Dobre praktyki przykłady projektów POKL na rzecz wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości, realizowanych na obszarach wiejskich woj.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki przykłady projektów POKL na rzecz wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości, realizowanych na obszarach wiejskich woj."

Transkrypt

1 Dobre praktyki przykłady projektów POKL na rzecz wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości, realizowanych na obszarach wiejskich woj. pomorskiego ROEFS SŁUPSK

2 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie anie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie anie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Tytuł projektu: I ja mogę wiele dać Okres realizacji projektu:

3 PARTNERSTWO: Lider Partnerstwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach Partner Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie Biuro projektu siedziba OPS w Główczycach Cele partnerstwa: - Integracja środowisk osób niepełnosprawnych z sąsiadujących gmin, - Wymiana doświadczeń między partnerami oraz beneficjentami pomocy. Dlaczego wspólnie: - Gminy sąsiedzkie, charakteryzujące się podobną problematyką społeczną, - Jednostki dotychczas współpracujące ze sobą, - Wymiana kompetencji kadrowych, - Koszty razem więcej i taniej.

4 Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Główczyce i Smołdzino Cele szczegółowe: - zwiększenie zdolności interpersonalnych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy uczestników projektu, - nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły uczestników projektu, podniesienie ich samooceny i wiary w siebie, - wyposażenie uczestników projektu w umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z obsługą programów komputerowych w stopniu podstawowym oraz poruszanie się po Internecie w stopniu umożliwiającym odnalezienie się na rynku pracy.

5 GRUPA DOCELOWA: 24 osoby niepełnosprawne z terenu gmin Główczyce i Smołdzino, w tym: - 11 kobiet i 13 mężczyzn, - powyżej 50% uczestników to osoby w wieku powyżej 45 roku życia.

6 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty aktywizacji zawodowej - 40 godzin

7 Warsztaty umiejętności psychospołecznych - 40 godzin Coaching - 5 godz. / os.

8 Kurs z podstaw obsługi komputera z elementami poruszania się po internecie- 70 godzin

9 ABC przedsiębiorczości - 20 godzin

10 Czas wolny między zajęciami - zajęcia ruchowe:

11 Karaoke

12 Wieczory przy ognisku

13 Kursy rzemiosła ludowego Wyrób sztucznej biżuterii - 9 osób

14 Kursy rzemiosła ludowego Wikliniarstwo - 8 osób

15 Kursy rzemiosła ludowego Obróbka drewna - 7 osób

16 Rezultaty projektu Rezultaty twarde: - 24 osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym ukończyły udział w projekcie, - 24 osoby ukończyły warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności psychospołecznych, kurs z podstaw obsługi komputera, kurs ABC przedsiębiorczości, kursy z rzemiosła ludowego, - 24 osoby objęte zostały wsparciem coacha, Rezultaty miękkie: - Wzrost wiary we własne możliwości, - Podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

17 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie anie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie anie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Tytuł projektu: Mój biznes - Mój sukces Okres realizacji projektu:

18 Partnerstwo: Lider Partnerstwa Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Partner Gmina Kępice Biuro projektu siedziba PARR S.A. Dlaczego wspólnie: - PARR S.A - od 20 lat wspiera rozwój regionu i przedsiębiorczości, w trakcie prowadzonych badań będących podstawą do stworzenia projektu zwróciła uwagę na problemy Gminy Kępice,która jako obszar słaby strukturalnie,z niskim wskaźnikiem wzrostu gosp,z jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia,jedna z 500 najbiedniejszych gmin w Polsce,sama nie jest w stanie uporać się z nawartwiającymi się problemami.obie instytucje postanowiły zatem wspólnie przeciwdziałać i zapobiegać stale pogarszającej się sytuacji będącej skutkiem rosnącej ilości zwolnień grupowych w powiecie słupskim. - Wymiana kompetencji kadrowych, - Koszty razem więcej i taniej.

19 Cel główny projektu: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie i mieście Słupsku przez promocję postaw przedsiębiorczych 30 os. zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w tym min. 15os. z Gminy Kępice) w okresie 19 m-cy. Cele szczegółowe: - Doskonaleni postaw przedsiębiorczych 30 os. zwolnionych z przyczyn dot. zakładów pracy z powiatu i miasta Słupska w okresie 19 m-cy - Nabycie wiedzy z zakresu zakładania własnej działalności gospordczej 30 os. zwolnionych z przyczyn dot. zakładów pracy z powiatu i miasta Słupska w okresie 4 m-cy - Ułatwienie dostępu do śr. finansowych na rozwój przedsiębiorczości 30 os. z powiatu i miasta Słupska zw. z przyczyn dot zakładu pracy w okresie 19 m-cy poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Umożliwienie prowadzenia działalności gosp i utrzymanie płynności finansowej w pierwszych miesiącach funkcjonowania firm poprzez udzielenie wsparcia pomostowego 30 os. z powiatu i miasta Słupska zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie 12 m-cy

20 GRUPA DOCELOWA: 30 osób bezrobotnych (18k i 12m) zamieszkałych.woj pomorskie- powiat i miasto Słupsk,które straciły pracę z winy dotyczącej pracodawcy,w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpieniem do projektu. Min 50% os (15) stanowiły będą os. z max. średnim wykształceniem oraz min. 50% os. zamieszkiwało będzie gminę Kępice (obszar słaby strukturalnie).

21 BADANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO ZAŁOŻONYCH PRZEZ OS. BEZROBOTNE, KTÓRYM PRZYZNANO JEDNORAZOWO ŚR.NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (WUP, ) wykazało,iż aż 38,2% podmiotów powstaje w sektorze handlu, 30,1% w sektorze usług a 18,1% w sektorze budownictwa. Branże te nie wymagają wysokich kwalifikacji. Badanie to wskazuje również na to iż średnio osoba, która decyduje się na rozpoczęcie dz.gosp. to os posiadająca wykształcenie średnie (ok. 27%), a przed podjęciem dotacji przebywała bez pracy krócej niż rok (60% beneficjentów).dane wskazują bezsprzecznie na zasadność zastosowania wybranego przez projektodawcę wsparcia dla wybranej grupy osób. Wg.wskaźników dot.programów na rzecz promocji zatrudnienia (WUP,Gdańsk 2009) - dotacje na rozpoczęcie działalności jest obok dotacji na wyposażenie stanowiska pracy jedynym narzędziem zapewniającym 100% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (najsłabiej oceniane są szkolenia).

22 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Doradztwo indywidualne: 9h na 1osobę Celem spotkań będzie m.in. indywidualne doradztwo w zakresie budowania biznes planu,sposobu rozliczania ZUS,z US-wybór formy opodatkowania. W ramach spotkań 4 h będzie coachingiem (poradnictwo psychologiczne) -wsparcie motywacji,samooceny i ustalenie celów życiowych i zawodowych każdego z UP. Szkolenia: Rozpoczynanie działalności gospodarczej: 72 h,3 grup 10-cio osobowych 8x8-godzinnych spotkań, średnio 2 razy w tygodniu. Cel-zapoznanie UP z:formalno-prawne aspekty zakładania własnej dz.gosp.-16 h, Księgowość i podatki-podatek VAT,Rozliczenia z US, ZUS,Księga przychodów i rozchodów 16 h,biznes plan (część finansowa,marketing) 24 h,rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego-16 h.

23 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 30 UP otrzyma dotacje - max PLN Opracowany zostanie Regulamin przyzwania wsparcia, oceny Biznes Planu - określający szczegółowo punkty.os z największą ilością pkt. (min.60%ogółem i 40% w każdej z ocenianych elementów) otrzymają dofinansowanie-na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej: śr. trwałe, inwestycje, obrotowe. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazanych w biznes-planie potrzeb inwestycyjnych i pozycji na liście rankingowej. Zaplanowano,iż 10 os.otrzyma dotację PLN,10 os PLN i 10 os 30000PLN.

24 Wsparcie pomostowe: 30 osób Opracowany zostanie Regulamin udzielania wsparcia pomostowego. Udzielone po rozpoczęciu działalności gospodarczej na postawie Wniosku, złożonego łącznie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na otworzenie firmy. 30 os,które otrzyma dotacje otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe na okres 6-ciu pierwszych m-cy w wysokości 1000 PLN m-cznie. Osoby,które najpóźniej w 5-tym miesiącu złożą wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe i uzasadnią potrzebę dalszego wsparcia otrzymają przedłużone wsparcie pomostowe na okres od 7do12 m-ca prowadzonej działalności w wysokości 500 PLN. Zakłada się udzielenie przedłużonego wsparcia 30 os. Wsparcie Pomostowe służy pokrywaniu bieżących stałych opłat zw,z prowadzeniem działalności: m.in. ZUS, podatki, wynajem pomieszczeń itp. -ma na celu osiągnięcie i utrzymanie płynności finansowej nowopowstałych firm.

25 REZULTATY PROJEKTU 30 Mikroprzedsiębiorstw 270 h godzin doradztwa indywidualnego 216 h szkoleń 30 dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej 30 osób otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe (1000 PLN x 6 miesięcy) 30 osób otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe (500 PLN x 6 miesięcy) 90 wizyt monitorujących nowopowstałe firmy

26 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu: Apetyt na lepsze życie Okres realizacji projektu: Projektodawca: Stowarzyszenie Nasza Krępa

27 PARTNERSTWO: Lider Partnerstwa Stowarzyszenie Nasza Kępa Partner Rada Sołecka - Krępa Słupska Biuro projektu Krępa Słupska Dlaczego razem: - Stowarzyszenie jest młodą organizacją - Rada Sołecka cieszy się poparciem i zaufaniem lokalnego środowiska - zna jej potrzeby - jednak nie dysponuje środkami finansowymi

28 CEL GŁÓWNY: Pobudzenie na przełomie 8 miesięcy aktywności 20 mieszkańców Krępy Słupskiej poprzez organizację cyklu warsztatów edukacyjno - aktywizujących, które wpływając na wzrot wiedzy i umiejętności, zachęcą do samo organizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw. Cele szczegółowe: przecwdziałąnie bezrobociu poprzez podniesienie motywacji do samokształcenia/ samozatrudnienia rozwój aktywności społecznej i zawodowej wszechstronny rozwój intelektualny - rozwój kreatywnych postaw społeczeństwa edukacja jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu integracja środowiska lokalnego poprzez edukację

29 GRUPA DOCELOWA: 20 mieszkańców Krępy Słupskiej (były PGR) - z czego co najmniej 50% to osoby w wieku 45 + (bezrobotne bądź zagrożone utratą pracy) oraz 50% - młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

30 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty komunikacji i kreatywności - 5 spotkań x 2 godziny Warsztaty równości płci - 2 godziny Warsztaty na temat zagospodarowania przestrzennego wsi - 3 godziny

31 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty języka angielskiego - 2 grupy x 40 godzin Warsztaty wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych - 2 grupy x 40 godzin Warsztaty na temat źródeł sfinansowania działalności gospodarczej na wsi - 3 godziny Warsztaty przedsiębiorczości oparte na ekonomii społecznej - 9 godzin

32 Działania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty kulinarne Gastronomia w turystyce - 9 godzin warsztaty artystyczne - 24 godziny Warsztaty rękodzieła (ceramika) - 24 godziny Warsztaty - Animacja środowisk lokalnych - 10 godzin Dobre praktyki - edukacja w środowisku wiejskim - 2 wyjazdy studyjne (Wioska Hobbitów, Wioska fantazji) Dyżur animatora lokalnego - 28 godzin

33 Rezultaty twarde: REZULTATY PROJEKTU 20 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach komputerowych 20 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach przedsiębiorczości oraz szkoleniu na temat źródeł sfinansowania działalności gosp. na wsi 20 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach kreatywności i komunikacji społecznej 16 osób otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego - rękodzieło 16 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach kulinarnych 16 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach artystycznych Rezultaty miękkie: podniesienie pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości podniesienie świadomości w zakresie możliwości podjęcia pracy wzrost kompetencji i kwalifikacji przełamanie bariery i poczucia bezradności Produkty: Łącznie h wsparcia

34 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Poddziałanie anie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji Tytuł projektu: Moja Szansa Okres realizacji projektu: Projektodawca: Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

35 Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów (68chł, 112dz.) z terenów wiejskich powiatu słupskiego kształcących się w profilu ogólnym w okresie 24 miesięcy. Cele szczegółowe: poprawa powiązania oferty kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy podniesienie jakości systemu kształcenia rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów upowszechnianie dostępu i znajomości technik informacyjnokomunikacyjnych wzrost aktywności i motywacji do nauki rozwijanie umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej i rozwoju zawodowego rozwój wykwalifikowanych kadr dla lokalnego rynku pracy realizacja założeń Strategii Lizbońskiej - rozwój umiejętności i budowanie społeczeństwa informacyjnego.

36 GRUPA DOCELOWA: Adresatami projektu jest 180 uczniów (68 chłopców, 112 dziewczyn - w tym 4 niepełnosprawnych) zamieszkujących obszary wiejskie jednego powiatu (Słupskiego) 5 szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w profilu ogólnym: I Liceum Ogólnokształcące - ul. Szarych Szeregów 15, Słupsk II Liceum Ogólnokształcące - ul. Mickiewicza 32, Słupsk IV Liceum Ogólnokształcące - ul. Grottgera 13, Słupsk V Liceum Ogólnokształcące - ul. B. Krzywoustego 6, Słupsk IX Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - klasy ogólne - ul. Partyzantów 24, Słupsk.

37 Działania ania skierowane do uczestników w projektu: Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń ECDL - 96 h/os Udział wezmą 4 grupy 15-os.ECDL-Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych: 7 modułów dających kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera:podstawy technik informatycznych,użytkowanie komputerów,przetwarzanie tekstów,arkusze kalkulacyjne,bazy danych,grafika menedżerska i prezentacyjna,usługi w sieciach informatycznych. Kurs zakończony egzaminem w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń ECDL-CAD - 96 h/os 4 grupy 15-os.ECDL CAD-Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych(2d). Kurs zakończony egzaminem w PTI. Ukończenie kursu daje umiejętności nowoczesnego organizowania produkcji w branżach:mechaniczna,elektryczna,budowlana.bp zdobędzie umiejętności wykonywania rysunków konstrukcyjnych,obliczeń inżynierskich oraz tworzenia dokumentacji technologicznej,potrzebnej w procesie produkcji.kurs umożliwia także dalszą edukacje w zakresie systemów CAM (komputerowe wspomaganie wytwarzania).systemy te są wykorzystywane w procesie produkcji,np.w dziedzinach:mechaniczna,meblarska,budowlana,spożywcza

38 Działania ania skierowane do uczestników w projektu: Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń z j.angielskiego - 96 h/os. 4 grupy 15-os. Podczas zajęć nacisk kładziony będzie na sprawną komunikację oraz słownictwo biznesowe,niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.pozwoli na bezproblemowe porozumiewanie się w przyszłej pracy zawodowej-komunikacja z kontrahentami zagranicznymi. W ramach zad.uczniowie wezmą udział w 2-tyg obozach językowych-na koniec kursu podczas których j.ang. będzie wykorzystywany 24h na dobę.obóz rozwinie również dodatkowe komp.kluczowe ekspresja kulturalna. Organizacja oraz przeprowadzenie kursu Prawa Jazdy kat.b - 34h teorii i 30h jazdy praktycznej 8 grup*20 os. Kończąc kurs Beneficjenci Pomocy uzyskują jedną z najczęściej wymaganych przez pracodawców umiejętności.przyda się ona zarówno w pracy zawodowego kierowcy,jak i innych zawodach wymagających mobilności.zważywszy na to,iż będą to wyłącznie os z obszarów wiejskich niejednokrotnie umożliwi im to podjęcie zatrudnienia w mieście. Aby kurs przyniósł zamierzony efekt-projekt sfinansuje egzamin państwowy.

39 REZULTATY PROJEKTU Rezultaty twarde: udział 180 uczniów (68 chł,112 dz.)w kursie prawa jazdy udział 60ucz.w kursie ECDL udział 60ucz.w kursie ECDL CAD udział 60ucz.w kursie j.angielskiego i obozie językowym co najmniej 80% zdanych egzaminów w grupie ECDL oraz ECDL CAD oraz 50% zdanych egzaminów w grupie Prawo jazdy. Rezultaty miękkie: wzrost kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników podniesienie świadomości, iż należy ciągle doskonalić swoje umiejętności zwiększenie motywacji do działania w kierunku rozwijania swoich zainteresowań wzrost wiary w siebie i własne możliwości BP dzięki zdanym egzaminom wzrost mobilności zawodowej BP wzrost atrakcyjności zawodowej BP z punktu widzenia przyszłych pracodawców Produkty: 384 godz z ECDL 384 godz z ECDL CAD 384 godz z j.ang. 240 godz j.ang.podczas obozów językowych 256 godz kursu prawa jazdy-teoria oraz 5400 godz kursu prawa jazdy-praktyka 2-2-tygodniowe obozy językowe

40 Dziękuj kuję za uwagę Marzena Piszko - Doradca kluczowy ROEFS w Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża Słupsk

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku Poznań, 4 marca 2015 roku Szanowni Państwo, przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2014 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE ZA ROK 2014

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE ZA ROK 2014 2015 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE ZA Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU... 4 2. STOPY BEZROBOCIA..4 3. SYTUACJA NA RYNKU PRACY W GMINACH POWIATU NYSKIEGO...9 4. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Szansa na lepsze jutro

Szansa na lepsze jutro RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracował: Kamilla Wojtaszewska

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo