Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku Przewodniczący Krzysztof Piłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009. Przewodniczący Krzysztof Piłat"

Transkrypt

1 Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009 Zarząd Powiatu: Przewodniczący Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Ryszard Skawiński Członkowie Robert Dawidowski, Karol Marchel, Ryszard Podgórski Wydawca: Starostwo Powiatowe w Ełku Ełk, ul. Piłsudskiego 4 BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 1 / 152

2 Spis treści Pola tematyczne...4 Najważniejsze osiągnięcia Powiatu Ełckiego w 2009r...5 Budżet powiatu...5 Starostwo...5 Oświata...6 Drogi...7 Rynek pracy...9 Pomoc społeczna...11 Promocja, kultura, sport, organizacje pozarządowe...13 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe...15 ANEKS...16 Raport z pozyskiwania funduszy zewnętrznych...16 Praca w poszczególnych wydziałach i jednostkach...24 Wydział Organizacyjny...24 Wydział Budownictwa...32 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami...33 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska...39 Wydział Komunikacji...44 Wydział Edukacji...48 Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu...53 Informacje Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego...57 Informacje Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego...64 Informacje Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich...66 Informacje I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego...69 Informacje Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego...79 Informacje Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja...81 Informacje Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku...85 Informacje Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku...91 BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 2 / 152

3 Informacje Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku...95 Informacje Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku Informacje Bursy Szkolnej w Ełku Informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Informacje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku Informacje Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku Informacje Domu Rodzinnego w Ełku, ul. Dąbrowskiej Informacje Domu Rodzinnego w Ełku, ul. Grajewska Informacje Domu Rodzinnego w Starych Juchach Informacje Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń w Ełku Informacje Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Raport Tęczowego Domu Domu Pomocy Społecznej w Ełku Raport Środowiskowego Domu Samopomocy Raport Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 3 / 152

4 Pola tematyczne Generalnie zadania władz Powiatu Ełckiego koncentrują się na kilku polach tematycznych: 1. Zarządzanie budŝetem Powiatu Ełckiego. 2. Praca administracyjna prowadzona przez wyspecjalizowane wydziały Starostwa Powiatowego. 3. Oświata, czyli prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego oraz innych placówek oświatowych. 4. Zarządzanie drogami powiatowymi. 5. Zarządzanie powiatowym rynkiem pracy, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie bezrobociu oraz niwelowanie jego negatywnych skutków. 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie, sierotom społecznym, osobom niepełnosprawnym potrzebującym szczególnej troski. 7. Promocja powiatu oraz programowanie i wspieranie jego rozwoju (m. in. komunikacja społeczna, turystyka, kultura i sport oraz wspieranie organizacji pozarządowych). 8. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 4 / 152

5 NajwaŜniejsze osiągnięcia Powiatu Ełckiego w 2009r. BudŜet powiatu 1.1. Racjonalne gospodarowanie budŝetem powiatu: zrównowaŝenie dochodów i wydatków bieŝących Przeznaczenie znacznej części budŝetu na wydatki inwestycyjne 1.3. Pozyskanie ponad 41 mln złotych ze źródeł zewnętrznych. Starostwo 2.1. Aktualizacja Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Ełckiego do roku Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ełckiego do roku Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Dróg Powiatowych Aktualizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku Uzyskanie korzystnych cen za sprzedawaną własność Powiatu Zarejestrowanie i załatwienie 1924 zgłoszeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na prace geodezyjne oraz wykonanie 3064 zamówień na materiały z zasobu PODGiK na kwotę zł. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 5 / 152

6 2.10. Wydanie 2729 wypisów, wyrysów i kopii map z operatu ewidencji gruntów i budynków na kwotę zł i 376 opinii koordynujących usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego na kwotę zł. Oświata 3.1. Realizacja projektu Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku wartość inwestycji ,30 zł Zakończenie modernizacji budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. śeromskiego w Ełku na kwotę ,00 zł Realizacja projektu partnerskiego Atrakcyjna Szkoła Zawodowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o wartości , 00 zł Pozyskanie środków z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 6 w Ełku im. M. Rataja za ,00 zł.] 3.5. Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku ul. Grajewska 16A, wartość projektu ,00 zł Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego pod nazwą Optymalizacja kształcenia w powiecie ełckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy o wartości zł Remont toalet i szatni uczniowskich przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 w Ełku Likwidacja barier w szkołach i placówkach dostosowanie warunków do uczniów niepełnosprawnych o wartości ,00 zł, dofinansowanie w grudniu 2009r Realizacja przez szkoły ponadgimnazjalne projektu edukacyjnego Archimedes współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 6 / 152

7 3.10. Realizacja projektu partnerskiego Akademia Kompetencji Kluczowych UNIZETO, zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tj., ZS nr 1 w Ełku, ZS nr 3 w Ełku, ZS nr 5 w Ełku; projekt bezkosztowy, czas realizacji Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 234 nauczycielom zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Ełcki Przyznanie 36 uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatowych Stypendiów im. Jana Pawła II Przyznanie grantów edukacyjnych; w drugim semestrze roku szkolnego 2008/ , w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/ Wprowadzenie nowych zawodów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego technik drogownictwa; w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Ełku murarz w oddziale wielozawodowym; w Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. J. H. Małeckich w Ełku technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik geodeta Uzupełnienie stanu księgozbiorów bibliotek szkolnych. Wkład powiatu ,59 zł. Drogi 4.1. Przebudowa i modernizacja dróg (roboty inwestycyjne) za kwotę ,31 zł Remonty dróg za ,87 zł Roboty utrzymaniowe w wysokości: ,31 zł Pozyskanie na przebudowę i remonty dróg ,37 zł w ramach zawartych umów (porozumień) z gminami: Ełk, Stare Juchy, Prostki, Kalinowo Pozyskanie zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 1927N Laśmiady Bałamutowo długości 1,745 km, którego wartość robót wyniosła 94,7 tys. zł. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 7 / 152

8 4.6. Pozyskanie w kwocie zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Finansów) na przebudowę mostu k\m Jędrzejki, której wartość robót wyniosła 1,23 mln zł Pozyskanie w kwocie zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych na: przebudowę drogi nr 1680 N w miejscowości Kurzątki, której wartość robót wynosiła 726,2 tys. zł., i przebudowę drogi nr 1874N Prostki Kopijki wraz z przebudową mostu, której wartość robót wyniosła ponad 3,11 mln zł Pozyskano w kwocie ,57 ze środków RPO Warmia i Mazury na lata na realizację projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego przebudowa dróg powiatowych nr 1714 N, 1859 N,!852 N w powiecie ełckim, którego wartość w 2009 roku wynosiła ponad 6 mln. zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1907 N Babki Gądeckie Chełchy poprzez potrójne utrwalenie za 72,8 tys. zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 N Grabnik RoŜyńsk poprzez potrójne utrwalenie za 231,9 tys. zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie Pisanica Sypitki Wiśniowo Ełckie poprzez potrójne utrwalenie za114,8 tys. zł Modernizacja drogi powiatowej nr 1945 N Dorsze Marcinowo Kalinowo poprzez potrójne utrwalenie za 149 tys. zł Budowa ciągu pieszego w m. Straduny przy drodze powiatowej nr 1857 N Wronki Straduny za 221,5 tys. zł Remont drogi powiatowej nr 1846 N Stare Juchy Zawady Ełckie Gorłówko za 111,9 tys. zł Remont poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi nr 1917 N i 1852 N za 35,4 tys. zł Remont drogi powiatowej nr 1857 N o przebiegu dr woj. nr 655 Orłowo Wronki Połom Straduny za 37,8 tys. zł Remont drogi poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia dr. pow. nr 1907 N dr. nr 1838 N (Kijewo) Chełchy dr. kraj. nr 16 za 54,3 tys. zł. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 8 / 152

9 4.18. Remont drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie Sypitki Wiśniowo Ełckie na odcinku Pisanica Sypitki za 125,5 tys. zł Utrwalenie betonem asfaltowym nawierzchni drogi nr 1921 N RoŜyńsk Guty RoŜyńskie za 169,9 tys. zł Remont drogi powiatowej nr 1852 N RoŜyńsk Bartosze za 170,3 tys. zł Potrójne powierzchniowe utrwalenie dr. nr 1876 N Długosze Dąbrowskie Wiśniowo Ełckie za 149 tys. zł Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1919 N Ruska Wieś Mostolty Suczki Bajtkowo za 25,2 tys. zł Odwodnienie wód opadowych i roztopowych do ziemi w celu odwodnienia nawierzchni korpusu drogowego drogi pow. nr 1852 N RoŜyńsk Bartosze za 45,1 tys. zł Remont chodnika w ciągu ulicy Kolejowej w Ełku za 30,0 tys. zł Wymiana nawierzchni na chodnikach mostu przez rzekę Ełk w m. Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1890 N za 51,0 tys. zł Ścinka poboczy w km drogi powiatowej nr 1878 N Sędki Sypitki Stacze Borzymy za 51,9 tys. zł Ścinka poboczy w km oraz wycinka krzaków drogi powiatowej nr 1846 N Stare Juchy Zawady Ełckie Gorłówko za 51,8 tys. zł. Rynek pracy 5.1. Przyznanie i wypłata zasiłków dla bezrobotnych na kwotę zł, na dodatki aktywizacyjne zł Wydatkowanie zł z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Socjalnego na organizację instrumentów rynku pracy. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 9 / 152

10 5.3. Wydatkowanie na prace interwencyjne zł w ramach tej formy zawarto 50 umów na utworzenie 70 stanowisk dla osób bezrobotnych Wydatkowanie na roboty publiczne zł, w ramach, których zawarto 36 umów i skierowano do pracy 223 osoby Na staŝe dla 697 osób przeznaczono zł Na przygotowanie zawodowe dla 71 osób wydatkowano zł Na prace społecznie uŝyteczne wydatkowano zł Na szkolenia dla 640 bezrobotnych wydatkowano zł Udzielenie 162 jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej na kwotę ogółem zł Dokonanie 231 refundacji pracodawcom kosztów doposaŝenia stanowiska pracy na kwotę zł Zrealizowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja Szansa Twój Sukces (koszt zł), w którym uczestniczyło 967 osób (formy wsparcia: staŝe, szkolenia, jednorazowe środki, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe) Zrealizowanie projektu Pomocna dłoń dla Samozatrudnienia (koszt zł), w którym uczestniczyło 45 osób (formy wsparcia: szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe, doradztwo) Zrealizowanie projektu Reaktywacja 45+ (koszt zł), w którym uczestniczyło 19 osób (w formie robót publicznych) Zrealizowanie projektu Aktywni przed 30 o koszcie ogólnym zł, w którym uczestniczyło 9 pracowników zatrudnionych do robót publicznych Zrealizowanie projektu Przedsiębiorczość 2009 o koszcie ogólnym zł (refundacja 61 kosztów utworzenia miejsc pracy). BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 10 / 152

11 5.16. Zrealizowanie projektu Junior programu dla osób niepełnosprawnych o koszcie ogólnym zł (9 miejsc staŝowych). Pomoc społeczna 6.1. Uzyskanie kwoty w wysokości zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na rehabilitację społeczną przeznaczono zł, na zawodową zł, zaś na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zł Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę zł Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na kwotę zł Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę zł Dofinansowanie zadań rehabilitacyjnych z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji na kwotę zł Ustanowienie na podstawie orzeczeń sądowych 36 rodzin zastępczych Wydanie 428 decyzji w sprawie pomocy pienięŝnej, w tym: decyzji o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, - 33 decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie dla nowych rodzin, - 20 decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych, - 13 decyzji o przyznaniu pomocy rzeczowej usamodzielnionym wychowankom placówek i rodzin zastępczych, decyzji na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych osób i rodzin zastępczych Umieszczenie 61 dzieci w rodzinach zastępczych. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 11 / 152

12 6.9. Zakończenie realizacje projektu konkursowego Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w Ŝyciu społecznym i zawodowym na kwotę ,72 zł Realizacja projektu systemowego pt. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych na kwotę zł Zorganizowanie Festynu Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, w którym wzięło udział około 400 dzieci Pozyskanie dodatkowych środków finansowych w wysokości zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Pozyskanie dodatkowych środków finansowych w wysokości ,40 zł na realizację Programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami II Pozyskanie dotacji w wysokości zł z Ministerstwa Polityki Społecznej na realizację projektu stworzenia zintegrowanego systemu pomocy dzieciom i rodzinom zastępczym Wykonanie remontu PCPR u i doposaŝenie w sprzęt komputerowy Pozyskanie środków na stworzenie profesjonalnego archiwum przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku Liczne sukcesy członków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku (m.in. nagroda w dziedzinie rzeźba w przeglądzie woj. podlaskiego, nagroda za wieniec w doŝynkach gminnych, pierwsza nagroda na Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku) Poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz warunków do lepszej samorealizacji dzieci w Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń Zwiększenie ilości pozyskanej i przekazanej pomocy rzeczowej kobietom w ciąŝy w trudnej sytuacji Ŝyciowej przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie poradnictwa w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Przeprowadzenie pięciu adopcji. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 12 / 152

13 6.22. Zakończenie remontu części mieszkalnej w pawilonie A (Mieszkanie Zielone) Tęczowego Domu Domu Pomocy Społecznej w Ełku Przeprowadzenie remontów pomieszczeń mieszkalnych i ogólnego uŝytku w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Promocja, kultura, sport, organizacje pozarządowe 7.1. Zakończenie prac budowlanych i uroczyste otwarcie kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy zespole Szkół nr 2 w Ełku im. K. K. Baczyńskiego Prace przygotowawcze w związku z modernizacją powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, wartość projektu ok. 5 mln zł Opracowanie, wspólne z Powiatami GiŜyckim oraz Piskim, projektu pn. Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej w Subregionie Ełckim w celu aplikowania o dofinansowanie zewnętrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Uhonorowanie wyróŝniających się postaci Ŝycia publicznego Nagrodami Ełckiego Bociana podczas uroczystej powiatowej gali Współorganizacja kilkudziesięciu imprez, z którym waŝniejsze to m.in.: Festyn z okazji 10-.ecia Powiatu Ełckiego w Szeligach, VI DoŜynki Powiatowe i III Festiwal Ciast w Prostkach, Uroczysta Wspólna Sesja Rady Powiatu Ełckiego, Rady Miasta Ełku, Rady Gminy Ełk, Rady Gminy Kalinowo, Rady Gminy Prostki i Rady Gminy Stare Juchy z okazji 20-lecia wolnych wyborów, Konferencja dot, przebiegu trasy Rail Baltica, Gala z okazji 90-lecia PKOL-u, rajd i spływ Weekend na Mazurach z Kajką., ystawa w RoŜyńsku Wielkim z okazji Narodowego Dnia śycia Zakończenie realizacji projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO, w tym organizacja wyjazdu na XII Międzynarodowe Targi Jantur. Turystyka. Sport. Wypoczynek 2009 w Kaliningradzie. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 13 / 152

14 7.7. Przygotowanie i realizacja projektu egoturystyka.pl produkt turystyczny Krainy EGO Realizacja projektu Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur Realizacja projektu pod nazwą Empowering social/civic skills of elderly women in multicultural villages of the North/Eastern Poland ( Wzmocnienie umiejętności społeczno obywatelskich starszych kobiet w społecznościach wiejskich, wielokulturowych w Polsce północnowschodniej ) Współorganizacja dwóch Forów Współpracy Powiatu Ełckiego z organizacjami pozarządowymi Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy samorządu powiatowego w Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności poŝytku publicznego na rok Organizacja comiesięcznych wystaw fotograficznych w Galerii przy kominku w holu Starostwa Powiatowego Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Realizacja projektu Praca zamiast zasiłku, dofinansowanego ze środków unijnych Współorganizacja Światowego Dnia Turystyki wspólnie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną. inauguracja nowego szlaku rowerowego wokół jeziora Selment Wielki Prowadzenie co miesiąc naborów ofert na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2009 oraz organizacja prac Komisji Grantowej, ocena formalna ofert, zawieranie umów na realizację zadań powiatu na kwotę prawie 400 tys. zł, nadzór nad realizacją umów i sprawozdawczość Zakupy sprzętowe do MOS: łódź wioślarska, wiosła, silnik 25 km, ergometr wioślarski, Ŝagiel regatowy, projektor multimedialny, sprzęt nagłaśniający - łączna wartość zakupionego sprzętu zł Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu unijnego z programu transgranicznego Polska - Litwa związanego z rozbudową i modernizacją MOS. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 14 / 152

15 7.19. Program Biblioteka Powiatu Ełckiego stworzenie bazy teleadresowej bibliotek na terenie powiatu, systematyczne powiększanie księgozbioru Utworzenie Magazynu Powiatu Ełckiego emisja co dwa tygodnie w lokalnym radiu oraz telewizji kablowej Utworzenie kanału informacyjnego na najpopularniejszym na świecie serwisie internetowym plików video YouTube Przygotowanie projektu nowych tablic informacyjno-reklamowych pylonów, które w 2010 roku staną przed siedzibami jednostek powiatowych. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 1.4. Aktualizacja Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego Zebranie danych do planu ochrony infrastruktury krytycznej powiatu Opracowanie bazy placówek dla osób bezdomnych Przeprowadzenie konkursu plastycznego z udziałem dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat Klęska - powódź czy huragan - straŝ poŝarna ci pomaga Opracowanie,,Mapy roboczej Starosty Ełckiego stanowiącej załącznik do,,planu operacyjnego Starostwa Opracowanie,,Planu przemieszczania Starostwa Powiatowego w Ełku na zapasowe miejsce pracy Opracowanie,,Planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie powiatu ełckiego Opracowanie,,Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ełku na czas wojny. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 15 / 152

16 ANEKS Raport z pozyskiwania funduszy zewnętrznych Porównanie środków pozyskanych przez Powiat Ełcki w latach : RAZEM unijne krajowe wojewódzkie inne inne wojewódzkie krajowe unijne RAZEM ,893, , ,083, ,248, ,273, ,200, ,752, ,862, ,242, ,057, Mijający rok był wyjątkowo korzystny dla Powiatu Ełckiego. To rekordowy okres w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na inwestycje. Pozyskane fundusze na modernizacje dróg z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz tzw. "schetynówek", na projekty edukacyjne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pomoc niepełnosprawnym w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a takŝe na budowę nowoczesnego kompleksu hotelowogastronomicznego przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, zdecydowanie poprawiają wizerunek powiatu. Sukces 2009 r. to efekt cięŝkiej pracy pracowników Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz udanej współpracy samorządu z samorządami gminnymi. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 16 / 152

17 Zestawienie środków pozyskanych w 2009 roku: 0.67% 7.01% 22.67% 75.71% unijne krajowe wojewódzkie inne 45,000,000 zł 40,000,000 zł 35,000,000 zł 30,000,000 zł 25,000,000 zł 20,000,000 zł 15,000,000 zł 41,273, ,248, ,000,000 zł 5,000,000 zł 7,083, , ,893, zł RAZEM unijne krajowe wojewódzkie inne BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 17 / 152

18 Informacja na temat działalności Powiatu Ełckiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE i innych w 2009 r. L.P. Jednostka Projekt śródło Wartość projektu Pozyskane środki, w tym: unijne krajowe wojewódzkie inne 56,705, ,273, ,248, ,083, , ,893, "Twoja Szansa Twój Sukces Projekt obejmuje staŝe, szkolenia, prace interwencyjne, rozpoczęcie działalności gospodarczej Program Operacyjny Kapital Ludzki Poddziałanie Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 4,750, ,750, ,750, Reaktywacja 45+ Projekt obejmuje organizację robót publicznych rezerwa MPiPS 272, , , Aktywni przed 30 Projekt obejmuje organizację robót publicznych rezerwa MPiPS 157, , , Powiatowy Urząd Pracy Inwestycja w przedsiębiorczość Projekt obejmuje udzielenie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Inwestycja w przedsiębiorczość II Projekt obejmuje udzielenie pracodawcom środków na refundację miejsc pracy rezerwa MPiPS rezerwa MPiPS 285, , , , , , Inwestycja w przedsiębiorczość III Projekt obejmuje udzielenie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej rezerwa MPiPS 80, , , "Finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i rezerwa MPiPS aktywizacji zawodowej" projekt obejmuje staŝe, szkolenia, prace interwencyjne, rozpoczęcie działalności gospodarczej 1,114, ,114, ,114, RAZEM 7,379, ,379, ,750, ,629, Centrum Kształcenia Inwestycje w siebie sposobem Praktycznego na bezrobocie i Ustawicznego w Ełku Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1,167, ,167, ,167, RAZEM 1,167, ,167, ,167, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wsparcie dla rodzin zastępczych Rezerwa Ministra 50, , , BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 18 / 152

19 Rodzinie "Wykorzystaj swoja szansę Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym 118, , , Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 182, , , "Program wyrównywania róŝnic między regionami II" - wymiana drzwi, posadzek, wykładzin, schodów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat w Ełku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1,464, , , RAZEM 1,815, , , , Specjalny Rozbudowa Specjalnego Ośrodek Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ełku Szkolno Wychowawczy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5,582, , , RAZEM 5,582, , , Wydział Edukacji SP Atrakcyjna szkoła zawodowa Program Operacyjny Kapital Ludzki Działania 9.2 PO KL Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 744, , , Archimedes Augustowskie Centrum Edukacyjne - realizowany przez II LO w ZS2, I LO, ZSME Program Operacyjny Kapital Ludzki Poddziałanie Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, technologii informacyjno komun. 144, , , Subwencja oświatowa 0,6% rezerwa Ministra Edukacji 1,031, , , BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 19 / 152

20 Akademia Kompetencji Kluczowych" UNIZETO TECHNOLO- GIES S.A. oddział w Lublinie i Instytut Maszyn Matematycznych - realizowany przez ZS1, ZS5, ZS3 Program Operacyjny Kapital Ludzki Poddziałanie Program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej bezkosztowo WE/ZSM-E Optymalizacja kształcenia w Regionalny Program powiecie ełckim w zawodach Operacyjny Warmia i poszukiwanych na rynku pracy - Mazury na lata realizowany przez Zespół Szkół Działanie 3.1 Inwestycje w Mechaniczno Elektrycznych w infrastrukturę edukacyjną Ełku 437, , , WE/ZS6 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa Regionalny Program zawodowego, gastronomiczno Operacyjny Warmia i hotelarskiego, z uwzględnieniem Mazury na lata dostosowania do standardów Działanie 3.1 Inwestycje w europejskich w Zespole Szkół nr infrastrukturę edukacyjną 6 im. Macieja Rataja w Ełku 13,511, ,296, ,296, ZS1 Język angielski kluczem do przyszłości projekt realizowany Program Operacyjny przez Stowarzyszenie Doradców Kapitał Ludzki na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich bezkosztowo - - RAZEM 15,868, ,009, ,430, , egoturystyka.pl - produkt turystyczny Krainy EGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Poddziałanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej 645, , , Wydział Promocji i Rozwoju SP "Praca zamiast zasiłku - partnerstwo na rzecz rozwoju Ekonomii Społczenej na Warmii i Program Operacyjny Mazurach" - projekt realizowany Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie w partnerstwie z liderem projektu Miejskim Ośrodkiem ekonomii społecznej Pomocy Spoołecznej w Olsztynie wartość całkowita dla 6 partnerów 2,030, bezkosztowo - o wartości 126, bezkosztowo - o wartości 126, RAZEM 645, , , Powiatowy Zarząd Dróg Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego przebudowa dróg powiatowych nr 1714 N, 1859 N (stary nr 302), 1852 N (stary nr 320) w powiecie ełckim Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Poddziałanie Infrastruktura trsnportowa warunkująca rozwój regionalny + Gmina Ełk 10,609, ,622, ,291, , BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 20 / 152

21 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Przebudowa dróg powiatowych Mazury na lata nr 1905 N i 1862 N Przykopka Poddziałanie Płociczno Oracze o łącznej długości 5682,30 mb Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny + Gmina Ełk + PPUH Gajek 5,080, ,256, ,556, , Regionalny Program Operacyjny Warmia i Przebudowa drogi powiatowej nr Mazury na lata N Prostki Kopijki od km Poddziałanie do km długości 2,6 Infrastruktura drogowa km warunkujaca rozwój loklany + Gmina Kalinowo 2,000, ,700, ,400, , Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 N Sokoły Jeziorne Prostki m. Kurzątki w gminie Prostki, powiat ełcki - przebudową objęto odcinek dług. 0,735 km Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina Prostki 726, , , , Przebudowa drogi powiatowej nr 1874 N Prostki Kopijki w km Narodowy Programu wraz z przebudową mostu w km w Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina gminie Prostki Prostki 3,113, ,335, ,556, , Przebudowa mostu k/m Jędrzejki w ciągu drogi powiatowej nr 1937 N na przesmyku pomiędzy jeziorami Białe i Stackie - Zakresem objęto przebudową mostu o konstrukcji drewnianej długości 12,0 m na Ŝelbetowy dług. 12,8 m wraz z dojazdami rezerwa subwencji ogólnej budŝetu państwa 1,230, , , Przebudowa drogi powiatowej nr 1907 N Babki Gąseckie Chełchy dr. kraj. nr 16 w km poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia Ŝwirami kruszonymi i emulsją asfaltową. Gmina Ełk 72, , , Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 N Grabnik RoŜyńsk dr. kraj. nr 16 w km na odcinku RoŜyńsk dr. Kraj. Nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego pow.utrwalenia Ŝwirami kruszonymi i emulsją asfaltową Gmina Ełk 231, , , BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 21 / 152

22 Modernizacja polegająca na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia Ŝwirami kruszonymi 2 6,3 mm, 6,3 12,8 mm, 12,8 20 mm i emulsją asfaltową drogi powiatowej nr 1927 N Laśmiady Bałamutowo w km Fundusz Ochrony Gruntów km, długości 1,745 km Rolnych + Gmina Stare Juchy 94, , , Budowa ciągu pieszego w miejscowości Straduny przy drodze powiatowej nr 1857 N Wronki Straduny na odc. Straduny osiedle domków jednorodzinnych w km roboczym do km , , , Remont poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi nr 1917 N i nr 1852 N o łącznej długości 0,746 km 35, , , Remont drogi poprzez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi 5,0 8,0 mm i 8,0 11,0 mm oraz emulsją asfaltową drogi powiatowej nr 1907 N o przebiegu dr. Nr 1838 N (Kijewo) Chełchy dr. kraj. nr 16 o dług. 1,21 km 54, , , Remont drogi powiatowej nr 1857 N o przebiegu dr. Woj. nr 655 Orłowo Wronki Połom Straduny (dr. kraj. nr 65)W ramach remontu przewidziano wykonanie dwukrotnego i jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. 37, , , Remont drogi poprzez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi oraz emulsją asfaltową drogi powiatowej nr 1846 N Stare Juchy Zawady Ełckie Gorłówko w km , , , Potrójne powierzchniowe utrwalenie drogi nr 1876 N Długosze Dąbrowskie Wiśniowo Ełckie w km , , , BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 22 / 152

23 Utrwalenie betonem asfaltowym nawierzchni drogi nr 1921 N o przebiegu dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) RoŜyńsk Wielki Guty RoŜyńskie Wojtele w km o długości 0,600 km 169, , , Podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8,0/11,0 mm i 5,0/8,0 mm nawierzchni drogi powiatowej nr 1919 N Ruska Wieś Mostołty Suczki Bajtkowo w km , , , Remont dróg powiatowych poprzez wykonanie dwukrotnego i jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na wybranych odcinkach dróg na terenie powiatu ełckiego 209, , , Wykonanie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1884 N dr. kraj. nr 16 (Sędki) Pisanica Borzymy gr. woj. (Pomiany) w miejscowości Borzymy i Pisanica 25, , , Odwodnienie wód opadowych i roztopowych do ziemi w celu odwodnienia nawierzchni i korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1852 N RoŜyńsk Bartosze na odc. Od km do km , , , RAZEM 24,246, ,724, ,248, ,534, , ,893, Wartość projektów Pozyskane środki, w tym: unijne krajowe wojewódzkie inne JEDNOSTKI RAZEM 56,705, ,273, ,248, ,083, , ,893, BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 23 / 152

24 Praca w poszczególnych wydziałach i jednostkach Wydział Organizacyjny I. Zadania zrealizowane w roku 2010 ( zaplanowane i nieplanowane, ale wykonane). W zakresie obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.: 1. ObsłuŜono 13 Sesji Rady Powiatu, podczas których podjęto 80 uchwał. ObsłuŜono 55 posiedzeń Komisji Rady Powiatu. 2. ObsłuŜono 43 posiedzenia Zarządu Powiatu, na których podjęto 147 uchwał. W zakresie sprowadzania zwłok z zagranicy: Wydano 16 Decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy. W zakresie działania Biura Rzeczy Znalezionych: 1. Sporządzono 41 protokołów przyjęcia rzeczy znalezionych. 2. Przyjęto około 15 interesantów w sprawie rzeczy zgubionych. 3. Pozyskano dodatkowe pomieszczenia na magazyn Biura Rzeczy Znalezionych w piwnicy budynku powiatowego przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku. 4. Udzielono wywiadu dla Gazety Olsztyńskiej na temat działalności Biura Rzeczy Znalezionych. W zakresie zamówień publicznych: Przeprowadzono 3 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na n/w zadania: 1. Remont pomieszczenia sali konferencyjnej wraz z korytarzami i fragmentami klatek schodowych zlokalizowanych w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego Budowa parkingu z oświetleniem, ciągami pieszymi, zielenią towarzyszącą i elementami małej architektury przy Zespole Szkół Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku przy ul. Sikorskiego, obok boiska ORLIK. 3. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej powiatu ełckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 24 / 152

25 W wyniku przeprowadzenia w/w postępowań zawarto umowy na realizację zadań wymienionych w pkt. 2 i 3. Postępowanie wymienione w pkt. 1 zostało zakończone uniewaŝnieniem z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania w ofercie z najniŝszą ceną. Przeprowadzono takŝe jedno postępowanie na zamówienie publiczne poniŝej EURO w formie zapytania cenowego na sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynkach siedziby Starostwa przy ul. Piłsudskiego 4 i Piłsudskiego 5 oraz sprzątania terenu zewnętrznego przy tych budynkach. Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy na 12 miesięcy z firmą oferującą najniŝszą cenę. W zakresie prac remontowych w budynkach siedziby Starostwa: 1. MontaŜ stolarki drzwiowej p.poŝ. w dodatkowych pomieszczeniach archiwum Starostwa przy ul. Piłsudskiego Renowacja stolarki okiennej w pokojach biurowych nr 57 i Malowanie pokojów biurowych nr 48,49, 82 i pomieszczenia Kasy Starostwa. 4. Wykonanie obróbek blacharskich ( przecieki wody opadowej z obróbek blacharskich na ścianę pokoju biurowego nr 31 ). 5. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej zabezpieczenie części fundamentów budynku siedziby Starostwa przy ul. Piłsudskiego Renowacja drzwi wejściowych szt. 2 w budynku siedziby Wydziału Geodezji przy ul. Piłsudskiego 5. W zakresie inwestycji: 1. Wykonano wspólnie z Urzędem Miasta w Ełku parking oraz dwie bramy wjazdowe na posesji wspólnie uŝytkowanego budynku przy ul. Piłsudskiego Wykonano wspólnie z Urzędem Miasta w Ełku inwestycję polegającą na budowie windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowie schodów z pierwszej kondygnacji BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 25 / 152

26 budynku na drugą z dostosowaniem do wymogów bhp i ochrony p.poŝ, we wspólnie uŝytkowanym budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Ełku. W zakresie obsługi technicznej i materiałowej: Zapewniono sukcesywne dostawy dla pracowników Starostwa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, mebli, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, środków czystości itp.,. stosownie do występujących potrzeb. Zapewniono właściwy stan techniczny pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych zgodny z przepisami bhp i p.poŝ. W zakresie dekoracji budynków siedziby Starostwa: 1. Wykonano dekorację budynku siedziby Starostwa na Święta BoŜego Narodzenia. 2. Dokonywano dekoracji budynku z okazji świąt państwowych. 3. Wykonano dekorację budynku siedziby Starostwa w okresie wiosenno-letnim poprzez zamocowanie plastikowych skrzynek balkonowych z kwiatami na parapetach zewnętrznych elewacji frontowej i na balkonie. W zakresie bhp: 1. Przeprowadzono szkolenie wstępne bhp dla nowo zatrudnionych staŝystów i pracowników. 2. Zapewniono okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorze ekranowym komputera dla pracowników Starostwa otrzymujących zaświadczenia od lekarza okulisty, podczas wykonywania lekarskich badań okresowych, o potrzebie ich stosowania. W zakresie p.poŝ.: Dokonano przeglądu sprzętu gaśniczego w budynku siedziby Starostwa oraz w budynku siedziby Wydziału Geodezji. ZuŜyty sprzęt gaśniczy przekazano do regeneracji lub zakupiono nowy. W zakresie spraw obrony cywilnej, obrony i zarządzania kryzysowego: 1.1. Sprawy ogólne: BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 26 / 152

27 - wydano Zarządzenie nr 23/2009 Starosty Ełckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ełckiego z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Ełckim w 2010 roku (w tym wytyczne dla samorządów i jednostek organizacyjnych, kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie powiatu w 2010r); - wydano Zarządzenie Nr 24/2009 Starosty Ełckiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie ełckim w 2010 roku; - dokonano kontroli wykonania zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w: Urzędzie Gminy Kalinowo, Urzędzie Gminy Prostki, Urzędzie Gminy Stare Juchy; - pracownicy zajmujący się problematyką OC i Zarządzania Kryzysowego brali udział w szkoleniach i naradach organizowanych przez Dyrektora WBiZK UW w Olsztynie Wykonano następujące przedsięwzięcia w poszczególnych działach: a) zarządzanie kryzysowe: - dokonano aktualizacji Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego - zebrano dane do planu ochrony infrastruktury krytycznej powiatu; - nadzorowano funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; - raz na kwartał przeprowadzano planowe posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; - nieplanowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się w dniu r. w sprawie zagroŝeń związanych z zamknięciem wysypiska śmieci w Siedliskach; - w dniu r. przeprowadzono szkolenie dyrektorów placówek oświatowych z zasad ewakuacji; - opracowano bazę placówek dla osób bezdomnych; - przeprowadzono konkurs plastyczny z udziałem dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat Klęska - powódź czy huragan - straŝ poŝarna ci pomaga ; - doskonalono metodykę wypracowania decyzji Starosty w ramach posiedzenia PZZK. b) sprawy obronne: - wykonano i uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie,,Plan realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego w powiecie ełckim na 2010 rok.; BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 27 / 152

28 - opracowano,,mapę roboczą Starosty Ełckiego stanowiącą załącznik do,,planu operacyjnego Starostwa ; - opracowano nowy,,plan przemieszczania Starostwa Powiatowego w Ełku na zapasowe miejsce pracy ; - opracowano,,plan dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie powiatu ełckiego ; - opracowano,,regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ełku na czas wojny ; - w dniu r. przeprowadzono szkolenie obsady Stałego dyŝuru Starosty Ełckiego; - w dniu r. przeprowadzono trening systemu Stałego DyŜuru Starosty Ełckiego, który wykazał dobre przygotowanie obsad do realizacji zadań; - w dniu r. przeprowadzono szkolenie z kierownikami zespolonych słuŝb, naczelnikami wydziałów w sprawie realizacji zadań obronnych na szczeblu powiatu; Zadania w zakresie zabezpieczenia potrzeb rezerw osobowych (kwalifikacja wojskowa i Akcja Kurierska): - przeprowadzono aktualizację dokumentację Akcji Kurierskiej; - w miesiącach kwiecień - czerwiec przeprowadzono kwalifikację wojskową; Do jego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zatrudniono trzech lekarzy, dwie pielęgniarki i cztery osoby do zakładania ewidencji wojskowej i jedną do prowadzenia zajęć świetlicowych. Komisja Lekarska przebadała 690 męŝczyzn i 23 kobiety (absolwentek szkół medycznych). Zawarto umowy z lekarzami na prowadzenie badań specjalistycznych poborowych. W trakcie trwania poboru kontrolowani byliśmy na polecenie Wojewody przez członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Olsztynie. Po zakończeniu poboru sekretarz komisji dokonał rozliczenia finansowego z osobami zatrudnionymi, sporządził sprawozdanie z wyników poboru i przesłał rozliczenie finansowe z dotacji przyznanej przez Wojewodę Obrona Cywilna: - opracowano,,plan obrony cywilnej w powiecie Ełckim ; - opracowano,,plan ewakuacji III stopnia powiatu ełckiego ; - sporządzono i przesłano jednostce nadrzędnej następujące meldunki, sprawozdania: 1/ z formacji Obrony Cywilnej i ich szkolenia; BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 28 / 152

29 2/ dokonano inwentaryzacji stanu posiadanego sprzętu OC i porównano go ze stanem ewidencyjnym; 3/ sprawozdanie z bazy magazynowej; 4/ informacji o zakładach pracy, magazynach, hurtowniach, w których produkowane są lub składowane środki do prowadzenia zabiegów specjalnych, o budowlach ochronnych, planowanych ukryciach, urządzeniach specjalnych i awaryjnych ujęciach wody oraz studniach na terenie powiatu; 5/ sprawozdanie z Systemu Wykrywania i Alarmowania. - raz na kwartał uczestniczyliśmy w treningach wojewódzkich w posługiwaniu się metodyką ATP- 45; - raz na kwartał prowadziliśmy treningi powiatowe w posługiwaniu się metodyką ATP-45; - w miesiącu marcu przeprowadzono olimpiadę dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych z wiedzy o obronie cywilnej, 1.4. Inne przedsięwzięcia: 1/ komisja Bezpieczeństwa i Porządku w trakcie trzech posiedzeń zajmowała się następującymi problemami: - organizacją imprez masowych, odpowiedzialnością organizatorów imprez masowych wynikającą z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; - organizacją systemu powiadamiania ratunkowego; - sytuacją epidemiologiczną dotyczącą grypy A1H1 na terenie powiatu ełckiego; - stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010; - planem działań porządkowo-prewencyjnych,,bezpieczne miasto ; - realizacją planu,,bezpieczna droga do szkoły. 2/ kancelaria niejawna: - dokonano przeglądu i brakowania materiałów zawierających informacje niejawne; - dokonano przeglądu i przekwalifikowania materiałów zawierających informacje niejawne będących na ewidencji kancelarii niejawnej Starostwa. Szczególne sukcesy ubiegłego roku: BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 29 / 152

30 - w dniach 15 i 16 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził kontrolę problemową z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej pozytywnie oceniono działalność Starostwa Powiatowego w Ełku. Stwierdzono właściwą realizację zadań w związku powyŝszym nie wniesiono uwag i zaleceń. - zdaniem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (protokół z kontroli). Rozliczenie dotacji finansowej na przeprowadzenie kwalifikacji i przesłanie szczegółowego rozliczenia finansowego, zdaniem Księgowej WBiZK UW w Olsztynie jako dokumentu wykonanego ze szczególną starannością ; - wyróŝnienie przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego za wzorową realizację zadań w 2009 roku Starosty Ełckiego Pana Krzysztofa Piłata i pracowników merytorycznych Pana Eugeniusza Makucha i Pana Jana Orłowskiego zał. do Zarządzenia Nr 281 Wojewody z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie realizacji zadań w województwie. - pozyskanie w uŝyczenie z WBiZK w Olsztynie Radiometru RK 100 słuŝącego do pomiaru ska- Ŝeń substancjami promieniotwórczymi; - zakup ze środków finansowych Starostwa przenośnego radiotelefonu Motoroli GP340 mającego na celu zapewnienie łączności bezprzewodowej w sieci radiowej Starosty Ełckiego w sytuacji wystąpienia zagroŝenia. PLANY NA ROK 2010 W zakresie spraw obrony cywilnej, obrony i zarządzania kryzysowego: - opracować,,plan reagowania kryzysowego powiatu ełckiego w związku z modernizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; - sprawować nadzór i kontrolę nad samorządami w powiecie w zakresie wykonywania zadań obronnych, kryzysowych i OC; - prowadzić z pracownikami samorządów, kadrą kierowniczą i pracownikami Starostwa szkolenia w zakresie zadań obronnych, kryzysowych i OC w róŝnych stanach gotowości obronnej; - przeprowadzić kwalifikację wojskową; - doskonalić zasady współdziałania pomiędzy administracją samorządową, a organami administracji wojskowej, Policji i PSP; BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 30 / 152

31 - doskonalić procedur współdziałania wszystkich szczebli administracji w ramach systemu pogotowia kryzysowego; - realizować postanowienia zawartych w zarządzeniu Wojewody w sprawie zasad i trybu informowania o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu; - dalsze działania zmierzające do doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania; - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń łączności bezprzewodowej; - wykonywanie innych zadań zgodnie z potrzebami. W zakresie remontów: 1. Partycypacja w kosztach remontu duŝej sali konferencyjnej uŝytkowanej wspólnie z Urzędem Miasta w Ełku ( wymiana zuŝytego parkietu na posadce, wymiana i renowacja okien, renowacja okładzin ściennych i sufitowych ). 2. Wykonanie remontu Nr 18 ( niski parter ), 3. Osuszenie części fundamentów budynku przy ul. Piłsudskiego 5 (Zagrzybione ściany w pomieszczeniach archiwum Starostwa zlokalizowanych w piwnicy budynku ). 4. Malowanie pokojów biurowych. W zakresie zamówień publicznych: 1. Przeprowadzenie postępowania na sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, korytarzy, klatek schodowych i terenu zewnętrznego w budynkach siedziby Starostwa przy ul. Piłsudskiego 4 i 5, BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 31 / 152

32 Wydział Budownictwa Informacja z realizacji decyzji administracyjnych, zgłoszeń i zaświadczeń Grudzień 2008 r. Grudzień 2009 r. Pozwolenia na budowę Pozwolenia na budowę 1. m. Ełk m. Ełk gm. Ełk gm. Ełk gm. Kalinowo gm. Kalinowo gm. Prostki gm. Prostki gm. Stare Juchy gm. Stare Juchy - 43 Σ : 530 Σ : 588 Zgłoszeń Zgłoszeń 1. m. Ełk m. Ełk gm. Ełk gm. Ełk gm. Kalinowo gm. Kalinowo gm. Prostki gm. Prostki gm. Stare Juchy gm. Stare Juchy - 47 Σ : 547 Σ : 505 Zaświadczeń o samodzielności lokali Zaświadczeń o samodzielności lokali Σ : 1315 Σ : 981 Ilość pozwoleń: 2004 r r r r r r BILANS ROKU 2009 :: Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :: strona 32 / 152

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PISZ: 1969 Nr 13/14/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK ZABRZE, marzec 2009 1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów Urzędu

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU za 2008 rok BIAŁYSTOK styczeń 2009 r. REALIZACJA PROGRAMÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM INICJOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer Biuletynu Podbabiogórskiego. To właściwy moment na dokonanie pewnych podsumowań,

Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer Biuletynu Podbabiogórskiego. To właściwy moment na dokonanie pewnych podsumowań, Budzów Bystra Sidzina Jordanów gmina Jordanów miasto Maków Podhalański Stryszawa Sucha Beskidzka Zawoja Zembrzyce Nr 5/2013 (132) ISSN 1640-7245 I N F O R M A T O R S T A R O S T W A S U S K I E G O Szanowni

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej.

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 20 - wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo