Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum. www.cdzdm.pl"

Transkrypt

1 Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum

2

3 uzupełniające studia magisterskie (1,5 lub 2 lata) wyższe studia zawodowe (3 lata - licencjat lub 3,5 roku - inżynier) jednolite studia magisterskie (5 lat) Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe matura szkoła policealna KKZ od 18 roku życia LO dla dorosłych LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 LATA) TECHNIKUM (4 LATA) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 LATA) GIMNAZJUM

4 ZASADY REKRUTACJI (na podstawie rekrutacji 2015/2016) Od 11 maja do 2 czerwca (do godz ) Uczeń wybiera maksymalnie 3 szkoły ponadgimnazjalne. Uczeń może wybrać dowolną ilość oddziałów w każdej szkole.

5 WYMAGANE DOKUMENTY: 1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2. KARTA POMOCNICZA 3. ZAŁĄCZNIKI

6 1. WNIOSEK należy wypełnić w Internecie: i wydrukować inne miasta z województwa wielkopolskiego posiadające system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: Kalisz i Września w przypadku chęci sprawdzenia wyników rekrutacji za pomocą Internetu, i SMS uczeń musi zaznaczyć w podaniu zgodę na udostępnianie i przesyłanie danych osobowych

7 Wejdź na stronę:

8

9

10

11

12 Wejdź na stronę: wybierz

13 Kliknij: WYPEŁNIJ WNIOSEK

14 Kliknij: DODAJ ODDZIAŁ

15 Wybierz z listy MIEJSCOWOŚĆ, TYP SZKOŁY, SZKOŁĘ, ODDZIAŁ następnie kliknij: DODAJ

16 Jeśli chcesz dodać więcej klas kliknij: DODAJ ODDZIAŁ

17 Jeśli stworzyłeś już swoją hierarchię szkół i klas kliknij: WYPEŁNIJ WNIOSEK

18 Uczeń wypełnia wniosek przy pomocy klawiatury. Jeśli wszystkie 3 wybrane przez ucznia szkoły uczestniczą w jednolitym systemie elektronicznym to wniosek drukuje tylko 1 raz!

19 Po wydrukowaniu należy podpisać własnoręcznie każdy egzemplarz. Każdy egzemplarz muszą też podpisać rodzice lub opiekunowie! Ważne, żeby zaznaczyć posiadanie odpowiednich załączników! A także oświadczenia o możliwości przetwarzania danych!

20 We wniosku uczeń tworzy własną hierarchię szkół i klas: np. gdy stawia na oddział/zawód: POZYCJA SZKOŁA ODDZIAŁ 1. XV LO 1D (biologicznochemiczny) 2. TEHNIKUM GASTRONOMICZNE 1AŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 3. XV LO 1D1 (biologicznochemiczny) 4. TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1BŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 5. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 8 1K (kucharz) 6. TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1CŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych)

21 lub np. gdy stawia na konkretną szkołę: POZYCJ SZKOŁA ODDZIAŁ A 1. XV LO 1D (biologicznochemiczny) 2. XV LO 1D1 (biologicznochemiczny) 3. TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1AŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 4. TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1BŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 5. TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1CŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 6. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 8 1K (kucharz)

22 OBOWIĄZKOWO! I. Tylko w szkole pierwszego wyboru uczeń składa komplet dokumentów: 1. wniosek 2. karta pomocnicza 3. załączniki

23 WAŻNE! Jeśli wszystkie wybrane szkoły uczestniczą w jednolitym systemie elektronicznego naboru nie trzeba składać wniosków i zbierać pieczątek na karcie pomocniczej w szkole drugiego i trzeciego naboru!!!

24 2. KARTA POMOCNICZA nazwa szkoły nazwa szkoły nazwa szkoły

25 3. ZAŁĄCZNIKI: w przypadku wyboru zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie w przypadku młodocianego pracownika oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki przez ucznia w przypadku wyboru szkoły sportowej zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe w przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu językowego

26 W przypadku równorzędnych wyników w przyjęciu do szkoły uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, w drugim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów: z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia konieczna jest opinia publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników w przyjęciu do szkoły w trzecim etapie rekrutacji brane są łącznie pod uwagę kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

27 Niezależnie od wyżej wymienionych zasad rekrutacji - w pierwszej kolejności do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej laureaci lub finaliści olimpiad dla gimnazjalistów - Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów - Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów - Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty

28 SZKOŁY SPOZA NABORU ELEKTRONICZNEGO SAMORZĄDOWE: ARTYSTYCZNE m.in. Liceum Plastyczne ul. Junikowska 35 Zespół Szkół Muzycznych ul. Głogowska 90 SPECJALNE m.in. II LO z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ - ul. 28 czerwca /147 IV LO w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - ul. Szamarzewskiego 78/82 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - ul. Żniwna 1 Zespół Szkół Specjalnych nr ul. Swoboda 41

29 SZKOŁY SPOZA NABORU ELEKTRONICZNEGO NIESAMORZĄDOWE: PUBLICZNE m.in. Publiczne Salezjańskie LO Os. Boh. II Wojny Światowej 29 Prywatne i Publiczne LO Językowo-Informatyczne - ul. R. Strzałkowskiego 5/7 PRYWATNE m.in. LO Zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - al. Niepodległości 43 International School of Poznań - ul. Taczanowskiego 18 Prywatne i Publiczne LO Językowo-Informatyczne - ul. R. Strzałkowskiego 5/7

30 DALSZE DZIAŁANIA UCZNIA II. Do 24 czerwca (do godz ) uczeń może jeszcze zmienić swoją decyzję o wyborze szkoły -wtedy musi przenieść dokumenty do szkół zgodnie z nową hierarchią wyboru W tym przypadku uczeń musi: stworzyć nowy wniosek na stronie naboru, odebrać kartę pomocniczą, ponownie dostarczyć dokumenty. W szkole pierwszego wyboru obowiązkowo składa ponownie wypełnioną kartę pomocniczą oraz poprawiony wniosek o przyjęcie do szkoły.

31 III. 26 czerwca uczeń otrzymuje oryginał oraz 1 kopię/kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. IV. Do 30 czerwca (do godz ) uczeń dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli wszystkie 3 wybrane przez niego szkoły uczestniczą w systemie elektronicznego naboru.

32 V. Do 3 lipca (do godz ) szkoły ogłaszają listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. VI. Do 7 lipca (do godz ) uczeń musi potwierdzić wolę nauki w szkole dostarczając oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uczeń nie potwierdzi woli nauki - jest to jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole!

33 VII. Do 8 lipca (do godz ) uczeń dowiaduje się, do której szkoły został przyjęty. Szkoły podają do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych oraz listę kandydatów nieprzyjętych. VIII. Do 8 lipca (do godz ) na stronie Kuratorium Oświaty zostają umieszczone informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów.

34 PROCEDURY SKŁADANIA ODWOŁANIA 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, uczeń ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. Od dnia złożenia wniosku, komisja rekrutacyjna ma do 5 dni na przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

35 Do 7 dni od terminu otrzymania pisma, uczeń ma możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - dyrektor rozstrzyga odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

36 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Od 9 lipca do 28 sierpnia trwa dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami. Kuratorium Oświaty umieszcza na stronie internetowej informacje o: -liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach, - rezygnacji z rekrutacji do oddziałów.

37 ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW NA PODSTAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 max. liczba punktów:200 świadectwo max.100 egzamin gimnazjalny max.100 Uczeń zdobywa punkty za: 1) ocenę z j. polskiego - max 12 punktów 2) oceny z 3 przedmiotów - punktowanych przez daną szkołę - max po 12 punktów z każdego przedmiotu 3) świadectwo z wyróżnieniem - 8 punktów 4) finał wojewódzki konkursu przedmiotowego organizowanego przez WKO oraz innych kuratorów oświaty - max 24 punkty 5) osiągnięcia: sportowe, artystyczne, konkursy wiedzy - łącznie max 16 punktów 6) Wolontariat - 4 punkty 7) egzamin gimnazjalny: część humanistyczna (test: j. polski, test: historia i WOS) - łącznie max 40 punktów część matematyczno-przyrodnicza (test: matematyka, test: przedmioty przyrodnicze) - łącznie max 40 punktów część z j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym max 20 punktów.

38 KLUCZOWE ADRESY INTERNETOWE

39 Dziękujemy za uwagę! Elżbieta Swat-Padrok Joanna Tobys Anna Rzepka Ewa Kimnes Anna Sikorska ul. Działyńskich 4/ Poznań (61) (61)

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo