MARZEC 2014/3 (169) ISSN X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARZEC 2014/3 (169) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołego Alleluja MIESIĘCZNIK"

Transkrypt

1 MARZEC 2014/3 (169) ISSN X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołego Alleluja 1

2 MIASTO Drodzy Mieszkańcy Kolna! Gromadząc się przy tradycyjnym, wielkanocnym polskim stole, życzymy wszystkim Mieszkańcom Kolna i Ziemi Kolneńskiej, by ten szczególny czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego był źródłem niesłabnącej nadziei, wyciszenia i wypoczynku w gronie rodziny i bliskich. Niech Święta Wielkiej Nocy pozwolą zatrzymać się na chwilę, by dostrzec prawdziwe piękno naszego istnienia, i przyniosą radość, wzajemną życzliwość i mnóstwo wiosennego optymizmu. Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mieczysław Śniadach wraz z radnymi Rady Miasta Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda Umiłowani Bracia i Siostry Po świętej i bogatej w znaki liturgii Wielkich Dni przeżywamy radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne Święta naznaczone atmosferą oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II, przepełniają nasze serca wdzięcznością wobec Boga za podarowane zbawienie oraz za dar życia i osoby Polskiego Papieża. Przypominamy dziś sobie jedne z ostatnich jego słów: Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie! Czynimy je modlitwą o pokój serca każdego z nas, jak i wołaniem o pokój w Europie i na świecie tym bardziej kiedy myślimy o trudnej i niebezpiecznej sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów. Niech Zmartwychwstały Pan, który działa w głębiach serca, ugasi spory, pomnoży miłość oraz wzmocni wiarę i nadzieję. Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam Umiłowani Diecezjanie oraz Czytelnicy Miesięcznika Kolneńskiego głębokiego doświadczenia zbawczej obecności Chrystusa. Niech każde rodzinne spotkanie, stanie się źródłem radości i mocy potrzebnej w codziennym życiu. Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II Janusz Stepnowski Wasz Biskup 27 kwiecień 2014 W Niedzielę Miłosierdzia w Rzymie odbędzie się kanonizacja naszego wielkiego rodaka, bł. Jana Pawła II. Nie każdy może jechać na kanonizację do Rzymu, ale każdy z nas poprzez zapalenie świecy z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas uroczystości kanonizacyjnej może łączyć się duchowo z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra. 2

3 MIASTO 25 marca 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbył się Finał XI Edycji Konkursu Samorządowiec Spółdzielca. Konkurs zorganizowany został przez Krajową Radę Spółdzielczą i magazyn Tęcza Polska. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wśród laureatów z naszego terenu znalazł się Andrzej Duda Burmistrz Miasta Kolno i Starosta Kolneński Henryk Duda. Kapituła nagrody doceniła owocną współpracę samorządu miasta Kolno z Bankiem Spółdzielczym w Kolnie. W imieniu Burmistrza Kolna pamiątkowy dyplom odebrał Mirosław Bajorek Sekretarz Miasta. Laureatom z Kolna towarzyszył w czasie uroczystości w stolicy Krzysztof Kajko Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, który nominował Burmistrza i Starostę do wyróżnienia. W imieniu Burmistrza Kolna Miroslaw Bajorek odbiera dyplom od Wicemarszalka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka Podczas uroczystej gali honorowe wyróżnienia wręczali m.in.: Eugeniusz Grzeszczak Wicemarszałek Sejmu, Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Jerzy Jankowski Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i Alfred Domagalski Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Celem konkursu organizowanego od 2004 r. jest uhonorowanie osób za życzliwość i zrozumienie dla wartości i spółdzielczych zasad gospodarowania. Ta piękna idea współdziałania samorządów terytorialnych i spółdzielczych dobrze służy środowiskom lokalnym i ludziom. Samorząd terytorialny i spółdzielczość są podstawą społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. To spółdzielcy wskazują samorządowców - kandydatów do tego wyróżnienia, bo doceniają ich pracę na rzecz spółdzielczości. W tym roku łącznie tytułem Samorządowiec-Spółdzielca 2013 uhonorowano 38 osób, wśród których byli m.in. prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z miast i gmin z terenu całej Polski, przewodniczący rad miejskich, skarbnicy gmin, starostowie oraz prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Z województwa podlaskiego, oprócz Burmistrza Kolna i Starosty Kolneńskiego wśród wyróżnionych samorządowców znaleźli się: Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski, Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski i Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Red. BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży działki położone na terenie m. Kolno w pierwszym przetargu ograniczonym przy ul. Towarowej składającą się z działek nr 1329/12 o pow m 2, 1329/6 o pow m 2, 1329/9 o pow m 2, 1328/3 o pow m 2, 1327/3 o pow m 2 oraz przy ul. Składowej składające się z działek nr 1350/2 o pow m 2,1351/4 o pow m 2, 1352/4 o pow m 2, 1353/4 o pow m 2, 1354/6 o pow m 2, 1356/7 o pow. 633 m 2. Informuję, że wykaz nieruchomości do sprzedaży został wywieszony w budynku Urzędu Miasta Kolno w dniu 19 marca 2014 r. na okres 21 dni. BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 1734/28 o pow m 2, 1735/12 o pow. 916 m 2, 1735/14 o pow. 368 m 2 położone na terenie m. Kolno w trybie bezprzetargowym. Informuję, że wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste został wywieszony w budynku Urzędu Miasta Kolno w dniu 28 marca 2014 r. na okres 21 dni. 3

4 MIEJSKIE INWESTYCJE Budynek socjalny prawie gotowy Budowa bloku socjalnego przebiega zgodnie z harmonogramem. Koszt inwestycji to około 1 mln 300 tysięcy złotych. W bloku przy ulicy Łąkowej będzie 20 mieszkań o metrażu od 20 do 37 metrów kwadratowych. Zakończenie budowy budynku socjalnego planowane jest na koniec maja. Osoby starające się o przyznanie lokalu socjalnego powinny zapoznać się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi takiego postępowania. Jest ono bowiem dość czasochłonne. Żeby otrzymać lokal socjalny z zasobów komunalnych, trzeba spełniać wiele warunków, gdyż w pierwszej kolejności nająć lokal socjalny będą mogły osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego. O przyznaniu lokalu socjalnego decyduje sąd w postępowaniu eksmisyjnym. Przepis art. 14 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązuje sąd do obligatoryjnego pozytywnego lub negatywnego orzeczenia o uprawnieniu osób eksmitowanych, a zatem byłych lokatorów, do lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz szczególną sytuację materialną i rodzinną osób, których takie orzekanie dotyczy. Co oznacza, że w sprawie przyznania lokalu socjalnego sąd orzeka z urzędu. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Do czasu dostarczenia uprawnionym lokalu socjalnego, mają oni prawo zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu, za który powinni uiszczać comiesięczne tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie mieliby opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Oznacza to w szczególności, że właściciel mieszkania nie uzyska klauzuli wykonalności wyroku eksmisyjnego, dopóki gmina nie zaoferuje uprawnionym lokalu socjalnego. Należy wskazać, że obowiązek dostarczenia takiego lokalu ciąży jedynie na gminie, właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, a to znaczy, że eksmitowany, uprawniony do lokalu socjalnego nie ma obowiązku przeprowadzenia się do lokalu dostarczonego przez inny niż gmina podmiot. Następną grupą osób mogącą wejść w najem lokalu socjalnego są mieszkańcy gminy którzy spełniają kryteria określone uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, złożyli wniosek, argumentując go trudną sytuacją materialną i mieszkaniową. Celem rozpatrzenia złożonych wniosków powołuje się właśnie Społeczną Komisję Mieszkaniową, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli społeczności lokalnej wytypowanych ze swego składu przez Radę Miasta, związki zawodowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. domowego w okresie trzech miesięcy nie może przekraczać 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym, wnioskodawca nie ma tytułu prawnego do lokalu i nie ma możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych w inny sposób oraz stale zamieszkuje na terenie miasta lub zamieszkuje co najmniej 5 lat, a pobyt jest związany z uzyskanym zatrudnieniem. Do zadań komisji należy także uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o najem lokalu, sporządzanie projektu listy zakwalifikowanych do najmu lokalu oraz rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń wniesionych do projektu listy. Najważniejszymi celami przyznawania lokali socjalnych jest wsparcie rodzin ubogich oraz przeciwdziałanie bezdomności. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Czas trwania umowy pozostaje w gestii władz gminy i nie jest dłuższy niż 3 lata. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu stosuje się przepisy o odszkodowaniu. Oznacza to, że uprawnieni zobowiązani są do uiszczania odszkodowania co miesiąc w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego, odszkodowania uzupełniającego. Należy również zwrócić uwagę, że gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu. Wstępne prace komisji polegają na rozpatrzeniu wniosków pod kątem osiąganych dochodów oraz innych wymogów określonych w uchwale; i tak aby wniosek spełniał wymogi formalne, średni miesięczny dochód na jedną osobę gospodarstwa Obecnie w bloku socjalnym trwają ostatnie prace wykończeniowe. Inwestycja obejmuje również wykonanie utwardzenia terenu, wjazdu, miejsc parkingowych oraz chodników i terenów zieleni. BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do oddania w użytkowanie wieczyste działkę nr 2818/35 o pow. 17 m 2 położoną na terenie m. Kolno w trybie bezprzetargowym. Informuję, że wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste został wywieszony w budynku Urzędu Miasta Kolno w dniu 28 marca 2014 r. na okres 21 dni 4

5 MIASTO Na naszych oczach zmienia się centrum Kolna Wraz z początkiem wiosny rozpoczęto prace przy rozbiórce Ochronki. Stan techniczny obiektu w ocenie budowlanej był fatalny, a posadzony na prowizorycznym fundamencie budynek według przeprowadzonej ekspertyzy uniemożliwiał jego remont. Jedyną możliwą do podjęcia decyzją była rozbiórka budynku zagrażającego mieszkającym tam rodzinom i przechodniom. Ochronkę do użytku oddano w 1919 r. W latach mieścił się w niej sierociniec dla dzieci prowadzony przez siostry sercanki. Lokal ostatecznie przekształcono na mieszkania komunalne. Obiekt i działkę wokół w ubiegłym roku od miasta Kolno zakupił prywatny przedsiębiorca Firma Handlowo-Usługowa Elegant Piotr Trzcinka. Inwestor zamierza wybudować trzykondygnacyjne, nowoczesne centrum handlowo-usługowe wyposażone w podziemne parkingi i windy. Według wstępnych planów będzie znajdować się tam: drogeria Rossmann, kilka sklepów odzieżowych z polskimi markami, operator spożywczy oraz lokale usługowe. W kolneńskiej galerii znajdzie pracę ok. 20 osób. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2014 r. Andrzej Konopka Prace rozbiórkowe Lata 20, lata 30 jak w żydowskim przedwojennym kabarecie Wszyscy, którzy zaplanowali wolny wieczór, by przyjść w sobotę 22 marca do Hotelu Colnus, na pewno nie pożałowali tej decyzji. Kolejny raz właściciele restauracji zafundowali mieszkańcom doskonałą rozrywkę, tym razem zapraszając do Kolna grupę artystów z Teatru Żydowskiego w Warszawie, która zaprezentowała publiczności wyjątkowy program pt. Lata 20, lata 30 jak w żydowskim przedwojennym kabarecie. Wizualizacja powstającego obiektu a czasami też lirycznych piosenek. Prowadząca narrację i akompaniująca artystom Teresa Wolska kierownik muzyczny Teatru Żydowskiego przed każdym wykonaniem przybliżała tematykę prezentowanych utworów oraz historię ich powstania. - Kultura żydowska od stuleci ma swoją wyjątkową tradycję. Cechuje się dużym poczuciem humoru, łącznie z umiejętnością śmiania się z samych siebie. Krytyczne, dowcipne i satyryczne teksty powstające w zaciszu gabinetów pisarzy uczyły ówczesne społeczeństwo żydowskie dystansu, uodparniały na ataki oraz scalały naród żyjący w rozproszeniu. Ich repertuar dotykał bolączek różnych środowisk: rabinów, medyków, kupców oraz prezentował scenki codziennego życia małżeńskiego i sąsiedzkiego wyjaśniała konferansjerka. Zarówno miejsce koncertu odrestaurowana dawna żydowska synagoga jak i dobór repertuaru przeniosły słuchaczy w magiczny świat przedwojennego żydowskiego kabaretu - pełnego humoru, anegdot, satyrycznych monologów i skocznych Słuchacze sobotniego kulturalnego wydarzenia mogli więc podziwiać przekrój wszelkich form folkloru żydowskiego zaprezentowanych przez: Monikę Chrząstowską, Henryka Rajfera, Wojciecha Wilińskiego i prowadzącą występ Teresę Wrońską. Popularne przeboje okresu międzywojennego, z tekstami w języku polskim i jidysz, jak: Dwanaście rodzin, Donna Donna, Pragnę twoją być, Szalom Alejchem i prześmiewcze skecze oraz monologi Brydż czy Świnia były nagradzane entuzjastycznymi brawami i spontanicznym, wspólnym śpiewaniem. W koncercie wzięło udział około 200 osób. Andrzej Konopka 5

6 Grali dla Oliwki MIASTO Wybieramy nazwę dla nowego ronda w Kolnie Do redakcji Miesięcznika Kolneńskiego wpłynęło 6 propozycji nazwy dla nowego ronda na drodze krajowej nr 63. Do końca kwietnia można wziąć udział w sondzie internetowej na stronie Urzędu Miasta Kolno: Sonda znajduje się po lewej stronie serwisu internetowego. Można też oddać głos wypełniając specjalną ankietę papierową w siedzibie Miesięcznika Kolneńskiego, ul. Wojska Polskiego 20, pok. nr 3. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu! Nazwy zaproponowane przez mieszkańców: Jana z Kolna w hołdzie słynnemu żeglarzowi legendarnemu odkrywcy Ameryki. Sybiraków nazwa zaproponowana przez środowisko Sybiraków. Nasz region był szczególnie doświadczony przez masowe wywózki miejscowej ludności na nieludzką ziemię przeprowadzane w latach sowieckiej okupacji. Żołnierzy Wyklętych w hołdzie żołnierzom partyzantki antykomunistycznej. Czesława Brodzickiego to wyraz upamiętnienia autora najbardziej popularnej książki o naszym mieście pt. Kolno na Mazowszu Hiphopowe brzmienia w wykonaniu zespołów: ZSS, Świeca, Yak & ryhu, 5tka, Praktis, Arbak rbk, LJ Karwel oraz Pajac + Turas + Orka towarzyszyły charytatywnym koncertom zorganizowanym przez grupę kolneńskich wolontariuszy (m.in. Ewelinę Trepanowską, Patryka Samula, Adriana Kleczyńskiego i Pawła Święczkowskiego,,Świeca ) na rzecz chorej mieszkanki miasta małej Oliwki. Gen. Władysława Andersa propozycja padła ze strony rodzin, których bliscy służyli w Armii Andersa. Mazurskie rondo leży na jednej z najbardziej popularnych tras na Mazury. To tak naprawdę pierwsze rondo w Kolnie i ostatnie przed Mazurami. Ostateczną decyzję o nadaniu imienia nowemu rondu wyda Rada Miasta Kolno. Państwa głos będzie bardzo pomocny w podjęciu decyzji przez miejskich samorządowców. W sobotę, 8 marca - początkowo w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, a następnie w Hotelu Colnus - trwało zbieranie datków na szczytny cel rehabilitację dziewczynki. W trakcie wieczornego koncertu odczytano list z podziękowaniami od rodziców Oliwki, którzy są wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc. Łącznie udało się zgromadzić 2689,11 zł. Podziękowania dla Szpitala Ogólnego w Kolnie Wszyscy narzekają na Służbę Zdrowia; ja niżej podpisany odwrotnie. Na łamach Miesięcznika Kolneńskiego pragnę wyrazić swoje podziękowanie dla Szpitala Ogólnego w Kolnie, a dokładnie oddziału chirurgii, gdzie byłem pacjentem. Jestem zachwycony pracą całej Kadry, a zwłaszcza Ordynatora oddziału Wojciecha Świsłockiego, który pomimo niewystarczającej ilości sprzętu medycznego stawia idealną diagnozę, pomagając chorym. Jest prawdziwym fachowcem w swoim zawodzie leczy ludzi, a nie kieruje na bezzasadne zabiegi. Mimo nawału pracy znajduje zrozumienie i empatię dla każdego pacjenta. Jako pacjent życzyłbym, żeby lekarze z takim podejściem i znajomością zawodu byli wszędzie i dla wszystkich chorych. Serdecznie dziękuję Panu Ordynatorowi i reszcie załogi. Andrzej Stosur 6

7 KWALIFIKACJE WOJSKOWE Młodzież już nie unika pójścia w kamasze 250 osób, w tym 12 kobiet, stawiło się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kolnie, by poddać się kwalifikacji wojskowej. Jest to liczba o wiele niższa w porównaniu do lat ubiegłych, gdyż wezwania obejmują roczniki z tzw. niżu demograficznego. Komisja swoje prace rozpoczęła 3 marca, a zakończyła 19 marca 2014 roku. się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Podstawowym rocznikiem, który został wezwany, jest rocznik 1995, ale obowiązkowemu badaniu poddano też urodzonych w latach , którzy do tej pory - z różnych powodów - nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz panie z rocznika kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. W całej Polsce przed komisjami stawi się blisko 270 tys. osób. Nazwa kwalifikacja wojskowa trwa od 2010 roku. Od tego czasu wojsko stało się służbą zawodową, a obowiązkowe pójście w kamasze zawieszone tłumaczy major Marek Dziemiańczuk z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży. - Jednak stawienie się przed komisją jest nadal obowiązkowe, a młodzież z terenu miasto Kolno i powiatu kolneńskiego rzetelnie podeszła do wypełnienia tego ważnego zadania, czego dowodem jest 100 % frekwencja - dodaje major. Kwalifikacja wojskowa polega na określeniu przez Powiatową Komisję Lekarską stanu zdrowia oraz założeniu ewidencji wojskowej. W większości prawie 97 % powołań młodzież zyskała kategorię A, czyli są zdolni do służby wojskowej. Mamy cztery przypadki kategorii E, czyli osób całkowicie niezdolnych do służby wojskowej informuje Marek Dziemiańczuk. Dzisiejsza młodzież jest bardziej wysportowana i na ogół zdrowsza niż jej rówieśnicy sprzed kilku lat. Po wykonanych badaniach lekarskich dotyczących postawy, wzroku, wagi i wzrostu obserwujemy większą dbałość o własne ciało, a przeprowadzone z poborowymi rozmowy cechują się wysoka kulturą i dojrzałością dodała Maria Sańko-Sawczenko, Przewodnicząca Komisji Lekarskiej w Kolnie. Odwróciły się też wcześniejsze tendencje, czyli unikanie powszechnego obowiązku obrony i obecnie to powołani zabiegają o jak najlepszą kategorię. Szczególnie dla mężczyzn jest ona bardzo ważna, gdyż inna niż A zamyka drogę do podjęcia pracy we wszelkich służbach mundurowych: policji, służby więziennej, straży granicznej czy pożarnej. Jeżeli chodzi o popularność wojska na naszym terenie, to podkreślę, że jest ona bardzo duża. Do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży wpływa każdego roku ok. 60 wniosków o skierowanie do służby przygotowawczej. Młodzi ludzie chętnie wstępują po służbie przygotowawczej do służby zawodowej. Przede wszystkim do jednostek terytorialnych w pobliżu miejsca zamieszkania o odległości około 100 km. Czyli cieszą się popularnością takie jednostki jak: Giżycko, Białystok, Węgorzewo i Gołdap. Od 2010 roku około 20 osób z obszaru miasta i powiatu kolneńskiego zatrudniło się we wspomnianych jednostkach powiedział w wywiadzie do MK Marek Dziemiańczuk. O zainteresowaniu świadczą też licznie zadawane w czasie kwalifikacji pytania. Wiele osób złożyło akces o chęci podjęcia pracy w wojsku i kształcenia w szkolnictwie wojskowym. Rekrutacja do uczelni odbywa się w nietypowym terminie do 31 marca dlatego WKU wcześniej służy zainteresowanym wszelką niezbędną informacją. Wojsko szuka przede wszystkim kandydatów wśród absolwentów uczelni technicznych, ratowników medycznych, z konkretnym zawodem, znających języki i posiadających dodatkowe uprawnienia: prawo jazdy czy ukończone przydatne kursy jak np. operator ciężkiego sprzętu. W szeregach armii mile widziane są również panie. Współczesne kobiety są bardzo ambitne, chętnie podejmują wyzwania, dalsze kształcenie i osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach. Jedna z łomżanek pływa obecnie na statku marynarki wojennej. Stawiamy wysokie wymagania przed rekrutami, ale w zamian wojsko oferuje stabilną pracę z możliwością rozwoju i na start ok. 2,5 tys. zł na rękę plus dodatki, m.in. na wynajem mieszkania podsumowuje major Dziemiańczuk. WKU w Łomży zaprasza chętnych do wstąpienia w szeregi armii zawodowej. Andrzej Konopka Nieodzownym elementem kwalifikacji jest też promocja ochotniczych form służby wojskowej. W czasie rozmów i wydawania książeczek wojskowych każdy stawiający otrzymuje pełen pakiet informacji i odpowiedzi na temat pracy w armii. Służba przygotowawcza jest to rodzaj szkolenia, które trwa cztery miesiące i w tym czasie dany obywatel szkoli się na podstawowych rodzajach sprzętu i poznaje zasady regulaminu wojskowego. Po tych czterech miesiącach zdaje egzamin kwalifikacyjny w ośrodkach szkolenia, np.: w Toruniu, Zegrzu, we Wrocławiu czy Poznaniu. Jest wtedy uprawniony do tego, żeby ewentualnie starać 7

8 KOKiS 8 marca w Łomży odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej pt. Radość spod kapelusza. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu reprezentowały Julita Szczech, Martyna Wolanowska i Paulina Kmieć. W konkursie wzięło udział 38 młodych wykonawców, m.in. z Łodzi, Suwałk, Lidzbarka Warmińskiego, Wysokiego Mazowieckiego i Białegostoku. Największą popularnością wśród wykonawców cieszyły się teksty Agnieszki Osieckiej, Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: monolog - wiersz i piosenka kabaretowa. Jury w składzie: Zofia Adamska, Katarzyna Szmitko, aktor i kompozytor Krzysztof Dzierma, aktor i reżyser Krzysztof Zemło oraz przewodniczący jury prof. Jan Zdzierski postanowiło przyznać Julicie Szczech II miejsce w konkursie. Julita otrzymała dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną, natomiast Martyna Wolanowska - wyróżnienie. Obie wokalistki zostały zaproszone przez organizatora konkursu do wzięcia udziału w uroczystej gali finałowej, która odbyła się w Centrum Kultury przy szkołach katolickich w Łomży. Julita Szczech zaśpiewała piosenkę Agnieszki Osieckiej Miasteczko cud, a Martyna Wolanowska Julię Bronisława Maja. Koncertowo - pierwszego dnia wiosny w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu Ciekawe propozycje kulturalne na pierwszy dzień wiosny przygotował Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Już od rana świętowano wspólnie z Gimnazjum Jana Pawła II w Kolnie z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca; odbyła się prezentacja i krótki wykład przygotowany przez uczniów na temat zasobów wody pitnej na świecie. bransoletki z rzemyków. Warsztaty plastyczne i drugą część atrakcji - w postaci koncertu zespołu The Stylacja - przygotował Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Tu młodzież mogła wysłuchać dobrej muzyki w skocznych, wiosennych rytmach. Zespół The Stylacja jeszcze raz tego dnia wystąpił z koncertem o godzinie 19:00 - dla szerszej kolneńskiej publiczności. Żywe i szybkie utwory zagrane profesjonalnie przez muzyków z Łodzi i tym razem zostały dobrze przyjęte przez widownię. Szczególnie na słowa uznania zasługuje sekcja instrumentów dętych oraz show sceniczny klawiszowca, którego niespożyta energia udzieliła się nawet starszej grupie publiczności. Było wiosennie, zabawnie i muzycznie pierwszego dnia wiosny za sprawą Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Następnie w części artystycznej wystąpiła młodzież z gimnazjum, która zaprezentowała znane światowe utwory muzyczne. Popisy wokalne i instrumentalne młodych wykonawców przypadły do gustu ich rówieśnikom i wychowawcom, którzy nagradzali artystów gromkimi brawami. Na zakończenie tej części programu zebrani w kawiarni KOKiS mogli spróbować swych sił i pokazać zdolności manualne w miniwarsztatach plastycznych, wykonując 8

9 Muzyczna podróż przez wieki w KOKiS 27 marca w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu miał miejsce niezwykły koncert. W muzyczną podróż przez wieki, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kolnie i zaproszoną młodzież Zespołu Szkół Technicznych zabrali panowie: dr Mateusz Goc i mgr Adam Januszkiewicz. Prowadzący nietypową lekcję muzyki dr Mateusz Goc (członek orkiestry Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży i Prorektor WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży) w sposób lekki i zabawny przybliżył uczestnikom spotkania poszczególne muzyczne epoki od średniowiecza do czasów obecnych. Omawiając najwybitniejszych twórców muzyki z poszczególnych epok, panowie prezentowali utwory mistrzów na waltornię z towarzyszeniem fortepianu. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu utwory takich mistrzów, jak A. Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Chopin czy G. Bizet. Prezentując muzykę współczesną, wykonawcy zagrali motywy z filmów - m.in. Piraci z Karaibów, Gwiezdne wojny czy Podróż, a na zakończenie spotkania przebój roku 1986 The Final Countdown zespołu Europe. Dla KOKiS Wieczór z piosenką biesiadną okazji 4. rocznicy powstania zespołu Kolneńskie Z Dziewczyny z Plusem w niedzielne popołudnie 2 marca w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się kolejny koncert naszych jubilatów. Tym razem artyści przygotowali Wieczór z piosenką biesiadną. Program składał się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowane zostały znane i popularne utwory muzyki biesiadnej przeplatane ciekawymi skeczami na temat toastów. Drugą część stanowiły pieśni cygańskie; w tej odsłonie zespół wystąpił we własnoręcznie wielu słuchaczy przybyłych do KOKiS tego dnia, ta niezwykła muzyczna podróż w czasie była za krótka. Organizatorami spotkania byli: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kolnie, Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży. wykonanych barwnych strojach cygańskich. Przytulna sceneria stonowana światłami, kolorowe stroje cygańskie i porywający klimat muzyki biesiadnej, w którą zespół włączył publiczność - na długo pozostanie w pamięci przybyłym na występ widzom. Koncert przypadł do gustu licznej widowni, która brawami na stojąco wyraziła swoje uznanie dla pracy twórczej naszych artystów. Na koniec wszyscy występujący otrzymali róże i życzenia dalszej owocnej pracy artystycznej - od Sekretarza Miasta Kolno - Mirosława Bajorka i dyrektor KOKiS - Beaty Orzołek. Z okazji Dnia Kobiet 9 marca na zaproszenie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w sali widowiskowej wystąpił znany i ceniony iluzjonista Łukasz Grant. Spektakularne sztuki magiczne, poczucie humoru artysty, urocza asystentka i dobra muzyka podczas programu artystycznego zostały dobrze przyjęte przez kolneńską publiczność. Dodatkową atrakcją była możliwość uczestniczenia w pokazie osób z widowni, która tego dnia wypełniła salę po brzegi. Było zabawnie, magicznie i czarująco, a show na długo zostanie w pamięci osób, które tego dnia przybyły na występ do naszego ośrodka. 9

10 POWIAT KOLNEŃSKI Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Kilkaset osób, w tym między innymi: Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński oraz ks. Wojciech Stefaniak, Starosta Kolneński Henryk Duda, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego Marian Niesłuchowski, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, dyrektorzy szkół oraz młodzież wzięło udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kolnie. Główne uroczystości odbyły się w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w dniu 3 marca br. Uroczystości rozpoczął montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Następnie uczestnicy obejrzeli film o żołnierzach podziemia niepodległościowego walczących na naszym terenie. Ostatnim elementem obchodów był wykład dr Waldemara Brendy. Wcześniej - 1 marca Starosta Kolneński Henryk Duda, dyrektor ZST w Kolnie Eugeniusz Gromadzki oraz kawalerzyści, panowie Andrzej Szymański i Tadeusz Jabłoński złożyli kwiaty na pomniku upamiętniającym walczących o wolną Polskę. Organizatorzy uroczystości: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Starostwo Powiatowe w Kolnie. Współorganizatorzy: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie, OHP Kolno, Stowarzyszenie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. Marcin Sekściński Film o partyzantach podziemia niepodległościowego z naszego regionu znaleźć można w serwisie youtube. Film Żołnierze Wyklęci ocalić od zapomnienia dostępny jest pod linkiem: watch?v=fbmtuxwz0gk Powstanie tego materiału filmowego wsparł finansowo Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. 10

11 POWIAT KOLNEŃSKI Aktywny Samorząd program realizowany w naszym powiecie Powiat kolneński realizuje program Aktywny Samorząd, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dostępie do edukacji oraz zwiększenie aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Do 30 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmowało wnioski na uzyskanie dofinansowania w ramach programu. O środki z programu Aktywny Samorząd mogły zabiegać osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które kształcą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie przypomina i zachęca osoby spełniające warunki uczestnictwa w programie, do składania wniosków i zaznacza, że warto zabiegać o te pieniądze, bowiem na beneficjentów czekają duże dofinansowania. Międzynarodowa wymiana młodzieży dniach 5-10 marca odbyła się polsko-włoska wymiana W młodzieży uczniów I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie oraz ich partnerskiej szkoły z Włoch - Liceo Statale Teresa Ciceri. W wymianie udział wzięło 19 uczniów, członków Szkolnego Klubu Europejskiego EuroAdaś wraz z dwiema opiekunkami. Kolneńska młodzież owocnie spędziła te kilka dni w Italii, uczestnicząc w licznych atrakcjach przygotowanych przez gospodarzy oraz zwiedzając różne zakątki Włoch. 31 marca do Kolna zawitała z wizytą grupa włoskiej młodzieży, która odwiedza nasz powiat w ramach tej samej wymiany. Marcin Sekściński Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie oraz Starostwo Powiatowe w Kolnie zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Kolneńskiego do wzięcia udziału w VIII POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. Przestrzeń wyobraźni ORGANIZATORZY: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie ul. Wojska Polskiego 3 / Kolno / tel Starostwo Powiatowe w Kolnie ul. 11 Listopada 1 / Kolno / tel CELE KONKURSU: rozwijanie i upowszechnianie umiejętności fotografowania, propagowanie fotografii artystycznej, inspirowanie twórczej aktywności, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, REGULAMIN I. Uczestnicy Mieszkańcy Powiatu Kolneńskiego II. Tematyka prac - Fotografie, pełne nastrojów, pięknych wspomnień, skojarzeń. III. Termin dostarczania prac Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby jednego z organizatorów - Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 3, Kolno - Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, ul. 11 Listopada 1, Kolno, pok. 224 w kopercie z dopiskiem VIII Powiatowy Konkurs Fotograficzny do 17 maja 2014 r. IV. Zasady konkursu 1. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych : - fotografie uczniów szkół podstawowych powiatu kolneńskiego, - fotografie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolneńskiego - fotografie osób dorosłych-mieszkańców powiatu kolneńskiego. 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace zdjęcia kolorowe lub czarno-białe, w formacie 15cm 21cm. 3. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie miękkim ołówkiem lub żelopisem tytuł, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, adres oraz numer telefonu kontaktowego, 4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, a osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach. V. Finał konkursu odbędzie się w 30 maja 2014 r. o godz. 11ºº w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 3. VI. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. VII. Prace fotograficzne przechodzą na własność organizatorów VIII. Najlepsze zdjęcia zostaną wyeksponowane na WYSTAWIE POKONKURSOWEJ w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy pod nr. tel /

12 MAŁY PŁOCK piątek, 21 marca przedszkolaki z Wesołego przedszkola W w Chludniach pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. Ranek tego dnia w przedszkolu minął na rozmowie na temat zwyczaju topienia marzanny oraz zapoznaniu się z piosenką Marzanna. Zaraz po śniadaniu dzieci z zapałem rozpoczęły wykonywanie zimowej panny ; każdy chciał mieć swój udział we wspólnej zabawie. Następnie, śpiewając wiosenne piosenki i niosąc naszą marzannę, przedszkolaki wyruszyły, by pożegnać zimę. Ewa Boguska Polska tańcem malowana w przedszkolach Przedszkolaków z Wesołych przedszkoli w Kątach, Chludniach, Małym Płocku i Rogienicach Wielkich odwiedzili pod koniec marca artyści z audycją muzyczną pt. Polska tańcem malowana. W czasie koncertów przedszkolaki miały okazje poznać polskie tańce ludowe, a także zobaczyć je w wykonaniu profesjonalnych tancerzy. Staropolskie stroje przybliżyły dzieciom tradycje i obyczaje panujące dawniej w różnych regionach Polski. W programie zaprezentowano następujące tańce: krakowiaka, poloneza, kujawiaka, poleczkę i oberka. Część dzieci miała okazję nauczyć się podstawowych kroków chodzonego i razem z artystami zatańczyć go przy akompaniamencie akordeonu. Dzieci były zachwycone strojami i tańcami wykonanymi przez profesjonalnych tancerzy, przyśpiewkami i piosenkami ludowymi śpiewanymi przez prowadzącą, a także dynamicznym akompaniamentem muzycznym wykonanym przez akordeonistę. Gmina Mały Płock pozyskała środki na wydanie publikacji Szkoła w Kątach (z zarysem historii wsi). Umowę na dofinansowanie realizacji tego projektu podpisał wójt Józef Dymerski wraz z p. skarbnik Ewą Kuklińską 20 marca 2014 roku. Książka ma być kompendium wiedzy o historii szkoły w Kątach jak i czasach współczesnych, przybliżając obraz szkoły i miejscowości, w której ona się znajduje na przestrzeni niemal 120 lat. Teraz zbierane są materiały, a ich przygotowaniem zajmuje się pani Gabriela Szczęsna, osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, mająca na koncie wiele publikacji historycznych. Mały Płock Powitanie wiosny w Chludniach W piątek, 21 marca przedszkolaki z Wesołego przedszkola w Chludniach pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. Ranek tego dnia w przedszkolu minął na rozmowie na temat zwyczaju topienia marzanny oraz zapoznaniu się z piosenką Marzanna. Zaraz po śniadaniu dzieci z zapałem rozpoczęły wykonywanie zimowej panny ; każdy chciał mieć swój udział we wspólnej zabawie. Następnie, śpiewając wiosenne piosenki i niosąc naszą marzannę, przedszkolaki wyruszyły, by pożegnać zimę. Ewa Boguska Publikacja będzie wydana jeszcze w maju tego roku. Całość zostanie Kąty oprawiona będą miały swoją w twardą książkę okładkę, a nakład książki wyniesie Gmina Mały Płock pozyskała środki na wydanie publikacji Szkoła w Kątach (z zarysem historii wsi). 700 sztuk. Wydawnictwo będzie bezpłatne i dostępne w naszej Umowę na dofinansowanie realizacji tego projektu podpisał wójt Józef Dymerski wraz z p. skarbnik Ewą Kuklińską 20 marca 2014 roku. Książka ma być kompendium wiedzy o historii szkoły w Kątach jak i czasach współczesnych, przybliżając obraz szkoły i miejscowości, w której ona się znajduje na przestrzeni niemal 120 lat. Teraz zbierane są materiały, a ich przygotowaniem zajmuje się pani Gabriela Szczęsna, osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, mająca na koncie wiele publikacji historycznych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja będzie wydana jeszcze Publikacja w maju tego roku. wydana Całość zostanie przez oprawiona gminę w Mały twardą okładkę, Płocka nakład książki wyniesie 700 sztuk. Wydawnictwo będzie bezpłatne i dostępne w naszej bibliotece oraz placówkach edukacyjnych. bibliotece oraz placówkach edukacyjnych. Projekt Wydanie i promocja publikacji Szkoła w Kątach (z zarysem historii wsi) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wydana przez gminę Mały Płock Projekt Wydanie i się promocja do publikacji osiągnięcia Szkoła w Kątach celów tej (z zarysem osi, objętego historii wsi) współfinansowany PROW ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Rolnictwa Obszarów Wiejskich i Rozwoju na lata Wsi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Polska tańcem malowana w przedszkolach. Przedszkolaków z Wesołych przedszkoli w Kątach, Chludniach, Małym Płocku i Rogienicach Wielkich odwiedzili pod koniec marca artyści z audycją muzyczną pt. Polska tańcem malowana. W czasie koncertów przedszkolaki miały okazje poznać polskie tańce ludowe, a także zobaczyć je w wykonaniu profesjonalnych tancerzy. Staropolskie stroje przybliżyły dzieciom tradycje i obyczaje panujące dawniej w różnych regionach Polski. W programie zaprezentowano następujące tańce: krakowiaka, poloneza, kujawiaka, poleczkę i oberka. Część dzieci miała okazję nauczyć się podstawowych kroków chodzonego i razem z artystami zatańczyć go przy akompaniamencie akordeonu. Dzieci były zachwycone strojami i tańcami wykonanymi przez profesjonalnych tancerzy, przyśpiewkami i piosenkami ludowymi śpiewanymi przez prowadzącą, a także dynamicznym akompaniamentem muzycznym wykonanym przez akordeonistę. 12

13 GRABOWO Piotr laureatem Piotr Konopka - uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. A. i J. Wagów w Grabowie został laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii. Piotrek do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem dyrektora szkoły Zbigniewa Rogowskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Ciepłych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości, obfitujących we wzajemną życzliwość, a także radosnych spotkań w gronie najbliższych przy wielkanocnym stole życzy Wójt Gminy Grabowo, Przewodniczący Rady Gminy z radnymi i pracownicy Urzędu Gminy 13

14 TUROŚL Akademia przyjaciół pszczół Gminny Ośrodek Kultury w Turośli dołączył do projektu Z Kujawskim pomagamy pszczołom, w ramach którego zorganizował Akademię Przyjaciół Pszczół. 18 marca 2014 roku rozpoczęły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu. Podczas spotkań dzieci i młodzież zdobywały wiedzę o życiu i ochronie pszczół oraz przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 marca; wtedy dzieci wykonały plakaty informacyjne, z których zdobyły wiedzę o życiu pszczół w roju, rodzajach pszczół oraz co możemy zrobić, by pomóc pszczołom. Dzieci wykonały również model roju pszczół w kwiatach jabłoni. Na następnych spotkaniach od 20 do 27 marca przeprowadzono zajęcia plastyczne, podczas których wykonane zostały domki dla dzikich pszczół. Zajęcia związane z budową domków dla pszczół poprzedziło wyjście w plener w celu zbierania materiałów do ich budowy. Wykonane domki zostały zawieszone przez dzieci na drzewach podczas wycieczki, której celem było szukanie pierwszej pszczoły. W ramach akademii zorganizowany zostanie również konkurs wiedzy o pszczołach oraz wycieczka do Charciejbałdy koło Myszyńca. Celem wyjazdu będzie zapoznanie dzieci z pracą pszczelarza w czynnej pasiece. Dzieci i młodzież zwiedzą również rezerwat przyrody ze starymi barciami w Czarni oraz dowiedzą się, jaką rolę w życiu Kurpiów pełniło bartnictwo. Celem nadrzędnym akcji Z Kujawskim pomagamy pszczołom jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe. Spotkanie seniorów z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Turośli tradycyjnie, jak co roku zaprosił seniorów z gminy Turośl, żeby wspólnie świętować Dzień Kobiet oraz Dzień Mężczyzn. Prace oceniała komisja składzie: Leszek Czyż dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Krupki w Lemanie przewodniczący oraz członkowie Maria Czemerych nauczycielka i ks. dr hab. Jerzy Sikora poeta, krytyk literacki. Jury stwierdziło, że prace konkursowe miały różnorodną formę: od poetyckich sentymentalnych wyznań do prozatorskich opisów kurpiowszczyzny. Jedni podkreślali skromność i pracowitość żyjącego tu ludu, upatrując w tym jego wielkość i świętość. Inni starali się pokazać ziemię kurpiowską w jak największym spektrum krajobrazowym, jakby w obawie, by niczego nie pominąć. W przypadku niektórych prac komisja miała obawy co do ich samodzielności. Na korzyść autorów prac przemawia autentyczność i szczerość wyrażanych uczuć. W konkursie nagrodzone zostało trzy osoby. Licznie przybyli goście oprócz życzeń otrzymali w prezencie drzewka szczęścia wykonane przez dzieci na zajęciach plastycznych w GOK w Turośli przy pomocy pracowników ośrodka. Przybyłym gościom życzenia złożył także Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała, wręczając słodkie upominki. Po krótkim poczęstunku wszyscy rozeszli się do domów w radosnych nastrojach. 14 Podsumowanie konkursu KURPIOWSZCZYZNA - poezją i prozą pisana Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 20 marca 2014 r. zorganizował podsumowanie konkursu Kurpiowszczyzna - poezją i prozą pisana. Do drugiej edycji konkursu przystąpiły osoby ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

15 OHP V Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy za nami Targi Edukacji i Pracy to przedsięwzięcie dla wszystkich, którzy podejmują decyzję: co dalej, jaką uczelnię wybrać i w jakim kierunku pójść? Na te i wiele innych pytań, które stoją przed maturzystami, pomogły odpowiedzieć Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy 2014 odbywające się na terenie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w dniu 25 marca 2014 r. już piąty rok z rzędu. Organizatorem przedsięwzięcia był Punkt Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży, a współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. Patronat honorowy nad targami objął Starosta Kolneński i Burmistrz Miasta Kolno. Patronatem medialnym służyło Radio Nadzieja oraz Miesięcznik Kolneński. Jak co roku Targi były miejscem spotkań maturzystów i przedstawicieli przybyłych uczelni oraz pracodawców z lokalnego środowiska. Forma przekazu informacji o możliwościach rozwoju i dalszego kształcenia jest z roku na rok coraz bardziej atrakcyjna, a uczestnictwo w tym przedsięwzięciu daje maturzystom możliwość zebrania rzetelnej informacji o ofertach edukacyjnych uczelni wyższych i zapoznania się z propozycjami pracy oferowanymi przez wystawców. Na wstępie pośrednik pracy OHP w Kolnie powitał zaproszonych gości oraz zebraną młodzież. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, a swoje słowo do młodzieży skierował Podlaski Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku Stanisław Fiedorowicz. Ważnym punktem przedsięwzięcia było wręczenie Honorowej Odznaki OHP Burmistrzowi Miasta Kolno Andrzejowi Dudzie za długoletnią i owocną współpracę z jednostkami OHP w Kolnie. Dziękując za to wyróżnienie, burmistrz podkreślił rolę wszystkich zaangażowanych w pracę z młodzieżą, a w szczególności Komendanta OHP, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, WKU, placówek oświatowych i pracowników kolneńskiego OHP. Przybliżył też realną sytuację na lokalnym rynku pracy i rodzącą się szansę rozwoju małych i średnich firm w naszym mieście, jaką stwarza kolneński Park Inwestycyjny. Burmistrz zachęcał młodzież do przemyślanych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej i konfrontowania wybranego zawodu z możliwościami podjęcia pracy, wskazując przy tym na duże zapotrzebowanie na kierunki typowo techniczne. Od lewej: Burmistrz Andrzej Duda podczas odznaczenia Po części oficjalnej młodzież z ZST w Kolnie współpracująca z OHP zaprezentowała krótki program artystyczny. Uczestnicy targów otrzymali kompleksową wiedzę z zakresu studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych za pomocą profesjonalnie przygotowanych prezentacji multimedialnych. Dopisała również wysoka frekwencja osób zainteresowanych, które chętnie odwiedzały stoiska wystawiennicze. Była to znakomita okazja do osobistego kontaktu z pracodawcą. Młodzież korzystała z indywidualnych porad doradców zawodowych, informacji udzielanych przez przedstawicieli firm, instytucji i pośredników pracy. Instytucje wystawiennicze zachęcały bogatą ofertą promocyjną. Przygotowały mnóstwo ulotek, broszur i gadżetów. W imprezie edukacyjnej udział wzięli zaproszeni goście, m. in.: Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, Wicestarosta Wojciech Sekściński, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Wojewódzki Komendant OHP Stanisław Fiedorowicz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Lech Kowalczyk, Komendant Powiatowej Policji insp. Robert Marciniak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Wacław Sójko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kajko, Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie Beata Orzołek, Dyrektor CEiPM OHP w Łomży Henryk Krajewski, dyrektor PCPR Izabela Wasilewska, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z Kolna, kierownicy kolneńskich bibliotek, pedagodzy i nauczyciele lokalnych szkół oraz przedstawiciele kadry OHP. V Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy zostały zorganizowane w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Agnieszka Samul - pośrednik pracy OHP 15

16 Z ŻYCIA SŁUŻB Niewybuchy z II wojny światowej w gminie Mały Płock Niewybuchy z II wojny światowej odnaleziono w rejonie kompleksu leśnego oraz w pasie drogowym w gminie Mały Płock. Policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu saperów wojskowych z Orzysza. 15 marca 2014 r. dyżurny policji w Kolnie został zaalarmowany, że w rejonie kompleksu leśnego, na polu, w okolicach jednej z miejscowości w gminie Mały Płock, leży niewybuch. Kilka dni później ponownie policjanci zostali powiadomieni o znalezisku z II wojny światowej, tym razem w pasie drogowym. Obecni na miejscu zdarzenia policjanci dokonali oględzin znalezisk. Niewybuchy zabezpieczono do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej w Orzyszu. Niebezpieczne znaleziska pochodziły najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Jak zwykle w takiej sytuacji - pociski w bezpieczny sposób zostały zneutralizowane przez żołnierzy I Dzień Wiosny w pow. kolneńskim Kolneńscy policjanci kontrolowali wagarowiczów. Funkcjonariusze zwracali uwagę na wszystkie aspekty mówiące o demoralizacji nieletnich. W związku z tym dniem było więcej patroli policyjnych, w tym tych nieumundurowanych. na wagarach. Ważnym aspektem, na który zwracali uwagę policjanci, były także przejawy demoralizacji, a więc spożywanie alkoholu, palenie papierosów w miejscach publicznych oraz posiadanie i zażywanie środków odurzających. Policjanci korzystając z okazji, że lekcje w tym dniu odbywały się w większości szkół na sportowo lub wiosennie uczestniczyli również w imprezach szkolnych. Przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw, o ostrożności w przypadku napotkania bezpańskiego psa i osoby obcej. Odpowie za przechowywanie towarów bez polskich skarbowych znaków akcyzy Kolneńscy policjanci zabezpieczyli ponad 40 kg tytoniu. Mężczyzna, który go przechowywał, za swoje postępowanie odpowie przed sądem. 24 marca 2014 r. policjanci z Kolna zapukali do drzwi jednego z domów na terenie miasta. Z ustaleń mundurowych wynikało, że mogą znajdować się tam nielegalne wyroby tytoniowe. Policjanci się nie pomylili. Podczas przeszukania domu oraz pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez 47-letniego mężczyznę funkcjonariusze znaleźli około 37 kg tytoniu w liściu oraz blisko 5 kg krajanki tytoniowej. Towar nie zawierał znaków uiszczenia opłat akcyzowych i podatkowych, a jego ilość wskazywała na zamiar wprowadzenia do obrotu. Ponadto w trakcie czynności zabezpieczono maszynkę do krojenia liści tytoniu oraz maszynkę do skręcania papierosów. Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych podatków straciłby w ten sposób około 20 tysięcy złotych. Za przechowywanie towarów bez polskich znaków skarbowych akcyzy mężczyzna odpowiadać będzie teraz przed sądem. Grozi mu grzywna oraz do 3 lat pozbawienia wolności. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia ma przyjemność poinformować o trwającej VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Policjant, który mi pomógł służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Życzę Państwu ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także serdecznych spotkań w rodzinnym gronie oraz wszelkiej pomyślności. Wesołego Alleluja! Tradycyjnie 21 marca w Dzień Wiosny kolneńscy policjanci prowadzili działania prewencyjne, sprawdzane były ulice, sklepy spożywcze, skwery i inne budynki użyteczności publicznej. Wszystko to po to, by upewnić się, że uczniowie nie przebywali 16 Komendant Powiatowy Policji w Kolnie insp. Robert Marciniak wraz z policjantami i pracownikami cywilnymi

17 PRZEDSZKOLE Spotkanie z panem leśniczym r. dzieci z grupy Motylki z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie odwiedził pan Dariusz Kręciewski pracownik Nadleśnictwa Nowogród. Dla większości z nich było to pierwsze, ale jakże wartościowe spotkanie. Przedszkolaki oczekiwały gościa z niecierpliwością już od samego rana. Pan Dariusz opowiadał dzieciom o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje zwierząt zamieszkujących las. Mali przyrodnicy z dużym zainteresowaniem obejrzeli ciekawe plansze edukacyjne, a także mieli możliwość zadawania pytań panu leśniczemu. Pytania były przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od leśniczego kolorowanki o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, a także upominki. Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu Dariuszowi Kręciewskiemu i Nadleśnictwu Nowogród za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne. Wychowawczynie W pracowni krawieckiej Wiosno, wiosno, wiosenko przychodź do nas prędko! Żegnamy już zimę, żegnamy, bo na wiosenkę czekamy! dniu 21 marca, tradycyjnie jak co roku, wszystkie dzieci W z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie pożegnały zimę i powitały tak wyczekiwaną przez wszystkich wiosnę. Przedszkolaki w wiosennym, barwnym korowodzie z marzanną i kolorowymi gaikami przemaszerowały w pobliżu przedszkola, by wyrazić swoją radość z nadejścia nowej pory roku. Następnie przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych oraz okrzyków Żegnaj zimo, witaj wiosno nastąpił tradycyjny obrzęd pożegnania zimy spalenie marzanny. Dzieci powróciły do swoich sal ze śpiewem na ustach oraz kolorowymi gaikami symbolizującymi wiosnę. Pierwszy dzień wiosny był początkiem bloku tematycznego Zielony tydzień w przedszkolu, który przygotowała pani Małgorzata Kijek, wychowawczyni grupy Żabki. Przedsięwzięcia i zadania dydaktyczne przedszkola skierowane były głównie na realizację treści programowych związanych z nową porą roku - wiosną. Dzieci uczestniczyły w zajęciach i zabawach, które uwrażliwiają na piękno wiosennej przyrody. ramach poszerzania wiedzy o różnych zawodach W przedszkolaki wraz z wychowawczyniami odwiedziły pracownię krawiecką w Kolnie. Pani krawcowa opowiedziała dzieciom o swojej pracy i zapoznała z narzędziami niezbędnymi w wykonywaniu tego zawodu. Dzieci porównywały igłę do maszyny z igłą do szycia ręcznego, różnorodne nożyce i maszyny krawieckie. Oglądały nici w różnych kolorach na wielkich i małych szpulach oraz krawieckie dodatki, takie jak: guziki, taśmy, gumy i wiele innych. Dowiedziały się również, do czego służy krawcowej mydło, lustro, szpilki, centymetr krawiecki lub naparstek. Pani Marysia pokazała dzieciom, jak się szyje na maszynie, i podarowała na pamiątkę próbki tkanin z wzorami różnych ściegów. Wizyta była bardzo udana. Przedszkolaki serdecznie dziękują pani Marii Sztachańskiej za spotkanie i poświęcony czas. Pożegnanie zimy, powitanie wiosny 17

18 SZKOŁY tym roku w etapie szkolnym startowała rekordowa W liczba uczniów z naszego gimnazjum (263 osoby w 10 konkursach). Każdy mógł spróbować swoich sił w tej trudnej rywalizacji. Tylko nielicznym udało się przejść etap szkolny i rejonowy, żeby dotrzeć do finału. Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników. Tym najlepszym - finalistom i laureatom składamy szczególne gratulacje, doceniamy ich trud i poświęcenie. Dziękuję i gratuluję nauczycielom, którzy przygotowywali niżej wymienionych uczniów. Sukces uczniów jest też Państwa sukcesem. Pani Teresa Bajorek ze wspaniałym efektem przygotowała do konkursu laureata i finalistę z chemii, pani Krystyna Syrowik laureata z matematyki, pani Lila Charubin trzy laureatki z biologii, a pan Mariusz Kędzierski laureata i finalistę z historii. Dyrektor gimnazjum Oto lista laureatów i finalistów: Paulina Bałdyga - laureatka z biologii Maja Marcelina Duda - laureatka z biologii Patrycja Duda - laureatka z biologii Paweł Korzep - laureat z matematyki Karol Łazicki - laureat z chemii Michał Skrodzki - laureat z historii Karol Łazicki - finalista z historii Michał Skrodzki - finalista z chemii Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie rozpoczęło w roku szkolnym 2013/14, w ramach realizacji edukacyjnego projektu gimnazjalnego, współpracę ze szkołą St. Barnabas w miejscowości Toronto w Kanadzie. Liderem grupy kanadyjskiej jest pan Marcin Biskupski, którego gościliśmy w naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym. Pan Marcin jest nauczycielem historii w kanadyjskiej szkole i miał okazję uczestniczyć w lekcji języka angielskiego w tutejszym gimnazjum. Wtedy też młodzież zaproponowała jemu i jego uczniom współpracę polegającą na wymianie informacji o kulturze i tradycji obu krajów. Począwszy od września tego roku szkolnego, chętni uczniowie klas trzecich gimnazjum poznawali swoich nowych przyjaciół z Kanady. Polscy uczniowie nagrali kilkuminutowy film prezentujący ich szkołę oraz obiekty, z których chętnie korzystają. W fazie realizacji są prezentacje dotyczące naszego tradycyjnego tańca oraz obchodów Świąt Wielkanocnych wraz z całą ich oprawą. Uczniowie kanadyjscy rewanżują się informacjami na temat swoich zainteresowań, opisują szkołę, przygotowują pokaz umiejętności. Są wśród nich przedstawiciele różnych nacji, co tym bardziej czyni ten projekt ciekawym. Niewątpliwie najtrudniejsze jest zapamiętanie imion tym roku z okazji XX Światowego Dnia Wody - Gimnazjum W im. Jana Pawła II w Kolnie przystąpiło do Kampanii Wodnej PAH. Uczestnicząc w akcji Studnia dla Południa, szkoła przeprowadziła działania edukacyjno-informacyjne, które zwiększyły wiedzę uczniów i uczennic na temat dostępu do wody w różnych krajach świata oraz przyczyn i skutków jej braku. Wszystko po to, by pokazać, że dostęp do wody to globalne wyzwanie i nikt nie powinien być na nie obojętny. Do tej pory, w ramach kampanii uczniowie zorganizowali na terenie gimnazjum zbiórkę pieniędzy do puszek, otworzyli sklepik ekologiczny, gdzie można oddać zbędne rzeczy lub kupić coś, co komuś może się jeszcze przydać. Na jednej z długich przerw sprzedawali zdrowe kanapki, wodę i owoce. Wszystkie fundusze przekażą na konto PAH. W sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 21 marca br. rozwieszono plakaty promujące kampanię Studnia dla Południa, a wszyscy zebrani mogli obejrzeć prezentację i występy artystyczne przygotowane 18 członków naszej wymiany, głównie z powodu ich oryginalności. Sądzimy, że podobne trudności mają nasi przyjaciele z Toronto. Ich wiedza o naszym kraju jest raczej znikoma, o czym świadczy chociażby fakt, że widząc zdjęcie jednej z uczestniczek wśród kaktusów, pytali, czy rosną one przy szkole. Przed nami jeszcze wiele miesięcy wspólnej wymiany informacji, która na pewno przyniesie wiele radości obu stronom a przy okazji przyczyni się bez wątpienia do poprawy umiejętności językowych naszych kolneńskich gimnazjalistów. Koordynatorką projektu jest nauczycielka języka angielskiego - pani Barbara Pikulińska. przez uczniów gimnazjum. Na zakończenie pan Robert Zieliński - instruktor KOKiS poprowadził dla młodzieży warsztaty rękodzieła artystycznego. Najlepszym prezentem na powitanie wiosny okazał się koncert łódzkiego zespołu The Stylacja, dedykowany przez dyrektor KOKiS panią Beatę Orzołek młodzieży i nauczycielom gimnazjum. Szkolny koordynator kampanii

19 SZKOŁY Wolontariusze z zagranicy zeszłym miesiącu wychowankowie Szkoły Podstawowej W Nr 1 mieli okazję zetknąć się z zupełnie inną kulturą niż nasza rodzima. Z zagranicy zawitali do nas wolontariusze z Chin oraz Brazylii. Do Polski przybyli już w styczniu tego roku, podróżując po różnych szkołach w Polsce. Korzystając z pobytu, zwiedzili też wiele ciekawych miejsc. Nasza Jedynka była ostatnią ze szkół, do której przyjechali po to, żeby opowiedzieć o swoim życiu i swoich krajach. Brazylijczyk Arthur i Chinka o imieniu Sunshine na co dzień studiują, a na wolontariat zdecydowali się bez wahania, ponieważ fascynują ich podróże oraz poznawanie nowych ludzi. Przez kilka dni Arthur i Sunshine prowadzili prezentacje multimedialne dla wszystkich uczniów szkoły nie tylko starsi koledzy mieli okazję posłuchać o Chinach czy Brazylii, również do zerówek oraz klas I-III zawitali obcojęzyczni goście. Wolontariusze opowiadali o tym, jak wygląda życie w Chinach i Brazylii, o znanych miejscach, historii, kulturze i sztuce, a nawet kuchni w tych zakątkach świata. Uczniowie naszej szkoły z zaciekawieniem uczestniczyli w lekcjach, a po prezentacjach zadawali dużo pytań. Mogli się nawet nauczyć kilku prostych słów w języku chińskim czy portugalskim albo na przykład spróbować posługiwania się pałeczkami służącymi do jedzenia! Choć zagraniczni goście byli w naszej szkole tylko kilka dni, to z uśmiechem na ustach będziemy wszyscy wspominać ich pobyt. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uczniowie Jedynki będą mieli okazję poznać innych wolontariuszy i zagłębić się w świat nieznanych kultur. Katarzyna Wysocka Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z SP1 roku szkolnym 2013/ 2014 uczniowie Szkoły Podstawowej W nr 1 przystąpili do konkursów przedmiotowych. Do etapu wojewódzkiego doszły 2 uczennice: 1. Dominika Łuba - ucz. kl VI c została finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego - opiekun pani Ewa Kowalczyk 2. Joanna Sokołowska - ucz. kl. VI a została finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego - opiekun pani Wanda Wilińska. Obu finalistkom składamy serdeczne gratulację, życząc wielu sukcesów w dalszej edukacji, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczennic do konkursu. 19

20 Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Dwójki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie jest dumna z laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Uczniowie od listopada do lutego rywalizowali o tytuł laureata z rówieśnikami z innych szkół podstawowych województwa podlaskiego. Ich ciężka praca została nagrodzona uzyskaniem 8 tytułów laureata i 3 tytułów finalisty. 21 marca po raz kolejny, wraz z nadejściem wiosny, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie zorganizowano obchody Pierwszego Dnia Wiosny, w tym roku szkolnym pod hasłem Wiosna Gwiazd. SZKOŁY Tytuł laureata z historii uzyskali następujący uczniowie: Angelika Glinka (VI a) Marcel Jan Grygo (VI b) Weronika Iwuć (VI a) Zuzanna Sekścińska (VI b) Klary Marii Grygo (VI b) Marcela Jana Grygo (VI b) W dziedzinie informatyki tytuł laureata otrzymali: Ewelina Podchul (V b) Łukasz Socik (V a) Natomiast tytuł finalisty zdobyli: Klara Maria Grygo (VI b) historia, Magdalena Zuzanna Sekścińska (VI b) przyroda, Ewelina Podchul (V b) przyroda. Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim laureatom i finalistom, a także ich opiekunom: p. Lucynie Gromadzkiej, p. Marzenie Grygo, p. Annie Kłys, p. Barbarze Tobojce i p. Dariuszowi Łosiewskiemu. W dniu 20 marca 2014 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II odbędzie się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Lucyna Olszewska I dzień wiosny w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie Imprez miała charakter profilaktyczny. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie szkoły. Organizatorzy chcieli pokazać dzieciom, jak atrakcyjnie i ciekawie można spędzić czas wolny, bawić się zdrowo i wesoło, biorąc udział w przygotowanych na ten dzień konkursach klasowych. Emocje były ogromne, a na program imprezy złożyły się 3 konkursy. Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczął się od Konkursu piosenki z playbacku. Uczniowie, wytypowani z każdej klasy, wykonywali wybrane przez siebie utwory. Występy klas urozmaicały przygotowane przez uczniów oryginalne układy choreograficzne. Kolejny pokaz zatytułowany Konkurs na przebranie za gwiazdę TV również wzbudził aplauz publiczności. Klasowi gwiazdorzy wychodzili na salę, by przy dźwiękach muzyki zaprezentować publiczności przygotowany przez siebie strój, makijaż czy fryzurę wybranego gwiazdora. Do oceny prezentacji klas powołane zostały komisje konkursowe, które nie miały łatwego zadania. Po burzliwej naradzie wyłoniono zwycięzców i wręczono dyplomy. 20 W Konkursie piosenki z playbacku wyniki przestawiały się następująco: W kategorii klas I-III W kategorii klas IV-VI I miejsce - klasa IIB I miejsce - klasa VIB II miejsce - klasa IIIA II miejsce - klasa IVB III miejsce - klasa IA i IB III miejsce - klasa IVA i VB W Konkursie na przebranie za gwiazdę TV: W kategorii klas I-III W kategorii klas IV-VI I miejsce - klasa IIB I miejsce - klasa VB II miejsce - klasa IA II miejsce - klasa IVB III miejsce - klasa IB III miejsce - klasa VA

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

FESTYN ZE STRONGMENAMI

FESTYN ZE STRONGMENAMI Czerwiec 2011/06 (136) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL FESTYN ZE STRONGMENAMI KOLNEŃSKI nr. 6(136)2011 1 IMPREZY KULTURALNE Imieniny Jana z Kolna 2011 W dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem KWIECIEŃ 2015/4 (182) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem 1 22 kwietnia grupa artystów działająca przy Kolneńskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Rusza remont ul. Wojska Polskiego

Rusza remont ul. Wojska Polskiego KWIECIEŃ 2012/04 (146) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Rusza remont ul. Wojska Polskiego 1 Jeszcze w maju ruszy długo wyczekiwany, gruntowny remont ulicy Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2012/9 (151) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. 110 lat. Banku Spółdzielczego w Kolnie MIESIĘCZNIK

WRZESIEŃ 2012/9 (151) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. 110 lat. Banku Spółdzielczego w Kolnie MIESIĘCZNIK WRZESIEŃ 2012/9 (151) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 110 lat Banku Spółdzielczego w Kolnie 1 JUBILEUSZ Bank z tradycjami Już 110. letnią historią może poszczycić się Bank

Bardziej szczegółowo

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna STYCZEŃ 2014/1 (167) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna 1 MIASTO Orszak Trzech Króli w Kolnie Trzej królowie, w których wcielili

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114)

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114) ISSN 1640-257X Czerwiec 2009/06 (114) MIASTO DWADZIEŚCIA LAT WOLNOŚCI Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm - słowa te wypowiedziane w Dzienniku Telewizyjnym przez aktorkę Joannę

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Gdzie te chłopy - s. XV

Gdzie te chłopy - s. XV ISSN 1640-257X Nr 02 (74) Luty 2006 tel. 278 36 01, 602 698 229 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO* KOLNO* MAŁY PŁOCK* STAWISKI* TUROŚL Gdzie te chłopy - s. XV Kto daje i odbiera... czyli dalsza

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X Udane, to za mało powiedziane O Mistrzostwach Karate w Kolnie czytaj w środku numeru 2 MARZEC 2007 Koncert sezonu Przed chwilą na sali widowiskowej KDK zakończył się

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości GŁOS Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie AMANDÓW CYPRZANÓW GRÓDCZANKI KORNICE KROWIARKI LEKARTÓW MAKÓW PAWŁÓW PIETROWICE WIELKIE SAMBOROWICE ŻERDZINY MARZEC 2013 NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bardziej szczegółowo

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.)

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) Któż był ode mnie bliżej ciebie z miłością większą brał do rąk Nasycam piersi wonią ziemi i się zielenię trawą łąk. ( ) Schylam się schylam

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420 BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny Wesołych Świąt Ozdoby świąteczne wykonane w DPS Brzozów Filia w Orzechówce Kochają taniec - str. 7 Haczów 2007

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPO- WODZIOWEGO WISŁY - STR. 3 - SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS - STR. 7 - NOWY ROZKŁAD LOTÓW LATO 2015 - STR.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy życzymy Czytelnikom 2 MARZEC 2010 KONFERENCJA Nowe kompetencje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo