PROGRAM ZMIAN NA LEPSZE GMINY JEŻÓW PRZEDSTAWIANY PRZEZ ELŻBIETĘ LECHOWSKĄ - LISIK KANDYDATKĘ NA STANOWISKO WÓJTA GMINY JEŻÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ZMIAN NA LEPSZE GMINY JEŻÓW PRZEDSTAWIANY PRZEZ ELŻBIETĘ LECHOWSKĄ - LISIK KANDYDATKĘ NA STANOWISKO WÓJTA GMINY JEŻÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM ZMIAN NA LEPSZE GMINY JEŻÓW PRZEDSTAWIANY PRZEZ ELŻBIETĘ LECHOWSKĄ - LISIK KANDYDATKĘ NA STANOWISKO WÓJTA GMINY JEŻÓW Wstęp Drodzy Mieszkańcy Gminy Jeżów! Przedstawiam konkretny program zmian w Gminie, które zrealizowane w mojej ocenie odmienią radykalnie życie każdego z nas. Postulaty opisane poniżej są całkowicie możliwe do realizacji i przedstawione w sposób przystępny tak, by każdy mógł się do nich odnieść. Chodzi o to, by każdy z mieszkańców Gminy Jeżów widział pozytywne zmiany na Ziemi Jeżowskiej, rozumiał je i widział konkretne korzyści płynące dla niego z ich realizacji. Poniższy program jest programem pozytywnym, nie chcemy nikogo osądzać, oskarżać ani piętnować. Ważnym zadaniem dla nas wszystkich powinno być przywrócenie normalności, normalnej debaty publicznej, uspokojenie nastrojów społecznych, rezygnacja ze wszelkich form nacisku a przede wszystkim odbudowa zaufania pomiędzy mieszkańcami Gminy Jeżów. Tylko skupienie się na wspólnych celach, a także dążenie do wzrostu świadomości obywatelskiej mieszkańców Gminy, poszerzanie wiedzy zainteresowanych na temat stanu samorządu - gwarantuje realizację dobrych pomysłów i projektów. To nie są puste słowa, deklaracje rzucane w próżnię. Poniższy program, który mam przyjemność Państwu prezentować to kondensacja najlepszych pomysłów i idei. Jednocześnie wystosowuję apel do wszystkich środowisk i ugrupowań w Gminie Jeżów o przedstawienie własnych projektów i programów zmieniających Gminę. Liczę, że macie Państwo do zaproponowania coś więcej niż tylko osobiste przepychanki i próby oczerniania konkurencji. Chcę rozmawiać merytorycznie, o programach, ideach, pomysłach - nie chcę zaś prowadzić brudnej polityki, która jest po prostu - obrzydliwa. Liczę, że pozytywny przekaz, konkretny i merytoryczny zyska aprobatę społeczną i jako taki wywrze presję na inne środowiska, by również podjęły konkretną i merytoryczną oraz programową debatę. Wyrażam przekonanie, że tylko świadomość mieszkańców i ich realna ocena możliwości realizacji konkretnych założeń pozwoli podjąć możliwie najlepszą decyzję wyborczą w wyborach samorządowych. Zapraszam do zapoznania się z moim programem. Z wyrazami szacunku Elżbieta Lechowska - Lisik Kandydat PiS na Wójta Gminy Jeżów

2 Program został podzielony na bloki tematyczne : 1. Jawność i dostępność do informacji. Otwarcie Gminy na obywateli 2. Rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów 3. Polityka prorodzinna Gminy 4. Bezpieczeństwo i obronność Gminy 5. Poprawienie estetyki Gminy 6. Odnowienie Gminy 7. Projekty dodatkowe 8. Podsumowanie Rozdział 1. Jawność i dostępność do informacji. Otwarcie Gminy na obywateli. 1) Szerokie konsultacje społeczne Zasada otwarcia Gminy na obywateli musi co do zasady obejmować także poszerzenie form i metod konsultacji społecznych. Każda gminna decyzja dotycząca pośrednio lub bezpośrednio wszystkich jej obywateli, a także mieszkańców konkretnej wsi, sołectwa czy też konkretnej grupy zawodowej powinna być z nimi konsultowana. Głos tej konsultacji powinien być nie tylko brany pod uwagę, ale również wiążący. Stąd projekt regularnych konsultacji społecznych dotyczących ogółu spraw gminnych co 3 miesiące, które powinny odbywać się na terenie jednostki OSP w Jeżowie. Dodatkowe konsultacje powinny się także odbywać na wniosek co najmniej 40 mieszkańców Gminy zainteresowanych konkretną sprawą. Złożenie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych do Urzędu Gminy powinno być równoznaczne z jego akceptacją. Opisane konsultacje powinny być zwoływane w terminie do 7 dni od daty przyjęcia wniosku w Sekretariacie Urzędu Gminy. Grupa zainteresowanych obywateli nie musi uzasadniać potrzeby zwołania konsultacji, lecz jedynie wyrazić chęć ich przeprowadzenia. Tryb zawiadamiania o konsultacji powinien polegać na jednoczesnym publikowaniu informacji o nich na stronie internetowej Urzędu Gminy a także na tablicach ogłoszeniowych na terenie Jeżowa, bądź w razie konsultacji dotyczących konkretnej wsi czy sołectwa - na tablicach przed domami Sołtysów. Informacje o wynikach konsultacji powinny być publikowane w identycznej formie. Ważniejsze konsultacje powinny być nagrywane i publikowane w internecie (najlepiej za pośrednictwem darmowej platformy youtube.com). Wniosek o nagrywanie przebiegu konsultacji powinien być złożony łącznie z wnioskiem o ich przeprowadzenie. Materiały obrazowe i dźwiękowe rejestrowane w ramach konsultacji będą własnością Gminy - lecz co do zasady powinna być możliwość pełnej rejestracji każdego spotkania przez mieszkańców, bez wniosku

3 o zgodę na nagrywanie czy jakiejkolwiek innej formy zgody przedstawicieli Urzędu Gminy. Ich wykorzystywanie powinno być zgodne z prawem, ich montaż nie powinien zniekształcać charakteru wypowiedzi członków spotkania. 2) Nagrywanie Sesji Rady Gminy Jeżów i ich publikacja w internecie Każda Sesja Rady Gminy Jeżów powinna być nagrywana i publikowana w internecie. Takie rozwiązanie sprawi, że każdy z mieszkańców Gminy Jeżów będzie miał realną możliwość dostępu do zagadnień z życia Gminy, a także przegląd postaw i poglądów Wójta i Radnych Rady Gminy. Społeczna kontrola poczynań Wójta i Radnych Rady Gminy musi wymóc podniesienie standardów pracy Rady i Wójta. Otwartość to jedyna droga do poprawy komunikacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. Nagrywanie Sesji spowoduje także to, że każdy będzie miał możliwość oceny pracy osób związanych z Samorządem. 3) Spotkania Wójta z mieszkańcami Sołectw Analogicznie do możliwości konsultacji społecznych, postulujemy wprowadzenie spotkań sołeckich. Spotkania te powinny mieć bardziej uproszczoną formę niż konsultacje społeczne. Wniosek o spotkanie sołeckie powinien móc złożyć każdy Radny Rady Gminy Jeżów, wybrany z konkretnego okręgu wyborczego - o ile temat spotkania dotyczy danego okręgu. Spotkanie sołeckie Wójta z mieszkańcami sołectwa powinno co do zasady odbyć się w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Możliwość spotkań sołeckich daje Radnym Rady Gminy konkretne narzędzie konsultacyjne wobec mieszkańców okręgów z których zostali wybrani. Od wprowadzenia możliwości spotkań sołeckich nie będą oni mogli twierdzić, że nie mają wpływu na Wójta, czy całość Rady Gminy. Ich jednoosobowy wniosek spowoduje, że Wójt Gminy będzie zobowiązany do stawiennictwa na terenie danego sołectwa w określonym terminie i rozmowy z mieszkańcami o problemach. 4) Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Urząd Gminy w Jeżowie decyzją Rady Gminy powinien przeznaczyć określoną część całości Budżetu Gminy Jeżów na tzw. "budżet obywatelski". Kwota ta powinna być dostępna dla mieszkańców. Ci zaś w drodze głosowania internetowego i stacjonarnego (urna powinna znajdować się na terenie Gminy Jeżów) powinni zadecydować na jakie inwestycje i projekty ją wykorzystać. Pomysł powinni zgłaszać sami mieszkańcy. Chodnik, alejka, remont drogi i wiele innych inicjatyw - wraz z wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane decyzją samych mieszkańców. Ten wariant poszerzenia decyzyjności samych mieszkańców sprawdził się już w wielu samorządach m.in. w Łodzi czy Brzezinach. Zwiększenie obywatelskich możliwości podejmowania decyzji wpływających na życie Gminy ma także walor zwiększenia otwartości Gminy na inicjatywy oddolne.

4 5) Projekt "Otwarta Gmina" Projekt "Otwarta Gmina" polegać powinien na realizacji konkretnych punktów : - stworzenia internetowej i stacjonarnej (instalacja skrzynki w Urzędzie Gminy) możliwości zadawania pytań Wójtowi Gminy i Radnym z obligatoryjnym terminem uzyskania odpowiedzi ( 7 lub 14 dni w zależności od stopnia skomplikowania sprawy). - wprowadzenie zakazu publikowania treści autorstwa Wójta Gminy na łamach prasy. Tego typu publikacje, które niestety miały miejsce w ostatnich latach, sprawiają, że w sposób drastyczny pogarszają się możliwości realnej oceny rzetelności twierdzeń tak autora i jak i samej gazety. Mówiąc wprost - jeśli Wójt Gminy publikuje treści na łamach np. gazety BIS, stawia w niezwykle niekorzystnym świetle siebie i Redakcję Gazety. Zarzuty o nieobiektywności stają się realne. Rodzi to także podejrzenia o możliwości przekroczenia uprawnień przez Wójta - nie jest bowiem standardem, że włodarz Gminy na stronie gazety poświęconej samorządowi (a za którą to stronę gmina płaci) publikuje własne przemyślenia czy ataki na konkurencję. Nie może być także tak, że strona Urzędu Gminy służy za mównicę Wójta. Takie praktyki muszą być zakazane uchwałą Rady Gminy. Postuluję jednak wprowadzenie możliwości wypowiedzi Wójta na najważniejsze tematy Gminy za pośrednictwem internetu. Wystąpienia publiczne Wójta mogą być na jego życzenie bądź na żądanie mieszkańców nagrywane i umieszczane na bezpłatnym kanale gminy na portalu youtube. To bezpłatne rozwiązanie, a jednocześnie zapewniające możliwość prezentacji poglądów w oderwaniu od struktur i finansowania Urzędu Gminy. Taka formuła jest uczciwą alternatywą. 6) Powołanie Rad : Przedsiębiorców, Młodzieży i Rolników. Rady te powinny mieć możliwość opiniowania uchwał Rady Gminy merytorycznie i funkcjonalnie powiązanych z problemami dotyczącymi funkcjonowania określonej grupy. Do Rad będą mogli należeć : a) Przedsiębiorców - osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Jeżów od co najmniej 2 lat b) Młodzieży - osoby do 25 roku życia, mieszkające na stałe na terenie Gminy Jeżów c) Rolników - osoby zajmujące się działalnością rolniczą lub ogrodniczą na terenie Gminy Jeżów od co najmniej 2 lat Rady powinny składać się z 8 osób wybieranych metodą głosowania na inauguracyjnym posiedzeniu Rady. Członkostwo w Radzie powinno być bezpłatną funkcją społeczną. Przewodniczących Rad winno się wybierać drogą głosowania - również na inauguracyjnym

5 posiedzeniu Rady. Każda z Rad powinna mieć swój statut. Możliwości decyzyjne Rad powinny dotyczyć : a) opiniowania projektów trafiających do Rady Gminy Jeżów, z zaznaczeniem, że opinia Rady Przedsiębiorców/Młodzieży/Rolników jest stanowiskiem Wójta Gminy b) przygotowywania projektów uchwał trafiających na obrady Rady Gminy Jeżów c) wniosków o konsultacje społeczne i spotkania wiejskie w uproszczonej formie d) składania zapytań do Wójta Gminy i Rady Gminy Spotkania wymienionych Rad powinny odbywać się raz na 2 miesiące w budynku Urzędu Gminy. Doraźne spotkania mogą być zwoływane na wniosek Wójta Gminy lub każdego z członków Rad. Powołanie Rad będzie realną możliwością współdecydowania obywateli o losach Gminy. Rady powinny zostać powołane do 3 miesięcy od momentu powołania Rady Gminy Jeżów. W Radach Przedsiębiorców / Młodzieży / Rolników nie będą mogli zasiadać Radni Rady Gminy Jeżów. Rozdział 2. Rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów 1) Konsultacje społeczne i finansowe co do możliwości ulg podatkowych i obniżenia kosztów stałych na ternie Gminy. Obniżenie wydatków Gminy Jeżów. Sytuacja finansowa Gminy Jeżów sprawia, że wszelkie możliwości wprowadzenia ulg podatkowych i preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy wydają się problematyczne. Co jednak realnie można zrobić by przyczynić się do rozwoju gospodarczego Gminy Jeżów i do wzrostu poziomu i komfortu życia jej mieszkańców? a) Przeprowadzenie raportu otwarcia wraz z audytem wewnętrznym w Gminie Jeżów. Przeprowadzenie raportu otwarcia jest standardową czynnością osoby obejmującej ster w Urzędach, Ministerstwach, firmach. Potrzebne są one w rozpoznaniu sytuacji organizacji, szczególnie kiedy zachodzą uzasadnione obawy niepełnego obrazu tej sytuacji w kontekście np. spraw sądowych kierownictwa podległych jednostek lub skazania prawomocnymi wyrokami pracowników bądź kierowników podległych jednostek. Dodatkowym narzędziem kontroli sytuacji

6 w organizacji jest audyt wewnętrzny prowadzony przez zewnętrznych kontrolerów na rzecz organizacji z polecenia i wskazania nowego Prezesa/Szefa/Kierownika/Ministra/Wójta etc. W przypadku Urzędu Gminy Jeżów w mojej ocenie zachodzi paląca potrzeba przeprowadzenia skomasowanych i jednoczesnych tak raportu otwarcia jak i audytu wewnętrznego - zachodzą bowiem klasyczne czynniki sprzyjające destabilizacji organizacji. Zadaniem raportu otwarcia jak i audytu wewnętrznego nie jest ocena zjawisk czy tendencji rządów poprzedników, lecz jasne i czytelne przedstawienie stanu organizacji ( w tym przypadku Gminy ) po ich odsunięciu. Nie ma bowiem lepszej i bardziej obiektywnej metody niż zlecenie zewnętrznym kontrolerom przeglądu stanu Gminy, który to przegląd na każdym etapie powinien być transparentny a jego wyniki w każdej możliwej formie (papierowej, internetowej) dostępne dla mieszkańców Gminy jak i każdego zainteresowanego. Raport otwarcia jak i audyt wewnętrzny powinny być ściśle ze sobą merytorycznie i funkcjonalnie powiązane tak, by były one podstawą dalszych działań na każdym z możliwych pól - prawnym, finansowym, organizacyjnym i legislacyjnym. Dokumenty powinny powstać możliwie jak najwcześniej od daty przejęcia sterów rządów w Gminie, czyli do 2 miesięcy od daty przyjęcia funkcji. Tylko sprawne, rzetelne i uczciwe przeprowadzenie opisanych czynności gwarantuje jasny przekaz i czytelny komunikat dla mieszkańców Gminy Jeżów. Przeprowadzenie opisanych czynności leży w interesie każdego mieszkańca Gminy, także obecnej ekipy rządzącej. Pozwoli to wyeliminować wszelkie wątpliwości, które narosły w ostatnim czasie. Rzetelności i uczciwość prowadzonego raportu i audytu powinny gwarantować niezależne i powszechnie uznane instytucje ( np. NIK, RIO, Urząd Wojewódzki) subsydiarnie także nowo wybrana Komisja Rewizyjna Gminy Jeżów ze specjalnym uprawnieniem do prowadzenia Raportu Otwarcia i wyrażenia opinii do dokumentu Audytu Wewnętrznego. Możliwie szeroka legitymizacja dokumentów pozwoli uniknąć zarzutów o ich stronniczości czy braku profesjonalizmu wykonujących audyt. Skutkiem pozytywnym rzeczonych dokumentów będzie poprawa wiarygodności Gminy Jeżów tak w oczach jej mieszkańców jak i inwestorów. To sprawi, że Gmina Jeżów niejako sama z siebie wyśle pozytywny przekaz na zewnątrz, o tym, że jest miejscem transparentnym, dobrym do inwestowania, a także taki, że nie boimy się trudnych rozmów i jasno podchodzimy do kluczowych dla Gminy zagadnień. Przełoży się to na pośredni aspekt proinwestycyjny. b) Obniżenie stawki wywozu śmieci na terenie Gminy. Choć stawki za wywóz śmieci na terenie Gminy Jeżów w stosunku do innych Gmin są średnie, to jednak istnieją możliwości ich redukcji. Przykładem jest chociażby pobliska Gmina Głowno, której stawki za wywóz są o ok.10 % niższe niż w naszej. To determinacja lokalnych włodarzy w dużej mierze przyczyniła się do dywersyfikacji in minus stawek m.in na terenie Gminy Głowno. Dodatkowym impulsem zmierzającym do obniżki stawek za wywóz śmieci będzie powołanie węzła modalnego samorządów z terenu powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego (projekt opisany powyżej). c) Zamrożenie podatków gminnych na dwa lata. Rozsądna inżynieria finansowa, redukcje niepotrzebnych wydatków, wreszcie przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy sprawią, że bez wzrostu podatków gminnych utrzymamy tak płynność finansową Gminy (choć

7 w perspektywie jej zadłużenia i odsetek od zaciąganych kredytów będzie to poważne zadanie). Zamrożenie podatków gminnych na okres dwóch lat jest możliwe także wobec sytuacji ogólnopolskiej i tendencji deflacyjnych w gospodarce krajowej. Zamrożenie podatków na okres dwóch lat powoduje automatyczny wzrost przewidywalności i atrakcyjności warunków inwestowania na terenie Gminy, co przełoży się na decyzje biznesowe podmiotów, które chcą inwestować na terenie Jeżowa i ziemi jeżowskiej. Otoczenie prawne biznesu i proinwestycyjne nastawienie władz Gminy w średniej i długiej perspektywie w połączeniu z efektywnym wykorzystywaniem walorów Gminy oraz ich promocją przyniesie wzrost liczy miejsc pracy, docelowo także poprawę opłacalności produkcji i wzrost płac realnych dla pracowników zatrudnianych na obszarze Gminy. d) Podpisanie kontraktu społecznego i biznesowego Gminy Jeżów. Urząd Gminy Jeżów jednostronnie powinna zadeklarować, że nie będzie stawiać barier w rozwoju społecznym i gospodarczym Gminy. To bardzo szeroki problem - w kontrakcie powinno się zapisać m.in powyższy punkt traktujący o zamrożeniu podatków, a także o pozytywnej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów prawa. Kontrakt powinien także zawierać zapisy o powołaniu Rady Przedsiębiorców przy Wójcie Gminy Jeżów (punkt ten opisany jest poniżej w dziale Jawność i dostępność do informacji. Otwarcie Gminy na obywateli ) e) Jasne zasady umorzeń i bonifikat podatków. Istnieją różne możliwości wydawania decyzji o obniżce bądź umorzeniu części i całości opłat komunalnych i podatków. Zazwyczaj decyzje te wydawane są jednoosobowo przez Wójta bądź podległe mu organy. Chcę jasno skodyfikować przypadki możliwych decyzji o umorzeniach, tak by nie można było powoływać się np. na szeroko rozumianą interpretację "dobra społecznego" czy "interesu Gminy". Szczegółowy wykaz przypadków i casusów pomoże w transparentnym zarządzeniu wydatkami i przychodami Gminy. f) Zamrożenie pensji Wójta na okres całej kadencji. Deklaruję, że pensja Wójta nie będzie wyższa od tej pobieranej przez obecnego Wójta Tomasza Piechotę (rozumiana tak w kwocie brutto jak i netto). Faktyczne zamrożenie pensji przez okres 4 lat jest faktyczną gwarancją składaną mieszkańcom, że zarówno warunki finansowe działalności Wójta jak i ich konsekwencje będą przewidywalne i transparentne dla wszystkich. Należy też zaznaczyć, że faktyczne zamrożenie poborów Wójta Gminy jest ich obniżką w dłuższej perspektywie rozumianej jako okres 4 lat. Jednocześnie zaznaczam, że deklaracja zamrożenia pensji Wójta nie jest równoznaczna z zamrożeniem pensji pozostałych pracowników Gminy i jednostek podległych. Te pensje będą rewaloryzowane zgodnie z wymogami prawa. Jednostronna deklaracja ma charakter konkretnego zobowiązania i zobowiązania do określonego zachowania się mojej osoby. g) Likwidacja płatnych ogłoszeń Gminy Jeżów w "Głosie Skierniewic" i "Brzezińskim Informatorze Samorządowym". To realne oszczędności dla Gminy. Gmina Jeżów co tydzień płaci określoną kwotę wymienionym periodykom tylko za to, że umieszcza tam ogłoszenia.

8 W "Głosie Skierniewic" są to krótkie informacje przygotowywane przez Gminie (powiązane są z tym także artykuły autorstwa Redaktorów Gazety). W "Brzezińskim Informatorze Samorządowym" cała treść artykułu jest objęta formułą "ogłoszenia płatnego". Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie są miesięczne koszty tych ogłoszeń, jednak znając specyfikę rynku ich skumulowany koszt jest porównywalny z kosztami jednego etatu ( w naszej ocenie lepiej by wydać je np. na zatrudnienie dodatkowego Strażnika Gminnego, który zajmować się będzie tylko i wyłącznie poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, ten aspekt opisany został w dziale Bezpieczeństwo i obronność). h) Obniżenie kosztów stałych, rezygnacja z ulotek, kalendarzy, materiałów promocyjnych, organizacja skromniejszych imprez i rezygnacja z imprez niepotrzebnych. Obniżenie kosztów stałych Gminy możliwe jest po audycie wewnętrznym przeprowadzonym w Urzędzie Gminy. Wtedy to będziemy orientować się w możliwościach ich redukcji a są one bardzo szerokie - co do zasady każdy budżet samorządowy (badania Instytutu Sobieskiego) wskazują, że nie ucierpi kiedy zredukujemy ok.10% niepotrzebnych wydatków. Jakich? W mojej ocenie chociażby rezygnacja z ulotek, kalendarzy czy materiałów promocyjnych przyniesie konkretne oszczędności. Także likwidacja ogłoszeń w "GS" i "BIS" to kolejne oszczędności (punkt szczegółowo opisany powyżej). i) Powrót do niższych stawek dla Radnych za jedno posiedzenie Sesji Rady Gminy. 2) Udostępnienie przedsiębiorcom i mieszkańcom Gminy szybkiego i darmowego łącza internetowego poprzez sieć WIFI. Sieć szybkiego internetu powinna zostać zainstalowana w obrębie centrum Jeżowa i być siecią otwartą. Skorzystać będzie mógł z niej każdy, bezpłatnie i bez konieczności jakichkolwiek logowań. Dostęp do bezpłatnego internetu powinien obejmować kwartał centralny Jeżowa przed Kościołem jak i w "Alejkach". Użytkownicy siedzący na ławkach w opisanym obszarze, posiadający własne urządzenia z modemem WIFI mogliby wtedy bezpłatnie korzystać z sieci. 3) Powołanie brzezińsko-koluszkowskiego gospodarczego węzła modalnego Powiązania gospodarcze i społeczne powiatu brzezińskiego i północnej części powiatu łódzkowschodniego (Gmin Koluszki, Andrespol i Nowosolna) są faktem. Wydzielenie w 2002 roku powiatu brzezińskiego z powiatu łódzko-wschodniego nie zerwało tych więzów. Mieszkańcy Koluszek nadal korzystają z basenu w Brzezinach, Szpitala, sklepów. Mieszkańcy Brzezin,

9 Rogowa, Jeżowa jeżdżą do hali sportowej w Koluszkach. Mieszkańcy Koluszek korzystają z nocnej i świątecznej pomocy medycznej w Andrespolu. Opisywanie powiązań gospodarczych i społecznych było by tematem długiego wykładu. Jednak forma i charakter tego opracowania nie pozwala na kompleksową analizę tematu. Jakie korzyści mogą płynąc ze współpracy wymienionych samorządów? a) Wspólne projekty infrastrukturalne. Jako, że zainteresowane samorządy są ze sobą mocno związane ich wspólna infrastruktura powinna przełożyć się na wzrost poziomu życia mieszkańców oraz ich komfort, w średniej i długiej perspektywie powinna także przyczynić się do poprawy atrakcyjności gospodarczej samorządów. Duży może więcej - to przełoży się m.in na wspólne negocjowanie stawek wywozu śmieci, wspólne negocjowanie warunków obsługi ludności przez urzędy etc. b) Strony mogą podejmować wspólne działania społeczne mające na celu m.in uaktywnienie potencjału ludzkiego, stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, specjalizację konkretnych samorządów w aspektach wykorzystywania możliwości potencjału ludzkiego wreszcie docelowo stworzyć korzystne warunki działalności "human business" czyli biznesu społecznego, który w Krajach Skandynawskich robi ogromną furrorę. Warto zaznaczyć, że samorząd Brzezin od kilku lat skutecznie realizuje tę politykę. Warto więc korzystać z doświadczeń Brzezin i przeszczepiać je na sąsiednie samorządy. c) Powołanie Karty Dużej Rodziny 3+ na obszarze porozumienia modalnego (projekt opisany w dziale "Polityka prorodzinna") d) wspólna polityka promocyjna, informacyjna i lobbingowa porozumienia modalnego. Należy wypracować wspólne stanowisko i spójną politykę informacyjną i lobbingową porozumienia, tak by działać na zewnątrz w oparciu o wspólne interesy. Porozumienie daje realną możliwość szerokiej reprezentacji środkowo-wschodniej części łódzkiego np. wobec Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, czy wobec polityków szczebla centralnego. e) Porozumienie cementuje zastaną rzeczywistość i wtłacza niejako istniejące układy społeczno - gospodarcze w ramy prawne. Ma więc charakter porządkujący. f) W średniej i długiej perspektywie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejsc szczególnie ciekawych na terenie Gmin

10 4) Wykorzystanie potencjału promocyjnego Gminy Jeżów. Dziś potencjał ten nie jest w mojej ocenie wykorzystywany w pełni. Promocja Gminy zasadza się de facto na standardowych rozwiązaniach takich jak drukowanie folderów, kalendarzy czy udział w spotkaniach na terenie Województwa Łódzkiego. Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast nie rozumieją nowoczesnych trendów promocji - i nie jest to tylko i wyłącznie przypadłość włodarza Gminy Jeżów. Nie odpowiadają oni bowiem na zasadnicze pytanie - co promować? "Wydamy pieniądze na promocję" - to często motyw powtarzany przez decydentów. Kończy się zazwyczaj na bloczkach reklamowych lub w najlepszym przypadku na banerach reklamowych. Nie tędy droga! Pierwszym etapem określenia strategii promocyjnej każdego samorządu jest określenie marki i celu promocyjnego. Mówiąc prościej - należy znaleźć wyróżnik, jakąś jedną rzecz, jakiś pomysł, jakiś produkt który WYRÓŻNIA dany samorząd, daną ziemię. To podstawa dalszych zabiegów. Bez wyróżnienia celu promocyjnego i przekierowania aspektów promocyjnych na dany cel wszelkie działania zmierzające do szeroko pojętej promocji samorządu są z góry skazane na niepowodzenie. Dziś polityka promocyjna samorządów traktowana jest bardzo szeroko - od polityki przyciągania inwestorów, poprzez kampanie skierowane do konkretnych grup społecznych a skończywszy na kreowaniu pozytywnego wizerunku, także w ujęciu turystycznym. Gmina Jeżów powinna zdecydować w jakim kierunku pójść. Musimy odpowiedzieć na pytanie - co nas wyróżnia, co chcemy promować, do kogo trafić, wreszcie co możemy zaoferować innym i jakie korzyści z tej oferty mogą wypływać dla Gminy i jej mieszkańców. Czuję szczególną potrzebę konkretnego i dokładnego nakreślenia strategii promocyjnej Gminy Jeżów, uwzględniającej wszelkie jej aspekty. Dlatego podzielę ten blok tematyczny na kilka tematów. a) określenie celu promocyjnego Gminy Jeżów i grup docelowych odbiorców b) określenie możliwości promocyjnych Gminy w oparciu o przewagi c) określenie korzyści płynących z dobrze prowadzonej polityki promocyjnej d) określenie kosztowej strony rozwinięcia polityki promocyjnej ad pkt a ) Turystyka i historia - historia i turystyka. Te dwie dziedziny w sposób nierozerwalny stanowią przewagę promocyjną Gminy Jeżów. Jeżów nieznany, miejsca ciekawe, historia obok nas - to tematy możliwe do rozwinięcia poprzez prowadzoną mądrze politykę promocyjną. Jeżów nieznany - warto wykreować szlak pieszy pomiędzy zabytkami Jeżowa, które są cenną pamiątką czasów minionych. Niewielu wie, że obiekt wpisanego w obecny kościół parafialny - kościółka jest wyjątkowo ciekawym obiektem architektonicznym. Nieznane, niezbadany, nieodkryty Jeżów

11 - ciekawostki z życia mieszkańców, Jeżów utracony - z jego tradycją rzemieślników, Żydów, miasteczka, historii... Nie wiem czy wiecie, że tylko w Jeżowie w trakcie "wyzwalania" Ziemi Polskich przez Armię Czerwoną w roku 1944 i 45, mieszkańcy stawili opór Rosjanom? Albo to, że w wielu domach działały "tajne" sklepy w czasach "realnego socjalizmu"? To niebywały potencjał turystyczny, dziś tak bardzo niewykorzystany. Kreacja "marki Jeżów" przełoży się bezpośrednio na wzrost zamożności mieszkańców Gminy. Jak? Otóż np. wykreowanie ciekawych miejsc "walki z realnym socjalizmem" i "mini przedsiębiorczości w czasach minionych" przełoży się na zainteresowanie jeżowskimi wyrobami masarniczymi. Idąc dalej w obiektach, gdzie prowadzono "nielegalny" handel można odtworzyć punkty takiego handlu i "spod lady" prowadzić handel np. jeżowską wędliną. Dla turystów byłaby to niebywała gratka! Turystyka z haczykiem, inna turystyka, coś ciekawego, nowego - to dziś przyciąga. Myślenie szablonowe, drukowanie folderów, ulotek - to przeżytek. Dlatego nasz "produkt turystyczny" trzeba "skontentować" czyli ukierunkować na konkretne grupy odbiorców : - młodzi ludzie szukający korzeni, zaciekawieni historią przedwojenną i historią socjalizmu - historycy i miłośnicy historii szukający odniesień do tradycji miasteczek przedwojennych, wielokulturowych - turyści, którzy mogą zwiedzać Jeżów w czasie krótkich wycieczek połączonych z jazdą koleją wąskotorową - turyści, którzy mogą przyjechać do Jeżowa z Rogowa lub odwrotnie, połączenie walorów i potencjałów turystycznych Gmin (synergia zainteresowania obiektami SGGW i kolejki wąskotorowej oraz wykreowanych atrakcji turystycznych Gminy Jeżów) - otwarcie na możliwe kontakty z realizatorami filmów fabularnych związanych ze środowiskiem twórców "Łodzi filmowej". ad pkt b) Określenie możliwości promocyjnych Gminy w oparciu o przewagi : - Młodzi ludzie szukający korzeni, zaciekawieni historią przedwojenną i historią socjalizmu. Kreacja ciekawych miejsc związanych z opisanymi epokami, m.in Izby Pamięci, czy też obiektów prywatnych możliwych do wykreowania we współpracy z Urzędem Gminy, Urzędem Marszałkowskim (przy realizacji konkretnego programu rozwoju turystyki w Gminie Jeżów - opisany poniżej ), przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjno-turystycznej Gminy. Postawienie na konkretny i wyróżniający się na mapie regionu i kraju produkt turystyczny, merytorycznie i funkcjonalnie powiązany z historią opisanych epok przyniesie dodatni aspekt promocyjny.

12 - Historycy i miłośnicy historii szukający odniesień do tradycji miasteczek przedwojennych, wielokulturowych. W merytorycznym i funkcjonalnym powiązaniu z powyższym punktem, odniesienie do historii i tradycji Jeżowa przyczyni się do wzrostu zainteresowania docelowej grupy odwiedzeniem Gminy. - Turyści, którzy mogą zwiedzać Jeżów w czasie krótkich wycieczek połączonych z jazdą koleją wąskotorową. To turyści, którzy mogą odwiedzić Jeżów w czasie krótkiej, godzinnej przechadzki. Do nich skierowany być powinien syntetyczny i konkretny program szybkiego poznania Jeżowa, wraz z zachętą do dłuższej wizyty na Ziemi Jeżowskiej. Celowe jest podpisanie umowy partnerskiej Gminy Jeżów ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowej. - Turyści, którzy mogą przyjechać do Jeżowa z Rogowa lub odwrotnie, połączenie walorów i potencjałów turystycznych Gmin (synergia zainteresowania obiektami SGGW i kolejki wąskotorowej oraz wykreowanych atrakcji turystycznych Gminy Jeżów). Turyści ci co do zasady mogą przyjeżdżać na teren Gminy Jeżów na dłuższy czas (ok. 4-6 godzin). Program przygotowany dla nich powinien zawierać bogatą ofertę - od turystycznej, gastronomicznej po ofertę czysto konsumpcyjną (np. pamiątki, produkty regionalne). To oni w zasadniczej mierze mogą się przyczynić do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy, co przełoży się na wzrost dochodów mieszkańców Gminy - szczególnie właścicieli sklepów, kiosków, punktów gastronomicznych, właścicieli nowo wykreowanych miejsc turystycznych. Program pozyskiwania tej grupy docelowej turystów powinien stanowić element projektu modalnego samorządów z powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego (opisanego powyżej). - Otwarcie na możliwe kontakty z realizatorami filmów fabularnych związanych ze środowiskiem twórców "Łodzi filmowej". Południowa część Gminy ze względu na jej malowniczy charakter, w sposób wyjątkowy stanowić może tło do realizacji produkcji filmowych. To konkretne zyski dla posiadaczy ziemi i nieruchomości na tym terenie, a także niebywała promocja Gminy. Efekt skumulowany i rozciągnięty w długiej perspektywie (związany z odtwarzaniem produkcji zrealizowanych na terenie Gminy Jeżów) stanowi bezpłatną reklamę dla Gminy, kumuluje się z walorami turystycznymi i jako taki stanowi wartość dodaną. ad pkt c) Określenie korzyści płynących z dobrze prowadzonej polityki promocyjnej Główną korzyścią z umiejętnie prowadzonej polityki promocyjnej to wzrost zainteresowania gminą jako miejsca dobrego do wypoczynku, aktywnej turystyki, zamieszkania. Wszystkie wymienione powyżej czynniki w długiej perspektywie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Gminy, przez co bezpośrednio do wzrostu zamożności jej mieszkańców. Efekt skumulowany różnych działań podjętych na rzecz promocji Gminy Jeżów w perspektywie 5-letniej przyczynia się do spadku bezrobocia na terenie Gminy o ok. 2 do 3 %, oraz do wzrostu wynagrodzeń realnych o ok. 4 do 7 % - w odniesieniu do braku działań w tym zakresie. Najlepszym przykładem działań pro-turystycznych i promocyjnych jest w naszym regionie

13 Uniejów. Z pewnością nie uda nam się wykreować tak wielu miejsc pracy jak w tej Gminie (ze względu na brak czynników tam występujących), ale opisane powyżej tendencje są możliwe do realizacji. Inną korzyścią - niewymierną ale niezwykle istotną - jest wzrost rozpoznawalności Gminy Jeżów na mapie regionu. Ten aspekt w średniej i długiej perspektywie przyczynia się do wzrostu potencjału proinwestycyjnego na terenie Gminy, wzrostu świadomości obywatelskiej mieszkańców, a także wzrostu świadomości partycypacyjnej mieszkańców. ad pkt d) Określenie kosztowej strony rozwinięcia polityki promocyjnej Kreacja potencjału turystycznego i jego promocja wiąże się ściśle z obecnością w środkach masowego przekazu, internecie. Efektywne wykorzystywanie doświadczeń i możliwości doprowadzi do automatycznych przełożeń potencjału promocyjnego Gminy. Lecz by móc efektywnie promować Gminę Jeżów, najpierw należy wykreować "produkt" promocji. Powyżej omówiliśmy wszelkie zagadnienia z tym związane. By móc wykreować ów produkt potrzebne są pieniądze i programy. W tym może pomóc Urząd Marszałkowski w Łodzi, subsydiarnie także inne organizacje zajmujące się konkretnymi zagadnieniami (np. Stowarzyszenie "Mroga"). Należy stworzyć konkretny projekt kreacji "Marki Jeżów" w oparciu o przewagi konkurencyjne Gminy i przekonać do niego decydentów na szczeblu Wojewódzkim i Krajowym. Rozdział 3. Polityka prorodzinna W roku 2012 i 2013 saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych oraz ruch naturalny ludności w naszej Gminie pokazuje bardzo niepokojącą tendencję. Gmina Jeżów się wyludnia. W 2012 roku urodziło się - uwaga - TYLKO 35 DZIECI! Zmarły 54 osoby. Spadek liczby ludności jest niestety tendencją ogólnopolską. Jednak skala wyludniania Gminy Jeżów - na tle Województwa Łódzkiego i kraju - może budzić ogromne obawy. W dłuższej letniej perspektywie problem ten jest kluczowy dla Gminy. Dziwi więc fakt, że nikt jeszcze nie podjął wysiłków by poprawić ten stan rzeczy. Co robić? Państwo Polskie jak i lokalne samorządy prowadzą szereg działań na rzecz poprawy tego stanu rzeczy. Do dziś w Gminie Jeżów nikt o tym problemie nie myślał. Proponuję wprowadzenie konkretnych i sprawdzonych narządzi, które w średniej i długiej perspektywie powinny odmienić fatalny dla Gminy Jeżów trend demograficzny.

14 1) Wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny 3+ (Karta Dużej Rodziny). Prekursorem wprowadzania kart dużej rodziny w Polsce jest Łowicz. Miałam możliwość przyglądania się procesowi decyzyjnemu i drodze prawnej jaką przeszło to rozwiązanie. Od 2012 roku, kiedy to wprowadzono w tym mieście Kartę Dużej Rodziny, która upoważnia m.in do 50% zniżki przy korzystaniu z basenów, komunikacji i usług komunalnych dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, sytuacja materialna tych rodzin uległa znacznej poprawie. Poprawił się również dostęp do szeregu usług, które do tej pory były niedostępnymi dla rodzin. Podobne rozwiązanie należy wprowadzić także i w Powiecie Brzezińskim. Gmina Jeżów jest za małym podmiotem samorządowym by taką kartę wprowadzić. Moglibyśmy jedynie ulżyć rodzicom w postaci ulg przy korzystaniu z Przedszkola. To zdecydowanie za mało. Co proponuję? Podpisanie umowy z Gminami Powiatu Brzezińskiego, Miastem Brzeziny, Starostwem Brzezińskim i Gminą - Miasto Koluszki, Gminą Nowosolna i Gminą Andrespol ( samorząd z powiatu łódzkiego - wschodniego, jednak powiązane siecią modalną i użytkową z powiatem brzezińskim. Rozwinięcie teorii powiązania samorządów w ramach projektu modalnego przedstawimy w dziale "Rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów"). Umowa ta powinna zawierać szczegółowe zapisy o wzajemnym honorowaniu ulg i rabatów na terenie objętym umową. Każdy z samorządów powinien partycypować w projekcie adekwatnie do możliwości. Np. Miasto Brzeziny powinno wprowadzić ulgę w ramach karty na pływalnię miejską i do Muzeum Regionalnego (ulga 50%), Miasto Koluszki podobną ulgę powinno wprowadzić na wstęp do hali sportowej i do kina Odeon. Te dwa największe podmioty samorządowe, ze względu na możliwości tak finansowe jak i infrastrukturalne winny wziąć na siebie główny ciężar rozwoju Karty. Jednak ów ciężar w średniej i długiej perspektywie przynosi określone zyski. Przykład Łowicza pokazuje, że wzrost dostępności do obiektów publicznych jak i np. do Kina sprawia, że dochody placówek rosną. Można więc stwierdzić, że projekt jest nie tylko uzasadniony społecznie - ale i ekonomicznie. Co mogą wnieść do niego Gminy? Zacznijmy od naszego Jeżowa - rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej (punkt opisany w niniejszym programie poniżej ) pozwoli na realną propozycję dla mieszkańców obszaru modalnego. Na dziś możliwości Gminy w tym zakresie są mocno ograniczone. W pewnym stopniu możemy zaproponować zniżki dla rodzin wielodzietnych w hali sportowej, jednak ze względu na fakt, że podobne obiekty istnieją w całym obszarze modalnym, zainteresowanie mieszkańców obszaru spoza Gminy Jeżów z zasady będzie znikome. Gmina Rogów jako taka nie dysponuje szerokimi możliwościami wniesienia wartości dodanej do projektu. Jednak podmioty funkcjonujące na jej terenie - wręcz przeciwnie. Gwarantuję, że w razie powstania Karty Dużej Rodziny, miłośnicy wąskotorówki zgodzą się na udzielenie 50% rabatu przy korzystaniu z wycieczek kolejką. Także ośrodek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie i przyległe do niego obiekty arboretum i alpinarium są ciekawym miejsce turystycznym na mapie regionu. Jestem przekonana, że uda się porozumieć także z tym podmiotem w sprawie wprowadzenia ulg na zwiedzanie obiektów alpinarium i arboretum oraz ulg przy korzystaniu z obiektów sportowych ( boisko siatkarskie i tenisowe ) będących w gestii SGGW.

15 Gmina Dmosin. Na terenie Gminy funkcjonują dwa ciekawe obiekty turystyczno - rekreacyjne. To Park Jurajski w Kołacinie i Żywy Skansen w Nagawkach. Włączenie tych obiektów w system Karty będzie obustronnie korzystne. Standardowym rozwiązaniem w ramach Karty Dużej Rodziny są także ulgi dotyczące możliwości korzystania z opieki przedszkolnej. W naszej ocenie każda Gmina objęta projektem winna zobowiązać się do wprowadzenia określonej ulgi na swoim terenie dla posiadaczy karty z ich Gminy. Pewną praktyką stało się także to, że lokalni przedsiębiorcy w samorządach objętych programem Karty Dużej Rodziny wychodzą z inicjatywą wprowadzenia ulg przy zakupach w ich sklepach. Są do różne ulgi od 5 do nawet 50 % w zależności od woli przedsiębiorcy przystępującego do projektu. To kolejna korzyść z wprowadzenia Karty. Konkludując wymienimy korzyści płynące z wprowadzenia Karty Dużej Rodziny Powiatu Brzezińskiego i Gminy Koluszki : - ulgi przy korzystaniu z obiektów sportowych na terenie Brzezin i Koluszek, docelowo Jeżowa i obiektach sportowych przyległych do budynków SGGW w Rogowie. - ulgi przy wizytach z koluszkowskim Kinie Odeon, brzezińskim Muzeum regionalnym, obiektach alpinarium i arboretum w Rogowie, obiektach Dinoparku i Żywego Skansenu na terenie Gminy Dmosin. - ulgi przy wizytach w sklepach partnerskich programu O przystąpienie do programu Karty Dużej Rodziny mogłyby ubiegać się rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Brzezińskiego i północnej części Powiatu Łódzko-wschodniego, wychowujące co najmniej trójke dzieci do 21 roku życia. Powinna istnieć także możliwość ubiegania się o kartę w trybie wnioskowym - ekstraordynaryjnym dla rodzin w których nie wychowują trójki dzieci, jednak ze względu na szczególną sytuację rodzinną i materialną programem powinni zostać objęci. W takich przypadkach każdorazowo o przyznaniu karty powinna decydować komisja w skład której wchodzić - co do zasady - powinni przedstawiciele GOPS lub MOPS, Dyrektor Szkoły do której uczęszczają dzieci oraz Kierownik Wydziały Oświaty przy odpowiednim Urzędzie Gminy lub Miasta. Decyzja o wydaniu karty w trybie ekstraordynaryjnym powinna być wydawana na postawie jasnych kryteriów m.in finansowego, rodzinnego (wychowywanie dzieci niepełnosprawnych, wychowywanie dzieci (dziecka) przez jednego z rodziców ).

16 2) Gminne becikowe Kolejnym narzędziem poprawy fatalnych wskaźników demograficznych powinno być wprowadzenie Gminnego Becikowego w wysokości 1000 złotych. To identyczne becikowe jakie rodzicom wypłaca Budżet Państwa. Łącznie te dwie sumy pozwolą na realne wsparcie rodziny. Czy nas na to stać? Z danych Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że na terenie Gminy Jeżów w 2012 roku urodziło się - uwaga - tylko 35 dzieci, zaś zmarły 54 osoby. To przerażające dane. Nie można jej inaczej interpretować niż jako głośny dzwonek alarmowy. Łatwo policzyć, że gminne becikowe dla 35 rodziców urodzonych dzieci kosztowało by Gminę 35 tysięcy złotych. Dla porównania koszt remontu świetlicy w Górze to kwota wygospodarowana przez gminę ok. 10 KROTNIE oscylująca wokół podanej wartości. Kwota ta pokrywałaby więc ponad 10 lat programu. To chyba najlepszy komentarz. Wprowadzenie gminnego becikowego ma w założeniu poprawić sytuację demograficzną Gminy. Stąd na program należy zabezpieczyć ok. 55 tysięcy złotych (tak by zaspokoić potrzeby 55 rodzin, czyli 20 więcej niż obecnie). To stosunkowo niewielka kwota dla budżetu Gminy. Jej wygospodarowanie jest możliwe m.in za sprawą oszczędności gminnych opisanych w punktach tego programu. Uprawnionymi do korzystania z becikowego powinny być osoby, które spełniły kryteria "państwowego " becikowego tj. nieprzerwana opieka medyczna nad matką w trakcie ciąży. Programem gminnego becikowego powinien zająć się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Należy także rozpatrzyć, czy proponowana kwota gminnego becikowego nie jest kwotą zbyt niską. Taka debata powinna odbyć się w ramach szerokich konsultacji społecznych, po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie (to postulat niniejszego programu opisany w innych podpunktach w dziale rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów). Tylko wtedy będziemy mieli przegląd możliwości finansowych Gminy i sytuacji w GOPS. Rodzice objęci programem gminnego becikowego powinni mieć możliwość wyboru wzięcia jednorazowego wsparcia w dostępnej kwocie, bądź rozłożenia jej na 10 kolejnych transz (przy założeniu, że Gmina ustanawia kwotę becikowego na 1000 zł, 10 kolejnych rat powinno być wypłacane przez 10 miesięcy w kwocie 100 złotych). To może być ciekawe rozwiązanie długoterminowe, a w specjalnych sytuacjach, kiedy pomoc powiązana jest z Kartą Dużej Rodziny 3+, becikowe czy też pomoc rozłożona na transze, może być przedłużana/zwiększona na wniosek zainteresowanej rodziny. Decyzję w sprawie uznania prośby powinna podjąć komisja niezależna od Urzędu Gminy, przypisana do programu Karty Dużej Rodziny 3+. Argumenty o tym, że becikowe jako instrument prowadzenia polityki prorodzinnej jest przestarzały i generalnie nieskuteczny należy zbić przykładami z innych krajów. To, że w Polsce on co do zasady nie przyniósł radykalnej poprawy dzietności, spowodowany jest głównie faktem stosunkowo niskiej kwoty becikowego, nie będącej realnym i długoterminowym wsparciem dla rodzin. Stąd uzupełniający projekt gminnego becikowego w powiązaniu z becikowym państwowym implikuje zdwojenie działania społecznego becikowego, czyniąc go jednocześnie bardziej konkretnym i realnym wsparciem dla rodzin. Dodatkowe możliwości zwiększenia pomocy w powiązaniu z Kartą Dużej Rodziny 3+ i drogą wnioskową dodatkowych wsparć daje realne narzędzie prospołeczne i prorodzinne dla Gminy - stosunkowo niewielkim kosztem.

17 3) Powstanie klubu dziecięcego Jeszcze dwa lata temu w Polsce żłobków i klubów dziecięcych (obiektów mniejszych i dostosowanych do potrzeb małych gmin, a spełniających funkcję żłobka) było niewiele ponad 500. Dziś jest ponad dwa tysiące. Niestety Gmina Jeżów wciąż takiej placówki nie powołała. Budowa, kupno i remont istniejących obiektów na terenie Gminy to koszt skomasowany oscylujący w kwocie co najmniej 1-1,3 miliona złotych. Na taki wydatek Gminy obecnie nie stać. Wobec fatalnej sytuacji finansowej Gminy taka inwestycja mogłaby spowodować daleko posunięte negatywne konsekwencje. Modernizacja i dostosowanie do potrzeb klubu dziecięcego obiektów istniejących wobec powyższych argumentów i faktu, że w Gminie Jeżów w 2012 roku urodziło się jedynie 35 dzieci, sprawia, że inwestycja ta byłaby niegospodarną. Rozwiązaniem przyjętym dla stosunkowo niewielkich samorządów są kluby dziecięce. Są to mniejsze placówki, często obiekty przy przedszkolach. Taki też obiekt moim zdaniem powinien powstać w Jeżowie. Żłobek modułowy, zgodny z ministerialnymi zaleceniami i zrealizowany w partnerstwie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Maluch" pozwoliłby na stworzenie nowoczesnej placówki dla co najmniej 12 maluchów, za 1/3 sumy potrzebnej do realizacji pełnowymiarowego żłobka. Liczę, że powyższe propozycje programowe wcielone w życie pozwolą na wzrost liczy urodzeń w Gminie. Dlatego też placówka klubu dziecięcego powinna być stworzona tak, by móc ją dostosować do wzrostu liczby miejsc. Miesięczny koszt pobytu dziecka w klubie dziecięcym powinien być dostosowany do możliwości finansowych rodziców. Posiadacze Karty Dużej Rodziny powinni być objęci ulgą w razie korzystania ich dzieci z klubu dziecięcego ( 20% w przypadku trzeciego dziecka. 30 % w przypadku kolejnych dzieci ). 4) Remonty placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy i budowa nowych obiektów tego typu. Stworzenie miejsc spotkań we wsiach Jasienin, Popień, Przybyszyce, Rewica. Stan tego typu obiektów na terenie Gminy Jeżów zostawia wiele do życzenia. Niemal każda gmina sąsiednia w ostatnich latach dostosowała place zabaw do wymogów bezpieczeństwa. Nie straszą - a przeciwnie - zachęcają do zabawy najmłodszych. Niestety brak chęci zrozumienia aspektów prorodzinnych przekłada się także na tę sferę. Należy więc zmodernizować obecne i stworzyć nowe place zabaw na terenie Gminy. Są to inwestycje stosunkowo tanie - dziwi więc fakt, że do dziś nie powstały. W mojej ocenie należy stworzyć miejsca zabaw dla dzieci w Jasieninie, Przybyszycach, Popniu, Rewicy i rzecz jasna w Jeżowie. Do programu budowy i modernizacji istniejących placów zabaw należy podejść kompleksowo - zrealizować je w tym samym czasie. To pozwoli na pozyskanie funduszy zewnętrznych a także na obniżenie kosztów jednostkowych poszczególnych inwestycji nawet o 20%. Place zabaw powinny powstać na terenach należących do Gminy, najlepiej nieopodal świetlic wiejskich lub strażnic OSP. Takie usytuowanie placów zabaw sprawi, że obiekty te będą "pod okiem" mieszkańców wsi. Powinny być ogrodzone, a przy nich należy posadzić drzewka iglaste tak, by poprawić estetykę miejsca. Docelowo można także rozważyć projekt budowy wzmocnionych, obszernych altan przy placach zabaw. Racjonalne wkomponowanie tych obiektów w przestrzeń urbanistyczną wsi pozwoli na kreację nowych centrów opisanych powyżej miejscowości. Innymi słowy - po realizacji projektu -

18 Jasienin, Popień, Przybyszyce i Rewica mogą zyskać centralne miejsce, punkt odniesienia dla mieszkańców, docelowo miejsce spotkań. 5) Określenie jasnych kategorii dostępu do pomocy społecznej, rodzinnej, psychologicznej, dostępu do ulg gminnych. Nie może być tak, że to Wójt Gminy bądź Kierownik GOPS są osobami decydującymi o przyznaniu np. ulg przy korzystaniu dzieci z przedszkola. Należy wprowadzić jasne zasady przyznawania tego rodzaju ulg, odebrać to uprawnienie z Wójta czy Kierownika GOPS a nadać je kolegialnemu ciału w którego skład wchodzić powinny osoby funkcyjnie związane z placówką opieki - m.in jej Dyrektor, opiekunowie, Rada Rodziców przy szkole ( w przypadku ulg na korzystanie ze stołówki szkolnej). Przyznawanie ulg, stypendiów, bonifikat NIE MOŻE być w jakikolwiek sposób związane z osobą włodarza gminy, gdyż to rodzi podejrzenia dowolności wydawanych decyzji. Należy określenie ulg i jasnych kategorii ich przyznawania skodyfikować w odrębnej uchwale Rady Gminy, merytorycznie powiązanej z decyzjami wiążącymi dla Karty Dużej Rodziny 3+. 6) Rozwój budownictwa socjalnego i modernizacja tkanki urbanizacji Jeżowa we współpracy z Gminą i innymi podmiotami. Podstawą egzystencji rodzin są dostosowane do ich potrzeb mieszkania i domy. Niestety nasza Gmina, podobnie jak ościenne (wyłączając Brzeziny), ma problem z ustawowym zapewnieniem potrzebującym mieszkańcom dostępu do mieszkań socjalnych ( i możliwych do wykorzystania przez młode osoby tanich mieszkań). Stąd pomysł (i paląca potrzeba) rozwoju budownictwa socjalnego. W konsultacji z mieszkańcami, po wykonaniu audytu wewnętrznego opisującego możliwości i sytuację finansową Gminy należy przeprowadzić ocenę możliwości rozwoju budownictwa socjalnego na terenie Gminy. Innymi słowy musimy zastanowić się czy mamy - i jeśli tak to jakie - możliwości refinansowania bądź dofinansowania budowy mieszkań socjalnych. Alternatywnie powinniśmy rozpatrzyć możliwość remontu pozostających we własności komunalnej. Rozdział 4. Bezpieczeństwo i obronność 1) Rozwinięcie możliwości szkoleń dla mieszkańców Gminy z zakresu pierwszej pomocy medycznej i tematyki przysposobienia obronnego

19 Poziom edukacji przedmedycznej Polaków jest zatrważająco niski. Większość z nas nie potrafi udzielić skutecznej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych czy innych wypadków. To może skutkować nie tylko tym, że ofiara takiego wypadku umrze, lecz także samo zaniechanie rodzi konsekwencje prawne. Stąd pomysł by rozwinąć możliwości szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Jeżów. W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, które takie szkolenia prowadzą (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), chcę zorganizować takie szkolenia na terenie Szkoły w Jeżowie, oraz na terenie świetlic wiejskich w Gminie. Jesteśmy przekonani, że profesjonalne, regularne kursy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, a także docelowo dla wzrostu świadomości społecznej zagrożeń związanych m.in ze zbyt szybką jazdą samochodem czy pracą na roli. Należy więc opracować kompleksowy program w porozumieniu m.in z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Łodzi, fundacją prowadzącą szkolenia z zakresu wiedzy przedmedycznej ( np. WOŚP), który metodycznie i funkcjonalnie połączy wiele aspektów wzrostu świadomości zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa. Taki program powinien zasadzać się na trzech zasadniczych aspektach : a) regularne szkolenia przedmedyczne prowadzone na terenie Gminy b) regularne kursy dla kierowców i rolników z terenu Gminy nt. zagrożeń komunikacyjnych i związanych z pracą na roli c) wizyty autobusu służącego możliwości pobierania krwi od mieszkańców Gminy, będącego w dyspozycji Centrum Krwiodawstwa w Łodzi. Najlepiej by odbywały się one w okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy krew jest najbardziej potrzebna. Uzupełnieniem powyższego programu powinny być zajęcia przysposobienia obronnego. Co do zasady powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu w Szkole w Jeżowie, oraz w każdej świetlicy wiejskiej na terenie Gminy. 4) Zwiększenie znaczenia Straży Gminnej Dziś Straż Gminna Gminy Jeżów właściwie tylko obsługuje fotoradar. To zaprzeczenie sensu jej powołania. Straż Gminna nie powinna być "maszynką do robienia pieniędzy" a powinna realnie przyczyniać się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jeżów. Czy się tak dzieje - oczywiście nie. Przeciwnie. W ostatnich latach poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy uległ pogorszeniu za sprawą likwidacji Posterunku Policji w Jeżowie. Stąd potrzeba pilnego zwiększenia roli Straży Gminnej. Należy przekazać jej konkretne dyspozycje i narzędzia do ich wykonywania (m.in wprowadzić dodatkowe patrole, rozszerzyć funkcję kontrolną), tak by realnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jeżów. Obecna sytuacja wykreowała swego rodzaju pustkę w tej materii, która to pustka i rozmijanie się w kompetencjach pomiędzy Strażą Gminną i Policją prowadzi do niebezpiecznej sytuacji. Oczywiście nie twierdzimy, że Straż Gmina źle wypełnia swoje obowiązki. Przeciwnie, jest skuteczna w obszarze swoich realnych kompetencji, czyli związanej z fotoradarem. Nie jest zaś skuteczna jeśli chodzi o realne zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Wniosek

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy PRO-NGO Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Standard prowadzenia placówki edukacyjnej. Standard rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

im. S T E F A N A B AT O R E G O

im. S T E F A N A B AT O R E G O F U N D A C J A im. S T E F A N A B AT O R E G O Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. (48 22) 536 02 00 fax (48 22) 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe W 60 PRAKTYK DOOKOŁA PARTYCYPACJI 1 SPIS TREŚCI 3 Zamiast wstępu 39 Trudne pytania 51 60 praktyk zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe oraz 6 filmów o partycypacji na pendrivie-kluczyku prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r.

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r. Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Gminy Dywity w oparciu o uspołecznioną diagnozę i warsztaty strategiczne Wojciech Dziemianowicz Paulina Nowicka Jacek Szlachta Katarzyna Szmigiel Julita Łukomska Anna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Aktywność i partnerstwo lokalne

Aktywność i partnerstwo lokalne Aktywność i partnerstwo lokalne Pod redakcją: Jerzego Boczonia Autorzy: Jerzy Boczoń, Kamil Kabasiński, Beata Matyjaszczyk, Maria Mendel, Alicja Zwierzchowska 1 Spis treści Wstęp Jerzy Boczoń Jaki model

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo