Dobre praktyki przykłady projektów POKL na rzecz wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości, realizowanych na obszarach wiejskich woj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki przykłady projektów POKL na rzecz wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości, realizowanych na obszarach wiejskich woj."

Transkrypt

1 Dobre praktyki przykłady projektów POKL na rzecz wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości, realizowanych na obszarach wiejskich woj. pomorskiego ROEFS SŁUPSK

2 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie anie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie anie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Tytuł projektu: I ja mogę wiele dać Okres realizacji projektu:

3 PARTNERSTWO: Lider Partnerstwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach Partner Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie Biuro projektu siedziba OPS w Główczycach Cele partnerstwa: - Integracja środowisk osób niepełnosprawnych z sąsiadujących gmin, - Wymiana doświadczeń między partnerami oraz beneficjentami pomocy. Dlaczego wspólnie: - Gminy sąsiedzkie, charakteryzujące się podobną problematyką społeczną, - Jednostki dotychczas współpracujące ze sobą, - Wymiana kompetencji kadrowych, - Koszty razem więcej i taniej.

4 Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Główczyce i Smołdzino Cele szczegółowe: - zwiększenie zdolności interpersonalnych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy uczestników projektu, - nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły uczestników projektu, podniesienie ich samooceny i wiary w siebie, - wyposażenie uczestników projektu w umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z obsługą programów komputerowych w stopniu podstawowym oraz poruszanie się po Internecie w stopniu umożliwiającym odnalezienie się na rynku pracy.

5 GRUPA DOCELOWA: 24 osoby niepełnosprawne z terenu gmin Główczyce i Smołdzino, w tym: - 11 kobiet i 13 mężczyzn, - powyżej 50% uczestników to osoby w wieku powyżej 45 roku życia.

6 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty aktywizacji zawodowej - 40 godzin

7 Warsztaty umiejętności psychospołecznych - 40 godzin Coaching - 5 godz. / os.

8 Kurs z podstaw obsługi komputera z elementami poruszania się po internecie- 70 godzin

9 ABC przedsiębiorczości - 20 godzin

10 Czas wolny między zajęciami - zajęcia ruchowe:

11 Karaoke

12 Wieczory przy ognisku

13 Kursy rzemiosła ludowego Wyrób sztucznej biżuterii - 9 osób

14 Kursy rzemiosła ludowego Wikliniarstwo - 8 osób

15 Kursy rzemiosła ludowego Obróbka drewna - 7 osób

16 Rezultaty projektu Rezultaty twarde: - 24 osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym ukończyły udział w projekcie, - 24 osoby ukończyły warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności psychospołecznych, kurs z podstaw obsługi komputera, kurs ABC przedsiębiorczości, kursy z rzemiosła ludowego, - 24 osoby objęte zostały wsparciem coacha, Rezultaty miękkie: - Wzrost wiary we własne możliwości, - Podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

17 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie anie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie anie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Tytuł projektu: Mój biznes - Mój sukces Okres realizacji projektu:

18 Partnerstwo: Lider Partnerstwa Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Partner Gmina Kępice Biuro projektu siedziba PARR S.A. Dlaczego wspólnie: - PARR S.A - od 20 lat wspiera rozwój regionu i przedsiębiorczości, w trakcie prowadzonych badań będących podstawą do stworzenia projektu zwróciła uwagę na problemy Gminy Kępice,która jako obszar słaby strukturalnie,z niskim wskaźnikiem wzrostu gosp,z jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia,jedna z 500 najbiedniejszych gmin w Polsce,sama nie jest w stanie uporać się z nawartwiającymi się problemami.obie instytucje postanowiły zatem wspólnie przeciwdziałać i zapobiegać stale pogarszającej się sytuacji będącej skutkiem rosnącej ilości zwolnień grupowych w powiecie słupskim. - Wymiana kompetencji kadrowych, - Koszty razem więcej i taniej.

19 Cel główny projektu: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie i mieście Słupsku przez promocję postaw przedsiębiorczych 30 os. zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w tym min. 15os. z Gminy Kępice) w okresie 19 m-cy. Cele szczegółowe: - Doskonaleni postaw przedsiębiorczych 30 os. zwolnionych z przyczyn dot. zakładów pracy z powiatu i miasta Słupska w okresie 19 m-cy - Nabycie wiedzy z zakresu zakładania własnej działalności gospordczej 30 os. zwolnionych z przyczyn dot. zakładów pracy z powiatu i miasta Słupska w okresie 4 m-cy - Ułatwienie dostępu do śr. finansowych na rozwój przedsiębiorczości 30 os. z powiatu i miasta Słupska zw. z przyczyn dot zakładu pracy w okresie 19 m-cy poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Umożliwienie prowadzenia działalności gosp i utrzymanie płynności finansowej w pierwszych miesiącach funkcjonowania firm poprzez udzielenie wsparcia pomostowego 30 os. z powiatu i miasta Słupska zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie 12 m-cy

20 GRUPA DOCELOWA: 30 osób bezrobotnych (18k i 12m) zamieszkałych.woj pomorskie- powiat i miasto Słupsk,które straciły pracę z winy dotyczącej pracodawcy,w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpieniem do projektu. Min 50% os (15) stanowiły będą os. z max. średnim wykształceniem oraz min. 50% os. zamieszkiwało będzie gminę Kępice (obszar słaby strukturalnie).

21 BADANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO ZAŁOŻONYCH PRZEZ OS. BEZROBOTNE, KTÓRYM PRZYZNANO JEDNORAZOWO ŚR.NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (WUP, ) wykazało,iż aż 38,2% podmiotów powstaje w sektorze handlu, 30,1% w sektorze usług a 18,1% w sektorze budownictwa. Branże te nie wymagają wysokich kwalifikacji. Badanie to wskazuje również na to iż średnio osoba, która decyduje się na rozpoczęcie dz.gosp. to os posiadająca wykształcenie średnie (ok. 27%), a przed podjęciem dotacji przebywała bez pracy krócej niż rok (60% beneficjentów).dane wskazują bezsprzecznie na zasadność zastosowania wybranego przez projektodawcę wsparcia dla wybranej grupy osób. Wg.wskaźników dot.programów na rzecz promocji zatrudnienia (WUP,Gdańsk 2009) - dotacje na rozpoczęcie działalności jest obok dotacji na wyposażenie stanowiska pracy jedynym narzędziem zapewniającym 100% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (najsłabiej oceniane są szkolenia).

22 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Doradztwo indywidualne: 9h na 1osobę Celem spotkań będzie m.in. indywidualne doradztwo w zakresie budowania biznes planu,sposobu rozliczania ZUS,z US-wybór formy opodatkowania. W ramach spotkań 4 h będzie coachingiem (poradnictwo psychologiczne) -wsparcie motywacji,samooceny i ustalenie celów życiowych i zawodowych każdego z UP. Szkolenia: Rozpoczynanie działalności gospodarczej: 72 h,3 grup 10-cio osobowych 8x8-godzinnych spotkań, średnio 2 razy w tygodniu. Cel-zapoznanie UP z:formalno-prawne aspekty zakładania własnej dz.gosp.-16 h, Księgowość i podatki-podatek VAT,Rozliczenia z US, ZUS,Księga przychodów i rozchodów 16 h,biznes plan (część finansowa,marketing) 24 h,rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego-16 h.

23 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 30 UP otrzyma dotacje - max PLN Opracowany zostanie Regulamin przyzwania wsparcia, oceny Biznes Planu - określający szczegółowo punkty.os z największą ilością pkt. (min.60%ogółem i 40% w każdej z ocenianych elementów) otrzymają dofinansowanie-na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej: śr. trwałe, inwestycje, obrotowe. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazanych w biznes-planie potrzeb inwestycyjnych i pozycji na liście rankingowej. Zaplanowano,iż 10 os.otrzyma dotację PLN,10 os PLN i 10 os 30000PLN.

24 Wsparcie pomostowe: 30 osób Opracowany zostanie Regulamin udzielania wsparcia pomostowego. Udzielone po rozpoczęciu działalności gospodarczej na postawie Wniosku, złożonego łącznie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na otworzenie firmy. 30 os,które otrzyma dotacje otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe na okres 6-ciu pierwszych m-cy w wysokości 1000 PLN m-cznie. Osoby,które najpóźniej w 5-tym miesiącu złożą wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe i uzasadnią potrzebę dalszego wsparcia otrzymają przedłużone wsparcie pomostowe na okres od 7do12 m-ca prowadzonej działalności w wysokości 500 PLN. Zakłada się udzielenie przedłużonego wsparcia 30 os. Wsparcie Pomostowe służy pokrywaniu bieżących stałych opłat zw,z prowadzeniem działalności: m.in. ZUS, podatki, wynajem pomieszczeń itp. -ma na celu osiągnięcie i utrzymanie płynności finansowej nowopowstałych firm.

25 REZULTATY PROJEKTU 30 Mikroprzedsiębiorstw 270 h godzin doradztwa indywidualnego 216 h szkoleń 30 dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej 30 osób otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe (1000 PLN x 6 miesięcy) 30 osób otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe (500 PLN x 6 miesięcy) 90 wizyt monitorujących nowopowstałe firmy

26 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu: Apetyt na lepsze życie Okres realizacji projektu: Projektodawca: Stowarzyszenie Nasza Krępa

27 PARTNERSTWO: Lider Partnerstwa Stowarzyszenie Nasza Kępa Partner Rada Sołecka - Krępa Słupska Biuro projektu Krępa Słupska Dlaczego razem: - Stowarzyszenie jest młodą organizacją - Rada Sołecka cieszy się poparciem i zaufaniem lokalnego środowiska - zna jej potrzeby - jednak nie dysponuje środkami finansowymi

28 CEL GŁÓWNY: Pobudzenie na przełomie 8 miesięcy aktywności 20 mieszkańców Krępy Słupskiej poprzez organizację cyklu warsztatów edukacyjno - aktywizujących, które wpływając na wzrot wiedzy i umiejętności, zachęcą do samo organizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw. Cele szczegółowe: przecwdziałąnie bezrobociu poprzez podniesienie motywacji do samokształcenia/ samozatrudnienia rozwój aktywności społecznej i zawodowej wszechstronny rozwój intelektualny - rozwój kreatywnych postaw społeczeństwa edukacja jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu integracja środowiska lokalnego poprzez edukację

29 GRUPA DOCELOWA: 20 mieszkańców Krępy Słupskiej (były PGR) - z czego co najmniej 50% to osoby w wieku 45 + (bezrobotne bądź zagrożone utratą pracy) oraz 50% - młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

30 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty komunikacji i kreatywności - 5 spotkań x 2 godziny Warsztaty równości płci - 2 godziny Warsztaty na temat zagospodarowania przestrzennego wsi - 3 godziny

31 Działania ania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty języka angielskiego - 2 grupy x 40 godzin Warsztaty wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych - 2 grupy x 40 godzin Warsztaty na temat źródeł sfinansowania działalności gospodarczej na wsi - 3 godziny Warsztaty przedsiębiorczości oparte na ekonomii społecznej - 9 godzin

32 Działania skierowane do uczestników projektu: Warsztaty kulinarne Gastronomia w turystyce - 9 godzin warsztaty artystyczne - 24 godziny Warsztaty rękodzieła (ceramika) - 24 godziny Warsztaty - Animacja środowisk lokalnych - 10 godzin Dobre praktyki - edukacja w środowisku wiejskim - 2 wyjazdy studyjne (Wioska Hobbitów, Wioska fantazji) Dyżur animatora lokalnego - 28 godzin

33 Rezultaty twarde: REZULTATY PROJEKTU 20 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach komputerowych 20 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach przedsiębiorczości oraz szkoleniu na temat źródeł sfinansowania działalności gosp. na wsi 20 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach kreatywności i komunikacji społecznej 16 osób otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego - rękodzieło 16 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach kulinarnych 16 osób otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach artystycznych Rezultaty miękkie: podniesienie pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości podniesienie świadomości w zakresie możliwości podjęcia pracy wzrost kompetencji i kwalifikacji przełamanie bariery i poczucia bezradności Produkty: Łącznie h wsparcia

34 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Poddziałanie anie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji Tytuł projektu: Moja Szansa Okres realizacji projektu: Projektodawca: Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

35 Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów (68chł, 112dz.) z terenów wiejskich powiatu słupskiego kształcących się w profilu ogólnym w okresie 24 miesięcy. Cele szczegółowe: poprawa powiązania oferty kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy podniesienie jakości systemu kształcenia rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów upowszechnianie dostępu i znajomości technik informacyjnokomunikacyjnych wzrost aktywności i motywacji do nauki rozwijanie umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej i rozwoju zawodowego rozwój wykwalifikowanych kadr dla lokalnego rynku pracy realizacja założeń Strategii Lizbońskiej - rozwój umiejętności i budowanie społeczeństwa informacyjnego.

36 GRUPA DOCELOWA: Adresatami projektu jest 180 uczniów (68 chłopców, 112 dziewczyn - w tym 4 niepełnosprawnych) zamieszkujących obszary wiejskie jednego powiatu (Słupskiego) 5 szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w profilu ogólnym: I Liceum Ogólnokształcące - ul. Szarych Szeregów 15, Słupsk II Liceum Ogólnokształcące - ul. Mickiewicza 32, Słupsk IV Liceum Ogólnokształcące - ul. Grottgera 13, Słupsk V Liceum Ogólnokształcące - ul. B. Krzywoustego 6, Słupsk IX Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - klasy ogólne - ul. Partyzantów 24, Słupsk.

37 Działania ania skierowane do uczestników w projektu: Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń ECDL - 96 h/os Udział wezmą 4 grupy 15-os.ECDL-Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych: 7 modułów dających kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera:podstawy technik informatycznych,użytkowanie komputerów,przetwarzanie tekstów,arkusze kalkulacyjne,bazy danych,grafika menedżerska i prezentacyjna,usługi w sieciach informatycznych. Kurs zakończony egzaminem w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń ECDL-CAD - 96 h/os 4 grupy 15-os.ECDL CAD-Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych(2d). Kurs zakończony egzaminem w PTI. Ukończenie kursu daje umiejętności nowoczesnego organizowania produkcji w branżach:mechaniczna,elektryczna,budowlana.bp zdobędzie umiejętności wykonywania rysunków konstrukcyjnych,obliczeń inżynierskich oraz tworzenia dokumentacji technologicznej,potrzebnej w procesie produkcji.kurs umożliwia także dalszą edukacje w zakresie systemów CAM (komputerowe wspomaganie wytwarzania).systemy te są wykorzystywane w procesie produkcji,np.w dziedzinach:mechaniczna,meblarska,budowlana,spożywcza

38 Działania ania skierowane do uczestników w projektu: Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń z j.angielskiego - 96 h/os. 4 grupy 15-os. Podczas zajęć nacisk kładziony będzie na sprawną komunikację oraz słownictwo biznesowe,niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.pozwoli na bezproblemowe porozumiewanie się w przyszłej pracy zawodowej-komunikacja z kontrahentami zagranicznymi. W ramach zad.uczniowie wezmą udział w 2-tyg obozach językowych-na koniec kursu podczas których j.ang. będzie wykorzystywany 24h na dobę.obóz rozwinie również dodatkowe komp.kluczowe ekspresja kulturalna. Organizacja oraz przeprowadzenie kursu Prawa Jazdy kat.b - 34h teorii i 30h jazdy praktycznej 8 grup*20 os. Kończąc kurs Beneficjenci Pomocy uzyskują jedną z najczęściej wymaganych przez pracodawców umiejętności.przyda się ona zarówno w pracy zawodowego kierowcy,jak i innych zawodach wymagających mobilności.zważywszy na to,iż będą to wyłącznie os z obszarów wiejskich niejednokrotnie umożliwi im to podjęcie zatrudnienia w mieście. Aby kurs przyniósł zamierzony efekt-projekt sfinansuje egzamin państwowy.

39 REZULTATY PROJEKTU Rezultaty twarde: udział 180 uczniów (68 chł,112 dz.)w kursie prawa jazdy udział 60ucz.w kursie ECDL udział 60ucz.w kursie ECDL CAD udział 60ucz.w kursie j.angielskiego i obozie językowym co najmniej 80% zdanych egzaminów w grupie ECDL oraz ECDL CAD oraz 50% zdanych egzaminów w grupie Prawo jazdy. Rezultaty miękkie: wzrost kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników podniesienie świadomości, iż należy ciągle doskonalić swoje umiejętności zwiększenie motywacji do działania w kierunku rozwijania swoich zainteresowań wzrost wiary w siebie i własne możliwości BP dzięki zdanym egzaminom wzrost mobilności zawodowej BP wzrost atrakcyjności zawodowej BP z punktu widzenia przyszłych pracodawców Produkty: 384 godz z ECDL 384 godz z ECDL CAD 384 godz z j.ang. 240 godz j.ang.podczas obozów językowych 256 godz kursu prawa jazdy-teoria oraz 5400 godz kursu prawa jazdy-praktyka 2-2-tygodniowe obozy językowe

40 Dziękuj kuję za uwagę Marzena Piszko - Doradca kluczowy ROEFS w Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża Słupsk

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

KREATYWNIE i SOLIDNIE Klub Integracji Społecznej

KREATYWNIE i SOLIDNIE Klub Integracji Społecznej KREATYWNIE i SOLIDNIE Klub Integracji Społecznej Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011 Czas na zmiany aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard Nowielice, 2011 Słów kilka o wnioskodawcy e-pro edukacja powstała w grudniu 2003 roku; jest efektem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów jako przykład projektu dla

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów jako przykład projektu dla OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów jako przykład projektu dla bezrobotnych 50+ Priorytet : VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. 485 369 954 euro zostało przeznaczone na realizację działań w ramach komponentu regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 21 maja 2015 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim CZYM JEST PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013? Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Strategia informacyjno-rekrutacyjna projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

Strategia informacyjno-rekrutacyjna projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji Załącznik do Uchwały Nr.. Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia.. Strategia informacyjno-rekrutacyjna projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Strategia informacyjno

Bardziej szczegółowo

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: ''Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym Realizator: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU Okres wdrażania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Lubina na lata 2008 2013 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Włocławek, 10 grudnia 2012 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych I. DANE OGÓLNE - PROJEKT 1. Tytuł Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL Aleksandra Mykowska Konferencja Jakość usług świadczonych na rzecz osób starszych w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu jest prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu i funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI 24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w roku 2010 kontynuowało realizację projektu systemowego pn. 18+ nowe szanse i możliwości w ramach

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy! Projekt: Mamy pomysł dla mamy! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich w partnerstwie z Powiatem Myśliborskim/Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA

... (pieczęć Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA Załącznik nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA w zakresie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z uprawnieniami na przecinacza tlenowego w ramach projektu pn: WSPÓLNA

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo