RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 2/31

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Anna Baśkiewicz, Ewa Szkałuba. Badaniem objęto 50 uczniów (ankieta) i 7 (wywiad grupowy), 49 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) oraz 25 nauczycieli (ankieta) i 22 (wywiady grupowe). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, wywiad grupowy z partnerami szkoły, analizę dokumentacji i obserwacje 6 lekcji oraz rozmowy z prowadzącymi je nauczycielami. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje trzy wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" oraz "Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych". Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień" AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 3/31

4 Obraz szkoły I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu funkcjonuje w jednym budynku z I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Bolesławcu, w którym kontynuuje dalszą edukację ok. 95% absolwentów szkoły. Od momentu powstania priorytetem pracy Gimnazjum jest uczynienie szkoły miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia i jego rodziców, zapewnienie atmosfery sprzyjającej uczeniu się oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży. W dziedzinie wychowawczej placówka koncentruje się na realizacji misji szkoły zawartej w myśli założycielki Towarzystwa Szkół Twórczych - dr Danuty Nakonecznej "Celem wychowania jest nie tyle ukształtowanie w ten czy inny sposób człowieka, ile zaszczepienie mu umiejętności i chęci samodzielnej pracy nad sobą oraz stałego dążenia do doskonałości moralnej". W szkole obowiązuje ministerialny ramowy plan nauczania poszerzony o dodatkowe, obowiązkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz informatyki (łącznie 5 godzin tygodniowo). Zgodnie z wymogami reformy programowej z 2008 r. szkoła łączy realizację programu gimnazjum z programem liceum ogólnokształcącego. Nauczyciele prowadzą klasy autorskie uwzględniające zainteresowania i oczekiwania uczniów, podejmują pracę metodą projektów (np. interdyscyplinarnych "W krainie wygasłych wulkanów", "Jak najtaniej dojechać do Londynu?"), realizują zewnętrzne projekty edukacyjne (np. "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"), przygotowują uczniów do konkursów zewnętrznych. W zależności od potrzeb organizują zajęcia pozalekcyjne, np. koła przedmiotowe i zainteresowań (z matematyki, języka niemieckiego, chemii, zespół wokalny, koło czytelnicze, zajęcia sportowe) oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (aktualnie z matematyki i chemii). Podejmowane rozwiązania organizacyjne oraz fakt, że ponad 90% nauczycieli pracuje również w I Liceum Ogólnokształcącym ma istotny wpływ na bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz podstawowy wskaźnik efektywności szkoły jaką jest edukacyjna wartość dodana (EWD). Od pierwszego egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. wyniki szkoły ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem mieszczą się w dwóch najwyższych staninach (bardzo wysokim i najwyższym), poza wynikiem z części humanistycznej w roku 2014, kiedy to szkoła uzyskała stanin 7- wysoki. Wysoki poziom szkoły potwierdzają również osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W dwóch sztandarowych konkursach dla gimnazjalistów na Dolnym Śląsku "Liga Naukowa" i "zdolny Ślązak Gimnazjalista" szkoła wypromowała 64 laureatów i finalistów szczebla wojewódzkiego. Uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym z języka polskiego, matematyki, fizyki, plastyki, muzyki i brydża sportowego. Około 50% uczniów to uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75), około 80% osiąga najwyższe oceny z zachowania (wzorowe i bardzo dobre), brak jest ocen obniżonych. Corocznie około 9-15 uczniów otrzymuje stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec, Wójta Gminy Bolesławiec i Starosty Bolesławieckiego. Szkoła jest doceniana w środowisku lokalnym i oświatowym. I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 4/31

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 11 I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Gimnazjum Bolesławiec Kod pocztowy Urząd pocztowy H. i W. Tyrankiewiczów Bolesławiec Telefon Fax Www 1pg.boleslawiec.pl Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 56 Oddziały 3 Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Dzieci lub młodzież brak specyfiki DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec gmina miejska I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 5/31

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) B W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 6/31

7 Wnioski 1. Nauczyciele, uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 2. Wdrażane przez pedagogów działania wynikające z wniosków z analiz osiągnięć uczniów oraz monitorowania procesów edukacyjnych pozwalają na organizację procesów nauczania dostosowanych do każdego ucznia i zespołu klasowego, co przyczynia się do osiągania bardzo wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym oraz sukcesów w znaczących konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 3. Nauczyciele podejmują i realizują efektywne działania dydaktyczno-wychowawcze w zakresie kształcenia praktycznych umiejętności służących osiąganiu przez uczniów sukcesów na kolejnych etapach kształcenia i na rynku pracy. 4. Szkoła dostosowuje ofertę zajęć do rozpoznanych możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych młodzieży oraz współpracuje z podmiotami świadczącymi pomoc uczniom adekwatnie do ich potrzeb i sytuacji społecznej. 5. Bogata oferta edukacyjna oraz podejmowane działania zaspokajające indywidualne potrzeby uczniów, umożliwiają gimnazjalistom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz przygotowują ich do dalszej edukacji i funkcjonowania w dorosłym życiu. 6. Większość uczniów otrzymuje w szkole wsparcie od nauczycieli, natomiast nie wszyscy nauczyciele okazują wiarę w możliwości uczniów. 7. Podejmowane w szkole, w ramach edukacji antydyskryminacyjnej, różnorodne działania profilaktyczne wpływają na kształtowanie pożądanych zachowań i postaw uczniów oraz są adekwatne do specyfiki placówki. 8. Wyniki prowadzonych w szkole badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów wykorzystywane są do planowania i doskonalenia procesów edukacyjnych oraz organizacji pracy placówki. I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 7/31

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Stan oczekiwany: Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych sposobów i warunków oraz z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z drugiego etapu edukacyjnego. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia, a następnie formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz przyczynia się do do uzyskiwania przez uczniów bardzo wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego oraz osiągania sukcesów w znaczących konkursach na różnych szczeblach. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych i przyczyniają się do sukcesów na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego Wiedza na temat dydaktycznych osiągnięć uczniów wykorzystywana jest podczas realizacji podstawy programowej, co świadczy o trafności prowadzonych w tym zakresie działań. Nauczyciele przeprowadzają diagnozy przedmiotowe oraz opracowują ich wyniki, które służą m.in. ocenie nabytych przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej oraz umożliwiają zakwalifikowanie uczniów do właściwej grupy językowej. Ponadto w celu rozpoznania możliwości i potrzeb uczniów nauczyciele: dokonują analizy uczniowskiej dokumentacji (podania, świadectwa, zaświadczenia z OKE, ankiety rodziców), pozyskują informacje ze szkół podstawowych na temat szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy podjęli naukę w gimnazjum (planują dla nich ścieżkę rozwoju), I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 8/31

9 prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami (zaplanowanie oferty zajęć dodatkowych, np. artystycznych i fakultatywnych), prowadzą obserwacje uczniów w różnych sytuacjach (wycieczki, imprezy, lekcje, zajęcia pozalekcyjne) i w relacjach z różnymi osobami (rówieśnikami i dorosłymi), prowadzą badania zewnętrzne (Instytut Badań Edukacyjnych Wałbrzych, CEO- Ośrodek Badań Edukacyjnych w Warszawie, Operon). Jak wynika z analizowanej dokumentacji na podstawie wniosków wdrażane są działania zmierzające do doskonalenia umiejętności uczniów szczególnie w zakresie: języków obcych, języka polskiego i matematyki, np.: organizacja dodatkowych zajęć wspierających dla uczniów z wysokim poziomem umiejętności i dla uczniów wymagających wsparcia z powodu trudności, dobór adekwatnych dla grupy metod i form pracy, mobilizowanie uczniów do większej aktywności, np. poprzez zachęcanie do wykonywania zadań dodatkowych na platformie edukacyjnej, konstruowanie oferty konkursów zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz zachęcanie uczniów do udziału w tych konkursach, dobór podręczników do możliwości grupy, przeznaczanie dodatkowego czasu na ćwiczenie umiejętności, które uczniowie opanowali najsłabiej. Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Wszyscy nauczyciele, choć z różną częstotliwością, stwarzają uczniom sytuacje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Nauczyciele, realizując procesy edukacyjne, uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej ustalone dla III etapu kształcenia i poszczególnych przedmiotów. W szkole szczególną uwagę zwraca się m.in. na kształcenie umiejętności wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy, mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów, rozwiązań oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym (zob. wykres 1o). Z obserwacji lekcji (6) i wypowiedzi nauczycieli wynika, że podczas wszystkich lub większości lekcji kształcą oni u wychowanków umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (zob. wykres 1j), komunikowania się w języku ojczystym (zob. wykres 2j), uczenia się (zob. wykres 3j), odkrywania pasji i przygotowania do dalszej edukacji (zob. wykres 4j). Ponadto dają uczniom możliwość rozwijania myślenia naukowego i formułowania wniosków opartych na empirycznych obserwacjach (zob. wykres 5j) oraz pracy zespołowej (zob. wykres 6j). Większość uczących na połowie i mniej niż połowie lekcji kształtuje myślenie matematyczne, umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na matematycznym rozumowaniu (zob. wykres 7j) oraz umiejętność posługiwania się technologiami komunikacyjno - informacyjnymi (zob. wykres 8j). Nauczyciele podczas obserwowanych zajęć stosowali urozmaicone metody, dawali uczniom możliwość obserwowania, badania, pozwalali na samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Ponadto odwoływali się do doświadczeń z życia codziennego I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 9/31

10 oraz wiedzy zdobytej w poprzednim etapie edukacji i wiedzy z innych dziedzin, rozwijali sprawność posługiwania się poprawnym językiem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (np. poprzez dobór różnorodnych tekstów źródłowych, korzystanie z mediów). Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 10/31

11 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 11/31

12 Wykres 1o Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Wszyscy nauczyciele systematycznie sprawdzają poziom opanowania wiedzy i umiejętności uczniów. Dokonują również analiz osiągnięć swoich podopiecznych, a wnioski uwzględniają w procesie edukacyjnym, w szczególności do modyfikacji warsztatu pracy oraz doboru adekwatnych metod i form pracy. Nauczyciele na bieżąco monitorują nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności, stosując przy tym zróżnicowane metody zarówno na poziomie szkoły, jak i klasy, czynią to poprzez: wykorzystywanie różnych narzędzi diagnostycznych, zbieranie informacji zwrotnych od uczniów i rodziców, analizowanie osiągnięć uczniów w konkursach, analizę zachowania, wskaźnika frekwencji, ocenę aktywności uczniów na zajęciach i w realizacji projektów edukacyjnych, bieżące sprawdzanie stopnia zrozumienia prezentowanych treści. Odbywa się to również poprzez ocenianie bieżące i podsumowujące, zadawanie pytań i stwarzanie takiej możliwości uczniom, sprawdzanie sposobu wykonania zadań oraz tego, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie, wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów (zob. wykres 1w). 15 z 25 ankietowanych pedagogów deklaruje stosowanie elementów oceniania kształtującego. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na konkretne działania nauczycieli, którzy m.in. modyfikują warsztat pracy oraz zakres wprowadzanego materiału, indywidualizują I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 12/31

13 proces nauczania. Ponadto zwracają większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, dostosowują do poszczególnych oddziałów klasowych swój warsztat pracy (zob. wykres 1o). Przeprowadzone obserwacje lekcji (6) wskazały na stosowanie przez nauczycieli większości form monitorowania nabywania wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele sprawdzali, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane zagadnienia, na bieżąco monitorowali sposób realizacji oraz poprawność wykonania przez uczniów zadań, zadawali pytania, a na 5 z 6 zajęć stwarzali taką możliwość uczniom i prosili ich o dokonanie podsumowania. Nauczyciele podczas lekcji sporadycznie pytali wychowanków (1 z 6), co sądzą o ich sposobie przekazywania wiedzy i nie wykorzystywali technik badawczych. Wykres 1o I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 13/31

14 Wykres 1w I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 14/31

15 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Podejmowane przez nauczycieli działania, wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wpływają na uzyskiwanie przez nich sukcesów dydaktycznych, umożliwiają utrzymywanie dodatnich wskaźników EWD oraz rezultatów egzaminu zewnętrznego na poziomie stanina wysokiego, bardzo wysokiego i najwyższego. Grono pedagogiczne prowadzi analizy osiągnięć uczniów pod kątem ilościowym i jakościowym w sposób celowy. Badania te pozwalają na formułowanie wniosków i wdrażanie skutecznych działań dydaktycznych i wychowawczych ukierunkowanych na poprawę jakości pracy szkoły. Analiza egzaminów zewnętrznych, zestawienia informacji o potencjale uczniów, prowadzenie przedmiotowych diagnoz przekładają się m.in. na: prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów oraz zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, organizowanie zajęć dydaktycznych poza szkołą, utworzenie klas autorskich (folklorystycznej i teatralnej), modyfikacje programów oraz dotychczasowych metod i form pracy, przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów, promowanie szkoły wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz w środowisku lokalnym. Szkolne analizy podejmowanych działań są efektywne, ponieważ wdrażane wnioski przyczyniają się przede wszystkim do wzrostu efektów kształcenia. Świadczą o tym bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz dodatnie trzyletnie wskaźniki EWD. W latach średnie wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych są wyższe od średnich wyników powiatu, województwa i kraju (staniny: ósmy - bardzo wysoki, dziewiąty najwyższy, poza wynikiem z części humanistycznej w roku 2014, kiedy to szkoła uzyskała stanin 7- wysoki). Jak wynika z analizy dokumentacji i wypowiedzi respondentów wysokie wskaźniki EWD uzyskano dzięki właściwemu rozpoznaniu zasobów uczniów "na wejściu" i odpowiedniemu zaplanowaniu pracy. Świadczy to niewątpliwie o efektywnej pracy szkoły, w której nauczyciele wykorzystują nie tylko wysoki potencjał edukacyjny swoich uzdolnionych uczniów, ale także fakt, że do wysiłku i osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości mobilizują uczniów słabszych. Podejmowane działania i wnioski wdrażane na podstawie nadzoru pedagogicznego dyrektora pozwoliły na wzbogacenie oferty edukacyjnej (dodatkowe godziny z poszczególnych przedmiotów, zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i możliwości uczniów- Akademia Melomana, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej). Wpłynęło to również na rozwój kompetencji i umiejętności artystycznych, poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych, zwiększenie aktywności uczniów w różnych dziedzinach, wzrost poziomu umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji i formułowania wniosków, a także wykorzystywania technologii informacyjnej. Działania podjęte przez szkołę w celu umożliwienia uczniom osiągnięcia różnorodnych sukcesów znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży. Większość stwierdziła, że największym ich sukcesem w szkole są wyniki w nauce, sukcesy artystyczne, osiągnięcia sportowe, sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych oraz możliwość rozwijania talentów i zainteresowań (zob. wykres 1o). Skuteczność podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z bieżących analiz widoczna jest I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 15/31

16 również w wysokich wynikach konkursów: międzynarodowych (Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"- od roku 2011/2012 do 2013/ wyróżnień, ogólnopolskich (Ogólnopolski Konkurs Poetycki - Ogrody Jesieni - laureat, XIX Regionalny Konkurs Biologiczno - Ekologiczny - Ochrona przyrody w Polsce- dwie laureatki, prestiżowych konkursach wojewódzkich (laureaci i finaliści w Lidze Naukowej, konkursie zdolny Ślązak Gimnazjalista, VI Regionalnym Konkursie Chemicznym - Młody Chemik eksperymentuje, Dolnośląskim Konkursie "Uczeń mistrzem mowy polskiej - Demostenes", Regionalnym Konkursie "Polska i Saksonia - dzieje sąsiedztwa", ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych (Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego "Kreatywne rozwiązania" - drużynowo - laureaci I miejsca, oraz w liczbie uzyskiwanych przez uczniów nagród i stypendiów, np. przyznawanych przez Starostę Bolesławieckiego, Prezydenta Miasta Bolesławiec, Wójta Gminy Bolesławiec, dyrektora szkoły w latach uhonorowano 43 osoby. Wykres 1o I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 16/31

17 Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Realizowane działania dydaktyczno wychowawcze przygotowują młodzież do następnego etapu edukacyjnego oraz do funkcjonowania na rynku pracy, uczniom stwarza się optymalne warunki do kształcenia umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Zgodnie z założeniami podstawy programowej w gimnazjum kształcone są wszystkie umiejętności konieczne do podjęcia dalszej nauki oraz kompetencje, które w przyszłości ułatwią uczniom funkcjonowanie na rynku pracy. Są to przede wszystkim umiejętności: uczenia się, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pozyskiwania i przetwarzania informacji z różnych źródeł, posługiwania się technologiami informacyjnymi, komunikacji interpersonalnej, przewidywania konsekwencji niewłaściwych zachowań, umiejętność mediacji, autoprezentacji, świadomego odbioru kultury, logicznego myślenia i formułowania wniosków. Za najbardziej efektywne działania w zakresie kształcenia kompetencji potrzebnych w dalszym życiu nauczyciele uznali m.in. zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, systematyczną kontrole i ocenę pracy ucznia, wsparcie dla uczniów zdolnych (opracowanie Indywidualnego Programu Nauczania) i wymagających pomocy ( konsultacje, zajęcia wyrównawcze matematyka, język polski, pomoc koleżeńska), pracę metodą projektów (np. interdyscyplinarnych W krainie wygasłych wulkanów, Jak najtaniej dojechać do Londynu? ), organizację imprez szkolnych, akcji charytatywnych ( Szlachetna paczka ), profilaktycznych, warsztaty integracyjne w klasie I i preorientacji zawodowej w klasie III, zajęcia teatralne i regionalne wynikające z realizacji programów autorskich. O skuteczności działań przygotowujących uczniów do kolejnego etapu kształcenia mogą świadczyć efekty nauczania i wyniki osiągane na kolejnych etapach kształcenia, udział i sukcesy uczniów w konkursach, rosnąca liczba stypendiów i nagród, prace uczniów (wystawy, filmy, prezentacje plastyczne i koncerty przez nich przygotowywane), a także obserwowane właściwe postawy i kulturalne zachowanie uczniów w różnych miejscach i sytuacjach. I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 17/31

18 Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Stan oczekiwany: W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną uczniów. W swojej ofercie uwzględnia rozpoznane potrzeby wychowanków organizując zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wymagających wsparcia w nauce. Prowadzi również działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia oraz współpracuje z wieloma instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie młodzieży. W gimnazjum podejmowane są działania antydyskryminacyjne o charakterze profilaktycznym, obejmujące całą społeczność szkolną. Zdaniem uczniów i rodziców wsparcie udzielane uczniom jest adekwatne do ich potrzeb. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia W szkole podejmuje się działania w zakresie rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. Według nauczycieli uczących w wybranym do badania oddziale, rozpoznają oni możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe wychowanków. W tym celu analizują opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumenty przyjęcia do szkoły, wyniki diagnoz na wejściu, testów i sprawdzianów oraz bieżącego oceniania. Prowadzą obserwacje uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (m.in. jego aktywności na lekcjach, zachowania w trakcie zajęć integracyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego i wycieczek integracyjnych), rozmowy z uczniami podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i zajęć z nauczanych przedmiotów oraz rozmowy z rodzicami. Wymieniają się spostrzeżeniami z innymi nauczycielami uczącymi w klasie i pedagogiem szkolnym oraz wspólnie diagnozują i analizują zespół klasowy oraz indywidualne predyspozycje uczniów. Uważają, że najważniejszymi potrzebami rozwojowymi uczniów wynikającymi z tego rozpoznania są potrzeby: społeczne (akceptacja w zespole rówieśniczym, potrzeba bezinteresownego działania na rzecz innych, współpracy, dobrej organizacji pracy i właściwego zagospodarowania czasu wolnego oraz I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 18/31

19 działalność społeczna i obywatelska), poznawcze (potrzeba zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, docenienia sukcesów i wysiłków wkładanych w przygotowanie się do zajęć i pracę na lekcji oraz potrzeba refleksyjności i krytycyzmu, co przejawia się w zdolności do formułowania własnych sądów i opinii) i emocjonalne (potrzeba akceptacji przez rodziców, nauczycieli i kolegów, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji oraz docenienia i uznania). Z ankietowania rodziców wynika, że w prowadzonej diagnozie potrzeb i możliwości uczniów szkoła korzysta z kluczowego źródła informacji wiedzy rodziców w tym zakresie. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (36 z 44) twierdzi, że nauczyciele rozmawiają z nimi kilka razy lub przynajmniej raz w roku o potrzebach i możliwościach ich dzieci (zob. wykres 1j). Większość (29 z 44) twierdzi również, że nauczyciele uczący ich dziecko, rozmawiają z nimi na temat możliwości jego rozwoju, jednak 15 z 44 badanych uważa, że takie rozmowy nie mają miejsca (zob. wykres 2j). Zdaniem dyrektora w szkole są uczniowie, którzy wymagają wsparcia m.in. ze względu na dysfunkcje rozwojowe określone w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej (5 uczniów), problemy adaptacyjne, bądź emocjonalne (2 uczniów), trudności związane z logicznym myśleniem i przyswajaniem materiału z matematyki (1 uczeń), choroby przewlekłe (1 uczeń) oraz wielokierunkowe uzdolnienia i zainteresowania (29 uczniów). Dla jednego ucznia opracowano indywidualny program nauczania (IPN) z języka niemieckiego, a także program pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi i program pracy z uczniem zdolnym oraz Plan wsparcia zespołu klasowego w II semestrze 2014/2015. Wykres 1j Wykres 2j I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 19/31

20 Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia Działania prowadzone przez szkołę na zajęciach obowiązkowych, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych dostępnych w placówce są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. Zdaniem dyrektora szkoła tworząc ofertę uwzględnia potrzeby edukacyjne młodzieży i oczekiwania rodziców (szczególnie w bloku przedmiotów matematyczno przyrodniczych i języków obcych), zainteresowania i uzdolnienia uczniów, bezpieczeństwo młodzieży oraz warunki kadrowe i bazę do zapewnienia wysokiego poziomu nauczania. W ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowują formy i metody pracy do możliwości uczniów, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną, prowadzą zajęcia wyrównawcze, np. z matematyki i chemii oraz konsultacje z matematyki dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Organizowane są zajęcia warsztatowe z pedagogiem mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości. Dla uczniów zdolnych organizowane są koła zainteresowań (z matematyki, chemii, języka angielskiego i niemieckiego, wokalne, czytelnicze, Dyskusyjny Klub Książki, sportowe, koło brydża sportowego). Uczennica szczególnie uzdolniona językowo realizuje indywidualny program nauczania z języka niemieckiego. Uczniowie zdolni typowani są do programów stypendialnych (Wójta Gminy Bolesławiec, Prezydenta Miasta Bolesławiec, Starosty Bolesławieckiego i Dyrektora Szkoły). W szkole jest około 30% uczniów, którzy nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Przyczyną jest ich udział w zajęciach pozaszkolnych (szkoła muzyczna, szkoły językowe), dojazdy do szkoły oraz brak możliwości zorganizowania na terenie placówki niektórych zajęć zgodnie z zainteresowaniami młodzieży, np. koła jeździeckiego, sekcji pływackiej i sekcji sportowych (kluby), zespołu folklorystycznego oraz zespołów teatralnego i wokalnego. Według dyrektora realizacja zwiększonego o 5 godzin tygodniowego planu nauczania w stosunku do szkół publicznych ma również wpływ na wybór przez uczniów zajęć pozalekcyjnych. Większość ankietowanych uczniów klas trzecich (16 z 25) uważa, że zajęcia pozalekcyjne organizowane w ich szkole są interesujące, natomiast 9 z 25 ocenia je inaczej (zob. wykres 1j). Większość (20 z 25) uważa również, że zajęcia te pomagają im w nauce, chociaż co piąty jest innego zdania (zob. wykres 2j). W opinii 34 z 44 ankietowanych rodziców zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole są dostosowane do potrzeb ich dziecka, 7 z 44 badanych uważa, że nie są dostosowane, a 3 z 44 nie ma wiedzy na ten temat (zob. wykres 3j). I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 20/31

21 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 21/31

22 Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki W szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne, pomimo, że nie ma w niej przejawów dyskryminacji. Działania te mają charakter profilaktyczny, obejmują całą społeczność szkolną i są adekwatne do specyfiki placówki. Z wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli wynika, że w szkole nie ma przypadków dyskryminacji wśród uczniów oraz nie ma uczniów odrzucanych przez rówieśników. Rodzice i uczniowie twierdzą również, że nie ma przypadków dyskryminacji ze strony nauczycieli, a wszyscy uczniowie są jednakowo traktowani przez pedagogów. Większość ankietowanych nauczycieli (20 z 25) deklaruje podejmowanie w ostatnim czasie różnorodnych działań w ramach edukacji antydyskryminacyjnej (zob. wykres 1w i 1o). Rodzice i uczniowie, podobnie jak dyrektor i nauczyciele wymieniają liczne działania wpływające na kształtowanie postawy tolerancji i wrażliwości społecznej młodzieży. Należą do nich: wyjazdy integracyjne klas pierwszych, zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych dotyczące tolerancji, szacunku dla każdego człowieka, godności i empatii, udział w programie Ars czyli jak dbać o miłość, akcje charytatywne (Szlachetna paczka, zbiórka nakrętek, WOŚP, udział w Koncercie Walentynkowym - zbiórka na rzecz chorego dziecka), współpraca z bolesławieckim Domem Dziecka i Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych (włączenie się do akcji Zostań Mikołajem ), realizacja projektów edukacyjnych, np. Kościół moim domem nie do wiary i Opowieść wigilijna oraz rozmowy na temat tolerancji kulturowej na zajęciach języków obcych. Wykres 1o I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 22/31

23 Wykres 1w Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Szkoła współpracuje z wieloma podmiotami wspierającymi młodzież, a charakter tej współpracy wynika z potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Zdaniem dyrektora i nauczycieli do najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za wspomaganie młodzieży, z którymi współpracuje szkoła należą: I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 23/31

24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu - diagnozowanie uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo zawodowe dla uczniów, wsparcie dla rodziców, doskonalenie nauczycieli, diagnozowanie problemów społecznych, podejmowanie wspólnych działań profilaktycznych; Powiatowa Komenda Policji w Bolesławcu, Straż Miejska edukacja prawna młodzieży, profilaktyka bezpieczeństwa, realizacja programu Żółta Kartka dla Sprawcy Przemocy, kontrola terenu szkoły przez Straż Miejską; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu - profilaktyka zagrożeń, realizacja treści prozdrowotnych i organizacja konkursów; I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu - większe możliwości rozwoju uczniów, możliwość modyfikacji programu nauczania poprzez dostosowanie treści i form pracy do oferty edukacyjnej liceum, realizacja wybranych zadań na poziomie międzyszkolnym (Dyskusyjny Klub Książki, akcje wolontariackie, charytatywne i samorządowe); Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, Bolesławiecki Ośrodek Kultury edukacja kulturalna młodzieży, udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, wspieranie w rozwoju zainteresowań; Muzeum Ceramiki w Bolesławcu organizacja wystaw i konkursów (np. historyczno-literackiego, wiedzy o mieście i zabytkach); Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu - działania w ramach systemu wspierania uzdolnień przedmiotowych, organizacja konkursów przedmiotowych (matematyka, język polski, język niemiecki, fizyka), przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia tych konkursów (organizacyjne i merytoryczne); Polski Czerwony Krzyż - kształtowanie postaw prospołecznych, wspólna organizacja akcji charytatywnych, profilaktyka zagrożeń; Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, Nadleśnictwo Bolesławiec - kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży. Realizowane wspólnie działania pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych, społecznych i obywatelskich. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Szkoła prowadzi działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. Nauczyciele w wywiadzie zadeklarowali, że indywidualizują proces uczenia się poprzez: uwzględnianie predyspozycji i tempa pracy uczniów, różnicowanie stopnia trudności zadań i poziomu zadawanych pytań (np. na lekcjach języków obcych uczniowie słabsi otrzymują polecenia w języku polskim), dobór odpowiednich metod i form pracy, stwarzanie możliwości poprawy ocen. W przypadku uczniów z problemami wskazali na angażowanie do pracy zespołowej i projektowej, zachęcanie do prostych prezentacji oraz w miarę potrzeb do udziału w zajęciach wyrównawczych. Uczniom zdolnym umożliwia się wykonywanie zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności oraz zadań na platformie internetowej WSiP i GWO, powierza bardziej ambitne zadania, zachęca do udziału w konkursach, kołach przedmiotowych i zainteresowań. Na zajęciach I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 24/31

25 wychowania fizycznego oceniane jest zaangażowanie, wkładany wysiłek oraz systematyczny udział w zajęciach, organizuje się pracę w grupach o różnym poziomie umiejętności i sprawności, stosuje formy zabawowe zajęć, a w przypadku uczniów uzdolnionych sportowo angażuje do udziału w zawodach sportowych. Na większości obserwowanych lekcji (5 z 6) nauczyciele indywidualizowali proces edukacyjny, a na wszystkich motywowali uczniów do aktywnego uczenia się. Chwalili, zachęcali do rozwiązywania zadań i wypowiedzi, podpowiadali, wyrażali wiarę w ich możliwości. Wykorzystywali metody aktywizujące, grę dydaktyczną, zróżnicowane pod względem trudności karty pracy, organizowali pracę indywidualną i w grupach. Wszyscy uczniowie (25) potwierdzili w ankietach otrzymywanie wsparcia od nauczycieli, twierdząc, że mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być (zob. wykres 1j). Wykres 1j Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Zdaniem uczniów i rodziców wsparcie udzielane w szkole uczniom jest adekwatne do ich potrzeb. Większość ankietowanych uczniów (23 z 25) twierdzi, że nauczyciele pomagają im w nauce mówiąc, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (zob. wykres. 1j). Ponadto 40 z 50 ankietowanych uczniów twierdzi, że wszyscy lub większość nauczycieli wierzy w ich możliwości, chociaż w odczuciu 7 z 25 nie zawsze dają im to do zrozumienia (zob. wykres 2j-3j). Opinię wyrażoną przez uczniów potwierdzają rodzice twierdząc w większości, że wychowawca i nauczyciele uczący ich dzieci służą im radą i wsparciem zawsze, gdy jest taka potrzeba (zob. wykres 4j-5j). I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 25/31

26 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 26/31

27 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Stan oczekiwany: Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. W gimnazjum analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej oraz wyniki badań wewnętrznych, w tym badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów. Prowadzone analizy służą formułowaniu wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują nowe działania sprzyjające rozwojowi uczniów. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej, na podstawie analiz formułuje się wnioski i rekomendacje, które są podstawą do planowania i podejmowania działań. Zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli deklaruje znajomość wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej oraz korzystanie z nich w swojej pracy (zob. wykres 1w). Stwierdzili, że prowadzone analizy jakościowe i ilościowe egzaminów gimnazjalnych pozwalają na określenie stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności kluczowych określonych w podstawie programowej, a formułowane wnioski i rekomendacje odnoszą się do doskonalenia tych umiejętności, które uczniowie opanowali w mniejszym stopniu (np. formułowanie wniosków, rozumowanie matematyczne, sporządzanie wykresów, stosowanie obliczeń matematycznych, czytanie ze zrozumieniem, poprawne stosowanie I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 27/31

28 środków językowych, tworzenie dłuższych form wypowiedzi pisemnej, analiza tekstów źródłowych). W tym celu dostosowują formy i metody nauczania do poziomu uczniów, modyfikują rozkłady materiału, dokonują zmiany podręczników, indywidualizują proces edukacyjny, organizują zajęcia wyrównawcze, a w przypadku uczniów zdolnych wykorzystują ich potencjał przygotowując do konkursów (np. zdolny Ślązak Gimnazjalista", Liga Naukowa"). W przypadku ewaluacji wewnętrznej zdaniem dyrektora i nauczycieli wnioski wykorzystywane są przede wszystkim do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczniów, organizacji działań profilaktycznych oraz zwiększenia aktywności młodzieży. W opinii dyrektora prowadzenie ewaluacji wewnętrznej wpłynęło na poprawę pracy zespołowej nauczycieli (zespołów przedmiotowych, ds. monitorowania realizacji podstawy programowej, ds. ewaluacji wewnętrznej), a wdrażanie wniosków z badań przyczyniło się do: zwiększenia bezpieczeństwa w szkole, powszechniejszego stosowania metody projektu, wdrożenia klas autorskich, lepszej współpracy w zespołach klasowych, wzrostu aktywności gimnazjalistów oraz efektywniejszej pracy Samorządu Uczniowskiego i jego wyjścia poza szkołę (Młodzieżowa Rada Miasta). Wykres 1w Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Wnioski formułowane na podstawie monitorowania i analizowania działań prowadzonych przez szkołę są wykorzystywane do modyfikacji tych działań. Nauczyciele deklarują, że korzystają z wyników monitorowania i analizowania działań prowadzonych przez szkołę (zob. wykres 1o). Większość uważa, że najważniejszym efektem wdrożenia wniosków z monitorowania są utrzymujące się od lat wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, liczny udział i sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, indywidualizacja pracy z uczniem, wysoki poziom bezpieczeństwa w placówce, dobre relacje uczeń nauczyciel oraz bogata oferta edukacyjna. Zdaniem dyrektora i nauczycieli szkoła systematycznie wzbogaca swoją ofertę, wprowadza programy autorskie, poszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów i sugestii rodziców. Realizowany jest program pracy z uczniem zdolnym oraz program pracy z uczniem mającym problemy z matematyką, zorganizowano zajęcia wyrównawcze (np. z chemii i matematyki) oraz koła przedmiotowe i rozwijające zainteresowania młodzieży. Podejmowane są działania I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 28/31

29 w ramach Akademii Melomana Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Dyskusyjnego Klubu Książki i realizacji programów klas autorskich sceniczno-teatralnej i folklorystyczno-etnograficznej. Dyrektor dodał, że nauczyciele doskonalą swoje kompetencje zgodnie z potrzebami placówki poprzez udział w projekcie Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim i szkoleniach w ramach WDN (np. prowadzenie diagnoz wewnętrznych, konstruowanie testów diagnostycznych, analiza ilościowa i jakościowa EWD, dziennik elektroniczny). Uczniowie realizują projekty edukacyjne, najczęściej interdyscyplinarne, plan wycieczek szkolnych nie jest już planem przypadkowych wyjazdów, ale z góry zaplanowaną działalnością dydaktyczno wychowawczą, realizowane są programy adaptacyjne i profilaktyczne. dokonywane są modyfikacje Programu pracy z uczniem zdolnym oraz Programu rozwoju szkoły. Wykres 1o I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 29/31

30 Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych Wyniki badań zewnętrznych mają wpływ na planowanie działań nauczycieli. Dyrektor i nauczyciele (20 z 25) stwierdzili, że w doskonaleniu procesów edukacyjnych wykorzystują wyniki różnych badań zewnętrznych. Wymienili prowadzenie we wszystkich klasach testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów przez Instytut Badania Kompetencji w Wałbrzychu oraz próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasie trzeciej, np. wydawnictwa Operon. Podali, że na podstawie uzyskanych wyników określają słabe i mocne strony uczniów, doskonalą umiejętności słabo przez nich opanowane, ustalają zakres materiału, który wymaga powtórzenia i utrwalenia, opracowują programy doskonalące, kierują uczniów na zajęcia dodatkowe (konsultacje, zajęcia pozalekcyjne), indywidualizują pracę z uczniem na lekcji. W przypadku uczniów o wysokich wynikach angażują do udziału w konkursach. Wyniki badań wykorzystują również do weryfikacji metod i form pracy na lekcji, np. do zwiększenia ilości metod aktywizujących (poszukujących, problemowych), modyfikacji planów dydaktycznych oraz do planowania pracy przygotowującej do egzaminu gimnazjalnego w nowej formule w następnych latach. Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów Szkoła prowadzi badania wewnętrzne, w tym badania dotyczące losów absolwentów, a wyniki wykorzystuje do doskonalenia pracy. Przykładami badań wewnętrznych organizowanych w szkole jest m.in.: badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w szkole (na podstawie testów diagnostycznych na wejściu z języka polskiego, matematyki i języków obcych), rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień, analiza bieżących osiągnięć (wyników prac klasowych, sprawdzianów, dłuższych wypowiedzi pisemnych, próbnych sprawdzianów), wyników olimpiad i konkursów przedmiotowych, analiza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej (poczucie bezpieczeństwa, zainteresowania uczniów, oczekiwania rodziców i uczniów) oraz ocena stopnia realizacji podstawy programowej i założonych celów. Uzyskane wyniki wykorzystywane są do: planowania dalszej pracy, tworzenia programów doskonalących, indywidualizacji pracy z uczniami, modyfikacji metod i warsztatu pracy, tworzenia nowych kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych zgodnie z potrzebami, planowania pracy zespołów przedmiotowych i klasowych oraz pracy wychowawczej w cyklu trzyletnim i rocznym. Według dyrektora i nauczycieli w szkole gromadzi się i wykorzystuje informacje o losach absolwentów. Na podstawie analizy wyborów profilów dalszego kształcenia w liceum ogólnokształcącym, do którego uczęszcza ok. 95% absolwentów modyfikowana jest oferta edukacyjna gimnazjum (np. organizacja koła chemicznego, praca na lekcjach biologii metodą projektu przy licznym wyborze profilu biologiczno-chemicznego, organizacja zajęć pozalekcyjnych, konkursów szkolnych, angażowanie do konkursów pozaszkolnych), modyfikowane są programy nauczania i rozkłady materiału, dokonywane są zmiany podręczników, (np. z języka polskiego). Budowane są indywidualne ścieżki rozwoju uczniów. Sukcesy absolwentów wykorzystywane są również w pracy wychowawczej gimnazjum (wskazywanie uczniom wzorców zachowań oraz zachęcenie do podejmowania wysiłku i samodoskonalenia) oraz do promocji szkoły w środowisku lokalnym i oświatowym. I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 30/31

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 9 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym Gliczarów Górny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 3 Stryszawa Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum w Dziaduszycach Dziaduszyce Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPNICY WIELKIEJ Lipnica Wielka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 5 Wadowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ III Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Nr 1 w Bieczu Biecz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Stępowo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum Skrzydlna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIKU Jastrzębik Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum dla Dorosłych Trzebinia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej Zubrzyca Górna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Bulowicach Bulowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum w Porabce Uszewskiej Porąbka Uszewska Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZARZYCACH WIELKICH Zarzyce Wielkie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko Czerna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BIERTOWICACH Biertowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo