I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie"

Transkrypt

1 I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Statut szkoły został przyjęty uchwałą Rady Szkoły z dnia 27 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie Tomasz Malicki 1

2 STATUT I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 2

3 I. Ogólne informacje o szkole. 1. Nazwa szkoły brzmi: I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego. 2. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się w Krakowie przy ul. Plac Na Groblach Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Kraków. 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 5. I Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej szkołą, jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum. II. Cele i zadania szkoły Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumied także prawnych opiekunów. Szkoła realizuje w szczególności następujące cele: Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukooczenia szkoły, poprzez zajęcia edukacyjne, koła zainteresowao, indywidualne nauczanie, indywidualny tok lub program nauki, obozy integracyjne i naukowe, wycieczki i pracę biblioteki szkolnej. 2. Umożliwia przyszłym absolwentom szkoły podjęcie decyzji dotyczącej dalszego kierunku kształcenia poprzez wybór oddziałów, współpracę z wyższymi uczelniami, prowadzenie orientacji zawodowej i systematyczną współpracę z rodzicami. 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez: 1) współpracę z Samorządem Uczniowskim, Klubem Ekologicznym, Szkolnym Klubem Sportowym, Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ligą Ochrony Przyrody, Ligą Obrony Kraju, UNESCO, 2) współpracę z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Towarzystwem Przyjaciół Liceum, Fundacją Nowodworską, 3) współpracę z gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi w kraju i za granicą, 4) współpracę z instytucjami kulturalno oświatowymi, 5) działalnośd w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły poprzez: 1) działalnośd pedagoga, 3

4 2) działalnośd zespołów wychowawców i pracę wychowawcy klasowego, 3) współpracę z rodzicami, 4) współpracę z instytucjami opiekuoczymi i wspomagającymi, m.in. z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 1, Krakowskim Centrum Terapii, Centrum Psychologów Praktyków, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią św. Piotra i Pawła i Wojewódzką Komendą Policji. Szkoła realizuje następujące zadania: Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez ceremoniał szkolny, istniejący system nauczania, realizowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. 2. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę pedagoga, wychowawcy i rodziców oraz współpracę z instytucjami opiekuoczo wychowawczymi. 3. Stwarza odpowiednie warunki do realizacji programu nauczania i wychowania wszystkim uczniom, w tym uczniom szczególnie uzdolnionym (indywidualny tok i program nauczania) oraz organizuje nauczanie indywidualne ze względu na stan zdrowia ucznia. 4. Umożliwia rozwój zainteresowao uczniów poprzez: 1) koła zainteresowao, konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe, festiwale artystyczne, sesje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, sztuki i polityki, 2) teatr szkolny, chór szkolny i Szopkę Nowodworską, 3) realizowanie indywidualnych programów i toków nauczania (ukooczenie szkoły w skróconym czasie), 4.) organizowanie zajęd poza szkołą, których celem jest korzystanie z dóbr kulturalnych Krakowa, 5) współpracę z wyższymi uczelniami. 5. Szkoła realizuje zadania opiekuocze, profilaktyczne i w zakresie bezpieczeostwa w następujący sposób: 1. Podczas zajęd obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęd oraz zgłoszenie wychowawcy nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach obowiązkowych. 2. W przypadku niedyspozycji ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia kieruje go do gabinetu pielęgniarki szkolnej, w razie potrzeby wzywa pogotowie i zawiadamia opiekę domową lub zwalnia ucznia do domu pod opieką rodziców. 3. Na lekcjach wychowania fizycznego dwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeo zapewniających pełne bezpieczeostwo dwiczącym, zaś stopieo trudności i intensywności dwiczeo dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności uczniów. Uczestnika zajęd uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych dwiczeo informując o tym jego rodziców. 4

5 4. W czasie wycieczek szkolnych oraz obozów ( naukowych i integracyjnych ) opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący wycieczkę (obóz) oraz opiekunowie, którzy zobowiązani są do poznania i przestrzegania przepisów bhp oraz złożenia u dyrektora szkoły pisemnej deklaracji odpowiedzialności za uczniów, a także obowiązkowego ich ubezpieczenia. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopieo rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawnośd uczniów, specyfikę wycieczek oraz warunków w jakich będą się one odbywad. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęd lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie. 5. Podczas przerw między lekcjami oraz wszystkich imprez i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele wg ustalonego harmonogramu. Obowiązki opiekuna regulują odrębne zarządzenia dyrektora szkoły dotyczące poszczególnych imprez, podawane na bieżąco do wiadomości w książce zarządzeo. Umożliwia się uczniom (jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne) przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu wyłącznie na dziedziocu szkoły. 6. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką wychowawcy klasy, który zobowiązany jest w ciągu trzech tygodni września do zebrania dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej i warunków domowych ucznia poprzez ankiety i indywidualne rozmowy z rodzicami. Informacje o uczniach szczególnej troski wychowawca ma obowiązek przekazad pedagogowi szkolnemu oraz zespołowi uczącemu w danym oddziale i wspólnie zorganizowad odpowiednie formy opieki. 7. Szkoła realizuje pomoc socjalną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej: między innymi Rada Rodziców przyznaje ( w miarę możliwości) zapomogi losowe, stypendia, dofinansowania do wycieczek, obozów. 8. Uczniowie otoczeni są opieką medyczną sprawowaną przez higienistkę, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, sekretariat, pracownie, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. 9. Szkoła kształtuje umiejętności rozpoznawania zagrożeo cywilizacyjnych i przeciwstawiania się im przeciwdziała patologiom społecznym poprzez organizowanie warsztatów dla młodzieży, spotkao z psychologiem, uczestnictwo w imprezach promujących zdrowy styl życia. 10. Szkoła kreuje postawy asertywne u uczniów. Kształtuje postawy sprzeciwu wobec przemocy, postawy poszanowania wartości życia, godności ludzkiej i odpowiedzialności. Wdraża do zachowao prozdrowotnych, a w szczególności utrwalania nawyków racjonalnego odżywiania się i rekreacji ruchowej. 11. Szkoła zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeostwa na terenie szkoły, w trakcie wycieczek, obozów integracyjnych i naukowych oraz z ( umieszczonymi w widocznym i łatwo dostępnym miejscu) regulaminami pracowni przedmiotowych i czuwa nad ich przestrzeganiem. 12. W każdej sali lekcyjnej i na korytarzach w widocznym i łatwo dostępnym miejscu umieszczona jest instrukcja wskazująca drogę ewakuacji dla osób przebywających w określonym miejscu budynku szkolnego. Z zasadami ewakuacji młodzież jest zapoznawana na pierwszych lekcjach wychowawczych w każdym roku szkolnym. 5

6 6. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zmiana wychowawcy może byd dokonana: 1) w szczególnych przypadkach losowych, 2) z przyczyn organizacyjnych szkoły, 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły. 4. W szkole zorganizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa dotyczący wyboru kształcenia oraz planowania kariery zawodowej ucznia. 1) zajęcia związane z wyborem kształcenia są prowadzone: a) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy, b) w ramach spotkao z rodzicami, c) przez udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami uczelni, 2) Zajęcia, o których mowa w ust 4 pkt 1 prowadzą: a) doradca zawodowy, b) nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny- posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęd. 3) Celem działania szkolnego doradcy jest: a) przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia, b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 4) Zadaniem szkolnego doradcy zawodowego jest: a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia, b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej, c) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim, d) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, e) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych, f) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, g) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa w szkole. III. Organa szkoły. 6

7 7. Organami szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Szkoły, 4. Rada Rodziców, 5. Samorząd Uczniowski. 1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły, 2) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny, 8. 4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Szkoły, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalnośd szkoły, 5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza odpowiednie warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 7) może, w drodze decyzji, skreślid ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Uczniowskiej będącej organem Samorządu Uczniowskiego, 8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych, 10) zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej, 11) przyjmuje uczniów do Liceum zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym statucie, 12) powołuje zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe, 13) powierza nauczycielom funkcję wychowawcy, przewodniczącego zespołu, opiekuna organizacji młodzieżowych działających na terenie Liceum, 14) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, w szczególności wykonuje procedury awansu zawodowego, 15) kontrasygnuje przygotowany przez Radę Pedagogiczną projekt statutu i przedstawia go Radzie Szkoły, 16) zatwierdza wszystkie regulaminy wewnętrzne Liceum, 7

8 17) odpowiada za dokumentację Liceum, w szczególności dotyczącą przebiegu nauczania, zatrudniania pracowników oraz budżetu szkoły. 18) ma obowiązek informowad nauczycieli o zmianach w prawie oświatowym istotnych dla funkcjonowania placówki i realizacji procesu dydaktycznego oraz przedstawiad ich wiążące wykładnie prawne. 19) Dopuszcza do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program z zakresu kształcenia ogólnego, 20) Przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów uzależnieniem, demoralizacja i przestępczością. 2. Do zadao finansowych dyrektora jednostki budżetowej należy: 1) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi szkoły, 2) dokonywanie wydatków w ramach podziałów klasyfikacyjnych planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych, 3) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu, 4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę. 3. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za: 1) powierzony majątek jednostki i należyte zabezpieczenie go przed kradzieżą i dewastacją, 2) właściwą gospodarkę kasową i drukami ścisłego zarachowania, 3) realizację instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych, instrukcji w sprawie inwentaryzacji, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji prowadzenia kasy oraz innych instrukcji niezbędnych w prowadzeniu jednostki oraz zakładowego planu kont, 4) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdao, 6) dysponowanie środkami finansowymi szkoły, w tym zaciąganie zobowiązao w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia tych środków wynikającego z postanowieo powyższego planu, 7) opracowanie rocznych planów i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania, 8) w razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych szkoły przez organy wykonawcze organu prowadzącego szkołę, za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia, 9) stosowanie odpowiednio zadao wymienionych w pkt. 7, 8 przy zmianach w rocznym planie finansowym, 8

9 10) prowadzenie przez szkołę prawidłowej gospodarki finansowej a w szczególności za: a) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych, b) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu, c) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę, objętych rocznym planem finansowym szkoły, 11) prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne, efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem szkoły, 12) w zakresie spraw, o których mowa w punktach 10 i 11 dyrektor szkoły podlega nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 5. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 4) ustalania tygodniowego rozkładu zajęd dla uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 5a. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadao współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowski, Towarzystwem Szkół Twórczych, Towarzystwem Przyjaciół Liceum, Fundacją Nowodworską W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 2. Do zadao wicedyrektora należy: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 2) opracowanie tygodniowego rozkładu obowiązkowych zajęd edukacyjnych oraz zajęd pozalekcyjnych, 3) koordynowanie spraw związanych z udziałem młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 4) rozliczanie na bieżąco realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 9

10 5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli postanowieo statutu szkoły, regulaminów wewnętrznych i zarządzeo porządkowych, 7) zlecanie nauczycielom wykonywanie doraźnych prac, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania szkoły, 8) współpraca z nauczycielami i pedagogiem w zakresie planowania pracy wychowawczo opiekuoczej szkoły, 9) nadzorowanie, w uzgodnieniu z wychowawcą, organizacji obozów integracyjnych, obozów naukowych, wycieczek i wymian zagranicznych, 10) koordynacja i nadzór nad realizacją zadao Samorządu Uczniowskiego, 11) wykonywanie innych zadania zleconych przez dyrektora szkoły, 12) zastępowanie dyrektora szkoły w razie jego nieobecności, w sprawach pisemnie mu powierzonych. 3. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołanie z tego stanowiska dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadao dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brad udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 2) w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) po zakooczeniu rocznych zajęd szkolnych, 4) w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą byd organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 10

11 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) uchwalanie regulaminu swej działalności; regulamin ten nie może byd sprzeczny ze statutem szkoły, 7) uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) projekt organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo, 4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, 5) wnioski o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, 6) zamiar powierzenia lub odwołania nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły. 7) zaproponowany przez nauczyciela program z zakresu kształcenia ogólnego. 3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 4. Rada Pedagogiczna wybiera, w tajnym głosowaniu, trzech przedstawicieli do Rady Szkoły, którzy reprezentują jej stanowisko w Radzie Szkoły w sprawach leżących w kompetencjach Rady Szkoły. 5. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom wyróżnieo, nagród i stypendiów naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, w skład którego wchodzą przepisy wyodrębnione jako wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły. 7. Rada Pedagogiczna może występowad z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły albo do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 11

12 8. W przypadku określonym w ust.7, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany powiadomid Radę Pedagogiczną o wynikach postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 tu dni od daty otrzymania wniosku. 1. W szkole działają zespoły Rady Pedagogicznej Przewodniczący zespołów powoływani są przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu Nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych lub nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły, których zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego programy nauczania przedmiotów. 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. 3. W obrębie zespołu przedmiotowego działają sekcje przedmiotowe. 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego: 1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania różnych przedmiotów z uwzględnieniem oddziału, 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i gabinetów przedmiotowych, a także uzupełnianiu ich wyposażenia, 5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, 6) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego po dopuszczeniu go do użytku w szkole. V. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły Wychowawcy wszystkich klas tworzą zespół wychowawczy. Zespół wychowawczy ustala założenia pracy wychowawczej szkoły, uwzględniające rozwój psychofizyczny uczniów. 2. W obrębie zespołu wychowawczego działają zespoły wychowawców klas I szych, II gich, III - cich. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek członków zespołu. 3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują w szczególności: 1) ustalenie dla danego poziomu klas wiodącego w danym roku szkolnym problemu wychowawczego i jego realizacji, 12

13 2) zorganizowanie doradztwa metodycznego dla młodych wychowawców, 3) analizę pracy zespołu i przedstawienie wniosków komisji wychowawczej Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeostwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działao zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działao umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji zadao, o których mowa w ust. 1: 1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, b) ustala treści i formy zajęd tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuoczo wychowawczych dzieci, b) współdziałania, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowao i szczególnych uzdolnieo uczniów. 3. Wychowawca realizuje zadania wychowawcze poprzez: 1) zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującym prawem zapisanym w statucie szkoły oraz dbanie o jego przestrzeganie przez wychowanków, 2) organizację wyjazdów integracyjnych, obozów, warsztatów naukowych i wycieczek, 3) zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem egzaminu maturalnego oraz uświadomienie im odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia, 4) organizację współpracy z uczelniami wyższymi celem umożliwienia uczniom bezpośrednich kontaktów z ich pracownikami i uzyskania pełnych informacji dotyczących uczelni, 13

14 5) zaplanowanie i prowadzenie w ramach lekcji wychowawczych zajęd prorodzinnych z udziałem specjalistów w określonych dziedzinach, z uwzględnieniem wieku i potrzeb uczniów. 4. W celu realizacji zadao wychowawczych oraz współpracy z rodzicami wychowawca organizuje spotkania z ogółem rodziców w klasie. 5. Wychowawca ma prawo korzystad z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek oświatowych i naukowych, uczestniczyd w konferencjach i seminariach organizowanych przez w/w placówki. 6. Do zadao nauczyciela wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji szkolnej m.in. dziennika i arkuszy ocen. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuoczą, jest odpowiedzialny za jakośd i wyniki tej pracy oraz bezpieczeostwo powierzonych jego opiece uczniów. W czasie lekcji zastępczych nauczyciel zobowiązany jest realizowad program własnego przedmiotu lub prowadzid zajęcia wychowawcze. 2. Do zadao nauczycieli należą w szczególności: 1) odpowiedzialnośd za życie, zdrowie i bezpieczeostwo uczniów w czasie zajęd organizowanych przez szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przydziałem czynności w danym roku szkolnym i zarządzeniami Dyrekcji, 2) dbałośd o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez: a) przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku do siebie i powierzonych mu uczniów (również sprawdzenie obecności uczniów na każdych zajęciach), b) przygotowanie i przeprowadzenie każdych zajęd zgodnie z zasadami dydaktyki; nauczyciel do trzech lat pracy ma przygotowad pisemny konspekt każdych zajęd, c) stosowanie różnych metod aktywizujących uczniów, d) stosowanie w miarę możliwośd i potrzeb pomocy dydaktycznych, 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowao poprzez: a) indywidualizację nauczania, b) stopniowanie trudności, c) współpracę z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, d) otaczanie szczególną troską uczniów zdolnych poprzez zorganizowanie kół przedmiotowych, kół zainteresowao, indywidualną pracę z uczniem oraz tworzenie odpowiednich motywacji, zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły, 4) znajomośd i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania klasyfikowania i promowania oraz aktualnych ustaleo Rady Pedagogicznej, 14

15 5) bezstronnośd i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 6) udzielanie pomocy uczniom wymagającym specjalnej troski oraz mającym niepowodzenia szkolne poprzez: a) indywidualizację nauczania, b) indywidualne nauczanie (w oparciu o decyzję Poradni Psychologiczno Pedagogicznej), c) współpracę z rodzicami, 7) dbałośd o pomoce dydaktyczno wychowawcze i sprzęt szkolny, o ich prawidłowe używanie, ewentualne naprawy i konserwację; opiekun pracowni i gabinetu przedmiotowego odpowiada za powierzony mu majątek szkolny, 8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: a) samokształcenie, b) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych, c) uczestnictwo w konferencjach metodycznych, d) podejmowanie studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego. 9) realizowanie zajęd opiekuoczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. 3. Nauczyciel ma obowiązek realizowania zadao zespołów przedmiotowych i wychowawczych, do których został przydzielony Do pełnej realizacji zadao wychowawczo- opiekuoczych w szkole zatrudniony jest pedagog i / lub psycholog szkolny. 2. Do obowiązków pedagoga i/lub psychologa szkolnego należy: 1) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i diagnozowanie środowiska ucznia, 3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeo szkolnych, 4) diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, 5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 6) wspieranie uczniów w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 7) wspieranie i współorganizowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 15

16 9) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 10) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi poradniami w zakresie rozpoznawania potrzeb i rozwiązywania problemów uczniów. 3. Zadania, o których mowa w ust.2 realizowane są we współpracy z: 1) rodzicami, 2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, 4) innymi szkołami i placówkami, 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 4. Pedagog i/lub psycholog szkolny, oprócz zadao określonych zakresem obowiązków pedagoga i/lub psychologa szkolnego, uczestniczy w kształtowaniu interpersonalnych stosunków między nauczycielami i uczniami poprzez uczestniczenie w wybranych lekcjach wychowawczych i badanie stosunków panujących między uczniami i nauczycielami Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 2. Formy współdziałania szkoły z rodzicami: 1) Dyrektor Szkoły przedstawia plan pracy dydaktycznej i wychowawczej Radzie Rodziców. 2) Wychowawca i nauczyciele uczący w danym oddziale zobowiązani są do przekazania rodzicom zamierzeo dydaktycznych oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 3) Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka. 4) Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 3. Spotkania ze wszystkimi rodzicami uczniów danego oddziału odbywają się raz na 2 miesiące, w pozostałych miesiącach organizowane są dni otwarte przeznaczone do indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów Szkoła sprawuje opiekę na młodzieżą mieszkającą w internatach i na stancjach poprzez: 1) kontakt pedagoga i wychowawcy z opiekunami ucznia, 2) rozpoznawanie przez szkolnego pedagoga warunków socjalno bytowych uczniów. 1. W szkole działa Rada Szkoły

17 2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: 1) uchwala statut szkoły, 2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły i Rady Rodziców, 3) może występowad do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły, 5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęd pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzid fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 3 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, 3 rodziców wybranych przez ogół rodziców, 3 uczniów wybranych przez ogół uczniów, 3 przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Szkoły. 2. Przewiduje się w razie potrzeby poszerzenie składu Rady Szkoły o inne osoby niż wymienione w ust Tryb wyboru członków Rady Szkoły: 1) nauczyciele wchodzący w skład Rady Szkoły są wybierani przez Radę Pedagogiczną w wyborach bezpośrednich i tajnych, 2) rodzice wchodzący w skład Rady Szkoły są wybierani w wyborach pośrednich i tajnych. W pierwszym etapie wyborów zebrania rodziców każdej z klas (odbywające się oddzielnie), w drodze głosowania, wyłaniają ze swojego grona po 2 kandydatów do Rady Szkoły. W drugim etapie wyborów kandydaci wybrani w etapie pierwszym wybierają spośród siebie, w tajnym głosowaniu, 3 członków Rady Szkoły, 3) uczniowie wchodzący w skład Rady Szkoły są wybierani w wyborach pośrednich i tajnych. W pierwszym etapie wyborów uczniowie każdej z klas, w drodze głosowania, wyłaniają ze swojego grona po 2 kandydatów do Rady Szkoły. W drugim etapie wyborów zebranie uczniów kandydatów do Rady Szkoły wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, 3 członków Rady Szkoły, 4) przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Szkoły wybierani są przez Walne Zgromadzenie tego Towarzystwa. 4. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady. 5. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane. 17

18 6. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mogą byd określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. 7. W posiedzeniach Rady Szkoły może brad udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły. 8. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą byd zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 9. W każdym zebraniu Rady Szkoły może uczestniczyd: Przewodniczący Rady Rodziców i Prezydent Samorządu Uczniowskiego. 10. Członkowie Rady Szkoły zobowiązani są do przekazywania informacji dotyczących istotnych problemów szkoły, podejmowanych przez Radę Szkoły: 1) Radzie Pedagogicznej, 2) Radzie Rodziców, 3) Radzie Uczniowskiej, 4) Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Szkoły na najbliższych posiedzeniach tych organów lub w przypadkach szczególnie ważnych na ich nadzwyczajnych posiedzeniach, po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodniczącymi i członkami tych organów. 11. Rady Szkół mogą się porozumiewad ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy W szkole działa wybrana przez rodziców Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala regulamin Rady Rodziców uchwalony przez ogół rodziców uczniów szkoły. Regulamin Rady Rodziców nie może byd sprzeczny ze statutem szkoły. 3. Pierwsze zebranie Rady Rodziców w danym roku szkolnym, we wrześniu, zwołuje Dyrektor Szkoły, który przedstawia rodzicom główne kierunki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły Organem Samorządu Uczniowskiego w szkole jest Rada Uczniowska. 4. Zasady wybierania i działania Rady Uczniowskiej określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może byd sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 6. Dyrektor Liceum zatwierdza regulamin Samorządu Szkolnego oraz powołuje opiekunów samorządu spośród nauczycieli zaproponowanych przez Samorząd

19 1. W szkole mogą działad, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalnośd wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej szkoły. 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły W szkole działa Towarzystwo Przyjaciół Liceum i Fundacja Nowodworska. 2. Zasady działania Towarzystwa Przyjaciół Liceum oraz Fundacji Nowodworskiej określają statuty tych organizacji, które nie mogą byd sprzeczne ze Statutem Szkoły Wszystkie organa szkoły mają obowiązek współpracy w celu realizacji zadao statutowych szkoły kierując się dobrem uczniów, 2. Wszystkie decyzje dotyczące pracy szkoły podejmowane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami; 1) Dyrektor Szkoły jest koordynatorem współdziałania organów szkoły, 2) w razie zaistnienia sporów między organami szkoły, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły, 3) organem koordynującym w sprawach rozstrzygnięcia sporów jest Dyrektor Szkoły, z wyjątkiem przypadków, w których Dyrektor Szkoły jest stroną sporu. Wówczas organem koordynującym jest organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego, 4) przedmiotem sporu między organami szkoły mogą byd kompetencje tych organów, 5) przy rozstrzyganiu sporu należy kierowad się dobrem uczniów i szkoły oraz zasadami praworządności, 6) dopuszcza się możliwośd wprowadzenia rozjemcy zaakceptowanego przez organa będące w sporze. V. Uczniowie szkoły Zasady rekrutacji uczniów O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegad się absolwenci gimnazjum. 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukooczenia gimnazjum z zajęd edukacyjnych, 3) osiągnięcia uzyskane w trakcie nauki w gimnazjum wyszczególnione na świadectwie ukooczenia gimnazjum. 19

20 3. Laureaci konkursów organizowanych przez kuratorium o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości poszerzone treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.2 4. Do kandydatów, którzy ukooczyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą lub ukooczyli szkołę za granicą stosuje się przepisy ujęte w pkt.2 5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 6. Do zadao komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 1) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji, 2) przygotowanie materiałów dotyczących rekrutacji, 3) ustalenie limitu liczby uczniów przyjętych ( nie może byd on mniejszy niż podany przez organ prowadzący) 4) ustalenie listy osób przyjętych na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy przyjętych, 5) udzielanie kandydatom nieprzyjętym informacji i porad, 6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji, 7) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 1) świadectwa klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeo odszedł, 2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych w przez ministra właściwego do spraw oświaty w odrębnych przepisach. 8. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa wyżej przeprowadza się z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania z wyjątkiem wychowania fizycznego. 9. Różnice programowe z zajęd edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeo przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 10. Jeżeli w klasie, do której uczeo przechodzi naucza się jako obowiązkowego języka obcego innego niż ten, którego uczeo uczył się w poprzedniej szkole lub oddziale a rozkład zajęd uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy uczeo może; 1) złożyd egzamin klasyfikacyjny 2) uczyd się danego języka we własnym zakresie i wyrównywad braki programowe 11. Dla ucznia, który kontynuuje naukę języka we własnym zakresie jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania. 12. Dyrektor Szkoły decyduje : 1) o przyjęciu uczniów do szkoły do klasy pierwszej, 20

21 2) o przyjęciu do klas programowo wyższych. 13. Dyrektor szkoły przekazuje Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych, a w przypadku niedoboru kandydatów wyznacza dodatkowy termin rekrutacji, a także przedłuża termin składania podao o przyjęcie do szkoły. 14. Kandydaci do szkoły składają dokumenty: 1) świadectwo ukooczenia szkoły, 2) dokumentację potwierdzającą wolę podjęcia nauki tj. oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3) kandydaci laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego załączają do podania dyplom laureata, 4) poza wymienioną dokumentacją kandydaci mogą byd zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów, jeżeli wynika to z ustaleo ministra właściwego do spraw oświaty lub Małopolskiego Kuratora Oświaty. 15. Odwołanie od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej może byd zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. 16. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w terminie 3 dni od zgłoszenia odwołania. 17. Terminy rekrutacji i składania dokumentów ustala Małopolski Kurator Oświaty. VI. Podstawowe prawa i obowiązki ucznia. 1. Uczeo ma prawo: 29. 1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej, 2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeostwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 3) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 4) znad wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, 5) do uzyskania, na początku roku szkolnego informacji na temat wymagao edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i sposobów sprawdzania osiągnięd edukacyjnych, 6) do jawnej, systematycznie prowadzonej i uzasadnionej oceny swojej wiedzy i umiejętności, w warunkach zapewniających obiektywnośd tej oceny, 7) do rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów, 8) do dodatkowej pomocy nauczyciela i kolegów w przypadku trudności przy opanowaniu materiału programowego, jeżeli te trudności nie powstały na skutek zaniedbao ucznia, 9) do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 21

22 10) do korzystania z pomieszczeo szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki, 11) do wpływania na życie szkoły przez działalnośd samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, 12) do swobody wyrażania myśli i przekonao, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 13) mied zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczud, 14) do korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Uczeo biorący udział w olimpiadzie przedmiotowej ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i klasowych prac pisemnych w czasie dwóch tygodni przed etapem okręgowym i trzech tygodni przed etapem centralnym oraz zobowiązany jest uzupełnid braki z przedmiotów zgodnie z wymogami WSO. Uczeo przygotowujący się do etapu okręgowego i centralnego olimpiady może byd na okres czasu podany powyżej zwolniony z zajęd szkolnych tylko wtedy, gdy pozostaje pod opieką rodziców takie pisemne zobowiązanie rodzice zamieszczają w dzienniczku ucznia. 3. W przypadku naruszenia praw ucznia wymienionych w statucie szkoły, uczeo ma on prawo złożyd skargę do: 1) Wychowawcy oddziału, 2) Dyrektora Szkoły. 4. Uczeo lub jego rodzice wychowawca, pedagog, Rada Rodziców mogą złożyd skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 5. Skarga powinna byd złożona piśmie. 6. Usunięcie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 7. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 8. W przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora lub wychowawcę uczniowie mogą składad skargi do organów do tego upoważnionych. 9. Uczeo ma obowiązek przestrzegania postanowieo zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności: 1) dbad o honor szkoły, godnie ją reprezentowad oraz znad, szanowad i wzbogacad jej dobre tradycje. Orientowad się w historii szkoły. Znad i doceniad wagę historii i tradycji własnego narodu, poznawad kulturalne dobra narodu, 2) szanowad i chronid przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarowad jej zasobami, 3) współdziaład w realizacji celów i zadao stojących przed szkołą, byd współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej. Uczeo ma obowiązek interesowad się problemami szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pracy Rady Uczniowskiej, 4) szanowad, chronid mienie społeczne byd oszczędnym i gospodarnym. Uczeo powinien dbad o stan sprzętu szkolnego, zapobiegad dewastacji, organizowad we własnym zakresie konieczne naprawy, 22

23 5) systematycznie i aktywnie uczestniczyd w zajęciach lekcyjnych, i w życiu szkoły; byd przygotowanym do zajęd tzn. znad materiał z poprzednich lekcji, mied niezbędne pomoce dydaktyczne określone na początku roku szkolnego w wymaganiach edukacyjnych podanych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 6) przestrzegad regulaminu usprawiedliwiania nieobecności uczniowskich, procedur zwalniania uczniów z zajęd edukacyjnych oraz egzekwowania obowiązku nauki zawartych w 29a 7) przeciwdziaład wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, dbad o estetykę i ład w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, przeciwdziaład wszelkim przejawom wandalizmu oraz łamania obowiązujących norm kulturalnych, 8) przestrzegad zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 9) tworzyd wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój i schludny wygląd; ubiór ucznia i fryzura nie mogą byd ekstrawaganckie. Obowiązuje zasada dobrego smaku, elegancji i estetyki. a) codzienny strój ucznia powinien byd skromny i niewyzywający kolorystycznie, b) zabrania się noszenia bluzek z dużym dekoltem, odsłaniających brzuch i plecy oraz bardzo krótkich spódniczek, c) zabrania noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie, d) obowiązkowym strojem odświętnym jest: - dla dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, albo granatowa lub czarna sukienka - dla chłopców biała koszula, ciemny garnitur, krawat e) dopuszcza się dyskretny makijaż stosowny do miejsca publicznego jakim jest szkoła, f) elementy stroju (biżuteria, obuwie) nie powinny zagrażad bezpieczeostwu i zdrowiu uczniów oraz niszczyd mienia szkoły. Na terenie szkoły należy chodzid w obuwiu wygodnym na niewysokich obcasach, g) odzież zewnętrzną (kurtki, płaszcze) należy zostawiad w szatni, h) trzy upomnienia nauczyciela na piśmie jakie otrzyma uczeo w związku z nieprzestrzeganiem obowiązkowego stroju powodują obniżenie oceny z zachowania. 10) współdziaład z kolegami w wykonywaniu zadao wynikających z działalności organizacji młodzieżowych i potrzeb środowiska, 11) pomagad kolegom w nauce, szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych (należy uwzględnid choroby, wypadki losowe i trudności w nauce nie spowodowane lenistwem oraz ignorowaniem obowiązków), 12) stwarzad atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagad słabszym, 13) dbad o zdrowie swoje i kolegów, wystrzegad się wszelkich szkodliwych nałogów, 14) wypełniad przyjęte na siebie zadania i byd współodpowiedzialnym za realizację zadao zespołu, 23

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo