I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie"

Transkrypt

1 I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Statut szkoły został przyjęty uchwałą Rady Szkoły z dnia 27 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie Tomasz Malicki 1

2 STATUT I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 2

3 I. Ogólne informacje o szkole. 1. Nazwa szkoły brzmi: I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego. 2. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się w Krakowie przy ul. Plac Na Groblach Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Kraków. 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 5. I Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej szkołą, jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum. II. Cele i zadania szkoły Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumied także prawnych opiekunów. Szkoła realizuje w szczególności następujące cele: Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukooczenia szkoły, poprzez zajęcia edukacyjne, koła zainteresowao, indywidualne nauczanie, indywidualny tok lub program nauki, obozy integracyjne i naukowe, wycieczki i pracę biblioteki szkolnej. 2. Umożliwia przyszłym absolwentom szkoły podjęcie decyzji dotyczącej dalszego kierunku kształcenia poprzez wybór oddziałów, współpracę z wyższymi uczelniami, prowadzenie orientacji zawodowej i systematyczną współpracę z rodzicami. 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez: 1) współpracę z Samorządem Uczniowskim, Klubem Ekologicznym, Szkolnym Klubem Sportowym, Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ligą Ochrony Przyrody, Ligą Obrony Kraju, UNESCO, 2) współpracę z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Towarzystwem Przyjaciół Liceum, Fundacją Nowodworską, 3) współpracę z gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi w kraju i za granicą, 4) współpracę z instytucjami kulturalno oświatowymi, 5) działalnośd w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły poprzez: 1) działalnośd pedagoga, 3

4 2) działalnośd zespołów wychowawców i pracę wychowawcy klasowego, 3) współpracę z rodzicami, 4) współpracę z instytucjami opiekuoczymi i wspomagającymi, m.in. z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 1, Krakowskim Centrum Terapii, Centrum Psychologów Praktyków, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią św. Piotra i Pawła i Wojewódzką Komendą Policji. Szkoła realizuje następujące zadania: Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez ceremoniał szkolny, istniejący system nauczania, realizowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. 2. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę pedagoga, wychowawcy i rodziców oraz współpracę z instytucjami opiekuoczo wychowawczymi. 3. Stwarza odpowiednie warunki do realizacji programu nauczania i wychowania wszystkim uczniom, w tym uczniom szczególnie uzdolnionym (indywidualny tok i program nauczania) oraz organizuje nauczanie indywidualne ze względu na stan zdrowia ucznia. 4. Umożliwia rozwój zainteresowao uczniów poprzez: 1) koła zainteresowao, konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe, festiwale artystyczne, sesje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, sztuki i polityki, 2) teatr szkolny, chór szkolny i Szopkę Nowodworską, 3) realizowanie indywidualnych programów i toków nauczania (ukooczenie szkoły w skróconym czasie), 4.) organizowanie zajęd poza szkołą, których celem jest korzystanie z dóbr kulturalnych Krakowa, 5) współpracę z wyższymi uczelniami. 5. Szkoła realizuje zadania opiekuocze, profilaktyczne i w zakresie bezpieczeostwa w następujący sposób: 1. Podczas zajęd obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęd oraz zgłoszenie wychowawcy nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach obowiązkowych. 2. W przypadku niedyspozycji ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia kieruje go do gabinetu pielęgniarki szkolnej, w razie potrzeby wzywa pogotowie i zawiadamia opiekę domową lub zwalnia ucznia do domu pod opieką rodziców. 3. Na lekcjach wychowania fizycznego dwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeo zapewniających pełne bezpieczeostwo dwiczącym, zaś stopieo trudności i intensywności dwiczeo dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności uczniów. Uczestnika zajęd uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych dwiczeo informując o tym jego rodziców. 4

5 4. W czasie wycieczek szkolnych oraz obozów ( naukowych i integracyjnych ) opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący wycieczkę (obóz) oraz opiekunowie, którzy zobowiązani są do poznania i przestrzegania przepisów bhp oraz złożenia u dyrektora szkoły pisemnej deklaracji odpowiedzialności za uczniów, a także obowiązkowego ich ubezpieczenia. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopieo rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawnośd uczniów, specyfikę wycieczek oraz warunków w jakich będą się one odbywad. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęd lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie. 5. Podczas przerw między lekcjami oraz wszystkich imprez i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele wg ustalonego harmonogramu. Obowiązki opiekuna regulują odrębne zarządzenia dyrektora szkoły dotyczące poszczególnych imprez, podawane na bieżąco do wiadomości w książce zarządzeo. Umożliwia się uczniom (jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne) przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu wyłącznie na dziedziocu szkoły. 6. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką wychowawcy klasy, który zobowiązany jest w ciągu trzech tygodni września do zebrania dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej i warunków domowych ucznia poprzez ankiety i indywidualne rozmowy z rodzicami. Informacje o uczniach szczególnej troski wychowawca ma obowiązek przekazad pedagogowi szkolnemu oraz zespołowi uczącemu w danym oddziale i wspólnie zorganizowad odpowiednie formy opieki. 7. Szkoła realizuje pomoc socjalną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej: między innymi Rada Rodziców przyznaje ( w miarę możliwości) zapomogi losowe, stypendia, dofinansowania do wycieczek, obozów. 8. Uczniowie otoczeni są opieką medyczną sprawowaną przez higienistkę, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, sekretariat, pracownie, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. 9. Szkoła kształtuje umiejętności rozpoznawania zagrożeo cywilizacyjnych i przeciwstawiania się im przeciwdziała patologiom społecznym poprzez organizowanie warsztatów dla młodzieży, spotkao z psychologiem, uczestnictwo w imprezach promujących zdrowy styl życia. 10. Szkoła kreuje postawy asertywne u uczniów. Kształtuje postawy sprzeciwu wobec przemocy, postawy poszanowania wartości życia, godności ludzkiej i odpowiedzialności. Wdraża do zachowao prozdrowotnych, a w szczególności utrwalania nawyków racjonalnego odżywiania się i rekreacji ruchowej. 11. Szkoła zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeostwa na terenie szkoły, w trakcie wycieczek, obozów integracyjnych i naukowych oraz z ( umieszczonymi w widocznym i łatwo dostępnym miejscu) regulaminami pracowni przedmiotowych i czuwa nad ich przestrzeganiem. 12. W każdej sali lekcyjnej i na korytarzach w widocznym i łatwo dostępnym miejscu umieszczona jest instrukcja wskazująca drogę ewakuacji dla osób przebywających w określonym miejscu budynku szkolnego. Z zasadami ewakuacji młodzież jest zapoznawana na pierwszych lekcjach wychowawczych w każdym roku szkolnym. 5

6 6. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zmiana wychowawcy może byd dokonana: 1) w szczególnych przypadkach losowych, 2) z przyczyn organizacyjnych szkoły, 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły. 4. W szkole zorganizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa dotyczący wyboru kształcenia oraz planowania kariery zawodowej ucznia. 1) zajęcia związane z wyborem kształcenia są prowadzone: a) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy, b) w ramach spotkao z rodzicami, c) przez udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami uczelni, 2) Zajęcia, o których mowa w ust 4 pkt 1 prowadzą: a) doradca zawodowy, b) nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny- posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęd. 3) Celem działania szkolnego doradcy jest: a) przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia, b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 4) Zadaniem szkolnego doradcy zawodowego jest: a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia, b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej, c) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim, d) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, e) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych, f) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, g) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa w szkole. III. Organa szkoły. 6

7 7. Organami szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Szkoły, 4. Rada Rodziców, 5. Samorząd Uczniowski. 1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły, 2) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny, 8. 4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Szkoły, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalnośd szkoły, 5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza odpowiednie warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 7) może, w drodze decyzji, skreślid ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Uczniowskiej będącej organem Samorządu Uczniowskiego, 8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych, 10) zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej, 11) przyjmuje uczniów do Liceum zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym statucie, 12) powołuje zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe, 13) powierza nauczycielom funkcję wychowawcy, przewodniczącego zespołu, opiekuna organizacji młodzieżowych działających na terenie Liceum, 14) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, w szczególności wykonuje procedury awansu zawodowego, 15) kontrasygnuje przygotowany przez Radę Pedagogiczną projekt statutu i przedstawia go Radzie Szkoły, 16) zatwierdza wszystkie regulaminy wewnętrzne Liceum, 7

8 17) odpowiada za dokumentację Liceum, w szczególności dotyczącą przebiegu nauczania, zatrudniania pracowników oraz budżetu szkoły. 18) ma obowiązek informowad nauczycieli o zmianach w prawie oświatowym istotnych dla funkcjonowania placówki i realizacji procesu dydaktycznego oraz przedstawiad ich wiążące wykładnie prawne. 19) Dopuszcza do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program z zakresu kształcenia ogólnego, 20) Przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów uzależnieniem, demoralizacja i przestępczością. 2. Do zadao finansowych dyrektora jednostki budżetowej należy: 1) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi szkoły, 2) dokonywanie wydatków w ramach podziałów klasyfikacyjnych planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych, 3) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu, 4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę. 3. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za: 1) powierzony majątek jednostki i należyte zabezpieczenie go przed kradzieżą i dewastacją, 2) właściwą gospodarkę kasową i drukami ścisłego zarachowania, 3) realizację instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych, instrukcji w sprawie inwentaryzacji, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji prowadzenia kasy oraz innych instrukcji niezbędnych w prowadzeniu jednostki oraz zakładowego planu kont, 4) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdao, 6) dysponowanie środkami finansowymi szkoły, w tym zaciąganie zobowiązao w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia tych środków wynikającego z postanowieo powyższego planu, 7) opracowanie rocznych planów i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania, 8) w razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych szkoły przez organy wykonawcze organu prowadzącego szkołę, za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia, 9) stosowanie odpowiednio zadao wymienionych w pkt. 7, 8 przy zmianach w rocznym planie finansowym, 8

9 10) prowadzenie przez szkołę prawidłowej gospodarki finansowej a w szczególności za: a) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych, b) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu, c) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę, objętych rocznym planem finansowym szkoły, 11) prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne, efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem szkoły, 12) w zakresie spraw, o których mowa w punktach 10 i 11 dyrektor szkoły podlega nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 5. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 4) ustalania tygodniowego rozkładu zajęd dla uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 5a. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadao współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowski, Towarzystwem Szkół Twórczych, Towarzystwem Przyjaciół Liceum, Fundacją Nowodworską W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 2. Do zadao wicedyrektora należy: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 2) opracowanie tygodniowego rozkładu obowiązkowych zajęd edukacyjnych oraz zajęd pozalekcyjnych, 3) koordynowanie spraw związanych z udziałem młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 4) rozliczanie na bieżąco realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 9

10 5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli postanowieo statutu szkoły, regulaminów wewnętrznych i zarządzeo porządkowych, 7) zlecanie nauczycielom wykonywanie doraźnych prac, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania szkoły, 8) współpraca z nauczycielami i pedagogiem w zakresie planowania pracy wychowawczo opiekuoczej szkoły, 9) nadzorowanie, w uzgodnieniu z wychowawcą, organizacji obozów integracyjnych, obozów naukowych, wycieczek i wymian zagranicznych, 10) koordynacja i nadzór nad realizacją zadao Samorządu Uczniowskiego, 11) wykonywanie innych zadania zleconych przez dyrektora szkoły, 12) zastępowanie dyrektora szkoły w razie jego nieobecności, w sprawach pisemnie mu powierzonych. 3. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołanie z tego stanowiska dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadao dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brad udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 2) w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) po zakooczeniu rocznych zajęd szkolnych, 4) w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą byd organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 10

11 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) uchwalanie regulaminu swej działalności; regulamin ten nie może byd sprzeczny ze statutem szkoły, 7) uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) projekt organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo, 4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, 5) wnioski o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, 6) zamiar powierzenia lub odwołania nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły. 7) zaproponowany przez nauczyciela program z zakresu kształcenia ogólnego. 3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 4. Rada Pedagogiczna wybiera, w tajnym głosowaniu, trzech przedstawicieli do Rady Szkoły, którzy reprezentują jej stanowisko w Radzie Szkoły w sprawach leżących w kompetencjach Rady Szkoły. 5. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom wyróżnieo, nagród i stypendiów naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, w skład którego wchodzą przepisy wyodrębnione jako wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły. 7. Rada Pedagogiczna może występowad z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły albo do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 11

12 8. W przypadku określonym w ust.7, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany powiadomid Radę Pedagogiczną o wynikach postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 tu dni od daty otrzymania wniosku. 1. W szkole działają zespoły Rady Pedagogicznej Przewodniczący zespołów powoływani są przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu Nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych lub nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły, których zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego programy nauczania przedmiotów. 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. 3. W obrębie zespołu przedmiotowego działają sekcje przedmiotowe. 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego: 1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania różnych przedmiotów z uwzględnieniem oddziału, 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i gabinetów przedmiotowych, a także uzupełnianiu ich wyposażenia, 5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, 6) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego po dopuszczeniu go do użytku w szkole. V. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły Wychowawcy wszystkich klas tworzą zespół wychowawczy. Zespół wychowawczy ustala założenia pracy wychowawczej szkoły, uwzględniające rozwój psychofizyczny uczniów. 2. W obrębie zespołu wychowawczego działają zespoły wychowawców klas I szych, II gich, III - cich. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek członków zespołu. 3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują w szczególności: 1) ustalenie dla danego poziomu klas wiodącego w danym roku szkolnym problemu wychowawczego i jego realizacji, 12

13 2) zorganizowanie doradztwa metodycznego dla młodych wychowawców, 3) analizę pracy zespołu i przedstawienie wniosków komisji wychowawczej Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeostwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działao zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działao umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji zadao, o których mowa w ust. 1: 1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, b) ustala treści i formy zajęd tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuoczo wychowawczych dzieci, b) współdziałania, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowao i szczególnych uzdolnieo uczniów. 3. Wychowawca realizuje zadania wychowawcze poprzez: 1) zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującym prawem zapisanym w statucie szkoły oraz dbanie o jego przestrzeganie przez wychowanków, 2) organizację wyjazdów integracyjnych, obozów, warsztatów naukowych i wycieczek, 3) zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem egzaminu maturalnego oraz uświadomienie im odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia, 4) organizację współpracy z uczelniami wyższymi celem umożliwienia uczniom bezpośrednich kontaktów z ich pracownikami i uzyskania pełnych informacji dotyczących uczelni, 13

14 5) zaplanowanie i prowadzenie w ramach lekcji wychowawczych zajęd prorodzinnych z udziałem specjalistów w określonych dziedzinach, z uwzględnieniem wieku i potrzeb uczniów. 4. W celu realizacji zadao wychowawczych oraz współpracy z rodzicami wychowawca organizuje spotkania z ogółem rodziców w klasie. 5. Wychowawca ma prawo korzystad z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek oświatowych i naukowych, uczestniczyd w konferencjach i seminariach organizowanych przez w/w placówki. 6. Do zadao nauczyciela wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji szkolnej m.in. dziennika i arkuszy ocen. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuoczą, jest odpowiedzialny za jakośd i wyniki tej pracy oraz bezpieczeostwo powierzonych jego opiece uczniów. W czasie lekcji zastępczych nauczyciel zobowiązany jest realizowad program własnego przedmiotu lub prowadzid zajęcia wychowawcze. 2. Do zadao nauczycieli należą w szczególności: 1) odpowiedzialnośd za życie, zdrowie i bezpieczeostwo uczniów w czasie zajęd organizowanych przez szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przydziałem czynności w danym roku szkolnym i zarządzeniami Dyrekcji, 2) dbałośd o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez: a) przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku do siebie i powierzonych mu uczniów (również sprawdzenie obecności uczniów na każdych zajęciach), b) przygotowanie i przeprowadzenie każdych zajęd zgodnie z zasadami dydaktyki; nauczyciel do trzech lat pracy ma przygotowad pisemny konspekt każdych zajęd, c) stosowanie różnych metod aktywizujących uczniów, d) stosowanie w miarę możliwośd i potrzeb pomocy dydaktycznych, 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowao poprzez: a) indywidualizację nauczania, b) stopniowanie trudności, c) współpracę z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, d) otaczanie szczególną troską uczniów zdolnych poprzez zorganizowanie kół przedmiotowych, kół zainteresowao, indywidualną pracę z uczniem oraz tworzenie odpowiednich motywacji, zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły, 4) znajomośd i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania klasyfikowania i promowania oraz aktualnych ustaleo Rady Pedagogicznej, 14

15 5) bezstronnośd i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 6) udzielanie pomocy uczniom wymagającym specjalnej troski oraz mającym niepowodzenia szkolne poprzez: a) indywidualizację nauczania, b) indywidualne nauczanie (w oparciu o decyzję Poradni Psychologiczno Pedagogicznej), c) współpracę z rodzicami, 7) dbałośd o pomoce dydaktyczno wychowawcze i sprzęt szkolny, o ich prawidłowe używanie, ewentualne naprawy i konserwację; opiekun pracowni i gabinetu przedmiotowego odpowiada za powierzony mu majątek szkolny, 8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: a) samokształcenie, b) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych, c) uczestnictwo w konferencjach metodycznych, d) podejmowanie studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego. 9) realizowanie zajęd opiekuoczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. 3. Nauczyciel ma obowiązek realizowania zadao zespołów przedmiotowych i wychowawczych, do których został przydzielony Do pełnej realizacji zadao wychowawczo- opiekuoczych w szkole zatrudniony jest pedagog i / lub psycholog szkolny. 2. Do obowiązków pedagoga i/lub psychologa szkolnego należy: 1) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i diagnozowanie środowiska ucznia, 3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeo szkolnych, 4) diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, 5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 6) wspieranie uczniów w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 7) wspieranie i współorganizowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 15

16 9) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 10) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi poradniami w zakresie rozpoznawania potrzeb i rozwiązywania problemów uczniów. 3. Zadania, o których mowa w ust.2 realizowane są we współpracy z: 1) rodzicami, 2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, 4) innymi szkołami i placówkami, 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 4. Pedagog i/lub psycholog szkolny, oprócz zadao określonych zakresem obowiązków pedagoga i/lub psychologa szkolnego, uczestniczy w kształtowaniu interpersonalnych stosunków między nauczycielami i uczniami poprzez uczestniczenie w wybranych lekcjach wychowawczych i badanie stosunków panujących między uczniami i nauczycielami Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 2. Formy współdziałania szkoły z rodzicami: 1) Dyrektor Szkoły przedstawia plan pracy dydaktycznej i wychowawczej Radzie Rodziców. 2) Wychowawca i nauczyciele uczący w danym oddziale zobowiązani są do przekazania rodzicom zamierzeo dydaktycznych oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 3) Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka. 4) Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 3. Spotkania ze wszystkimi rodzicami uczniów danego oddziału odbywają się raz na 2 miesiące, w pozostałych miesiącach organizowane są dni otwarte przeznaczone do indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów Szkoła sprawuje opiekę na młodzieżą mieszkającą w internatach i na stancjach poprzez: 1) kontakt pedagoga i wychowawcy z opiekunami ucznia, 2) rozpoznawanie przez szkolnego pedagoga warunków socjalno bytowych uczniów. 1. W szkole działa Rada Szkoły

17 2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: 1) uchwala statut szkoły, 2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły i Rady Rodziców, 3) może występowad do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły, 5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęd pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzid fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 3 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, 3 rodziców wybranych przez ogół rodziców, 3 uczniów wybranych przez ogół uczniów, 3 przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Szkoły. 2. Przewiduje się w razie potrzeby poszerzenie składu Rady Szkoły o inne osoby niż wymienione w ust Tryb wyboru członków Rady Szkoły: 1) nauczyciele wchodzący w skład Rady Szkoły są wybierani przez Radę Pedagogiczną w wyborach bezpośrednich i tajnych, 2) rodzice wchodzący w skład Rady Szkoły są wybierani w wyborach pośrednich i tajnych. W pierwszym etapie wyborów zebrania rodziców każdej z klas (odbywające się oddzielnie), w drodze głosowania, wyłaniają ze swojego grona po 2 kandydatów do Rady Szkoły. W drugim etapie wyborów kandydaci wybrani w etapie pierwszym wybierają spośród siebie, w tajnym głosowaniu, 3 członków Rady Szkoły, 3) uczniowie wchodzący w skład Rady Szkoły są wybierani w wyborach pośrednich i tajnych. W pierwszym etapie wyborów uczniowie każdej z klas, w drodze głosowania, wyłaniają ze swojego grona po 2 kandydatów do Rady Szkoły. W drugim etapie wyborów zebranie uczniów kandydatów do Rady Szkoły wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, 3 członków Rady Szkoły, 4) przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Szkoły wybierani są przez Walne Zgromadzenie tego Towarzystwa. 4. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady. 5. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane. 17

18 6. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mogą byd określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. 7. W posiedzeniach Rady Szkoły może brad udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły. 8. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą byd zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 9. W każdym zebraniu Rady Szkoły może uczestniczyd: Przewodniczący Rady Rodziców i Prezydent Samorządu Uczniowskiego. 10. Członkowie Rady Szkoły zobowiązani są do przekazywania informacji dotyczących istotnych problemów szkoły, podejmowanych przez Radę Szkoły: 1) Radzie Pedagogicznej, 2) Radzie Rodziców, 3) Radzie Uczniowskiej, 4) Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Szkoły na najbliższych posiedzeniach tych organów lub w przypadkach szczególnie ważnych na ich nadzwyczajnych posiedzeniach, po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodniczącymi i członkami tych organów. 11. Rady Szkół mogą się porozumiewad ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy W szkole działa wybrana przez rodziców Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala regulamin Rady Rodziców uchwalony przez ogół rodziców uczniów szkoły. Regulamin Rady Rodziców nie może byd sprzeczny ze statutem szkoły. 3. Pierwsze zebranie Rady Rodziców w danym roku szkolnym, we wrześniu, zwołuje Dyrektor Szkoły, który przedstawia rodzicom główne kierunki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły Organem Samorządu Uczniowskiego w szkole jest Rada Uczniowska. 4. Zasady wybierania i działania Rady Uczniowskiej określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może byd sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 6. Dyrektor Liceum zatwierdza regulamin Samorządu Szkolnego oraz powołuje opiekunów samorządu spośród nauczycieli zaproponowanych przez Samorząd

19 1. W szkole mogą działad, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalnośd wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej szkoły. 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły W szkole działa Towarzystwo Przyjaciół Liceum i Fundacja Nowodworska. 2. Zasady działania Towarzystwa Przyjaciół Liceum oraz Fundacji Nowodworskiej określają statuty tych organizacji, które nie mogą byd sprzeczne ze Statutem Szkoły Wszystkie organa szkoły mają obowiązek współpracy w celu realizacji zadao statutowych szkoły kierując się dobrem uczniów, 2. Wszystkie decyzje dotyczące pracy szkoły podejmowane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami; 1) Dyrektor Szkoły jest koordynatorem współdziałania organów szkoły, 2) w razie zaistnienia sporów między organami szkoły, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły, 3) organem koordynującym w sprawach rozstrzygnięcia sporów jest Dyrektor Szkoły, z wyjątkiem przypadków, w których Dyrektor Szkoły jest stroną sporu. Wówczas organem koordynującym jest organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego, 4) przedmiotem sporu między organami szkoły mogą byd kompetencje tych organów, 5) przy rozstrzyganiu sporu należy kierowad się dobrem uczniów i szkoły oraz zasadami praworządności, 6) dopuszcza się możliwośd wprowadzenia rozjemcy zaakceptowanego przez organa będące w sporze. V. Uczniowie szkoły Zasady rekrutacji uczniów O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegad się absolwenci gimnazjum. 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukooczenia gimnazjum z zajęd edukacyjnych, 3) osiągnięcia uzyskane w trakcie nauki w gimnazjum wyszczególnione na świadectwie ukooczenia gimnazjum. 19

20 3. Laureaci konkursów organizowanych przez kuratorium o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości poszerzone treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.2 4. Do kandydatów, którzy ukooczyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą lub ukooczyli szkołę za granicą stosuje się przepisy ujęte w pkt.2 5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 6. Do zadao komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 1) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji, 2) przygotowanie materiałów dotyczących rekrutacji, 3) ustalenie limitu liczby uczniów przyjętych ( nie może byd on mniejszy niż podany przez organ prowadzący) 4) ustalenie listy osób przyjętych na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy przyjętych, 5) udzielanie kandydatom nieprzyjętym informacji i porad, 6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji, 7) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 1) świadectwa klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeo odszedł, 2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych w przez ministra właściwego do spraw oświaty w odrębnych przepisach. 8. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa wyżej przeprowadza się z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania z wyjątkiem wychowania fizycznego. 9. Różnice programowe z zajęd edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeo przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 10. Jeżeli w klasie, do której uczeo przechodzi naucza się jako obowiązkowego języka obcego innego niż ten, którego uczeo uczył się w poprzedniej szkole lub oddziale a rozkład zajęd uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy uczeo może; 1) złożyd egzamin klasyfikacyjny 2) uczyd się danego języka we własnym zakresie i wyrównywad braki programowe 11. Dla ucznia, który kontynuuje naukę języka we własnym zakresie jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania. 12. Dyrektor Szkoły decyduje : 1) o przyjęciu uczniów do szkoły do klasy pierwszej, 20

21 2) o przyjęciu do klas programowo wyższych. 13. Dyrektor szkoły przekazuje Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych, a w przypadku niedoboru kandydatów wyznacza dodatkowy termin rekrutacji, a także przedłuża termin składania podao o przyjęcie do szkoły. 14. Kandydaci do szkoły składają dokumenty: 1) świadectwo ukooczenia szkoły, 2) dokumentację potwierdzającą wolę podjęcia nauki tj. oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3) kandydaci laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego załączają do podania dyplom laureata, 4) poza wymienioną dokumentacją kandydaci mogą byd zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów, jeżeli wynika to z ustaleo ministra właściwego do spraw oświaty lub Małopolskiego Kuratora Oświaty. 15. Odwołanie od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej może byd zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. 16. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w terminie 3 dni od zgłoszenia odwołania. 17. Terminy rekrutacji i składania dokumentów ustala Małopolski Kurator Oświaty. VI. Podstawowe prawa i obowiązki ucznia. 1. Uczeo ma prawo: 29. 1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej, 2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeostwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 3) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 4) znad wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, 5) do uzyskania, na początku roku szkolnego informacji na temat wymagao edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i sposobów sprawdzania osiągnięd edukacyjnych, 6) do jawnej, systematycznie prowadzonej i uzasadnionej oceny swojej wiedzy i umiejętności, w warunkach zapewniających obiektywnośd tej oceny, 7) do rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów, 8) do dodatkowej pomocy nauczyciela i kolegów w przypadku trudności przy opanowaniu materiału programowego, jeżeli te trudności nie powstały na skutek zaniedbao ucznia, 9) do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 21

22 10) do korzystania z pomieszczeo szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki, 11) do wpływania na życie szkoły przez działalnośd samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, 12) do swobody wyrażania myśli i przekonao, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 13) mied zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczud, 14) do korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Uczeo biorący udział w olimpiadzie przedmiotowej ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i klasowych prac pisemnych w czasie dwóch tygodni przed etapem okręgowym i trzech tygodni przed etapem centralnym oraz zobowiązany jest uzupełnid braki z przedmiotów zgodnie z wymogami WSO. Uczeo przygotowujący się do etapu okręgowego i centralnego olimpiady może byd na okres czasu podany powyżej zwolniony z zajęd szkolnych tylko wtedy, gdy pozostaje pod opieką rodziców takie pisemne zobowiązanie rodzice zamieszczają w dzienniczku ucznia. 3. W przypadku naruszenia praw ucznia wymienionych w statucie szkoły, uczeo ma on prawo złożyd skargę do: 1) Wychowawcy oddziału, 2) Dyrektora Szkoły. 4. Uczeo lub jego rodzice wychowawca, pedagog, Rada Rodziców mogą złożyd skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 5. Skarga powinna byd złożona piśmie. 6. Usunięcie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 7. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 8. W przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora lub wychowawcę uczniowie mogą składad skargi do organów do tego upoważnionych. 9. Uczeo ma obowiązek przestrzegania postanowieo zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności: 1) dbad o honor szkoły, godnie ją reprezentowad oraz znad, szanowad i wzbogacad jej dobre tradycje. Orientowad się w historii szkoły. Znad i doceniad wagę historii i tradycji własnego narodu, poznawad kulturalne dobra narodu, 2) szanowad i chronid przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarowad jej zasobami, 3) współdziaład w realizacji celów i zadao stojących przed szkołą, byd współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej. Uczeo ma obowiązek interesowad się problemami szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pracy Rady Uczniowskiej, 4) szanowad, chronid mienie społeczne byd oszczędnym i gospodarnym. Uczeo powinien dbad o stan sprzętu szkolnego, zapobiegad dewastacji, organizowad we własnym zakresie konieczne naprawy, 22

23 5) systematycznie i aktywnie uczestniczyd w zajęciach lekcyjnych, i w życiu szkoły; byd przygotowanym do zajęd tzn. znad materiał z poprzednich lekcji, mied niezbędne pomoce dydaktyczne określone na początku roku szkolnego w wymaganiach edukacyjnych podanych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 6) przestrzegad regulaminu usprawiedliwiania nieobecności uczniowskich, procedur zwalniania uczniów z zajęd edukacyjnych oraz egzekwowania obowiązku nauki zawartych w 29a 7) przeciwdziaład wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, dbad o estetykę i ład w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, przeciwdziaład wszelkim przejawom wandalizmu oraz łamania obowiązujących norm kulturalnych, 8) przestrzegad zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 9) tworzyd wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój i schludny wygląd; ubiór ucznia i fryzura nie mogą byd ekstrawaganckie. Obowiązuje zasada dobrego smaku, elegancji i estetyki. a) codzienny strój ucznia powinien byd skromny i niewyzywający kolorystycznie, b) zabrania się noszenia bluzek z dużym dekoltem, odsłaniających brzuch i plecy oraz bardzo krótkich spódniczek, c) zabrania noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie, d) obowiązkowym strojem odświętnym jest: - dla dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, albo granatowa lub czarna sukienka - dla chłopców biała koszula, ciemny garnitur, krawat e) dopuszcza się dyskretny makijaż stosowny do miejsca publicznego jakim jest szkoła, f) elementy stroju (biżuteria, obuwie) nie powinny zagrażad bezpieczeostwu i zdrowiu uczniów oraz niszczyd mienia szkoły. Na terenie szkoły należy chodzid w obuwiu wygodnym na niewysokich obcasach, g) odzież zewnętrzną (kurtki, płaszcze) należy zostawiad w szatni, h) trzy upomnienia nauczyciela na piśmie jakie otrzyma uczeo w związku z nieprzestrzeganiem obowiązkowego stroju powodują obniżenie oceny z zachowania. 10) współdziaład z kolegami w wykonywaniu zadao wynikających z działalności organizacji młodzieżowych i potrzeb środowiska, 11) pomagad kolegom w nauce, szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych (należy uwzględnid choroby, wypadki losowe i trudności w nauce nie spowodowane lenistwem oraz ignorowaniem obowiązków), 12) stwarzad atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagad słabszym, 13) dbad o zdrowie swoje i kolegów, wystrzegad się wszelkich szkodliwych nałogów, 14) wypełniad przyjęte na siebie zadania i byd współodpowiedzialnym za realizację zadao zespołu, 23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej Tekst Statutu ujednolicony po zmianach: 1) uchwała nr 1/8/06/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku; 2) uchwała nr 10/05/08/09 rady pedagogicznej Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy Tekst jednolity 1 wrzesień 2011 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

System powierzania wychowawstwa klasy

System powierzania wychowawstwa klasy System powierzania wychowawstwa klasy 1 Wymagania ogólne 1. W klasach I III wychowawcą jest nauczyciel prowadzący zajęcia nauczania zintegrowanego w danej klasie. 2. Wychowawcą klasy IV VI może być nauczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I Cele i zadania Rady Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1 1. szkole należy przez to rozumied Gimnazjum Nr 28 w Warszawie, 2. statucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Czernikowie REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE Przyjęty Uchwałą Nr 6 /2012 Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Czernikowie z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku Na podstawie rozporządzenia MEN art.53 poz.1,2,3,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Na podstawie art. 43 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY- ich kompetencje oraz zasady działania i współpracy 8. Organami szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły. 2. Rada Pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE Rozdział I Podstawa prawna 1 Rady Pedagogiczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie, działają odrębnie dla każdej Szkoły

Bardziej szczegółowo