpłatnośc Dękując a usług a opekuńctkane ora preenty specjalstycne aśpeały usług posenkę opekuń- ję- młe spo- akresu skole lekcje śadcena nformatyk usług odbyały akrese pry klku odberana komputerach, odpadó a pry komulnych jednym stanoskgospodaroana sedała gromadka tych ucnó. odpadó, Na scęśce której Mejska uchalła stakę a 1 godnę acyku nemeckm. ndydualnych prypadkach, Rada mnęły ustalono one m.n. beporotne. cęstotlość Obecne odberana dąży usług opekuńcych specjalstycnych śmec stanu: od jeden łaśccel komputer neruchomośc jednego ucna. ora usług # Odedny opekuńcych ysokośc 11,40 decyano praconach o utorenu komputeroych terene gmny jednego punktu selektynego berana Pryjęto także Program opek mają ł. mejsce ne tylko lekcje nformatyk, ale także Sacele ajęca matematyk, fyk a et relg. SP d TOSZEK erętam bemnym ora apobegana odpadó komulnych. Od reśna dedne 2010 r. ochrony praconach droa realuje radn bemnośc erąt terene Masta pryjęl: także Gmnny cęść adań Program ramach Proflaktyk unjnego Gmny Tosek 2013 roku. projektu pn. Dobry start - bra prysłość Roąyana Problemó Alkoholoych, - yrónyane sans edukacyjnych dec Narkoman ora Premocy Rodne młodeży Gmny Tosek. Odbyają rok 2013, a także Gmnny Program Ochrony Podto mędy sesjam, tu arstaty fotograf cyfroej, pryrodnce Zdroa Psychcnego lata ncjatyy Preodncącego Rady cy proflaktycne. Mejskej, Radn ra Burmstrem Styceń bblotece skolnej 2013 stneje także Internetoe Centrum Informacj Multmedalnej, preproadl bórkę penędy, które prekaano Scepo Harcerskemu Na persej tym roku sesj Rady Mejskej goścł poseł Jery Polacek. Predstał które skoła otrymała ramach ogólnopolskego programu 2005 r. Są to 4 kom- IGNIS Tosku precenem on spraodane beżącej dałalnośc akup opału. putery ora urądene elofunkcyjne, które stępne są dla ucnó godch pracy bblotek. Zgodne harmonogramem dałań projektu Comenus dnach od lutego sojej męce, śmerc martychstanu Chrystus streścł hstorę każdego pojedyncego 2 ucycel cłoeka 3 ucnó systkch Skoły lud Podstaoej ch nędy Tosku grechó spotkało ora pomżając predstacela- u nch raem, pryjmując sebe cężar # Der, de, możność m skół skolena partnerskch uśęcena". Sacele (Paeł Rumun. VI) SP TOSZEK Tosane edl tamtejsą skołę, masto, elkanoc das kenner to okrasony optymmem cas amek otuchy, Drakul de, masto cas Brasó, odradana ucestncyl Z skolnych tej okaj ajęcach, życymy pol systkm nektóre ary DER DIE słę DAS Chrystusa KENNER drugego cłoeka. to Meskańcom tytuł organoanego Goścom pre sej Gmny, by ycaje śęta te regonu, upłynęły ale róneż atmosfere opoedel raśc, spokoju Skolne ajemnej PN ogólnopolskego życlośc. Nech o sojej tajemnca skole aarta Tosku. męce, pamęc śmerc ucest- ydancto konkursu martychstanu j. nemeckego. Chrystusa 29 lutego ukaże Katocach śadcane odbył ojeódk, baennych ostatn oocó etap, odkupena. ecór pry ykorystajmy luej rumuńskej ten cas muyce śatu nkó potęgę yceck młośc pool poostane codenne penoścą poytynych którego akalfkoało man s samych 5 ucnó ora otacającej goścnność recystośc. gospodary. Skoły Z yraam Podstaoej sacunku Tosku: Karol Bytomska, ktora Bytomska, Jula preodncący Słotńska, Rady Mejskej de, okręgu Tosku Brasó, Burmstr ameskane Toska pre Sacele masto Rumun, Sedmogro- Ireneus Kokoska Gregor Kupcyk Artur Safranec Symon Safranec. Gratulujemy trymamy kcuk fle!!! 30 tys. meskańcó. ra Radnym praconkam Urędu B.SZPAK.tosek.pl Po trosku o Toskuo Tosku 37

4 Ośata Kultura Fere moe amku Dla systkch tych, który ne edel co robć dmarem olnego casu case moych fer, Centrum Kultury Zamek Tosku aplanoało m.n. arstaty plastycne ora bal karałoy, który aprosono sąsadó Gmnnego PACZYNA Ośrodka Kultury Rudńca sedbą KOTULIN Ponsocach. Barbara Skańska # Sko³a - ntegracyjny element Tojego œroska case amkoych fer ne abrakło propoycj dla młośnkó sportu. C Pacyne mel okaję stara ąć Skoła Podstaoa harmonoać udał organoanych soje życe aodach całym stnenemtoych, popre a jbardej organoane cerpl ucestncyl cyklcnych spor- predęć arstatach o modelarskch. charaktere śroskoym. Dnu pątk Senora, organoano organoanym yceck. okaj Jed Dna nch Babc odbyła Dadka, cała mueum społecność paleontologcnego nestoram Lsocach, rodn. gde Ucnoe dec mogły ra skol spotyka obacyć opekum skamelny prygotoują persego dla nch polskego program artystycny, dnoaura. konkursy Druga to ora yjad drobne k. upomnk. Tradycją skolną stało już to, że podcas systkch mpre ebran gromadą, jak podcas spotkań rodnnych - pry spólnym stole. O to, aby dla rokosujących uctą dla ducha ne abrakło pokarmu dla cała, dbają neaodne Mamy Rady Rodcó. spólne preżyane, abaa, śpe, romoa - be ątpena spryjają blżanu sebe. tedy także rod pojęce sej skoły, które pooduje, ż meskańcy, et neąan bepośredno e skołą, traktują ją jako ntegralny element sojego śroska, a takm postreganu placók pre jblżse otocene, ależy be ątpena każdej skole. Mstrosta Mnstrantó Dekatu Ujaskego Nooścą dla popecnych były abay gram plansoym, której aprosono dadkó, senory ne aedl ocyśce sobotę soch 4 lutego, pocech mał mejsce raem turnej nukam bre płce bal. nożnej. Do organację sej skoły fe- mnstranck prybyl r łącyła mnstranc także Dekatu bbloteka Ujaskego, Ogromną toarysyl popularnoścą m, obok cesyły treneró, ajęca ro- Tosku. dce. pry Pryjechało komputere około cytane 100 mnstrantó. ksążek. Była cepła amkoych herbata, ferach pysne ęło bułk udał pąck pod systkch, 60 dec. Fere mnósto mnęły emocj sybko, ora ale gro- spo- dla dy mnena dyplomy poostaną dla jlepsych. ase. Oto jlepse drużyny: Skoły podstaoe: 1. Ujad, 2. Lgota Tosecka, 3. Kotuln; skoły gmjalne: 1. Kotuln, 2. Jarysó, 3. Ujad; skoły średne: 1. Kotuln, 2. Jarysó, 3. Ujad. Głón sędoe to Marek Mroek Marek Pałosk, d całoścą aś cuał probosc Kotul ks. Lucjan Gembcyk. Po ferach predskole jak bajk # Z Ma³opolsk Œl¹sk eża amkoa objęta tacją unjną Kto chce podać pękne, ysoke palmy Tosecka eża amkoa cale ne ceka mus yberać resce sojego renesansu. jblżsych dnach podpsa ostane połudne umoa Polsk Urędem cy Marsałkoskm ojeódta Śląskego realację projektu Kurpe... pod ą: Od Nedel Retalacja Gotyckej eży Zamkoej precenem Centrum Palmoej Ekspoycj aż końca Hstorycnych Zamek Tosku ora retalacja budynku stajn ra okresu agospodaroanem elkanocnego otocena fnsoanego Regolnego ystarcy odedć Program Operacyjnego ojeódta Śląskego lata koścół parafalny p.. case, kedy dec odpocyały Artur Cok, Dyrektor CK Zamek ś. Marc Tosku Pacyne. skole, predskolu odbyał remont. tygodnu popredającym Nedelę Palmoą ble. trakce robórk starych okaało, Zlały funduse akupono noe me- To neątple elka sansa by toseck amek stał ucnoe centrum ucycele nformacj że pomescena są już brudne akurone. turystycnej, ystaennco hstorycnym kameralną salą skoą Skoły Podstaoej Pacyne od 6 lat prygotoują łaśne salach. Po krótkej rade rodce Skoda byłoby ustaać noe meble takch eży. ramach nestycj ostaną ykone prace bulane obejmujące: reno- elkanocne palmy, które ęl spraę soje ręce. Kto tylko mógł, osągają ysokość około trech metró. et dadkoe, prychodł krok po kroku prace postępoały pród. Sale odmaację aranżację gotyckej eży amkoej, Som yglądem ąują one aróno tradycj renoację dachu budynku stajn, renoację śląskej, jak małopolskej. Z jednej strony boem psują model śląsk, opsany pre Marka Sołtyska kuchn, a ścach postały pękne porloano, stare safk ykorystano jesce konserację eleacj budynku stajn ra portalem, odtorene nstalacj od-kan. są nch różne krey lcbe co jmnej pęcu, trety bajkoych postac. Pan dyrektor An centralnego ogreana eży amkoej, tym jeden nch ma kolce (jak cernoa koro Pałoska ra predskolanką Anetą ymanę nstalacj elektrycnej ośetlena Chrystusa), drugej aś ch ysokość ora katy Łucją radały rodcom. spólne ustalal drobne scegóły, by predskole było ne eży. sarfy bbuły ąują tradycj małopolskej. Efekty Projekt tegorocnej preduję pracy roąana ucnó Skoły pryjane Podstaoej tylko Cas ładne, realacj ale funkcjolne. nestycj amkne Efekt końcoy latach dla osób nepełnospranych, Pacyne de pękne a palmy neykorystane tąd będe mponujący Praconcy Całkoty skoły kost dękują projektu moż oglądać poerchne już od 1 ketna. eży yskają noe systkm opea a kotę aangażoane ,08 PLN, tym funkcje użytkoe. kład łasny Gmny Tosek to 25%. A GNIESZKA KURAL Cekaostk Centrum Kultury Zamek Tosku PNIÓ Turysta bre ponformoany 20 lutego br. podpsano umoę Samorądem ojeódta Śląskego realację projektu Utorene promocja śceżk nformacyjno turystycnej terene Zamku Tosku. ramach operacj terene amku ustaone ostaną nformatory, które jęyku polskm, nemeckm angelskm prekayać będą hstorę poscególnych cęśc abuy amku. Projekt realoany jest dałana drażane lokalnych strateg rooju PRO # Babcu, dadku, có am dam Sukces sekcj modelarskej Noopostała sekcja modelarska, której nstruktorem jest pan Eald Stanoga ma Tym som słoam konce predskolak już perse sukcesy. ucnocas Skoły VIII Podstaoej Zaodó Model Pnoe Haloych potal o Pu- Pod- babce char Dyrektora dadkó prybyłych MOKS-u Pyskocach urocystość okaj modelare ch śęta. byl II mejsce klasyfkacj drużynoej. Zanm ropocęły fere moe, skole goścl senory aprosen akademę okaj arstaty Dna Babc tańca Dadka. ypełnonej po spółcesnego breg sal robrmeał głos jmłodsych recytujących 9 ketna pękne osoby erse tańcące śpeających tanec spółcesny będą posenk. Som mogły humorem ucestncyć robaały skece bepłatnych ykonu arstatach ucnó tanecnych, e starsych proadonych klas. Najęcej abay pre paną było jedk Aleksandrę podcas Holes. konkursó, których udał ęl dadkoe arstaty będą stępem projektu ra e som nukam. Ne systke adana okaały proste, ale syscy delne tanecnego, który ostane realoany termne od ketna br. ęcej alcyl końca o jak jlepse mejsce. Dla nformacj.amektosek.pl lub gośc prygotoano róneż słodk pocęstunek. A konec babce dadkoe pod nr telefonu 32/ Zaprasamy! otrymal ystay prepękne Kaarn preenty. Były to prace Colon ykone pre dec. Dano tak ne bałem poedał jeden dadkó Do 2 ketna amkoej kaarence moż obacyć ystaę fotografcną opuscając salę. case fer skoła róneż tętnła drode Krystofa Kremńskego. Autor życem. Duża grupa ucnó prychodła spróboał uchycć magcną atmosferę ajęca organoane pre ucycel. toarysącą corocnym ytom Chasydó Leloe. Odbyały m. n. ajęca sportoe, komputeroe ora różne gry abay ruchoo Od 5 ketna goścć będe po ra kolej- - ręcnoścoe. ny Domek Kultury rocłaa ystaą Da poomy. Jeden temat predstaany # A jest po obektye ferach decka rosłego. Ideą Dóch poomó jest umescene Po ra kolejny pryjechał skoły teatryk rosłego kukełkoy decka Noego tej samej Sąca. płascyźne, Aktory be som chodena ystąpenu role pt. Kroa rosły-decko. Kłamcucha To także ukaal próba perypete odpoed seroty da nesforną pytana: kroą, le rosły która cłoek kłamała, ma ale jak sobe amo decka kłamsto ora jakm ma krótke stopnu nog. decko Podcas achouje predstaena już ucnoe jak rosły byl yjaśna bardo aktyn, jeden organatoró a konec grodl ystay ykocó Gregor Stadnk. gromkm braam. Domnka A NNA ZARZE tkoska CKA 64 Po trosku Po trosku o o Tosku.tosek.pl

5 Zaopekuj TOSZEK # Babca mną dadek predskolu systke dec edą, jak ażnym kochanym osobam są dadkoe. Śęta babc końcene e str. 1 dadka prypadły tym roku Kto może korystać sobotę nedelę, ale to żaden takej problem formy dla sparca? predskolakó. 20 Jeśl stycna osoba dec jest nesamodel, grup Bedronk, chora, Słonecka Tygrysk ruchoo aprosły może otrymać predskola od lekara soje nespra aśadcene babce dadkó, o konecnośc a 23 stycna śadcena aprosena opek prekaały lub sama dec bepośredno grup Krasle bądź popre Mse. rodnę, Predskolak sąsada prygotoały głosć take apotreboane ele mejscoym nespodanek. Ośrodku Z okaj ch Pomocy śęta recyto- Spo- dla soch gośc łecnej. ały erse, Na tej śpeały podstae posenk praconk tańcyły. socjalny, Grupa który Bedronek preproada śpeała yad także określa, jęyku nemeckm. uagę Mal artyśc chody, grupy eentualną Krasle odpłat- róneż borąc pod ność pochall a usług jomoścą proada jęyka śrosko nemeckego, opekunkę. predstaając Zasady bajkę ustalana pt. Cerony odpłatnośc Kapturek. a usług systke opekuńce predskolak ora specjalstycne prygotoały usług łasnoręcne upomnk a także ysokość dla soch staek dadkó. god- Były opekuńce, noych życena określają całusy, młe uchały romoy, Rady słodke Mejskej co neco Tosku bardo (Uchała serdec, Nr ras XXVII/296/2012 atmosfera. ora XXIX/307/2013). Opekunka ustala grafk spotkań ropocy realację poeronych # adań. Zycêsto Odpłatność gmjalnej a godnę usług grupy opekuńcych ynos obecne 11,40 ł pry 100% odpłatnośc, teatralnej gde średno po konu yadu popecn płacą połoę tej koty, e ględu nske chody. Restę fnsouje Gm. Ocekana a reala śadcena usług Opekun realuje trudną odpoedalną pracę śrosku. Nejednokrotne maga życenoą postaą popecnego. Pamętać leży o tym, że rola opeku upatrya jest usamodelnanu chorego, cyl jeśl to ocyśce możle proadenu maksymalnej samoaradnośc. To nestety radkość, bo śroska które 20 stycna grupa teatral dałająca speramy tycą osób leżących po ypadkach lub poracających cężkm stane e Gmjum Tosku pod opeką ucycelek: Ursul Ambrożec Aleksandry sptala komentuje Keronk OPS. Mmo Rduch ęła udał XIII ojeódkm to, porót et mnmalnym akrese Pregląde Zespołó Sopkoych Pyskocach. Pregląde ystąpło 14 espołó spranośc jest bardo ażny dla lud chorych. Dlatego cesy łasnoręcne apęty guk, samodelne stane łóżka cy Pyskoc, Prechleba, Śętosoc, esoej, Glc, Rud, Płanoc Toska. podnesene sklank herbaty podsumouje ykocy ystąpl trech kategorach: Małgorata Staseska opekunka. predskola, skoły podstaoe, gmja. Zycęcó Jeśl ds yberało som profesjolne otocenu konecność jury. Ucnoe abepecena toseckego e łasnej gmjum rodne, ycężyl u sąsada, koleg kategor cy koleżank gmjó. tego Ich typu predstaene usług głoś take odcało apotreboane pomysłooścą Ośrodka noatorstem Pomocy Społecnej ora, ocyśce, Tosku. Placóka śetną podejme grą aktorską. stosone Na gal dałana 22 stycna celu odebral roena grodę scegółoego Złotą Maskę. badana Gratulacje. sytuacj pod kątem abepecena nebędnej opek. Ośata Żna projekty # Komputery dla sych ucnó das kenner DER DIE DAS KENNER to tytuł organoanego pre ydancto Skolne PN ogólnopolskego konkursu j. nemeckego. 29 lutego Tosek Katocach odbył ojeódk, ostatn etap, którego akalfkoało 5 ucnó Nr 1 / 2013 (7) ISSN X Skoły Tosek, Podstaoej marec 2013 Tosku: Karol Bytomska, ktora Bytomska, Jula Słotńska, Artur Safranec Symon Safranec. Gratulujemy trymamy kcuk fle!!! # Goœce Hoheu Choć pero ropocy os, to toseckej edukacj dchodą żna żna projekty. Zespół Obsług Placóek Ośatoych ostatnm case poyskał pod 157 III IV V VI VII VIII tys. ł ajęca tycące ndydualacj procesu ucana dec ucęscających klas I-III systkch skół Gmne Tosek. ramach projektu systemoego Programu Opera- Tosek cyjnego Kaptał Ludk (dałane ) odbędą ajęca rojające talenty ulnena dec ora datkoe lekcje mające pomóc ucnom tych obsarach, których sobe ne radą. Ropocęce Bogusyce ajęć aplanoano pocątek prysłego semestru trać one będą końca roku skolnego. ZOPO łożyło także kolejne nosk o sparce fnsoe. Korystając okaj placóka pragne podękoać Kotlsoce ucycelom, dyrektorom, Burmstro a yśmentą spółpracę tym akrese, ramach której m.n. pocątku marca młodeż Gmny Tosek ęła Kotuln udał projekce Festalu Górskego Glcach. ramach programu odbyały pokay GOPR, Lgota preentacja Tosecka możlośc helkoptera ele nnych atrakcj. 6-latk skole? Pacy Jeden komputer jednego ucna... Pacynka Gmjum m. I. Sendler Tosku 9 grudna predskole Tosku odedł Burmstr Kuratorum Gregor Ośaty Kupcyk Glcach ora An Zespół Obsług Placóek Ośatoych Tosku ąał od klku lat dałają de ścsłą noocesne spółpracę pra-cone komputeroe Psaroce poyskane ora Mnsterstem projektu Edukacj Johann Naroej. Sedl. Odedny spólne państa realoane Sedl Delegaturą MEN pt. Pracone komputeroe dla skół, okrese Śąt Bożego Narodena stały są dałana nformacyjno konsultacyjne rec seścolatkó a spółfnsoane e środkó ch rodcó. Europejskego Fundusu Społecnego. pojaają Zostały były one yjaśnane tecne upomnk u źródła. Mnstersto dla toseckch achęca predsko- Istotne tradycją, jest, by boem pytana, co roku ątplośc, pryożą które on śą- yposażone latach spręt lakó od meskańcó partnerskej Gmny Proboscoceodedena sojej strony nternetoej tycącej seścolatkó o artośc ,44 ł ,12.men.gov.pl/mam6lat, ł. Hoheu. a Dec Kuratorum prygotoały Ośaty dla placók młych Pene nejeden pamęta skolne casy, gmne kedy gośc pona nespodankę. oferty mejscu. Dękując a młe spotkane preenty aśpeały posenkę ję- skole lekcje nformatyk odbyały pry lkock klku komputerach, a pry jednym stanosku sedała gromadka sportoa ucnó. Na scęśce Tosku yku nemeckm. Klasa mnęły Skole one Podstaoej beporotne. Tosku Obecne postała dąży ncjatya storena klasy sportoej. Dec tej klase stanu: będą jeden meć komputer o 6 godn lekcyjnych jednego ucna. ęcej ajęć # -F, Odedny e scególną możloścą realacj trenngach praconach płk nożnej komputeroych ręcnej. ZOPO mają gorąco achęca mejsce ne tylko lekcje nformatyk, ale także Sacele dec rodcó aktualnych trecch klas meskających terene gmny roażena tej necodennej ajęca matematyk, fyk a et relg. SP TOSZEK bardo korystnej oferty. - Od reśna 2010 r. praconach realuje także cęść adań ramach unjnego * * * projektu - Zespół Obsług Placóek Ośatoych serdecne achęca osoby, które chcą być pn. Dobry start - bra prysłość śadcene arądanu ośatą ramach staży, praktyk olontaratu. Serdecne - yrónyane sans edukacyjnych dec aprasamy podatkoego spółpracy. - Potr Kool młodeży Gmny Tosek. Odbyają tu arstaty fotograf cyfroej, pryrodnce cy Hołdując proflaktycne. staropolskej tradycj, składamy systkm życena bblotece pełnych skolnej raśc, stneje młośc także Inter- rodnnego cepła Śąt netoe Centrum Informacj Multmedalnej, elkej Nocy. duchu Zmartychstana - Pańskego życymy, by programu ten neykły jednostk 2005 cas r. Są jednocył organa- to 4 kom- se rodny pry które skoła otrymała ramach ogólnopolskego putery elkanocnym ora urądene stole, a elofunkcyjne, skrydła ary prykryły kamene które ątpena stępne są unosły dla ucnó se serca godch pod premjane. - pracy Nech bblotek. spotkane e Zmartychstałym stane Zgodne źródłem harmonogramem głębokej dałań ary projektu Comenus będe skałą dnach schronena, od lutego pokoju, a trudnych życoych chlach - źródłem neycerpanej de ufnośc 2 ucycel moc bra, 3 ucnó które Skoły systko Podstaoej podatkoego Tosku spotkało predstacela- preycęży. # Der, de, m skół Zespół partnerskch Redakcyjny Po Sacele trosku o Rumun. Tosku SP TOSZEK Tosane edl tamtejsą skołę, masto, amek Drakul masto Brasó, ucestncyl skolnych ajęcach, pol nektóre Po trosku o Tosku ydaca: GMINA TOSZEK ul. Bolesłaa Chrobrego 2 Redaktor Nacelny: Domnka Gmńska Kontakt redakcj: tel.: lub 30 e-mal: Nakład: 2000 egemplary ycaje regonu, Łamane ale róneż druk: opoedel ydancto Drukarna o sojej skole Tosku. pamęc ucestnkó yceck ul. Katedral poostane 6, penoścą Opole Śętego GRAFFIA Jacek Kryża Jankosk, ecór pry tel. luej Redakcja astrega 17 rumuńskej 140, sobe fax prao konyana 17 muyce 141 Drukarna:.drukujus.eu goścnność gospodary. Sacele masto Rumun, Sedmogrode, okręgu Brasó, konyana man ameskane skrótó pre Redakcja astrega sobe prao desłanych lstach artykułach. 30 tys. meskańcó. Nadesłane materały ne będa racane. B.SZPAK koe osob poda.tosek.pl Po trosku o Toskuo Tosku 57

6 Ośata Ośata kotuln # Neykłe skolne życe? TOSZEK # Babca dadek # Komputery dla pacy # Goœce Hoheu Życe każdej PACZYNA skole tocy ustalonym PACZYNA KOTULIN KOTULIN PNIÓ PNIÓ rytmem. Preażają ycajne dn # Sko aję-³cam Sko³a lekcyjnym, predskolu - ale ntegracyjny darają śród Mstrosta Mnstrantó Dekatu Ujaskego # Babcu, element Dekatu Tojego # Skolne sych ucnó - ntegracyjny Mstrosta Mnstrantó # B abcu, dadku, # œroska Ujaskego có am dam nch take yjątkoe systke o nch tym dec raem edą, jak element Tojego œroska Skoła Podstaoa Pacyne stara sobotę 4 lutego, mał mejsce turnej będe. có am dam ażnym kochanym harmonoać osobam są Pacyne klas dadkoe. I III nem stara Skoły popre Śęta organoane babc Magda sobotę Gessler cyklcnych 4 lutego, Skole prybyl mał Podstaoej mejsce mnstranc turnej Dekatu Pa- Uja- reolucje soje życe całym stne- mnstranck płce nożnej. Do sej skoły Skoła stycnu Podstaoa ucnoe harmonoać soje życe całym predęć stnenem Babc popre Dadka. organoane Tańcyl, sobotę gral, nedelę, cyklcnych śpeal prybyl mnstranc Dekatu Uja- o charaktere mnstranck śroskoym. płce nożnej. skego, Do toarysyl sej skoły m, obok treneró, rodce. Pryjechało około 100 mnstrantó. Podstaoej Kotulne dadka prygotoal prypadły Deń tym roku cyne? Ne. sak ne tylko restauratorka cała społecność może skol koć Była elkch cepła herbata, man pysne tak bułk pąck Dnu Senora, organoanym okaj Dna Babc ale dla Dadka, to żaden predęć lcne gromadonych o charaktere problem senoró. śroskoym. dla spotyka Na predskolakó. nejednej tary 20 stycna babc cy dec dadka grup pojała Bedronk, ra- Słonec- lud. Odpoedne staene, bre nestoram skego, rodn. sfere toarysyl Ucnoe arstatu ra pracy, m, dla systkch, obok jak treneró, mentalnośc mnósto rodce. Pryjechało dla nch program około dy 100 dyplomy mnstrantó. dla jlepsych. Oto jlepse emocj ora gro- Dnu Senora, organoanym opekum okaj prygotoują artystycny, konkursy ora drobne upomnk. drużyny: Dna ść, Babc duma, ka Dadka, Tygrysk a et ły cała aprosły rusena. społecność predskola skol Była cepła herbata, pysne bułk pąck Tradycją Prybyl skolną soje prygotoane stało już to, że podcas merytorycne Skoły podstaoe: skolena stają 1. Ujad, 2. Lgota spotyka gośce oddęcyl babce nestoram dadkó, rodn. som a 23 Ucnoe stycna nucętom, systkch ra aprosena mpre dla ebran systkch, boem gromadą także, mnósto jak słą Tosecka, pęą emocj 3. Kotuln; ora menającą grody dyplomy - pry spólnym dla jlepsych. Kotuln, 2. Oto Jarysó, jlepse 3. Ujad; skoły średne: skoły gmjalne: 1. opekum prygotoują dla nch podcas program spotkań rodnnych a serca prekaały prygotoane dec ystępy, grup Krasle braam Mse. lud ch mejsce pracy. noacyjnych metod pracy. To skolene m stole. O to, aby dla rokosujących uctą dla 1. Kotuln, 2. Jarysó, 3. Ujad. artystycny, łakocam. Predskolak konkursy ora prygotoały drobne upomnk. drużyny: ducha dla ne soch abrakło gośc pokarmu 25 stycna dla cała, br. dbają Skole Głón Podstaoej sędoe to Marek Pacyne Rady Skoły Rodcó. odbyła podstaoe: konferencja rek 1. Pałosk, Ujad, podsumoująca d 2. całoścą Lgota aś cuał koordytor pro- Tym projektu słoam Bogdan predskolak Dutkec. ucno- Mroek tym Ma- pomogło podsumoał spotkane Tradycją Po ferach ele skolną nespodanek. odbył stało Bal Z już Preberańcó. okaj to, że neaodne ch podcas śęta Mamy recytoały popreberały erse, śpeały pomysłoo posenk tańcyły. ru- Grupa dumecny systkch mpre ebran gromadą spólne, jak preżyane, Tosecka, abaa, 3. śpe, Kotuln; romoa - be ątpena spryjają blżanu babce dadkó prybyłych urocystość skoły bosc Kotul gmjalne: ks. Lucjan 1. Gembcyk. e Skoły Podstaoej Pnoe potal Dec Jeden komputer projekt jednego Gmne ucna... Grupa ucycel pacyńskej placók podcas syły Bedronek spotkań parket. rodnnych Tak śpeała luźny - także pry spólnym Kotuln, 2. Jarysó, 3. Ujad; skoły średne: deń sebe. jęyku tedy pomógł O m to, km. apene aby Mal dla rokosujących artyśc spranej grupy rócć Krasle skoły, uctą które obo- dla pooduje, róneż 1. cena Kotuln, ż meskańcy, multmedalnego, od klku 2. Jarysó, et lat dałają Po 3. ferach Ujad. której de ucestncył noocesne predskole pranośc ucestncąc dł Burmstr Zanm ropocęły Gregor kurse fere organoanym moe, Kupcyk sko- ora An nemec- także Tosek rod pojęce kompetencje sej Gmjum ucycel m. I. Sendler kstał- Tosku kontynuoała 9 okaj grudna skolene ch śęta. predskole soch Tosku umejęt-ode- stole. ducha ne abrakło pokarmu dla cała, neąan dbają bepośredno Głón e skołą, sędoe traktują to jak Marek bajk Mroek Male goścl senory aprosen akademę ąkó pochall skolnych jomoścą moej jęyka prere. nemeckego, Potr Kool cone komputeroe Keronk ZOPO, poyskane trener Kalnosk placók MEN pre ora jblżse pt. borący Pracone udał komputeroe projekce - dla skół, Tutorng okrese po breg ejskej sal Śąt robrmeał skole, Bożego głos Narodena fnsoa- jmłodsych stały projektu pre RODN Johann OM Sedl. Odedny Cęstochoe państa e Sedl ją jako ntegralny element sojego śroska, okaj Dna Babc Dadka. ypełnonej neaodne predstaając Mamy Rady bajkę Rodcó. pt. Cerony Pałosk, d całoścą aś cuał probosc łaucycele ątpena Kotul a każdej spółfnsoane podstaók skole. ks. Lucjan Pacyne Gembcyk. e środkó Pnoe. Europejnego Skoły tradycją, dałana recytujących Podstaoej boem 9.4. pękne Programu co erse Pnoe roku Operacyjnego pryożą śpeających potal on śą- Tym słoam predskolak ucno- a takm postreganu Kapturek. spólne systke preżyane, predskolak abaa, śpe, otocene, prygotoały romoa - be ątpena spryjają blżanu babce dadkó posenk. prybyłych Som humorem robaały urocystość ske- ależy be snoręcne upomnk dla soch dadkó. Były Zebran skego oglądal Fundusu poka Społecnego. jednej lekcj Zostały one Kaptał tecne Ludk, upomnk ucycele dla toryl toseckch lekcję predskolakó Najęcej e-learnngoej, od meskańcó abay było jedk blog partnerskej edukacyjne, podcas kon- Gmny ce ykonu ucnó e starsych klas. sebe. życena tedy także całusy, rod młe romoy, pojęce sej okaj ch śęta. # słodke Z M a³opolsk co neco prygotoanej yposażone skoły, które pooduje, ż meskańcy, et Po ferach Œl¹sk pry pomocy latach platformy Moodle Kto ora o chce artośc ajęć podać predskole proadonych ,44 ł 41 ykorysta- 406,12 ł. skolny Zanm Hoheu. kał ropocęły kursó, YouTube Dec których fere ora udał prygotoały moe, proadl ęl dadkoe sko- dla pro- młych spręt platforme bardo serdec, ras atmosfera. neąan bepośredno e skołą, traktują jak pękne, bajk ysoke palmy le goścl senory ra e som aprosen nukam. Ne systke akademę adannem tablcy Pene nteraktynej. nejeden pamęta spółces casy, kedy jekt edukacyjny gośc nespodankę. ykorystanem Dękując ręd a młe spotkane alcyl preenty końca Najażnejsym o jak aśpeały jlepse mejsce. posenkę efektem Dla ję- ją jako ntegralny element sojego śroska, cale ne mus yberać okaj Dna Babc okaały Dadka. proste, ale syscy ypełnonej delne skoła połudne mus skole Polsk lekcje menać cy nformatyk tak, jak odbyały menają pry społecnoścoych. a takm # postreganu Zycêsto placók pre jblżse jej Kurpe... ucnoe. klku Od komputerach, Nedel Naturalnym a pry śroskem jednym stanosku staje sedała Internet gromadka komputer. ucnó. Naucy- scęśce nterakty, fanpage cy blog, stają po- po odbytych breg yku TOSZEK sal gośc skoleń robrmeał nemeckm. prygotoano jest to, głos róneż że E-lekcja, jmłodsych słodk pocęstunek. pękne A erse konec babce śpeających dadkoe tablca otocene, ależy be ątpena każdej skole. Palmoej aż końca recytujących ucna gmjalnej grupy okresu elkanocnego posenk. Som otrymal humorem prepękne preenty. robaały Były to skece ykonu ne bałem ucnó poedał e starsych jeden dadkó klas. prace ykone elementem pre dec. ucana. Dano tak cel, ystarcy który mnęły chce odedć one anteresoać beporotne. som Obecne predmotem, koścół parafalny mus stanu: prekoć p.. jeden komputer case, stosoana kedy jednego dec # n-babca odpocyały ucna. dąży ol normalnym Agneska Kural # Z Ma³opolsk teatralnej Œl¹sk # dadek Odedny # Komp ś. Marc Pacyne. praconach skole, komputeroych predskolu odbyał mają Najęcej remont. abay opuscając było salę. jedk podcas konkursó, Kto chce podać tygodnu popredającym Nedelę mejsce Palmoą ne tylko ble. lekcje trakce nformatyk, tosek Zlały funduse akupono noe me- których case udał fer ęl skoła róneż dadkoe tętnła 8 marca ucnoe kotulńskej podstaók ęl udał XIX Decęcych Spo- ajęca matematyk, fyk a et relg. systke dec edą, jak SP TOSZEK robórk starych ale także predskolu Sacele sy okaało, życem. Duża grupa ucnó prychodła pękne, ysoke palmy ucnoe ucycele że pomescena są już brudne akurone. ra e som ajęca nukam. organoane Ne pre systke ucycel. adana takch okaały Odbyały proste, m. n. ale ajęca syscy sportoe, delne kom- cale ne mus yberać Skoły Podstaoej Pacyne od 6 lat prygotoują łaśne salach. Po krótkej rade Skoda byłoby ustaać noe meble tkanach Teatralnych Glckm Teatre # Mal Od reśna ratoncy 2010 r. praconach realuje palmy, także toseckm które cęść ęl predskolu adań spraę ramach soje ręce. unjnego Kto tylko mógł, mocy, m są dadkoe. połudne Polsk cy alcyl rodce ażnym droa puteroe (telefoncne kochanym osoba- końca o ora jak różne jlepse gry abay eane mejsce. ruchoo po- Dla Muycnym. Spektakl pt. Odyseja agrał 29 elkanocne stycna - ręcnoścoe. udelane pomocy Śęta babc sobe nnym, Kurpe... Od osągają Nedel ysokość około trech metró. et dadkoe, prychodł krok gośc po kroku prace postępoały pród. Sale prygotoano róneż słodk pocęstunek. odma-a konec babce dadkoe Teatr LALKA arsay. Predstaene odbyło projektu spotkane pn. Dobry ratonkem start - bra prysłość ykone dadka prypadły opatrunku). tym Dec, roku pry użycu stetoskopu, sobotę nedelę, Palmoej aż Som końca yglądem ąują one aróno tradycj było adaptacją homeryckego poematu. Cekaa scenografa, podnosła muyka sują neba- model śląsk, opsany ka. Zorganoane pre medycnym - yrónyane panem okresu elkanocnego śląskej, jak małopolskej. Z jednej strony boem ploano, Adranem sans edukacyjnych stare safk Hon- dec ykorystano otrymal jesce prepękne # A po mały ale preenty. ferach możlość to żaden słuchana Były to prace ykone młodeży Marka Sołtyska Gmny ono kuchn, ostało Tosek. a ścach ramach Odbyają postały pękne bca problem portrety bajkoych postac. Pan dyrektor łasnego dla Po ra serduska predskolakó. kolejny pryjechał ora serc soch skoły teatryk koleżanek ystarcy odedć są nch różne krey lcbe co jmnej pęcu, An pre kukełkoy dec. Noego Dano Sąca. Aktory tak lne roąana oddałyały yobraźnę dec bogó gral aktory, realoanego tu arstaty placóce fotograf programu cyfroej, pryrodnce Bepecne cy 20 stycna dec grup kolegó. Bedronk, Pan Adran Słonecka preproadł koścół parafalny tym jeden p.. nch ma kolce (jak case, cernoa kedy koro dec Pałoska odpocyały ra predskolanką ne Anetą bałem som poedał ystąpenu jeden pt. Kroa dadkó Kłamcucha ś. Marc Chrystusa), tomast Pacyne. drugej aś skole, ch ysokość Predskole. proflaktycne. predskolu ora katy Łucją Ucestncyły odbyał radały rodcom. nm Tygrysk remont. spólne opuscając ustalal dećm aprosły romoę, predskola salę. ukaal perypete ykorystując soje seroty nesforną pry kroą, tym Odyseus ra toarysam predstaen sarfy bbuły ąują dec tradycj rocnkó małopolskej. bblotece 2006 skolnej drobne scegóły, stneje babce by predskole także Internetoe specjalnych Centrum Informacj arstató Multmedalnej, skole- dadkó, lustracje a było ne 23 która temat stycna kłamała, sytuacj aprosena ale jak nebepecnych amo kłamsto tygodnu popredającym Nedelę staoej Palmoą Pacyne ble. de pękne trakce palmy robórk będe y starych mponujący. okaało Praconcy, skoły życem. dękują Duża ucnoe grupa byl ucnó bardo aktyn, prychodła a konec Efekty tegorocnej Zlały pracy ucnó Skoły funduse Pod- tylko akupono ładne, ale noe funkcjolne. me- Efekt końco- case fer ma krótke skoła nog. Podcas róneż predstaena tętnła ostal postac małych lalek, które ncym Podcas prekaały aróno dec grup dla dec, Krasle jak rosłych. Mse. abak dan byl łaskę nełaskę ucnoe ucycele moż kapryśnych meskańcó Olmpu. sobem Aykonyana GNIESZKA KURAL stucnego oddychana oglądać już od noych które że 1 pomescena ketna. predskolak skoła otrymała są już systkm apoły ramach brudne a aangażoane. e Predskolak spo- ogólnopolskego programu 2005 r. Są to 4 kom- edą A NNA ZARZE CKA te- To prygotoały było akurone. ajęca grodl bardo dla organoane ykocó poucające soch gośc pre gromkm spotkane, ucycel. braam. ele nespodanek. B. a GRmlusńscy Z okaj O C H LA ykaal ch śęta dużą recytoały erse, Skoły Podstaoej Pacyne od 6 lat prygotoują łaśne salach. Po krótkej rade rodce puteroe ora różne gry abay ruchoo Skoda byłoby ustaać noe meble takch Odbyały m. n. ajęca sportoe, kom- No akońcene jesce trochę o sukcesach rośpeanych 20 stycna ucennc. grupa teatral dałająca masażu serca ykorystanem specjalstycnego które sprętu stępne fantoma są dla ucnó ludkego Bedronek mat śpeały dbana posenk o bepeceństo tańcyły. Grupa Jeden komp putery ora urądene elofunkcyjne, soje nnych. 6 cała. Poły pracy także bblotek. podstaoe umejętnośc otrymało Zgodne Dyplom harmonogramem Małego Ratonka. dałań pro- godch Każde śpeała decko także elkanocne palmy, które ęl spraę soje ręce. Kto tylko mógł, - ręcnoścoe. Po trosku ucestncące jęyku nemeckm. Mal artyśc grupy Krasle róneż od klku lat d o Tosku skolenu Gm A. Campk, Gmjum A. Secyk, Tosku M. pod Porósło opeką ucycelek: Ursul które Ambrożec XXI ojeódkm Aleksandry osągają ysokość około trech metró. et dadkoe, prychodł krok po pochall kroku prace postępoały pród. Sale odma- predstaając bajkę pt. Cerony Kapturek. MEN pt. Praco jomoścą jęyka nemeckego, cone kompu M. alcak, achoana sytuacjach agrożena życa jektu Comenus dnach od lutego Agata Abrasek-Konopka Som yglądem ąują one aróno tradycj Konkurse Rduch Posenk ęła Nemeckej udał XIII organoanym Pregląde pre Zespół Zespołó Skół nr Sopkoych 10 m. prof. Pyskoej Tosku spotkało predstacela- ojeódkm 2 ucycel 3 ucnó Skoły Podstao- śląskej, jak małopolskej. Z jednej strony boem psują model śląsk, opsany pre Marka Sołtyska kuchn, a ścach postały pękne snoręcne por- upomnk Po ra kolejny dla soch pryjechał dadkó. Były skoły skego te- Fundus loano, stare safk ykorystano jesce systke # predskolak A po ferach prygotoały ła- a spółfns J. Groskoskego cach. Pregląde Zabru były ystąpło I mejsce kategor Pyskoc, espołó Prechleba, I mejsce Śętosoc, kate- e- SP TOSZEK Tosane edl tamtejsą skołę, masto, 14 espołó są nch różne krey lcbe co jmnej pęcu, trety # bajkoych Sukcesy # Der, de, skół partnerskch Sacele Rumun. postac. młodych Pan dyrektor An życena atryk całusy, kukełkoy młe romoy, Noego słodke co Sąca. neco Aktory yposażone tym jeden nch ma kolce (jak cernoa koro Pałoska ra predskolanką Anetą som ystąpenu pt. Kroa Kłamcucha ukaal perypete seroty nesforną kro- Pene ne gor solstó. soej, Glc, Z kole Rud, I Ogólnopolskm Płanoc Toska. scypornstó das kenner bardo serdec, amek ras Drakul atmosfera. masto Brasó, o artośc ucestncyl skolnych ajęcach, pol nektóre 41 7 Chrystusa), drugej aś ch ysokość ora katy Łucją radały rodcom. spólne ustalal drobne Konkurse ykocy sarfy bbuły Muycno-Plastycnym ystąpl trech ąują tradycj małopolskej. Ocalć kategorach: poatoym DER DIE scegóły, konkurse DAS KENNER by predskole płk ręcnej, który było ne ą, która kłamała, ale jak amo kłam- skole lekcje od Efekty apomnena predskola, tegorocnej erse, skoły podstaoe, pracy ucnó posenk, Skoły baśne gmja. Podstaoej tylko to tytuł ładne, odbył organoanego ale funkcjolne. 7 marca Plchocach pre ycaje regonu, ale róneż opoedel Efekt końco- # Zycêsto ma krótke nog. Podcas predstaena klku kompute bajk sych Zycęcó Pacyne dadkó yberało de pękne ycęsto profesjolne palmy posenką lała jury. będe repreentacja ydancto mponujący. chłopcó Skolne Praconcy SP PN skoły Tosek ogólnopolskego dękują ostała o sojej skole Tosku. pamęc ucestnkó yceck poostane penoścą ucnoe byl bardo aktyn, a konec sku sedała gr moż Ucnoe oglądać już eża od 1 yśpeała toseckego ketna. A. gmjum Porósło ycężyl kategor gmjó. Ich predsta- systkm Mstrem konkursu a Poatu, j. aangażoane. a nemeckego. decęta były 29 lutego cemstrosto. Katocach odbył ojeódk, ostatn etap, ecór pry luej rumuńskej muyce gmjalnej grodl ykocó grupy gromkm braam. mnęły one be predskola. Beata Grochla A GNIESZKA KURAL A NNA ZARZE CKA ene odcało pomysłooścą noatorstem ora, ocyśce, śetną grą Skoły Podstaoej Tosku: Karol By- Sacele masto Rumun, Sedmogro- pracon którego akalfkoało 5 ucnó stanu: jeden teatralnej goścnność gospodary. aktorską. Na gal 22 stycna odebral grodę tomska, ktora Bytomska, Jula Słotńska, de, okręgu Brasó, ameskane mejsce pre ne tylk 6 Po trosku Po trosku o o Tosku.tosek.pl Złotą Maskę. Gratulacje. Artur Safranec Symon Safranec. Gratulujemy trymamy kcuk fle!!! Od reśna B.SZPAK 30 tys. meskańcó. ajęca mate 20

7 które skoła otrymała ramach ogólnopolskego programu 2005 r. Są to 4 kom- putery ora urądene elofunkcyjne, 20 stycna grupa pnó TOSZEK teatral dałająca które stępne są dla ucnó godch tosek # Goœce Gmjum Tosku pod opeką ucycelek: Ursul Ambrożec Aleksandry jektu Comenus Hoheu dnach od lutego pracy bblotek. Zgodne harmonogramem dałań pro- # Kopalna Babca damentó # Z ytą Sacele Rduch ęła udał XIII dadek ojeódkm Komputery dla 2 ucycel 3 ucnó Skoły Podstaoej Tosku spotkało predstacela- Pregląde Zespołó Sopkoych Pyskocach. Pregląde predskolu ystąpło 14 espołó # Der, sych de, ucnó m skół partnerskch Sacele Rumun. Młod lude mają soje pasje, oryglne Już po ra drug delegacja anteresoana, a neradko ukryte talenty. Rola spółcesnej skoły polega m.n. Tosku udała - e Skoły Podstaoej Pyskoc, Prechleba, systke Śętosoc, dec edą, esoej, Glc, Rud, SP TOSZEK jak Tosane edl tamtejsą TOSZEKskołę, masto, ażnym Płanoc kochanym Toska. das kenner osobam są amek Drakul masto Brasó, ucestncyl skolnych ajęcach, pol nektóre tym, aby oe neoslfoane damenty ytą robocą Sacele ykocy ystąpl dadkoe. trech kategorach: Śęta babc DER DIE DAS KENNER porę ychycć, dać m blask skaać Rumun. Pobyt trał alede klka dn (od 28 stycna predskola, skoły dadka podstaoe, prypadły gmja. tym roku to tytuł organoanego pre ycaje # Babca regonu, ale róneż dadek opoedel dalsy kerunek rooju. Zycęcó yberało sobotę profesjolne nedelę, jury. ale to żaden ydancto Skolne PN ogólnopolskego o sojej skole Tosku. pamęc ucestnkó yceck predskolu poostane penoścą 1 lutego), ale spomnena Ucnoe toseckego problem gmjum dla predskolakó. ycężyl konkursu j. nemeckego. 29 lutego Katocach Bacny 20 stycna kategor obserator dec gmjó. penoścą grup Bedronk, Ich predstaene auaży, Słonecka ostaną odbył pamęc ojeódk, długo. ostatn etap, ecór pry luej systke rumuńskej dec muyce edą, jak jak skole odcało ucnoe Tygrysk aprosły pomysłooścą pnoskej predskola skoły noatorstem soje którego akalfkoało 5 ucnó goścnność gospodary. ażnym kochanym osobam Rumun, są dadkoe. Sedmogro- Śęta babc preentują babce dadkó, ora, soje ocyśce, umejętnośc a 23 stycna śetną lnośc aprosena grą Skoły cesnym Podstaoej rankem Tosku: ucestncy yceck Karol Bytomska, Sacele masto aktorską. podcas prekaały Na lcnych gal dec 22 stycna ystępó grup odebral pred Krasle grodę sersą Mse. ktora udal Bytomska, Toska Jula Słotńska, de, okręgu Brasó, dadka ameskane prypadły tym pre roku Złotą publcnoścą Predskolak Maskę. Gratulacje. (V ojeódk Festal prygotoały dla soch gośc Artur lotnsko Safranec rocłaa, Symon a Safranec. stamtąd Gratulujemy trymamy kcuk fle!!! problem dla predskolakó. B.SZPAK 30 tys. meskańcó. sobotę nedelę, ale to żaden Peśn Posenk Patrotycnej elos arsay Bukarestu. Po ele nespodanek. Z okaj ch śęta recytoały erse, śpeały posenk tańcyły. Grupa I mejsce, X ojeódk Festal Kolęd yląanu Jeden komputer raem turecką jednego ucna stycna dec grup Bedronk, Słonecka 9 Tygrysk grudna predskole aprosły predskola Tosku ode- soje Pastorałek Dąbróce I mejsce). Dość grupą gośc syscy yrusyl Bedronek śpeała także jęyku nemeckm. Mal artyśc grupy Krasle róneż od klku lat dałają de noocesne pra- babce dł Burmstr dadkó, Gregor a 23 stycna Kupcyk aprosena 7 Gmjum m. I. Sendler Tosku Po spomneć chocażby trosku o nscenacjach o Toskubo- żorodenoych (Sala,,Ruch Pnoe), Następny deń ropocął ytą Bukaresce, który achycł są ora elko- An busam Sacele. pochall jomoścą jęyka nemeckego, cone komputeroe poyskane projektu prekaały Johann Sedl. dec Odedny grup Krasle państa Mse. cy też ostatnej urocystośc śroskoej skole, gde polska delegacja ostała pryta tradycyjne chlebem solą. pokoju Ucennce Toska, podcas lcnych y- ścą prepychem. Sedl predstaając bajkę pt. Cerony Kapturek. MEN pt. Pracone komputeroe dla skół, Predskolak okrese Śąt prygotoały Bożego Narodena dla soch stały gośc okaj Dna Babc Dadka. Skol sala systke predskolak prygotoały łasnoręcne serca dec upomnk ucycel dla soch rosły dadkó. dąc tak Były skego Fundusu Społecnego. Zostały one ały a spółfnsoane e środkó Europej- ele tradycją, nespodanek. boem co Z roku okaj pryożą ch śęta on recyto- gmstyc pękała ócas sach, ucycelskm prybyłych gośc potał cepłym słoam sam dyrektor skoły. śątecne erse, a cecek po okolcy upomnk śpeały dla posenk aba toseckch tańcyły. śnegu, predskolakó od meskańcó śpeała Grupa mały elu życena prybyłych całusy, młe gośc. romoy, To dla nch słodke nucęta co neco yposażone latach spręt Bedronek okaję areć noe także mędyroe partnerskej jęyku nemeckm. jomośc. drugm dnu syscy bral udał Gmny ystąpły bardo serdec, montażu ras słono-muycnym atmosfera. o artośc ,44 ł ,12 ł. Hoheu. Mal Podcas artyśc Dec ecorku grupy prygotoały Krasle pożeglnego dla róneż lekcjach otartych: jęyka angelskego, młych pt.,,babca lk. Prygotoały erse, Pene nejeden pamęta casy, kedy pochall każdy mógł gośc nespodankę. jomoścą delektoać Dękując jęyka nemeckego, tamtejsym matematyk, nformatyk francuskego. Dla a młe spotkane preenty bajkę posenk, upomnk, a także słodk pocęstunek. # Mal Zycêsto aktory po ra kolejny uodnl, klku komputerach, a pry jednym stanoyku systke skole lekcje nformatyk odbyały pry predstaając tradycyjnym potraam, aśpeały pt. Cerony a także posenkę Kapturek. spróboać ję- klasy cartej ucnoe toseckej podstaók sam preproadl lekcję technk, meryć nemeckm. predskolak roym prygotoały tańcam łasnoręcne że sobodne sku sedała gromadka ucnó. Na scęśce rumuńskm. upomnk dla soch dadkó. Były gmjalnej cują scene grupy potrafą której spólne rumuńskm dećm aśpeać systko, co m,, dusy gra. mnęły one beporotne. Obecne dąży życena systko całusy, co młe bre, romoy, sybko słodke co końcy. neco robl paperoe śneżk. stanu: jeden komputer jednego ucna. Ze teatralnej # bardo smutkem Odedny serdec, żegno ras gospodary, atmosfera. który case pobytu ucestncy projektu edl sąsadujący Sacele Brasov parlament urekl są otartoścą goścnnoścą. praconach komputeroych mają mejsce ne tylko lekcje nformatyk, ale także Sacele Monka Pon ajęca matematyk, fyk a et relg. # Zycêsto SP TOSZEK Od reśna 2010 r. praconach realuje Cytać także cęść adań albo ramach ne unjnego cytać - gmjalnej oto jest pytane grupy # projektu pn. Dobry start - bra prysłość Lude cora mnej cytają, a scególnośc młodeż. Jeśl gają po ksążk, jcekasych haseł pla- nęło teatralnej dużo prac. A oto klka - yrónyane sans edukacyjnych dec młodeży Gmny Tosek. Odbyają to łaśce yłącne po lektury. elu kató: Se cyta, se e, tu arstaty fotograf cyfroej, pryrodnce et tego ne cyn, bo preceż tyle jest Cytane ne bol, Chuck cy proflaktycne. dś gotoych stresceń. Prosę Pan, Norrs też cyta, Ksążk ne bblotece skolnej stneje także Internetoe Centrum Informacj Multmedalnej, to nudy, skoda casu cytane. Lepsy gryą, one pochłanają całośc, Cytane lepse nż nternetu preglądane, Kto komputer słychać nera ust gmjalstó. Pojedynce osoby spędają olny cyta ksążeck, ma skole pąteck, Ne które skoła otrymała ramach ogólnopolskego programu 2005 r. Są to 4 kom- cas lteraturą młodeżoą lub podróżncą, bo lubą tych leżałoby penoścą podójne. cytas-usychas, Kto cyta ksążk, żyje putery ora urądene elofunkcyjne, Soje lnośc aktorske, ne tylko te, 20 stycna grupa teatral dałająca które stępne są dla ucnó godch mogl nedługm case pokaać prybyłym goścom ora całej społecnośc skolnej Ponżej lsta laureató: oprać ramkę. Gmjum Tosku pod opeką ucycelek: Ursul Ambrożec Aleksandry jektu Comenus dnach od lutego pracy bblotek. Zgodne harmonogramem dałań pro- podcas organoanego 21 marca,,dna Nedano systkch obegła amość I mejsce Agata Ceślk III a; II mejsce Rduch ęła udał XIII ojeódkm 2 ucycel 3 ucnó Skoły Podstaoej Tosku spotkało predstacela- Odkryana Talentó. śród aprosonych gośc leźl,,elcy lude małej kdacj skolnych bblotek. Lkduje mejsce braca Patryk Marek Kocalloe o pomyśle Mnstra Cyfryacj temat l- Nkola Kurc Elżbeta Cchoń III d; III Pregląde Zespołó Sopkoych Pyskocach. Pregląde ystąpło 14 espołó # Der, de, m skół partnerskch Sacele Rumun. mejscoośc, cyl meskańcy Pnoa, także bblotek publcne sęde tylko IIIb, IV mejsce Agata Kacor Justy Pyskoc, Prechleba, Śętosoc, esoej, Glc, Rud, Płanoc Toska. das a kenner gde tu mejsce dla cłoeka Żaba III b; V mejsce eronka Forlań- SP TOSZEK Tosane 20 stycna edl grupa tamtejsą teatral skołę, dałająca masto, o których posechne amo, że są neykle utalentoan begrancne oddan jego duchoych potreb?... ska Marta Bulla III d. oscędnośc, amek Gmjum Drakul Tosku masto pod Brasó, opeką ucestncyl Ursul skolnych Ambrożec ajęcach, pol Aleksandry nektóre ucycelek: ykocy ystąpl trech kategorach: DER DIE DAS KENNER som pasjom. To łaśne on podell Naucycele bblotekare ją troją Zycęcom pryno ocyśce grody predskola, skoły podstaoe, gmja. to tytuł organoanego pre Rduch ycaje ęła regonu, udał ale róneż XIII ojeódkm opoedel refleksjam Zycęcó yberało predstal profesjolne sój,,robek jury. posukując ydancto sposobó, Skolne by PN prekoć ogólnopolskego młodeż Pregląde o sojej ksążkoe. skole Zespołó Tosku. Sopkoych pamęc Pyskocachnkó ucest- aoy, Ucnoe a preceż toseckego nejednokrotne gmjum ne ycężyl konkursu ksążek. j. toseckm nemeckego. gmjum 29 lutego Joan Katocach odbył Poyżsa yceck Pregląde akcja poostane ne ystąpło podnese 14 penoścą gle espołó poomu ma on nc spólnego kategor gmjó. ykonyanym Ich predstaene pre Falborska ra Retą ojeódk, Cbs ostatn ymyślły etap, ecór Pyskoc, cytelncta, pry Prechleba, luej ale rumuńskej arto Śętosoc, podejmoać muyce esoej, take te osoby odcało aodem. Pobne pomysłooścą apreentoal noatorstem konkurs którego bblotecno-plastycny akalfkoało promujący 5 ucnó goścnność dałana, Glc, gospodary. Rud, bo bbloteka, Płanoc scególne Toska. ta ucnoe, ora, pokaując ocyśce, jak śetną ele już grą cytane. Skoły Podstaoej Mał to być plakat Tosku: aerający Karol hasło Bytomska, ktora ykocy skol, Sacele jest masto ystąpl mejscem Rumun, kultury, trech skaującym kategorach: Sedmogrode, okręgu potrafą! aktorską. Cóż, Na gal oby 22 tylko stycna ne odebral abrakło grodę m achęcające gnęca Bytomska, po Jula ksążk. Słotńska, ceśnej predskola, młodemu cłoeko skoły Brasó, podstaoe, poytyne ameskane gmja. orce pre achoań, ytrałośc Złotą Maskę. samoaparca! Gratulacje. Artur Safranec ajęcach plastycnych Symon Safranec. ostały Gratulujemy trymamy preproadone Zycęcó 30 tys. meskańcó. które yberało aprocentują profesjolne prysłośc. jury. Marola Kałuska lekcje kcuk temat plakatu. fle!!! pły- Ucnoe toseckego gmjum Joan Falborska ycężyl kategor gmjó. Ich predsta- B.SZPAK ene odcało pomysłooścą noatorstem ora, ocyśce, śetną grą 7 aktorską. Na gal 22 stycna odebral.tosek.pl Po trosku o Toskuo Tosku grodę # K n GIM Jede od k con MEN a sp skego ypo o ar Pe sko klku sku s mnęł sta mejsc ajęc Od je projek - yr mło tu ar cy pr neto które polsk puter które pracy # D d D to tytu yda konku toc kt Skoł tomsk

8 Ośata Z trecego sektora Cłoek Roku Zem Toseckej A.D Zarąd TPZP Tłusty Cartek Sal Petersaldskej toseckego PACZYNAamku odbyła fłoa gala II edycj # yboru Sko³a Cłoeka - Roku ntegracyjny Zem Toseckej. Zycęcą ostał prof. dr hab. element Tojego œroska Jóef Muselok, od urodena meskanec Toska, Skoła fyk Podstaoa specjalujący Pacyne stara akrese harmonoać optyk atomoej soje molekularnej, życe całym stnenem popre rektor organoane Unersytetu cyklcnych Opolskego, latach predęć roku ubegłym o charaktere autor laudacj śroskoym. skeroanej persego Dnu Senora, laureata organoanym ktora Stansłaa okaj Dna Delehnera. Babc Dadka, cała społecność skol spotyka Incjatorem nestoram plebscytu rodn. było Ucnoe Toarysto ra Pryjacół opekum Zem prygotoują Toseckej. dla nch jesennym program artystycny, numere Po konkursy trosku ora o Tosku drobne upomnk. opublkoany Tradycją ostał skolną kupon, stało którym już to, meskańcy że podcas systkch mogl głasać mpre soch ebran kandydató. gromadą Zaróno, jak podcas lcba łożonych spotkań rodnnych kuponó, jak - pry głosonych spólnym stole. kandydatur O to, aby yraźne dla rokosujących rosła porónu uctą dla ducha persą ne abrakło edycją konkursu. pokarmu dla cała, dbają neaodne Zgodne Mamy regulamnem Rady Rodcó. 5 osób, których ska spólne jcęścej preżyane, pojały abaa, śpe, kupoch romoa uyskało - be status ątpena nomnoanych spryjają blżanu tytułu Cłoeka sebe. tedy Roku. także Obok rod ycęcy pojęce jęcej sej skoły, które pooduje, ż meskańcy, et neąan bepośredno e skołą, traktują ją jako ntegralny element sojego śroska, a takm postreganu placók pre jblżse otocene, ależy be ątpena każdej skole. Domnka Graboska # Z Ma³opolsk Œl¹sk Pre alany słońcem park prebegł tek. Spokojn spaceroce neradko Kto chce podać pękne, ysoke palmy ysyłal mu ymone spojrena. A on cale ne mus yberać begł, begł, begł... Mogłoby ydaać, połudne Polsk cy że konec śata, albo jesce dalej! Kurpe... Od Nedel A to os! Zelo już os dała mu Palmoej aż końca nesamotą energę. Po tylu mesącach okresu elkanocnego oglądana sarośc mastecku, sarośc ystarcy odedć ludkch tarach, obacył schodące tu tam kolory. Prystanął d bregem koścół parafalny p.. ś. Marc Pacyne. rek, głęboko brał poetra płuca tygodnu popredającym Nedelę Palmoą... kryknął. Hstora urała gle. Entujastycny ucnoe ucycele okryk skayał yjątkoo oreźającą porę ybudającą moego letargu, Skoły Podstaoej Pacyne od 6 lat prygotoują dającą apał życa, dałana! elkanocne palmy, które Jesce ne os, ale już tak bardo cuć osągają ysokość około trech metró. jej unosący poetru apach! Zapach Som yglądem ąują one aróno tradycj osny... CHĘCI, ŚIEŻE POMYSŁY! śląskej, jak małopolskej. Z jednej strony boem psują model śląsk, opsany pre Marka Sołtyska arto ęc odpoedeć neątply apał meskańcó... Stoarysene I- są nch różne krey lcbe co jmnej pęcu, ZAI achęca spółpracy systkch, tym jeden nch ma kolce (jak cernoa koro który mają pomysły chcą je realoać, Chrystusa), drugej aś ch ysokość ora katy pragną sarfy bbuły spełnać ąują jako olontaruse, tradycj małopolskej. chcą podaroać Efekty tegorocnej nnym sój pracy ucnó cas soje Skoły serce! Podstaoej Organacja Pacyne aprasa de tych, pękne który palmy marą, będe moż by soją oglądać aktynoścą już od 1 ketna. menać otocene śat, młodeż rosłych, każdego, kto A GNIESZKA KURAL KOTULIN Mstrosta Mnstrantó Dekatu Ujaskego sobotę 4 lutego, mał mejsce turnej mnstranck płce nożnej. Do sej skoły prybyl mnstranc Dekatu Ujaskego, toarysyl m, obok treneró, rodce. Pryjechało około 100 mnstrantó. Była cepła herbata, pysne bułk pąck dla systkch, mnósto emocj ora grody dyplomy dla jlepsych. Oto jlepse drużyny: Skoły podstaoe: 1. Ujad, 2. Lgota Tosecka, 3. Kotuln; skoły gmjalne: 1. Kotuln, głosó 2. ebral: Jarysó, Krystan 3. Ujad; Kełbasa, skoły Gregor średne: 1. Kupcyk, Kotuln, 2. ks. Jarysó, Maran Potrosk 3. Ujad. Słaomr Zareck. Głón sędoe to Marek Mroek Marek Pałosk, 22 stycna d ołano całoścą Kaptułę, aś cuał skład probosc której Kotul esl persy ks. Lucjan laureat Gembcyk. plebscytu ora predstacele 10 organacj śrosk dałających terene Gmny Tosek. Po ferach predskole jak bajk osenny cas START! case, kedy dec odpocyały skole, predskolu odbyał remont. Zlały funduse akupono noe meble. trakce robórk starych okaało, ne bo spojreć okół podjąć dałana. Może to łaśne odpoedna pora, że pomescena są już brudne akurone. by pryjść, prełamać, poć noych Skoda byłoby ustaać noe meble takch lud, akasać rękay pracy dałać, łaśne salach. Po krótkej rade rodce dałać, jesce ra dałać blasku słońca ęl spraę soje ręce. Kto tylko mógł, promenach słonecnych uśmechó et dadkoe, prychodł krok po kroku prace postępoały pród. Sale odma- aolonej społecnośc lokalnej! Pred m lato pełne rażeń: Zlot Blźnakó ora projekt teleyjny skeroany loano, stare safk ykorystano jesce kuchn, a ścach postały pękne portrety dla młodeży. bajkoych Ten postac. drug Pan jprapobnej dyrektor An Pałoska ostane eńcony ra predskolanką postanem nternetoej telej Anetą Łucją radały lokalnej. rodcom. ęcej spólne nformacj ustalal temat drobne blżających scegóły, by predskole ydareń już było krótce. systkch ne tylko ładne, ale funkcjolne. apalonych Efekt spółpracy końcoy IZAI mponujący. aprasa Praconcy stronę skoły nternetoą dękują systkm.a.org.pl a aangażoane. od akładkę DOŁĄCZ DO NAS. 7 lutego ypełnonej sal amkoej stąpło urocyste ogłosene ynkó ręcene nsygnó. PNIÓMłego, choć nełatego adana ygłosena laudacj podjęła Babcu, Aleksandra dadku, Garbal. Bardo cepło # predstała syletkę profesora Museloka có ne tylko am jako dam ybtnego ukoca, ale prede systkm cłoeka rodnnego, życlego blźnm aangażoanego życe lokalnej społecnośc. trakce urocystośc głos abral także Gregor Kupcyk Burmstr Toska, ks. probosc Maran Potrosk ora sam laureat, a całość poproadl Krystof Cech Rasła Makocyńsk ( Zarądu TPZT). Muycną opraę fłu plebscytu apenł Chór Tryl pod keronctem Mar Garbal, a jego ystęp łącył grą skrypcach Artur Cok Dyrektor CK Zamek Tosku spółorganator gal. Kolej edycja yboru Cłoeka Roku ogłoso Tym słoam ostane predskolak jeseną. syscy ucnoncy Skoły Po Podstaoej trosku o Tosku Pnoe już tera potal mogą cytel- babce astaać dadkó, prybyłych kto ponen urocystość ostać kolejnym ycęcą. ch śęta. okaj Zanm ropocęły fere moe, skole goścl senory aprosen akademę okaj Dna Babc Dadka. ypełnonej po breg sal robrmeał głos jmłodsych recytujących Noa pękne erse śpeających posenk. Som humorem robaały skece ykonu ucnó e starsych klas. Najęcej organacja abay było jedk podcas konkursó, których udał ęl dadkoe ra e som nukam. Ne systke adana okaały proste, ale syscy delne poarąa alcyl końca o jak jlepse mejsce. Dla gośc prygotoano róneż słodk pocęstunek. A konec babce dadkoe Marcn Kuckosk otrymal prepękne preenty. Były to prace ykone pre dec. Dano tak Na terene Gmny Tosek aąało ne bałem poedał jeden dadkó noe stoarysene pod ą opuscając salę. case fer skoła róneż tętnła Tosecke Stoarysene Pred- życem. Duża grupa ucnó prychodła ajęca organoane pre ucycel. borcośc. Jego celem jest dałalność Odbyały m. n. ajęca sportoe, komputeroe ora różne gry abay ruchoo publc rec popray arunkó życa - ręcnoścoe. społecnośc lokalnej ora rooju gmny popre propagoane sperane predborcośc # A po jako ferach podstay rooju ekonomcnego Gmny Tosek. Organacja będe Po ra kolejny pryjechał skoły teatryk róneż kukełkoy dążyć Noego ąana Sąca. partnerskej Aktory spółpracy som ystąpenu samorądem pt. Kroa nnym Kłamcucha nstytucjam ukaal dałającym perypete seroty tutejsym nesforną terene. kroą, która Z okaj kłamała, Śąt ale elkej jak amo Nocy Tosecke kłamsto Stoarysene ma krótke nog. Predborcośc Podcas predstaena życy ucnoe systkm byl Meskańcom bardo aktyn, młośc, a scęśca, konec grodl spokoju, ykocó obftośc śątecnym gromkm braam. stole ora mokrego Dyngusa. A NNA ZARZE CKA 68 Po trosku Po trosku o o Tosku.tosek.pl

9 TOSZEK # Babca dadek predskolu Dorota Matheja # Komputery dla sych ucnó # Goœce Hoheu Spotkane rodm ofar obou NKD km opracoane, aerające jażnejse Jedną jsmutnejsych kart hstor nformacje, kumenty spomnena. Toska stanoą systke ydarena, dec edą, jak sojej ksążce bardo cepło psą o spotkanach które mały mejsce ażnym od maja kochanym lstopada osoba- meskańcam Toska latach 1945 roku m terene są dadkoe. tutejsego Śęta babc 90-tych ubegłego stuleca, kedy to po dłu- sptala. Funkcjonoał dadka tam prypadły ócas tym obó roku gm case ymusonego mlcena, możle NKD, utorony sobotę dla nedelę, nternoanych, ale to żaden stało podjęce bolesnego tematu aróno ęksośc pochodących problem dla predskolakó. Sakson, ale Polsce, jak terene byłej już NRD. także 20 stycna e Śląska, dec Cech grup Bedronk, Brandenburg. Słonecka Dokład Tygrysk lcba aprosły ęźnó predskola ngdy ne soje o- takego spotkana, aaranżoanego pre sobotę 11 br. maja jde kolejnego stane babce apene dadkó, ustalo, a 23 stycna dane sacunkoe aprosena Ucestncy urocystosc maju 2011 Syblle Krägel. Do Toska pryjadą predstacele rodn, których losy tragcne splotły móą prekaały o co jmnej dec 4500 grup uęonych. Krasle Mse. Głód, Fot. A. Morcnnec bardo Predskolak łe arunk prygotoały santarne, dla serące soch gośc hstorą masta. O godne aplanoa jest urocystość pry pomnku, po- ele nespodanek. Z okaj ch śęta recytoały erse, śpeały posenk tańcyły. Grupa choroby, a także prypadk maltretoana yceńcena Jeden komputer jesce jednego Tosku, a ucna... pochoanych cmentaru katolckm. śęco pamęc ofar ulca eloejska były prycyną śmerc około 3300 nternoanych, Bedronek których śpeała jmłods także mel jęyku ócas nemeckm. Dla Mal ęksośc artyśc nch grupy mejscem Krasle ostatnego róneż u od od klku elu lat lat dałają ajmuje de noocesne Syblle Krägel pra- cmentarnej dł Burmstr ś. Gregor Barbary odbęde Kupcyk ora bo- An 15 Dokumentoanem Gmjum m. losó I. Sendler ęźnó Tosku obo- ( sąsedte 9 grudna predskole Haexu ). O Tosku kaplcy ode- lat. spocynku pochall stały jomoścą masoe jęyka groby nemeckego, terene cone meskanka komputeroe Hamburga poyskane córka marłego projektu żeństo Johann ekumencne Sedl. Odedny ntencj państa marłych. Sedl danej predstaając żron. bajkę Po konec pt. Cerony funkcjonoana Kapturek. MEN Tosku pt. premysłoca Pracone komputeroe Hansa Rasmusse, dla skół, Urocystośc okrese Śąt poproadone Bożego Narodena ostaną aróno stały obou systke pochók predskolak odbyały prygotoały także położonysnoręcne sąsedte upomnk cmentaru dla soch dadkó. żyskm. Były motoryacj. skego Fundusu 1998 Społecnego. r. S. Krägel Zostały ora jeden one tecne DFK upomnk Tosek, spółorganator dla toseckch predsko- spotkana, ła- potomka a spółfnsoane nej duńskej e rodny środkó poneró Europej- tradycją, jęyku boem polskm, co jak roku nemeckm. pryożą on śą- Zne życena są róneż całusy, młe prypadk romoy, osób słodke olnonych bardo chl serdec, roąana ras obou atmosfera. marłych o Segfred artośc Petschel, ,44 ydal ł ,12 jęyku nemec- ł. pragną Hoheu. soldaryoać Dec prygotoały rodm dla młych ofar. co neco yposażone ostatnch żyjących latach jesce 2007 nternoanych 2008 spręt aprasa lakó od systkch, meskańcó który partnerskej popre sój Gmny udał Pene nejeden pamęta casy, kedy gośc nespodankę. Dękując a młe spotkane preenty aśpeały posenkę ję- skole lekcje nformatyk odbyały pry # Zycêsto klku komputerach, a pry jednym stanosku sedała gromadka ucnó. Na scęśce yku nemeckm. Persa gmjalnej grupy rocnca Stoarysena mnęły one beporotne. Obecne dąży stanu: jeden komputer jednego ucna. teatralnej # Odedny Raem dla Kotul praconach komputeroych mają mejsce ne tylko lekcje nformatyk, ale także Sacele Zarąd Stoarysena Raem dla Kotul ajęca matematyk, fyk a et relg. SP TOSZEK Stoarysene lcy aktualne 24 olontarusy, 16 marca 2012 r. Stoarysene Raem dla Od reśna ale chętnych 2010 r. cąż praconach prybya. realuje także Do Kotul ostało psane Krajoego organacj może cęść stąpć adań każdy, ramach neależne unjnego projektu pn. Dobry start - bra prysłość Rejestru Sąego, ropocyjąc tym samym soją dałalność. Z okaj persego tylko chęć man, cekae pomysły scery od eku mejsca ameskana. Lcy - yrónyane sans edukacyjnych dec młodeży Gmny Tosek. Odbyają jubleusu cas małe podsumoane. apał pracy. ęcej nformacj moż tu arstaty fotograf cyfroej, pryrodnce Głóną deą, która pryśeca cłonkom uyskać strone:.kotuln.com.pl/ cy proflaktycne. organacj jest podejmoane dałań stoarysene ora Facebooku. bblotece skolnej stneje także Internetoe Centrum Informacj Multmedalnej, rec, aktyacj ntegracj meskańcó Zarąd Raem dla Kotul dękuje Kotul, popray aloró estetycnych Panu Burmstro Rade Mejskej Tosku a sperane odlnych ncjaty, ooc- które skoła otrymała ramach ogólnopolskego programu 2005 r. Są to 4 kom- mejscoośc, cyl seroko pojęty roój tejże s. Dałalność Stoarysena skupa organoanu mpre lokalnych, nonym roku. Serdecne podękoana dla ną spółpracę ora okaaną pomoc mputery ora urądene elofunkcyjne, 20 stycna grupa teatral dałająca które stępne są dla ucnó godch poyskanu środkó enętrnych, anmoanu życa kulturalnego. mnonym realoane elu predęć. Scegól- sponsoró, be których nemożle byłoby Gmjum Tosku pod opeką ucycelek: Ursul Ambrożec Aleksandry jektu Comenus dnach od lutego pracy bblotek. Zgodne harmonogramem dałań pro- roku Raem dla Kotul spółorganoało żynk ejske, festyn majoy po- organacj dałających Kotulne samych ne yray una dla olontarusy, nnych Rduch ęła udał XIII ojeódkm 2 ucycel 3 ucnó Skoły Podstaoej Tosku spotkało predstacela- Pregląde Zespołó Sopkoych Pyskocach. Pregląde ystąpło 14 espołó # Der, de, m skół partnerskch Sacele Rumun. łącony ystaą starych djęć pamątek cłonkó Raem dla Kotul a ch pracę, ąanych Kotulnem, mkołajk, jarmark aangażoane pomysły. fot. M. Grobos Pyskoc, Prechleba, Śętosoc, esoej, Glc, Rud, Płanoc Toska. das kenner SP TOSZEK Tosane edl tamtejsą skołę, masto, bożorodenoy, bal preberańcó. Utorono stronę nternetoą mejscoośc, or- amek Drakul masto Brasó, ucestncyl skolnych ajęcach, pol nektóre ykocy ystąpl trech kategorach: DER DIE DAS KENNER ganoano ajęca umby, a także spólne Scep Harcersk IGNIS Tosku predskola, skoły podstaoe, gmja. to tytuł organoanego pre ycaje regonu, ale róneż opoedel Zycęcó Orkestrą Dętą yberało Kotuln profesjolne udało storyć jury. ydancto Skolne PN ogólnopolskego o sojej skole Tosku. pamęc ucestnkó yceck poostane penoścą sekcję Ucnoe mażoretek toseckego (dałającą gmjum obecne pry pragne serdecne podękoać ycężyl konkursu j. nemeckego. 29 lutego Katocach systkm odbył meskańcom ojeódk, Gmny ostatn etap, Tosek, ecór który pry okaal luej sparce rumuńskej fycne, muyce Centrum Kultury kategor Zamek gmjó. Tosku ). Ich predstaene odcało ypracoało także partnersto pomysłooścą lokalne, które noatorstem recoe którego akalfkoało ora fnsoe, ale 5 ucnó prede systkm goścnność podękoana gospodary. keruje ku ostało aarte ora, mędy ocyśce, kotulńskm śetną organacjam grą Skoły Toseckemu Podstaoej Stoarysenu Tosku: Karol Predborcośc Bytomska, mę ktora harcók. Bytomska, Dękujemy! Jula Słotńska, de, okręgu Brasó, ameskane pre Sacele a masto ufunane Rumun, opału Sedmogro- aktorską. a Urędem Na gal 22 Mejskm stycna odebral Tosku. grodę Jego adanem Złotą Maskę. jest popraa Gratulacje. spółpracy ajemnej pomocy mędy tym jednostkam. Artur Z harcerskm Safranec Cuj! Symon Cuaj! Safranec. Gratu-pdlujemy trymamy kcuk fle!!! 30 Monka tys. Mrygłód meskańcó. HO Komendantka Scepu IGNIS B.SZPAK.tosek.pl Po trosku o Toskuo Tosku 97

10 Ośata Lst Redakcj Śmecoy arót głoy PACZYNA # Otóż Sko³a ostatnm - numere ntegracyjny asej gaety podalśce nformację, że podatk ne- element Tojego œroska ruchomośc 2013 rastają o jakeś 4% Skoła stosunku Podstaoa roku ubegłego. Pacyne Nestety stara harmonoać ne jest to pradą, soje gdyż życe podatek całym od stnenem poerchn popre gruntó organoane poostałych, cyklcnych tym 1 m ² predęć ajętych proadene o charaktere odpłatnej śroskoym. statutoej dałalnośc Dnu Senora, pożytku organoanym publcnego okaj pre Dna organacje Babc Dadka, pożytku cała publcnego społecność skol rósł spotyka 21 gr/m nestoram 35 gr/m, rodn. co daje Ucnoe pryblżenu ra podyżkę opekum o jakeś prygotoują 70%. dla nch program artystycny, ąku konkursy tym, racam ora drobne upomnk. prośbą redakcj Tradycją o yjaśnene skolną stało kolejnym już to, że numere podcas systkch Po trosku mpre o Tosku, ebran co było gromadą poodem, tego jak podcas prekłamana spotkań ora rodnnych o ponformoane - pry spólnym anteresoanych O to, aby dla cytelnkó, rokosujących co było poodem uctą dla stole. ducha tak drastycnej ne abrakło podyżk. pokarmu dla cała, dbają Meskanec Toska neaodne Mamy Rady Rodcó. spólne Odpoedź preżyane, abaa, śpe, romoa Zgodne - be ątpena Uchałą spryjają nr XXVI/267/2012 blżanu Rady sebe. Mejskej tedy także Tosku rod dna pojęce 21 lstopada sej skoły, 2012 r. które stak pooduje, podatku od ż neruchomośc meskańcy, et (porónując rok neąan bepośredno ) rosły e skołą, o około traktują 4%. ją Tylko jako ntegralny jed staka element tycąca sojego m.n. śroska, gruntó a poostałych takm postreganu rosła o placók 14 grosy pre stosunku jblżse otocene, roku poprednego ależy be ątpena (cyl 21 każdej grosy skole. 35 grosy). Borąc jedk pod uagę Obescene Mnstra Fnsó dna 2 serpna # 2012 Z r. Ma³opolsk sprae górnych staek Œl¹sk kotoych podatkó opłat lokalnych 2013 r. Kto chce podać pękne, ysoke palmy puscal staka maksymal. cale ne mus yberać akrese ynos 45 grosy. połudne Polsk cy Dla poróna, jedyne Gmne Rudnec staka ta jest o 2 grose nżsa, poo- Kurpe... Od Nedel Palmoej aż końca stałych sąsednch gmch poatu glckego jest o decyane yżsa. okresu elkanocnego ystarcy odedć koścół parafalny p.. Staka ś. Marc Staka Pacyne. podatkoa tygodnu podatkoa popredającym Nedelę grunty grunty Gm Palmoą poostałe ucnoe poostałe ucycele roku Skoły 2012 Podstaoej roku 2013 Pacyne od 6 lat prygotoują (ł) (ł) elkanocne palmy, które osągają Plchoce ysokość około 0,41 trech metró. 0,43 Som yglądem ąują one aróno tradycj śląskej, Pyskoce jak małopolskej. 0,41 Z jednej strony boem 0,43 psują model śląsk, opsany pre Marka Sołtyska są Rudnec nch różne krey 0,32 lcbe co jmnej 0,33pęcu, tym jeden nch ma kolce (jak cernoa koro Chrystusa), Sośncoce drugej aś 0,41 ch ysokość ora 0,43katy sarfy bbuły ąują tradycj małopolskej. Efekty Tosek tegorocnej pracy 0,21 ucnó Skoły 0,35 Podstaoej Pacyne de pękne palmy będe moż eloeś oglądać już od 10,41 ketna. 0,43 A GNIESZKA KURAL KOTULIN PNIÓ Z dnem 1 lpca gmny prejmą systke oboąk ąane odborem odpadó komulnych od łaśccel neruchomośc # Babcu, ameskałych. dadku, Zapoada atem st reolucja śmecoa. ąku tym pojaa ele pytań, Mstrosta Mnstrantó Dekatu Ujaskego ątplośc oba. sobotę 4 lutego, mał mejsce turnej mnstranck Zdecyałeś płce nożnej. już, cy Do sej będes skoły segregoał mnstranc odpady?... Dekatu Cy Uja- es ja- prybyl skego, toarysyl ke kumenty m, obok muss treneró, ypełnć? rodce. Jak cęsto Pryjechało Toje około śmec 100 będą mnstrantó. odberane, Była kedy cepła gde herbata, uścs pysne opłatę? bułk Na te pąck nne dla nurtujące systkch, pytana mnósto pomożemy emocj ora C grodedeć. dyplomy dla jlepsych. Oto jlepse odpo- drużyny: Do Skoły kedy podstaoe: mogę korystać 1. Ujad, 2. Lgota Tosecka, tychcasoo 3. Kotuln; skoły aartej gmjalne: umoy 1. Kotuln, ndydualnej 2. Jarysó, 3. cy Ujad; musę skoły ją średne: 1. ypoadać? Kotuln, 2. Jarysó, 3. Ujad. Głón Stary sędoe system to funkcjonuje Marek Mroek końca Marek cerca Pałosk, br. Dotychcasoą d całoścą aś umoę cuał proboscbór odpadó Kotul komulnych ks. Lucjan Gembcyk. leży atem od- ypoedeć samodelne, ystępując psmem predborcy śadcącego Po aktualne ferach usługę. predskole Jeśl umoe aarty jak bajk jest trymecny okres ypoedena, leży ją ypoedeć dna 31 marca 2013 r. e skutkem deń 30 cerca 2013 r. ór ypoedena umoy stępny jest strone nternetoej Gmny.tosek.pl akładce Dla meskańca Ogłosena, komunkaty lub Uręde Mejskm Tosku Referat Gospodark Neruchomoścam, Rolncta Ochrony Śroska (pokój nr 29, II pętro). Jeśl proadę frmę mam sklep, to cy Gm odbere tego lokalu odpady? Rada Mejska Tosku podjęła uchałę, case, kedy dec odpocyały mocy której noym systemem ostaną skole, predskolu odbyał remont. objęte yłącne neruchomośc ameskałe, a atem jeśl dałalność gospodarca Zlały funduse akupono noe meble. trakce robórk starych okaało, proado jest budynku ameskałym że pomescena są już brudne akurone. (np. łaśccel neruchomośc partere Skoda byłoby ustaać noe meble takch ma sklep, a pętre meskane), to ócas Gm prejme oboąek odboru łaśne salach. Po krótkej rade rodce ęl spraę soje ręce. Kto tylko mógł, ytoronych odpadó tej neruchomośc. Jeżel jedk predborca proad et dadkoe, prychodł krok po kroku prace postępoały pród. Sale odmaloano, stare safk ykorystano jesce soją dałalność (np. sklep, arstat tp.) oddelnym neameskałym budynku, kuchn, a ścach postały pękne portrety ócas bajkoych realuje postac. usługę Pan e dyrektor łasnym An akrese (tak Pałoska ra jak tej predskolanką pory). Anetą Łucją Jaką radały pryjęto rodcom. metodę spólne lcana ustalal drobne scegóły, by predskole było ne opłat a gospodaroane tylko ładne, ale funkcjolne. Efekt końcoy mponujący. Praconcy skoły dękują odpadam le apłacę systkm Gmne a aangażoane. Tosek radn uchall, że opłata lca będe od lcby osób có am dam Tym słoam predskolak ucnoe Skoły Podstaoej Pnoe potal babce dadkó prybyłych urocystość okaj ch śęta. Zanm ropocęły fere moe, skole goścl senory aprosen akademę okaj Dna Babc Dadka. ypełnonej po breg sal robrmeał głos jmłodsych recytujących pękne erse śpeających posenk. Som humorem robaały skece ykonu ucnó e starsych klas. Najęcej abay było jedk podcas konkursó, których udał ęl dadkoe ra e som nukam. Ne systke adana okaały proste, ale syscy delne alcyl końca o jak jlepse mejsce. Dla gośc prygotoano róneż słodk pocęstunek. A konec babce dadkoe otrymal prepękne preenty. Były to prace ykone pre dec. Dano tak ne bałem poedał jeden dadkó opuscając salę. case fer skoła róneż tętnła faktycne ameskujących daną neruchomość. I tak: życem. Duża grupa ucnó prychodła ajęca organoane pre ucycel. jeżel łaśccel neruchomośc decyduje segregację ócas apłac Odbyały m. n. ajęca sportoe, komputeroe ora różne gry abay ruchoo stakę obnżoną ysokośc 8 ł / osobę - ręcnoścoe. mecne jeżel łaśccel neruchomośc ne będe # A segregoał po ferach odpadó apłac stakę ynosącą 14 ł / osobę mecne. Po ra kolejny pryjechał skoły teatryk Do kedy kukełkoy gde Noego leży Sąca. łożyć Aktory som ystąpenu pt. Kroa Kłamcucha ukaal perypete seroty nesforną kro- deklarację o ysokośc opłaty a gospodaroane odpadam ą, która kłamała, ale jak amo kłamsto ma krótke nog. Podcas predstaena komulnym? ucnoe Deklaracje byl bardo leży łożyć aktyn, dna a 31 konec marca grodl 2013 r. ykocó Uręde Mejskm gromkm Tosku braam. lub presłać poctą adres Urędu. pry- A NNA ZARZE CKA 610 Po trosku Po trosku o o Tosku.tosek.pl

11 Jaka będe cęstotlość odberana odpadó? TOSZEK Rodaj odpadó komulnych # Nesegregoane Babca dadek (mesane) odpady komulne predskolu Cęstotlość odboru (ne radej nż) Zabua jednorodn Zabua elorodn # Komputery dla sych ucnó 1 ra da tygodne 2 ray tygodnu Paper tektura 1 ra da tygodne systke dec edą, jak Po ypełnenu poscególnych gnad Skło 1 ra da tygodne pojemnkó preconych ażnym kochanym osobam są dadkoe. Śęta babc Torya stucne 1 ra da tygodne selekt. bórk odpadó komulnych Metale 1 ra da tygodne 1 ra da tygodne dadka prypadły tym roku 1 ra mesącu Odpady ulegające sobotę nedelę, ale to żaden 1 ra mesącu okrese od ketna bodegradacj problem dla predskolakó. okrese od ketna lstopada lstopada 20 stycna dec grup Bedronk, Słonecka Tygrysk aprosły predskola odboru soje Organacja bepośrednego odboru Organacja bepośrednego Odpady babce elkogabarytoe dadkó, a 23 stycna od łaśccel aprosena neruchomośc od łaśccel neruchomośc prekaały dec grup Krasle ameskałych Mse. 1 ra pół ameskałych 1 ra pół roku roku Predskolak prygotoały dla soch gośc ele nespodanek. Z okaj ch śęta recytoały erse, śpeały posenk tańcyły. Grupa Jeden komputer jednego ucna... padku, kedy arądcą neruchomośc jest Jake będą konsekencje spółdelna Bedronek meskanoa śpeała także lub jęyku spólnota, nemeckm. Mal składamy artyśc grupy sedbe Krasle arądcy róneż od Opłata klku lat a dałają gospodaroane de noocesne odpadam pra- nepłacena Gmjum opłaty m. I. śmecoej? Sendler Tosku deklaracje lub pochall admnstracj jomoścą spółdeln jęyka nemeckego, termne noso cone komputeroe gmny podlega poyskane prepsom projektu Ordycj MEN pt. podatkoej, Pracone komputeroe co oca, że dla obec skół, podanym predstaając pre arądcę, bajkę pt. Cerony jeśl jest ceśnejsy nż systke 31 marca. predskolak prygotoały ła- ne a spółfnsoane płacących będą ycągane e środkó take Europej- same Kapturek. snoręcne ór deklaracj upomnk stępny dla soch jest dadkó. strone nternetoej życena całusy, Gmny młe.tosek.pl romoy, słodke akładce co neco podatku yposażone od neruchomośc. latach spręt Były konsekencje skego Fundusu jak Społecnego. prypadku nepłacena Zostały one Dla bardo meskańca serdec, Ogłosena, ras atmosfera. komunkaty o artośc ,44 ł ,12 ł. lub Uręde Mejskm Tosku. Jak Pene będe nejeden prebegać pamęta bórka casy, kedy odpadó? skole lekcje nformatyk odbyały pry Kto # będe Zycêsto składał deklarację klku Zbórka komputerach, odpadó komulnych a pry jednym odbyać stanosku sedała gromadka ucnó. Na scęśce ponosł opłatę ora jak cęsto gmjalnej grupy będe bepośredno neruchomośc ameskałych treba będe ją uscać? mnęły one beporotne. pre łaśccel Obecne godne dąży podałem odpady segregoane odpady Deklaracje stanu: jeden komputer jednego ucna. teatralnej opłaty składają łaśccele neruchomośc ameskałych. praconach komputeroych mają Pre łaśccela neruchomośc leży roumeć także komulne mesane. mejsce Podto ne tylko terene lekcje Toska nformatyk, lokaloany ale także spółłaśccel, użytkonkó ecystych ostane ajęca Gmnny matematyk, Punkt Selektynego fyk a et Zberana relg. ora jednostk organacyjne nne osoby Od reśna Odpadó, 2010 którym r. praconach będą gromadone: realuje także cęść posadające neruchomośc arąde lub pretermnoane lek adań chemkala, ramach unjnego użyty projektu pn. Dobry start - bra prysłość użytkoanu, a także nne podmoty ładające neruchomoścam. prypadku batere akumulatory, odpady elkogabary- spręt elektrycny elektroncny, użyte - yrónyane sans edukacyjnych dec młodeży Gmny Tosek. Odbyają spólnoty lub spółdeln meskanoej toe, użyte opony, odpady bulane robórkoe, a także odpady segregoane. tu arstaty fotograf cyfroej, pryrodnce oboąk łaśccela neruchomośc określone ustae śmecoej spocyają cy proflaktycne. bblotece skolnej stneje także Internetoe Centrum Informacj Multmedalnej, arąde spólnoty lub spółdeln meskanoej. Cyste sumene śamość tego, że Cy arto segregoać? które skoła otrymała ramach ogólnopolskego programu 2005 r. Są to 4 kom- Opłaty a gospodaroane odpadam prycynamy ochrony śroska komulnym uscane będą kartalne turalnego, to pene dla nektórych mało putery ora urądene elofunkcyjne, termch : 31 marca, 30 cerca, 30 prekonujące argumenty. Pryjryjmy 20 stycna grupa teatral dałająca które stępne są dla ucnó godch reśna, 31 grudna każdego roku kase atem kładnej, jake koryśc osągnemy Gmjum Tosku pod opeką ucycelek: Ursul Ambrożec Aleksandry pracy bblotek. Urędu Mejskego Tosku, rachunek decydując segregację. bankoy Gmny lub drode nkasa. Persy dla nektórych jażnejsy Rduch ęła udał XIII ojeódkm argument to penąd mnej apłacmy a A Pregląde co jeśl ne Zespołó łożę Sopkoych ymaganej Pyskocach. Pregląde termne? ystąpło 14 espołó # Der, de, yó odpadó posegregoanych. Podto deklaracj producenc ponosą mnejse kosty ybyca surocó Pyskoc, Prechleba, Śętosoc, esoej, Glc, Rud, Płanoc Toska. das kenner turalnych, gdy cęść pro- SP TOSZEK prypadku nełożena deklaracj lub łożena deklaracj ątplej (np. anżena duktó będe postaało odpadó, a co ykocy ystąpl trech kategorach: DER DIE DAS KENNER lcby meskańcó), łaśccel neruchomośc a tym de suroce turalne ne ycerpą predskola, skoły podstaoe, gmja. to tytuł organoanego pre Zycęcó otryma yberało decyję profesjolne trybe ordycj jury. ydancto tak sybko. Cyste Skolne śrosko PN ogólnopolskego to kolejny podatkoej, Ucnoe określającą toseckego ysokość gmjum opłaty cyl ycężyl argument konkursu a j. segregacją nemeckego. odpadó. 29 lutego Ponny Katocach podatku śmecoego. kategor gmjó. Opłata ynkająca Ich predstaene nkać dke odbył ysypska ojeódk, śmec, ostatn a popre etap, decyj odcało może być yżsa, pomysłooścą nż gdyby deklaracja noatorstem ch mnejsane którego akalfkoało drosa stane 5 ucnó ema ostała łożo ora, samodelne, ocyśce, śetną poneaż grą Skoły mnej trujących Podstaoej ąkó Tosku: prestaać Karol Bytomska, opłata aktorską. może Na ynkać gal 22 stycna locynu odebral lcby grodę osób będe ktora ekosystemu. Bytomska, ytorene Jula Słotńska, noego amelanych Złotą Maskę. Gratulacje. stak opłaty a odpady skła Artur e Safranec stłuck sklanej Symon potrebuje Safranec. róneż Gratulujemy trymamy berane sposób mesany. mnejsego kładu kcuk energ. fle!!! A lasy? Jeżel # Goœce Hoheu cęść paperu yprodukujemy makulatury, tedy mnej dre treba będe ycąć. Na konec parę faktó cekaostek: segregując paper chronmy drea (średno 17 dre potreba produkcj każdej tony paperu, stos gaet o ysokośc 125 cm uchron pred ycnką 6-metroą sosnę), jednej tylko tony odyskanej makulatury aoscędmy 1200 ltró ody segregując skło oscędamy energę ( jednej butelk moż aoscędć tyle energ, le użyje 100 żaróka śecąca pre 4 godny be prery), ograncamy ybyce surocó potrebnych produkcj skła ( około 1 tonę skła potrebujemy 580 kg pasku, 180 kg sody kalcynoanej, 180 kg apena 60 kg skalena). Pamętajmy, że guma żuca rokłada pre 5 lat, puska pre 200, a plastkoa butelka pre lat. Spójr, co moż 9 grudna yskać predskole segregując butelk: Tosku odedł Burmstr 27 plastkoych Gregor butelek Kupcyk moż ora An yprodukoać Johann Sedl. 1 bluę Odedny polaru państa Sedl okrese Śąt pusek Bożego po konserach Narodena postane tradycją, 1 samochód boem co roku pryożą on śą- stały tecne 670 upomnk pusek dla po pojach toseckch gaoanych predskolakó postać od meskańcó 1 roer. partnerskej Gmny może Hoheu. Dec prygotoały dla młych gośc nespodankę. Dękując a młe spotkane preenty TOSZEK SEGREGUJE aśpeały I NA posenkę TYM jęyku nemeckm. ZYSKUJE?... To, cy yskamy ależy yłącne od s samych. Segregujmy atem odpady prycynmy # Odedny ochrony śroska turalnego, którym syscy żyjemy. Sacele Ogłosena SP TOSZEK Najem neruchomośc marcu Gm Tosek ogłosła pretarg neograncony oddane neruchomośc jem. Predmotem jmu jest lokal użytkoy o po. 60,94 m2 ra neruchomoścą gruntoą dałce nr 451/67 o po. 0,1612 ha Bogusycach pry ul. Ujaskej. Pretarg odbęde 12 ketna br. adum leży płacć dna 8 ketna. Zgodne Spredaż harmonogramem dałek! dałań projektu Comenus ogłosone pretarg dnach od spredaż dałek lutego Zostały bulanych położonych terene Gmny 2 ucycel 3 ucnó Skoły Podstaoej Tosek, tj.: Tosku Tosku pry ul. spotkało Głoackego predstacelam Tosku skół partnerskch pry ul. Tarskego Sacele Rumun. eloejskej Tosane Tosku edl pry ul. Jóefa tamtejsą von Echenrffa skołę, masto, amek Pnoe Drakul pry ul. masto Sroca Brasó, Góra. ucestncyl anteresoane skolnych ajęcach, bycem pol dałk nektóre nny Osoby ycaje dna 8 ketna regonu, br. ale płacć róneż adum opoedel podane o ogłosenach sojej skole konto. Tosku. Informacja pamęc o pretargach ucestnkó yeso jest gabloce Urędu Mejskego Tosku yceck ora amesco poostane strone nternetoej penoścą.bp.tosek.pl ecór pry luej akładce rumuńskej Gospodarka muyce neruchomoścam. goścnność gospodary. Scegółoe nformacje uyskać Sacele moż masto pod Rumun, nr telefonu Sedmogrode, lub bepośredno okręgu Brasó, Referace ameskane Gospodark pre Neruchomoścam, 30 tys. meskańcó. Rolncta Ochrony Śroska. B.SZPAK.tosek.pl Po trosku o Toskuo Tosku 117

12

Moje boisko ORLIK w Toszku NIELOT 2012?...

Moje boisko ORLIK w Toszku NIELOT 2012?... GAZETA BEZPŁATNA NR 23 2012 2013 (8) (5) ssn ISSN 229-274 X yłonony pretargu ykoca parkngu Orlka, dla 8 już stanosk. po preję- Cały noego ora obekt jest cu ogrony placu buy montoroany. połoe cerca, urocystośc

Bardziej szczegółowo

Od alienacji do e-integr@cji. z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu. Z powstałego punktu będą

Od alienacji do e-integr@cji. z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu. Z powstałego punktu będą GAZETA BEZPŁATNA NR 3 2012 2013 (9) (5) ssn ISSN 229-274 X Wyłonony przetargu Wykoca sec. Uczestncy Orlka, już zostaną po przeję- pod- dostęp do to przeszkolen cu placu z obsług budoy komputera połoe oraz

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP STAN ORGANIZACYJNY TOWARZYSTWA. Pracownicy i współpracownicy DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY DZIECKA I RODZINIE 4

SPIS TREŚCI WSTĘP STAN ORGANIZACYJNY TOWARZYSTWA. Pracownicy i współpracownicy DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY DZIECKA I RODZINIE 4 SPIS TREŚCI L.p. TYTUŁ STĘP NR STRONY 2 1 STAN ORGANIZACYJNY TOARZYSTA 2 1.1 1.2 1.3 Praconcy spółpraconcy Koła TPD Darony 2 2 3 2 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY DZIECKA I RODZINIE 4 2.1 2.2 Poradncto specjalstycne

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013 Rynek skolenowy w wojewódtwe kujawskopomorskm. Podsumowane badań 2013 Semnarum podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17.XII.2013 Główny cel analy Predstawene scegółowej oferty skolenowej powatowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok Załącnk nr 2 do uchwały budżetowej 2014 rok BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 2014 rok Dał Rodał Nawa rodału Wygrode składk od nch lcane Dotacje realacją Śwadce rec fycnych beżące publcnego gwarancj Inwestycje nwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r. DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie 24 80-855 Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 2.7.21 r. do 27.7.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 7.2.21 r. do 1.12.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych Grupa Grupa N ppsały długotermnową umowę o współpracy w akrese starcana treśc, telewj komunkacyjnych Warsawa, 15 paźdernka 2010 konwergencja twory unkalne możlwośc rowoju prysłe wywana na konwergentnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji . PROJEKT dna 6.06.20 I 3 ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJ11 dna 2013 w sprawe nadana osobowośc prawnej Hospcjum Santa Gała sedbą w Labuńkach Perwsych Na podstawe art. 10 usia\%y t dna

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsaa.stat.gov.pl Naa i adres jednostki spraodacej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Spraodanie o prychodach, kostach i yniku finansoym skół

Bardziej szczegółowo

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zagrożeń

Program Profilaktyki Zagrożeń Program Profilaktyki Zagrożeń Podstaa prana: 1. Ustaa o systemie ośiaty dnia 7 reśnia 1991r / D. U. 2004r Nr 56, po. 2572 pó. m./. 2. Roporądenie Ministra Edukacji Narodoej 26 grudnia 2008r spraie podstay

Bardziej szczegółowo

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818 http://bpumtychypl/ndexphp?acton=poberplk&d=28818 DUK0914002702t09 Protokół kontrol planowej preprowadonej w Predskolu nr 11 w Tychach w dnu 10122009 r pre Agneskę o ak Głownego Specja stę Wydału Kontro

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny. Domu Pomocy Społecznej Im. Św. Kazimierza

Biuletyn Informacyjny. Domu Pomocy Społecznej Im. Św. Kazimierza Buletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecnej Im. Ś. Kamera Nr 2 paźdernk grudeń 2013 Dom Pomocy Społecnej m. Ś. Kamera Radomu, ul. Garbarska 35 Od Redakcj... Sanon Cytelncy Oddajemy Państa ręce drug numer

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

10-12 Relacja z sesji: "Infiltracja ezoteryzmu w medycynie, psychologii i pedagogice"...

10-12 Relacja z sesji: Infiltracja ezoteryzmu w medycynie, psychologii i pedagogice... Wstęp... 3 Kalendarum propoycje Domu Rekolekcyjnego... 4 Życorys Śętego... 5 Relacja sesj: Profesjonalne arądane śetle lstó ś. Pała... 6 Modlta... 7 Relacja sesj: "Węź Jeusem Chrystusem - źródłem radośc

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRZY STACJI NAUKOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA HERBSTA Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRZY STACJI NAUKOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA HERBSTA Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE Młask sers nternetoy UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRZY STACJI NAUKOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA HERBSTA Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE Unersytet postał 2008 ncjatyy praconkó Zamejscoego Wydału Humanstycnego Młae Państoej

Bardziej szczegółowo

Niech zdecydują mieszkańcy

Niech zdecydują mieszkańcy Precytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 28 ketna 2015 r. redakcja@pograncelubuske.pl.pograncelubuske.pl nr 4/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA.pograncelubuske.pl SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, Czytelnicy, kontrola biletów!

Dzień dobry, Czytelnicy, kontrola biletów! Deń dobry, Cytelncy, kontrola bletó! Pred Wam trec numer "LOkomotyy", a nej sporo agonó - yady, relacje eventó... ne tylko! Zajryjce konecne! J uż stępe aprasam Was do ęca udału konkurse. Wystarcy odgadnąć,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

Lp. Czy wojewódzki PZG ma podpisane umowy/ porozumienia umożliwiające korzystanie z pomocy tłumacza migowego z placówkami udzielającymi świadczeń

Lp. Czy wojewódzki PZG ma podpisane umowy/ porozumienia umożliwiające korzystanie z pomocy tłumacza migowego z placówkami udzielającymi świadczeń Lp. ojeódto Data płyu odpoiedi Cy osoby niesłysące mogą korystać pomocy PZG kontakcie e śiadceniodacą? Cy każda osoba głucha może korystać pomocy PZG 1. dolnośląskie 06.08.2014 TAK NIE tylko cłonkoie 2.

Bardziej szczegółowo

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl)

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl) Opublkoany Sers Masta Gmny Trzcanka (http://.trzcanka.pl) Strona głóna > Ludze kultury Andrzej Begosk Członek Zązku Polskch Artystó Fotografkó, absolent Wydzału Hstorycznego UAM Poznanu. Od 1980r. zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Krakó, dnia 13 sierpnia 2010 r. PR.VI.3321-7/10 Dotycy: amóienia publicnego, trybie pretargu nieograniconego nt. Realiacja kampanii promocyjnej Róność sans Programie Operacyjnym Kapitał Ludki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Magdalena Dynus Katedra Fnansów Bankowośc Wyżsa Skoła Bankowa w Torunu OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wprowadene Okres wrotu należy do podstawowych metod

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR Scecin- MS-Kom23 Centrum

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Pra- MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Okręgowego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11,

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Suwałkach MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Resowska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Łańcucie MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Uśmiechnij się! W numerze: Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! MIESIĘCZNIK

Uśmiechnij się! W numerze: Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! MIESIĘCZNIK Uśmechnj sę! -Dlacego jadący pocąg stuka kołam? -??? -A jak jest ór obód koła? -2πr. -A le to jest π? -3 hakem. -No łaśne ten hak stuka. - Mamo, tato, ne edałam jak am to poedeć, ale od da źle sę cuję

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

(Dokończenie na str. 3) Rada Pracownicza. Mobilizująco i

(Dokończenie na str. 3) Rada Pracownicza. Mobilizująco i I f n MIIII III IIIHII NUHI BEZ EMOCJI O FASM - -str. 25 ZŁOTY INTERES-^ str. 3 LOGI SŁONICZEK słr. 4 9 KLASYKA OPOLU słr. 6 MAMY CZAS... słr. 7 $ KARTOFLAKfl" I NIE TYLKO słr 8, SAMORZĄDU ZA- PONARZEKAJMY,

Bardziej szczegółowo

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU WIZYTA NA ŁOTWIE 04.06-09.06.2011 Łota jedno z państ nadbałtyckch. Członek Un Europejskej NATO. Od strony lądoej granczy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI Publicna oferta akcji ecard S.A. Niniejsy materiał ma charakter promocyjny. Jedynym pranie iążącym dokumentem aierającym informacje o ofercie akcji ecard S.A. jest opublikoany Prospekt

Bardziej szczegółowo

ZSMP W ZAKŁADACH? PO CO? słr. 3 słr, 4 # Z A CO PŁACiC? sfr. 5 # TORII str. 7 BRAKUJE... słr. S. Z a 9 miesięcy

ZSMP W ZAKŁADACH? PO CO? słr. 3 słr, 4 # Z A CO PŁACiC? sfr. 5 # TORII str. 7 BRAKUJE... słr. S. Z a 9 miesięcy W numere ZSMP W ZAKŁADACH? PO CO? słr. 3 słr, 4 Z A CO PŁACC? sfr. 5 TORII str. 7 BRAKUJE... słr. S. MELODIA NA FLET UM1Ę, W I Ę C JESTEM słr. 6 PROSTY KOŁO H I S -? Nr 2 1 (1134)! 2 0. 11. 1 939 C e n

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SUWALSKIE SUWALSKIE BULWARY UWALSKI. Włócznie Jaćwingów przyznane AUTO AUTO NAUKA OD WRZEŚNIA 2015 NAUKA OD WRZEŚNIA 2015

SUWALSKIE SUWALSKIE BULWARY UWALSKI. Włócznie Jaćwingów przyznane AUTO AUTO NAUKA OD WRZEŚNIA 2015 NAUKA OD WRZEŚNIA 2015 AUGUSTÓW AUGUSTÓWSEJNY SEJNYSUWAŁKI SUWAŁKIOLECKO OLECKO AUGUSTÓW SEJNY SUWAŁKI OLECKO SSSualsk UWALSKI UWALSKI Nr Nr7 5 Serpeń MAJ Nr 5 MAJ Gaeta bepłat Gaeta bepłat Gaeta bepłat Toje buro Toja bepec

Bardziej szczegółowo

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH 1 Olga Kopac, Adam Łodygows, Wojcech Pawłows, Mchał Płotowa, Krystof Tymber Konsultacje nauowe: prof. dr hab. JERZY RAKOWSKI Ponań 2002/2003 MECHANIKA BUDOWI 7 ACH TWIERDZENIE BETTIEGO (o wajemnośc prac)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU OSOBA LUB NSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA 1 GÓRNOŚLĄSKE TOWARZYSTWO LTERACKE 2 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO 3 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO PRZEZNACZENE WNOSKOWANEGO DOFNANSOWANA: PROJEKT WYDAWNCZY PT. 15 LAT DZAŁALNOŚC

Bardziej szczegółowo

REKLAMA 10 % RABATU. Kto sponsorował kampanie SLD? Jaki jest udział biznesu w polityce?

REKLAMA 10 % RABATU. Kto sponsorował kampanie SLD? Jaki jest udział biznesu w polityce? ISSN 1898-0112 10 (564) ndeks 385913 10.7dn.com.pl 1 ł ( tym 8% VAT) koskach 10 (564) 05.03.2015 TYGODNIK REGIONALNY POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI, KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI KOLPORTAŻ

Bardziej szczegółowo

W samym powitaniu przedstawienie numeru nie zajmuje wielu słów, jednak ufamy, że treści zawarte Czytelnicy parę chwil aby zgłębić zawartość obecnego

W samym powitaniu przedstawienie numeru nie zajmuje wielu słów, jednak ufamy, że treści zawarte Czytelnicy parę chwil aby zgłębić zawartość obecnego Ponadto, jako stały element buletynu najdece relacje sesj eekendoych. W mnonym kartale odbyły de sesje: persa dotycąca tematyk relacj mędyludkch ora druga - o ś. Andreju Bobol, postac nemałego kalbru.

Bardziej szczegółowo

PRZYS T A NEK. nr 5 (93) kultowe darmopismo miłośników komunikacji miejskiej. 16 maja 2008 r. www.nowyprzystanek.republika.pl

PRZYS T A NEK. nr 5 (93) kultowe darmopismo miłośników komunikacji miejskiej. 16 maja 2008 r. www.nowyprzystanek.republika.pl PRZYS T A NEK nr 5 (93) kultoe darmopsmo młośnkó komunkacj mejskej 16 maja 2008 r..noyprystanek.republka.pl ISSN 1730-6388 Autobus hybrydoy Solars Urbno 18 e floce pojadó MPK Poń Pers Polsce! Robert Bartkoak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców IBiIN UŚ w Katowicach

Biuletyn Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców IBiIN UŚ w Katowicach 1 STOPKA REDAKCYJNA SZUM INFORMACYJNY Nr 9 / 2009 REDAKTORZY NACZELNI Domnka Palecna Artur Wójck Sps treśc Od redakcj Artur Wójck OPIEKA MERYTORYCZNA dr Agneska Bajor OKŁADKA Anna Scęśnak GRAFIKA dr Agneska

Bardziej szczegółowo

Rok XXI Nr 24 (285) 21 grudnia 2012r. ISSN 1427-3717 www.zabki.pl ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Rok XXI Nr 24 (285) 21 grudnia 2012r. ISSN 1427-3717 www.zabki.pl ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA .abk.pl Rok XX Nr 24 (285) 21 grudna 2012r. SSN 1427-3717.abk.pl Rok XX Nr 24 (261) 30 grudna 2011 ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA ZĄBKOWSKA GAZETA S MKS Dolcan Ząbk obchod 85 lat Car śątecnego stkana 21

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności PROTOKÓŁ z posedzena plenarnego Komsj Wspólnej Rządu Samorządu Terytoralnego I. Termn obrad: 26 czerca 2013 IIflMI II. Mejsce obrad: Sala Kolumnoa Kancelara Prezesa Rady Mnstro III. Obecn na posedzenu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

SOBIIE Qrier. Piszemy... II LO. II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Nr Spcjalny 2008

SOBIIE Qrier. Piszemy... II LO. II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Nr Spcjalny 2008 I I W II LO m. Króla Ja III Sobeskego Grudądu ul. Marcnkoskego 10 86-300 Grudąd tel./ fax ( 0-56 ) 462-22-65 e - mal: lo2@kp.atm.com.pl II LO Zaprasamy stronę.lo2.grudad.com.pl Reda Kasa kcja: Grab ńska

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Załącznk do uchały Nr 574/XXXIX/09 Rady Masta Płocka z dna 25 serpna 2009 roku REGULAMIN przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

K Z P Z P R, związków zawodowych czy rady pracowniczej. ds. pomocy szkole w ten sposób zapewniono koordynację działań zakładów na rzecz

K Z P Z P R, związków zawodowych czy rady pracowniczej. ds. pomocy szkole w ten sposób zapewniono koordynację działań zakładów na rzecz BSKHBBHBnODBMBBMBBSBSH t&k&mus&um&mtr, LMum11 NUMERe Z ncjatyy Rady Zakła doej atrotycnego Ruchu Odrode Narodoe go Z A Kęderyn" odbyło sę 27 maja spotkane predstacelam RZ R O N Zakładach Chemcnych Blacho",

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Adresac pomocy: Lczba K- Wydaane Wydaane Lp Naza

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2010 r. Druk nr 843

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2010 r. Druk nr 843 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warsaa, dna 31 marca 2010 r Druk nr 843 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Mchalak Pan Bgdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sanny Pane Marsałku,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

RADA M1JSKA. Konstancin-Jezlorna. z dnia 11 czerwca 2014 r.

RADA M1JSKA. Konstancin-Jezlorna. z dnia 11 czerwca 2014 r. Knstancn-Jerna uchala c następuje: sprae many Welletnej Prgny Fnansej Gmny Knstancn-Jerna na lata 204-990r. samrąde gmnnym (teks jednlty D. U. 20r., p. 594 późn. m.) 2), Rada Mejska 209 Na pdstae art.

Bardziej szczegółowo

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl Hale technolog sukcesu 25 Rozmoa z Robertem Korszem, prezesem f rmy ARKADA SYSTEM Sp. z o.o. leżącej do grupy kaptałoej UTECH Hale technolog sukcesu Jak ocena Pan polske budoncto obektó sportoych? Uażam,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe urządzenie do otrzymywania drobnoziarnistych proszków spoiw miękkich metodą rozpylania ciekłego metalu

Przemysłowe urządzenie do otrzymywania drobnoziarnistych proszków spoiw miękkich metodą rozpylania ciekłego metalu Kornel BZIAWA Wtold B U C H O L C Edmund T O M A S I K I N S T Y T U T TECHNOLOGII MATERIAŁOV/ Kamer PLUCIŃSKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ELEKTRONICZNYCH WARSZAWA WARSZAWA Premysłowe urądene otrymywana

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu Materiał skoleniowy 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Folejewska Skoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu ORTOGRAFFITI: Aleksandra Bućko Skolny dieciom rowojową Program Edukacyjno-Terapeutycny

Bardziej szczegółowo

Wydanie[ !fw.~~a. Dzień eswartek, 19. 19911 roku Rok XLV. nr 91 (13078). PL ISNN 0%08-7707 Nr Indeksu S600ł. Żywność krajowa droższa.

Wydanie[ !fw.~~a. Dzień eswartek, 19. 19911 roku Rok XLV. nr 91 (13078). PL ISNN 0%08-7707 Nr Indeksu S600ł. Żywność krajowa droższa. !fa ydane[ Deń esartek, 9 99 roku Rok XLV nr 9 (3078 PL NN 0%087707 Nr ndeksu 600ł ejskej jakaś nescęśla ustaa" poedał nedano jeden posłó o poselskm projekce noelacj (tym głónym, były b

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Moje boisko ORLIK w Toszku NIELOT 2012?... Na drodze do partnerstwa. Z 7RV]NX &]\ LQZHVW\FMD ]DNRñF]\ VLÚ ğdvnlhp D *PLQD VWUDFL GRğQDQVRZDQLH"

Moje boisko ORLIK w Toszku NIELOT 2012?... Na drodze do partnerstwa. Z 7RV]NX &]\ LQZHVW\FMD ]DNRñF]\ VLÚ ğdvnlhp D *PLQD VWUDFL GRğQDQVRZDQLH GAZ Z EE TTAA B E Z P Ł A A TT NNAA N R 23 2200114 2 ( (1 52 ) I Ss Ss N n 222299- -227744 XX Gmn Gaeta Samorąa t 5PT[FL t #PHVT[ZDF t $JPDIPXJDF t,puvmjo t,pumjt[pxjdf t -JHPUB 5PT[FDLB t ܮ 1BD[ZOB t

Bardziej szczegółowo

PRZYS T A NEK. nr 8 (108) kultowe darmopismo miłośników komunikacji miejskiej. 1 grudnia 2009 r.

PRZYS T A NEK. nr 8 (108) kultowe darmopismo miłośników komunikacji miejskiej. 1 grudnia 2009 r. PRZYS T A NEK nr 8 (108) kultoe darmopsmo młośnkó komunkacj mejskej 1 grudna 2009 r..kmps.org.pl/prystanek ISSN 17306388 Rekordoy seon ln turystycnych nacne rosła lcba pasażeró Desąty seon już a nam Krystof

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

a 1a z.olsztyn~: Czekamy w ~ob~t~ Jest łódzkim opowieść ostatnim kurat tyle ma wspólz. Łodzią, co chiński żołnierz z córpolskiego klarneciką

a 1a z.olsztyn~: Czekamy w ~ob~t~ Jest łódzkim opowieść ostatnim kurat tyle ma wspólz. Łodzią, co chiński żołnierz z córpolskiego klarneciką E Z Po sukace raeń Stuka Cały etat jest pytanem Poa schematem Ko a respondencja Medy J grancy ynk Feleny O SERPNA 980 R NR 32 (83) ROK XXlll CENA 3 ZŁ e n Podon a a Smęt MAŁGORZATA" GOLCl

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 2 Szanon Spółdzelcy, meszkańcy GSM Noym Starym Sączu. Mamy przyjemność przedstać Państu Buletyn Informacyjny Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zaerający podstaoe beżące nformacje o sytuacj fnsoej Spółdzeln,

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

NIE K AM SOBIE A NIKT CI NIE SK AMIE

NIE K AM SOBIE A NIKT CI NIE SK AMIE LISTOPAD 2013 Nr 11 (20) Egzemplarz bezpłatny Z O ENIE KWIA TÓW KWIATÓW POD POMNIKIEM PATRIOTYCZNYM NIE K AM SOBIE A NIKT CI NIE SK AMIE 11 listopada 2013 r. I OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA T ANECZNE TANECZNE

Bardziej szczegółowo

ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA Z

ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA Z .abk.pl Rok XX Nr 15 (276) 31 serp 2012r. SSN 1427-3717.abk.pl ZĄBKOSKA GAZETA SAMORZĄDOA Z Orłem Peśną Obchody 92. rocncy Cudu d słą rocęły sę koścele p. Śętej Trójcy Ząbkach, urocystym koncertem pt.

Bardziej szczegółowo

Superżłobek na Białołęce

Superżłobek na Białołęce B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y Nr 810 (53) (45) paźdernk/lstopad grudeń 2012 styceń 2013 2013 ISSN 1899-8259 Adama Gregrółk, burmstra delncy

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.zakup pomocy dydaktycznych, materiałó biuroych, mebli szkolnych, instrumentó muzycznych i sprzętu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludki Ludki Programu Wojeódtie Operacyjnego Podlaskim Kapitał Ludki NR 1/2014 1/2012 (21) (13) Wojeódtie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

DZIJ:NNIK. l.odzki. wadzeniu stanu wojenµego zahamo

DZIJ:NNIK. l.odzki. wadzeniu stanu wojenµego zahamo eł o k Wydane A rócł Mn 982 roku Aroda 8 serpna Rok XXXVll nr 26 (020) Ce 5 ATABSKA YZnVA TRYBONAŁU ł no POWOŁAJ\A DLA ZBADANA ZBRODN ZRAELSKCH W LBANE mu DZJ:NNK 7 bm or6cl 4o kraju se kretar Komtetu

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo