MSIG 9/2017 (5146) poz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 9/2017 (5146) poz"

Transkrypt

1 MSIG 9/2017 (5146) poz Poz UNIOBLIGACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-20850/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Roczne sprawozdanie finansowe Roczne sprawozdanie finansowe funduszu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859), Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. był odpowiedzialny za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu UniObligacje FIZ, dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: 1. zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. o łącznej wartości tys. zł, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący Aktywa Netto i kapitały w wysokości tys. zł, 3. rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie tys. zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych, 5. zestawienie zmian w Aktywach Netto, 6. noty objaśniające, 7. informację dodatkową. Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Elżbieta Solarska p.o. Dyrektor Wyceny i Procesów Operacyjnych Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lub nazwą skróconą UniObligacje FIZ. Fundusz został utworzony 16 października 2012 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 794. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 157), zwanej dalej Ustawą, oraz w Statucie. Fundusz jest niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym Certyfikaty Inwestycyjne, które nie są oferowane w drodze oferty publicznej i nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Pierwsza wycena Funduszu miała miejsce w dniu 16 października 2012 r. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 133

2 MSIG 9/2017 (5146) poz Opis UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Cel inwestycyjny Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz realizuje cel inwestycyjny wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu, poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu w lokaty wymienione w art. 24 Statutu. Fundusz stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu inwestując przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od aktualnej koniunktury panującej na światowych rynkach finansowych. Fundusz UniObligacje FIZ inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Specjalizacja Fundusz należy do kategorii zamkniętych. Przy lokowaniu środków Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Kryteria doboru lokat Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek funduszu jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniuzłożonej płynności. Zaangażowanie Funduszu w poszczególne kategorie lokat zależy m.in. od bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej emitenta, prognozowanych zmian kształtu krzywej dochodowości, poziomu rynkowych stóp procentowych. Co najmniej 50% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw Europy Środkowo-Wschodniej a co najmniej 30% emitowane przez skarb Polski.. Dodatkowo stosuje się także kryteria: 1) płynności, 2) ceny, 3) dostępności, 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 5) ryzykiem kredytowym, 6) wyceny, 7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. 2. W celu zapewnienia płynności środki funduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. Rodzaje lokat dokonywanych przez Fundusz Fundusz lokuje aktywa w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne, waluty obce, depozyty bankowe. Fundusz może dokonywać lokat za granicą, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w następujące Państwa nienależące do OECD: Serbia i Chorwacja. Ograniczenia inwestycyjne 1. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu z wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo należące do OECD i międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 2. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości Aktywów Funduszu, przy czym łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Funduszu. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 134

3 MSIG 9/2017 (5146) poz Lokaty w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu w odniesieniu do jednej waluty obcej, przy czym łączna wartość lokat w waluty obce nie może stanowić więcej niż 100% wartości Aktywów Funduszu. 4. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. Towarzystwo zarządzające Funduszem Organem Funduszu jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego o kapitale zakładowy w wysokości ,9 tys. zł. Jedynym akcjonariuszem Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem wchodzący w skład grupy DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu 5 października 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Okres sprawozdawczy Sprawozdanie finansowe UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2015 r. i obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Kontynuacja działania Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności przez Fundusz. W okresie sprawozdawczym oraz od dnia bilansowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 157) lub statucie Funduszu. Zgodnie z art. 40 pkt 1 ust. 4 Statutu UniObligacje FIZ Fundusz może ulec rozwiązaniu, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej kwoty 25 mln zł lub Towarzystwo podejmie taką decyzję zgodnie z art. 40 pkt 1 ust. 4 Statutu Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku gdy: 1) w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania Funduszem, 2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, 3) Rada Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, 4) Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, w którym Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej (słownie: dwadzieścia pięć milionów) zł, 5) upłynie sześciomiesięczny okres, przez który Towarzystwo zarządzające Funduszem pozostawało jedynym uczestnikiem Funduszu Dokonano następujących ujawnień w Informacji Dodatkowej do sprawozdania finansowego Funduszu: W dniu 24 lipca 2012 r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z utworzeniem Funduszu UniObligacje FIZ. W dniu 9 października 2012 r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję w sprawie kosztów pokrywanych przez Fundusz. Koszty limitowane i nielimitowane określone w art. 36 ust. 1 pokrywane są przez Fundusz do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto w skali roku. W dniu 9 października 2012 r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję dotyczącą stałego wynagrodzenia za zarządzenie funduszem w wysokości 1,2% w skali roku. W dniu 20 maja 2014 roku Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję w sprawie podwyższenia wynagrodzenia stałego do wysokości 1,5%. Od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 maja 2014 pobierane było w wysokości 1,2%, od dnia 1 czerwca 2014 roku pobierana jest opłata w wysokości 1,5%. 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 135

4 MSIG 9/2017 (5146) poz W dniu 9 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, dokonał wpisu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Postanowienie Sądu zostało doręczone w dniu 16 października 2012 r., w związku z tym 16 października 2012 r. był pierwszym Dniem Wyceny Funduszu. Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu Podmiotem, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego, jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Opis wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Certyfikaty Inwestycyjne Serii A Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nastąpiło dnia 10 września 2012 r. i trwało do dnia 25 września 2012 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 31 października 2012 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii A w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Certyfikat Inwestycyjny serii A nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A wynosiła sztuk. Certyfikaty Inwestycyjne Serii B Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nastąpiło dnia 12 listopada 2012 r. i trwało do dnia 26 listopada 2012 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 30 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii B w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 28 grudnia 2012 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii B. Certyfikat Inwestycyjny serii B nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii B wynosiła sztuk. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 136

5 MSIG 9/2017 (5146) poz Certyfikaty Inwestycyjne Serii C Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii C nastąpiło dnia 7 lutego 2013 r. i trwało do dnia 15 lutego 2013 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 20 lutego 2013 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii C w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 28 lutego 2013 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii C. Certyfikat Inwestycyjny serii C nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii C wynosiła 0 sztuk. Certyfikaty Inwestycyjne Serii D Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 2000 i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii D nastąpiło dnia 7 marca 2013 r. i trwało do dnia 22 marca 2013 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 28 marca 2013 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii D w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 30 kwietnia 2013 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii D. Certyfikat Inwestycyjny serii D nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii D wynosiła sztuk. Certyfikaty Inwestycyjne Serii E Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 2000 i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii E nastąpiło dnia 7 maja 2014 r. i trwało do dnia 23 maja 2014 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 137

6 MSIG 9/2017 (5146) poz W dniu 28 maja 2014 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii E w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 30 maja 2014 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii E. Certyfikat Inwestycyjny serii E nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii E wynosiła sztuk Certyfikaty Inwestycyjne Serii F Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 2000 i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii F, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii F nastąpiło dnia 7 lipca 2014 r. i trwało do dnia 25 lipca 2014 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii F, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 31 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii F w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 1 sierpnia 2014 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii F. Certyfikat Inwestycyjny serii F nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii F wynosiła sztuk Certyfikaty Inwestycyjne Serii G Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 2000 i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii G nastąpiło dnia 22 września 2014 r. i trwało do dnia 17 października 2014 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na 200 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja nie doszła do skutku. W dniu 20 października 2014 r., Zarząd Towarzystwa oświadczył, że emisja Certyfikatów Inwestycyjnych nie doszła do skutku oraz wydał dyspozycję o zwrocie wpłaty przelewu środków z rachunku subskrypcyjnego na wskazany rachunek. Certyfikaty Inwestycyjne Serii H Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii H, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 138

7 MSIG 9/2017 (5146) poz Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii H nastąpiło dnia 5 grudnia 2014 r. i trwało do dnia 19 grudnia 2014 r. W trakcie subskrypcji nie przyjęto zapisów na zakup Certyfikatów Inwestycyjnych serii H, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja nie doszła do skutku. Certyfikaty Inwestycyjne Serii I Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii H nastąpiło dnia 6 stycznia 2015 r. i trwało do dnia 20 stycznia 2015 r. W trakcie subskrypcji nie przyjęto zapisów na zakup Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja nie doszła do skutku. Certyfikaty Inwestycyjne Serii J Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii J nastąpiło dnia 6 lutego 2015 r. i trwało do dnia 20 lutego 2015 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 3 marca 2015 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii J w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 03 marca 2015 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii J. Certyfikat Inwestycyjny serii J nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii J wynosiła 450 sztuk Certyfikaty Inwestycyjne Serii K Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii K, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii K nastąpiło dnia 6 marca 2015 r. i trwało do dnia 20 marca 2015 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na 165 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii K, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 25 marca 2015 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii K w ilości 165 certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 139

8 MSIG 9/2017 (5146) poz W dniu 25 marca 2015 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii K. Certyfikat Inwestycyjny serii K nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii K wynosiła 165 sztuk Certyfikaty Inwestycyjne Serii L Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii L, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii L nastąpiło dnia 7 kwietnia 2015 r. i trwało do dnia 21 kwietnia 2015 r. W trakcie subskrypcji nie przyjęto zapisów na zakup Certyfikatów Inwestycyjnych serii L, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja nie doszła do skutku. Certyfikaty Inwestycyjne Serii M Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii M nastąpiło dnia 5 czerwca 2015 r. i trwało do dnia 19 czerwca 2015 r. W trakcie subskrypcji nie przyjęto zapisów na zakup Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja nie doszła do skutku. Certyfikaty Inwestycyjne Serii N Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii N nastąpiło dnia 7 października 2015 r. i trwało do dnia 21 października 2015 r. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 29 października 2015 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii N w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 29 października 2015 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii N. Certyfikat Inwestycyjny serii N nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii N wynosiła sztuk Certyfikaty Inwestycyjne Serii O Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 1 nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii O, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii O nastąpiło dnia 7 grudnia 2015 r. i trwało do dnia 21 grudnia 2015 r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 140

9 MSIG 9/2017 (5146) poz W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii O, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku. W dniu 23 grudnia 2015 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii O w ilości certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach W dniu 23 grudnia 2015 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale niepublicznych certyfikatów serii O. Certyfikat Inwestycyjny serii O nie jest dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii O wynosiła sztuk 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 141

10 MSIG 9/2017 (5146) poz Tabela główna Akcje Składniki lokat Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem (w %) Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem (w %) Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Nie dotyczy Nie dotyczy Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe , ,66 Instrumenty pochodne , ,03 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Nie dotyczy Nie dotyczy Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem , ,69 * Ujemna wartość instrumentów pochodnych na dzień roku w wysokości 65 tys. zł i tys. zł na dzień roku została zaprezentowana zobowiązaniach Funduszu. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 142

11 MSIG 9/2017 (5146) poz Tabela uzupełniające Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Notowane na rynku aktywnym O terminie wykupu do 1 roku Obligacje IZ0816 ISIN: PL O terminie wykupu powyżej 1 roku Obligacje Akbank TAS ISIN: XS Bułgaria ISIN: XS Bułgaria ISIN: XS Chorwacja ISIN: XS Aktywny rynek - rynek regulowany International Personal Finance PLC ISIN: XS MFinance France SA ISIN: XS ORLEN CAPI- TAL AB ISIN: XS Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek BondSpot Poland Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Skarb Państwa Polska Stałe 3% Akbank TAS Turcja Stałe 5,13% Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa International Personal Finance PLC MFinance France SA ORLEN CAPITAL AB Bułgaria Stałe 2,95% Bułgaria Stałe 3,13% Chorwacja Stałe 3% Wielka Brytania Stałe 5,75% Francja Stałe 2% Szwecja Stałe 2,50% Procentowy udział w aktywach ogółem (w %) , , , , , , , ,69 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 143

12 MSIG 9/2017 (5146) poz Play Finance 2 ISIN: XS POL0124 ISIN: US857524AC63 POL0322 ISIN: US857524AB80 POL0719 ISIN: US731011AR30 POL1021 ISIN: XS Rumunia ISIN: XS Rumunia ISIN: XS SYNTHOS FINANCE AB ISIN: XS Turkiye Garanti Bankasi AS ISIN: XS Turkiye Halk Bankasi AS ISIN: XS Turkiye Is Bankasi ISIN: XS Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Bloomberg Generic Play Finance 2 Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa SYNTHOS FINANCE AB Turkiye Garanti Bankasi AS Turkiye Halk Bankasi AS Turkiye Is Bankasi Luksemburg Stałe 5,25% Polska Stałe 4% Polska Stałe 5% Polska Stałe 6,38% Polska Stałe 0,88% Rumunia Stałe 4,63% Rumunia Stałe 3,63% Polska Stałe 4% Turcja Stałe 3,38% Turcja Stałe 4,75% , , , , , , , , , ,60 Turcja Stałe 5% ,02 Razem notowane na rynku aktywnym ,43 Razem dłużne papiery wartościowe ,43 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 144

13 MSIG 9/2017 (5146) poz Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward EUR PLN Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nazwa rynku Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Emitent (wystawca) Societe Generale SA Societe Generale SA Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Polska EUR Polska EUR Liczba Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem/procentowy udział w pasywach (w %) , ,10 Forward USD PLN mbank SA Polska USD ,50 Razem niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,40 Razem instrumenty pochodne ,40 Tabela dodatkowa Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem (w %) Commerzbank AG ,66 Razem grupy kapitałowe ,66 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 145

14 MSIG 9/2017 (5146) poz Bilans sporządzany na dzień 31 grudnia 2015 r. (dane wyrażone w tys. zł - z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba certyfikatów inwestycyjnych 51814, ,000 Seria A 27217, ,000 Seria B 2092, ,000 Seria C ,000 Seria D 1085, ,000 Seria E 10488, ,000 Seria F 2586, ,000 Seria G - - Seria H - - Seria I - - Seria J 450,000 - Seria K 165,000 - Seria L - - Seria M - - Seria N 1495,000 - Seria O 6236,000 - Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1223, ,32 Seria A 1223, ,321 Seria B 1223, ,321 Seria C ,321 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 146

15 MSIG 9/2017 (5146) poz Seria D 1223, ,321 Seria E 1223, ,321 Seria F 1223, ,321 Seria G - - Seria H - - Seria I - - Seria J 1223,240 - Seria K 1223,240 - Seria L - - Seria M - - Seria N 1223,240 - Seria O 1223,240 - Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Rachunek wyniku z operacji za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r. (w tys. zł - z wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na Certyfikat Inwestycyjny wyrażonego w zł) I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty operacyjne Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłata dla Depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe w tym koszty agenta transferowego III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo IV. Koszty Funduszu netto STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 147

16 MSIG 9/2017 (5146) poz V. Przychody z lokat netto VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (w zł) 39,37 92,49 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na Certyfikat Inwestycyjny 39,37 92,49 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r. (w tys. zł - z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny wyrażonych w zł) Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości Aktywów Netto 1. Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu (razem), w tym: 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 9173, ,000 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych , ,000 c) saldo zmian -7546, , Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 148

17 MSIG 9/2017 (5146) poz a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 98982, ,000 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych , ,000 c) saldo zmian 51814, , Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 51814, ,000 III. Zmiana wartości Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1186, ,24 2. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1223, ,32 3. Procentowa zmiana wartości Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,11 9,92 4. Minimalna wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1200, ,55 - data wyceny Maksymalna wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1231, ,80 - data wyceny Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1223, ,83 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1223, ,83 IV. Procentowy udział kosztów Funduszu netto w średniej wartości Aktywów Netto w skali roku, w tym: 2,01 5,84 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa 1,50 1,40 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. Procentowy udział opłat dla Depozytariusza 0,03 0,05 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 0,05 0,00 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,05 0,05 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu 0,00 0,00 Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku (dane wyrażone w tys. zł) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 149

18 MSIG 9/2017 (5146) poz Z tytułu opłat dla Depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Nota 1 Polityka rachunkowości Funduszu Przyjęte zasady rachunkowości Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu UniObligacje FIZ (dalej zwanego Funduszem) zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859). Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podana została w złotych (z dokładnością do 0,01 zł). Na dzień bilansowy zastosowano metody wyceny stosowane w Dniu Wyceny. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, noty objaśniające oraz informację dodatkową. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 STYCZNIA 2017 R. 150

19 MSIG 9/2017 (5146) poz Ujmowanie operacji Funduszu 1. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych w okresie, którego dotyczą. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w wycenie Funduszu na dzień zawarcia transakcji po udokumentowaniu z potwierdzeniem zawarcia transakcji. 2. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej prowizje maklerskie. Składniki lokat Funduszu nabyte nieodpłatnie ujmuje się według wartości równej zero. 3. Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana jest metodą: najdroższe jest sprzedawane jako pierwsze HIFO (highest in first out), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii, najwyższej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio odpis dyskonta lub amortyzację premii. Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: - papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, - zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, - należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, - zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza sie zgodnie z pkt W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika. 5. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dywidendy i inne udziały w zyskach, dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także przychody odsetkowe, w skład których wchodzą odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów przez emitenta, oraz odpisy dyskonta. 6. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. 7. Koszty Funduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, opłaty dla Depozytariusza, opłaty związane z prowadzeniem rejestru Aktywów Funduszu, koszty usług prawnych, koszty prowadzenia Ewidencji Uczestników, koszty prowizji i oplat maklerskich zwizanych z transakcjami, koszty opłat i prowizji bankowych, koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz koszty podmiotów zewnętrznych. 8. Na potrzeby określania Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego na ten Dzień Wyceny. 9. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień przeliczenia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu. Dzień Wyceny Dniem Wyceny jest: 1. ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca kalendarzowego, o ile w tym dniu odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Dniem Wyceny jest dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przypadający bezpośrednio przed tym dniem; 2. dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji; 3. dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu; 4. dzień wydania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej emisji; 5. Dzień Wykupienia. Wartość Aktywów Netto Funduszu 1. Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad określonych poniżej. 2. Aktywa Funduszu na Dzień Wyceny wycenia się w dniu roboczym następującym po tym dniu, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów, zobowiązań oraz kursów, cen i wartości z godziny 23:30 z Dnia Wyceny. 3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przypadającego w dniu, nie będącym Dniem Wyceny Aktywa Funduszu wycenia się w oparciu o ostatnio dostępne kursy, ceny i wartości z poprzedniego Dnia Wyceny. 4. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Funduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu. 5. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. 13 STYCZNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 151

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe

Półroczne sprawozdanie finansowe Półroczne sprawozdanie finansowe Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 r. obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016]

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] MSIG 226/2016 (5111) poz. 31122 31122 Poz. 31122. ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E UNISYSTEM FIZ P-FIZ-Q-E_20120309 4/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny P-FIZ-Q-E za 4 2013 u obejmujący 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe Roczne sprawozdanie finansowe Roczne sprawozdanie finansowe funduszu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 31.12.21 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.21 179 667 Środki na bieżących rachunkach bankowych 258 Lokaty

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2014 (4490) poz

MSIG 111/2014 (4490) poz Poz. 7677. SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-5861/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 216/2015 (4847) poz

MSIG 216/2015 (4847) poz Poz. 17183. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-9271/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MP-INWESTORS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawniej

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz MSIG 98/2015 (4729) poz. 6855 6855 Poz. 6855. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 r. obejmujące okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe Roczne sprawozdanie finansowe Roczne sprawozdanie finansowe funduszu UniAbsolute Return Dłużny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. obejmujące okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe Roczne sprawozdanie finansowe Roczne sprawozdanie finansowe funduszu UniStrategii Dłużnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmujące okres od 23 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2007-10-17 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 40030. Subfundusz UNIABSOLUTE RETURN ARBITRAŻOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-25674/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo