Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła"

Transkrypt

1 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BYDGOSZCZY STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2003

2 1 sierpnia 2003 roku nastąpiła reorganizacja StraŜy Miejskiej w Bydgoszczy. Nowa struktura organizacyjna jest terytorialnie dostosowana do rejonów działania bydgoskich komisariatów Policji. Priorytetem działania StraŜy Miejskiej jest ścisła współpraca z Policją. Jednocześnie StraŜ Miejska i Policja niezwykle duŝe znaczenie przywiązują do zapewnienia porządku publicznego i poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieŝy bydgoskiej. 12 sierpnia 2003r zostało podpisane Porozumienie między Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy oraz StraŜą Miejską w Bydgoszczy w sprawie sposobu współpracy StraŜy Miejskiej i Policji w zakresie działań prewencyjnych i profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieŝy na terenie miasta Bydgoszczy. Wynikiem tego porozumienia jest rozpoczęcie współpracy w zakresie prewencji i profilaktyki skierowanej do środowisk szkolnych bydgoskich placówek oświatowych. Podstawowym zadaniem było objęcie systematycznymi patrolami przede wszystkim w formie patroli pieszych tych rejonów miast, w których znajdują się szkoły i reagowania na występujące tam naruszenia prawa. Celem działań profilaktycznych jest natomiast podniesienie poziomu wiedzy i świadomości nieletnich w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zminimalizowania występujących niekorzystnych zdarzeń oraz unikania zagroŝeń występujących we współczesnym świecie. Zarówno StraŜ Miejska, jak i Policja brała czynny udział w szkoleniu pracowników ochrony, czuwających od początku roku szkolnego nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów 19 bydgoskich szkół. Rezultatem skoordynowania wspólnych działań StraŜy i Policji było stworzenie Miejskiego Programu Prewencyjno-Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła, który w praktyce zaczął juŝ funkcjonować na bazie wypracowanych wspólnie w zespołach roboczych załoŝeń ramowych. 2

3 Opracowanie składa się z następujących części: STRONA Porozumienie pomiędzy StraŜą Miejską w Bydgoszczy reprezentowaną przez Komendanta StraŜy Miejskiej w Bydgoszczy a Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy... 4 Część I Prewencja przyszkolna... 6 Część II Profilaktyka kryminalna i społeczna... 9 Część III Załączniki Część IV Wyciąg z przepisów prawnych dotyczących nieletnich

4 4

5 5

6 Część I Prewencja przyszkolna 6

7 1) Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła jest realizowany wspólnie przez Zespoły Specjalistyczne referatów Wydziału ds. Dzielnic StraŜy Miejskiej i Zespoły Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z poszczególnych Komisariatów Policji W skład zespołów specjalistycznych w referatach Wydziału ds. Dzielnic SM wchodzą doświadczeni funkcjonariusze. Bezpośredni nadzór nad pracą straŝników sprawuje Kierownik Referatu. Do zadań zespołu specjalistycznego będzie naleŝało: - podejmowanie systematycznych działań prewencyjnych w okolicach bydgoskich placówek oświatowych, z których docierają sygnały o występujących zagroŝeniach (objęcie słuŝbą patrolową parków, skwerów, przystanków MZK, pobliskich ulic, budynków, klatek schodowych, sklepów, itp.) - współpraca z dyrekcjami szkół oraz pedagogami szkolnymi, - ścisłe współdziałanie oraz wymiana informacji między Zespołami Specjalistycznymi i Zespołami Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, - współpraca oraz wsparcie ochraniarzy szkolnych pracujących w posterunkach stałych w wybranych placówkach oświatowych, - realizacja profilaktyki kryminalnej i społecznej - eliminowanie z okolic szkół grup młodzieŝy hałaśliwie zachowujących się, grupujących się w pobliskich blokach oraz dewastujących urządzenia uŝyteczności publicznej. Zakres czynności słuŝbowych, które jest zobowiązany wypełnić patrol z zespołu specjalistycznego pełniący słuŝbę patrolową w rejonie placówki oświatowej zawiera załącznik nr 1. Zasięg terytorialny rejonów kaŝdorazowo określa kierownik referatu na odprawie do słuŝby. Obszar ten ulega modyfikacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wynikającej z analizy przyjmowanych zgłoszeń, podejmowanych interwencji oraz monitoringu prowadzonych działań prewencyjnych w okolicach przyszkolnych. Załącznik nr 2 zawiera spis placówek oświatowych z podziałem na referaty. Godziny pracy zespołu specjalistycznego są kaŝdorazowo określane przez kierownika referatu. Jest to uzaleŝnione od potrzeby zapewnienia działań prewencyjnych w okolicach placówek oświatowych. 7

8 2) Priorytetowe traktowanie zgłoszeń na numery alarmowy dotyczących zakłócenia porządku i bezpieczeństwa w bydgoskich placówkach oświatowych. W związku z tym, Ŝe Miejskie Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkołą jest jednym z priorytetów działań Komendy Miejskiej Policji oraz StraŜy Miejskiej w Bydgoszczy, tego typu zgłoszenia są traktowane w sposób szczególny. Szybkie reagowanie słuŝby dyŝurnej pozwala podjąć odpowiednie działania bez zbędnej zwłoki i skierować w miejsce zdarzenia najbliŝszy patrol StraŜy Miejskiej, Policji lub patrol wspólny tych jednostek. Działania takie są rozszerzeniem programu Patrol Małolat realizowanego przez StraŜ Miejską w Bydgoszczy od września 2001 roku. Obecnie dyŝurni Policji i StraŜy, przyjmując zgłoszenie dotyczące zakłóceń spokoju i porządku wokół placówek edukacyjnych będą mogli dysponować zmotoryzowanymi patrolami obydwu formacji. 3) Zabezpieczanie imprez organizowanych przez bydgoskie szkoły (dyskotek, zabaw andrzejkowych lub karnawałowych, turniejów i mityngów sportowych oraz innych imprez okolicznościowych). Zabezpieczanie imprezy będzie odbywało się na wniosek organizatora (dyrekcji szkoły) zgłoszony do StraŜy Miejskiej na specjalnym formularzu (załącznik nr 3) na minimum 7 dni przed planowanym terminem imprezy. Za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy podczas imprezy będzie odpowiedzialny właściwy terytorialnie kierownik referatu. Do kierownika będzie naleŝał wybór formy zabezpieczenia (stała obecność straŝników na imprezie lub kontrole doraźne) oraz wielkość sił niezbędnych do zrealizowania zadania. Jego obowiązkiem będzie równieŝ (najpóźniej w dniu imprezy) poinformowanie o zabezpieczaniu imprezy Referat Koordynacji SłuŜby Wydziału ds. Zadań Specjalistycznych SM (załącznik nr 4). 8

9 Część II Profilaktyka kryminalna i społeczna 9

10 1) Profilaktyka kryminalna a) Niebieski tydzień Wspólna realizacja przez Policję i StraŜ programu Niebieski tydzień ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieŝy w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagroŝeń występujących we współczesnym świecie, unikania ich oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków. Systematyczne spotkania z uczniami szkół poświęcone bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich słuŝy równieŝ zwiększeniu zaufania młodzieŝy do Policji i StraŜy Miejskiej. Spotkania funkcjonariuszy Policji i StraŜy Miejskiej w ramach Niebieskiego tygodnia są przeznaczone dla dzieci i młodzieŝy w róŝnym wieku. Tematy zajęć profilaktycznych są dostosowany do poszczególnych grup. W skład Niebieskiego Tygodnia wchodzą równieŝ tematy, które były poruszane przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w ramach programu śyj bezpiecznie. W trakcie Niebieskiego tygodnia w bydgoskich szkołach będą realizowane prelekcje na następujące tematy: Lp. Nazwa prelekcji Grupa wiekowa Realizatorzy 1. śyj kolorowo i bajecznie, ale I i II klasa szkoły zdrowo i bezpiecznie podstawowej 2. Bezpieczeństwo dziecka I, II i III klasa szkoły podstawowej 3. Obcy niebezpieczny IV klasa szkoły podstawowej 4. Rysopis V klasa szkoły podstawowej 5. Przemoc wśród młodzieŝy VI klasa szkoły podstawowej 6. Odpowiedzialność prawna nieletnich lub Przestępczość i I klasa gimnazjum demoralizacja nieletnich konsekwencje prawne 7. Zakres uprawnień i obowiązków słuŝb powołanych do ścigania II klasa gimnazjum funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji 10

11 sprawców przestępstw i wykroczeń 8. Zapoznanie z uprawnieniami i obowiązkami osoby będącej ofiarą lub świadkiem przestępstwa 9. Zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania skutkom uzaleŝnień. III klasa gimnazjum Spotkania z młodzieŝą w róŝnych grupach wiekowych, z nauczycielami oraz z rodzicami funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji przygotowani funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i Policji Harmonogram oraz Konspekty ww. zajęć profilaktycznych znajdują się w Części V Miejskiego Programu Prewencyjno-Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła. Oprócz zaprezentowanych wyŝej tematów w trakcie Niebieskiego tygodnia mogą być prowadzone Debaty społeczne nt. m.in. przestępczości i demoralizacji nieletnich, bezpieczeństwa młodzieŝy, współczesnych zagroŝeń prowadzone przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej i Policji. W spotkaniach będzie uczestniczyć przede wszystkim młodzieŝ szkolna, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Inne elementy, które będą realizowane w trakcie Niebieskiego tygodnia to m.in.: 1. Konkursy wiedzy z zakresu tematyki prezentowanej podczas prelekcji. 2. Zajęcia plastyczne, literacki, itp. na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy. b) Niebieska skrzynka Skrzynki zostaną zainstalowane we wszystkich bydgoskich szkołach. Anonimowe przekazywanie przez uczniów informacji pozwoli na wczesne rozpoznawanie stanów zagroŝeń oraz na szybkie reagowanie oraz zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. 2) Profilaktyka społeczna a) Rodzina, Szkoła, Środowisko Celem akcji będzie zapobieŝenie u podstaw najdrobniejszym przejawom patologii występujących wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej. Najczęstszymi problemami występującymi wśród dzieci i młodzieŝy bydgoskich szkół są: przemoc w rodzinie, przemoc w szkole, agresja środowiska w którym przebywa młody człowiek, uzaleŝnienie od środków odurzających, alienacja. 11

12 PowyŜszy cel moŝna osiągnąć poprzez współpracę instytucji i organizacji mających ustawowy obowiązek do prowadzenia tego typu działalności utworzenie Szkolnych Grup Konsultacyjnych. Szkolne Grupy Konsultacyjne będą składać się z członków obligatoryjnych, jak i fakultatywnych. Członkowie obligatoryjni to: straŝnik miejski, pracownik socjalny, policjant, pedagog, kurator ds. nieletnich. Poza tym w skład SGK mogą wchodzić: przedstawiciele rodziców, dyrektorzy szkół, pracownicy poradni psychologiczno pedagogicznej, księŝa, katecheci, nauczyciele, przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz inne osoby posiadające niezbędną wiedzę do rozwiązywania zaistniałych problemów np. prawnicy, lekarze itp. Praca SGK będzie polegać m. in. na: zapoznaniu się z indywidualnym problemem dziecka, ocenie rozmiaru tego problemu, moŝliwości jego rozwiązania oraz wspólnym ustaleniu najlepszego rozwiązania dla dziecka. Taki schemat pracy SGK przyczynia się do: rozwiązywania indywidualnych problemów Ŝyciowych dzieci i młodzieŝy, diagnozowania sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach oraz całej szkole, konfrontacji informacji tzw. szkolnych z informacjami z zewnątrz i podjęcia własnych decyzji, prowadzenia działań uświadamiających rodziców, dzieci, młodzieŝy oraz nauczycieli dotyczących konkretnych trudności wychowawczych, poznania przyczyn, eliminacji skutków, inspiracji w uaktywnianiu twórczym dzieci i młodzieŝy. Udział w profilaktyce społecznej Rodzina, Szkoła, Środowisko powinien polegać na zaproponowaniu kaŝdej placówce oświatowej stworzenie SGK. Koordynacją oddziaływań wychowawczych SGK w poszczególnych referatach mogą zająć się Rady Programowe, w skład których naleŝy zaprosić przedstawicieli instytucji funkcjonujących na danym terenie: placówek oświatowych, StraŜy Miejskiej, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów ds. nieletnich, przedstawiciele poszczególnych Rad Osiedli. 12

13 3) Ścisła współpraca StraŜy Miejskiej oraz Policji z innymi organizacjami i instytucjami w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieŝy. Potencjalnych partnerów naleŝy upatrywać w szczególności w następujących instytucjach: - Sąd Rodzinny, - Kuratorzy Sądowi ds. Nieletnich, - Policyjna Izba Dziecka, - Pogotowie Opiekuńcze, - Rady Osiedli, - MłodzieŜowe Domy Kultury, - Parafie, - Centrum Kultury Katolickiej Wiatrak - Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - PCK - Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, - MONAR. 4) Teczka Szkoły Informacje uzyskane w wyniku rozpoznania terenowego, osobowego oraz informacje dotyczące prowadzonej profilaktyki kryminalnej i społecznej naleŝy gromadzić w Teczce szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 6. Zawartość Teczki uzupełniać naleŝy równieŝ kserokopiami notatek słuŝbowych i urzędowych dotyczących interwencji podejmowanych wokół placówki oświatowej oraz wobec nieletnich danej szkoły. Teczki szkół naleŝy prowadzić w Referatach Wydziału ds. Dzielnic StraŜy Miejskiej w Bydgoszczy i w Zespołach ds. Nieletnich, Patologii Społecznych i Prewencji Kryminalnej Sekcji Prewencji Komisariatów Policji w Bydgoszczy. 13

14 Zespoły specjalistyczne Referatów Wydziału ds. Dzielnic StraŜy Miejskiej i Zespoły ds. Nieletnich, Patologii Społecznych i Prewencji Kryminalnej Komisariatów Policji zobowiązane są do wspólnego przygotowywania analiz stanu zagroŝenia występujących w danej placówce oświatowej oraz w jej najbliŝszej okolicy. Opracowanie powinno zawierać zaplanowane przedsięwzięcia zmierzające do poprawy ładu i porządku na terenach przyszkolnych. Przedmiotowe analizy powinny być sporządzane raz na kwartał i zamieszczane w Teczkach szkół. 14

15 Część III Załączniki 15

16 Zakres czynności słuŝbowych dla patrolu specjalistycznego Załącznik nr 1 Pełniąc słuŝbę patrolową w okolicach bydgoskich placówek oświatowych w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno-Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła patrol specjalistyczny jest zobowiązany do podjęcia następujących czynności słuŝbowych: 1) Po dotarciu do rejonu szkoły dokonać rozpoznania najbliŝszej okolicy tj. parków, skwerów, przystanków MZK, pobliskich ulic, budynków, klatek schodowych, sklepów, itp. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na: - młodzieŝ, która zachowuje się hałaśliwie, zaczepia przechodniów, dokonuje aktów wandalizmu, itp. - młodzieŝ grupującą się w klatkach schodowych pobliskich bloków i dewastująca urządzenia uŝyteczności publicznej, - osoby spoŝywające lub próbujące spoŝywać alkohol w miejscach do tego niedozwolonych, - handlowców sprzedających wyroby tytoniowe i alkohol nieletnim, - osoby rozprowadzające i zaŝywające narkotyki, - osoby zaczepiające dzieci i młodzieŝ i nakłaniające ich do czynów nierządnych, - ekshibicjonistów, - inne sytuacje i zdarzenia mogące zakłócić ład i porządek w okolicach szkół. Przebieg rozpoznania opisać w notatniku słuŝbowym. 2) Następnie udać się do szkoły i nawiązać kontakt z dyrekcją szkoły oraz/lub pedagogiem szkolnym w celu: - uzyskania informacji o występujących w szkole i najbliŝszej okolicy zagroŝeniach, - wymiany informacji na temat uczniów sprawiających problemy wychowawcze, - poinformowanie o podjętych przez straŝników interwencjach wobec uczniów danej szkoły poza terenem placówki, - uzgodnienia zagadnień z zakresu profilaktyki kryminalnej i społecznej realizowanych przez StraŜ Miejską i Policję ( Niebieski tydzień, Rodzina, Szkoła, Środowisko ). Przebieg spotkań oraz poruszone tematy opisać w notatniku słuŝbowym. 3) Spotkać się z ochraniarzami szkoły (jeŝeli będą przydzieleni do danej placówki) i dokonać rozpytania na temat ogólnego stanu bezpieczeństwa. Uzyskane informacje zamieścić w notatniku słuŝbowym. 4) Przed opuszczeniem rejonu szkoły jeszcze raz dokonać opatrolowania najbliŝszej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawartych w pkt. 1. Rezultat rozpoznania zamieścić w notatniku słuŝbowym. 5) Po zakończeniu słuŝby sporządzić stosowną dokumentację w Teczce szkoły. 16

17 Bydgoskie placówki oświatowe Załącznik nr 2 Referat Śródmieście Wydziału ds. Dzielnic Lp. Nazwa bazy placówki Nazwa szkoły oświatowej 1. Zespół Szkół Gimnazjum nr 50 Ogólnokształcących nr 6 VI Liceum Ogólnokształcące 2. Zespół Szkół Gimnazjum nr 51 Ogólnokształcących nr 7 VII Liceum Ogólnokształcące 3. Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 52 XI Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 11 Szkoła Podstawowa nr 39 Gimnazjum nr Zespół Szkół nr 13 Gimnazjum nr 11 Copernicanum Bydgoska Szkoła Realna 5. Zespół Szkół nr 15 Szkoła Podstawowa nr 15 Gimnazjum nr Specjalny Ośrodek Gimnazjum nr 43 Specjalne Szkolno-Wychowawczy Liceum Ogólnokształcące dla dla dzieci i MłodzieŜy MłodzieŜy Słabowidzącej i Słabowidzącej i Niewidomej Niewidomej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Słabowidzących i Niewidomych 7. Szkoła Podstawowa nr 5 Adres, telefon Staszica Listopada Cicha Fredry Kopernika Czerkaska Krasińskiego Kościuszki 37a Gimnazjum nr Zespół Szkół Gastronomicznych Konarskiego Zespół Szkół Handlowych Kaliska Państwowy Zespół Szkół Muzycznych Libelta 7 Gdańska Państwowe Liceum Sztuk Konarskiego 2 Plastycznych 10. Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego Rajska Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 Sobieskiego Szkolne Schronisko MłodzieŜowe Sowińskiego Szkoła Podstawowa nr 2 Hetmańska Szkoła Podstawowa nr 6 Poniatowskiego Szkoła Podstawowa nr 20 Grabowa

18 17. Szkoła Podstawowa nr 36 Średnia Szkoła Podstawowa nr 37 Gdańska Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańska 53a Gimnazjum nr 28 śeglarska I Liceum Ogólnokształcące Plac Wolności Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr Dwernickiego I Prywatne Gimnazjum I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Jagiellońska Pomorskie Gimnazjum Warmińskiego Referat Błonie Wydziału ds. Dzielnic Lp. Nazwa bazy placówki Nazwa szkoły Adres, telefon oświatowej 1. Zespół Szkół Gimnazjum nr 47 Nowogrodzka 3 Ogólnokształcących nr 3 III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Gimnazjum nr 48 Stawowa 39 Ogólnokształcących nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nakielska II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 4. Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 45 Przedszkole nr 7 Staroszkolna Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 48 Gimnazjum nr 36 Waryńskiego Liceum Ogólnokształcące dla Słabosłyszących 6. Zespół Szkół nr 8 Szkołą Podstawowa nr 18 Gimnazjum nr 33 Pijarów Przedszkole nr 6 7. Zespół Szkół nr 12 Gimnazjum nr 35 Stawowa Zespół Szkół nr 16 Szkoła Podstawowa nr 16 Gimnazjum nr 29 Koronowska Zespół Szkół nr 22 Szkoła Podstawowa nr 34 Gimnazjum nr 30 Opławiec Zespół Szkół nr 23 Szkoła Podstawowa nr 35 Gimnazjum nr 34 Nakielska Zespół Szkół nr 24 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 31 Puszczykowa

19 12. Zespół Szkół nr 27 Szkoła Podstawowa nr 64 Gimnazjum nr 32 Sardynkowa Zespół Szkół nr 29 Szkoła Podstawowa nr 13 Słoneczna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum 51 Specjalne Graniczna Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Słoneczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna Grunwaldzka Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 Słoneczna Szkoła Podstawowa nr 10 Śląska Szkoła Podstawowa nr 62 Stawowa Bydgoskie Gimnazjum Społeczne II Społeczne Liceum Ogólnokształcące Pola Referat Szwederowo Wydziału ds. Dzielnic Lp. Nazwa bazy placówki Nazwa szkoły Adres, telefon oświatowej 1. Zespół Szkół Gimnazjum nr 46 Nowodworska 13 Ogólnokształcących nr 2 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa nr 14 Gimnazjum nr 37 Kcyńska Zespół Szkół nr 25 Szkoła Podstawowa nr 47 Gimnazjum nr 26 Sportowe Czartoryskiego Zespół Szkół nr 30 Specjalnych Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna Jesionowa 3a Zespół Szkół Drzewnych Toruńska Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 X Liceum Ogólnokształcące Świętej Trójcy Pogotowie Opiekuńcze Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Gimnazjum nr 44 Specjalne Traugutta Szkoła Podstawowa nr 8 Pl. Kościeleckich Szkoła Podstawowa nr 11 Gimnazjum nr 22 Gen. J. H. Dąbrowskiego Szkoła Podstawowa nr 21 Gimnazjum nr 20 Karpacka Szkoła Podstawowa nr 30 Gimnazjum nr 23 Czackiego Szkoła Podstawowa nr 41 Traugutta

20 13. Szkoła Podstawowa nr 56 Bośniacka Szkoła Podstawowa nr 61 Krucza 5a Szkoła Podstawowa nr 63 Goszczyńskiego Gimnazjum nr 27 Kruszwicka Policealne Studium Organizacji i Zarządzania Grodzka Katolicka Szkoła Podstawowa Wojska Polskiego Św. Trójcy (Filia) Referat WyŜyny Wydziału ds. Dzielnic Lp. Nazwa bazy placówki Nazwa szkoły Adres, telefon oświatowej 1. Zespół Szkół Gimnazjum nr 49 Szarych Szeregów 4a Ogólnokształcących nr 5 V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 4 Gimnazjum nr 17 IX Liceum Ogólnokształcące Nałkowskiej Zespół Szkół nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Gimnazjum nr 12 Hutnicza Zespół Szkół nr 19 Szkoła Podstawowa nr 25 Gimnazjum nr 38 Siedleckiego Zespół Szkół nr 26 Szkoła Podstawowa nr 60 Gimnazjum nr 15 Sportowe Glinki Zespół Szkół Chemicznych Szkoła Chemiczna XIV Liceum Ogólnokształcące Łukasiewicza Zespół Szkół OdzieŜowych Toruńska Zespół Szkół Ogrodniczych Filmowa Zespół Szkół SpoŜywczych Toruńska Szkoła Podstawowa nr 26 Zacisze Szkoła Podstawowa nr 28 Baczyńskiego Szkoła Podstawowa nr 38 Węgierska Szkoła Podstawowa nr 46 Kombatantów Szkoła Podstawowa nr 49 Gimnazjum nr 13 Baczyńskiego Szkoła Podstawowa nr 57 Bohaterów Westerplatte

21 16. Gimnazjum nr 16 Bohaterów Kragujewca Zespół Szkół Przyszłość Prywatne Liceum Ogólnokształcące Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bohaterów Kragujewca Referat Bartodzieje Wydziału ds. Dzielnic Lp. Nazwa bazy placówki oświatowej Nazwa szkoły 1. Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 59 XII Liceum Ogólnokształcące 2. Zespół Szkół nr 3 Szkoła Podstawowa nr 43 XIII Liceum Ogólnokształcące 3. Zespół Szkół nr 10 Szkoła Podstawowa nr 31 Gimnazjum nr 6 Sportowe 4. Zespół Szkół nr 17 Szkoła Podstawowa nr 19 Gimnazjum nr 7 5. Zespół Szkół nr 21 Szkoła Podstawowa nr 32 Gimnazjum nr 8 Sportowe 6. Zespół Szkół nr 31 Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna Specjalnych Gimnazjum nr 40 Specjalne 7. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 52 Specjalna Specjalnych dla Dzieci Gimnazjum nr 42 Specjalne Przewlekle Chorych 8. Zespół Szkół Medycznych 9. Zespół Szkół dla Szkoła dla Dorosłych Dorosłych Gimnazjum dla Dorosłych Adres, telefon Kijowska Łowicka Karłowicza Kapliczna Bałtycka Fordońska Swarzewska VIII Liceum Ogólnokształcące Swarzewska Wiślana Zespół Szkół Budowlanych Pestalozziego Gajowa Zespół Szkół Ekonomicznych- Administracyjno 12. Zespół Szkół Elektronicznych Karłowicza Zespół Szkół Samochodowych Powstańców Wlkp Szkoła Podstawowa nr 14 śmudzka Gimnazjum nr 9 Gajowa Bursa Szkół Medycznych Swarzewska Polanka Bursa Szkolnictwa Zawodowego Głowackiego

22 Referat Fordon Wydziału ds. Dzielnic Lp. Nazwa bazy placówki oświatowej Nazwa szkoły 1. Zespół Szkół nr 5 Gimnazjum nr 53 XV Liceum Ogólnokształcące 2. Zespół Szkół nr 20 Szkoła Podstawowa nr 27 Gimnazjum nr 1 3. Zespół Szkół nr 28 Szkoła Podstawowa nr 67 Gimnazjum nr 2 4. Ośrodek Szkolno- Szkoła Podstawowa Specjalna dla Wychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy Słabosłyszącej i Dzieci i MłodzieŜy Niesłyszącej Słabosłyszącej i Gimnazjum nr 45 Specjalne Niesłyszącej Adres, telefon Gen. Berlinga Sielska Kromera Akademicka Zespół Szkół OdzieŜowych Fordońska Szkoła Podstawowa nr 4 Wyzwolenia nr Szkoła Podstawowa nr 9 Tatrzańska Szkoła Podstawowa nr 29 Gawędy Szkoła Podstawowa nr 65 Duracza Szkoła Podstawowa nr 66 Gen. Berlinga Gimnazjum nr 5 Gen. Berlinga Towarzystwo Salezjańskie Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Salezjańska

23 Załącznik nr 3 Zestawienie tygodniowe za okres... Nazwa placówki oświatowej:... Imię i nazwisko pracownika ochrony:... Ogólna liczba podjętych interwencji Razem W tym: Ilość Uwagi Polecenia opuszczenia terenu szkoły przez osoby postronne Zakłócanie ładu i porządku Palenie tytoniu SpoŜywanie alkoholu Bójki i pobicia Wymuszenia Niszczenie mienia i akty wandalizmu Odurzanie się narkotykami Czyny nieobyczajne Zabezpieczenie imprez szkolnych Inne: 23

24 WaŜniejsze interwencje podjęte w okresie sprawozdawczym (data, krótki opis sprawy, sposób zakończenia interwencji) Inne

25 Załącznik nr 4 StraŜ Miejska w Bydgoszczy Ul. Leśna Bydgoszcz (pieczęć placówki oświatowej) tel , fax ZGŁOSZENIE IMPREZY 1. Nazwa i adres placówki oświatowej Rodzaj imprezy Data organizacji imprezy Godziny rozpoczęcia i zakończenia imprezy Orientacyjny wiek uczniów (klasa) Orientacyjna ilość uczestników imprezy Nazwisko osoby odpowiedzialnej za imprezę Nazwiska pozostałych nauczycieli opiekunów uczestniczących w imprezie Uwagi (podpis Dyrektora Szkoły) Prosimy o przesłanie ZGŁOSZENIA IMPREZY z 7-dniowym wyprzedzeniem

26 Załącznik nr 5 ZGŁOSZENIE ZABEZPIECZENIA IMPREZY SZKOLNEJ SŁUśBIE DYśURNEJ Data i godzina zabezpieczenia Miejsce imprezy Rodzaj imprezy Orientacyjny wiek uczestników Orientacyjna ilość uczestników Dowódca zabezpieczenia imprezy Skład patrolu(ów) i kryptonim(y) Forma zabezpieczenia oraz wyznaczone zadania Uwagi (podpis Kierownika Referatu)

27 Załącznik nr 6 Teczka Szkoły Zawartość Teczki : 1. Informacje podstawowe - Rodzaj szkoły - Adres placówki oświatowej wraz z numerem telefonu - Imię i nazwisko dyrektora - Imię i nazwisko zastępcy dyrektora - Imię i nazwisko pedagoga 2. Informacje zebrane w wyniku rozpoznania terenowego, osobowego oraz informacje dotyczące prowadzonej profilaktyki kryminalnej i społecznej. (zebrane w poniŝszym formularzu) Imię, nazwisko oraz nr słuŝb. funkcjonariusza Data i godzina podjętych działań Podjęte działania profilaktyczno-prewencyjne Uwagi 3. Kserokopie notatek słuŝbowych i urzędowych dotyczących podejmowania interwencji w okolicach przyszkolnych oraz wobec uczniów szkoły.

28 Dyslokacja pracowników ochrony szkoły w ramach projektu Młodzi dla Szkoły na okres od 1 września 2003r do 15 stycznia 2004r Załącznik nr 7 Lp. Placówka Oświatowa Adres Nazwisko ochroniarza 1. Zespół Szkół Handlowych Ul. Kaliska 10 Marcin Weleziński 2. Zespół Szkół nr 13 COPERNICANUM (Gimnazjum nr 11, Bydgoska Szkołą Realna) Ul. Kopernika 1 Marek Wojnarski 3. Zespół Szkół nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 39, Gimnazjum nr 25) Ul. Fredry 3 Michał Białowąs 4. I Liceum Ogólnokształcące Plac Wolności 9 Krzysztof Czerwiński 5. Szkoła Podstawowa nr 5 Ul. Kościuszki 37a Grzegorz Matuszczak Gimnazjum nr Zespół Szkół nr 9 (Gimnazjum nr 52, XI Liceum Ogólnokształcące) Ul. Cicha 59 Jarosław Adamowski 7. Zespół Szkół Gastronomicznych Ul. Konarskiego 5 Marcin Lewandowski 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Gimnazjum nr 50, VI Liceum Ogólnokształcące) Ul. Staszica 4 Rafał Kurdelski 9. Gimnazjum nr 27 Ul. Kruszwicka 2 Dawid Lewandowski 10. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 Ul. Świętej Trójcy 37 Jakub Michalski 11. Zespół Szkół nr 25 Ul. Czartoryskiego 18 Piotr Burdajewicz (Szkoła Podstawowa nr 47, Gimnazjum nr 26 Sportowe) 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Ul. Nowogrodzka 3 Zbigniew Głowacki nr 3 (Gimnazjum nr 47, III Liceum Ogólnokształcące) 13. Specjalny Ośrodek Szkolno- Ul. Graniczna 12 Maciej Tomaszewski Wychowawczy (Gimnazjum nr 51 Specjalne) 14. Zespół Szkół Budowlanych Ul. Pestalozziego 18 Przemysław Berendt 15. Zespół Szkół Elektrycznych Ul. Karłowicza 20 Tomasz Ordon 16. Zespół Szkół Medycznych Ul. Swarzewska 10 Dawid Jabłoński 17. Zespół Szkół nr 4 Ul. Nałkowskiej 9 Leszek Józefowicz (Gimnazjum nr 17, IX Liceum Ogólnokształcące) 18. Szkoła Podstawowa nr 49 Ul. Baczyńskiego 5 Zbigniew Marciniak Gimnazjum nr Zespół Szkół SpoŜywczych Ul. Toruńska 174 Mariusz Borkowski 28

29 Część IV Wyciąg z przepisów prawnych dotyczących nieletnich 29

30 1. Odpowiedzialność prawna osób nieletnich. 1) W rozumieniu prawa karnego i prawa wykroczeń pełnoletnią jest osoba, która ukończyła 17 rok Ŝycia. (art. 10 ust. 1 Kodeksu karnego 1, art. 8 Kodeksu wykroczeń 2 ). Oznacza, to iŝ uczniowie, którzy ukończyli 17 rok Ŝycia ponoszą pełną odpowiedzialność za popełnione przestępstwa lub wykroczenia. (Prawo karne przewiduje w określonych przypadkach moŝliwości łagodniejszego karania takich osób, a nawet zastosowania środków przewidzianych dla nieletnich). Dodatkowo ustawodawca przewidział katalog przestępstw za które mogą ponosić odpowiedzialność na zasadach kodeksu karnego nieletni po ukończeniu 15 lat, jeŝeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają. Są to następujące przestępstwa : 1) zamach na Ŝycie Prezydenta RP (art. 134 kk), 2) zabójstwo (art , 2 lub 3 kk), 3) cięŝki uszczerbek na zdrowiu (art lub 3 kk), 4) sprowadzenie katastrofy (art lub 3 kk), 5) uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego (art. 166 kk)), 6) sprowadzenie katastrofy komunikacyjnej (art lub 3 kk), 7) gwałt zbiorowy lub ze szczególnym okrucieństwem (art kk), 8) przetrzymywanie zakładnika (art lub 2 kk), 9) rozbój (art. 280 kk). 2) Poza wyŝej wskazanymi przestępstwami do ukończenia 17 roku Ŝycia małoletni ponoszą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 3. Zgodnie z ww. ustawą odpowiedzialność za czyny karalne ponoszą małoletni pomiędzy 13 a 17 rokiem Ŝycia. Czynami karalnymi są: przestępstwa, przestępstwa karne skarbowe oraz następujące wykroczenia : 1) zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego (art. 51 kw), 2) niszczenie znaków umieszczonych przez organ państwowy (art. 69 kw), 3) uszkodzenie znaku ostrzegającego o niebezpieczeństwie (art. 74 kw), 4) obrzucanie pojazdu (art. 76 kw), 5) samowolna zmiana znaku (art. 85 kw), 6) prowadzenie pojazdu po uŝyciu alkoholu (art. 87 kw), 7) kradzieŝ i przywłaszczenie (art. 119 kw), 8) paserstwo (art. 122 kw), 9) niszczenie mienia (art. 124 kw), 10) spekulacja biletami (art. 133 kw), 11) utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do uŝytku publicznego (art. 143 kw), 3) Zgodnie z art. 4 2 u.p.n. kaŝdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego (przestępstwa, przestępstwa skarbowego, ww. wykroczeń) ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. Na instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu ustawa nakłada obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu 1 Dz. U. nr 88 poz. 553 ze zm. 2 Dz. U. nr 12 poz. 114 ze zm. 3 Dz. U. nr 11 poz. 109 tekst jednolity z 2002r 30

31 rodzinnego lub Policji oraz przedsięwzięcia czynności nie cierpiących zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu 4) W zakresie zwalczania i zapobiegania demoralizacji nieletnich u.p.n. stosuje się do osób, które nie ukończyły 18 roku Ŝycia. Art. 4 1 u.p.n. mówi o zachowaniu nieletniego wskazującym na jego demoralizację, wskazując przy tym przykładowe zachowania potwierdzające demoralizację, wymieniając wśród nich : naruszanie zasad współŝycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, uŝywanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych. Popełnienie innego wykroczenia spoza wymienionego wcześniej katalogu, oraz popełnienie czynu karalnego przez osobę poniŝej 13 roku Ŝycia, moŝe być traktowane jako przejaw demoralizacji nieletniego. Przepis ten jako jeden ze sposobów reakcji na demoralizację małoletniego wymienia zawiadomienie o tym fakcie rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu 5) Oprócz odpowiedzialności karnej moŝliwa jest równieŝ odpowiedzialność cywilnoprawna w zakresie wyrządzonej szkody. Przed ukończeniem 13 roku Ŝycia małoletni nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Pomiędzy 13 a 18 rokiem Ŝycia odpowiedzialność małoletniego zaleŝy od moŝliwości przypisania mu winy stopnia jego rozwoju oraz okoliczności konkretnej sprawy. Ponadto odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie mogą ponosić podmioty, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad nimi. Po ukończeniu 18 roku Ŝycia uczniowie ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną na zasadach ogólnych. 31

32 2. Uprawnienia dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie szkoły Kwestię bezpieczeństwa i porządku na terenie szkół reguluje kilka aktów normatywnych. Zagadnienie to powinny regulować teŝ statuty tworzone przez same szkoły. śaden z aktów prawnych nie omawia jednak w sposób szczegółowy zasad działań dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie szkoły. 1) Zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniów reguluje przede wszystkim rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 4. Rozporządzenie nie omawia zasad zapewnienia bezpieczeństwa przez nauczycieli i dyrekcje szkół, jednak w sposób ogólny zadaniem tym obarcza dyrektora szkoły. Stwierdza: Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a takŝe bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami naleŝącymi do tych jednostek. Z przepisu tego wynika, Ŝe w szkole powinny być opracowane takie przepisy wewnętrzne (regulaminy, programy, zakresy obowiązków), które będą funkcjonowały na terenie obiektu. NaleŜy zwrócić uwagę równieŝ na przepisy regulujące w szczegółach zasady bezpieczeństwa: - Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upowaŝnionej do tego osoby; - Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela; - Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem. 2) Podstawowe normy regulujące zasady funkcjonowania oświaty w Polsce zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 5. W myśl ustawy dyrektor szkoły m.in.: - kieruje działalnością szkoły lub placówki reprezentuje ją na zewnątrz, - sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeŝeniem niektórych wyjątków, - sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Dyrektor szkoły lub placówki moŝe, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Ustawa nie reguluje kwestii zadań rady pedagogicznej i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i porządku w szkole. Rada pedagogiczna przygotowuje jedynie projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. Istotną funkcję w zakresie porządku na terenie szkoły moŝe spełniać rada rodziców, która ma prawo występować do rady szkoły lub placówki, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 4 Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003r. 5 Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. 32

33 3) Istotne zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 6. Pomoc taka polega m.in. na podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Jest ona organizowana np. w formie zajęć socjoterapeutycznych. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Natomiast zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju. Profilaktykę społeczną mogą realizować nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie, pedagodzy i psycholog szkolny. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 4) Zagadnienia dotyczące szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŝy zagroŝonych uzaleŝnieniem reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 7 W myśl rozporządzenia szkoły rozwijają działania wychowawcze wśród dzieci i młodzieŝy zagroŝonych narkomanią. Za organizację działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieŝy zagroŝonych uzaleŝnieniem oraz przygotowanie nauczycieli do tych zadań odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Ponadto organy prowadzące szkoły wspierają realizację takich działań, w szczególności w zakresie informowania o narkomanii i jej skutkach. Szkoły powinny takŝe współdziałać z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistami. 5) Dokumentem wewnątrzszkolnym, który powinien regulować przedmiotowe kwestie jest statut szkoły. Jest to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania placówki. Określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a takŝe prawa i obowiązki uczniów. Statut uchwala rada szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną. W statucie określone zostają m.in. - cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, - sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia i zasad bezpieczeństwa, Statut powinien określać szczegółowe kompetencje dyrektora i rady pedagogicznej. 6 Dz. U. nr 11 poz Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 225 i

34 Dz.U sprost. Dz.U ogólne zm. Dz.U art. 3 zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art. 7 USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (tekst jednolity) W dąŝeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego Ŝycia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współŝycia społecznego, oraz w dąŝeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa stanowi się, co następuje: DZIAŁ I Przepisy ogólne Art Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18, 2) postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17, 3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłuŝej jednak niŝ do ukończenia przez te osoby lat Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) "nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w 1, 2) "czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako: a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo b) wykroczenie określone w art. 51, 62 (1), 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń. Art. 2. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Art W sprawie nieletniego naleŝy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dąŝąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny. 2. W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a takŝe zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego. Art. 3a. 1. W kaŝdym stadium postępowania sąd rodzinny moŝe, z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. 2. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które sąd rodzinny bierze pod uwagę, orzekając w sprawie nieletniego. 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji, regulując zwłaszcza warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do jej przeprowadzania, sposób rejestracji tych instytucji i osób oraz szkolenia mediatorów, zakres i warunki udostępniania im akt sprawy, formę i zakres sprawozdania z przebiegu i wyników

35 postępowania mediacyjnego, mając na względzie wychowawczą rolę postępowania mediacyjnego, interes pokrzywdzonego, dobrowolność i poufność mediacji oraz fachowość i bezstronność mediatora. akty wykonawcze z Dz.U. i M.P. Art KaŜdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współŝycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, uŝywanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. 2. KaŜdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. Art. 4a. Podmioty współdziałające z sądem rodzinnym, a w szczególności: instytucje państwowe, społeczne lub jednostki samorządowe oraz osoby godne zaufania, w zakresie swego działania, udzielają na Ŝądanie sądu rodzinnego informacji niezbędnych w toku postępowania. DZIAŁ II Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich Art. 5. Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara moŝe być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeŝeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny moŝe: 1) udzielić upomnienia, 2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania uŝywania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia, 3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, 4) ustanowić nadzór organizacji młodzieŝowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego, 5) zastosować nadzór kuratora, 6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a takŝe do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją, 7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów, 8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, 9) (2) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieŝowym ośrodku wychowawczym, w młodzieŝowym ośrodku socjoterapii albo w ośrodku szkolno-wychowawczym, 10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, 11) zastosować inne środki zastrzeŝone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak równieŝ zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Art Sąd rodzinny moŝe: 1) zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a takŝe do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym, 35

36 2) zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego. 3) (skreślony). 2. Sąd moŝe zwrócić się do właściwych instytucji państwowych lub społecznych oraz jednostek samorządowych o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego. Art W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałoŝonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten moŝe wymierzyć im karę pienięŝną w wysokości od 50 do złotych. 2. Sąd uchyla karę pienięŝną w całości lub w części, jeŝeli osoba ukarana w ciągu 14 dni usprawiedliwi swoje zachowanie lub przystąpi do wykonywania nałoŝonych obowiązków. Art W sprawie wymierzenia kary pienięŝnej, o której mowa w art. 8 1, orzeka sąd rodzinny z urzędu, a w sprawie uchylenia tej kary - takŝe na wniosek osoby ukaranej, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Postanowienie sądu w przedmiocie wymierzenia kary pienięŝnej powinno być wydane po wysłuchaniu osoby, której ma ono dotyczyć, chyba Ŝe osoba ta bez usprawiedliwienia nie stawiła się na wezwanie. Art. 10. Sąd rodzinny moŝe orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 2 pkt 2 lit. a), jeŝeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego. Art Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym moŝna warunkowo zawiesić, jeŝeli właściwości i warunki osobiste oraz środowiskowe sprawcy, jak równieŝ okoliczności i charakter jego czynu uzasadniają przypuszczenie, Ŝe pomimo niewykonania środka poprawczego cele wychowawcze zostaną osiągnięte. 2. Warunkowe zawieszenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do lat 3; w okresie próby sąd stosuje do nieletniego środki wychowawcze. 3. JeŜeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą demoralizację albo jeŝeli nieletni uchyla się od wykonywania nałoŝonych na niego obowiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny moŝe odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. W razie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego określonego w art. 134, art , 2 lub 3, art lub 3, art lub 3, art. 166, art lub 3, art , art lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego i braku podstaw do rozpoznawania sprawy przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania karnego, sąd rodzinny odwołuje warunkowe zawieszenie i zarządza umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. 4. JeŜeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy odwołanie warunkowego zawieszenia nie nastąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym z mocy prawa uwaŝa się za niebyłe. Art. 12. (3) W razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego uŝywania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny moŝe orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. JeŜeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd moŝe orzec umieszczenie go w młodzieŝowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieŝowym ośrodku socjoterapii, a w przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki - w domu pomocy społecznej. Art. 13. JeŜeli wobec nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 2 pkt 2 lit. a), ale w chwili orzekania ukończył lat 18, zachodzą podstawy do orzeczenia umieszczenia w zakładzie poprawczym - sąd rodzinny moŝe wymierzyć karę, gdy uzna, Ŝe stosowanie środków poprawczych nie byłoby juŝ celowe. Wydając wyrok skazujący sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. 36

DZIECKO ŁAMIĄCE PRAWO (NIELETNI)

DZIECKO ŁAMIĄCE PRAWO (NIELETNI) DZIECKO ŁAMIĄCE PRAWO (NIELETNI) 1. Kodeks karny Na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiadają osoby, które popełniły czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Wyjątkowo na gruncie kodeksu karnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia r (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.)

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia r (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982r (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) 1. Przeciwdziałanie demoralizacji 2. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich; 3. Resocjalizacja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Nieletni a substancje psychoaktywne Niepełnoletni ale czy bezkarny? Wiek a odpowiedzialność karna USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania środków wychowawczych stosowanych przez sąd rodzinny

Warunki wykonywania środków wychowawczych stosowanych przez sąd rodzinny Warunki wykonywania środków wychowawczych stosowanych przez sąd rodzinny Środki wychowawcze wymienione w art. 6 UPN 1) udzielić upomnienia; 2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Marzena Jankowska Pedagog szkolny Zespołu Szkół Nr 2 w śyrardowie

Opracowała: Marzena Jankowska Pedagog szkolny Zespołu Szkół Nr 2 w śyrardowie EDUKACJA PRAWNA W SZKOŁACH Opracowała: Marzena Jankowska Pedagog szkolny Zespołu Szkół Nr 2 w śyrardowie Obowiązujące przepisy Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a mediacja. SSO Ewa Ważny

Sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a mediacja. SSO Ewa Ważny Sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a mediacja SSO Ewa Ważny GDAŃSK, 10 grudnia 2015 USTAWA z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Cel postępowania

Bardziej szczegółowo

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki.

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY W V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Podstawowe akty prawne: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Rok szkolny 2012/2013 - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Bezpieczna szkoła czyli Realizująca obowiązki nałożone przepisami prawa Uczestnicząca w inicjatywach, które angażują uczniów, nauczycieli, rodziców. założenia:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W MIECHOWIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W MIECHOWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W MIECHOWIE Spis procedur: 1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 2 do Statutu LI LO Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Podstawy prawne stosowanych procedur.

ROZDZIAŁ 1 Podstawy prawne stosowanych procedur. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM, PROSTYTUCJĄ.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją na przykładzie: spożywania alkoholu przez nieletniego oraz

Dotyczy postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją na przykładzie: spożywania alkoholu przez nieletniego oraz Dotyczy postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją na przykładzie: spożywania alkoholu przez nieletniego oraz przebywania nieletniego na ucieczce. USTAWA z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA Podstawa prawna: 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10. 1982r.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW Obowiązujące przepisy: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH Interdyscyplinarna wiedza niezbędna szkolnemu pedagogowi do kompetentnego wywiązywania się z powierzanych mu zadań, powinna również obejmować podstawy prawa. W tym, tych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, ALGORYTM CZYNNOŚCI W PRZYPADKU UJAWNIENIA CZYNU KARALNEGO LUB PRZEJAWU DEMORALIZACJI. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w POZNANIU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, ALGORYTM CZYNNOŚCI W PRZYPADKU UJAWNIENIA CZYNU KARALNEGO LUB PRZEJAWU DEMORALIZACJI. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w POZNANIU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, ALGORYTM CZYNNOŚCI W PRZYPADKU UJAWNIENIA CZYNU KARALNEGO LUB PRZEJAWU DEMORALIZACJI PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

Wiek a odpowiedzialność karna

Wiek a odpowiedzialność karna Wiek a odpowiedzialność karna Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

Współpraca kuratora sądowego ze szkołą w wykonywaniu środków wychowawczych

Współpraca kuratora sądowego ze szkołą w wykonywaniu środków wychowawczych Współpraca kuratora sądowego ze szkołą w wykonywaniu środków wychowawczych Krzysztof Stasiak Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Współpraca zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM ŚWIETLIKI PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 1 Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania rz

Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania rz 1042pop Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania rządowego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1698, 1789 i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie System norm prawnych, czyli zakazów lub nakazów postępowania. Świadome zachowanie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (zakazami

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Spis procedur I Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Wykład pt. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Zawartość pokazu: 1. Podstawowe informacje dot. nieletnich i przestępczości nieletnich 2. Zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzal Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

P/07/081 LKR - 41031-3/07 Marek Kwak Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa ul. Spółdzielców 1 34-200 Sucha Beskidzka

P/07/081 LKR - 41031-3/07 Marek Kwak Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa ul. Spółdzielców 1 34-200 Sucha Beskidzka Kraków, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/081 LKR - 41031-3/07 Pan Marek

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 lutego 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 lutego 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2840 Poz. 178 178 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURY POSTĘPOWANIA na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE

EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE ZAPOBIEGANIE prewencja kryminalna ZDROWE I BEZPIECZNE DZIECKO RODZICE SZKOŁA POLICJA TYLKO ZROZUMIENIE PROBLEMU I WSPÓŁPRACA Obowiązujące przepisy Ustawa o postępowaniu w sprawach

Bardziej szczegółowo

Przestępczość nieletnich na terenie placówek oświatowych woj. wielkopolskiego. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w POZNANIU

Przestępczość nieletnich na terenie placówek oświatowych woj. wielkopolskiego. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w POZNANIU Przestępczość nieletnich na terenie placówek oświatowych woj. wielkopolskiego PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Art. 1 1 przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole

Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała VII - 2006/2007 Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007r.

Uchwała VII - 2006/2007 Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007r. Uchwała VII - 2006/2007 Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007r. Na podstawie artykułu 52 ustęp 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

18. 2 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA MŁODZIEśY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

18. 2 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA MŁODZIEśY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 18. 2 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA MŁODZIEśY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ PODSTAWA PRAWNA 1. Kodeks Opiekuńczy /Ust.z dn. 25 lutego 1964r. Dz. U. Nr 9 poz. 9 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży

Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją ( jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r. Projekt z dnia 25 lipca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Działania interwencyjne

Działania interwencyjne Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją ( jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ I. Podstawy prawne stosowanych procedur: 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r.

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METOD WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 35 poz USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Dz.U Nr 35 poz USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228 USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, Nr 58, poz.

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO

W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GLINOJECKU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 2 lipca 2008 r. Druk nr 171 A SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2008 r. ustawie o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Projekt ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Cele Grup Roboczych 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

o postępowaniu w sprawach nieletnich

o postępowaniu w sprawach nieletnich Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 4 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO 1. 1. Statut publicznego liceum ogólnokształcącego,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 382 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo